eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna"

Transkript

1 Výroní zpráva eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Sídlo: Brumovská 11 Valašské Klobouky PS Bankovní spojení: eská spoitelna as poboka Valašské Klobouky íslo útu: /0800 IO: Poet ádných len k : 72 poet registrovaných píznivc a partner : 1146 Výbor ZO SOP v roce 2007: Mgr Miroslav Janík - pedseda Mgr Zdenk Miklas - spolupráce se Správou CHKO Bílé Karpaty Josef Eliáš - hospodá Ing Karel Petrj - práce s dobrovolníky Pavlína Kolínková - vedoucí ekocentra Zdenk Žilák - len výboru Diana Tkadlecová - pozemkový spolek Ludmila Petrjová - revizor Profil innosti 2007: - Ekocentrum - environmentální osvta, výchova a praxe - Pozemkový spolek pro pírodu krajinu a památky Vašskoklobucka - Ekologické poradenství pro veejnost v síti ekologických poraden STEP - Ochrana pírody a krajiny Valašskoklobucka - Hospodaení v krajin Bílých Karpat - Ochrana a využití kulturního ddictví jižního Valašska - Spolupráce se samosprávou msta a mikroregionu Jižní Valašsko - Rozvoj obanského sektoru v projektech trvale udržitelného rozvoje Valašskoklobucka

2 !"#$ & '# (#$))*+,- #$ ) /0&01223 '4!" 5+ *)### $ '6#07#- 4 0 #$ & 5 8)6)### (#+0 '$() * +$ 6## ( # +#'6 6 ) # #) 4) #$* 8#0 4 # 4 # ',9:- 1 0/01223 / 6 ',9'68(# /20/01223 / 6 ',9'68(# ; 6 9 < & 6 =# /2 #, *&($-) /" *&($-) /" )#(>?=(7< +))6)<6))) ) )) )<8#-640= )<$- <4 #-)-60 *&($-0) /" 6 $* ) 4 * ;22 2,6 /2 312 /1?6 ;1 /

3 I Ekocentrum v roce 2007 " &45) $(678 $(" $(" (:!$ $ /$- &4 (;77* (< ' ) =$-4(:$0" &4(5) (> $-"$? < A8#<(- +,8)-0- $)+AB +*(-8)+#,8)-<C*AB 6< $)+ D $A?>0E +#$ 8? 0 ##++- 0 '# 48) (>?=(7- (0 $(!"( &4( -6F 8 E0* $& $! 67A< * < * < +* * < + $ *-60 "" : $"= "()$B=5 GH#)8<6##$ )* 0? ) ##6)6)))4 )0 $0 HI8$)++0+E '6)(# )##+<!C))-#H G)C#- --)60#$###-#- #<?##8 6))0 (:$ #-8#07(#!-*# )#+0E <$# ##)0 4 -=+)?+5- #-4 #)6!8C)0'6# +-$+ #640'+-4 ) #<# 0'?8 #<8 $*94)# )0> )*<8 8+EC8-))# -$6 0

4 7(:!)$ +$ $ /$ "(!4+$ ')6 8#$-6< $)AB D# $A8)#)*+0?#+-A?>(>?=(7'68(#<J # '68 (#<?+8#6'68(#8>6< $#(-8)+#,8)-0=48 8 C: &(404! $? / #+)6,8-0 -6##-)+#J '068++#* J E070( K)8 LJ,MCF0?#4 #4 44#<## B0E ##-#(:,<8 #40'8J (-+8 8 *?$H40C(6F 8)#$L-$N)-C9 8C0 Soutž Z lavic do pírody - pírodní stezku s rozmanitými úkoly absolvovalo celkem 8 tílenných družstev složených ze žák 4 tíd základních škol z regionu Jižního Valašska $ /$-(:-$ 7 # D#,+ ;0O01223 /O I0?#,9 =4 +6 ;05O O;?#+)6, &05110;01223 /P !" 5) $!? ' 8) -# > > $& $? D " )?$ $(: -"( )? 6 4--*-###+ 8#+8 ##,+ 0!4 ## #* #) E 8M+ M '88# 1 / 7 ))* ; /!6) - ;!-<G )- + & E( /2 E<I <984 6*8)# + ; 76' /, ')* /,

5 1E)-$!? E8 -## * # < +0 < <#< $< 6< 8 < 448 < 8 6 6# +-0 E < )< #< +< ##<8< 8 < 8 + 6# #+- # #$ 4#0 8$!?" ) (" = $ = > I'6#<45 1O010122O P L?** 1P O L L#5 P0/01223 O L +6DG:,8)- &0/01223 O +6 '6<*)<) L+1223 P LQPR '5='4 /05;01223 ' ' /0/ & ' ;0;01223 PO? O0; ' '- 10;01223 / ')+ 'F)+ 10;0122; / =#+ # 0;01223 '# ; '# L ; L G- < S O ; ' L448 0O01223 L ()# /20O05P P +? * /1 > O P > LI'6# / L,8)# O O ' P2,1 $

