Cesky rozhlas. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cesky rozhlas. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2012"

Transkript

1 v Cesky rozhlas Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2012

2 KPMG Ceska republika Audit. S.r.o. Pobre~nr a Praha 8 Ceska republika Telephone Fax Internet Zprava nezavish~ho auditora pro vedeni Ceskeho rozhlasu Proved Ii jsme audit prilozene ueetni zaverky Ceskeho rozhlasu, tj. rozvahy k 31. prosinci 2012, vykazu zisku a ztraty za rok 2012 a pi'ilohy teto ucetni zaverky, v?etne popisu pouzirych vyznamnych ueetnich metod a ostatnich doph'iujicich udaju. Udaje o Ceskem rozhlase jsou uvedeny v bode 1 pi'i1ohy teto ucetni zaverky. Odpovednosl slalularniho organu ucetnijednol/cy za ucetni ztiverku Vedeni Ceskeho rozhlasu odpovida za sestaveni ucetni zaverky, ktera podava verny a poctivy obraz v souladu s ceskymi ueetnimi predpisy, a za takovy vnitmi kontrolni system, ktery povafuje za nezbytny pro sestaveni ueetni zaverky tak, aby neobsahovala vyznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednosl audilora Nasi odpovmnosti je vyjadfit na z3klade provedeneho auditu vyrok k teto ucetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem 0 auditorech, Mezinarodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s tern ito predpisy jsme povinni dodrzovat eticke pofadavky a naplanovat a provest audit t3k, abychom ziskali primerenou jistotu, ze ueetni zaverka neobsahuje vyznamne nespravnosti. Audit zahrnuje provedeni auditorskych postupu, jejichz cilem je ziskat dukazni informace o castkach a skuteenostech uvedenych v ueetni zaverce. Vyber auditorskych postupu zavisi na usudku auditora, vcetne vyhodnoceni rizik, ze ueetni zaverka obsahuje vyznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Pri vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitmi kontrolni system, ktery je relevantni pro sestaveni ueetni zaverky podavajici verny a poetivy obraz. CHern tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadfit se k ucinnosti vnitiniho kontrolniho systemu ucetni jednotky. Audit tez zahmuje posouzeni vhodnosti pouzirych ueetnieh metod, pfimerenosti ueetnieh odhadii provedenych vedenim i posouzeni eelkove prezentaee ueetni zaverky. Jsme presvmeeni, ze ziskane dukazni informace poskytuji dostateeny a vhodny zaklad pro vyjadreni naseho vyroku. KPMG t.su republ,k. Aud,t. s r o. a Czedl Iom,tlld l,abollty company and a member htm ollhe KPMG netln()(l!; 01 Independent member forms atf'loated with KPMG Internat>Onal CooperatIVe rkpmg InlernatlOfllll1. II Sw,ss emlty. Obchodnf relsttlk veool"r{ Mhlskym soudem" Praza oddn C. "loua lc OIC CZ

3 Vyrok olldilora Podle naseho mizoru IIcetni zaverka podlivli vemy a poctiry obraz aktiv a pasiv Ceskeho rozhlasu k 31. prosinci 2012 a nlikladu, rynosu a rysledku jejiho hospodareni za rok 2012 v souladu s ceskymi IIcetnimi predpisy. V Praze, dne 30. dubna 2013 ~ IlflnC d~ ~ ~,-?.e'.f'4a/ KPMG Ceskli republika Audit, s.r.o. Oprlivneni cislo 71, ~. p,:j!!!::" Partner Opravneni cislo 69

4 Rozvehe (bllenee) ~- po... _ e S04/2OO2.... Y Dln6m, r-... _ e. 400I2005'" I k 31. prosinci 2012 I l,;esky rozhlas (v tlslclch Ke) Vinohradska 12 Praha 2 I II! I NAzev, siijo. pmnl formii.--0- Provozovani rozhlasoveho vysiltmi AKTIVA c,"" Stav k prvnlmu doi Stav k po51ecl. dol f3dku u~ ln rho obdobl uretniho obdobl A. Dlouhodoby majetek celkem Sou etf. 2*10* I. Dlouhodoby nehmotny majetek corkern Sout.t t. 3.t Nehmotne yysledky vyzkumu a vyvo;e 3 2. Software Ocenitelna prava 5 4. Drobny dlouhodoby nehmotny majetek Ostatnl dlouhodoby nehmotny majetek Nedokonteny dlouhodoby nehmotny majetek Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majelek II. Dlouhodobj hmotny maj_iek celkem Soute! f. l1 at: Pozemky " Um6leckll dna, pledmety a sbirky Slavby Samostatne movite v~ a soubofy movitjch vaei Pestitelske celky trvalych porostu Zakladnl stado a tatna zvirata,. 7. Drobny dlouhodooy hmotny majetek Oslalnl dlouhodoby hmolny majetek Nedokonc!eny dlouhodoby hmotny majetek, Poskytnule zalohy na dlouhodoby hmotny majetek III. Dlouhodoby Rnanenl malelek celkem Soueel f. 22 at: Podlly v ovladanych a fizenych osobach Podlly v osobach pod podstalnych vllvem Oluhove cenne papiry dr:tene do splatnosti PUjCky organizafnim skllxlim Ostatnl dlouhodobi! puttky Ostatnl dlouhodoby finaneni majetek PoRzovany dlouhodoby finaneni majetek 28 IV. Oprivky k d louhodobitmu majelku celkem Soueet f. 30 at OprAvky k nehmotnym vysledkum v)'zkumu a vyvoje OprAvky k softwaru Oprilvky k oceniteln:rm pravum OprAvky k drobnemu dlouhodobemu nehmotnemu majetku Opravky k ostatnlmu dlouhodobemu nehmotnemu majetku OprAvky ke stavbam Opravky k samostatnym movit)'m v6cem a souborum movltjch veel Opra vky k pestitelskym celkum trvatjch porostu Opravky k zakladnimu stadu a tatnym zvlfalum OprAvky k drobnemu dlouhodobemu hmotnemu majelku Opravky k ostatnimu dlouhodobemu hmotn6mu majetku 40

