New equipment for traditional technologies

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "New equipment for traditional technologies"

Transkript

1 M EMORANDUM 2003

2 New equipment for traditional technologies

3 Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská Žďár nad Sázavou Česká republika IČO DIČ CZ Právní forma akciová společnost Zahájení výroby Založení a.s Obchodního zákoníku 11 odst. 3 Zákona č. 92/1991 Sb. Předmět podnikání vyrábí a dodává: odlitky, ingoty, volně kované výkovky, modely zařízení válcoven tvářecí stroje tvářecí nástroje hydraulické prvky rekonstrukce a modernizace strojů doplňující sortiment Posláním společnosti je vyrábět a dodávat výrobky a polotovary vysoké užitné hodnoty, v požadované kvalitě a poskytovat odpovídající služby. Dodržovat příslušné bezpečnostní a ekologické předpisy. Company profile Trade name ŽĎAS, a.s. Address Strojírenská Žďár nad Sázavou Czech Republic Company ID number Tax ID number CZ Legal title joint-stock company Production commenced Establishment of the joint stock company of Business Code 11 clause 3 of Law No. 92/1991 Line of business production and delivery of: castings, ingots, open die forgings, patterns rolling mills equipment forming machines forming tooling hydraulic elements reconstruction and modernisation of machines supplementary products Mission of the company is manufacturing and delivery of raw and finished products of a high use value and in required quality as well as providing the adequate service, observance of the relevant safety and ecological rules and regulations.

4 Vážení akcionáři, v hodnoceném roce 2003 se v akciové společnosti ŽĎAS uskutečnilo několik velmi významných změn. Za podstatnou považuji změnu filozofie řízení společnosti, což mělo nesporně velmi pozitivní vliv nejen na hospodářský výsledek, ale zároveň na celkový život společnosti. Upustili jsme od divizního řízení. Členové představenstva se stali zároveň výkonnými řediteli, zodpovídajícími za své úseky. Zkvalitnila se informovanost členů představenstva, zlepšila se komunikace společnosti. To vše se odrazilo i na celkovém hospodářském výsledku. Jedním z cílů, který jsme si předsevzali při našem vstupu do akciové společnosti ŽĎAS, bylo vybudovat z ní vůdčí firmu na českém trhu, která dokáže svou výrobou bojovat o solidní postavení na evropském, ale i na světovém trhu. Jsem přesvědčen, že díky finanční revitalizaci, ale také zásluhou programu celkové revitalizace ze strany představenstva, se akciová společnost ŽĎAS stala velmi významným partnerem na českém trhu. Nezanedbatelným výsledkem je, že se firma dokázala vrátit i ke svým dřívějším odběratelům. Kromě uvedených skutečností mělo velmi pozitivní vliv také podstatně lepší využití výrobních kapacit, čímž jsme vytvořili dobrý základ pro dokonalou vytíženost kapacitních možností společnosti v budoucnu. Hodnocené období je posledním rokem vývoje ekonomiky České republiky bez zásadního vlivu Evropské unie. Stejně jako nový členský stát, také ŽĎAS se dostává do nové pozice. Jaká bude? To závisí na kvalitě výroby a servisu, jaký dokážeme poskytnout svým odběratelům. Vážení akcionáři, jsem přesvědčen, že potenciál ŽĎASu bude správně využit a společnost se stane skutečným lídrem českého trhu a zároveň velmi významným dodavatelem pro automobilový průmysl. Výstavbou nových kapacit pro výrobu automobilů v České republice a na Slovensku získala totiž akciová společnost ŽĎAS další možnosti odbytu, což může a jistě velmi pozitivně ovlivní hospodaření firmy v budoucnu. Vážení akcionáři, dovolte mi poděkovat za dobrou spolupráci našim obchodním partnerům, dodavatelům, financujícím bankám, celému pracovnímu kolektivu a všem, kteří jakýmkoli způsobem spolupracovali s naší obchodní společností. Věřím, že obchody, které budeme v budoucnu realizovat, budou korektní a vzájemně výhodné. Ing. Vladimír Soták předseda představenstva

