PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011"

Transkript

1 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T T O , , , ,00 A. STÁLÁ AKTIVA , , , ,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 348,00 348,00 1. NEHMOTNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE SOFTWARE OCENITELNÁ PRÁVA POVELENKY NA EMISE A PREFERENČNÍ LIMITY DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK ,00 348,00 6. OSTATNÍ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK NEDOKONČENÝ DLOUH. NEHMOTNÝ MAJETEK USPOŘÁDACÍ ÚČET TECH.ZHODNOCENÍ DLOH.NEHM.MAJETKU POSKYTNUTÉ ZÁLOHY NA DLOUHODOBÝ NEHMOT. MAJETEK 051 II. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK , , , ,00 1. POZEMKY ,00 176,00 176,00 2. KULTURNÍ PŘEDMĚTY STAVBY , , , ,00 SAMOSTATNÉ MOVITÉ VĚCI A SOUBORY 4. MOVITÝCH VĚCÍ , , , ,00 5. PĚSTITELSKÉ CELKY TRVALÝCH POROSTŮ DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK , ,00 7. OSTATNÍ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK ,00 398,00 280,00 USPOŘÁDACÍ ÚČET TECH.ZHODNOCENÍ 9. DLOH.HMOTNÉHO MAJ POSKYTNUTÉ ZÁLOHY NA DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 052 III. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK MAJETKOVÉ ÚČASTI V OSOBÁCH S ROZHODUJÍCÍM 1. VLIVEM MAJETKOVÉ ÚČASTI V OSOBÁCH S PODSTATNÝM VLIVEM DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY DRŽENÉ DO SPLATNOSTI PŮJČKY OSOBÁM VE SKUPINĚ JINÉ DLOUHODOBÉ PŮJČKY TERMÍNOVANÉ VKLADY DLOUHODOBÉ OSTATNÍ DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK POŘIZOVANÝ DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK POSKYTNUTÉ ZÁLOHY NA DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 053

2 2 IV. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY 1. POSKYTNUTÉ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY Z POSTOUPENÝCH ÚVĚRŮ DLOUHODOBÉ POSKYTNUTÉ ZÁLOHY DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY Z RUČENÍ DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY Z NÁSTROJŮ SPOLUFIN. ZE ZAHR OSTATNÍ DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY 469 B. OBĚŽNÁ AKTIVA 4 066, , ,00 I. ZÁSOBY 1050, , ,00 1. POŘÍZENÍ MATERIÁLU MATERIÁL NA SKLADĚ , , ,00 3. MATERIÁL NA CESTĚ NEDOKONČENÁ VÝROBA POLOTOVARY VLASTNÍ VÝROBY VÝROBKY POŘÍZENÍ ZBOŽÍ ZBOŽÍ NA SKLADĚ 132 8,00 8,00 5,00 9. ZBOŽÍ NA CESTĚ OSTATNÍ ZÁSOBY 139 O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T T O II. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY 505,00 505, ,00 1. ODBĚRATELÉ 311 4,00 4,00 15,00 2. SMĚNKY K INKASU POHLEDÁVKY ZA ESKONTOVANÉ CENNÉ PAPÍRY KRÁTKODOBÉ POSKYTNUTÉ ZÁLOHY JINÉ POHLEDÁVKY Z HLAVNÍ ČINNOSTI 315 POSKYTNUTÉ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI 6. KRÁTKODOBÉ KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY Z POSTOUPENÝCH ÚVĚRŮ POHLEDÁVKY Z TITULU DANÍ A OBDOBNÝCH DÁVEK POHLEDÁVKY ZE SDÍLENÝCH DANÍ POHLEDÁVKY ZA ZAMĚSTNANCI ,00 453,00 457, ÚČTOVÁNÍ S INSTITUCEMI SOC.ZAB. A ZDRAV.POJ DAŇ Z PŘÍJMŮ JINÉ PŘÍMÉ DANĚ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY JINÉ DANĚ A POPLATKY POHLEDÁVKY ZA STÁTNÍM ROZPOČTEM POHLEDÁVKY ZA ROZPOČTEM ÚSC POHLEDÁVKY ZA ÚČASTNÍKY SDRUŽENÍ KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY Z RUČENÍ 361

