Finanční řízení projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční řízení projektu"

Transkript

1 Vzdělávací modul č. 3: Finanční řízení projektu Kurz č. 1: Specifika finančního řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/

2 Obsah Kurz Specifika finančního řízení Základní principy finančního řízení Východiska ROZPOČTOVÝ PROCES FINANČNÍ TOKY PROJEKTU Rozpočet projektu SESTAVENÍ ROZPOČTU MZDOVÉ NÁKLADY ČASTÉ CHYBA PŘI SESTAVOVÁNÍ ROZPOČTU ROZPOČET A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Způsobilost výdajů METODICKÉ UKOTVENÍ PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI PRO NĚKTERÉ DRUHY VÝDAJŮ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE - DOSAVADNÍ PRAXE NEPŘÍMÉ NÁKLADY KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ Rozpočtová skladba ZÁKLADNÍ TŘÍDĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY PŘÍKLAD UŽITÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY Příloha Ukázka podoby rozpočtu

3 tis. Kč Kurz Specifika finančního řízení Obecně se pod pojmem finanční řízení chápe činnost zabývající se získáváním finančních prostředků a to z různých finančních zdrojů a jejich alokování do různých forem majetku (investování). Základem finančního řízení je finanční rozhodování o výběru nejvhodnějších variant pohybu finančních zdrojů a kontrola realizace těchto rozhodnutí. V soukromé sféře se to děje s cílem maximalizace tržní hodnoty firmy. Ve veřejném sektoru jde o nakládání s veřejnými prostředky. Investice bývají většinou neziskové či s dlouhou dobou návratnosti a navíc rozhodování má být průhledné a průkazné a mělo by přinést co nejlepší možnou variantu použití veřejných zdrojů. 1. Základní principy finančního řízení K úspěšnému zajišťování cílů je nutné se opírat o základní principy finančního řízení. V podmínkách veřejného sektoru lze uvést tyto: princip peněžních toků Tento princip zdůrazňuje, že pro finanční řízení jsou důležité peněžní toky. Tedy jaké má obec příjmy a v který okamžik je příjme na svůj účet a v návaznosti na to, jak realizuje výdaje. Obec může mít rozpočet vyrovnaný, ale příjmy během roku získává postupně (nikoliv však vždy nutně průběžně) a výdaje jsou realizovány dle uzavřených smluv. Obrázek: Plnění příjmů a výdajů po měsících (kumulovaně) leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Příjmy 33224, , , , , , , , , , , ,3 Výdaje 16415, , , , , , , , , , , ,1 3

4 Obrázek: Saldo rozpočtu tis.kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Přebytek (+), ztráta(-) 8463, , , ,59 738, , , , , , , ,55 princip respektování faktoru času Princip respektování faktoru času tedy bere v potaz časovou preferenci využití zdrojů. Jde o zásadu, která se dá vyjádřit konstatováním, že hodnota zdrojů v současnosti je vyšší než jejich hodnota v budoucnosti (ceteris paribus). Koruna, kterou máme k dispozici dnes, má vyšší hodnotu, než kdybychom ji získali zítra. V podmínkách obcí nejde o rozhodování kdy investovat, aby bylo dosaženo plánovaného zisku (nejde-li o rozhodování, jak nejlépe zhodnotit volné finanční prostředky), ale spíše plánovaného efektu z realizovaného výdaje (odstranění nějakého problému, realizace rozvojového projektu) => vazba na hodnocení efektivity projektů (oblast Cost benefit analýz). princip čisté současné hodnoty Tento princip lze v podmínkách obcí vztáhnout opět k realizaci investic (projektů). Obce realizují projekty s dlouhodobou nebo spíše žádnou finanční návratností (např. cyklostezka, chodník, park atd.). Veřejné prostředky by však měly být vloženy jen do činností, které vykazují kladnou společenskou čistou současnou hodnotu (net present value). Na peněžní toky se tak nepohlíží jen z pohledu finančního, ale také celospolečenského (např. eliminace nebezpečí úrazu, zlepšení zdraví občanů apod.). princip zohledňování rizika Při nakládání s penězi vždy existuje riziko. Primárně není myšleno riziko zcizení finančních prostředků z účtu obce. Jde spíše o nutnost brát při svém rozhodování v potaz vnější vlivy (např. vývoj ekonomiky státu a dopad na příjmy obcí z celostátního výběru daní, nová legislativa, která s sebou nese další povinnosti apod.) a podmínky (např. u realizace EU projektů porušení pravidel a krácení dotace). princip plánování a analýzy finančních údajů Při finančním řízení se musí plánovat a plnění analyzovat. Více viz rozpočtový proces níže. 4

5 2. Východiska Na finanční řízení v podmínkách obcí, které realizují své rozvojové záměry za použití dotačních zdrojů, lze nahlížet ze dvou pohledů: z hlediska rozpočtového procesu z hlediska realizace projektu 2.1. ROZPOČTOVÝ PROCES Rozpočtový proces je souhrnem činností, které jsou nezbytné k dodržování zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zejména k řízení hospodaření města či obce v daném rozpočtovém období. Jedná se o neustále se opakující proces plánování, realizace, kontroly a aktualizace dokumentů. Schéma rozpočtového procesu Tento plánovací proces územních samosprávných celků lze obecně rozčlenit (z hlediska platnosti, resp. doby na jakou jsou jednotlivé plánovací dokumenty tvořeny) na dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé plánování. dlouhodobý plán (nad 5 let) = strategie/program rozvoje střednědobý plán (2 5 let) = rozpočtový výhled krátkodobý plán (1 rok) = rozpočet Jako každý plán, tak i výše zmíněné typy dokumentů vyžadují pravidelné monitorování, vyhodnocování jednotlivých procesů a jejich případnou aktualizaci. Propojenost monitorování a jejich změny jsou nasnadě. Dlouhodobý plán vyžaduje vyhodnocování strategických cílů subjektu a při jejich změně, vycházející z objektivních či subjektivních příčin, pak musí dojít 5