6 II Pozemkový spolek pro pírodu, krajinu a památky 2007 Lokalita Právní vztahy k pozemkm Management v roce 2007 Vlastnictví (vetn výpjek pozemk, vykoupených v rámci MPP, od ÚVR SOP) Nájmy a výpjky Souhlas s provádním inností Vcná bemena (vetn pedkupních práv zapsaných v KN) Dobrovolné dohody, smlouvy o spolupráci a obdobné dohody (pée zstává více i mén na vlastníkovi) CELKEM Management cenných pírodních lokalit (seení, pastva, výez náletových devin ) ha Výsadba devin cca kus Údržba devin (parky, biocentra, biokoridory, stromoadí ) ha Alternativní zpsoby hospodaení (udržování starých postup, pírod blízké hospodaení ) ha Údržba památkových objekt (vetn drobných památek v krajin) poet Vybudování/údržba informaních panel (vetn nauných stezek) poet nové/údržba Vybudování/údržba zaízení pro návštvníky odpoívadla, chodníky (pokud ano, oznate X) Zabezpeení lokalit - oplocení, uzávry (pokud ano, oznate X) Monitoring, vdecké aktivity (pokud ano, oznate X) Úklid (erné skládky ) - pokud ano, oznate X EVVO programy na nauné stezce a lokalitách a v objektech Jiná innost vypište PR Bílé Potoky 5,1 1,6 1 7,7 6,5 Tradiní kosení PP Dobšena 1,5 1,5 1,5 Spojení Javorvky Dobšena les Tradiní kosení Pramen X X X X 1,4 1,2 2, ,4 U borovice X X Genový sad Pote 0,4 0,3 0,7 0,7 - PR Javorvky 4,5 4,5 5,4 Tradiní kosení Velká Niagara X X NR Šúrnica 14,9 14,9 0,5 0/2 X X PR Plošiny 0,5 0,5 3 X X Pozemky s budovami 0,2 0,2 X U vrby 0,1 0,1 0,1 U vrby X Nauná stezka Královec CELKEM /ha/ 0,1 50 0,4 X 22,1 1,9 7,0 1,8 32,8 15, ,9 0/2 1X 5X 9 X

7 F? " $ G $H $ * + $&" $( + $&? " $ # ) ) )*< 8 ## 0E 6 ) ) # 8AB0? 8 8+ # < 8 # 0 C ) 1330 ( 8 # $ < # $ 6 ) # ) # 6 8) 4? " $= 0 ) # 6 #) 0 * E " $ I : # B$ E " $ & 4! " # + ' 6 # 8 I 4 + " 0 B )6 0 (: $ - 8 0D $ $ #$ # 6+ 8) - 4 # < # 6 8 # < 8) #$ ' 6 - ' - # 6 # # # ) + # < < 8 #$#- 6 < 4 8 # )

8 Nemovitosti (poet objekt) * Devnice X Devnice X 1 Pivekova devnice dohoda 1 X Devnice 10 1 dohoda 1 X CELKEM /ks/ /2 4 X Celkem 2007 ve vlastnictví SOP PS Kosenka: 7,2 ha + 14,9 ha Šúrnica Celkem 2007 právní vztah k: 30,3 ha Celkem 2007 management: 34,5 ha Celkem 2007 nemovitostí ve vlastnictví SOP PS Kosenka: 2 Celkem 2007 dohod k nemovitostem: 2 V roce 2007 dále pracoval pozemkový spolek KOSENKA na pti navzájem propojených pilotních projektech ochrany pírody, krajiny a památkových objekt v majetku spolku Personální zajištní: Vedení stediska Pozemkový spolek zajišoval Miroslav Janík V prbhu roku jsme ukonili pracovní pomr se Zdenkou Mlouškovou, abychom udrželi finann vyrovnané hospodaení SOP a úkoly projektu SOP podporujícího mimo jiné i pozemkový spolek pevzala Lenka Dufková Celkem se do ady akcí zapojilo pes 280 dalších obtavých dobrovolník a partner, kteí výrazn pispli k celkovým výsledkm pozemkového spolku KOSENKA Dlouhodobé programy: I Komplexní ochrana kvtnatých luk v severní ásti CHKO Bílé Karpaty 1 V ervenci 2007 probhl už 27 roník Memoriálu kamarádu Toma Kosení blokarpatských luk Zaínalo se jako tradin na Bílých Potocích, které padly již bhem sobotního dopoledne Bhem následujícího dne ležely v pokosech i pilehlé I zóny ížového Lázu Seno bylo odvezeno za pomoci Petra Sáblíka a uskladnno ve stodole na KOSENCE Pokosena byla i ta nejmenší zákoutí rezervace, dokonce i bývalé myslivecké políko nad oechem ížv láz pokosil Zdenk Miklas samochodnou sekakou a seno bylo slisováno do balík Bhem týdne na Bílých potokách se vystídalo 78 úastník 2 Další týden se pracovní tábor pesthoval na Javorvky Díky dostatenému množství nadšených úastník ( vystídalo se 91) byly Javorvky (vetn pilehlých Izón) i Dobšena poseeny výhradn kosami sekaky ani nebyly pivezeny Seno bylo opt slisováno a balíky byly po tradiních asových obtížích odvezeny k využití chovu ovcí Zdekem Miklasem Seno využili Zdenk Miklas, Petr Jakubál, Tomáš Mika a všem za to patí v dob nezájmu o sklize a využití sena z obtížných pírodních podmínek dík Na závr obou pracovních týdn byly tradin uspoádány slavnostní dosené, které probhly pímo na loukách Byly to velmi píjemné akce Velmi dobe se osvdilo velké tee-pee Akce se vyznaovala opt velkou ochotou a hodnotnými vztahy celkem zúastnných 163 dobrovolník a týmu organizátor Do vedení akcí byl více zapojen Miroslav Suchan, Rudolf Horáek a další dobrovolníci Výborn již podruhé pomohlo 20 úastník Školy ochrany krajiny z Hosttína vedených Hankou Nmcovou 3 V roce 2007 byl realizován stejn velký objem managementových prací v chránných územích /viz tabulkové vyjádení/ ve spolupráci s CHKO Bílé Karpaty II Ochrana pírody a krajiny obnovenou pastvou ovcí 1 Pro odlišné postoje S CHKO Bílé Karpaty ochrany bezobratlých, a více rozpor v názorech na aktuální management území se po rozvoji tohoto projektu nepodailo zajistit žádnou pastvu v chránných územích, což poškodí v píštím roce kvalitu sena i zhorší podmínky pro kosení a údržbu lokalit Zhorší se dle našeho názoru i stav podrostu, nap silné zamechování na Javorvkách Tento fakt byl písemn a všechny plány pée byly písemn rozporovány, pro rok 2008 není ješt tento problém uzaven 2 Ing Pavel Šeliga vyrovnal poslední pohledávky jehní produkce ve prospch Kosenky, které byly úspšn zpracovány a prodány pi 16 Valašském mikulášském jarmeku 3 Všechny kže se opt podailo prodat díky Ing Zbyku Ulákovi ve spolupráci s MZLU Brno s tradiní inzercí prodeje kží mezi studenty Další kže nám daroval Ing Jan Švéda pouze za cenu vyinní I tyto kže byly úspšn prodány a na základ pání pana Švédy byl výsledek vnován na výkupy lesa Šúrnica

