Obsah výroční zprávy. Příloha Ověření výroční zprávy auditorem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah výroční zprávy. Příloha Ověření výroční zprávy auditorem"

Transkript

1 SLOT GAME, a. s. Výroční zpráva 2004

2 Obsah výroční zprávy Úvod Orgány společnosti a její management Přehled vybraných výsledků roku Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti SLOT Game, a. s Údaje o předpokládaném vývoji společnosti Rozvaha Cash flow přehled o peněžních tocích Zpráva o smluvních vztazích a vztazích mezi propojenými osobami Zpráva o odvodech na VPÚ (veřejně prospěšné účely) Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Závěr Příloha Ověření výroční zprávy auditorem 2

3 Úvod Obchodní firma SLOT Game, a. s., IČ: , vznikla na základě zakladatelské listiny sepsané formou notářského zápisu dne a dne byla zapsána do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka č Sídlo společnosti je v Karlových Varech, Jáchymovská 142, PSČ: Základní jmění společnosti tvořilo při jejím založení 50 ks kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč. Zakladateli společnosti a zároveň jejími prvními akcionáři byli pan Milutin Perič a společnost SLOT, s. r. o., IČ se sídlem v Karlových Varech, Jáchymovská 142, PSČ V průběhu roku 2002 došlo k navýšení základního jmění na částku ,- Kč, a to vydáním druhé emise 50-ti kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč. Ve stejném roce se stala jediným akcionářem společnost SLOT, s. r. o. Statutárním orgánem společnosti je čtyřčlenné představenstvo, přičemž jménem společnosti samostatně jedná předseda představenstva pan Milutin Perič. Kontrolním orgánem společnosti je tříčlenná dozorčí rada. Hlavním předmětem činnosti společnosti je, stejně jako v letech předcházejících, provozování loterií a jiných podobných her dle zákona 202/19990 Sb., a to zejména provozování sázkových her na elektromechanických ruletách dle 50, odstavec 3 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách a provozování hry v kostky na technických zařízeních, dle 2, písmeno j.) zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách. V roce 2004 neproběhla žádná změna vztahující se k základnímu jmění, předmětu činnosti, ani ve statutárních, ani kontrolních orgánech. 3

4 Orgány společnosti a její management Představenstvo statutární orgán Předseda: Pan Milutin Perič Členové: Pan Jan Tůma Pan Karel Hamr Pan Jiří Frančík Dozorčí rada kontrolní orgán Předseda: Paní Aida Peričová Členové: Paní Veronika Vojtěchová Pan Siniša Burlica Výkonný management Pan Jan Tůma ředitel společnosti Pan Jaromír Urbánek vedoucí provozu 4

5 Přehled vybraných výsledků roku 2004 Náklady v tis. Kč Výnosy v tis Kč Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0 Tržby za prodej zboží 0 0 Výkonová spotřeba Výkony Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodob.nehmot. a hmot.majetku Tržby z prodeje dlouhodob.majetku a materiálu Zůstatk.cena prod.dlouh.majetku a materiálu Zm.st.rezerv,OP v pr.obl a kom.nákl.p.o. 0 0 Ostatní provozní náklady Ostatní provozní výnosy Převod provozních nákladů 0 0 Převod provozních výnosů 0 0 Provozní náklady celkem Provozní výnosy celkem Provozní HV (zisk) Prodané CP a podíly 0 0 Tržby z prodeje CP a podílů 0 0 Náklady z finančního majetku 0 0 Výnosy z dlouhodob.fin.majetku 0 0 Náklady z přecenění CP a derivátů 0 0 Výnosy z krátkodob.fin.majetku 0 0 Změna stavu rezerv a OP ve fin.obl. 0 0 Výnosy z přecenění CP a derivátů 0 0 Nákladové úroky 0 1 Výnosové úroky Ostatní finanční náklady Ostatní finanční výnosy Převod finančních nákladů 0 0 Převod finančních výnosů 0 0 Finanční náklady celkem Finanční výnosy celkem Daň z příjmů za běžnou činnost Finanční HV (zisk) Celkový HV (zisk) před zdanění Celkový HV (zisk) po zdanění

