Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Zprava auditora a licetni zaverka k 31. prosinci 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Zprava auditora a licetni zaverka k 31. prosinci 2013"

Transkript

1 Zprava auditora a licetni zaverka k 31. prosinci 2013

2 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. pobre~nj 648/1 a Praha 8 Ceska republika Telephone Fax Internet Zprava nezavish~ho auditora pro spolecniky spolecnosti Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Provedli jsme audit phlozene ucetni zav~rky spolecnosti Panasonic A VC Networks Czech, S.LO., tj. rozvahy k 31. prosinci 2013, vykazu zisku a ztrmy za rok 2013 a pfilohy teto ucetni zav~rky, vcetne popisu pouzitych vyznamnych llcetnich metod a ostatnich doplilujicfch lldaju. Udaje 0 spolecnosti Panasonic A VC Networks Czech, S.LO. jsou uvedeny v bode I pfilohy teto ucetni zaverky. Odpovednost statutarniho organu ucelnijednolky zo ucemi zaverku Statutarni organ spolecnosti Panasonic A VC Networks Czech, s.r.o. je odpovedny za sestaveni ucetni zaverky, kten\ podava verny a poctivy obraz v souladu s ceskymi llcetnimi piedpisy. a za takovy vnitini kontrolni system, ktery povazuje za nezbytny pro sestaven i ucetni zaverky tak, aby neobsahovala vyznamne nespn\vnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednost audiloro Nas i odpovednosti je vyjadiit na zaklade provedeneho auditu vy rok k teto llcetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem 0 auditorech, Mezinarodnimi auditorskym i standardy a souvisejicfmi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s temito piedpisy jsme povinni dodrlovat eticke pozadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali piimeienou jistotu, ze ucetni zaverka neobsahuje vyznamne nespravnosti. Audit zahrmue provedeni auditorskych POStUPl', jejichz cflem je ziskat dukazni informace o castkach a skutecnostech uvedenych v llcetni zaverce. Vyber auditorskych POStUPll zavisi na llsudku auditora, vcetne vyhodnoceni rizik, ze ucetni zaverka obsahuje vyznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Pii vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitini kontrolni system, ktery je relevantni pro sestaveni llcetni zaverky podavajici vhny a poctivy obraz. Cilem tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadiit se k ucinnosti vnitiniho kontrolniho systemu llcetni jednotky. Audit tel zahrnuje posouzeni vhodnosti poulitych ucetnich metod, piimetenosti ucetnich odhadll provedenych vedenim i posouzeni celkove prezentace ucetni zaverky. 1sme piesvedceni, ze ziskane dukazni informace poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadieni naseho vyrok u. KPMG Ces ~a lepubli ~. a Audit /I Czech limited habilit'; comparrt arld a member fum 01 the KPI.IG net...,lk oflnclepend",nt memberlirms ah ~i<!ted...,th "'PUG Internaloon8l Coope/alt.e r "'PMG Internationall. ii S en\i\, Obchodnf /ejstlik \;eden ~ Mti5tsk jm soudem v Pra~e odd~ C.... Iotka IC OIC CZ69!.'OO1996

3 Vyrok audilora Podle naseho n:izoru (Itetnf zaverka podava verny a poctivy obraz aktiv a pasiv spoletnosti Panasonic A VC Networks Czech, s.r.o. k 31. prosinci 2013 a nakladtl, vynosu a vysledku jejfho hospodafenf za rok 2013 v souladu s teskymi ucetnfmi pfedpisy. V Praze, dne 14. beezna 2014 t~~~:kar~~:t~r::~~ Opnivnenf Uslo 71 ~c4l c:a~/~i Ing. Karel Ru~i tka { Partner Opravnenf tfslo 1895

