Finanční řízení projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční řízení projektu"

Transkript

1 Vzdělávací modul č. 3: Finanční řízení projektu Kurz č. 1: Specifika finančního řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/

2 Obsah Kurz Specifika finančního řízení Základní principy finančního řízení Východiska ROZPOČTOVÝ PROCES FINANČNÍ TOKY PROJEKTU Rozpočet projektu SESTAVENÍ ROZPOČTU MZDOVÉ NÁKLADY ČASTÉ CHYBA PŘI SESTAVOVÁNÍ ROZPOČTU ROZPOČET A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Způsobilost výdajů METODICKÉ UKOTVENÍ PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI PRO NĚKTERÉ DRUHY VÝDAJŮ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE - DOSAVADNÍ PRAXE NEPŘÍMÉ NÁKLADY KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ Rozpočtová skladba ZÁKLADNÍ TŘÍDĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY PŘÍKLAD UŽITÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY Příloha Ukázka podoby rozpočtu

3 tis. Kč Kurz Specifika finančního řízení Obecně se pod pojmem finanční řízení chápe činnost zabývající se získáváním finančních prostředků a to z různých finančních zdrojů a jejich alokování do různých forem majetku (investování). Základem finančního řízení je finanční rozhodování o výběru nejvhodnějších variant pohybu finančních zdrojů a kontrola realizace těchto rozhodnutí. V soukromé sféře se to děje s cílem maximalizace tržní hodnoty firmy. Ve veřejném sektoru jde o nakládání s veřejnými prostředky. Investice bývají většinou neziskové či s dlouhou dobou návratnosti a navíc rozhodování má být průhledné a průkazné a mělo by přinést co nejlepší možnou variantu použití veřejných zdrojů. 1. Základní principy finančního řízení K úspěšnému zajišťování cílů je nutné se opírat o základní principy finančního řízení. V podmínkách veřejného sektoru lze uvést tyto: princip peněžních toků Tento princip zdůrazňuje, že pro finanční řízení jsou důležité peněžní toky. Tedy jaké má obec příjmy a v který okamžik je příjme na svůj účet a v návaznosti na to, jak realizuje výdaje. Obec může mít rozpočet vyrovnaný, ale příjmy během roku získává postupně (nikoliv však vždy nutně průběžně) a výdaje jsou realizovány dle uzavřených smluv. Obrázek: Plnění příjmů a výdajů po měsících (kumulovaně) leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Příjmy 33224, , , , , , , , , , , ,3 Výdaje 16415, , , , , , , , , , , ,1 3

4 Obrázek: Saldo rozpočtu tis.kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Přebytek (+), ztráta(-) 8463, , , ,59 738, , , , , , , ,55 princip respektování faktoru času Princip respektování faktoru času tedy bere v potaz časovou preferenci využití zdrojů. Jde o zásadu, která se dá vyjádřit konstatováním, že hodnota zdrojů v současnosti je vyšší než jejich hodnota v budoucnosti (ceteris paribus). Koruna, kterou máme k dispozici dnes, má vyšší hodnotu, než kdybychom ji získali zítra. V podmínkách obcí nejde o rozhodování kdy investovat, aby bylo dosaženo plánovaného zisku (nejde-li o rozhodování, jak nejlépe zhodnotit volné finanční prostředky), ale spíše plánovaného efektu z realizovaného výdaje (odstranění nějakého problému, realizace rozvojového projektu) => vazba na hodnocení efektivity projektů (oblast Cost benefit analýz). princip čisté současné hodnoty Tento princip lze v podmínkách obcí vztáhnout opět k realizaci investic (projektů). Obce realizují projekty s dlouhodobou nebo spíše žádnou finanční návratností (např. cyklostezka, chodník, park atd.). Veřejné prostředky by však měly být vloženy jen do činností, které vykazují kladnou společenskou čistou současnou hodnotu (net present value). Na peněžní toky se tak nepohlíží jen z pohledu finančního, ale také celospolečenského (např. eliminace nebezpečí úrazu, zlepšení zdraví občanů apod.). princip zohledňování rizika Při nakládání s penězi vždy existuje riziko. Primárně není myšleno riziko zcizení finančních prostředků z účtu obce. Jde spíše o nutnost brát při svém rozhodování v potaz vnější vlivy (např. vývoj ekonomiky státu a dopad na příjmy obcí z celostátního výběru daní, nová legislativa, která s sebou nese další povinnosti apod.) a podmínky (např. u realizace EU projektů porušení pravidel a krácení dotace). princip plánování a analýzy finančních údajů Při finančním řízení se musí plánovat a plnění analyzovat. Více viz rozpočtový proces níže. 4

5 2. Východiska Na finanční řízení v podmínkách obcí, které realizují své rozvojové záměry za použití dotačních zdrojů, lze nahlížet ze dvou pohledů: z hlediska rozpočtového procesu z hlediska realizace projektu 2.1. ROZPOČTOVÝ PROCES Rozpočtový proces je souhrnem činností, které jsou nezbytné k dodržování zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zejména k řízení hospodaření města či obce v daném rozpočtovém období. Jedná se o neustále se opakující proces plánování, realizace, kontroly a aktualizace dokumentů. Schéma rozpočtového procesu Tento plánovací proces územních samosprávných celků lze obecně rozčlenit (z hlediska platnosti, resp. doby na jakou jsou jednotlivé plánovací dokumenty tvořeny) na dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé plánování. dlouhodobý plán (nad 5 let) = strategie/program rozvoje střednědobý plán (2 5 let) = rozpočtový výhled krátkodobý plán (1 rok) = rozpočet Jako každý plán, tak i výše zmíněné typy dokumentů vyžadují pravidelné monitorování, vyhodnocování jednotlivých procesů a jejich případnou aktualizaci. Propojenost monitorování a jejich změny jsou nasnadě. Dlouhodobý plán vyžaduje vyhodnocování strategických cílů subjektu a při jejich změně, vycházející z objektivních či subjektivních příčin, pak musí dojít 5

