Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny"

Transkript

1 mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové jsme blahopøáli k narozeninám již v minulých dvou letech. Jedná se totiž o nejstarší obyvatelku Starého Mìsta, která v sobotu 27.prosince 2003 oslavila krásné 97.narozeniny. K významnému životnímu jubileu paní Mazurkové pøišel osobnì poblahopøát starosta Miroslav Schönbaum, který ji pøinesl pìknou kytièku a dárkový balíèek. Jak se tak na Vás babièko dívám, jsem moc rád, že vypadáte velice dobøe. Doufám, že nám všem udìláte radost a dožijete se alespoò stovky, øekl starosta. Ve Starém Mìstì naposledy pøekroèily stoletou vìkovou hranici pouze dvì ženy. Paní Anna Hubíková zemøela v lednu 1994 ve 102 letech a s paní Františkou Hradilovou jsme oslavili 101. narozeniny v bøeznu O nejstarší obèanku našeho mìsta se vzornì stará syn Vladislav Mazurek, který mamince vìnuje spoustu volného èasu, spoleènì zajdou do cukrárny na zákusek nebo na procházku. Babièka Mazurková je na svùj vìk velmi èilá a stále se zajímá o dìní kolem nás. Za všechny Staromìš any jí pøejeme do dalších let pøedevším pevné zdraví a veselou mysl. MK První dítì roku 2004 Tereza Kašná Èas od èasu zajdu do zahradnictví manželù Huèíkových v Tyršovì ulici. Mají tam krásné kvìtiny a z nich mám nejradìji voòavé èervené rùže. V úterý 20.ledna 2004 bych zde asi rùžièku pro potìšení svých blízkých nekoupil, ale rodina vyhlášených zahradníkù se rozrostla o jinou krásnou kvìtinku. Dceøi Huèíkových Petøe (1976) a jejímu manželovi Františku Kašnému (1971) se narodila dcera Tereza. A vzhledem k tomu, že spatøila svìtlo svìta v uherskohradiš ské porodnici již 2.ledna 2004, stala se prvním obèánkem Starého Mìsta. Malou Terezku navštívil starosta Miroslav Schönbaum a matrikáøka Kamila Tomeèková. Starosta pøedal mamince Petøe kytici kvìtù, paní Tomeèková zase pøinesla obálku se tøemi tisíci korunami a hraèku. Ale pìtiletý bratr František byl rychlejší a hraèku pùvodnì urèenou pro miminko si odnesl do svého pokojíèku. Terezka mìøila po porodu 52 centimetrù a vážila 4100 gramù. Na pøelomu rokù 2003/2004 nás bylo na oddìlení v porodnici celkem deset a osmi maminkám se narodily dìvèátka a jen dvìma chlapeèci, øekla Petra Kašná. Také ve Starém Mìstì máme zcela Starosta mìsta Miroslav Schönbaum gratuluje nejstarší obèance Starého Mìsta Viktorii Mazurkové k požehnanému vìku 97 let. Foto: Milan Kubíèek jednoznaènou statistiku, která nám øíká, že za posledních 11 let jsme jako první obèánky celkem osmkrát pøivítali holèièky a jen tøikrát kluky. Milan Kubíèek Jako první v novém roce se narodila v pátek 2.ledna 2004 Tereza Kašná. Na snímku z uherskohradiš ské porodnice je Terezka s maminkou Petrou a pìtiletým bratrem Františkem. Foto: FK Dìtství je to, co dávno, kdysi, bývalo a dnes ze sna visí jak provázek a zbytek posil, jenž lze a nelze rozetnout. Z obsahu novin Z Dìtství I když nám život jinak káže, kdo moudrý je ten nerozváže motouzek, co nás s dìtstvím spíná a krásná pouta neroztíná. Jan Skácel Zprávy z radnice Rady mìstské policie Nové internetové stránky Vítání obèánkù do života Plesová sezona vrcholí Setkání zástupcù spolkù Sportovní aktuality

