Vyrocni zprava za rok Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyrocni zprava za rok 2011. Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.)"

Transkript

1 Vyrocni zprava za rok 2011 Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.)

2 vyrocni ZPRAvA ZA ROK Bunzl CS s.r.o. ZPRAvA JEDNATElE SPOlECNOSTI 1. Zpniva 0 cinnosti a vyvoji spolecnosti V roce 2011 pokracoval trend snizovanf nakupu spotrebnfho materialu u nasich prednfch zakaznfku. Zaroveii dochazelo k dalsf postupne centralizaci nakupu nadnarodnfch zakaznfku. Obe uvedene skutecnosti se negativne projevily na vyvoji obratu spolecnosti, ktery s porovnanfm s loiiskym rokem mfrne poklesl. V roce 2010 doslo k integraci ceske a slovenske pobocky sku piny BUNZL v oblasti logistiky, nakupu a finand. Prodeje na slovensky trh v roce 2011 byly realizovany a distribuovany ze sfdla spolecnosti Bunzl CS S.r.o. Nakladova struktura spolecnosti se v porovnanf s minulym obdobfm vyrazne nezmenila. Ve skladovem obdobf 2011 se spolecnost soustredila na optimalizaci nakladu a operacnfho modelu. 2. Aktivity v oblasti zivotnfho prosti'edf Spolecnost Bunzl CS pravidelne proveruje vsechny obchodovane polozky a kontroluje, zda jsou v souladu s aktualnf evropskou legislativou pro materialy, prichazejfdho do styku s potravinami. Spolecnost ma uzavrenou smlouvu 0 sdruzenem plnenf se spolecnostf EKO-KOM S.r.O. pod klientskym Cfslem EK-F Spolecnost ma uzavrenou smlouvu 0 sdruzenem plnenf se spolecnostf Natur-pack, a.s. pod Cfslem povinne osoby 0 registraci PO_000S Aktivity v oblasti pravnfch vztahu Vsichni zamestnanci jsou na pravidelnych poradach informovani 0 vyvoji spolecnosti a mail moznost se vyslovit k problemum a pracovnfm podmfnkam na pracovisti. Spolecnost ma se vsemi zamestnanci uzavreny pracovnf smlouvy v souladu se zakonnou upravou Zakonfku prace.

3 4. Obchodnf podfly ovladajfd osoby 5polecnost Bunzl (5 s.r.o. vznikla v roce 1993 jako francouzsko-cesky podnik, soucasti holdingu T.E.C. E.P., ktery byl od ve vlastnictvi britske narodni sku piny BUNZL. V roce 2010 doslo ke zmene vlastnicke struktury spolecnosti. Od 13. prosince 2010 jsou vlastniky spolecnosti 5electuser Limited s podilem 99,8% a Bunzl Group Services Limited s podflem 0,2%. Obe spolecnosti, ktere tvori novou vlastnickou strukturu spolecnosti, jsou soucasti nadnarodni sku piny Bunzl. v breznu 2012 byla spolecnost prejmenovana na soucasny nazev Bunzl (5 S.r.o. 5. Informace 0 organizacnfch slozkach v zahranicf Ucetni jednotka nema organizacni slozku v zahranici. 6. Skut ecnosti po konci rozvahove dne Mezi datem sestaveni ucetni uzaverky a datem teto vyrocnl zpravy nedoslo k zadnym naslednym udalostem, ktere by mely vyznamny vliv na ucetni zaverku k a vyzadovaly doplneni vyrocni zpravy. 7. Zpravy 0 ovladadch vztazfch V roce 2011 nebyly uzavreny zadne nove smlouvy mezi spolecnosti a ostatnimi propojenymi osobami. Prodeje se uskutecnily na zaklade vzajemnych sm luv a/nebo pravidel platnych pro vsechny spolecnosti ve skupine. Veskera tato plneni byla kompenzovana odpovidajidm protiplnenim tj. zaplacenim kupni ceny. Zustatky uctu obchodnich pohledavek a zavazku, trzeb a nakupu tykajidch se vztahu mezi spolecnosti a ostatnimi propojenymi osobami k , jsou soucasti prilohy ucetni zaverky.

4 8. Zaverecne prohlaseni jednatele spolecnosti Bunzl CS s.r.o. Prohlasuji, ze jsem do zpravy 0 vztazich mezi propojenymi osobami spolecnosti Bunzl CS S.r.o. vyhotovovane die 66a, odst. 9, obchodniho zakoniku pro licetni obdobi od 1. Ledna 2011 do 31. Prosince 2011 uvedla veskere, v tomto licetnim obdobi uzavrene k datu podpisu teto zpravy zname: smlouvy mezi propojenymi osobami, plneni a protiplneni poskytnute propojenym osobam, jine pravni ukony ucinene v zajmu techto osob veskera opaheni pfijati nebo uskutecnena v zajmu nebo na popud tech to osob. Prohlasuji, ze si nejsme vedomi skutecnosti, ze by z vyse uvedenych smluv nebo opaheni vznikla spolecnosti Bunzl CS s.r.o. majetkova ujma. V Praze dne 30. brezna 2012 Georgina Dunn Robertson McLeod jednatelka

