Vyrocni zprava za rok Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyrocni zprava za rok 2011. Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.)"

Transkript

1 Vyrocni zprava za rok 2011 Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.)

2 vyrocni ZPRAvA ZA ROK Bunzl CS s.r.o. ZPRAvA JEDNATElE SPOlECNOSTI 1. Zpniva 0 cinnosti a vyvoji spolecnosti V roce 2011 pokracoval trend snizovanf nakupu spotrebnfho materialu u nasich prednfch zakaznfku. Zaroveii dochazelo k dalsf postupne centralizaci nakupu nadnarodnfch zakaznfku. Obe uvedene skutecnosti se negativne projevily na vyvoji obratu spolecnosti, ktery s porovnanfm s loiiskym rokem mfrne poklesl. V roce 2010 doslo k integraci ceske a slovenske pobocky sku piny BUNZL v oblasti logistiky, nakupu a finand. Prodeje na slovensky trh v roce 2011 byly realizovany a distribuovany ze sfdla spolecnosti Bunzl CS S.r.o. Nakladova struktura spolecnosti se v porovnanf s minulym obdobfm vyrazne nezmenila. Ve skladovem obdobf 2011 se spolecnost soustredila na optimalizaci nakladu a operacnfho modelu. 2. Aktivity v oblasti zivotnfho prosti'edf Spolecnost Bunzl CS pravidelne proveruje vsechny obchodovane polozky a kontroluje, zda jsou v souladu s aktualnf evropskou legislativou pro materialy, prichazejfdho do styku s potravinami. Spolecnost ma uzavrenou smlouvu 0 sdruzenem plnenf se spolecnostf EKO-KOM S.r.O. pod klientskym Cfslem EK-F Spolecnost ma uzavrenou smlouvu 0 sdruzenem plnenf se spolecnostf Natur-pack, a.s. pod Cfslem povinne osoby 0 registraci PO_000S Aktivity v oblasti pravnfch vztahu Vsichni zamestnanci jsou na pravidelnych poradach informovani 0 vyvoji spolecnosti a mail moznost se vyslovit k problemum a pracovnfm podmfnkam na pracovisti. Spolecnost ma se vsemi zamestnanci uzavreny pracovnf smlouvy v souladu se zakonnou upravou Zakonfku prace.

3 4. Obchodnf podfly ovladajfd osoby 5polecnost Bunzl (5 s.r.o. vznikla v roce 1993 jako francouzsko-cesky podnik, soucasti holdingu T.E.C. E.P., ktery byl od ve vlastnictvi britske narodni sku piny BUNZL. V roce 2010 doslo ke zmene vlastnicke struktury spolecnosti. Od 13. prosince 2010 jsou vlastniky spolecnosti 5electuser Limited s podilem 99,8% a Bunzl Group Services Limited s podflem 0,2%. Obe spolecnosti, ktere tvori novou vlastnickou strukturu spolecnosti, jsou soucasti nadnarodni sku piny Bunzl. v breznu 2012 byla spolecnost prejmenovana na soucasny nazev Bunzl (5 S.r.o. 5. Informace 0 organizacnfch slozkach v zahranicf Ucetni jednotka nema organizacni slozku v zahranici. 6. Skut ecnosti po konci rozvahove dne Mezi datem sestaveni ucetni uzaverky a datem teto vyrocnl zpravy nedoslo k zadnym naslednym udalostem, ktere by mely vyznamny vliv na ucetni zaverku k a vyzadovaly doplneni vyrocni zpravy. 7. Zpravy 0 ovladadch vztazfch V roce 2011 nebyly uzavreny zadne nove smlouvy mezi spolecnosti a ostatnimi propojenymi osobami. Prodeje se uskutecnily na zaklade vzajemnych sm luv a/nebo pravidel platnych pro vsechny spolecnosti ve skupine. Veskera tato plneni byla kompenzovana odpovidajidm protiplnenim tj. zaplacenim kupni ceny. Zustatky uctu obchodnich pohledavek a zavazku, trzeb a nakupu tykajidch se vztahu mezi spolecnosti a ostatnimi propojenymi osobami k , jsou soucasti prilohy ucetni zaverky.

