Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA"

Transkript

1 Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za rok 2013

2 Vyhodnocení podkladů ke schválení účetní závěrky města Třebíč za rok 2013 a doporučení externího auditora zda účetní závěrku schválit či neschválit Provedli jsme vyhodnocení podkladů ke schválení účetní závěrky za rok 2013 města Třebíč. Podle pravidel pro schvalování účetní závěrky schválených dne usnesením zastupitelstva města Třebíče číslo 13/1/ZM/2014 nám byly k vyhodnocení předloženy tyto podklady: a) účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni, b) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, c) vyhodnocení plnění plánu interního auditu d) inventarizační zpráva e) účetní záznamy o opravách případných chyb v následujícím účetním období Na základě provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme ve zprávě o výsledku přezkoumání konstatovali, že jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření definovanými zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Vyhodnocení plnění plánu interního auditu neobsahuje žádnou skutečnost, která by měla vliv na obsah schvalované účetní závěrky. Inventarizační zpráva dokládá, že inventarizace byla provedena řádně a že tedy účetnictví, na jehož základě byla sestavena schvalovaná účetní závěrka, bylo průkazné. Zákon ukládá povinnost uvést do zprávy o přezkoumání hospodaření všechny zjištěné chyby a nedostatky bez ohledu na významnost, to znamená, že i přes shora uvedené konstatování o souladu hospodaření s hledisky přezkoumání není vyloučeno, aby zpráva o výsledku přezkoumání obsahovala výčet chyb a nedostatků, které by nebyly vyhodnoceny jako významné. Naše zpráva o výsledku přezkoumání však v případě města Třebíč konstatovala, že při přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Takový závěr není podle našich zkušeností obvyklý a má za následek, že nebylo možné předložit žádné účetní záznamy o opravách případných chyb v následujícím účetním období, protože nebylo co opravovat. Doporučujeme, aby zastupitelstvo účetní závěrku města Třebíč za rok 2013 schválilo. V Mostě, dne JUDr. Ing. Jiří Lanc, jednatel společnosti

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Licence: S00T XCRGUTUA / TUA ( :34 / ) PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: Název: Město Třebíč NS: Město Třebíč Č.polož ky P. Název položky Účetní období Stav peněžních prostředků k 1. lednu ,05 A Peněžní toky z provozní činnosti ,61. Z. Výsledek hospodaření před zdaněním ,15 A.I Úpravy o nepeněžní operace (+/-) ,62. A.I.1 Odpisy dlouhodobého majetku ,67. A.I.2 Změna stavu opravných položek ,97. A.I.3 Změna stavu rezerv ,52. A.I.4 Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku ,91-. A.I.5 Výnosy z dividend a podílů na zisku. A.I.6 Ostatní úpravy o nepeněžní operace ,63-. A.I Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) ,16- I. A.II. Změna stavu krátkodobých pohledávek ,96-1. A.II. Změna stavu krátkodobých závazků ,91 2. A.II. Změna stavu zásob ,11-3. A.II. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 4. A.I Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) ,00- II. A.I Přijaté dividendy a podíly na zisku V. B Peněžní toky z dlouhodobých aktiv ,98-. B.I Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv ,98-. B.I Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv ,00 I. B.II. Příjmy z privatizace státního majetku 1. B.II. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky 2. B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji ,00 3. B.II. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 4. B.I Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) II. C Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek ,59. C.I Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) ,72. C.I Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) ,07 I. C.I Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) ,20- II. F Celková změna stavu peněžních prostředků , :20:25 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 2

29 Licence: S00T XCRGUTUA / TUA ( :34 / ) Č.polož ky H. R. Název položky Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-) Účetní období Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H ,27 KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom) ,27 ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV ,27 PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY :20:25 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 2

30

31 /AC: i~ spol. sr. o. daňové a účetní poradenství, audit ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ zpracovaná podle zákona č.93/2009 Sb o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení 42 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 1 O zákona č.420/2004 Sb o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č.420/2 004 Sb.") pro územní samosprávný celek město Třebíč za období od I. I do Tel : Frix Moskevska 1/ Most ag cz VNN.' ag1s C l