5 ROZVAHA v plnem rozsahu k 31. prosinci 2011 ( v tisiclch Kc ) Obchodni firma a sidle Identifikacnl cislo , ~.~n.~.i.. g.~... ~:.r. :.9. :...(~f.!.~.~...y. B.Q.f?A.~..!:'::L9.:}... Pocernicka 264 "2S(J'"ij"Ra'd'o'ii'j'ce '" : :~:~~:~~::~~~~~)i~:~: :::" " Oznac. AKTIVA rad. a b c AKTIVA CELKEM (f ) 001 A. Pohledavky za upsany zakladni kapital 002 B. Dlouhodoby majetek (f ) 003 B.I. Dlouhodoby nehmotny majetek (f.os az 12) 004 B. I.1. zrizovacl vydaje Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje Software Ocenitelna prava Goodwill Jiny dlouhodoby nehmotny majetek Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek Poskytnule zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek 012 B.II. Dlouhodoby hmotny majetek (c.14 at 22) 013 B.r1.1. Pozemky Stavby Samostatne movite veci a soubory movitych veci Pestitelske celky Irvalych porostu Dospela zvfi'ata a jejich skupiny Jiny dlouhodoby hmotny majetek Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek Poskytnute zajohy na dlouhodoby hmotny majetek Ocenovacl rozdil k nabytemu majetku Dlouhodoby financni majetek (c.24 at 30) 023 B.I II.1. Pod rly ovladana osoba Pod rly v ucetnich jednolkach pod podstatnym vlivem Ostalni dlouhodobe cenne paplry a podily Pujckya uvery ovladana nebo ovltidajlci osoba, podslalny vliv Jiny dlouhodoby financni majetek porizovany dlouhodoby financni majetek Poskytnule zalohy na dlouhodoby financni majetek 030 Min.lIcetn! Beine ticetn! obdobi obdobi Brutto Korekce Netto Netto

6 Rozvaha (nekonsolidovana) k 31. prosinci 2011 Oznac. AKTIVA rad. Bezne ucetni obdobi Min.ucetni obdobi Brutto Korekce Netto Netto a b c C. Obezna aktiva (1' ) C.I. Zasoby (1'.33 ai 38) C Material 2. Nedokoncena vyroba a polotovary 3. Vyrobky 4. Mlada a ostalni zvifala a jejich skupiny 5. Zboii 6. Poskytnule zaiohy na zasoby C.II. Dlouhodobe pohledavky (f.40 ai 47) C Pohledavky Z obchodnich vztahu 2. Pohledavky - Qvlt!ldana nebo ovladajici osoba 3. Pohledavky - podstatny vliv 4. Pohledavky za spolecniky, i5leny druzstva a za ucastnlky sd ruienl 5. Dlouhodobe poskytnute zalohy 6. Dohadne uety aktivni 7. Jine pohledavky 8. Odloiena dafiova pohledavka Colli. Kratkodobe pohledilvky (F.49 ai: 57) C.III.1. Pohledilvky z obchodnich vztahu 2. Pohledilvky - ovlildana nebo ovlildaj ici osoba 3. Pohledtwky - podstatny vl iv 4. Pohledavky za spolecniky, cleny drui:stva a za ucastnlky sdru!eni 5. Sociilln! zabezpeceni a zdravotni pojisteni 6. Stat - danove pohledavky 7. Kr.:3tkodobe poskytnute zalohy 8. Dohadne LlCty aldivni 9. Jine pohledavky C.IV. Kratkodoby financni majetek (F.59 ai: 62) C.IV.1. Penlze 2. Ucty v bankach 3. Kralkodobe cenne paplry a podlly 4. PoFizovany kralkodoby Flnaneni majetek 0.1. Casove rozhseni (i' ) D.I.1. Naklady pfistich obdobi 2. Komplexni naklady pfistich obdobi 3. PffJmy pmitich obdobi

