eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna"

Transkript

1 Výroní zpráva eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Sídlo: Brumovská 11 Valašské Klobouky PS Bankovní spojení: eská spoitelna as poboka Valašské Klobouky íslo útu: /0800 IO: Poet ádných len k : 72 poet registrovaných píznivc a partner : 1146 Výbor ZO SOP v roce 2007: Mgr Miroslav Janík - pedseda Mgr Zdenk Miklas - spolupráce se Správou CHKO Bílé Karpaty Josef Eliáš - hospodá Ing Karel Petrj - práce s dobrovolníky Pavlína Kolínková - vedoucí ekocentra Zdenk Žilák - len výboru Diana Tkadlecová - pozemkový spolek Ludmila Petrjová - revizor Profil innosti 2007: - Ekocentrum - environmentální osvta, výchova a praxe - Pozemkový spolek pro pírodu krajinu a památky Vašskoklobucka - Ekologické poradenství pro veejnost v síti ekologických poraden STEP - Ochrana pírody a krajiny Valašskoklobucka - Hospodaení v krajin Bílých Karpat - Ochrana a využití kulturního ddictví jižního Valašska - Spolupráce se samosprávou msta a mikroregionu Jižní Valašsko - Rozvoj obanského sektoru v projektech trvale udržitelného rozvoje Valašskoklobucka

2 !"#$ & '# (#$))*+,- #$ ) /0&01223 '4!" 5+ *)### $ '6#07#- 4 0 #$ & 5 8)6)### (#+0 '$() * +$ 6## ( # +#'6 6 ) # #) 4) #$* 8#0 4 # 4 # ',9:- 1 0/01223 / 6 ',9'68(# /20/01223 / 6 ',9'68(# ; 6 9 < & 6 =# /2 #, *&($-) /" *&($-) /" )#(>?=(7< +))6)<6))) ) )) )<8#-640= )<$- <4 #-)-60 *&($-0) /" 6 $* ) 4 * ;22 2,6 /2 312 /1?6 ;1 /

3 I Ekocentrum v roce 2007 " &45) $(678 $(" $(" (:!$ $ /$- &4 (;77* (< ' ) =$-4(:$0" &4(5) (> $-"$? < A8#<(- +,8)-0- $)+AB +*(-8)+#,8)-<C*AB 6< $)+ D $A?>0E +#$ 8? 0 ##++- 0 '# 48) (>?=(7- (0 $(!"( &4( -6F 8 E0* $& $! 67A< * < * < +* * < + $ *-60 "" : $"= "()$B=5 GH#)8<6##$ )* 0? ) ##6)6)))4 )0 $0 HI8$)++0+E '6)(# )##+<!C))-#H G)C#- --)60#$###-#- #<?##8 6))0 (:$ #-8#07(#!-*# )#+0E <$# ##)0 4 -=+)?+5- #-4 #)6!8C)0'6# +-$+ #640'+-4 ) #<# 0'?8 #<8 $*94)# )0> )*<8 8+EC8-))# -$6 0

4 7(:!)$ +$ $ /$ "(!4+$ ')6 8#$-6< $)AB D# $A8)#)*+0?#+-A?>(>?=(7'68(#<J # '68 (#<?+8#6'68(#8>6< $#(-8)+#,8)-0=48 8 C: &(404! $? / #+)6,8-0 -6##-)+#J '068++#* J E070( K)8 LJ,MCF0?#4 #4 44#<## B0E ##-#(:,<8 #40'8J (-+8 8 *?$H40C(6F 8)#$L-$N)-C9 8C0 Soutž Z lavic do pírody - pírodní stezku s rozmanitými úkoly absolvovalo celkem 8 tílenných družstev složených ze žák 4 tíd základních škol z regionu Jižního Valašska $ /$-(:-$ 7 # D#,+ ;0O01223 /O I0?#,9 =4 +6 ;05O O;?#+)6, &05110;01223 /P !" 5) $!? ' 8) -# > > $& $? D " )?$ $(: -"( )? 6 4--*-###+ 8#+8 ##,+ 0!4 ## #* #) E 8M+ M '88# 1 / 7 ))* ; /!6) - ;!-<G )- + & E( /2 E<I <984 6*8)# + ; 76' /, ')* /,

5 1E)-$!? E8 -## * # < +0 < <#< $< 6< 8 < 448 < 8 6 6# +-0 E < )< #< +< ##<8< 8 < 8 + 6# #+- # #$ 4#0 8$!?" ) (" = $ = > I'6#<45 1O010122O P L?** 1P O L L#5 P0/01223 O L +6DG:,8)- &0/01223 O +6 '6<*)<) L+1223 P LQPR '5='4 /05;01223 ' ' /0/ & ' ;0;01223 PO? O0; ' '- 10;01223 / ')+ 'F)+ 10;0122; / =#+ # 0;01223 '# ; '# L ; L G- < S O ; ' L448 0O01223 L ()# /20O05P P +? * /1 > O P > LI'6# / L,8)# O O ' P2,1 $

