Finanční řízení projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční řízení projektu"

Transkript

1 Vzdělávací modul č. 3: Finanční řízení projektu Kurz č. 1: Specifika finančního řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/

2 Obsah Kurz Specifika finančního řízení Základní principy finančního řízení Východiska ROZPOČTOVÝ PROCES FINANČNÍ TOKY PROJEKTU Rozpočet projektu SESTAVENÍ ROZPOČTU MZDOVÉ NÁKLADY ČASTÉ CHYBA PŘI SESTAVOVÁNÍ ROZPOČTU ROZPOČET A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Způsobilost výdajů METODICKÉ UKOTVENÍ PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI PRO NĚKTERÉ DRUHY VÝDAJŮ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE - DOSAVADNÍ PRAXE NEPŘÍMÉ NÁKLADY KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ Rozpočtová skladba ZÁKLADNÍ TŘÍDĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY PŘÍKLAD UŽITÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY Příloha Ukázka podoby rozpočtu

3 tis. Kč Kurz Specifika finančního řízení Obecně se pod pojmem finanční řízení chápe činnost zabývající se získáváním finančních prostředků a to z různých finančních zdrojů a jejich alokování do různých forem majetku (investování). Základem finančního řízení je finanční rozhodování o výběru nejvhodnějších variant pohybu finančních zdrojů a kontrola realizace těchto rozhodnutí. V soukromé sféře se to děje s cílem maximalizace tržní hodnoty firmy. Ve veřejném sektoru jde o nakládání s veřejnými prostředky. Investice bývají většinou neziskové či s dlouhou dobou návratnosti a navíc rozhodování má být průhledné a průkazné a mělo by přinést co nejlepší možnou variantu použití veřejných zdrojů. 1. Základní principy finančního řízení K úspěšnému zajišťování cílů je nutné se opírat o základní principy finančního řízení. V podmínkách veřejného sektoru lze uvést tyto: princip peněžních toků Tento princip zdůrazňuje, že pro finanční řízení jsou důležité peněžní toky. Tedy jaké má obec příjmy a v který okamžik je příjme na svůj účet a v návaznosti na to, jak realizuje výdaje. Obec může mít rozpočet vyrovnaný, ale příjmy během roku získává postupně (nikoliv však vždy nutně průběžně) a výdaje jsou realizovány dle uzavřených smluv. Obrázek: Plnění příjmů a výdajů po měsících (kumulovaně) leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Příjmy 33224, , , , , , , , , , , ,3 Výdaje 16415, , , , , , , , , , , ,1 3

4 Obrázek: Saldo rozpočtu tis.kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Přebytek (+), ztráta(-) 8463, , , ,59 738, , , , , , , ,55 princip respektování faktoru času Princip respektování faktoru času tedy bere v potaz časovou preferenci využití zdrojů. Jde o zásadu, která se dá vyjádřit konstatováním, že hodnota zdrojů v současnosti je vyšší než jejich hodnota v budoucnosti (ceteris paribus). Koruna, kterou máme k dispozici dnes, má vyšší hodnotu, než kdybychom ji získali zítra. V podmínkách obcí nejde o rozhodování kdy investovat, aby bylo dosaženo plánovaného zisku (nejde-li o rozhodování, jak nejlépe zhodnotit volné finanční prostředky), ale spíše plánovaného efektu z realizovaného výdaje (odstranění nějakého problému, realizace rozvojového projektu) => vazba na hodnocení efektivity projektů (oblast Cost benefit analýz). princip čisté současné hodnoty Tento princip lze v podmínkách obcí vztáhnout opět k realizaci investic (projektů). Obce realizují projekty s dlouhodobou nebo spíše žádnou finanční návratností (např. cyklostezka, chodník, park atd.). Veřejné prostředky by však měly být vloženy jen do činností, které vykazují kladnou společenskou čistou současnou hodnotu (net present value). Na peněžní toky se tak nepohlíží jen z pohledu finančního, ale také celospolečenského (např. eliminace nebezpečí úrazu, zlepšení zdraví občanů apod.). princip zohledňování rizika Při nakládání s penězi vždy existuje riziko. Primárně není myšleno riziko zcizení finančních prostředků z účtu obce. Jde spíše o nutnost brát při svém rozhodování v potaz vnější vlivy (např. vývoj ekonomiky státu a dopad na příjmy obcí z celostátního výběru daní, nová legislativa, která s sebou nese další povinnosti apod.) a podmínky (např. u realizace EU projektů porušení pravidel a krácení dotace). princip plánování a analýzy finančních údajů Při finančním řízení se musí plánovat a plnění analyzovat. Více viz rozpočtový proces níže. 4

