Vyrocni zprava Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyrocni zprava 2010. Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o."

Transkript

1 Vyrocni zprava 2010 Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. Vodohospodarskil spolecnost Sokolov, s.r.o. VZ 2010

2 I Obsah 1. Obsah 2. Zakladni udaje 3. Klicove udaje 4. Organizacni struktura 5. Pi'istup k zakaznikovi 6. ISO, zakaznicky casopis, pruzkum spokojenosti 7. Zodpoved nost 8. Solidarita 9. Inovace 10. Kanalizace 11. Vodovody 12. Investice 13. Ochrana zivotniho prosti'edi 14. Prohlaseni jednatele 15. Zprava auditora 16. Ucetni zaverka spolecnosti k Zprava 0 vztazich mezi propojenymi osobami - - Vodohospodaiska spolecnost Sokolov, s.r.o. VZ 2010

3 a ~ I Obchodni jmeno: I Pnlvni forma: I Sidlo spolecnosti: I Identifikacni cislo: ladni ud~q; Vodohospodarskil spolecnost Sokolov, s.r.o. spolecnost s rucenim omezenym J. Dimitrova 1619, Sokolov : Daiiove identifikacni cislo: CZ lilt!t II Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. VZ 2010

4 Klicove udaje Sluzby pro: Pocet zamestnancu Mnozstvi vyrobene vody: Mnozstvi fakturovane vody: Mnozstvi vody pi'edane: Delka provozovanych siti: Pocet upraven vody: byvatel tis. m tis m tis m km 5 Mnozstvi vycistenych odpadnich vod: Delka kanalizacnich siti pi'ipojkami Pocet provozovanych COV: Pocet obyvatel pi'ipojenych na COV: 6791 tis. m km VodOhospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. VZ 2010

5 Organizacni struktura k I ~ -I I I """- I 1,II I J """-- I...,... I spec.. BOZP a PO I "" I -- I- H -,- I H I """... ""'"' 1 H I H """'-..,.;, - 1 H -, I 1 H I H _DIlCt:N I H 1 H ~"""' I H -- I...-~ I H I H _Ct:N_ 1 H... =-l r "". 1 H """'-'-- addf8. li!rrna m2il "". H _SlIII I H _ I-I.. _.J H 1 L...j H _w... 1 H _"""'... I -1 """' H IY "".- -, '-1 -_ I, 1iiI "" """""'I I 1-1 I Organizacni zmeny v roce 2010 Behem roku 2010 doslo k nasledujicfm zmenam: vznik pozice manazera vyrobniho utvaru, ktery prebira povinnosti a pravomoci zanikajicich pozic manazera provozu siti - vodovody a manazera provozu siti - kanalizace presun techniku mereni siti z technickeho utvaru do prime podrizenosti vedoucimu oddeleni technicko - provozni cinnosti (v ramci vyrobniho utvaru) stredisko odectove sluzby je primo podrizeno vedoucimu technologickeho servisu pozice vedouci oddeleni podpory IT a specialista BOZP a PO jsou primo podrizeny rediteli spolecnosti prerozdeleni cinnosti Referatu odecitac, preseti'ovac, ref. komunikace - fakturace v provozu Rokycany, zruseni funkce ucetni - pokladni Vodohospodarska spolecnost Sokolov, S.r.o. VZ 2010

6 Pffstup k zeikaznikovi Zakaznicke oddeheni V ramci poskytovani komplexnich sluzeb odberatelum nabizi nase spolecnost vysoky komfort zakaznickych sluzeb. Sluzby jsou rozdeleny do dvou zakladnich forem, a to obchodni a technicke. Obchodni oddeleni Zakaznici si zde sjednavaji obchodni smlouvy na odber pitne vody a odvadlmi odpadnich vod. Rovnez se zde vyi'izuji reklamace uzavi'enych smluv a ostatni stiznosti spojene s obchodnimi smlouvami. Technicke oddeleni Zde si zakaznik sjednava technicke podminky pro napojeni na vodovodni i'ad a kanalizacni stoku. Dostava zde bezplatne vyjadi'eni 0 veskerych VH sitich pro pi'ipad stavebni cinnosti. Projektanti zde konzultuji projektovou dokumentaci a je zde moznost vyuzit data z geografickeho informacniho systemu, kde jsou v digitalni podobe vsechny dulezite technicke informace. Sjednoceni smluvnich podminek pro zakazniky sku piny Veolia V ramci splneni podminek novely zakona 0 vodovodech a kanalizacich pi'ipravila spolecnost nove smlouvy pro odber pitne vody a odvadeni odpadnich vod a postupne vyzyva vsechny zakazniky k jejich odsouhlaseni. Hodnoty zakaznickeho oddeleni V souvislosti s implementaci a certifikaci standardu jakosti do nasi spolecnosti jsme pi'ijali i kriterium hod not, ktere pro zakaznicke oddeleni zni: "Neustale pozorne a s profesionalnim pi'istupem naslouchat nasim zakaznikum, tak, abychom se mohli pi'izpusobit jejich poti'ebam a byli schopni tyto poti'eby pi'edvidat a vytviji'et se zakazniky solidni a dlouhodobe vazbv." Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. VZ 2010

