Finanční řízení projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční řízení projektu"

Transkript

1 Vzdělávací modul č. 3: Finanční řízení projektu Kurz č. 1: Specifika finančního řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/

2 Obsah Kurz Specifika finančního řízení Základní principy finančního řízení Východiska ROZPOČTOVÝ PROCES FINANČNÍ TOKY PROJEKTU Rozpočet projektu SESTAVENÍ ROZPOČTU MZDOVÉ NÁKLADY ČASTÉ CHYBA PŘI SESTAVOVÁNÍ ROZPOČTU ROZPOČET A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Způsobilost výdajů METODICKÉ UKOTVENÍ PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI PRO NĚKTERÉ DRUHY VÝDAJŮ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE - DOSAVADNÍ PRAXE NEPŘÍMÉ NÁKLADY KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ Rozpočtová skladba ZÁKLADNÍ TŘÍDĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY PŘÍKLAD UŽITÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY Příloha Ukázka podoby rozpočtu

3 tis. Kč Kurz Specifika finančního řízení Obecně se pod pojmem finanční řízení chápe činnost zabývající se získáváním finančních prostředků a to z různých finančních zdrojů a jejich alokování do různých forem majetku (investování). Základem finančního řízení je finanční rozhodování o výběru nejvhodnějších variant pohybu finančních zdrojů a kontrola realizace těchto rozhodnutí. V soukromé sféře se to děje s cílem maximalizace tržní hodnoty firmy. Ve veřejném sektoru jde o nakládání s veřejnými prostředky. Investice bývají většinou neziskové či s dlouhou dobou návratnosti a navíc rozhodování má být průhledné a průkazné a mělo by přinést co nejlepší možnou variantu použití veřejných zdrojů. 1. Základní principy finančního řízení K úspěšnému zajišťování cílů je nutné se opírat o základní principy finančního řízení. V podmínkách veřejného sektoru lze uvést tyto: princip peněžních toků Tento princip zdůrazňuje, že pro finanční řízení jsou důležité peněžní toky. Tedy jaké má obec příjmy a v který okamžik je příjme na svůj účet a v návaznosti na to, jak realizuje výdaje. Obec může mít rozpočet vyrovnaný, ale příjmy během roku získává postupně (nikoliv však vždy nutně průběžně) a výdaje jsou realizovány dle uzavřených smluv. Obrázek: Plnění příjmů a výdajů po měsících (kumulovaně) leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Příjmy 33224, , , , , , , , , , , ,3 Výdaje 16415, , , , , , , , , , , ,1 3

4 Obrázek: Saldo rozpočtu tis.kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Přebytek (+), ztráta(-) 8463, , , ,59 738, , , , , , , ,55 princip respektování faktoru času Princip respektování faktoru času tedy bere v potaz časovou preferenci využití zdrojů. Jde o zásadu, která se dá vyjádřit konstatováním, že hodnota zdrojů v současnosti je vyšší než jejich hodnota v budoucnosti (ceteris paribus). Koruna, kterou máme k dispozici dnes, má vyšší hodnotu, než kdybychom ji získali zítra. V podmínkách obcí nejde o rozhodování kdy investovat, aby bylo dosaženo plánovaného zisku (nejde-li o rozhodování, jak nejlépe zhodnotit volné finanční prostředky), ale spíše plánovaného efektu z realizovaného výdaje (odstranění nějakého problému, realizace rozvojového projektu) => vazba na hodnocení efektivity projektů (oblast Cost benefit analýz). princip čisté současné hodnoty Tento princip lze v podmínkách obcí vztáhnout opět k realizaci investic (projektů). Obce realizují projekty s dlouhodobou nebo spíše žádnou finanční návratností (např. cyklostezka, chodník, park atd.). Veřejné prostředky by však měly být vloženy jen do činností, které vykazují kladnou společenskou čistou současnou hodnotu (net present value). Na peněžní toky se tak nepohlíží jen z pohledu finančního, ale také celospolečenského (např. eliminace nebezpečí úrazu, zlepšení zdraví občanů apod.). princip zohledňování rizika Při nakládání s penězi vždy existuje riziko. Primárně není myšleno riziko zcizení finančních prostředků z účtu obce. Jde spíše o nutnost brát při svém rozhodování v potaz vnější vlivy (např. vývoj ekonomiky státu a dopad na příjmy obcí z celostátního výběru daní, nová legislativa, která s sebou nese další povinnosti apod.) a podmínky (např. u realizace EU projektů porušení pravidel a krácení dotace). princip plánování a analýzy finančních údajů Při finančním řízení se musí plánovat a plnění analyzovat. Více viz rozpočtový proces níže. 4

5 2. Východiska Na finanční řízení v podmínkách obcí, které realizují své rozvojové záměry za použití dotačních zdrojů, lze nahlížet ze dvou pohledů: z hlediska rozpočtového procesu z hlediska realizace projektu 2.1. ROZPOČTOVÝ PROCES Rozpočtový proces je souhrnem činností, které jsou nezbytné k dodržování zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zejména k řízení hospodaření města či obce v daném rozpočtovém období. Jedná se o neustále se opakující proces plánování, realizace, kontroly a aktualizace dokumentů. Schéma rozpočtového procesu Tento plánovací proces územních samosprávných celků lze obecně rozčlenit (z hlediska platnosti, resp. doby na jakou jsou jednotlivé plánovací dokumenty tvořeny) na dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé plánování. dlouhodobý plán (nad 5 let) = strategie/program rozvoje střednědobý plán (2 5 let) = rozpočtový výhled krátkodobý plán (1 rok) = rozpočet Jako každý plán, tak i výše zmíněné typy dokumentů vyžadují pravidelné monitorování, vyhodnocování jednotlivých procesů a jejich případnou aktualizaci. Propojenost monitorování a jejich změny jsou nasnadě. Dlouhodobý plán vyžaduje vyhodnocování strategických cílů subjektu a při jejich změně, vycházející z objektivních či subjektivních příčin, pak musí dojít 5

