Vyrocni zprava Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyrocni zprava 2010. Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o."

Transkript

1 Vyrocni zprava 2010 Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. Vodohospodarskil spolecnost Sokolov, s.r.o. VZ 2010

2 I Obsah 1. Obsah 2. Zakladni udaje 3. Klicove udaje 4. Organizacni struktura 5. Pi'istup k zakaznikovi 6. ISO, zakaznicky casopis, pruzkum spokojenosti 7. Zodpoved nost 8. Solidarita 9. Inovace 10. Kanalizace 11. Vodovody 12. Investice 13. Ochrana zivotniho prosti'edi 14. Prohlaseni jednatele 15. Zprava auditora 16. Ucetni zaverka spolecnosti k Zprava 0 vztazich mezi propojenymi osobami - - Vodohospodaiska spolecnost Sokolov, s.r.o. VZ 2010

3 a ~ I Obchodni jmeno: I Pnlvni forma: I Sidlo spolecnosti: I Identifikacni cislo: ladni ud~q; Vodohospodarskil spolecnost Sokolov, s.r.o. spolecnost s rucenim omezenym J. Dimitrova 1619, Sokolov : Daiiove identifikacni cislo: CZ lilt!t II Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. VZ 2010

4 Klicove udaje Sluzby pro: Pocet zamestnancu Mnozstvi vyrobene vody: Mnozstvi fakturovane vody: Mnozstvi vody pi'edane: Delka provozovanych siti: Pocet upraven vody: byvatel tis. m tis m tis m km 5 Mnozstvi vycistenych odpadnich vod: Delka kanalizacnich siti pi'ipojkami Pocet provozovanych COV: Pocet obyvatel pi'ipojenych na COV: 6791 tis. m km VodOhospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. VZ 2010

5 Organizacni struktura k I ~ -I I I """- I 1,II I J """-- I...,... I spec.. BOZP a PO I "" I -- I- H -,- I H I """... ""'"' 1 H I H """'-..,.;, - 1 H -, I 1 H I H _DIlCt:N I H 1 H ~"""' I H -- I...-~ I H I H _Ct:N_ 1 H... =-l r "". 1 H """'-'-- addf8. li!rrna m2il "". H _SlIII I H _ I-I.. _.J H 1 L...j H _w... 1 H _"""'... I -1 """' H IY "".- -, '-1 -_ I, 1iiI "" """""'I I 1-1 I Organizacni zmeny v roce 2010 Behem roku 2010 doslo k nasledujicfm zmenam: vznik pozice manazera vyrobniho utvaru, ktery prebira povinnosti a pravomoci zanikajicich pozic manazera provozu siti - vodovody a manazera provozu siti - kanalizace presun techniku mereni siti z technickeho utvaru do prime podrizenosti vedoucimu oddeleni technicko - provozni cinnosti (v ramci vyrobniho utvaru) stredisko odectove sluzby je primo podrizeno vedoucimu technologickeho servisu pozice vedouci oddeleni podpory IT a specialista BOZP a PO jsou primo podrizeny rediteli spolecnosti prerozdeleni cinnosti Referatu odecitac, preseti'ovac, ref. komunikace - fakturace v provozu Rokycany, zruseni funkce ucetni - pokladni Vodohospodarska spolecnost Sokolov, S.r.o. VZ 2010

6 Pffstup k zeikaznikovi Zakaznicke oddeheni V ramci poskytovani komplexnich sluzeb odberatelum nabizi nase spolecnost vysoky komfort zakaznickych sluzeb. Sluzby jsou rozdeleny do dvou zakladnich forem, a to obchodni a technicke. Obchodni oddeleni Zakaznici si zde sjednavaji obchodni smlouvy na odber pitne vody a odvadlmi odpadnich vod. Rovnez se zde vyi'izuji reklamace uzavi'enych smluv a ostatni stiznosti spojene s obchodnimi smlouvami. Technicke oddeleni Zde si zakaznik sjednava technicke podminky pro napojeni na vodovodni i'ad a kanalizacni stoku. Dostava zde bezplatne vyjadi'eni 0 veskerych VH sitich pro pi'ipad stavebni cinnosti. Projektanti zde konzultuji projektovou dokumentaci a je zde moznost vyuzit data z geografickeho informacniho systemu, kde jsou v digitalni podobe vsechny dulezite technicke informace. Sjednoceni smluvnich podminek pro zakazniky sku piny Veolia V ramci splneni podminek novely zakona 0 vodovodech a kanalizacich pi'ipravila spolecnost nove smlouvy pro odber pitne vody a odvadeni odpadnich vod a postupne vyzyva vsechny zakazniky k jejich odsouhlaseni. Hodnoty zakaznickeho oddeleni V souvislosti s implementaci a certifikaci standardu jakosti do nasi spolecnosti jsme pi'ijali i kriterium hod not, ktere pro zakaznicke oddeleni zni: "Neustale pozorne a s profesionalnim pi'istupem naslouchat nasim zakaznikum, tak, abychom se mohli pi'izpusobit jejich poti'ebam a byli schopni tyto poti'eby pi'edvidat a vytviji'et se zakazniky solidni a dlouhodobe vazbv." Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. VZ 2010