9 III Záchrana a využití krajových odrd ovoce Valašskoklobucka 1 Ovocnáský program je v souasné dob utlumen, zejména díky absenci samostatného kvalitního partnera, který by zajišoval odborné sadaské práce Opt jsme se zúastnili Jablené slavnosti v Hosttín, zajišovali jsme prodej mošt 2 Již tradiní akcí byla hodnotná výstava krajových odrd ovoce v rámci Valašského mikulášského jarmeku, kterou pipravil Rosa Trávníek Výstava byla spojena se soutží O najpjeknjší jabuko starých sort jižního Valašska Posílila zde spolupráce s UTB Zlín, kde byly dodány ada ovocnáských vzork, které studenti v rámci bakaláských, diplomových, doktorandských prací pod vedením RNDr Ropa analyzují a výsledky rozbor jsou velmi cenné pro odbornou i laickou veejnost IV Ochrana a využití památkových objekt 1 V roce 2007 jsme, krom bžné údržby tradin využívali památkovou devnici 11 pro innost Ekocentra KOSENKA - výukové programy, ale také pro adu dalších spoleenských program a pracovních jednání stedisek ZO SOP KOSENKA Byly opraveny okna ve stáji, dvee ve stáji, poádek v náadí, opraveny stechy ve stodole 2 Další historický objekt Devnice 62 U Pechanc sloužila jako místo pro setkávání Klubu dchodc a k tradinímu vyhlášení výsledk soutže Pro valašskú e pi 16 Valašském mikulášském jarmeku a k dalšímu oživení zájmového prostoru jarmeku u místního gymnázia Klub dchodc pipravil v devnici program tradiního vítání a pohoštní návštvník jarmeku a výrazn se podílel na naplnní benefiních cíl jarmeku V Ochrana pírod blízkých les - Místo pro pírodu Šúrnica a spojení rezervací Javorvky Dobšena 1 V loském roce byla nestátní rezervace SOP Šúrnica rozšíena o dalších 0,5 ha Byl vykoupen pozemek se vzrostlým lesem Rozloha vykoupené ásti tak dosáhla 15 hektar 2 Byla opt uspoádána slavnost Volnost hoe v dubnu 2007 pi které byl symbolicky vrácen další vykoupený les pírod Zúastnilo se pes 60 píznivc, Šíny a Malá Dúbrava 3 O programu Místo pro pírodu a rozvoji rezervace Šúrnica jsme dvakrát referovali i v eském rozhlase a systematickým pedáváním certifikát symbolických vlastník lesa s informacemi o programu a také informacemi ve vlastním informaním listu i odborném tisku Na Šúrnici byly provedeny i 4 odborné exkurze 4 Byl vydán další výtisk propaganí skládaky ke Šúrnici 5 Podailo se reagovat na krádež deva na Šúrnici a nepovolené myslivecké zaízení Policie sice pachatele nezjistila, doufáme, že alespo zastrašila, tím že jsme pípad oznámili 6 Sbírkovou innost dále registrovala extern Zdenka Mloušková Dotáhla dokumentaci dsledn k úplnosti Na konci roku 2007 dosáhl stav útu sbírky tém K a umožuje zamit se i v dalším roce 2008 na další výkupy klíových ploch rozvíjející se rezervace 7 Velmi hodnotným píspvkem k odborné innosti pozemkového spolku bylo zpracování bakaláské práce Vry Janíkové Informaní systém k zájmovému území Šúrnica /Pírodovdecká fakulta UP Olomouc pod vedením MgrViléma Pechance PhD/ která vytvoila kvalitní informaní systém pro práci s veejností, odborníky i dárci 8 Po roním jednání a technické píprav se podailo spolenými silami s ddici realizovat ddický dar paní Boženy Sedlákové Byt byl prodán a píjem K je postupn investován do propojení rezervací Javorvky - Dobšena na památku výjimeného obanského daru od paní Sedlákové Velké organizaní nasazení si vyžádalo jednání s vlastníky o výkupech, protože vtšina pozemk zde je ve spoluvlastnictví více majitel a dosažení dohod i administrativa s tím spojená je nároná Podaily se zde dva výkupy o rozloze 1,5 hektaru a zárove zde probhly 3 víkendové akce úklidu po tžb krovcových smrk, výsadby jedlí, buk k propojení rezervací, oplocování a ochrana pirozeného náletu, úpravy u prameniš a v mokadech Velmi zde dkujeme lenm i píznivcm, kteí uvedené akce podpoili /Brontosaui Svízel Pítula pod vedením Jirky Žemlíka, Dtský domov Smolina s Evou Sáblíkovou, Dm ekologické výchovy Lipka z Brna s Jirkou Nešporem, úastníky Ekologické olympiády stedoškolák Zlínského kraje s Pavlínkou Kolínkovou, Sdružení Beskydan Ing Leo Košálovi, Mstským lesm sro Otovi Roslkovi, wwwklobuckocz a ad dalších jednotlivc 9 Úspšnost s realizací ddického daru paní Sedlákové oslovila i Nadaci Veronica Brno, která na podporu zámru spojení rezervací uspoádala i aukci výtvarných dl výtvarník z celé R Aukci podpoilo i 12 výtvarník z Valašskoklobucka Aukce vynesla dalších K ve prospch propojení tradiních rezervací a je ekonomickým pedpokladem splnní koneného cíle 10 K organizanímu zajištní programu pozemkového spolku KOSENKA výrazn pispla spolupráce na republikové úrovni, podpora ÚVR SOP a spolupráce s národním koordinátorem sbírky Janem Moravcem Miroslav Janík se zúastoval jednání Rady národního pozemkového spolku v Praze i výroního setkání pozemkových spolk 11 Všem kteí podpoili innost pozemkového spolku, zamstancm i dobrovolníkm a všem dárcm na sbírku pro záchranu blokarpatských les, za jejich podporu velmi dkujeme Velmi nás tší zejména dárci, kteí svá obdarování opakují a objevujeme zde i nové možnosti financování innosti

