Vyrocni zprava za rok Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyrocni zprava za rok 2011. Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.)"

Transkript

1 Vyrocni zprava za rok 2011 Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.)

2 vyrocni ZPRAvA ZA ROK Bunzl CS s.r.o. ZPRAvA JEDNATElE SPOlECNOSTI 1. Zpniva 0 cinnosti a vyvoji spolecnosti V roce 2011 pokracoval trend snizovanf nakupu spotrebnfho materialu u nasich prednfch zakaznfku. Zaroveii dochazelo k dalsf postupne centralizaci nakupu nadnarodnfch zakaznfku. Obe uvedene skutecnosti se negativne projevily na vyvoji obratu spolecnosti, ktery s porovnanfm s loiiskym rokem mfrne poklesl. V roce 2010 doslo k integraci ceske a slovenske pobocky sku piny BUNZL v oblasti logistiky, nakupu a finand. Prodeje na slovensky trh v roce 2011 byly realizovany a distribuovany ze sfdla spolecnosti Bunzl CS S.r.o. Nakladova struktura spolecnosti se v porovnanf s minulym obdobfm vyrazne nezmenila. Ve skladovem obdobf 2011 se spolecnost soustredila na optimalizaci nakladu a operacnfho modelu. 2. Aktivity v oblasti zivotnfho prosti'edf Spolecnost Bunzl CS pravidelne proveruje vsechny obchodovane polozky a kontroluje, zda jsou v souladu s aktualnf evropskou legislativou pro materialy, prichazejfdho do styku s potravinami. Spolecnost ma uzavrenou smlouvu 0 sdruzenem plnenf se spolecnostf EKO-KOM S.r.O. pod klientskym Cfslem EK-F Spolecnost ma uzavrenou smlouvu 0 sdruzenem plnenf se spolecnostf Natur-pack, a.s. pod Cfslem povinne osoby 0 registraci PO_000S Aktivity v oblasti pravnfch vztahu Vsichni zamestnanci jsou na pravidelnych poradach informovani 0 vyvoji spolecnosti a mail moznost se vyslovit k problemum a pracovnfm podmfnkam na pracovisti. Spolecnost ma se vsemi zamestnanci uzavreny pracovnf smlouvy v souladu se zakonnou upravou Zakonfku prace.

3 4. Obchodnf podfly ovladajfd osoby 5polecnost Bunzl (5 s.r.o. vznikla v roce 1993 jako francouzsko-cesky podnik, soucasti holdingu T.E.C. E.P., ktery byl od ve vlastnictvi britske narodni sku piny BUNZL. V roce 2010 doslo ke zmene vlastnicke struktury spolecnosti. Od 13. prosince 2010 jsou vlastniky spolecnosti 5electuser Limited s podilem 99,8% a Bunzl Group Services Limited s podflem 0,2%. Obe spolecnosti, ktere tvori novou vlastnickou strukturu spolecnosti, jsou soucasti nadnarodni sku piny Bunzl. v breznu 2012 byla spolecnost prejmenovana na soucasny nazev Bunzl (5 S.r.o. 5. Informace 0 organizacnfch slozkach v zahranicf Ucetni jednotka nema organizacni slozku v zahranici. 6. Skut ecnosti po konci rozvahove dne Mezi datem sestaveni ucetni uzaverky a datem teto vyrocnl zpravy nedoslo k zadnym naslednym udalostem, ktere by mely vyznamny vliv na ucetni zaverku k a vyzadovaly doplneni vyrocni zpravy. 7. Zpravy 0 ovladadch vztazfch V roce 2011 nebyly uzavreny zadne nove smlouvy mezi spolecnosti a ostatnimi propojenymi osobami. Prodeje se uskutecnily na zaklade vzajemnych sm luv a/nebo pravidel platnych pro vsechny spolecnosti ve skupine. Veskera tato plneni byla kompenzovana odpovidajidm protiplnenim tj. zaplacenim kupni ceny. Zustatky uctu obchodnich pohledavek a zavazku, trzeb a nakupu tykajidch se vztahu mezi spolecnosti a ostatnimi propojenymi osobami k , jsou soucasti prilohy ucetni zaverky.

