Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Zprava auditora a licetni zaverka k 31. prosinci 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Zprava auditora a licetni zaverka k 31. prosinci 2013"

Transkript

1 Zprava auditora a licetni zaverka k 31. prosinci 2013

2 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. pobre~nj 648/1 a Praha 8 Ceska republika Telephone Fax Internet Zprava nezavish~ho auditora pro spolecniky spolecnosti Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Provedli jsme audit phlozene ucetni zav~rky spolecnosti Panasonic A VC Networks Czech, S.LO., tj. rozvahy k 31. prosinci 2013, vykazu zisku a ztrmy za rok 2013 a pfilohy teto ucetni zav~rky, vcetne popisu pouzitych vyznamnych llcetnich metod a ostatnich doplilujicfch lldaju. Udaje 0 spolecnosti Panasonic A VC Networks Czech, S.LO. jsou uvedeny v bode I pfilohy teto ucetni zaverky. Odpovednost statutarniho organu ucelnijednolky zo ucemi zaverku Statutarni organ spolecnosti Panasonic A VC Networks Czech, s.r.o. je odpovedny za sestaveni ucetni zaverky, kten\ podava verny a poctivy obraz v souladu s ceskymi llcetnimi piedpisy. a za takovy vnitini kontrolni system, ktery povazuje za nezbytny pro sestaven i ucetni zaverky tak, aby neobsahovala vyznamne nespn\vnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednost audiloro Nas i odpovednosti je vyjadiit na zaklade provedeneho auditu vy rok k teto llcetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem 0 auditorech, Mezinarodnimi auditorskym i standardy a souvisejicfmi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s temito piedpisy jsme povinni dodrlovat eticke pozadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali piimeienou jistotu, ze ucetni zaverka neobsahuje vyznamne nespravnosti. Audit zahrmue provedeni auditorskych POStUPl', jejichz cflem je ziskat dukazni informace o castkach a skutecnostech uvedenych v llcetni zaverce. Vyber auditorskych POStUPll zavisi na llsudku auditora, vcetne vyhodnoceni rizik, ze ucetni zaverka obsahuje vyznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Pii vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitini kontrolni system, ktery je relevantni pro sestaveni llcetni zaverky podavajici vhny a poctivy obraz. Cilem tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadiit se k ucinnosti vnitiniho kontrolniho systemu llcetni jednotky. Audit tel zahrnuje posouzeni vhodnosti poulitych ucetnich metod, piimetenosti ucetnich odhadll provedenych vedenim i posouzeni celkove prezentace ucetni zaverky. 1sme piesvedceni, ze ziskane dukazni informace poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadieni naseho vyrok u. KPMG Ces ~a lepubli ~. a Audit /I Czech limited habilit'; comparrt arld a member fum 01 the KPI.IG net...,lk oflnclepend",nt memberlirms ah ~i<!ted...,th "'PUG Internaloon8l Coope/alt.e r "'PMG Internationall. ii S en\i\, Obchodnf /ejstlik \;eden ~ Mti5tsk jm soudem v Pra~e odd~ C.... Iotka IC OIC CZ69!.'OO1996

3 Vyrok audilora Podle naseho n:izoru (Itetnf zaverka podava verny a poctivy obraz aktiv a pasiv spoletnosti Panasonic A VC Networks Czech, s.r.o. k 31. prosinci 2013 a nakladtl, vynosu a vysledku jejfho hospodafenf za rok 2013 v souladu s teskymi ucetnfmi pfedpisy. V Praze, dne 14. beezna 2014 t~~~:kar~~:t~r::~~ Opnivnenf Uslo 71 ~c4l c:a~/~i Ing. Karel Ru~i tka { Partner Opravnenf tfslo 1895