10 Poet vzdlávacích (PORADENSKÝCH) akcí (2007) celkem 8 / úast Výsledky programu Místo pro pírodu, setkání a program pro dárce /32 Grantový výbor msta rozvoj grantového systému /4 Rozvinutí spolupráce s Klubem dchodc - beseda a pednáška /46 Ti ankety k rozvoji cestovního ruchu k zamyšlenému lyžaskému areálu a možnostem cestovního ruchu ukázaly rozložení zájm ve mst /324 Individuální konzultace k ekoporadenství SOP Rožnov pradhoštm /2 Individuální konzultace k ekoporadenství SOP a ekoporaden ve Zlínském kraji /10 Prezentace a odborné praxe Gymnázium Staré msto a studenti USA /32 Poradenství a komunitní rozvoj pednáška MU Brno /60 Poet vydaných titul PORADENSKÝCH* publikací, leták (2005) celkem : 1 Název titulu: Šúrnica Náklad: 2500 Nepodailo se za celý rok získat odpov na ádnou žádost mstu o informování o zahajovaných ízeních ve vci životního prostedí dle zákona Nepodailo se inspirovat msto zkušenostni z komunitního plánování a starosta msta své pedvolební sliby pípravy stategického plánu a spolupráce vypustil Zpráva o stavu organizace za rok 2007 / M Janík - z výroní schze / - Nejvtší úspch roku 2007 rozsáhlá innost jednotlivých stedisek ZO SOP utváející celostní environmentální, sociální i ekonomické poslání organizace Úspšné dlouhodobé programy i jednotlivé tradiní akce, úspšná partnerství na vyšší regionální i národní úrovni - Stavíme na lenech, standardních partnerech a dobrovolnících velká podpora, ale jim samotným vnujeme málo Neumíme odmítat, chybí však práce na prioritách - Ne vždy dostaten je naše innost prezentovaná, asto zstává neocenná, nkdy až málo známá Stav našich webových stránek je na dost nízké úrovni Informace lenm, píznivcm a veejnosti nejsou pravidelné len sice pozvolna pibývá, ale nevnujeme jim vtší pozornost, zamstnanecké úkoly pevládají - Nevedli jsme žádnou kampa, i cílevdomou aktivitu za rozšíení lenské základny, i samostatný program pro leny, ani spolupráci len s dtmi a mládeží v ZO - Úspch kladný hospodáský výsledek celé organizace K Jsme bez dluh, s jistou rezervou na provoz a závazky Byli jsme však nuceni také improvizovat a ešit nepopulární rozpotová opatení Výhled zamstnaneckých možnosti pro rok 2008 je však kritický - Fundraising ve prospch ZO SOP má lepší pedpoklady kolem dobrých výsledk sbírkové innosti a v jarmeku, kde však spadá pod nov založené sdružení Jarmek Partnerství zde je stále hodn nevyrovnané, msto Valašské Klobouky nepracuje s metodikou obanského sektoru, stále více pevládají lobystické zpsoby výbru aktivit msta Nepodailo se nám implikovat komunitní strategické plánování, kde KOSENKA patila republikov mezi nejúspšnjší prkopníky Úast msta nap v síti Zdravých mst, spolené projekty, ani další rozvoj programu Spolupráce, ani standardnjší metody komunikace s obany nejsou rozvíjeny - Nejvtší neúspch v období tí projekt podpoených z EU se nepodailo zajistit a udržet kvalifikované a perspektivní zamstnance /Dianka Tkadlecová, Zdenk Miklas, Jií Dohnal, Zdenka Mloušková/ - se všemi však udržujeme tvoivé vztahy a oni dále organizaci významn pomáhají jako dobrovolníci Nepodailo se pipravit pokraovací projekty pro zdroje z EU Peklenovací projekty podané na MŽP pozemkovým spolkem, ekocentrem a ekoporadnou neusply i když byly hodnoceny v první tetin celkového poadí Potebných bylo mnohem víc a konkurence hodn tvrdá usply spíše projekty s širším republikovým, než místním zamením - Ve Zlínském kraji rovnž obanský sektor musí stále bojovat o své místo S nedvrou ve spolenosti roste i byrokracie Tradin msto podpoilo naši organizaci plošnou podporou a výbrovým projektem v celkové hodnot ,-K / tj 16 celkových výnos ZO SOP/ Komunikace s mstem se nám však píliš nedaila - Bylo provedeno pedbžné hodnocení stavu organizace a budeme muset vnovat více pozornosti generaním zmnám a celkovým podmínkám rozvoje obanského sektoru Zamstnat se pro obanskou spolenost je nároná role, není to pro každého zájemce o zamstnání I když je to dležité i krásné a hodn svobodné povolání Mnozí nás obdivují, ale po zjištní praxe, vnitních nárok a problém ustupují Stále se musíme uit managementu neziskového sektoru, - Pro další rozvoj obanské spolenosti nejsou nyní vhodné politické podmínky Obanský sektor poškozuje jako celek pímo prezident Václav Klaus svými extrémními politickými postoji Není utváena potebná legislativa pro obanský sektor jasnjší vymezení veejné prospšnosti, daové asignace, úast veejnosti - Posilování pímé a participativní demokracie, jeden z princip udržitelného života - poslání naši organizace, není bohužel podporován ani na mstské úrovni Za rok 2007 jsme nedostali ani jednu informaci z msta od píslušných odbor v záležitostech životního prostedí a ochrany pírody, pestože jsme o to podali ádnou žádost dle zákona 114/ 1992 Sb Místo konstruktivní, praktické innosti ve prospch msta, bohužel se budeme muset dožadovat jednoho ze základních obanských práv právním postupem Demokracie není jistota, ale pouze píležitost, kterou musíme hájit Co si o tom myslí naši lenové, další obanská sdružení, obané?