5 B. Kratkoclobj maj_iek celkem Sou~.tf S I. Zisoby celkem Soutet f ' '32 1. Malena' na sklade < Material na ceste.. 3 Nedokont.ena vjroba ' 5.4 Pololovary vlastn! vjtoby ' 6 5. VjTobky 6 Zvifata ' 8 7 Zoot! oa sklade a v prodejnach ' 9 S Zooti na ceste 50 " Poskytnute zalchy na z3soby II. Pohledhky cerkern Scutel f. 53 d ,. OcIb6ratele Smenky k inkasu PohledAvky za eskontovane cenne paplry Poskytnute proyozni UtJohy " Ostatnl pohledavky 57 6 Pohleditvky za zamestnanci S PohledAv!(y za instltucemi socialnlho zabezpetenl a vefejneho 59 8 Cal'! z pffjmu Ostatnl pfime dane Dall z ptidane hoonoty Osta!nl dam a popialky Naroky oa dolace a ostatni zuetovanl se statnlm rozpottem Naroky na dolace a oslatni zuttovanl 5 rozpo tem Ofganu uzemnlch PohledtlVky za utc!slnlky sdrutenl Pohledavky z pevnych terminovanyc;h operaci PohledtllVky z emitovanjch IftlhopisU Jlne pohledav!(y Dohadne uety aktlvnl Opravna poiotka k pohledavkam III. Kralkodoby finaneni majelek celkem soueal f. 7J al Pokladna Ceniny U~ vbankach Ma}etkove cenne papiry k obchodovanl 76 5 Dluhovil ceone papiry k obchodovanl Oslatnl cenne paplry 78 7 Pofizovany krliitkodoby finanml matetek Penize na ceste SO IV. Jlna akl lva celkem soueel r. 82 at a.t Naldady pfi!.tlch obdobf PMjmy pfi!.tich obdobl Kursove rozdlly akllvnl AKTIVA CElKEM t

6 PASIVA A. Vlastni zdroje celkem souee!'. a I. Jminl celkem Souee! t. aa al90 1. Viaslni jm!nl 2 Fondy 3. Oceflovacl IOZdily Z plecen6ni majelku a zivazku II. Vysleclek hospodafenl celkem soueet t. 92 at 94 1 Ueet vjsiedku hospodafenl 2 VjsIedek hospodalenl ve schvalovaclm flunl 3. Nerozd6leny Zlsk, neuhrazena ztn\ta minuljch hti B. Cb:1 zdroje celkem soueet t I. Retervy celkem t. 97 I 1. Rezervy II. DlouhodoW zivazky celkem 1 OIouhodoW bankovnl uv6ry 2 Enutovan6 dluhopisy 3. zavazky z pronajmu 4. Pfijalil dlouhodobe zilohy 5 OlouhodoW sm6nky k uhfad6 6. Dohadnil ut:ty pasnnl 7 Oslalnl dlouhooooe zavazky soueet f. 99 all05 til. KtitkodoW zivuk)' celkem soueet f. 107 at Oodavalel6 2 Sm6nky k Uhrad6 3 Pfijat6 zalohy 4. Ostalni zivazky 5 Zam6$lnana 6. Ostatnl zivazky vuti zam6stnancum 7 zavazky k insillucim soaalniho zabezpeen! a velejn6ho zdravotniho pojl!!6n! 8. Oal'\ z plljmu 9 Ostalni plime dan6 10. Oal'l z ptidane hodnoty 11 Ostatni dan6 a popialky 12. ZAvazky ze vztahu k statnlmu rozpoetu 13 ZAvazky ze vztahu k rozpottu organu Uzemnlch samosprivnjch celku 14. Zavazky z upsanj<ch nespiacenych cennj<ch papin a podllu 15. Zavazky k Ufaslnlkum sdrutenl 16. Zavazky z pevnych tenninovjch opefacl 17. Jinil zavazky 18. Kratk0d0b6 bankovni uv6ry 19 Eskontni UYMy IV. Jini paain celkem PASIVA CELKEM 20 Emilovan6 krlilkodobe dluhopisy 21. Viastnl dluhoptsy 22. Oohadn6 uety pasivnl 23. Ostalni krlitkooobe finanenl vjpomoci 1 Vjda)e pti!tlch obdobl 2 Vynosy pti!lich obdobl 3. Kursov6 rozdfly pasivni souee' f. 131 at 133 t c,"" Stay k prvnimu dnl Stay k posled. dnl 'Adku uulniho obdobi utetniho obdobi " < 87 '.,584, 881., _ ' loll O ' "' '" ' S Il '86 Okarn.tJk Sflstaveni: 30 dubna 2013 Razltko' Poop'S IDENTrFlKACE AUDITORA KPMG CesH republika Audit, s.r.o. Pobl'eZnl648/Ia, Pmha 8 Ie: WditorsIct oprtvncni~. 71