4 ROZVAHA v plnem rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v lisldch Kc ) Obchodni firma a sidla Identifikacn i cislo.!?:1.. ~.~~9.?1.p... n _. Oznac. AKTIVA I'M. a b c AKTIVA CELKEM (1' ) 001 A. Pohledavky za upsany zelktadni kapital 002 B. Dlouhodoby majetek (1' ) 003 e.1. Dlouhodoby nehmolny majelek (f.05 at 12) 004 B.1.1. Zrizovacl vydaje Nehmotne vysledky vyzkumu a v-yvoje Software Ocenitelna prava Goodwill Jiny dlouhodoby nehmotny majetek Nedokonteny dlouhodoby nehmotny majetek Poskytn ute zalohy na dlouhodoby nehmatny majetek 012 B.II. Dlouhodoby hmotny majetek (f.14az22) Pozemky Stavby Samostatne movite veci a soubory movityeh veei Pestitelske eelky trvalych porostu Oospela zvifala a jejieh sku piny Jiny dlouhodoby hmotny majetek Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek Poskytnute zalohy na dkluhodoby hmotny majetek Oeenovaci rozd il k nabytemu majetku Dlouhodoby financni majetek (f.24 at 30) Podily - oviadana osoba Podily v licetnieh jednotkaeh pod podslatnym vlivem Ostalni dlouhodobe cenne papiry a podlly Pujckya livery - ovladana nebo ovladajlci osoba, podstatny vliv Jiny dlouhodoby finaneni majelek Poflzovany dlouhodoby finaneni majelek Poskytnute zalohy na dlouhodoby finaneni majetek 030 Beine ucetni obdobl Min.lIcetni obdobi Brutto Korekce Netto Netto

5 Panasonic AVC Networks Czech, S.r.O. Rozvaha (nekonsolidovana) k 31. prosinci 2013 Oznat AKTIVA lad. Beine licetni obdobi Min.lIce!ni obdobi Brutto Korekce Netto Netto a b c C. Obiiina aktiva (f ) C.1. Zasoby (1'.33 at 38) C.l.1. Material 2. Nedokoncena yyroba a pololovary 3. Vyrobky 4. Mlada a ostatni zviraia a jejich skupiny 5. Zboii 6. Poskytnute zalohy na zasoby C.II. Dlouhodobe pohledavky (fao af 47) C.IL 1. Pohledavky Z obchodnich vztahu 2. Pohledavky - Dvladana nebo ovlfldajici osoba 3. Pohledavky - podstalny vliv 4. Pohledavky za spotecniky, cleny druistva a za ucaslnlky sdruzen i 5. Dlouhodobe poskytnute zalohy 6. Dohadne ucty aktivni 7. Jine pohledavky 8. Odlozena danova pohledavka C.III. Kratkodobe pohledavky (fa9 ai. 57) C.II I.1. Pohledavky z obchodnich vztahu 2. Pohledavky ovladana nebo ovtadajici osoba 3. Pohledavky podstatny vliv Pohledavky za spoleeniky, cleny drutstva a za ucastniky 4. sdruzeni 5. Socialni zabezpeeeni a zdravotni pojistlml 6. Stat danove pohledavky 7. Kratkodobe poskytnute zalohy 8. Oohadne ucty aktivni 9. Ji ne pohledavky C.IV. Kratkodoby financni majetek (r.59 af 62) C.IV.1. Penize 2. Ucty v bankach 3. Kratkodobe cenne papiry a podily 4. POi'izovany kratkodoby financni majelek 0.1. Casovl! rozliseni (i' ) Naklady pfistich obdobi 2. Komplexni naklady pi'istich obdobi 3. Pfijmy pfistich obdobi

6 Rozvaha (nekonsolidovanil) k 31. prosinci 2013 Cznae. A.1. a PASIVA PASIVA CELKEM (1' ) A. Vlastni kapital (f ) Zakladnl kapilal (f ) A.1.1. Zakladnf kapilaj 2. Vlas!n! akcie a vlastn( obchodni poorly (-) 3. Zmeny zakladniho kapilalu AJI. Kapitalove fcndy (f.74 at 79) A Emisnl azle A.III. 2. Ostatni kapilalove fcndy 3. Ocer'\ovaci rozdily z pfecen~ni majelku a zavazku 4. Ocenovaci rozdily z pfeceneni pri premlmach spoleenosli 5. Rozdll z ptemen spo!ecnostr 6. Rozdfiy Z oeenenf pri pfemenach spolecnostl Rezer"nl fcndy, nedelilelny fond a ostatnf fondy ze zisku f.81+82) AJ11.1. Zakonny rezervni fondlned~ l itelny fond A.IV. 2. Statutarni a oslalni fondy Vysledek hospodafeni mlnuiych let (f ) A.IV.1. Nerozd ~le ny zisk minulych let A.V. 2. Neuhrazena ztrata minuiych lei 3. Jiny vysledek hospodafenl minulych let Vysledek hospodareni biiineho ucetniho obdobi (+f-) B. Ciz! zdroje (i' ) 8.1. Rezervy (f. 90 at 93) B.1.1. Rezervy podle zvlastn ich prsvnich pfedpisu 2. Rezerva na duchody a podobne zbvszky 3. Rezerva na dan z prijmu 4. Ostalni rezervy B.II. Dlouhodobe z.3vazky (1'.95 at 104) B Zavazky z obchodnich vztahu 2. Zavazky - ovladaml nebo ovliidajici osooo 3. Zsvazky podstalny vliv 4. Zsvazky ke spolecn ikum, clenum drutstva a k ucastnikum sdrutenl 5. Olouhodobl! pfijate zalohy 6. Vydane dluhopisy 7. Dlouhodobl! sm{mky k uhrade B. Oohadne ucly pasivni 9. Jine zavazky 10. Odloteny danovy zavazek b lad. Seine Minule obdobi obdobi c B B 079 OBO OB OB2 OB OB OB5 OB6 OB OBB OB B

