}w!"#$%&'()+,-./012345

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "}w!"#$%&'()+,-./012345

Transkript

1 }w!"#$%&'()+,-./012345<ya MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Využití ERP Systému ADempiere DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Silvie Petrová Brno, Jaro 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používala nebo z nich čerpala, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Bc. Silvie Petrová Vedoucí práce: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D. Konzultant: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. ii

3 Poděkování Děkuji pánům doktorům Leonardu Walletzkému a Tomáši Pitnerovi za pomoc, ochotu a trpělivost při tvorbě zadání i samotné diplomové práce a při práci se systémem ADempiere. Dále bych ráda poděkovala Bc. Igoru Krnáčovi za pomoc s konečnou fází projektu a nastavením systému ADempiere. V neposlední řadě patří poděkování také mé rodině za všudypřítomnou podporu. iii

4 Shrnutí Práce se zabývá volně šiřitelným ERP systémem ADempiere, popisem jeho rozhraní, funkcionality a možnostmi jeho využití především v IT firmách v souvislosti s jejich specifickými potřebami. V navazující části se pak podrobněji zaměřuje na projektové řízení v IT, požadavky na nástroje pro projektové řízení a vývoj nového modulu pro projektové řízení v systému ADempiere. iv

5 Klíčová slova ADempiere, ERP, potřeby IT firmy, nasazení podnikového systému, projektové řízení, SaaS, Ganttův diagram v

6 Obsah 1 Úvod ERP systémy Nasazení ERP systému Důsledky nasazení ERP systému Varianty ERP systémů Analýza potřeb IT firmy vzhledem k IS Vymezení pojmu IT firma Potřeby IT firmy obecně Procesy v IT firmě Začínající firma Porovnání požadavků a možností Potřeba vs. nadbytečnost Systém ADempiere Práce se systémem ADempiere Uživatelské rozhraní Práce s webovým rozhraním Práce s java klientem Nastavení a používání systému Detaily nastavení systému ADempiere Úpravy systému Nedostatky systému ADempiere ADempiere jako služba Využití systému ADempiere v rámci výuky Nástroje pro projektové řízení Přehled nástrojů pro projektové řízení Redmine Trac Project Open Collabtive Basecamp Gantt Project Požadavky na nástroje pro projektové řízení Projektové řízení v ADempiere Řešení pro ADempiere Modul řízení softwarových projektů vi

7 6.1 Návrh Typ projektu Analýza požadavků Návrh Implementace Nastavení jednotek práce Analýza požadavků Návrh Implementace Testování Správa softwarového projektu Analýza požadavků Návrh Implementace Testování Seznam úkolů Výkaz Analýza požadavků Návrh Implementace Testování Závěr Literatura A Snímky obrazovek B Databázové tabulky C Elektronické přílohy vii

8 1 Úvod Efektivní fungování firmy a řízení zdrojů, at už finančních, lidských či jiných, je velmi důležitou oblastí pro každý podnik. Nastavením těch správných procesů, vhodným rozdělení odpovědnosti, sběrem dat o fungování firmy a jejich následným vyhodnocováním a mimo jiné také volbou vhodných podpůrných prostředků lze dosáhnout konkurenční výhody, úspory nákladů a zvýšení výnosů podnikání. Firemní informační systémy se řadí právě mezi takové podpůrné prostředky, které mohou, jsou-li správně zvoleny a nastaveny, být firmě nejen oporou, ale v mnohých případech i klíčovou aplikací, na níž je chod celé firmy závislý. Využití informačních technologií v tomto směru se v dnešní době zdá být přirozené, může s sebou však přinášet podstatné komplikace a finanční náklady. Místo podpůrného prostředku se tak někdy z firemního informačního systému stává spíše zátěž. Používání systému, který nefunguje správně, vede uživatele k chybám nebo nemá přívětivé uživatelské rozhraní může znamenat více problémů než přínosů. To je něco, co si malé a menší střední firmy, případně začínající podniky, nemohou často dovolit. Tato práce se zaměřuje na open source ERP 1 systém ADempiere a zabývá se možnostmi jeho využití v IT firmách. V mnohém vychází z bakalářské práce Bc. Igora Krnáče [1]. Cílem této práce je navrhnout reálné možnosti využití systému ADempiere v IT firmách a připravit samotný systém na takové použití. Práce poukazuje na nedostatky i na silné stránky systému a ukazuje oblasti, které je nutné opravit či vylepšit, aby bylo systém možné opravdu použít v praxi. Bezprostředně po první kapitole, kterou tvoří tento úvod, následuje kapitola druhá pojednávající o ERP systémech obecně, o jejich přínosech, úskalích a důsledcích nasazení ERP systémů v praxi. Kapitola třetí se zabývá podrobněji fungováním IT firem, jejich potřebami a běžnými procesy. Samostatná část je zde věnována začínajícím IT firmám, které jsou potenciálně jednou z hlavních cílových skupin systému ADempiere. Čtvrtá kapitola je věnována systému ADempiere. Obsahuje po- 1. Enterprise Resource Planning - viz další text 1

9 1. ÚVOD pis práce se systémem, průvodce úvodním nastavením, zhodnocení systému z pohledu funkcionality, vzhledu i uživatelské přívětivosti, vyhodnocení možností pro poskytování systému jako služby a jeho možné využití nejen v IT firmách. Přehled nástrojů pro projektové řízení lze nalézt v další, páté, kapitole. Kromě stručného představení nejpoužívanějších aplikací pro projektové řízení se zaměřuji také na obecné požadavky na software nástroje pro projektové řízení a popis stávajícího modulu Project Management sytému ADempiere. Poslední dvě kapitoly, kapitola šestá a závěr, podrobně popisují tvorbu nového modulu pro projektové řízení softwarových projektů. Kromě prezentace vytvořeného řešení také uvádím množství tipů pro další vylepšení tohoto modulu. Databázové schéma nového modulu, snímky obrazovek i zdrojové kódy jsou umístěny v přílohách práce. 2

10 2 ERP systémy ERP - Enterprise Resource Planning, volně přeloženo jako plánování firemních zdrojů, je pojem označující typ podnikového informačního systému. Původně vznikly ERP systémy jako systémy pro kontrolu a sledování zásob a postupně se vyvinuly až do dnešní komplexní podoby. Dle [1] mohou ERP systémy pokrývat některé nebo všechny z těchto čtyř hlavních oblastí firemní aktivity: Finance - účetnictví, rozpočty, fakturace atd. Výroba - plánování a řízení výroby, informace o výrobcích Logistika - nákup, prodej, sledování skladových zásob a plánování zdrojů Lidské zdroje - personalistika 2.1 Nasazení ERP systému Z pohledu nasazení ERP systému se nabízejí firmám dvě základní možnosti. Jedná se bud to o tradiční licenční model (on premise model), kdy firma vlastní hardware a software si zakoupí formou licencí platných na určitou dobu, nebo využití odběru softwarových služeb (model on demand). [2] V takovém případě je celý systém využíván jako služba (SaaS - Software as a Service) formou outsourcingu. Toto řešení, které je stále více populární, přináší určitou úsporu nákladů, protože zákazník platí pouze za to, co skutečně používá. Na druhou stranu nemá firma téměř žádnou kontrolu nad svými daty a musí se v tomto ohledu spolehnout na profesionalitu dodavatele. Důležité je také zajištění bezpečnosti přenosu dat, protože k veškerým datům a aplikacím je přistupováno vzdáleně přes internet. Výše popsané modely pořízení softwaru však řeší pouze část procesu nasazení systému jako takového. Obecně, at už si podnik zvolí jakýkoliv způsob pořízení, nejnáročnější částí nasazení systému je samotné přizpůsobení (customizace) systému a jeho součástí podle požadavků zákazníka - tedy konkrétní firmy. Dále nelze opomenout ani školení všech běžných zaměstnanců, managementu a případně i 3

11 2. ERP SYSTÉMY IT pracovníků, kteří budou systém s podporou dodavatelské firmy spravovat. Výhodnou možností pro provoz ERP systém je využití cloud computingu, čili vzdáleného užívání sdílených zdrojů. V cloudu platí firma pouze za to, co skutečně využívá (systém Pay as you go). Cloud computing je v současném světě velmi oblíbeným termínem. Na jeho popularitě má zajisté podíl rostoucí význam mobility, která je charakteristickým rysem cloud computingu, stejně jako lepší distribuce výkonu mezi jednotlivé uživatele. Výrazným přínosem cloud computingu je ve většině případů úspora nákladů na provoz IT. Konkrétní čísla je však vždy třeba vyvozovat individuálně, nebot výjimky potvrzují pravidlo. V tomto směru je vždy potřeba uvážit, zda daná společnost již vlastní hardware potřebný pro nasazení takového systému, či nikoliv, zda má vlastní IT oddělení a mnoho dalších faktorů či požadavků, které ovlivňují výhodnost toho či onoho řešení pro daný podnik. Zásadní je také skutečnost, že náklady na zavedení a provoz systému nejsou a neměly by být hlavním měřítkem pro porovnání ERP řešení. Tím skutečně důležitým měřítkem by měl být dlouhodobý přínos pro firmu. Cena je zde údaj nutný, nikoliv však postačující. Pro výpočet celkových nákladů lze využít např. metody TCO (Total Cost of Ownership). TCO se vypočítává vždy na určitou dobu (obvykle několik let) pro určitý systém či zařízení. U ERP systémů zahrnuje náklady na zakoupení licencí, náklady na implementaci, její dobu (včetně započtení práce analytiků a konzultantů dodavatele, vytížení vlastního IT týmu i prostoje zaměstnanců podílejících se na nasazení systému), zákaznické úpravy, školení zaměstnanců i případné výpadky chodu firmy během nasazování systému do ostrého provozu. Do TCO se také dále započítávají poplatky na údržbu a podporu v následujících letech. [4] Chceme-li hovořit o konkrétních číslech, pak dle výsledků průzkumu společnosti Panorama Consulting Solutions z roku 2010 [3] mezi společnostmi s ročními příjmy v rozmezí desítek milionů USD až pěti miliardami USD byla průměrná celková cena pořízení ERP systému globálně 5.5 milionu USD, nebo 4,1% ročního příjmu společnosti. Údaj o celkové délce implementace však také není bez zajímavosti. Podle zmíněného průzkumu byla průměrná délka implementace 15,63 měsíců. 4