7 Integrovany system managementu V roce 2010 spolecnost uspieme obhajila standardy pi'edepsane normami C5N EN ISO 9001 :2009, C5N EN ISO 14001: 2004 a B5 OH5A : 2007, ktere jsou soucasti Integrovaneho systemu managementu. I LL-C [CertificatIon) r. ~,_ ' " ;...,- "~n<>so",b r,,,,,,",,,,... t~ r.o... ~.-.--~ ,,,,... ~ " _..._ ~ ". _._." V roce 2010 se Vodohospodarska spolecnost 50kolov, s.r.o., zapojila do akce "Kohoutkova". 5polecnost tim podpoi'ila trend, kdy se do restauraci, kavaren a pohostinstvi vraci voda z kohoutku. Restauracim, ktere se rozhodly do projektu zapojit, byl proveden zdarma rozbor vody a pote obdrzely karafy, z kterjch mohou servirovat hostum zdarma vodu z kohoutku. V nasem regionu se do akce zapojilo 7 restauraci. VZ 2010

8 Zodpovednost Zamestnanci K bylo ve spolecnosti zamestnano 166 osob. Zcelkoveho poctu 166 zamestnancu pracuje ve vodohospodai'skych provozech v delnickych profesich 114 pracovniku. Ve vyrobnim utvaru v Sokolove na vodovodech pracuje 33 vyrobnich pracovniku a na kanalizacich pracuje 41 vyrobnich pracovniku. Na provoze v Rokycanech pracuje celkem 40 vyrobnich pracovniku (z toho 18 na kanalizacich a 22 na vodovodech). Administrativne technickych pracovniku je ve spolecnosti 52. Kolektivni smlouva Po cely rok 2010 probihala intenzivni jednani managementu s odborovou organizaci spolecnosti, jejichz vysledek pi'inesl navyseni mezd v prumeru 0 2,7 %. Spolecnost tak i v lonskem roce potvrdila, ze umi naslouchat poti'ebilm svych zamestnancu i v dobe poklesu pi'edpokladanych trzeb za vodne a stocne. Setkani se zamestnanci,, fo) ~. ". '} It ~- Spolecnost uspoi'adala v lonskem roce nekolik spolecenskych a sportovnich akci pro zamestnance. Jako kazdy rok pi'ipravilo take vedeni spolecnosti a odborova organizace tradicni led nove setkani vsech zamestnancu v Sokolove a v Rokycanech. Vzdelavani zamestnancu spolecnosti v lonskem roce spolecnost venovala pozornost vzdelavani zamestnancu. Diky spolupraci s Institutem environmentalnich sluzeb a jeho nabizenym programum maturitniho a bakalarskeho studia jsou ve spolecnosti zamestnanci, ktei'i si zvysuji svou kvalifikaci. Velky duraz byl kladen na vzdelavani zamestnancu v oblasti poskytovani prvni pomoci, poznavani rizik a opati'eni k jejich eliminaci. Interni komunikace Zamestnanci ziskavaji aktualni informace 0 spolecnosti pi'edevsim prosti'ednictvim intranetu a od svych nadi'izenych. Oblibenym informacnim kanalem je tez magazin sdolecnosti. Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. VZ 2010

9 ~ ~""I MiniGranty voo.. J VEOLIA V roce 2010 nabidla Vodohospodai'ska spolecnost Sokolov, s.r.o. ve spolupraci s Nadacnim fondem Veolia Voda svym zamestnancum pi'ilezitost ziskat financni podporu dobrovolnickych a vei'ejne prospesnych aktivit ve forme MiniGrantu. ~ J j j j V regionu, kde pusobi Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o., obdrzely podporu dva projekty. Prvni MiniGrant, pod nazvem "Odborna socialni poradna", putoval do Obcanskeho sdruzeni Otociste. Za pomoci ziskane financni podpory se podai'ilo zrekonstruovat socialni zai'izeni v Odborne poradne v Chodove. Druhy MiniGrant, pod nazvem "St'astny usmev deti", ziskala Matei'ska skola v Habartove. Diky ziskane financni podpoi'e byla zakoupena na zahradu skolky skluzavku. MiniGranty svou podstatou pi'ispivaji k rozvoji ceskeho firemniho dobrovolnictvl. Vytvai'i pi'ilezitost pro dobre skutky a radost ze sdileni, ktera k dobrovolnictvi neodmyslitelne paul. Spoluprilce se skolami I v roce 2010 spolecnost spolupracovala se J skolami a napomahala tak k vychove mladych vodohospodai'u. j V prubehu podzimu byla vyhlasena nova internetova vychovne vzdelavaci soutez s nazvem j SOS Biodiverzita pro zaky ti'id zakladnich I skol. Cilem souteze bylo upozornit deti na jeden z nejvaznejsich globillnich problemu, kterym je I ubyvani biodiverzity, tedy rozmanitosti zivych, organismu a zaroven je informovat 0 zpusobech, j kterymi Ize ztratu biodiverzity zpomalit. Z mnoha pi'ihlasenych zakladnich skol v nasem J regionu se nejuspesnejsim stal kolektiv osme ti'idy z 2. zakladni skoly, v Rokycanove ulici J v Sokolove. j j j J Spoluprace pokracovala se zakladnimi i se sti'ednimi skolami. Behem celeho roku umoznovali zamestnanci upravny vody a cistiren odpadnich vod studentum exkurze na provozovnach s odbornym vykladem procesu. Exkurze byly umozneny i siroke vei'ejnosti. Vodohospodarsk<i spolecnost Sokolov, s.r.o. VZ 2010