6 k jeho aktualizaci. Změna ve strategickém plánu vyvolává nutně změnu střednědobého plánovacího dokumentu (rozpočtového výhledu). Obsah rozpočtového výhledu je však závislý i na krátkodobém plánování. Přestože se většina měst a obcí snaží svůj rozpočet sestavovat reálně, jeho naplňování je závislé na mnoha faktorech FINANČNÍ TOKY PROJEKTU Finanční toky zobrazují cestu finančních prostředků od jednoho subjektu k druhému. Finanční toky je možno sledovat v rámci soustavy veřejných rozpočtů (vertikální vazby) anebo směrem k dodavatelům statků a služeb (horizontální vazby). Každému toku musí předcházet nějaký právní akt (zákonné nařízení, rozhodnutí, smlouva, objednávka apod.), na jehož základě se mohou provést jednotlivé finanční transakce. Subjekty hospodařící s veřejnými prostředky jsou v této oblasti vázány legislativou. K těm nejdůležitějším patří: - zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (tzv. velká rozpočtová pravidla) - zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě Systém finančních toků u projektů financovaných z fondů EU je založen na principu předfinancování ze státního rozpočtu. Podpora z EU, která je určena na spolufinancování projektů prostřednictvím operačních programů, je nejprve předfinancována z rozpočtu jednotlivých kapitol státního rozpočtu a až poté je podíl EU refundován zpět do dané kapitoly státního rozpočtu ze zdrojového účtu Platebního a certifikačního orgánu (Odbor Národní fond MF), na nějž jsou zasílány prostředky z EU. Děje se tak na základě tzv. certifikace, což je proces potvrzení správnosti údajů předložených řídicími orgány platebnímu orgánu a potvrzení efektivnosti systémů 6

7 řízení a kontroly na úrovni řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů (popř. konečných příjemců). Finanční toky příjemcům podpory se realizují na základě žádostí o platbu, kterou příjemce předkládá poskytovateli. Platby příjemcům probíhají formou: ex-ante plateb ex-post plateb průběžné financování (poskytování záloh) (tato forma sebou nese požadavek na předfinancování akce příjemcem) (úhrada faktur dodavateli přímo poskytovatelem dotace) Rozhodnutí o formě plateb příjemci je plně v kompetenci poskytovatele (řídícího orgánu daného operačního programu) po dohodě se správcem kapitoly státního rozpočtu. 3. Rozpočet projektu Rozpočet projektu je základním nástrojem realizace projektu, jehož prostřednictvím dochází k financování aktivit projektu. Velmi jednoduše lze říci, že rozpočet je plán příjmů a výdajů. Jde o plán, který určuje za co, a v jaké výši budou vynakládány finanční prostředky vyčleněné na konkrétní projekt (výdajová strana rozpočtu) a od koho a v jaké výši můžeme očekávat příjem finančních prostředků (příjmová strana rozpočtu). Správně sestavený rozpočet je předpokladem úspěchu projektu. Praxe Rozpočet je také základním východiskem při tvorbě finanční a ekonomické analýzy (u projektů, kde je povinnost tyto analýzy zpracovávat). Než se pustíte do zpracování CBA, potažmo analýzy citlivosti, ujistěte se, že se rozpočet již nebude měnit. Změna rozpočtu sebou nese nutnost přepracování těchto analýz, což vzhledem k náročnosti zpracování významně prodlužuje čas nezbytný pro dokončení studie proveditelnosti, resp. žádosti o dotaci SESTAVENÍ ROZPOČTU Při zpracovávání rozpočtu musíme dbát jednotlivých metodických pokynů a dále podmínek dané výzvy (různé dotační programy mají různé požadavky na zpracování rozpočtů a jejich členění). Na základě rozpočtu projektu si žadatel udělá podrobnou představu, které položky budou způsobilé, které nezpůsobilé, jak velká bude dotační podpora a kolik prostředků bude muset žadatel zajistit pro spolufinancování projektu. Správně sestavený rozpočet je předpokladem úspěchu realizace projektu. Při tvorbě rozpočtu je třeba sesbírat veškeré podklady nezbytné pro výpočet jednotlivých položek rozpočtu. 7

8 Při stanovování položkových nákladů se vychází z několika zdrojů: průzkum trhu stažení ceníků z webových stránek, telefonické, písemné nebo mailové oslovení potenciálních dodavatelů s žádostí o nacenění požadovaných položek (materiál, hmotný majetek, služby). Důležité je co nejpřesněji specifikovat požadované zboží či služby. stanovení cen obvyklých u stavebních prací jde např. o ceník stavebních prací (stavební rozpočet je součástí projektové dokumentace), u mezd např. průměrné mzdy dle statistik úřadů práce (web MPSV) limity nákladů - v některých programech či výzvách jsou stanoveny maximální jednotkové náklady (cena výpočetní techniky, hodinová sazba mzdových nákladů) nebo limity (např. náklad na projektovou dokumentaci nebo nákup pozemků max. 5% z celkových výdajů, náklad na kancelářské vybavení max 20% z celkových výdajů apod.) odborný odhad nemusí jít zrovna o znalecký posudek, i když ten může mít určitě váhu zkušenosti lze využít zkušeností z minulých nebo jiných právě probíhajících projektů Rozpočet se sestavuje dle struktury, která se liší dle zvyklostí subjektů nebo dle požadavků např. poskytovatelů podpor (dotace z národních nebo evropských zdrojů). Položky rozpočtu by měly být dle logického a účetního vztahu sdružovány do výdajových skupin (kapitol, kategorií). Např.: mzdové náklady cestovné zařízení a vybavení služby stavební práce / investice Ukázky rozpočtů jsou uvedeny v příloze MZDOVÉ NÁKLADY Samostatně je vhodné se zastavit u mzdových nákladů. Jak je uvedeno výše, v některých dotačních titulech může být nastaven limit pro maximální hodinovou sazbu mezd nebo maximální měsíční plat členů realizačního týmu. Tyto limity bývají vztaženy k různým druhům práce (odborný vědecký pracovník, projektový manažer, lektor, asistent projektu apod.). Jinak podkladem pro zpracování rozpočtu kapitoly mzdových nákladů bývá průměrná mzda v kraji pro konkrétní pozici (viz web MPSV) nebo mzda v organizaci žadatele. Praxe Pokud je při sestavování rozpočtu zřejmé, kteří konkrétní pracovníci organizace (úřadu) budou vykonávat pozici v projektovém týmu, je vhodné do rozpočtu projektu zahrnout částky, které korespondují s jejich mzdou v organizaci (pokud tedy nedochází k překročení stanovených limitů). U víceletých projektů lze mírně zvýšit o předpokládaný nárůst mezd. Nemá smysl do rozpočtu projektu uvádět přemrštěné požadavky na mzdové náklady. Rizikem je jednak krácení či nedoporučení projektu k podpoře. V prostředí úřadu navíc zaměstnanci dostávají tabulkové platby, jejichž zvýšení po dobu realizace projektu nemusí být snadno průchodné a kapitola mzdových nákladů tak zůstává nedočerpána. 8