2 2 Zprávy z radnice lll Staromìstské noviny 02/04 lll Staré Mìsto na nových internetových stránkách Internetu se nìkdy docela výstižnì øíká pavuèina, protože tak trošku její propojení a provázání vypadá, pøesnì jako obrovská, gigantická pavouèí sí. Na Internetu lze najít témìø všechno, co si èlovìk mùže jen pøedstavit. Tisíce zajímavých èasopisù ve všech svìtových jazycích, zpravodajství, nejrùznìjší a nejpodivnìjší služby, nabídku obchodù z celé planety, které mnohdy nejde odolat. Mùžete zde najít nové pøátele z celého svìta, na chatu komunikovat s lidmi z Ameriky, Polska èi Japonska. Mùžete poslouchat hudbu, rádio, sledovat filmy. Snadno si lze vyhledat vlakové èi autobusové spojení nejen v Èeské republice, ale i v zahranièí. Než vyrazíte na nádraží naproti tetièce z Èech, pøedem si mùžete zjistit zdali jede rychlík vèas, nebo má zpoždìní. Na internetu jsou také zákony a vyhlášky, mùžete si vyhledat pøeklad ve slovnících, zajistit práci èi brigádu, vstupenky na koncert a nebo objednat dovolenou v levných nabídkách last moment. Mùžete zkrátka získat mnoho informací i o mìstech a kulturních památkách nejen z naší republiky. Od konce ledna 2004 jsme viditelnì zdokonalili také internetové stránky Starého Mìsta. Naše mìsto se tak pøiblíží nejen lidem ze Starého Mìsta a okolí, ale tøeba i rodákùm, turistùm a všem zájemcùm o naši velkomoravskou historii. Tvùrcem stránek je správce poèítaèové sítì mìstského úøadu Igor Pištìk, kterému asistovali a stránky pomáhali spoluvytváøet tajemník Vladimír Kuèera a místostarosta Josef Bazala. O podstatnou èást obsahové náplnì se postaral redaktor Staromìstských novin Milan Kubíèek. Hlavní strana webových stránek je v barvách modrá a žlutá a v nabídce jsou informace z mìstského úøadu, jednotlivé sekce mají názvy Z historie mìsta, Velká Morava, Turistické zajímavosti, Školství, Kultura, Sport, Mikroregion Staromìstsko, Staromìstské noviny, Zájmová èinnost a spolky. Nechybí sekce s názvy Plán mìsta a Fotogalerie, kde si mùžete vyhledat pøesnou polohu ulic a kvalitní fotografie. Než jsme se pustili do tvorby internetových stránek, prohlédli jsme si mnoho webových prezentací mìst a obcí. Snažili jsme se, aby Výzva spolkùm a organizacím Žádáme zástupce spolkù a organizací, které pùsobí na území Starého Mìsta a mají zájem o prezentaci na internetových stránkách mìsta, aby urychlenì pøedali texty a fotografie ze své èinnosti, pøípadnì další podklady panu Igoru Pištìkovi, Mìstský úøad, námìstí Hrdinù 100, Staré Mìsto. Telefon: , klapka 127, Dìkujeme za spolupráci. MK Podìkování za novoroèenky Starosta Miroslav Schönbaum, místostarosta Josef Bazala, Rada mìsta a pracovníci Mìstského úøadu ve Starém Mìstì dìkují všem zástupcùm úøadù, institucí, organizací, podnikatelùm a obèanùm, kteøí zaslali koncem roku 2003 vánoèní a novoroèní pøání. Radostné Vánoce a š astný nový rok nám popøáli ministøi Stanislav Gross, Marie Souèková a Zdenìk Škromach, hejtman František Slavík, dále poslanci Miloš Melèák, Antonín Seïa a Josef Smýkal, senátoøi Alena Gajdùšková a Josef Vaculík, novoroèenky poslali zástupci partnerských mìst Tönisvorst a Sées, starostové obcí našeho regionu, desítky podnikatelù