10 Inovace Ve spolupraci s Mestem Sokolov a Mestem Rokycany byly v roce 2010 pi'ipravovany zadavaci projekty na intenzifikaci COV Sokolov a dostavbu kanalizace v Rokycanech z duvodu naplneni implementacnich smernic Evropske unie a optimalizace provoznich nakladu. Byly zpracovany zadosti 0 dotaci na intenzifikaci upraven vod Horka a Janov. Probehla vyberova i'izeni na zhotovitele a v zaveru roku doslo k podepsani dilcich smluv 0 provedeni dila. Oblast vedy a vyzkumu. Ve spolupraci s chemickymi zavody Sokolov (Momentive) i'esi moznost recyklace odpadnich vod vypoustenych z COV Sokolov a jeji castecne zpetne vyuziti jako zdroje surove vody pro upravu na demi vodu pro chladici systemy provozu energetiky. Soucasti projektu je pi'evedeni odpadnich vod z komplexu Momentive na MCOV. V ramci definovani biodegradability odpadnich vod a mozne inhibice cisticiho procesu spolecnost provadi vyzkum ve spolupraci s fi. Aquacontact Praha a pi'ipadne VSCHT Praha. Zasadnim zlomem pro i'izeni distribuce pitne vody je, ze spolecnost podepsala smlouvu s firmou DHI Praha na tvorbu hydraulickeho matematickeho modelu, ktery exaktne bude definovat a monitorovat jednotlive provozni stavy skupinoveho vodovodu. Model bude schopny predikovat mozne scenare distribuce vody s cilem zajisteni kontinualni dodavky vody zakaznikum i pi'i havarijnich situacich. V ramci vyzkumu bude probihat sledovani koncentraci chl6ru v jednotlivych usecich skupinoveho vodovodu v zavislosti na fyzikalne chemickych vlastnostech vody, stai'i a zakalu. V navaznosti na tento model se pi'ipravuje autonomni system i'izeni poti'eb vody pro jednotliva spoti'ebiste tzv. Expertni system i'izeni. Oblast informatiky V roce 2010 probihala standardni obnova HW. Dale byl provaden upgrade IT prosti'edi a jednotlivych aplikaci. Ucetni jednotka T T T T T T Ucetni jednotka nema organizacni slozku podniku v zahranici. -I T 1 Vyznamna nasledna 1 udalost -I K datu sestaveni vyrocni -, zpravy nejsou spolecnosti znamy zadne vyznamne 1 nasledne udalosti, ktere by I ovlivnily ucetni zaverku k 31. prosinci I Predpokladany vyvoj ucetni jednotky -I K koncila smlouva 0 provozovani vodovodu a kanalizaci s mestem Rokycany. _ Tato smlouva byla prodlouzena az do ukonceni koncesniho i'izeni vyberu noveho I provozovatele, ktere probehne az behem roku 2011 a ve kterem chce Vodohospodai'ska 1 spolecnost Sokolov, s.r.o. uspet. Mesto Sokolov pozadalo 0 dotaci z Operacniho programu Zivotni prosti'edi na rekonstrukci 1 COV Sokolov. Jeji poskytnuti je podmineno splnenim pravidel SFZP, ktera budou -I zapracovana do provozni smlouvy s Mestem Sokolov a ovlivni podminky provozovani. ~ T Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. VZ 2010

11 Kanalizace Poslanim provozu kanalizace je mnoho cinnosti hlavnich i vedlejsich, jejichz vysledkem by melo byt bezpecne odvadeni odpadni vody do mista cisteni a nasledne kvalitne vycistenou vodu vratit zpet do rek a potoku. Provoz stokove site a cistiren odpadnich vod se ridi normovymi hodnotami CSN EN Venkovni systemy stokovych siti a kanalizacnich pripojek. Dale pak TNV Obsluha a udriba stokovych siti, TNV Obsluha a udrzba COV. Parametry provozu kanalizace Sokolov 187, leoteto byvatel napojenych n iiii kanalizacl1lll Parametry provozu kanalizace Rokycany 79, Statistika odstranenych poruch-kanal ~~.-.--;;:,.--.-_O::::""'--I ' ,. Vodohospodarska spolecnost Sokolov, S.r.O. VZ 2010

