Slovo pøedsedy pøedstavenstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo pøedsedy pøedstavenstva"

Transkript

1 AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Výroèní zpráva 29

2 AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Výroèní zpráva 29

3 1 Obsah Slovo pøedsedy pøedstavenstva Základní údaje Organizaèní struktura Odborná zpùsobilost Zpráva pøedstavenstva Zpráva kontrolní komise Zpráva úvìrové komise Další informace Zpráva o vztazích Úèetní závìrka Pøíloha k úèetní závìrce Výrok auditora

4 2 Slovo pøedsedy pøedstavenstva Vážení pøátelé, èlenky a èlenové spoøitelního a úvìrního družstva AKCENTA, rok se sešel s rokem a naše spoøitelní a úvìrní družstvo hodnotí rok 29. Tato výroèní zpráva obsahuje informace nejen o hospodaøení spoleènosti, ale také všechny další potøebné informace k tomu, abyste si sami udìlali obrázek o postavení a významu našeho spoøitelního a úvìrního družstva v roce 29. Rok 29 byl pro naše družstvo velmi dùležitý, protože to byl první rok, ve kterém jsme nabídli našim èlenùm klientùm spoleènosti AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo celou škálu finanèních produktù a služeb, které poskytují klasické bankovní domy. Dokonèili jsme implementaci základního SW, který nám umožnil zahájit nabídku produktù v oblasti depozit, tuzemského platebního styku a pozdìji také v oblasti úvìrových produktù. V závìru roku 29 jsme zahájili vydávání vlastních platebních karet. Veškerá nabídka služeb je provázána na funkèní systém internetového bankovnictví, které je v segmentu spoøitelních a úvìrních družstev ojedinìlé. V souvislosti s rozvojem družstva je potøeba vynakládat penìžní prostøedky právì do oblastí, které jsou pro nás klíèovými. Abychom mohli naplnit naše strategické plány, bylo nutno v prùbìhu roku 29 nìkolikrát doplnit zdroje o další èlenské vklady klíèovým èlenem našeho družstva. K naplnìní strategických plánù družstva jsme na základì naší žádosti obdrželi od Èeské národní banky v polovinì roku povolení podnikat jako spoøitelní a úvìrní družstvo na území Slovenské republiky. Na základì této skuteènosti jsme mohli v závìru roku otevøít první zahranièní poboèku spoleènosti AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo, konkrétnì v Košicích. Zahájení èinnosti poboèky pøedpokládáme v prùbìhu roku 21. Milé èlenky, vážení èlenové a pøátelé našeho družstva, vìøím, že po pøeètení této výroèní zprávy nabudete dobrého pocitu, že jste èleny družstva, které naplòuje Vaše pøedstavy o poskytování bankovních služeb. Hlavním mottem našeho snažení je spokojený zákazník èlen družstva, kterým jste právì Vy. Do roku 21 Vám pøeji hodnì zdraví a dobré vùle pøi dalším rozvoji našeho spoøitelního a úvìrního družstva AKCENTA. Otakar Schlossberger pøedseda pøedstavenstva

5 3

6 4 Základní údaje Obchodní firma: AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo IÈO: Sídlo družstva: Goèárova tøída 312/ Hradec Králové Èeská republika Základní údaje o družstvu Ustavující èlenská schùze družstva: 6. února 1996 Poèet zakládajících èlenù družstva: 35 Èlenský vklad (podíl): 1,- Kè Datum zápisu družstva do obchodního rejstøíku: 2. února 1996 Datum zmìnového zápisu do obchodního rejstøíku: 11. srpna 28 Zapsaný (zapisovaný) základní kapitál: 5 tis. Kè Údaje o družstevní záložnì k Datum k 31. prosinci 29 Poèet èlenù Výše èlenského podílu Základní kapitál Zapisovaný základní kapitál Nesplacené èlenské podíly Vlastní kapitál základní kapitál fondy ze zisku kapitálové fondy hospodáøský výsledek minulých let hospodáøský výsledek bìžného roku Celkový objem vkladù vklady èlenù vklady bank a družstevních záložen vklady jiných právnických osob závazky záložny ze zrušených vkladù a nepøipsaných úrokù Kè tis. Kè 5 tis. Kè 3 tis. Kè tis. Kè tis. Kè 13 tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè Kapitálová pøimìøenost 46,58 % Majetková struktura záložny Družstevní záložna v roce 29 nemìla žádnou dceøinou spoleènost.

7 5 Organizaèní struktura Organizaèní struktura k AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Èlenská schùze Otakar Schlossberger Pøedseda pøedstavenstva Jiøí Macek Místopøedseda pøedstavenstva Pøedstavenstvo spoleènosti Petra Nová Èlen pøedstavenstva Radovan Martínek Èlen pøedstavenstva Back office Depozita IT Risk Alco Úvìry Marketing Finance Kontrolní komise Prodejní sí HR Reporting Úvìrová komise Compliance Interní audit Nejvyšším orgánem AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo je èlenská schùze. Družstvo vytvoøilo další zákonem stanovené orgány, kterými jsou pøedstavenstvo, úvìrová komise a kontrolní komise. Uvedená struktura plnì dodržuje nezávislost útvaru vnitøního auditu a nezávislost obchodu od tzv. back office èinnosti. Pøedstavenstvo jako statutární orgán družstva pracovalo v roce 29 v následujícím složení: JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Bc. Jiøí Macek Petra Nová - pøedseda pøedstavenstva - místopøedseda pøedstavenstva - èlen pøedstavenstva Novì od 29. prosince 29: Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA - èlen pøedstavenstva

8 6 Organizaèní struktura Kontrolní komise pracovala v roce 29 ve složení: Milan Lacina sr. Ing. Milan Lacina jr. - pøedseda komise - èlen komise Úvìrová komise pracovala v roce 29 ve složení: Ing. Aleš Lhotský Ing. Marie Kupková Ing. Radovan Kopecký - pøedseda komise - èlen komise - èlen komise 24. èervna 29 byl jmenován nový pøedseda Úvìrové komise: Ing. Martin Kušmirek, MBA - pøedseda komise Roèní úèetní závìrka Údaje o hospodaøení spoleènosti jsou uvedeny v úèetní závìrce, která je pøílohou této výroèní zprávy. Úvìry K èinil zùstatek úvìrù tis. Kè.