5 2. Východiska Na finanční řízení v podmínkách obcí, které realizují své rozvojové záměry za použití dotačních zdrojů, lze nahlížet ze dvou pohledů: z hlediska rozpočtového procesu z hlediska realizace projektu 2.1. ROZPOČTOVÝ PROCES Rozpočtový proces je souhrnem činností, které jsou nezbytné k dodržování zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zejména k řízení hospodaření města či obce v daném rozpočtovém období. Jedná se o neustále se opakující proces plánování, realizace, kontroly a aktualizace dokumentů. Schéma rozpočtového procesu Tento plánovací proces územních samosprávných celků lze obecně rozčlenit (z hlediska platnosti, resp. doby na jakou jsou jednotlivé plánovací dokumenty tvořeny) na dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé plánování. dlouhodobý plán (nad 5 let) = strategie/program rozvoje střednědobý plán (2 5 let) = rozpočtový výhled krátkodobý plán (1 rok) = rozpočet Jako každý plán, tak i výše zmíněné typy dokumentů vyžadují pravidelné monitorování, vyhodnocování jednotlivých procesů a jejich případnou aktualizaci. Propojenost monitorování a jejich změny jsou nasnadě. Dlouhodobý plán vyžaduje vyhodnocování strategických cílů subjektu a při jejich změně, vycházející z objektivních či subjektivních příčin, pak musí dojít 5

6 k jeho aktualizaci. Změna ve strategickém plánu vyvolává nutně změnu střednědobého plánovacího dokumentu (rozpočtového výhledu). Obsah rozpočtového výhledu je však závislý i na krátkodobém plánování. Přestože se většina měst a obcí snaží svůj rozpočet sestavovat reálně, jeho naplňování je závislé na mnoha faktorech FINANČNÍ TOKY PROJEKTU Finanční toky zobrazují cestu finančních prostředků od jednoho subjektu k druhému. Finanční toky je možno sledovat v rámci soustavy veřejných rozpočtů (vertikální vazby) anebo směrem k dodavatelům statků a služeb (horizontální vazby). Každému toku musí předcházet nějaký právní akt (zákonné nařízení, rozhodnutí, smlouva, objednávka apod.), na jehož základě se mohou provést jednotlivé finanční transakce. Subjekty hospodařící s veřejnými prostředky jsou v této oblasti vázány legislativou. K těm nejdůležitějším patří: - zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (tzv. velká rozpočtová pravidla) - zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě Systém finančních toků u projektů financovaných z fondů EU je založen na principu předfinancování ze státního rozpočtu. Podpora z EU, která je určena na spolufinancování projektů prostřednictvím operačních programů, je nejprve předfinancována z rozpočtu jednotlivých kapitol státního rozpočtu a až poté je podíl EU refundován zpět do dané kapitoly státního rozpočtu ze zdrojového účtu Platebního a certifikačního orgánu (Odbor Národní fond MF), na nějž jsou zasílány prostředky z EU. Děje se tak na základě tzv. certifikace, což je proces potvrzení správnosti údajů předložených řídicími orgány platebnímu orgánu a potvrzení efektivnosti systémů 6