4 8. Zaverecne prohlaseni jednatele spolecnosti Bunzl CS s.r.o. Prohlasuji, ze jsem do zpravy 0 vztazich mezi propojenymi osobami spolecnosti Bunzl CS S.r.o. vyhotovovane die 66a, odst. 9, obchodniho zakoniku pro licetni obdobi od 1. Ledna 2011 do 31. Prosince 2011 uvedla veskere, v tomto licetnim obdobi uzavrene k datu podpisu teto zpravy zname: smlouvy mezi propojenymi osobami, plneni a protiplneni poskytnute propojenym osobam, jine pravni ukony ucinene v zajmu techto osob veskera opaheni pfijati nebo uskutecnena v zajmu nebo na popud tech to osob. Prohlasuji, ze si nejsme vedomi skutecnosti, ze by z vyse uvedenych smluv nebo opaheni vznikla spolecnosti Bunzl CS s.r.o. majetkova ujma. V Praze dne 30. brezna 2012 Georgina Dunn Robertson McLeod jednatelka

5 ROZVAHA v plnem rozsahu k 31. prosinci 2011 ( v tisiclch Kc ) Obchodni firma a sidle Identifikacnl cislo , ~.~n.~.i.. g.~... ~:.r. :.9. :...(~f.!.~.~...y. B.Q.f?A.~..!:'::L9.:}... Pocernicka 264 "2S(J'"ij"Ra'd'o'ii'j'ce '" : :~:~~:~~::~~~~~)i~:~: :::" " Oznac. AKTIVA rad. a b c AKTIVA CELKEM (f ) 001 A. Pohledavky za upsany zakladni kapital 002 B. Dlouhodoby majetek (f ) 003 B.I. Dlouhodoby nehmotny majetek (f.os az 12) 004 B. I.1. zrizovacl vydaje Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje Software Ocenitelna prava Goodwill Jiny dlouhodoby nehmotny majetek Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek Poskytnule zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek 012 B.II. Dlouhodoby hmotny majetek (c.14 at 22) 013 B.r1.1. Pozemky Stavby Samostatne movite veci a soubory movitych veci Pestitelske celky Irvalych porostu Dospela zvfi'ata a jejich skupiny Jiny dlouhodoby hmotny majetek Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek Poskytnute zajohy na dlouhodoby hmotny majetek Ocenovacl rozdil k nabytemu majetku Dlouhodoby financni majetek (c.24 at 30) 023 B.I II.1. Pod rly ovladana osoba Pod rly v ucetnich jednolkach pod podstatnym vlivem Ostalni dlouhodobe cenne paplry a podily Pujckya uvery ovladana nebo ovltidajlci osoba, podslalny vliv Jiny dlouhodoby financni majetek porizovany dlouhodoby financni majetek Poskytnule zalohy na dlouhodoby financni majetek 030 Min.lIcetn! Beine ticetn! obdobi obdobi Brutto Korekce Netto Netto

6 Rozvaha (nekonsolidovana) k 31. prosinci 2011 Oznac. AKTIVA rad. Bezne ucetni obdobi Min.ucetni obdobi Brutto Korekce Netto Netto a b c C. Obezna aktiva (1' ) C.I. Zasoby (1'.33 ai 38) C Material 2. Nedokoncena vyroba a polotovary 3. Vyrobky 4. Mlada a ostalni zvifala a jejich skupiny 5. Zboii 6. Poskytnule zaiohy na zasoby C.II. Dlouhodobe pohledavky (f.40 ai 47) C Pohledavky Z obchodnich vztahu 2. Pohledavky - Qvlt!ldana nebo ovladajici osoba 3. Pohledavky - podstatny vliv 4. Pohledavky za spolecniky, i5leny druzstva a za ucastnlky sd ruienl 5. Dlouhodobe poskytnute zalohy 6. Dohadne uety aktivni 7. Jine pohledavky 8. Odloiena dafiova pohledavka Colli. Kratkodobe pohledilvky (F.49 ai: 57) C.III.1. Pohledilvky z obchodnich vztahu 2. Pohledilvky - ovlildana nebo ovlildaj ici osoba 3. Pohledtwky - podstatny vl iv 4. Pohledavky za spolecniky, cleny drui:stva a za ucastnlky sdru!eni 5. Sociilln! zabezpeceni a zdravotni pojisteni 6. Stat - danove pohledavky 7. Kr.:3tkodobe poskytnute zalohy 8. Dohadne LlCty aldivni 9. Jine pohledavky C.IV. Kratkodoby financni majetek (F.59 ai: 62) C.IV.1. Penlze 2. Ucty v bankach 3. Kralkodobe cenne paplry a podlly 4. PoFizovany kralkodoby Flnaneni majetek 0.1. Casove rozhseni (i' ) D.I.1. Naklady pfistich obdobi 2. Komplexni naklady pfistich obdobi 3. PffJmy pmitich obdobi