5 Dear shareholders, Several very significant changes took place in the joint stock company ŽĎAS during the rated year As the essential one I consider the change of company management philosophy which markedly influenced not only the economic result but also the overall life of the company in a very positive way. We disestablished the divisional management and members of the Board of Directors became executive directors responsible for their appropriate departments at the same time. Members of Board of Directors became better informed and the company communication improved. These arrangements also showed up in the total economic result. One of the goals we resolved at our entry to the joint stock company ŽĎAS, was to develop ŽĎAS in a leading company in the Czech market, able to struggle for a reliable position not only in the European, but also in the world market. I am convinced that thanks to financial revitalization as well as overall revitalization on the part of Board of Directors, the joint stock company ŽĎAS became a very significant partner within the Czech market. A remarkable result is the fact that the company managed to find its way back to the former customers. Besides the above mentioned, the better complement of production capacity positively influenced the economic result and enabled to create a groundwork for full utilization of capacity resources by the company in the future. The rated period represents the last year of development of economy of the Czech Republic without any distinctive influence of the European Union. As well as the new member state, ŽĎAS is also getting into a new position. What it will be like? It depends on the quality of production and service that we are able to offer to our customers. Dear shareholders, I am convinced that the ŽĎAS s potential will be properly employed and the company will became the real leader in the Czech market, as well as the very important supplier to automobile industry. The joint stock company ŽĎAS obtained further opportunities for sale by virtue of development of new automobile production capacities within the Czech Republic and Slovakia. This fact can and certainly will influence management of the company in a very positive way in the future. Dear shareholders, let me thank for good co-operation to all our business partners, suppliers, financing banks, to the whole staff and all who have been co-operating with our company in any way. I do believe that business transactions we will realize in the future will be fair and mutually favourable. Vladimír Soták Chairman of the Board 5

6 Obor Strojírenské výrobky Tvářecí stroje Složitá situace, která se projevuje na strojírenských trzích v posledních několika letech, pokračovala rovněž v roce I přes tuto skutečnost se v průběhu roku podařilo realizovat řadu významných zakázek. Aktivity oboru tvářecích strojů byly v roce 2003 zaměřeny na dva hlavní směry. Jednak pokračoval trend v dodávkách nových zařízení, jednak rekonstrukce a modernizace tvářecích strojů. Hlavním sortimentem zůstala zařízení pro zpracování šrotu, soubory pro volné kování, zařízení kováren, mechanické lisy pro objemové a plošné tváření, hydraulické lisy pro objemové a plošné tváření a hydraulické lisy pro speciální technologie v automobilovém průmyslu. Nemalou měrou byly také prováděny opravy a modernizace karosářských lisů. Na tuzemském trhu byl zaznamenán značný úspěch v oblasti prodeje zařízení pro zpracování kovového odpadu. Na trh byl uveden nový rozměrový typ kontejnerových nůžek CNS 320 a společně s větším strojem CNS 400 bylo v rámci České a Slovenské republiky dodáno 15 kusů těchto mobilních zařízení. V oboru zařízení kováren byl zkonstruován kovací kolejový manipulátor QKK 1,5 pro zákazníka BONATRANS Bohumín. Dále byly zahájeny konstrukční práce na novém manipulátoru QKK 35 pro KOVÁRNY ŠKODA, který se bude vyznačovat zvýšenými parametry. Pro kovárnu ŽĎAS, a.s. byl vyroben nový kolejový manipulátor QKK 3 pro volné kování a byla provedena generální oprava a modernizace kovacího lisu CKV 630 s použitím řídicích ventilů nové generace. Akciová společnost ŽĎAS také předala do užívání hydraulický lis CYX 6/410 firmě BESKYD Fryčovice, který je určen na ošetření potravin vysokým tlakem. Vývoj, konstrukční zpracování a výroba byly realizovány ve spolupráci s výzkumnými ústavy, vysokými školami i dalšími firmami, které se v rámci grantu MPO České republiky na úkolu podílely jako spoluřešitelé. Obdobný izostatický lis CJZ 5/105, tentokrát určený pro zkoušení technologie všestranného lisování práškové hmoty ze speciálních materiálů, byl instalován ve firmě UJP Praha. V oblasti zpracování radioaktivního odpadu podepsala firma ŽĎAS smlouvu s firmou Nukem SRN na dodávku dvou hydraulických lisů na lisování tohoto odpadu. V oboru hydraulických lisů byla realizována dodávka lisu CTUA 2500 polské firmě GEDIA Nowa Sól. Lis je zde využíván k lisování plechových výlisků určených pro automobilový průmysl. Pokračováním v úspěšných referenčních dodávkách byla expedice a montáž kovací linky č. 2 pro OF Ambajhari v Indii. V rekordním čase jednoho měsíce ŽĎAS provedl II. etapu rekonstrukce tvářecí linky na výrobu železničních kol a obručí objemovým tvářením za tepla pro BONATRANS Bohumín. Rekonstrukce spočívala v instalaci nového hydraulického a elektrického systému řízení kovacího, děrovacího, prohybacího a značkovacího lisu s využitím společné akumulátorové stanice. U stálého zákazníka ŠKODA Auto a.s. Mladá Boleslav byl modernizován lis Mecfond pro karosářskou linku č. 21. Hydraulický tušírovací lis PYXTUS 50/2800 byl opraven a modernizován pro dalšího stálého zákazníka, firmu KOVOVÝROBA HOFFMANN. Ve firmě BARUM CONTINENTAL Otrokovice byla provedena rekonstrukce vulkanizačního lisu HVL Lis je určen k výrobě velkých pneumatik. V průběhu celého roku pokračovala spolupráce v oblasti oprav a generálních oprav s dnes již tradičními partnery ŠKODA Auto, MAGNA CARTECH, Krušnohorské strojírny a mnoha dalšími. Generální opravy hydraulických válců větších rozměrů byly určeny hlavně pro vodní dílo Gabčíkovo a pro zakladače a kráčející velkorypadla ve hnědouhelných povrchových dolech.