12 2. ERP SYSTÉMY Důsledky nasazení ERP systému Nasazení ERP systému v organizaci přináší v podstatě vždy změny ve firemních procesech, a tím pádem i změny v celé organizaci. Podstatný je rozsah těchto změn. Rozhodnutí o tom, které postupy a procesy zůstanou ve firmě zachovány (systém bude upraven na míru tak, aby tyto postupy podporoval) a které budou přizpůsobeny ERP systému, činí firma sama. Každá úprava systému pro konkrétního zákazníka je nejen výdaj navíc ve fázi implementace, ale také výdaj do budoucna v podobě nutnosti úprav při každém přechodu na novou verzi systému. Avšak právě v rozdílnosti procesů oproti standardním se může také skrývat konkurenční výhoda společnosti. Častým řešením je proto jen částečná úprava systému na míru. "Zahraniční studie vypovídají o tom, že 25% firem dost podstatně přizpůsobuje ERP software svým potřebám. Naproti tomu přeš 28% necustomizuje zakoupený software vůbec a zcela se ztotožni s procesy obsaženými v ERP řešení."[2] Z finanční stránky je opět údržba systému nezanedbatelná. Dle údajů z citovaného článku [2] se udržovací poplatky pohybují na úrovni 22% z celkové ceny licencí. 2.2 Varianty ERP systémů Nejvýznamnějším rozdělením ERP je jistě členění na open source a komerční aplikace. Mezi základní rozhodnutí, která je třeba učinit při výběru ERP systému, je zda investovat do hotového komerčního řešení, jehož úpravy na míru i implementaci zajistí dodavatelská firma, nebo se vydat cestou open source řešení, případně si vytvořit úplně nový vlastní systém. Mezi hlavní výhody open source systémů patří nulová cena licencí, možnost spravovat systém dle vlastních potřeb, nezávislost na jednom dodavateli, možnost mít veškerá data pod kontrolou a přistupovat k nim libovolně (např. pro účely controllingu 1 ). Oproti tomu nevýhodou je nutnost investovat čas vlastních zaměstnanců do vývoje a úprav systému, nejistota výsledku a nedostatečná nebo žádná podpora. U komerčních řešení existuje nutnost investice času vlastních zaměstnanců také, ale v podstatně menší 1. 5

13 2. ERP SYSTÉMY míře. Totéž platí o nejistotě výsledku. Pořizovací náklady jsou naopak u komerčních řešení nezanedbatelné. Z hlediska funkčnosti systému můžeme také hovořit o různých variantách ERP. Některé systémy se zaměřují specificky na určitou oblast trhu (např. na distribuční společnosti, stavební společnosti, výrobní podniky atd.). Kromě zaměření celého systému můžeme najít i rozdíly v rozsahu pokrytí různých oblastí firemní aktivity nebo v podpoře rozhodovacích procesů managementu. Některé systémy např. disponují modulem BI (Business Inteligence) nebo EIS (Executive Information System). Podle způsobu použití bychom mohli rozdělit ERP systémy na klientské aplikace a webové aplikace, případně pak ještě na skupinu těch, které disponují oběma možnostmi. 6

14 3 Analýza potřeb IT firmy vzhledem k IS 3.1 Vymezení pojmu IT firma Pojem IT firma je velmi široký, může zahrnovat firmy pracující pouze s hardwarem, jako např. PC servisy, firmy zabývající se vývojem jedné nebo určitého typu aplikací i výzkumné společnosti se snahou prosadit na trhu nové technologie. V rámci této práce budeme pod pojmem IT firma rozumět společnosti zabývající se alespoň částečně vývojem nějakého softwarového řešení jakéhokoliv zaměření. 3.2 Potřeby IT firmy obecně Potřebami budeme rozumět množinu činností, které jsou nezbytné pro bezproblémový chod firmy nyní i v budoucnu a pro každodenní rozhodování s krátkodobým i dlouhodobým horizontem dopadu. Vycházet budeme ze čtyř oblastí uvedených v úvodu kapitoly 2. První důležitou oblastí, bez které se žádná firma neobejde, jsou finance. Účetní záznamy, ale i další finanční údaje, např. o příjmech, výdajích, nákladech a rozpočtech, jsou pro firmu podstatné. Tvoří základ pro rozhodování managementu a plánování, pro tzv. BI - Business Intelligence. Nástroje BI jsou často součástí nejrůznějších ERP řešení v podobě modulu EIS (Executive Information System) a pro mnoho firem jsou nepostradatelné. Hovoříme-li o IT firmách, můžeme s určitostí vyloučit potřebu plánovat a řídit výrobu v klasickém slova smyslu. Namísto toho by však jistě byla užitečná podpora pro oblast projektového řízení, kdy také do jisté míry hovoříme o výrobě produktu, i když výsledkem je aplikace či nějaký jiný software. Tuto oblast nejvíce využijí podniky zabývající se výrobou software na míru. V takových případech nejsou žádné dva projekty stejné a každý je potřeba detailně plánovat předem. Projektové řízení mohou využít i podniky věnující se převážně neustálému vývoji jediné aplikace, protože i zde lze jednotlivé cykly vývoje vidět jako na sebe navazující projekty. Oblast logistiky většina IT firem příliš nevyužije, přihlédneme-li k tomu, že software produkty nejsou hmatatelné (byly by pouze v 7

15 3. ANALÝZA POTŘEB IT FIRMY VZHLEDEM K IS případě, že by společnost prodávala tzv. krabicový software). Logistika proto bude ve většině případů redukována na samotný prodej a jeho sledování. Poslední položkou dle uvedeného rozdělení jsou lidské zdroje. Tato oblast je naopak pro IT firmy velmi důležitá. Plánování lidských zdrojů a jejich využití je klíčové pro úsporu nákladů a efektivní chod firmy. 3.3 Procesy v IT firmě Proces bývá definovaný jakou posloupnost stavů nějakého systému. Nejedná se o nahodilé nebo náhlé jevy, nýbrž o plánované a promyšlené děje. Základní procesy na nejobecnější úrovni, které musí dobře fungovat v každé (nejen) začínající IT firmě podle Cayenne Consulting, jsou[5]: Řízení finančních zdrojů a správa majetku Business plán Proces vývoje produktu Proces financování Řízení lidských zdrojů Využití informačních technologií Fakturace a tok příjmů Zákaznický servis a podpora Z tohoto výčtu jsou pro účely této práce významné především ty body, jež lze podpořit či zefektivnit pomocí ERP systému. Jsou to Řízení finančních zdrojů a správa majetku, Řízení lidských zdrojů, Využití informačních technologií, Fakturace a tok příjmů a částečně také Zákaznický servis a podpora. Tyto procesy použijeme dále v této práci pro vyhodnocení funkčnosti systému ADempiere. 8

16 3.4 Začínající firma 3. ANALÝZA POTŘEB IT FIRMY VZHLEDEM K IS V rámci využití systému ADempiere na Fakultě informatiky existuje předpoklad, že by mohl být systém poskytován v rámci podpory nově vznikajících IT firem. V případě mladé firmy jsou však požadavky na nasazení a využití takového systému poněkud specifické, je nutné vzít v potaz podstatný rozdíl mezi jejím fungováním a fungováním již zavedené firmy. První markantní rozdíl je v počtu zaměstnanců. Kdežto zavedené firmy mají již kromě zakladatele firmy také několik (příp. i několik desítek) zaměstnanců, začínající firma je závislá obvykle na jedné či dvou osobách. Další zaměstnance bud to vůbec nemá, nebo pracují pro firmu externě, popř. formou brigády. První omezení pro začínající firmu tak tkví v množství času, které mají její zaměstnanci/vlastníci na správu a nasazení systému, protože jejich primárním úkolem je zajistit životaschopnost firmy, shánět zakázky, investory, dohlížet na vývoj produktu, marketing firmy atd. První požadavek na ERP systém pro takovouto začínající firmu je tedy maximální jednoduchost systému, nenáročná instalace, konfigurace a snadná správa. Další zásadní otázkou jsou finanční zdroje. Zavedené firmy obvykle počítají s reinvesticí části svých zisků zpět do podnikání a znají své výsledky za minulé roky, takže dokáží odhadnout své možnosti. Kromě toho již mají vybudovanou pozici na trhu, z níž mohou dále těžit. Začínající firmy často žádné zisky navíc nemají, nebo když mají, je pro ně těžké odhadnout situaci do budoucna. Jejich pozice na trhu je zatím slabá, nebo dokonce žádná, pokud firma ještě neidentifikovala přesně svůj business plán a nezačala jej systematicky realizovat. Druhý požadavek na ERP systém je (v ideálním případě) nulová cena ze pořízení systému a licencování. Jistě nelze ani předpokládat, že by začínající firma vlastnila server pro nasazení ERP systému. Zavedená firma pravděpodobně již nějaký hardware vlastní, nebo si může dovolit umístit ERP do cloudu, kde bude platit měsíční poplatky za to, co bude opravdu využívat. Je-li to tedy možné, je potřeba maximálně snížit náklady na hardware, jeho provoz a údržbu. Naopak výhodou začínající firmy v IT je, že se s velkou pravděpodobností alespoň jeden ze zakladatelů firmy v IT problematice 9

17 3. ANALÝZA POTŘEB IT FIRMY VZHLEDEM K IS orientuje a je tak schopen částečně či úplně převzít úlohu IT odborníka zavedené firmy. Kromě toho nová firma pravděpodobně zatím nemá své procesy nastaveny, takže je může bud to přizpůsobit procesům v ERP systému, nebo si vytvořit vlastní procesy na míru dle možností ERP systému. Není tak třeba žádné existující procesy firmy upravovat nebo měnit a přeučovat zaměstnance již jednou naučené postupy. Dále malé množství existujících dat hraje ve prospěch začínající firmy, čímž se snižuje doba potřebná pro zavedení a nastavení systému Porovnání požadavků a možností Z výše uvedeného poměrně jasně vyplývá, že začínající IT firma si nemůže dovolit pořídit si komerční ERP systém tradiční cestou. Jednou z možností by však mohlo být využití ERP v cloudu. Další možností, která se v takovémto případě doslova nabízí, je využití open source systému za předpokladu, že bude již přichystán pro takovéto použití, tím pádem firma nebude muset trávit čas výraznějšími úpravami systému. Částečné naplnění tohoto požadavku je cílem právě této práce. Open source software je již z principu zdarma, nemusí být proto vynaloženy žádné finanční prostředky na licencování. Současná podpora vznikajících IT společností ze strany mnoha institucí nahrává také požadavku na minimální náklady na hardware. Zde by mohl být systém fyzicky nasazen na hardwaru partnerské instituce, čímž by odpadly veškeré náklady na jeho provoz a údržbu Potřeba vs. nadbytečnost Vyjdeme-li z toho, že jakýkoliv počítačový systém vlastně zaznamenává data, která by jinak byla zaznamenána např. na papíře, má smysl takový systém mít, pokud: je jeho používání jednodušší než by bylo zaznamenávání dat na papír umožňuje provádět automaticky výpočty, přehledy nebo má jiné funkce, jež jsou potřebné a jinak by musely být prováděny ručně 10