12 Vodovody Poslanim provozu vodovodu je plynule zasobovani obyvatelstva pitnou vodou a 5 tim spojena pece 0 svereny majetek. Mezi hlavni cinnosti provozu vodovodu pati'i udrzba vodohospodarskeho majetku die provoznich radu a smluv 0 provozovani 5 jednotlivymi vlastniky. Dale pak opravy poruchovych stavu, vymena a nove osazeni fakturacnich vodomeru, pravidelne odecty fakturacnich vodomeru a zakazkova cinnost. Pitna voda, kterou nase spolecnost dodava svym zakaznikum, paw k nejvice kontrolovanym slozkam stravy. Statistika odstranenych poruch - vodovody Parametry provozu vodovody Sokolov ". -, Ii -,t!;.,., *' '1;;.... ; ,I' Parametry provozu vodovody Rokycany ", '.. Wi"-".....; L Vodohospodarska spolecnost Sokolov, S.r.o. VZ 2010

13 Investice I v roce 2010 Vodohospodarska r spoleenost Sokolov, s.r.o. I proinvestovala z vlastnich r- finanenich prostredku eastku 0 L celkove vysi 10,2 mil. Ke. Investieni vydaje byly smerovany jednak do I rozsireni vybavenosti vlastniho ~ majetku (6,8 mil. Ke) a dale pak do L pronajateho vodohospodarskeho L zarizeni obci (3,4 mil. Ke) v ramci plneni smluvnich zavazku. Nejvice finanenich prostredku bylo vynalozeno na modernizaci vodarenskeho dispeeinku a jeho rozsireni. Nove byla na dispeeink pripojena armaturni sachta na odboece Rudolec -. ovna. Ve vodojemech Svatava Spic, Svatava Podlesi a Kralovske Poriei byly provedeny L vymeny ovladacich armatur, osazeny regulaeni a merici prvky. Pro tyto nove body byly take zhotovenya dodany rozvadeee s ridicimi systemy a zajisten dalkovy prenos RACOM. Po l -dokoneeni staveb elektropi'ipojek do vodojemu na jare v roce 2011 bude cely system oziven a odzkousen. V ramci modernizace dispeeinku byly zahajeny prace na implementaci systemu odporujiciho i'izeni vodarenske soustavy SVH na zaklade hydraulickeho modelu napojeneho L na dispeeersky system. L L. Dalsi finaneni prosti'edky byly vynalozeny na realizaci souboru L technologickych opatreni na upravne vody Horka. 8yla L provedena rekonstrukce pritokoveho potrubi DN 500 do I nadrzi rychlofiltru veetne uprav L regulace a rizeni. Uskuteenila se take vymena indukenich I prutokomeru, hlavnich meridel mnozstvi upravene vody, na I vytlaku do vodojemu Markvarec a vytlaku do vodojemu Castkov. I I. Na Rokycansku, v obci Dobriv, nase spoleenost investovala v ramci smluvniho zavazku 2 mil. Ke do noveho vodovodu pro budouci vystavbu RD v lokalite Horejsi Hut' II a provedla rekonstrukci poruchoveho vodovodu v lokalite Kudibalka. Vodohospodarska spolecnost Sokolov, S.r.o. VZ 2010