3 3 20. PEVNÉ TERMÍNOVÉ OPERACE A OPCE POHLEDÁVKY Z FINANČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVKY Z VYDANÝCH DLUHOPISŮ 367 KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY Z NÁSTROJŮ 23. SPOLUFIN. ZE ZAHR POSKYTNUTÉ ZÁLOHY NA DOTACE NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ ,00 48,00 49, PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ DOHADNÉ ÚČTY AKTIVNÍ , OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY 377 IV. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 2511, , ,00 1. MAJETKOVÉ CENNÉ PAPÍRY K OBCHODOVÁNÍ DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY K OBCHODOVÁNÍ JINÉ CENNÉ PAPÍRY TERMÍNOVANÉ VKLADY KRÁTKODOBÉ JINÉ BĚŽNÉ ÚČTY ÚČTY SPRAVOVANÝCH PROSTŘEDKŮ SOUHRNNÉ ÚČTY ÚČTY PRO SDÍLENÍ DANÍ A PRO DĚLENOU SPRÁVU BĚŽNÝ ÚČET , , , BĚŽNÝ ÚČET FKSP ,00 233,00 291,00 ZÁKLADNÍ BĚŽNÝ ÚČET ÚZEMNÍCH 11. SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 231 BĚŽNÉ ÚČTY FONDŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH 12. CELKŮ BĚŽNÉ ÚČTY STÁTNÍCH FONDŮ 224 BĚŽNÉ ÚČTY FONDŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK 14. STÁTU CENINY ,00 30,00 30, PENÍZE NA CESTĚ POKLADNA ,00 10,00 11, OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ P A S I V A C E L K E M 94176, ,00 C. VLASTNÍ KAPITÁL 92814, ,00 I. JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY A UPRAVUJÍCÍ POLOŽKY 90831, ,00 1. JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY , ,00 2. FOND PRIVATIZACE DOTACE NA POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU ,00 4. AGREGOVANÉ PŘÍJMY A VÝDAJE MINULÝCH LET KURZOVÉ ROZDÍLY OCEŇOVACÍ ROZDÍLY PŘI ZMĚNĚ METODY JINÉ OCEŇOVACÍ ROZDÍLY OPRAVY CHYB MINULÝCH LET 408 II. FONDY ÚČETNÍ JEDNOTKY 1884, ,00 1. FOND ODMĚN 411