7 Panasonic AVC Networks Czech, s.r.o. Rozvaha (nekonsolidovami) k 31. prosinci 2013 Oznac. a PAS IVA b fad. Beine Minule obdobi obdobi, 5 6 B.III. Kratkodobe zavazky (f.106 at 116) B.1I1.1. lavazky z obchodnich vztahu 2. Zavazky - ovladana nebo ovl8.dajici osoba 3. Zavazky - pods!atny vliv 4. Zavazky ke spolecnikum, clenum drutstva a k ucastnikum sdruteni 5. Zavazky k zamestnancum 6. Zavazky ze socialniho zabezpel::eni a zdravolnlho pojisteni 7. Stat - danove zavazky a dotace 8. Kratkodobe pi'ijate zalohy 9. Vydane dluhopisy 10. Dohadne ucly pasivni 11. Jine zavazky B. IV. Bankovni uvery a vypomoci (f ) B.IV. 1. Bankovni uvery dlouhodobe C.I. 2. Kratkodobe bankovni uvery 3. Kralkodobe financn i vypomoci Casove rozliseni (i' ) C.1.1. Vydaje pi'islich obdobi 2. Vynosy pmlich obdobi IDENTIFIKACE AUDITORA KPMG Ceslci IepublikaAudit, S.I.O. PobiemI 648/1a, Praha 8 IC: audlliiiik6 opiivn!o!~. 71

8 vykaz ZISKU A ZTRATY druhove cleneni za rok koncici 31. prosincem 2013 ( v tisicich Kt ) Obchodni firma a sldlo Identifika~nr cislo 1JL~~.. 9.M..._.._..._.._... Oznac. TEXT cislo Skulecnost II (leel. obd. fadku reinem minule!m a b c 1 2 I. Triby za prodej zbozi A. Naklady vynaloi.ene na prodane zboi:i Obchodni marie (1'.01-02) II. Vykony (f ) A Triby za prodej vlastnlch vyrobku a sluzeb as Zmena stavu zasob vlastnr cinnosti Aktivace B. Vykonova spotfeba (f.09+10) Spotfeba materialu a energie B.2. Sluzby Pfldana hod nota (1' ) C. Osobni naklady (f.13 ai16) C.l. Mzdove naklady C.2. Odmeny tlenum organu spoletnosti a druislva C.3. Naklady na socialni zabezpeteni a zdravotnl poji!'heni CA. Socialnl naklady D. Dane a poplatky E. Odpisy dlouhodobeho nehmolneho a hmotneho majetku F. III. Trfby z prodeje dlouhodobeho majetku a materialu (f ) Triby z prodeje dlouhodobeho majetku Tdby z prodeje malerialu Zuslalkova cena prodaneho dlouhodobeho majelku a malerialu f.23+24) " F.1. Zuslatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku F.2. Prodany material 2' G. Zmena stavu rezerv a opravnych polozek v provozni oblasti a komplexnich nakladu pmtich obdobi IV. Oslaln! provozni vynosy H. Ostalni provozni naklady V. prevod provoznich vynosu 28!,. preyod provoznich nakladu 29. Provozni v'(sledek hospodareni r )