7 Integrovany system managementu V roce 2010 spolecnost uspieme obhajila standardy pi'edepsane normami C5N EN ISO 9001 :2009, C5N EN ISO 14001: 2004 a B5 OH5A : 2007, ktere jsou soucasti Integrovaneho systemu managementu. I LL-C [CertificatIon) r. ~,_ ' " ;...,- "~n<>so",b r,,,,,,",,,,... t~ r.o... ~.-.--~ ,,,,... ~ " _..._ ~ ". _._." V roce 2010 se Vodohospodarska spolecnost 50kolov, s.r.o., zapojila do akce "Kohoutkova". 5polecnost tim podpoi'ila trend, kdy se do restauraci, kavaren a pohostinstvi vraci voda z kohoutku. Restauracim, ktere se rozhodly do projektu zapojit, byl proveden zdarma rozbor vody a pote obdrzely karafy, z kterjch mohou servirovat hostum zdarma vodu z kohoutku. V nasem regionu se do akce zapojilo 7 restauraci. VZ 2010

8 Zodpovednost Zamestnanci K bylo ve spolecnosti zamestnano 166 osob. Zcelkoveho poctu 166 zamestnancu pracuje ve vodohospodai'skych provozech v delnickych profesich 114 pracovniku. Ve vyrobnim utvaru v Sokolove na vodovodech pracuje 33 vyrobnich pracovniku a na kanalizacich pracuje 41 vyrobnich pracovniku. Na provoze v Rokycanech pracuje celkem 40 vyrobnich pracovniku (z toho 18 na kanalizacich a 22 na vodovodech). Administrativne technickych pracovniku je ve spolecnosti 52. Kolektivni smlouva Po cely rok 2010 probihala intenzivni jednani managementu s odborovou organizaci spolecnosti, jejichz vysledek pi'inesl navyseni mezd v prumeru 0 2,7 %. Spolecnost tak i v lonskem roce potvrdila, ze umi naslouchat poti'ebilm svych zamestnancu i v dobe poklesu pi'edpokladanych trzeb za vodne a stocne. Setkani se zamestnanci,, fo) ~. ". '} It ~- Spolecnost uspoi'adala v lonskem roce nekolik spolecenskych a sportovnich akci pro zamestnance. Jako kazdy rok pi'ipravilo take vedeni spolecnosti a odborova organizace tradicni led nove setkani vsech zamestnancu v Sokolove a v Rokycanech. Vzdelavani zamestnancu spolecnosti v lonskem roce spolecnost venovala pozornost vzdelavani zamestnancu. Diky spolupraci s Institutem environmentalnich sluzeb a jeho nabizenym programum maturitniho a bakalarskeho studia jsou ve spolecnosti zamestnanci, ktei'i si zvysuji svou kvalifikaci. Velky duraz byl kladen na vzdelavani zamestnancu v oblasti poskytovani prvni pomoci, poznavani rizik a opati'eni k jejich eliminaci. Interni komunikace Zamestnanci ziskavaji aktualni informace 0 spolecnosti pi'edevsim prosti'ednictvim intranetu a od svych nadi'izenych. Oblibenym informacnim kanalem je tez magazin sdolecnosti. Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. VZ 2010

9 ~ ~""I MiniGranty voo.. J VEOLIA V roce 2010 nabidla Vodohospodai'ska spolecnost Sokolov, s.r.o. ve spolupraci s Nadacnim fondem Veolia Voda svym zamestnancum pi'ilezitost ziskat financni podporu dobrovolnickych a vei'ejne prospesnych aktivit ve forme MiniGrantu. ~ J j j j V regionu, kde pusobi Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o., obdrzely podporu dva projekty. Prvni MiniGrant, pod nazvem "Odborna socialni poradna", putoval do Obcanskeho sdruzeni Otociste. Za pomoci ziskane financni podpory se podai'ilo zrekonstruovat socialni zai'izeni v Odborne poradne v Chodove. Druhy MiniGrant, pod nazvem "St'astny usmev deti", ziskala Matei'ska skola v Habartove. Diky ziskane financni podpoi'e byla zakoupena na zahradu skolky skluzavku. MiniGranty svou podstatou pi'ispivaji k rozvoji ceskeho firemniho dobrovolnictvl. Vytvai'i pi'ilezitost pro dobre skutky a radost ze sdileni, ktera k dobrovolnictvi neodmyslitelne paul. Spoluprilce se skolami I v roce 2010 spolecnost spolupracovala se J skolami a napomahala tak k vychove mladych vodohospodai'u. j V prubehu podzimu byla vyhlasena nova internetova vychovne vzdelavaci soutez s nazvem j SOS Biodiverzita pro zaky ti'id zakladnich I skol. Cilem souteze bylo upozornit deti na jeden z nejvaznejsich globillnich problemu, kterym je I ubyvani biodiverzity, tedy rozmanitosti zivych, organismu a zaroven je informovat 0 zpusobech, j kterymi Ize ztratu biodiverzity zpomalit. Z mnoha pi'ihlasenych zakladnich skol v nasem J regionu se nejuspesnejsim stal kolektiv osme ti'idy z 2. zakladni skoly, v Rokycanove ulici J v Sokolove. j j j J Spoluprace pokracovala se zakladnimi i se sti'ednimi skolami. Behem celeho roku umoznovali zamestnanci upravny vody a cistiren odpadnich vod studentum exkurze na provozovnach s odbornym vykladem procesu. Exkurze byly umozneny i siroke vei'ejnosti. Vodohospodarsk<i spolecnost Sokolov, s.r.o. VZ 2010