11 Péi o materiální základnu v roce 2007 organizoval pedseda Miroslav Janík, dále spolupracoval 9 msíc veejn prospšných prací ástí svého úvazku Petr Fiala, ásten studenti na praxích a na svých pracovištích pracovníci P Kolínková, L Dufková, M Suchan, dále pracovníci ve výkonu náhradních trest /2 osoby/, píležitostn byli zapojováni do zajištní základny úastníci program a ubytovaní Bylo provedeno: 1 Zajištní základny topivem-devem pi úklidových brigádách v chránných územích s dostateným pedzásobením na další rok 2 Byla opravena stecha na stodole /po zniení kolektoru snhem a ledem/ 3 Nouzov byla opravena stecha na p 62 Komenského Byly zahájeny jednání se státní ochranou památek na píprav projektu generální rekonstrukce objektu Rozhodující bude zajistit souasn vizi o využití, projekt, finanní zdroje a lovka s kapacitou na celou akci To bude urit velmi obtížný a nároný úkol 4 Provedena revize komína ke kotli na devoplyn na základn v Brumovské 11 5 Úklid ve skladu náadí a zlepšení úklidu ve stodole, ušita nová plachta na sbr semen ve stední ásti stodoly Zásobu sena využil Z Miklas 6 Byl vyvezen starý hnj ze stáje, uklizeny stáje, vylíeno 7 Zabudovány dvee mezi stájí a stodolou a tak odizolovány prostory ochlazující pracovny v I pate 8 Nová okna ve stáji, pvodní styl, pan Lukáš zabránní ochlazování budovy 9 Proveden velký úklid ve sklep 10 Výmna automobilu v nebezpeném technickém stavu, prodej a nákup Favorit / K/, trvale vedena a kontrolována kniha jízd 11 Zakoupen výkonný prmyslový vysava, do ubytovny a na ostatní ásti základny zlepšily se podmínky pro kvalitu úklidu 12 Byla zavedena separace sbru, zakoupeny tídící nádoby, separaci zajistila Lenka Nmá, zakoupena nová popelnice 13 Provedena revize elektroinstalace k akumulaním kamnm v památkovém objektu U Pechanc a proveden úvodní odborný náhled na rekonstrukci devnice Bylo zahájeno zateplování trámoví Kosenky mechováním pracovník s náhradou trestu, poteba dokonit 15 Vysazena popínavá zele ke zdné budov u stáje, sezónn umístny kvtináe na základn, spolená pée 16 Vylíena kancelá ekocentra 17 Sezónní úklid mytí oken dobrovolníci, studenti na praxi, ubytovaní 18 Opravena havarijní konstrukce WC na dvoe 19 Zajištn provoz a opravy poítaové techniky / 5 PC, 2 notebook a 1 dataprojektor, 4 kopírky/ ešil KVajdík 20 Po roce nároných píprav se uskutenila likvidace a prodej bytu dar paní Sedlákové Pi likvidaci bytu jsme uskutenili i rozdlení a využití inventáe bytu 21 Nutná pobídka k bžným úklidm prostor základny a dvora Potebné pobídky k údržb a ochran majetku Hospodá je stálá poteba základny 22 Uskutenno 24 výpjek majetku, registrována ztráta 2 malých stan, poteba sledovat, vést zodpovdnost za jednotlivé prostory a inventá základny 23 Opravován byl devný plot, bude již vyžadovat celkovou obnovu, stejn tak šindelová stecha na ekocentru 24 Fyzická inventura nebyla provedena, úetní ano 25 Vedena je kniha bžných oprav a údržby celé základny