9 7 Odborná zpùsobilost Údaje o odborné zpùsobilosti a podnikatelské èinnosti èlenù volených orgánù a vedoucích pracovníkù S ohledem na zmìny osob ve volených orgánech tato èást uvádí pouze údaje o aktuální odborné zpùsobilosti èlenù volených orgánù. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Funkci pøedsedy pøedstavenstva vykonává od 25. èervna 28. Absolvoval studia financí a bankovnictví na VŠE Praha (1981), práva na PF UK Praha (1991) a doktorské studium hospodáøské politiky a správy na VŠE (27). Od roku 1981 pracuje v bankovnictví (SBÈS, HÚ pro ÈR, Komerèní banka, Èeská spoøitelna, Raiffeisenbank) v rùzných odborných nebo manažerských pozicích. V roce 22 byl zvolen Poslaneckou snìmovnou Parlamentu ÈR do funkce prvního finanèního arbitra ÈR. Zároveò pùsobí jako vysokoškolský uèitel na Katedøe bankovnictví a pojiš ovnictví VŠE Praha a po dva a pùl roku zastával funkci prorektora pro magisterské studium na BIVŠ, a. s. Praha (26 28). Publikuje zejména odborné èlánky z oblasti platebního styku a zúètování, je autorem nìkolika vysokoškolských skript na toto téma. Bc. Jiøí Macek Je absolventem Univerzity Pardubice, Ekonomicko - správní fakulty a funkci místopøedsedy pøedstavenstva vykonává s úèinností od 25. èervna 28. Má zkušenosti z oblasti financí a bankovnictví, nebo pùsobil jako senior dealer v soukromém bankovním sektoru, dále pùsobil v pozici Key Account Managera spoleènosti Škoda Praha, a. s. Ve skupinì Akcenta vykonával do kvìtna 28 funkci øeditele spoleènosti AKCENTA CZ, a. s. - držitele devizové licence ÈNB. Petra Nová Ve funkci èlena pøedstavenstva spoøitelního a úvìrního družstva je od 25. èervna 28. Po maturitì na støední odborné škole pokraèovala ve studiu BIVŠ, a. s. Praha, obor bankovní management. Do spoleènosti AKCENTA CZ, a. s. nastoupila v roce 1999 s tím, že od roku 21 do roku 26 vykonávala funkci øeditelky spoleènosti. Z toho vyplývá, že má odborné znalosti zejména z oblasti devizových obchodù a zahranièního platebního styku. Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA Radovan Martínek je absolventem Univerzity Pardubice. Získal též doktorát v oboru financí a ekonomie na Vysoké škole chemicko - technologické v Praze. Od roku 1997 pracuje v bankovním sektoru v oblasti risk managementu a finanèního øízení v ÈR i zahranièí. Od prosince roku 29 je èlenem pøedstavenstva spoleènosti AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo. Ing. Marie Kupková Pùsobí ve spoleènosti AKCENTA CZ, a. s. od roku 1999 jako ekonom spoleènosti. Od 25. èervna 28 je místopøedsedkyní úvìrové komise spoøitelního a úvìrního družstva. Zkušenosti získala také na kontrolním oddìlení Finanèního úøadu v Táboøe a v soukromé sféøe jako ekonomický úèetní poradce. Po úspìšném absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze, obor úèetnictví, získala titul inženýr.

10 8 Odborná zpùsobilost Ing. Radovan Kopecký Je zamìstnancem spoleènosti AKCENTA CZ, a. s. od kvìtna 26, vìnoval se práci pro oddìlení vypoøádání plateb, posléze se stal jeho vedoucím. Od 25. èervna 28 vykonává funkci èlena úvìrové komise pro spoøitelní a úvìrní družstvo. Døíve pracoval pro Komerèní banku, a.s. Hradec Králové, kde od roku 1992 zastával rùzné funkce - od pokladníka pøes zpracovatele zahranièních plateb, vèetnì zpracování agendy šekù, platebních karet, FX operací, termínovaných vkladù, dokumentárních akreditivù a dalších nástrojù v rámci agendy zahranièního platebního styku. Titulu inženýr dosáhl na Vysoké škole zemìdìlské v Praze. Milan Lacina sr. Je jediným akcionáøem spoleènosti AKCENTA CZ, a. s. a pùsobí v této spoleènosti také jako pøedseda pøedstavenstva od roku Od 25. èervna 28 je pøedsedou kontrolní komise spoøitelního a úvìrního družstva. Mimo jiné pùsobí jako pøedseda pøedstavenstva spoleènosti AKCENTA ENERGIE a. s. Vystudoval støední ekonomickou školu v Táboøe, poté studoval na Pedagogické fakultì v Èeských Budìjovicích. Ing. Milan Lacina jr. Vykonává funkci èlena kontrolní komise spoøitelního a úvìrního družstva od 25. èervna 28, rovnìž je místopøedsedou spoleèností AKCENTA CZ, a. s. a AKCENTA ENERGIE a. s. Ve spoleènosti AKCENTA CZ, a. s. pùsobí od roku Získal zde bohaté zkušenosti, nebo zastával øadu rùzných funkcí devizový obchodník, vedoucí oddìlení marketing èi interní audit. Titulu inženýr dosáhl na Obchodnì podnikatelské fakultì Slezské univerzity v oboru Ekonomika a management. Ing. Martin Kušmirek, MBA Absolvent Èeského vysokého uèení technického v Praze, oboru matematické inženýrství. V roce 1995 nastoupil do Pragobanky. Odtud pøešel v roce 1996 do spoleènosti ING Bank N.V., kde pùsobil v øadì pozic 7 let. V roce 23 získal titul MBA ve financích na University of New York a stal se èlenem transformaèního týmu ebanky. Výraznì se podílel na promìnì elektronické banky na standardní bankovní dùm. V letech byl obchodním øeditelem spoøitelního družstva WPB Capital, kde bylo jeho úkolem vybudovat finanèní instituci specializovanou na financování podnikatelských aktivit. Od roku 29 pùsobí ve funkci pøedsedy úvìrové komise AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo.

11 9 Zpráva pøedstavenstva Zpráva pøedstavenstva za rok 29 Vážené dámy, vážení pánové, pøedkládáme Vám komplexní informaci o aktivitách pøedstavenstva a družstevní záložny za rok 29. Zpráva výstižnì obsahuje hlavní oblasti, které pøedstavenstvo a celé družstvo v uplynulém roce øešilo. Èinnost pøedstavenstva Pøedstavenstvo se scházelo pravidelnì na mìsíèních zasedáních pøedstavenstva v souladu se Stanovami družstva. Øádných zasedání pøedstavenstva bylo v roce 29 celkem 12, avšak potøeby a rozvoj družstva vyvolaly nutnost svolat v prùbìhu roku ještì dalších 9 mimoøádných zasedání pøedstavenstva. Na svých zasedáních se pøedstavenstvo zabývalo základními otázkami chodu družstva, jakými byly napø. zahájení èinnosti družstva vùèi veøejnosti, nabídka depozitních a pozdìji úvìrových produktù družstva, rozšíøení aktivit družstva ve Slovenské republice, otevøení první poboèky družstva v Hradci Králové, zahájení II. etapy implementace SW pro podporu èinnosti družstva atd. Z každého zasedání pøedstavenstva byl poøízen zápis. Stanovená usnesení byla pravidelnì na zasedáních pøedstavenstva kontrolována. Pøedstavenstvo nemalou mìrou dbalo na tvorbu vnitøní pøedpisové základny ve formì Smìrnic a Procesních knih. V roce 29 bylo vydáno celkem 18 interních pøedpisù. Dále pøedstavenstvo pravidelnì vyhodnocovalo vnitøní a øídící systém družstva a spolupracovalo se èleny Kontrolní komise pøi øešení pøípadných problémových záležitostí. Aktivity a hospodaøení družstevní záložny Aktivity družstevní záložny Dne 24. èervna 29 se konala øádná èlenská schùze družstva, která na svém jednání schválila zprávu pøedstavenstva o roèní úèetní závìrce a výsledcích hospodaøení družstva za rok 28, dále zprávu Kontrolní a Úvìrové komise. Dále èlenská schùze schválila roèní úèetní závìrku a návrh Výroèní zprávy za rok 28 a provedla volbu èlenù Úvìrové komise. V souladu se Stanovami družstva, èlánkem VII. bod 6, písm. c) èlenská schùze provedla volbu delegátù, kteøí budou zastupovat èleny družstva podle pøedstavenstvem stanoveného a èlenskou schùzí odsouhlaseného klíèe. Napøíštì tedy bude možno èlenské schùze realizovat formou shromáždìní delegátù. Pøedstavenstvo svolalo celkem ètyøi shromáždìní delegátù, a to ve dnech 26. srpna 29, 1. záøí 29, 25. listopadu 29 a 29. prosince 29. Na jednotlivých shromáždìních delegátù bylo povìtšinou odsouhlaseno navýšení dalších èlenských vkladù vybranými èleny družstva s cílem dodržet výši kapitálu požadovanou zákonem. Na shromáždìní delegátù dne 1. záøí 29 byl dále zmìnìn klíè pro zastupování èlenù družstva na shromáždìní delegátù. Shromáždìní delegátù, které zasedalo dne 29. prosince 29, mimo schválení navýšení dalšího èlenského vkladu, odsouhlasilo úpravu Stanov družstva a zvolilo ètvrtého èlena pøedstavenstva.