9 Vykaz zisku a ztnity druhove cleneni (nekonsolidovany) za rok koncfcf 31. prosincem 2013 Oznac. a TEXT b cislo Skutecnost v uce!. obd. radku beznem minulem c 1 2 VI. Tliby z prodeje cennych papiru a pod ilu J. Prodane cenne paplry a podily VII. V11.1. Vynosy z dlouhodobeho financniho majelku (f ) Vynosy z podilu v ovladanych osobach a v ucetnich ednotkach pod podstatnym vlivem V11.2. Vynosy z ostatnich dlouhodobych cennych papin'! a podilll V11.3. Vynosy z ostatniho dlouhodobeho financniho majetku VIII. Vynosy z kratkodobeho financniho majetku K. Naklady z financniho majetku IX. Vynosy z pfeceneni cennych papiru a derivatu L. Nilklady z preceneni cennych paplru a derivatu M. Zmena stavu rezerv a opravnych polozek ve finanen i oblasti X. Vynosove uroky N. Nakladove uroky XI. Ostalni financni vynosy o. Ostatni financn i naklady XII. Pi'evod financnich vynosu P. Prevod financnich nakladu Q. Finaneni vysledek hospodareni 1' ) Dan z pi'ijmu za beznou Cinnost (1'.50+51) Q.1. -splatna Q.2. -odtoiena.. Vysledek hospodafeni za beiinou cinnost 1' ) XIII. Mimoradne vynosy R. Mimofadne m'lklady S. Dali z pi'ijmu z mimoradne cinnosti 0'.56+57) S.1. S.2. -splatna -odlozena Mimoradny vysledek hospoda1'eni (i' ) T. Prevod podilu na vysledku hospodareni spolecnikum (+1-)... Vysledek hospodai'eni za licetni obdobi (+1-) 1' ) **** Vysledek hospodai'eni pfed zdanenim 1' )

10 Priloha ucetni z3verky Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) 1. Charakteristika a hlavni aktivity Vznik a charakteristika spolei'nosti Panasonic A VC Networks Czech, s.r.o. ("spolecnost"), vznikla dne 13. brezna 1996 zapsanim do obchodniho rejstriku vedeneho Krajskym soudem v Plzni, spisova znacka C Hlavnim predmetem cinnosti spolecnosti je ryroba barevnych televizori'l pod obchodni znackou Panasonic. Spolecnost vyrabi televizory s plochou obrazovkou typu LCD (Liquid Crystal Display) a PDP (Plasma Display Panel). Spolecnost take zajisfuje dodavky nahradnich dili'l pro evropsky trh. Vlastnici spolei'nosti 90% obchodni podil ve spolecnosti vlastni PANASONIC EUROPE LTD., se sidlem Willoughby Road, Bracknell, Berks RG 12 8FP, Spojene kralovstvi Velke Britanie a Sevemiho Irska a 10% obchodni podil ve spolecnosti vlastni Panasonic Holding (Netherlands) B.V., se sidlem 1077XV Amsterdam, Zuidplein 136, Nizozemske kralovstvi. Sidlo spolei'nosti ldentifikacni Cislo Panasonic A VC Networks Czech, s.r.o. U Panasoniku 1068/ Plzeii JednateM spolei'nosti Makoto Takahashi Takao Okochi Jmenem spolecnosti jsou opravneni jednat jednatele, a to kazdy z nich samostatne. Organizacni struktura Spolecnost rna vlastni utvary vyroby, mikupu, kontroly kvality, inzenyringu, financi, ucetnictvi, infolmacnich teclmologii a skjadi'l. VYvoj a ryzkum zajisfuje pro spolecnost jeji ultimatni materska spolecnost (tj. matefska spolecnost jeji materske spolecnosti) Panasonic Corporation, Osaka, Japonsko. Zmeny v obchodnim rejstnku V roce 2013 doslo ke snizeni zakladniho kapitaiu spolecnosti ze tis. Kc na tis. Kc a k prevedeni castky tis. Kc do rezervniho fondu spolecnosti. Ohchodni podijy ohou spolecniku zustaly nezmeneny. Zmena byla zapsana do ohchodniho rejstfiku dne 18. bfezna Strana 1