9 Tabulka: Příklad sestavení rozpočtu mzdových nákladů Kód Název nákladu Hrubá mzda (měsíční/hodinová) Měsíční úvazek (výše úvazku/ počet hodin) Přepočet měsíční/ hodinové sazby v Kč Odvod SZP ( %) Celkové měsíční náklady v Kč Počet měsíců Mzdové náklady 01 Osobní náklady Pracovní smlouvy Projektový manažer ,00 0, , , , , Finanční manažer ,00 0, , , , , Manažer kvality ,00 0, ,00 918, , , Dohody o pracovní činnosti DPČ asistent projektu 100,00 80, , , , , Dohody o provedení práce DPP - lektor 1 350,00 25, ,00 0, , , DPP - lektor 2 350,00 30, , , , ,00 Celkem ,00 Tabulka: Rozpis do položek rozpočtu ÚSC Položka Částka celkem v Kč 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Celkem reg. č. CZ.1.11/4.2.00/ je společnost AQE advisors, a.s.

10 3.3. ČASTÉ CHYBY PŘI SESTAVOVÁNÍ ROZPOČTU Na tomto místě jsou rekapitulovány nejčastější pochybení, se kterými se můžete setkat při sestavování rozpočtu projektu: nedostatečné zdůvodnění či doložení cen detail rozpočtových položek (kusy, jednotkové ceny, rozpis činností) umělé nadhodnocování položek rozpočtu (hodnotitelé se vždy nemusí zabývat krácením rozpočtu, ale rovnou nedoporučí žádost k podpoře) opomenutí položek nutných pro realizaci projektu (např. zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění) opomenutí povinných položek (audit, publicita) položkový stavební rozpočet není zpracován dle platných ceníků stavebních prací např. URS, RTS, nedodržení limitů stanovených výzvou nebo příručkami překročení jednotkových cen (hodinová sazba mezd, DHM...) objem služeb (např. 60% celkových způsobilých výdajů) limit kapitol (projektová dokumentace, kancelářské potřeby) problematika DPH (plátcovství daně a její způsobilost, správné uvedení v konkrétních řádcích rozpočtu) zahrnutí nezpůsobilých výdajů stanovení nepřímých nákladů (% sazba) Praxe Další pochybení pramení z nepozornosti (lidský faktor). Zejména úprava rozpočtu na poslední chvíli často vede k nějakému opomenutí či chybě. Např. rozpočet vedený v MS Excel může obsahovat chybně nastavené vzorce v buňkách, součty apod. Je proto dobré provést kontrolu čtyř, někdy i osmi očí. Platí také další zásada a to co nejméně zasahovat do položek rozpočtu. Čím víc zasahujeme, tím je větší pravděpodobnost vzniku chyby.

11 3.4. ROZPOČET A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Na závěr je třeba upozornit na další problém, který se pojí s rozpočtem a to vazba na veřejné zakázky. Samozřejmě kromě limitu pro stanovení správného režimu veřejné zakázky (malý rozsah, podlimitní, nadlimitní) jde o stanovení předpokládané hodnoty vyhlašované soutěže. Poskytovatelé dotací vyžadují při kontrole veřejných zakázek zdůvodnění stanovení předpokládané ceny. Základní chybou bývá prosté převzetí ceny z rozpočtu projektu. Neznamená to však, že cena z rozpočtu se nemůže shodovat s předpokládanou cenou v zadávací dokumentaci. Jen je třeba mít na paměti, že je třeba tuto cenu znovu zdůvodnit. Rozpočet se totiž sestavuje v určitém období. Než ale projekt projde hodnocením a schválením, a než dojde k vyhlášení soutěže, uteče mnohdy několik měsíců, ba dokonce let. Ceny, které byly objektivně stanoveny při tvorbě rozpočtu, tak postupem času nemusí být aktuální a mnohdy je třeba provést další průzkum trhu nebo aktualizovat na základě nových ceníků. Vždy záleží na konkrétní situaci. 4. Kontrola plnění a čerpání rozpočtu Nezbytnou činností při finančním řízení je průběžné provádění kontrol rozpočtu ÚSC. Cílem je ověřit, zda skutečný stav plnění či čerpání odpovídá stavu plánovanému (žádoucímu) a případně, zda se naplňují opatření přijatá k dosažení souladu mezi plánem a vývojem skutečnosti. Na kontrolu rozpočtu bude na tomto místě pohlíženo opět ze dvou úhlů: z pohledu rozpočtu organizace (obce) z pohledu projektu ROZPOČET = PLÁN DOGMA V obou případech platí, že rozpočet je plán, ale nikoliv dogma. Přestože je možnost rozpočet upravovat, měl by být počet korekcí minimalizován. To je spojeno s požadavkem na kvalitně odvedenou práci ve fázi sestavování rozpočtu. Při provádění změn v rozpočtu totiž mohou platit určitá omezení nebo naopak předepsané úkony, které z prováděných korekcí procesně již nedělají jednoduchou záležitost KONTROLA ROZPOČTU OBCE Během rozpočtového roku může dojít k nesrovnalostem mezi rozpočtem a skutečností. Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodu: změny v organizaci (např. převedení části agendy na příspěvkovou organizaci či obchodní společnost vlastněnou městem) změny právních předpisů (rozšíření agendy úřadu) změny objektivně působících skutečností (např. mimořádné události/povodně) 11