12 1 Zpráva pøedstavenstva Hospodaøení s majetkem družstevní záložny V souladu s dlouhodobým zámìrem a strategií spoleènosti AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo, byla dne 1. záøí 29 uzavøena kupní smlouva a poøízena do majetku družstva budova è. p. 312, kat. území Pražské Pøedmìstí v Hradci Králové a dále pozemek parc. èíslo 634 o celkové výmìøe m zastavìná plocha a nádvoøí, obojí zapsané v katastru nemovitostí na LV è vedeném Katastrálním úøadem pro Královehradecký kraj, kat. území Pražské Pøedmìstí, obec Hradec Králové v celkové cenì 27 5 tis. Kè. Vývoj v objemu vkladù Z úèetních výkazù vyplývá, že spoøitelní a úvìrní družstvo vykazovalo k závìru roku vklady od svých èlenù ve výši tis. Kè. Hospodaøení a stav majetku družstevní záložny Hospodaøení spoøitelního a úvìrního družstva bylo v roce 29 v souladu s dlouhodobou strategií spoleènosti s vykázanou ztrátou ve výši tis. Kè. Podrobnosti o hospodaøení a majetku družstva jsou obsaženy v pøiložených úèetních výkazech nebo rámcovì uvedených ekonomických ukazatelích. Dùležité skuteènosti nastalé v roce 29 V roce 29 nenastaly žádné dùležité skuteènosti v životì družstva. Návrh pøedstavenstva na krytí ztráty za rok 29 AKCENTA vykázala za úèetní období ztrátu. Je navrženo, aby ztráta za rok 29 ve výši ,82 Kè byla zaúètována takto: 1. Èást ztráty ve výši ,26 Kè bude uhrazena z nerozdìleného zisku z pøedchozích období. 2. Zbylá èást ztráty ve výši ,56 Kè bude pøevedena do položky Neuhrazená ztráta z pøedchozích období. V Hradci Králové dne 18. dubna 21 Bc. Jiøí Macek v. r. Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA v. r. místopøedseda pøedstavenstva èlen pøedstavenstva

13 11 Zpráva kontrolní komise Zpráva kontrolní komise za rok 29 Vážené dámy, vážení pánové, stanovy AKCENTY, spoøitelního a úvìrního družstva ukládají kontrolní komisi, aby pøedložila souhrnnou kontrolní zprávu za období od minulého období. Dovolte mi, abych tak uèinil, a seznámil Vás s tím, jak naše družstvo hospodaøilo v pøedchozím roce, jak byly dodržovány stanovy družstva a usnesení orgánù družstva, jak pracovala naše komise. Složení kontrolní komise Kontrolní komise pracovala v roce 29 v tomto složení: Milan Lacina pøedseda kontrolní komise a Ing. Milan Lacina - èlen. Scházela se pravidelnì jednou za ètvrt roku, v souladu se stanovami družstva a na svých zasedáních projednávala èinnost pøedstavenstva a jeho jednotlivých krokù. Úèetní závìrka, hospodaøení a návrh na rozdìlení zisku Kontrolní komise byla pøedstavenstvem pravidelnì seznamována s hospodaøením spoøitelního a úvìrního družstva a vlastní èinností pøedstavenstva vyplývající z dodaných zápisù z jednání. Taktéž byly každé ètvrtletí provìøeny informace o plnìní ukazatelù stanovených platnými pøedpisy. Na programu jednání poèátkem kalendáøního roku byly zejména kontroly hospodaøení družstva a pøíprava rozpoètu na daný rok. Jednání v druhé polovinì roku se pøedevším zamìøovala na kontroly plnìní usnesení orgánù družstva, dodržování stanov družstva a prùbìžné hospodaøení. Byly taktéž provedeny kontroly souladu ukazatelù se stanovenými právními pøedpisy na základì podkladù oddìlení Compliance. Taktéž byla komise seznámena se zprávou pøedstavenstva za rok 29. V uvedené zprávì neshledala kontrolní komise žádné závažné nedostatky ani pochybení. Stížnosti èlenù družstva Ve sledovaném období kontrolní komise eviduje nìkolik stížností jednoho èlena družstva. Z tìchto stížností byly ètyøi vyhodnoceny jako neoprávnìné, jedna byla vyhodnocena jako ménì významná a jedna byla oznaèena jako støednì významná. Støednì významnou stížností byla nefunkènost posílání potvrzovací SMS v krátkém èasovém limitu. Šlo o výpadky zpùsobené tøetí stranou a to doèasného charakteru, výpadek samotný ani dobu výpadku nebylo tedy možné pøímo ovlivnit. Shodný problém spojený s tímto výpadkem øešilo ve stejné dobì i nìkolik bank. Do byly zaznamenány dva výpadky tohoto charakteru. Jako opatøení bylo zajištìní vèasné informovanosti èlenù družstva informací pøímo do IB a na web. Do budoucna je plánováno zajištìní alternativního dodavatele tìchto služeb, které je spojeno s vyšší finanèní nároèností. Zjištìné nedostatky a jejich odstraòování Komise taktéž nezjistila skuteènosti, které by byly v rozporu se schválenými stanovami družstva nebo platnými legislativními normami. V Hradci Králové dne 1. bøezna 21 Milan Lacina pøedseda kontrolní komise

14 12 Zpráva úvìrové komise Zpráva úvìrové komise za rok 29 Úvìrová komise se scházela k jednání v prùbìhu roku 29 operativnì podle potøeby a plnila úkoly v souladu s ustanovením 6 zákona è. 87/1995 Sb., Opatøením Èeské národní banky è. 6/26 a èl. IX. Stanov AKCENTY, spoøitelního a úvìrního družstva. Na svých zasedáních se zabývala zejména posuzováním žádostí o úvìr, jejich schvalováním a nastavováním úvìrových pravidel. Rok 29 je charakterizován novým klíèovým mezníkem v historii družstva a to zaèátkem úvìrování. Spoleènost posílili zkušení odborníci v oblasti úvìrových obchodù jak v oblasti obchodu, tak v oblasti øízení rizik. Byly zavedeny nové øídící mechanismy a pøedpisová základna. Rizikovost jednotlivých úvìrových obchodù je vyhodnocovaná a posuzovaná na základì bonity klienta a hodnoty zajištìní. Nejèastìjším zajiš ovacím prostøedkem byly nemovitosti bez právních vad, pøièemž jejich tržní hodnota vždy pøesahovala výši poskytnutého úvìru tak, aby kreditní riziko bylo minimální. V roce 29 Úvìrová komise AKCENTY, spoøitelního a úvìrního družstva schválila celkem 13 úvìrù v objemu 5 55 Kè. Kvalita úvìrového portfolia je velmi vysoká, všechny úvìry jsou klasifikované jako standardní, ani jeden úvìr není po splatnosti. V Hradci Králové dne 12. dubna 21 Ing. Martin Kušmirek, MBA pøedseda Úvìrové komise

15 13 Další informace Upozornìní a rozhodnutí Èeské národní banky vùèi spoøitelnímu a úvìrnímu družstvu Ve sledovaném období nebylo uloženo družstvu žádné opatøení a dále nebylo zahájeno žádné správní øízení èi jiné konání vedoucí k odstranìní nedostatkù nebo zjednání nápravy. Pomìrové ukazatele, kapitál a kapitálové požadavky Pomìrové ukazatele k 31. prosinci 29 POMÌROVÉ UKAZATELE Ukazatel kapitálové pøimìøenosti Rentabilita prùmìrných aktiv Rentabilita prùmìrného vlastního kapitálu (tier 1) Aktiva na jednoho zamìstnance Správní náklady na jednoho zamìstnance Zisk po zdanìní na jednoho zamìstnance Hodnoty 46,58 % -3,57 % -22,76 % 21 9 tis. Kè 748 tis. Kè -75 tis. Kè Údaje o kapitálu Kapitál spoøitelního a úvìrního družstva je stanoven na individuálním základì. Kapitál družstva tvoøí zejména splacené èlenské vklady ve výši tis. Kè. ÚDAJE O KAPITÁLU Souhrnná výše pùvodního kapitálu (tier 1) z toho splacené èlenské vklady nerozdìlený zisk z pøedchozího období ztráta za bìžné úèetní období nehmotný majetek jiný než goodwill Hodnoty tis. Kè tis. Kè 13 tis. Kè tis. Kè tis. Kè Souhrnná výše dodatkového kapitálu (složka tier 2), souhrnná výše kapitálu na krytí tržního rizika (složka tier 3) a souhrnná výše všech odèitatelných položek jsou nulové. Souhrnná výše kapitálu po zohlednìní odèitatelných položek a stanovených limitù pro dodatkový kapitál èiní: tis. Kè