7 Bunzl CS s.r.o. (di'lve EUROBAL s.r.o.) Rozvaha (nekonsolidovana) k 31. prosinci 2011 Oznat. a PASIVA b rad. Beine Minute obdobi obdobi c 5 6 PASIVA CELKEM (i' ) A. Vlastni kapital (1' ) A.1. Zakladni kapital {r ) A.1.1. Zakladni kapilal 2. Vlas!n! akcie a vlastn! obchodni podily (0) 3. Zmeny zakladniho kapilatu A.l 1. KapiUllove randy (1'.74 az 78) A.I L1. Emisni aiio Alii. 2. Ostatn! kapit<!liov8 fandy 3. Oceriovaci rozdily z preceneni majetku a Z8V8Zku 4. Ocenovaci rozd ily z preceneni pri pfememach spolecnosli 5. Rozdll z pramsn spolecnosti Rezervnl fandy, nedelitelny fond a ostalnl fandy ze zisku ( ) A.lIl.l. Zakonny rezervn! fond/nedelitelny fond 2. Statutarni a aslatni fandy AN. Vysledek hospodafeni minulych let ( ) A. IV.1. Nerozdeleny zisk minulych let 2. Neuhrazena zlrata minulych let A.V. Vysledek hospodareni bezneho ucetniho obdobi (+1-) B. eizi zdroje (f ) B.1. Rezervy (f.8b ai: 91) B.1.1. Rezervy podle zvlastnich prilvnich pfedpisu 2. Rezerva na duchody a podobne zflv8zky 3. Rezerva na dan z pffjmu 4. Ostalnf rezervy B.II. Dlouhodobe Z8V8Zky (f.93 az 102) B Zavazky Z obchodnich vztahli 2. Z<fIvazky - ovladana nabo Qvladajicf osoba 3. Zav8zky - podstatny vliv 4. ZflV8Zky ke spolecnikum, clanum drui.stva a k ucaslnfkum sdrui.enl 5. Dlouhodobe pfljate zalohy 6. Vydane dluhopisy 7. Dlouhodobe smlmky k uhrade 8. Dohadne ucty pasivn! 9. Jine zbv8zky 10. Odloieny dafiovy zavazek

8 Rozvaha (nekonsolidovana) k 31. prosinci 2011 Oznac. a PASIVA b lad. Beine obdobi c 5 Minuh~ obdobi 6 B.III. Kratkodobe ZBv3zky (1'.104 az 114) B.1I1.1. Zavazky Z obchodnich vztahu B.IV. 2. zavazky ovladana nebo ovladajici osoba 3. Zavazky - podstalny vliv Zav3zky ke spolecnikum, clenum druzstva a k ucastnikum 4. sdruzenl 5. Zavazky k zamestnancum 6. Zavazky ze socialniho zabezpecenl a zdravolniho pajistsn! 7. Stal - danove z8v3zky a dotaee 8. Kralkodobe pi'ijate zalohy 9. Vydane dluhopisy 10. Dohadne ucly pasivn! 11. Jine zavazky Bankovnl livery a vypomoci (1' ) B.IV.1. Bankovn! livery dlouhodobe C Kratkodobe bankovni livery 3. Kralkodobe financnl yypomoci CasQve rozliseni (f ) C.1.1. Vydaje pfistich obdobi 2. Vynosy pflstich obdobl IDENl'I!lIKACJ'; AUDITORA KPMC- eel::. 1C1 th1ll... u i: '1 &.r.o. rv:"idll! L-43/JJ, 1 5 en haha 8 Ie; ~~d191 I, """'I.U...!... Ul"ll'lllI:l1~. 71

9 vykaz ZISKU A ZTRA TY druhove cleneni za rok koncici 31. prosincem 2011 ( v tisicich Kc ) Obchodnf firma a sidla Identiflkacni cislo ~.~.~.~.,g..,~... ~ : 2 :. J9.f.!.Y..~... ~.!:!.!3.Q.~.~.~.,~ ; E:g, :1... Pocernicka 264 "250"jj"Rado'r;"j'ce'" : :~~~q::r.~~~:~!i~:~:: : : ' Ozoae. TEXT elslo Skutecnost v treet. obd. ~adku beznem minulem a b c 1 2 I. Trfby za prodej zbozl A. Naklady vynalozene na prodane zboii Obchodnl mane (f.01-<)2) II. Vykony (r ) Triby za predel vlastn ich vyrobku a sluzeb Zmena stavu zasob vias In! cinnos!i Aktivace 07 B. Vykonova spotreba (f ) B.l. Spolreba malerialu a energie B.2. Sluzby Pridana hodnota (f ) C. Osobnf naklady (1'.13 az 16) C.1. Mzdove naklady C.2. Odmeny clenum organu spolecnosti a druistva 14 C.3. Naklady na sociillni zabezpeceni a zdravotnf pojisleni C.4. Sociillnf naklady 16 D. Dane a poplatky E. Odpisy dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku F. III. Tr:i.by z prodeje dlouhodobeho majetku a malerialu (r.20+21) Tr:i.by z prodeje dlouhodobeho majetku Tr:i.by z prodeje malerialu 21 Zustalkova cena prodaneho dlouhodobeho majelku a materialu (r.23+24) F.1. Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majelku F.2. Prodany malerial 24 G. Zmena stavu rezerv a opravnych polozek v provozni oblasti a komplexnlch nakladu pfistlch obdobf IV. Ostalni provoznl vynosy H. Ostalni prevozni ni3kjady V. Prevod provoznich vynosu 28 I. Preyed provoznich mlklado 29. Provozni vysledek hospodafeni (r )