14 Oblast ochrany zivotniho prostredi Rok 2009 byl rokem ziskimi certifikatu ISO :2004 a jak ukazal rok 2010, udrfovani systemu stale vyzaduje urcity cas pro realizaci i'ady ukolij. System EMS se jeste stale nachazi na pocatku sve existence, a proto je dijlezite si vsimat vsech malickosti ktere posleze mohou znamenat celkove zefektivneni systemu. ' System environmentalniho managementu pi'inesl s sebou nejen ziskani obchodne vyuzivane vizitky _ certifikat ISO 14001, pi'inosy EMS Ize doposud zaznamenat pi'edevsim v podobe vcasneho rozpoznani problemij spojenych s zivotnim prostfedim, prijhlednosti nebezpeci, snizeni rizik havarii - zabraneni porucham, omezovani vzniku poruch s nebezpecnymi vlivy na zivotni prosti'edi Komunikace s externimi zainteresovanymi stranami V roce 2010 bylo provedeno nekolik kontrol. Pi'edmetiJ kontroly bylo hned nekolik: 1. jedna kontrola CIZP se tykala ovei'eni mnozstvi produkovaneho kalu na MCOV v Sokolove. 2. dalsi kontrola byla provadena na COV v Rokycanech na zaklade zakona c. 185/2001 Sb. oodpadech 3. 3 kontroly se tykaly kontroly odberu podzemnich vod a poplatkij na vybranych zdrojich kontrol bylo provedeno na cistirnach odpadnich vod die 112 a 114 zakona c.254/2001 Sb. 0 vodach Pi'edmetem kontroly prvnich peti j menovanych cistiren byly analyzy roku 2009 a jejich dodrfovani ve vztahu ke koncentracnim, bilancnim limitum stanovenych rozhodnutim vodopravniho ui'adu. Kontrolovany byly udaje v poplatkovych pi'iznanich a jejich soulad s provozni evidenci, dale pak kontroly mei'eni mnozstvi vypoustenych odpadnich vod. Nedilnou soucasti kontrol bylo mistni seti'eni vodnich del. Pi'i techto vsech patnacti kontrolach nebyly zjisteny zadne zavady, coz jiste svedci 0 pi'evazne velsiny zamestnancij. kvalitni praci Nakladani s chemickymi latkami Na upravnach pitnych vod odpovidaji spoti'eby stezejnich chemikalii tj. siranu hliniteho, chloru vapenneho hydratu mnozstvi vyrobene vody a kvalite surove vody, ktera byla upravovana. Na kazdem sti'edisku probehla v roce 2010 inventarizace vsech pouzivanych chemickych latek a pi'ipravkij. Kazde sti'edisko rna vytvoi'eny svijj reg istr chemickych latekipi'ipravkij. Havarijni pi'ipravenost V prijbehu roku 2010 probehl nacvik 3 havarijnich situaci. Nacvik byl zamei'en spise na likvidaci vzniklych unikij, ukapij nebezpecnych chemickych latek a pi'ipravku. Pi'i nacviku se ve vsech situacich ovei'ovala znalost, dovednosti a schopnosti zamestnancij, dale pak to, zda na vsech pracovistich jsou k dispozici postupy pro prevenci a likvidaci havarii, overovalo se operativni spojeni na kontaktni osoby a mista pro pi'ipad havarie, dale byla proverovana funkcnost protihavarijnich prosti'edkij. Nakladani s odpady V oblasti nakladani s odpady byla zvysena pozornost venovana ti'ideni a ukladani odpadij. Na zaklade tohoto opati'eni se zvysil pocet kontejnerij na ti'ideny odpad (papir, plasty na COV Sokolov). Likvidaci odpadij spolecnost realizovala prosti'ednictvim ovei'enych a zpijsobilych partnerij. Inventarizace zai'izeni. ktera mohou obsahovat PCB Ve smyslu 39 odst. 7) zakona c.185/2001 Sb. 0 odpadech nase spolecnost vedla inventarizaci zai'izeni, ktera mohou obsahovat latky s obsahem PCB ve vsech provozech ve sprave nasi spolecnosti. V soucasne dobe nejsou ve sprave spolecnosti VOSS s.r.o. zadna zai'izeni, ktera mohou obsahovat latky s obsahem PCB. Tim je splnena zakonna povinnost v terminu do zai'izeni dekontaminovat nebo odstranit, pokud neprokazi, ze zai'izeni neobsahuje PCB. Kvalita a vypousteni odpadnich vod Za obdobi 01-12/2010 bylo odebrano na cistirnach odpadnich vod 469 vzorku. Z toho je pi'ekroceno oproti vodopravnimu povoleni 47 vzorku, coz je 10 % nevyhovujicich vzorkij z celkoveho poctu odebranych. PriJmerna ucinnost cistiren odpadnich vod na ukazatel BSK 5 je vysoka 94,9%, die NL pak 92,97 %. Vodohospodarska spolecnost Sokolov, S.r.o. VZ 2010

15 Prohlaseni jednatele Prohlasuji, ze udaje v teto zprave byly pi'ipraveny s nalezitou peci a jsou uplne, prukazne a spravne. Ing. Zdenek Krceki jednatel v Sokolove dne 18. kvetna 2011 G) VEOLIA VODA VO DO ~ OSPODAi{sKA SPOLECNOST SOKOLOV s. r. o. jednatel Sokolov Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. VZ 2010