12 Důležitým krokem je interní nastavení periodicity a podrobnosti podkladů pro kontrolu rozpočtu (kontrola správcem rozpočtu/příkazci operace, report pro zastupitele/radu). Ukázka podkladu pro kontrolu rozpočtu dle ORJ (odborů úřadu) Orj. Text (tis.kč) Upr.rozp. Skut. Plnění v % Rozdíl 1 Odbor ekonomiky města ,2% Odbor správy majetku města ,3% Evropské projekty ,8% Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,0% Odbor životního prostředí ,4% Odbor dopravy a správních činností ,8% Odbor školství a kultury ,7% Odbor kancelář tajemníka ,7% Úsek personální a mzdový - OKT ,3% Odbor kancelář primátorky ,4% Městská policie ,0% Jednotka sboru dobrovolných hasičů ,9% Odbor rozvoje a investic města ,0% Organizační složka - Pracovní skupina ,2% Příspěvkové organizace města ,9% Obchodní organizace města ,4% Běžné výdaje celkem za orj ,2% V případě vzniku hrozby neplnění příjmů nebo přečerpání výdajů, je třeba přijmout taková opatření, která eliminují takové hrozby. Neplnění příjmů zapojení volných zdrojů (zůstatky hospodaření minulých let) přijetí půjček, úvěrů prodej zbytného majetku hledání dalších zdrojů financování (dotace) přepracování provozního modelu (př. příjmy ze vstupného, nájem apod.) Hrozba Přečerpání výdajů úspory z realizace (změna technologií, materiálů, revize dodavatelských smluv, redukce osobních nákladů) hledání úspor u jiných projektů, akcí omezení investiční aktivity přepracování provozního modelu Změny rozpočtu obce Korekce rozpočtu obce mohou probíhat tzv. změnou rozpisu rozpočtu (přesuny v rozpočtu v rámci tzv. závazných ukazatelů - obvykle upraveno interním pokynem) nebo změnami, které jsou dány přímo ze zákona, tj. provádění tzv. rozpočtových opatření. Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně: jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu (přijetí dotace např. ze st. rozpočtu), jde-li o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám (např. poskytnutí dotace ze svého rozpočtu jinému subjektu) hrozí-li nebezpečí vzniku rozpočtového schodku 12

13 Rozpočtové opatření je: přesun rozpočtových prostředků, při němž se příjmy a výdaje vzájemně ovlivňují, aniž by se změnil celkový objem příjmů a výdajů (jedná se např. o přesuny mezi akcemi či paragrafy u jednotlivých příjmů nebo výdajů) použití nových příjmů k úhradě nových rozpočtových výdajů (např. přijetí účelové dotace zvětšuje se objem příjmů i výdajů) vázání rozpočtových výdajů, jestliže jejich krytí je ohroženo neplněním rozpočtových příjmů (snižuje se objem příjmů i výdajů) 4.2. KONTROLA ROZPOČTU PROJEKTU Kontrola rozpočtu projektu navazuje na nutnost sledování harmonogramu plnění aktivit projektu a na to navázané finanční etapy projektu. Příjemce se orientuje na kontrolu výdajové část rozpočtu. Během realizace projektu může dojít ke vzniku potřeby upravit rozpočet. Obvykle jde o pochybení při procesu tvorby rozpočtu (viz výše): chybějící prostředky na realizaci aktivity (nelze získat dodavatele za předpokládanou cenu) chybně zařazené prostředky v konkrétní kapitole rozpočtu (např. pracovní smlouvy/dohody mimo pracovní poměr, cestovné/náklady na dopravu (služby), rozdělení investičních/neinvestičních nákladů) změny právních předpisů (např. potřeba přepracování projektové dokumentace s ohledem na aktuální znění právních předpisů, změny v oblasti daňové DPH či osobních nákladů odvody sociálního či zdravotního pojištění) úspora nákladů vzniklá nižší nabídkovou cenou při výběrovém řízení (pokud bude aktivita realizována v rozsahu dané projektem, není třeba řešit změny v rozpočtu; je ovšem vhodné upozornit poskytovatele v monitorovací zprávě vazba na finanční řízení celého dotačního titulu/operačního programu) úspora nákladů z důvodu nerealizace aktivity (pozor zdali nemá vliv na indikátory projektu, ke kterým se příjemce zavázal; vždy nutno konzultovat předem s poskytovatelem) Případné úspory z realizovaných aktivit někteří poskytovatelé umožňují využít na rozšíření aktivit projektu (např. pokud jsme v projektu měli proškolit 50 osob za 100 tis. Kč, dodavatel školení zrealizoval za 80 tis. Kč, a víme, že o školení je enormní zájem, můžeme požádat poskytovatele o rozšíření aktivity a za uspořených 20 tis. Kč proškolit další zájemce. Rozšíření aktivity nebo realizaci zcela nové aktivity, se kterou projekt nepočítal, je třeba předem odsouhlasit s poskytovatelem podpory (konzultace, podání žádosti o podstatnou/nepodstatnou změnu projektu). 13

14 Provádění změn v rozpočtu projektu Příjemce je limitován v případě provádění změn v rozpočtu projektu. Rozhodování nepodléhá plně libovůli příjemce, ale pravidlům či schválením poskytovatele. Pravidla poskytovatele stanovují omezení, která mají vazbu na případné změny rozpočtu: - dodržení jednotkových cen (zde nastalo uvolnění striktního přístupu např. v OPLZZ; př. nákup notebooku pokud bylo v rozpočtu projektu schváleno ,- Kč/ks, poskytovatel neuznával cenu např ,- Kč/ks, resp. 100,- Kč bylo nezpůsobilým výdajem) - dodržení výše položek při přesunech v rámci rozpočtu je třeba hlídat limity položek či kapitol (viz kap. Sestavení rozpočtu) - dodržení celkové výše rozpočtu - celkovou výši rozpočtu projektu po schválení projektu nelze měnit. Případné náklady nad rámec projektu jsou automaticky nezpůsobilé a příjemce si je hradí ze svých zdrojů. - přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami ve struktuře rozpočtu obvykle do 15% (objemu kapitoly, ze které přesouváme finanční prostředky) jde o nepodstatnou změnu, která se oznamuje v nejbližší monitorovací zprávě; nad 15% podléhá schválení poskytovatelem. Výdaj může být realizován až po schválení změny. - přesuny finančních prostředků v rámci kapitoly obvykle umožněno, jedná se o nepodstatnou změnu (např. v rámci kapitoly služeb chybějící prostředky např. na tisk dokumentů můžeme vzít z nákladů na tvorbu analýz = přesun v rámci kapitoly) - přesuny finančních prostředků mezi etapami projektu obvykle podstatná změna podléhající schválení poskytovatele (IOP, ROP) Vazba rozpočtu projektu na rozpočet obce Finanční manažer projektu by se měl spolupodílet na tvorbě rozpočtu obce, prostřednictvím kterého dochází k čerpání rozpočtu projektu. Je třeba na základě rozpočtu projektu a harmonogramu aktivit projektu naplánovat výdaje rozpočtu obce pro daný kalendářní rok. Před vyhlášením výběrového řízení na dodavatele služeb totiž obec musí mít vědět, z jakých prostředků bude zakázku hradit (vyhlašovaná zakázka musí být pokryta zdroji) a obec by měla odpovídající objem finančních prostředků vyčlenit na nákladové středisko, na které bude účtovat o výdajích spojených s projektem, a budoucí výdaje zatřídit dle rozpočtové skladby (viz níže kap. Rozpočtová skladba). Jednoznačné zatřídění dle rozpočtové skladby musí být provedeno před podpisem smlouvy s dodavatele (povinnost dle zákona č. 320/2001 Sb, o finanční kontrole). 14

