N6zev isdku c.iaa. 862.obd.- Brutto B62.obd. - Korekr Bdz.obd. - Netto Min.0d.obd.-Nett<

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N6zev isdku c.iaa. 862.obd.- Brutto B62.obd. - Korekr Bdz.obd. - Netto Min.0d.obd.-Nett<"

Transkript

1 Datum tisku ROZVAHA (POD) ke dni 6.1 (v tis.kd) PALOMO, a.s. leo Otomouckd 83 / 58 OKEC LoStice Loitice N6zev isdku c.iaa. 86obd.- Brutto B6obd. - Korekr Bdz.obd. - Netto Min.d.obd.-Nett< AKTIVA CELKEM ' A Pohled5vky za upsanf vlastni kapitdtl B Dlouhodobyi majetek B Dlouhodobi nehmotn;i majetek t.1 Ziizovaci vldaje 5 Nehmotn6 vlisledky vizkumu a vlivoje 6 Software Oceniteln5 pr5va 8 Goodwill 9 J inli dlouhodobli nehmotnli majetek Nedokonden;i dlouhodob! nehmotnli majetek 11 c Poskytnut6 zttlohy na dlouh. nehm majetek 1 B Dlouhodob! hmotnf majetek il.1. Pozemky Stavby Samostatn6 movit6 v6ci a soubory mov. v6ci Pestitelsk6 celky trval!ch porost 17 Dosp6la zviyata a jejich skupiny a Jin! dlouhodob! hmotni majetek Nedokonden! dlouhodobli hmotnli majetek ' Poskytnut6 zllohy na dlouhod.hmotnyi majetek Oceiovaci rozdil k nabyt6mu majetku o B Dlouhodobri finandni maietek ilt.1 Podily v ovlddan;ich a fizen'ich osob6ch Podily v [6etnich jedn.pod podst. vlivem 5 Ostatni dlouhodob6 cenne papiry a podily P&jcky a fvdry-ovl6d.a iid.osoba,podstatn! vliv 7 5. Jin! dlouhodob! finandni majetek 8 n Poiizovany dlouhodobyi finandn i majetek 9 Poskytnute zalohy na douhodobyi financni majek 3

2 N6zev isdku c.iad. 86obd.- Brutto B6Z.obd. - Korekr Bdobd. - Netto Min.d.obd.-Nett< ObeZnd aktiva (^ Zitsoby c.l.'l Materi6l Nedokonden6 vfroba a polotovary J Vlirobky Mlad6 a ostatni zviiata a jejich skupiny ZboZi 37 o Poskytnute z1lohy na zdsoby 38 c.tl Dlouhodob6 pohled6vky 39 c.il.1 J a 8. Pohledavky z obchodnich vztah[r Pohled6vky-ovl6dajici a iidici osoba Pohleddvky-podstatnf vliv PohledSvky za spoled,6leny druzst., 6ast.sdruZ Dlouhodob6 poskytnut6 zltlohy Dohadn6 dty aktivni Jin6 pohleddvky OdloZen6 daiov5 pohleddvka o7 c.1il. Kr6tkodobe pohled5vky c.ilt.1 Pohled6vky z obchodnich vztahfi PohledSvky-ovl6dajici a iidici osoba o. v. Pohleddvky -podstatny vliv Pohled6vky za spole6niky,cleny druzst.,icast.sd Soci6lni zabezpeceni a zdravotni poji5t6ni StSt-daiov6 oohleddvka KrStkodobe poskytnute zalohy Dohadn6 [cty aktivni Jine pohledsvky 51 5 UCJ ' c.tv. Krdtkodobli fi nancni majetek c.tv.1 z Penize Udty v bankach Kr6tkodobe cenn6 paplry a podily Poiizovanli kratkodobli finan6n i majetek D easove rozliseni I 176 D.t.1 N5klady piistich obdobl Komplexni ndklady pii5tich obdobi Piljmy pii5tich obdobi