6 k jeho aktualizaci. Změna ve strategickém plánu vyvolává nutně změnu střednědobého plánovacího dokumentu (rozpočtového výhledu). Obsah rozpočtového výhledu je však závislý i na krátkodobém plánování. Přestože se většina měst a obcí snaží svůj rozpočet sestavovat reálně, jeho naplňování je závislé na mnoha faktorech FINANČNÍ TOKY PROJEKTU Finanční toky zobrazují cestu finančních prostředků od jednoho subjektu k druhému. Finanční toky je možno sledovat v rámci soustavy veřejných rozpočtů (vertikální vazby) anebo směrem k dodavatelům statků a služeb (horizontální vazby). Každému toku musí předcházet nějaký právní akt (zákonné nařízení, rozhodnutí, smlouva, objednávka apod.), na jehož základě se mohou provést jednotlivé finanční transakce. Subjekty hospodařící s veřejnými prostředky jsou v této oblasti vázány legislativou. K těm nejdůležitějším patří: - zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (tzv. velká rozpočtová pravidla) - zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě Systém finančních toků u projektů financovaných z fondů EU je založen na principu předfinancování ze státního rozpočtu. Podpora z EU, která je určena na spolufinancování projektů prostřednictvím operačních programů, je nejprve předfinancována z rozpočtu jednotlivých kapitol státního rozpočtu a až poté je podíl EU refundován zpět do dané kapitoly státního rozpočtu ze zdrojového účtu Platebního a certifikačního orgánu (Odbor Národní fond MF), na nějž jsou zasílány prostředky z EU. Děje se tak na základě tzv. certifikace, což je proces potvrzení správnosti údajů předložených řídicími orgány platebnímu orgánu a potvrzení efektivnosti systémů 6

7 řízení a kontroly na úrovni řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů (popř. konečných příjemců). Finanční toky příjemcům podpory se realizují na základě žádostí o platbu, kterou příjemce předkládá poskytovateli. Platby příjemcům probíhají formou: ex-ante plateb ex-post plateb průběžné financování (poskytování záloh) (tato forma sebou nese požadavek na předfinancování akce příjemcem) (úhrada faktur dodavateli přímo poskytovatelem dotace) Rozhodnutí o formě plateb příjemci je plně v kompetenci poskytovatele (řídícího orgánu daného operačního programu) po dohodě se správcem kapitoly státního rozpočtu. 3. Rozpočet projektu Rozpočet projektu je základním nástrojem realizace projektu, jehož prostřednictvím dochází k financování aktivit projektu. Velmi jednoduše lze říci, že rozpočet je plán příjmů a výdajů. Jde o plán, který určuje za co, a v jaké výši budou vynakládány finanční prostředky vyčleněné na konkrétní projekt (výdajová strana rozpočtu) a od koho a v jaké výši můžeme očekávat příjem finančních prostředků (příjmová strana rozpočtu). Správně sestavený rozpočet je předpokladem úspěchu projektu. Praxe Rozpočet je také základním východiskem při tvorbě finanční a ekonomické analýzy (u projektů, kde je povinnost tyto analýzy zpracovávat). Než se pustíte do zpracování CBA, potažmo analýzy citlivosti, ujistěte se, že se rozpočet již nebude měnit. Změna rozpočtu sebou nese nutnost přepracování těchto analýz, což vzhledem k náročnosti zpracování významně prodlužuje čas nezbytný pro dokončení studie proveditelnosti, resp. žádosti o dotaci SESTAVENÍ ROZPOČTU Při zpracovávání rozpočtu musíme dbát jednotlivých metodických pokynů a dále podmínek dané výzvy (různé dotační programy mají různé požadavky na zpracování rozpočtů a jejich členění). Na základě rozpočtu projektu si žadatel udělá podrobnou představu, které položky budou způsobilé, které nezpůsobilé, jak velká bude dotační podpora a kolik prostředků bude muset žadatel zajistit pro spolufinancování projektu. Správně sestavený rozpočet je předpokladem úspěchu realizace projektu. Při tvorbě rozpočtu je třeba sesbírat veškeré podklady nezbytné pro výpočet jednotlivých položek rozpočtu. 7