7 řízení a kontroly na úrovni řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů (popř. konečných příjemců). Finanční toky příjemcům podpory se realizují na základě žádostí o platbu, kterou příjemce předkládá poskytovateli. Platby příjemcům probíhají formou: ex-ante plateb ex-post plateb průběžné financování (poskytování záloh) (tato forma sebou nese požadavek na předfinancování akce příjemcem) (úhrada faktur dodavateli přímo poskytovatelem dotace) Rozhodnutí o formě plateb příjemci je plně v kompetenci poskytovatele (řídícího orgánu daného operačního programu) po dohodě se správcem kapitoly státního rozpočtu. 3. Rozpočet projektu Rozpočet projektu je základním nástrojem realizace projektu, jehož prostřednictvím dochází k financování aktivit projektu. Velmi jednoduše lze říci, že rozpočet je plán příjmů a výdajů. Jde o plán, který určuje za co, a v jaké výši budou vynakládány finanční prostředky vyčleněné na konkrétní projekt (výdajová strana rozpočtu) a od koho a v jaké výši můžeme očekávat příjem finančních prostředků (příjmová strana rozpočtu). Správně sestavený rozpočet je předpokladem úspěchu projektu. Praxe Rozpočet je také základním východiskem při tvorbě finanční a ekonomické analýzy (u projektů, kde je povinnost tyto analýzy zpracovávat). Než se pustíte do zpracování CBA, potažmo analýzy citlivosti, ujistěte se, že se rozpočet již nebude měnit. Změna rozpočtu sebou nese nutnost přepracování těchto analýz, což vzhledem k náročnosti zpracování významně prodlužuje čas nezbytný pro dokončení studie proveditelnosti, resp. žádosti o dotaci SESTAVENÍ ROZPOČTU Při zpracovávání rozpočtu musíme dbát jednotlivých metodických pokynů a dále podmínek dané výzvy (různé dotační programy mají různé požadavky na zpracování rozpočtů a jejich členění). Na základě rozpočtu projektu si žadatel udělá podrobnou představu, které položky budou způsobilé, které nezpůsobilé, jak velká bude dotační podpora a kolik prostředků bude muset žadatel zajistit pro spolufinancování projektu. Správně sestavený rozpočet je předpokladem úspěchu realizace projektu. Při tvorbě rozpočtu je třeba sesbírat veškeré podklady nezbytné pro výpočet jednotlivých položek rozpočtu. 7

8 Při stanovování položkových nákladů se vychází z několika zdrojů: průzkum trhu stažení ceníků z webových stránek, telefonické, písemné nebo mailové oslovení potenciálních dodavatelů s žádostí o nacenění požadovaných položek (materiál, hmotný majetek, služby). Důležité je co nejpřesněji specifikovat požadované zboží či služby. stanovení cen obvyklých u stavebních prací jde např. o ceník stavebních prací (stavební rozpočet je součástí projektové dokumentace), u mezd např. průměrné mzdy dle statistik úřadů práce (web MPSV) limity nákladů - v některých programech či výzvách jsou stanoveny maximální jednotkové náklady (cena výpočetní techniky, hodinová sazba mzdových nákladů) nebo limity (např. náklad na projektovou dokumentaci nebo nákup pozemků max. 5% z celkových výdajů, náklad na kancelářské vybavení max 20% z celkových výdajů apod.) odborný odhad nemusí jít zrovna o znalecký posudek, i když ten může mít určitě váhu zkušenosti lze využít zkušeností z minulých nebo jiných právě probíhajících projektů Rozpočet se sestavuje dle struktury, která se liší dle zvyklostí subjektů nebo dle požadavků např. poskytovatelů podpor (dotace z národních nebo evropských zdrojů). Položky rozpočtu by měly být dle logického a účetního vztahu sdružovány do výdajových skupin (kapitol, kategorií). Např.: mzdové náklady cestovné zařízení a vybavení služby stavební práce / investice Ukázky rozpočtů jsou uvedeny v příloze MZDOVÉ NÁKLADY Samostatně je vhodné se zastavit u mzdových nákladů. Jak je uvedeno výše, v některých dotačních titulech může být nastaven limit pro maximální hodinovou sazbu mezd nebo maximální měsíční plat členů realizačního týmu. Tyto limity bývají vztaženy k různým druhům práce (odborný vědecký pracovník, projektový manažer, lektor, asistent projektu apod.). Jinak podkladem pro zpracování rozpočtu kapitoly mzdových nákladů bývá průměrná mzda v kraji pro konkrétní pozici (viz web MPSV) nebo mzda v organizaci žadatele. Praxe Pokud je při sestavování rozpočtu zřejmé, kteří konkrétní pracovníci organizace (úřadu) budou vykonávat pozici v projektovém týmu, je vhodné do rozpočtu projektu zahrnout částky, které korespondují s jejich mzdou v organizaci (pokud tedy nedochází k překročení stanovených limitů). U víceletých projektů lze mírně zvýšit o předpokládaný nárůst mezd. Nemá smysl do rozpočtu projektu uvádět přemrštěné požadavky na mzdové náklady. Rizikem je jednak krácení či nedoporučení projektu k podpoře. V prostředí úřadu navíc zaměstnanci dostávají tabulkové platby, jejichž zvýšení po dobu realizace projektu nemusí být snadno průchodné a kapitola mzdových nákladů tak zůstává nedočerpána. 8