6 II Pozemkový spolek pro pírodu, krajinu a památky 2007 Lokalita Právní vztahy k pozemkm Management v roce 2007 Vlastnictví (vetn výpjek pozemk, vykoupených v rámci MPP, od ÚVR SOP) Nájmy a výpjky Souhlas s provádním inností Vcná bemena (vetn pedkupních práv zapsaných v KN) Dobrovolné dohody, smlouvy o spolupráci a obdobné dohody (pée zstává více i mén na vlastníkovi) CELKEM Management cenných pírodních lokalit (seení, pastva, výez náletových devin ) ha Výsadba devin cca kus Údržba devin (parky, biocentra, biokoridory, stromoadí ) ha Alternativní zpsoby hospodaení (udržování starých postup, pírod blízké hospodaení ) ha Údržba památkových objekt (vetn drobných památek v krajin) poet Vybudování/údržba informaních panel (vetn nauných stezek) poet nové/údržba Vybudování/údržba zaízení pro návštvníky odpoívadla, chodníky (pokud ano, oznate X) Zabezpeení lokalit - oplocení, uzávry (pokud ano, oznate X) Monitoring, vdecké aktivity (pokud ano, oznate X) Úklid (erné skládky ) - pokud ano, oznate X EVVO programy na nauné stezce a lokalitách a v objektech Jiná innost vypište PR Bílé Potoky 5,1 1,6 1 7,7 6,5 Tradiní kosení PP Dobšena 1,5 1,5 1,5 Spojení Javorvky Dobšena les Tradiní kosení Pramen X X X X 1,4 1,2 2, ,4 U borovice X X Genový sad Pote 0,4 0,3 0,7 0,7 - PR Javorvky 4,5 4,5 5,4 Tradiní kosení Velká Niagara X X NR Šúrnica 14,9 14,9 0,5 0/2 X X PR Plošiny 0,5 0,5 3 X X Pozemky s budovami 0,2 0,2 X U vrby 0,1 0,1 0,1 U vrby X Nauná stezka Královec CELKEM /ha/ 0,1 50 0,4 X 22,1 1,9 7,0 1,8 32,8 15, ,9 0/2 1X 5X 9 X

7 F? " $ G $H $ * + $&" $( + $&? " $ # ) ) )*< 8 ## 0E 6 ) ) # 8AB0? 8 8+ # < 8 # 0 C ) 1330 ( 8 # $ < # $ 6 ) # ) # 6 8) 4? " $= 0 ) # 6 #) 0 * E " $ I : # B$ E " $ & 4! " # + ' 6 # 8 I 4 + " 0 B )6 0 (: $ - 8 0D $ $ #$ # 6+ 8) - 4 # < # 6 8 # < 8) #$ ' 6 - ' - # 6 # # # ) + # < < 8 #$#- 6 < 4 8 # )

