P íloha k ú etní záv rce za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9"

Transkript

1 P íloha k ú etní záv rce za rok P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis, pro ú etní jednotky, které jsou podnikateli ú tujícími v soustav podvojného ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis. Údaje p ílohy vycházejí z ú etních písemností ú etní jednotky (ú etní doklady, ú etní knihy a ostatní ú etní písemnosti) a z dal ích podklad, které má ú etní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících K, pokud není uvedeno jinak. P íloha je zpracována za ú etní období po ínající dnem 1.ledna 2009 a kon ící dnem 31.prosince Obecné údaje: 1.) Obchodní jméno : EURO arm spol. s r.o. 2) Sídlo : T ínská 222, enov 3.) právní forma : spole nost s ru ením omezeným 4.) p edm t innosti : výroba a dovoz chemických látek a chemických p ípravk klasifikovaných jako oxidující, vysoce ho lavé, ho lavé, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro produkci, nebezpe né pro ivotní prost edí, zdraví kodlivé, íravé, drá divé, senzibilizující a prodej chemických látek a chemických p ípravk klasifikovaných jako toxické, - opravy motorových vozidel, - silni ní motorová doprava - koup zbo í za ú elem dal íh prodeje a prodej, - ezání d eva na pile, - provozování erpacích stanic a palivy a mazivy, - nákup, prodej a skladování paliv a maziv / v.jejich dovozu/ 5.) datum vzniku : rozvahový den : 31. prosince 2009 okam ik sestavení ú etní záv rky: 26.dubna ) seznam osob (fyzických, právnických) s více ne 20 % podílem na základním kapitálu: Ing. Old ich Zahradník 50% Du an Zagyi 25% Julius Zagyi 25% 7.) Popis zm n a dodatk provedených v uplynulém ú et. období v obchodním rejst íku: nebyly 8.) jména, p íjmení len statutárních orgán k datu : Statutárním orgánem zapsaným v obchodním rejst íku k jsou jednatelé: Ing. Old ich Zahradník

2 Du an Zagyi 9.) název a sídlo obchodní spole nosti v nich má ú etní jednotka v t í ne 20% podíl na základním kapitálu: P.F.N. spol. s r.o. 70% SLOVCHEMA spol. s r.o. 70% PPD spol. s r.o. 100% 10 ) vý e osobních náklad a údaje o po tu zam stnanc : osoby osoby osobní náklady(v tis.k ) osobní náklady(v tis.k ) Polo ka / rok Pr m rný p epo tený po et zam stnanc z toho: lenové ídících orgán Na d chodové poji t ní a na penzijní poji t ní byl v r poskytnut p ísp vek v celkové vý i 9 660,00K. Odm ny statutárních orgán Období vý e odm ny (v tis.k ) Statutárním orgán m nebyly poskytnuty p j ky, záruky ani ostatní pln ní v pen ní nebo naturální form. Informace o pou itých ú etních metodách, obecných ú etních zásadách a zp sobech oce ování 1.) Zp sob ocen ní : a) zásob nakupovaných, vytvo ených ve vlastní re ii b) DHM a DNM vytvo eného vlastní inností c) cenných papír, majetkových ú astí d) p íchovk a p ír stk zví at Ocen ní nakupovaných zásob je stanoveno v po izovací cen. DHM a DNM vytvo en vlastní inností je ocen n vlastními náklady. Zásoby vyrobené vlastní inností jsou oce ovány na úrovni vlastních náklad, podle zpracované kalkulace, jedná se o jednoduchou výrobu, kdy nakoupené zbo í je p ebalováno do jiných obal. 2.) Zp sob stanovení reproduk ní po izovací ceny u majetku ocen ného v této cen a po ízeného v pr b hu ú etního období Reproduk ní po izovací cena nebyla v ú etním období 2009 uplatn na.