12 III Ekologická poradna 2007 Poet poradc celkem: 1 Mgr Miroslav Janík Poet poskytnutých PORADENSKÝCH konzultací (2007) celkem: 503 / rozbor a výet dotaz viz piložená tabulka / Popis poradny : Rozvoj Environmentální výchovy a ekoporadnství ve Zlínském kraji projekt Po zelené Zlínským krajem, modul Zelená pro Zlínský kraj Individuální konzultace k EP v ekocentrech 10 Seminá k EP pro partnery projektu ve Zlínském kraji /2008 Denní provoz a denní služby 503 registrovaných intervencí /skutenost Spolené informace pro systém /poadavek 30 hotovo 32- Msíce s Kosenkou, a jednotlivé akce Prezentace a penos úspšných 3 projekt /Místo pro pírodu - pée o pírod blízké lesy, Valašský mikulášský jarmek, Pée o blokarpatské louky, Lektorská innost v rámci 4 akcí /Volnos hoe, Kosení, jarmek, Ekologická olympiáda stedoškolák, Klub dchodc, program Spolupráce NNO Denní služby ekologické poradny a v síti ekologických poraden STEP Ochrana pírody a krajiny a rozvoj pozemkového spolku Projekt Informaního a vzdlávacího stediska SOP v CHKO Bílé Karpaty Poradenství pro rozvoj mikroregionu Hodnocení místních trh a rozvoje partnerství v jarmeku jako nástroj poradenské innosti Ekovýchovné poradenství pro studenty SŠ, VŠ a ekopedagogy Specializace poradny (témata) Vysvtlivky: 0 = poradna se touto oblastí zabývá jen okrajov nebo vbec, 1 = základní poradna tuto oblast sleduje a poskytuje informace z bžných zdroj, 2 = specializované poradna eší odborné problémy z této oblasti Téma 1: Rozvoj EVVO a ekoporadenství ve Zlínském kraji projekt 2 Téma 2: Pozemkový spolek a innost pozemkového spolku 2 Téma 3: Místní rozvoj 2 Téma 4: Ochrana pírody a krajiny 1 Téma 5: Úast veejnosti a spolupráce NNO 2 Téma 6: Ochrana památek a kulturního ddictví 2 Téma 7: Šetrný cestovní ruch 1 Hlavní projekty poradny v roce 2007: Rozvoj EVVO ekoporadnství ve Zlínském kraji a denní služby poradny modul projektu Po zelené Zlínským krajem 8 partner, zdroje EU a Zlínský kraj Poradenské hodnocení rozvoje místních trh Hodnocení rozvoje programu Místo Pro Pírodu

13 Organizace: ZO SOP KOSENKA - ekologická poradna 2007 Analytická tabulka - denní služby systémového poradenství 2007 Poet z toho: Poet služeb dle témat služeb celkem OP ZV ZE VO VZ EZ EV RR PK MA EN DO OD BY UV KO SP CR PS IC EE ZU z toho: Poet služeb dle formy kontaktu z toho: Poet služeb dle typu klienta H N T E D F V O S E P T VI NO ST z toho: Poet služeb dle typu poradenství Program EP ZS ZO ZP IU IK ID IP A M P ST NS PZ PB IC Vedl / ešil Janík Miklas Kolínková Mloušková Dufková Suchan Externista H/ Typy poradenství C/ Forma kontaktu D / Typ klienta G/ Téma IU - informace ústní H -hlášená návštva O - oban OP - ochrana pírody a krajiny MA - Agenda 21 IK - informace konzultací N -návštva S - student ZV - zvíata divoká, domácí EN - energie IP - informace pjkou materiál T -telefon E - expert ZE - zele, stromy, les, DO - doprava ID - informace pedáním materiál E - P - podnikatel PS - pozemkové spolky OD - odpady, recyklace, tídní ZS - zprostedkování v síti D -dopis T - turista VZ - ovzduší, klima, hluk BY - bydlení ZP - zprostedkování prodej F -fax VI - veejninstituce EZ - ekol zemdlství, biopotraviny, ovoce UV - úast veejnosti, právo, rozvoj NNO, sociální ZO - zprostedkování ostatní V -výjezd NO - nevládní org EV - vzdlávání, výchova KO - kontakty A - analýza, posudek ST- systémový tým RR - regionální rozvoj SP - spotebitelství M - management na dobu uritou PK - památky a kulturní ddictví CR - cestovní ruch, turistika P - procesní poradenství Podpis odpovdné osoby VO - voda, praní, ištní IC - mezinárodní spolupráce J/ Program EP Datum, razítko ZU - zelené úadování EE - ekologická ekonomika, podnikání, jarmeky, trhy ST - STEP - Sí ekoporaden R NS - NSEV Pavuina - studenti K/ ešitelé: PZ - Po zelené Zl krajem EVVO Ja - Janík Ko - Kolínková Du-Dufková Ex - externista PB - PRO BIO ekozemdlství Mi - Miklas Ml-Mloušková Su - Suchan IC - Infocentrum SOP pro CHKO