15 5. Způsobilost výdajů 5.1. METODICKÉ UKOTVENÍ Způsobilými výdaji jsou ty výdaje projektu, které mohou být spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy). Způsobilé výdaje lze definovat jako výdaje, které byly vynaloženy na stanovený účel projektu, vznikly v rámci období stanoveného v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory vydaném dle vnitřních předpisů poskytovatele podpory i dle příslušných právních předpisů a jsou v souladu s příslušnými předpisy EU, národními pravidly a dalšími pravidly stanovenými příslušným poskytovatelem podpory. Pravidla způsobilosti výdajů v programovém období jsou s výjimkami stanovenými ve specifických nařízeních pro každý z ESI fondů, stanoveny na národní úrovni. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období Jde o závazný dokument pro subjekty implementační struktury ESI fondů v novém programovém období 1. Jednotlivé Řídicí orgány na základě těchto pokynů připraví své pravidla způsobilosti výdajů. Příspěvek z ESI fondů je možné poskytnout pouze na způsobilý výdaj. Tím je takový výdaj, který: 1. je v souladu s právními předpisy ČR a EU, 2. je v souladu s pravidly programu a podmínkami podpory, 3. je přiměřený (odpovídá cenám v místě a čase obvyklým) a je vynaložen v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, 4. vzniknul a byl uhrazen příjemcem podpory v období od 1. ledna 2014 nebo ode dne předložení programu Evropské komisi, podle toho, co nastane dříve, do 31. prosince 2023, 5. má vazbu na podporovaný region (vyjma ESF a EÚS) a rovněž 6. je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný. Uvedené podmínky musejí být naplněny zásadně kumulativně, tedy všechny zároveň. Jestliže není kterákoliv uvedených z podmínek naplněna (vyjma zvláštní právní úpravy), nelze výdaj posoudit jako způsobilý pro příspěvek z ESI fondů. 1 Ke stažení na 15

16 5.2. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI PRO NĚKTERÉ DRUHY VÝDAJŮ Metodický pokyn MMR stanovuje pro jednotný přístup k posuzování způsobilosti výdajů několik specifických pravidel a omezení. Jejich stanovení má zajistit jednotné uplatňování pravidel způsobilosti u všech programů. V rámci specifické úpravy jsou řešeny (výtah z textů): věcné příspěvky - hodnota přisuzovaná věcným příspěvkům nepřesahuje ceny obvyklé na dotyčném trhu a tyto hodnoty lze nezávisle posoudit a ověřit - v případě poskytnutí pozemků nebo nemovitostí hodnotu osvědčuje nezávislý kvalifikovaný odborník nebo náležitě oprávněný úřední orgán, přičemž tato hodnota nesmí překročit limit 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt - v případě věcných příspěvků ve formě neplacené práce se hodnota této práce určuje na základě ověřeného objemu vynaložené pracovní doby a sazby používané při odměňování za rovnocennou práci odpisy - odpisy lze za způsobilé považovat za předpokladu splnění kumulativních podmínek umožňují to pravidla způsobilosti programu jsou-li proplaceny ve formě dotace, je výše výdajů doložena účetními doklady, jejichž důkazní hodnota je rovnocenná fakturám náklady se týkají výhradně období, ve kterém je projekt realizován na pořízení odepisovaného majetku nebyly použity granty z veřejných zdrojů daň z přidané hodnoty - obecně nezpůsobilá, s výjimkou případů, kdy si příjemci, nemohou nárokovat odpočet daně na vstupu (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) - způsobilá DPH se vztahuje pouze k plněním, která musí být sama považována za způsobilá osobní náklady - způsobilým výdajem jsou: mzdové náklady hrubá mzda, plat nebo odměna z dohod zaměstnanců pracujících na projektu (popř. její alikvotní část) včetně zákonných náhrad, resp. příplatků (např. za práci přesčas, práci ve svátek, pokud zaměstnanec vykonával v tomto časovém období práce přímo s projektem související, odměn a prémií, apod.). zákonem stanovené povinné výdaje zaměstnavatele za zaměstnance pracujícího na daném projektu, popř. jejich alikvotní část - způsobilým výdajem nejsou: mzdové náklady zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu nepodílí, (v případě řídících pracovníků je potřeba posuzovat jejich skutečné zapojení do realizace projektu. Osobní náklady na zaměstnance v pozicích statutárních zástupců (ministra, náměstka, hejtmana atd.), kteří nejsou přímo zapojeni do realizace aktivit projektů, resp. jsou zapojeni pouze formálně, nelze považovat za způsobilé), 16