9 Tabulka: Příklad sestavení rozpočtu mzdových nákladů Kód Název nákladu Hrubá mzda (měsíční/hodinová) Měsíční úvazek (výše úvazku/ počet hodin) Přepočet měsíční/ hodinové sazby v Kč Odvod SZP ( %) Celkové měsíční náklady v Kč Počet měsíců Mzdové náklady 01 Osobní náklady Pracovní smlouvy Projektový manažer ,00 0, , , , , Finanční manažer ,00 0, , , , , Manažer kvality ,00 0, ,00 918, , , Dohody o pracovní činnosti DPČ asistent projektu 100,00 80, , , , , Dohody o provedení práce DPP - lektor 1 350,00 25, ,00 0, , , DPP - lektor 2 350,00 30, , , , ,00 Celkem ,00 Tabulka: Rozpis do položek rozpočtu ÚSC Položka Částka celkem v Kč 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Celkem reg. č. CZ.1.11/4.2.00/ je společnost AQE advisors, a.s.

10 3.3. ČASTÉ CHYBY PŘI SESTAVOVÁNÍ ROZPOČTU Na tomto místě jsou rekapitulovány nejčastější pochybení, se kterými se můžete setkat při sestavování rozpočtu projektu: nedostatečné zdůvodnění či doložení cen detail rozpočtových položek (kusy, jednotkové ceny, rozpis činností) umělé nadhodnocování položek rozpočtu (hodnotitelé se vždy nemusí zabývat krácením rozpočtu, ale rovnou nedoporučí žádost k podpoře) opomenutí položek nutných pro realizaci projektu (např. zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění) opomenutí povinných položek (audit, publicita) položkový stavební rozpočet není zpracován dle platných ceníků stavebních prací např. URS, RTS, nedodržení limitů stanovených výzvou nebo příručkami překročení jednotkových cen (hodinová sazba mezd, DHM...) objem služeb (např. 60% celkových způsobilých výdajů) limit kapitol (projektová dokumentace, kancelářské potřeby) problematika DPH (plátcovství daně a její způsobilost, správné uvedení v konkrétních řádcích rozpočtu) zahrnutí nezpůsobilých výdajů stanovení nepřímých nákladů (% sazba) Praxe Další pochybení pramení z nepozornosti (lidský faktor). Zejména úprava rozpočtu na poslední chvíli často vede k nějakému opomenutí či chybě. Např. rozpočet vedený v MS Excel může obsahovat chybně nastavené vzorce v buňkách, součty apod. Je proto dobré provést kontrolu čtyř, někdy i osmi očí. Platí také další zásada a to co nejméně zasahovat do položek rozpočtu. Čím víc zasahujeme, tím je větší pravděpodobnost vzniku chyby.