7 Engineering Products F orming Machines Complicated situation having been reflecting upon the engineering markets for the last several years continued also in Despite of this fact, ŽĎAS managed to realize a number of significant orders during last year. Activities of forming machines branch focused on two main lines in Trend of new equipment deliveries continued as well as reconstructions and modernizations of forming machines. Metal scrap processing equipment, open die forging units, equipment of forging shops, mechanical presses for sheet metal and volume forming and hydraulic presses for special technologies in automobile industry remained within the main product range of forming machines. A lot of repairs and modernizations of car body presses were carried out. Considerable success was achieved in the domestic market in the field of sale of metal scrap processing equipment. A new dimensional type of CNS 320 container scrap shears was placed on the market. 15 pieces of CNS 320 and the larger CNS 400 mobile equipment were delivered within the Czech and Slovak republic. QKK 1.5 forging rail manipulator was designed for the customer BONATRANS Bohumín. Design work on the new QKK 35 manipulator for KOVÁRNY ŠKODA began. This manipulator will be noted for increased parameters. Anew rail manipulator QKK 3 for open die forging was produced for the ŽĎAS forging shop and overhaul and modernization of CKV 630 forging press using new generation control valves was realized. Joint stock company ŽĎAS also handed over CYX 6/410 hydraulic press to BESKYD Fryčovice Company. The press is intended for food treatment under high pressure. Development, design and production were performed in co-operation with research institutes, universities and other companies that participated in task handling within the scope of the grant of Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic. Similar isostatic press CJZ 5/105 intended for testing of technology of universal pressing of powder substance from special materials was installed in UJP Company in Prague. In the area of radioactive waste processing, ŽĎAS signed a contract for delivery of two hydraulic presses for pressing of this kind of waste with the German company NUKEM. In field of hydraulic presses, CTUA 2500 press was delivered to the Polish company GEDIA Nowa Sól. The press is utilized for pressing of sheet metal pressings for automobile industry. Successful reference deliveries continued by dispatch and assembly of Forging Line No. 2 for OF Ambajhari in India. Within extremely short time of one month, ŽĎAS realized the second phase of reconstruction of forming line for production of railway wheels and tyres by hot volume forming for BONA- TRANS Bohumín. Reconstruction consisted in installation of new hydraulic and electrical control system of the forging, punching, bening and stamping press using the common accumulator station. Mecfond press for car body line No. 21 was modernized at the permanent customer ŠKODA Auto a.s. Mladá Boleslav. Hydraulic scraping press PYXTUS 50/2800 was repaired and modernized for another steady customer, company KOVOVÝROBA HOFFMANN. Vulcanizing press HVL 8520 was reconstructed in company BARUM CONTINENTAL Otrokovice. The press is intended for production of large tyres. During the whole year, ŽĎAS continued in co-operation in field of repairs and overhauls with the traditional partners ŠKODA Auto, MAGNA CARTECH, Krušnohorské strojírny and many others. Overhauls of hydraulic cylinders of larger dimensions were designated especially for waterwork Gabčíkovo and for overburden dumping machines and large excavators in lignitic open pit mines. 7

8 Obor strojírenské výrobky Zařízení válcoven Aktivity oboru válcoven byly v roce 2003 zaměřeny na dva hlavní směry. Nadále pokračoval trend v rozvíjení dělicích linek a dále byly úspěšně využívány zkušenosti s rekonstrukcí a modernizací hutních technologií. V oblasti dělicích linek pokračovala tradičně úzká spolupráce s USS Košice, kde byla podepsána smlouva na dodávku podélně dělicí linky 0,2 2 x 1500 na dělení dynamo pásů. Kapacita této linky je t/rok. Pro tohoto zákazníka ŽĎAS připravuje další významné projekty. Pro firmu Outokumpu Chýnov byla zahájena rekonstrukce příčně dělicí linky na nerezové plechy. Tato linka bude uvedena do provozu v 2 3/2004. V oblasti rekonstrukcí a modernizací hutních technologií byla realizována a úspěšně zprovozněna konzervační linka pro průměry trubek 21,3 až 114,3 mm v Železárnách Podbrezová. Tato špičková technologie založená na UV lacích představuje revoluční krok v dlouhodobé konzervaci trubek. Pro tradičního zákazníka TŽ Třinec byla úspěšně provedena rekonstrukce a modernizace chladníku a dodávka nových kyvadlových nůžek na stříhání předních konců sochorů Válcovny C. V oblasti rovnacích linek navázala akciová společnost ŽĎAS na dobré reference v Číně a podepsala zde kontrakt na dodávku rovnací linky na kulatinu. Rovněž byla zahájena jednání týkající se dodávky vstupního úseku válcovny 350 pro OEMK Starý Oskol, Rusko, která byla úspěšně završena podpisem smlouvy začátkem roku 2004.