18 3. ANALÝZA POTŘEB IT FIRMY VZHLEDEM K IS usnadňuje sdílení dat mezi uživateli Z toho lze vyvodit, že nejspíše nemá smysl zavádět ERP systém, pokud firma nemá žádné zaměstnance a má pouze jediného vlastníka. V případě, že vlastníci jsou dva a zaměstnanci žádní, může již mít takový systém nějaký smysl, ale stále je zde nejspíš vhodnější použít pro záznamy nějaký jednodušší elektronický nástroj (např. tabulkový procesor, případně jednotlivé nástroje). Důvodem je rozdíl mezi velikostí investice času a zdrojů a objemem skutečných přínosů. Skutečný přínos začíná mít systém ve chvíli, kdy firma najme alespoň jednoho zaměstnance. Zde začíná sdílení dat a uchovávání záznamů nabírat nový rozměr a ERP systém může mnoho práce usnadnit, obzvláště pokud firma plánuje nabírat další zaměstnance. Ve skutečnosti by nejspíš firma s jediným zaměstnancem neměla na pořízení ERP prostředky, pokud by však byl ERP systém zprostředkováván nějakou podpůrnou institucí a byl dobře připraven, lze si i takový scénář představit. 11

19 4 Systém ADempiere ADempiere je open source ERP systém, který vzniknul odtržením od systému Compiere. Modularita tohoto systému zajišt uje jeho snadné rozšíření. Mnoho potřebných úprav lze také provést konfigurací pomocí uživatelského rozhraní bez nutnosti zasahovat do kódu. Tato kapitola uvádí postupy a popisy procesů, které jsou nutné pro nastavení systému pro jeho další užívání. Součástí je také srovnání přístupu přes webové rozhraní a java klienta. Pro účely této práce přepokládáme, že systém máme již nainstalovaný a připravený k použití. Instalace systému, ačkoliv není zdaleka bezproblémová, je poměrně dobře zdokumentovaná 1. O ostatních částech systému a jejich používání to již zdaleka říci nelze. Dokumentace existuje pouze částečná, od různých autorů, neexistuje v češtině a je navíc roztroušená po ADempiere wiki. 4.1 Práce se systémem ADempiere Pro práci se systémem je k dispozici hned několik různých možností. Lze se přihlásit vzdáleně pomocí webového prohlížeče nebo pomocí JRE (Java Runtime Environment 2 ) klienta bez nutnosti instalace. Práce se systémem v pozadí je poněkud složitější a v mém případě byla ještě ztížena především přístupem přes vzdálenou plochu. Projekt ADempiere je vyvíjen v prostředí open-source nástroje Eclipse 3 a většina návodů počítá s jeho použitím. V případě, že Eclipse není k dispozici, probíhá vše pomocí příkazové řádky. Zdlouhavým a nejméně přívětivým procesem v případě úprav zdrojových kódů je build celé aplikace a spuštění nastavení systému, po němž je třeba ještě restartovat aplikační server. 1. Pokyny k instalaci lze najít např. na

20 4. SYSTÉM ADEMPIERE 4.2 Uživatelské rozhraní Struktura uživatelského rozhraní je podobná, at už probíhá přístup pomocí kteréhokoliv výše zmíněného kanálu. Rozhraní je poměrně jasné a přehledně rozdělené, je zde však výrazná absence jakékoliv nápovědy či dokumentace, která by popisovala strukturu systému obecně. První kontakt tak není zcela jednoduchý, což je však obvyklé při seznamování se se zcela novým systémem. Po chvíli používání systému je poměrně snadné zvyknout si na jeho uspořádání. Jakmile je ale nutné něco nastavit a upravit, narazí člověk obvykle dříve nebo později na nějaké pole, u nějž je složité určit, k čemu slouží nebo jak funguje. V tomto smyslu nemůže být nápověda snad nikdy dosti propracovaná. Přínosem pro práci se systémem jsou tzv. workflows, tedy diagramy popisující krok za krokem nějaký proces (viz obrázek 4.1). Lze z nich alespoň částečně vyčíst, co je třeba pro dosažení kýženého cíle. Bohužel jich v aplikaci je jen několik, takže nepostihují zdaleka všechny procesy. Překlad rozhraní do češtiny není úplný a často ani přesný. Přesnost a jednoznačnost překladu je přitom pro běžné používání systému důležitá. Překlady lze tvořit přímo pomocí uživatelského rozhraní ADempiere a jejich lepší zpracování by jistě bylo velkým přínosem Práce s webovým rozhraním Webové rozhraní systému je přehledné, řešené pomocí navigačního menu a záložek (viz příloha A). Rozhraní pracuje svižně, avšak některá políčka se nezobrazují správně - není např. vidět konec pole (nelze kliknout na vyhledávací tlačítko na jeho konci). To může někdy práci s rozhraním ztížit. Některé procesy a okna nelze z webového rozhraní spustit (pokud se nejedná o chybu místní instalace), např. nelze z webového rozhraní vytvořit nového klienta. Celkově je vidět, že webové rozhraní je spíše určeno koncovým uživatelům než správcům systému. 13

21 4. SYSTÉM ADEMPIERE Obrázek 4.1: Screenshot - workflow projektu 14

22 4. SYSTÉM ADEMPIERE Práce s java klientem Práce s java klientem je o poznání pomalejší. Otevírání jednotlivých oken i zobrazení výsledků z databáze déle trvá. Tato verze rozhraní funguje na bázi jednotlivých oken, přičemž hlavní okno slouží jako hlavní navigační menu (viz příloha A). Vzhled a rozvržení jednotlivých oken je téměř totožné s webovým rozhraním, přechod mezi rozhraními tedy není žádným problémem a orientace je jednoduchá. Pozitivním faktem je, že java klienta není třeba lokálně instalovat, pouze je nutné stáhnout a rozbalit si spouštěcí soubory. 4.3 Nastavení a používání systému V této části práce se pokusím více přiblížit postup, jak správně systém nastavit. Vycházím přitom z části dokumentace nazvané ADempiere Implementation Details[6]. Z osnovy v citovaném zdroji byla vypuštěna položka Import počátečního stavu zásob, jelikož není pro nás relevantní Detaily nastavení systému ADempiere 1. Sběr potřebných dat 2. Vytvoření tabulky účtů 3. Vytvoření klienta 4. Vytvoření organizací, rolí a klíčových uživatelů 5. Import nebo vytvoření klíčových dat (a) (b) (c) (d) Obchodní partneři Produkty a ceníky Import počáteční rozvahy Import otevřených faktur a nepřiřazených plateb 6. Vytvoření dokumentů, reportů a formulářů (a) Finanční výkazy 15

23 4. SYSTÉM ADEMPIERE (b) (c) Objednávky, faktury a platby Reporty pro management 7. Definice ukazatelů výkonu Než začneme nastavovat systém jako takový, je třeba shromáždit požadavky konkrétní firmy a další materiály, jako jsou otevřené objednávky, faktury, ceníky a také účetní standardy. Aby bylo možné začít systém používat, je třeba nejdříve nastavit "klienta"(client), tedy společnost - samostatnou účetní jednotku - z role systémového administrátora. Pro vytvoření nového klienta je nutné mít připravenou tabulku účtů ve formátu CSV (Comma Separated Values 1 ) - tzv. COA (Chart of Accounts) obsahující definice účtů dle účetních standardů firmy s ohledem na potřeby managementu. V českém prostředí musí definice účtů vyhovovat také českým účetním standardům 2. Vzorové soubory COA můžeme najít přímo v domovském adresáři ADempiere v adresáři data/import/ nebo přímo české účtovací osnovy na webu České aliance pro podporu ADempiere V tomto dialogu viz obrázek 4.2 také nastavíme jméno pro administrátora klienta a běžného uživatele klienta i několik dalších parametrů. Jejich stručný popis lze najít na wiki ADempiere[7], ačkoliv vzhled okna se v různých verzích systému drobně liší. Po úspěšném nahrání dat (trvá několik minut) se již lze přihlásit jako administrátor klienta. Výchozím nastavením při vytvoření klienta je heslo pro každého uživatele stejné jako jeho uživatelské jméno. Dalším krokem je vytvoření organizací. Pokud je třeba, lze definovat jednotlivé organizační složky a vnitropodnikovou strukturu. V našem případě to nejspíš potřeba nebude, proto tento krok můžeme vynechat. Spravovat jednotlivé uživatele je možné pomocí okna Uživatel (cesta Menu -> Systémová administrace -> Obecná pravidla -> Bezpečnost), přihlásíme-li se jako administrátor klienta. V okně Uživatel lze změnit heslo, přiřadit uživatele k organizační složce, upravit role uživatele, zadat kontaktní informace a mnoho dalšího. Pod stejnou cestou najdeme také okno Role, v němž je možnost nastavit

24 4. SYSTÉM ADEMPIERE Obrázek 4.2: Logika nastavení systému ADempiere 17

25 4. SYSTÉM ADEMPIERE dosti podrobně práva v rámci celého systému, přístupy k oknům i procesům, úkolům, akcím apod. pro jednotlivé uživatelské role. Nastavení rolí pomocí webového klienta je poměrně hodně zdlouhavý proces, protože na každou položku je nutné kliknout zvlášt, tudíž doporučuji tuto akci provést pomocí java klienta. Aplikace by v tomto procesu měla poskytovat možnost označit všechna pole současně a naopak zrušit označení všech polí. Tuto funkcionalitu nemá, pomoci nám však může alespoň funkce kopírování rolí. Pro lepší přehled o významu jednotlivých polí a jejich správném nastavení je zde opět ADempiere wiki[8]. Po dokončení nastavení uživatelů a rolí je třeba zkontrolovat, že je vše nastaveno, jak má být. Proto doporučuji se přihlásit postupně jako jednotliví uživatelé a ověřit si, že mají přístup jen k těm částem systému, které budou potřebovat ke své práci. Nadbytečná nepotřebná funkcionalita může daného uživatele během práce rozptylovat a činí uživatelské prostředí méně přehledným, nemluvě o potížích, jež může zvědavý uživatel způsobit, pokud se rozhodne prozkoumat nepoužívané části systému. Je tedy potřeba určit přesnou množinu funkcí a oken nutných a současně postačujících pro práci každého uživatele. Zde následuje několik tipů pro nastavení uživatelů a rolí: Pro aktivaci uživatele musí být aktivní nejen uživatel jako takový (pole Active ), ale také alespoň jedna jemu přiřazená role, jinak nebude možné se pod jménem a heslem uživatele přihlásit. Pro nastavení přístupových práv k jednotlivým procesům je užitečné znát jejich funkci. Přehled všech procesů (a také všech ostatních prvků aplikace v jiných oknech ve stejném umístění) je dostupný v účtu systémového administrátora (výchozí účet System) v Menu -> Aplikační slovník (Application Dictionary) -> Sestavy & procesy (Report & Process). V účtu administrátora je k dispozici proces pojmenovaný Role Access Update. Toto pojmenování je dle mého názoru nesprávné, protože důsledkem spuštění tohoto procesu není aktualizace přístupových práv, kdežto smazání všech nastavení a nastavení na původní hodnoty u vybraného účtu. Příhodnější 18