4 ROZVAHA v plnem rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v lisldch Kc ) Obchodni firma a sidla Identifikacn i cislo.!?:1.. ~.~~9.?1.p... n _. Oznac. AKTIVA I'M. a b c AKTIVA CELKEM (1' ) 001 A. Pohledavky za upsany zelktadni kapital 002 B. Dlouhodoby majetek (1' ) 003 e.1. Dlouhodoby nehmolny majelek (f.05 at 12) 004 B.1.1. Zrizovacl vydaje Nehmotne vysledky vyzkumu a v-yvoje Software Ocenitelna prava Goodwill Jiny dlouhodoby nehmotny majetek Nedokonteny dlouhodoby nehmotny majetek Poskytn ute zalohy na dlouhodoby nehmatny majetek 012 B.II. Dlouhodoby hmotny majetek (f.14az22) Pozemky Stavby Samostatne movite veci a soubory movityeh veei Pestitelske eelky trvalych porostu Oospela zvifala a jejieh sku piny Jiny dlouhodoby hmotny majetek Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek Poskytnute zalohy na dkluhodoby hmotny majetek Oeenovaci rozd il k nabytemu majetku Dlouhodoby financni majetek (f.24 at 30) Podily - oviadana osoba Podily v licetnieh jednotkaeh pod podslatnym vlivem Ostalni dlouhodobe cenne papiry a podlly Pujckya livery - ovladana nebo ovladajlci osoba, podstatny vliv Jiny dlouhodoby finaneni majelek Poflzovany dlouhodoby finaneni majelek Poskytnute zalohy na dlouhodoby finaneni majetek 030 Beine ucetni obdobl Min.lIcetni obdobi Brutto Korekce Netto Netto

5 Panasonic AVC Networks Czech, S.r.O. Rozvaha (nekonsolidovana) k 31. prosinci 2013 Oznat AKTIVA lad. Beine licetni obdobi Min.lIce!ni obdobi Brutto Korekce Netto Netto a b c C. Obiiina aktiva (f ) C.1. Zasoby (1'.33 at 38) C.l.1. Material 2. Nedokoncena yyroba a pololovary 3. Vyrobky 4. Mlada a ostatni zviraia a jejich skupiny 5. Zboii 6. Poskytnute zalohy na zasoby C.II. Dlouhodobe pohledavky (fao af 47) C.IL 1. Pohledavky Z obchodnich vztahu 2. Pohledavky - Dvladana nebo ovlfldajici osoba 3. Pohledavky - podstalny vliv 4. Pohledavky za spotecniky, cleny druistva a za ucaslnlky sdruzen i 5. Dlouhodobe poskytnute zalohy 6. Dohadne ucty aktivni 7. Jine pohledavky 8. Odlozena danova pohledavka C.III. Kratkodobe pohledavky (fa9 ai. 57) C.II I.1. Pohledavky z obchodnich vztahu 2. Pohledavky ovladana nebo ovtadajici osoba 3. Pohledavky podstatny vliv Pohledavky za spoleeniky, cleny drutstva a za ucastniky 4. sdruzeni 5. Socialni zabezpeeeni a zdravotni pojistlml 6. Stat danove pohledavky 7. Kratkodobe poskytnute zalohy 8. Oohadne ucty aktivni 9. Ji ne pohledavky C.IV. Kratkodoby financni majetek (r.59 af 62) C.IV.1. Penize 2. Ucty v bankach 3. Kratkodobe cenne papiry a podily 4. POi'izovany kratkodoby financni majelek 0.1. Casovl! rozliseni (i' ) Naklady pfistich obdobi 2. Komplexni naklady pi'istich obdobi 3. Pfijmy pfistich obdobi

6 Rozvaha (nekonsolidovanil) k 31. prosinci 2013 Cznae. A.1. a PASIVA PASIVA CELKEM (1' ) A. Vlastni kapital (f ) Zakladnl kapilal (f ) A.1.1. Zakladnf kapilaj 2. Vlas!n! akcie a vlastn( obchodni poorly (-) 3. Zmeny zakladniho kapilalu AJI. Kapitalove fcndy (f.74 at 79) A Emisnl azle A.III. 2. Ostatni kapilalove fcndy 3. Ocer'\ovaci rozdily z pfecen~ni majelku a zavazku 4. Ocenovaci rozdily z pfeceneni pri premlmach spoleenosli 5. Rozdll z ptemen spo!ecnostr 6. Rozdfiy Z oeenenf pri pfemenach spolecnostl Rezer"nl fcndy, nedelilelny fond a ostatnf fondy ze zisku f.81+82) AJ11.1. Zakonny rezervni fondlned~ l itelny fond A.IV. 2. Statutarni a oslalni fondy Vysledek hospodafeni mlnuiych let (f ) A.IV.1. Nerozd ~le ny zisk minulych let A.V. 2. Neuhrazena ztrata minuiych lei 3. Jiny vysledek hospodafenl minulych let Vysledek hospodareni biiineho ucetniho obdobi (+f-) B. Ciz! zdroje (i' ) 8.1. Rezervy (f. 90 at 93) B.1.1. Rezervy podle zvlastn ich prsvnich pfedpisu 2. Rezerva na duchody a podobne zbvszky 3. Rezerva na dan z prijmu 4. Ostalni rezervy B.II. Dlouhodobe z.3vazky (1'.95 at 104) B Zavazky z obchodnich vztahu 2. Zavazky - ovladaml nebo ovliidajici osooo 3. Zsvazky podstalny vliv 4. Zsvazky ke spolecn ikum, clenum drutstva a k ucastnikum sdrutenl 5. Olouhodobl! pfijate zalohy 6. Vydane dluhopisy 7. Dlouhodobl! sm{mky k uhrade B. Oohadne ucly pasivni 9. Jine zavazky 10. Odloteny danovy zavazek b lad. Seine Minule obdobi obdobi c B B 079 OBO OB OB2 OB OB OB5 OB6 OB OBB OB B