8 Při stanovování položkových nákladů se vychází z několika zdrojů: průzkum trhu stažení ceníků z webových stránek, telefonické, písemné nebo mailové oslovení potenciálních dodavatelů s žádostí o nacenění požadovaných položek (materiál, hmotný majetek, služby). Důležité je co nejpřesněji specifikovat požadované zboží či služby. stanovení cen obvyklých u stavebních prací jde např. o ceník stavebních prací (stavební rozpočet je součástí projektové dokumentace), u mezd např. průměrné mzdy dle statistik úřadů práce (web MPSV) limity nákladů - v některých programech či výzvách jsou stanoveny maximální jednotkové náklady (cena výpočetní techniky, hodinová sazba mzdových nákladů) nebo limity (např. náklad na projektovou dokumentaci nebo nákup pozemků max. 5% z celkových výdajů, náklad na kancelářské vybavení max 20% z celkových výdajů apod.) odborný odhad nemusí jít zrovna o znalecký posudek, i když ten může mít určitě váhu zkušenosti lze využít zkušeností z minulých nebo jiných právě probíhajících projektů Rozpočet se sestavuje dle struktury, která se liší dle zvyklostí subjektů nebo dle požadavků např. poskytovatelů podpor (dotace z národních nebo evropských zdrojů). Položky rozpočtu by měly být dle logického a účetního vztahu sdružovány do výdajových skupin (kapitol, kategorií). Např.: mzdové náklady cestovné zařízení a vybavení služby stavební práce / investice Ukázky rozpočtů jsou uvedeny v příloze MZDOVÉ NÁKLADY Samostatně je vhodné se zastavit u mzdových nákladů. Jak je uvedeno výše, v některých dotačních titulech může být nastaven limit pro maximální hodinovou sazbu mezd nebo maximální měsíční plat členů realizačního týmu. Tyto limity bývají vztaženy k různým druhům práce (odborný vědecký pracovník, projektový manažer, lektor, asistent projektu apod.). Jinak podkladem pro zpracování rozpočtu kapitoly mzdových nákladů bývá průměrná mzda v kraji pro konkrétní pozici (viz web MPSV) nebo mzda v organizaci žadatele. Praxe Pokud je při sestavování rozpočtu zřejmé, kteří konkrétní pracovníci organizace (úřadu) budou vykonávat pozici v projektovém týmu, je vhodné do rozpočtu projektu zahrnout částky, které korespondují s jejich mzdou v organizaci (pokud tedy nedochází k překročení stanovených limitů). U víceletých projektů lze mírně zvýšit o předpokládaný nárůst mezd. Nemá smysl do rozpočtu projektu uvádět přemrštěné požadavky na mzdové náklady. Rizikem je jednak krácení či nedoporučení projektu k podpoře. V prostředí úřadu navíc zaměstnanci dostávají tabulkové platby, jejichž zvýšení po dobu realizace projektu nemusí být snadno průchodné a kapitola mzdových nákladů tak zůstává nedočerpána. 8

9 Tabulka: Příklad sestavení rozpočtu mzdových nákladů Kód Název nákladu Hrubá mzda (měsíční/hodinová) Měsíční úvazek (výše úvazku/ počet hodin) Přepočet měsíční/ hodinové sazby v Kč Odvod SZP ( %) Celkové měsíční náklady v Kč Počet měsíců Mzdové náklady 01 Osobní náklady Pracovní smlouvy Projektový manažer ,00 0, , , , , Finanční manažer ,00 0, , , , , Manažer kvality ,00 0, ,00 918, , , Dohody o pracovní činnosti DPČ asistent projektu 100,00 80, , , , , Dohody o provedení práce DPP - lektor 1 350,00 25, ,00 0, , , DPP - lektor 2 350,00 30, , , , ,00 Celkem ,00 Tabulka: Rozpis do položek rozpočtu ÚSC Položka Částka celkem v Kč 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Celkem reg. č. CZ.1.11/4.2.00/ je společnost AQE advisors, a.s.

10 3.3. ČASTÉ CHYBY PŘI SESTAVOVÁNÍ ROZPOČTU Na tomto místě jsou rekapitulovány nejčastější pochybení, se kterými se můžete setkat při sestavování rozpočtu projektu: nedostatečné zdůvodnění či doložení cen detail rozpočtových položek (kusy, jednotkové ceny, rozpis činností) umělé nadhodnocování položek rozpočtu (hodnotitelé se vždy nemusí zabývat krácením rozpočtu, ale rovnou nedoporučí žádost k podpoře) opomenutí položek nutných pro realizaci projektu (např. zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění) opomenutí povinných položek (audit, publicita) položkový stavební rozpočet není zpracován dle platných ceníků stavebních prací např. URS, RTS, nedodržení limitů stanovených výzvou nebo příručkami překročení jednotkových cen (hodinová sazba mezd, DHM...) objem služeb (např. 60% celkových způsobilých výdajů) limit kapitol (projektová dokumentace, kancelářské potřeby) problematika DPH (plátcovství daně a její způsobilost, správné uvedení v konkrétních řádcích rozpočtu) zahrnutí nezpůsobilých výdajů stanovení nepřímých nákladů (% sazba) Praxe Další pochybení pramení z nepozornosti (lidský faktor). Zejména úprava rozpočtu na poslední chvíli často vede k nějakému opomenutí či chybě. Např. rozpočet vedený v MS Excel může obsahovat chybně nastavené vzorce v buňkách, součty apod. Je proto dobré provést kontrolu čtyř, někdy i osmi očí. Platí také další zásada a to co nejméně zasahovat do položek rozpočtu. Čím víc zasahujeme, tím je větší pravděpodobnost vzniku chyby.