4 4 2. FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ,00 297,00 3. REZERVNÍ FOND TVOŘENÝ ZE ZLEPŠENÉHO VÝSL.HOSPODAŘ ,00 7,00 4. REZERVNÍ FOND Z OSTANÍCH TITULŮ ,00 12,00 5. FOND REPRODUKCE MAJETKU, INVESTIČNÍ FOND , ,00 6. OSTATNÍ FONDY 419 III. VÝSLEDEK HODPODAŘENÍ 1. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ ,00 7,00 2. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VE SCHVALOVACÍM ŘÍZENÍ NEROZDĚLENÝ ZISK, NEUHRAZENÁ ZTRÁTA MINULÝCH LET 432 D. CIZÍ ZDROJE 1362, ,00 II. REZERVY 1. REZERVY 441 III. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 1. DLOUHODOBÉ ÚVĚRY PŘIJATÉ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI DLOUHODOBÉ VYDANÉ DLUHOPISY ZÁVAZKY Z PRONÁJMU DLOUHODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Z RUČENÍ DLOUHODOBÉ SMĚNKY K ÚHRADĚ DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Z NÁSTROJŮ SPOLUFINANC.ZE ZAHR OSTATNÍ DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 459 IV. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 1362, ,00 1. KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY ESKONTOVANÉ KRÁTKODOBÉ DLUHOPISY (SMĚNKY) VYDANÉ KRÁTKODOBÉ DLUHOPISY JINÉ KRÁTKODOBÉ PŮJČKY DODAVATELÉ ,00 145,00 6. SMĚNKY K ÚHRADĚ ZÁVAZKY Z DÁVEK SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ KRÁTKODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY ZÁVAZKY Z DĚLENÉ SPRÁVY A KAUCÍ PŘIJATÉ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI KRÁTKODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY Z DANÍ ZÁVAZKY Z VÝBĚRU DANÍ ZÁVAZKY ZE SDÍLENÝCH DANÍ ZAMĚSTNANCI ,00 510, JINÉ ZÁVAZKY VŮČI ZAMĚSTNANCŮM ZÚČTOVÁNÍ S INSTITUCEMI SOC.ZABEZPEČ. A ZDRAVOT.POJ ,00 253, DAŇ Z PŘÍJMŮ JINÉ PŘÍMÉ DANĚ ,00 51, DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY JINÉ DANĚ A POPLATKY ZÁVAZKY KE STÁTNÍMU ROZPOČTU ZÁVAZKY K ROZPOČTŮM ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ZÁVAZKY K ÚČASTNÍKŮM SDRUŽENÍ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Z RUČENÍ PEVNÉ TERMÍNOVÉ OPERACE A OPCE 363

5 5 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 26. ZÁVAZKY Z NEUKONČENÝCH FINANČNÍCH OPERACÍ ZÁVAZKY Z FINANČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKY Z UPSANÝCH NESPLACENÝCH CENNÝCH PAP.A POD KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Z NÁSTROJŮ SPOLUFINAN.ZE ZAHR PŘIJATÉ ZÁLOHY NA DOTACE VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ ,00 170, OSTATNÍ KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY ,00 618,00 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY sestavený k (v tis.kč na dvě desetinná místa) BĚZNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ hlavní činnost hosp. činnost hlavní činnost hosp.činnost A. NÁKLADY CELKEM 17774,00 64, ,00 156,00 I. NÁKLADY Z ČINNOSTI 17616,00 64, ,00 156,00 1. SPOTŘEBA MATERIÁLU ,00 816,00 2. SPOTŘEBA ENERGIE , ,00 3. SPOTŘEBA JINÝCH NESKLADOVATEL. DODÁVEK PRODANÉ ZBOŽÍ ,00 24,00 145,00 19,00 5. OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ ,00 215,00 6. CESTOVNÉ ,00 59,00 7. NÁKLADY NA REPREZENTACI ,00 35,00 8. OSTATNÍ SLUŽBY , ,00 9. MZDOVÉ NÁKLADY ,00 30, ,00 100, NÁKLADY Z DÁVEK SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ ,00 10, ,00 34, JINÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY ,00 130,00 2, JINÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY ,00 4, DAŇ SILNIČNÍ DAŇ Z NEMOVITOSTÍ JINÉ DANĚ A POPLATKY VRATKY DANÍ Z NADMĚRNÝCH OPOČTŮ SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ JINÉ POKUTY A PENÁLE DARY PRODANÝ MATERIÁL MANKA A ŠKODY TVORBA FONDŮ ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU , ,00