7 Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Rozvaha (nekonsolidovami) k 31. prosinci 2013 Oznac. a PAS IVA b fad. Beine Minule obdobi obdobi, 5 6 B.III. Kratkodobe zavazky (f.106 at 116) B.1I1.1. lavazky z obchodnich vztahu 2. Zavazky - ovladana nebo ovl8.dajici osoba 3. Zavazky - pods!atny vliv 4. Zavazky ke spolecnikum, clenum drutstva a k ucastnikum sdruteni 5. Zavazky k zamestnancum 6. Zavazky ze socialniho zabezpel::eni a zdravolnlho pojisteni 7. Stat - danove zavazky a dotace 8. Kratkodobe pi'ijate zalohy 9. Vydane dluhopisy 10. Dohadne ucly pasivni 11. Jine zavazky B. IV. Bankovni uvery a vypomoci (f ) B.IV. 1. Bankovni uvery dlouhodobe C.I. 2. Kratkodobe bankovni uvery 3. Kralkodobe financn i vypomoci Casove rozliseni (i' ) C.1.1. Vydaje pi'islich obdobi 2. Vynosy pmlich obdobi IDENTIFIKACE AUDITORA KPMG Ceslci IepublikaAudit, S.I.O. PobiemI 648/1a, Praha 8 IC: audlliiiik6 opiivn!o!~. 71

8 vykaz ZISKU A ZTRATY druhove cleneni za rok koncici 31. prosincem 2013 ( v tisicich Kt ) Obchodni firma a sldlo Identifika~nr cislo 1JL~~.. 9.M..._.._..._.._... Oznac. TEXT cislo Skulecnost II (leel. obd. fadku reinem minule!m a b c 1 2 I. Triby za prodej zbozi A. Naklady vynaloi.ene na prodane zboi:i Obchodni marie (1'.01-02) II. Vykony (f ) A Triby za prodej vlastnlch vyrobku a sluzeb as Zmena stavu zasob vlastnr cinnosti Aktivace B. Vykonova spotfeba (f.09+10) Spotfeba materialu a energie B.2. Sluzby Pfldana hod nota (1' ) C. Osobni naklady (f.13 ai16) C.l. Mzdove naklady C.2. Odmeny tlenum organu spoletnosti a druislva C.3. Naklady na socialni zabezpeteni a zdravotnl poji!'heni CA. Socialnl naklady D. Dane a poplatky E. Odpisy dlouhodobeho nehmolneho a hmotneho majetku F. III. Trfby z prodeje dlouhodobeho majetku a materialu (f ) Triby z prodeje dlouhodobeho majetku Tdby z prodeje malerialu Zuslalkova cena prodaneho dlouhodobeho majelku a malerialu f.23+24) " F.1. Zuslatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku F.2. Prodany material 2' G. Zmena stavu rezerv a opravnych polozek v provozni oblasti a komplexnich nakladu pmtich obdobi IV. Oslaln! provozni vynosy H. Ostalni provozni naklady V. prevod provoznich vynosu 28!,. preyod provoznich nakladu 29. Provozni v'(sledek hospodareni r )