3 3.) Druhy vedlej ích po izovacích náklad, které se obvykle zahrnují do po izovací ceny nakupovaných zásob Do po izovací ceny nakupovaných zásob byly v r zahrnovány tyto nejvýznamn j í vedlej í po izovací náklady: - p eprava - náklady spojené s dovozem materiálu - clo - dal í poplatky b) Do ceny zásob vlastní výroby byly zahrnovány tyto náklady náklady na mzdu náklady na re ii náklady na materiál 4.) Podstatné zm ny zp sobu oce ování, postup odpisování, postup ú tování oproti p edcházejícímu ú etnímu období : Oproti p edcházejícímu ú etnímu období nedo lo ke zm n postup odpisování a ú tování, je by ovlivnila vý i majetku, závazk a výsledku hospoda ení. Spole nost ú tovala o odlo eném da ovém závazku, který vykazuje celkovou hodnotu ,40K. 5.) Zp sob stanovení opravných polo ek a rezerv k majetku: Opravné polo ky se vytvá ejí k neproml eným pohledávkám, které byly minimáln 12 m síc po splatnosti a to do vý e 100% rozvahové hodnoty pohledávky. U ostatních pohledávek je tvorba ú etních opravných polo ek závislá na délce prodlení a pohybuje se v intervalu od hodnoty 20 do 80%. K rozvahovému dni byly tvo eny opravné polo ky k zásobám s nízkou dobou obratu a to ve vý i 56,35% jejich hodnoty. Reálnou hodnotou byly k rozvahovému dni p ecen ny ve keré dlouhodobé finan ní investice a to metodou ekvivalence v souladu s 27 odstavce 7 zákona o ú etnictví. 6.) Zp sob sestavení odpisových plán : V návaznosti na zákon o ú etnictví (. 563/1991 Sb.), na Vyhlá ku.500/2002 Sb., eské ú etní standardy pro podnikatele a zákon.586/1992 Sb. o daních z p íjm, v platném zn ní byl ú etní jednotkou sestaven odpisový plán pro odpisování DHM a DNM, který je od vzniku ú etní jednotky archivován. Ro ní odpisová sazba je ur ena pom rem vstupní ceny a délkou odpisování. Délka odpisování uplatn ná v ú etnictví není shodná s délkou odpisování pro da ové ú ely, ú etní a da ové odpisy se tudí nerovnají. 7.) Zp sob uplatn ný p i p epo tu údaj v cizích m nách na m nu eskou Oce ování majetku a závazk v cizích m nách probíhá podle 24 odst. 7 zákona o ú etnictví. V pr b hu ú etního období byl pro p epo et pou it pevný kurz vycházející z aktuálního kurzu NB platného k poslednímu dni p edcházejícího m síce. K rozvahovému dni byly z statky ú t majetku a závazk vyjád ené v cizích m nách p epo teny aktuálním kurzem NB platným

4 pro rozvahový den a rozdíly byly zaú továny výsledkov. Dopl ující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát 1.)Významné události po datu ú etní záv rky Mezi rozvahovým dnem a datem sestavení ú etní záv rky nedo lo k ádným významným událostem. 2.)Hmotný a nehmotný majetek krom pohledávek a) Souhrnná vý e majetku neuvedená v rozvaze v po izovacích cenách Ú etní jednotka eviduje majetek nezachycený v rozvaze v podrozvahové evidenci a to v celkové ástce tis.k. b) Rozpis hmotného majetku, který je zatí en zástavním právem Nemovitý majetek zapsaný na LV 2158 je zastaven zástavní smlouvou k zaji t ní budoucích pohledávek u Komer ní banky a.s. Praha. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Rozpis dlouhodobého majetku polo ka (v tis.k ) Po izovací cena Oprávky (2008) Po izovací cena Oprávky (2009) (2008) (2009) Pozemky Stavby Samostatné movité v ci Nedokon ený dl. hmotný majetek Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku: polo ka (v tis.k ) Po izovací cena (2008) Oprávky (2008) Po izovací cena (2009) Oprávky (2009) software ostatní nehm.m Majetek v operativním pronájmu Na základ smlouvy o nájmu movité v ci má spole nost v pronájmu 6 osobních automobil v po izovací cen tis. K, tento majetek je veden v podrozvahové evidenci.