8 Nemovitosti (poet objekt) * Devnice X Devnice X 1 Pivekova devnice dohoda 1 X Devnice 10 1 dohoda 1 X CELKEM /ks/ /2 4 X Celkem 2007 ve vlastnictví SOP PS Kosenka: 7,2 ha + 14,9 ha Šúrnica Celkem 2007 právní vztah k: 30,3 ha Celkem 2007 management: 34,5 ha Celkem 2007 nemovitostí ve vlastnictví SOP PS Kosenka: 2 Celkem 2007 dohod k nemovitostem: 2 V roce 2007 dále pracoval pozemkový spolek KOSENKA na pti navzájem propojených pilotních projektech ochrany pírody, krajiny a památkových objekt v majetku spolku Personální zajištní: Vedení stediska Pozemkový spolek zajišoval Miroslav Janík V prbhu roku jsme ukonili pracovní pomr se Zdenkou Mlouškovou, abychom udrželi finann vyrovnané hospodaení SOP a úkoly projektu SOP podporujícího mimo jiné i pozemkový spolek pevzala Lenka Dufková Celkem se do ady akcí zapojilo pes 280 dalších obtavých dobrovolník a partner, kteí výrazn pispli k celkovým výsledkm pozemkového spolku KOSENKA Dlouhodobé programy: I Komplexní ochrana kvtnatých luk v severní ásti CHKO Bílé Karpaty 1 V ervenci 2007 probhl už 27 roník Memoriálu kamarádu Toma Kosení blokarpatských luk Zaínalo se jako tradin na Bílých Potocích, které padly již bhem sobotního dopoledne Bhem následujícího dne ležely v pokosech i pilehlé I zóny ížového Lázu Seno bylo odvezeno za pomoci Petra Sáblíka a uskladnno ve stodole na KOSENCE Pokosena byla i ta nejmenší zákoutí rezervace, dokonce i bývalé myslivecké políko nad oechem ížv láz pokosil Zdenk Miklas samochodnou sekakou a seno bylo slisováno do balík Bhem týdne na Bílých potokách se vystídalo 78 úastník 2 Další týden se pracovní tábor pesthoval na Javorvky Díky dostatenému množství nadšených úastník ( vystídalo se 91) byly Javorvky (vetn pilehlých Izón) i Dobšena poseeny výhradn kosami sekaky ani nebyly pivezeny Seno bylo opt slisováno a balíky byly po tradiních asových obtížích odvezeny k využití chovu ovcí Zdekem Miklasem Seno využili Zdenk Miklas, Petr Jakubál, Tomáš Mika a všem za to patí v dob nezájmu o sklize a využití sena z obtížných pírodních podmínek dík Na závr obou pracovních týdn byly tradin uspoádány slavnostní dosené, které probhly pímo na loukách Byly to velmi píjemné akce Velmi dobe se osvdilo velké tee-pee Akce se vyznaovala opt velkou ochotou a hodnotnými vztahy celkem zúastnných 163 dobrovolník a týmu organizátor Do vedení akcí byl více zapojen Miroslav Suchan, Rudolf Horáek a další dobrovolníci Výborn již podruhé pomohlo 20 úastník Školy ochrany krajiny z Hosttína vedených Hankou Nmcovou 3 V roce 2007 byl realizován stejn velký objem managementových prací v chránných územích /viz tabulkové vyjádení/ ve spolupráci s CHKO Bílé Karpaty II Ochrana pírody a krajiny obnovenou pastvou ovcí 1 Pro odlišné postoje S CHKO Bílé Karpaty ochrany bezobratlých, a více rozpor v názorech na aktuální management území se po rozvoji tohoto projektu nepodailo zajistit žádnou pastvu v chránných územích, což poškodí v píštím roce kvalitu sena i zhorší podmínky pro kosení a údržbu lokalit Zhorší se dle našeho názoru i stav podrostu, nap silné zamechování na Javorvkách Tento fakt byl písemn a všechny plány pée byly písemn rozporovány, pro rok 2008 není ješt tento problém uzaven 2 Ing Pavel Šeliga vyrovnal poslední pohledávky jehní produkce ve prospch Kosenky, které byly úspšn zpracovány a prodány pi 16 Valašském mikulášském jarmeku 3 Všechny kže se opt podailo prodat díky Ing Zbyku Ulákovi ve spolupráci s MZLU Brno s tradiní inzercí prodeje kží mezi studenty Další kže nám daroval Ing Jan Švéda pouze za cenu vyinní I tyto kže byly úspšn prodány a na základ pání pana Švédy byl výsledek vnován na výkupy lesa Šúrnica