9 Vykaz zisku a ztnity druhove cleneni (nekonsolidovany) za rok koncfcf 31. prosincem 2013 Oznac. a TEXT b cislo Skutecnost v uce!. obd. radku beznem minulem c 1 2 VI. Tliby z prodeje cennych papiru a pod ilu J. Prodane cenne paplry a podily VII. V11.1. Vynosy z dlouhodobeho financniho majelku (f ) Vynosy z podilu v ovladanych osobach a v ucetnich ednotkach pod podstatnym vlivem V11.2. Vynosy z ostatnich dlouhodobych cennych papin'! a podilll V11.3. Vynosy z ostatniho dlouhodobeho financniho majetku VIII. Vynosy z kratkodobeho financniho majetku K. Naklady z financniho majetku IX. Vynosy z pfeceneni cennych papiru a derivatu L. Nilklady z preceneni cennych paplru a derivatu M. Zmena stavu rezerv a opravnych polozek ve finanen i oblasti X. Vynosove uroky N. Nakladove uroky XI. Ostalni financni vynosy o. Ostatni financn i naklady XII. Pi'evod financnich vynosu P. Prevod financnich nakladu Q. Finaneni vysledek hospodareni 1' ) Dan z pi'ijmu za beznou Cinnost (1'.50+51) Q.1. -splatna Q.2. -odtoiena.. Vysledek hospodafeni za beiinou cinnost 1' ) XIII. Mimoradne vynosy R. Mimofadne m'lklady S. Dali z pi'ijmu z mimoradne cinnosti 0'.56+57) S.1. S.2. -splatna -odlozena Mimoradny vysledek hospoda1'eni (i' ) T. Prevod podilu na vysledku hospodareni spolecnikum (+1-)... Vysledek hospodai'eni za licetni obdobi (+1-) 1' ) **** Vysledek hospodai'eni pfed zdanenim 1' )

10 Priloha ucetni z3verky Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) 1. Charakteristika a hlavni aktivity Vznik a charakteristika spolei'nosti Panasonic A VC Networks Czech, s.r.o. ("spolecnost"), vznikla dne 13. brezna 1996 zapsanim do obchodniho rejstriku vedeneho Krajskym soudem v Plzni, spisova znacka C Hlavnim predmetem cinnosti spolecnosti je ryroba barevnych televizori'l pod obchodni znackou Panasonic. Spolecnost vyrabi televizory s plochou obrazovkou typu LCD (Liquid Crystal Display) a PDP (Plasma Display Panel). Spolecnost take zajisfuje dodavky nahradnich dili'l pro evropsky trh. Vlastnici spolei'nosti 90% obchodni podil ve spolecnosti vlastni PANASONIC EUROPE LTD., se sidlem Willoughby Road, Bracknell, Berks RG 12 8FP, Spojene kralovstvi Velke Britanie a Sevemiho Irska a 10% obchodni podil ve spolecnosti vlastni Panasonic Holding (Netherlands) B.V., se sidlem 1077XV Amsterdam, Zuidplein 136, Nizozemske kralovstvi. Sidlo spolei'nosti ldentifikacni Cislo Panasonic A VC Networks Czech, s.r.o. U Panasoniku 1068/ Plzeii JednateM spolei'nosti Makoto Takahashi Takao Okochi Jmenem spolecnosti jsou opravneni jednat jednatele, a to kazdy z nich samostatne. Organizacni struktura Spolecnost rna vlastni utvary vyroby, mikupu, kontroly kvality, inzenyringu, financi, ucetnictvi, infolmacnich teclmologii a skjadi'l. VYvoj a ryzkum zajisfuje pro spolecnost jeji ultimatni materska spolecnost (tj. matefska spolecnost jeji materske spolecnosti) Panasonic Corporation, Osaka, Japonsko. Zmeny v obchodnim rejstnku V roce 2013 doslo ke snizeni zakladniho kapitaiu spolecnosti ze tis. Kc na tis. Kc a k prevedeni castky tis. Kc do rezervniho fondu spolecnosti. Ohchodni podijy ohou spolecniku zustaly nezmeneny. Zmena byla zapsana do ohchodniho rejstfiku dne 18. bfezna Strana 1