16 14 Další informace Údaje o kapitálových požadavcích: Kapitálové požadavky k vypoøádacímu riziku, k poziènímu, mìnovému, komoditnímu, dále k riziku angažovanosti obchodního portfolia a k ostatním nástrojùm obchodního portfolia jsou nulové. ÚDAJE O KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH Kapitálové požadavky celkem kapitálový požadavek k expozicím vùèi instituci pøi STA kapitálový požadavek k operaènímu riziku pøi BIA Hodnoty tis. Kè 6 4 tis. Kè 87 tis. Kè Informace o událostech za období poèínající koncem rozvahového dne a konèící okamžikem sestavení roèní úèetní závìrky V roce 29 nenastaly žádné dùležité události v životì družstva. Informace o pøípadných opravách zásadních chyb minulých let a vlivu tìchto zmìn na vlastní kapitál k rozvahovému dni V roce 29 nedošlo ve sledovaném úèetním období k žádné podstatné opravì chyb z minulých let, které by mìly vliv na zmìnu vlastního kapitálu vykazovanému k rozvahovému dni. Informace o dalších okolnostech ovlivòující výsledek hospodaøení a finanèní situaci úèetní jednotky, které jsou významné pro uživatele úèetní závìrky Všechny podstatné informace o skuteènostech èi okolnostech ovlivòující výsledek hospodaøení a finanèní situaci družstva za úèetní období roku 29, které jsou významné pro všechny uživatele úèetní závìrky, jsou uvedeny v jednotlivých èástech této výroèní zprávy. V Hradci Králové dne 18. kvìtna 21 Bc. Jiøí Macek v. r. Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA v. r. místopøedseda pøedstavenstva èlen pøedstavenstva

17 15 Zpráva o vztazích Družstvo: AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo, Goèárova tøída 312/52, Hradec Králové 2, 5 2, IÈO: , dále jen družstvo. Družstvo je zapsáno v obchodním rejstøíku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr. vložka 1358 Zpráva dle 66a odst. 9 obchodního zákoníku o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 29. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo bylo k osobou ovládanou, a to èlenem družstva spoleèností FPSROK, spol. s. r. o., kterou ovládá AKCENTA GROUP SE Vzhledem k výše uvedenému patøilo k družstvo do skupiny propojených osob s tìmito dalšími osobami: FPSROK, spol. s r.o., IÈO: , 5 2 Hradec Králové, Pražské Pøedmìstí, Goèárova tøída 312/52, AKCENTA CZ, a.s., IÈO: , 11 Praha 1, U Vršovického høbitova 554/1, AVAIN, a.s., IÈO: , 11 Praha 1, U Vršovického høbitova 554/1, AKCENTA ENERGIE a.s., IÈO: , 11 Praha 1, U Vršovického høbitova 554/1, PRUM-INVEST s.r.o., IÈO: , 39 2 Tábor, Košínská 194, TESTAMADO,a.s., IÈO: , 39 2 Tábor, Tø. 9. kvìtna 693, AKCENTA GROUP SE, IÈO: ,11 Praha 1, U Vršovického høbitova 554/1. Spoleènost FPSROK, spol. s r.o. je øádným èlenem družstva s dalším èlenským vkladem ve výši 37 6 tis. Kè a uzavøenou Rámcovou smlouvou o poskytování vybraných služeb. Spoleènost AKCENTA ENERGIE a. s. je øádným èlenem družstva s uzavøenou Rámcovou smlouvou o poskytování vybraných služeb. Spoleènost AKCENTA GROUP SE je øádným èlenem družstva s uzavøenou Rámcovou smlouvou o poskytování vybraných služeb. Spoleènost AKCENTA CZ, a. s. je øádným èlenem družstva s uzavøenou Rámcovou smlouvou o poskytování vybraných služeb. Družstvo uzavøelo následující smlouvy se spoleèností AKCENTA CZ, a. s.: Podlicenèní smlouvu ze dne ve výši 15 Kè/ètvrtletí (+DPH) a 35 Kè (+DPH)/klient v systému za ètvrtletí Kupní smlouvu ze dne o koupi budovy a pozemku ve výši 27 5 Kè Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne ve výši Kè/ mìsíc Smlouvu o postoupení licence k modulùm informaèního systému a zmìnì podlicenèní smlouvy ze dne ve výši 2 39 Kè bez DPH Dále družstvo uzavøelo následující smlouvy se spoleèností AKCENTA ENERGIE a.s.: Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne ve výši 11 38,-- Kè/ mìsíc V Hradci Králové dne 18. kvìtna 21 Bc. Jiøí Macek v. r. Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA v. r. místopøedseda pøedstavenstva èlen pøedstavenstva

18 16 Úèetní závìrka Ministerstvo financí Èeské republiky schváleno è.j. 51/22 ze dne 6.listopadu 22, ve znìní pozdìjších pøedpisù Obchodní firma: AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo IÈ družstevní záložny: Sídlo: Goèárova 312/52 Hradec Králové, 5 2 Èeská republika ROZVAHA ke dni: (v celých tisících Kè) AKTIVA Bìžné úèetní období Min. úè. období brutto korekce netto netto 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry pøijímané centrální bankou k refinancování v tom: a) vydané vládními institucemi b) ostatní pohledávky 3. Pohledávky za bankami a za družstevními záložnami v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Pohledávky za klienty - èleny družstevních záložen v tom: a) splatné na požádání b) ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry v tom: a) vydané vládními institucemi b) vydané ostatními osobami 6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 7. Úèasti s podstatným vlivem z toho: a) v bankách 8. Úèasti s rozhodujícím vlivem z toho: a) v bankách 9. Dlouhodobý nehmotný majetek z toho: a) zøizovací výdaje b) goodwill 1. Dlouhodobý hmotný majetek z toho: a) pozemky a budovy pro provozní èinnost Ostatní aktiva Pohledávky za upsaný základní kapitál 13. Náklady a pøíjmy pøíštích období Aktiva celkem

19 17 Úèetní závìrka ROZVAHA ke dni: (v celých tisících Kè) PASIVA 1. Závazky vùèi bankám a družstevním záložnám v tom: a) splatné na požádání b) ostatní závazky Bìžné úèetní Min. úè. období období Závazky vùèi klientùm - èlenùm družstevních záložen v tom: a) splatné na požádání b) ostatní závazky Závazky z dluhových cenných papírù v tom: a) emitované dluhové cenné papíry b) ostatní závazky z dluhových cenných papírù 4. Ostatní pasiva Výnosy a výdaje pøíštích období Rezervy 66 v tom: a) na dùchody a podobné závazky b) na danì c) ostatní Podøízené závazky 8. Základní kapitál z toho: a) splacený základní kapitál b) vlastní akcie 9. Emisní ážio 1. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy b) ostatní rezervní fondy c) ostatní fondy ze zisku 11. Rezervní fond na nové ocenìní 12. Kapitálové fondy Oceòovací rozdíly z toho: a) z majetku a závazkù b) ze zajiš ovacích derivátù c) z pøepoètu úèastí 14. Nerozdìlený zisk nebo neuhrazená ztráta z pøedchozích období Zisk nebo ztráta za úèetní období Pasiva celkem Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu úèetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je úèetní jednotkou Právní forma úèetní jednotky Pøedmìt podnikání