11 3.4. ROZPOČET A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Na závěr je třeba upozornit na další problém, který se pojí s rozpočtem a to vazba na veřejné zakázky. Samozřejmě kromě limitu pro stanovení správného režimu veřejné zakázky (malý rozsah, podlimitní, nadlimitní) jde o stanovení předpokládané hodnoty vyhlašované soutěže. Poskytovatelé dotací vyžadují při kontrole veřejných zakázek zdůvodnění stanovení předpokládané ceny. Základní chybou bývá prosté převzetí ceny z rozpočtu projektu. Neznamená to však, že cena z rozpočtu se nemůže shodovat s předpokládanou cenou v zadávací dokumentaci. Jen je třeba mít na paměti, že je třeba tuto cenu znovu zdůvodnit. Rozpočet se totiž sestavuje v určitém období. Než ale projekt projde hodnocením a schválením, a než dojde k vyhlášení soutěže, uteče mnohdy několik měsíců, ba dokonce let. Ceny, které byly objektivně stanoveny při tvorbě rozpočtu, tak postupem času nemusí být aktuální a mnohdy je třeba provést další průzkum trhu nebo aktualizovat na základě nových ceníků. Vždy záleží na konkrétní situaci. 4. Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Nezbytnou činností při finančním řízení je průběžné provádění kontrol rozpočtu ÚSC. Cílem je ověřit, zda skutečný stav plnění či čerpání odpovídá stavu plánovanému (žádoucímu) a případně, zda se naplňují opatření přijatá k dosažení souladu mezi plánem a vývojem skutečnosti. Na kontrolu rozpočtu bude na tomto místě pohlíženo opět ze dvou úhlů: z pohledu rozpočtu organizace (obce) z pohledu projektu ROZPOČET = PLÁN DOGMA V obou případech platí, že rozpočet je plán, ale nikoliv dogma. Přestože je možnost rozpočet upravovat, měl by být počet korekcí minimalizován. To je spojeno s požadavkem na kvalitně odvedenou práci ve fázi sestavování rozpočtu. Při provádění změn v rozpočtu totiž mohou platit určitá omezení nebo naopak předepsané úkony, které z prováděných korekcí procesně již nedělají jednoduchou záležitost KONTROLA ROZPOČTU OBCE Během rozpočtového roku může dojít k nesrovnalostem mezi rozpočtem a skutečností. Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodu: změny v organizaci (např. převedení části agendy na příspěvkovou organizaci či obchodní společnost vlastněnou městem) změny právních předpisů (rozšíření agendy úřadu) změny objektivně působících skutečností (např. mimořádné události/povodně) 11

12 Důležitým krokem je interní nastavení periodicity a podrobnosti podkladů pro kontrolu rozpočtu (kontrola správcem rozpočtu/příkazci operace, report pro zastupitele/radu). Ukázka podkladu pro kontrolu rozpočtu dle ORJ (odborů úřadu) Orj. Text (tis.kč) Upr.rozp. Skut. Plnění v % Rozdíl 1 Odbor ekonomiky města ,2% Odbor správy majetku města ,3% Evropské projekty ,8% Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,0% Odbor životního prostředí ,4% Odbor dopravy a správních činností ,8% Odbor školství a kultury ,7% Odbor kancelář tajemníka ,7% Úsek personální a mzdový - OKT ,3% Odbor kancelář primátorky ,4% Městská policie ,0% Jednotka sboru dobrovolných hasičů ,9% Odbor rozvoje a investic města ,0% Organizační složka - Pracovní skupina ,2% Příspěvkové organizace města ,9% Obchodní organizace města ,4% Běžné výdaje celkem za orj ,2% V případě vzniku hrozby neplnění příjmů nebo přečerpání výdajů, je třeba přijmout taková opatření, která eliminují takové hrozby. Neplnění příjmů zapojení volných zdrojů (zůstatky hospodaření minulých let) přijetí půjček, úvěrů prodej zbytného majetku hledání dalších zdrojů financování (dotace) přepracování provozního modelu (př. příjmy ze vstupného, nájem apod.) Hrozba Přečerpání výdajů úspory z realizace (změna technologií, materiálů, revize dodavatelských smluv, redukce osobních nákladů) hledání úspor u jiných projektů, akcí omezení investiční aktivity přepracování provozního modelu Změny rozpočtu obce Korekce rozpočtu obce mohou probíhat tzv. změnou rozpisu rozpočtu (přesuny v rozpočtu v rámci tzv. závazných ukazatelů - obvykle upraveno interním pokynem) nebo změnami, které jsou dány přímo ze zákona, tj. provádění tzv. rozpočtových opatření. Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně: jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (přijetí dotace např. ze st. rozpočtu), jde-li o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám (např. poskytnutí dotace ze svého rozpočtu jinému subjektu) hrozí-li nebezpečí vzniku rozpočtového schodku 12