32 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Územní samosprávný celek město Třebíč (dále jen.územní celek"): Auditorská společnost: AG IS, spol. s r.o. Jména osob provádějících přezkoumání ho s podaření územního celku: In g. Jan Dyškant, Ing. Matěj Konvalina, Ing. Šárka Faiglová, Ing. Markéta Rybáková a JUDr. Ing. Jiří Lanc, jako odpovědný auditor a jednatel auditorské společnosti Místo přezkoumání : Třebíč, Most Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno: od I. října do 19. února II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 2 odst. I zákona č. 420/2004 Sb. údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj šíc h předpisů, a to: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, ~ I c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi d vě ma nebo více územními celky, anebo na základě sm louvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, e) finanční operace, týkaj ící se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, t) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv g) vy účtování a vypořádání finančních vzta hů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, 2

33 b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisú, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku, h) účetnictví vedené územním celkem. ID. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmět přezkoumání podle ustanovení 3 zákona č. ověřuje z hlediska: 420/2004 Sb. (viz bod li. této zprávy) se a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejmena předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování, b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, J...1:erá je nedílnou součástí této zprávy. IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný starosta územního celku. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorú České republiky a ustanoveními 2, 3, 1 O a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, 3

34 zda hospodaření zprávy). územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod Ill. této V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních infonnací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. VJ. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘE Í S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘE Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy. B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení I O odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku jako celku. Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2013 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. 4

35 C. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU A PODÍL ZAST A VE ÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU je uveden v příloze C AGIS, spol. sr.o. Most JUDr. Ing. Jiří Lanc Moskevská 1I 14 Číslo auditorského oprávnění I 126 Číslo auditorského oprávnění Datum vyhotovení zprávy o přezkoumání hospodaření 19.února 2014 Zpráva byla projednána se starostou územního celku a předána dne: 4, 1 1AJ 1 lf s

36 Seznam příloh: Příloha A - Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil Příloha C - Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl za taveného majetku na celkovém majetku územního celku Příloha E - Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha F - Finanční výkaz (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celkl'1 a dobrovolných svazků obcí). 6

37 I Město Třebíč Útvar interního auditu Vyhodnocení plnění plánu 2013 Plnění plánu v oblasti finanční kontroly Veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích zřízených městem byly prováděny dle stanoveného harmonogramu s malými odchylkami (s ohledem k provozním potřebám PO). Rovněž byly provedeny plánované kontroly uložených nápravných opatření z minulých kontrol u tří PO. Proti plánu byla provedena dále VSK v MŠ Třebíč, U Obůrky. Z provedených VSK v roce 2013 vzešla u pěti PO nápravná opatření. Jednalo se o pochybení, kdy účtování účetních případů nebylo v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZŠ a MŠ Na Kopcích, MŠ Okružní a dům dětí a mládeže. Pochybení související s dodržováním zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) byla zjištěna u MŠ Demlova, MŠ Benešova a MŠ Okružní. Pochybení však neměla vliv na hospodárné využití finančních prostředků, ani výrazným způsobem negativně neovlivnila stav a výši majetku a jeho hospodárné využití. V závěru uvedených VSK byla projednána navržená opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Prověrkou nápravných opatření z minulých VSK u tří PO bylo zjištěno jejich splnění. Na městském úřadu jsou prováděny běžné řídící kontroly, rovněž provedena kontrola nastavení a účinnosti vnitřního kontrolního systému úřadu. Vnitřní směrnice navazují na zákonné předpisy, jsou zpracovány pro všechny oblasti činností městského úřadu, důsledně rozpracovány na podmínky úřadu. Dle potřeby jsou aktualizovány, ev. vyhotoveny nové. Číslování VS je provedeno v souladu se zavedenou normou ISO 9001 :2008. Nastavení VKS je v souladu s požadavky zákona č. 320 o finanční kontrole, jsou jednoznačně vymezeny pravomoci vedoucích zaměstnanců, jejich odpovědnost a zastupitelnost jako základ k důsledné řídící kontrole. Namátkovou kontrolou náležitostí a zaúčtování účetních dokladů nebyly zjištěny nedostatky. Ze zjištěných poznatků vyplynulo, že vnitřní kontrolní systém úřadu byl v roce 2013 funkční. Zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole a prováděcí Vyhláška č. 416/2004 Sb. stanoví předkládání souhrnných výsledků za rok na příslušný krajský úřad do roku následujícího. Za rok 2013 souhrnné roční výsledky o finančních kontrolách s příslušným komentářem byly předloženy včas v řádném termínu na KÚ Kraje Vysočina.