7 ~lpoiotek ytbz zlsku ZIr6ty N6zev, Iidlo, pr6vnl poole vyhimky e Sb., y...""" _II. pledm61 einnosti f'e zn6n1 vyiiltiky e Sb. I za rok kontici 31 i,2012 J Cesky rozhlas I (v lislcfch Ke) Vinohradska 12 Praha 2 I~ I Provozovani vysllanl A. Niklady I Cinnosti Cislo hlavnl hospoch~fska ' adku I 2 I. Spotrebovane ni kupy celkem Spotieba materl.mu SpoUeba energle, Spotfeba oslalnlch neskladovatelnych doch\vek Prodane zbotl 6 II. Slutby celkem as 5. Opravy a udrtovtmi Cestovne Nttklady na reprezenlaci 1O Ostatnl slu!by " III. Osobnl n'klady celkem 12 n Mzdove nakjady Ukonne socialn l pojl!;t6nl 11. Osta!nl socic1ln l poji!;16ni IS " lakonne socialnl naklady tatnl socialnl naklady ' IV. Dane a poplatky celkem Dar'! siln~n r Oafl z nemovitosli Ostatni dan6 a poplalky V. Oatatnl naklady celkem Smluvnl pokuty a uroky z prodlenl Oslatnl pokuty a penale Ocipis nedobytm pohledavky Uroky 26 I 21. Kursove ztraty ary Manka a ~kody I 24. Jlne osla!n! naklady VI. Odplsy, prodany mljetek, tvorba reun a opravnych polotek celkem Ocipisy dlouhodobeho nehmotneho a hmomeho ma;etku ISO 26. Zustatkovc\ cena prodaneho dlouhodob. nehmo!. a hmo!. ma;etku Prodane cenne papiry a podity Prodany material Tvorba rezerv Tvorba opravnych poio1ek VII. Poskytnute pn spi Yky celkem Poskytnute pfisp6v1ty zu tovane mezi organiza nimi slotkaml Poskytnute pfisp6vky 40 VIII. Da" z pfijmu celkem S1 3 " 33. Oodate ne odvody dane z pfjjmu ' Naklady celkem "

8 B. Vynosy 44 Cinnosti Cislo hlavni hospodai'ska fadku 1 2 I. Trfby za vlastni vykony a za zbotl celkem TrZby za vlastnl..,yrobky TrZby z prodeje slu!eb TrZby za prodane zbo!1 48 II. Zmeny stavu vnltroorganlzacnlch zasob celkem Zmlma stavu zasob nedokontene vyroby Zmena stavu zasob polotovaru Zmena stavu zasob..,yrobku Zmena stavu zvifal 53 III. Aktivace celkem Aktivace materialu a zbo! Aktivace vnitroorganizatnich slu!eb Aktivace dlouhodobeho nehmolneho majelku 57 n. Aktivace dlouhodobeho hmolneho majelku 58 IV. Ostatni vynosy celkem Smluvni pokuty a uroky z prodleni Oslaln! pokuty a penale Plalby za odepsane pohtedavky Uroky Kursove zisky Zul!tovanl fondu Jine osta!nl..,ynosy v. Tr::t:by z prodeje majetku, zuctovani rezerv a opravnych poloiek cetkem TrZby z prodeje dlouhodobeho nehmolneho a hmolneho majelku TrZby z prodeje cennych paplru a podilu TrZby z prooeje materiatu Vynosy z kralkodobeho finantniho majelku Zuclovani rezerv Vynosy z dlouhodobeho financnlho majetku Zul!tovani opravnych polo!ek VI. PflJate prispevky celkem Pfijate pfispevky zul!tovane mezi organizacnlmi slo!kami Pfijate pfispevky (dary) Pfijale clenske pfispevky VII. Provozni dotace celkem Provozni dotace Vynosy cetkem c. Vystedek hospodaf'enl pfed zdanenlm Dan z pfijmu D. Vysledek hospodareni po zdanenl Okamtik sestavenl: Razilko: 30. dubna 2013