10 Inovace Ve spolupraci s Mestem Sokolov a Mestem Rokycany byly v roce 2010 pi'ipravovany zadavaci projekty na intenzifikaci COV Sokolov a dostavbu kanalizace v Rokycanech z duvodu naplneni implementacnich smernic Evropske unie a optimalizace provoznich nakladu. Byly zpracovany zadosti 0 dotaci na intenzifikaci upraven vod Horka a Janov. Probehla vyberova i'izeni na zhotovitele a v zaveru roku doslo k podepsani dilcich smluv 0 provedeni dila. Oblast vedy a vyzkumu. Ve spolupraci s chemickymi zavody Sokolov (Momentive) i'esi moznost recyklace odpadnich vod vypoustenych z COV Sokolov a jeji castecne zpetne vyuziti jako zdroje surove vody pro upravu na demi vodu pro chladici systemy provozu energetiky. Soucasti projektu je pi'evedeni odpadnich vod z komplexu Momentive na MCOV. V ramci definovani biodegradability odpadnich vod a mozne inhibice cisticiho procesu spolecnost provadi vyzkum ve spolupraci s fi. Aquacontact Praha a pi'ipadne VSCHT Praha. Zasadnim zlomem pro i'izeni distribuce pitne vody je, ze spolecnost podepsala smlouvu s firmou DHI Praha na tvorbu hydraulickeho matematickeho modelu, ktery exaktne bude definovat a monitorovat jednotlive provozni stavy skupinoveho vodovodu. Model bude schopny predikovat mozne scenare distribuce vody s cilem zajisteni kontinualni dodavky vody zakaznikum i pi'i havarijnich situacich. V ramci vyzkumu bude probihat sledovani koncentraci chl6ru v jednotlivych usecich skupinoveho vodovodu v zavislosti na fyzikalne chemickych vlastnostech vody, stai'i a zakalu. V navaznosti na tento model se pi'ipravuje autonomni system i'izeni poti'eb vody pro jednotliva spoti'ebiste tzv. Expertni system i'izeni. Oblast informatiky V roce 2010 probihala standardni obnova HW. Dale byl provaden upgrade IT prosti'edi a jednotlivych aplikaci. Ucetni jednotka T T T T T T Ucetni jednotka nema organizacni slozku podniku v zahranici. -I T 1 Vyznamna nasledna 1 udalost -I K datu sestaveni vyrocni -, zpravy nejsou spolecnosti znamy zadne vyznamne 1 nasledne udalosti, ktere by I ovlivnily ucetni zaverku k 31. prosinci I Predpokladany vyvoj ucetni jednotky -I K koncila smlouva 0 provozovani vodovodu a kanalizaci s mestem Rokycany. _ Tato smlouva byla prodlouzena az do ukonceni koncesniho i'izeni vyberu noveho I provozovatele, ktere probehne az behem roku 2011 a ve kterem chce Vodohospodai'ska 1 spolecnost Sokolov, s.r.o. uspet. Mesto Sokolov pozadalo 0 dotaci z Operacniho programu Zivotni prosti'edi na rekonstrukci 1 COV Sokolov. Jeji poskytnuti je podmineno splnenim pravidel SFZP, ktera budou -I zapracovana do provozni smlouvy s Mestem Sokolov a ovlivni podminky provozovani. ~ T Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. VZ 2010