38 Plnění plánu v oblasti ISO Rovněž pro oblast ISO jsou vytvořeny příslušné vnitřní smern1ce, kterými se zaměstnanci úřadu při plnění svých úkolů řídí a vedoucí zaměstnanci dbají na jejich naplňování v běžném provozu. Dle požadavků normy ISO 9001 :2008 byl vypracován roční program auditů SMJ dle jednotlivých odborů, dále konkrétní plán provedení auditu ISO na každém odboru - prověření každého procesního postupu. V této souvislosti byly následně zpracovány zprávy z auditu. Na základě informací a podkladů vyžádaných představitelem vedení jakosti byla zpracována a v březnu předložena ke schválení radou rozsáhlá zpráva o přezkoumání SMJ za předchozí rok. Při přípravě na audit SMJ byly na některých odborech realizovány náměty ke zlepšení v souvislosti zejména s úpravami legislativy, z důvodu drobných změn při realizaci procesů, ev. zjednodušením procesních postupů. Příslušná dokumentace k dané problematice je soustředěna u PVJ. Dále na podkladě informací vyžádaných PVJ z odborů byly zpracovány dokumenty evidence neshod (přehled petic, stížností, oprávněných odvolání, postupy jejich řešení) a databáze opatření (náměty na zlepšení a jejich realizace). Tyto a další dokumenty vč. roční zprávy o přezkoumání SMJ jsou vyvěšeny na síťovém disku N a jsou k nahlédnutí každému zaměstnanci úřadu. čtvrtletně byla zpracována zpráva o přezkoumání malého rozsahu (vč. vyhodnocení anketních lístků) a předložena k projednání na poradě vedení. Vše probíhá na základě požadavků SMJ, které jsou obsahem příslušných vnitřních směrnic pro ISO. Nedílnou součástí úspěšného naplňování požadavků ISO je úzká spolupráce PVJ s interními auditory pro SMJ a tajemníkem úřadu. Výsledkem v této oblasti je příznivý závěr z dozorového auditu SMJ provedeného externí firmou v listopadu Systém je funkční a odpovídá potřebám organizace. MVDr. Pavel Heřman starosta ~L I Ing.Vít~ vedoucí ÚIA 2

