R o z v a h a. k (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek"

Transkript

1 Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a h a k (v celých tis. K) IO Píloha. 4 Ú NO 1-01 Název a sídlo úetní jednotky TyfloCentrum Brno, o.p.s. Chaloupkova BRNO A K T I V A k prvnímu dni k poslednímu dni a b 1 2 A. Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný Oprávky k 3. Dlouhodobý hmotný 4. Oprávky k Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 002 Software (013) 003 Ocenitelná práva (014) 004 Drobný dlouhodobý nehmotný (018) Ostatní dlouhodobý nehmotný (019) 006 Poízení dlouhodobého nehmotného majetku (041) 007 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný (051) 008 nehmotným výsledkm výzkumu a vývoje (072) 010 softwaru (073) 011 Souet. 002 až ocenitelným právm (074) 012 drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 014 Pozemky (031) 016 Umlecká díla a pedmty (032) 017 Souet. 010 až by (021) 018 Samostatné movité vci a soubory movitých vcí (022) Pstitelské celky trvalých porost (025) 020 Základní stádo a tažná zvíata (026) 021 Drobný dlouhodobý nehmotný (028) Ostatní dlouhodobý nehmotný (029) 023 Poízení dlouhodobého nehmotného majetku (042) 024 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný (052) 025 Souet. 016 až stavbám (081) 027 samostatným movitým vcem a souborm movitých vcí (082) pstitelským celkm trvalých porost (085) 029 základnímu stádu a tažným zvíatm (086) 030 drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 032 Souet. 027 až Odesláno dne Razítko Podpis odpovdné Podpis osoby odpovdné Okamžik sestavení: osoby za zaútování Telefon:

2 A K T I V A 5. Dlouhodobý finanní k prvnímu dni k poslednímu dni a b 1 2 Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem (061) 034 Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem (062) 035 Dlužné cenné papíry do splatnosti (063) 036 Pjky podnikm ve skupin (066) 037 Ostatní dlouhodobé pjky (067) 038 Ostatní dlouhodobý finanní (069) 039 Poízení dlouhodobého finanního majetku (043) 040 Souet. 034 až B. Obžná aktiva Zásoby Pohledávky 3. Krátkodobý finanní 4. Pechodné úty aktivní Materiál na sklad (112) 043 Materiál na cest (119) 044 Nedokonená výroba (121) 045 Polotovary vlastní výroby (122) 046 Výrobky (123) 047 Zvíata (124) 048 Zboží na sklad (132) 049 Zboží na cest (139) 050 Poskytnuté zálohy na zásoby (z útu 314) Souet. 043 až Odbratelé (311) Smnky k inkasu (312) 054 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 055 Poskytnuté provozní zálohy (314 mimo. 50) 056 Ostatní pohledávky (315) Pohledávky za zamstnanci (335) 058 Pohledávky za institucemi soc. zabezpeení a zdrav. poj. (336) 059 Da z píjm (341) 060 Ostatní pímé dan (342) 061 Da z pidané hodnoty (343) 062 Ostatní dan a poplatky (345) 063 Nároky na dotace a ostatní zútování se státním rozpotem (346) 064 Nároky na dotace a ost. zút. s rozp. orgán územ. sam. celk (348) 065 Pohledávky za úastníky sdružení (358) 066 Pohledávky z pevných termínovaných operací (373) 067 Pohledávky z emitovaných dluhopis (375) 068 Jiné pohledávky (378) 069 Opravná položka k pohledávkám (391) 070 Souet. 053 až 069 minus Pokladna (211) Ceniny (213) 073 Bankovní úty (221) Majetkové cenné papíry (251) 075 Dlužné cenné papíry (253) 076 Ostatní cenné papíry (256) 077 Poízení krátkodobého finanního majetku (259) 078 Peníze na cest (+/-) (261) 079 Náklady píštích období (381) 081 Píjmy píštích období (385) 082 Kursovní rozdíly aktivní (386) 083 Dohadné úty aktivní (388) 084 Souet. 072 až Souet. 081 až Ú H R N A K T I V