9 Priloha lice!ni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2012 (v tisicich Kc) I. (a) Charakteristika a hlavni aktivity Vznik a charakteristika Ceskeho rozhlasu Cesky rozhlas (dale tez "CRo") Je verejnopravni instituci, ktera vznikla na zaklade zakona Ceske narodni rady C. 484/ 1991 Sb. Sidlem Ceskeho rozhlasu je Vinohradska 12, Praha 2. PredmNem hlavni cinnosti Ceskeho rozhlasu je meni rozhlasovyeh programu na ilzemi eele Ceske republiky. Poslanim Ccskeho rozhlasu je poskylovat objcktivni, overene, vilestranne a vyvazene infonnaee pro svobodne VYlVareni nazorn, rozvijet kultumi identitu ceskeho naroda a narodnostnich a etnickyeh mcnsin v Ceske republice, zprostredkovavat ekologicke infonnace, slouzit vzdelavani a prispivat k zabave posluchacu. H1avnim zdrojem pfijmu jsou rozhlasove poplatky, ktere si zcasti CeskY rozhlas vybira sam a zcasti prostrednietvim poverene osoby - Ceske posty. Krome hlavni einnosti Cesky rozhlas vyviji i vedlejsi podnikatciske aktivity, jejichz diem je zvyseni objemu prostredku na hlavni Cinnost. Statullimim organem CRo je generalni reditel, kterym byl k 31. prosinei 2012 Mgr. an. Peter Duban. Vedeni Ceskeho rozhlasu k 31. prosinei bylo nasledujici: Funkee Mgr. an. Peter Duhan Bc. Jan Menger Mgr. Rene Zavoral lng. Ladislav Musil Mgr. Marian Fereneik generalni reditel namestek gcneralniho feditele pro program a vysilani namestek generalniho red itele pro strategieky rozvoj namestek generalniho reditele pro spravu a provoz reditel odboru lidske zdroje V ilnoru 2013 ukoneil praeovni pomer v Ceskem rozhlase Mgr. Marian Ferencik. Od I. brezna 2013 je reditclkou odboru lidske zdroje Mgr. Miroslava Hradilova. Od I. dubna 2013 nasloupil do funkee namestka generalniho rcditelc sekee srrategiekeho rozvoje lng. JiN Svoboda. Mgr. Rene Zavoral se stal namestkcm generalniho reditele sekce programu a vysilani a Be. Jan Menger se stal namestkem generalniho feditele sekee regionalniho vysilani.

10 P.iloha ucetni zaverky (nekonsolidovanii) Rok koncici 31. prosincem 2012 (v tisicich Kc) Siozeni vedeni Ceskeho rozhlasu k 31. prosinei 20 II bylo misledujici: Funkee Mgr. an. Peter Duhan Mgr. Rene Zavoral PhDr. Old.ieh Sestak Mgr. Marian Ferencik genenilni reditel nam~stek generalniho.editele pro strategieky rozvoj namestek generalniho 'editele pro spravu a provoz 'editel odboru lidske zdroje Siozeni Rady Ceskeho rozhl.su k 31. prosinei 2012 bylo misledujici: Funkee Be. Toma~ Ratiborsk)i doc. PhDr. Michal Stehlik, Ph.D. Mgr. BohuS Zoubek Mgr. Mi lan Badal Mgr. Antonin Zelenka Th. Mgr. Ervin Kukuezka Be. Ivan Tesa. PhDr. Petr Safarik predseda mistop.edseda mistop.edseda elen elen clen clen clen V breznu 2012 uplynula dob. Mgr., MgA. Dane Jaklove a PhDr. na druhe funkeni obdobi. funkcniho obdobi predsedkyni Rady Ceskcho rozhlasu Petru Safafikovi. PhDr. Petr Safarik byl veervnu 2012 zvolen V breznu 2013 uplynula doba funkcniho obdobi Mgr. Antonioovi Zelenkovi a clenem rady byl zvolen TomaS Kilourek. Siozeni Rady Ceskeho rozhlasu k 3 1. prosinei 20 II bylo nasledujici: Funkee Mgr., MgA. Dana Jaklova Be. TOImg Ratiborsk)i Mgr. BohuS Zoubek Mgr. Milan Badal Mgr. Antonin Zelenka Th. Mgr. Ervin Kukuezka doc. PhDr. Michal Stehlik, Ph.D. Be. Ivan Tesar Ph Dr. Petr Safarik predsedkyne mistop.edseda mistop.edseda clen clen clen clen clen clen

11 Pr;loha liceln; zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosineem 2012 (v (isieieh Kc) Od roku 2003 Rada Ceskeho rozhlasu voh dozon,i komisi, kten, je poradnim organem Rady Ceskeho rozhlasu ve veeeeh kontroly hospodaren; CRo. Dozorc; komise ma pet cledu, jcji fuokcni obdobi je dva roky a za svou cinnost odpovida Rade Ceskeho rozhlasu. SlozeD; dozorc; kornise k 31. prosinei 2012 a k 31. prosinei 20 II : Funkee Ing. Jifi Volf Ing. Jif; Mutafov Mgr. Jif; Hrabovsky Stanislava Koucka Nodlova Mgr. l aroslav Ruzicka pfedseda mistopfedseda clen cleoka clen Dnem 31. ledna 2013 upl YDula doba funkcn;ho man datu Lng. Jifimu Volfovi, Lng. Jifimu Mutafovovi a Stanislavc Koucke Nodlove. Od I. unora jsou clcny kornise Lng. Vladimira Plackova, Mgr. Marcela KrUsova LL.M. a Ing. Rudolf Pohl. Strana 3