9 III Záchrana a využití krajových odrd ovoce Valašskoklobucka 1 Ovocnáský program je v souasné dob utlumen, zejména díky absenci samostatného kvalitního partnera, který by zajišoval odborné sadaské práce Opt jsme se zúastnili Jablené slavnosti v Hosttín, zajišovali jsme prodej mošt 2 Již tradiní akcí byla hodnotná výstava krajových odrd ovoce v rámci Valašského mikulášského jarmeku, kterou pipravil Rosa Trávníek Výstava byla spojena se soutží O najpjeknjší jabuko starých sort jižního Valašska Posílila zde spolupráce s UTB Zlín, kde byly dodány ada ovocnáských vzork, které studenti v rámci bakaláských, diplomových, doktorandských prací pod vedením RNDr Ropa analyzují a výsledky rozbor jsou velmi cenné pro odbornou i laickou veejnost IV Ochrana a využití památkových objekt 1 V roce 2007 jsme, krom bžné údržby tradin využívali památkovou devnici 11 pro innost Ekocentra KOSENKA - výukové programy, ale také pro adu dalších spoleenských program a pracovních jednání stedisek ZO SOP KOSENKA Byly opraveny okna ve stáji, dvee ve stáji, poádek v náadí, opraveny stechy ve stodole 2 Další historický objekt Devnice 62 U Pechanc sloužila jako místo pro setkávání Klubu dchodc a k tradinímu vyhlášení výsledk soutže Pro valašskú e pi 16 Valašském mikulášském jarmeku a k dalšímu oživení zájmového prostoru jarmeku u místního gymnázia Klub dchodc pipravil v devnici program tradiního vítání a pohoštní návštvník jarmeku a výrazn se podílel na naplnní benefiních cíl jarmeku V Ochrana pírod blízkých les - Místo pro pírodu Šúrnica a spojení rezervací Javorvky Dobšena 1 V loském roce byla nestátní rezervace SOP Šúrnica rozšíena o dalších 0,5 ha Byl vykoupen pozemek se vzrostlým lesem Rozloha vykoupené ásti tak dosáhla 15 hektar 2 Byla opt uspoádána slavnost Volnost hoe v dubnu 2007 pi které byl symbolicky vrácen další vykoupený les pírod Zúastnilo se pes 60 píznivc, Šíny a Malá Dúbrava 3 O programu Místo pro pírodu a rozvoji rezervace Šúrnica jsme dvakrát referovali i v eském rozhlase a systematickým pedáváním certifikát symbolických vlastník lesa s informacemi o programu a také informacemi ve vlastním informaním listu i odborném tisku Na Šúrnici byly provedeny i 4 odborné exkurze 4 Byl vydán další výtisk propaganí skládaky ke Šúrnici 5 Podailo se reagovat na krádež deva na Šúrnici a nepovolené myslivecké zaízení Policie sice pachatele nezjistila, doufáme, že alespo zastrašila, tím že jsme pípad oznámili 6 Sbírkovou innost dále registrovala extern Zdenka Mloušková Dotáhla dokumentaci dsledn k úplnosti Na konci roku 2007 dosáhl stav útu sbírky tém K a umožuje zamit se i v dalším roce 2008 na další výkupy klíových ploch rozvíjející se rezervace 7 Velmi hodnotným píspvkem k odborné innosti pozemkového spolku bylo zpracování bakaláské práce Vry Janíkové Informaní systém k zájmovému území Šúrnica /Pírodovdecká fakulta UP Olomouc pod vedením MgrViléma Pechance PhD/ která vytvoila kvalitní informaní systém pro práci s veejností, odborníky i dárci 8 Po roním jednání a technické píprav se podailo spolenými silami s ddici realizovat ddický dar paní Boženy Sedlákové Byt byl prodán a píjem K je postupn investován do propojení rezervací Javorvky - Dobšena na památku výjimeného obanského daru od paní Sedlákové Velké organizaní nasazení si vyžádalo jednání s vlastníky o výkupech, protože vtšina pozemk zde je ve spoluvlastnictví více majitel a dosažení dohod i administrativa s tím spojená je nároná Podaily se zde dva výkupy o rozloze 1,5 hektaru a zárove zde probhly 3 víkendové akce úklidu po tžb krovcových smrk, výsadby jedlí, buk k propojení rezervací, oplocování a ochrana pirozeného náletu, úpravy u prameniš a v mokadech Velmi zde dkujeme lenm i píznivcm, kteí uvedené akce podpoili /Brontosaui Svízel Pítula pod vedením Jirky Žemlíka, Dtský domov Smolina s Evou Sáblíkovou, Dm ekologické výchovy Lipka z Brna s Jirkou Nešporem, úastníky Ekologické olympiády stedoškolák Zlínského kraje s Pavlínkou Kolínkovou, Sdružení Beskydan Ing Leo Košálovi, Mstským lesm sro Otovi Roslkovi, wwwklobuckocz a ad dalších jednotlivc 9 Úspšnost s realizací ddického daru paní Sedlákové oslovila i Nadaci Veronica Brno, která na podporu zámru spojení rezervací uspoádala i aukci výtvarných dl výtvarník z celé R Aukci podpoilo i 12 výtvarník z Valašskoklobucka Aukce vynesla dalších K ve prospch propojení tradiních rezervací a je ekonomickým pedpokladem splnní koneného cíle 10 K organizanímu zajištní programu pozemkového spolku KOSENKA výrazn pispla spolupráce na republikové úrovni, podpora ÚVR SOP a spolupráce s národním koordinátorem sbírky Janem Moravcem Miroslav Janík se zúastoval jednání Rady národního pozemkového spolku v Praze i výroního setkání pozemkových spolk 11 Všem kteí podpoili innost pozemkového spolku, zamstancm i dobrovolníkm a všem dárcm na sbírku pro záchranu blokarpatských les, za jejich podporu velmi dkujeme Velmi nás tší zejména dárci, kteí svá obdarování opakují a objevujeme zde i nové možnosti financování innosti