11 Pfiloha utetni zaverky Rok koncici 31. prosincem 2013 (v lisicich Kc) 2. Zasadni ucetni postupy pouzivane spolecnosti (a) Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek Dlouhodobym majetkem se rozumi majelek. jehoz doba pouzitelnosti je dew nez jeden rok. Hmotny a nehmotny dlouhodoby majetek je evidovan v pofizovaci cene. Dlouhodoby hmotny majetek v pofizovaci cene do 40 tis. Kc a dlouhodoby nehmotny majetek v pofizovaci cene do 60 tis. Kc neni vykazovan v rozvaze a je uctovan do nakladu v roce jeho porizeni. Oceneni dlouhodobeho majetku vlastni ryroby zahmuje primy material, prime mzdy a rezijni naklady primo spojene s jeho ryrobou do doby jeho aktivace. V nasledujici tabulee jsou uvedeny metody a doby odpisovani podle skupin majetku: Majetek Metoda Doba odepisovani Budovy a stavby Lineami let Stroje a zafizeni Lineami 3-15 let Dopravni prostfedky Lineami 4 roky Software Lineami 4 roky Formy a stocky Linearni 13 mesic'; (b) Zasoby Nakupovane zasoby jsou oceiiovany pofizovacimi cenami. Pofizovaci cena zahrnuje cenu porizeni a vedlejsi porizovaci naklady - zejmena celni poplatky, dopravne a skladovaci poplatky. Cena porizeni je stanovena ve standardnich cenach se zohlednenim cenovych odchylek ke skutecnym pofizovacim cenam. Nedokoncena ryroba a holove ryrobky jsou oceiiovany v cenach, ktere zahrnuji cenu materialu, prime mzdy a proporcionalni cast vyrobnich rezijnich mikladu podle stavu rozpracovanosti. (c) Stanoveni opravnych polozek a rezerv Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek Opravne polozky k dlouhodobemu hmotnemu a nehmotnemu majetku jsou tvoreny na zak.lade analyzy rozdilu mezi soucasnou trzni hodnotou majetku a ucetni zustatkovou cenou. Pohledavky Spolecnost stanovi opravne polozky pro pochybne pohledavky podle vlastni analyzy platebni schopnosti srych zakazniku. Strana 2

12 Priloha ':'eetni zaverky Rok koncici 31. prosineem 2013 (v tisieieh Kc) Zasoby Opravne polozky jsou vy1vareny v pripadech, kdy ocent'!ni pouzite v ucetnictvi je prechodne vyssi nei soucasna trzni hodnota prislusnych zasob. Specificka opravna polozka je vy1varena na technicky zastaraly,a fyzicky poskozeny a nadbytecny material. Rezervy Spoleenost tvori rezervu predevsim na nevycerpanou dovolenou, rezervu na mzdovy bonus, rezervu na reklamace ryrobku, rezervu na nepotrebne objednavky materialu, rezervu na reklamu, propagaci a prodejni podporu a rezervu na liceneni poplatky za yyuziti patentu. (d) Pfepoety cizich men Spolecnost pouziva pro prepocet cizich men pevny ctvrtletni kurz, ktery se stanovuje na zaklade kurzu CNB platneho prvni den daneho ctvrtleti. V prubehu roku se uctuje pouze 0 realizovanych kurzorych ziscich a ztratach, Aktiva a pasiva v zahranieni mene jsou k rozvahovemu dni prepoeitavana podle oficiainiho kurzu CNB, Nerealizovane zisky a ztraty jsou zachyceny v hospodarskem rysledku, (e) Derivaty Derivaty k obchodovani Finaneni derivaty ddene za ucelem obchodovani jsou vykazovany v realnych hodnotach a zisky (ztn\ty) ze zmeny jejich realnych hodnot jsou zahmuty ye vynosech nebo nakladech, ZajiSt'ovaci derivaty Zajist'ovaci derivaty jsou pouzivany k zajisteni rizika zmeny realne hodnoty vykazanych aktiv a pasiv nebo k zajist/:ni rizika zmen peneznich toku plynoucich z budoucich aktiv a pasiv nebo pravne vynutitelnych smluvnich vztahu, ei ocekavanych transakci. Zmena realne hodnoty zajist'ovaciho derivatu odpovidajici efektivni casti zajisteni je vykazana jako soucast vlastniho kapitalu v polozce "Ocenovaci rozdily z preceneni majetku a zavazku", (I) Vyzkum a ryvoj Tyto naklady jsou uctovany do vykazu zisku a ztnity v obdobi, ve kterem byly vynalozeny, (g) Najaty majetek Spolecnost uctuje 0 najatem majetku tak, ze zahmuje leasingoye splmky do nakladu rovnomeme po dobu trvani najmu, Ph ukonceni najmu a uplatneni moznosti odkupu je predmet leasingu zarazen do majetku v kupni cene, (h) Dan z prijmu Dan z prijmu za dane obdobi se sklada ze splatne dane a ze zmeny stavu v odlozene dani. Splatna dan zahmuje odhad dane vypocteny z danoveho zakladu s pouzitim danoye sazby platne v beznem roce a veskere domerky a vratky za minula obdobi. Strana 3