10 Vykaz zisku a ztraty - druhove clenenl (nekonsoljdovany) za rok konclcl 31. prosincem 2011 Oznac. a VI. TEXT Triby z prodeje cennych papfru a podilu b cislo Skutecnost v ueet. obd. radku bez.nem minulem c J. Prodane canne papiry a podhy VII. VII.1. V11.2. Vynosy z dlouhodobeho financniho majetku (f ) Vynosy z podilu v ovladanych osomch a v ucelnich jednolkach pod podstatnym vlivem Vynosy z ostatnlch dlouhodobych cennych paplru a podilu V11.3. VIII. Vynosy Z ostatniho dlouhodobeho financnlho majetku Vynosy z kralkodobeho financniho majetku K. Naklady z financn iho majetku IX. Vynosy z pfecen~ni cennych papin:' a derivatu L. Naklady z pi'ecenlmi cennych papiru a derivalu M. Zm ma slavu rezerv a opravnych poloiek ve finaneni oblasti X. Vynosove uroky N. Nakladove uroky XI. Ostalni finan~nl vynosy O. Ostatni finan~ni naklady XII. PFevod finanenich vy-nosu P. PFevod finanenich nakladu. Finaneni yysledek hospodareni (1' ) O. Dan z p~rjmu za beznou einnost ( ) splalna odlo.i.ena.. Vysledek hospodai'eni za beznou cinnost ( ) XI II. Mimoradne vynosy R. MimorMne naklady S. Dan z pfijmu z mimofadne cinnosti (1'.56+57) S.1. -splatna 56. Mimoradny vysledek hospodai'eni ( ) T. Pfevod pod flu oa vysledku hospodai'eol spole~nikum (+ f-) _. Vysledek hospodareni za \Jeetni obdobi (+1-) ".,u ( ) Vysledek hospodai'eni pred zdanenim ( ) S.2. -odlozena 57

11 Bunzl CS s.r.o. (drive EUROBAL s.r.o.) Priloha Deetni zaverky pro rok koncici 31. prosincem 2011

12 Pi'iloha lice!ni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosineem 2011 (v tisieieh Kc) 1. Charakteristika a hlavni aktivity V=nik a charakteristika spoldnosti Bunzl CS S.LO. ("spolecnost") vznikla 22. bfezna Hlavni obehodni cinnosti spolecnosti je velkoobehod s obalorym materiaiem. Spolecnost byla pfej menovana z puvodnibo nazvu EUROBAL S.LO. na Bunzl CS S.LO. k 1. bfeznu Vlastnic! spoldnosti Spolecniky spolecnosti k 31. prosinei 20 II jsou: Selectuser Limited Londyn, York House, Seymour Street 45 Spojene kraiovstvi Yelk" Britanie a Severniho lrska Registracni cislo: Yklad: ,- Kc Splaceno: 100 % Obchodni podi!: 99,8% Bunzl Group Services Limited Londyn, York House, Seymour Street 45 Spojene kralovstvi Yelke Britanie a Severniho Irska Registracni cislo: Yklad: 20000,- Kc Splaceno: 100 % Obchodni podi!: 0,2% Sidlo spolecnosti Bunzl CS S.LO. Pocernicka Radonice Ceska rcpublika Identifikacni Cislo

13 Priloha lice!ni zaverky (nekonsolidovana) Rok konciei 31. prosineem 2011 (v lisieieh Kc) Jednatel spo!eenosti k 31. prosinci 2011 Georgina Dunn Robertson McLeod Znu!ny v obchodnim rejstnku v roce 20J J V roce 2011 nedoslo k zadnym zmenam v obchodnim rejstfiku. Organizacni struktura Bunzl CS S.LO. je velkoobchodni a distribucni spolecnost, ktera se specializuje na nabidku spotl'ebniho obaloveho malerialu, jednonlzoveho nadobi, a cisticich, ukiidovych a ocbrannych prostredku. Spolecnost pine poskytuje sluzby svym zakaznikum z jedimsho logistickeho mista v sidle spolecnosti v Radonicich. Z centnilniho skladu pokryva potfeby zakazniku jak na ceskem tak na slovenskem trhu.