6 k jeho aktualizaci. Změna ve strategickém plánu vyvolává nutně změnu střednědobého plánovacího dokumentu (rozpočtového výhledu). Obsah rozpočtového výhledu je však závislý i na krátkodobém plánování. Přestože se většina měst a obcí snaží svůj rozpočet sestavovat reálně, jeho naplňování je závislé na mnoha faktorech FINANČNÍ TOKY PROJEKTU Finanční toky zobrazují cestu finančních prostředků od jednoho subjektu k druhému. Finanční toky je možno sledovat v rámci soustavy veřejných rozpočtů (vertikální vazby) anebo směrem k dodavatelům statků a služeb (horizontální vazby). Každému toku musí předcházet nějaký právní akt (zákonné nařízení, rozhodnutí, smlouva, objednávka apod.), na jehož základě se mohou provést jednotlivé finanční transakce. Subjekty hospodařící s veřejnými prostředky jsou v této oblasti vázány legislativou. K těm nejdůležitějším patří: - zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (tzv. velká rozpočtová pravidla) - zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě Systém finančních toků u projektů financovaných z fondů EU je založen na principu předfinancování ze státního rozpočtu. Podpora z EU, která je určena na spolufinancování projektů prostřednictvím operačních programů, je nejprve předfinancována z rozpočtu jednotlivých kapitol státního rozpočtu a až poté je podíl EU refundován zpět do dané kapitoly státního rozpočtu ze zdrojového účtu Platebního a certifikačního orgánu (Odbor Národní fond MF), na nějž jsou zasílány prostředky z EU. Děje se tak na základě tzv. certifikace, což je proces potvrzení správnosti údajů předložených řídicími orgány platebnímu orgánu a potvrzení efektivnosti systémů 6

7 řízení a kontroly na úrovni řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů (popř. konečných příjemců). Finanční toky příjemcům podpory se realizují na základě žádostí o platbu, kterou příjemce předkládá poskytovateli. Platby příjemcům probíhají formou: ex-ante plateb ex-post plateb průběžné financování (poskytování záloh) (tato forma sebou nese požadavek na předfinancování akce příjemcem) (úhrada faktur dodavateli přímo poskytovatelem dotace) Rozhodnutí o formě plateb příjemci je plně v kompetenci poskytovatele (řídícího orgánu daného operačního programu) po dohodě se správcem kapitoly státního rozpočtu. 3. Rozpočet projektu Rozpočet projektu je základním nástrojem realizace projektu, jehož prostřednictvím dochází k financování aktivit projektu. Velmi jednoduše lze říci, že rozpočet je plán příjmů a výdajů. Jde o plán, který určuje za co, a v jaké výši budou vynakládány finanční prostředky vyčleněné na konkrétní projekt (výdajová strana rozpočtu) a od koho a v jaké výši můžeme očekávat příjem finančních prostředků (příjmová strana rozpočtu). Správně sestavený rozpočet je předpokladem úspěchu projektu. Praxe Rozpočet je také základním východiskem při tvorbě finanční a ekonomické analýzy (u projektů, kde je povinnost tyto analýzy zpracovávat). Než se pustíte do zpracování CBA, potažmo analýzy citlivosti, ujistěte se, že se rozpočet již nebude měnit. Změna rozpočtu sebou nese nutnost přepracování těchto analýz, což vzhledem k náročnosti zpracování významně prodlužuje čas nezbytný pro dokončení studie proveditelnosti, resp. žádosti o dotaci SESTAVENÍ ROZPOČTU Při zpracovávání rozpočtu musíme dbát jednotlivých metodických pokynů a dále podmínek dané výzvy (různé dotační programy mají různé požadavky na zpracování rozpočtů a jejich členění). Na základě rozpočtu projektu si žadatel udělá podrobnou představu, které položky budou způsobilé, které nezpůsobilé, jak velká bude dotační podpora a kolik prostředků bude muset žadatel zajistit pro spolufinancování projektu. Správně sestavený rozpočet je předpokladem úspěchu realizace projektu. Při tvorbě rozpočtu je třeba sesbírat veškeré podklady nezbytné pro výpočet jednotlivých položek rozpočtu. 7