3 k prvnímu dni k poslednímu dni P A S I V A a b 3 4 A. Vlastní zdroje krytí stálých a obžných aktiv Vlastní jmní (901) Jmní Hospodáský výsledek Fondy (911) 089 Oceovací rozdíly z pecenní majetku a závazk (921) 090 Souet. 088 a Úet hospodáského výsledku (+/-) (963) Hospodáský výsledek ve schvalovacím ízení (+/-) (931) Nerozdlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-) (932) 094 Souet. 92 až B. Cizí zdroje Zákonné rezervy (941) 097 Dlouhodobé závazky 3. Krátkodobé závazky 4. Bankovní výpomoci a pjky 5. Pechodné úty pasivní Emitované dluhopisy (953) 098 Závazky z pronájmu (954) 099 Dlouhodobé pijaté zálohy (955) 100 Dlouhodobé smnky k úhrad (958) 101 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 102 Souet. 098 až Dodavatelé (321) Smnky k úhrad (322) 105 Pijaté zálohy (324) 106 Ostatní závazky (325) 107 Zamstnanci (331) Ostatní závazky vi zamstnancm (333) 109 Závazky k institucím soc. zabezpeení a zdrav. pojištní (336) Da z píjm (341) 111 Ostatní pímé dan (342) Da z pidané hodnoty (343) 113 Ostatní dan a poplatky (345) 114 Závazky ze vztahu k státnímu rozpotu (346) 115 Závazky ze vztahu k rozpotu orgán územ. samospráv. celk (348) Závazky z uspaných nesplacených cenných papír a vklad (367) 117 Závazky k úastníkm sdružení (368) 118 Závazky z pevných termínovaných operací (373) 119 Jiné závazky (379) 120 Dlouhodobé bankovní úvry (951) 122 Krátkodobé bankovní úvry (231) 123 Eskontní úvry (232) 124 Emitované krátkodobé dluhopisy (241) 125 Vlastní dluhopisy (-) (255) 126 Ostatní krátkodobé finanní výpomoci ( Souet. 104 až Souet. 117 až Výdaje píštích období (383) Výnosy píštích období (384) 130 Kursovné rozdíly pasivní (387) 131 Dohadné úty pasivní (389) Souet. 124 až Ú H R N P A S I V

4 Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu V ý k a z z i s k a ztrát k (v celých tis. K) IO Píloha. 5 Ú NO 2-01 Název a sídlo úetní jednotky TyfloCentrum Brno, o.p.s. Chaloupkova BRNO N á z e v u k a z a t e l e innosti hlavní hospodáská celkem a b N Á K L A D Y Spoteba materiálu (501) Spoteba energie (502) Spoteba ostat. neskladovat. dodávek (503) 003 Prodané zbož (504) 004 Opravy a údržba (511) 005 Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) 007 Ostatní služby (518) Mzdové náklady (521) Zákonné sociální pojištní (524) Ostatní sociální pojištní (525) 011 Zákonné sociální náklady (527) 012 Ostatní sociální náklady (528) Da silniní (531) 014 Da z nemovitosti (532) 015 Ostatní dan a poplatky (538) 016 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 017 Ostatní pokuty a penále (542) 018 Odpis nedobytné pohledávky (543) 019 Úroky (544) Kursové ztráty (545) 021 Dary (546) 022 Manka a škody (548) 023 Jiné ostatní náklady (549) 024 Odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku (551) Zstat. cena prodaného dlouhod. majetku (552) 026 Prodané cenné papíry (553) 027 Prodaný materiál (554) 028 Tvorba zákonných rezerv (556) 029 Tvorba zákonných opravných položek (559) Poskytnuté píspvky zútované mezi org. sl. (581) 031 Poskytnuté píspvky (582) 032 Útová tída 5 celkem (ádek 1 až 32) Odesláno dne Razítko Podpis odpovdné Podpis osoby odpovdné Okamžik sestavení: osoby za zaútování Telefon:

5 N á z e v u k a z a t e l e V Ý N O S Y Tržby za vlastní výrobky (601) 034 innosti hlavní hospodáská Celkem Tržby z prodeje služeb (602) Tržby za prodané zboží (604) 036 Zmna stavu zásob nedokonené výroby (611) 037 Zmna stavu zásob polotovar (612) 038 Zmna stavu zásob výrobk (613) 039 Zmna stavu zásob zvíat (614) 040 Aktivace materiálu a zboží (621) 041 Aktivace vnitroorganizaních služeb (622) 042 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623) 043 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) 044 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) 045 Ostatní pokuty a penále (642) 046 Platby za odepsané pohledávky (643) 047 Úroky (644) Kursovné zisky (645) 049 Zútování fond (648) 050 Jiné ostatní výnosy (649) 051 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku (652) 052 Tržby z prodeje cenných papír a vklad (653) 053 Tržby z prodeje materiálu (654) 054 Výnosy z krátkodobého finanního majetku (655) 055 Zútování zákonných rezerv (656) 056 Výnosy z dlouhodobého finanního majetku (657) 057 Zútování zákonných opravných položek (659) 058 Pijaté píspvky zútov. mezi org. složkami (681) 059 Pijaté píspvky (682) 060 Pijaté lenské píspvky (684) Provozní dotace (691) Útová tída 6 celkem (ádek 34 až 62) Hospodáský výsledek ped zdanním ( ) Da z píjm (591) 065 Dodatené odvody dan z píjm (595) 066 Hospodáský výsledek po zdanní ( ) (+/-)

6 Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu Píloha k úetní závrce k (v celých tis. K) IO Píloha. 6 Ú NO 3-01 Název a sídlo úetní jednotky TyfloCentrum Brno, o.p.s. Chaloupkova BRNO 1. Úetní jednotka uvede v dodatku k této píloze údaje, které vyplývají z ustanovení ásti tetí zákona Doplující údaje: pijato skutenost Název údaje Dotace na dlouhodobý ze státního rozpotu (celkem) 001 z toho systémové dotace na dlouhodobý 002 z toho na vdu a výzkum 003 vzdlání pracovník 004 informatiku 005 individuální dotace na jmenovité akce 006 Pijaté prostedky ze zahranií na dlouhodobý (celkem) 007 Dotace na dlouhodobý z rozpotu ÚSC 008 Dotace na provoz celkem ze státního rozpotu 009 z toho na vdu a výzkum 010 vzdlání pracovník 011 informatiku 012 Dotace na provoz celkem z rozpotu ÚSC Pijaté prostedky za zahranií na provoz 014 Pohledávky celkem (út. skup. 31, 34, 35 a úet 378) Závazky celkem (út. skup. 32, 34, 36, 95 a úet Úetní jednotka uvede další údaje, které nejsou obsaženy v bodu 1 a 2, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaení úetní jednotky nebo které stanoví provádcí pedpis nebo zizovatel (jako další ást dodatku) Odesláno dne Razítko Podpis odpovdné Podpis osoby odpovdné Okamžik sestavení: osoby za zaútování Telefon:

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Banka

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA VOSTO5, o.s. ZA ROK 2009 A. Aktivity Vosto5, o.s. 1) Činnost Divadla Vosto5 v roce 2009 V roce 2009 se Divadlo Vosto5 rozhodlo pozměnit model svého dosavadního fungování, které bylo do té

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Bezkov, Bezkov 71 66902 Bezkov, Obec, IČ:00600121 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000.

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000. R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

Rozvaha. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:05:15 0,00 0,00 0,00 0,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva

Rozvaha. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:05:15 0,00 0,00 0,00 0,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek 986 0,80 90,80 97 6,00 97 6,00 III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 5 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Loukov; IČO 00287440; Loukov 199, 768 75 Loukov Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí Niva; IČO 70939721; Chlum 43, 388 01 p. Blatná Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO; IČO 70960691; Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Dolní Třebonín; IČO 00245852; Dolní Třebonín 6, 382 01 Dolní Třebonín Zatím neurčeno Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Brněnec; IČO 00276464; Moravská Chrastová 77, 569 04 Brněnec Zatím neurčeno Předmět činnosti

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Svatojánský Újezd; IČO 00578606; Svatojanský Újezd 54, 507 81 Svatojanský Újezd Název položky Zatím neurčeno

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Košice; IČO 49540858; Košice 46, 285 04 Uhlířské Janovice Obec nebo městská část hlavního města

Více