11 Pfiloha utetni zaverky Rok koncici 31. prosincem 2013 (v lisicich Kc) 2. Zasadni ucetni postupy pouzivane spolecnosti (a) Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek Dlouhodobym majetkem se rozumi majelek. jehoz doba pouzitelnosti je dew nez jeden rok. Hmotny a nehmotny dlouhodoby majetek je evidovan v pofizovaci cene. Dlouhodoby hmotny majetek v pofizovaci cene do 40 tis. Kc a dlouhodoby nehmotny majetek v pofizovaci cene do 60 tis. Kc neni vykazovan v rozvaze a je uctovan do nakladu v roce jeho porizeni. Oceneni dlouhodobeho majetku vlastni ryroby zahmuje primy material, prime mzdy a rezijni naklady primo spojene s jeho ryrobou do doby jeho aktivace. V nasledujici tabulee jsou uvedeny metody a doby odpisovani podle skupin majetku: Majetek Metoda Doba odepisovani Budovy a stavby Lineami let Stroje a zafizeni Lineami 3-15 let Dopravni prostfedky Lineami 4 roky Software Lineami 4 roky Formy a stocky Linearni 13 mesic'; (b) Zasoby Nakupovane zasoby jsou oceiiovany pofizovacimi cenami. Pofizovaci cena zahrnuje cenu porizeni a vedlejsi porizovaci naklady - zejmena celni poplatky, dopravne a skladovaci poplatky. Cena porizeni je stanovena ve standardnich cenach se zohlednenim cenovych odchylek ke skutecnym pofizovacim cenam. Nedokoncena ryroba a holove ryrobky jsou oceiiovany v cenach, ktere zahrnuji cenu materialu, prime mzdy a proporcionalni cast vyrobnich rezijnich mikladu podle stavu rozpracovanosti. (c) Stanoveni opravnych polozek a rezerv Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek Opravne polozky k dlouhodobemu hmotnemu a nehmotnemu majetku jsou tvoreny na zak.lade analyzy rozdilu mezi soucasnou trzni hodnotou majetku a ucetni zustatkovou cenou. Pohledavky Spolecnost stanovi opravne polozky pro pochybne pohledavky podle vlastni analyzy platebni schopnosti srych zakazniku. Strana 2

12 Priloha ':'eetni zaverky Rok koncici 31. prosineem 2013 (v tisieieh Kc) Zasoby Opravne polozky jsou vy1vareny v pripadech, kdy ocent'!ni pouzite v ucetnictvi je prechodne vyssi nei soucasna trzni hodnota prislusnych zasob. Specificka opravna polozka je vy1varena na technicky zastaraly,a fyzicky poskozeny a nadbytecny material. Rezervy Spoleenost tvori rezervu predevsim na nevycerpanou dovolenou, rezervu na mzdovy bonus, rezervu na reklamace ryrobku, rezervu na nepotrebne objednavky materialu, rezervu na reklamu, propagaci a prodejni podporu a rezervu na liceneni poplatky za yyuziti patentu. (d) Pfepoety cizich men Spolecnost pouziva pro prepocet cizich men pevny ctvrtletni kurz, ktery se stanovuje na zaklade kurzu CNB platneho prvni den daneho ctvrtleti. V prubehu roku se uctuje pouze 0 realizovanych kurzorych ziscich a ztratach, Aktiva a pasiva v zahranieni mene jsou k rozvahovemu dni prepoeitavana podle oficiainiho kurzu CNB, Nerealizovane zisky a ztraty jsou zachyceny v hospodarskem rysledku, (e) Derivaty Derivaty k obchodovani Finaneni derivaty ddene za ucelem obchodovani jsou vykazovany v realnych hodnotach a zisky (ztn\ty) ze zmeny jejich realnych hodnot jsou zahmuty ye vynosech nebo nakladech, ZajiSt'ovaci derivaty Zajist'ovaci derivaty jsou pouzivany k zajisteni rizika zmeny realne hodnoty vykazanych aktiv a pasiv nebo k zajist/:ni rizika zmen peneznich toku plynoucich z budoucich aktiv a pasiv nebo pravne vynutitelnych smluvnich vztahu, ei ocekavanych transakci. Zmena realne hodnoty zajist'ovaciho derivatu odpovidajici efektivni casti zajisteni je vykazana jako soucast vlastniho kapitalu v polozce "Ocenovaci rozdily z preceneni majetku a zavazku", (I) Vyzkum a ryvoj Tyto naklady jsou uctovany do vykazu zisku a ztnity v obdobi, ve kterem byly vynalozeny, (g) Najaty majetek Spolecnost uctuje 0 najatem majetku tak, ze zahmuje leasingoye splmky do nakladu rovnomeme po dobu trvani najmu, Ph ukonceni najmu a uplatneni moznosti odkupu je predmet leasingu zarazen do majetku v kupni cene, (h) Dan z prijmu Dan z prijmu za dane obdobi se sklada ze splatne dane a ze zmeny stavu v odlozene dani. Splatna dan zahmuje odhad dane vypocteny z danoveho zakladu s pouzitim danoye sazby platne v beznem roce a veskere domerky a vratky za minula obdobi. Strana 3