12 Pi'iloha ul:etni zaverky (nekonsolldovana) Rok konl:lci 31. prosincem 2012 (v tis lclch Kl:) (b) Organizacni struktura Ccskcho rozhlasu k 3 1. prosinci 2012 ~ CEsKY ROZHlAS '- I I --I. AVttJIOtf/ I r --~l 1 u..o -...,.~ I -~- t, I s.:::=-- I r ""7-.;:;""' 1 I ~-- 1 [--(9-:,,-""'1 1 --:=,- I I..====..:. I ~~,:;;l 1 =-7-.:::: r I I e...,."'". 1 '-_-.tii_'j I I I -~ I I --~,., I I 0tI01_"'_ I r I.- 1 c..~~ 1 I '-;:-':'0;-."'" I I r l=..:-=:~= I I r--=,-i I 0..., "- -:::: I ~ -"'_,=tiilgoij I ~ '-, I I ff -- ~ - I~~, )I I.- I CAo '; ~-:;"'_ 1 I I ""-'- 1'1'-'1 I... I I ""-- I I ~~ I r ~=-"'-l- LfOla~7q" --.- fi----:j _0. -",=~ L._~-=..., I <-j ~=I'" I ~ ~tii~ I -..:z:.4 [ ~ ""'_.~"'CI' I Y ", "",'".n "

13 Priloha uce!ni zaverky (nekonso lidova na) Rok koncici 31. prosineem 2012 (v tisieieh Kc) 2. Zasadni ucetni postupy pouzivane Ceskym rozhlasem (a) Zaklad ni zasady vedeni ufetnictvi Dternictvi CRo je vedeno a ueetni zaverka je sestavena v souladu se zakonem e Sb., o ucetnictvi, vyhlaskou e Sb., v plamem zneni a CeskYmi ucetnimi standardy pro ueetni jednotky, u kte,.ych hlavnim pfedmetem cinnosti neni podnikani. Deetni zaverka je sestavena v historickych cenach. Deetni zaznamy jsou uchovavany jak velektronicke podobe, tak v papirove podobe varchivu ve Vinohradske ulici e. 12, Praha 2 podle archivaenich Ihut platnych pro jednotlive druhy dokladu. (b) Dl o uh o d o b ~' hmotny a nehmotny majetek Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek je evidovao v pofizovaci cene. Dlouhodoby hmotny majetek v pofizovaci cene do 40 tis. Ke a dlouhodoby nehmotny majetek v porizovaci cene do 60 tis. Kc neni vykazovao v rozvaze a je uetovan do nakladti v roce jeho porizeoi. Majetek ziskany formou daru je vykazan v reprodukeni pofizovaci cene k datu prevzeti pfislusneho majetku. V nasledujici tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisovani podle skupin majetku: Maietek Metoda Doba odpi sovani Stavby Lin eami 40 lei Stroje a pnstrojc Lin eami 2-20 lei Autornobily Lincami 4-9 lei Patenty a oslatni nehmotmi akti va Linea.rnl S ici Software Lincami 5 lei CRo uplatnuje DPH na vstupu koeficientem pro kraceni odpoetu dane. DPH na vstupu u investienich faktur, kterou nemuze uplatnit, nevstupuje do pofizovaci ccny majetku, ale je uetovana do nakladu v obdobi, kdy naklad CRo vznikl. Tento postup je shodny s metodikou uplarnovanou u ostatoich faktur.