26 4. SYSTÉM ADEMPIERE by proto zde bylo pojmenování Role Access Reset. Tomuto smazání lze zabránit, pokud v okně Role označíme položku Manual. V takovém případě se spuštěním procesu práva nezmění. V pátém bodě je třeba zaměřit se na data firmy. Jak již bylo řečeno výše, výhodou začínající firmy je, že dat existuje málo nebo žádná. Proces nastavení nového obchodního partnera, tedy zákazníka či dodavatele, je poněkud zdlouhavý, ale nijak složitý. Pomocí workflow Nastavení obchodního partnera (Business Partner Setup) se v něm lze poměrně snadno zorientovat. Vytvoření produktů a ceníků bude nejspíš naopak rychlé, protože firma pravděpodobně žádné produkty nemá. Pokud ano, opět je zde na pomoc workflow Nastavení produktu (Product Setup). Poněkud více pracné bude nastavení účetnictví, tedy import počáteční rozvahy, otevřených faktur a nepřiřazených plateb. Naštěstí je tato část nastavení systému dobře zdokumentovaná, viz [adempiere3]. Zbývající pod-body bodu 6 a bod 7 by taktéž již měly být poměrně snadné, navíc je velmi pravděpodobné, že malá nebo začínající firma bude tato nastavení postupně přizpůsobovat potřebám až během dalšího používání systému, nebo je zatím nebude potřebovat vůbec (např. reporty či přehledy pro management nebo ukazatele výkonu). Opět se během těchto kroků můžeme setkat s nepřesnostmi v názvech a dalšími drobnými nepříjemnostmi, jež by ale neměly být větší překážkou. Tímto by tedy měl být systém připraven k používání. Pro začínající firmu může být samotné nastavení systému otázkou několika dní, což není příliš velká investice, za podmínky že firma bude systém později naplno využívat. Další procesy v systému, potřebné pro běžné fungování podniku, jsou již prověřené množstvím firem, které se pro nasazení systému ADempiere rozhodly. Velkou výhodou je zcela jednoduchý postup úprav systému, čemuž bych se ráda věnovala v následující části práce. 4.4 Úpravy systému Pokud lze některý rys systému ADempiere považovat za opravdu velkou výhodu, pak je to jednoznačně jeho schopnost upravit jaké- 19

27 4. SYSTÉM ADEMPIERE koliv okno, proces, pole atd. přesně na míru potřebám. Ne každá úprava je přitom zcela triviální, ale oproti jiným systémům je způsob úprav ADempiere skutečně nadčasový. Nedostatkem tohoto, jinak skvělého, přístupu, je opět nedostatečné zpracování dokumentace, které způsobuje někdy zbytečné prostoje při hledání toho správného způsobu či řešení. Důsledkem výše uvedeného je fakt, že mnoho úprav si firmy dokáží jednoduše implementovat samy (případně prostřednictvím dodavatelské firmy) a systém jako takový není zasažen neustálým rozšiřováním funkcionality, kterou využije jen nepatrné množství firem. Z mé osobní zkušenosti je totiž právě takové neustálé přidávání nedůležité funkcionality jedním z nejhorších neduhů velkých podnikových systémů. Na původní procesy se v takových případech nabalují další a další funkce, možnosti a volby, takže nakonec ani společnost, která systém vyvíjí, není schopna poskytnout rychlou podporu svým zákazníkům, protože sami zaměstnanci dodavatele nevědí, k čemu některé části systému slouží, a v mnoha případech není ani schopna zjistit příčinu nestandardního chování systému. 4.5 Nedostatky systému ADempiere Nedostatků systému existuje více, některé pramení přímo z povahy open-source, jiné jsou specifické pro ADempiere a některé vlastnosti systému jsou na pomezí, protože mají i své výhody (více viz [1]). Ráda bych se nyní zaměřila především na nedostatky uživatelského rozhraní a funkcí systému. Jako u každého systému, i u ADempiere je třeba zvyknout si na určité názvosloví a porozumět tomu, jak byly některé názvy či popisky myšleny. ADempiere je původem francouzský systém a domnívám se, že i proto se názvosloví dosti liší od jiných ERP systémů, původem např. z USA, což může být matoucí. Nicméně navíc, z důvodu neúplného nebo nepřesného překladu webového rozhraní do češtiny, se často stává, že není jasné, k čemu má dané pole nebo okno sloužit. V takovém případě je třeba přejít do anglického jazyka, což ale lze pouze pomocí odhlášení a opětovného přihlášení. Jako nejschůdnější řešení této nepříjemnosti se zdá být vylepšení českého překladu do té míry, aby bylo možné systém plnohodnotně použí- 20

28 4. SYSTÉM ADEMPIERE vat v českém jazyce. Tento nedostatek by měl být vyřešen před tím, než bude systém nasazen do reálného provozu. Za jeden z hlavních nedostatků uživatelského rozhraní ADempiere považuji to, že informace se zobrazují ve formulářových polích, jako bychom je chtěli upravovat. V mnoha případech však uživatel nebude moci informace upravovat, nebo je zkrátka nebude chtít upravovat. Zobrazení v polích je vcelku nepřehledné a velmi obtížně se v něm orientuje. Na druhou stranu má toto zobrazení i své výhody, protože omezuje počet nutných kliknutí, která musí uživatel provést, aby mohl záznam editovat nebo s ním jinak dále pracovat. Výrazným nedostatkem ADempiere je také nedostatečně zpracovaná uživatelská dokumentace. Pokud má systém efektivně sloužit začínajícím firmám, musí být jednoduše dohledatelné co a jak funguje, kde nastavit potřebné funkce, k čemu které pole slouží atd. Existující nápověda je dostupná z téměř každého okna pomocí ikony s otazníkem a je taktéž přístupná online na ADempiere wiki, což je obojí rozhodně pozitivní. Co se týče funkční stránky, bohužel v ADempiere zatím chybí sledování a záznamy o docházce a vytížení zaměstnanců. Protože právě lidé jsou jedním z nejdůležitějších pilířů v IT firmách, mohl by tento nedostatek být značný. Mnoho vylepšení potřebuje i modul projektového řízení (z pohledu vývoje softwarových produktů), který dle mého názoru v ADempiere mnoho firem nepotřebuje nebo nepoužívá. Nástrojů pro projektové řízení nakonec existuje mnoho (i open-source), takže možná neexistuje žádná velká potřeba tento nedostatek akutně řešit. Jelikož se však domnívám, že by vylepšení této části systému bylo užitečné pro mnoho IT firem a napomohlo většímu rozšíření systému ADempiere, vybrala jsem si právě tuto část jako stěžejní pro zbytek této práce. Již předem je však třeba říci, že vytvořit kvalitní modul pro řízení softwarových projektů je jistě úkol na více než jednu diplomovou práci. 4.6 ADempiere jako služba Využívání ERP systémů jako služeb (SaaS) je již poměrně běžnou praxí především pro malé a střední podniky. Jde přitom v první řadě o úsporu nákladů na provoz takového systému. Prvním předpokla- 21

29 4. SYSTÉM ADEMPIERE dem pro nasazení software pomocí tohoto modelu je dostupnost webového rozhraní. Tuto podmínku ADempiere splňuje. Druhým předpokladem, který vychází již z definice SaaS, je možnost rychlého nasazení. Uvažováno v obecné rovině, tento předpoklad by nebyl pro ADempiere splnitelný, ačkoliv, jak již bylo zmíněno, v určitých směrech je ADempiere velmi lehce upravitelný. Protože nutnost a rozsah úprav systému prodlužuje dobu jeho nasazení, je však teoreticky možné dosáhnout podstatného zkrácení této doby poskytováním systému v takové podobě, v níž jej nebude nutné příliš upravovat. Z opačného pohledu lze tento požadavek na rychlost nasazení také splnit omezením množiny potenciálních zákazníků na společnosti s podobným profilem a potřebami. Závěrem lze říci, že systém ADempiere je vhodný pro poskytování formou služby za předpokladu, že bude předem uzpůsoben pro určitý typ podniku a dále bude nabízen pouze společnostem spadajícím do této vybrané kategorie. 4.7 Využití systému ADempiere v rámci výuky Kromě již zmiňovaného využití systému ADempiere v IT firmách se nabízí jeho další uplatnění také na akademické půdě univerzity. K tomu přispívá také fakt, že se jedná o open-source systém. Podnikových ERP systémů na trhu přibývá a tím také přibývá firem nabízejících jejich nasazení s správu, případně těch, které vyvíjejí systém vlastní. Pro studenty Fakulty informatiky (a domnívám se, že např. i pro absolventy Ekonomicko-správní fakulty) by bylo jen výhodou mít možnost se s takovým systémem seznámit ještě během studia, protože pravděpodobnost, že se s podobným systémem setkají později v praxi, je čím dál tím vyšší. Kromě toho by měli studenti díky flexibilitě systému ADempiere také možnost vyzkoušet si návrh a tvorbu vlastního okna, modulu či procesu, což jsou jedinečné praktické zkušenosti, které mnohým studentům v současnosti schází. Přínos ADempriere je v tomto směru ještě vyšší díky skutečnosti, že se jedná o systém opravdu používaný v praxi, ne o fiktivní aplikaci nebo nějaký smyšlený příklad. Kromě informatických znalostí mohou studenti získat také přehled o základních byznys procesech, 22

30 4. SYSTÉM ADEMPIERE jako jsou zpracování objednávek, fakturace, účetní procesy, výrobní procesy, logistika a další. Domnívám se, že tyto znalosti jsou pro studenty rovněž důležité z důvodu rozšiřování jejich obzorů a poznávání souvislostí. Věřím, že by bylo možné využít systém ADempiere v některých již existujících předmětech na Fakultě informatiky, nebo dokonce v novém samostatném předmětu. Nabízí se také možnost spojit jej s fungováním některé laboratoře, např. laboratoře systémů služeb. 23

31 5 Nástroje pro projektové řízení Jedna z definic projektového řízení (nebo také řízení projektů), anglicky Project management, říká, že jde o způsob rozplánování a realizaci složitých, zpravidla jednorázových akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů 1. Překlad projektové řízení z anglického názvu není přesný a nevystihuje přesně význam těchto slov, ale jedná se o zavedený termín používaný mj. Společností pro projektové řízení 2, která je certifikačním orgánem IPMA 3 v České republice, a proto jej budu používat také v rámci své práce. Tato kapitola podává přehled nástrojů pro projektové řízení a jejím cílem je zjistit, jakým způsobem by bylo nejvýhodnější dále rozvíjet modul pro projektové řízení v ADempiere. Podpora plánování a řízení projektů integrované přímo do ERP systému přináší firmám zabývajícím se zakázkovou činností mnoho výhod. Mezi ně patří především provázanost s kompletními informacemi a procesy ve firmě, přístup zaměstnanců na jediné místo a jednoduchá změna metodiky vývoje. 5.1 Přehled nástrojů pro projektové řízení Nástrojů pro projektové řízení, at už se jedná o webové nebo klasické aplikace, existuje mnoho. Zaměřuji se zde pouze na několik nejvýznamnějších a nejrozšířenějších open-source nástrojů a pak na zřejmě nejpoužívanější komerční webovou aplikaci Basecamp Redmine Redmine 4 je webová aplikace založená na frameworku Ruby on Rails 5 určená pro projektové řízení. Tato aplikace je multiplatformní