a obèané Starého Mìsta. Velmi hezká blahopøání byla dílem dìtí mateøských škol, základní školy a Domu dìtí a mládeže ve Starém Mìstì. Ještì jednou srdeènì dìkujeme! RR dovolte mi vyjádøit Vám nesmírné a hluboké podìkování za Vaše finanèní pøíspìvky na Tøíkrálovou sbírku, která se konala již tradiènì na zaèátku nového roku. Skuteènost, že Tøíkrálová sbírka ve Starém Mìstì se konala v prvních lednových dnech. Na snímku nejmladší skupinka Tøí králù. Na snímku zleva: Vojtìch Giesel, Patrik Chlachula a Karolina Staufèíková, které doprovázel Stanislav Giesel. Foto: SS Na snímku zleva správce poèítaèové sítì Igor Pištìk, místostarosta Josef Bazala a tajemník Vladimír Kuèera pøi konzultacích nad internetovými stránkami Starého Mìsta. Foto: Milan Kubíèek staromìstské stránky byly ètivé, pokud možno co nejvíce aktuální a zvolili jsme jednoduché ovládání i vzhled stránek, øekl tajemník Vladimír Kuèera. Cílem tvùrcù mìstských stránek je zajistit komunikaci mezi úøadem a obèany, která odpovídá roku O tom, zdali se nám to podaøilo, se mùžete pøesvìdèit na internetové adrese Uvítáme i vaše námìty a návrhy na další zdokonalení stránek Starého Mìsta. Naše výzva je adresována pøedevším lidem, kteøí ovládají nové informaèní technologie. Milan Kubíèek Vážení spoluobèané a ètenáøi, nejsme lhostejní k lidem, kteøí naši pomoc nejvíce potøebují, ukazuje na lidskou solidaritu, vyjádøenou Vaší ochotou poskytnout dar. Tolerance a solidarita jsou slova, která v našich rodinách o Vánocích mnohokrát zazní. Vzpomínky na blízké a pøátele jsou podnìtem k otevøeným lidským srdcím. Tìm srdcím, která chtìjí udìlat radost i druhým a není dùležité, jak velký dar poskytnu. Podstatná je ochota pomoci druhému, slyšet na jeho starosti a tìžkosti. Sbírka je organizována v našem mìstì farností ve spolupráci s Oblastní charitou v Uherském Hradišti pod záštitou arcibiskupa olomouckého a v letošním roce bylo ve Starém Mìstì vybráno ,- Kè. Chci Vám vyjádøit podìkování za všechny, ke kterým se Vaše pomoc dostane, ale pøedevším všem dìtem a dobrovolníkùm, kteøí na sebe vzali to bøímì a žádali o Vaši pomoc, ne pro sebe, ale pro druhé. Mohli zùstat doma u svých nejbližších, jít s kamarády nìkam do pøírody, udìlat nìco pro sebe a rodinu, nebo jen tak užívat volných dnù. Pøesto se obìtovali a i díky nim se vybrala tak velká finanèní èástka. Tato celostátní dobroèinná akce se stává dùležitou humanitární pomocí a je výzvou i pro další organizace, aby se zapojily do této èinnosti. Doufám, že vzájemná tolerance a solidarita jeden ke druhému nám pomùže i v dalších dnech roku Josef Bazala

3 lll Staromìstské noviny 02/04 lll Zprávy z radnice 3 Usnesení z 22. zasedání Rady mìsta Staré Mìsto Rada mìsta po projednání bodù programu: I. schválila prodloužení pronájmu rodinného domu è.p. 527, ul. Brnìnská ve Starém Mìstì paní Libuši Buøilové na dobu urèitou od do za stávajících podmínek a úhrady dluhu do prodloužení pronájmu bytu è. 2 v bytovém domì è.p. 1341, ul. Tovární ve Starém Mìstì paní Nataši Šarišské na dobu urèitou od do za stávajících podmínek a úhrady dluhu do prodloužení pronájmu bytu è. 1 v bytovém domì è.p. 25, Na Valech ve St. Mìstì paní Annì Buèekové na dobu urèitou od do za stávajících podmínek. 