4 8. Zaverecne prohlaseni jednatele spolecnosti Bunzl CS s.r.o. Prohlasuji, ze jsem do zpravy 0 vztazich mezi propojenymi osobami spolecnosti Bunzl CS S.r.o. vyhotovovane die 66a, odst. 9, obchodniho zakoniku pro licetni obdobi od 1. Ledna 2011 do 31. Prosince 2011 uvedla veskere, v tomto licetnim obdobi uzavrene k datu podpisu teto zpravy zname: smlouvy mezi propojenymi osobami, plneni a protiplneni poskytnute propojenym osobam, jine pravni ukony ucinene v zajmu techto osob veskera opaheni pfijati nebo uskutecnena v zajmu nebo na popud tech to osob. Prohlasuji, ze si nejsme vedomi skutecnosti, ze by z vyse uvedenych smluv nebo opaheni vznikla spolecnosti Bunzl CS s.r.o. majetkova ujma. V Praze dne 30. brezna 2012 Georgina Dunn Robertson McLeod jednatelka

5 ROZVAHA v plnem rozsahu k 31. prosinci 2011 ( v tisiclch Kc ) Obchodni firma a sidle Identifikacnl cislo , ~.~n.~.i.. g.~... ~:.r. :.9. :...(~f.!.~.~...y. B.Q.f?A.~..!:'::L9.:}... Pocernicka 264 "2S(J'"ij"Ra'd'o'ii'j'ce '" : :~:~~:~~::~~~~~)i~:~: :::" " Oznac. AKTIVA rad. a b c AKTIVA CELKEM (f ) 001 A. Pohledavky za upsany zakladni kapital 002 B. Dlouhodoby majetek (f ) 003 B.I. Dlouhodoby nehmotny majetek (f.os az 12) 004 B. I.1. zrizovacl vydaje Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje Software Ocenitelna prava Goodwill Jiny dlouhodoby nehmotny majetek Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek Poskytnule zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek 012 B.II. Dlouhodoby hmotny majetek (c.14 at 22) 013 B.r1.1. Pozemky Stavby Samostatne movite veci a soubory movitych veci Pestitelske celky Irvalych porostu Dospela zvfi'ata a jejich skupiny Jiny dlouhodoby hmotny majetek Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek Poskytnute zajohy na dlouhodoby hmotny majetek Ocenovacl rozdil k nabytemu majetku Dlouhodoby financni majetek (c.24 at 30) 023 B.I II.1. Pod rly ovladana osoba Pod rly v ucetnich jednolkach pod podstatnym vlivem Ostalni dlouhodobe cenne paplry a podily Pujckya uvery ovladana nebo ovltidajlci osoba, podslalny vliv Jiny dlouhodoby financni majetek porizovany dlouhodoby financni majetek Poskytnule zalohy na dlouhodoby financni majetek 030 Min.lIcetn! Beine ticetn! obdobi obdobi Brutto Korekce Netto Netto

6 Rozvaha (nekonsolidovana) k 31. prosinci 2011 Oznac. AKTIVA rad. Bezne ucetni obdobi Min.ucetni obdobi Brutto Korekce Netto Netto a b c C. Obezna aktiva (1' ) C.I. Zasoby (1'.33 ai 38) C Material 2. Nedokoncena vyroba a polotovary 3. Vyrobky 4. Mlada a ostalni zvifala a jejich skupiny 5. Zboii 6. Poskytnule zaiohy na zasoby C.II. Dlouhodobe pohledavky (f.40 ai 47) C Pohledavky Z obchodnich vztahu 2. Pohledavky - Qvlt!ldana nebo ovladajici osoba 3. Pohledavky - podstatny vliv 4. Pohledavky za spolecniky, i5leny druzstva a za ucastnlky sd ruienl 5. Dlouhodobe poskytnute zalohy 6. Dohadne uety aktivni 7. Jine pohledavky 8. Odloiena dafiova pohledavka Colli. Kratkodobe pohledilvky (F.49 ai: 57) C.III.1. Pohledilvky z obchodnich vztahu 2. Pohledilvky - ovlildana nebo ovlildaj ici osoba 3. Pohledtwky - podstatny vl iv 4. Pohledavky za spolecniky, cleny drui:stva a za ucastnlky sdru!eni 5. Sociilln! zabezpeceni a zdravotni pojisteni 6. Stat - danove pohledavky 7. Kr.:3tkodobe poskytnute zalohy 8. Dohadne LlCty aldivni 9. Jine pohledavky C.IV. Kratkodoby financni majetek (F.59 ai: 62) C.IV.1. Penlze 2. Ucty v bankach 3. Kralkodobe cenne paplry a podlly 4. PoFizovany kralkodoby Flnaneni majetek 0.1. Casove rozhseni (i' ) D.I.1. Naklady pfistich obdobi 2. Komplexni naklady pfistich obdobi 3. PffJmy pmitich obdobi