14 zákonné zdravotní pojištní ,00 ostatní dan a poplatky 8 102,00 pokuty a penále 2 792,00 dary 800,00 pojištní majetku ,00 lenské píspvky - odvod ,00 lenské píspvky - Pavuina 1 000,00 registrace ekocentra 1 200,00 lenství Liska 1 200,00 Celkem náklady ,02 Rozvaha k Aktiva Pasiva Software ,00 Oprávky k softwaru ,00 Budovy ,00 Oprávky k budovám ,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,99 Oprávky k dlouhodobému drobnému hmotnému majetku ,99 Pozemky ,00 Dodavatelé ,50 Pokladna ,00 Ostatní závazky ,00 Bankovní úet ,22 Zamstnanci ,00 Odbratelé ,18 Zútování s institucemi sociálního zabezpeení ,00 Poskytnuté provozní zálohy ,00 Zútování s institucemi zdravotního pojištní 8 625,00 Dotace se státním rozpotem ,95 Zálohová da z píjmu 8 012,00 Dotace ostatní ,91 Srážková da z píjmu 750,00 Jiné pohledávky ,00 Výnosy píštích období ,00 Smlouvy PRO-BIO 7 080,00 Vlastní jmní ,96 Aktiva celkem ,25 Pasiva celkem ,45 Hospodáský výsledek: ,80 K

15 IV Zpráva o hospodaení ZO SOP KOSENKA za rok 2007 Náklady Výnosy spoteba materiálu - vybavení základny ,00 tržby za vlastní výrobky ,50 kanceláské poteby ,00 tržby za osnovu koberce 3 280,00 fotodokumentace 4 005,00 tržby za mošty 7 444,00 knihy 1 985,00 tržby za oví kže ,00 asopisy, publikace, brožury ,00 tržby za jehní produkty ,00 úklidové a hygienické prostedky 2 697,00 tržby za brožury a pohlednice 2 365,00 materiál k environmentální výchov ,42 tržby pro Valašský mikulášský jarmek 3 791,20 provozní materiál ,50 tržby z hospodáské innosti ,18 náadí 6 281,00 tržby za ekologickou výchovu ,00 materiál k propagaci 1 600,00 tržby za ekologické poradenství ,00 potraviny, strava ,50 tržby za pronájem místností ,00 pohonné hmoty a mazadla ,66 úroky z bžného útu 291,90 plyn 180,00 smlouvy o dílo - AOP SOP ,00 palivové díví 4 000,00 smlouvy - Zlínský kraj ,91 spoteba elektrické energie ,00 smlouvy - Msto Valašské Klobouky ,00 vodné, stoné ,00 smlouvy - PRO-BIO ,00 opravy a udržování 8 023,00 smlouvy - Nadace Jana Piveky ,00 cestovné ,34 smlouvy - Nadace Veronica ,00 ostatní služby ,00 finanní dary - soukromé osoby ,00 poštovné ,50 finanní dary - podnikatelé, organizace ,00 telekomunikaní služby ,00 pijaté lenské píspvky 8 600,00 internetové služby ,00 dotace Ministerstva životního prostedí ,00 školení, semináe, kurzy 2 150,00 dotace ÚP Zlín - refundace mezd ,00 dopravné ,60 dotace ÚVR SOP ,13 nájemné ,00 Celkem výnosy ,82 ubytování ,00 služby od jiných organizací ,00 sužby od soukromník ,50 Hospodáský výsledek ,80 mzdové náklady ,00 mzdové náklady - refundace ,00 mzdové náklady - dohody o provedení práce ,00 zákonné sociální pojištní ,00

16 V Podkování Dkujeme všem lenm, pátelm, rodinám, píznivcm, dobrovolníkm a dárcm za všechno, ím pispli v roce 2007 k naplnní poslání ZO SOP KOSENKA Valašské Klobouky Programy ZO SOP KOSENKA podpoili také Zlínský kraj, Ministerstvo životního prostedí R, Evropský sociální fond, msto Valašské Klobouky, Nadace Veronica Brno, Nadace Partnerství, Nadace Jana Piveky, PRO-BIO Šumperk, ÚVR SOP Praha

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

I O: 00070564 Rozvaha Sestava: 60 Období: 12/2015 (v K!) Název ú!etní jednotky: M"stská knihovna v eském Krumlov" OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- íslo

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006

Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006 Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006 Hospodá MC Kolovraty pedkládá lenské schzi ke schválení následující zprávu o hospodaení a majetku klubu, vetn závrky ke dni 31.12.2006.

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: 000781/2012/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV I: 00234419 za rok 2011 Pezkoumání se uskutenilo dne: 2.3.2012

Více

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010 Obsah: POPISNÁ ÁST...3 1. Popis podnikatelské innosti...3 2. Dležité události a transakce a jejich dopad na finanní situaci nebo výsledky hospodaení emitenta jím ovládaných osob...5 TALBULKOVÁ ÁST...6

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 Obchodní firma: Léebné lázn Jáchymov a.s. Sídlo: T.G. Masaryka 415, Jáchymov PS: 362 51 I: 45359229 Zápis v obchodním

Více

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa)

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa) ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I 00266418,00911640) sestavená k 31.12.2007 (v tisících K na dv desetinná místa) I 00266418 Msto Krupka Mariánské nám. 22 Krupka 417 42 Název položky Úet ís. k 1.1.2007

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Návrh rozpotu na rok 2009 P Í J M Y schválený rozpoet návrh rozpotu Text roku 2008 na rok 2009 Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Da z píjmu FO záv.innost 3 800 000 4 100 000 Da z píjmu FO samost.výdlená

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní

Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní (v tis.k) tída ROZPOET odbor druh NA ROK 2010 1 pol. DAOVÉ PÍJMY: OF 1111 da z píjmu FO ze závislé innosti 8 500,00 OF 1112

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2006

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2006 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 26 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0 z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 II. VÝDAJE CELKEM 110 724,5 z toho bžné 100 931,0 kapitálové

