Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA"

Transkript

1 Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za rok 2013

2 Vyhodnocení podkladů ke schválení účetní závěrky města Třebíč za rok 2013 a doporučení externího auditora zda účetní závěrku schválit či neschválit Provedli jsme vyhodnocení podkladů ke schválení účetní závěrky za rok 2013 města Třebíč. Podle pravidel pro schvalování účetní závěrky schválených dne usnesením zastupitelstva města Třebíče číslo 13/1/ZM/2014 nám byly k vyhodnocení předloženy tyto podklady: a) účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni, b) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, c) vyhodnocení plnění plánu interního auditu d) inventarizační zpráva e) účetní záznamy o opravách případných chyb v následujícím účetním období Na základě provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme ve zprávě o výsledku přezkoumání konstatovali, že jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření definovanými zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Vyhodnocení plnění plánu interního auditu neobsahuje žádnou skutečnost, která by měla vliv na obsah schvalované účetní závěrky. Inventarizační zpráva dokládá, že inventarizace byla provedena řádně a že tedy účetnictví, na jehož základě byla sestavena schvalovaná účetní závěrka, bylo průkazné. Zákon ukládá povinnost uvést do zprávy o přezkoumání hospodaření všechny zjištěné chyby a nedostatky bez ohledu na významnost, to znamená, že i přes shora uvedené konstatování o souladu hospodaření s hledisky přezkoumání není vyloučeno, aby zpráva o výsledku přezkoumání obsahovala výčet chyb a nedostatků, které by nebyly vyhodnoceny jako významné. Naše zpráva o výsledku přezkoumání však v případě města Třebíč konstatovala, že při přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Takový závěr není podle našich zkušeností obvyklý a má za následek, že nebylo možné předložit žádné účetní záznamy o opravách případných chyb v následujícím účetním období, protože nebylo co opravovat. Doporučujeme, aby zastupitelstvo účetní závěrku města Třebíč za rok 2013 schválilo. V Mostě, dne JUDr. Ing. Jiří Lanc, jednatel společnosti

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Licence: S00T XCRGUTUA / TUA ( :34 / ) PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: Název: Město Třebíč NS: Město Třebíč Č.polož ky P. Název položky Účetní období Stav peněžních prostředků k 1. lednu ,05 A Peněžní toky z provozní činnosti ,61. Z. Výsledek hospodaření před zdaněním ,15 A.I Úpravy o nepeněžní operace (+/-) ,62. A.I.1 Odpisy dlouhodobého majetku ,67. A.I.2 Změna stavu opravných položek ,97. A.I.3 Změna stavu rezerv ,52. A.I.4 Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku ,91-. A.I.5 Výnosy z dividend a podílů na zisku. A.I.6 Ostatní úpravy o nepeněžní operace ,63-. A.I Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) ,16- I. A.II. Změna stavu krátkodobých pohledávek ,96-1. A.II. Změna stavu krátkodobých závazků ,91 2. A.II. Změna stavu zásob ,11-3. A.II. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 4. A.I Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) ,00- II. A.I Přijaté dividendy a podíly na zisku V. B Peněžní toky z dlouhodobých aktiv ,98-. B.I Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv ,98-. B.I Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv ,00 I. B.II. Příjmy z privatizace státního majetku 1. B.II. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky 2. B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji ,00 3. B.II. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 4. B.I Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) II. C Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek ,59. C.I Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) ,72. C.I Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) ,07 I. C.I Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) ,20- II. F Celková změna stavu peněžních prostředků , :20:25 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 2

29 Licence: S00T XCRGUTUA / TUA ( :34 / ) Č.polož ky H. R. Název položky Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-) Účetní období Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H ,27 KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom) ,27 ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV ,27 PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY :20:25 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 2

30

31 /AC: i~ spol. sr. o. daňové a účetní poradenství, audit ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ zpracovaná podle zákona č.93/2009 Sb o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení 42 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 1 O zákona č.420/2004 Sb o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č.420/2 004 Sb.") pro územní samosprávný celek město Třebíč za období od I. I do Tel : Frix Moskevska 1/ Most ag cz VNN.' ag1s C l