7 Bunzl CS s.r.o. (di'lve EUROBAL s.r.o.) Rozvaha (nekonsolidovana) k 31. prosinci 2011 Oznat. a PASIVA b rad. Beine Minute obdobi obdobi c 5 6 PASIVA CELKEM (i' ) A. Vlastni kapital (1' ) A.1. Zakladni kapital {r ) A.1.1. Zakladni kapilal 2. Vlas!n! akcie a vlastn! obchodni podily (0) 3. Zmeny zakladniho kapilatu A.l 1. KapiUllove randy (1'.74 az 78) A.I L1. Emisni aiio Alii. 2. Ostatn! kapit<!liov8 fandy 3. Oceriovaci rozdily z preceneni majetku a Z8V8Zku 4. Ocenovaci rozd ily z preceneni pri pfememach spolecnosli 5. Rozdll z pramsn spolecnosti Rezervnl fandy, nedelitelny fond a ostalnl fandy ze zisku ( ) A.lIl.l. Zakonny rezervn! fond/nedelitelny fond 2. Statutarni a aslatni fandy AN. Vysledek hospodafeni minulych let ( ) A. IV.1. Nerozdeleny zisk minulych let 2. Neuhrazena zlrata minulych let A.V. Vysledek hospodareni bezneho ucetniho obdobi (+1-) B. eizi zdroje (f ) B.1. Rezervy (f.8b ai: 91) B.1.1. Rezervy podle zvlastnich prilvnich pfedpisu 2. Rezerva na duchody a podobne zflv8zky 3. Rezerva na dan z pffjmu 4. Ostalnf rezervy B.II. Dlouhodobe Z8V8Zky (f.93 az 102) B Zavazky Z obchodnich vztahli 2. Z<fIvazky - ovladana nabo Qvladajicf osoba 3. Zav8zky - podstatny vliv 4. ZflV8Zky ke spolecnikum, clanum drui.stva a k ucaslnfkum sdrui.enl 5. Dlouhodobe pfljate zalohy 6. Vydane dluhopisy 7. Dlouhodobe smlmky k uhrade 8. Dohadne ucty pasivn! 9. Jine zbv8zky 10. Odloieny dafiovy zavazek

8 Rozvaha (nekonsolidovana) k 31. prosinci 2011 Oznac. a PASIVA b lad. Beine obdobi c 5 Minuh~ obdobi 6 B.III. Kratkodobe ZBv3zky (1'.104 az 114) B.1I1.1. Zavazky Z obchodnich vztahu B.IV. 2. zavazky ovladana nebo ovladajici osoba 3. Zavazky - podstalny vliv Zav3zky ke spolecnikum, clenum druzstva a k ucastnikum 4. sdruzenl 5. Zavazky k zamestnancum 6. Zavazky ze socialniho zabezpecenl a zdravolniho pajistsn! 7. Stal - danove z8v3zky a dotaee 8. Kralkodobe pi'ijate zalohy 9. Vydane dluhopisy 10. Dohadne ucly pasivn! 11. Jine zavazky Bankovnl livery a vypomoci (1' ) B.IV.1. Bankovn! livery dlouhodobe C Kratkodobe bankovni livery 3. Kralkodobe financnl yypomoci CasQve rozliseni (f ) C.1.1. Vydaje pfistich obdobi 2. Vynosy pflstich obdobl IDENl'I!lIKACJ'; AUDITORA KPMC- eel::. 1C1 th1ll... u i: '1 &.r.o. rv:"idll! L-43/JJ, 1 5 en haha 8 Ie; ~~d191 I, """'I.U...!... Ul"ll'lllI:l1~. 71

9 vykaz ZISKU A ZTRA TY druhove cleneni za rok koncici 31. prosincem 2011 ( v tisicich Kc ) Obchodnf firma a sidla Identiflkacni cislo ~.~.~.~.,g..,~... ~ : 2 :. J9.f.!.Y..~... ~.!:!.!3.Q.~.~.~.,~ ; E:g, :1... Pocernicka 264 "250"jj"Rado'r;"j'ce'" : :~~~q::r.~~~:~!i~:~:: : : ' Ozoae. TEXT elslo Skutecnost v treet. obd. ~adku beznem minulem a b c 1 2 I. Trfby za prodej zbozl A. Naklady vynalozene na prodane zboii Obchodnl mane (f.01-<)2) II. Vykony (r ) Triby za predel vlastn ich vyrobku a sluzeb Zmena stavu zasob vias In! cinnos!i Aktivace 07 B. Vykonova spotreba (f ) B.l. Spolreba malerialu a energie B.2. Sluzby Pridana hodnota (f ) C. Osobnf naklady (1'.13 az 16) C.1. Mzdove naklady C.2. Odmeny clenum organu spolecnosti a druistva 14 C.3. Naklady na sociillni zabezpeceni a zdravotnf pojisleni C.4. Sociillnf naklady 16 D. Dane a poplatky E. Odpisy dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku F. III. Tr:i.by z prodeje dlouhodobeho majetku a malerialu (r.20+21) Tr:i.by z prodeje dlouhodobeho majetku Tr:i.by z prodeje malerialu 21 Zustalkova cena prodaneho dlouhodobeho majelku a materialu (r.23+24) F.1. Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majelku F.2. Prodany malerial 24 G. Zmena stavu rezerv a opravnych polozek v provozni oblasti a komplexnlch nakladu pfistlch obdobf IV. Ostalni provoznl vynosy H. Ostalni prevozni ni3kjady V. Prevod provoznich vynosu 28 I. Preyed provoznich mlklado 29. Provozni vysledek hospodafeni (r )