Více

Hlavní m sto Praha vyhlašuje

Hlavní m sto Praha vyhlašuje Píloha. 1 k usnesení Rady HMP. 2659 ze dne 27. 10. 2015 Hlavní msto Praha vyhlašuje grantový program na podporu projekt ke zlepšení stavu životního prostedí hl. m. Prahy pro rok 2016 (s ukonením realizace

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: 006009/2011/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE I: 00665169 za rok 2010 Pezkoumání se uskutenilo dne: 22.2.2011

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Rozpoet na rok 2013 VÝDAJE AÚ ORG. POL NÁ/Z ÚZ K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K

Rozpoet na rok 2013 VÝDAJE AÚ ORG. POL NÁ/Z ÚZ K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K 1 VÝDAJE AÚ ORG. POL NÁ/Z ÚZ K Pstební innost: lesní hospodáství materiál (sazenice,ochrana,oplocení) 231030 1031 5139 260 000,00 K les.iinosti (t+,ba,p.ibli,.,odvoz,úklid apod.) 231030 1031 5169 146 500,00

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Závrený úet roku 2006 ( plán výnos a náklad )

Závrený úet roku 2006 ( plán výnos a náklad ) Vodohospodáské sdružení Turnov Antonína Dvoáka 287, Turnov Závrený úet roku 2006 ( plán výnos a náklad ) únor 2007 ROZPOET 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA SKUTENOST POZNÁMKA.. SÚ AÚ Org. K K K K 1 Výnosy z nájemného

Více

Správní rada sestávající z p edsedy a dvou len, navenek jedná její p edseda samostatn

Správní rada sestávající z p edsedy a dvou len, navenek jedná její p edseda samostatn 1. Identifikaní údaje Název úetní jednotky Divadlo Semafor o.p.s. Sídlo Lomená 702/52, 162 00 Praha 6, Stešovice IO 28450647 Vznik spolenosti Zápisem do rejstíku o.p.s. dne 6.10.2008 Registrace Rejstík

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2015 ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu k... 3... 1...... 1... 2....... 2... 0... 1... 5.... Obchodní firma nebo jiný název úetní jednotky PROFI-TEN a.s. I v tisících

Více

!!"# $%&' kontakt: Ing. Alexandra Vrbová manager; 737 262 684; E-mail. vrbova@aquatest.cz

!!# $%&' kontakt: Ing. Alexandra Vrbová manager; 737 262 684; E-mail. vrbova@aquatest.cz !"!#$#!"%$& '(%%$&$$%!") !!"# $%&' ()$#**(+*'%,'(%-./ kontakt: Ing. Alexandra Vrbová manager; 737 262 684; E-mail. vrbova@aquatest.cz Ing. Vladislav Milerski pedseda správní rady; 604 261 721; milerski@horak-ist.cz

Více

Výro ní zpráva nada ního fondu CMG za rok 2006

Výro ní zpráva nada ního fondu CMG za rok 2006 Výroní zpráva nadaního fondu CMG za rok 2006 Nadaní fond podporuje výzkum v oblasti mnohoetného myelomu, vývoj protinádorové vakcíny a pomoc pacientm s mnohoetným myelomem. Obsah: Poslání nadaního fondu

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report)

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report) Mikroregion Hrádecko Chrastavsko (Annual report) Hrádek nad Nisou, Chotyn, Rynoltice, Janovice v Podještdí, Chrastava, Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves, Oldichov v Hájích, Mníšek, Kryštofovo Údolí Výroní

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2008. Toto íslo vyšlo v únoru 2008. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 17.12.2007 1. Plnní rozpotu obce v

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOET NA ROK 2001 (v tis. K) SR UR I.PÍJMY CELKEM 79 878 82 340

SCHVÁLENÝ ROZPOET NA ROK 2001 (v tis. K) SR UR I.PÍJMY CELKEM 79 878 82 340 P í l o h a. 3 SCHVÁLENÝ ROZPOET NA ROK 2001 (v tis. K) SR UR I.PÍJMY CELKEM 79 878 82 340 z toho: daové 39 068 39 068 nedaové 11 928 14 387 kapitálové 5 777 5 777 dotace neinvestiní 21 670 21 673 FRBMS

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1862 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1862 / 07 Mstská ást: Praha 22 Katastrální území: Pitkovice Parcelní íslo: v lokalit pi hranici M Praha 22 a Praha Keslice, západn od ulice

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev...

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev... Stránka. 1 z 5 U S N E S E N Í z 2. schze Rady mstského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 16. 12. 2002 od 9.00 do 13.00 hodin v kancelái tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavba 2. Usn.. 11/02 Výbrová

Více

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám. 1320-1323 Kubánské nám. 1321/18, Praha 10, 100 00 Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Výbor Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám.

Více

U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady msta Jirkov ze dne

U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady msta Jirkov ze dne U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady msta Jirkov ze dne 28.12.2005 Usnesení.758/05 Kontrola plnní usnesení 1.Usnesení splnná splnná usnesení.534/05, 569/05, 671/05. 2. Inventarizace Mstský úad Jirkov projednala

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha (v K#, s p%esností na dv$ desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2016 18:18:13 Název ní jednotky: Sídlo: Kladruby 257 62 Kladruby Právní forma: územní samosprávný celek I!O : 00508454 Název AKTIV

Více

Usnesení z veejného zasedání zastupitelstva obce Bestek konaného dne

Usnesení z veejného zasedání zastupitelstva obce Bestek konaného dne Usnesení z veejného zasedání zastupitelstva obce Bestek konaného dne 26.3.2014 Usnesení. 14/2014 Zastupitelstvo obce podle 84 odst. 1) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších pedpis, schvaluje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více