7 Bunzl CS s.r.o. (di'lve EUROBAL s.r.o.) Rozvaha (nekonsolidovana) k 31. prosinci 2011 Oznat. a PASIVA b rad. Beine Minute obdobi obdobi c 5 6 PASIVA CELKEM (i' ) A. Vlastni kapital (1' ) A.1. Zakladni kapital {r ) A.1.1. Zakladni kapilal 2. Vlas!n! akcie a vlastn! obchodni podily (0) 3. Zmeny zakladniho kapilatu A.l 1. KapiUllove randy (1'.74 az 78) A.I L1. Emisni aiio Alii. 2. Ostatn! kapit<!liov8 fandy 3. Oceriovaci rozdily z preceneni majetku a Z8V8Zku 4. Ocenovaci rozd ily z preceneni pri pfememach spolecnosli 5. Rozdll z pramsn spolecnosti Rezervnl fandy, nedelitelny fond a ostalnl fandy ze zisku ( ) A.lIl.l. Zakonny rezervn! fond/nedelitelny fond 2. Statutarni a aslatni fandy AN. Vysledek hospodafeni minulych let ( ) A. IV.1. Nerozdeleny zisk minulych let 2. Neuhrazena zlrata minulych let A.V. Vysledek hospodareni bezneho ucetniho obdobi (+1-) B. eizi zdroje (f ) B.1. Rezervy (f.8b ai: 91) B.1.1. Rezervy podle zvlastnich prilvnich pfedpisu 2. Rezerva na duchody a podobne zflv8zky 3. Rezerva na dan z pffjmu 4. Ostalnf rezervy B.II. Dlouhodobe Z8V8Zky (f.93 az 102) B Zavazky Z obchodnich vztahli 2. Z<fIvazky - ovladana nabo Qvladajicf osoba 3. Zav8zky - podstatny vliv 4. ZflV8Zky ke spolecnikum, clanum drui.stva a k ucaslnfkum sdrui.enl 5. Dlouhodobe pfljate zalohy 6. Vydane dluhopisy 7. Dlouhodobe smlmky k uhrade 8. Dohadne ucty pasivn! 9. Jine zbv8zky 10. Odloieny dafiovy zavazek

8 Rozvaha (nekonsolidovana) k 31. prosinci 2011 Oznac. a PASIVA b lad. Beine obdobi c 5 Minuh~ obdobi 6 B.III. Kratkodobe ZBv3zky (1'.104 az 114) B.1I1.1. Zavazky Z obchodnich vztahu B.IV. 2. zavazky ovladana nebo ovladajici osoba 3. Zavazky - podstalny vliv Zav3zky ke spolecnikum, clenum druzstva a k ucastnikum 4. sdruzenl 5. Zavazky k zamestnancum 6. Zavazky ze socialniho zabezpecenl a zdravolniho pajistsn! 7. Stal - danove z8v3zky a dotaee 8. Kralkodobe pi'ijate zalohy 9. Vydane dluhopisy 10. Dohadne ucly pasivn! 11. Jine zavazky Bankovnl livery a vypomoci (1' ) B.IV.1. Bankovn! livery dlouhodobe C Kratkodobe bankovni livery 3. Kralkodobe financnl yypomoci CasQve rozliseni (f ) C.1.1. Vydaje pfistich obdobi 2. Vynosy pflstich obdobl IDENl'I!lIKACJ'; AUDITORA KPMC- eel::. 1C1 th1ll... u i: '1 &.r.o. rv:"idll! L-43/JJ, 1 5 en haha 8 Ie; ~~d191 I, """'I.U...!... Ul"ll'lllI:l1~. 71

9 vykaz ZISKU A ZTRA TY druhove cleneni za rok koncici 31. prosincem 2011 ( v tisicich Kc ) Obchodnf firma a sidla Identiflkacni cislo ~.~.~.~.,g..,~... ~ : 2 :. J9.f.!.Y..~... ~.!:!.!3.Q.~.~.~.,~ ; E:g, :1... Pocernicka 264 "250"jj"Rado'r;"j'ce'" : :~~~q::r.~~~:~!i~:~:: : : ' Ozoae. TEXT elslo Skutecnost v treet. obd. ~adku beznem minulem a b c 1 2 I. Trfby za prodej zbozl A. Naklady vynalozene na prodane zboii Obchodnl mane (f.01-<)2) II. Vykony (r ) Triby za predel vlastn ich vyrobku a sluzeb Zmena stavu zasob vias In! cinnos!i Aktivace 07 B. Vykonova spotreba (f ) B.l. Spolreba malerialu a energie B.2. Sluzby Pridana hodnota (f ) C. Osobnf naklady (1'.13 az 16) C.1. Mzdove naklady C.2. Odmeny clenum organu spolecnosti a druistva 14 C.3. Naklady na sociillni zabezpeceni a zdravotnf pojisleni C.4. Sociillnf naklady 16 D. Dane a poplatky E. Odpisy dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku F. III. Tr:i.by z prodeje dlouhodobeho majetku a malerialu (r.20+21) Tr:i.by z prodeje dlouhodobeho majetku Tr:i.by z prodeje malerialu 21 Zustalkova cena prodaneho dlouhodobeho majelku a materialu (r.23+24) F.1. Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majelku F.2. Prodany malerial 24 G. Zmena stavu rezerv a opravnych polozek v provozni oblasti a komplexnlch nakladu pfistlch obdobf IV. Ostalni provoznl vynosy H. Ostalni prevozni ni3kjady V. Prevod provoznich vynosu 28 I. Preyed provoznich mlklado 29. Provozni vysledek hospodafeni (r )