9 Engineering Products Rolling Mill Equipment Activities of the rolling mills branch focused on two main lines in Trend of cut-to-length and slitting lines development continued and the experience with reconstruction and modernization of metallurgical technology was successfully utilized. Close co-operation with USS Košice continued in field of cut-to-length and slitting lines. Contract for delivery of slitting line x 1500 for dynamo strips slitting was signed. Capacity of this line is 200,000 tons per year. ŽĎAS is preparing further interesting projects for this customer now. Reconstruction of cut-to-length line for stainless sheetmetal for the company Outokumpu Chýnov began. This line will be put into operation in February March, In field of reconstructions and modernizations of metallurgical technology, the preserving line for tubes of diameter from 21.3 up to mm was implemented and successfully put into operation at Železiarne Podbrezová. This top technology based on UV paints represents a step further in the long-lasting preservation of tubes. Cooling bed was successfully reconstructed and modernized and new pendulum shears for trimming of head ends of billets in the Rolling Mill C were delivered to the permanent customer TŽ Třinec. In the straightening lines branch, the joint stock company ŽĎAS took up the good references in China and signed a contract for delivery of round iron straightening line there. Negotiations regarding delivery of inlet section of 350 rolling mill for OEMK Starý Oskol Company in Russia were initiated and successfully concluded by signing a contract early in

10 Obor Metalurgie V roce 2003 se podařilo Metalurgii zajistit export ve výši 45,2 % z celkového objemu výroby. Přes problémy, které souvisely s celosvětovou recesí, se podařilo zajistit zakázkovou náplň u oborů výkovky, modely a ingoty. U odlitků došlo v průběhu roku k poklesu v objemech i tržbách. Přesto byla posílena pozice firmy ŽĎAS na trhu metalurgických výrobků. V tomto roce byly realizovány první dodávky odlitků pro plynové turbíny pro ruskou firmu ENERGOMASH. Významný podíl na výsledcích metalurgie měly dodávky pro VOEST ALPINE, STEEL CONS. SERVICES, MIR Brescia, METALIMEX PRAHA, MSA Dolní Benešov, ŠKODA ENERGO, ŽĎAS SGS. V roce 2003 pokračovala spolupráce s rakouskou slévárnou VOEST ALPINE GIESSEREI v oblasti výroby a dodávek odlitků plynových turbín. Ve slévárně byl v roce 2003 odlit doposud náš nejtěžší odlitek z litiny s kuličkovým grafitem. Jednalo se o stojan pro tváření za studena (výroba šroubů, závlaček, apod.) italské firmy SACMA. V roce 2003 byly vyrobeny tvarově složité odlitky lopat oběžného kola pro vodní turbíny. Pro dosažení dobré svařitelnosti a zajištění náročných požadavků na mechanické hodnoty byl použit vakuovaný materiál. Martenzitické, žárupevné oceli s obsahem 9 % Cr (P91) mají v posledních letech významné místo v materiálovém řešení vysokoexponovaných částí tlakových systémů energetických zařízení. Úspěšně nahrazují doposud používané materiály. Proto bylo v našem provozu přistoupeno k ověřování výroby odlitků z tohoto materiálu. V roce 2003 byly vyrobeny první zkušební odlitky. Byl dokončen kontrakt pro norskou firmu I.P.HUSE na dodávku 16 kusů řetězových kol a 70 kusů blokovacích ramen pro kotvicí řetězy ropné plošiny do Mexického zálivu (projekt Holstein), na který navázala dodávka odlitků pro ropnou plošinu projektu RED HAWK. V oboru výkovků byl realizován významný kontrakt na dodávku výkovků z austenitických ocelí pro jadernou energetiku pro MSA Dolní Benešov a MOSTRO Praha. V rámci exportu byly získány první významné kontrakty na dodávky hřídelí pro větrné elektrárny do Španělska, pokračovala výroba válců pro tiskařský průmysl do Velké Británie a výroba dílů pro lodní motory do Chorvatska. V roce 2003 byla podepsána smlouva na dodávky náročných výkovků pro plynové turbíny s firmou JSC Energomash Corporation Petrohrad. V dubnu 2003 byla podepsána rámcová smlouva o dodávkách výkovků s firmou Wyman- Gordon, s.r.o. Praha, jejímž stoprocentním vlastníkem je americká firma Wyman-Gordon Company. Tato smlouva se týká výroby předkovků (volně kovaných výkovků) určených pro zápustkové výkovky podvozků do letadel Boeing a Airbus (Messier-Dowty). Podepsání smlouvy předcházelo ověřování našich schopností vstoupit do nových segmentů trhu speciálních ocelí pro letecký průmysl. V oblasti vlastních investic patřila k nejvýznamnějším akcím modernizace kovacího souboru CKV 630 a instalace pásové pily GOLEM. V rámci zvýšení kapacit hrubovny byla ukončena generální oprava a modernizace obráběcích strojů vodorovné vyvrtávačky W 200G CNC a karuselu SK 40 CNC. V laboratořích byly v průběhu roku realizovány rozsáhlé investice, jejichž cílem je průnik na trhy s nejnáročnějšími požadavky na kvalitu a zkoušení. Tyto investice posílily zkoušení v oblastech metalografie, chemie, jakož i mechanických zkoušek tak, aby vyhověly náročným požadavkům nových zákazníků z oboru leteckého a energetického průmyslu. Laboratoře se v průběhu roku zúčastňovaly mezilaboratorních porovnávacích testů s mezinárodní účastí. V roce 2003 byla dokončena pracoviště nedestruktivních kontrol, zejména pracoviště pro provádění ultrazvukových zkoušek. V Metalurgii byl v dubnu 2003 proveden úspěšný reaudit systému jakosti podle nové normy ČSN EN ISO 9001:2001. V průběhu roku byly provedeny zákaznické a akreditační audity, např. od společností: Akreditační společnost RINA schválení výroby výkovků pro lodní průmysl, GE odběratel VOEST ALPINE odlitky plynových turbín, WYMAN GORDON výkovky pro letecký průmysl, AVIA PROPELLER ingoty a ohrubované výkovky, Akreditační společnost České dráhy schválení výroby odlitků a výkovků pro ČD, ALSTOM Brno výkovky. Zavedený systém jakosti v Metalurgii je součástí prověřování se strany zákazníků a vždy prokázal, že splňuje jejich požadavky.