14 Pfiloha Licetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2012 (v lisicich Kc) (e) Finaneni majetek Dlouhodoby financni majetek predstavuje majetkove Licasti v ovladanych osobach a osobach pod podstatnym vlivem a dluhove cenne papiry, u nichz rna ero zamer a schopnost drfet je do splatnosti. Dlouhodoby financni majetek je Lictovan v porizovaci cene. Porizovaci cena zahrnuje prime naklady souvisejici s porizenim, napnkjad poplatky a provize maklemm, poradcilm, burzarn. Majetkove ucasti jsou k rozvahovemu dni oceilovany porizovaci cenou a v pripade docasneho snizeni realizovatelne hodnoty prislusne ucasti je tvorena opravna polozka. U dluhovych cennych papini je soucasti jejich oceneni k rozvahovemu dni i porn ern a cast urokoveho vynosu, ktery je uctovan do vykazu zisku a ztraty. V pripade docasneho snizeni hodnoty dluhovych cennych papiril drzenych do splamosti jsou tvoreny opravne polozky. (d) Zasoby Material je oceilovan v porizovacich cenach. Porizovaci cena zahrnuje cenu ponzeni, celni poplatky, skladovaci poplatky ph doprave a dopravne za dodani do vyrobniho ardlu. Ubytek materialu je oceilovan metodou vazeneho aritmetickeho prilmeru. Nedokoncena vyroba a hotove vyrobky jsou ocenovany vlastnimi naklady, ktere zahrnuji cenu materialu, prace a proporcionalni cast vyrobnich rezijnich nakladil podle stavu rozpracovanosti. Ubytek nedokoncene vyroby a hotovych vyrobkil je ocenovan standardnimi cenami. (e) Stanoveni opravnyeh polozek a rezerv Poh ledavky a Rezervv Die 37 vyhlasky c. 504/2002 Sb., neni ero opravnen tvoht nedanove opravne polozky a rezervy. Zakon 0 ucetnictvi c. 563/1991 Sb., 7 odstavec I vyzaduje, aby ucetni zaverka podavala verny a poctivy obraz predmetu ucetnictvi a financni situace ucetni jednotky. Soucasne v odstavci 2 stejneho paragrafu zakon stanovuje, ze pokud dojde ve vyjimecnych pripadech k tomu, ze poufiti ucetnich metod predepsanych provadecimi pravnimi predpisy bude neslucitelne s povinnosti podat verne a poctive zobrazeni, postupuje ucetni jednotka odchylne tak, aby byl podan verny a poctivy obraz. Vedeni ero postupuje vzhledem k vyznamnosti nedanove opravne polozky a rezerv die zakona o ucetnictvi. e Ro stanovi opravne polozky k pochybnym pohledavkam na zaklade vlastni analyzy platebni schopnosti svych zakaznikil a vt!kove struktury pohl edavek. ero tvon rezervy na: soudni spory, nevycerpanou dovolenou,... 'r.llid (,

15 Priloha uce!ni zaverky (nekonsolidovana) Rok koneici 31. prosincem 2012 (v lisicich Ke) odstupne zamestnancum. Rezerva na nevyeerpanou dovolenou je k rozvahovemu dni tvorena na zaklade analyzy nevybrane dovolene za dane ueetni obdobi a pnimcmych mzdorych nakladii veetne nakladii na socimni zabezpeeeni a zdravotni pojisteni die jednotlirych zamestnancii. (f) PrepoHy cizich men CRo pouziva pro pfepoeet transakci v cizi mene denni kurz devizoveho trhu vyhhiseneho CNB. V pnibehu roku uctuje CRo pouze 0 realizovanych kurzorych ziscich a ztratach. Alctiva a pas iva v zahranieni mene jsou k rozvahovemu dni pfepoeitavana podle kurzu dcvizoveho trhu vyhlaseneho CNB. Nerealizovane kurzove zisky a ztraty z pfepoetu kratkodobeho finaneniho majetku jsou zachyceny vc vysledku hospodafeni. Ostatni nerealizovane kurzove zisky a ztraty jsou zachyccny v ostatnich pasivech resp. aktivech do doby realizace. (g) (h) (i) Najary majelek CRo uetuje 0 najatem majetku tak, ie zahmuje leasingove splatky do nakladii rovnomeme po dobu trvani najmu. Ph ukonecni najmu a uplatn"ni momosti odkupu je pfedmet leasingu zafazen do majetku CRo v kupni cene. Dan z prijmii Dan z phjmii za dane obdobi tvofi splatna dan. Splatna dan zahmuje odhad dane vypoeteny z dailoveho zakladu s pouiitim danove sazby platne v prvni den ueetniho obdobi a veskere domerky a vratky za minula obdobi. o odlozene dani CRo neuetuje. Rozdeleni na kladu a rynosu ve vykazu zisku a zlraly Naklady a rynosy Ceskeho rozhlasu jsou v souladu s vyhlaskou e. 504/2002 Sb., rozdeleny na hlavni a hospodarskou einnos!. Jake naklady a rynosy z hlavni cinnosti jsou pfimo identifikovany ty poloiky, ktere s pomeme velkou jednoznacnosti Ize spojit s hlavni einnosti Ceskeho rozhlasu stanovenou zakonem e. 484/ 1991 Sb., 0 Ceskem rozhlasu. Do rynosii z hlavni cinnosti jsou zahrnuty pfijmy z rozhlasovych poplatkii, vynosy k uhrade vysilani do zahraniei a rynosy ze zuctovani opravnych polozek vztahujicich se k rozhlasovym poplatkum. V oblasti nakladii Ize jcdnoznaene identifikovat naklady na ryber rozhlasorych poplatkii, naklady na agenturni zpravodajstvi, nakjady spojene s vysilanim do zahraniei a se zahranicnimi zpravodaji a nliklady na tvorbu opravnych poloiek a odpis nedobytnych pohledavek plynouci z rozhlasorych poplatkii. Hospodlifska tinnost zahrnuje rynosy z reklamy a sponzoringu v cclem rozsahu, dale triby z najmii a sluzeb s tim spojenych, a to jak dloubodobe, tak i kratkodobe za pronajimani nahravacich studii,