6 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku k Společnost SLOT Game, a. s. vykonává podnikatelskou činnost na základě povolení vydaných MF ČR podle 50, ods. 3 a 2, písm. j.) zákona číslo 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách. Její hlavní činností je provoz sázkových zařízení tzv. elektromechanických rulet a provoz sázkových her v kostky, a to buď vlastních anebo v pronájmu na smluvním základě. Obecně lze tedy říci, že tento rok byl pro společnost velmi úspěšným nejen z hlediska teritoriálního rozvoje činnosti, ale i z hlediska dosažených ekonomických výsledků. Při porovnání roku 2004 s rokem 2003 je možno konstatovat, že prakticky ve všech ekonomických ukazatelích došlo k enormnímu nárůstu. Celkové výnosy v tis. Kč: provozní: (nárůst o 233 %) - finanční: (nárůst o 325 %) Celkové náklady v tis. Kč: provozní: (nárůst o 194 %) - finanční: (nárůst o 551 %) Provozní HV v tis. Kč: (nárůst o 321 %) Finanční HV v tis. Kč: (nárůst o 241 %) HV po zdanění v tis. Kč: (nárůst o 319 %) 6

7 Nárůst výkonu společnosti je však možné sledovat v porovnání s rokem Během tohoto roku společnost uvedla do provozu již 125. herní středisko. Co v meziročním srovnání roků 2003 a 2004 znamená nárůst o 45 %. V následujícím roce činnosti očekáváme další rozvoj a zlepšování jednotlivých ekonomických ukazatelů. V průběhu měsíce července 2004 došlo k ukončení provozu sázkových her na technických zařízeních kostky, provozovaných dle 2, písmeno j) zákona číslo 202/1990 Sb. a od této doby tvoří provozní výnosy výhradně tržby ze sázkových zařízení elektromechanických rulet provozovaných dle 50, odstavec 3 zákona 202/1990 Sb. Společnost SLOT Game, a.s. evidovala ve svém účetnictví k dlouhodobý hmotný majetek i dlouhodobý nehmotný majetek. Dlouhodobý nehmotný majetek v souhrnné výši 82,3 mil. Kč zahrnuje z největší části programová vybavení k elektromechanickým ruletám, která byla pořízena v průběhu roku 2003 a Dále společnost eviduje v nehmotném majetku zřizovací výdaje související se zřízením účetní jednotky a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek představující nezařazené programové vybavení k ruletám. Dlouhodobý hmotný majetek v souhrnné výši 86,6 mil. Kč tvoří zejména pozemky, budovy a stavby v hodnotě 15,8 mil. Kč, reprezentující kanceláře v Praze Holešovicích, a dále samostatné movité věci a soubory movitých věcí a poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek. Movité věci představují sázková zařízení, dopravní prostředky a ostatní majetek v souhrnné hodnotě 64,3 mil. Kč. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek byly poskytnuty v celkové výši 6,6 mil. Kč. Co se týče finančního majetku společnosti došlo v průběhu roku 2004 k odkoupení 32 % obchodního podílu podílu polské společnosti SLOT sp. z.o.o. v celkové výši 2,0 mil. Kč, a dále k poskytnutí zálohy na odkup 26 % obchodního podílu společnosti Borov Gaj, d.o.o., Tolmin, Slovinsko, v celkové výši 3,2 mil. Kč. 7