13 Rozpočtové opatření je: přesun rozpočtových prostředků, při němž se příjmy a výdaje vzájemně ovlivňují, aniž by se změnil celkový objem příjmů a výdajů (jedná se např. o přesuny mezi akcemi či paragrafy u jednotlivých příjmů nebo výdajů) použití nových příjmů k úhradě nových rozpočtových výdajů (např. přijetí účelové dotace zvětšuje se objem příjmů i výdajů) vázání rozpočtových výdajů, jestliže jejich krytí je ohroženo neplněním rozpočtových příjmů (snižuje se objem příjmů i výdajů) 4.2. KONTROLA ROZPOČTU PROJEKTU Kontrola rozpočtu projektu navazuje na nutnost sledování harmonogramu plnění aktivit projektu a na to navázané finanční etapy projektu. Příjemce se orientuje na kontrolu výdajové část rozpočtu. Během realizace projektu může dojít ke vzniku potřeby upravit rozpočet. Obvykle jde o pochybení při procesu tvorby rozpočtu (viz výše): chybějící prostředky na realizaci aktivity (nelze získat dodavatele za předpokládanou cenu) chybně zařazené prostředky v konkrétní kapitole rozpočtu (např. pracovní smlouvy/dohody mimo pracovní poměr, cestovné/náklady na dopravu (služby), rozdělení investičních/neinvestičních nákladů) změny právních předpisů (např. potřeba přepracování projektové dokumentace s ohledem na aktuální znění právních předpisů, změny v oblasti daňové DPH či osobních nákladů odvody sociálního či zdravotního pojištění) úspora nákladů vzniklá nižší nabídkovou cenou při výběrovém řízení (pokud bude aktivita realizována v rozsahu dané projektem, není třeba řešit změny v rozpočtu; je ovšem vhodné upozornit poskytovatele v monitorovací zprávě vazba na finanční řízení celého dotačního titulu/operačního programu) úspora nákladů z důvodu nerealizace aktivity (pozor zdali nemá vliv na indikátory projektu, ke kterým se příjemce zavázal; vždy nutno konzultovat předem s poskytovatelem) Případné úspory z realizovaných aktivit někteří poskytovatelé umožňují využít na rozšíření aktivit projektu (např. pokud jsme v projektu měli proškolit 50 osob za 100 tis. Kč, dodavatel školení zrealizoval za 80 tis. Kč, a víme, že o školení je enormní zájem, můžeme požádat poskytovatele o rozšíření aktivity a za uspořených 20 tis. Kč proškolit další zájemce. Rozšíření aktivity nebo realizaci zcela nové aktivity, se kterou projekt nepočítal, je třeba předem odsouhlasit s poskytovatelem podpory (konzultace, podání žádosti o podstatnou/nepodstatnou změnu projektu). 13

14 Provádění změn v rozpočtu projektu Příjemce je limitován v případě provádění změn v rozpočtu projektu. Rozhodování nepodléhá plně libovůli příjemce, ale pravidlům či schválením poskytovatele. Pravidla poskytovatele stanovují omezení, která mají vazbu na případné změny rozpočtu: - dodržení jednotkových cen (zde nastalo uvolnění striktního přístupu např. v OPLZZ; př. nákup notebooku pokud bylo v rozpočtu projektu schváleno ,- Kč/ks, poskytovatel neuznával cenu např ,- Kč/ks, resp. 100,- Kč bylo nezpůsobilým výdajem) - dodržení výše položek při přesunech v rámci rozpočtu je třeba hlídat limity položek či kapitol (viz kap. Sestavení rozpočtu) - dodržení celkové výše rozpočtu - celkovou výši rozpočtu projektu po schválení projektu nelze měnit. Případné náklady nad rámec projektu jsou automaticky nezpůsobilé a příjemce si je hradí ze svých zdrojů. - přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami ve struktuře rozpočtu obvykle do 15% (objemu kapitoly, ze které přesouváme finanční prostředky) jde o nepodstatnou změnu, která se oznamuje v nejbližší monitorovací zprávě; nad 15% podléhá schválení poskytovatelem. Výdaj může být realizován až po schválení změny. - přesuny finančních prostředků v rámci kapitoly obvykle umožněno, jedná se o nepodstatnou změnu (např. v rámci kapitoly služeb chybějící prostředky např. na tisk dokumentů můžeme vzít z nákladů na tvorbu analýz = přesun v rámci kapitoly) - přesuny finančních prostředků mezi etapami projektu obvykle podstatná změna podléhající schválení poskytovatele (IOP, ROP) Vazba rozpočtu projektu na rozpočet obce Finanční manažer projektu by se měl spolupodílet na tvorbě rozpočtu obce, prostřednictvím kterého dochází k čerpání rozpočtu projektu. Je třeba na základě rozpočtu projektu a harmonogramu aktivit projektu naplánovat výdaje rozpočtu obce pro daný kalendářní rok. Před vyhlášením výběrového řízení na dodavatele služeb totiž obec musí mít vědět, z jakých prostředků bude zakázku hradit (vyhlašovaná zakázka musí být pokryta zdroji) a obec by měla odpovídající objem finančních prostředků vyčlenit na nákladové středisko, na které bude účtovat o výdajích spojených s projektem, a budoucí výdaje zatřídit dle rozpočtové skladby (viz níže kap. Rozpočtová skladba). Jednoznačné zatřídění dle rozpočtové skladby musí být provedeno před podpisem smlouvy s dodavatele (povinnost dle zákona č. 320/2001 Sb, o finanční kontrole). 14