3 N6zev i6dku c.ied. Stav v b6tid.ob< Stav v min.d.obr PASIVA CELKEM A Vlastni kapit5l olr A Z6kladni kaoital A.t.1 Zdkladni kapit6l Vlastni akcie a obchodni podily Zmlny z5kladniho kapit6lu A Kapit6love fondy A.il '1. Emisni 5io Ostatni kapit5lov6 fondy Oceiovaci rozdily z piecendni maj. a z6v. Oceiovaci rozdily z piecendni pii piem6n6ch 7 75 U /rb 77-1 n -1 A ilt. Rezervni fondv.ned6l.fond a ost.fondv ze zisku A. il t.1 ZAkonn'i rezervnl fond/nedelitelnyi fond/ Statut6rni a ostatni fondv A.IV Vfsledek hospodaieni min. let 81 A.tv.1 Nerozddlenyi zisk minul;ich let 8 U Neuhrazend ztr5ta minulvch let 83 A.V. Visledek hospodaieni (+/-) B Cizi zdrole B Rezervy 86 B.t.1. Rezervy podle zvl65tnich pr6v piedpis 87 z Rezerva na dtrchody a podobn6 zdvazky Rezerva na dah z piijmi Ostatni rezervv 9 B Dlouhodobe z6vazky B.il 1 ZAvazky z obchodnich vztahi 9 z. Zlvazky-ovlldajici a iidici osoba 93 76v azky -podstatnyi v I i v 9 Z6v azky ke spolecn ik& m, cl enfim druzstva, dast. sd ru 95 Dlouhodobe piijat6 z5lohy 96 o. R Vydan6 dluhopisy Dlouhodob6 smdnky k Ihrad6 Dohadn6 fdty pasivni Jin6 zlvazky OdloZenyi danov! z6u azek 11

4 NSzev i6dku e.raa. Stav v b6rid.ob< Stav v min.fd.obr B Kr6tkodobe zdvazky ilt.1 J 't1 ZAvazky z obchodnich vztahfr Z vazky-ovl1dajici a iidici osoba Ztx azky -podstatni v I i v ZAv azky ke spole6n ikfl m, dl en. d ruzstva. ricast. sdruz. ZAvazky k zamdstnancfim ZAvazky ze soc. zabezpedenl a zdravotnlho poji5t. StSt-daiove zfvazky a dotace Krdtkodob6 piijat6 zdlohy Vydan6 dluhopisy Dohadnd fcty pasivni Jin6 zavazky B.IV. Bankovni uvery a vlipomoci B.tv.1 Bankovni uvdry dlouhodob6 Kr6tkodobe bankovni fvery Kr6tkodobe financni v!pomoci easov6 rozliseni c.t.'1. Vyidaje pii5tich obdobi Vfnosy pii5tich obdobi OkamZik sestaveni: ke dni 6.1 Odesl5no dne: Pr6vni forma: Podpis odpovedne osoby za sestaveni: Vavrdov6 Podpis odpov6dne osoby: Jan Fajt Ing. Piedmet oodnik6ni: Zemedelsk6 prvoiroba Telefon: Razitko:

5 vikaz zlsku A zrrary (PoD) ke dni (v tis.kd) Datum tisku PALOMO, a.s leo Olomouck6 83 / 58 OKEC LoStice Lo5tice Ndzev isdku c.iad. Skut.v b611d,ob< Skut.v min.fd.ob f"zby za prodej zbozi '19 A N6klady vynalozen6 na prodanl zbozi f Obchodni marze 3 39 JUJ il.1. Vyikony frby za prodejvlastnich vfrobk a sluzeb ZmEna stavu zdsob vlastni vyiroby Aktivace B Vlikonov6 spotieba z ddd 768 B.1. Spotieba materi6lu a energie SluZby Piidand hodnota Osobni nsklady c.1. Mzdove n6klady Odmeny clenfrm orgdnu spoled. a druzstva Naklady na soci6lni zab. azdravotni pojisteni Soci6lni naklady D. E Dan6 a poplatky Odpisy dlouhodob6ho nehm a hmotn6ho majetku TrZby z prodeje dlouhodobeho majetku a materi6lu ' ilt.1. Tiby z prodeje dlouhodobeho majetku frby z prodeje materi6lu I F. ZUstatkov6 cena prod. dlouh.majetku a materidlu o F.1 z tv. H. t. Z&statkovii cena prod. dlouhodobeho majetku Prodani materi6l Zm6na stavu rez. a OP v prov.obl. a KN pii5t.obd Ostatni provozni vlinosy Ostatni provozni n6klady Pievod provoznich vinosfr u6 Pievod provozn lch nrikladir 9 3 5/ Provozn I vyisledek hospodaien i