11 Kanalizace Poslanim provozu kanalizace je mnoho cinnosti hlavnich i vedlejsich, jejichz vysledkem by melo byt bezpecne odvadeni odpadni vody do mista cisteni a nasledne kvalitne vycistenou vodu vratit zpet do rek a potoku. Provoz stokove site a cistiren odpadnich vod se ridi normovymi hodnotami CSN EN Venkovni systemy stokovych siti a kanalizacnich pripojek. Dale pak TNV Obsluha a udriba stokovych siti, TNV Obsluha a udrzba COV. Parametry provozu kanalizace Sokolov 187, leoteto byvatel napojenych n iiii kanalizacl1lll Parametry provozu kanalizace Rokycany 79, Statistika odstranenych poruch-kanal ~~.-.--;;:,.--.-_O::::""'--I ' ,. Vodohospodarska spolecnost Sokolov, S.r.O. VZ 2010

12 Vodovody Poslanim provozu vodovodu je plynule zasobovani obyvatelstva pitnou vodou a 5 tim spojena pece 0 svereny majetek. Mezi hlavni cinnosti provozu vodovodu pati'i udrzba vodohospodarskeho majetku die provoznich radu a smluv 0 provozovani 5 jednotlivymi vlastniky. Dale pak opravy poruchovych stavu, vymena a nove osazeni fakturacnich vodomeru, pravidelne odecty fakturacnich vodomeru a zakazkova cinnost. Pitna voda, kterou nase spolecnost dodava svym zakaznikum, paw k nejvice kontrolovanym slozkam stravy. Statistika odstranenych poruch - vodovody Parametry provozu vodovody Sokolov ". -, Ii -,t!;.,., *' '1;;.... ; ,I' Parametry provozu vodovody Rokycany ", '.. Wi"-".....; L Vodohospodarska spolecnost Sokolov, S.r.o. VZ 2010

13 Investice I v roce 2010 Vodohospodarska r spoleenost Sokolov, s.r.o. I proinvestovala z vlastnich r- finanenich prostredku eastku 0 L celkove vysi 10,2 mil. Ke. Investieni vydaje byly smerovany jednak do I rozsireni vybavenosti vlastniho ~ majetku (6,8 mil. Ke) a dale pak do L pronajateho vodohospodarskeho L zarizeni obci (3,4 mil. Ke) v ramci plneni smluvnich zavazku. Nejvice finanenich prostredku bylo vynalozeno na modernizaci vodarenskeho dispeeinku a jeho rozsireni. Nove byla na dispeeink pripojena armaturni sachta na odboece Rudolec -. ovna. Ve vodojemech Svatava Spic, Svatava Podlesi a Kralovske Poriei byly provedeny L vymeny ovladacich armatur, osazeny regulaeni a merici prvky. Pro tyto nove body byly take zhotovenya dodany rozvadeee s ridicimi systemy a zajisten dalkovy prenos RACOM. Po l -dokoneeni staveb elektropi'ipojek do vodojemu na jare v roce 2011 bude cely system oziven a odzkousen. V ramci modernizace dispeeinku byly zahajeny prace na implementaci systemu odporujiciho i'izeni vodarenske soustavy SVH na zaklade hydraulickeho modelu napojeneho L na dispeeersky system. L L. Dalsi finaneni prosti'edky byly vynalozeny na realizaci souboru L technologickych opatreni na upravne vody Horka. 8yla L provedena rekonstrukce pritokoveho potrubi DN 500 do I nadrzi rychlofiltru veetne uprav L regulace a rizeni. Uskuteenila se take vymena indukenich I prutokomeru, hlavnich meridel mnozstvi upravene vody, na I vytlaku do vodojemu Markvarec a vytlaku do vodojemu Castkov. I I. Na Rokycansku, v obci Dobriv, nase spoleenost investovala v ramci smluvniho zavazku 2 mil. Ke do noveho vodovodu pro budouci vystavbu RD v lokalite Horejsi Hut' II a provedla rekonstrukci poruchoveho vodovodu v lokalite Kudibalka. Vodohospodarska spolecnost Sokolov, S.r.o. VZ 2010