11 3.4. ROZPOČET A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Na závěr je třeba upozornit na další problém, který se pojí s rozpočtem a to vazba na veřejné zakázky. Samozřejmě kromě limitu pro stanovení správného režimu veřejné zakázky (malý rozsah, podlimitní, nadlimitní) jde o stanovení předpokládané hodnoty vyhlašované soutěže. Poskytovatelé dotací vyžadují při kontrole veřejných zakázek zdůvodnění stanovení předpokládané ceny. Základní chybou bývá prosté převzetí ceny z rozpočtu projektu. Neznamená to však, že cena z rozpočtu se nemůže shodovat s předpokládanou cenou v zadávací dokumentaci. Jen je třeba mít na paměti, že je třeba tuto cenu znovu zdůvodnit. Rozpočet se totiž sestavuje v určitém období. Než ale projekt projde hodnocením a schválením, a než dojde k vyhlášení soutěže, uteče mnohdy několik měsíců, ba dokonce let. Ceny, které byly objektivně stanoveny při tvorbě rozpočtu, tak postupem času nemusí být aktuální a mnohdy je třeba provést další průzkum trhu nebo aktualizovat na základě nových ceníků. Vždy záleží na konkrétní situaci. 4. Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Nezbytnou činností při finančním řízení je průběžné provádění kontrol rozpočtu ÚSC. Cílem je ověřit, zda skutečný stav plnění či čerpání odpovídá stavu plánovanému (žádoucímu) a případně, zda se naplňují opatření přijatá k dosažení souladu mezi plánem a vývojem skutečnosti. Na kontrolu rozpočtu bude na tomto místě pohlíženo opět ze dvou úhlů: z pohledu rozpočtu organizace (obce) z pohledu projektu ROZPOČET = PLÁN DOGMA V obou případech platí, že rozpočet je plán, ale nikoliv dogma. Přestože je možnost rozpočet upravovat, měl by být počet korekcí minimalizován. To je spojeno s požadavkem na kvalitně odvedenou práci ve fázi sestavování rozpočtu. Při provádění změn v rozpočtu totiž mohou platit určitá omezení nebo naopak předepsané úkony, které z prováděných korekcí procesně již nedělají jednoduchou záležitost KONTROLA ROZPOČTU OBCE Během rozpočtového roku může dojít k nesrovnalostem mezi rozpočtem a skutečností. Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodu: změny v organizaci (např. převedení části agendy na příspěvkovou organizaci či obchodní společnost vlastněnou městem) změny právních předpisů (rozšíření agendy úřadu) změny objektivně působících skutečností (např. mimořádné události/povodně) 11

12 Důležitým krokem je interní nastavení periodicity a podrobnosti podkladů pro kontrolu rozpočtu (kontrola správcem rozpočtu/příkazci operace, report pro zastupitele/radu). Ukázka podkladu pro kontrolu rozpočtu dle ORJ (odborů úřadu) Orj. Text (tis.kč) Upr.rozp. Skut. Plnění v % Rozdíl 1 Odbor ekonomiky města ,2% Odbor správy majetku města ,3% Evropské projekty ,8% Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,0% Odbor životního prostředí ,4% Odbor dopravy a správních činností ,8% Odbor školství a kultury ,7% Odbor kancelář tajemníka ,7% Úsek personální a mzdový - OKT ,3% Odbor kancelář primátorky ,4% Městská policie ,0% Jednotka sboru dobrovolných hasičů ,9% Odbor rozvoje a investic města ,0% Organizační složka - Pracovní skupina ,2% Příspěvkové organizace města ,9% Obchodní organizace města ,4% Běžné výdaje celkem za orj ,2% V případě vzniku hrozby neplnění příjmů nebo přečerpání výdajů, je třeba přijmout taková opatření, která eliminují takové hrozby. Neplnění příjmů zapojení volných zdrojů (zůstatky hospodaření minulých let) přijetí půjček, úvěrů prodej zbytného majetku hledání dalších zdrojů financování (dotace) přepracování provozního modelu (př. příjmy ze vstupného, nájem apod.) Hrozba Přečerpání výdajů úspory z realizace (změna technologií, materiálů, revize dodavatelských smluv, redukce osobních nákladů) hledání úspor u jiných projektů, akcí omezení investiční aktivity přepracování provozního modelu Změny rozpočtu obce Korekce rozpočtu obce mohou probíhat tzv. změnou rozpisu rozpočtu (přesuny v rozpočtu v rámci tzv. závazných ukazatelů - obvykle upraveno interním pokynem) nebo změnami, které jsou dány přímo ze zákona, tj. provádění tzv. rozpočtových opatření. Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně: jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (přijetí dotace např. ze st. rozpočtu), jde-li o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám (např. poskytnutí dotace ze svého rozpočtu jinému subjektu) hrozí-li nebezpečí vzniku rozpočtového schodku 12