32 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Územní samosprávný celek město Třebíč (dále jen.územní celek"): Auditorská společnost: AG IS, spol. s r.o. Jména osob provádějících přezkoumání ho s podaření územního celku: In g. Jan Dyškant, Ing. Matěj Konvalina, Ing. Šárka Faiglová, Ing. Markéta Rybáková a JUDr. Ing. Jiří Lanc, jako odpovědný auditor a jednatel auditorské společnosti Místo přezkoumání : Třebíč, Most Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno: od I. října do 19. února II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 2 odst. I zákona č. 420/2004 Sb. údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj šíc h předpisů, a to: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, ~ I c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi d vě ma nebo více územními celky, anebo na základě sm louvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, e) finanční operace, týkaj ící se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, t) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv g) vy účtování a vypořádání finančních vzta hů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, 2

33 b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisú, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku, h) účetnictví vedené územním celkem. ID. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmět přezkoumání podle ustanovení 3 zákona č. ověřuje z hlediska: 420/2004 Sb. (viz bod li. této zprávy) se a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejmena předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování, b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, J...1:erá je nedílnou součástí této zprávy. IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný starosta územního celku. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorú České republiky a ustanoveními 2, 3, 1 O a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, 3

34 zda hospodaření zprávy). územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod Ill. této V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních infonnací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. VJ. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘE Í S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘE Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy. B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení I O odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku jako celku. Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2013 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. 4

35 C. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU A PODÍL ZAST A VE ÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU je uveden v příloze C AGIS, spol. sr.o. Most JUDr. Ing. Jiří Lanc Moskevská 1I 14 Číslo auditorského oprávnění I 126 Číslo auditorského oprávnění Datum vyhotovení zprávy o přezkoumání hospodaření 19.února 2014 Zpráva byla projednána se starostou územního celku a předána dne: 4, 1 1AJ 1 lf s

36 Seznam příloh: Příloha A - Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil Příloha C - Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl za taveného majetku na celkovém majetku územního celku Příloha E - Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha F - Finanční výkaz (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celkl'1 a dobrovolných svazků obcí). 6

37 I Město Třebíč Útvar interního auditu Vyhodnocení plnění plánu 2013 Plnění plánu v oblasti finanční kontroly Veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích zřízených městem byly prováděny dle stanoveného harmonogramu s malými odchylkami (s ohledem k provozním potřebám PO). Rovněž byly provedeny plánované kontroly uložených nápravných opatření z minulých kontrol u tří PO. Proti plánu byla provedena dále VSK v MŠ Třebíč, U Obůrky. Z provedených VSK v roce 2013 vzešla u pěti PO nápravná opatření. Jednalo se o pochybení, kdy účtování účetních případů nebylo v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZŠ a MŠ Na Kopcích, MŠ Okružní a dům dětí a mládeže. Pochybení související s dodržováním zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) byla zjištěna u MŠ Demlova, MŠ Benešova a MŠ Okružní. Pochybení však neměla vliv na hospodárné využití finančních prostředků, ani výrazným způsobem negativně neovlivnila stav a výši majetku a jeho hospodárné využití. V závěru uvedených VSK byla projednána navržená opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Prověrkou nápravných opatření z minulých VSK u tří PO bylo zjištěno jejich splnění. Na městském úřadu jsou prováděny běžné řídící kontroly, rovněž provedena kontrola nastavení a účinnosti vnitřního kontrolního systému úřadu. Vnitřní směrnice navazují na zákonné předpisy, jsou zpracovány pro všechny oblasti činností městského úřadu, důsledně rozpracovány na podmínky úřadu. Dle potřeby jsou aktualizovány, ev. vyhotoveny nové. Číslování VS je provedeno v souladu se zavedenou normou ISO 9001 :2008. Nastavení VKS je v souladu s požadavky zákona č. 320 o finanční kontrole, jsou jednoznačně vymezeny pravomoci vedoucích zaměstnanců, jejich odpovědnost a zastupitelnost jako základ k důsledné řídící kontrole. Namátkovou kontrolou náležitostí a zaúčtování účetních dokladů nebyly zjištěny nedostatky. Ze zjištěných poznatků vyplynulo, že vnitřní kontrolní systém úřadu byl v roce 2013 funkční. Zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole a prováděcí Vyhláška č. 416/2004 Sb. stanoví předkládání souhrnných výsledků za rok na příslušný krajský úřad do roku následujícího. Za rok 2013 souhrnné roční výsledky o finančních kontrolách s příslušným komentářem byly předloženy včas v řádném termínu na KÚ Kraje Vysočina.