8 8

9 9

10 Údaje o předpokládaném vývoji společnosti Společnost SLOT Game, a.s. očekává v účetním roce 2005 další rozvoj činnosti, zejména z hlediska rozšíření teritoriální působnosti v rámci území celé České republiky a dále ve zvýšení počtu herních středisek. Rozšiřování okruhů a druhů činností se během roku nepředpokládá. Cílem společnosti pro rok 2005 je další zvýšení ekonomických výsledků v porovnání s rokem Tohoto chceme dosáhnout zejména pravidelným sledováním a kontrolou jednotlivých ekonomických ukazatelů a samozřejmě získáváním nových smluvních partnerů ve stávajících regionech působnosti, jakož i budováním nových herních středisek ve stávajících i nových oblastech v rámci celého území ČR. V návaznosti na plánovaný vývoj aktivit v roce 2005 se předpokládají další investice do hmotného a nehmotného majetku společnosti v objemech zhruba na úrovni 20,0 až 40,0 mil. Kč. Změny v rámci personálního obsazení kontrolních i výkonných orgánů společnosti, včetně výkonného managementu se v roce 2005 nepředpokládají. 10

11 Rozvaha rozvaha je vyčíslena v tis. Kč a je uvedena ve zkrácené podobě k a k AKTIVA Netto v tis. Kč 2003 Netto v tis. Kč 2004 Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Zásoby 0 0 Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení AKTIVA CELKEM PASIVA Základní kapitál Kapitálové fondy 0 0 Rez.fondy, neděl.fond a os.fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běž.úč.období (+/-) Rezervy 0 0 Dlouhodobé závazky 0 0 Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 Časové rozlišení 0 0 PASIVA CELKEM Z hlediska meziročního porovnání roků 2003 a 2004 došlo k pohybům, jak je vidět z výše uvedené rozvahy, a to na těchto majetkových účtech: Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé závazky nárůst o 79,9 tis. Kč nárůst o 45,0 tis. Kč nárůst o 5,2 tis. Kč nárůst o 21,3 tis. Kč nárůst o 7,5 mil. Kč nárůst o 22,5 tis. Kč nárůst o 48,8 tis. Kč 11

12 Cash flow přehled o peněžních tocích Přehled je uvedený ve zkrácené podobě v tis. Kč k a k Stav peněžných prostředků na začátku účetního období Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním Čistý pen.tok z prov.činn.před změnami prac.kapitálu Čistý pen.tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami Čistý peněžní tok z provozní činnosti Čistý peněžní tok z investiční činnosti Čistý peněžní tok z finanční činnosti 0 0 Celkové zvýšení resp.snížení peněžních prostředků Stav finančního majetku na konci období

13 Zpráva o smluvních vztazích a vztazích mezi propojenými osobami Od začátku roku 2004 společnost uzavřela značné množství smluvních vztahů souvisejících s rozvojem činnosti společnosti. Jedná se zejména o smluvní vztahy související se zřízením herních středisek a dále pak z oblasti bankovnictví (bankovní služby), pojišťovnictví a dalších oblastí služeb zajišťujících činnosti SLOT Game, a.s. Smluvní partneři: Allianz pojišťovna, a. s., Praha Car point Holding, s. r. o., Karlovy Vary Cleus Nova, s. r. o., Ostrava Česká pojištovna, a. s., Karlovy Vary Československá obchodní banka, a. s., Karlovy Vary Český Telecom, a. s., Praha EKO-KOM, a.s., Praha Esto Cheb s. r. o. - Švecová Štefana, Cheb EVONA Electronic, s. r. o., Bratislava, Slovensko Fabien CZ, a. s., Praha Framhalt CZ, a. s., Praha Generali Versicherung AG, München, Německo GERONIMO - Jan a Jiří Kučerovi, Karlovy Vary Gold Club, d. o. o., Sežana, Slovinsko Hosta Rožnov s. r. o., Rožnov Ing. Jitka Náhlovská., Karlovy Vary Komerční banka, a. s., Karlovy Vary Krijcos CS, a. s., Všenory Lucky Bonus, s. r. o., Praha Play & Win, s. r. o., České Budějovice Premik Net, Nova Gorica, Slovinsko Ramico, s. r. o., Praha Rodax, s. r. o., Teplice 13

