Cesky rozhlas. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesky rozhlas. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2012"

Transkript

1 v Cesky rozhlas Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2012

2 KPMG Ceska republika Audit. S.r.o. Pobre~nr a Praha 8 Ceska republika Telephone Fax Internet Zprava nezavish~ho auditora pro vedeni Ceskeho rozhlasu Proved Ii jsme audit prilozene ueetni zaverky Ceskeho rozhlasu, tj. rozvahy k 31. prosinci 2012, vykazu zisku a ztraty za rok 2012 a pi'ilohy teto ucetni zaverky, v?etne popisu pouzirych vyznamnych ueetnich metod a ostatnich doph'iujicich udaju. Udaje o Ceskem rozhlase jsou uvedeny v bode 1 pi'i1ohy teto ucetni zaverky. Odpovednosl slalularniho organu ucetnijednol/cy za ucetni ztiverku Vedeni Ceskeho rozhlasu odpovida za sestaveni ucetni zaverky, ktera podava verny a poctivy obraz v souladu s ceskymi ueetnimi predpisy, a za takovy vnitmi kontrolni system, ktery povafuje za nezbytny pro sestaveni ueetni zaverky tak, aby neobsahovala vyznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednosl audilora Nasi odpovmnosti je vyjadfit na z3klade provedeneho auditu vyrok k teto ucetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem 0 auditorech, Mezinarodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s tern ito predpisy jsme povinni dodrzovat eticke pofadavky a naplanovat a provest audit t3k, abychom ziskali primerenou jistotu, ze ueetni zaverka neobsahuje vyznamne nespravnosti. Audit zahrnuje provedeni auditorskych postupu, jejichz cilem je ziskat dukazni informace o castkach a skuteenostech uvedenych v ueetni zaverce. Vyber auditorskych postupu zavisi na usudku auditora, vcetne vyhodnoceni rizik, ze ueetni zaverka obsahuje vyznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Pri vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitmi kontrolni system, ktery je relevantni pro sestaveni ueetni zaverky podavajici verny a poetivy obraz. CHern tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadfit se k ucinnosti vnitiniho kontrolniho systemu ucetni jednotky. Audit tez zahmuje posouzeni vhodnosti pouzirych ueetnieh metod, pfimerenosti ueetnieh odhadii provedenych vedenim i posouzeni eelkove prezentaee ueetni zaverky. Jsme presvmeeni, ze ziskane dukazni informace poskytuji dostateeny a vhodny zaklad pro vyjadreni naseho vyroku. KPMG t.su republ,k. Aud,t. s r o. a Czedl Iom,tlld l,abollty company and a member htm ollhe KPMG netln()(l!; 01 Independent member forms atf'loated with KPMG Internat>Onal CooperatIVe rkpmg InlernatlOfllll1. II Sw,ss emlty. Obchodnf relsttlk veool"r{ Mhlskym soudem" Praza oddn C. "loua lc OIC CZ

3 Vyrok olldilora Podle naseho mizoru IIcetni zaverka podlivli vemy a poctiry obraz aktiv a pasiv Ceskeho rozhlasu k 31. prosinci 2012 a nlikladu, rynosu a rysledku jejiho hospodareni za rok 2012 v souladu s ceskymi IIcetnimi predpisy. V Praze, dne 30. dubna 2013 ~ IlflnC d~ ~ ~,-?.e'.f'4a/ KPMG Ceskli republika Audit, s.r.o. Oprlivneni cislo 71, ~. p,:j!!!::" Partner Opravneni cislo 69