38 Plnění plánu v oblasti ISO Rovněž pro oblast ISO jsou vytvořeny příslušné vnitřní smern1ce, kterými se zaměstnanci úřadu při plnění svých úkolů řídí a vedoucí zaměstnanci dbají na jejich naplňování v běžném provozu. Dle požadavků normy ISO 9001 :2008 byl vypracován roční program auditů SMJ dle jednotlivých odborů, dále konkrétní plán provedení auditu ISO na každém odboru - prověření každého procesního postupu. V této souvislosti byly následně zpracovány zprávy z auditu. Na základě informací a podkladů vyžádaných představitelem vedení jakosti byla zpracována a v březnu předložena ke schválení radou rozsáhlá zpráva o přezkoumání SMJ za předchozí rok. Při přípravě na audit SMJ byly na některých odborech realizovány náměty ke zlepšení v souvislosti zejména s úpravami legislativy, z důvodu drobných změn při realizaci procesů, ev. zjednodušením procesních postupů. Příslušná dokumentace k dané problematice je soustředěna u PVJ. Dále na podkladě informací vyžádaných PVJ z odborů byly zpracovány dokumenty evidence neshod (přehled petic, stížností, oprávněných odvolání, postupy jejich řešení) a databáze opatření (náměty na zlepšení a jejich realizace). Tyto a další dokumenty vč. roční zprávy o přezkoumání SMJ jsou vyvěšeny na síťovém disku N a jsou k nahlédnutí každému zaměstnanci úřadu. čtvrtletně byla zpracována zpráva o přezkoumání malého rozsahu (vč. vyhodnocení anketních lístků) a předložena k projednání na poradě vedení. Vše probíhá na základě požadavků SMJ, které jsou obsahem příslušných vnitřních směrnic pro ISO. Nedílnou součástí úspěšného naplňování požadavků ISO je úzká spolupráce PVJ s interními auditory pro SMJ a tajemníkem úřadu. Výsledkem v této oblasti je příznivý závěr z dozorového auditu SMJ provedeného externí firmou v listopadu Systém je funkční a odpovídá potřebám organizace. MVDr. Pavel Heřman starosta ~L I Ing.Vít~ vedoucí ÚIA 2

39 { Zpráva o výsledku inventarizace Na základě Příkazu starosty města ze dne 21. října 2013 byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků se stavem k v souladu s ustanoveními 29 a 30 zákona č. 563/ 1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků, a vnitřní směrnici QS - 6.I/5 upravující inventarizaci. Předmět inventarizace Seznam a značení inventurních soupisů k Inventurní Název inventurní položky pořadové číslo dodatečný inventurní položka (účet) in v.soupisu soupis 013 Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2 'b19 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 3 021/0100 Budo"Y - bytové jednotky /0103 Budo"Y - bytové jednotky - zásta /0200 Budo"Y - pro služby obyvatelstw /0203 Budo"Y - pro služby obyvatelstw - zástava /0300 Budo"Y - nebytol.é /0303 Budo"Y - nebytol.é - zástava /0400 Stal.by - komunikace a veřejné osvětlení /0500 Stal.by - inženýrské s ítě /0900 Stal.by - ostatní stal.by Dlouhodobý hmotný majetek 21 21a 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 22 22a 031/0200 Pozemky - lesní /0300 Pozemky - zahrady,past>any,louky,rybníky /0400 Pozemky - zastavěná plocha /0403 Pozemky - zastavěná plocha - zástaba /0407 Pozemky - reálná hodnota /0500 Pozemky - ostatní pozemky Umělecká díla a předměty 28 28a 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Akcie z kuponol.é privatizace OpráliKy k DNM OpráliKy k drob.dlouhod. nehmot. majetku OpráliKy k ostat.dlouhod. nehmot. majetku OpráliKy ke stalbám OpráliKy k sam. mo>atým \Aěcem a souborům OpráliKy k drobnému dlouh. hmot. majetku OpráliKy k ostat.dlouh.hmot.majetku Materiál na skladě Zboží na skladě Opra..né položky k ost.dlouhodob.pohledálikám Opra..né položky k jiným pohledálikám Opra..né položky k odběratelům Opra..né položky k ostat.krátkod.pohledálikám Základní běžný účet územních sam. celků Běžné účty fondů územních sam. celků Běžný účet - hospodářská činnost 35