20 18 Úèetní závìrka Ministerstvo financí Èeské republiky schváleno è.j. 51/22 ze dne 6.listopadu 22, ve znìní pozdìjších pøedpisù Obchodní firma: AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo IÈ družstevní záložny: Sídlo: Goèárova 312/52 Hradec Králové, 5 2 Èeská republika PODROZVAHA ke dni: (v celých tisících Kè) Bìžné úèetní období Minulé úèetní období Pøijaté zástavy a zajištìní Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu úèetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je úèetní jednotkou Právní forma úèetní jednotky Pøedmìt podnikání

21 19 Úèetní závìrka VÝSLEDOVKA ke dni: (v celých tisících Kè) Bìžné úèetní Minulá období období Výnosy z úrokù a podobné výnosy z toho: úroky z dluhových cenných papírù 2. Náklady na úroky a podobné náklady z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírù 3. Výnosy z akcií a podílù v tom: a) výnosy z úèastí s podstatným vlivem b) výnosy z úèastí s rozhodujícím vlivem c) ostatní výnosy z ostatních akcií a podílù 4. Výnosy z poplatkù a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finanèních operací 7. Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady v tom: a) náklady na zamìstnance z toho: aa) na mzdy a platy 1 79 ab) sociální a zdravotní pojištìní 358 b) ostatní správní náklady Rozpuštìní rezerv a opr. položek k dlouh. hmotnému a nehmotnému majetku 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr. položek k dl. hm. a nehm. majetku Rozpuštìní opr. pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z døíve odepsaných pohledávek 13. Odpisy, tvorba a použití opr. pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám 14. Rozpuštìní opr. pol. k úèastem s rozhod. a podst. vlivem 15. Ztráty z pøev. úè. s rozh. a podst. vl., tvorba a použ. opr. pol. k úè. s roz. a pod. vlivem 16. Rozpuštìní ostatních rezerv 17. Tvorba a použití ostatních rezerv Podíl na ziscích nebo ztrátách úèastí s rozhod. nebo podst. vlivem 19. Zisk nebo ztr. za úè. období z bìžné èinnosti pøed zdanìním Mimoøádné výnosy 21. Mimoøádné náklady 23. Zisk nebo ztráta za úèetní období z mimoøádné èinnosti pøed zdanìním 24. Daò z pøíjmù Zisk nebo ztráta za úèetní období po zdanìní Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu úèetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je úèetní jednotkou Právní forma úèetní jednotky Pøedmìt podnikání

22 2 Úèetní závìrka Obchodní firma: AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo IÈ družstevní záložny: Sídlo: Goèárova 312/52 Hradec Králové, 5 2 Èeská republika VÝKAZ O ZMÌNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ke dni: (v celých tisících Kè) PØEHLED O ZMÌNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (v tis. Kè) ZÁKLADNÍ KAPITÁL VLASTNÍ AKCIE EMISNÍ ÁŽIO REZERVNÍ FONDY KAPIT. FONDY OCEÒOVACÍ ROZDÍLY ZISK/ ZTRÁTA CELKEM Zùstatek k Zmìny úèetních metod Opravy zásadních chyb Kurzové a oceòovací rozdíly nezahrnuté do HV Èistý zisk/ztráta za úèetní období Dividendy Pøevody do fondù Pøevod do nerozdìleného zisku Emise akcií Snížení základního kapitálu Nákupy vlastních akcií Použití fondù Zùstatek k Zùstatek k Zmìny úèetních metod Opravy zásadních chyb Kurzové a oceòovací rozdíly nezahrnuté do HV Èistý zisk/ztráta za úèetní období Dividendy Pøevody do fondù Pøevod do nerozdìleného zisku Emise akcií Zvýšení základního kapitálu Nákupy vlastních akcií Použití fondù Zùstatek k

23 21 Pøíloha k úèetní závìrce AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Goèárova tøída 312/52 PSÈ 5 2, Hradec Králové IÈO: Pøíloha k úèetní závìrce sestavené k (dle 18 odst. 1 písm. c) zák. 563/1991 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù a vyhlášky è.51/22 Sb.)

24 22 Pøíloha k úèetní závìrce Obsah 1. Informace o uplatnìných úèetních metodách Informace o použitých nových úèetních metodách Informace o zpùsobech oceòování majetku a závazkù Informace o okamžiku uskuteènìní úèetního pøípadu Postupy odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Informace o postupech úètování obchodù s cennými papíry, deriváty Informace o postupech úètování úrokových výnosù a nákladù, zpùsobech vykazování pøíjmù z ohrožených pohledávek vèetnì úrokù, prémií a diskontù vzniklých pøi poøízení pohledávek od tøetích stran Informace o metodách a postupech identifikace klasifikovaného majetku, zejména pohledávek, zpùsobech odpisování majetkù, zejména pohledávek Informace o zásadách a postupech výpoètu výše opravných položek a rezerv vèetnì vysvìtlení základních pøedpokladù pro jejich použití 2. Informace o použitých finanèních nástrojích Kvalitativní informace o úvìrovém riziku Kvantitativní informace o úvìrovém riziku Kvalitativní informace o tržním riziku Kvantitativní informace o tržním riziku Ostatní druhy a kategorie rizik 3. Informace o úèastech s rozhodujícím a podstatným vlivem 4. Informace o oborech èinnosti a zemìpisných oblastech, ve kterých úèetní jednotka provozuje svou èinnost 5. Informace o významných položkách uvedených v rozvaze, výkazu zisku a ztrát a pøehledu o zmìnách ve vlastním kapitálu, návrhu na rozdìlení zisku nebo vypoøádání ztráty Významné položky uvedené v rozvaze a návrh na rozdìlení zisku nebo vypoøádání ztráty Významné položky uvedené ve výkazu zisku a ztráty a pøehledu zmìnách ve vlastním kapitálu Další významné položky uvedené ve výkazu zisku a ztráty a pøehledu o zmìnách ve vlastním kapitálu 6. Informace o vztazích s propojenými osobami nebo osobami se zvláštním vztahem k finanèním institucím (dále jen spøíznìné osoby ) Souhrnná výše úvìrù poskytovaných úèetní jednotkou èlenùm statutárních orgánù, dozorèí rady nebo odborných orgánù a dále zamìstnancùm podílejících se na øízení úèetní jednotky Souhrnná výše záruk vydaných úèetní jednotkou za èleny statutárních orgánù, dozorèí rady nebo odborných orgánù a dále zamìstnanci podílejícími se na øízení úèetní jednotky Název a sídlo fyzických nebo právnických osob, jestliže výše jejich podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech úèetní jednotky pøesáhla 1% 7. Informace o událostech za období poèínající koncem rozvahového dne a konèící okamžikem sestavení úèetní závìrky 8. Informace o pøípadných opravách zásadních chyb minulých let a vliv tìchto zmìn na vlastní kapitál k rozvahovému dni 9. Informace o dalších okolnostech ovlivòující výsledek hospodaøení a finanèní situaci úèetní jednotky, které jsou významné pro uživatele úèetní závìrky 1 Úvìry poskytnuté podle 7 odst. 1 zák. è. 87/1995 Sb.