10 Vykaz zisku a ztraty - druhove clenenl (nekonsoljdovany) za rok konclcl 31. prosincem 2011 Oznac. a VI. TEXT Triby z prodeje cennych papfru a podilu b cislo Skutecnost v ueet. obd. radku bez.nem minulem c J. Prodane canne papiry a podhy VII. VII.1. V11.2. Vynosy z dlouhodobeho financniho majetku (f ) Vynosy z podilu v ovladanych osomch a v ucelnich jednolkach pod podstatnym vlivem Vynosy z ostatnlch dlouhodobych cennych paplru a podilu V11.3. VIII. Vynosy Z ostatniho dlouhodobeho financnlho majetku Vynosy z kralkodobeho financniho majetku K. Naklady z financn iho majetku IX. Vynosy z pfecen~ni cennych papin:' a derivatu L. Naklady z pi'ecenlmi cennych papiru a derivalu M. Zm ma slavu rezerv a opravnych poloiek ve finaneni oblasti X. Vynosove uroky N. Nakladove uroky XI. Ostalni finan~nl vynosy O. Ostatni finan~ni naklady XII. PFevod finanenich vy-nosu P. PFevod finanenich nakladu. Finaneni yysledek hospodareni (1' ) O. Dan z p~rjmu za beznou einnost ( ) splalna odlo.i.ena.. Vysledek hospodai'eni za beznou cinnost ( ) XI II. Mimoradne vynosy R. MimorMne naklady S. Dan z pfijmu z mimofadne cinnosti (1'.56+57) S.1. -splatna 56. Mimoradny vysledek hospodai'eni ( ) T. Pfevod pod flu oa vysledku hospodai'eol spole~nikum (+ f-) _. Vysledek hospodareni za \Jeetni obdobi (+1-) ".,u ( ) Vysledek hospodai'eni pred zdanenim ( ) S.2. -odlozena 57

11 Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.) Priloha Deetni zaverky pro rok koncici 31. prosincem 2011

12 Pi'iloha lice!ni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosineem 2011 (v tisieieh Kc) 1. Charakteristika a hlavni aktivity V=nik a charakteristika spoldnosti Bunzl CS S.LO. ("spolecnost") vznikla 22. bfezna Hlavni obehodni cinnosti spolecnosti je velkoobehod s obalorym materiaiem. Spolecnost byla pfej menovana z puvodnibo nazvu EUROBAL S.LO. na Bunzl CS S.LO. k 1. bfeznu Vlastnic! spoldnosti Spolecniky spolecnosti k 31. prosinei 20 II jsou: Selectuser Limited Londyn, York House, Seymour Street 45 Spojene kraiovstvi Yelk" Britanie a Severniho lrska Registracni cislo: Yklad: ,- Kc Splaceno: 100 % Obchodni podi!: 99,8% Bunzl Group Services Limited Londyn, York House, Seymour Street 45 Spojene kralovstvi Yelke Britanie a Severniho Irska Registracni cislo: Yklad: 20000,- Kc Splaceno: 100 % Obchodni podi!: 0,2% Sidlo spolecnosti Bunzl CS S.LO. Pocernicka Radonice Ceska rcpublika Identifikacni Cislo

13 Priloha lice!ni zaverky (nekonsolidovana) Rok konciei 31. prosineem 2011 (v lisieieh Kc) Jednatel spo!eenosti k 31. prosinci 2011 Georgina Dunn Robertson McLeod Znu!ny v obchodnim rejstnku v roce 20J J V roce 2011 nedoslo k zadnym zmenam v obchodnim rejstfiku. Organizacni struktura Bunzl CS S.LO. je velkoobchodni a distribucni spolecnost, ktera se specializuje na nabidku spotl'ebniho obaloveho malerialu, jednonlzoveho nadobi, a cisticich, ukiidovych a ocbrannych prostredku. Spolecnost pine poskytuje sluzby svym zakaznikum z jedimsho logistickeho mista v sidle spolecnosti v Radonicich. Z centnilniho skladu pokryva potfeby zakazniku jak na ceskem tak na slovenskem trhu.