32 5. NÁSTROJE PRO PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ a databázově nezávislá. Podporuje řízení projektů i programů, přístup uživatelů je kontrolován na základě nastavitelných rolí, součástí je verzovací systém, umožňuje zobrazení projektu pomocí Ganttova diagramu a kalendáře a nechybí zde ani úložiště souborů, správa úkolů a wiki. Redmine je velmi oblíbenou a hojně využívanou aplikací pro nejrůznější, především IT, projekty Trac Trac 1 je minimalistická webová aplikace pro projektové řízení softwarových projektů. Poskytuje rozhraní pro verzovací systém Subversion 2, integrovanou wiki a umožňuje vedení záznamů o projektu. Trac je napsán v jazyce Python a je určen především programátorům. Oproti Redmine je o něco málo méně uživatelsky přívětivý, ale hlavně neposkytuje možnost zobrazit Ganttův diagram projektu a neoplývá ani žádnými jinými vymoženostmi - podle tvůrců záměrně, aby zbytečně aplikace neodváděla pozornost uživatele od práce Project Open Project open 3 je aplikace fungující na AOLServeru 4 vybudovaná na platformě OpenACS 5 a napsaná v jazyce TCL 6. Jedná se o komplexní nástroj pro projektové řízení a týmovou spolupráci, pokrývající mnoho různých oblastí projektu od přehledů využití jednotlivých zdrojů, přes sledování nepřítomnosti uživatelů, zaznamenávání chyb, určování a sledování milníků až po finance. K dispozici je také kalendář, zjednodušená verze Ganttova diagramu i možnost exportu projektu do open source aplikace GanttProject 7 (a importu z ní), kde lze zobrazit plnohodnotný Ganttův diagram a upravovat jej, i mj. pracovat s analýzou PERT

33 5. NÁSTROJE PRO PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Collabtive Collabtive 1 je jednoduchá a uživatelsky velmi přívětivá webová aplikace fungující na cloudu určená především pro týmovou spolupráci na projektech. Umožňuje nastavení milníků, tvorbu seznamů úkolů, posílání zpráv, zobrazení v kalendáři, správu uživatelů a sleduje čas strávený na projektu a součástí je také úložiště souborů. Ve verzi zdarma opět chybí Ganttův diagram a nenajdeme zde ani verzovací systém. Ganttův diagram a další nástroje jako např. podporu prioritizace projektů a úkolů lze k aplikaci dokoupit ve formě doplňků Basecamp Basecamp 2 je úspěšná, neuvěřitelně jednoduchá a intuitivní webová aplikace založená na cloudu pro projektové řízení a týmovou spolupráci. Jedná se o komerční aplikaci, je však zdarma k vyzkoušení na 15 dní. Vše potřebné lze v této aplikaci najít na několika málo stránkách, přehledně uspořádané, s mnoha možnostmi, které ale zároveň nijak nepřekážejí. Pro zobrazení práce na projektu, at už vlastní, nebo všech spolupracovníků, používá aplikace vlastní zobrazení pomocí časové osy směřující zdola nahoru, na níž jsou zaznačeny akce uživatele či uživatelů Gantt Project Aplikace Gantt Project 3 dokáže zobrazit projekt pomocí Ganttova diagramu, vypočíst PERT, přiřazovat lidské zdroje k jednotlivým úkolům, importovat projekty v Microsoft Project a také je do tohoto formátu exportovat. Jedná se o open-source software. 5.2 Požadavky na nástroje pro projektové řízení Aby bylo možné vyhodnotit aktuální stav projektového řízení v systému ADempiere a dále pracovat s touto oblastí, je třeba stanovit

34 5. NÁSTROJE PRO PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ požadavky, které jsou na ni kladeny. Vyjdeme-li ze studie[9] NASA 1, která byla zpracována jako výchozí dokument pro výběr nástrojů pro projektové řízení, jsou v jednotlivých oblastech hlavními požadovanými vlastnostmi tyto: Architektura, správa dat - přístup pro mnoho uživatelů současně, správa a spolupráce mnoha projektů současně, spolupráce s klientskými aplikacemi vč. importu a exportu, schopnost integrace uživatelem zadaných parametrů Přehledy - standardní a upravené přehledy a nástroje pro shrnutí Funkce pro projektové řízení (rozvrhy, náklady, zdroje, výkon, řízení rizik) WBS (Work Breakdown Structure) a OBS (Organization Breakdown Structure), Ganttův diagram a PERT analýza, definice mnoha zdrojů a kalendářů Řízení rizik a analýza přidané hodnoty Sledování nákladů, rozdíly nákladů, finanční zdroje, závazky a úpisy Spolupráce, webový přístup - schopnost zobrazení v HTML, přístupnost funkcí, možnost a metody pro zveřejňování, upozornění em Jednoduché používání - intuitivní, jednoduchý vzhled připomínající jiné běžné klientské aplikace Přístup uživatelů a bezpečnost - přístup a správa na úrovni uživatele i projektu 5.3 Projektové řízení v ADempiere V současné instalované verzi ADempiere (verze 3.5.4a) je modul projektového řízení zaměřen spíše na výrobní projekty. Samotný fakt,

35 5. NÁSTROJE PRO PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ že zde projektové řízení není přímo zaměřeno na softwarové projekty, by u jiných částí systému nemusel být překážkou (pokud by s danou komponentou bylo možné pracovat potřebným způsobem). U projektového řízení je však důležité, aby byla aplikace přehledná, neobsahovala irelevantní informace a poskytovala dobré prostředí pro projektového manažera i vývojový tým. Z tohoto pohledu je prostředí ADempiere zcela nevyhovující, protože díky složitosti výrobních projektů obsahuje rozměry, které jsou pro softwarové projekty nepodstatné, ani je nelze naplnit smysluplnými daty. Dále celkové řešení hlášení (rozdělení na cykly a kroky) a rozdělení projektů na fáze a úkoly je v důsledku konkrétního řešení poněkud matoucí a nedává příliš smysl. Nastavení sekvence (Sequence, způsob řazení položek) a celkové fungování aplikace je zde tak trochu černou skříňkou, především z důvodu absence uživatelské dokumentace. Ráda bych se nyní zaměřila na základy existujícího projektového řízení v aplikaci, z něhož vyjdu dále při tvorbě nového modulu. Před vytvořením samotného projektu je třeba definovat typ projektu a nastavit hlášení (Reporting). Vytvořit typ projektu v podstatě znamená jen vytvořit nový typ pro danou organizaci a dát mu název, vyplnit popis a označit nový typ projektu jako aktivní. Nastavení hlášení je prováděno na dvou úrovních, v první na úrovni cyklu projektu (Project cycle) a dále na úrovni kroku (Step). Cyklus i krok je třeba pojmenovat a u kroku nastavit sekvenci. V dalším kroku lze definovat standardní fáze a úkoly v daném typu projektu. Fáze se vztahuje k typu projektu a opět je třeba vyplnit název a popis, dále sekvenci, produkt a jeho množství. Produkt je třeba vybrat z produktů zavedených v systému, tedy ze zboží. Pro softwarové projekty by bylo vhodnější, kdyby produkt byl pouze popis výstupu, množství pak bude zřejmě vždy 1. Standardní úkol je, co se zadávaných informací týče, zcela shodný s fází, pouze se nevztahuje k typu projektu, ale ke standardní fázi. Při vytváření samotného projektu je již údajů a voleb podstatně více. V první části je třeba opět vyplnit název a obecná data o projektu včetně data podpisu smlouvy a data ukončení projektu. V této části také musíme zvolit Line Level, kde je na výběr fáze, projekt a úkol. Můžeme se domnívat, že se jedná o volbu detailu, tedy jak podrobně chceme projekt sledovat. Ve druhé části okna nazvané Reference jsou umístěny údaje o obchodním partnerovi, tedy zákaz- 28

36 5. NÁSTROJE PRO PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ níkovi, ve třetí části s názvem Amounts lze nastavit cenu projektu, plánovaný zisk, množství (zřejmě produktu) a pravidla pro fakturaci. V poslední části vidíme historii projektu - fakturovanou částku a fakturované množství produktu. Pomocí dvou tlačítek Copy Details a Close Project můžeme projekt zkopírovat nebo označit jako ukončený. 5.4 Řešení pro ADempiere Po důkladném průzkumu se mi nepodařilo nalézt žádný software pro projektové řízení, který by bylo možné nějakým způsobem se systémem ADempiere přímo propojit, a pravděpodobně je to z toho důvodu, že žádný neexistuje. Jedinou možností se zdá být využití aplikace Gantt Project pro zobrazení Ganttova diagramu a PERT. Pro tuto aplikaci by v ADempiere musel existovat export a import projektu ve formátu.gan. Vše ostatní bude pravděpodobně muset být implementováno přímo do ADempiere. Vzhledem k tomu, že nástrojů pro projektové řízení existuje opravdu mnoho, jeví se jako nejlepší cesta následovat jejich ověřené postupy a inspirovat se již hotovými řešeními. Tento způsob návrhu a implementace by měl být nejen jednodušší než začínat zcela od začátku, ale také je zde určitá jistota úspěchu, protože vycházíme z toho, co již funguje a co mnoho lidí na celém světě opravdu používá. 29

37 6 Modul řízení softwarových projektů Implementace celého řízení softwarových projektů není záležitostí na jednu diplomovou práci. Jedná se o komplexní projekt, který bude muset být postupně realizován v několika fázích. Tato práce se zaměřuje především na specifikaci toho, jak by takový modul měl vypadat, vytvoření základu pro jeho implementaci a započetím samotné implementace. Za důležitý faktor při realizaci tohoto projektu považuji vytvoření kvalitní dokumentace. I v tomto ohledu tato práce tvoří určitý základ pro další činnost na projektu. Jelikož základ pro projektové řízení v ADempiere již existuje, bylo by neefektivní jej nevyužít. Schéma databázových tabulek využívaných tímto modulem lze najít na ADempiere wiki 1. Jedná se o jádro systému, takže tabulky mají prefix C_ (z anglického Core). Původní zpracování projektového řízení v systému není špatné, pouze je třeba jej pro softwarové produkty zjednodušit a přidat novou funkcionalitu. Původní funkcionalita by měla zůstat v systému zachována tak, aby bylo možné ji kdykoliv využít souběžně s novými částmi systému. Aby bylo tohoto dosaženo, bude vytvořen zcela nový modul s názvem Řízení SW projektů. 6.1 Návrh Cílem projektu je nový funkční modul pro řízení softwarových projektů, který bude poskytovat prostředí použitelné pro reálné projekty. Tento modul by měl poskytovat základ pro další budoucí rozšiřování tak, aby v rámci něho mohla být později implementována tato okna a funkce: Projekt - vytvoření nového projektu, vytvoření podprojektů (řízení programů a portfolií), přehled údajů o projektu, přehled všech projektů, určení fází, milníků a předem známých úkolů projektu WBS, PBS, OBS - vytvoření a úpravy WBS, PBS a OBS pro