14 Vztahy mezi propojenými osobami Společnost SLOT, s.r.o. je k nadále jediným akcionářem společnosti SLOT Game, a.s. Stav závazků a pohledávek mezi ovládanou a ovládající společností k : - pohledávka vůči společnosti SLOT, s. r. o. ve výši 6 mil. Kč (z titulu krátkodobé půjčky splatnost v červnu 2005) a další pohledávka ve výši 30 tis. Kč z titulu obchodního styku mezi výše uvedenými společnostmi - závazek vůči společnosti SLOT, s.r.o. ve výši 41 tis. Kč z titulu obchodního styku V průběhu roku 2004 společnost SLOT Game, a.s. odkoupila 32 % podíl základního kapitálu polské společnosti SLOT sp.z.o.o., Warszawa, Polsko, ve výši tis. Kč, čímž se stala jedním ze spoluvlastníků s rozhodovací pravomocí. Dále společnost poskytla zálohu na nákup 26 % podílu na základním jmění společnosti Borov Gaj d.o.o., Slovinsko, ve výši tis. Kč. Zároveň byla této společnosti poskytnuta dlouhodobá půjčka ve výši 21,3 mil. Kč (ekvivalent 700 tis. EUR). Společnost nemá žádnou organizační složku podniku v tuzemsku ani v zahraničí. 14

15 Zpráva o odvodech na VPÚ (veřejně prospěšné účely) Společnost SLOT Game, a.s. se v rámci odvodů na VPÚ, dle 4, zákona č. 202/1990 o loteriích a jiných podobných hrách zaměřuje na různé oblasti, kdy však hlavní důraz klade na aktivity směřující k dětem a k možnostem jejich dalšího rozvoje. Veškeré darovací smlouvy jsou uzavírány na základě projektů předkládaných jednotlivými neziskovými organizacemi, které pečlivě posuzuje samostatné oddělení společnosti a následně schvaluje představenstvo na svých pravidelných zasedáních. Za rok 2004 bylo v rámci VPÚ na darech vyplaceno 27,4 mil. Kč, a to do těchto oblastí: Sociální oblast - se zaměřením na děti, sociálně odkázané skupiny občanů a tělesně postižené občany Dům dětí a mládeže Klatovy Hipocentrum PÁ-JA Městská organizace Svazu důchodců České republiky Nadace Archa Chantal Nadace Charty 77 Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni Nadace Terezy Maxové Občanské sdružení Kontakt bb Občanské sdružení pří Dětském domovu Jarní Občanské sdružení Sportovní talenty Romské občanské sdružení Karlovy Vary Sdružení rodičů a přátel detí s postižením Sportovní klub vozíčkářů Nowaco Zdravotnictví - se zaměřením na pomoc při zlepšení zdravotní péče ve státních zdravotnických zařízeních Karlovarský kraj - Nemocnice Karlovy Vary a Nemocnice Sokolov Občanské sdružení Za pokrok v senologii 15

16 Sport - s orientací na finanční pomoc a podporu převážně dětským a mládežnickým oddílům v rámci sportovních klubů Asociace rádiového běhu České republiky Basketbalový klub Sokolov FB Hurrican FC Bago Karlovy Vary FC Dosta Bystrc-Kníničky Fitness Club Imperial Hockey club Karlovy Vary Jezdecká společnost Kočík Stružná Karlovarský krajský fotbalový svaz Lyžařský klub Mattoni-Slovan Karlovy Vary Lyžařský klub Pernink Maria Theresia Golf Club Oddíl kopané - Fotbalový klub Tachov Pošumavský auto moto klub v AČR - BMX Radioklub Karlovy Vary OK1KVK Sdružení přátel košíkové Polabí SK Buldoci Karlovy Vary - Dvory SK HBC C.S.K.A. Karlovy Vary SK Liapor Karlovy Vary - Doubí Sportovní klub kopané Karlovy Vary - Doubí Sportovní klub krasobruslení Příbram Sportovní klub Městské policie Karlovy Vary Stadion Litoměřice, oddíl ledního hokeje STS Chvojkovice Brod TC Gejzírpark Karlovy Vary Tělovýchovná jednota Sokol Drmoul Tělovýchovná jednota Tatran Neurazy Tělovýchovná jednota Žichovice Tenisklub Cheb TJ Baník Sokolov TJ Domu dětí a mládeže Karlovy Vary - Stará Role TJ Lokomotiva Cheb TJ Lokomotiva Karlovy Vary TJ Miniaturgolf Hraničář Cheb 16