40 244 Tennínované IA<lady - krátkodobé Jiné běžné účty Ceniny Odběratelé Poskytnuté zálohy Jiné pohledála<y Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správf a kaucí Zaměstnanci Závazky k zaměstnancům PohledálA<y za zaměstnanci Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daň z příjmu prálklických osob Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo Vf brané účetní jednotky PohledálA<y za ústředními rozpočty Závazky k ústředním rozpočtům PohledálA<y za rozpočtem USC Závazky k územním rozpočtům Poskytnuté zálohy na transfery Přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé pohledála<y Ostatní krátkodobé závazky Náklady příštích období Výdaje příštích období Výnosy příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktilklí Dohadné účty pasilklí Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurso\é rozdíly Oceňovací rozdíly při změně metody Jiné oceňovací rozdíly OpraVf chyb minulých období Ostatní fondy Výsledek hospodaření 1.e schvalovacím řízení Výsledek hospodaření minulých účetních období RezeíVf Dlouhodobé úl.ěry Dlouhodobě přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledála<y Dlouhodobě poskyt.zálohy na transfery Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery Ostatní dlouhodobý drobný nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý drobný hmotný majetek 85 85a 903 Vypůjčený majetek 86 86a 911 Odepsané pohledála<y Dlouh.podmín.pohl.úpl.užívání maj.jínou osobou OPP z dů1.cdu užívání majetku jinou os.na zákl.sml.o 89 l.ýpůjčce 934 OPP z jiných smluv Krátkodobé podm.pohledála<y k jiným zdrojům Dlouhodobé podmiň.pohled. 1.e vztahu k EU Dlouhodobé podmiň. pohled. k jiným zdrojům 93

41 Krátkodobé pomíněné úhrady pohledá-..ek Dlouhodobé podmíň.pohled. z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné závazky z leas.smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z leas.smluv DPZ z dů1.0du užívání cizího majetku na zákl.sml. o výpůjčce Krátkodobé pod.závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíň. závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíň. závazky z poskyt.zajištění Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní slouhodobá podmíněná pasiva Vyro1A1ávací účet k podrozvahovým účtům Hlavní inventarizační komise ve složení: Předseda: JUDr. Simeona Zikmundová Členové : Ing. David Vojtan, Ing. Jindřiška Pánková, Ing. Alois Krčál, Mgr. Pavel Kraus, Ing. Ladislav Prvák, Bc. Věra Brabencová, RNDr. Milan Zmátlo, pí Ivana Čermáková, Bc. Jiřina Studencová Průběh inventarizace I nventarizace byla zahájena dne I nventarizace byla ukončena dne Příkazem starosty města (viz. uvedeno výše) byla ustanovena Hlavní inventarizační komise" a 15 dílčích inventarizačních komisí. Proškolení dílčích inventarizačních komisí proběhlo Jednotlivé komise pracovaly podle předloženého plánu inventur, odborně vedeny pí Čermákovou, pí Studencovou. Dokladovou inventarizaci odborně vedla Ing. Markéta Dvořáková. Dílčí inventarizační komise předložily inventarizační zápisy spolu s prohlášením hmotně odpovědného pracovníka za inventarizovaný majetek Z fyzické inventury současně předložily i návrh majetku na vyřazení. Inventurní rozdíl nebyl zjištěn. Seznam a značení inventurních soupisů k Inventurní položka (účet) / / / / / / /0400 Název inventurní položky Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Budo"Y - byto~ jednotky Budo"Y - byto~ jednotky - zástava Budo"Y - pro služby obyvatelstw Budo"Y - pro služby obyvatelstw - zástava Budo"Y - nebyto~ Budo"Y - nebyto~ - zástava Stalot>y - komunikace a 1.eřejné os\oětlení pořadové číslo in v.soupisu dodatečný inventurní soupis ,21 Kč ,46 Kč ,09 Kč ,98 Kč ,14 Kč ,92 Kč , 75 Kč ,04 Kč ,20 Kč ,06 Kč