39 { Zpráva o výsledku inventarizace Na základě Příkazu starosty města ze dne 21. října 2013 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků se stavem k v souladu s ustanoveními 29 a 30 zákona č. 563/ 1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, a vnitřní směrnici QS - 6.I/5 upravující inventarizaci. Předmět inventarizace Seznam a značení inventurních soupisů k Inventurní Název inventurní položky pořadové číslo dodatečný inventurní položka (účet) in v.soupisu soupis 013 Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2 'b19 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 3 021/0100 Budo"Y - bytové jednotky /0103 Budo"Y - bytové jednotky - zásta /0200 Budo"Y - pro služby obyvatelstw /0203 Budo"Y - pro služby obyvatelstw - zástava /0300 Budo"Y - nebytol.é /0303 Budo"Y - nebytol.é - zástava /0400 Stal.by - komunikace a veřejné osvětlení /0500 Stal.by - inženýrské s ítě /0900 Stal.by - ostatní stal.by Dlouhodobý hmotný majetek 21 21a 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 22 22a 031/0200 Pozemky - lesní /0300 Pozemky - zahrady,past>any,louky,rybníky /0400 Pozemky - zastavěná plocha /0403 Pozemky - zastavěná plocha - zástaba /0407 Pozemky - reálná hodnota /0500 Pozemky - ostatní pozemky Umělecká díla a předměty 28 28a 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Akcie z kuponol.é privatizace OpráliKy k DNM OpráliKy k drob.dlouhod. nehmot. majetku OpráliKy k ostat.dlouhod. nehmot. majetku OpráliKy ke stalbám OpráliKy k sam. mo>atým \Aěcem a souborům OpráliKy k drobnému dlouh. hmot. majetku OpráliKy k ostat.dlouh.hmot.majetku Materiál na skladě Zboží na skladě Opra..né položky k ost.dlouhodob.pohledálikám Opra..né položky k jiným pohledálikám Opra..né položky k odběratelům Opra..né položky k ostat.krátkod.pohledálikám Základní běžný účet územních sam. celků Běžné účty fondů územních sam. celků Běžný účet - hospodářská činnost 35

40 244 Tennínované IA<lady - krátkodobé Jiné běžné účty Ceniny Odběratelé Poskytnuté zálohy Jiné pohledála<y Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správf a kaucí Zaměstnanci Závazky k zaměstnancům PohledálA<y za zaměstnanci Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daň z příjmu prálklických osob Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo Vf brané účetní jednotky PohledálA<y za ústředními rozpočty Závazky k ústředním rozpočtům PohledálA<y za rozpočtem USC Závazky k územním rozpočtům Poskytnuté zálohy na transfery Přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé pohledála<y Ostatní krátkodobé závazky Náklady příštích období Výdaje příštích období Výnosy příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktilklí Dohadné účty pasilklí Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurso\é rozdíly Oceňovací rozdíly při změně metody Jiné oceňovací rozdíly OpraVf chyb minulých období Ostatní fondy Výsledek hospodaření 1.e schvalovacím řízení Výsledek hospodaření minulých účetních období RezeíVf Dlouhodobé úl.ěry Dlouhodobě přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledála<y Dlouhodobě poskyt.zálohy na transfery Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery Ostatní dlouhodobý drobný nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý drobný hmotný majetek 85 85a 903 Vypůjčený majetek 86 86a 911 Odepsané pohledála<y Dlouh.podmín.pohl.úpl.užívání maj.jínou osobou OPP z dů1.cdu užívání majetku jinou os.na zákl.sml.o 89 l.ýpůjčce 934 OPP z jiných smluv Krátkodobé podm.pohledála<y k jiným zdrojům Dlouhodobé podmiň.pohled. 1.e vztahu k EU Dlouhodobé podmiň. pohled. k jiným zdrojům 93