14 Pfiloha licelni zilverky (nekonsolidovanil) Rok koncici 31. prosincem 2011 (v tisieich Kc) 2. Zasadni licetni postupy pouzivane spolecnosti Ca) Dlouhodoby hrnotny a nehrnotny majetek Dlouhodoby hrnotny a nehrnotny majetek je evidovan v poi'izovaci cene. Dlouhodoby hmotny majetek v pofizovaci cene do 40 tis. Kc a dlouhodoby nehrnotny majetek v pofizovaci cene do 60 tis. Kc neni vykazovim v rozvaze a je uetovan do mikladu v roce jeho porizeni. V nasledujici tabulee jsou uvedeny melody a doby odpisovani podle skupin majetku: Majetek Stroje a pnstroje Dopravni prostfedky Inventar a kancelarske vybaveni Software Metoda Lineami Lineami Lineami Linearnf Doba odpisovani 4 let 4-10 let J - 10 let Jroky (h) Dlouhodoby finaneni majetek Dlouhodoby fmaneni majetek pfedstavuje majetkove ueasti a je uctovan v pofizovaci cene. Porizovaci cena zahrnuje prime naklady souvisejici s pofizenim, napriklad poplatky a provize maklemm, poradcum, burzam. Vynosy z tohoto majelku jsou zahmuty ve rynosech z dlouhodobeho financniho majetku. Cc) Zasoby Zbozi je ocenovano v porizovacicb cenltch. Pofizovaci cena zahrnuje cenu porizeni, celni poplatky a dopravne za dodani do skladu. Ubytek zbozi je oceiiovan metodou FIFO. Cd) Stanoveni opravnycb polozek a rezerv Pohledavky Spolecnost stanovi opravne polozky k pochybnym pohledavkam na zaklade vlastni analyzy platebn. schopnosti srych zakazniku a vekove struktury pohledavek. Spolecnost rovnez tvori opravnou polozku na vseobecna podnikatelska rizika ve rysi 100 % z hodnoty pohledavek po splatnosti vice nei 6 mesic'; a 30% z hodnoty powedavek po splatnosti od 3 do 6 mesicii, na ktere neni tvorena individualni opravnlt polozka. Zasoby Opravne polozky jsou vytvareny na zaklade ueetni politiky platoe v cele skupine BUNZL. Nad ramec ueetni politiky management tvori opravne poloiky die vlastni analyzy v pripadech, kdy oceneni pouzite v ueetnictvi je prechodne vyssi nei prodejni cena zasob snizena 0 nltklady spojen" s prodejem.

15 Pfiloha lice!n; zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2011 (v lisicich Kc) Tvorba opravne polozky: Rezervy o o o o o o o o o 25% pro zasoby bez prodeju dele nez 3 mesice 50% pro zasoby bez prodeju dele nef 6 mesice 100% pro zasoby bez prodeju dele nef 12 mesicu 5% pro zasoby se zasobou na dobu delsi nef 26 tydnu 10% pro zasoby se zasobou dels; nef 52 tydnu 30% pro zasoby se zasobou delsi nez 104 tydmi 50% pro zasoby se zasobou dew nez 156 tydnu 70% pro zasoby se zasobou delsi nez 208 tydmi 100% pro zasoby se zasobou dew nd 260 tydnu Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovemu dni tvorena na zaklade analyzy nevybrane dovolene za rok 20 II a prumernycb mzdovych nakladu vcetne nakladu na socialni zabezpeceni a zdravotni pojisteni die jednotlivych zamestnancu. Rezervu na dan z prijmu vytvari spolecnost vzhledem k tomu, ze okamtik sestaveni ucetn; zaverky predchazi okamziku stanoveni vyse dailove povinnosti. V nasledujicim ucetnim obdobi spolecnost rezervu rozpusti a zauctuje zjistenou daiiovou povionos!. V rozvaze je rezerva na dan z prijmu snizena 0 zaplacene za lohy na dan z prijmu, pfipadna vysledna pobledavka je vykazana v pozici "Stat - danove pohledavky". ( e) Pfepocty cizich men (1) NajatY majetek Spolecnost pouziva pro prepocet transakci v cizi mene pevny kurz, ktery se stanovuje na zaklade deoniho kurzu devizoveho trhu vyhlaseneho CNB. V prubehu roku uctuje spolecnost pouze 0 realizovanych kurzovych ziscich a ztratach. Aktiva a pasiva v zahranicni mene jsou k rozvahovemu dill prepocitavana pod Ie kurzu devizoveho trhu vyhlaseneho CNE. Nerealizovane kurzove zisky a ztraty jsou zachyceny ve vysledku hospodareni. Spolecnost uctuje 0 najatem majetku tak, ze zahmuje leasingove spiatlcy do naldadu rovnomerne po dobu trvani najmu. Pfi ukonceni najmu a upiatneni moznosti odkupu je predmet leasingu zarazen do majetku spolecnosti v kupni cene.