8 Při stanovování položkových nákladů se vychází z několika zdrojů: průzkum trhu stažení ceníků z webových stránek, telefonické, písemné nebo mailové oslovení potenciálních dodavatelů s žádostí o nacenění požadovaných položek (materiál, hmotný majetek, služby). Důležité je co nejpřesněji specifikovat požadované zboží či služby. stanovení cen obvyklých u stavebních prací jde např. o ceník stavebních prací (stavební rozpočet je součástí projektové dokumentace), u mezd např. průměrné mzdy dle statistik úřadů práce (web MPSV) limity nákladů - v některých programech či výzvách jsou stanoveny maximální jednotkové náklady (cena výpočetní techniky, hodinová sazba mzdových nákladů) nebo limity (např. náklad na projektovou dokumentaci nebo nákup pozemků max. 5% z celkových výdajů, náklad na kancelářské vybavení max 20% z celkových výdajů apod.) odborný odhad nemusí jít zrovna o znalecký posudek, i když ten může mít určitě váhu zkušenosti lze využít zkušeností z minulých nebo jiných právě probíhajících projektů Rozpočet se sestavuje dle struktury, která se liší dle zvyklostí subjektů nebo dle požadavků např. poskytovatelů podpor (dotace z národních nebo evropských zdrojů). Položky rozpočtu by měly být dle logického a účetního vztahu sdružovány do výdajových skupin (kapitol, kategorií). Např.: mzdové náklady cestovné zařízení a vybavení služby stavební práce / investice Ukázky rozpočtů jsou uvedeny v příloze MZDOVÉ NÁKLADY Samostatně je vhodné se zastavit u mzdových nákladů. Jak je uvedeno výše, v některých dotačních titulech může být nastaven limit pro maximální hodinovou sazbu mezd nebo maximální měsíční plat členů realizačního týmu. Tyto limity bývají vztaženy k různým druhům práce (odborný vědecký pracovník, projektový manažer, lektor, asistent projektu apod.). Jinak podkladem pro zpracování rozpočtu kapitoly mzdových nákladů bývá průměrná mzda v kraji pro konkrétní pozici (viz web MPSV) nebo mzda v organizaci žadatele. Praxe Pokud je při sestavování rozpočtu zřejmé, kteří konkrétní pracovníci organizace (úřadu) budou vykonávat pozici v projektovém týmu, je vhodné do rozpočtu projektu zahrnout částky, které korespondují s jejich mzdou v organizaci (pokud tedy nedochází k překročení stanovených limitů). U víceletých projektů lze mírně zvýšit o předpokládaný nárůst mezd. Nemá smysl do rozpočtu projektu uvádět přemrštěné požadavky na mzdové náklady. Rizikem je jednak krácení či nedoporučení projektu k podpoře. V prostředí úřadu navíc zaměstnanci dostávají tabulkové platby, jejichž zvýšení po dobu realizace projektu nemusí být snadno průchodné a kapitola mzdových nákladů tak zůstává nedočerpána. 8

9 Tabulka: Příklad sestavení rozpočtu mzdových nákladů Kód Název nákladu Hrubá mzda (měsíční/hodinová) Měsíční úvazek (výše úvazku/ počet hodin) Přepočet měsíční/ hodinové sazby v Kč Odvod SZP ( %) Celkové měsíční náklady v Kč Počet měsíců Mzdové náklady 01 Osobní náklady Pracovní smlouvy Projektový manažer ,00 0, , , , , Finanční manažer ,00 0, , , , , Manažer kvality ,00 0, ,00 918, , , Dohody o pracovní činnosti DPČ asistent projektu 100,00 80, , , , , Dohody o provedení práce DPP - lektor 1 350,00 25, ,00 0, , , DPP - lektor 2 350,00 30, , , , ,00 Celkem ,00 Tabulka: Rozpis do položek rozpočtu ÚSC Položka Částka celkem v Kč 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Celkem reg. č. CZ.1.11/4.2.00/ je společnost AQE advisors, a.s.

10 3.3. ČASTÉ CHYBY PŘI SESTAVOVÁNÍ ROZPOČTU Na tomto místě jsou rekapitulovány nejčastější pochybení, se kterými se můžete setkat při sestavování rozpočtu projektu: nedostatečné zdůvodnění či doložení cen detail rozpočtových položek (kusy, jednotkové ceny, rozpis činností) umělé nadhodnocování položek rozpočtu (hodnotitelé se vždy nemusí zabývat krácením rozpočtu, ale rovnou nedoporučí žádost k podpoře) opomenutí položek nutných pro realizaci projektu (např. zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění) opomenutí povinných položek (audit, publicita) položkový stavební rozpočet není zpracován dle platných ceníků stavebních prací např. URS, RTS, nedodržení limitů stanovených výzvou nebo příručkami překročení jednotkových cen (hodinová sazba mezd, DHM...) objem služeb (např. 60% celkových způsobilých výdajů) limit kapitol (projektová dokumentace, kancelářské potřeby) problematika DPH (plátcovství daně a její způsobilost, správné uvedení v konkrétních řádcích rozpočtu) zahrnutí nezpůsobilých výdajů stanovení nepřímých nákladů (% sazba) Praxe Další pochybení pramení z nepozornosti (lidský faktor). Zejména úprava rozpočtu na poslední chvíli často vede k nějakému opomenutí či chybě. Např. rozpočet vedený v MS Excel může obsahovat chybně nastavené vzorce v buňkách, součty apod. Je proto dobré provést kontrolu čtyř, někdy i osmi očí. Platí také další zásada a to co nejméně zasahovat do položek rozpočtu. Čím víc zasahujeme, tím je větší pravděpodobnost vzniku chyby.