13 Priloha ucetni z3verky Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) Odlozena dan vychazi z veskerych docasnych rozdilu mezi ucetni a danovou hodnotou aktiv a pasiv s pouzitim ocekavane danove sazby platne pro nasledujici obdobi. o odlozene danove pohledavce se uctuje pouze tehdy, je-li pravdepodobne, ze bude v nasledujicich ucetnich obdobich uplatnena. (i) Klasifikace zavazku Spolecnost klasifikuje cast dlouhodobych z;ivazku, bankovnich uveru a financnich vypomoci, jejichz doba splatnostije kratsi neijeden rok vzhledem k rozvahovemu dni,jako kratkodobe. (j) Pouziti odhadu Sestaveni ucetni zaverky vyzaduje, aby vedeni spolecnosti pouzivalo odhady a pfedpoklady, jei maji vliv na vykazovane hodnoty majetku a zavazku k datu ucetni zaverky a na vykazovanou vysi vynosu a nakladu za sledovane obdobi. Vedeni spolecnosti stanovilo tyto odhady a pfedpoklady na zaklade vsech jemu dostupnych relevantnich informaci. Nicmene, jak vyplyva z podstaty odhadu, skutecne hodnoty v budoucnu se mohou od techto odhadu odlisovat. (k) Zmeny zpusobu oceiiovani, postupu odpisovani a postupu uctovani oproti pfedchazejicimu ucetnimu obdobi Vzhledem ke zkraceni produktoveho cyklu spolecnost pfehodnotila dobu pouzitelnosti uzivatelskych pfirucek a servisnich manualu k vyn\benym televizorum. Strana 4

14 Pfiloha ucetni zaverky Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) 3. Dlouhodoby majetek (a) Dlouhodoby nehmotny majetek Pofizovaci cena Zustatek k Pfirustky Ubytky preuctovani Zustatek k Opravky Ztistalek k Odpisy Opravky k ubytkum Zustatek k Opravne polozky Opravne polozky Zmena opravnt! polofky Opravne polozky Zustatkova hodnota Zustatkova hodnota Zfizovaci vydaje Sofrn'are Ostatni Celkem (b) Dlouhodoby hmotny majetek Porizovaci cena Pozemky Stavby Stroje a zafizeni Dopravni prostr. Nedok. hmotny Zalohy Celkem majetek Ziistalek k I Pi'irustky Ubytky Pieuctovani Zustatck k I Opravky Zustalek k Odpisy Opravky k ubytkum I Zustatek k 3 I I Opravne po1ozky Opravne pol Zmena oprav. polotky Opravne pol Zust. hodn I I Zust.hodn I Strana 5

15 Priloha licetni z3verky Rok kongiei 31. prosincem 2013 (v lisieich KG) Vzhledem k pokragujici zasadni reorganizaci ryroby zamjene v roce 2009, ma spolecnost vy1vofeny opravne polozky k dlouhodob6nu hmotnemu a nehmotm,mu majetku v celkove vysi tis. Kc ( tis. Kc). PHrustky k strojlim a zafizenim v roce 2013 tvorily pfedevsim nove pohzene formy a phstroje. PHnlstek staveb je tvoren technickym zhodnocenim vyrobni ha1y v arealu hlavniho zavodu v Plzni. Majetek v zustatkove hodnote 262 tis. Kc byl prodan za 537 tis. Kc. Majetek v celkove zustatkove cene tis. Kc byl vyfazen a vykazan jako "ostatni provozni naklady", souvisejici opravna polozka byla adekvatne snizena. lednalo se zejmena 0 likvidaci nepouzivanych forem a vyrazeni uzivatelskyeh prirucek a servisnieh manualu k vyrabenym televizorum. 4.Zasoby Spolecnost vytvorila opravnou polozku k hotovym vyrobkum, a to zejmena k PDP televizorum, ve vysi tis. Kc ( tis. Kc) z duvodu jejieh vyssiho oceneni pouziteho v ueetnietvi netje jejieh trtni hodnota. K zasobam materialu a nedokoncene vyroby byla vytvorena opravna polozka ve vysi tis. Kc ( tis. Kc), k nahradnim dijum vykazovanym v ramei zbozi vytvoi'ila spoleenost opravnou polozku v eelkove vysi tis. Ke ( tis. Ke). 5. Pohledavky a zavazky z obchodniho styku a ostatni pohledavky (a) Kratkodobe pohledavky z obehodniho styku cini tis. Ke ( tis. Kc), ze kteryeh pohledavky po IMte splatnosti pfedstavuji tis. Ke ( tis. Ke). Opravna polotka k poehybnym pohledavkam k 31. prosinei 2013 cini tis. Kc ( tis. Kc). VetS ina pohledavek po lbute splatnosti je za extemimi kooperujicimi podniky, s kterymi jsou periodicky provadeny zapocty zavazku a pohledavek. (b) Danove pohledavky ve vysi tis. Kc ( tis. Ke) tvoh narok na vratky DPH. (e) Kratkodobe zavazky z obchodniho styku Cini tis. Ke ( tis. Kc), ze kterych zavazky po IhlJte splatnosti pfedstavuji 778 tis. Kc ( tis. Kc). VetSina zavazku po lbute splatnosti je vuei podnikum ve skupine, kde je provadeno zuctovani vzajemnych pohledavek a zavazku vzdy k 10. dni nasledujiciho mesice. Strana 6