41 Krátkodobé pomíněné úhrady pohledá-..ek Dlouhodobé podmíň.pohled. z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné závazky z leas.smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z leas.smluv DPZ z dů1.0du užívání cizího majetku na zákl.sml. o výpůjčce Krátkodobé pod.závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíň. závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíň. závazky z poskyt.zajištění Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní slouhodobá podmíněná pasiva Vyro1A1ávací účet k podrozvahovým účtům Hlavní inventarizační komise ve složení: Předseda: JUDr. Simeona Zikmundová Členové : Ing. David Vojtan, Ing. Jindřiška Pánková, Ing. Alois Krčál, Mgr. Pavel Kraus, Ing. Ladislav Prvák, Bc. Věra Brabencová, RNDr. Milan Zmátlo, pí Ivana Čermáková, Bc. Jiřina Studencová Průběh inventarizace I nventarizace byla zahájena dne I nventarizace byla ukončena dne Příkazem starosty města (viz. uvedeno výše) byla ustanovena Hlavní inventarizační komise" a 15 dílčích inventarizačních komisí. Proškolení dílčích inventarizačních komisí proběhlo Jednotlivé komise pracovaly podle předloženého plánu inventur, odborně vedeny pí Čermákovou, pí Studencovou. Dokladovou inventarizaci odborně vedla Ing. Markéta Dvořáková. Dílčí inventarizační komise předložily inventarizační zápisy spolu s prohlášením hmotně odpovědného pracovníka za inventarizovaný majetek Z fyzické inventury současně předložily i návrh majetku na vyřazení. Inventurní rozdíl nebyl zjištěn. Seznam a značení inventurních soupisů k Inventurní položka (účet) / / / / / / /0400 Název inventurní položky Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Budo"Y - byto~ jednotky Budo"Y - byto~ jednotky - zástava Budo"Y - pro služby obyvatelstw Budo"Y - pro služby obyvatelstw - zástava Budo"Y - nebyto~ Budo"Y - nebyto~ - zástava Stalot>y - komunikace a 1.eřejné os\oětlení pořadové číslo in v.soupisu dodatečný inventurní soupis ,21 Kč ,46 Kč ,09 Kč ,98 Kč ,14 Kč ,92 Kč , 75 Kč ,04 Kč ,20 Kč ,06 Kč

42 021/0500 Stawy - inženýrské sítě ,12 Kč 021/0900 Stawy - ostatní stawy ,55 Kč 022 Dlouhodobý hmotný majetek 21+21a ,79 Kč 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 22+22a ,56 Kč 031/0200 Pozemky - lesní ,89 Kč 031/0300 Pozemky - zahrady,pastlany,louky,rybníky ,60 Kč 031/0400 Pozemky - zastavěná plocha ,23 Kč 031/0403 Pozemky - zastavěná plocha - zástava ,00 Kč 031/0407 Pozemky - reálná hodnota ,00 Kč 031/0500 Pozemky - ostatní pozemky ,42 Kč 032 Umělecká díla a předměty 28+28a ,60 Kč 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Kč 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , 19 Kč 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ,00 Kč 069 Akcie z kuponově privatizace Kč 073 OprálA<y k DNM ,83 Kč 078 OprálA<y k drob.dlouhod. nehmot. majetku ,46 Kč 079 OprálA<y k ostat.dlouhod. nehmot. majetku ,32 Kč 081 OprálA<y ke stawám ,39 Kč 082 OprálA<y k sam. molatým věcem a souborům ,32 Kč 088 OprálA<y k drobnému dlouh. hmot. majetku ,56 Kč 089 OprálA<y k ostat.dlouh.hmot.majetku 9 - Kč 112 Materiál na skladě ,61 Kč 132 Zbož í na skladě ,98 Kč 149 OpralKlé položky k ost.dlouhodob.pohledála<ám ,00 Kč 192 OpralKlé položky k jiným pohledála<ám ,28 Kč 194 OpralKlé položky k odběratelům ,69 Kč 199 Opra\Klé položky k ostat.krátkod.pohledála<ám 11 - Kč 231 Základní běžný účet územních sam. celků ,96 Kč 236 Běžné účty fondů územních sam.celků ,13 Kč 241 Běžný účet - hospodářská činnost ,27 Kč 244 Termínované IA<lady - krátkodobé ,68 Kč 245 Jiné běžné účty ,13 Kč 263 Ceniny ,10 Kč 311 Odběratelé ,50 Kč 314 Poskytnuté zálohy ,44 Kč 315 Jiné pohledála<y ,51 Kč 321 Dodavatelé ,36 Kč 324 Krátkodobé přijaté zálohy ,52 Kč 325 Závazky z dělené správy' a kaucí , 17Kč 331 Zaměstnanc i ,00 Kč 333 Závazky k zaměstnancům 46 - Kč 335 PohledálA<y za zaměstnanci , 19Kč 336 Zúčtování s institucemi SZ a ZP ,00 Kč 341 Daň z příjmu prálklických osob ,00 Kč 342 Jiné přímé daně ,00 Kč 343 Daň z přidané hodnoty ,00 Kč 344 Jiné daně a poplatky 51 - Kč 345 Závazky k osobám mimo Vy'brané účetn í jednotky 52 - Kč 346 PohledálA<y za ústředními rozpočty ,24 Kč 347 Závazky k ústředním rozpočtům ,00 Kč 348 PohledálA<y za rozpočtem USC 55 - Kč 349 Závazky k územním rozpočtům 56 - Kč 373 Poskytnuté zálohy na transfery ,00 Kč 374 Plíjaté zálohy na transfery ,00 Kč 377 Ostatní krátkodobé pohledála<y ,70 Kč 378 Ostatní krátkodobé závazky ,04 Kč 381 Náklady příštích období ,14 Kč 383 Výdaje příštích období 62 - Kč