14 Oblast ochrany zivotniho prostredi Rok 2009 byl rokem ziskimi certifikatu ISO :2004 a jak ukazal rok 2010, udrfovani systemu stale vyzaduje urcity cas pro realizaci i'ady ukolij. System EMS se jeste stale nachazi na pocatku sve existence, a proto je dijlezite si vsimat vsech malickosti ktere posleze mohou znamenat celkove zefektivneni systemu. ' System environmentalniho managementu pi'inesl s sebou nejen ziskani obchodne vyuzivane vizitky _ certifikat ISO 14001, pi'inosy EMS Ize doposud zaznamenat pi'edevsim v podobe vcasneho rozpoznani problemij spojenych s zivotnim prostfedim, prijhlednosti nebezpeci, snizeni rizik havarii - zabraneni porucham, omezovani vzniku poruch s nebezpecnymi vlivy na zivotni prosti'edi Komunikace s externimi zainteresovanymi stranami V roce 2010 bylo provedeno nekolik kontrol. Pi'edmetiJ kontroly bylo hned nekolik: 1. jedna kontrola CIZP se tykala ovei'eni mnozstvi produkovaneho kalu na MCOV v Sokolove. 2. dalsi kontrola byla provadena na COV v Rokycanech na zaklade zakona c. 185/2001 Sb. oodpadech 3. 3 kontroly se tykaly kontroly odberu podzemnich vod a poplatkij na vybranych zdrojich kontrol bylo provedeno na cistirnach odpadnich vod die 112 a 114 zakona c.254/2001 Sb. 0 vodach Pi'edmetem kontroly prvnich peti j menovanych cistiren byly analyzy roku 2009 a jejich dodrfovani ve vztahu ke koncentracnim, bilancnim limitum stanovenych rozhodnutim vodopravniho ui'adu. Kontrolovany byly udaje v poplatkovych pi'iznanich a jejich soulad s provozni evidenci, dale pak kontroly mei'eni mnozstvi vypoustenych odpadnich vod. Nedilnou soucasti kontrol bylo mistni seti'eni vodnich del. Pi'i techto vsech patnacti kontrolach nebyly zjisteny zadne zavady, coz jiste svedci 0 pi'evazne velsiny zamestnancij. kvalitni praci Nakladani s chemickymi latkami Na upravnach pitnych vod odpovidaji spoti'eby stezejnich chemikalii tj. siranu hliniteho, chloru vapenneho hydratu mnozstvi vyrobene vody a kvalite surove vody, ktera byla upravovana. Na kazdem sti'edisku probehla v roce 2010 inventarizace vsech pouzivanych chemickych latek a pi'ipravkij. Kazde sti'edisko rna vytvoi'eny svijj reg istr chemickych latekipi'ipravkij. Havarijni pi'ipravenost V prijbehu roku 2010 probehl nacvik 3 havarijnich situaci. Nacvik byl zamei'en spise na likvidaci vzniklych unikij, ukapij nebezpecnych chemickych latek a pi'ipravku. Pi'i nacviku se ve vsech situacich ovei'ovala znalost, dovednosti a schopnosti zamestnancij, dale pak to, zda na vsech pracovistich jsou k dispozici postupy pro prevenci a likvidaci havarii, overovalo se operativni spojeni na kontaktni osoby a mista pro pi'ipad havarie, dale byla proverovana funkcnost protihavarijnich prosti'edkij. Nakladani s odpady V oblasti nakladani s odpady byla zvysena pozornost venovana ti'ideni a ukladani odpadij. Na zaklade tohoto opati'eni se zvysil pocet kontejnerij na ti'ideny odpad (papir, plasty na COV Sokolov). Likvidaci odpadij spolecnost realizovala prosti'ednictvim ovei'enych a zpijsobilych partnerij. Inventarizace zai'izeni. ktera mohou obsahovat PCB Ve smyslu 39 odst. 7) zakona c.185/2001 Sb. 0 odpadech nase spolecnost vedla inventarizaci zai'izeni, ktera mohou obsahovat latky s obsahem PCB ve vsech provozech ve sprave nasi spolecnosti. V soucasne dobe nejsou ve sprave spolecnosti VOSS s.r.o. zadna zai'izeni, ktera mohou obsahovat latky s obsahem PCB. Tim je splnena zakonna povinnost v terminu do zai'izeni dekontaminovat nebo odstranit, pokud neprokazi, ze zai'izeni neobsahuje PCB. Kvalita a vypousteni odpadnich vod Za obdobi 01-12/2010 bylo odebrano na cistirnach odpadnich vod 469 vzorku. Z toho je pi'ekroceno oproti vodopravnimu povoleni 47 vzorku, coz je 10 % nevyhovujicich vzorkij z celkoveho poctu odebranych. PriJmerna ucinnost cistiren odpadnich vod na ukazatel BSK 5 je vysoka 94,9%, die NL pak 92,97 %. Vodohospodarska spolecnost Sokolov, S.r.o. VZ 2010

15 Prohlaseni jednatele Prohlasuji, ze udaje v teto zprave byly pi'ipraveny s nalezitou peci a jsou uplne, prukazne a spravne. Ing. Zdenek Krceki jednatel v Sokolove dne 18. kvetna 2011 G) VEOLIA VODA VO DO ~ OSPODAi{sKA SPOLECNOST SOKOLOV s. r. o. jednatel Sokolov Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. VZ 2010