14 Pfiloha licelni zilverky (nekonsolidovanil) Rok koncici 31. prosincem 2011 (v tisieich Kc) 2. Zasadni licetni postupy pouzivane spolecnosti Ca) Dlouhodoby hrnotny a nehrnotny majetek Dlouhodoby hrnotny a nehrnotny majetek je evidovan v poi'izovaci cene. Dlouhodoby hmotny majetek v pofizovaci cene do 40 tis. Kc a dlouhodoby nehrnotny majetek v pofizovaci cene do 60 tis. Kc neni vykazovim v rozvaze a je uetovan do mikladu v roce jeho porizeni. V nasledujici tabulee jsou uvedeny melody a doby odpisovani podle skupin majetku: Majetek Stroje a pnstroje Dopravni prostfedky Inventar a kancelarske vybaveni Software Metoda Lineami Lineami Lineami Linearnf Doba odpisovani 4 let 4-10 let J - 10 let Jroky (h) Dlouhodoby finaneni majetek Dlouhodoby fmaneni majetek pfedstavuje majetkove ueasti a je uctovan v pofizovaci cene. Porizovaci cena zahrnuje prime naklady souvisejici s pofizenim, napriklad poplatky a provize maklemm, poradcum, burzam. Vynosy z tohoto majelku jsou zahmuty ve rynosech z dlouhodobeho financniho majetku. Cc) Zasoby Zbozi je ocenovano v porizovacicb cenltch. Pofizovaci cena zahrnuje cenu porizeni, celni poplatky a dopravne za dodani do skladu. Ubytek zbozi je oceiiovan metodou FIFO. Cd) Stanoveni opravnycb polozek a rezerv Pohledavky Spolecnost stanovi opravne polozky k pochybnym pohledavkam na zaklade vlastni analyzy platebn. schopnosti srych zakazniku a vekove struktury pohledavek. Spolecnost rovnez tvori opravnou polozku na vseobecna podnikatelska rizika ve rysi 100 % z hodnoty pohledavek po splatnosti vice nei 6 mesic'; a 30% z hodnoty powedavek po splatnosti od 3 do 6 mesicii, na ktere neni tvorena individualni opravnlt polozka. Zasoby Opravne polozky jsou vytvareny na zaklade ueetni politiky platoe v cele skupine BUNZL. Nad ramec ueetni politiky management tvori opravne poloiky die vlastni analyzy v pripadech, kdy oceneni pouzite v ueetnictvi je prechodne vyssi nei prodejni cena zasob snizena 0 nltklady spojen" s prodejem.

15 Pfiloha lice!n; zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2011 (v lisicich Kc) Tvorba opravne polozky: Rezervy o o o o o o o o o 25% pro zasoby bez prodeju dele nez 3 mesice 50% pro zasoby bez prodeju dele nef 6 mesice 100% pro zasoby bez prodeju dele nef 12 mesicu 5% pro zasoby se zasobou na dobu delsi nef 26 tydnu 10% pro zasoby se zasobou dels; nef 52 tydnu 30% pro zasoby se zasobou delsi nez 104 tydmi 50% pro zasoby se zasobou dew nez 156 tydnu 70% pro zasoby se zasobou delsi nez 208 tydmi 100% pro zasoby se zasobou dew nd 260 tydnu Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovemu dni tvorena na zaklade analyzy nevybrane dovolene za rok 20 II a prumernycb mzdovych nakladu vcetne nakladu na socialni zabezpeceni a zdravotni pojisteni die jednotlivych zamestnancu. Rezervu na dan z prijmu vytvari spolecnost vzhledem k tomu, ze okamtik sestaveni ucetn; zaverky predchazi okamziku stanoveni vyse dailove povinnosti. V nasledujicim ucetnim obdobi spolecnost rezervu rozpusti a zauctuje zjistenou daiiovou povionos!. V rozvaze je rezerva na dan z prijmu snizena 0 zaplacene za lohy na dan z prijmu, pfipadna vysledna pobledavka je vykazana v pozici "Stat - danove pohledavky". ( e) Pfepocty cizich men (1) NajatY majetek Spolecnost pouziva pro prepocet transakci v cizi mene pevny kurz, ktery se stanovuje na zaklade deoniho kurzu devizoveho trhu vyhlaseneho CNB. V prubehu roku uctuje spolecnost pouze 0 realizovanych kurzovych ziscich a ztratach. Aktiva a pasiva v zahranicni mene jsou k rozvahovemu dill prepocitavana pod Ie kurzu devizoveho trhu vyhlaseneho CNE. Nerealizovane kurzove zisky a ztraty jsou zachyceny ve vysledku hospodareni. Spolecnost uctuje 0 najatem majetku tak, ze zahmuje leasingove spiatlcy do naldadu rovnomerne po dobu trvani najmu. Pfi ukonceni najmu a upiatneni moznosti odkupu je predmet leasingu zarazen do majetku spolecnosti v kupni cene.