15 5. Způsobilost výdajů 5.1. METODICKÉ UKOTVENÍ Způsobilými výdaji jsou ty výdaje projektu, které mohou být spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy). Způsobilé výdaje lze definovat jako výdaje, které byly vynaloženy na stanovený účel projektu, vznikly v rámci období stanoveného v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory vydaném dle vnitřních předpisů poskytovatele podpory i dle příslušných právních předpisů a jsou v souladu s příslušnými předpisy EU, národními pravidly a dalšími pravidly stanovenými příslušným poskytovatelem podpory. Pravidla způsobilosti výdajů v programovém období jsou s výjimkami stanovenými ve specifických nařízeních pro každý z ESI fondů, stanoveny na národní úrovni. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období Jde o závazný dokument pro subjekty implementační struktury ESI fondů v novém programovém období 1. Jednotlivé Řídicí orgány na základě těchto pokynů připraví své pravidla způsobilosti výdajů. Příspěvek z ESI fondů je možné poskytnout pouze na způsobilý výdaj. Tím je takový výdaj, který: 1. je v souladu s právními předpisy ČR a EU, 2. je v souladu s pravidly programu a podmínkami podpory, 3. je přiměřený (odpovídá cenám v místě a čase obvyklým) a je vynaložen v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, 4. vzniknul a byl uhrazen příjemcem podpory v období od 1. ledna 2014 nebo ode dne předložení programu Evropské komisi, podle toho, co nastane dříve, do 31. prosince 2023, 5. má vazbu na podporovaný region (vyjma ESF a EÚS) a rovněž 6. je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný. Uvedené podmínky musejí být naplněny zásadně kumulativně, tedy všechny zároveň. Jestliže není kterákoliv uvedených z podmínek naplněna (vyjma zvláštní právní úpravy), nelze výdaj posoudit jako způsobilý pro příspěvek z ESI fondů. 1 Ke stažení na 15