4 Rozvehe (bllenee) ~- po... _ e S04/2OO2.... Y Dln6m, r-... _ e. 400I2005'" I k 31. prosinci 2012 I l,;esky rozhlas (v tlslclch Ke) Vinohradska 12 Praha 2 I II! I NAzev, siijo. pmnl formii.--0- Provozovani rozhlasoveho vysiltmi AKTIVA c,"" Stav k prvnlmu doi Stav k po51ecl. dol f3dku u~ ln rho obdobl uretniho obdobl A. Dlouhodoby majetek celkem Sou etf. 2*10* I. Dlouhodoby nehmotny majetek corkern Sout.t t. 3.t Nehmotne yysledky vyzkumu a vyvo;e 3 2. Software Ocenitelna prava 5 4. Drobny dlouhodoby nehmotny majetek Ostatnl dlouhodoby nehmotny majetek Nedokonteny dlouhodoby nehmotny majetek Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majelek II. Dlouhodobj hmotny maj_iek celkem Soute! f. l1 at: Pozemky " Um6leckll dna, pledmety a sbirky Slavby Samostatne movite v~ a soubofy movitjch vaei Pestitelske celky trvalych porostu Zakladnl stado a tatna zvirata,. 7. Drobny dlouhodooy hmotny majetek Oslalnl dlouhodoby hmolny majetek Nedokonc!eny dlouhodoby hmotny majetek, Poskytnule zalohy na dlouhodoby hmotny majetek III. Dlouhodoby Rnanenl malelek celkem Soueel f. 22 at: Podlly v ovladanych a fizenych osobach Podlly v osobach pod podstalnych vllvem Oluhove cenne papiry dr:tene do splatnosti PUjCky organizafnim skllxlim Ostatnl dlouhodobi! puttky Ostatnl dlouhodoby finaneni majetek PoRzovany dlouhodoby finaneni majetek 28 IV. Oprivky k d louhodobitmu majelku celkem Soueet f. 30 at OprAvky k nehmotnym vysledkum v)'zkumu a vyvoje OprAvky k softwaru Oprilvky k oceniteln:rm pravum OprAvky k drobnemu dlouhodobemu nehmotnemu majetku Opravky k ostatnlmu dlouhodobemu nehmotnemu majetku OprAvky ke stavbam Opravky k samostatnym movit)'m v6cem a souborum movltjch veel Opra vky k pestitelskym celkum trvatjch porostu Opravky k zakladnimu stadu a tatnym zvlfalum OprAvky k drobnemu dlouhodobemu hmotnemu majelku Opravky k ostatnimu dlouhodobemu hmotn6mu majetku 40

5 B. Kratkoclobj maj_iek celkem Sou~.tf S I. Zisoby celkem Soutet f ' '32 1. Malena' na sklade < Material na ceste.. 3 Nedokont.ena vjroba ' 5.4 Pololovary vlastn! vjtoby ' 6 5. VjTobky 6 Zvifata ' 8 7 Zoot! oa sklade a v prodejnach ' 9 S Zooti na ceste 50 " Poskytnute zalchy na z3soby II. Pohledhky cerkern Scutel f. 53 d ,. OcIb6ratele Smenky k inkasu PohledAvky za eskontovane cenne paplry Poskytnute proyozni UtJohy " Ostatnl pohledavky 57 6 Pohleditvky za zamestnanci S PohledAv!(y za instltucemi socialnlho zabezpetenl a vefejneho 59 8 Cal'! z pffjmu Ostatnl pfime dane Dall z ptidane hoonoty Osta!nl dam a popialky Naroky oa dolace a ostatni zuetovanl se statnlm rozpottem Naroky na dolace a oslatni zuttovanl 5 rozpo tem Ofganu uzemnlch PohledtlVky za utc!slnlky sdrutenl Pohledavky z pevnych terminovanyc;h operaci PohledtllVky z emitovanjch IftlhopisU Jlne pohledav!(y Dohadne uety aktlvnl Opravna poiotka k pohledavkam III. Kralkodoby finaneni majelek celkem soueal f. 7J al Pokladna Ceniny U~ vbankach Ma}etkove cenne papiry k obchodovanl 76 5 Dluhovil ceone papiry k obchodovanl Oslatnl cenne paplry 78 7 Pofizovany krliitkodoby finanml matetek Penize na ceste SO IV. Jlna akl lva celkem soueel r. 82 at a.t Naldady pfi!.tlch obdobf PMjmy pfi!.tich obdobl Kursove rozdlly akllvnl AKTIVA CElKEM t

6 PASIVA A. Vlastni zdroje celkem souee!'. a I. Jminl celkem Souee! t. aa al90 1. Viaslni jm!nl 2 Fondy 3. Oceflovacl IOZdily Z plecen6ni majelku a zivazku II. Vysleclek hospodafenl celkem soueet t. 92 at 94 1 Ueet vjsiedku hospodafenl 2 VjsIedek hospodalenl ve schvalovaclm flunl 3. Nerozd6leny Zlsk, neuhrazena ztn\ta minuljch hti B. Cb:1 zdroje celkem soueet t I. Retervy celkem t. 97 I 1. Rezervy II. DlouhodoW zivazky celkem 1 OIouhodoW bankovnl uv6ry 2 Enutovan6 dluhopisy 3. zavazky z pronajmu 4. Pfijalil dlouhodobe zilohy 5 OlouhodoW sm6nky k uhfad6 6. Dohadnil ut:ty pasnnl 7 Oslalnl dlouhooooe zavazky soueet f. 99 all05 til. KtitkodoW zivuk)' celkem soueet f. 107 at Oodavalel6 2 Sm6nky k Uhrad6 3 Pfijat6 zalohy 4. Ostalni zivazky 5 Zam6$lnana 6. Ostatnl zivazky vuti zam6stnancum 7 zavazky k insillucim soaalniho zabezpeen! a velejn6ho zdravotniho pojl!!6n! 8. Oal'\ z plljmu 9 Ostalni plime dan6 10. Oal'l z ptidane hodnoty 11 Ostatni dan6 a popialky 12. ZAvazky ze vztahu k statnlmu rozpoetu 13 ZAvazky ze vztahu k rozpottu organu Uzemnlch samosprivnjch celku 14. Zavazky z upsanj<ch nespiacenych cennj<ch papin a podllu 15. Zavazky k Ufaslnlkum sdrutenl 16. Zavazky z pevnych tenninovjch opefacl 17. Jinil zavazky 18. Kratk0d0b6 bankovni uv6ry 19 Eskontni UYMy IV. Jini paain celkem PASIVA CELKEM 20 Emilovan6 krlilkodobe dluhopisy 21. Viastnl dluhoptsy 22. Oohadn6 uety pasivnl 23. Ostalni krlitkooobe finanenl vjpomoci 1 Vjda)e pti!tlch obdobl 2 Vynosy pti!lich obdobl 3. Kursov6 rozdfly pasivni souee' f. 131 at 133 t c,"" Stay k prvnimu dnl Stay k posled. dnl 'Adku uulniho obdobi utetniho obdobi " < 87 '.,584, 881., _ ' loll O ' "' '" ' S Il '86 Okarn.tJk Sflstaveni: 30 dubna 2013 Razltko' Poop'S IDENTrFlKACE AUDITORA KPMG CesH republika Audit, s.r.o. Pobl'eZnl648/Ia, Pmha 8 Ie: WditorsIct oprtvncni~. 71