11 3.4. ROZPOČET A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Na závěr je třeba upozornit na další problém, který se pojí s rozpočtem a to vazba na veřejné zakázky. Samozřejmě kromě limitu pro stanovení správného režimu veřejné zakázky (malý rozsah, podlimitní, nadlimitní) jde o stanovení předpokládané hodnoty vyhlašované soutěže. Poskytovatelé dotací vyžadují při kontrole veřejných zakázek zdůvodnění stanovení předpokládané ceny. Základní chybou bývá prosté převzetí ceny z rozpočtu projektu. Neznamená to však, že cena z rozpočtu se nemůže shodovat s předpokládanou cenou v zadávací dokumentaci. Jen je třeba mít na paměti, že je třeba tuto cenu znovu zdůvodnit. Rozpočet se totiž sestavuje v určitém období. Než ale projekt projde hodnocením a schválením, a než dojde k vyhlášení soutěže, uteče mnohdy několik měsíců, ba dokonce let. Ceny, které byly objektivně stanoveny při tvorbě rozpočtu, tak postupem času nemusí být aktuální a mnohdy je třeba provést další průzkum trhu nebo aktualizovat na základě nových ceníků. Vždy záleží na konkrétní situaci. 4. Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Nezbytnou činností při finančním řízení je průběžné provádění kontrol rozpočtu ÚSC. Cílem je ověřit, zda skutečný stav plnění či čerpání odpovídá stavu plánovanému (žádoucímu) a případně, zda se naplňují opatření přijatá k dosažení souladu mezi plánem a vývojem skutečnosti. Na kontrolu rozpočtu bude na tomto místě pohlíženo opět ze dvou úhlů: z pohledu rozpočtu organizace (obce) z pohledu projektu ROZPOČET = PLÁN DOGMA V obou případech platí, že rozpočet je plán, ale nikoliv dogma. Přestože je možnost rozpočet upravovat, měl by být počet korekcí minimalizován. To je spojeno s požadavkem na kvalitně odvedenou práci ve fázi sestavování rozpočtu. Při provádění změn v rozpočtu totiž mohou platit určitá omezení nebo naopak předepsané úkony, které z prováděných korekcí procesně již nedělají jednoduchou záležitost KONTROLA ROZPOČTU OBCE Během rozpočtového roku může dojít k nesrovnalostem mezi rozpočtem a skutečností. Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodu: změny v organizaci (např. převedení části agendy na příspěvkovou organizaci či obchodní společnost vlastněnou městem) změny právních předpisů (rozšíření agendy úřadu) změny objektivně působících skutečností (např. mimořádné události/povodně) 11

12 Důležitým krokem je interní nastavení periodicity a podrobnosti podkladů pro kontrolu rozpočtu (kontrola správcem rozpočtu/příkazci operace, report pro zastupitele/radu). Ukázka podkladu pro kontrolu rozpočtu dle ORJ (odborů úřadu) Orj. Text (tis.kč) Upr.rozp. Skut. Plnění v % Rozdíl 1 Odbor ekonomiky města ,2% Odbor správy majetku města ,3% Evropské projekty ,8% Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,0% Odbor životního prostředí ,4% Odbor dopravy a správních činností ,8% Odbor školství a kultury ,7% Odbor kancelář tajemníka ,7% Úsek personální a mzdový - OKT ,3% Odbor kancelář primátorky ,4% Městská policie ,0% Jednotka sboru dobrovolných hasičů ,9% Odbor rozvoje a investic města ,0% Organizační složka - Pracovní skupina ,2% Příspěvkové organizace města ,9% Obchodní organizace města ,4% Běžné výdaje celkem za orj ,2% V případě vzniku hrozby neplnění příjmů nebo přečerpání výdajů, je třeba přijmout taková opatření, která eliminují takové hrozby. Neplnění příjmů zapojení volných zdrojů (zůstatky hospodaření minulých let) přijetí půjček, úvěrů prodej zbytného majetku hledání dalších zdrojů financování (dotace) přepracování provozního modelu (př. příjmy ze vstupného, nájem apod.) Hrozba Přečerpání výdajů úspory z realizace (změna technologií, materiálů, revize dodavatelských smluv, redukce osobních nákladů) hledání úspor u jiných projektů, akcí omezení investiční aktivity přepracování provozního modelu Změny rozpočtu obce Korekce rozpočtu obce mohou probíhat tzv. změnou rozpisu rozpočtu (přesuny v rozpočtu v rámci tzv. závazných ukazatelů - obvykle upraveno interním pokynem) nebo změnami, které jsou dány přímo ze zákona, tj. provádění tzv. rozpočtových opatření. Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně: jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (přijetí dotace např. ze st. rozpočtu), jde-li o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám (např. poskytnutí dotace ze svého rozpočtu jinému subjektu) hrozí-li nebezpečí vzniku rozpočtového schodku 12