17 TJ Olympie Březová TJ Slavia Karlovy Vary TJ Slavoj Litoměřice TJ Slovan Karlovy Vary TJ Sokol Blovice TJ Sokol Bochov TJ Sokol Dobřichovice Triatlon klub Karlovy Vary Ekologie - se specializací na pomoc při zlepšení životního prostředí na Karlovarsku Občanské sdružení Rosnatka Boží Dar Občanské sdružení Vladař na ochranu a výzkum archeologických lokalit Loket Kultura - jedná se o podporu a zlepšení kulturní úrovně života společnosti jak v rámci podpory konkrétních kulturních akcí tak v oblasti pomoci jednotlivým neziskovým subjektům Galerie umění Karlovy Vary Krajská umělecká asociace KV95 Občanské sdružení Drahomíra Obecně prospěšná společnost Forte SP Galerie Alfa Omega Svaz mažoretek České republiky Veřejně prospěšná oblast - především v okruhu pomoci obcím a neziskovým organizacím v zlepšení kvality služeb poskytovaných veřejnosti Centrum pro mládež a alternativní sporty Centrum pro otázky migrace Československá obec legionářská Český institut pro integraci do EU Horská služba České republiky 17

18 Krajská knihovna Karlovy Vary Mateřská škola Karlovy Vary, náměstí Emy Destinové Město Chodov Město Ostrov Město Teplá Modrá hvězda života - záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary Občanské sdružení Křesťanská akademie Karlovy Vary Občanské sdružení Lážov Obec Dobřichovice Obec Mlýnské struhadlo Obec Všenory Spolek přátel bankovního institutu SK THEOSPORT TEAM SKP Hvězda Karlovy Vary Spolek pro obnovu historické budovy Lázní III Karlovy Vary Výbor dobré vůle - nadace Olgy Havlové Základní škola a speciální základní škola při nemocnici Žatec 18

19 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Čestné prohlášení Údaje uvedené ve výroční zprávě společnosti SLOT Game, a.s. za rok 2004 odpovídají skutečnosti a mezi rozvahovým dnem a datem vydání výroční zprávy nenastaly žádné významné skutečnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení hospodářských výsledků a majetku akciové společnosti SLOT Game, a.s. Společnost prozatím nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. V Karlových Varech dne Jan Tůma ředitel společnosti SLOT Game, a.s. 19

20 Závěr Zpracování zprávy ke dni bylo zajištěno statutárním orgánem SLOT Game, a. s. Zpráva byla zpracována podle nejlepšího vědomí a znalostí zpracovatele, čerpaných z dostupných dokumentů a podkladů a s vynaložením maximálního úsilí. Zpráva byla předložena k přezkoumání dozorčí radě, která své stanovisko přednese na valné hromadě společnosti a zároveň auditoru společnosti, který tuto zprávu ověřil. V Karlových Varech dne Milutin Perič předseda představenstva SLOT Game, a. s. Jan Tůma člen představenstva SLOT Game, a. s. 20

21 Příloha 21

22 22

23 23

24 24

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele 7 Vrcholové orgány společnosti 9 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku 10

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5 Konsolidovaná výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo 3 Základní údaje 4 Předmět podnikání 4 Hlavní akcionáři 5 Orgány společnosti 5 Organizační struktura holdingu ZVVZ GROUP 6 Dceřiné společnosti 7 Podnikatelská

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce.

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení přátelé a kolegové v ANECTu, každým rokem v této době hodnotíme dvanáct měsíců předchozího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2012 (období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2013 1 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více