7 ~lpoiotek ytbz zlsku ZIr6ty N6zev, Iidlo, pr6vnl poole vyhimky e Sb., y...""" _II. pledm61 einnosti f'e zn6n1 vyiiltiky e Sb. I za rok kontici 31 i,2012 J Cesky rozhlas I (v lislcfch Ke) Vinohradska 12 Praha 2 I~ I Provozovani vysllanl A. Niklady I Cinnosti Cislo hlavnl hospoch~fska ' adku I 2 I. Spotrebovane ni kupy celkem Spotieba materl.mu SpoUeba energle, Spotfeba oslalnlch neskladovatelnych doch\vek Prodane zbotl 6 II. Slutby celkem as 5. Opravy a udrtovtmi Cestovne Nttklady na reprezenlaci 1O Ostatnl slu!by " III. Osobnl n'klady celkem 12 n Mzdove nakjady Ukonne socialn l pojl!;t6nl 11. Osta!nl socic1ln l poji!;16ni IS " lakonne socialnl naklady tatnl socialnl naklady ' IV. Dane a poplatky celkem Dar'! siln~n r Oafl z nemovitosli Ostatni dan6 a poplalky V. Oatatnl naklady celkem Smluvnl pokuty a uroky z prodlenl Oslatnl pokuty a penale Ocipis nedobytm pohledavky Uroky 26 I 21. Kursove ztraty ary Manka a ~kody I 24. Jlne osla!n! naklady VI. Odplsy, prodany mljetek, tvorba reun a opravnych polotek celkem Ocipisy dlouhodobeho nehmotneho a hmomeho ma;etku ISO 26. Zustatkovc\ cena prodaneho dlouhodob. nehmo!. a hmo!. ma;etku Prodane cenne papiry a podity Prodany material Tvorba rezerv Tvorba opravnych poio1ek VII. Poskytnute pn spi Yky celkem Poskytnute pfisp6v1ty zu tovane mezi organiza nimi slotkaml Poskytnute pfisp6vky 40 VIII. Da" z pfijmu celkem S1 3 " 33. Oodate ne odvody dane z pfjjmu ' Naklady celkem "

8 B. Vynosy 44 Cinnosti Cislo hlavni hospodai'ska fadku 1 2 I. Trfby za vlastni vykony a za zbotl celkem TrZby za vlastnl..,yrobky TrZby z prodeje slu!eb TrZby za prodane zbo!1 48 II. Zmeny stavu vnltroorganlzacnlch zasob celkem Zmlma stavu zasob nedokontene vyroby Zmena stavu zasob polotovaru Zmena stavu zasob..,yrobku Zmena stavu zvifal 53 III. Aktivace celkem Aktivace materialu a zbo! Aktivace vnitroorganizatnich slu!eb Aktivace dlouhodobeho nehmolneho majelku 57 n. Aktivace dlouhodobeho hmolneho majelku 58 IV. Ostatni vynosy celkem Smluvni pokuty a uroky z prodleni Oslaln! pokuty a penale Plalby za odepsane pohtedavky Uroky Kursove zisky Zul!tovanl fondu Jine osta!nl..,ynosy v. Tr::t:by z prodeje majetku, zuctovani rezerv a opravnych poloiek cetkem TrZby z prodeje dlouhodobeho nehmolneho a hmolneho majelku TrZby z prodeje cennych paplru a podilu TrZby z prooeje materiatu Vynosy z kralkodobeho finantniho majelku Zuclovani rezerv Vynosy z dlouhodobeho financnlho majetku Zul!tovani opravnych polo!ek VI. PflJate prispevky celkem Pfijate pfispevky zul!tovane mezi organizacnlmi slo!kami Pfijate pfispevky (dary) Pfijale clenske pfispevky VII. Provozni dotace celkem Provozni dotace Vynosy cetkem c. Vystedek hospodaf'enl pfed zdanenlm Dan z pfijmu D. Vysledek hospodareni po zdanenl Okamtik sestavenl: Razilko: 30. dubna 2013