16 Piiloha lice!ni zaverky Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) 6.Derivaty (a) K rozvahovemu dni mela spolecnost otevieny misledujici finaneni derivaty k zajisteni rizika zmen budoucieh peneznich toku (v tis. Kc): C. Nakup Prodej Datum splatnosti Realna hod nota k tis. CZK ti s. EUR ti s. CZK ti s. EUR tis. lpy tis. EUR tis. lpy 600 tis. EUR tis. lpy 650 tis. EUR tis. lpy ti s. EUR tis. lpy tis. EUR tis. lpy tis. EUR tis. lpy 300 tis. EUR tis. USD ti s. EUR tis. USD ti s. EUR 'is. USD 'is. EUR tis. USD 'is. EUR 'is. USD tis. EUR tis. USD 'is. EUR 'is. USD 'is. GBP tis. USD ti s. GBP ' is. USD 'is. GBP 'is. USD 'is. GBP 'is. USD tis. GBP tis. USD tis. GB P Ce1kem Reillmi hodnota teehto derivatu je k 31. prosinei 2013 vylcizana v ramei poziee "Jine zavazky" ve vysi tis. Kc, souvztazne s pozici "Ocenovaciho rozdilu z pieeeneni majetku a zavazku" ve stejne rysi. Strana 7

17 Priloha ucetni zaverky Rok koncici 31. prosincem 2013 (v lislcich Kc) (b) K 31. prosinei 2012 mela spoleenost otevreny mlsledujiei tinaneni derivaty k zajisteni rizika zmen budoucieh peneznieh loki! (v tis. Ke): c. Nakup Prodej Datum splatnosti Re:Hmi hodnota k tis. U SD tis. EUR tis. USD tis. EUR tis. USD tis. EUR tis. USD tis. EUR tis. USD tis. EUR tis. USD ti s. GBP tis. USD tis. GBP I tis. U SD tis. GBP tis. USD tis. GBP I tis. JPY ti s. CZK tis. JPY tis. CZK tis. JPY tis. CZK tis. JPY tis. CZK tis. USD tis. CZK tis. USD tis. CZK tis. USD tis. CZK tis. USD tis. CZK tis. JPY tis. EUR tis. CZK tis. EUR Celkem Realna hodnota teehto derivati! je k 31. prosinei 2012 vykazana v ramei poziee "Jine zavazky" ve vysi tis. Kc, souvztazne s pozici "Oeenovaciho rozdilu z preeeneni majetku a zavazki!" ve vysi tis. Ke. ZbYvajici cast preeenen; derivati! na jejieh realnou hodnotu k 31. prosinei 2012 ve vysi tis. Kc byla vybizana jako kurzova ztrata, protoze dotcene derivaty s!ouzily ke kurzovemu zajisten; zavazki! jii zaehyeenyeh v rozvaze k 31. prosinei Strana 8

18 Pfiloha lice!ni zaverky Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) 7. Opravne polozky Opravnli polozka k pohledlivka m a ostatnlm zuctovacim vztahum Opravna polotka k dlouhodobemu hmotnemu a nehmot. Majetku Opravna polotka k zasobam Celkem Zustatek k Tvorba Zutto v<'mi Zilstatek Vlastni kapital Ca) Prehled pobybu vlastnibo kapitalu Zakladni kapitaj Ostatni kapitalove fondy Ocenovaci rozdlly z preceneni majetku Zli.konny rezervnf fond Ziskl ztnita bt!zneho obdobi Nerozdeleny zisk minulych let Celkem Zustatek k Pfide)y fondum Prevod ztraty / zisku Ubrada ztr.ity mi n. let Zmena rea.lne hodnoty zaji~ t'ovacic h derivatu Zvysenilsniteni zilk.kap Dividenda -36 II I -36 III Vys ledek hospodafeni burusho obdobi Zu:statek k I Valna hromada spolecnosti konana dne 26. unora 2013 rozhodla 0 snizeni zakladniho kapitalu spolecnosti tis. Kc a prevedeni teto castky do rezervniho fondu spolecnosti. Valna hromada konana dne 27. brezna 2013 rozbodla 0 rypla!e dividendy spolecnikum ve vysi 36 III tis. Kc. Slrana 9