43 384 Výnosy příštích období 385 Příjmy příštích období 388 Dohadné účty aktilifli 389 Dohadné účty pasiliflí 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízen í dlouhodobého majetku 405 Kursol.é rozdíly 406 Oceňovací rozdíly při změně metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 408 Opravy chyb minulých období 419 Ostatní fondy 431 Výsledek hospodaření 1.e schvalovacím řízení 432 Výsledek hospodaření minulých účetních období 441 Rezervy 451 Dlouhodobé ú\oěry 455 Dlouhodobě přijaté zálohy 459 Ostatní dlouhodobé závazky 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 469 Ostatní dlouhodobé pohledála<y 471 Dlouhodobě poskyt.zálohy na transfery 472 Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery 901 Ostatní dlouhodobý drobný nehmotný majetek 902 Ostatní dlouhodobý drobný hmotný majetek 903 Ostatní majetek 911 Vyřazené pohledála<y 922 Dlouh.podmín.pohl.úpl.užíváni maj.jinou osobou 924 OPP z dů\a'.ldu užívání majetku jinou os.na zákl.sml.o llýpůjčce 934 OPP z jiných smluv 939 Krátkodobé podm.pohledála<y k jiným zdrojům 941 Dlouhodobé podmiň. pohled. 1.e vztahu k EU 943 Dlouhodobé podmiň. pohled. k jiným zdrojům 944 Krátkodobé pomíněné úhrady pohledá1.ek 945 Dlouhodobé podmiň. pohled. z přijatých zajištění 961 Krátkodobé podmíněné závazky z leas.smluv 962 Dlouhodobé podmíněné závazky z leas.smluv 966 DPZ z dů\a'.ldu užívání cizího majetku na zákl.sml. o llýpůjčce 973 Krátkodobé pod.závazky z jiných smluv 974 Dlouhodobé podmiň. závazky z jiných smluv 982 Dlouhodobé podmiň. závazky z poskyt.zajištění 985 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 986 Ostatní slouhodobá podmíněná pasiva 999 Vyro1K1ávací účet k podrozvahollým účtům ,29 Kč ,00 Kč ,24 Kč ,98 Kč ,08 Kč ,96 Kč 69 - Kč ,47 Kč ,00 Kč ,92 Kč ,02 Kč 74 - Kč ,96 Kč ,58 Kč ,84 Kč ,42 Kč ,52 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,29 Kč ,28 Kč 85+85a , 75 Kč 86+86a ,79 Kč ,74 Kč 88 - Kč ,00 Kč ,00 Kč 91 - Kč ,10 Kč ,00 Kč 94 - Kč ,44 Kč 96 - Kč ,00 Kč ,27 Kč , 77 Kč ,00 Kč ,00 Kč Kč ,00 Kč ,06 Kč Hlavní inv entarizační komise souhlasí s výsledkem inventarizace. Výsledek inventarizace bude projednán v RM konané I P ře d se da - JUDr. Simeona Zikmundová / Č l e nové - Ing. David Vojtan, Ing. Jindřiška Pánková, Bc. V ě ra Brabencov, ~.N.b1. /.11U)r{ ZHfJTLO Ing. Alois Krčál, Ing. Ladislav Prvák, Mgr.Pavel Kraus, pí Ivana Čermáko vá, Bc. Jiřina Studencová V Tře b í či ~w ~ r~ ', ď í1: (v:,;._," 1 j /I 1 ~. tc,/lw.:~ '/ť