9 Priloha lice!ni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2012 (v tisicich Kc) I. (a) Charakteristika a hlavni aktivity Vznik a charakteristika Ceskeho rozhlasu Cesky rozhlas (dale tez "CRo") Je verejnopravni instituci, ktera vznikla na zaklade zakona Ceske narodni rady C. 484/ 1991 Sb. Sidlem Ceskeho rozhlasu je Vinohradska 12, Praha 2. PredmNem hlavni cinnosti Ceskeho rozhlasu je meni rozhlasovyeh programu na ilzemi eele Ceske republiky. Poslanim Ccskeho rozhlasu je poskylovat objcktivni, overene, vilestranne a vyvazene infonnaee pro svobodne VYlVareni nazorn, rozvijet kultumi identitu ceskeho naroda a narodnostnich a etnickyeh mcnsin v Ceske republice, zprostredkovavat ekologicke infonnace, slouzit vzdelavani a prispivat k zabave posluchacu. H1avnim zdrojem pfijmu jsou rozhlasove poplatky, ktere si zcasti CeskY rozhlas vybira sam a zcasti prostrednietvim poverene osoby - Ceske posty. Krome hlavni einnosti Cesky rozhlas vyviji i vedlejsi podnikatciske aktivity, jejichz diem je zvyseni objemu prostredku na hlavni Cinnost. Statullimim organem CRo je generalni reditel, kterym byl k 31. prosinei 2012 Mgr. an. Peter Duban. Vedeni Ceskeho rozhlasu k 31. prosinei bylo nasledujici: Funkee Mgr. an. Peter Duhan Bc. Jan Menger Mgr. Rene Zavoral lng. Ladislav Musil Mgr. Marian Fereneik generalni reditel namestek gcneralniho feditele pro program a vysilani namestek generalniho red itele pro strategieky rozvoj namestek generalniho reditele pro spravu a provoz reditel odboru lidske zdroje V ilnoru 2013 ukoneil praeovni pomer v Ceskem rozhlase Mgr. Marian Ferencik. Od I. brezna 2013 je reditclkou odboru lidske zdroje Mgr. Miroslava Hradilova. Od I. dubna 2013 nasloupil do funkee namestka generalniho rcditelc sekee srrategiekeho rozvoje lng. JiN Svoboda. Mgr. Rene Zavoral se stal namestkcm generalniho reditele sekce programu a vysilani a Be. Jan Menger se stal namestkem generalniho feditele sekee regionalniho vysilani.

10 P.iloha ucetni zaverky (nekonsolidovanii) Rok koncici 31. prosincem 2012 (v tisicich Kc) Siozeni vedeni Ceskeho rozhlasu k 31. prosinei 20 II bylo misledujici: Funkee Mgr. an. Peter Duhan Mgr. Rene Zavoral PhDr. Old.ieh Sestak Mgr. Marian Ferencik genenilni reditel nam~stek generalniho.editele pro strategieky rozvoj namestek generalniho 'editele pro spravu a provoz 'editel odboru lidske zdroje Siozeni Rady Ceskeho rozhl.su k 31. prosinei 2012 bylo misledujici: Funkee Be. Toma~ Ratiborsk)i doc. PhDr. Michal Stehlik, Ph.D. Mgr. BohuS Zoubek Mgr. Mi lan Badal Mgr. Antonin Zelenka Th. Mgr. Ervin Kukuezka Be. Ivan Tesa. PhDr. Petr Safarik predseda mistop.edseda mistop.edseda elen elen clen clen clen V breznu 2012 uplynula dob. Mgr., MgA. Dane Jaklove a PhDr. na druhe funkeni obdobi. funkcniho obdobi predsedkyni Rady Ceskcho rozhlasu Petru Safafikovi. PhDr. Petr Safarik byl veervnu 2012 zvolen V breznu 2013 uplynula doba funkcniho obdobi Mgr. Antonioovi Zelenkovi a clenem rady byl zvolen TomaS Kilourek. Siozeni Rady Ceskeho rozhlasu k 3 1. prosinei 20 II bylo nasledujici: Funkee Mgr., MgA. Dana Jaklova Be. TOImg Ratiborsk)i Mgr. BohuS Zoubek Mgr. Milan Badal Mgr. Antonin Zelenka Th. Mgr. Ervin Kukuezka doc. PhDr. Michal Stehlik, Ph.D. Be. Ivan Tesar Ph Dr. Petr Safarik predsedkyne mistop.edseda mistop.edseda clen clen clen clen clen clen