10 Vykaz zisku a ztraty - druhove clenenl (nekonsoljdovany) za rok konclcl 31. prosincem 2011 Oznac. a VI. TEXT Triby z prodeje cennych papfru a podilu b cislo Skutecnost v ueet. obd. radku bez.nem minulem c J. Prodane canne papiry a podhy VII. VII.1. V11.2. Vynosy z dlouhodobeho financniho majetku (f ) Vynosy z podilu v ovladanych osomch a v ucelnich jednolkach pod podstatnym vlivem Vynosy z ostatnlch dlouhodobych cennych paplru a podilu V11.3. VIII. Vynosy Z ostatniho dlouhodobeho financnlho majetku Vynosy z kralkodobeho financniho majetku K. Naklady z financn iho majetku IX. Vynosy z pfecen~ni cennych papin:' a derivatu L. Naklady z pi'ecenlmi cennych papiru a derivalu M. Zm ma slavu rezerv a opravnych poloiek ve finaneni oblasti X. Vynosove uroky N. Nakladove uroky XI. Ostalni finan~nl vynosy O. Ostatni finan~ni naklady XII. PFevod finanenich vy-nosu P. PFevod finanenich nakladu. Finaneni yysledek hospodareni (1' ) O. Dan z p~rjmu za beznou einnost ( ) splalna odlo.i.ena.. Vysledek hospodai'eni za beznou cinnost ( ) XI II. Mimoradne vynosy R. MimorMne naklady S. Dan z pfijmu z mimofadne cinnosti (1'.56+57) S.1. -splatna 56. Mimoradny vysledek hospodai'eni ( ) T. Pfevod pod flu oa vysledku hospodai'eol spole~nikum (+ f-) _. Vysledek hospodareni za \Jeetni obdobi (+1-) ".,u ( ) Vysledek hospodai'eni pred zdanenim ( ) S.2. -odlozena 57

11 Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.) Priloha Deetni zaverky pro rok koncici 31. prosincem 2011

12 Pi'iloha lice!ni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosineem 2011 (v tisieieh Kc) 1. Charakteristika a hlavni aktivity V=nik a charakteristika spoldnosti Bunzl CS S.LO. ("spolecnost") vznikla 22. bfezna Hlavni obehodni cinnosti spolecnosti je velkoobehod s obalorym materiaiem. Spolecnost byla pfej menovana z puvodnibo nazvu EUROBAL S.LO. na Bunzl CS S.LO. k 1. bfeznu Vlastnic! spoldnosti Spolecniky spolecnosti k 31. prosinei 20 II jsou: Selectuser Limited Londyn, York House, Seymour Street 45 Spojene kraiovstvi Yelk" Britanie a Severniho lrska Registracni cislo: Yklad: ,- Kc Splaceno: 100 % Obchodni podi!: 99,8% Bunzl Group Services Limited Londyn, York House, Seymour Street 45 Spojene kralovstvi Yelke Britanie a Severniho Irska Registracni cislo: Yklad: 20000,- Kc Splaceno: 100 % Obchodni podi!: 0,2% Sidlo spolecnosti Bunzl CS S.LO. Pocernicka Radonice Ceska rcpublika Identifikacni Cislo

13 Priloha lice!ni zaverky (nekonsolidovana) Rok konciei 31. prosineem 2011 (v lisieieh Kc) Jednatel spo!eenosti k 31. prosinci 2011 Georgina Dunn Robertson McLeod Znu!ny v obchodnim rejstnku v roce 20J J V roce 2011 nedoslo k zadnym zmenam v obchodnim rejstfiku. Organizacni struktura Bunzl CS S.LO. je velkoobchodni a distribucni spolecnost, ktera se specializuje na nabidku spotl'ebniho obaloveho malerialu, jednonlzoveho nadobi, a cisticich, ukiidovych a ocbrannych prostredku. Spolecnost pine poskytuje sluzby svym zakaznikum z jedimsho logistickeho mista v sidle spolecnosti v Radonicich. Z centnilniho skladu pokryva potfeby zakazniku jak na ceskem tak na slovenskem trhu.