16 Priloha uce!ni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2011 (v lisicich Kc) (g) (h) (i) Dail z pfijmu Dan z phjmu za dane obdobi se sklma ze splatne dane a ze ZJneny stavu v odlozene dani. Splatna dan zabmuje odhad dane vypocteny z danoveho zaldadu s pouzitim dailoye sazby platne v posledni den ucetniho obdobi a yeskere domerky a vratky za minula obdobi. Odlozena dan vycbazi z veskerycb docasnych rozdilii mezi ucetni a danovou hodnotou aktiv a pas iv, phpadne dalsich docasnych rozdilii (danova ztrata), s pouzitim ocekavane danove sazby platne pro nasledujici obdobi. o odlozene danoye pobledavce se uctuje pouze tebdy, je-li pravdepodobne, ze bude v nasledujicich ucetnich obdobich uplatnena. Klasiftkace zavazku Spolecnost klasiftkuje cast dlouhodobych zavazkii, bankovnich uverii a ftnancnich rypomoci, jejichz doba splatnosti je kratsi nez jeden rok yzhledem k datu ucetni zayilrky, jako kratkodobe. Derivaty Deriwity k obchodovani Financni deriyaty drzene za ucelem obcbodovani jsou vykazovitny v realnych hodnotach a zisky (ztraty) ze zmeny jejich realnych hodnotjsou zabmuty ve rynosech nebo naldadech.

17 Priloha ileetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2011 (v tisicich Kc) 3. Dlouhodoby majetek Dlouhodoby runotny majetek Stroje a zanzenf Pori zovaci cena Zustatek k Pfiruslky Ubytky Pfeuctovani Zust. k Oprnvky Zustatek k Odpisy 70 OpJ1i \'ky k tibylkum Zustatek k Zust. hodn Zust. hodn Dopravni ~rostred~ Inventar Kancelarske ~baveni Celkem

18 Priloha ute!ni zaverky (nekonsolidovana) Rok konciei 31. prosineem 2011 (v tisieieh Kc) 4. Najaty majetek (a) Finan~ni leasing Spolecnost je smluvne zavazana platit leasingove splatky za financni leasing dopravnieh prostredku, strojii a zarizeni nasledovne: Splatno Splatno Leasingove Zaplaceno Splalno od 1 do 5 v nasjedujicich s ~latk:i eel kern k do I foku lei letech Nakladni automobily Osobni vozy Stroje (vysokozdvih.) Celkcm Splatno Splatno Leasingove ZapJaceno SplatnD od I do 5 v nasledujicich SEh'tky celkem k do I roku lei letech Nakladni automobily Osobni vozy Stroje (vysokozdvih. ) Celkem I (h) Operativni leasing Spole~nost ma najaty nemovitosti (sklady a kaneelare) od spolecnosti ALMANl S. LO. S moznou vypovedni Ihiitou v deice 9 mesieu do 31. prosince Celkove ro~ni naklady tykajici se toehto najmu v roce 2011 ~inily tis. K~ ( tis. Kc).

19 Pfiloha ueelni zaverky (nekonsolidovana) Rok koneici 31. prosincem 2011 (v lisicich Kc) 5. Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek nevykazany v rozvaze V souladu s ucetnimi postupy, popsanymi v bode 2(a), uctovala spolecnost cast dlouhodob<!ho hmotneho a nehmotneho majetku do nakladu v roce jeho pofizeni. Celkova kumulovana pofizovaci hodnota tohoto dloubodobeho hmotneho a nehmotneho majetku, ktery je jeste v pouzivani, je nasledujici: 2011 Zustatek k Dlouhodoby hrnotny majetek Olouhodoby nehmotny majetek (software) Celkem Finanen! majetek 2011 Majetkove ucasti Vlastn ick)' pod;! CeJkov}' zisk (+) ztrata (.) za rok 2011 Vlastni kapital k Porizovaci cena Opravm\. polozka EUROBAL Usti nad Labem, s. r.o. 80% Celkem dlouhodoby fi nanenf majetek 2010 Maj etkove ucasti Vlastnicky padil Celka,,), zisk (+) ztrata (.) za rok 2010 Vlastn; kapital k Pofizovaci cena Opravm1 pa lazka EU ROBAL Usti nad Labem, s.r.o. 80% Celkem dlouhodoby tinaneni majetek Spolecnost EUROBAL Usti nad Labem, s.r.o. nevykazovala v roce 2011 zadnou cinnos!. V roce 2011 nemela spolecnost z dlouhodobeho tinancnibo majetkn zadny vynos z titulu pfijat)'ch dividend.