1.4 prodloužení pronájmu bytu è. 2 v bytovém domì è.p. 25, Na Valech ve St. Mìstì panu Františku Buèekovi na dobu urèitou od do za stávajících podmínek za podmínky úhrady dluhu do uvedeným žadatelùm prodloužení pronájmu bytových jednotek v DPS, Bøí Mrštíkù 2015 ve St. Mìstì na dobu urèitou od do za stávajících podmínek. è. 1 p. Fratišek Burda è. 2 p. Vojtìch Ševèík è. 3 p. Vlastimila Smìtáková è. 4 p. František Mazáè è. 5 p. Anna Chovancová è. 6 p. Ludmila Daníèková è. 7 p. Marta Foltýnková è. 8 p. Vincenc Chlachula è. 9 p. Františka Šichová è. 10 p. Anna Kolajová è. 11 p. Leopold Šinderbal è. 12 p. Marta Fialová è. 13 p. Marie Vymìtalová è. 14 p. Marie Martinková è. 101 p. Marie Blahová è. 102 p. Marie Grebeníèková è. 103 p. Vlasta Lepková è. 104 p. Jiøina Pochylá è. 105 p. Ludmila Doleželová è. 106 p. Božena Èagánková è. 107 p. Ludmila Stuchlíková è. 108 p. Jarmila Chrástková è. 109 p. Marie Korvasová è. 110 p. Marie Grunská è. 111 p. Bohumil Pala è. 112 p. Josef Vanìk è. 113 p. Vlasta Dudová è. 114 p. Jiøina Sýsová è. 115 p. Miloslava Janeèková è. 201 p. Marie Beèicová è. 202 p. Marie Zejdlová è. 203 p. Emílie Spiewoková è. 204 p. Drahomíra Kutálková è. 205 p. Jan Chmelík è. 206 p. Marie Slavíková è. 207 p. Rostislav Sochorec konaného dne è. 208 p. Vladimír Dostál è. 209 p. Božena Jabùrková è. 210 p. Emílie Bajajová è. 211 p. Františka Pijáèková è. 212 p. Pavla Hlaváèková è. 213 p. Antonie Langová è. 214 p. Anna Trubaèíková è. 215 p. Františka Šuchmová è. 216 p. Anna Kašparcová 1.6 prodloužení pronájmù ubytovacích bunìk za stávajících podmínek na dobu urèitou od do s podmínkou úhrady dlužných èástek do buòka è. nájemce 1. Kotlárovi 2. Kotlárovi 4. p. Grebeòová 5. p. Bártová 6. p. Veèeøová 7. p. Rozehnalová 8. p. Moøický 9. p. Amort 10. p. Basovníková Vánoèní strom u radnice pøi veèerním osvìtlení 15.prosince Foto: Ivana Cetkovská 1.7 prodloužení pronájmu nebytových prostor v budovì è.p. 99 o celkové výmìøe 54,14 m 2 firmì Služby SM, nám. Hrdinù 99 ve St. Mìstì na dobu urèitou od do za stávajících podmínek. 1.8 prodloužení pronájmu nebytových prostor o výmìøe 20 m 2, které se nachází v I. NP bývalé hasièské zbrojnice ve Starém Mìstì panu Vladimíru Kartuskovi EKOSTAV St. Mìsto, Michalská 1050 na dobu urèitou od do za stávajících podmínek. 1.9 prodloužení pronájmu nebytových prostor o výmìøe 74 m2, které se nachází v I. NP bývalé hasièské zbrojnice ve Starém Mìstì panu Liboru Kubešovi, bytem St. Mìsto, Za Radnicí 1863 na dobu urèitou od do za stávajících podmínek. Spotøeba el. energie bude hrazena dle odpoètového elektromìru prodloužení pronájmu kinozaøízení promítacího plátna, lepièky pásové, pøevíjeèky filmù, reproduktoru, náhradních kazet, redukce, karuselu, pøedsádek a okenièek a kabinového okna Mìstským kinùm v Uh. Hradišti na dobu urèitou od do za stávajících podmínek prodloužení výpùjèky haly v lokalitì Dvorek ve St. Mìstì Øímskokatolické farnosti, St. Mìsto, nám. Hrdinù 8 za úèelem uskladnìní stavebního materiálu na dobu urèitou od do za stávajících podmínek pronájem nebytových prostor o výmìøe 35,10 m 2, které se nachází v budovì zdravotního støediska ve Starém Mìstì paní JUDr. Blance Èerné, advokátce, St. Mìsto, Brnìnská 1249 od na dobu neurèitou s výpovìdní lhùtou tøi mìsíce a nájemné ve výši 1.000,- Kè/m 2 a rok za úèelem provozování advokátní kanceláøe ukonèení smlouvy o nájmu dohodou k na pronájem èásti pozemku p.