14 Pfiloha licelni zilverky (nekonsolidovanil) Rok koncici 31. prosincem 2011 (v tisieich Kc) 2. Zasadni licetni postupy pouzivane spolecnosti Ca) Dlouhodoby hrnotny a nehrnotny majetek Dlouhodoby hrnotny a nehrnotny majetek je evidovan v poi'izovaci cene. Dlouhodoby hmotny majetek v pofizovaci cene do 40 tis. Kc a dlouhodoby nehrnotny majetek v pofizovaci cene do 60 tis. Kc neni vykazovim v rozvaze a je uetovan do mikladu v roce jeho porizeni. V nasledujici tabulee jsou uvedeny melody a doby odpisovani podle skupin majetku: Majetek Stroje a pnstroje Dopravni prostfedky Inventar a kancelarske vybaveni Software Metoda Lineami Lineami Lineami Linearnf Doba odpisovani 4 let 4-10 let J - 10 let Jroky (h) Dlouhodoby finaneni majetek Dlouhodoby fmaneni majetek pfedstavuje majetkove ueasti a je uctovan v pofizovaci cene. Porizovaci cena zahrnuje prime naklady souvisejici s pofizenim, napriklad poplatky a provize maklemm, poradcum, burzam. Vynosy z tohoto majelku jsou zahmuty ve rynosech z dlouhodobeho financniho majetku. Cc) Zasoby Zbozi je ocenovano v porizovacicb cenltch. Pofizovaci cena zahrnuje cenu porizeni, celni poplatky a dopravne za dodani do skladu. Ubytek zbozi je oceiiovan metodou FIFO. Cd) Stanoveni opravnycb polozek a rezerv Pohledavky Spolecnost stanovi opravne polozky k pochybnym pohledavkam na zaklade vlastni analyzy platebn. schopnosti srych zakazniku a vekove struktury pohledavek. Spolecnost rovnez tvori opravnou polozku na vseobecna podnikatelska rizika ve rysi 100 % z hodnoty pohledavek po splatnosti vice nei 6 mesic'; a 30% z hodnoty powedavek po splatnosti od 3 do 6 mesicii, na ktere neni tvorena individualni opravnlt polozka. Zasoby Opravne polozky jsou vytvareny na zaklade ueetni politiky platoe v cele skupine BUNZL. Nad ramec ueetni politiky management tvori opravne poloiky die vlastni analyzy v pripadech, kdy oceneni pouzite v ueetnictvi je prechodne vyssi nei prodejni cena zasob snizena 0 nltklady spojen" s prodejem.

15 Pfiloha lice!n; zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2011 (v lisicich Kc) Tvorba opravne polozky: Rezervy o o o o o o o o o 25% pro zasoby bez prodeju dele nez 3 mesice 50% pro zasoby bez prodeju dele nef 6 mesice 100% pro zasoby bez prodeju dele nef 12 mesicu 5% pro zasoby se zasobou na dobu delsi nef 26 tydnu 10% pro zasoby se zasobou dels; nef 52 tydnu 30% pro zasoby se zasobou delsi nez 104 tydmi 50% pro zasoby se zasobou dew nez 156 tydnu 70% pro zasoby se zasobou delsi nez 208 tydmi 100% pro zasoby se zasobou dew nd 260 tydnu Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovemu dni tvorena na zaklade analyzy nevybrane dovolene za rok 20 II a prumernycb mzdovych nakladu vcetne nakladu na socialni zabezpeceni a zdravotni pojisteni die jednotlivych zamestnancu. Rezervu na dan z prijmu vytvari spolecnost vzhledem k tomu, ze okamtik sestaveni ucetn; zaverky predchazi okamziku stanoveni vyse dailove povinnosti. V nasledujicim ucetnim obdobi spolecnost rezervu rozpusti a zauctuje zjistenou daiiovou povionos!. V rozvaze je rezerva na dan z prijmu snizena 0 zaplacene za lohy na dan z prijmu, pfipadna vysledna pobledavka je vykazana v pozici "Stat - danove pohledavky". ( e) Pfepocty cizich men (1) NajatY majetek Spolecnost pouziva pro prepocet transakci v cizi mene pevny kurz, ktery se stanovuje na zaklade deoniho kurzu devizoveho trhu vyhlaseneho CNB. V prubehu roku uctuje spolecnost pouze 0 realizovanych kurzovych ziscich a ztratach. Aktiva a pasiva v zahranicni mene jsou k rozvahovemu dill prepocitavana pod Ie kurzu devizoveho trhu vyhlaseneho CNE. Nerealizovane kurzove zisky a ztraty jsou zachyceny ve vysledku hospodareni. Spolecnost uctuje 0 najatem majetku tak, ze zahmuje leasingove spiatlcy do naldadu rovnomerne po dobu trvani najmu. Pfi ukonceni najmu a upiatneni moznosti odkupu je predmet leasingu zarazen do majetku spolecnosti v kupni cene.

16 Priloha uce!ni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2011 (v lisicich Kc) (g) (h) (i) Dail z pfijmu Dan z phjmu za dane obdobi se sklma ze splatne dane a ze ZJneny stavu v odlozene dani. Splatna dan zabmuje odhad dane vypocteny z danoveho zaldadu s pouzitim dailoye sazby platne v posledni den ucetniho obdobi a yeskere domerky a vratky za minula obdobi. Odlozena dan vycbazi z veskerycb docasnych rozdilii mezi ucetni a danovou hodnotou aktiv a pas iv, phpadne dalsich docasnych rozdilii (danova ztrata), s pouzitim ocekavane danove sazby platne pro nasledujici obdobi. o odlozene danoye pobledavce se uctuje pouze tebdy, je-li pravdepodobne, ze bude v nasledujicich ucetnich obdobich uplatnena. Klasiftkace zavazku Spolecnost klasiftkuje cast dlouhodobych zavazkii, bankovnich uverii a ftnancnich rypomoci, jejichz doba splatnosti je kratsi nez jeden rok yzhledem k datu ucetni zayilrky, jako kratkodobe. Derivaty Deriwity k obchodovani Financni deriyaty drzene za ucelem obcbodovani jsou vykazovitny v realnych hodnotach a zisky (ztraty) ze zmeny jejich realnych hodnotjsou zabmuty ve rynosech nebo naldadech.