13 Rozpočtové opatření je: přesun rozpočtových prostředků, při němž se příjmy a výdaje vzájemně ovlivňují, aniž by se změnil celkový objem příjmů a výdajů (jedná se např. o přesuny mezi akcemi či paragrafy u jednotlivých příjmů nebo výdajů) použití nových příjmů k úhradě nových rozpočtových výdajů (např. přijetí účelové dotace zvětšuje se objem příjmů i výdajů) vázání rozpočtových výdajů, jestliže jejich krytí je ohroženo neplněním rozpočtových příjmů (snižuje se objem příjmů i výdajů) 4.2. KONTROLA ROZPOČTU PROJEKTU Kontrola rozpočtu projektu navazuje na nutnost sledování harmonogramu plnění aktivit projektu a na to navázané finanční etapy projektu. Příjemce se orientuje na kontrolu výdajové část rozpočtu. Během realizace projektu může dojít ke vzniku potřeby upravit rozpočet. Obvykle jde o pochybení při procesu tvorby rozpočtu (viz výše): chybějící prostředky na realizaci aktivity (nelze získat dodavatele za předpokládanou cenu) chybně zařazené prostředky v konkrétní kapitole rozpočtu (např. pracovní smlouvy/dohody mimo pracovní poměr, cestovné/náklady na dopravu (služby), rozdělení investičních/neinvestičních nákladů) změny právních předpisů (např. potřeba přepracování projektové dokumentace s ohledem na aktuální znění právních předpisů, změny v oblasti daňové DPH či osobních nákladů odvody sociálního či zdravotního pojištění) úspora nákladů vzniklá nižší nabídkovou cenou při výběrovém řízení (pokud bude aktivita realizována v rozsahu dané projektem, není třeba řešit změny v rozpočtu; je ovšem vhodné upozornit poskytovatele v monitorovací zprávě vazba na finanční řízení celého dotačního titulu/operačního programu) úspora nákladů z důvodu nerealizace aktivity (pozor zdali nemá vliv na indikátory projektu, ke kterým se příjemce zavázal; vždy nutno konzultovat předem s poskytovatelem) Případné úspory z realizovaných aktivit někteří poskytovatelé umožňují využít na rozšíření aktivit projektu (např. pokud jsme v projektu měli proškolit 50 osob za 100 tis. Kč, dodavatel školení zrealizoval za 80 tis. Kč, a víme, že o školení je enormní zájem, můžeme požádat poskytovatele o rozšíření aktivity a za uspořených 20 tis. Kč proškolit další zájemce. Rozšíření aktivity nebo realizaci zcela nové aktivity, se kterou projekt nepočítal, je třeba předem odsouhlasit s poskytovatelem podpory (konzultace, podání žádosti o podstatnou/nepodstatnou změnu projektu). 13

14 Provádění změn v rozpočtu projektu Příjemce je limitován v případě provádění změn v rozpočtu projektu. Rozhodování nepodléhá plně libovůli příjemce, ale pravidlům či schválením poskytovatele. Pravidla poskytovatele stanovují omezení, která mají vazbu na případné změny rozpočtu: - dodržení jednotkových cen (zde nastalo uvolnění striktního přístupu např. v OPLZZ; př. nákup notebooku pokud bylo v rozpočtu projektu schváleno ,- Kč/ks, poskytovatel neuznával cenu např ,- Kč/ks, resp. 100,- Kč bylo nezpůsobilým výdajem) - dodržení výše položek při přesunech v rámci rozpočtu je třeba hlídat limity položek či kapitol (viz kap. Sestavení rozpočtu) - dodržení celkové výše rozpočtu - celkovou výši rozpočtu projektu po schválení projektu nelze měnit. Případné náklady nad rámec projektu jsou automaticky nezpůsobilé a příjemce si je hradí ze svých zdrojů. - přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami ve struktuře rozpočtu obvykle do 15% (objemu kapitoly, ze které přesouváme finanční prostředky) jde o nepodstatnou změnu, která se oznamuje v nejbližší monitorovací zprávě; nad 15% podléhá schválení poskytovatelem. Výdaj může být realizován až po schválení změny. - přesuny finančních prostředků v rámci kapitoly obvykle umožněno, jedná se o nepodstatnou změnu (např. v rámci kapitoly služeb chybějící prostředky např. na tisk dokumentů můžeme vzít z nákladů na tvorbu analýz = přesun v rámci kapitoly) - přesuny finančních prostředků mezi etapami projektu obvykle podstatná změna podléhající schválení poskytovatele (IOP, ROP) Vazba rozpočtu projektu na rozpočet obce Finanční manažer projektu by se měl spolupodílet na tvorbě rozpočtu obce, prostřednictvím kterého dochází k čerpání rozpočtu projektu. Je třeba na základě rozpočtu projektu a harmonogramu aktivit projektu naplánovat výdaje rozpočtu obce pro daný kalendářní rok. Před vyhlášením výběrového řízení na dodavatele služeb totiž obec musí mít vědět, z jakých prostředků bude zakázku hradit (vyhlašovaná zakázka musí být pokryta zdroji) a obec by měla odpovídající objem finančních prostředků vyčlenit na nákladové středisko, na které bude účtovat o výdajích spojených s projektem, a budoucí výdaje zatřídit dle rozpočtové skladby (viz níže kap. Rozpočtová skladba). Jednoznačné zatřídění dle rozpočtové skladby musí být provedeno před podpisem smlouvy s dodavatele (povinnost dle zákona č. 320/2001 Sb, o finanční kontrole). 14