17 u zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílí, část osobních nákladů, která neodpovídá pracovnímu vytížení zaměstnance na daném projektu, ostatní výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních předpisů (např. příspěvky na penzijní připojištění, dary, apod.) leasing - finanční leasing (předmět pronájmu po skončení přechází do vlastnictví nájemce) je způsobilým výdajem pouze v případě, pokud je způsobilý pro spolufinancování z ESI fondů také předmět tohoto leasingu. - operativní leasing (předmět pronájmu, po jehož skončení se zpravidla vrací pronajímateli) je způsobilým výdajem i v případě, že předmět tohoto leasingu není způsobilý pro spolufinancování z ESI fondů. V tomto případě je nutné prokázat, že předmět leasingu je nezbytný pro realizaci projektu. Poskytovatel podpory může upřesnit, které předměty lze financovat formou operativního leasingu. finanční výdaje, správní a jiné poplatky - obecnou podmínkou způsobilosti finančních výdajů a poplatků je jejich nevyhnutelnost a přímá vazba na projekt (pojištění majetku, správní a místní poplatky, jako jsou např. poplatky za zápis do katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, vydání stavebního povolení, výpis z rejstříku trestů, odvody za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, notářské poplatky, atd. bankovní poplatky za mezinárodní finanční transakce, výdaje za zřízení a vedení účtu nebo účtů a za finanční transakce na tomto účtu, pokud je pro realizaci projektu vyžadováno zřízení a vedení zvláštního účtu nebo účtů; výdaje na bankovní záruky nebo záruky poskytnuté jinými finančními institucemi v rozsahu stanoveném právními předpisy ČR nebo právními předpisy EU. - konkrétní poplatky, které budou u jednotlivých programů považovány za způsobilé výdaje, může specifikovat poskytovatel podpory dle charakteru programu. pořízení nemovitostí - nákup pozemku je způsobilým výdajem v případě, že jsou splněny kumulativně následující podmínky: pořizovací cena pozemku může být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt pozemek bude oceněn znaleckým posudkem (nesmí být starší než 6 měsíců před pořízením nemovitosti) vyhotoveným dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, způsobilým výdajem je pořizovací cena maximálně však do výše ceny zjištěné znaleckým posudkem. nákup staveb je způsobilý výdaj za těchto kumulativních podmínek: stavba bude oceněna znaleckým posudkem (nesmí být starší než 6 měsíců před pořízením stavby) vyhotoveným dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, 17

Program. Základní principy finančního řízení. Kurz 3.1 Specifika finančního řízení

Program. Základní principy finančního řízení. Kurz 3.1 Specifika finančního řízení Kurz 3.1 Specifika finančního řízení Vzdělávání v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Ing. Lukáš Nehyba AQE advisors, a.s. březen 2015

Více

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Náklady a rozpočet projektu Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Legislativa Základní nařízení Nařízení Rady č.1260/1999 Nařízení EP č. 1783/1999 Prováděcí nařízení Nařízení Komise č.438/2001

Více

Rozpočtový proces obcí a DSO. Krajský úřad Jihomoravského kraje 21. října 2011

Rozpočtový proces obcí a DSO. Krajský úřad Jihomoravského kraje 21. října 2011 Rozpočtový proces obcí a DSO Krajský úřad Jihomoravského kraje 21. října 2011 Rozpočet = krátkodobý finanční plán obce a DSO. Obec prostřednictvím svého rozpočtu zajišťuje jak vlastní činnosti (samosprávu),

Více

Finanční řízení. Ing. Jana Čandová

Finanční řízení. Ing. Jana Čandová Finanční řízení Ing. Jana Čandová 1 Obsah Rozpočet projektu Nepřímé náklady Nezpůsobilé výdaje 2 Základní pravidla přiměřenost hospodárnost účelnost efektivnost prokazatelnost časová způsobilost Rozpočet

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3

PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3 PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 6.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3

PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 PŘÍLOHA č. 1k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 7.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro Výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 11. listopadu 2009 5. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Oblast intervence 3.3 Služby

Více

Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit

Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Příloha B: Omezení způsobilosti: Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Způsobilé výdaje (ZV) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění

Více

Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Omezení způsobilosti: Způsobilé výdaje (ZV) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z

Více

Tvorba projektu OP VK Benefit 7. Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie

Tvorba projektu OP VK Benefit 7. Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie Tvorba projektu OP VK Benefit 7 Mgr. Bc. David Póč, Oddělení pro strategii a rozvoj/katedra veřejné ekonomie Věcná část projektové žádosti Popis žadatele a partnerů Cíl projektu Popis klíčových aktivit

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

PŘÍLOHA č. 1o) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 8.3

PŘÍLOHA č. 1o) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 8.3 PŘÍLOHA č. 1o) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 8.3 Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A VÍCENÁKLADY

METODICKÝ POKYN PRO ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A VÍCENÁKLADY REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO METODICKÝ POKYN PRO ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A VÍCENÁKLADY verze 1.00 účinnost: 1. 7. 2007 1. Definice Způsobilými výdaji Regionálního operačního programu regionu

Více

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba Obsah Příloha č. 1 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba 1 Obecná ustanovení... 2 2 Povinné přílohy žádosti o podporu z OPZ... 3 3 Další povinné přílohy předkládané pro přípravu

Více

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a. Finanční řízení projektů

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a. Finanční řízení projektů Finanční řízení projektů Finanční řízení projektů Obsah Hlavní zásady financování projektu Finanční řízení Způsobilost nákladů/výdajů Struktura EFRR projektu + způsobilé/nezpůsobilé výdaje Sestavení rozpočtu

Více

Finanční část monitorovací zprávy. Ing. Petra Kalinová

Finanční část monitorovací zprávy. Ing. Petra Kalinová Finanční část monitorovací zprávy Ing. Petra Kalinová Obsah Přímé a nepřímé náklady Přílohy monitorovací zprávy Zadání žádosti o platbu Podezření na porušení rozpočtové kázně Přímé a nepřímé náklady Přímé

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 19. 4. 2013 Přílohy monitorovací zprávy ex ante dokument doložit 1 Podpisové vzory 1 x originál 2 Soupiska účetních dokladů s nepřímými náklady 1 x originál

Více

Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení

Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení Ing. Petr Hlavík 1 Oblast podpory 1.1 výzva č. 54 Výše finanční podpory na 1 IPo pro podporované aktivity jsou podrobně upraveny v bodě 10.Finanční

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 8.. 202 2 Věc: Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 20 Důvod předložení: Dle zákona č. 250/2000 Sb., o

Více

Finanční část monitorovací zprávy. Petr Hlavík

Finanční část monitorovací zprávy. Petr Hlavík Finanční část monitorovací zprávy Petr Hlavík Obsah 1. Přímé a nepřímé náklady projektu 2. Přílohy monitorovací zprávy 3. Zadání žádosti o platbu 4. Podezření na porušení rozpočtové kázně 5. Praktický