è.233/7 z dùvodu výstavby inženýrských sítí v lokalitì Trávník: - panu Vladislavu Omelkovi, St. Mìsto, Sées manželùm Plevákovým, St. Mìsto, Sées manželùm Doleželovým, St. Mìsto, Sées manželùm Kocábovým, St. Mìsto, Sées ukonèení pronájmu nebytových prostor dohodou k , které se nachází v budovì è.p. 99 o celkové ploše 48,52 m 2 Státnímu veterinárnímu ústavu Brno provedení oprav stávajících dìtských høiš a vyøazení souèástí, která již dle revizní zprávy nevyhovují normì. 2.1 cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace Oprava místní komunikace ul. Mojmírova Staré Mìsto od firmy Ing. Jaroslav KUNÈÍK. 2.2 cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace Oprava kanalizace ul. Mojmírova Staré Mìsto od firmy Ing. Josef Pavliš EKOLA, Uherské Hradištì. 3.1 finanèní pøíspìvek Centru služeb pro silnièní dopravu, pracovištì Uherské Hradištì ve výši 4.000,- Kè na zakoupení 2 ks jízdních kol pro dopravní výuku na Dìtském dopravním høišti v Uherském Hradišti-Maøaticích. 6.3 nevymáhat nevymahatelné pohledávky na školné a stravné do v celkové výši ,- Kè. 7.3 mimoøádné odmìny øeditelùm školských zaøízení mìsta za pøechod na právní subjektivitu podle pøedloženého návrhu. II. doporuèila zastupitelstvu mìsta 1.15 schválit pøevod 1/6 podílu na a dokonèení na str. 4

4 4 Zprávy z radnice lll Staromìstské noviny 02/04 lll dokonèení na ze str. 3 pozemku p.è. 6068/14 o výmìøe 451 m 2 spoleènosti Inpost, spol. s r.o. Uh. Hradištì za cenu 750,- Kè za úèelem výstavby podnikové prodejny masa a uzenin. 6.2 schválit rozpoèet mìsta na rok 2004 podle pøedloženého návrhu. 7.5 schválit ÈSAD a.s., Uherské Hradištì zvýšení pøíspìvku na pøepravu dùchodcù MHD o 50% podle pøedloženého návrhu. 7.7 schválit vyhlášku è. 05/2003 o místních poplatcích. III. neschválila žádost spoleènosti SDOT, a.s. Napajedla, Kvítkovická 1386 o prodej pozemku p.è. 6068/2 za úèelem vybudování autocentra s prodejnou a servisem žádost paní Marie Kynclové, Uh. Hradištì, Štìpnická 1067 a pana Dr. Ing. Miroslava Vaòka, St. Mìsto, Nerudova 1485 o smìnu pozemkù p.è.6112/279 orná o výmìøe m 2, p.è.4557/51 vodní plocha o výmìøe 53 m 2 a p.è.6145/78 vodní plocha o výmìøe 192 m 2 v jejich spoluvlastnictví. 5.1 nabídku realitní kanceláøe UH Panorama týkající se nástaveb budov mateøských škol. IV. vzala na vìdomí informaci o postupu ve vìci manželù Zvardoòových, St. Mìsto, Luèní ètvr 2050 o odstranìní závad v bytì è zrušení žádosti øeditelky Domu dìtí a mládeže St. Mìsto o výpùjèku budovy školní družiny, která se nachází za budovou Základní školy, nám. Hrdinù è.p. 715 ve Starém Mìstì z dùvodu neudìlení statutu detašovaného pracovištì Krajským úøadem Zlín. 6.1 aktuální stav rozpoètu mìsta k zprávu o èinnosti mìstské policie za mìsíc øíjen zápis ze sociální komise ze dne a zápis z kulturní komise ze dne odstoupení od kupní smlouvy na prodej pozemkù p.è. 6070/19 orná o výmìøe 203 m 2 a pozemku p.