13 Rozpočtové opatření je: přesun rozpočtových prostředků, při němž se příjmy a výdaje vzájemně ovlivňují, aniž by se změnil celkový objem příjmů a výdajů (jedná se např. o přesuny mezi akcemi či paragrafy u jednotlivých příjmů nebo výdajů) použití nových příjmů k úhradě nových rozpočtových výdajů (např. přijetí účelové dotace zvětšuje se objem příjmů i výdajů) vázání rozpočtových výdajů, jestliže jejich krytí je ohroženo neplněním rozpočtových příjmů (snižuje se objem příjmů i výdajů) 4.2. KONTROLA ROZPOČTU PROJEKTU Kontrola rozpočtu projektu navazuje na nutnost sledování harmonogramu plnění aktivit projektu a na to navázané finanční etapy projektu. Příjemce se orientuje na kontrolu výdajové část rozpočtu. Během realizace projektu může dojít ke vzniku potřeby upravit rozpočet. Obvykle jde o pochybení při procesu tvorby rozpočtu (viz výše): chybějící prostředky na realizaci aktivity (nelze získat dodavatele za předpokládanou cenu) chybně zařazené prostředky v konkrétní kapitole rozpočtu (např. pracovní smlouvy/dohody mimo pracovní poměr, cestovné/náklady na dopravu (služby), rozdělení investičních/neinvestičních nákladů) změny právních předpisů (např. potřeba přepracování projektové dokumentace s ohledem na aktuální znění právních předpisů, změny v oblasti daňové DPH či osobních nákladů odvody sociálního či zdravotního pojištění) úspora nákladů vzniklá nižší nabídkovou cenou při výběrovém řízení (pokud bude aktivita realizována v rozsahu dané projektem, není třeba řešit změny v rozpočtu; je ovšem vhodné upozornit poskytovatele v monitorovací zprávě vazba na finanční řízení celého dotačního titulu/operačního programu) úspora nákladů z důvodu nerealizace aktivity (pozor zdali nemá vliv na indikátory projektu, ke kterým se příjemce zavázal; vždy nutno konzultovat předem s poskytovatelem) Případné úspory z realizovaných aktivit někteří poskytovatelé umožňují využít na rozšíření aktivit projektu (např. pokud jsme v projektu měli proškolit 50 osob za 100 tis. Kč, dodavatel školení zrealizoval za 80 tis. Kč, a víme, že o školení je enormní zájem, můžeme požádat poskytovatele o rozšíření aktivity a za uspořených 20 tis. Kč proškolit další zájemce. Rozšíření aktivity nebo realizaci zcela nové aktivity, se kterou projekt nepočítal, je třeba předem odsouhlasit s poskytovatelem podpory (konzultace, podání žádosti o podstatnou/nepodstatnou změnu projektu). 13

14 Provádění změn v rozpočtu projektu Příjemce je limitován v případě provádění změn v rozpočtu projektu. Rozhodování nepodléhá plně libovůli příjemce, ale pravidlům či schválením poskytovatele. Pravidla poskytovatele stanovují omezení, která mají vazbu na případné změny rozpočtu: - dodržení jednotkových cen (zde nastalo uvolnění striktního přístupu např. v OPLZZ; př. nákup notebooku pokud bylo v rozpočtu projektu schváleno ,- Kč/ks, poskytovatel neuznával cenu např ,- Kč/ks, resp. 100,- Kč bylo nezpůsobilým výdajem) - dodržení výše položek při přesunech v rámci rozpočtu je třeba hlídat limity položek či kapitol (viz kap. Sestavení rozpočtu) - dodržení celkové výše rozpočtu - celkovou výši rozpočtu projektu po schválení projektu nelze měnit. Případné náklady nad rámec projektu jsou automaticky nezpůsobilé a příjemce si je hradí ze svých zdrojů. - přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami ve struktuře rozpočtu obvykle do 15% (objemu kapitoly, ze které přesouváme finanční prostředky) jde o nepodstatnou změnu, která se oznamuje v nejbližší monitorovací zprávě; nad 15% podléhá schválení poskytovatelem. Výdaj může být realizován až po schválení změny. - přesuny finančních prostředků v rámci kapitoly obvykle umožněno, jedná se o nepodstatnou změnu (např. v rámci kapitoly služeb chybějící prostředky např. na tisk dokumentů můžeme vzít z nákladů na tvorbu analýz = přesun v rámci kapitoly) - přesuny finančních prostředků mezi etapami projektu obvykle podstatná změna podléhající schválení poskytovatele (IOP, ROP) Vazba rozpočtu projektu na rozpočet obce Finanční manažer projektu by se měl spolupodílet na tvorbě rozpočtu obce, prostřednictvím kterého dochází k čerpání rozpočtu projektu. Je třeba na základě rozpočtu projektu a harmonogramu aktivit projektu naplánovat výdaje rozpočtu obce pro daný kalendářní rok. Před vyhlášením výběrového řízení na dodavatele služeb totiž obec musí mít vědět, z jakých prostředků bude zakázku hradit (vyhlašovaná zakázka musí být pokryta zdroji) a obec by měla odpovídající objem finančních prostředků vyčlenit na nákladové středisko, na které bude účtovat o výdajích spojených s projektem, a budoucí výdaje zatřídit dle rozpočtové skladby (viz níže kap. Rozpočtová skladba). Jednoznačné zatřídění dle rozpočtové skladby musí být provedeno před podpisem smlouvy s dodavatele (povinnost dle zákona č. 320/2001 Sb, o finanční kontrole). 14