6 6 26. ZŮSTATKOVÁ CENA PRODANÉHO NEHMOT.MAJETKU ZŮSTATKOVÁ CENA PRODANÉHO HMOT. MAJETKU PRODANÉ POZEMKY TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ REZERV TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK NÁKLADY Z ODEPSANÝCH POHLEDÁVEK OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI ,00 2,00 138,00 1,00 II. FINANČNÍ NÁKLADY 158,00 120,00 1. PRODANÉ CENNÉ PAPÍRY A PODÍLY ÚROKY KURZOVÉ ZTRÁTY ,00 1,00 4. NÁKLADY Z PŘECENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY ,00 119,00 NÁKLADY NA NEZPOCHYBNITELNÉ NÁROKY NA III. PROSTŘEDKY STÁTNÍHO ROZPOČTU,ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A STÁTNÍCH FONDŮ 1. NÁKLADY NA NÁROKY NA PROSTŘEDKY STÁT.ROZ NÁKLADY NA NÁROKY NA PROSTŘEDKY ÚSC NÁKLADY NA NÁROKY NA PROSTŘ. STÁT. FONDŮ NÁKLADY NA OSTATNÍ NÁROKY 574 IV. NÁKLADY ZE SDÍLENÝCH DANÍ 1. NÁKLADY ZE SDÍLENÉ DANĚ Z PŘÍJMU FYZ.OSOB NÁKLADY ZE SDÍLENÉ DANĚ Z PŘÍJMU PRÁV.OSOB NÁKLADY ZE SDÍLENÉ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY NÁKLADY ZE SDÍLENÝCH SPOTŘEBNÍCH DANÍ NÁKLADY ZE SDÍLENÝCH MAJETKOVÝCH DANÍ NÁKLADY ZE SDÍLENÉ SILNIČNÍ DANĚ 588 BĚZNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ hlavní činnost hosp. činnost hlavní činnost hosp.činnost BĚZNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ hlavní činnost hosp. činnost hlavní činnost hosp.činnost B. VÝNOSY CELKEM 17774,00 163, ,00 163,00 I. VÝNOSY Z ČINNOSTI 2500,00 163, ,00 163,00 1. VÝNOSY Z PRODEJE VLASTNÍCH VÝROBKŮ VÝNOSY Z PRODEJE SLUŽEB ,00 117,00 910,00 140,00 3. VÝNOSY Z PRONÁJMU VÝNOSY Z PRODANÉHO ZBOŽÍ ,00 31,00 155,00 23,00 5. VÝNOSY ZE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VÝNOSY Z MÍSTNÍCH POPLATKŮ 606

7 7 7. VÝNOSY ZE SOUDNÍCH POPLATKŮ JINÉ VÝNOSY Z VLASTNÍCH VÝKONŮ ZMĚNA STAVU NEDOKONČENÉ VÝROBY ZMĚNA STAVU POLOTOVARŮ ZMĚNA STAVU VÝROBKŮ ZMĚNA STAVU OSTATNÍCH ZÁSOB AKTIVACE MATERIÁLU A ZBOŽÍ ,00 171, AKTIVACE VNITROORGANIZAČNÍCH SLUŽEB AKTIVACE DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU AKTIVACE DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ JINÉ POKUTY A PENÁLE VÝNOSY Z ODEPSANÝCH POHLEDÁVEK VÝNOSY Z PRODEJE MATERIÁLU VÝNOSY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO NEHMOT.MAJ VÝNOSY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO HMOT.MAJ VÝNOSY Z PRODEJE POZEMKŮ ČERPÁNÍ FONDŮ ,00 970, OSTATNÍ VÝNOSY Z ČINNOSTI ,00 15,00 165,00 II. FINANČNÍ VÝNOSY 1,00 1,00 1. VÝNOSY Z PRODEJE CENNÝCH PAPÍRŮ A PODÍLŮ ÚROKY 662 1,00 1,00 3. KURZOVÉ ZISKY VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU VÝNOSY Z DLOUHODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY 669 III. VÝNOSY Z DANÍ A POPLATKŮ 1. VÝNOSY Z DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB VÝNOSY Z DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB VÝNOSY ZE SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ VÝNOSY Z DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY VÝNOSY ZE SPOTŘEBNÍCH DANÍ VÝNOSY Z MAJETKOVÝCH DANÍ VÝNOSY Z ENERGETICKÝCH DANÍ VÝNOSY ZE SILNIČNÍ DANĚ VÝNOSY Z OSTATNÍCH DANÍ A POPLATKŮ 639 VÝNOSY Z NEZPOCHYBNITELNÝCH NÁROKŮ NA PROSTŘEDKY STÁTNÍHO ROZPOČTU, ROZPOČTŮ IV. ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A STÁTNÍCH FONDŮ BĚZNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ hlavní činnost hosp. činnost hlavní činnost hosp.činnost , ,00 1. VÝNOSY Z NÁROKŮ NA PROSTŘEDKY ST.ROZP , ,00 2. VÝNOSY Z NÁROKŮ NA PROSTŘEDKY ROZPOČ. ÚSC ,00 3. VÝNOSY Z NÁROKŮ NA PROSTŘEDKY ST.FONDŮ VÝNOSY Z OSTATNÍCH NÁROKŮ ,00 V. VÝNOSY ZE SDÍLENÝCH DANÍ 1. VÝNOSY ZE SDÍLENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZ.OSOB VÝNOSY ZE SDÍLENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁV.OSOB 682