11 Metallurgy Metallurgy managed to export 45.2 % of producs in Despite of the problems related to the world-wide recession, orders were obtained for production capacity of forgings, patterns and ingots. Volumes and sales of castings dropped during the year. Nevertheless, position of ŽĎAS Company in the metallurgical products market was strengthened. The first supplies of castings for gas turbines for the Russian company ENERGOMASH were realized. A significant share in results of Metallurgy took deliveries for companies VOEST ALPINE, STEEL CONS. SERVICES, MIR Brescia, METALIMEX PRAHA, MSA Dolní Benešov, ŠKODA ENERGO and ŽĎAS SGS. Co-operation with the Austrian foundry VOEST ALPINE GIESSEREI in production and supply of gas turbines castings continued in Up to now the heaviest casting from cast iron with spheroidal graphite was casted in the ŽĎAS foundry in Frame for cold forming for the Italian company SACMA was concerned (production of screws, spindles, etc.). Castings of runner shovels for water turbines, complex in shape, were produced in Vacuum degassed material was used in order to achieve good weldability and meet the demanding requirements for mechanical values of the casting. Martensitic, creep-resisting steels with content of 9 % of Cr (P91) are very important in material solution of high-exposed parts of power equipment pressure systems. They successfully replace materials used so far. Accordingly, the ŽĎAS plant began to prove production of castings made from this material. The first test castings were produced in Contract for the Norwegian company I.P.HUSE for delivery of 16 pieces of chain wheels and 70 pieces of blocking arms for anchor chains of oil platform to the Mexican Gulf (HOLSTEIN project) was completed and followed up by another supply of castings for the oil platform of RED HAWK project. Significant contract for delivery of forgings from austenitic steels for nuclear power engineering for MSA Dolní Benešov and MOSTRO Prague was realized. In the export markets, the first important contracts for supplies of shafts for wind power plants to Spain were gained. Production of rollers for printing industry for United Kingdom and production of ship engines for Croatia continued. ŽĎAS signed the contract for supplies of complex forgings for gas turbines with the JSC Energomash Corporation, Petersburg in General contract for deliveries of forgings was signed with Wyman-Gordon, s.r.o. Company, Prague in April of 2003, the sole owner of which is the American Wyman-Gordon Company. This contract concerns production of rough forgings (open die forgings) intended for landing gears die forgings for Boeing and Airbus aircrafts (Messier-Dowty). Signing of contract was anticipated by proving of ŽĎAS s ability to enter the new market sector of special steels for the aircraft industry. As regards investment to the enterprise, modernization of forging unit with CKV 630 forging press and installation of GOLEM band saw belonged to the most significant investments. Within the frame of rough machining shop capacity increase, ŽĎAS finished overhaul and modernization of machine tools the horizontal boring and milling machine W 200G CNC and boring and turning mill SK 400 CNC. Extensive investment was realized in the laboratories in order to facilitate their penetration to the most demanding markets as concerns quality and testing. This investment vitalized testing in metallography, chemistry as well as mechanical tests in order to meet the challenging requirements of the new customers from aircraft and power engineering industry. During the last year, laboratories took part in several interlaboratory comparison tests with international participation. Non-destructive testing working sites, especially facilities for ultrasonic testing were completed in Successful re-audit of quality system according to the new ČSN EN ISO 9001:2001 standard was carried out in Metallurgy in April of During the year, the customer and certification audits were carried out, e.g. by the following companies: RINA Certification Society approval of production of forgings for shipbuilding industry, GE customer VOEST ALPINE castings of gas turbines, WYMAN GORDON forgings for aircraft industry, AVIA PROPELLER ingots and rough machined forgings, Certification Society České dráhy approval of production of castings and forgings for ČD and ALSTOM Brno forgings. The implemented quality system in Metallurgy is subject to audit by the customers and has always been approved to meet their requirements. 11