10 Poet vzdlávacích (PORADENSKÝCH) akcí (2007) celkem 8 / úast Výsledky programu Místo pro pírodu, setkání a program pro dárce /32 Grantový výbor msta rozvoj grantového systému /4 Rozvinutí spolupráce s Klubem dchodc - beseda a pednáška /46 Ti ankety k rozvoji cestovního ruchu k zamyšlenému lyžaskému areálu a možnostem cestovního ruchu ukázaly rozložení zájm ve mst /324 Individuální konzultace k ekoporadenství SOP Rožnov pradhoštm /2 Individuální konzultace k ekoporadenství SOP a ekoporaden ve Zlínském kraji /10 Prezentace a odborné praxe Gymnázium Staré msto a studenti USA /32 Poradenství a komunitní rozvoj pednáška MU Brno /60 Poet vydaných titul PORADENSKÝCH* publikací, leták (2005) celkem : 1 Název titulu: Šúrnica Náklad: 2500 Nepodailo se za celý rok získat odpov na ádnou žádost mstu o informování o zahajovaných ízeních ve vci životního prostedí dle zákona Nepodailo se inspirovat msto zkušenostni z komunitního plánování a starosta msta své pedvolební sliby pípravy stategického plánu a spolupráce vypustil Zpráva o stavu organizace za rok 2007 / M Janík - z výroní schze / - Nejvtší úspch roku 2007 rozsáhlá innost jednotlivých stedisek ZO SOP utváející celostní environmentální, sociální i ekonomické poslání organizace Úspšné dlouhodobé programy i jednotlivé tradiní akce, úspšná partnerství na vyšší regionální i národní úrovni - Stavíme na lenech, standardních partnerech a dobrovolnících velká podpora, ale jim samotným vnujeme málo Neumíme odmítat, chybí však práce na prioritách - Ne vždy dostaten je naše innost prezentovaná, asto zstává neocenná, nkdy až málo známá Stav našich webových stránek je na dost nízké úrovni Informace lenm, píznivcm a veejnosti nejsou pravidelné len sice pozvolna pibývá, ale nevnujeme jim vtší pozornost, zamstnanecké úkoly pevládají - Nevedli jsme žádnou kampa, i cílevdomou aktivitu za rozšíení lenské základny, i samostatný program pro leny, ani spolupráci len s dtmi a mládeží v ZO - Úspch kladný hospodáský výsledek celé organizace K Jsme bez dluh, s jistou rezervou na provoz a závazky Byli jsme však nuceni také improvizovat a ešit nepopulární rozpotová opatení Výhled zamstnaneckých možnosti pro rok 2008 je však kritický - Fundraising ve prospch ZO SOP má lepší pedpoklady kolem dobrých výsledk sbírkové innosti a v jarmeku, kde však spadá pod nov založené sdružení Jarmek Partnerství zde je stále hodn nevyrovnané, msto Valašské Klobouky nepracuje s metodikou obanského sektoru, stále více pevládají lobystické zpsoby výbru aktivit msta Nepodailo se nám implikovat komunitní strategické plánování, kde KOSENKA patila republikov mezi nejúspšnjší prkopníky Úast msta nap v síti Zdravých mst, spolené projekty, ani další rozvoj programu Spolupráce, ani standardnjší metody komunikace s obany nejsou rozvíjeny - Nejvtší neúspch v období tí projekt podpoených z EU se nepodailo zajistit a udržet kvalifikované a perspektivní zamstnance /Dianka Tkadlecová, Zdenk Miklas, Jií Dohnal, Zdenka Mloušková/ - se všemi však udržujeme tvoivé vztahy a oni dále organizaci významn pomáhají jako dobrovolníci Nepodailo se pipravit pokraovací projekty pro zdroje z EU Peklenovací projekty podané na MŽP pozemkovým spolkem, ekocentrem a ekoporadnou neusply i když byly hodnoceny v první tetin celkového poadí Potebných bylo mnohem víc a konkurence hodn tvrdá usply spíše projekty s širším republikovým, než místním zamením - Ve Zlínském kraji rovnž obanský sektor musí stále bojovat o své místo S nedvrou ve spolenosti roste i byrokracie Tradin msto podpoilo naši organizaci plošnou podporou a výbrovým projektem v celkové hodnot ,-K / tj 16 celkových výnos ZO SOP/ Komunikace s mstem se nám však píliš nedaila - Bylo provedeno pedbžné hodnocení stavu organizace a budeme muset vnovat více pozornosti generaním zmnám a celkovým podmínkám rozvoje obanského sektoru Zamstnat se pro obanskou spolenost je nároná role, není to pro každého zájemce o zamstnání I když je to dležité i krásné a hodn svobodné povolání Mnozí nás obdivují, ale po zjištní praxe, vnitních nárok a problém ustupují Stále se musíme uit managementu neziskového sektoru, - Pro další rozvoj obanské spolenosti nejsou nyní vhodné politické podmínky Obanský sektor poškozuje jako celek pímo prezident Václav Klaus svými extrémními politickými postoji Není utváena potebná legislativa pro obanský sektor jasnjší vymezení veejné prospšnosti, daové asignace, úast veejnosti - Posilování pímé a participativní demokracie, jeden z princip udržitelného života - poslání naši organizace, není bohužel podporován ani na mstské úrovni Za rok 2007 jsme nedostali ani jednu informaci z msta od píslušných odbor v záležitostech životního prostedí a ochrany pírody, pestože jsme o to podali ádnou žádost dle zákona 114/ 1992 Sb Místo konstruktivní, praktické innosti ve prospch msta, bohužel se budeme muset dožadovat jednoho ze základních obanských práv právním postupem Demokracie není jistota, ale pouze píležitost, kterou musíme hájit Co si o tom myslí naši lenové, další obanská sdružení, obané?