Více

Příloha č. 2 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

Příloha č. 2 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba Příloha č. 2 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba Obsah 1 Obecná ustanovení... 2 2 Povinné přílohy žádosti o podporu z OPZ... 3 3 Další povinné přílohy předkládané pro přípravu

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

PŘÍLOHA VÝZVY č. 4. Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

PŘÍLOHA VÝZVY č. 4. Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba PŘÍLOHA VÝZVY č. 4 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba 1 Obecná ustanovení 1. Sociální služby uvedené ve výzvě, které jsou poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora sociální

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MARIÁNSKÉ NÁM. 2, PRAHA 1 10. a 22. ledna 2008 OBSAH

Více

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 21.10.2014 Bod pořadu jednání: 37. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Klíč k příležitostem

Více

Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center

Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center Omezení způsobilosti: Způsobilé výdaje (ZV) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času,

Více

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba Příloha č. 9 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba Obsah 1 Obecná ustanovení... 2 2 Povinné přílohy žádosti o podporu z OPZ... 3 3 Další povinné přílohy předkládané pro přípravu

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Příloha č. 2. Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba. 1 Obecná ustanovení

Příloha č. 2. Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba. 1 Obecná ustanovení Příloha č. 2 Výzvy MAS POLIČSKO z.s. k předkládání žádostí o podporu z opatření O CLLD 13 Sociální služby a sociální začleňování v rámci Operačního programu Zaměstnanost Podpora sociálních služeb na území

Více

Metodický výklad způsobilých výdajů v kapitolách Osobní náklady a Zařízení a vybavení s ohledem na změny OM pro OP LZZ k

Metodický výklad způsobilých výdajů v kapitolách Osobní náklady a Zařízení a vybavení s ohledem na změny OM pro OP LZZ k Metodický výklad způsobilých výdajů v kapitolách Osobní náklady a Zařízení a vybavení s ohledem na změny OM pro OP LZZ k 1. 11. 2012 Informace jsou určeny pro projekty prioritní osy 4 OP LZZ V souvislosti

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Zásady rozpočtových pravidel na PEF MENDELU

Zásady rozpočtových pravidel na PEF MENDELU Zásady rozpočtových pravidel na PEF MENDELU Zásady rozpočtových pravidel plní funkci důvodové zprávy k rozpočtu fakulty. Vycházejí ze Zásad tvorby a správy rozpočtu Mendelovy univerzity v Brně pro příslušný

Více

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00 ODBOR EKONOM IICKÝ Druhové zatřídění Daňové příjmy Název osob ze závislé činnosti osob ze samostatné činnosti osob z kapitálových výnosů Příjm y v tis. Kč Daň z příjmů právnických osob rozpočet Návrh rozpočtu

Více

PŘÍLOHA č. 1n) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Pravidla způsobilosti výdajů pro prioritní osu 1 a 2 OP VaVpI, číslo výzvy 2.

PŘÍLOHA č. 1n) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Pravidla způsobilosti výdajů pro prioritní osu 1 a 2 OP VaVpI, číslo výzvy 2. PŘÍLOHA č. 1n) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Pravidla způsobilosti výdajů pro prioritní osu 1 a 2 OP VaVpI, číslo výzvy 2.1 Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 2.1 Posílení výzkumných kapacit

Více

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ) Informace pro příjemce nejčastěji se objevující chyby, které mohou být vyhodnoceny jako nesrovnalost, popř. porušení rozpočtové kázně (ve smyslu zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) V rámci

Více

INFORMAČNÍ LISTY OP VK

INFORMAČNÍ LISTY OP VK Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor grantů a dotací INFORMAČNÍ LISTY OP VK Vydání č. 3/2011 Obsah 1. Čerpání dovolené u dohod o pracovní činnosti (DPČ)... 2 2. Nákup služeb souvisejících s realizací

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu Důvodová zpráva 1. Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK MONITOROVACÍ INDIKÁTORY CZ.1.7/2.4./12.45 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu O1/21 Stav ke dni 3.6.21 Výstupy

Více

Způsobilost výdajů. Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

Způsobilost výdajů. Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Způsobilost výdajů Mgr. Jan Vlášek, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ROP NUTS II Jihozápad Jeden ze sedmi regionálních programů ČR Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFDR),

Více

Informační seminář Realizace projektů v praxi Vykazování nákladů Zkušenosti z vykonaných kontrol na místě. Ing. Luděk Gulázsi

Informační seminář Realizace projektů v praxi Vykazování nákladů Zkušenosti z vykonaných kontrol na místě. Ing. Luděk Gulázsi Informační seminář Realizace projektů v praxi Vykazování nákladů Zkušenosti z vykonaných kontrol na místě Ing. Luděk Gulázsi Obecně Průběžné monitorování řešených projektů bude realizováno poskytovatelem

Více

Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení

Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení Seminář pro žadatele o finanční podporu Finanční řízení Martina Čapková, DiS. 1 Oblast podpory 1.2 výzva č. 47 Výše finanční podpory na 1 IPo pro podporované aktivity jsou podrobně upraveny v bodě 10.Finanční

Více

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Zkušenosti z kontrol TA ČR Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Oddělení auditu a kontroly Činnost OAaK předběžné, průběžné, následné kontroly, zákon č. 320/2001 Sb., zákon č. 130/Sb., Procesní pravidla (552/1991

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech, rozpočet projektu Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005. soc.integrace_esf

Uznatelné výdaje v grantových projektech, rozpočet projektu Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005. soc.integrace_esf Uznatelné výdaje v grantových projektech, rozpočet projektu Opatření 2.1 sociální služby MPSV, září 2005 soc.integrace_esf esf@mpsv.cz Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ

Více

Způsobilost výdajů jak se vyhnout krácení. Ing. Jana Feireislová

Způsobilost výdajů jak se vyhnout krácení. Ing. Jana Feireislová Způsobilost výdajů jak se vyhnout krácení Ing. Jana Feireislová Definice Způsobilé výdaje spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, Jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky

Více

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová Způsobilé výdaje Jana Feireislová Definice Způsobilé výdaje spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, Jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky Odpovídají cílům, zaměření