12 Obor Nástroje Rok 2003 byl z hlediska oboru výroby nástrojů významným obdobím, zejména pro výrobu nástrojů pro karosářské díly. Hlavním projektem byla dodávka lisovacích nástrojů na nový typ vozu ŠKODA OCTAVIA pro firmu ŠKODA Auto, a.s.. Realizace byla zahájena již v roce 2002 a v roce 2003 probíhaly dokončovací práce na zapracování nástrojů před spuštěním do sériové produkce. Souběžně byly realizovány dílčí zakázky na výrobu nástrojů pro jiné typy vozů, jako např. Daimler Chrysler, BMW, Volkswagen aj., pro významné německé nástrojárny Polynorm GRAU GmbH, Schuler Cartec GmbH, Müller Weingarten GmbH. Rok 2003 byl také významný z hlediska pokračování projektu Rozšíření výroby nástrojů, jehož hlavním posláním je nabídnout zákazníkům komplexní ucelenou nabídku možnosti výroby nástrojů od konstrukčního vývoje až do fáze zapracování nástrojů na zkušebních lisech. V roce 2003 pokračoval tento projekt další etapou výstavby pracovišť pro nástrojářské a montážní práce. Obor Externí montáže Obor Externí montáže zajišťoval v průběhu roku 2003 finální a kusové dodávky formou šéfmontáže, oprav, seřízení a uvádění zařízení do provozu u řady zákazníků v tuzemsku i zahraničí. Práce je poskytována díky odborné a jazykové znalosti pracovníků v dobré kvalitě a v požadovaných termínech v oborech tvářecích strojů, válcoven, i v ostatních příbuzných oborech. Prováděny jsou rovněž práce s přemístěním strojírenských zařízení velkých hmotností i ve stísněných podmínkách. Z nejvýznamnějších akcí lze jmenovat rekonstrukce a modernizace hydraulických rozvodů lisů na výrobu železničních dvojkolí v Bonatrans a.s. Bohumín a rekonstrukce a modernizace chladicího lože středojemné válcovny v US Steel Třinec, kde byla akce zrealizována ve velmi krátkém termínu v nepřetržitém provozu za 6 týdnů k plné spokojenosti zákazníka. Ve Škodě Auto Mladá Boleslav byla provedena rekonstrukce a modernizace tří kusů lisů Erfurt 1250 a pro zákazníka je celoročně prováděna údržba lisů na staré a nové lisovně. Ve firmě Tower Automotive Malacky byla uvedena do provozu lisovací linka se sedmi lisy Erfurt 315 a 500 dovezených ze SRN. VMagně Cartech České Velenice byla provedena rekonstrukce a modernizace tří lisů Erfurt 800. Pro firmu Rexroth Bosch byla ve firmě Wegon Bělá pod Bezdězem provedena rekonstrukce a modernizace lisů SMG 630. V SRN byla prováděna demontáž, opravy a montáže celé řady technologických zařízení pro různé zákazníky. V Íránu byla formou šéfmontáže zajišťována montáž manipulátoru pro kovací soubor. Zároveň byl formou šéfmontáže smontován a uveden do provozu lis na výrobu ventilů v Číně. V Polsku byl smontován a uveden do provozu hydraulický lis na lisování výlisků pro automobilový průmysl.