17 Priloha ileetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2011 (v tisicich Kc) 3. Dlouhodoby majetek Dlouhodoby runotny majetek Stroje a zanzenf Pori zovaci cena Zustatek k Pfiruslky Ubytky Pfeuctovani Zust. k Oprnvky Zustatek k Odpisy 70 OpJ1i \'ky k tibylkum Zustatek k Zust. hodn Zust. hodn Dopravni ~rostred~ Inventar Kancelarske ~baveni Celkem

18 Priloha ute!ni zaverky (nekonsolidovana) Rok konciei 31. prosineem 2011 (v tisieieh Kc) 4. Najaty majetek (a) Finan~ni leasing Spolecnost je smluvne zavazana platit leasingove splatky za financni leasing dopravnieh prostredku, strojii a zarizeni nasledovne: Splatno Splatno Leasingove Zaplaceno Splalno od 1 do 5 v nasjedujicich s ~latk:i eel kern k do I foku lei letech Nakladni automobily Osobni vozy Stroje (vysokozdvih.) Celkcm Splatno Splatno Leasingove ZapJaceno SplatnD od I do 5 v nasledujicich SEh'tky celkem k do I roku lei letech Nakladni automobily Osobni vozy Stroje (vysokozdvih. ) Celkem I (h) Operativni leasing Spole~nost ma najaty nemovitosti (sklady a kaneelare) od spolecnosti ALMANl S. LO. S moznou vypovedni Ihiitou v deice 9 mesieu do 31. prosince Celkove ro~ni naklady tykajici se toehto najmu v roce 2011 ~inily tis. K~ ( tis. Kc).

19 Pfiloha ueelni zaverky (nekonsolidovana) Rok koneici 31. prosincem 2011 (v lisicich Kc) 5. Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek nevykazany v rozvaze V souladu s ucetnimi postupy, popsanymi v bode 2(a), uctovala spolecnost cast dlouhodob<!ho hmotneho a nehmotneho majetku do nakladu v roce jeho pofizeni. Celkova kumulovana pofizovaci hodnota tohoto dloubodobeho hmotneho a nehmotneho majetku, ktery je jeste v pouzivani, je nasledujici: 2011 Zustatek k Dlouhodoby hrnotny majetek Olouhodoby nehmotny majetek (software) Celkem Finanen! majetek 2011 Majetkove ucasti Vlastn ick)' pod;! CeJkov}' zisk (+) ztrata (.) za rok 2011 Vlastni kapital k Porizovaci cena Opravm\. polozka EUROBAL Usti nad Labem, s. r.o. 80% Celkem dlouhodoby fi nanenf majetek 2010 Maj etkove ucasti Vlastnicky padil Celka,,), zisk (+) ztrata (.) za rok 2010 Vlastn; kapital k Pofizovaci cena Opravm1 pa lazka EU ROBAL Usti nad Labem, s.r.o. 80% Celkem dlouhodoby tinaneni majetek Spolecnost EUROBAL Usti nad Labem, s.r.o. nevykazovala v roce 2011 zadnou cinnos!. V roce 2011 nemela spolecnost z dlouhodobeho tinancnibo majetkn zadny vynos z titulu pfijat)'ch dividend.

20 Pfiloha ucetn; z3verky (nekonsolidovami) Rok koneici 31. prosincem 2011 (v tisicich Ke) 7. Zasoby v souladu s metodou popsanou v bodu 2 (d) vytvofila spoleenost opravnou poloiku k zasobam zboi! v celkove rysi tis. Ke ( tis. Ke). B. Pohledavky a zavazky z obchodnich vztahu (a) (b) Kratkodobe pohledavky z obebodnieb vztabij eini tis. Ke ( tis. Ke). ze kterycb tis. Ke ( tis. Ke) predstavuji pohledavky po IMte splatnosti. Opravna poloika k pochybnym pobledavkam k 31. prosinci 2011 eini tis. Ke (20 to tis. Ke). Kratkodobe zavazky z obebodnich vztahil eini tis. Ke ( tis. Ke). ze kterych tis. Ke ( tis. Kc) predstavuji zavazky po lhilte splatnosti. 9. Derivaty K rozvahovemu dni mela spoleenost otevreny nasleduj ici finaneo! derivaty k obchodovani: Tenninovany obchod Forwardovy murup 300 tis. USD ForwardovY nakup 300 lis. USD Forwardovy nakup 300 tis. USD Forwardovy nakup 200 tis. USD Datum spjatnosti K 31. prosinci 20 II mela spoleenost otevieny finaneni derivaty k obebodovani v reilloe hodnote 331 tis. Ke ( tis. Kc). Vseehny forwardove obebody jsou uzavfene se spo lecnosti Bunzl Finance pic., kteni je soueasti skupiny Bunz!. V rozvaze je preceneni reillne hodnoty fi nanenieh derivaru k obehodovan! vykazana jako soutast pohledavek resp. ZavazkU za ovladaci a iidiei osobou. 10. Opravne polozky Opravna palatka Opra"mi palatka Opravna k poskytnutym k dlouhodobemu Opravmi palatka zflloham na financnimu polotka k z3sobflm zasobz: majetku k pohledflvkam Celkem Ztlstatek k Tvorba Rozpustenilpouziti Zustatek II