15 5. Způsobilost výdajů 5.1. METODICKÉ UKOTVENÍ Způsobilými výdaji jsou ty výdaje projektu, které mohou být spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy). Způsobilé výdaje lze definovat jako výdaje, které byly vynaloženy na stanovený účel projektu, vznikly v rámci období stanoveného v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory vydaném dle vnitřních předpisů poskytovatele podpory i dle příslušných právních předpisů a jsou v souladu s příslušnými předpisy EU, národními pravidly a dalšími pravidly stanovenými příslušným poskytovatelem podpory. Pravidla způsobilosti výdajů v programovém období jsou s výjimkami stanovenými ve specifických nařízeních pro každý z ESI fondů, stanoveny na národní úrovni. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období Jde o závazný dokument pro subjekty implementační struktury ESI fondů v novém programovém období 1. Jednotlivé Řídicí orgány na základě těchto pokynů připraví své pravidla způsobilosti výdajů. Příspěvek z ESI fondů je možné poskytnout pouze na způsobilý výdaj. Tím je takový výdaj, který: 1. je v souladu s právními předpisy ČR a EU, 2. je v souladu s pravidly programu a podmínkami podpory, 3. je přiměřený (odpovídá cenám v místě a čase obvyklým) a je vynaložen v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, 4. vzniknul a byl uhrazen příjemcem podpory v období od 1. ledna 2014 nebo ode dne předložení programu Evropské komisi, podle toho, co nastane dříve, do 31. prosince 2023, 5. má vazbu na podporovaný region (vyjma ESF a EÚS) a rovněž 6. je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný. Uvedené podmínky musejí být naplněny zásadně kumulativně, tedy všechny zároveň. Jestliže není kterákoliv uvedených z podmínek naplněna (vyjma zvláštní právní úpravy), nelze výdaj posoudit jako způsobilý pro příspěvek z ESI fondů. 1 Ke stažení na 15

16 5.2. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI PRO NĚKTERÉ DRUHY VÝDAJŮ Metodický pokyn MMR stanovuje pro jednotný přístup k posuzování způsobilosti výdajů několik specifických pravidel a omezení. Jejich stanovení má zajistit jednotné uplatňování pravidel způsobilosti u všech programů. V rámci specifické úpravy jsou řešeny (výtah z textů): věcné příspěvky - hodnota přisuzovaná věcným příspěvkům nepřesahuje ceny obvyklé na dotyčném trhu a tyto hodnoty lze nezávisle posoudit a ověřit - v případě poskytnutí pozemků nebo nemovitostí hodnotu osvědčuje nezávislý kvalifikovaný odborník nebo náležitě oprávněný úřední orgán, přičemž tato hodnota nesmí překročit limit 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt - v případě věcných příspěvků ve formě neplacené práce se hodnota této práce určuje na základě ověřeného objemu vynaložené pracovní doby a sazby používané při odměňování za rovnocennou práci odpisy - odpisy lze za způsobilé považovat za předpokladu splnění kumulativních podmínek umožňují to pravidla způsobilosti programu jsou-li proplaceny ve formě dotace, je výše výdajů doložena účetními doklady, jejichž důkazní hodnota je rovnocenná fakturám náklady se týkají výhradně období, ve kterém je projekt realizován na pořízení odepisovaného majetku nebyly použity granty z veřejných zdrojů daň z přidané hodnoty - obecně nezpůsobilá, s výjimkou případů, kdy si příjemci, nemohou nárokovat odpočet daně na vstupu (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) - způsobilá DPH se vztahuje pouze k plněním, která musí být sama považována za způsobilá osobní náklady - způsobilým výdajem jsou: mzdové náklady hrubá mzda, plat nebo odměna z dohod zaměstnanců pracujících na projektu (popř. její alikvotní část) včetně zákonných náhrad, resp. příplatků (např. za práci přesčas, práci ve svátek, pokud zaměstnanec vykonával v tomto časovém období práce přímo s projektem související, odměn a prémií, apod.). zákonem stanovené povinné výdaje zaměstnavatele za zaměstnance pracujícího na daném projektu, popř. jejich alikvotní část - způsobilým výdajem nejsou: mzdové náklady zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu nepodílí, (v případě řídících pracovníků je potřeba posuzovat jejich skutečné zapojení do realizace projektu. Osobní náklady na zaměstnance v pozicích statutárních zástupců (ministra, náměstka, hejtmana atd.), kteří nejsou přímo zapojeni do realizace aktivit projektů, resp. jsou zapojeni pouze formálně, nelze považovat za způsobilé), 16

17 u zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílí, část osobních nákladů, která neodpovídá pracovnímu vytížení zaměstnance na daném projektu, ostatní výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (např. příspěvky na penzijní připojištění, dary, apod.) leasing - finanční leasing (předmět pronájmu po skončení přechází do vlastnictví nájemce) je způsobilým výdajem pouze v případě, pokud je způsobilý pro spolufinancování z ESI fondů také předmět tohoto leasingu. - operativní leasing (předmět pronájmu, po jehož skončení se zpravidla vrací pronajímateli) je způsobilým výdajem i v případě, že předmět tohoto leasingu není způsobilý pro spolufinancování z ESI fondů. V tomto případě je nutné prokázat, že předmět leasingu je nezbytný pro realizaci projektu. Poskytovatel podpory může upřesnit, které předměty lze financovat formou operativního leasingu. finanční výdaje, správní a jiné poplatky - obecnou podmínkou způsobilosti finančních výdajů a poplatků je jejich nevyhnutelnost a přímá vazba na projekt (pojištění majetku, správní a místní poplatky, jako jsou např. poplatky za zápis do katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, vydání stavebního povolení, výpis z rejstříku trestů, odvody za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, notářské poplatky, atd. bankovní poplatky za mezinárodní finanční transakce, výdaje za zřízení a vedení účtu nebo účtů a za finanční transakce na tomto účtu, pokud je pro realizaci projektu vyžadováno zřízení a vedení zvláštního účtu nebo účtů; výdaje na bankovní záruky nebo záruky poskytnuté jinými finančními institucemi v rozsahu stanoveném právními předpisy ČR nebo právními předpisy EU. - konkrétní poplatky, které budou u jednotlivých programů považovány za způsobilé výdaje, může specifikovat poskytovatel podpory dle charakteru programu. pořízení nemovitostí - nákup pozemku je způsobilým výdajem v případě, že jsou splněny kumulativně následující podmínky: pořizovací cena pozemku může být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt pozemek bude oceněn znaleckým posudkem (nesmí být starší než 6 měsíců před pořízením nemovitosti) vyhotoveným dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, způsobilým výdajem je pořizovací cena maximálně však do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem. nákup staveb je způsobilý výdaj za těchto kumulativních podmínek: stavba bude oceněna znaleckým posudkem (nesmí být starší než 6 měsíců před pořízením stavby) vyhotoveným dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, 17