13 Tooling The year 2003 was very important for the tooling production branch, especially in production of forming dies for car body parts. The main project was delivery of forming dies for the new type of ŠKODA OCTAVIA car for ŠKODA Auto, a.s company. Project had already began in 2002 and finishing of tooling testing before its putting into operation in the series production took place in At the same time, part commissions for production of tooling for other types of cars were realized. It concerns for example Daimler Chrysler, BMW, Volkswagen, etc. and the important German tool shops Polynorm GRAU GmbH, Schuler Cartec GmbH or Müller Weingarten GmbH. As for continuing implementation of the project Extension of Tooling Production, the year 2003 was also very important. The main objective of this project is to provide the customers with a comprehensive offer for tooling production, from design development up to the phase of tooling testing on testing presses. In 2003, this project continued by the next stage of building of working sites for car body forming dies and assembly operations. External Assembly External assembly plant ensured complete and unit deliveries by means of supervision during assembly, repairs, setting-up and putting into operation at a number of domestic and foreign customers during The work is provided in a good quality and within the required schedule thanks to technical and language knowledge of the staff, in forming machines, rolling mills and other related branches. External assembly plant also offers displacement work with massive machinery equipment or in crowded conditions. One of the most important projects was reconstruction and modernization of hydraulic distributions of presses for railway wheels in BONATRANS a.s. Bohumín and reconstruction and modernization of cooling bed of medium-light section mill in US STEEL Třinec which was realized during uninterrupted operation only within 6 weeks, to full customer s satisfaction. Three presses Erfurt 1250 were reconstructed and modernized in ŠKODA Auto Mladá Boleslav. Maintenance of presses in the old and new pressing shop is carried out for this customer every year. Pressing line with seven presses Erfurt 315 and 500 imported from Germany was put into operation in the company TOWER Automotive Malacky. Three presses Erfurt 800 were reconstructed and modernized in the company MAGNA CAR- TECH České Velenice. SMG 630 presses were reconstructed and modernized for REXROTH BOSH company at WE- GON Bělá pod Bezdězem. Disassembly, repairs and assemblies of number of technological equipment for various customers were carried out in Germany. Supervision during assembly was provided during manipulator and forging unit assembly in Iran. Press for production of valves was assembled and put into operation by means of supervision during assembly in China. Hydraulic press for stamping of pressings for automobile industry was assembled and put into operation in Poland. 13

14 Výrobní program Válcovny Zařízení válcoven Zařízení na zpracování materiálu ze svitku Úseky kontilití Rovnací linky na kruhové tyče a trubky Rekonstrukce a modernizace Tvářecí stroje Zařízení pro volné a zápustkové kování Zařízení pro plošné a objemové tváření Zařízení pro zpracování kovového odpadu Hydraulické válce a zařízení Rekonstrukce a modernizace strojů Metalurgie Odlitky z ocelolitiny a tvárné litiny Ingoty Volně kované výkovky Modely Nástroje Nástroje pro automobilový průmysl Nástroje pro postupové tváření Nástroje pro spotřební průmysl Speciální nástroje a přípravky Manufacturing Program Rolling mills Rolling mill equipment Coiled sheet metal processing lines Sections of continuous casting equipment Tube and bar straightening lines Reconstructions and modernisations F orming machines Open die and close die forging equipment Sheet metal and volume forming equipment Metal scrap processing equipment Hydraulic cylinders and hydraulic equipment Reconstruction and modernisation of machines Metallurgy Steel and nodular iron castings Ingots Open die forgings Patterns Tooling Forming dies for automotive industry Progression tools for transfer forming Forming dies for consumer industry Special tools and jigs

15 Organizační struktura ŽĎAS, a.s. ŽĎAS, a.s. Organization Chart Stav ke dni Valid to VALNÁ HROMADA GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS DOZORČÍ RADA SUPERVISORY BOARD PŘEDSTAVENSTVO BOARD OF DIRECTORS GENERÁLNÍ ŘEDITEL MANAGING DIRECTOR FINANCE FINANCE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ HUMAN RESOURCES OBCHOD SALES VÝROBA PRODUCTION TECHNIKA ENGINEERING KAPITÁLOVÝ ROZVOJ CAPITAL DEVELOPMENT LOGISTIKA LOGISTICS 15