21 Priloha ucelni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem (v tisicich Kc) 11. Prehled 0 zmenach vlastniho kapitalu Prehled pohybu vlastniho kapitalu Zisk I ztrata Neroz- Neroz- lakonny lakl,dni bezneho dflen}' dclemi rezervni Socialn! ka2iu\! obdobi zisk ztrata fond fond Celkem lustalok k II Pfidfly fondum Zisklztnita za rok lustatek k I I Rezervy Rezerva na Rezer\,3 na dan nevyterpanou z 2fijmii dovolenou Celkem lustalek k II Tvorba Cerpani lustatek k n 962 Rezerva na dan z pfijrnu v roce 20 I I pfedstavuje rozdil rnezi odhadem danove povinnosti ve vysi 897 tis. Kc a zaplaeenymi zalobarni ve vysi 612 tis. Ke. Y roee 2010 spolecnost vykazala daiiovou ztn\tu, proto nebyla uctovana rezerva na dan z pfijmu. Zaplaeene zaiohy na dan z pfijrnu ve vysi tis. Kc byly v roee 2010 vykazany v polozce" Stat danova pohledavka". 13. Bankovni uvery K 31. prosinei 2011 spolecnost necerpala zodny bankovni uver ( tis. Kc). Spolecnost rna uverovou linku sjednanou u Komereni banky a.s., ktera je zajistena pohledavkarni z obchodniho styku do celkove ryse tis. Kc. 14. Dohadne ucty pasivni Dohadne ucty pasivni ve vysi 9986 tis. Kc ( tis. Kc) zahmuji pfedevsim odhady nevyfakturovanych sluzby a zakaznickych bonusu. Pfedpoklady vyehazeji z historickych zkusenosti a ruznych dalsich faktoru, ktere jsou povazovany za pfimefene k datu sestaveni ucetni zaverky.

22 Pfiloha \leetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koneiei 31. prosineem 2011 (v tisieieh Kc) 15. Informaee 0 trzbaeh Spolecnost historicky prodavala dva zakladni druhy zbozi: I. Obalory material, 2. Gastronomicke zafizeni. Od roku 2010 se specializuje pouze na prodej obaloveho materialu. TrZby za zbozi byly v roce 2011 a 2010 misledujici: Tuzemsko - Obalov)' material Zahraniti (EU) Celkem Informace 0 spfiznenych osobach Cal PohJedavky a zavazky z obchodnich vztahii V pohledavkacb a zavazcicb z obehodnich vztahu, popsanych v bode 8 jsou obsazeny nasledujici ziistatky uctu tykajici se vztahii k podnikiim ve skupine. Pohledavky k Zavazky k EUROBAL, spol s r.o. Bunz! Magyarorszag Kft. GASTRA, spol. s r.o. SC SANIROM SRL Propack Kereskedelmi KIt VISIBOX, S.r.o. Bunzl Verpackungen Celkem

23 Priloha ueetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosineem 2011 (v tisicich Kc) (b) Trzby a mikupy Trfby za rok NakuQ:~ za rok EUROBAL, spol s r.o. Bunzl Magyarorszag Kft. Prepack Kereskedelmi Kft VIS IBOX, s.r.o. SC SANIROM SRL SC NEWPAC COMERT BUNZL SRL GELPA Bunzl Amsterdam Bunzl Vel'JJackungen Celkem (e) Odmeny a pujcky cleniim statutllrnieh a dozorcich organu lednatel spolecnosti v pnibebu roku 2011 nepiijal z titulu vykonu teto funkee od spolecnosti zadne odmeny ani jina pineni. (d) Faktieky koncem Spolecnost nema se svymi spolecniky uzavfenu ovladaci smlouvu. Zprava 0 vzajemnyeh vztazieh bude soucasti vyrocni zpravy.