Obec Řenče. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do

Obec Řenče. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec Řenče za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 1/6 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Statutární orgán

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

TOP AUDIT BOHEMIA a.s Vřesovická 429/5, Praha 5 Osvědčení KAČR č. 396

TOP AUDIT BOHEMIA a.s Vřesovická 429/5, Praha 5 Osvědčení KAČR č. 396 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV Obsah: Zpráva auditora Přehled právních předpisů Stanovisko

Více

pro Svazek obcí Východní Krkonoše IČ:

pro Svazek obcí Východní Krkonoše IČ: ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1. do 31.12.2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

pro dobrovolný svazek obcí Stříbrský region

pro dobrovolný svazek obcí Stříbrský region Příloha č. 2 závěrečného účtu Stříbrského regionu za rok 2014 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

pro dobrovolný svazek obcí

pro dobrovolný svazek obcí ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV IČ: 48955001 Podle

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice Drůbežni trh 89/1, 66491!vančice, Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 64722, Tel.: 602757732 ZPRÁVA O VÝSLEDKU v,, v, PREZKOUMANIHOSPODARENI podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

pro územní samosprávný celek obec Újezd u Svatého Kříže

pro územní samosprávný celek obec Újezd u Svatého Kříže ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015

o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015 Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015 K v ě t e n 2016 1 Obsah: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva. Dobrovolný svazek obcí LVA

Zpráva. Dobrovolný svazek obcí LVA Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku a DSO podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

nám. Hilmarovo 13, Kopidlno

nám. Hilmarovo 13, Kopidlno ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotusice za rok 2015 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Zpráva. pro územní samosprávný celek. Obec Jeseník nad Odrou. Ev. Č. 07/2015

Zpráva. pro územní samosprávný celek. Obec Jeseník nad Odrou. Ev. Č. 07/2015 Ev. Č. 07/2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

ZPRAVA O VYSLEDKU PREZKOUMANI HOSPODARENI

ZPRAVA O VYSLEDKU PREZKOUMANI HOSPODARENI ,, ZPRAVA O VYSLEDKU v r, v, PREZKOUMANI HOSPODARENI Podle zákona Č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

pro územní samosprávný celek obec Lánov IČ:

pro územní samosprávný celek obec Lánov IČ: ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013

Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013 Zpráva nezávislých auditorů o výsledku přezkoumání hospodaření Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov za rok 2013 Brno, květen 2014 Rozdělovník: Výtisk č. 1-2 Ponávka svazek obcí Česká, Lelekovice,

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2015 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Obec Kobylnice

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Obec Kobylnice Vídeňská 89, 639 00 Brno, Tel.: +420 543 243 108 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ AUDIT Aj D4N.E ~OW.:>Lf.XNi r:kor-.:dmick~ SWŽRY ~«O PODNIKATELE A NE2!SKOW fif.ktor Vídeňská 89, 639 00 Brno, Tel.: +420 543243 108 v.' ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009

Více

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Kobeřice u Brna. za období od do

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Kobeřice u Brna. za období od do AUDIT KORREKT S.r.O., Tavolníkova 2013/11., 14200 Praha 4, Krč,OR MěS Praha oddíl C, vložka 52299 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 b., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Obec Blatnička IČ: za období od

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Obec Blatnička IČ: za období od Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb.,o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření. pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IC za období od

Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření. pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IC za období od Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření Podle zákona Č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve zneru pozdějších předpisů, auditorského standardu Č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Jan Nozar Na Výhledech 315, 334 52 Merklín Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec Myslív za rok 2012 1 I. Všeobecné informace Název účetní