16 Priloha uce!ni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2011 (v lisicich Kc) (g) (h) (i) Dail z pfijmu Dan z phjmu za dane obdobi se sklma ze splatne dane a ze ZJneny stavu v odlozene dani. Splatna dan zabmuje odhad dane vypocteny z danoveho zaldadu s pouzitim dailoye sazby platne v posledni den ucetniho obdobi a yeskere domerky a vratky za minula obdobi. Odlozena dan vycbazi z veskerycb docasnych rozdilii mezi ucetni a danovou hodnotou aktiv a pas iv, phpadne dalsich docasnych rozdilii (danova ztrata), s pouzitim ocekavane danove sazby platne pro nasledujici obdobi. o odlozene danoye pobledavce se uctuje pouze tebdy, je-li pravdepodobne, ze bude v nasledujicich ucetnich obdobich uplatnena. Klasiftkace zavazku Spolecnost klasiftkuje cast dlouhodobych zavazkii, bankovnich uverii a ftnancnich rypomoci, jejichz doba splatnosti je kratsi nez jeden rok yzhledem k datu ucetni zayilrky, jako kratkodobe. Derivaty Deriwity k obchodovani Financni deriyaty drzene za ucelem obcbodovani jsou vykazovitny v realnych hodnotach a zisky (ztraty) ze zmeny jejich realnych hodnotjsou zabmuty ve rynosech nebo naldadech.

17 Priloha ileetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2011 (v tisicich Kc) 3. Dlouhodoby majetek Dlouhodoby runotny majetek Stroje a zanzenf Pori zovaci cena Zustatek k Pfiruslky Ubytky Pfeuctovani Zust. k Oprnvky Zustatek k Odpisy 70 OpJ1i \'ky k tibylkum Zustatek k Zust. hodn Zust. hodn Dopravni ~rostred~ Inventar Kancelarske ~baveni Celkem

18 Priloha ute!ni zaverky (nekonsolidovana) Rok konciei 31. prosineem 2011 (v tisieieh Kc) 4. Najaty majetek (a) Finan~ni leasing Spolecnost je smluvne zavazana platit leasingove splatky za financni leasing dopravnieh prostredku, strojii a zarizeni nasledovne: Splatno Splatno Leasingove Zaplaceno Splalno od 1 do 5 v nasjedujicich s ~latk:i eel kern k do I foku lei letech Nakladni automobily Osobni vozy Stroje (vysokozdvih.) Celkcm Splatno Splatno Leasingove ZapJaceno SplatnD od I do 5 v nasledujicich SEh'tky celkem k do I roku lei letech Nakladni automobily Osobni vozy Stroje (vysokozdvih. ) Celkem I (h) Operativni leasing Spole~nost ma najaty nemovitosti (sklady a kaneelare) od spolecnosti ALMANl S. LO. S moznou vypovedni Ihiitou v deice 9 mesieu do 31. prosince Celkove ro~ni naklady tykajici se toehto najmu v roce 2011 ~inily tis. K~ ( tis. Kc).

19 Pfiloha ueelni zaverky (nekonsolidovana) Rok koneici 31. prosincem 2011 (v lisicich Kc) 5. Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek nevykazany v rozvaze V souladu s ucetnimi postupy, popsanymi v bode 2(a), uctovala spolecnost cast dlouhodob<!ho hmotneho a nehmotneho majetku do nakladu v roce jeho pofizeni. Celkova kumulovana pofizovaci hodnota tohoto dloubodobeho hmotneho a nehmotneho majetku, ktery je jeste v pouzivani, je nasledujici: 2011 Zustatek k Dlouhodoby hrnotny majetek Olouhodoby nehmotny majetek (software) Celkem Finanen! majetek 2011 Majetkove ucasti Vlastn ick)' pod;! CeJkov}' zisk (+) ztrata (.) za rok 2011 Vlastni kapital k Porizovaci cena Opravm\. polozka EUROBAL Usti nad Labem, s. r.o. 80% Celkem dlouhodoby fi nanenf majetek 2010 Maj etkove ucasti Vlastnicky padil Celka,,), zisk (+) ztrata (.) za rok 2010 Vlastn; kapital k Pofizovaci cena Opravm1 pa lazka EU ROBAL Usti nad Labem, s.r.o. 80% Celkem dlouhodoby tinaneni majetek Spolecnost EUROBAL Usti nad Labem, s.r.o. nevykazovala v roce 2011 zadnou cinnos!. V roce 2011 nemela spolecnost z dlouhodobeho tinancnibo majetkn zadny vynos z titulu pfijat)'ch dividend.