8 8 3. VÝNOSY ZE SDÍLENÉ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY VÝNOSY ZE SDÍLENÝCH SPOTŘEBNÍCH DANÍ VÝNOSY ZE SDÍLENÝCH MAJETKOVÝCH DANÍ VÝNOSY ZE SDÍLENÉ SILNIČNÍ DANĚ 688 VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 99,00 0,00 7,00 1. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 0 99,00 0,00 7,00 2. DAŇ Z PŘÍJMŮ DODATEČNÉ ODVODY DANĚ Z PŘÍJMŮ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 0 99,00 0,00 7,00

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 (11052011 11:55 / 201201091642) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2010 IČO:

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Bezkov, Bezkov 71 66902 Bezkov, Obec, IČ:00600121 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000.

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000. R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě

Více

A K T I V A C E L K E M 55513706.86 9678437.24 45835269.62 43782981.97. A. Stálá aktiva 52316664.29 9678437.24 42638227.05 42638087.

A K T I V A C E L K E M 55513706.86 9678437.24 45835269.62 43782981.97. A. Stálá aktiva 52316664.29 9678437.24 42638227.05 42638087. R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Čehovice, 24 79821 Čehovice, Obec, IČ:00288101 Sestavená k : 31.07.2013 za období: 07/2013 v Kč, s přesností

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo

Více

Rozvaha. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:05:15 0,00 0,00 0,00 0,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva

Rozvaha. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:05:15 0,00 0,00 0,00 0,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek 986 0,80 90,80 97 6,00 97 6,00 III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 5 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI DSO Mikroregion Zbraslavicko a sdružené obce; IČO 70911088; 285 21 Zbraslavice 7 Název položky Sdružení (svaz, spolek,

Více

IČ: 00269638 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Stračov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČ: 00269638 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Stračov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:31 Název účetní

Více

IČ: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČ: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2014 02:21:06 Název účetní

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00283932 Název: OÚ Halenkovice AKTIVA CELKEM 137

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00235571 Název: Obec Nebovidy AKTIVA CELKEM 120

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00578321 Název: Obec Dřevěnice AKTIVA CELKEM 86

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 43750486 Název: Obec Veliká Ves AKTIVA CELKEM 28

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00278165 Název: Obec Nemojov AKTIVA CELKEM 110 744

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00239046 Název: Obec Činěves AKTIVA CELKEM 109 331

Více

Licence: D2HW XCRGURXA / RXA (23012014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D2HW XCRGURXA / RXA (23012014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70693544 Název: DSO Jizerské hory AKTIVA CELKEM

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 70868476 Název: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje AKTIVA CELKEM 26 565

Více

IČO: 00662879 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Lazsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: 00662879 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Lazsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2015 19:48:30 Název účetní

Více

IČO: 00662917 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nestrašovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: 00662917 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nestrašovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2015 20:30:09 Název účetní

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Loukov; IČO 00287440; Loukov 199, 768 75 Loukov Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014

Více