42 021/0500 Stawy - inženýrské sítě ,12 Kč 021/0900 Stawy - ostatní stawy ,55 Kč 022 Dlouhodobý hmotný majetek 21+21a ,79 Kč 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 22+22a ,56 Kč 031/0200 Pozemky - lesní ,89 Kč 031/0300 Pozemky - zahrady,pastlany,louky,rybníky ,60 Kč 031/0400 Pozemky - zastavěná plocha ,23 Kč 031/0403 Pozemky - zastavěná plocha - zástava ,00 Kč 031/0407 Pozemky - reálná hodnota ,00 Kč 031/0500 Pozemky - ostatní pozemky ,42 Kč 032 Umělecká díla a předměty 28+28a ,60 Kč 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Kč 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , 19 Kč 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ,00 Kč 069 Akcie z kuponově privatizace Kč 073 OprálA<y k DNM ,83 Kč 078 OprálA<y k drob.dlouhod. nehmot. majetku ,46 Kč 079 OprálA<y k ostat.dlouhod. nehmot. majetku ,32 Kč 081 OprálA<y ke stawám ,39 Kč 082 OprálA<y k sam. molatým věcem a souborům ,32 Kč 088 OprálA<y k drobnému dlouh. hmot. majetku ,56 Kč 089 OprálA<y k ostat.dlouh.hmot.majetku 9 - Kč 112 Materiál na skladě ,61 Kč 132 Zbož í na skladě ,98 Kč 149 OpralKlé položky k ost.dlouhodob.pohledála<ám ,00 Kč 192 OpralKlé položky k jiným pohledála<ám ,28 Kč 194 OpralKlé položky k odběratelům ,69 Kč 199 Opra\Klé položky k ostat.krátkod.pohledála<ám 11 - Kč 231 Základní běžný účet územních sam. celků ,96 Kč 236 Běžné účty fondů územních sam.celků ,13 Kč 241 Běžný účet - hospodářská činnost ,27 Kč 244 Termínované IA<lady - krátkodobé ,68 Kč 245 Jiné běžné účty ,13 Kč 263 Ceniny ,10 Kč 311 Odběratelé ,50 Kč 314 Poskytnuté zálohy ,44 Kč 315 Jiné pohledála<y ,51 Kč 321 Dodavatelé ,36 Kč 324 Krátkodobé přijaté zálohy ,52 Kč 325 Závazky z dělené správy' a kaucí , 17Kč 331 Zaměstnanc i ,00 Kč 333 Závazky k zaměstnancům 46 - Kč 335 PohledálA<y za zaměstnanci , 19Kč 336 Zúčtování s institucemi SZ a ZP ,00 Kč 341 Daň z příjmu prálklických osob ,00 Kč 342 Jiné přímé daně ,00 Kč 343 Daň z přidané hodnoty ,00 Kč 344 Jiné daně a poplatky 51 - Kč 345 Závazky k osobám mimo Vy'brané účetn í jednotky 52 - Kč 346 PohledálA<y za ústředními rozpočty ,24 Kč 347 Závazky k ústředním rozpočtům ,00 Kč 348 PohledálA<y za rozpočtem USC 55 - Kč 349 Závazky k územním rozpočtům 56 - Kč 373 Poskytnuté zálohy na transfery ,00 Kč 374 Plíjaté zálohy na transfery ,00 Kč 377 Ostatní krátkodobé pohledála<y ,70 Kč 378 Ostatní krátkodobé závazky ,04 Kč 381 Náklady příštích období ,14 Kč 383 Výdaje příštích období 62 - Kč