38 6. MODUL ŘÍZENÍ SOFTWAROVÝCH PROJEKTŮ jektu Zdroje - přiřazení lidských zdrojů k projektu, sledování jejich vytížení, absencí, sledování času stráveném na projektu Úkoly - zaznamenávání úkolů formou ticketovacího systému, tzn. vytvoření úkolu, zobrazení seznamu úkolů s možností filtrování výsledků dle různých kritérií a možností přiřadit úkol (z role nadřízeného jinému zaměstnanci nebo každý uživatel sám sobě) Upozorňování em - upozornění na vytvoření nového úkolu, na přiřazení úkolu, na blížící se termín dokončení úkolu a další události Zobrazení v čase - zobrazení časového sledu úkolů formou zjednodušeného Ganttova diagramu a pomocí kalendáře Sledování financí - nastavení typu fakturace, sledování faktur a množství vyfakturované práce, vytvoření a sledování rozpočtu projektu Export a import projektu do Gantt project, případně do MS Project Co se vzhledu a uživatelské přívětivosti týče, je pro mne osobně inspirací především výše zmíněná aplikace Basecamp. Ačkoliv projekty mohou být složité, aplikace by je měla zobrazovat jasně a přehledně, čímž skutečně usnadní práci všem spolupracovníkům na projektu. Systém ADempiere však má v tomto směru svá omezení, protože se jedná o komplexní aplikaci. Změna vzhledu je možná, ale nejspíše by nebyla velkým přínosem, protože v rámci jedné aplikace by různý vzhled jednotlivých částí mohl být pro uživatele matoucí. Z tohoto důvodů zůstaneme u výchozího vzhledu systému Typ projektu Každý projekt lze rozdělit na menší či větší části, což pomáhá manažerovi udržet si přehled o všech aspektech projektu. V této práci nazývám tyto části fáze (Phases) projektu. Fáze můžeme dále dělit na jednotlivé úkoly (Tasks). 31

39 6. MODUL ŘÍZENÍ SOFTWAROVÝCH PROJEKTŮ Analýza požadavků Uvažujeme-li firmu, zabývající se vývojem na zakázku, je velmi pravděpodobné, že se zabývá vývojem určitého typu aplikací, at už jde o mobilní aplikace, webové aplikace, úpravy software na míru aj. Projektoví manažeři v takových případech používají podobné postupy pro různé projekty stejného typu a i jednotlivé části projektů mají společné rysy. Proto se jeví jako vhodné zohlednit tyto společné rysy i v návrhu tohoto projektového modulu. Hlavní motivací k vytvoření typu projektu je možnost využívat jednu hrubou šablonu projektu pro mnoho různých jednotlivých projektů bez nutnosti nastavovat vše znovu, což povede k zefektivnění plánování projektu. Typ projektu, včetně fází a úkolů, by měl být jednoduše srozumitelný a použitelný, což podle mého názoru tento nový koncept splňuje. Návrh Celková logika modulu Řízení SW projektů navazuje na logiku modulu Řízení projektu a je znázorněna na obrázku 6.1. Nejdříve bude třeba nastavit obecný typ projektu a jeho standardní fáze a úkoly. K tomu bude sloužit okno nazvané Typ projektu (Project Type). Návrh polí v tomto okně můžeme vidět na obrázku 6.2. Všechna pole jsou textová. Záložkami tohoto hlavního okna by měla být okna Standardní fáze (Standard Phases) a Standardní úkoly (Standard Tasks) (viz obrázek 6.3 a 6.4). Standardní fáze a úkoly budou definovány bez předem daného pořadí (v případě potřeby lze obvyklé pořadí pro referenci vepsat do poznámky fáze/úkolu), konkrétní pořadí bude určeno až v rámci konkrétního projektu. Tento přístup umožní mj. průběh několika fází/úkolů současně. Implementace Pro vytvoření okna a záložek bylo třeba v databázi adempiere vytvořit nové tabulky c_sw_project_type, c_std_phase a c_std_task. Detail tabulek je znázorněn na obrázku ERD databázových tabulek v příloze B této práce nebo jej lze též najít v elektronických přílohách. Hlavní okno Typ projektu je v hierarchii záložek na úrovni nula, 32

40 6. MODUL ŘÍZENÍ SOFTWAROVÝCH PROJEKTŮ Obrázek 6.1: Znázornění logiky modulu Řízení SW projektů. Přerušované čáry naznačují nepovinný vztah. Obrázek 6.2: Návrh okna Typ projektu 33

41 6. MODUL ŘÍZENÍ SOFTWAROVÝCH PROJEKTŮ Obrázek 6.3: Návrh okna Typ projektu, záložka Fáze Obrázek 6.4: Návrh okna Typ projektu, záložka Úkoly 34

42 6. MODUL ŘÍZENÍ SOFTWAROVÝCH PROJEKTŮ záložka Standardní fáze má přiřazenou úroveň 1 a odkazuje se na primární klíč c_sw_project_type_id tabulky c_sw_project_type a záložka Standardní úkoly má přiřazenou úroveň 2 a odkazuje se na primární klíč c_std_phase_id tabulky c_std_phase. Pomocí odkazů na primární klíč (nebo obecně jakýkoliv sloupec) předchozí tabulky se automaticky v okně vyplní odpovídající pole, která jsou nyní pouze ke čtení, a systém tak zajistí správnou provázanost jednotlivých záznamů Nastavení jednotek práce Okno Nastavení jednotek práce (Work Units Setup) je umístěno samostatně v menu SW Project Management. Analýza požadavků Při plánování projektu je často potřeba zjistit, kolik času bude zapotřebí ke splnění daného úkolu. Tento odhad bývá obvykle vyjádřen v hodinách. Počet hodin nám však nestačí k odhadu toho, kdy bude úkol dokončen, protože je známo, že žádný člověk nepracuje 60 minut v hodině, 8 hodin osmihodinové pracovní doby denně. Kromě vyrušujících faktorů ( y, online chaty, ostatní spolupracovníci, schůzky atd.), nutnosti zjišt ovat informace pro splnění daného úkolu a lidských potřeb (potřeba jíst, pít atd.) je třeba počítat také s absencemi na pracovišti (nemoci, dovolené, státní svátky, příp. pracovní cesty). Všechny tyto vlivy se odrážejí ve skutečném objemu odvedené práce za časovou jednotku. Pro vyjádření tohoto objemu používáme Jednotky práce (Work Units), tj. člověko-hodiny, člověko-dny 1 a další vyšší jednotky, které se běžně v projektovém řízení používají. Návrh Protože výpočet hodnoty člověko-hodiny a dalších jednotek je velmi závislý na konkrétní firmě, odvětví, vykonávané práci, typu projektu a dalších faktorech a protože tyto hodnoty se mohou lišit při 1. Man-Days, Man-Hours 35

43 6. MODUL ŘÍZENÍ SOFTWAROVÝCH PROJEKTŮ Obrázek 6.5: Návrh okna Nastavení jednotky práce řešení různě složitých projektů, vzahuje se toto nastavení k typu projektu a bude dále použito pro automatické přepočítávání mezi těmito jednotkami. Rozvržení okna Nastavení jednotky práce (Work Units Setup) lze vidět na obrázku 6.5. Typ projektu by neměl umožňovat zadání jiné než existující hodnoty (typu projektu) a pole pro poměr jednotek nesmí umožňovat zadání hodnoty menší než jedna, vzhledem k tomu, že poměr vztahujeme vždy k menším jednotkám. Implementace Pole výběru typu projektu je realizováno pomocí seznamu existujících typů projektu a neumožňuje tím pádem zadání jiné hodnoty. Po vytvoření záznamu navíc již není možné pole upravit, lze pouze smazat celý záznam. V polích pro poměr jednotek pak lze zadat číslo větší než jedna s nejvýše dvěma desetinnými místy. V této fázi bylo třeba se vyrovnat se skutečností, že pole pro zadání nejmenší a největší možné hodnoty přímo v ADempiere nefungují tak, jak by měla, a upravit tedy přímo tabulku v databázi přidáním omezení (constraint) CHECK(column_name>1). Jednotky práce by měly být nastaveny před vytvořením konkrétního projektu. V případě, že však nastaveny nebudou, použije systém výchozí hodnoty, tj. 1 člověko-hodina = 60 minut, 1 člověko-den = 8 hodin, 1 člověko-týden = 5 člověko-dní a 1 člověko-měsíc = 20 člověko-dní. Tyto výchozí hodnoty jsou také přednastaveny v jednotlivých polích při vytváření nového záznamu. 36

44 6. MODUL ŘÍZENÍ SOFTWAROVÝCH PROJEKTŮ Testování Během testování bylo ověřeno, že do polí pro přepočet jednotek nelze zadat hodnoty menší než 1. Kromě toho bylo také třeba prověřit, zda nelze vytvořit dva záznamy pro jeden typ projektu, protože takový stav by mohl vést k nesprávným výpočtům Správa softwarového projektu Okno Správa softwarového projektu (Software Project Maintanance) je hlavní částí celého modulu. Mělo by sloužit pro přehled a nastavení všech důležitých informací o projektu. Analýza požadavků Koncept dělení projektu na fáze a úkoly byl již představen v kapitole 6.2 a tato část systému je potypu projektu další, která jej aplikuje v praxi. Nejdůležitějším požadavkem zůstává přehlednost a logická návaznost jednotlivých částí projektu (především typu projektu a projektu, standardních fází a úkolů na konkrétní fáze a úkoly), zároveň však musí být možné zaznamenat o projektu veškerá potřebná data a souvislosti. Návrh Okno projektu bude velmi podobné původnímu oknu. Novému projektu bude přiřazen typ projektu, který po vytvoření projektu nebude již možné změnit. Nový projekt tak zdědí od typu projektu standardní fáze a úkoly, které bude možné, avšak ne povinné, použít. Opět bude třeba zadat název projektu, popis, poznámky a výstup projektu. Nově se zde objevují pole Projektový manažer (Project Manager), Datum zahájení (Start Date), Datum ukončení (End Date) projektu, celkový Rozpočet projektu (Project Budget) a pole pro zobrazení součtu člověko-měsíců a člověko-dní jednotlivých fází, které by nemělo být editovatelné - systém by měl ideálně tyto hodnoty vypočítat z exitujících fází a úkolů. V této první verzi modulu však zůstaneme u editovatelné verze. Projektový manažer je vybírán z aktuálního seznamu zaměstnanců v systému, takže je zde rovnou na- 37