Více

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení

Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení Integrovaný regionální operační program obecný úvod, hodnocení 6.9. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky IROP celková alokace pro IROP cca 4,64 mld. EUR

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.3 Podpořit kapacity pro

Více

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI 1 Úvod Tento metodický pokyn se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko- Śląsk Cieszynski. Program Interreg V-A Česká republika Polsko

Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko- Śląsk Cieszynski. Program Interreg V-A Česká republika Polsko Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko- Śląsk Cieszynski Program Interreg V-A Česká republika Polsko 2014-2020 Školení pro žadatele část věnovaná financím Český Těšín 7. 4. 2016 1 Finanční rámec

Více

Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV)

Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV) Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV) Finanční prostředky lze použít pouze na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním základních

Více

Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky

Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Způsobilé výdaje projektů

Způsobilé výdaje projektů Způsobilé výdaje projektů Apolena Karasová Ministerstvo financí ČR CFCU - Zprostředkovatel programu Způsobilé výdaje projektů Zahrnutí výdaje do rozpočtu projektu Účel výdaje Datum uskutečnění výdaje Evidence

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města Rakovníka rozpočet na rok 2013 schválit takto: 1. celkové příjmy rozpočtu ve výši ,00 tis.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města Rakovníka rozpočet na rok 2013 schválit takto: 1. celkové příjmy rozpočtu ve výši ,00 tis. NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA RAKOVNÍKA NA ROK 2013 Rada města doporučuje zastupitelstvu města Rakovníka rozpočet na rok 2013 schválit takto: 1. celkové příjmy rozpočtu ve výši 256 111,00 tis. Kč financování ve

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

Rozpočet projektu Provázanost rozpočtu v projektové žádosti. Základní pravidla pro způsobilost výdajů

Rozpočet projektu Provázanost rozpočtu v projektové žádosti. Základní pravidla pro způsobilost výdajů Rozpočet projektu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Provázanost rozpočtu v projektové žádosti 2 Základní pravidla pro způsobilost výdajů Přiměřenost Hospodárnost Účelnost Efektivnost Prokazatelnost

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

PŘÍLOHA č. 1l) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 5.3

PŘÍLOHA č. 1l) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 5.3 PŘÍLOHA č. 1l) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 5.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro Výzvu 5.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové

Více

Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016

Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016 Metodický pokyn zřizovatele PK č. 2/2016 Postupy účtování o investičních a neinvestičních transferech a investičním příspěvku od zřizovatele Plzeňského kraje Tento metodický pokyn zřizovatele upravuje

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ 2. 2. 2010

Seminář pro příjemce OP LZZ 2. 2. 2010 Seminář pro příjemce OP LZZ Praha 2. 2. 2010 MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část Přílohy MZ B2. Finanční část MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky MF ČR Přílohy

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Finančníčást projektu (rozpočet grantových projektů) (seminář pro žadatele 1. výzva prioritní osa 1, 2. GG) 4. 5. 2011 Rozpočet projektu Přímé výdaje

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné podobě) poskytovateli finanční podpory. 1. Údaje o projektu

Více

POPIS POLOŽEK ROZPOČTU

POPIS POLOŽEK ROZPOČTU POPIS POLOŽEK ROZPOČTU 01 Doplňkové výdaje - řízení projektu Pro tuto položku platí pravidlo způsobilosti n-1 (tzn. že způsobilé jsou výdaje, které vznikly a byly uhrazeny od 1. lednu roku, který předcházel

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

Způsobilé výdaje a rozpočet

Způsobilé výdaje a rozpočet Způsobilé výdaje a rozpočet Všechny výdaje musejí splňovat podmínku hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Způsobilé výdaje jsou mimo jiné takové výdaje, které vznikly v době realizace projektu. Detailní

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Verze 2.0 revize č. 2 ke dni 01. 02. 2009 Vydání č. Platné od 2.0 30.11.2007 Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Ing.

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 13.5.2014 L 138/45 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla

Více

Obecné informace k finanční části

Obecné informace k finanční části Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Obecné informace k finanční části seminář pro žadatele 1. výzva 2. GG 4.5.2011 1 Základní dokumenty, žádost Příručka pro žadatele OP VK verze 7 (datum

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Obsah Hlavní zásady financování projektu Finanční řízení (účetnictví, BÚ) Způsobilost nákladů/výdajů Rozpočet projektu (EFRR x ESF) Kategorie způsobilých nákladů/výdajů Nepřímé

Více

Seminář pro příjemce 2. a 3. výzvy; oblast podpory 1.2, 3.1 a 3.2

Seminář pro příjemce 2. a 3. výzvy; oblast podpory 1.2, 3.1 a 3.2 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Seminář pro příjemce 2. a 3. výzvy; oblast podpory 1.2, 3.1 a 3.2 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 27.1.2010 Struktura semináře Struktura semináře Způsobilé

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod PŘÍLOHA Č. 2 MONITOROVACÍ HLÁŠENÍ / ZPRÁVA Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Monitorovací hlášení/etapová/závěrečná zpráva s žádostí o platbu/monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014 2020 Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU SRPEN

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010

Seminář pro příjemce OP LZZ. Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční č část MZ Praha 27. 5. 2010/22.6.2010 Obsah prezentace Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Předkládané účetní doklady

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2017-2019 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2016 aktualizovaný na zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2017 aktualizovaný na

Více

Ekonomické aspekty návrhů projektů. Zkušenosti z vykonaných kontrol

Ekonomické aspekty návrhů projektů. Zkušenosti z vykonaných kontrol Ekonomické aspekty návrhů projektů Zkušenosti z vykonaných kontrol 5. 2. 2012 Brno 7.2.2012 Praha Oddělení auditu a kontroly Činnost OAaK předběžné, průběžné, následné kontroly, zákon č. 320/2001 Sb.,

Více

POPIS POLOŽEK ROZPOČTU

POPIS POLOŽEK ROZPOČTU POPIS POLOŽEK ROZPOČTU 01 Doplňkové výdaje - řízení projektu 01.01 Mzdy členů projektového týmu: hrubá mzda, plat nebo odměna z dohod konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní

Více

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů Metodický pokyn č. 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů v rámci oblasti podpory 4.1, 4.2 a 4.3 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy Řídící orgán ROP NUTS 2 Střední

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více