43 384 Výnosy příštích období 385 Příjmy příštích období 388 Dohadné účty aktilifli 389 Dohadné účty pasiliflí 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízen í dlouhodobého majetku 405 Kursol.é rozdíly 406 Oceňovací rozdíly při změně metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 408 Opravy chyb minulých období 419 Ostatní fondy 431 Výsledek hospodaření 1.e schvalovacím řízení 432 Výsledek hospodaření minulých účetních období 441 Rezervy 451 Dlouhodobé ú\oěry 455 Dlouhodobě přijaté zálohy 459 Ostatní dlouhodobé závazky 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 469 Ostatní dlouhodobé pohledála<y 471 Dlouhodobě poskyt.zálohy na transfery 472 Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery 901 Ostatní dlouhodobý drobný nehmotný majetek 902 Ostatní dlouhodobý drobný hmotný majetek 903 Ostatní majetek 911 Vyřazené pohledála<y 922 Dlouh.podmín.pohl.úpl.užíváni maj.jinou osobou 924 OPP z dů\a'.ldu užívání majetku jinou os.na zákl.sml.o llýpůjčce 934 OPP z jiných smluv 939 Krátkodobé podm.pohledála<y k jiným zdrojům 941 Dlouhodobé podmiň. pohled. 1.e vztahu k EU 943 Dlouhodobé podmiň. pohled. k jiným zdrojům 944 Krátkodobé pomíněné úhrady pohledá1.ek 945 Dlouhodobé podmiň. pohled. z přijatých zajištění 961 Krátkodobé podmíněné závazky z leas.smluv 962 Dlouhodobé podmíněné závazky z leas.smluv 966 DPZ z dů\a'.ldu užívání cizího majetku na zákl.sml. o llýpůjčce 973 Krátkodobé pod.závazky z jiných smluv 974 Dlouhodobé podmiň. závazky z jiných smluv 982 Dlouhodobé podmiň. závazky z poskyt.zajištění 985 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 986 Ostatní slouhodobá podmíněná pasiva 999 Vyro1K1ávací účet k podrozvahollým účtům ,29 Kč ,00 Kč ,24 Kč ,98 Kč ,08 Kč ,96 Kč 69 - Kč ,47 Kč ,00 Kč ,92 Kč ,02 Kč 74 - Kč ,96 Kč ,58 Kč ,84 Kč ,42 Kč ,52 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,29 Kč ,28 Kč 85+85a , 75 Kč 86+86a ,79 Kč ,74 Kč 88 - Kč ,00 Kč ,00 Kč 91 - Kč ,10 Kč ,00 Kč 94 - Kč ,44 Kč 96 - Kč ,00 Kč ,27 Kč , 77 Kč ,00 Kč ,00 Kč Kč ,00 Kč ,06 Kč Hlavní inv entarizační komise souhlasí s výsledkem inventarizace. Výsledek inventarizace bude projednán v RM konané I P ře d se da - JUDr. Simeona Zikmundová / Č l e nové - Ing. David Vojtan, Ing. Jindřiška Pánková, Bc. V ě ra Brabencov, ~.N.b1. /.11U)r{ ZHfJTLO Ing. Alois Krčál, Ing. Ladislav Prvák, Mgr.Pavel Kraus, pí Ivana Čermáko vá, Bc. Jiřina Studencová V Tře b í či ~w ~ r~ ', ď í1: (v:,;._," 1 j /I 1 ~. tc,/lw.:~ '/ť

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

pro dobrovolný svazek obcí

pro dobrovolný svazek obcí ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV IČ: 48955001 Podle

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice Drůbežni trh 89/1, 66491!vančice, Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 64722, Tel.: 602757732 ZPRÁVA O VÝSLEDKU v,, v, PREZKOUMANIHOSPODARENI podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých

Více

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách

Náměstí čp. 109, 338 05 Mýto v Čechách ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Zpráva. pro územní samosprávný celek. Obec Jeseník nad Odrou. Ev. Č. 07/2015

Zpráva. pro územní samosprávný celek. Obec Jeseník nad Odrou. Ev. Č. 07/2015 Ev. Č. 07/2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE.

FSG 9 FINAUDIT. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín DŮVĚRA ZAVAZUJE. FSG 9 FINAUDIT Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno - Žebětín za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 FSG9 FIN AUDIT OBSAH ZP R Á V Y Zpráva

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

města Ostrov za období roku 2013

města Ostrov za období roku 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Sdružení obcí Sedlčanska ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2011

ZAVERECNY UCET ZA ROK 2011 ------- XCRGBZUCIZUC (20012011/01012011) &12012 DSO Mikroregion Jižní Haná, v v "V ZAVERECNY UCET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2012 --------------- Údaje o organizaci identifikační číslo název

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ING. LUDMILA TALÍŘOVÁ, OSVĚDČENÍ KOMORY AUDITORŮ ČR Č. 1316 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013. Město Příbor Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Příbora za rok 2013. Zastupitelstvo města projednalo na svém 31. zasedání dne

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumáni hospodařeni za rok 2013 Obec Lipno nad Vltavou. Datum vydání: 21. 5. 2014 IBDO

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumáni hospodařeni za rok 2013 Obec Lipno nad Vltavou. Datum vydání: 21. 5. 2014 IBDO Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumáni hospodařeni za rok 2013 Obec Lipno nad Vltavou Datum vydání: 21. 5. 2014 IBDO IBDO Tel.: +420385102511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BOO eb s. r. o.