6 NSzev isdku c.rao. Skut.v b6i.ri6.ob< Skut.v min.[d.ob J. vil.1 vilt K. tx. L. M. X N. xt. o xlt. P. f iby z prodeje cennfch papirrl a podilir Prodan6 cenn6 papiry a podily Vyinosy z dlouhodob6ho finandniho majetku 33 Vlnosy z podnikfr -ovl5dajici osobou a podstat.vli Vinosy z ostat.dluhop.,cennlch pap. a podil Vlnosy z ostat. dlouhodob6ho finandniho majetku Vlnosy z krstkodob6ho finandniho majetku Ndklady z financniho majetku Vlnosy z piecen6ni cen. pap. a derivdt N6klady z piecendni cen.pap. a deriv6tu Zmdna stavu rezerv a opr.pol. ve finandni oblasti Vinosov6 [roky Nakladov6 uroky Ostatni finandni vinosy Ostatni fi nan6ni nsklady Pievod finandnich vfnosri Pievod finandnich n6kladfr Finandni vlisledek hospodaieni o Dai z piijm& za b6nou cinnost 9 Q.1. xilt. R. - splatnd - odlozen5 Vlisledek hospodaien i za bdznou dinnost 5 37 b UJ/ Mimoi6dn6 vfnosy Mimoi6dn6 n6kladv s Dan z piijmt z mimoi6dn6 cinnosti o3 3 n o s.1. - splatn odlozend 57 Mimoi6dni vlisledek hospodaieni 58 z T Pievod podilu na v1isl. hodpod. spolecnikrim 59 Vlisledek hospodaieni za cetni obdobi (+/-) Visledek hospodaieni pied zdan6nim OkamZik sestaveni: ke dni Odesldno dne: Pr6vniforma: Podpis odpov6dn6 osoby za sestavenl: Vavrdov6 Podpis odpov6dn6 osoby: Jan Fajt Ing. Piedm6t oodnik6ni: Zem6d6lskd prvoviroba Telefon: Razltko:

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ZPRAVA I\EZAVISLEHO A{JDITORA

ZPRAVA I\EZAVISLEHO A{JDITORA ZPRAVA I\EZAVISLEHO A{JDITORA o ov6ien{ fiietnf zfv6rky Piiiemce N{zev: Sirlto: Km5nohorskf poliklinika s.r.o. Zilkovaul. d.p. 5, Litvinov PSe 436 0l IC : 250 30 302 Auditor Ing. Dagmar Svecor'6, auclitorske

Více

ROZVAHA utzenn t'ii sannos pravn E celky, svazky osci, Rector*Alti nnoy Rector,t u sou onznosrt

ROZVAHA utzenn t'ii sannos pravn E celky, svazky osci, Rector*Alti nnoy Rector,t u sou onznosrt ROZVAHA utzenn t'ii sannos pravn E celky, svazky osci, Rector*Alti nnoy Rector,t u sou onznosrt AKTIVA CELKEM Ndzev polozky Obec LuZn6; teo OOSO+OZZ; Luind 230, 756 11 LuZn6 Zatim neurdeno PiedmEt Einnosti:

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Městys Velký Újezd; IČO 00299677; Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Loukov; IČO 00287440; Loukov 199, 768 75 Loukov Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí Niva; IČO 70939721; Chlum 43, 388 01 p. Blatná Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO; IČO 70960691; Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Dolní Třebonín; IČO 00245852; Dolní Třebonín 6, 382 01 Dolní Třebonín Zatím neurčeno Předmět

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 214 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 214) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Brněnec; IČO 00276464; Moravská Chrastová 77, 569 04 Brněnec Zatím neurčeno Předmět činnosti

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Svatojánský Újezd; IČO 00578606; Svatojanský Újezd 54, 507 81 Svatojanský Újezd Název položky Zatím neurčeno

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Košice; IČO 49540858; Košice 46, 285 04 Uhlířské Janovice Obec nebo městská část hlavního města

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Vinařice; IČO 00235113; V. ulice 250, 273 07 Vinařice Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO Mikroregion Podlesí; IČO 70910812; Milenov 120, 753 61 Milenov Zatím neurčeno Předmět činnosti

Více

uinrnimr STANDARDy pro podntkatele

uinrnimr STANDARDy pro podntkatele ieski telekomunikaini infrastruktura a.s. PRO FORMA ZAId.AJOVACi ROZVAHA, KOMENTAR K PRO FORMA ZAHAJOVACi F(OZYAZE A VVROK AUDITORA K 1. LEDNU 2015 SESTAVENA V SOULADU SE ZAKONEM T,. sasnggl SB., O UCETNICTVi

Více