11 Pr;loha liceln; zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosineem 2012 (v (isieieh Kc) Od roku 2003 Rada Ceskeho rozhlasu voh dozon,i komisi, kten, je poradnim organem Rady Ceskeho rozhlasu ve veeeeh kontroly hospodaren; CRo. Dozorc; komise ma pet cledu, jcji fuokcni obdobi je dva roky a za svou cinnost odpovida Rade Ceskeho rozhlasu. SlozeD; dozorc; kornise k 31. prosinei 2012 a k 31. prosinei 20 II : Funkee Ing. Jifi Volf Ing. Jif; Mutafov Mgr. Jif; Hrabovsky Stanislava Koucka Nodlova Mgr. l aroslav Ruzicka pfedseda mistopfedseda clen cleoka clen Dnem 31. ledna 2013 upl YDula doba funkcn;ho man datu Lng. Jifimu Volfovi, Lng. Jifimu Mutafovovi a Stanislavc Koucke Nodlove. Od I. unora jsou clcny kornise Lng. Vladimira Plackova, Mgr. Marcela KrUsova LL.M. a Ing. Rudolf Pohl. Strana 3

12 Pi'iloha ul:etni zaverky (nekonsolldovana) Rok konl:lci 31. prosincem 2012 (v tis lclch Kl:) (b) Organizacni struktura Ccskcho rozhlasu k 3 1. prosinci 2012 ~ CEsKY ROZHlAS '- I I --I. AVttJIOtf/ I r --~l 1 u..o -...,.~ I -~- t, I s.:::=-- I r ""7-.;:;""' 1 I ~-- 1 [--(9-:,,-""'1 1 --:=,- I I..====..:. I ~~,:;;l 1 =-7-.:::: r I I e...,."'". 1 '-_-.tii_'j I I I -~ I I --~,., I I 0tI01_"'_ I r I.- 1 c..~~ 1 I '-;:-':'0;-."'" I I r l=..:-=:~= I I r--=,-i I 0..., "- -:::: I ~ -"'_,=tiilgoij I ~ '-, I I ff -- ~ - I~~, )I I.- I CAo '; ~-:;"'_ 1 I I ""-'- 1'1'-'1 I... I I ""-- I I ~~ I r ~=-"'-l- LfOla~7q" --.- fi----:j _0. -",=~ L._~-=..., I <-j ~=I'" I ~ ~tii~ I -..:z:.4 [ ~ ""'_.~"'CI' I Y ", "",'".n "

13 Priloha uce!ni zaverky (nekonso lidova na) Rok koncici 31. prosineem 2012 (v tisieieh Kc) 2. Zasadni ucetni postupy pouzivane Ceskym rozhlasem (a) Zaklad ni zasady vedeni ufetnictvi Dternictvi CRo je vedeno a ueetni zaverka je sestavena v souladu se zakonem e Sb., o ucetnictvi, vyhlaskou e Sb., v plamem zneni a CeskYmi ucetnimi standardy pro ueetni jednotky, u kte,.ych hlavnim pfedmetem cinnosti neni podnikani. Deetni zaverka je sestavena v historickych cenach. Deetni zaznamy jsou uchovavany jak velektronicke podobe, tak v papirove podobe varchivu ve Vinohradske ulici e. 12, Praha 2 podle archivaenich Ihut platnych pro jednotlive druhy dokladu. (b) Dl o uh o d o b ~' hmotny a nehmotny majetek Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek je evidovao v pofizovaci cene. Dlouhodoby hmotny majetek v pofizovaci cene do 40 tis. Ke a dlouhodoby nehmotny majetek v porizovaci cene do 60 tis. Kc neni vykazovao v rozvaze a je uetovan do nakladti v roce jeho porizeoi. Majetek ziskany formou daru je vykazan v reprodukeni pofizovaci cene k datu prevzeti pfislusneho majetku. V nasledujici tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisovani podle skupin majetku: Maietek Metoda Doba odpi sovani Stavby Lin eami 40 lei Stroje a pnstrojc Lin eami 2-20 lei Autornobily Lincami 4-9 lei Patenty a oslatni nehmotmi akti va Linea.rnl S ici Software Lincami 5 lei CRo uplatnuje DPH na vstupu koeficientem pro kraceni odpoetu dane. DPH na vstupu u investienich faktur, kterou nemuze uplatnit, nevstupuje do pofizovaci ccny majetku, ale je uetovana do nakladu v obdobi, kdy naklad CRo vznikl. Tento postup je shodny s metodikou uplarnovanou u ostatoich faktur.