5 P ehled p ír stk a úbytk dlouhodobého majetku podle jeho hlavních skupin PS k (+)p ír stky (-) úbytky KS k (v tis.k ) ú et PC ZC PC PC**) Odpis *) PC ZC Vysv tlivky k pou itým zkratkám: PS (KS)... po áte ní (kone ný) stav PC (ZC)... po izovací (z statková) cena *)... odpisy 021. stavby samost.movité v ci (stroje,p ístroje,za ízení) **)... prodej, likvidace Pohledávky po lh t splatnosti ( v tis. K ) Polo ka do 90 dn do 180 dn do 360 dn nad 360 dn pohledávky celkem Pohledávky se lh tou splatnosti více ne 5 let nejsou. Závazky po lh t splatnosti: ( v tis. K ) Polo ka do 90 dn do 180 dn do 360 dn Nad 360 dn Závazky celkem Závazky se lh tou splatnosti více ne 5 let nejsou Vý e splatných závazk k OSSZ a ZP k : - OSSZ tis.k - PZP tis.k - VZP tis.k - RBP tis.k - OZP tis.k -ZPMV.. 13 tis.k - NZP.. 0 tis. K V echny vý e uvedené závazky byly uhrazeny v termínu do Ke dni p edání ú etní záv rky sestavené k ú etní jednotka nevykazuje ádné závazky ke státnímu rozpo tu, orgán m d chodového a zdravotního zabezpe ení, které by se týkaly závazk splatných k rozvahovému dni. Náklady na statutární audit inily v roce 2009 ástku 90 tis. K.

6 Vlastní kapitál Zm ny, které m ly v pr b hu ú etního období vliv na zvý ení, i sní ení vlastního kapitálu jsou uvedeny v p íloze.1. Zp sob úhrady ztráty (rozd lení zisku) p edcházejícího ú etního období: Výsledek hospoda ení za rok 2008, to je zisk ve vý i tis. K, byl v souladu s rozhodnutím valné hromady z ásti p eveden na ú et nerozd leného zisku minulých let a z ásti byl pou it na výplatu podíl na zisku. Základní kapitál EURO arm s pol s r.o. vý e obchodního podílu v K Ing. Old ich Zahradník Du an Zagyi Julius Zagyi ZK celkem zapsaný v OR: Základní kapitál spole nosti je pln splacen..výnosy z b né innosti: ( v tis. K ) typ innosti Tuzemsko Zahrani í Období Tr by z prodeje výrobk Tr by za slu by Tr by z prodeje zbo í Ostatní provozní výnosy CELKEM V ú etním období 2009 nebyly vynalo eny ádné výdaje na výzkum a vývoj. Transakce se sp ízn nou osobou V roce 2009 uzav ela spole nost EURO arm spol. s r.o. s dce innou spole ností Slovchema s.r.o.obchodní p ípady v celkovém objemu tis. K a tyto transakce byly uzav eny za b ných tr ních podmínek. P ehled o pen ních tocích P ehled o pen ních tocích je u veden v p íloze. 2. Odesláno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu ú etní jednotky: Osoba odpov dná za ú etnictví (jméno a podpis) Osoba odpov dná za ú etní záv rku (jméno a podpis)

7

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, 572 14 Policka ˇ 6112344 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A 2 0 0 9

S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Chceme stát na pici softwarových spole ností. Chceme být pr kopníky a inspirací pro partnery. Úsp chy na ich zákazník

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Obsah: 1. Úvodní slovo. 2. Zpráva vedení společnosti. 3. Účetní závěrka k 31. 12. 2011. 4. Výrok auditora. 5. Vybrané ukazatele. 6.

Obsah: 1. Úvodní slovo. 2. Zpráva vedení společnosti. 3. Účetní závěrka k 31. 12. 2011. 4. Výrok auditora. 5. Vybrané ukazatele. 6. Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Zpráva vedení společnosti 3. Účetní závěrka k 31. 12. 2011 4. Výrok auditora 5. Vybrané ukazatele 6. Závěr 7. Zpráva o propojených osobách Vážené dámy a pánové, Vážení obchodní

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více