25 23 Pøíloha k úèetní závìrce Popis úèetní jednotky AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo zapsané v obchodním rejstøíku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl Dr, vložka Datum zápisu: Oznaèení úèetní jednotky: AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Sídlo: Goèárova tøída 312/52, PSÈ 5 2, Hradec Králové Identifikaèní èíslo: (Dále jen AKCENTA ) a) poèet èlenù družstevní záložny k èlenù (zvýšení od o 56 èlenù) b) výše zapisovaného a nezapisovaného základního kapitálu k tis. Kè z toho zapisovaného 5 tis. Kè a nezapisovaného tis. Kè (došlo k navýšení nezapisovaného základního kapitálu o 9 31 tis. Kè. Jedná se o èlenské vklady èlenù družstva) c) výše èlenského podílu k , Kè (došlo k navýšení èlenských podílù ve výši 56 Kè) d) výše nesplacených èlenských podílù k tis. Kè e) poskytnutých úvìrù osobám dle zvláštního právního pøedpisu k Kè f) jmenovité hodnotì záruk vydaných družstevní záložnou jeho ruèení za úvìry èlenùm poskytnuté jinými osobami k Kè g) celková výše závazkù družstevní záložny po lhùtì splatnosti k rozvahovému dni úèetního období Kè h) celková výše pohledávek družstevní záložny po lhùtì splatnosti k rozvahovému dni úèetního období Kè i) další skuteènosti požadované dalšími pøedpisy vydanými dozorovými a regulatorními orgány k Kè

26 24 Pøíloha k úèetní závìrce Pøedmìt podnikání Družstevní záložna je výluènì za úèelem zajištìní povolených èinností podle 3 odst. 1 zákona è. 87/1995 Sb., spoøitelních a úvìrních družstvech, ve znìní pozdìjších pøedpisù, které jsou uvedeny v odst. 1, oprávnìna: a) ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboèek zahranièních bank, b) pøijímat úvìry od družstevních záložen a bank, c) nabývat majetek a disponovat s ním, d) obchodovat na vlastní úèet s devizami a nástroji smìnných kurzù a úrokových sazeb za úèelem zajištìní povolených èinností dle 3 odst. 1 zákona è. 87/1995 Sb., o spoøitelních a úvìrních družstvech, ve znìní pozdìjších pøedpisù uvedených v odst. 1, e) obchodovat na vlastní úèet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li zákon è. 87/1995 Sb., o spoøitelních a úvìrních družstvech, ve znìní pozdìjších pøedpisù, jinak. Družstevní záložna je oprávnìna v rámci svého podnikání vykonávat níže uvedené èinnosti dle 3 odst. 1 zákona è. 87/1995 Sb., o spoøitelních a úvìrních družstvech, ve znìní pozdìjších pøedpisù: a) pøijímání vkladù od èlenù b) poskytování úvìrù èlenùm c) finanèní leasing pro èleny d) platební styk, zúètování a vydávání a správa platebních prostøedkù pro èleny e) poskytování ruèení za úvìry a pùjèky èlenù f) otvírání akreditivù pro èleny g) obstarání inkasa pro èleny h) pronájem bezpeènostních schránek èlenùm i) nákup a prodej cizí mìny pro èleny

27 25 Pøíloha k úèetní závìrce Statutární orgán pøedstavenstvo: Pøedseda pøedstavenstva: JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. od 25. èervna 28 Místopøedseda pøedstavenstva: Bc. Jiøí Macek od 25. èervna 28 Èlen pøedstavenstva: Petra Nová od 25. èervna 28 Èlen pøedstavenstva: Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA od 29. prosince 29 Zmìna ve statutárním orgánu. Rozhodnutím shromáždìní delegátù spoleènosti ze dne bylo pøedstavenstvo rozšíøeno o nového èlena. K tomuto rozšíøení se vyjadøovala Èeská národní banka, která ho schválila. V souèasné dobì pøedáno k zápisu do obchodního rejstøíku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. Návrh na zápis byl podán dne

28 26 Pøíloha k úèetní závìrce 1. INFORMACE O UPLATNÌNÝCH ÚÈETNÍCH METODÁCH INFORMACE O POUŽITÝCH NOVÝCH ÚÈETNÍCH METODÁCH Vedení úèetnictví AKCENTY se øídí interními smìrnicemi vypracovanými v souladu se Zákonem è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù, vyhláškou è. 51/22 Sb. a Zákonem è. 87/1995 Sb. o spoøitelních a úvìrních družstvech a nìkterých opatøeních s tím souvisejících. INFORMACE O ZPÙSOBECH OCEÒOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKÙ Pro oceòování majetku a závazkù používá úèetní jednotka: poøizovací cenu tj. cenu, za kterou byl majetek poøízen a náklady s jeho poøízením související - pro ocenìní dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku poøízeného nákupem, jmenovitou hodnotu pro ocenìní penìžních prostøedkù a cenin, pohledávek a závazkù pøi jejich vzniku. Pro pøepoèet cizích mìn na Kè byly používány kurzy dle kurzovního lístku ÈNB k datu úèetní závìrky INFORMACE O OKAMŽIKU USKUTEÈNÌNÍ ÚÈETNÍHO PØÍPADU Pro potøeby oceòování cizomìnových pohledávek a závazkù ke dni jejich vzniku považuje úèetní jednotka za den uskuteènìní úèetního pøípadu u dodavatelské faktury den obdržení faktury a u odbìratelské den vystavení faktury (nebo obdobného dokladu). Majetek a závazky vyjádøené v cizí mìnì se pøepoèítávají na èeskou mìnu vždy denním kurzem ÈNB ke dni uskuteènìní úèetního pøípadu, v úèetní závìrce k rozvahovému dni POSTUPY ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU Pøi odpisování hmotného a nehmotného majetku se postupuje dle 28 Zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, 3, 31, 32 a Zákona è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmù, Interní smìrnice AKCENTY. U hmotného majetku s poøizovací cenou do 4 tis. Kè a dobou použitelnosti delší než jeden rok úèetní jednotka úètuje pøímo do spotøeby. Hmotný dlouhodobý majetek (poøizovací cena nad 4 tis. Kè) se úèetnì odepisuje. Nehmotný majetek s poøizovací cenou do 6 tis. Kè se úètuje do spotøeby v období, kdy byl poøízen. Nehmotný majetek s poøizovací cenou nad 6 tis. Kè se úèetnì odepisuje INFORMACE O POSTUPECH ÚÈTOVÁNÍ OBCHODÙ S CENNÝMI PAPÍRY, DERIVÁTY AKCENTA žádné cenné papíry ani deriváty nemìla INFORMACE O POSTUPECH ÚROKOVÝCH VÝNOSÙ A NÁKLADÙ, ZPÙSOBECH VYKAZOVÁNÍ PØÍJMÙ Z OHROŽENÝCH POHLE- DÁVEK VÈETNÌ ÚROKÙ, PRÉMIÍ A DISKONTÙ VZNIKLÝCH PØI POØÍZENÍ POHLEDÁVEK OD TØETÍCH STRAN AKCENTA ohrožené pohledávky nemìla INFORMACE O METODÁCH A POSTUPECH IDENTIFIKACE KLASIFIKOVANÉHO MAJETKU, ZEJMÉNA POHLEDÁVEK, ZPÙSOBECH ODPISOVÁNÍ MAJETKU, ZEJMÉNA POHLEDÁVEK Pøi odpisování hmotného a nehmotného majetku se postupuje dle 28 Zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví a 3, 31, 32 a Zákona è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmù. Spoleènost provádí rovnomìrné úèetní odpisy, zpùsob odepisování je stanoven spoleèností pro každý novì poøízený majetek na základì pøedpokládané doby použitelnosti majetku. AKCENTA ve sledovaném období neodepisovala pohledávky INFORMACE O ZÁSADÁCH A POSTUPECH VÝPOÈTU VÝŠE OPRAVNÝCH POLOŽEK A REZERV VÈETNÌ VYSVÌTLENÍ ZÁKLADNÍCH PØEDPOKLADÙ PRO JEJICH POUŽITÍ AKCENTA zatím netvoøila zásady a postupy výpoètu výše opravných položek a rezerv, protože doposud nebyly potøeba.