20 Pfiloha ucetn; z3verky (nekonsolidovami) Rok koneici 31. prosincem 2011 (v tisicich Ke) 7. Zasoby v souladu s metodou popsanou v bodu 2 (d) vytvofila spoleenost opravnou poloiku k zasobam zboi! v celkove rysi tis. Ke ( tis. Ke). B. Pohledavky a zavazky z obchodnich vztahu (a) (b) Kratkodobe pohledavky z obebodnieb vztabij eini tis. Ke ( tis. Ke). ze kterycb tis. Ke ( tis. Ke) predstavuji pohledavky po IMte splatnosti. Opravna poloika k pochybnym pobledavkam k 31. prosinci 2011 eini tis. Ke (20 to tis. Ke). Kratkodobe zavazky z obebodnich vztahil eini tis. Ke ( tis. Ke). ze kterych tis. Ke ( tis. Kc) predstavuji zavazky po lhilte splatnosti. 9. Derivaty K rozvahovemu dni mela spoleenost otevreny nasleduj ici finaneo! derivaty k obchodovani: Tenninovany obchod Forwardovy murup 300 tis. USD ForwardovY nakup 300 lis. USD Forwardovy nakup 300 tis. USD Forwardovy nakup 200 tis. USD Datum spjatnosti K 31. prosinci 20 II mela spoleenost otevieny finaneni derivaty k obebodovani v reilloe hodnote 331 tis. Ke ( tis. Kc). Vseehny forwardove obebody jsou uzavfene se spo lecnosti Bunzl Finance pic., kteni je soueasti skupiny Bunz!. V rozvaze je preceneni reillne hodnoty fi nanenieh derivaru k obehodovan! vykazana jako soutast pohledavek resp. ZavazkU za ovladaci a iidiei osobou. 10. Opravne polozky Opravna palatka Opra"mi palatka Opravna k poskytnutym k dlouhodobemu Opravmi palatka zflloham na financnimu polotka k z3sobflm zasobz: majetku k pohledflvkam Celkem Ztlstatek k Tvorba Rozpustenilpouziti Zustatek II

21 Priloha ucelni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem (v tisicich Kc) 11. Prehled 0 zmenach vlastniho kapitalu Prehled pohybu vlastniho kapitalu Zisk I ztrata Neroz- Neroz- lakonny lakl,dni bezneho dflen}' dclemi rezervni Socialn! ka2iu\! obdobi zisk ztrata fond fond Celkem lustalok k II Pfidfly fondum Zisklztnita za rok lustatek k I I Rezervy Rezerva na Rezer\,3 na dan nevyterpanou z 2fijmii dovolenou Celkem lustalek k II Tvorba Cerpani lustatek k n 962 Rezerva na dan z pfijrnu v roce 20 I I pfedstavuje rozdil rnezi odhadem danove povinnosti ve vysi 897 tis. Kc a zaplaeenymi zalobarni ve vysi 612 tis. Ke. Y roee 2010 spolecnost vykazala daiiovou ztn\tu, proto nebyla uctovana rezerva na dan z pfijmu. Zaplaeene zaiohy na dan z pfijrnu ve vysi tis. Kc byly v roee 2010 vykazany v polozce" Stat danova pohledavka". 13. Bankovni uvery K 31. prosinei 2011 spolecnost necerpala zodny bankovni uver ( tis. Kc). Spolecnost rna uverovou linku sjednanou u Komereni banky a.s., ktera je zajistena pohledavkarni z obchodniho styku do celkove ryse tis. Kc. 14. Dohadne ucty pasivni Dohadne ucty pasivni ve vysi 9986 tis. Kc ( tis. Kc) zahmuji pfedevsim odhady nevyfakturovanych sluzby a zakaznickych bonusu. Pfedpoklady vyehazeji z historickych zkusenosti a ruznych dalsich faktoru, ktere jsou povazovany za pfimefene k datu sestaveni ucetni zaverky.

22 Pfiloha \leetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koneiei 31. prosineem 2011 (v tisieieh Kc) 15. Informaee 0 trzbaeh Spolecnost historicky prodavala dva zakladni druhy zbozi: I. Obalory material, 2. Gastronomicke zafizeni. Od roku 2010 se specializuje pouze na prodej obaloveho materialu. TrZby za zbozi byly v roce 2011 a 2010 misledujici: Tuzemsko - Obalov)' material Zahraniti (EU) Celkem Informace 0 spfiznenych osobach Cal PohJedavky a zavazky z obchodnich vztahii V pohledavkacb a zavazcicb z obehodnich vztahu, popsanych v bode 8 jsou obsazeny nasledujici ziistatky uctu tykajici se vztahii k podnikiim ve skupine. Pohledavky k Zavazky k EUROBAL, spol s r.o. Bunz! Magyarorszag Kft. GASTRA, spol. s r.o. SC SANIROM SRL Propack Kereskedelmi KIt VISIBOX, S.r.o. Bunzl Verpackungen Celkem