16 5.2. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI PRO NĚKTERÉ DRUHY VÝDAJŮ Metodický pokyn MMR stanovuje pro jednotný přístup k posuzování způsobilosti výdajů několik specifických pravidel a omezení. Jejich stanovení má zajistit jednotné uplatňování pravidel způsobilosti u všech programů. V rámci specifické úpravy jsou řešeny (výtah z textů): věcné příspěvky - hodnota přisuzovaná věcným příspěvkům nepřesahuje ceny obvyklé na dotyčném trhu a tyto hodnoty lze nezávisle posoudit a ověřit - v případě poskytnutí pozemků nebo nemovitostí hodnotu osvědčuje nezávislý kvalifikovaný odborník nebo náležitě oprávněný úřední orgán, přičemž tato hodnota nesmí překročit limit 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt - v případě věcných příspěvků ve formě neplacené práce se hodnota této práce určuje na základě ověřeného objemu vynaložené pracovní doby a sazby používané při odměňování za rovnocennou práci odpisy - odpisy lze za způsobilé považovat za předpokladu splnění kumulativních podmínek umožňují to pravidla způsobilosti programu jsou-li proplaceny ve formě dotace, je výše výdajů doložena účetními doklady, jejichž důkazní hodnota je rovnocenná fakturám náklady se týkají výhradně období, ve kterém je projekt realizován na pořízení odepisovaného majetku nebyly použity granty z veřejných zdrojů daň z přidané hodnoty - obecně nezpůsobilá, s výjimkou případů, kdy si příjemci, nemohou nárokovat odpočet daně na vstupu (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) - způsobilá DPH se vztahuje pouze k plněním, která musí být sama považována za způsobilá osobní náklady - způsobilým výdajem jsou: mzdové náklady hrubá mzda, plat nebo odměna z dohod zaměstnanců pracujících na projektu (popř. její alikvotní část) včetně zákonných náhrad, resp. příplatků (např. za práci přesčas, práci ve svátek, pokud zaměstnanec vykonával v tomto časovém období práce přímo s projektem související, odměn a prémií, apod.). zákonem stanovené povinné výdaje zaměstnavatele za zaměstnance pracujícího na daném projektu, popř. jejich alikvotní část - způsobilým výdajem nejsou: mzdové náklady zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu nepodílí, (v případě řídících pracovníků je potřeba posuzovat jejich skutečné zapojení do realizace projektu. Osobní náklady na zaměstnance v pozicích statutárních zástupců (ministra, náměstka, hejtmana atd.), kteří nejsou přímo zapojeni do realizace aktivit projektů, resp. jsou zapojeni pouze formálně, nelze považovat za způsobilé), 16

17 u zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílí, část osobních nákladů, která neodpovídá pracovnímu vytížení zaměstnance na daném projektu, ostatní výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (např. příspěvky na penzijní připojištění, dary, apod.) leasing - finanční leasing (předmět pronájmu po skončení přechází do vlastnictví nájemce) je způsobilým výdajem pouze v případě, pokud je způsobilý pro spolufinancování z ESI fondů také předmět tohoto leasingu. - operativní leasing (předmět pronájmu, po jehož skončení se zpravidla vrací pronajímateli) je způsobilým výdajem i v případě, že předmět tohoto leasingu není způsobilý pro spolufinancování z ESI fondů. V tomto případě je nutné prokázat, že předmět leasingu je nezbytný pro realizaci projektu. Poskytovatel podpory může upřesnit, které předměty lze financovat formou operativního leasingu. finanční výdaje, správní a jiné poplatky - obecnou podmínkou způsobilosti finančních výdajů a poplatků je jejich nevyhnutelnost a přímá vazba na projekt (pojištění majetku, správní a místní poplatky, jako jsou např. poplatky za zápis do katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, vydání stavebního povolení, výpis z rejstříku trestů, odvody za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, notářské poplatky, atd. bankovní poplatky za mezinárodní finanční transakce, výdaje za zřízení a vedení účtu nebo účtů a za finanční transakce na tomto účtu, pokud je pro realizaci projektu vyžadováno zřízení a vedení zvláštního účtu nebo účtů; výdaje na bankovní záruky nebo záruky poskytnuté jinými finančními institucemi v rozsahu stanoveném právními předpisy ČR nebo právními předpisy EU. - konkrétní poplatky, které budou u jednotlivých programů považovány za způsobilé výdaje, může specifikovat poskytovatel podpory dle charakteru programu. pořízení nemovitostí - nákup pozemku je způsobilým výdajem v případě, že jsou splněny kumulativně následující podmínky: pořizovací cena pozemku může být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt pozemek bude oceněn znaleckým posudkem (nesmí být starší než 6 měsíců před pořízením nemovitosti) vyhotoveným dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, způsobilým výdajem je pořizovací cena maximálně však do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem. nákup staveb je způsobilý výdaj za těchto kumulativních podmínek: stavba bude oceněna znaleckým posudkem (nesmí být starší než 6 měsíců před pořízením stavby) vyhotoveným dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, 17

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.0 Verze 1.0 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 12. 9. 2012 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Finanční řízení projektu

Finanční řízení projektu Vzdělávací modul č. 3: Finanční řízení projektu Kurz č. 3: Finanční vyúčtování projektu studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje,

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita B Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 100 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: SCHVÁLIL:

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO3 Individuální projekty systémové VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídící

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

Příručka způsobilých výdajů

Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání projektů v rámci

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více