13 Priloha ucetni z3verky Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) Odlozena dan vychazi z veskerych docasnych rozdilu mezi ucetni a danovou hodnotou aktiv a pasiv s pouzitim ocekavane danove sazby platne pro nasledujici obdobi. o odlozene danove pohledavce se uctuje pouze tehdy, je-li pravdepodobne, ze bude v nasledujicich ucetnich obdobich uplatnena. (i) Klasifikace zavazku Spolecnost klasifikuje cast dlouhodobych z;ivazku, bankovnich uveru a financnich vypomoci, jejichz doba splatnostije kratsi neijeden rok vzhledem k rozvahovemu dni,jako kratkodobe. (j) Pouziti odhadu Sestaveni ucetni zaverky vyzaduje, aby vedeni spolecnosti pouzivalo odhady a pfedpoklady, jei maji vliv na vykazovane hodnoty majetku a zavazku k datu ucetni zaverky a na vykazovanou vysi vynosu a nakladu za sledovane obdobi. Vedeni spolecnosti stanovilo tyto odhady a pfedpoklady na zaklade vsech jemu dostupnych relevantnich informaci. Nicmene, jak vyplyva z podstaty odhadu, skutecne hodnoty v budoucnu se mohou od techto odhadu odlisovat. (k) Zmeny zpusobu oceiiovani, postupu odpisovani a postupu uctovani oproti pfedchazejicimu ucetnimu obdobi Vzhledem ke zkraceni produktoveho cyklu spolecnost pfehodnotila dobu pouzitelnosti uzivatelskych pfirucek a servisnich manualu k vyn\benym televizorum. Strana 4

14 Pfiloha ucetni zaverky Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) 3. Dlouhodoby majetek (a) Dlouhodoby nehmotny majetek Pofizovaci cena Zustatek k Pfirustky Ubytky preuctovani Zustatek k Opravky Ztistalek k Odpisy Opravky k ubytkum Zustatek k Opravne polozky Opravne polozky Zmena opravnt! polofky Opravne polozky Zustatkova hodnota Zustatkova hodnota Zfizovaci vydaje Sofrn'are Ostatni Celkem (b) Dlouhodoby hmotny majetek Porizovaci cena Pozemky Stavby Stroje a zafizeni Dopravni prostr. Nedok. hmotny Zalohy Celkem majetek Ziistalek k I Pi'irustky Ubytky Pieuctovani Zustatck k I Opravky Zustalek k Odpisy Opravky k ubytkum I Zustatek k 3 I I Opravne po1ozky Opravne pol Zmena oprav. polotky Opravne pol Zust. hodn I I Zust.hodn I Strana 5