14 Pfiloha Licetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2012 (v lisicich Kc) (e) Finaneni majetek Dlouhodoby financni majetek predstavuje majetkove Licasti v ovladanych osobach a osobach pod podstatnym vlivem a dluhove cenne papiry, u nichz rna ero zamer a schopnost drfet je do splatnosti. Dlouhodoby financni majetek je Lictovan v porizovaci cene. Porizovaci cena zahrnuje prime naklady souvisejici s porizenim, napnkjad poplatky a provize maklemm, poradcilm, burzarn. Majetkove ucasti jsou k rozvahovemu dni oceilovany porizovaci cenou a v pripade docasneho snizeni realizovatelne hodnoty prislusne ucasti je tvorena opravna polozka. U dluhovych cennych papini je soucasti jejich oceneni k rozvahovemu dni i porn ern a cast urokoveho vynosu, ktery je uctovan do vykazu zisku a ztraty. V pripade docasneho snizeni hodnoty dluhovych cennych papiril drzenych do splamosti jsou tvoreny opravne polozky. (d) Zasoby Material je oceilovan v porizovacich cenach. Porizovaci cena zahrnuje cenu ponzeni, celni poplatky, skladovaci poplatky ph doprave a dopravne za dodani do vyrobniho ardlu. Ubytek materialu je oceilovan metodou vazeneho aritmetickeho prilmeru. Nedokoncena vyroba a hotove vyrobky jsou ocenovany vlastnimi naklady, ktere zahrnuji cenu materialu, prace a proporcionalni cast vyrobnich rezijnich nakladil podle stavu rozpracovanosti. Ubytek nedokoncene vyroby a hotovych vyrobkil je ocenovan standardnimi cenami. (e) Stanoveni opravnyeh polozek a rezerv Poh ledavky a Rezervv Die 37 vyhlasky c. 504/2002 Sb., neni ero opravnen tvoht nedanove opravne polozky a rezervy. Zakon 0 ucetnictvi c. 563/1991 Sb., 7 odstavec I vyzaduje, aby ucetni zaverka podavala verny a poctivy obraz predmetu ucetnictvi a financni situace ucetni jednotky. Soucasne v odstavci 2 stejneho paragrafu zakon stanovuje, ze pokud dojde ve vyjimecnych pripadech k tomu, ze poufiti ucetnich metod predepsanych provadecimi pravnimi predpisy bude neslucitelne s povinnosti podat verne a poctive zobrazeni, postupuje ucetni jednotka odchylne tak, aby byl podan verny a poctivy obraz. Vedeni ero postupuje vzhledem k vyznamnosti nedanove opravne polozky a rezerv die zakona o ucetnictvi. e Ro stanovi opravne polozky k pochybnym pohledavkam na zaklade vlastni analyzy platebni schopnosti svych zakaznikil a vt!kove struktury pohl edavek. ero tvon rezervy na: soudni spory, nevycerpanou dovolenou,... 'r.llid (,

15 Priloha uce!ni zaverky (nekonsolidovana) Rok koneici 31. prosincem 2012 (v lisicich Ke) odstupne zamestnancum. Rezerva na nevyeerpanou dovolenou je k rozvahovemu dni tvorena na zaklade analyzy nevybrane dovolene za dane ueetni obdobi a pnimcmych mzdorych nakladii veetne nakladii na socimni zabezpeeeni a zdravotni pojisteni die jednotlirych zamestnancii. (f) PrepoHy cizich men CRo pouziva pro pfepoeet transakci v cizi mene denni kurz devizoveho trhu vyhhiseneho CNB. V pnibehu roku uctuje CRo pouze 0 realizovanych kurzorych ziscich a ztratach. Alctiva a pas iva v zahranieni mene jsou k rozvahovemu dni pfepoeitavana podle kurzu dcvizoveho trhu vyhlaseneho CNB. Nerealizovane kurzove zisky a ztraty z pfepoetu kratkodobeho finaneniho majetku jsou zachyceny vc vysledku hospodafeni. Ostatni nerealizovane kurzove zisky a ztraty jsou zachyccny v ostatnich pasivech resp. aktivech do doby realizace. (g) (h) (i) Najary majelek CRo uetuje 0 najatem majetku tak, ie zahmuje leasingove splatky do nakladii rovnomeme po dobu trvani najmu. Ph ukonecni najmu a uplatn"ni momosti odkupu je pfedmet leasingu zafazen do majetku CRo v kupni cene. Dan z prijmii Dan z phjmii za dane obdobi tvofi splatna dan. Splatna dan zahmuje odhad dane vypoeteny z dailoveho zakladu s pouiitim danove sazby platne v prvni den ueetniho obdobi a veskere domerky a vratky za minula obdobi. o odlozene dani CRo neuetuje. Rozdeleni na kladu a rynosu ve vykazu zisku a zlraly Naklady a rynosy Ceskeho rozhlasu jsou v souladu s vyhlaskou e. 504/2002 Sb., rozdeleny na hlavni a hospodarskou einnos!. Jake naklady a rynosy z hlavni cinnosti jsou pfimo identifikovany ty poloiky, ktere s pomeme velkou jednoznacnosti Ize spojit s hlavni einnosti Ceskeho rozhlasu stanovenou zakonem e. 484/ 1991 Sb., 0 Ceskem rozhlasu. Do rynosii z hlavni cinnosti jsou zahrnuty pfijmy z rozhlasovych poplatkii, vynosy k uhrade vysilani do zahraniei a rynosy ze zuctovani opravnych polozek vztahujicich se k rozhlasovym poplatkum. V oblasti nakladii Ize jcdnoznaene identifikovat naklady na ryber rozhlasorych poplatkii, naklady na agenturni zpravodajstvi, nakjady spojene s vysilanim do zahraniei a se zahranicnimi zpravodaji a nliklady na tvorbu opravnych poloiek a odpis nedobytnych pohledavek plynouci z rozhlasorych poplatkii. Hospodlifska tinnost zahrnuje rynosy z reklamy a sponzoringu v cclem rozsahu, dale triby z najmii a sluzeb s tim spojenych, a to jak dloubodobe, tak i kratkodobe za pronajimani nahravacich studii,