11 Péi o materiální základnu v roce 2007 organizoval pedseda Miroslav Janík, dále spolupracoval 9 msíc veejn prospšných prací ástí svého úvazku Petr Fiala, ásten studenti na praxích a na svých pracovištích pracovníci P Kolínková, L Dufková, M Suchan, dále pracovníci ve výkonu náhradních trest /2 osoby/, píležitostn byli zapojováni do zajištní základny úastníci program a ubytovaní Bylo provedeno: 1 Zajištní základny topivem-devem pi úklidových brigádách v chránných územích s dostateným pedzásobením na další rok 2 Byla opravena stecha na stodole /po zniení kolektoru snhem a ledem/ 3 Nouzov byla opravena stecha na p 62 Komenského Byly zahájeny jednání se státní ochranou památek na píprav projektu generální rekonstrukce objektu Rozhodující bude zajistit souasn vizi o využití, projekt, finanní zdroje a lovka s kapacitou na celou akci To bude urit velmi obtížný a nároný úkol 4 Provedena revize komína ke kotli na devoplyn na základn v Brumovské 11 5 Úklid ve skladu náadí a zlepšení úklidu ve stodole, ušita nová plachta na sbr semen ve stední ásti stodoly Zásobu sena využil Z Miklas 6 Byl vyvezen starý hnj ze stáje, uklizeny stáje, vylíeno 7 Zabudovány dvee mezi stájí a stodolou a tak odizolovány prostory ochlazující pracovny v I pate 8 Nová okna ve stáji, pvodní styl, pan Lukáš zabránní ochlazování budovy 9 Proveden velký úklid ve sklep 10 Výmna automobilu v nebezpeném technickém stavu, prodej a nákup Favorit / K/, trvale vedena a kontrolována kniha jízd 11 Zakoupen výkonný prmyslový vysava, do ubytovny a na ostatní ásti základny zlepšily se podmínky pro kvalitu úklidu 12 Byla zavedena separace sbru, zakoupeny tídící nádoby, separaci zajistila Lenka Nmá, zakoupena nová popelnice 13 Provedena revize elektroinstalace k akumulaním kamnm v památkovém objektu U Pechanc a proveden úvodní odborný náhled na rekonstrukci devnice Bylo zahájeno zateplování trámoví Kosenky mechováním pracovník s náhradou trestu, poteba dokonit 15 Vysazena popínavá zele ke zdné budov u stáje, sezónn umístny kvtináe na základn, spolená pée 16 Vylíena kancelá ekocentra 17 Sezónní úklid mytí oken dobrovolníci, studenti na praxi, ubytovaní 18 Opravena havarijní konstrukce WC na dvoe 19 Zajištn provoz a opravy poítaové techniky / 5 PC, 2 notebook a 1 dataprojektor, 4 kopírky/ ešil KVajdík 20 Po roce nároných píprav se uskutenila likvidace a prodej bytu dar paní Sedlákové Pi likvidaci bytu jsme uskutenili i rozdlení a využití inventáe bytu 21 Nutná pobídka k bžným úklidm prostor základny a dvora Potebné pobídky k údržb a ochran majetku Hospodá je stálá poteba základny 22 Uskutenno 24 výpjek majetku, registrována ztráta 2 malých stan, poteba sledovat, vést zodpovdnost za jednotlivé prostory a inventá základny 23 Opravován byl devný plot, bude již vyžadovat celkovou obnovu, stejn tak šindelová stecha na ekocentru 24 Fyzická inventura nebyla provedena, úetní ano 25 Vedena je kniha bžných oprav a údržby celé základny