15 Priloha licetni z3verky Rok kongiei 31. prosincem 2013 (v lisieich KG) Vzhledem k pokragujici zasadni reorganizaci ryroby zamjene v roce 2009, ma spolecnost vy1vofeny opravne polozky k dlouhodob6nu hmotnemu a nehmotm,mu majetku v celkove vysi tis. Kc ( tis. Kc). PHrustky k strojlim a zafizenim v roce 2013 tvorily pfedevsim nove pohzene formy a phstroje. PHnlstek staveb je tvoren technickym zhodnocenim vyrobni ha1y v arealu hlavniho zavodu v Plzni. Majetek v zustatkove hodnote 262 tis. Kc byl prodan za 537 tis. Kc. Majetek v celkove zustatkove cene tis. Kc byl vyfazen a vykazan jako "ostatni provozni naklady", souvisejici opravna polozka byla adekvatne snizena. lednalo se zejmena 0 likvidaci nepouzivanych forem a vyrazeni uzivatelskyeh prirucek a servisnieh manualu k vyrabenym televizorum. 4.Zasoby Spolecnost vytvorila opravnou polozku k hotovym vyrobkum, a to zejmena k PDP televizorum, ve vysi tis. Kc ( tis. Kc) z duvodu jejieh vyssiho oceneni pouziteho v ueetnietvi netje jejieh trtni hodnota. K zasobam materialu a nedokoncene vyroby byla vytvorena opravna polozka ve vysi tis. Kc ( tis. Kc), k nahradnim dijum vykazovanym v ramei zbozi vytvoi'ila spoleenost opravnou polozku v eelkove vysi tis. Ke ( tis. Ke). 5. Pohledavky a zavazky z obchodniho styku a ostatni pohledavky (a) Kratkodobe pohledavky z obehodniho styku cini tis. Ke ( tis. Kc), ze kteryeh pohledavky po IMte splatnosti pfedstavuji tis. Ke ( tis. Ke). Opravna polotka k poehybnym pohledavkam k 31. prosinei 2013 cini tis. Kc ( tis. Kc). VetS ina pohledavek po lbute splatnosti je za extemimi kooperujicimi podniky, s kterymi jsou periodicky provadeny zapocty zavazku a pohledavek. (b) Danove pohledavky ve vysi tis. Kc ( tis. Ke) tvoh narok na vratky DPH. (e) Kratkodobe zavazky z obchodniho styku Cini tis. Ke ( tis. Kc), ze kterych zavazky po IhlJte splatnosti pfedstavuji 778 tis. Kc ( tis. Kc). VetSina zavazku po lbute splatnosti je vuei podnikum ve skupine, kde je provadeno zuctovani vzajemnych pohledavek a zavazku vzdy k 10. dni nasledujiciho mesice. Strana 6

16 Piiloha lice!ni zaverky Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) 6.Derivaty (a) K rozvahovemu dni mela spolecnost otevieny misledujici finaneni derivaty k zajisteni rizika zmen budoucieh peneznich toku (v tis. Kc): C. Nakup Prodej Datum splatnosti Realna hod nota k tis. CZK ti s. EUR ti s. CZK ti s. EUR tis. lpy tis. EUR tis. lpy 600 tis. EUR tis. lpy 650 tis. EUR tis. lpy ti s. EUR tis. lpy tis. EUR tis. lpy tis. EUR tis. lpy 300 tis. EUR tis. USD ti s. EUR tis. USD ti s. EUR 'is. USD 'is. EUR tis. USD 'is. EUR 'is. USD tis. EUR tis. USD 'is. EUR 'is. USD 'is. GBP tis. USD ti s. GBP ' is. USD 'is. GBP 'is. USD 'is. GBP 'is. USD tis. GBP tis. USD tis. GB P Ce1kem Reillmi hodnota teehto derivatu je k 31. prosinei 2013 vylcizana v ramei poziee "Jine zavazky" ve vysi tis. Kc, souvztazne s pozici "Ocenovaciho rozdilu z pieeeneni majetku a zavazku" ve stejne rysi. Strana 7

17 Priloha ucetni zaverky Rok koncici 31. prosincem 2013 (v lislcich Kc) (b) K 31. prosinei 2012 mela spoleenost otevreny mlsledujiei tinaneni derivaty k zajisteni rizika zmen budoucieh peneznieh loki! (v tis. Ke): c. Nakup Prodej Datum splatnosti Re:Hmi hodnota k tis. U SD tis. EUR tis. USD tis. EUR tis. USD tis. EUR tis. USD tis. EUR tis. USD tis. EUR tis. USD ti s. GBP tis. USD tis. GBP I tis. U SD tis. GBP tis. USD tis. GBP I tis. JPY ti s. CZK tis. JPY tis. CZK tis. JPY tis. CZK tis. JPY tis. CZK tis. USD tis. CZK tis. USD tis. CZK tis. USD tis. CZK tis. USD tis. CZK tis. JPY tis. EUR tis. CZK tis. EUR Celkem Realna hodnota teehto derivati! je k 31. prosinei 2012 vykazana v ramei poziee "Jine zavazky" ve vysi tis. Kc, souvztazne s pozici "Oeenovaciho rozdilu z preeeneni majetku a zavazki!" ve vysi tis. Ke. ZbYvajici cast preeenen; derivati! na jejieh realnou hodnotu k 31. prosinei 2012 ve vysi tis. Kc byla vybizana jako kurzova ztrata, protoze dotcene derivaty s!ouzily ke kurzovemu zajisten; zavazki! jii zaehyeenyeh v rozvaze k 31. prosinei Strana 8