16 Vodohospod<irsk<i spolecnost Sokolov, S.r.o. VZ 2010

17 Zprava auditora Vodohospodarska spoiecnost Sokoiov, s.r.o. VZ 2010

18 Vodohospodarska spoiecnost Sokoiov, s.r.o. VZ 2010

19 KPM G Ceska republika Audit, S. r.o. Pobl'ezn[ 648/1 a Pra ha 8 l:eska rep ublika Telephone Fax Internet Zprava nezavish~ho auditora pro spolecnika spolecnosti Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. Ucetni Z:lverka Na zaklade provedeneho auditu jsme dne 16. brezna 2011 vydali k ucetni zaverce, ktera je soucasti teto ryrocni zpravy, zpravu nasledujiciho zneni: "Provedli jsme audit priloiene ucetni zaverky spolecnosti Vodohospodarska spolecnost Sokolov, S.LO., tj. rozvahy k 31. prosinci 2010, rykazu zisku a ztraty a prehledu 0 penemich tocich za rok 2010 a prilohy teto ucetni zaverky, vcetne popisu pouiit)ich ryznamnych ucetnich metod a ostatnich doplnujicich udaju. Udaje 0 spolecnosti Vodohospodarska spolecnost Sokolov, S.LO. jsou uvedeny v bode 1 prilohy teto ucetni zaverky. Odpovednost statutarniho organu ucetni jednotky za ucetni zavi!rku Statutarni organ spolecnosti Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. je odpovedny za sestaveni ucetni zaverky, ktera podava verny a poctiry obraz v souladu s ceskymi ucetnimi predpisy, a za takory vniti'ni kontrolni system, ktery povaiuje za nezbytny pro sestaveni ucetni zaverky tak, aby neobsahovala ryznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nasi odpovednosti je vyjadrit na zaklade provedeneho auditu ryrok k teto ucetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem 0 auditorech, Mezinarodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s temito predpisy jsme povinni dodriovat eticke poiadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali primerenou jistotu, ze ucetni zaverka neobsahuje ryznamne nespravnosti. Audit zahrnuje provedeni auditorskych postupu, jejichz chern je ziskat dukazni informace o castkach a skutecnostech uvedenych v ucetni zaverce. Vyber auditorskych postupu zavisi na usudku auditora, vcetne vyhodnoceni rizik, ie ucetni zaverka obsahuje ryznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Pri vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vniti'ni kontrolni system, ktery je relevantni pro sestaveni ucetni zaverky podavajici verny a poctiry obraz. CHern tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjacti'it se k ucinnosti vnitfniho kontrolniho systemu ucetni jednotky. Audit tei zahrnuje posouzeni vhodnosti pouzit)ich ucetnich metod, primerenosti ucetnich odhadu provedenych vedenim i posouzeni celkove prezentace ucetni zaverky. Jsme presvedceni, ze ziskane dukazni informace poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjactreni naseho ryroku. KPMG Ce ~~ rep ublika Audit. sr.o., a Czech limited liability company and a member firm 01 the KPMG network of independent memoor firms affiliated... ith KPMG International Cooperative r KPMG Intern ational"l. a Swiss entity OlJdlodnf rejstrik vedeny M~Slsk y m soudem v Praze oddil C. vlo2ka IC Ole CZ

20

21 Vyrok audilora Podle naseho nl\zoru ucetni zaverka podava verny a poetiry obraz aktiv a pasiv spolecnosti Vodohospodarska spolecnost Sokolov, S.r.o. k 31. prosinei 20 loa nakladu, vynosu a rysledku jejiho hospodareni a peneznieh toku za rok 2010 v souladu s ceskymi ucetnimi predpisy." Zpnlva 0 vztazich Provedli jsme overeni veene spravnosti ijdaju uvedenyeh ve zprave 0 vztazieh mezi propojenymi osobami spolecnosti Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. za rok koncici 31. prosineem Za sestaveni teto zpravy 0 vztazieh a jeji veenou spravnost je odpovedny statutarni organ spolecnosti. Nasi odpovednosti je vydat na zakjade provedeneho overeni stanovisko k teto zprave 0 vztazieh. Overeni jsme provedli v souladu s auditorskym standardem c. 56 Komory auditoru Ceske republiky. Tento standard vyzaduje, abyehom planovali a provedli overeni s chern ziskat omezenou jistotu, ze zprava 0 vztazich neobsahuje ryznamne veene nespn\vnosti. Overeni je omezeno predevsim na dotazovani praeovnfku spolecnosti a na analytieke postupy a ryberorym zpusobem provedene proverenf veene spravnosti ijdaju. Proto toto overenf poskytuje nizsf stupen jistoty nez audit. Audit zpravy 0 vztazieh jsme neprovadeli, a proto nevyjadrujeme vyrok auditora. Na zaklade naseho overeni jsme nezjistili tidne skutecnosti, ktere by nas vedly k domnenee, ze zprava 0 vztazieh mezi propojenymi osobami spolecnosti Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. za rok koncici 31. prosineem 2010 obsahuje ryznamne veene nespravnosti. Vyrocni zprava Provedli jsme overenf souladu ryrocnf zpravy s ryse uvedenou ijcetni zaverkou. Za spravnost ryrocnf zpravy je odpovedny statutarnf organ spolecnosti. Nasi odpovectnostf je vydat na zaklade provedeneho overenf ryrok 0 souladu ryrocnf zpravy s ucetnf zaverkou. Overeni jsme provedli v souladu s Mezinarodnfmi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikacnfmi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. Tyto standardy pozaduji, abyehom overenf naplanovali a proved Ii tak, abyehom zfskali primerenou jistotu, ze informaee obsazene ve ryrocni zprave, ktere popisujf skutecnosti, jez jsou tel. predmetem zobrazeni v ijcetnf zaveree, jsou ve vseeh ryznamnyeh ohledeeh v souladu s pffslusnou ucetnf zaverkou. Jsme presvedceni, ze provedene overenf poskytuje pfimereny podklad pro vyjadrenf naseho ryroku.