16 Vodohospod<irsk<i spolecnost Sokolov, S.r.o. VZ 2010

17 Zprava auditora Vodohospodarska spoiecnost Sokoiov, s.r.o. VZ 2010

18 Vodohospodarska spoiecnost Sokoiov, s.r.o. VZ 2010

19 KPM G Ceska republika Audit, S. r.o. Pobl'ezn[ 648/1 a Pra ha 8 l:eska rep ublika Telephone Fax Internet Zprava nezavish~ho auditora pro spolecnika spolecnosti Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. Ucetni Z:lverka Na zaklade provedeneho auditu jsme dne 16. brezna 2011 vydali k ucetni zaverce, ktera je soucasti teto ryrocni zpravy, zpravu nasledujiciho zneni: "Provedli jsme audit priloiene ucetni zaverky spolecnosti Vodohospodarska spolecnost Sokolov, S.LO., tj. rozvahy k 31. prosinci 2010, rykazu zisku a ztraty a prehledu 0 penemich tocich za rok 2010 a prilohy teto ucetni zaverky, vcetne popisu pouiit)ich ryznamnych ucetnich metod a ostatnich doplnujicich udaju. Udaje 0 spolecnosti Vodohospodarska spolecnost Sokolov, S.LO. jsou uvedeny v bode 1 prilohy teto ucetni zaverky. Odpovednost statutarniho organu ucetni jednotky za ucetni zavi!rku Statutarni organ spolecnosti Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. je odpovedny za sestaveni ucetni zaverky, ktera podava verny a poctiry obraz v souladu s ceskymi ucetnimi predpisy, a za takory vniti'ni kontrolni system, ktery povaiuje za nezbytny pro sestaveni ucetni zaverky tak, aby neobsahovala ryznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nasi odpovednosti je vyjadrit na zaklade provedeneho auditu ryrok k teto ucetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem 0 auditorech, Mezinarodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s temito predpisy jsme povinni dodriovat eticke poiadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali primerenou jistotu, ze ucetni zaverka neobsahuje ryznamne nespravnosti. Audit zahrnuje provedeni auditorskych postupu, jejichz chern je ziskat dukazni informace o castkach a skutecnostech uvedenych v ucetni zaverce. Vyber auditorskych postupu zavisi na usudku auditora, vcetne vyhodnoceni rizik, ie ucetni zaverka obsahuje ryznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Pri vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vniti'ni kontrolni system, ktery je relevantni pro sestaveni ucetni zaverky podavajici verny a poctiry obraz. CHern tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjacti'it se k ucinnosti vnitfniho kontrolniho systemu ucetni jednotky. Audit tei zahrnuje posouzeni vhodnosti pouzit)ich ucetnich metod, primerenosti ucetnich odhadu provedenych vedenim i posouzeni celkove prezentace ucetni zaverky. Jsme presvedceni, ze ziskane dukazni informace poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjactreni naseho ryroku. KPMG Ce ~~ rep ublika Audit. sr.o., a Czech limited liability company and a member firm 01 the KPMG network of independent memoor firms affiliated... ith KPMG International Cooperative r KPMG Intern ational"l. a Swiss entity OlJdlodnf rejstrik vedeny M~Slsk y m soudem v Praze oddil C. vlo2ka IC Ole CZ

20

21 Vyrok audilora Podle naseho nl\zoru ucetni zaverka podava verny a poetiry obraz aktiv a pasiv spolecnosti Vodohospodarska spolecnost Sokolov, S.r.o. k 31. prosinei 20 loa nakladu, vynosu a rysledku jejiho hospodareni a peneznieh toku za rok 2010 v souladu s ceskymi ucetnimi predpisy." Zpnlva 0 vztazich Provedli jsme overeni veene spravnosti ijdaju uvedenyeh ve zprave 0 vztazieh mezi propojenymi osobami spolecnosti Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. za rok koncici 31. prosineem Za sestaveni teto zpravy 0 vztazieh a jeji veenou spravnost je odpovedny statutarni organ spolecnosti. Nasi odpovednosti je vydat na zakjade provedeneho overeni stanovisko k teto zprave 0 vztazieh. Overeni jsme provedli v souladu s auditorskym standardem c. 56 Komory auditoru Ceske republiky. Tento standard vyzaduje, abyehom planovali a provedli overeni s chern ziskat omezenou jistotu, ze zprava 0 vztazich neobsahuje ryznamne veene nespn\vnosti. Overeni je omezeno predevsim na dotazovani praeovnfku spolecnosti a na analytieke postupy a ryberorym zpusobem provedene proverenf veene spravnosti ijdaju. Proto toto overenf poskytuje nizsf stupen jistoty nez audit. Audit zpravy 0 vztazieh jsme neprovadeli, a proto nevyjadrujeme vyrok auditora. Na zaklade naseho overeni jsme nezjistili tidne skutecnosti, ktere by nas vedly k domnenee, ze zprava 0 vztazieh mezi propojenymi osobami spolecnosti Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. za rok koncici 31. prosineem 2010 obsahuje ryznamne veene nespravnosti. Vyrocni zprava Provedli jsme overenf souladu ryrocnf zpravy s ryse uvedenou ijcetni zaverkou. Za spravnost ryrocnf zpravy je odpovedny statutarnf organ spolecnosti. Nasi odpovectnostf je vydat na zaklade provedeneho overenf ryrok 0 souladu ryrocnf zpravy s ucetnf zaverkou. Overeni jsme provedli v souladu s Mezinarodnfmi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikacnfmi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. Tyto standardy pozaduji, abyehom overenf naplanovali a proved Ii tak, abyehom zfskali primerenou jistotu, ze informaee obsazene ve ryrocni zprave, ktere popisujf skutecnosti, jez jsou tel. predmetem zobrazeni v ijcetnf zaveree, jsou ve vseeh ryznamnyeh ohledeeh v souladu s pffslusnou ucetnf zaverkou. Jsme presvedceni, ze provedene overenf poskytuje pfimereny podklad pro vyjadrenf naseho ryroku.