16 Dozorčí rada (k ) Předseda Člen Člen Člen Člen Člen Představenstvo (k ) Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Ing. Marián Kurčík Ing. Július Kriváň Ing. Vladimír Zvarík Ing. Ján Banas Ing. Miloslav Mach Bohumil Topinka Ing. Vladimír Soták Ing. František Hudák Ing. Aleš Medvec Ing. Jaromír Ošťádal Ing. Ivan Trajteľ Ing. Štefan Pintér Ing. Miroslav Šabart JUDr. Hana Zezulová Vrcholový management (k ) Generální ředitel Ing. František Hudák Finanční ředitel Ing. Aleš Medvec Obchodní ředitel Ing. Miroslav Šabart Výrobní ředitel Ing. Jaromír Ošťádal Ředitel logistiky Ing. Štefan Pintér Technický ředitel Ing. Ivan Trajteľ Personální ředitel JUDr. Hana Zezulová Vedení společnosti k Company Management on Ing. Vladimír Soták předseda představenstva Chairman of the Board Ing. František Hudák místopředseda představenstva a generální ředitel Vice Chairman of the Board and Managing Director Ing. Aleš Medvec člen představenstva a finanční ředitel Member of the Board and Financial Director Ing. Jaromír Ošťádal člen představenstva a výrobní ředitel Member of the Board and Production Director Ing. Ivan Trajteľ člen představenstva atechnický ředitel Member of the Board and Technical Director Ing. Štefan Pintér člen představenstva a ředitel logistiky Member of the Board and Logistic Director Ing. Miroslav Šabart člen představenstva a obchodní ředitel Member of the Board and Commercial Director JUDr. Hana Zezulová člen představenstva a personální ředitel Member of the Board and Personnel Director

17 Supervisory Board (Situation on ) Chairman of the Supervisory Board Marián Kurčík Member of the Supervisory Board Július Kriváň Member of the Supervisory Board Vladimír Zvarík Member of the Supervisory Board Ján Banas Member of the Supervisory Board Miloslav Mach Member of the Supervisory Board Bohumil Topinka Board of Directors (Situation on ) Chairman of the Board Vladimír Soták Vice Chairman of the Board František Hudák Member of the Board Aleš Medvec Member of the Board Jaromír Ošťádal Member of the Board Ivan Trajteľ Member of the Board Štefan Pintér Member of the Board Miroslav Šabart Member of the Board Hana Zezulová Senior Management (Situation on ) Managing Director František Hudák Financial Director Aleš Medvec Commercial Director Miroslav Šabart Production Director Jaromír Ošťádal Logistic Director Štefan Pintér Technical Director Ivan Trajteľ Personnel Director Hana Zezulová Dozorčí rada společnosti k Company Supervisory Board on Ing. Marián Kurčík předseda Dozorčí rady Chairman of the Supervisory Board Ing. Július Kriváň člen Dozorčí rady Member of the Supervisory Board Ing. Vladimír Zvarík člen Dozorčí rady Member of the Supervisory Board Ing. Ján Banas člen Dozorčí rady Member of the Supervisory Board Ing. Miloslav Mach člen Dozorčí rady Member of the Supervisory Board Bohumil Topinka člen Dozorčí rady Member of the Supervisory Board 17

18 Výkaz zisku a ztráty ŽĎAS, a.s. v plném rozsahu (v celých tisících Kč) I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III. 2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti akomplexních nákladů příštích období (+/ ) IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly

19 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 65 VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 65 VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/ ) X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q. 1. splatná Q. 2. odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti S. 1. splatná S. 2. odložená * Mimořádný výsledek hospodaření W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/ ) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/ ) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/ )

20 Rozvaha ŽĎAS, a.s. v plném rozsahu (v celých tisících Kč) AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3. Software Ocenitelná práva 5. Goodwill (+/ ) 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 5. Základní stádo a tažná zvířata 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/ ) B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata 5. Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Dohadné účty aktivní 6. Jiné pohledávky 7. Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6. Stát daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 3. Příjmy příštích období 2 8 9

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T 2 0 0 7 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti... 6-8 Slovo

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 2010 Výroční zpráva / Annual Report 2010 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2010 2009 Bilanční suma 103 035 100 840 Základní kapitál 750 750 Zisk

Více

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. 2 OBSAH TABLE OF CONTENTS 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2 Profil společnosti 5 3 Hlavní úspěchy roku 2013 8 4 Vedení společnosti

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report Obsah Úvodní slovo 6 Profi l společnosti 8 Management společnosti 8 Členství

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 1 Obsah /Content 1. Obsah... 4 2. Úvodní slovo... 5 3. Údaje o společnosti...14 4. Finanční výsledky...23 5. Auditorská zpráva...31 6.

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020 O b s a h C O N T E N T S Základní údaje o společnosti Základní kapitál Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci Organizační struktura Členství v jiných osobách Profil společnosti Shrnutí roku

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více