12 III Ekologická poradna 2007 Poet poradc celkem: 1 Mgr Miroslav Janík Poet poskytnutých PORADENSKÝCH konzultací (2007) celkem: 503 / rozbor a výet dotaz viz piložená tabulka / Popis poradny : Rozvoj Environmentální výchovy a ekoporadnství ve Zlínském kraji projekt Po zelené Zlínským krajem, modul Zelená pro Zlínský kraj Individuální konzultace k EP v ekocentrech 10 Seminá k EP pro partnery projektu ve Zlínském kraji /2008 Denní provoz a denní služby 503 registrovaných intervencí /skutenost Spolené informace pro systém /poadavek 30 hotovo 32- Msíce s Kosenkou, a jednotlivé akce Prezentace a penos úspšných 3 projekt /Místo pro pírodu - pée o pírod blízké lesy, Valašský mikulášský jarmek, Pée o blokarpatské louky, Lektorská innost v rámci 4 akcí /Volnos hoe, Kosení, jarmek, Ekologická olympiáda stedoškolák, Klub dchodc, program Spolupráce NNO Denní služby ekologické poradny a v síti ekologických poraden STEP Ochrana pírody a krajiny a rozvoj pozemkového spolku Projekt Informaního a vzdlávacího stediska SOP v CHKO Bílé Karpaty Poradenství pro rozvoj mikroregionu Hodnocení místních trh a rozvoje partnerství v jarmeku jako nástroj poradenské innosti Ekovýchovné poradenství pro studenty SŠ, VŠ a ekopedagogy Specializace poradny (témata) Vysvtlivky: 0 = poradna se touto oblastí zabývá jen okrajov nebo vbec, 1 = základní poradna tuto oblast sleduje a poskytuje informace z bžných zdroj, 2 = specializované poradna eší odborné problémy z této oblasti Téma 1: Rozvoj EVVO a ekoporadenství ve Zlínském kraji projekt 2 Téma 2: Pozemkový spolek a innost pozemkového spolku 2 Téma 3: Místní rozvoj 2 Téma 4: Ochrana pírody a krajiny 1 Téma 5: Úast veejnosti a spolupráce NNO 2 Téma 6: Ochrana památek a kulturního ddictví 2 Téma 7: Šetrný cestovní ruch 1 Hlavní projekty poradny v roce 2007: Rozvoj EVVO ekoporadnství ve Zlínském kraji a denní služby poradny modul projektu Po zelené Zlínským krajem 8 partner, zdroje EU a Zlínský kraj Poradenské hodnocení rozvoje místních trh Hodnocení rozvoje programu Místo Pro Pírodu

13 Organizace: ZO SOP KOSENKA - ekologická poradna 2007 Analytická tabulka - denní služby systémového poradenství 2007 Poet z toho: Poet služeb dle témat služeb celkem OP ZV ZE VO VZ EZ EV RR PK MA EN DO OD BY UV KO SP CR PS IC EE ZU z toho: Poet služeb dle formy kontaktu z toho: Poet služeb dle typu klienta H N T E D F V O S E P T VI NO ST z toho: Poet služeb dle typu poradenství Program EP ZS ZO ZP IU IK ID IP A M P ST NS PZ PB IC Vedl / ešil Janík Miklas Kolínková Mloušková Dufková Suchan Externista H/ Typy poradenství C/ Forma kontaktu D / Typ klienta G/ Téma IU - informace ústní H -hlášená návštva O - oban OP - ochrana pírody a krajiny MA - Agenda 21 IK - informace konzultací N -návštva S - student ZV - zvíata divoká, domácí EN - energie IP - informace pjkou materiál T -telefon E - expert ZE - zele, stromy, les, DO - doprava ID - informace pedáním materiál E - P - podnikatel PS - pozemkové spolky OD - odpady, recyklace, tídní ZS - zprostedkování v síti D -dopis T - turista VZ - ovzduší, klima, hluk BY - bydlení ZP - zprostedkování prodej F -fax VI - veejninstituce EZ - ekol zemdlství, biopotraviny, ovoce UV - úast veejnosti, právo, rozvoj NNO, sociální ZO - zprostedkování ostatní V -výjezd NO - nevládní org EV - vzdlávání, výchova KO - kontakty A - analýza, posudek ST- systémový tým RR - regionální rozvoj SP - spotebitelství M - management na dobu uritou PK - památky a kulturní ddictví CR - cestovní ruch, turistika P - procesní poradenství Podpis odpovdné osoby VO - voda, praní, ištní IC - mezinárodní spolupráce J/ Program EP Datum, razítko ZU - zelené úadování EE - ekologická ekonomika, podnikání, jarmeky, trhy ST - STEP - Sí ekoporaden R NS - NSEV Pavuina - studenti K/ ešitelé: PZ - Po zelené Zl krajem EVVO Ja - Janík Ko - Kolínková Du-Dufková Ex - externista PB - PRO BIO ekozemdlství Mi - Miklas Ml-Mloušková Su - Suchan IC - Infocentrum SOP pro CHKO