16 Pfiloha uce!ni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2012 (v tisicich Kc) vynosy z prodeje pray, hudebnich snimleu apod. V ob lasti nakladu je to pouze provize za rcklamu a sponzoring. Jcdnoznacm! nerozlisitelne polozky jsou rozpocteny koefieienty. zakladni koefieient jc vypoeten podilcm mezi vynosy z hospodarske cinnosti a vynosy z hlavni a hospadarske cinnosti. Timto koefieientem jsou pak rozpocteny nerozliscne polo:!ky ve vynoseeh a v naldadeeh. Vyjimku tvori naklady na vysilani, kde byl pro lepsi vypovidaci sehopnost pouzit koefieient spoeitany na zaldade pomeru vysilaciho prostoru pro reklamu k eelkovemu vysilacimu casu. u) DUovani nakladii a vyoosu Vynosy a mildady se uctuji casove rozlisene, tj. do obdobi, s nim:! veenc i casove souviseji, na zaklade predani zbozi nebo sluzeb bez ohledu na okamiik platby. Uctovani rozhlasovyeh poplatku vvbiranyeh Ceskou postou: Prcvazna vetsina rozh lasovyeh poplatleu od domacnosti je vybinlna a cvidovana Ccskou postou na zak ladc zakona Ccske narodni rady c. 252/1994 Sb., a smlouvy mezi Ceskou postou a Ceskym rozhlasem. Od I. Njna 2005 je vyse rozhlasoveho poplatku stanovena na 45 Kc. Ceska posta na zaklade vyse uvedeneho zakona a smjouvy s CeskYm rozhlasem vybira poplatky mesicne. Od I. ledna 2008 jsou vseehny rozhlasove poplatky uctovany pomoci predpisu jednotlivyeh plateb podle poctu evidovanyeh domaenosti do obdobi, s nimz casove souvisi. Pohledavky vznikle z neuhrazenyeh predpisu Ceske posty jsou vykazany v rozvaze v radku 69 - Jine pohledavky. Do nak ladu je na zakjade smlouvy uctovana admena Ceske poste za vybirani rozhlasovyeh poplatleu, ktera je uplamovana v mcsicnich vyuctovanieh. Uctovani rozhlasovyeh poolatleu od poplamileu evidovanyeh Ceskym rozhlasem: Od I. ledna 2003 zacal CcskY rozhlas evidovat a vybirat cast rozhlasovyeh poplatku primo. U poplatnileu primo evidovanych Ceskym rozhlasem jsou rozh lasovc poplatky uctovany pomoci predpisu jednotlivyeh plateb podle poctu evidovanyeh rozhlasovych prijimacu u pravnickyeh osob a fyzickych osob podnikajicich Dcbo jedcn pfijimac za domaenost u fyziekyeh osob do obdobi, s nimz casove souvisi. Pohledavky za primymi rozhlasovymi poplatniky jsou vykazany v rozvaze v fadku 69 - Jine pohlcdavky.