22

23 Podle naseho nazoru jsou informace uvedene ve ryrocni zpnive ve vsech ryznamnych ohledech v souladu s ryse uvedenou ucetni zaverkou. V Praze, dne 18. kvetna 20 II KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Opravneni cislo 71 Eric Stelfox Partner ~ii,cs, Partner Opravneni cislo 1197

24

25 Ocetni zeiverka sestavenei k 31. prosinci rozvaha a vykaz zisku a ztraty ve zjednodusene forme - rozvaha k 31. prosinci vykaz zisku a ztraty za rok koncici 31. prosincem pi'ehled 0 peneinich tocich za rok koncici 31. prosincem pi'iloha k ucetni zaverce za rok koncici 31. prosincem 2010 Vodohospodarska spolecnost Sokolov, S.r.O. VZ 2010

26 Rozvaha Vodohospodarska spolecnost Sokolov, S.r.o. VZ 2010

27 Vykaz zisku a ztraty za rok 2010 i.iiml l Vodohospodarska spolecnost Sokolov, S.r.o. VZ 2010

28 Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2010

29 KPMG ~esk' republikaaudlt, 5.r.O. Pobre1nr 648/ Prahs 8 ~es k.6 republika Telephone Fax Intemet Zprava nezavish~ho auditora pro spolecnfka spolecnosti Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. Provedli isme audit prilo~ene u~etnf zav!rky spole~nosti Vodohospodafslci spole~nost Sokolov, s.r.o., tj. rozvahy k 31. prosinei 2010, vykazu zisku a ztrat)' a pfehledu 0 pen!tnfch toeleh za rok 20 loa pfilohy teto u~tni zav!rky, v~etn! popisu potilitjeh vyznamnyeh u~1l1fch metod a ostatnfch dopl~ujfefeh udaju. Udaje 0 spole~nosti Vodohospodafslci spole~nost Sokolov, s.r.o.isou uvedeny v bod! I pf(lohy teto u~tni zav!rky. Odpovednost statutarniho organu ui!etnl jednotky za ui!etnl zaverku Statutamf organ spole~nosti VodohospodMslci spole~nost Sokolov, s.r.o. je odpov!dny za sestavenf Me1l1f zaverky, ktera podavil verny a poctivy obraz v souladu s ~esjcymi u~e1l1fmi pfedpisy, a za takovy vnitlnf kontrolnf system, ktery pov.wje za nezbytny pro sestavenf u~etni zav!rky tak, aby neobsahovala vjznamne nesprilvnosti zpusobene podvodem nebo ehybou. Odpovednost auditora N~f odpovmnost! je vyjildfit n. zilklad! provedeneho auditu vjrok k teto (j~etni zaveree. Audit isme provedli v souladu se zilkonem 0 auditoreeh, Mezinilrodnlmi auditorsjcymi standardy a souvisejfelmi aplika~nfmi dolo:!kami Komory auditoro Ceske republiky. V souladu s temito pfedpisy jsme povinni dodnovat etieke pofudavky a naplanov.t a provest audit tak, abyehom zfskali pi'imefenou jistotu, ~e u~etnl zaverka neobsahuje vyznarnne nesprilvnosti. Audit zahmuje provedenl auditorskyeh postupo, jej ie~ e(lem je zfskat dokaznl informaee o ~i\stlcieh a skute~nosteeh uvedenyeh v u~tnl zaveree. Vyber auditorskyeh postupo zavisf n. Usudku auditora, v~etne vyhodnoeenf rizik, fu Metnl zaverka obsahuje vyznamne nespravnosli zpusobene podvodem nebo ehybou. Pfi vyhodnocovilnf teehto rizik auditor posoudl vnitlnf kontrolnf system, ktery je relevantnl pro sestavenl (j~etnl zaverky podavajlef verny a poetivy obraz. CUem tohoto posouzenl je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjildfit se k Minnosti vnitfnfho kontrolnlho systemu u~etnl jednotky. Audit tez zahmuje posouzenl vhodnosti poutitjeh u~tnieh metod, pi'imefenosti u~etnlch odhado provedenyeh vedenfm i posouzenl eelkove prezentaee Metnl zaverky. Jsme pfesved~eni, to zfskane dokaznl inform ace poskytujf dosl.t~ny a vhodny zilklad pro vyjildfenf ~eho vjroku. kpmg tesk',ej)ublikll Audit. s.r.o" a CliIdI r~ &ebllitv ~ IlV,"d a memllef Inn 01 the "PMG ne twork 0/ Illdepe!ldelll me mb." fi rms IImbled... ith KPMG Inttmatloroai CooperstJve n:': PMG lr1ttrnslt01\11lt 5>NISS en ~'y. Obcr.oUnr r' ls,n~ vedo~ M!stst;rn soudltltl v Prllle oddll C, viotu It Ole CZS

30 Vyrok auditora Podle n~eho mlzoru u/!otni zav!rka podava v~my a poctiry obraz aktiv a pasiv spole~dosti Vodohospodal'ska spol~nost Sokolov, s.r.o. k 31. prosinci 2010 a nilkladll, rynoso a rysledku jejfho hospodafeni a pen!fuich tom za rok 2010 v souladu s ~esk:ymi u~etnimi pfedpisy. V Praze, dne 16. bfezna 2011 ~~~C ~~~ KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Opravooni ~islo 71 Eric Stelfox Partner Ing. Otakar Hora esc. Partner Opravn!nf ~fslo 1197