29 27 Pøíloha k úèetní závìrce 2. INFORMACE O POUŽITÝCH FINANÈNÍCH NÁSTROJÍCH 2.1. KVALITATIVNÍ INFORMACE O ÚVÌROVÉM RIZIKU Zpùsoby používání úvìrového hodnocení dlužníka vèetnì vysvìtlení obsahu jednotlivých hodnotících stupòù, definice pohledávky po splatnosti, sledované a ohrožené pohledávky Hodnocení dlužníkù probíhá individuálnì s tím, že jsou vyhodnocována finanèní rizika schopnost klienta splácet, nefinanèní rizika (obor èinnosti, historie, zkušenosti, atd.) a zajištìní úvìrových obchodù bez zajištìní nemovitostí nebo jiným ocenitelným aktivem AKCENTA úvìry neposkytuje. Pohledávkami po splatnosti se myslí pohledávky, kde je klient s prodlením se splátkou delší, jak 3 dnù (sledovaná pohledávka). Ohroženými pohledávkami jsou ty, kde je klient s prodlením se splátkou delší, jak 9 dnù. Charakteristika pohledávek, u nichž se pøi hodnocení uplatòuje portfoliový pøístup a zpùsob tvorby opravných položek k tìmto pohledávkám AKCENTA portfoliový pøístup neuplatòuje. Strategie a postupy zajištìní uznávaného pro úèely tvorby opravných položek; sledování hodnoty zajištìní v prùbìhu èasu Tvorba opravných položek k úvìrovému portfoliu v roce 29 nebyla provedena, vzhledem k tomu, že všechny úvìry byly kategorizovány (klasifikovány) jako standardní. Kvalita souèasného úvìrového portfolia vèetnì uvedení používaných typù zajištìní Tvorba opravných položek k úvìrovému portfoliu v roce 29 nebyla provedena, vzhledem k tomu, že všechny úvìry byly kategorizovány (klasifikovány) jako standardní. Použití hodnocení zveøejòované hodnotícími agenturami pøi posuzování pohledávek Úvìrové pohledávky nejsou ohodnocovány za pomocí ratingových agentur. Interní hodnocení, pokud jej úèetní jednotka používá a vztah mezi interním a externím hodnocením AKCENTA používá pouze interní hodnocení. Modely mìøení úvìrového rizika portfolia, pokud je úèetní jednotka používá AKCENTA nepoužívá. Zásady a postupy, jimiž se øídí vymáhání pohledávek za dlužníky AKCENTA nevymáhala doposud žádnou pohledávku za dlužníky. Závìry týkající se složení úvìrového portfolia, které uèinila úèetní jednotka na základì dosavadních zkušeností z neplnìní závazkù dlužníkù K AKCENTA nemìla pohledávky po splatnosti. Charakteristika významných koncentrací úvìrového rizika s uvedením postupù a metod používaných pro zjištìní koncentrace úvìrového rizika a vysvìtlením pojmu významná koncentrace Vzhledem k tomu, že úvìrové portfolio se zaèalo budovat až v druhé polovinì roku 29, nedochází k žádným významným koncentracím úvìrového rizika. Charakteristika použitých nových nebo inovovaných nástrojù realokace úvìrového rizika, jako jsou úvìrové deriváty, sekuritizace, dùvod využívání tìchto nástrojù úèetní jednotkou, role úèetní jednotky v tìchto transakcích, zejména pùvodce, obsluhovatel, úvìrový posilovatel Tyto nástroje nebyly použity. Charakteristika smluvních závazkù z rekurzních dohod vèetnì uvedení pøípadných ztrát z tìchto dohod AKCENTA nepoužívá.

30 28 Pøíloha k úèetní závìrce 2.2. KVANTITATIVNÍ INFORMACE O ÚVÌROVÉM RIZIKU Èlenìní úvìrù podle jednotlivých hlavních odvìtví - partnerù (v tis. Kè) tis. Kè Nefinanèní organizace Nerezidenti Celkem Èlenìní úvìrù podle hlavních zemìpisných oblastí (v tis. Kè) Zemì ÈR Celkem Èlenìní majetku podle zbytkové doby splatnosti v èlenìní na splatnost do 3 mìsícù, od 3 mìsícù do 1 roku, od 1 roku do 5 let, nad 5 let (v tis. Kè) Pohledávky u bank celkem ve výši: Pohledávky u bank BÚ splatné na požádání ve výši: Pohledávky u bank SÚ splatné na požádání ve výši: Èlenìní pohledávek z úvìrù za èleny družstevní záložny na standardní, sledované, nestandardní, pochybné, ztrátové (v tis. Kè) tis. Kè Standardní Opravné položky k možným ztrátám z pohledávek Èisté pohledávky za klienty Výše pohledávek, které byly bìhem úèetního období restrukturalizovány AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo neevidovalo v roce 28 ani v roce 29 žádné restrukturalizované pohledávky Výše opravných položek k majetku Opravné položky k majetku AKCENTA netvoøila Výše sekuritizovaného majetku podle druhù AKCENTA nevstupuje do tohoto druhu transakcí.

31 29 Pøíloha k úèetní závìrce 2.3. KVALITATIVNÍ INFORMACE O TRŽNÍM RIZIKU Charakteristika operací spojených s tržním rizikem AKCENTA nevstupuje do tohoto druhu transakcí Úèel použití derivátù, zejména použití pro tvorbu trhu, spekulace, zajiš ování AKCENTA nevstupuje do tohoto druhu transakcí Používání inovovaných nebo komplexních nástrojù AKCENTA nevstupuje do tohoto druhu transakcí Zpùsoby sjednávání derivátù, zejména na mimoburzovním trhu (OTC) nebo na burze AKCENTA nevstupuje do tohoto druhu transakcí Metody používané k mìøení, sledování a øízení tržního rizika, typy modelù, hlavní pøedpoklady a parametry modelù, jako jsou doba držení, hladina spolehlivosti; zásady a postupy validace vlastních modelù AKCENTA nepoužívá žádné metody k mìøení, sledování a øízení tržního rizika Používání stresového testování zejména zásady a postupy stresového testování; frekvence stresového testování AKCENTA neprovádí stresové testování Metody používané k zajištìní se proti vlivu zmìn tržních úrokových mìr AKCENTA neprovádí zajištìní Úroková citlivost majetku, závazkù a podrozvahových položek na zmìny úrokových mìr AKCENTA neprovádí (VaR), a další související informace, jako je zejména použití intervalu spolehlivosti AKCENTA VaR nepoužívá.

32 3 Pøíloha k úèetní závìrce 2.4. KVANTITATIVNÍ INFORMACE O TRŽNÍM RIZIKU Jmenovitá a reálná hodnota derivátù v èlenìní na deriváty sjednané za úèelem zajiš ování, tvorby trhu nebo spekulace, a dále èlenìní podle rùzných typù derivátù, jakou jsou forwardy, futures, opce, swapy, a v rozdìlení na burzovní a mimoburzovní (OTC) AKCENTA nevstupuje do tohoto druhu transakcí Zbytková splatnost derivátù v èlenìní na deriváty sjednané za úèelem zajiš ování, tvorby trhu nebo spekulace AKCENTA nevstupuje do tohoto druhu transakcí Pøehled majetku a závazkù podle položek rozvahy (bilance) uspoøádaný do skupin podle data smluvní zmìny úrokové míry nebo data splatnosti podle toho, co nastane døíve, a to v èlenìní do tøí mìsícù, do jednoho roku, od jednoho roku do pìti let, nad pìt let (v tis. Kè) Pohledávky u bank celkem ve výši: Se splatností do tøí mìsícù: Pohledávky za klienty celkem ve výši: Se splatností do tøí mìsícù: Se splatností do jednoho roku: Se splatností do pìti let: Se splatností nad pìt let: AKCENTA vykazuje závazky vùèi klientùm ve výši: Se splatností do tøí mìsícù: Se splatností do jednoho roku: Se splatností do pìti let: Se splatností nad pìt let: a) Klasifikace pohledávek za bankami (v tis. Kè) tis. Kè Standardní Opravné položky k možným ztrátám z pohledávek Èisté pohledávky za bankami Klasifikace pohledávek za bankami (v tis. Kè) b) Analýza pohledávek za bankami podle druhu zajištìní (v tis. Kè) Cenné papíry Záruky spoleèností Zajištìní v držení banky Nezajištìno Celkem tis. Kè