45 6. MODUL ŘÍZENÍ SOFTWAROVÝCH PROJEKTŮ Obrázek 6.6: Návrh okna Projekt stavena i jeho ová adresa, na niž budou zasílána upozornění. Návrh okna Projekt (Project) je zobrazen na obrázku 6.6. I zde bude mít okno Projekt několik záložek, tj. podoken. Kromě záložek Fáze (Phases) a Úkoly (Tasks) zde bude umístěna také záložka Zdroje (Resources). V podokně Fáze bude možné spravovat již konkrétní fáze daného projektu. Nová fáze může vzniknout vybráním standardní fáze, čímž zdědí její atributy a také její úkoly, nebo vytvořením zcela nové fáze projektu. Fáze musí mít zadané Datum zahájení a Datum ukončení, přičemž tato data nesmí přesáhnout data zahájení a ukončení projektu. Aby bylo jednodušší sledovat rozpočet projektu a jeho plnění, najdeme i zde pole Rozpočet fáze (Phase Budget), a pro sledování práce na projektu pole Počet člověko-hodin (Man-hours) a Počet člověko-dní (Man-days). Tato pole by měla být automaticky přepočítávána, takže by mělo postačovat uvedení pouze jednoho z těchto dvou údajů. Ukončení fáze je indikováno vybráním políčka Dokončeno (Completed). Podokno Úkoly (Tasks) (viz obrázek 6.8) slouží ke správě úkolů přiřazených k určité fázi projektu. Každý úkol má nastavenou délku v člověko-hodinách a člověko-dnech, měl by být přiřazen alespoň 38

46 6. MODUL ŘÍZENÍ SOFTWAROVÝCH PROJEKTŮ Obrázek 6.7: Návrh okna Projekt, záložka Fáze Obrázek 6.8: Návrh okna Projekt, záložka Úkol 39

47 6. MODUL ŘÍZENÍ SOFTWAROVÝCH PROJEKTŮ Obrázek 6.9: Návrh okna Projekt, záložka Zdroje jedné osobě ze seznamu zdrojů a jako takový může být přiřazen nejvýše k jedné fázi projektu. Dokončení úkolu je opět indikováno vybráním políčka Dokončeno (Completed), což by měla udělat osoba, nebo jedna z osob, jíž nebo jimž byl úkol přiřazen. Zároveň by měl systém automaticky em upozornit projektového manažera na tuto událost. Pole Předchozí úkol (Previous Task) slouží pro určení sekvence úkolů a stejně jako Datum dokončení není povinné. Při zadání hodnot do polí Počet člověko-hodin (nebo Počet člověko-dní) a Náklady na člověko-hodinu (Man-Hour Costs) by se měl automaticky spočítat údaj v poli Náklady na úkol (Task Costs). Dalším podokem okna Projekt je okno Zdroje (Resources, viz obrázek 6.9). Jedná se zde o lidské zdroje a smyslem okna je přiřadit k projektu zaměstnance, kteří na něm pracují, nebo budou pracovat a určit jejich role v projektu. Okno obsahuje pouze několik jednoduchých polí - Projekt (Project), Zaměstnanec (Employee), Úroveň (Level), Role (Role) a Nadřízený (Supervisor). Nejvýše postavený pracovník na projektu nebude mít nadřízeného a úroveň bude rovna nule. Pomocí úrovní a nadřízených bude později možné sestavit OBS (Organizational Breakdown Structure) projektu. Přiřazením k projektu by každý zaměstnanec měl získat přístup k úkolům a rozvrhu projektu, který dosud měl pouze tvůrce projektu a přiřazený projektový manažer (pokud se nejedná o tu samou osobu). Pro každého přiřazeného zaměstnance by taktéž momentem přiřazení měl vzknout přístup k oknu Výkaz (Timesheet), kam bude zaznamenávána veškerá jeho/její práce na projektu s možností propojit záznamy s 40

48 6. MODUL ŘÍZENÍ SOFTWAROVÝCH PROJEKTŮ konkrétním úkolem. Tato funkcionalita je však zatím jen návrhem do budoucna. Implementace Nejprve bylo nutné opět vytvořit příslušné tabulky v databázi, poté je definovat v ADempiere a vytvořit pro ně okno a záložky. Oproti původnímu plánu vytvořit záložky ve třech různých úrovních (úroveň 0 - projekt, úroveň 1 - fáze, úroveň 2 - úkol) jsem nakonec zvolila pouze dvouúrovňovou strukturu okna, kdy je nejvyšší záložkou SW Projekt a ostatní tři záložky leží na úrovni 1. Důvodem bylo lepší logické provázání záložek; místo toho, aby navazovaly každá na záložku o jednu úroveň výše, se všechny vztahují k hlavní záložce SW Projekt. Při přístupu do záložek první úrovně je automaticky označen jeden z existujících projektů na úvodní záložce. Zobrazují se tak pouze fáze, úkoly a zdroje, které patří ke zvolenému projektu (v případě, že nějaké existují). Pro jednodušší práci se systémem bylo implementováno několik prvotních pomocných prvků. Prvním příkladem je výběr projektového manažera v záložce SW Projekt, kde se kliknutím na vyhledávací tlačítko dostaneme do vyhledávacího okna, z něhož můžeme již pohodlně vybrat uživatele - projektového manažera. Stejný princip výběru je aplikován také na nepovinné pole přiřazení uživatele k úkolu nebo na výběr uživatelů v záložce Zdroje SW Projektu. Dalšími podobnými prvky, které však již umí ADempiere vytvořit zcela sám, jsou kalendář u zobrazení data a kalkulačka u zobrazení číselných hodnot. Podstatnou částí implementační fáze bylo opětovné vyhodnocení všech polí a rozhodnutí, zda mají být určena pouze pro čtení, zda má být povolena jejich editace po uložení záznamu, jaká má být jejich výchozí hodnota atd. U některých polí bylo třeba původní rozhodnutí změnit, případně opravit ta pole, kde došlo k chybě při vytváření tabulek v databázi. Příkladem může být pole Datum dokončení (End Date) v záložce Úkol SW Projektu, kde původně bylo omylem nastaveno v databázi omezení DEFAULT (now) NOT NULL. Protože by ale v rámci logiky modulu mělo být možné vytvořit i úkoly bez přesného časového omezení, bylo toto omezení chybné. 41

49 6. MODUL ŘÍZENÍ SOFTWAROVÝCH PROJEKTŮ Testování Během testování tohoto okna byly zadávány hodnoty menší než nula do číselných polí a data ukončení dřívější než data zahájení. U několika položek bylo odhaleno chybějící omezení, což bylo následně napraveno. Dále byly pro účely testování vytvořeny projekty na základě dříve vytvořených typů projektu, fáze i úkoly, z nichž některé implementovaly standardní fáze a úkoly a jiné nikoliv. Poslední částí testování tohoto okna bylo přiřazení několika zdrojů k projektu, kde byl zjištěn nedostatek v možnosti přiřadit stejnou osobu k jednomu projektu vícekrát. Tento nedostatek nebyl zatím ošetřen Seznam úkolů Okno Seznam úkolů (To-Do-List) je v podstatě pouze zjednodušenou verzí okna Úkoly SW Projektu určenou v aktuální verzi jen pro čtení, nebudu tedy dělit tuto sekci na další části jako u ostatních oken. Zobrazují se zde pole Softwarový projekt, Fáze SW Projektu, Název, Popis, Přiřazeno uživateli a Datum dokončení. Seznam úkolů je opravdu pouze seznamem, přehledem všech úkolů, které jsou označeny v systému jako aktivní (povinná hodnota isactive) a nejsou označeny příznakem Dokončeno (Completed). Úkoly se v okně s jedinou, hlavní, záložkou řadí podle příslušnosti k projektu. Ačkoliv okno je skutečně jednoduché a staví pouze na již existující tabulce c_sw_project_task, je to podle mého názoru cenná komponenta modulu, a to díky své přehlednosti. Pro další rozšíření modulu pomocí stavů úkolů (např. nepřiřazený, otevřený, rozpracovaný, čekající atd.) je toto okno vhodným kandidátem pro takové zobrazení. Kromě toho jej lze pomocí jediného tlačítka změnit opět na zapisovatelné Výkaz Protože v ADempiere zatím možnost nějakým způsobem zaznamenávat odvedenou práci schází a záznamy tohoto typu jsou při řešení sotwarových projektů klíčové, zařadila jsem do nového modulu také jednoduché okno s názvem Výkaz (Timesheet). 42

50 6. MODUL ŘÍZENÍ SOFTWAROVÝCH PROJEKTŮ Obrázek 6.10: Návrh okna Výkaz Analýza požadavků Vytvářet výkazy by měl mít možnost každý kromě správce pouze sám pro sebe. Zároveň by neměl nikdo, opět kromě správce, mít možnost vidět záznamy ostatních uživatelů. Představíme-li si, že každý uživatel zadá několikrát denně do této tabulky záznam, bude v ní jistě brzy velmi mnoho záznamů. Bylo by tedy vhodné ošetřit později data tak, aby se staré záznamy např. archivovaly a nezpůsobovaly zbytečnou zátěž a tím také zpomalení systému. Návrh Záznam výkazu je možné přiřadit ke konkrétnímu úkolu pomocí výběru projektu v poli Úkol (Task). Pole Uživatel (User) by mělo být nastaveno na výchozí hodnotu právě přihlášeného uživatele a nemělo by být možné jej měnit. Stejně tak pole datum by mělo být přednastaveno na aktuální datum, ale s možností jej měnit. V tomto okně viz obrázek A.10 dále najdeme pole Počet hodin (Hours Spent), Popis práce (Work Description) a Poznámky (Comment). 43

51 6. MODUL ŘÍZENÍ SOFTWAROVÝCH PROJEKTŮ Implementace Po vytvoření odpovídající tabulky v databázi bylo dle návrhu vytvořeno samotné okno. Jméno uživatele je předvyplněno pomocí tzv. kontextové proměnné (context variable) Kontextové proměnné mají v ADempiere formu globální proměnné přístupné přímo z aplikace. Dělí se na dva typy podle toho, jak je nastavena jejich hodnota. Stálé systémové proměnné jsou nastaveny při přihlášení uživatele do systému a jsou označeny křížkem před názvem proměnné (#AD\_User\_ID je příklad tohoto typu proměnné). Kontextové proměnné vztahující se k aktuálnímu oknu jsou druhým typem dostupných proměnných. Jednotlivé záznamy v okně Výkaz jsou řazeny dle zadaného data provedené práce. Do pole Počet hodin (Hours Spent) nelze zadat hodnotu menší než nula, avšak pole může obsahovat až dvě desetinná místa. Testování Testování proběhlo v pořádku pomocí vytvoření několika záznamů, zadání záporné hodnoty do pole Počet hodin, změny data záznamu po jeho uložení a obnovení dat z databáze pro ověření správného řazení položek. 44