22

23 Podle naseho nazoru jsou informace uvedene ve ryrocni zpnive ve vsech ryznamnych ohledech v souladu s ryse uvedenou ucetni zaverkou. V Praze, dne 18. kvetna 20 II KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Opravneni cislo 71 Eric Stelfox Partner ~ii,cs, Partner Opravneni cislo 1197

24

25 Ocetni zeiverka sestavenei k 31. prosinci rozvaha a vykaz zisku a ztraty ve zjednodusene forme - rozvaha k 31. prosinci vykaz zisku a ztraty za rok koncici 31. prosincem pi'ehled 0 peneinich tocich za rok koncici 31. prosincem pi'iloha k ucetni zaverce za rok koncici 31. prosincem 2010 Vodohospodarska spolecnost Sokolov, S.r.O. VZ 2010

26 Rozvaha Vodohospodarska spolecnost Sokolov, S.r.o. VZ 2010

27 Vykaz zisku a ztraty za rok 2010 i.iiml l Vodohospodarska spolecnost Sokolov, S.r.o. VZ 2010

28 Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2010

29 KPMG ~esk' republikaaudlt, 5.r.O. Pobre1nr 648/ Prahs 8 ~es k.6 republika Telephone Fax Intemet Zprava nezavish~ho auditora pro spolecnfka spolecnosti Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. Provedli isme audit prilo~ene u~etnf zav!rky spole~nosti Vodohospodafslci spole~nost Sokolov, s.r.o., tj. rozvahy k 31. prosinei 2010, vykazu zisku a ztrat)' a pfehledu 0 pen!tnfch toeleh za rok 20 loa pfilohy teto u~tni zav!rky, v~etn! popisu potilitjeh vyznamnyeh u~1l1fch metod a ostatnfch dopl~ujfefeh udaju. Udaje 0 spole~nosti Vodohospodafslci spole~nost Sokolov, s.r.o.isou uvedeny v bod! I pf(lohy teto u~tni zav!rky. Odpovednost statutarniho organu ui!etnl jednotky za ui!etnl zaverku Statutamf organ spole~nosti VodohospodMslci spole~nost Sokolov, s.r.o. je odpov!dny za sestavenf Me1l1f zaverky, ktera podavil verny a poctivy obraz v souladu s ~esjcymi u~e1l1fmi pfedpisy, a za takovy vnitlnf kontrolnf system, ktery pov.wje za nezbytny pro sestavenf u~etni zav!rky tak, aby neobsahovala vjznamne nesprilvnosti zpusobene podvodem nebo ehybou. Odpovednost auditora N~f odpovmnost! je vyjildfit n. zilklad! provedeneho auditu vjrok k teto (j~etni zaveree. Audit isme provedli v souladu se zilkonem 0 auditoreeh, Mezinilrodnlmi auditorsjcymi standardy a souvisejfelmi aplika~nfmi dolo:!kami Komory auditoro Ceske republiky. V souladu s temito pfedpisy jsme povinni dodnovat etieke pofudavky a naplanov.t a provest audit tak, abyehom zfskali pi'imefenou jistotu, ~e u~etnl zaverka neobsahuje vyznarnne nesprilvnosti. Audit zahmuje provedenl auditorskyeh postupo, jej ie~ e(lem je zfskat dokaznl informaee o ~i\stlcieh a skute~nosteeh uvedenyeh v u~tnl zaveree. Vyber auditorskyeh postupo zavisf n. Usudku auditora, v~etne vyhodnoeenf rizik, fu Metnl zaverka obsahuje vyznamne nespravnosli zpusobene podvodem nebo ehybou. Pfi vyhodnocovilnf teehto rizik auditor posoudl vnitlnf kontrolnf system, ktery je relevantnl pro sestavenl (j~etnl zaverky podavajlef verny a poetivy obraz. CUem tohoto posouzenl je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjildfit se k Minnosti vnitfnfho kontrolnlho systemu u~etnl jednotky. Audit tez zahmuje posouzenl vhodnosti poutitjeh u~tnieh metod, pi'imefenosti u~etnlch odhado provedenyeh vedenfm i posouzenl eelkove prezentaee Metnl zaverky. Jsme pfesved~eni, to zfskane dokaznl inform ace poskytujf dosl.t~ny a vhodny zilklad pro vyjildfenf ~eho vjroku. kpmg tesk',ej)ublikll Audit. s.r.o" a CliIdI r~ &ebllitv ~ IlV,"d a memllef Inn 01 the "PMG ne twork 0/ Illdepe!ldelll me mb." fi rms IImbled... ith KPMG Inttmatloroai CooperstJve n:': PMG lr1ttrnslt01\11lt 5>NISS en ~'y. Obcr.oUnr r' ls,n~ vedo~ M!stst;rn soudltltl v Prllle oddll C, viotu It Ole CZS