24 Priloha ute!ni zaverky (nekonsolidovana) Rok konciei 31. prosincem 2011 (v tisieich Ke) 17. Zamestnanci a vedouci pracovnici Prumemy pocet zamestnancu a vedoucich pracovnikil a osobni nillady za rok 2010 a 2011 : 2011 Pocet zamestnancu Zamestnanci 33 Vedouci pracovnici 4 Mzdoye nakl,dy Naklady na soci,hni zabczpeceni a zdravotni poii~teni Socialni naklady Celkem Zamestnanci Pocel zamestnancu 34 Nftklady na socia.ini zabezpecenia Mzdove naklady zdravotni poi i ~teni Sociaini naklady Vedouci pracovnici Celkem Zavazky ze socialniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni Zavazky ze socialniho zabezpeceni a zdravotniho poji~telli eini 60] tis. KG ( tis. KG), ze kterych 420 tis. Kc (20 I tis. KG) predstavuji zavazky ze socialniho zabezpeceni a 181 tis. Kc ( tis. Kc) predstavuji zavazky ze zdravotniho poji~teni. :ladne z techto zavazku nejsou po lhute splatnosti. 19. Stat - daiiove zavazky a dotace Danove zavazky cini tis. KG ( tis. Kc), ze kterych tis. Kc ( tis. Kc) predstavuji z<ivazky z dane z pfidane hodnoty. 20. Dan z pfijmij (a) Splatna Splatna dai\ z pfijmu zalunuje odhad dane za zdanovaci obdobi 20 II ve ry~i 897 tis. Ke (20 I 0 - Otis. Kc) a domerky dane vztahujici se k minulym obdobim ve rysi 0 tis. Kc ( tis. Kc).

25 Pfiloha ucetni zaverky (nekonsolidovam,) Rok koncici 31. prosincem 2011 (v lisicich Kc) (b) Odlozena Vykazane odlozene danove pohledavky a zavazky Dlouhodoby hmotny a nehmomy majetek PohledAvk;r 2011 ZAsoby 1816 Rezervy 129 Ostatni do~asne rozdily 37 Odlo!ena dailova pohledavkal(zavazek) 1982 Zavazk~ Rozdil V souladu s ucetnimi postupy uvedenymi v bode 2 (g) byla pro vypocel odlozene dane pouzita daiiova sazba 19 % ( %). 21. Informace 0 odmlmach statutarnim auditorum Tyto infonnace jsou uvedeny v pi'iloze konsolidovane ucetni zaverky, ve ktere je spolecnosl zahrnuta. 22. Vyznamna nasledna udalost K datu sestaveni licetni zaverky nejsou vedeni spolecnosti znamy zadne vyznamne nasledne udaiosti, ktere by ovlivnily licelni zaverku k 31. prosinc; 20 II. Datum: Podpis statutarniho organu nebo fyzicke osoby, kteraje ueetnijednotkou 28. kv~tna 2012 Georgina Dunn Robertson McLeod Jednatelka s pole~nosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 výtah Březen 2012 Obsah Obsah...2 Zpráva auditora...3 1. Příjemce zprávy...3 2. Základní údaje ověřovaného subjektu...3 3. Údaje auditora...4

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p.

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomické aspekty hospodaření

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke (v celých tisících Kč) řád. AKTIVA CELKEM (ř )=ř

ROZVAHA. v plném rozsahu ke (v celých tisících Kč) řád. AKTIVA CELKEM (ř )=ř V souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání k dani z příjmů 1x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v plném rozsahu ke 31.12.213 (v celých

Více

Pololetní zpráva. KOVOSVIT, a.s. k emitenta cenných papírů. Přílohy: 1. Výkazy KOVOSVIT, a.s. 2. Výkazy KOVOSVIT, a.s.

Pololetní zpráva. KOVOSVIT, a.s. k emitenta cenných papírů. Přílohy: 1. Výkazy KOVOSVIT, a.s. 2. Výkazy KOVOSVIT, a.s. Pololetní zpráva emitenta cenných papírů KOVOSVIT, a.s. k 30.6.2004 Přílohy: 1. Výkazy KOVOSVIT, a.s. 2. Výkazy KOVOSVIT, a.s. - konsolidace Popisná část pololetní zprávy emitenta za rok 2004 Obchodní

Více

v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) IČ: Název a sídlo účetní jednotky ZEMI a.s. Mičovice

v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) IČ: Název a sídlo účetní jednotky ZEMI a.s. Mičovice R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2016 (v celých tisících Kč) Mičovice 55 38301 Prachatice REGISTRACE Místo : Krajského soudu České Budějovice dne 28.října 1998 Spis : B, vložka 945 IČ: 25183907 Název

Více

Označení A K T I V A Brutto Korekce Netto Netto a b.ř

Označení A K T I V A Brutto Korekce Netto Netto a b.ř R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2016 (v celých tisících Kč) IČ: 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. REGISTRACE Místo : KS Brno, 8.12.1997 Spis : vl.2521, oddílb U korečnice

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více