52 7 Závěr Práce seznamuje čtenáře s ERP systémy a s open-source systémem ADempiere, jemuž je věnována největší pozornost. Stěžejní část práce tvoří rozbor existující funkcionality systému a dále analýza požadavků, návrh a implementace nového modulu určeného pro řízení softwarových projektů. První část práce obsahuje úvod do problematiky ERP systémů s důrazem na možnosti, úskalí a důsledky jejich nasazení a využití v praxi. Na tomto základu staví kapitola s pořadovým číslem tři, jež analyzuje potřeby a procesy v IT firmě obecně, včetně části věnované začínajícím IT firmám. Poznatky zjištěné v kapitole třetí jsou dále využity v kapitole čtvrté, která kromě analýzy instalovaného systému poskytuje také odpověd na otázku kladenou v zadání práce, zda je ADempiere vhodný pro poskytování systému jako služby. Na základě seznámení se se systémem je také v závěru této kapitoly vybrána oblast projektového řízení pro závěrečnou implementační část práce. Rozborem požadavků na softwarové nástroje pro projektové řízení se zabývá samostatná kapitola. Výsledky práce v podobě implementace modulu pro řízení softwarových projektů jsou obsahem kapitoly šesté. Byl implementován funkční modul s pěti okny, jež jsou dále strukturována pomocí záložek. Struktura modulu vychází z existujících nástrojů pro projektové řízení, čímž je částečně ověřena jeho použitelnost v praxi. Oblast projektového řízení je však poměrně rozsáhlá a vytvořený modul pokrývá pouze její základy, takže jej lze dále rozšiřovat o kontroly polí a přednastavení jednotlivých hodnot dle jiných dat v databázi, zlepšit logiku a návaznost jednotlivých oken, přidat kontrolu přístupu dle přiřazení na projektu atd. Systém ADempiere je velmi zajímavý z pohledu vývoje i využití, během práce jsem měla možnost se s ním poměrně podrobně seznámit a věřím, že najde své příznivce nejen v akademických kruzích, ale i v praxi. Jako každý systém, ani ADempiere není dokonalý, ale je nutné říci, že skýtá mnoho výhod, které zcela vyvažují jeho nevýhody, a měl by být v oblasti ERP systémů brán jako plnohodnotná konkurence komerčním aplikacím. 45

53 Literatura [1] Krnáč, Igor. Adaptácia ERP systému ADempiere. Brno: Bakalářská práce FI MU, [2] Alfa samec ERP [online]. Vyšlo jako článek pro Hospodářské noviny. Praha: Economia, Dostupné na [3] Kimberling, Eric. Preview of Panorama s 2011 ERP Report: ERP Implementation Costs Continue to Decline [online] [cit ]. Dostupné na [4] Velecký, Petr; Zajíc, David. TCO: Strašák CIO a IT manažerů, kterému neutečete. ICT Revue - příloha Hospodářských novin, prosinec 2011 [str ]. Praha: Economia, [5] Zwilling, Marty. Eight Business Processes Every Startup Must Have [online] [cit ]. Hot Sauce!. Dostupné na [6] ADempiere Implementation Details [online]. ADempiere ERP Wiki. 2006, naposledy editováno 26. prosince Dostupné na [7] Initial Client Setup Process [online]. ADempiere ERP Wiki. 2006, naposledy editováno 28. prosince Dostupné na [8] ManPageW Role [online]. ADempiere ERP Wiki. 2006, naposledy editováno 14. prosince Dostupné na [9] Project Management Tool Analysis and Recommendations White Paper [online]. USA, Ohio: NASA, Dostupné 46

54 7. ZÁVĚR na [10] Establish Opening Balances [online]. ADempiere ERP Wiki. 2012, naposledy editováno 22. dubna Dostupné na 47

55 A Snímky obrazovek V této kapitole jsou umístěny snímky některých obrazovek systému pro lepší ilustraci. Obrázek A.1: Nastavení nového klienta Obrázek A.2: Vzhled webového rozhraní 48

56 A. SNÍMKY OBRAZOVEK Obrázek A.3: Nový modul v prostředí java klientské aplikace Obrázek A.4: Vyhledání uživatele v systému 49

57 A. SNÍMKY OBRAZOVEK Obrázek A.5: Okno Work Units Setup Obrázek A.6: Okno Timesheet 50

58 A. SNÍMKY OBRAZOVEK Obrázek A.7: Hlavní záložka okna Software Project Maintenance Obrázek A.8: Záložka SW Project Phase okna Software Project Maintenance 51

59 A. SNÍMKY OBRAZOVEK Obrázek A.9: Záložka SW Project Task okna Software Project Maintenance Obrázek A.10: Záložka SW Project Resources okna Software Project Maintenance 52

60 B Databázové tabulky Obrázek lze také nalézt v přílohách v elektronické podobě. Obrázek B.1: ERD databázových tabulek 53

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Nástroje pro tvorbu wireframes

Nástroje pro tvorbu wireframes Nástroje pro tvorbu wireframes Tento dokument stručně popisuje dostupné nástroje, které slouží pro tvorbu modelů stránek, tzv. wireframes. Michal Pařízek v červnu 2009 vyzkoušel celkem sedm nástrojů, z

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu)

Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu) Řešitelský tým: Beránková Kateřina Doležal Petr Kleňha Lukáš Matuška Michal Nikola Databáze pro evidenci výměny a prodeje publikací Knihovny Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR (Dokumentace k projektu)

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

1. Předmluva. 2. Uživatelské účty. Vážení rodiče,

1. Předmluva. 2. Uživatelské účty. Vážení rodiče, 1. Předmluva Vážení rodiče, připravili jsme pro Vás tento materiál, který by Vám měl pomoci s nastavením rodičovské kontroly na Vašich domácích počítačích s operačními systémy Windows 7. Rodičovská kontrola

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

mobile device management. Martin Hnízdil Michal Vávra

mobile device management. Martin Hnízdil Michal Vávra . Martin Hnízdil Michal Vávra MDM jako součást produktů rodiny AuditPro. AuditPro TOP nástroj pro efektivní ITAM v rámci EMEA regionu Expresní instalace, výsledky během 10 minut, intuitivní ovládání Instalovaná

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

2013 IBM Corporation

2013 IBM Corporation 2013 IBM Corporation Connections v praxi Jak vypadá nasazení Social software v praxi MICHAL HOLOUBEK Social Business konzultant, oxy Online, s.r.o. 2013 IBM Corporation Agenda Úvod Zadání a specifikace

Více

Strom funkcí Lenovo Solution Center: Systémové nástroje (System)

Strom funkcí Lenovo Solution Center: Systémové nástroje (System) Solution Center funguje jako jednotné centrum, které sleduje stav počítače, hlásí případné problémy a pomůže s jejich řešením (proto Solution Center centrum řešení). Aplikace je mnohem přívětivější pro

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Nová generace podnikových mobilních aplikací od HP

Nová generace podnikových mobilních aplikací od HP Nová generace podnikových mobilních aplikací od HP V době rozmachu chytrých telefonů a tabletů, které se již staly komoditním produktem a ne jen hračkou pro nadšence a profesionály, jsme svědky vzniku

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru:

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru: Řešení chybových hlášek Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: FAQ 1 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 1.1. Důležité... 3 1.2. Aktuální informace čtěte... 3 2. Přihlášení jednorázovým

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

POKYNY K INSTALACI JAVA PLUGINU A ELEKTRONICKÉHO PODPISU V SYSTÉMU ELZA. Stav ke dni 1.1.2013 verze 1.0

POKYNY K INSTALACI JAVA PLUGINU A ELEKTRONICKÉHO PODPISU V SYSTÉMU ELZA. Stav ke dni 1.1.2013 verze 1.0 POKYNY K INSTALACI JAVA PLUGINU A ELEKTRONICKÉHO PODPISU V SYSTÉMU ELZA Stav ke dni 1.1.2013 verze 1.0 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Postup instalace JAVA pluginu... 4 2.1.1 Test instalace Java pluginu v prohlížeči...

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Case Study. google apps jako levné start-up řešení pro agenturu dark side

Case Study. google apps jako levné start-up řešení pro agenturu dark side Case Study google apps jako levné start-up řešení pro agenturu dark side KDO JE DARK SIDE Reklamní, mediální a poradenská společnost založená na počátku roku 2012 skupinou vysoce seniorních jednotlivců

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Uživatelský manuál propojení na ES Pohoda Verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2010 Internetový obchod ES Pohoda Uživatelský manuál na propojení na ES Pohoda Přehled

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos The Workforce Management System Workforce management systém AristoTelos AristoTelos je softwarové řešení pro optimalizaci a řízení

Více

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který

Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Pryč jsou ty doby, kdy bylo nutné kvůli každé malé úpravě webových stránek shánět odborníka, který měl potřebné znalosti jazyka HTML a jiných

Více

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic.

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic. ENDNOTE BASIC Bibliografické, nazývané také citační nebo referenční, manažery jsou užitečné nástroje sloužící k vytváření osobních bibliografií, a to především pomocí jednoduchého stažení vybraných záznamů

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Novinky v aplikaci. Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security. Rychlý průvodce Administrátora, Alerty, Autopůjčovnou

Novinky v aplikaci. Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security. Rychlý průvodce Administrátora, Alerty, Autopůjčovnou Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security v aplikaci V Security funkcích, které jsou nově ve verzích Car Control Basic a Standard, vás seznámíme s možností využití alertů například pro dohled nad

Více

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle

Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle 1 z 19 4.10.2011 14:15 VŠE Podnikové informační systémy Vytvoření komunikační platformy pro realizaci předmětu Projekt v e-learningovém prostředí Moodle Projekt Eva Dvořáková Tomáš Kuneš Miroslav Ballek

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Projekt implementace SAP Business Objects Předmět: 3MA382 Manažerská informatika projektové řízení, distanční Období: ZS 2009/2010 Vypracoval/a: Petr Kuchyňka (xkucp27), Klára Jalůvková (xjalk00, FPH N

Více

netauto komplexní informační systém pro autobazary netauto je komplexní obchodní řešení pro Váš autobazar. Díky systému netauto budete:

netauto komplexní informační systém pro autobazary netauto je komplexní obchodní řešení pro Váš autobazar. Díky systému netauto budete: netauto komplexní informační systém pro autobazary Hlavní pohled na systém netauto netauto je komplexní obchodní řešení pro Váš autobazar. Díky systému netauto budete: mít dokonalý přehled o vykoupených

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

SW pro odpadové a obalové hospodářství

SW pro odpadové a obalové hospodářství SW pro odpadové a obalové hospodářství Liberecká společnost INISOFT s.r.o. koncem srpna 2007 uvedla na trh nové verze programů pro evidenci obalů OBAL 8 ( verze 8.4.3.2 ), pro evidenci odpadů EVI 8 ( v

Více

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV Pokladna manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Logika formulářů úlohy

Logika formulářů úlohy Logika formulářů úlohy Uživatelský/administrační manuál CleverApp s.r.o. 2007/11/03 verze 1.0 CleverApp s.r.o. 2007 1/1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Důležité faktory úspěchu řešení ze strany uživatelů... 3 3 Nářadí

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

EVIDENCE DAT VE VÝROBĚ SVOČ FST 2015. Bc. Petr Horalík Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

EVIDENCE DAT VE VÝROBĚ SVOČ FST 2015. Bc. Petr Horalík Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika EVIDENCE DAT VE VÝROBĚ SVOČ FST 2015 Bc. Petr Horalík Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce pojednává o evidenci dat ve výrobě. Je zde popsána metodika

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více