20 Pfiloha ucetn; z3verky (nekonsolidovami) Rok koneici 31. prosincem 2011 (v tisicich Ke) 7. Zasoby v souladu s metodou popsanou v bodu 2 (d) vytvofila spoleenost opravnou poloiku k zasobam zboi! v celkove rysi tis. Ke ( tis. Ke). B. Pohledavky a zavazky z obchodnich vztahu (a) (b) Kratkodobe pohledavky z obebodnieb vztabij eini tis. Ke ( tis. Ke). ze kterycb tis. Ke ( tis. Ke) predstavuji pohledavky po IMte splatnosti. Opravna poloika k pochybnym pobledavkam k 31. prosinci 2011 eini tis. Ke (20 to tis. Ke). Kratkodobe zavazky z obebodnich vztahil eini tis. Ke ( tis. Ke). ze kterych tis. Ke ( tis. Kc) predstavuji zavazky po lhilte splatnosti. 9. Derivaty K rozvahovemu dni mela spoleenost otevreny nasleduj ici finaneo! derivaty k obchodovani: Tenninovany obchod Forwardovy murup 300 tis. USD ForwardovY nakup 300 lis. USD Forwardovy nakup 300 tis. USD Forwardovy nakup 200 tis. USD Datum spjatnosti K 31. prosinci 20 II mela spoleenost otevieny finaneni derivaty k obebodovani v reilloe hodnote 331 tis. Ke ( tis. Kc). Vseehny forwardove obebody jsou uzavfene se spo lecnosti Bunzl Finance pic., kteni je soueasti skupiny Bunz!. V rozvaze je preceneni reillne hodnoty fi nanenieh derivaru k obehodovan! vykazana jako soutast pohledavek resp. ZavazkU za ovladaci a iidiei osobou. 10. Opravne polozky Opravna palatka Opra"mi palatka Opravna k poskytnutym k dlouhodobemu Opravmi palatka zflloham na financnimu polotka k z3sobflm zasobz: majetku k pohledflvkam Celkem Ztlstatek k Tvorba Rozpustenilpouziti Zustatek II

21 Priloha ucelni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem (v tisicich Kc) 11. Prehled 0 zmenach vlastniho kapitalu Prehled pohybu vlastniho kapitalu Zisk I ztrata Neroz- Neroz- lakonny lakl,dni bezneho dflen}' dclemi rezervni Socialn! ka2iu\! obdobi zisk ztrata fond fond Celkem lustalok k II Pfidfly fondum Zisklztnita za rok lustatek k I I Rezervy Rezerva na Rezer\,3 na dan nevyterpanou z 2fijmii dovolenou Celkem lustalek k II Tvorba Cerpani lustatek k n 962 Rezerva na dan z pfijrnu v roce 20 I I pfedstavuje rozdil rnezi odhadem danove povinnosti ve vysi 897 tis. Kc a zaplaeenymi zalobarni ve vysi 612 tis. Ke. Y roee 2010 spolecnost vykazala daiiovou ztn\tu, proto nebyla uctovana rezerva na dan z pfijmu. Zaplaeene zaiohy na dan z pfijrnu ve vysi tis. Kc byly v roee 2010 vykazany v polozce" Stat danova pohledavka". 13. Bankovni uvery K 31. prosinei 2011 spolecnost necerpala zodny bankovni uver ( tis. Kc). Spolecnost rna uverovou linku sjednanou u Komereni banky a.s., ktera je zajistena pohledavkarni z obchodniho styku do celkove ryse tis. Kc. 14. Dohadne ucty pasivni Dohadne ucty pasivni ve vysi 9986 tis. Kc ( tis. Kc) zahmuji pfedevsim odhady nevyfakturovanych sluzby a zakaznickych bonusu. Pfedpoklady vyehazeji z historickych zkusenosti a ruznych dalsich faktoru, ktere jsou povazovany za pfimefene k datu sestaveni ucetni zaverky.

22 Pfiloha \leetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koneiei 31. prosineem 2011 (v tisieieh Kc) 15. Informaee 0 trzbaeh Spolecnost historicky prodavala dva zakladni druhy zbozi: I. Obalory material, 2. Gastronomicke zafizeni. Od roku 2010 se specializuje pouze na prodej obaloveho materialu. TrZby za zbozi byly v roce 2011 a 2010 misledujici: Tuzemsko - Obalov)' material Zahraniti (EU) Celkem Informace 0 spfiznenych osobach Cal PohJedavky a zavazky z obchodnich vztahii V pohledavkacb a zavazcicb z obehodnich vztahu, popsanych v bode 8 jsou obsazeny nasledujici ziistatky uctu tykajici se vztahii k podnikiim ve skupine. Pohledavky k Zavazky k EUROBAL, spol s r.o. Bunz! Magyarorszag Kft. GASTRA, spol. s r.o. SC SANIROM SRL Propack Kereskedelmi KIt VISIBOX, S.r.o. Bunzl Verpackungen Celkem

23 Priloha ueetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosineem 2011 (v tisicich Kc) (b) Trzby a mikupy Trfby za rok NakuQ:~ za rok EUROBAL, spol s r.o. Bunzl Magyarorszag Kft. Prepack Kereskedelmi Kft VIS IBOX, s.r.o. SC SANIROM SRL SC NEWPAC COMERT BUNZL SRL GELPA Bunzl Amsterdam Bunzl Vel'JJackungen Celkem (e) Odmeny a pujcky cleniim statutllrnieh a dozorcich organu lednatel spolecnosti v pnibebu roku 2011 nepiijal z titulu vykonu teto funkee od spolecnosti zadne odmeny ani jina pineni. (d) Faktieky koncem Spolecnost nema se svymi spolecniky uzavfenu ovladaci smlouvu. Zprava 0 vzajemnyeh vztazieh bude soucasti vyrocni zpravy.