18 Pfiloha lice!ni zaverky Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) 7. Opravne polozky Opravnli polozka k pohledlivka m a ostatnlm zuctovacim vztahum Opravna polotka k dlouhodobemu hmotnemu a nehmot. Majetku Opravna polotka k zasobam Celkem Zustatek k Tvorba Zutto v<'mi Zilstatek Vlastni kapital Ca) Prehled pobybu vlastnibo kapitalu Zakladni kapitaj Ostatni kapitalove fondy Ocenovaci rozdlly z preceneni majetku Zli.konny rezervnf fond Ziskl ztnita bt!zneho obdobi Nerozdeleny zisk minulych let Celkem Zustatek k Pfide)y fondum Prevod ztraty / zisku Ubrada ztr.ity mi n. let Zmena rea.lne hodnoty zaji~ t'ovacic h derivatu Zvysenilsniteni zilk.kap Dividenda -36 II I -36 III Vys ledek hospodafeni burusho obdobi Zu:statek k I Valna hromada spolecnosti konana dne 26. unora 2013 rozhodla 0 snizeni zakladniho kapitalu spolecnosti tis. Kc a prevedeni teto castky do rezervniho fondu spolecnosti. Valna hromada konana dne 27. brezna 2013 rozbodla 0 rypla!e dividendy spolecnikum ve vysi 36 III tis. Kc. Slrana 9

19 Pfiloha ucetni z3verky Rok koncici 31. prosincem 2013 (v tisicich Kc) (b) Pohyby na uctu Ocenovacf rozdily z preceneni majetku a zlivazkil Zustatek k Zmena realne hodnoty derivatu VyUctovani derivaru Zustatek k Rezervy Rezerva oa bonus a odstupne Rezerva oa nevycerpanou dovolenou Rezervy ostatni Celkem Zustatek k Zmena stavu -I 699 -I 238 I I Zustatek k Ostatni rezervy predstavuji predevsim rezervu na reklamace vyrobkil, rezervu na nepotfebne objednlivky materililu, rezervu na reklamu, prapagaci a prodejni podporu a rezervu na licencn; poplatky za vyuziti patentu. 10. Informace 0 vyrobnim sortimentu (a) Spolecnost v race 2013 nad!ile pokracovala v nastolenem trendu ryroby PDP a LCD televizoru. Typ Kategorie Tuzemsko vyvoz Celkem Vlastoi vyroba PDP LCD I Ostatni Celkem vlastn! vyroba Nakup a prodej OEM LCD OEM PDP SP - mihradni dily Celkem nakup a prodej Slu~by Celkem (b) Udaje za rak 2012: Typ Kategorie Tuzemsko Vyvoz Celkem Vlastni vyroba PDP LCD Celkem vlastoi ryroba Nakup a prodej OEM LCD OEM PDP SP - nahradni dily Celkem nllkup a prodej Sluiby Celkem Strana 10

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 GE Money Auto Výroční zpráva 2010 Obsah 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky Zpráva

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno Budoucnost, která má jméno Výroční zpráva 2011 1 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Obsah 02 Poslání a profil společnosti 03 Vedení společnosti 04 Hlavní události roku 2011 a výhled

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

SG Equip ent Finance Czec Republic s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011

SG Equip ent Finance Czec Republic s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011 SG Equip ent Finance Czec Republic s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 a) základní identifikační údaje účetní jednotky Obchodní jméno: SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 1 2 OBSAH strana ÚVOD 4 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 B/ ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU

Více

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny Výroční zpráva 1999 Obsah Profil společnosti 1 Složení vrcholových orgánů 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Zpráva představenstva 5 ALPHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

1. Úvodní slovo zakladatele

1. Úvodní slovo zakladatele Výroční zpráva 2014 Obsah 1. Úvodní slovo zakladatele... 3 2. Vznik a účel Nadace Karla Janečka... 4 3. Identifikační údaje Nadace Karla Janečka... 4 4. Lidé v Nadaci Karla Janečka... 4 5. Činnost Nadace

Více