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MIKROREGION RADBUZA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MIKROREGION RADBUZA Ing. Jan Nozar Na Výhledech 315 334 52 Merklín ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ dobrovolného svazku obcí MIKROREGION RADBUZA za rok 2013 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Název účetní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 18.3.2011 Strana 2 (celkem 7) BD AUDIT, S.r.o. osvědčení č. 375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Licence: DLAZ XCRG"ZUC,zve (15C320~ OSO Mikroregion Jižní Haná.G ~p ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 01.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo název ulice, č.p. obec PSČ, pošta

Více

Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Závěrečný účet za rok 2014. Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti

Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Závěrečný účet za rok 2014. Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti Návrh závěrečného účtu za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) sestavený ke dni 31.12.2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2009 hospodaření obce Močovice za rok 2009 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 17.3.2010 Strana 2 (celkem 7) osvědčeníč.375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 bylo provedeno v souladu se

Více

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Obec Lužice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Obec Lužice za účetní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Plán inventur na rok 2015

Plán inventur na rok 2015 Příloha č. 1 ke Směrnici č.1/2011 Plán inventur na rok 2015 Účetní jednotka: Obec Přílepy Identifikační číslo: 00639958 Vydávající orgán: Starostka obce: L.Daenemarková Platnost: 1.3.2015 31.01.2016 Ve

Více

Plán inventur na rok 2012

Plán inventur na rok 2012 Příloha č. 1 Plán inventur na rok 2012 Účetní jednotka: Obec Přílepy Identifikační číslo: 00639958 Vydávající orgán: Starostka obce Platnost: 1.10. 2012 30. 01. 2013 Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonu, ve znění pozdějších předpisu, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 (11052011 11:55 / 201201091642) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2010 IČO:

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

Inventarizační zpráva za rok 2014

Inventarizační zpráva za rok 2014 Inventarizační zpráva za rok 2014 Účetní jednotka: Obec: Skřípov IČ: 00600083 Datum zpracování: 26.1. 2015 Den zahájení inventarizace: 5. 1. 2015 Den ukončení inventarizace: 26. 1. 2015 Den, ke kterému

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2010 IČO: 00241687 Název: Městská část Praha 13 POZOR - rozdíl mezi

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 Přezkoumání 7.1.2013-22.5.2013 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Obec Lipec AKTIVA CELKEM 14 541

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70890650 Název: Jihočeský kraj NS: 001 Nákladové středisko

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00240192 Název: Městská část Praha 20 - Horní Počernice Sestavená

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00064581 Název: Hlavní město PRAHA SNS: 200 - Hlavní město

Více

Sdružení pro likvidaci komunálního

Sdružení pro likvidaci komunálního Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek se sídlem v Dačicích I, Krajířova 27, PSČ 380 13 V Dačicích 29. května 2013 POZVÁNKA VŠEM ČLENSKÝM OBcíM SDRUŽENí na Valnou hromadu Sdružení pro likvidaci

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) : 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská část Praha 2 AKTIVA CELKEM 5 578 892 998,94 89 834 789,55 5 489

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70285195 Název: Mikroregion Jizni Valassko =705

Více

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 75055694 Název: Svazek obcí Drahansko a okolí AKTIVA

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 30.01.2014 18:27:53 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ----------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 45659168 Název: Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řeka, IČ 00576891 za rok 2014 Elektronický podpis - 11.5.2015 KUMSX01HRR RC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

Licence: D12D XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D12D XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 275808 Název: Město Jilemnice AKTIVA CELKEM 705

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43256201 Název: Obec Dalešice AKTIVA CELKEM 9 558

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 00260401 Název: Obec Brniště AKTIVA CELKEM 82 417

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 00269000 Název: Obec Libčany AKTIVA CELKEM 105 362

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00572314 Název: Obec Čečovice 16 25728-321 AKTIVA

Více

Licence: D1EZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D1EZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00635758 Název: Obec Liboš AKTIVA CELKEM 56 958

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 40

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00672025 Název: Obec Jindřichovice pod Smrkem AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00064581 Název: Hlavní město PRAHA SNS: 200 - Hlavní město

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více