14 zákonné zdravotní pojištní ,00 ostatní dan a poplatky 8 102,00 pokuty a penále 2 792,00 dary 800,00 pojištní majetku ,00 lenské píspvky - odvod ,00 lenské píspvky - Pavuina 1 000,00 registrace ekocentra 1 200,00 lenství Liska 1 200,00 Celkem náklady ,02 Rozvaha k Aktiva Pasiva Software ,00 Oprávky k softwaru ,00 Budovy ,00 Oprávky k budovám ,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,99 Oprávky k dlouhodobému drobnému hmotnému majetku ,99 Pozemky ,00 Dodavatelé ,50 Pokladna ,00 Ostatní závazky ,00 Bankovní úet ,22 Zamstnanci ,00 Odbratelé ,18 Zútování s institucemi sociálního zabezpeení ,00 Poskytnuté provozní zálohy ,00 Zútování s institucemi zdravotního pojištní 8 625,00 Dotace se státním rozpotem ,95 Zálohová da z píjmu 8 012,00 Dotace ostatní ,91 Srážková da z píjmu 750,00 Jiné pohledávky ,00 Výnosy píštích období ,00 Smlouvy PRO-BIO 7 080,00 Vlastní jmní ,96 Aktiva celkem ,25 Pasiva celkem ,45 Hospodáský výsledek: ,80 K

15 IV Zpráva o hospodaení ZO SOP KOSENKA za rok 2007 Náklady Výnosy spoteba materiálu - vybavení základny ,00 tržby za vlastní výrobky ,50 kanceláské poteby ,00 tržby za osnovu koberce 3 280,00 fotodokumentace 4 005,00 tržby za mošty 7 444,00 knihy 1 985,00 tržby za oví kže ,00 asopisy, publikace, brožury ,00 tržby za jehní produkty ,00 úklidové a hygienické prostedky 2 697,00 tržby za brožury a pohlednice 2 365,00 materiál k environmentální výchov ,42 tržby pro Valašský mikulášský jarmek 3 791,20 provozní materiál ,50 tržby z hospodáské innosti ,18 náadí 6 281,00 tržby za ekologickou výchovu ,00 materiál k propagaci 1 600,00 tržby za ekologické poradenství ,00 potraviny, strava ,50 tržby za pronájem místností ,00 pohonné hmoty a mazadla ,66 úroky z bžného útu 291,90 plyn 180,00 smlouvy o dílo - AOP SOP ,00 palivové díví 4 000,00 smlouvy - Zlínský kraj ,91 spoteba elektrické energie ,00 smlouvy - Msto Valašské Klobouky ,00 vodné, stoné ,00 smlouvy - PRO-BIO ,00 opravy a udržování 8 023,00 smlouvy - Nadace Jana Piveky ,00 cestovné ,34 smlouvy - Nadace Veronica ,00 ostatní služby ,00 finanní dary - soukromé osoby ,00 poštovné ,50 finanní dary - podnikatelé, organizace ,00 telekomunikaní služby ,00 pijaté lenské píspvky 8 600,00 internetové služby ,00 dotace Ministerstva životního prostedí ,00 školení, semináe, kurzy 2 150,00 dotace ÚP Zlín - refundace mezd ,00 dopravné ,60 dotace ÚVR SOP ,13 nájemné ,00 Celkem výnosy ,82 ubytování ,00 služby od jiných organizací ,00 sužby od soukromník ,50 Hospodáský výsledek ,80 mzdové náklady ,00 mzdové náklady - refundace ,00 mzdové náklady - dohody o provedení práce ,00 zákonné sociální pojištní ,00

16 V Podkování Dkujeme všem lenm, pátelm, rodinám, píznivcm, dobrovolníkm a dárcm za všechno, ím pispli v roce 2007 k naplnní poslání ZO SOP KOSENKA Valašské Klobouky Programy ZO SOP KOSENKA podpoili také Zlínský kraj, Ministerstvo životního prostedí R, Evropský sociální fond, msto Valašské Klobouky, Nadace Veronica Brno, Nadace Partnerství, Nadace Jana Piveky, PRO-BIO Šumperk, ÚVR SOP Praha

KOSENKA & & 2005 57/01 ZO

KOSENKA & & 2005 57/01 ZO Výroční zpráva Pozemkový spolek & Ekocentrum & Ekologická poradna KOSENKA 2005 zřizovatel: 57/01 ZO Český svaz ochránců přírody KOSENKA Valašské Klobouky sídlo: Brumovská 11 Valašské Klobouky PSČ 766 01

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH EUROTOPIA Opava o.p.s. VÝRONÍ ZPRÁVA OBSAH O organizaci 1 Cíle innosti Hlavní innosti Hodnotící zpráva za rok 2006 3 Nízkoprahový klub Modrá koka 4 Volnoasové aktivity pro dti a mládež 8 Pobyty 9 Projekt

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích Z innosti Z konání Valné hromady OUR ze dne 9.4.2008 v Holovousích Úvod edseda OUR pivítal pítomné a podkoval za jejich aktivní úast na valné hromad a hostitelm z VŠÚO za tradi poskytnuté prostory. V úvodu

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE...

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... OBSAH: 1. VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELM... 4 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... 8 3.1. PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST... 8 3.2. SBR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT O KNIHOVNÁCH, KOORDINANÍ INNOST...

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více