30 Vyrok auditora Podle n~eho mlzoru u/!otni zav!rka podava v~my a poctiry obraz aktiv a pasiv spole~dosti Vodohospodal'ska spol~nost Sokolov, s.r.o. k 31. prosinci 2010 a nilkladll, rynoso a rysledku jejfho hospodafeni a pen!fuich tom za rok 2010 v souladu s ~esk:ymi u~etnimi pfedpisy. V Praze, dne 16. bfezna 2011 ~~~C ~~~ KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Opravooni ~islo 71 Eric Stelfox Partner Ing. Otakar Hora esc. Partner Opravn!nf ~fslo 1197

31 Identifikaetll ~fslo ROZVAHA v plnem rozsahu k 31. prosinci 2010 ( v tislclch K~ ) Obchodnr flnna a sidle VodohospodArsk6 spoleenost Sokolov.!:!!.9...,_.~..".. Dimitrovova 1619 SO'k:OiO"V '0; _'".!!~ republ~. Ozn~. AKTIVA b c AKTlVACELKEM ( ) 001 A. Pohledtvky za upsanj dklad"t keptt B. Dlouhodobj majetek (f ) 003 B.I. DlouhodotJ9 nehmotn9 majetek (1'.05 at 12) ZIil.ovacf vydaje 005 ~. 2. Nehmotn6 yysfedky vj'zkumu a '1VOie Software OOT 4. Ocenltelntl prav Goodwill Jln9 dloullodobj' nehmofny majetek Nedoko~ dlouhodoby nehmotn9 mejetek Poskymst6 mlohy ne dlouhodoby nehmotny majelbk mouhodobj' hmotny majetek cr.14 at 22) 013 B.lI.1. Po_ Stavby Samostatn6 mo\lit4 v!ci a soubory movitych vilel Plstlte!sk6 celky trvaljch porosti! 017 S. DospAla zvlrata a jeji h sku piny JlnY d1ouhodoby hmotny majatek N9dokon~ dlouhodoby hmotn5' majetek PoskytnuM z4lohy na dlouhodoby hmomy ma.fetek Oceflovacf romll k nabytemu majetku 022 B.m. DlouhodobY finanrol majetek (r.24 af. 30) podny v ovlltdanich a Rzenych osomch Podlly v Obltnlch jednotkikh pod podstatnym vlivem ostatnl dlou~ cenrw: papfry a podlly PuJav a Wiry - ovi.tdajlcr a ftdk:r osaba, pods1atn9 vrlv Jln9 dlouhodoby ftnan(:nl majetek Pofizovany dlouhodob9 finan~nl majetek F'oskytnutl! z6lohy ns dlouhodobf' fin8n~ nl majetek 030 BftM: u!etnf obdobl Mln.6tetnr obdobf Brutt. Korekce Natto Netttt Tn 424-* ne n

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele............. 6 Profil společnosti........................ 7 Základní údaje o společnosti k 31. 12. 2013....... 8 Pracoviště společnosti...................

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 V Praze dne 28. června 2013 www.europ-assistance.cz Obsah Obecná část 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI 5 VLASTNICKÁ STRUKTURA

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Financování bez hranic

Financování bez hranic Výroční zpráva 2012 Financování bez hranic UniCredit Leasing CZ, a. s., je jednou z největších společností na českém trhu, která nabízí leasingové a úvěrové produkty nejenom pro financování osobních vozidel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva. 13 07. 31 str. Obsah. Základní údaje o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012

03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva. 13 07. 31 str. Obsah. Základní údaje o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012 Výroční zpráva 2012 Obsah Základní údaje 3 01. 4 02. 6 o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012 03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva nezávislého auditora 11 06. Účetní závěrka

Více

1. Úvodní slovo zakladatele

1. Úvodní slovo zakladatele Výroční zpráva 2014 Obsah 1. Úvodní slovo zakladatele... 3 2. Vznik a účel Nadace Karla Janečka... 4 3. Identifikační údaje Nadace Karla Janečka... 4 4. Lidé v Nadaci Karla Janečka... 4 5. Činnost Nadace

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více