31 Identifikaetll ~fslo ROZVAHA v plnem rozsahu k 31. prosinci 2010 ( v tislclch K~ ) Obchodnr flnna a sidle VodohospodArsk6 spoleenost Sokolov.!:!!.9...,_.~..".. Dimitrovova 1619 SO'k:OiO"V '0; _'".!!~ republ~. Ozn~. AKTIVA b c AKTlVACELKEM ( ) 001 A. Pohledtvky za upsanj dklad"t keptt B. Dlouhodobj majetek (f ) 003 B.I. DlouhodotJ9 nehmotn9 majetek (1'.05 at 12) ZIil.ovacf vydaje 005 ~. 2. Nehmotn6 yysfedky vj'zkumu a '1VOie Software OOT 4. Ocenltelntl prav Goodwill Jln9 dloullodobj' nehmofny majetek Nedoko~ dlouhodoby nehmotn9 mejetek Poskymst6 mlohy ne dlouhodoby nehmotny majelbk mouhodobj' hmotny majetek cr.14 at 22) 013 B.lI.1. Po_ Stavby Samostatn6 mo\lit4 v!ci a soubory movitych vilel Plstlte!sk6 celky trvaljch porosti! 017 S. DospAla zvlrata a jeji h sku piny JlnY d1ouhodoby hmotny majatek N9dokon~ dlouhodoby hmotn5' majetek PoskytnuM z4lohy na dlouhodoby hmomy ma.fetek Oceflovacf romll k nabytemu majetku 022 B.m. DlouhodobY finanrol majetek (r.24 af. 30) podny v ovlltdanich a Rzenych osomch Podlly v Obltnlch jednotkikh pod podstatnym vlivem ostatnl dlou~ cenrw: papfry a podlly PuJav a Wiry - ovi.tdajlcr a ftdk:r osaba, pods1atn9 vrlv Jln9 dlouhodoby ftnan(:nl majetek Pofizovany dlouhodob9 finan~nl majetek F'oskytnutl! z6lohy ns dlouhodobf' fin8n~ nl majetek 030 BftM: u!etnf obdobl Mln.6tetnr obdobf Brutt. Korekce Natto Netttt Tn 424-* ne n

Vyrocni zprava 2010. Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o.

Vyrocni zprava 2010. Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. Vyrocni zprava 2010 Vodohospodarska spolecnost Sokolov, s.r.o. Vodohospodarskil spolecnost Sokolov, s.r.o. VZ 2010 I Obsah 1. Obsah 2. Zakladni udaje 3. Klicove udaje 4. Organizacni struktura 5. Pi'istup

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s.

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s. THIS DOCUMENT IS A NON-BINDING CZECH TRANSLATION OF THE SIGNED ENGLISH ANNUAL REPORT. IN CASE OF ANY DISCREPANCY BETWEEN THE ENGLISH AND THE CZECH VERSION, THE ENGLISH VERSION SHALL PREVAIL. Zpráva nezávislého

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 výtah Březen 2012 Obsah Obsah...2 Zpráva auditora...3 1. Příjemce zprávy...3 2. Základní údaje ověřovaného subjektu...3 3. Údaje auditora...4

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace ve zjednodušeném rozsahu ROZVAHA pro nevýdlené organizace ve zjednodušeném rozsahu ke dni 1.12.215 Název a sídlo úetní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Archeo Sever o.p.s. I 15758 K Vapence 448 Teplice 415 Oznaení a AKTIVA b

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke (v celých tisících Kč) řád. AKTIVA CELKEM (ř )=ř

ROZVAHA. v plném rozsahu ke (v celých tisících Kč) řád. AKTIVA CELKEM (ř )=ř V souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání k dani z příjmů 1x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v plném rozsahu ke 31.12.213 (v celých

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Název společnosti: VOP CZ, s.p. Sídlo společnosti: IČO: 000 00 493 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA za rok 2015 Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového

Více

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech ke standardu ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (účinná od 24. listopadu 2014) Aplikační doložku

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Se sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5a, Hlubočepy, 152 00

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

in VALENTA-NOCAR, sr.o.

in VALENTA-NOCAR, sr.o. in VALENTA-NOCAR, sr.o. audit, daňové a účetnf poradenství Zpráva nezávislého auditora určená zakladateli účetní jednotky Zpráva o účetní závěrce Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011 Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. VZ 2011 VZ 2011 1. Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Klíčové údaje 4. Organizační struktura 5.

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, 572 14 Policka ˇ 6112344 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z

Více

Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti Český Aeroholding, a.s. Se sídlem: Jana Kašpara 1069/1, 160

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Organizační kancelář Cz, s.r.o.

Organizační kancelář Cz, s.r.o. V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5 235 310 239 DIČ: CZ26415666 www.ok-cz.cz Č. reg. MOS v Praze, odd.c, vl. 80453 kancelar@ok-cz.cz ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA číslo 10 / 2009 O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více