23 Priloha ueetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosineem 2011 (v tisicich Kc) (b) Trzby a mikupy Trfby za rok NakuQ:~ za rok EUROBAL, spol s r.o. Bunzl Magyarorszag Kft. Prepack Kereskedelmi Kft VIS IBOX, s.r.o. SC SANIROM SRL SC NEWPAC COMERT BUNZL SRL GELPA Bunzl Amsterdam Bunzl Vel'JJackungen Celkem (e) Odmeny a pujcky cleniim statutllrnieh a dozorcich organu lednatel spolecnosti v pnibebu roku 2011 nepiijal z titulu vykonu teto funkee od spolecnosti zadne odmeny ani jina pineni. (d) Faktieky koncem Spolecnost nema se svymi spolecniky uzavfenu ovladaci smlouvu. Zprava 0 vzajemnyeh vztazieh bude soucasti vyrocni zpravy.

24 Priloha ute!ni zaverky (nekonsolidovana) Rok konciei 31. prosincem 2011 (v tisieich Ke) 17. Zamestnanci a vedouci pracovnici Prumemy pocet zamestnancu a vedoucich pracovnikil a osobni nillady za rok 2010 a 2011 : 2011 Pocet zamestnancu Zamestnanci 33 Vedouci pracovnici 4 Mzdoye nakl,dy Naklady na soci,hni zabczpeceni a zdravotni poii~teni Socialni naklady Celkem Zamestnanci Pocel zamestnancu 34 Nftklady na socia.ini zabezpecenia Mzdove naklady zdravotni poi i ~teni Sociaini naklady Vedouci pracovnici Celkem Zavazky ze socialniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni Zavazky ze socialniho zabezpeceni a zdravotniho poji~telli eini 60] tis. KG ( tis. KG), ze kterych 420 tis. Kc (20 I tis. KG) predstavuji zavazky ze socialniho zabezpeceni a 181 tis. Kc ( tis. Kc) predstavuji zavazky ze zdravotniho poji~teni. :ladne z techto zavazku nejsou po lhute splatnosti. 19. Stat - daiiove zavazky a dotace Danove zavazky cini tis. KG ( tis. Kc), ze kterych tis. Kc ( tis. Kc) predstavuji z<ivazky z dane z pfidane hodnoty. 20. Dan z pfijmij (a) Splatna Splatna dai\ z pfijmu zalunuje odhad dane za zdanovaci obdobi 20 II ve ry~i 897 tis. Ke (20 I 0 - Otis. Kc) a domerky dane vztahujici se k minulym obdobim ve rysi 0 tis. Kc ( tis. Kc).

25 Pfiloha ucetni zaverky (nekonsolidovam,) Rok koncici 31. prosincem 2011 (v lisicich Kc) (b) Odlozena Vykazane odlozene danove pohledavky a zavazky Dlouhodoby hmotny a nehmomy majetek PohledAvk;r 2011 ZAsoby 1816 Rezervy 129 Ostatni do~asne rozdily 37 Odlo!ena dailova pohledavkal(zavazek) 1982 Zavazk~ Rozdil V souladu s ucetnimi postupy uvedenymi v bode 2 (g) byla pro vypocel odlozene dane pouzita daiiova sazba 19 % ( %). 21. Informace 0 odmlmach statutarnim auditorum Tyto infonnace jsou uvedeny v pi'iloze konsolidovane ucetni zaverky, ve ktere je spolecnosl zahrnuta. 22. Vyznamna nasledna udalost K datu sestaveni licetni zaverky nejsou vedeni spolecnosti znamy zadne vyznamne nasledne udaiosti, ktere by ovlivnily licelni zaverku k 31. prosinc; 20 II. Datum: Podpis statutarniho organu nebo fyzicke osoby, kteraje ueetnijednotkou 28. kv~tna 2012 Georgina Dunn Robertson McLeod Jednatelka s pole~nosti

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 GE Money Auto Výroční zpráva 2010 Obsah 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky Zpráva

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

SG Equip ent Finance Czec Republic s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011

SG Equip ent Finance Czec Republic s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011 SG Equip ent Finance Czec Republic s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 a) základní identifikační údaje účetní jednotky Obchodní jméno: SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

Více

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny Výroční zpráva 1999 Obsah Profil společnosti 1 Složení vrcholových orgánů 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Zpráva představenstva 5 ALPHA

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno Budoucnost, která má jméno Výroční zpráva 2011 1 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Obsah 02 Poslání a profil společnosti 03 Vedení společnosti 04 Hlavní události roku 2011 a výhled

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více

1. Úvodní slovo zakladatele

1. Úvodní slovo zakladatele Výroční zpráva 2014 Obsah 1. Úvodní slovo zakladatele... 3 2. Vznik a účel Nadace Karla Janečka... 4 3. Identifikační údaje Nadace Karla Janečka... 4 4. Lidé v Nadaci Karla Janečka... 4 5. Činnost Nadace

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více