Více

města Rychnov u Jablonce nad Nisou Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou

města Rychnov u Jablonce nad Nisou Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, auditorského standardu

Více

I. Všeobecné informace

I. Všeobecné informace K VYVĚŠENÍ I. Všeobecné informace Statutární orgán územního samosprávného celku: Statutární orgán dobrovolného svazku obcí: Ing. Pavel Janata předseda představenstva Vrcholný orgán svazku: valná hromada

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. : 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Jan Nozar Na Výhledech 315, 334 52 Merklín Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec Honezovice za rok 2012 1 I. Všeobecné informace Název účetní

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od do

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od do hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 27.5.2013 Strana 2 (celkem 12) osvědčení č. 375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

Více

městys Nehvizdy zastupitelstvo městysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

městys Nehvizdy zastupitelstvo městysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IČ za období od

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Veselí nad Moravou IČ za období od Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve zneru pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA AUDITORA. Dobrovolného svazku obcí Údolí Vltavy

ZPRÁVA AUDITORA. Dobrovolného svazku obcí Údolí Vltavy Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo osvědčení 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 235300359, 603814749 e-mail : neizilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 Účetní jednotka (ÚZC) : Město Benátky nad Jizerou 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ 00237442 Účetní období : rok 2011 Termín

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 235300359, 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření A + O HELP spol s r.o. Seifertova 525, 261 01 Přibram IČO: 25618610 auditorská společnost oprávnění KA ČR Č. 0273 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona Č. 93/2009 Sb., o auditorech a o

Více

INEKS, spol. s r.o. auditorská a účetní firma. Č. oprávněnf KA ČR 81 napojena na BOO AudiI s.r.o. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

INEKS, spol. s r.o. auditorská a účetní firma. Č. oprávněnf KA ČR 81 napojena na BOO AudiI s.r.o. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření NEKS NEKS, spol. s r.o. auditorská a účetní firma Č. oprávněnf KA ČR 81 napojena na BOO Audi s.r.o. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona Č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE.

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE. FSG 9 FINAUDIT Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 FSG9 FIN AUDIT OBSAH ZP R Á V Y Zpráva

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008 1. Úvod Provedli jsme přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008 na základě údajů o ročním hospodaření města. Za hospodaření,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

ZPRA VA O VYSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Svaz vodovodů a kanalizací Zd'ársko. svazek obcí. za období od do

ZPRA VA O VYSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Svaz vodovodů a kanalizací Zd'ársko. svazek obcí. za období od do T T ZPRA VA O VYSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose.

Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose. Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose.cz Zpráva k závěrečnému účtu Svazku obcí Východní Krkonoše (dále

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZPRÁVA AUDITORA. o přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku

ZPRÁVA AUDITORA. o přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku ZPRÁVA AUDITORA o přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

ZPRÁVA AUDITORA. o přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku

ZPRÁVA AUDITORA. o přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku ZPRÁVA AUDITORA o přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

i ZPRÁVA AUDITORA 2012

i ZPRÁVA AUDITORA 2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OBEC OSLAVICE rok 2012 Žďár nad Sázavou, 13. března 2013 Určení zprávy: Zastupitelstvo obce Oslavice, KRAJ VYSOČINA a ostatní uživatelé účetní závěrky. 1 Podle

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBEC POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBEC POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

města Ostrov za období roku 2013

města Ostrov za období roku 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Doksy

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Doksy ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Město Doksy Rok 2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008 1. Úvod Provedli jsme přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008 na základě údajů o ročním hospodaření obce. Za hospodaření, které je

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od do

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od do hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 28.5.2012 Strana 2 (celkem 11) osvědčeníč.375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bylo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 18.3.2011 Strana 2 (celkem 7) BD AUDIT, S.r.o. osvědčení č. 375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBEC POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBEC POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více