15 5. Způsobilost výdajů 5.1. METODICKÉ UKOTVENÍ Způsobilými výdaji jsou ty výdaje projektu, které mohou být spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy). Způsobilé výdaje lze definovat jako výdaje, které byly vynaloženy na stanovený účel projektu, vznikly v rámci období stanoveného v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory vydaném dle vnitřních předpisů poskytovatele podpory i dle příslušných právních předpisů a jsou v souladu s příslušnými předpisy EU, národními pravidly a dalšími pravidly stanovenými příslušným poskytovatelem podpory. Pravidla způsobilosti výdajů v programovém období jsou s výjimkami stanovenými ve specifických nařízeních pro každý z ESI fondů, stanoveny na národní úrovni. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období Jde o závazný dokument pro subjekty implementační struktury ESI fondů v novém programovém období 1. Jednotlivé Řídicí orgány na základě těchto pokynů připraví své pravidla způsobilosti výdajů. Příspěvek z ESI fondů je možné poskytnout pouze na způsobilý výdaj. Tím je takový výdaj, který: 1. je v souladu s právními předpisy ČR a EU, 2. je v souladu s pravidly programu a podmínkami podpory, 3. je přiměřený (odpovídá cenám v místě a čase obvyklým) a je vynaložen v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, 4. vzniknul a byl uhrazen příjemcem podpory v období od 1. ledna 2014 nebo ode dne předložení programu Evropské komisi, podle toho, co nastane dříve, do 31. prosince 2023, 5. má vazbu na podporovaný region (vyjma ESF a EÚS) a rovněž 6. je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný. Uvedené podmínky musejí být naplněny zásadně kumulativně, tedy všechny zároveň. Jestliže není kterákoliv uvedených z podmínek naplněna (vyjma zvláštní právní úpravy), nelze výdaj posoudit jako způsobilý pro příspěvek z ESI fondů. 1 Ke stažení na 15

16 5.2. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI PRO NĚKTERÉ DRUHY VÝDAJŮ Metodický pokyn MMR stanovuje pro jednotný přístup k posuzování způsobilosti výdajů několik specifických pravidel a omezení. Jejich stanovení má zajistit jednotné uplatňování pravidel způsobilosti u všech programů. V rámci specifické úpravy jsou řešeny (výtah z textů): věcné příspěvky - hodnota přisuzovaná věcným příspěvkům nepřesahuje ceny obvyklé na dotyčném trhu a tyto hodnoty lze nezávisle posoudit a ověřit - v případě poskytnutí pozemků nebo nemovitostí hodnotu osvědčuje nezávislý kvalifikovaný odborník nebo náležitě oprávněný úřední orgán, přičemž tato hodnota nesmí překročit limit 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt - v případě věcných příspěvků ve formě neplacené práce se hodnota této práce určuje na základě ověřeného objemu vynaložené pracovní doby a sazby používané při odměňování za rovnocennou práci odpisy - odpisy lze za způsobilé považovat za předpokladu splnění kumulativních podmínek umožňují to pravidla způsobilosti programu jsou-li proplaceny ve formě dotace, je výše výdajů doložena účetními doklady, jejichž důkazní hodnota je rovnocenná fakturám náklady se týkají výhradně období, ve kterém je projekt realizován na pořízení odepisovaného majetku nebyly použity granty z veřejných zdrojů daň z přidané hodnoty - obecně nezpůsobilá, s výjimkou případů, kdy si příjemci, nemohou nárokovat odpočet daně na vstupu (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) - způsobilá DPH se vztahuje pouze k plněním, která musí být sama považována za způsobilá osobní náklady - způsobilým výdajem jsou: mzdové náklady hrubá mzda, plat nebo odměna z dohod zaměstnanců pracujících na projektu (popř. její alikvotní část) včetně zákonných náhrad, resp. příplatků (např. za práci přesčas, práci ve svátek, pokud zaměstnanec vykonával v tomto časovém období práce přímo s projektem související, odměn a prémií, apod.). zákonem stanovené povinné výdaje zaměstnavatele za zaměstnance pracujícího na daném projektu, popř. jejich alikvotní část - způsobilým výdajem nejsou: mzdové náklady zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu nepodílí, (v případě řídících pracovníků je potřeba posuzovat jejich skutečné zapojení do realizace projektu. Osobní náklady na zaměstnance v pozicích statutárních zástupců (ministra, náměstka, hejtmana atd.), kteří nejsou přímo zapojeni do realizace aktivit projektů, resp. jsou zapojeni pouze formálně, nelze považovat za způsobilé), 16

17 u zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílí, část osobních nákladů, která neodpovídá pracovnímu vytížení zaměstnance na daném projektu, ostatní výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (např. příspěvky na penzijní připojištění, dary, apod.) leasing - finanční leasing (předmět pronájmu po skončení přechází do vlastnictví nájemce) je způsobilým výdajem pouze v případě, pokud je způsobilý pro spolufinancování z ESI fondů také předmět tohoto leasingu. - operativní leasing (předmět pronájmu, po jehož skončení se zpravidla vrací pronajímateli) je způsobilým výdajem i v případě, že předmět tohoto leasingu není způsobilý pro spolufinancování z ESI fondů. V tomto případě je nutné prokázat, že předmět leasingu je nezbytný pro realizaci projektu. Poskytovatel podpory může upřesnit, které předměty lze financovat formou operativního leasingu. finanční výdaje, správní a jiné poplatky - obecnou podmínkou způsobilosti finančních výdajů a poplatků je jejich nevyhnutelnost a přímá vazba na projekt (pojištění majetku, správní a místní poplatky, jako jsou např. poplatky za zápis do katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, vydání stavebního povolení, výpis z rejstříku trestů, odvody za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, notářské poplatky, atd. bankovní poplatky za mezinárodní finanční transakce, výdaje za zřízení a vedení účtu nebo účtů a za finanční transakce na tomto účtu, pokud je pro realizaci projektu vyžadováno zřízení a vedení zvláštního účtu nebo účtů; výdaje na bankovní záruky nebo záruky poskytnuté jinými finančními institucemi v rozsahu stanoveném právními předpisy ČR nebo právními předpisy EU. - konkrétní poplatky, které budou u jednotlivých programů považovány za způsobilé výdaje, může specifikovat poskytovatel podpory dle charakteru programu. pořízení nemovitostí - nákup pozemku je způsobilým výdajem v případě, že jsou splněny kumulativně následující podmínky: pořizovací cena pozemku může být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt pozemek bude oceněn znaleckým posudkem (nesmí být starší než 6 měsíců před pořízením nemovitosti) vyhotoveným dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, způsobilým výdajem je pořizovací cena maximálně však do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem. nákup staveb je způsobilý výdaj za těchto kumulativních podmínek: stavba bude oceněna znaleckým posudkem (nesmí být starší než 6 měsíců před pořízením stavby) vyhotoveným dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, 17