33 31 Pøíloha k úèetní závìrce Pøehled majetku a závazkù podle položek rozvahy (bilance) uspoøádaných do skupin podle cizích mìn (v tis. Kè) tis. Kè CZK Opravné položky k možným ztrátám z pohledávek Èisté pohledávky za bankami 2.5. OSTATNÍ DRUHY A KATEGORIE RIZIK Øízení operaèních rizik AKCENTA užívá metodu BIA k øízení operaèního rizika. Hodnota BIA pro rok 29 byla 87 tis. Kè Øízení mìnového rizika AKCENTA nemá mìnové riziko. 3. INFORMACE O ÚÈASTECH S ROZHODUJÍCÍM A PODSTATNÝM VLIVEM AKCENTA nemá žádné úèasti s rozhodujícím a podstatným vlivem. 4. INFORMACE O ZEMÌPISNÝCH OBLASTECH, VE KTERÝCH ÚÈETNÍ JEDNOTKA PROVOZUJE SVOU ÈINNOST AKCENTA podnikala výluènì v ÈR. V souèasné dobì pøipravuje otevøení poboèky ve Slovenské republice. 5. INFORMACE O VÝZNAMNÝCH POLOŽKÁCH UVEDENÝCH V ROZVAZE, VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY A PØEHLEDU O ZMÌNÁCH VE VLASTNÍM KAPITÁLU, NÁVRHU NA ROZDÌLENÍ ZISKU NEBO VY- POØÁDÁNÍ ZTRÁTY 5.1. VÝZNAMNÉ POLOŽKY UVEDENÉ V ROZVAZE A NÁVRH NA ROZDÌLENÍ ZISKU NEBO VYPOØÁDÁNÍ ZTRÁTY Daò z pøíjmù, odložený daòový závazek nebo pohledávka (v tis. Kè) Odložený daòový závazek Podøízená aktiva a závazky s uvedením èástky, mìny, úrokové míry, pùvodní a zbytkové doby splatnosti, podmínek podøízenosti, popøípadì dùvody požadovaného døívìjšího zaplacení tìchto aktivit a závazkù AKCENTA nevykazuje podøízená aktiva ani podøízené závazky Konsorciální úvìry AKCENTA nemá žádné konsorciální úvìry tis. Kè

34 32 Pøíloha k úèetní závìrce Ostatní pohledávky a závazky, pohledávky a závazky z repo obchodù a dále termínové se splatností, s výpovìdní lhùtou, úsporné vklady se splatností, s výpovìdní lhùtou a na požádání AKCENTA vykazuje pohledávky na požádání na bìžných úètech ve výši tis. Kè. Ostatní pohledávky na spoøicích úètech na požádání ve výši tis. Kè Cenné papíry v èlenìní na urèené k obchodování, prodeji a držené do splatnosti podle tìchto kategorií; cenné papíry v èlenìní na kótované a nekótované na burze. Cenné papíry AKCENTA nevlastní Dluhové cenné papíry v èlenìní držené do splatnosti a urèené k obchodování a k prodeji a emitované dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku. Cenné papíry AKCENTA nevlastní Dùvody tvorby a použití rezerv a opravných položek, postup jejich výpoètu s uvedením stavu rezerv a opravných položek na zaèátku úèetního období, jejich zvýšení a snížení v prùbìhu období a stav na konci úèetního období AKCENTA v daném úèetním období neúètovala o rezervách a netvoøila opravné položky Zøizovací výdaje AKCENTA nemá žádné zøizovací výdaje Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Zmìny dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kè) tis. Kè Budovy Pozemky Celkem Poøizovací cena K 1. lednu 28 Pøírùstky Úbytky K 31. prosinci 28 K 1. lednu 29 Pøírùstky Úbytky K 31. prosinci

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Výroèní zpráva za rok 2008 AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Obsah Úvodní slovo Základní údaje Základní údaje o družstvu Majetková struktura záložny Organizaèní struktura Organizaèní struktura spoøitelního

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 30. 4. 2013 Datum změny: 17. 5. 2013 Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 11. 4. 2014 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Datum zveřejnění údajů: 13.5.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní záložny Datum zápisu do OR Datum zápisu

Více

Obsah. 02 Slovo pøedsedy pøedstavenstva. 04 Základní údaje o spoleènosti. 06 Organizaèní schéma spoleènosti ke dni 31. 12. 2010

Obsah. 02 Slovo pøedsedy pøedstavenstva. 04 Základní údaje o spoleènosti. 06 Organizaèní schéma spoleènosti ke dni 31. 12. 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah 02 Slovo pøedsedy pøedstavenstva 04 Základní údaje o spoleènosti 06 Organizaèní schéma spoleènosti ke dni 31. 12. 2010 08 Zpráva o podnikatelské èinnosti spoleènosti 11 Zpráva

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. 2 0 1 0 VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Motto Každá lidská èinnost se nakonec musí nìjak projevit v èíslech. Tomáš Ba a VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Obsah Úvodní slovo øeditele spoleènosti Klíèové

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Svazek obcí regionu Ruda, 9. kvìtna 40 78963 Ruda nad Moravou, Obec, IÈ:69601488 sestaven k : 31.12.2010 za období:

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... 2 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva... 3 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s. OBSAH: Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... str. 2 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku... str. 3 Rozdìlení zisku roku 2002... str. 8 Vrcholové orgány spoleènosti...

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 212 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 7 Rozvaha 8 Pøíloha k úèetní závìrce 11 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁV 1 A 2011 1

VÝROÈNÍ ZPRÁV 1 A 2011 1 11 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2011 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. VÝSLEDKY ROKU 2011 3. INVESTICE A TECHNOLOGIE 4. ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJÙ 5. ØÍZENÍ JAKOSTI 6. STRATEGIE PRO ROK 2012 7. ZPRÁVA

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2 12 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. OBCHOD 3. ØÍZENÍ JAKOSTI 4. VÝROBA A TECHNOLOGIE 5. ØÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJÙ 6. FINANCE 7. STRATEGIE PRO ROK 2013 8. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS

Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS Úèetní závìrka spoleènosti T-Mobile za rok 2005 podle IFRS Obsah 4 5 6 6 7 8 Zpráva nezávislých auditorù Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Výkaz zmìn vlastního kapitálu

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

České spořitelní družstvo. Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013. Informace o Českém spořitelní družstvu

České spořitelní družstvo. Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013. Informace o Českém spořitelní družstvu Povinně zveřejňované údaje podle stavu k 30. 6.2013 Informace o Českém spořitelní družstvu Obchodní firma: Právní forma: Družstvo IČ: 274 44 376 Sídlo: Datum zápisu do obchodního rejstříku: 4. dubna 2006

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 2002. podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 2002. podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 2002 podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù 2 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. 1. 2. 3. OBSAH Základní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 213 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 8 Rozvaha 9 Pøíloha k úèetní závìrce 12 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

AKCENTA CZ, a.s. Výroèní zpráva 2009

AKCENTA CZ, a.s. Výroèní zpráva 2009 Výroèní zpráva 2009 Výroèní zpráva 2009 Motto: Neexistuje nic skuteènì cenného, èeho mùže být dosaženo bez práce a bez námahy. Joseph Addison 1 Obsah Úvodní slovo øeditele spoleènosti Klíèové ukazatele

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3.

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. ~ SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 4. Rozvah

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více