16 Pfiloha uce!ni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2012 (v tisicich Kc) vynosy z prodeje pray, hudebnich snimleu apod. V ob lasti nakladu je to pouze provize za rcklamu a sponzoring. Jcdnoznacm! nerozlisitelne polozky jsou rozpocteny koefieienty. zakladni koefieient jc vypoeten podilcm mezi vynosy z hospodarske cinnosti a vynosy z hlavni a hospadarske cinnosti. Timto koefieientem jsou pak rozpocteny nerozliscne polo:!ky ve vynoseeh a v naldadeeh. Vyjimku tvori naklady na vysilani, kde byl pro lepsi vypovidaci sehopnost pouzit koefieient spoeitany na zaldade pomeru vysilaciho prostoru pro reklamu k eelkovemu vysilacimu casu. u) DUovani nakladii a vyoosu Vynosy a mildady se uctuji casove rozlisene, tj. do obdobi, s nim:! veenc i casove souviseji, na zaklade predani zbozi nebo sluzeb bez ohledu na okamiik platby. Uctovani rozhlasovyeh poplatku vvbiranyeh Ceskou postou: Prcvazna vetsina rozh lasovyeh poplatleu od domacnosti je vybinlna a cvidovana Ccskou postou na zak ladc zakona Ccske narodni rady c. 252/1994 Sb., a smlouvy mezi Ceskou postou a Ceskym rozhlasem. Od I. Njna 2005 je vyse rozhlasoveho poplatku stanovena na 45 Kc. Ceska posta na zaklade vyse uvedeneho zakona a smjouvy s CeskYm rozhlasem vybira poplatky mesicne. Od I. ledna 2008 jsou vseehny rozhlasove poplatky uctovany pomoci predpisu jednotlivyeh plateb podle poctu evidovanyeh domaenosti do obdobi, s nimz casove souvisi. Pohledavky vznikle z neuhrazenyeh predpisu Ceske posty jsou vykazany v rozvaze v radku 69 - Jine pohledavky. Do nak ladu je na zakjade smlouvy uctovana admena Ceske poste za vybirani rozhlasovyeh poplatleu, ktera je uplamovana v mcsicnich vyuctovanieh. Uctovani rozhlasovyeh poolatleu od poplamileu evidovanyeh Ceskym rozhlasem: Od I. ledna 2003 zacal CcskY rozhlas evidovat a vybirat cast rozhlasovyeh poplatku primo. U poplatnileu primo evidovanych Ceskym rozhlasem jsou rozh lasovc poplatky uctovany pomoci predpisu jednotlivyeh plateb podle poctu evidovanyeh rozhlasovych prijimacu u pravnickyeh osob a fyzickych osob podnikajicich Dcbo jedcn pfijimac za domaenost u fyziekyeh osob do obdobi, s nimz casove souvisi. Pohledavky za primymi rozhlasovymi poplatniky jsou vykazany v rozvaze v fadku 69 - Jine pohlcdavky.

17 Priloha ueelni zaverky (nekonsolidovana) Rok konciei 31. prosineem 2012 (v lisicieh Kc) (k) K1asifikace z:lvazku CRo klasifikuje cast dlouhodobyeh zavazkli, bankovnich uveru a financnich vypomoci, jejichz doba splatnosti je Itratsi nel jeden rok vzhledem k rozvahovemu dni, jako kratkodobe. 3. Zmena ucetnich metod a postupu V prubehu roku 2012 nedosio ke zmenam ucetnieh metod a posrupu. Na zakladc posouzeni vyznarnnosti nedaitovyeh rezerv vedeni CRo rozhodlo 0 jejich zauclovani k 31. prosinei 2012 (vice viz. bod 2 e».

18 P,iloha licetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2012 (v tisicich Kc) 4. Dlouhodoby majetek (a) Dlouhodoby nehmotny majelck Porizo\'aci cena Jina nchmotna aktiva Zusta,ek k Pnrllstky 80 Ubytky Ptcuc!tovani Zustalek k Oprlivky Zustatck k Odpisy 285 Opravky k IibytkUm - I 443 Pfcuttovani Zustatek k Zustalkova hodnota Zustalkova hod nota Nedokonteny Softv.'are nehmotnx maietek Cclkem I (b) Dlouhodoby hmotny majctek Pozem!!1: Stavb~ Porizovaci cena Zustate k k I Plirllstky 8468 Ubytky - I 005 Ptcuc!tovani Zust. k I Oprliv k)' Zustatck k Odpisy Opr.\vky k IibytkUm Pfcuc!tovani Zustatek k Ziisl. hodn I Zust. hodn I \ledokonteny Stroje a Dopravni hmotny PoskytnUie zati7.eni l!rostted~ majetek 1..aloh~ Cclkem II I