Program. Základní principy finančního řízení. Kurz 3.1 Specifika finančního řízení

Program. Základní principy finančního řízení. Kurz 3.1 Specifika finančního řízení Kurz 3.1 Specifika finančního řízení Vzdělávání v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Ing. Lukáš Nehyba AQE advisors, a.s. březen 2015

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 11. listopadu 2009 5. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Oblast intervence 3.3 Služby

Více

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Více

Tvorba projektu OP VK Benefit 7. Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie

Tvorba projektu OP VK Benefit 7. Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie Tvorba projektu OP VK Benefit 7 Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie Věcná část projektové žádosti Popis žadatele a partnerů Cíl projektu Popis klíčových aktivit

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro Výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

INFORMAČNÍ LISTY OP VK

INFORMAČNÍ LISTY OP VK Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor grantů a dotací INFORMAČNÍ LISTY OP VK Vydání č. 3/2011 Obsah 1. Čerpání dovolené u dohod o pracovní činnosti (DPČ)... 2 2. Nákup služeb souvisejících s realizací

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MARIÁNSKÉ NÁM. 2, PRAHA 1 10. a 22. ledna 2008 OBSAH

Více

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ) Informace pro příjemce nejčastěji se objevující chyby, které mohou být vyhodnoceny jako nesrovnalost, popř. porušení rozpočtové kázně (ve smyslu zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) V rámci

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Způsobilost výdajů. Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

Způsobilost výdajů. Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Způsobilost výdajů Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ROP NUTS II Jihozápad Jeden ze sedmi regionálních programů ČR Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFDR),

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK MONITOROVACÍ INDIKÁTORY CZ.1.7/2.4./12.45 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu O1/21 Stav ke dni 3.6.21 Výstupy

Více

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI 1 Úvod Tento metodický pokyn se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.3 Podpořit kapacity pro

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Způsobilé výdaje projektů

Způsobilé výdaje projektů Způsobilé výdaje projektů Apolena Karasová Ministerstvo financí ČR CFCU - Zprostředkovatel programu Způsobilé výdaje projektů Zahrnutí výdaje do rozpočtu projektu Účel výdaje Datum uskutečnění výdaje Evidence

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky

Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech, rozpočet projektu Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005. soc.integrace_esf

Uznatelné výdaje v grantových projektech, rozpočet projektu Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005. soc.integrace_esf Uznatelné výdaje v grantových projektech, rozpočet projektu Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005 soc.integrace_esf esf@mpsv.cz Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ

Více

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů Metodický pokyn č. 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů v rámci oblasti podpory 4.1, 4.2 a 4.3 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy Řídící orgán ROP NUTS 2 Střední

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ 2. 2. 2010

Seminář pro příjemce OP LZZ 2. 2. 2010 Seminář pro příjemce OP LZZ Praha 2. 2. 2010 MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část Přílohy MZ B2. Finanční část MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky MF ČR Přílohy

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Verze 2.0 revize č. 2 ke dni 01. 02. 2009 Vydání č. Platné od 2.0 30.11.2007 Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Ing.

Více

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Zkušenosti z kontrol TA ČR Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Oddělení auditu a kontroly Činnost OAaK předběžné, průběžné, následné kontroly, zákon č. 320/2001 Sb., zákon č. 130/Sb., Procesní pravidla (552/1991

Více

Způsobilost výdajů jak se vyhnout krácení. Ing. Jana Feireislová

Způsobilost výdajů jak se vyhnout krácení. Ing. Jana Feireislová Způsobilost výdajů jak se vyhnout krácení Ing. Jana Feireislová Definice Způsobilé výdaje spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, Jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky

Více

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod PŘÍLOHA Č. 2 MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ / ZPRÁVA Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Monitorovací hlášení/etapová/závěrečná zpráva s žádostí o platbu/monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

Informační seminář Realizace projektů v praxi Vykazování nákladů Zkušenosti z vykonaných kontrol na místě. Ing. Luděk Gulázsi

Informační seminář Realizace projektů v praxi Vykazování nákladů Zkušenosti z vykonaných kontrol na místě. Ing. Luděk Gulázsi Informační seminář Realizace projektů v praxi Vykazování nákladů Zkušenosti z vykonaných kontrol na místě Ing. Luděk Gulázsi Obecně Průběžné monitorování řešených projektů bude realizováno poskytovatelem

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV)

Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV) Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV) Finanční prostředky lze použít pouze na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním základních

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční č část MZ Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Obsah prezentace Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Předkládané účetní doklady

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 A2- dobrý (kvalitní) subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu STR2 Kvalitní subjekt