17 Priloha ueelni zaverky (nekonsolidovana) Rok konciei 31. prosineem 2012 (v lisicieh Kc) (k) K1asifikace z:lvazku CRo klasifikuje cast dlouhodobyeh zavazkli, bankovnich uveru a financnich vypomoci, jejichz doba splatnosti je Itratsi nel jeden rok vzhledem k rozvahovemu dni, jako kratkodobe. 3. Zmena ucetnich metod a postupu V prubehu roku 2012 nedosio ke zmenam ucetnieh metod a posrupu. Na zakladc posouzeni vyznarnnosti nedaitovyeh rezerv vedeni CRo rozhodlo 0 jejich zauclovani k 31. prosinei 2012 (vice viz. bod 2 e».

18 P,iloha licetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2012 (v tisicich Kc) 4. Dlouhodoby majetek (a) Dlouhodoby nehmotny majelck Porizo\'aci cena Jina nchmotna aktiva Zusta,ek k Pnrllstky 80 Ubytky Ptcuc!tovani Zustalek k Oprlivky Zustatck k Odpisy 285 Opravky k IibytkUm - I 443 Pfcuttovani Zustatek k Zustalkova hodnota Zustalkova hod nota Nedokonteny Softv.'are nehmotnx maietek Cclkem I (b) Dlouhodoby hmotny majctek Pozem!!1: Stavb~ Porizovaci cena Zustate k k I Plirllstky 8468 Ubytky - I 005 Ptcuc!tovani Zust. k I Oprliv k)' Zustatck k Odpisy Opr.\vky k IibytkUm Pfcuc!tovani Zustatek k Ziisl. hodn I Zust. hodn I \ledokonteny Stroje a Dopravni hmotny PoskytnUie zati7.eni l!rostted~ majetek 1..aloh~ Cclkem II I

19 Pfiloha licelni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2012 (v tis icich Kc) CRo nema zadny majetek zatizeny zastavnim pravem. V majetku Ceskeho rozhlasu je evidovana budova zameeku v Prerovc nad Labcm v zustatkove hodnote 16 mil. Ke (20 II - 16,7 mil. Ke). V soueasnc dobe se tato budova easteene vyuziva jako skladory prostor Ceskeho rozhlasu. Vzhledem k probihajicimu soudnimu sporu 0 ureeni vlastnictvi budovy, nemohla byt budova v roce prodana. Cesk)i rozhlas vlasmi administrativni budovu a pozemky na ZiZkove v zustatkovc hodnote 24 mil. Ke. Administrativni prostory CRo byly prestchovany do budovy ve Vinohradske ulici 12 a v soueasnc dobe se bud ova ncvyuziva a je nabidnuta k odprodej i. Predpoklactana prodejni cena prevy~ uj e snizeni hodnoty majetku. zustatkovou lieetni hodnotu a Ilcdochazi tcdy k doeasncmu 5. Najaty maj etek (a) Finaneni Icasing K 31. prosinci a 3 1. prosinci CRo nemel zadnc zavazky ze smjuv 0 finanenim leasingu. (b) Vyznamne najemni smlouvy CRo rna najaty budovy pro regionalni srudia v Pardubicich, Jihlave a Olornouci a byty pro svc zahranieni zpravodaje. Celkovc rocni nakl ady rykajici se dlouhodobych pronajrnu v roce t inily tis. Ke (20 II ti s. Kt). 6. Dlouhodoby hmotny a nehmotny maj etek nevykazany v rozvaze V souladu s ucctnirni postupy, popsanyrni v bode 2(b), ut toval CRo cast dlouhodobeho hrnotneho a nehmotneho majelku do nakladu v roce jeho porizeni. Celkova kurnulovana porizovaci cena tohoto dlouhodobeho hmotneho a nehrnotneho majetku, ktery je je~te v pouzivani, je nasleduj ici: Zustalek k Dlouhodoby hmotny majctck Dlouhodoby nchmotny majetek Celkem "'Ir.mil I I

1. Úvodní slovo zakladatele

1. Úvodní slovo zakladatele Výroční zpráva 2014 Obsah 1. Úvodní slovo zakladatele... 3 2. Vznik a účel Nadace Karla Janečka... 4 3. Identifikační údaje Nadace Karla Janečka... 4 4. Lidé v Nadaci Karla Janečka... 4 5. Činnost Nadace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Výroční zpráva SAB Finance a.s. za rok 2013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení klienti, vážený akcionáři, vážené kolegyně a kolegové, dostáváte do rukou výroční zprávu společnosti SAB Finance a.s.

Více

Výrok auditora Auditor s Report

Výrok auditora Auditor s Report Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA AUDITORA zakladateli a generálnímu řediteli státního podniku Lesy České republiky, s.p. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

SG Equip ent Finance Czec Republic s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011

SG Equip ent Finance Czec Republic s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011 SG Equip ent Finance Czec Republic s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 a) základní identifikační údaje účetní jednotky Obchodní jméno: SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny Výroční zpráva 1999 Obsah Profil společnosti 1 Složení vrcholových orgánů 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Zpráva představenstva 5 ALPHA

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více