Program. Základní principy finančního řízení. Kurz 3.1 Specifika finančního řízení

Program. Základní principy finančního řízení. Kurz 3.1 Specifika finančního řízení Kurz 3.1 Specifika finančního řízení Vzdělávání v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Ing. Lukáš Nehyba AQE advisors, a.s. březen 2015

Více

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová Způsobilé výdaje Jana Feireislová Definice Způsobilé výdaje spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, Jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky Odpovídají cílům, zaměření

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Zkušenosti z kontrol TA ČR Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Oddělení auditu a kontroly Činnost OAaK předběžné, průběžné, následné kontroly, zákon č. 320/2001 Sb., zákon č. 130/Sb., Procesní pravidla (552/1991

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

PŘÍPRAVA PROJEKTU PRIORITNÍ OSA 3

PŘÍPRAVA PROJEKTU PRIORITNÍ OSA 3 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PŘÍPRAVA PROJEKTU PRIORITNÍ OSA 3 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, JUNGMANNOVA 29, PRAHA 1 2008 OBSAH Hlavní zásady financování

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Verze 2.0 revize č. 1 ke dni 27.06.2008 Vydání č. Platné od 2.0 30.11.2007 Ing. Kaprhálová Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU k dokumentu POKYNY PRO ČESKÉ ŽADATELE z operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 MP číslo: 1/PPŽ verze 7 Platný od: 14. ledna

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) 1. Může se do vyhlášené výzvy přihlásit s projektem jakýkoliv subjekt, který splňuje parametry oprávněného žadatele, nebo je jejich počet omezen na ty kraje, s nimiž bylo

Více

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI 1 Úvod Tento metodický pokyn se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 18. 12. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 9B) statutárního města Liberec na rok 2014 Zpracoval: odbor,

Více

Program. Kroky při ukončení projektu. Kurz 3.3 Finanční vyúčtování projektu

Program. Kroky při ukončení projektu. Kurz 3.3 Finanční vyúčtování projektu Kurz 3.3 Finanční vyúčtování projektu Vzdělávání v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Ing. Lukáš Nehyba AQE advisors, a.s. březen 2015

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 1 Projektový servis UP Projektový servis UP = informačně-poradenské centrum poskytující komplexní služby v oblasti projektového managementu Od 1. 1.

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Způsobilé výdaje projektů

Způsobilé výdaje projektů Způsobilé výdaje projektů Apolena Karasová Ministerstvo financí ČR CFCU - Zprostředkovatel programu Způsobilé výdaje projektů Zahrnutí výdaje do rozpočtu projektu Účel výdaje Datum uskutečnění výdaje Evidence

Více

Formy podpory v rámci FNNO

Formy podpory v rámci FNNO Formy podpory v rámci FNNO GRANT k podpoře PROJEKTU Fond pro bilaterální spolupráci: DOPLŇKOVÝ GRANT k podpoře PROJEKTU KBS Výše grantu 300.000 Kč 1.000.000 Kč Režim plateb grantu zálohová platba 80% grantu

Více

Stanovisko poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) k vybraným ustanovením Podmínek poskytnutí dotace

Stanovisko poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) k vybraným ustanovením Podmínek poskytnutí dotace Stanovisko poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) k vybraným ustanovením Podmínek poskytnutí dotace Č.j. 53618/08/08100/08000 Na základě četných dotazů od žadatelů přistoupilo Ministerstvo

Více

Rozpočet Způsobilé výdaje

Rozpočet Způsobilé výdaje Rozpočet Způsobilé výdaje Přiměřené, hospodárné, účelné, efektivní Související s činnostmi projektu Doložitelné účetními doklady Datum uskutečnění výdaje v době trvání projektu datum podpisu akceptace

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Způsobilé výdaje financovatelné ze strukturálních fondů. 1

Způsobilé výdaje financovatelné ze strukturálních fondů. 1 Způsobilé výdaje financovatelné ze strukturálních fondů. 1 V následující části jsou uvedeny způsobilé, případně nezpůsobilé, náklady pro financování ze strukturálních fondů. Tato pravidla bývají doplněna

Více

METODICKÝ POKYN 2014-2020

METODICKÝ POKYN 2014-2020 MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ A JEJICH VYKAZOVÁNÍ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 1.0 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

Metodický dopis č. 17

Metodický dopis č. 17 Metodický dopis č. 17 Upřesnění postupů při dokládání způsobilých výdajů projektu, čerpaných formou interních faktur, v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP VK Strana 1 (celkem 8) 1.