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová Způsobilé výdaje Jana Feireislová Definice Způsobilé výdaje spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, Jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky Odpovídají cílům, zaměření

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

Seminář pro příjemce 2. a 3. výzvy; oblast podpory 1.2, 3.1 a 3.2

Seminář pro příjemce 2. a 3. výzvy; oblast podpory 1.2, 3.1 a 3.2 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Seminář pro příjemce 2. a 3. výzvy; oblast podpory 1.2, 3.1 a 3.2 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 27.1.2010 Struktura semináře Struktura semináře Způsobilé

Více

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1

Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Ing. JANA WINTEROVÁ, MPA ředitelka odboru CERA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12, Praha 1 Č. j.: MSMT-21796/2013-5 V Praze dne 12. prosince 2013 Vážený pane magistře,

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - nejčastější chyby při realizaci projektů Ing. Jarmila Svobodová Osnova prezentace Integrovaný operační program a CRR Nejčastější chyby v žádostech/ projektech

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Informativní část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2012

Informativní část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2012 Informativní část rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2012 187 188 VI. Předpoklad finančních toků 189 190 Předpokladem pro řízení finančních toků je znalost všech vlivů, které určují zejména oblast výše

Více

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 29/2014 Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis konkretizuje závazné

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 13.5.2014 L 138/45 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Máchova 14 Přerov I-Město 750 02 příspěvková organizace IC: 62350161

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Máchova 14 Přerov I-Město 750 02 příspěvková organizace IC: 62350161 okamžik sestavení:13.07.2015 15:48:54 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Organizace nemá informace o skutečnosti omezující nebo zabraňující pokračování v činnosti, proto neměnila účetní metody.

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ Kapitola Skupina položek Název dokladu Každého zaměstnance je důležité vést pod jedním podčíslem položkou v tabulce seznam výdajů. - Pracovní smlouva včetně pracovní náplně

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Obsah Hlavní zásady financování projektu Finanční řízení (účetnictví, BÚ) Způsobilost nákladů/výdajů Rozpočet projektu (EFRR x ESF) Kategorie způsobilých nákladů/výdajů Nepřímé

Více

Formy podpory v rámci FNNO

Formy podpory v rámci FNNO Formy podpory v rámci FNNO GRANT k podpoře PROJEKTU Fond pro bilaterální spolupráci: DOPLŇKOVÝ GRANT k podpoře PROJEKTU KBS MIKROGRANT k podpoře MIKROPROJEKTU Alokace pro 1. výzvu pro GRANTY : 143.542.596

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Dosavadní průběh realizace regionálního grantového schématu Vyhlášení 1. výzvy OP RLZ 3.3 v Jihomoravském kraji (11.4. 10.6. 2005 do 12 hod) celkem

Více

Ekonomické aspekty návrhů projektů. Zkušenosti z vykonaných kontrol

Ekonomické aspekty návrhů projektů. Zkušenosti z vykonaných kontrol Ekonomické aspekty návrhů projektů Zkušenosti z vykonaných kontrol 5. 2. 2012 Brno 7.2.2012 Praha Oddělení auditu a kontroly Činnost OAaK předběžné, průběžné, následné kontroly, zákon č. 320/2001 Sb.,

Více

Způsobilé výdaje a rozpočet

Způsobilé výdaje a rozpočet Způsobilé výdaje a rozpočet Všechny výdaje musejí splňovat podmínku hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Způsobilé výdaje jsou mimo jiné takové výdaje, které vznikly v době realizace projektu. Detailní

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ukončení realizace projektu Realizace projektu končí datem uvedeným v právním aktu o poskytnutí dotace (Rozhodnutí/Smlouva/Opatření)

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů 1. Dotace je určena pouze na způsobilé výdaje. Způsobilý je výdaj, který: je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou EU a ČR), je v souladu s pravidly programu (OPZ) a s podmínkami poskytnutí

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR -

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - nejčastější chyby v projektových žádostech/při realizaci projektů Ing. Lucie Vopěnková Osnova prezentace Integrovaný operační program a CRR Nejčastější chyby

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 18. 12. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 9B) statutárního města Liberec na rok 2014 Zpracoval: odbor,

Více

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Účinnost: 31. 1. 2011 Verze č. 13.0 ~ 1 ~ OBSAH 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů... 2 1.1. Vymezení základních pojmů... 3 2. Dokladování způsobilých

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Na projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: uzavřený mezi Regionální radou regionu

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Formy podpory v rámci FNNO

Formy podpory v rámci FNNO Formy podpory v rámci FNNO GRANT k podpoře PROJEKTU Fond pro bilaterální spolupráci: DOPLŇKOVÝ GRANT k podpoře PROJEKTU KBS Výše grantu 300.000 Kč 1.000.000 Kč Režim plateb grantu zálohová platba 80% grantu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Návrh rozpočtu na rok 2016 Údaje o organizaci Identifikační číslo 479 34 379 Název Sídlo Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Obec: Vyplňte název obce. Ulice: č.p.: č.o.: PSČ: Telefon:

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Dotační program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Bc. Jiří Svěrák 20. srpna 2015 Vymezení účelu dotace - zajištění jedné pracovní pozice koordinátora pro romské záležitosti (dále jen koordinátora

Více

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu V souladu s ustanovením 29 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je součástí návrhu státního závěrečného účtu i přehled o stavech

Více

PŘÍLOHA. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

PŘÍLOHA. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 855006 Název: Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace Sestavená

Více