24 Priloha ute!ni zaverky (nekonsolidovana) Rok konciei 31. prosincem 2011 (v tisieich Ke) 17. Zamestnanci a vedouci pracovnici Prumemy pocet zamestnancu a vedoucich pracovnikil a osobni nillady za rok 2010 a 2011 : 2011 Pocet zamestnancu Zamestnanci 33 Vedouci pracovnici 4 Mzdoye nakl,dy Naklady na soci,hni zabczpeceni a zdravotni poii~teni Socialni naklady Celkem Zamestnanci Pocel zamestnancu 34 Nftklady na socia.ini zabezpecenia Mzdove naklady zdravotni poi i ~teni Sociaini naklady Vedouci pracovnici Celkem Zavazky ze socialniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni Zavazky ze socialniho zabezpeceni a zdravotniho poji~telli eini 60] tis. KG ( tis. KG), ze kterych 420 tis. Kc (20 I tis. KG) predstavuji zavazky ze socialniho zabezpeceni a 181 tis. Kc ( tis. Kc) predstavuji zavazky ze zdravotniho poji~teni. :ladne z techto zavazku nejsou po lhute splatnosti. 19. Stat - daiiove zavazky a dotace Danove zavazky cini tis. KG ( tis. Kc), ze kterych tis. Kc ( tis. Kc) predstavuji z<ivazky z dane z pfidane hodnoty. 20. Dan z pfijmij (a) Splatna Splatna dai\ z pfijmu zalunuje odhad dane za zdanovaci obdobi 20 II ve ry~i 897 tis. Ke (20 I 0 - Otis. Kc) a domerky dane vztahujici se k minulym obdobim ve rysi 0 tis. Kc ( tis. Kc).

25 Pfiloha ucetni zaverky (nekonsolidovam,) Rok koncici 31. prosincem 2011 (v lisicich Kc) (b) Odlozena Vykazane odlozene danove pohledavky a zavazky Dlouhodoby hmotny a nehmomy majetek PohledAvk;r 2011 ZAsoby 1816 Rezervy 129 Ostatni do~asne rozdily 37 Odlo!ena dailova pohledavkal(zavazek) 1982 Zavazk~ Rozdil V souladu s ucetnimi postupy uvedenymi v bode 2 (g) byla pro vypocel odlozene dane pouzita daiiova sazba 19 % ( %). 21. Informace 0 odmlmach statutarnim auditorum Tyto infonnace jsou uvedeny v pi'iloze konsolidovane ucetni zaverky, ve ktere je spolecnosl zahrnuta. 22. Vyznamna nasledna udalost K datu sestaveni licetni zaverky nejsou vedeni spolecnosti znamy zadne vyznamne nasledne udaiosti, ktere by ovlivnily licelni zaverku k 31. prosinc; 20 II. Datum: Podpis statutarniho organu nebo fyzicke osoby, kteraje ueetnijednotkou 28. kv~tna 2012 Georgina Dunn Robertson McLeod Jednatelka s pole~nosti

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana:

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO :70645949 NAZEV

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI Obec Luzna, Obec Luzna 230 75611 Luzna, Obec, 1C:00304077 Sestavena k : 31.12.2012 za obdobi: 12/2012 v Kc, s pfesnostl

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, 572 14 Policka ˇ 6112344 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00253570 Název: Obec Milavce AKTIVA CELKEM 80 159

Více

Licence: DU7X XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DU7X XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00233382 Název: Mestys Komarov AKTIVA CELKEM 224

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00253634 Název: Obec Nemanice 54 6324-321 AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00572292 Název: Obec Novy Kramolin 59 23423-321

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2013 IÈO: 00253618 Název: Obec Mrakov AKTIVA CELKEM 152 152

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

Energotrans SERVIS, a.s.

Energotrans SERVIS, a.s. Energotrans SERVIS, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Obecné údaje o společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele společnosti 3 Základní kapitál, akcionáři 4 Statutární orgány společnosti k 31. prosinci

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

ROZVAHA v plnem rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celych tislclch Kc )

ROZVAHA v plnem rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celych tislclch Kc ) -.~~--~-- --_.. -"" ~aha podle Pfilohy c. 1 vyhlmky C. 500/2002 Sb. Ucetni jednotka doruci ucetni zaverku soucasne s dorucenim danoveho priznani za dan z pfijmu 1 x pfislusnemu financnimu uradu ROZVAHA

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více