19 Pfiloha ucetni z3verky Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) (b) Pohyby na uctu Ocenovacf rozdily z preceneni majetku a zlivazkil Zustatek k Zmena realne hodnoty derivatu VyUctovani derivaru Zustatek k Rezervy Rezerva oa bonus a odstupne Rezerva oa nevycerpanou dovolenou Rezervy ostatni Celkem Zustatek k Zmena stavu -I 699 -I 238 I I Zustatek k Ostatni rezervy predstavuji predevsim rezervu na reklamace vyrobkil, rezervu na nepotfebne objednlivky materililu, rezervu na reklamu, prapagaci a prodejni podporu a rezervu na licencn; poplatky za vyuziti patentu. 10. Informace 0 vyrobnim sortimentu (a) Spolecnost v race 2013 nad!ile pokracovala v nastolenem trendu ryroby PDP a LCD televizoru. Typ Kategorie Tuzemsko vyvoz Celkem Vlastoi vyroba PDP LCD I Ostatni Celkem vlastn! vyroba Nakup a prodej OEM LCD OEM PDP SP - mihradni dily Celkem nakup a prodej Slu~by Celkem (b) Udaje za rak 2012: Typ Kategorie Tuzemsko Vyvoz Celkem Vlastni vyroba PDP LCD Celkem vlastoi ryroba Nakup a prodej OEM LCD OEM PDP SP - nahradni dily Celkem nllkup a prodej Sluiby Celkem Strana 10

20 Priloha licetni zaverky Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) 11. Zamestnanci a vedouci pracovnici Priimerny pocet zamestnancii a vedoucich pracovnikii a osobni miklady za rok 2013 a 2012: 2013 Pofet zarnestnancu Mzdove naklady Naklady na socialni zabezpefeni Socilllni naklady Zamestnanci Vedouci pracovnici Celkem Pocet zamestnanco Mzdove l1aklady Naklady na socialn. zabezpeceni Socialni naklady Zamestnanci Vedouci pracovnfci Celkem Zavazky ze socialniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni Zavazky ze socialnjho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni Cini tis. Kc ( tis. Kc), ze kterych tis. Kc ( tis. Kc) pfedstavuji zavazky ze socialniho zabezpeceni a ti s. Kc ( tis. Kc) predstavuji zavazky ze zdravotniho pojisteni. Zadne z techto zavazkii nejsou po lhute splatnosti. 13. Stat - danove zavazky a dotace Danove zavazky Cini tis. Kc ( tis. Kc). Z toho zavazky ve vysi 4275 tis. Kc ( tis. Kc) predstavuji zavazky z titulu dane z pfijmii ze zavisle cinnosti. Zadne z techto zavazkii nejsou po IhiIte splatnosti. Investicni pobidky spolecnost nevyuziva. 14. Odmeny a pujcky statutarnim organum V priibehu roku a 2012 neobdrleli jednatele spolecnosti zadne odmeny ani piijcky z titulu teto funkce. 15. Informace 0 spi'iznenych osobach (a) Pohledavky a zavazky z obchodnich vztahu V pohledavkach a zavazcich z obchodnich vztahii popsanych v bodu 5, jsou obsazeny i nasledujici Strana II

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 0.6.06 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky TOMMY STACHI s.r.o. IČO Alsova ˇ 7808 Odolena Voda 5070 a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke (v celých tisících Kč) řád. AKTIVA CELKEM (ř )=ř

ROZVAHA. v plném rozsahu ke (v celých tisících Kč) řád. AKTIVA CELKEM (ř )=ř V souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání k dani z příjmů 1x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v plném rozsahu ke 31.12.213 (v celých

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) IČ: Název a sídlo účetní jednotky ZEMI a.s. Mičovice

v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) IČ: Název a sídlo účetní jednotky ZEMI a.s. Mičovice R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2016 (v celých tisících Kč) Mičovice 55 38301 Prachatice REGISTRACE Místo : Krajského soudu České Budějovice dne 28.října 1998 Spis : B, vložka 945 IČ: 25183907 Název

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p.

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomické aspekty hospodaření

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více