19 Pfiloha licelni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2012 (v tis icich Kc) CRo nema zadny majetek zatizeny zastavnim pravem. V majetku Ceskeho rozhlasu je evidovana budova zameeku v Prerovc nad Labcm v zustatkove hodnote 16 mil. Ke (20 II - 16,7 mil. Ke). V soueasnc dobe se tato budova easteene vyuziva jako skladory prostor Ceskeho rozhlasu. Vzhledem k probihajicimu soudnimu sporu 0 ureeni vlastnictvi budovy, nemohla byt budova v roce prodana. Cesk)i rozhlas vlasmi administrativni budovu a pozemky na ZiZkove v zustatkovc hodnote 24 mil. Ke. Administrativni prostory CRo byly prestchovany do budovy ve Vinohradske ulici 12 a v soueasnc dobe se bud ova ncvyuziva a je nabidnuta k odprodej i. Predpoklactana prodejni cena prevy~ uj e snizeni hodnoty majetku. zustatkovou lieetni hodnotu a Ilcdochazi tcdy k doeasncmu 5. Najaty maj etek (a) Finaneni Icasing K 31. prosinci a 3 1. prosinci CRo nemel zadnc zavazky ze smjuv 0 finanenim leasingu. (b) Vyznamne najemni smlouvy CRo rna najaty budovy pro regionalni srudia v Pardubicich, Jihlave a Olornouci a byty pro svc zahranieni zpravodaje. Celkovc rocni nakl ady rykajici se dlouhodobych pronajrnu v roce t inily tis. Ke (20 II ti s. Kt). 6. Dlouhodoby hmotny a nehmotny maj etek nevykazany v rozvaze V souladu s ucctnirni postupy, popsanyrni v bode 2(b), ut toval CRo cast dlouhodobeho hrnotneho a nehmotneho majelku do nakladu v roce jeho porizeni. Celkova kurnulovana porizovaci cena tohoto dlouhodobeho hmotneho a nehrnotneho majetku, ktery je je~te v pouzivani, je nasleduj ici: Zustalek k Dlouhodoby hmotny majctck Dlouhodoby nchmotny majetek Celkem "'Ir.mil I I

20 Priloha lice!ni zaverky (nekonsolidovanal Rok koncici 31. prosincem 2012 (v tisicich Kcl 7. Finaneni majetek (al Podily v ovladanych a fizenych osobach 2012 Vlastnickj Maje lko",~ ufasli podil Po~e t akcii Nominalni Celkovy hodnota zisk/zlrn la Vlastni kapiuil Porizovad akcic v K~ za rok k ' ccna Radioservis, % Celkem majetkovc utasti MajClkove ufusli Vlastnicky podil Potcl akcii Nomimilni Ce lkovy hodnota zisklztrata za Vlastni kapilai k Poiizovaci akeic v Kt rok2011 ' k ' ccna Radioservis, a.s. 100 % Celkem majclkovc u ~as ti 8297 V roce 2012 nemel CRo z dlouhodobeho financniho majetku zadny vynos z titulu pfijarych dividend. CRo disponuje vetsinou hlasovacich pray ve spolecnosti Radioservis, a.s. Sidlo dcefine spolecnosti je nasledujici: Radioservis, a.s. Olsanska 55/ Praha 3 Ceska republika CRo je zfizovatelem Nadacniho foddu Ceskeho rozhlasu. Sidlo adacniho foddu Ceskcho rozhlasu je nasledujici: Nadacni fond Ceskeho rozhlasu Vinohradska Praha 2 Ceska republika I Neaudil0v3ne rysledky I '

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Rozvaha v plnem rozsahu k 31.12.2012 ( v celych tisfcich Kc )

Rozvaha v plnem rozsahu k 31.12.2012 ( v celych tisfcich Kc ) Rozvaha podle Pfflohy c. 1 vyhlasky c. 504/2002 Sb. Ucetni jednotka doruci: 1 x pfislusnemu fin. organu Rozvaha v plnem rozsahu k 31.12.2012 ( v celych tisfcich Kc ) ICO 25550641 Nazev, sfdlo a pravni

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.201 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a sídlo

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2004 Rozvaha Aktiva k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 A. Dlouhodobý majetek (ř. 09 + 20 + 28-40) 1 149 6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Ozna ení a uspo ádání dle vyhlášky. 54/22 Sb. Ú etní jednotka doru í: p íslušnému finan nímu orgánu 1 x P EDB ŽNÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.215 ( v tis. K ) I O 656267 eský Krumlov Horní Brána Název,

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy Č. 1 vyhlášky Č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2011 ( v celých tisících Kč ) IČO 65267991 Název, sídlo a právní

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu - ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky OBEC PREKLADATELU ˇ IČO Pod Nuselskymi schody 3 00549096 Praha 2 120 00 A.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana:

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO :70645949 NAZEV

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, 572 14 Policka ˇ 6112344 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 28.4.2004 duben 2003 1 Osnova 1. Roční účetní závěrka 1.1 Rozvaha (bez snížení odpisů

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2015 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 7 1 3 3 9 6 1 2 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Strana svobodných občanů Perucká 2196/14 Praha 12000

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

ROZVAHA - BILANCE ICO:

ROZVAHA - BILANCE ICO: -icence: DE74 XCRGURXA/RYA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE uzemni samospravne celky, svazky obci, regionalni rady regionu soudrznosti (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) : 13/2013 ICO: 47884665

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více