Více

E2 Rozpočet výdajů projektů financovaných z OP VK

E2 Rozpočet výdajů projektů financovaných z OP VK Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E2 Rozpočet výdajů projektů financovaných z OP VK Anotace tématu: V rámci tématu jsou podrobně popsány

Více

Platnost od: 2.9.2013. Spolupráce - Technologické platformy II. výzva - prodloužení

Platnost od: 2.9.2013. Spolupráce - Technologické platformy II. výzva - prodloužení Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy II. výzva - prodloužení Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE Technologické platformy

Více

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Financování Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Oblast Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 Porušení výše možného prominutí odvodu

Více

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU Obec: Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Kropáčková Jitka Směrnici schválil:

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

ROZPOČTOVÝ PROCES. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů

ROZPOČTOVÝ PROCES. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů ROZPOČTOVÝ PROCES dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů V Ostravě dne 2. června 2014 Zpracovala: Ing. Eva Hubinková 1 Obsah 1. Rozpočtový

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25.

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2 25. ledna 2011 Finanční řízení projektu

Více

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části:

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části: +NLDSY112ZOOW+ MINISTERSTVO KULTURY ČR V Praze dne 27. října 2010 Čj. MK 27 736/2010 Vyřizuje: JUDr. P. Smolíková Výtisk č. 3 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ukončení realizace projektu Realizace projektu končí datem uvedeným v právním aktu o poskytnutí dotace (Rozhodnutí/Smlouva/Opatření)

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vamberk Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Rychnov nad Kněžnou Datum vyhotovení: 24.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Vamberk Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR,

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - nejčastější chyby při realizaci projektů Ing. Jarmila Svobodová Osnova prezentace Integrovaný operační program a CRR Nejčastější chyby v žádostech/ projektech

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU Seminář pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.2 18. února 2014 Principy finančního

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OPPIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 c) 1. Může se do vyhlášené výzvy přihlásit s projektem jakýkoliv subjekt, který splňuje parametry oprávněného žadatele, nebo je jejich počet omezen na ty kraje, s nimiž bylo

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI 1 Úvod Tato metodika se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých nákladů

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 46732/12-1710 Pokyn č. GFŘ D 15 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět pokynu

Více

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje přistoupil k aktualizaci Rozpočtového výhledu Karlovarského kraje. Platný

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Metodika k uznatelným nákladům OPPP - obecná část platná od 19.2.2007

Metodika k uznatelným nákladům OPPP - obecná část platná od 19.2.2007 Metodika k uznatelným nákladům OPPP - obecná část platná od 19.2.2007 Úvodní ustanovení Tato metodika k uznatelným nákladům OPPP nenahrazuje platné právní předpisy, ani jiné závazné dokumenty související

Více

Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce. České republiky

Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce. České republiky Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA)

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Číslo globálního

Více

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci č.j. MV-19321-2/VZ-2014 SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Jedná se o veřejnou zakázku na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích podle 2 odst. 2 písm. g) zákona č.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě Obsah semináře I. Základní informace k výzvě II. Věcná část výzvy III.Finanční řízení 2 I. Základní informace

Více

Finanční aspekty projektové žádosti. Seminář pro žadatele Brno, 31. května 2011

Finanční aspekty projektové žádosti. Seminář pro žadatele Brno, 31. května 2011 Finanční aspekty projektové žádosti Seminář pro žadatele Brno, 31. května 2011 1 Obecná pravidla 1. Osobní náklady 2. Cestovné 3. Zařízení a vybavení 4. Nákup služeb 5. Drobné stavební úpravy 6. Přímá

Více

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Jedná se o veřejnou zakázku na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích podle 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

České republiky. Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce

České republiky. Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ

PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ PRACOVNI PŘKLAD PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 C-USTANOVENI.DOC 1 Obsah A. PRAVIDLA O OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ... 3 1. VÝDAJE SKUTEČNĚ

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Semináře ke sledování a vyhodnocování efektivity financovaných sociálních služeb

Semináře ke sledování a vyhodnocování efektivity financovaných sociálních služeb Semináře ke sledování a vyhodnocování efektivity financovaných sociálních služeb 23., 24., 27., 29. 4. 2015 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.01/01.0025 Název projektu

Více

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem tohoto metodického pokynu (dále

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ Kapitola Skupina položek Název dokladu Každého zaměstnance je důležité vést pod jedním podčíslem položkou v tabulce seznam výdajů. - Pracovní smlouva včetně pracovní náplně

Více

Stanovisko poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) k vybraným ustanovením Podmínek poskytnutí dotace

Stanovisko poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) k vybraným ustanovením Podmínek poskytnutí dotace Stanovisko poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) k vybraným ustanovením Podmínek poskytnutí dotace Na základě četných dotazů od žadatelů přistoupilo Ministerstvo průmyslu a obchodu k vydání

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Příloha č. 1

Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Příloha č. 1 Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Metodika financování a vykazování projektových aktivit pro projekt Posílení kapacit při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji, verze 3/2007

Více

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Obec Lužice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Obec Lužice za účetní

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více