è. 4523/3 ost. pl. o výmìøe 34 m 2 manželù Igora Pištìka, bytem St. Mìsto, Michalská 1168 a Michaely Pištìkové, bytem St. Mìsto, Nerudova žádost 1. FC Synot o vypracování nájemní smlouvy na užívání travnatého høištì na Rybníèku informaci o prùbìhu jednání pracovní skupiny pro transformaci Školního statku Staré Mìsto, které se uskuteènilo dne informaci o aktuálním stavu pøípravy stavby protipovodòového poldru na Loukách vèetnì podmínek Zastupitelstva obce Huštìnovice pro jejich souhlas s touto stavbou. V. nemá námitek k územnímu øízení dle 36 stavebního zákona è. 50/1976 Sb. v platném znìní v k.ú. Staré Mìsto podle zápisu. 4.2 k øízení o zmìnì v užívání stavby podle zápisu. 4.3 k slouèenému øízení souboru staveb, øízení o zmìnì územního rozhodnutí a povolení zmìny souboru staveb pøed jejím dokonèením, spojené s øízením o odstranìní èásti stavby podle zápisu. 7.4 k poøádání silnièních závodù ( Slovácký okruh ) na území Starého Mìsta v termínu Motosport klubem Uh. Hradištì. 7.8 k pøevedení investorství stavby sociálního zaøízení sportovištì na Rybníèku na Mìsto Staré Mìsto za podmínky získání dotace od ÈSTV. VI. jmenovala komisi pro sociálnì právní ochranu dìtí pro území Starého Mìsta a Velehradu ve složení: pí. Irena Èechalová pøedsedkynì, Mgr. Jana Klonová èlen komise, pí. Františka Pavlicová èlen komise VII. uložila Odboru správy majetku a ŽP 1.13 zveøejnit zámìr na pronájem èástí pozemkù p.è. 233/7, p.è. 6073/43, p.è. 6073/ 77, p.è. 6073/78, p.è. 6073/79, p.è. 6073/80, p.è. 6073/81, p.è. 6073/130, p.è. 6073/136, p.è. 6073/145, p.è. 6073/146 a p.è. 6073/148. Jedná se o èásti pozemkù za zahradami RD v ulicí Sées na úøedních deskách zveøejnit zámìr na pøevod plynárenského zaøízení v majetku mìsta spoleènosti Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, Brno: - NTL ocel DN 100 v délce 56 m (prodloužení NTL plynovodu v ul. Na Valech) - NTL ocel DN 80 v délce 283 m (NTL Tyršova ul.) 110 v délce 273 (ZTV Špílov) 90 v délce 131,5 m (DPS Bratøí Mrštíkù) Námìstí Hrdinù pod prvním snìhem 15.prosince NTL LPE d e 90 v délce 67 m (Finská ètvr ) 63 v délce 535 m (STL plynovod ul. Velehradská, pøístavba sport. haly) - 1 ks STL pøípojky LPE d e 32 v délce 1,5 m (DPS Bøí Mrštíkù) v celkové hodnotì ,- Kè a darování plynárenského zaøízení v majetku mìsta: 110 v délce 608 m (ZTV Louky I. etapa) 90 v délce 195 m (Obnova inž. sítí Luèní ètvr ) 63 v délce 308 m (Obnova inž. sítí Luèní ètvr ) - 4 ks STL pøípojek LPE d e 25 v délce 11,6 m (Obnova inž. sítí Luèní ètvr ) - 1 ks STL pøípojky LPE d e 90 v délce 2 m (ZTV Louky I. etapa) v celkové hodnotì ,10 Kè na úøedních deskách zveøejnit zámìr na pøevod pozemkù p.è. 4529/41 o výmìøe 1 m 2, p.è. 4529/42 o výmìøe 430 m 2 a p.è. 4529/43 o výmìøe 58 m 2 za celkovou cenu ,- Kè za úèelem opravy a rozšíøení státní silnice II/428 Staré Mìsto Velehrad na úøedních deskách zveøejnit zámìr na bezúplatný pøevod pozemku p.è ost. pl. o výmìøe m 2, který se nachází u bytového domu è.p. 1624, ul. Velehradská od Zlínského kraje, tø. Tomáše Bati 3792, Zlín za úèelem narovnání vlastnických vztahù na úøedních deskách vytipovat po jednom dìtském høišti v každé mìstské èásti, které bude nadále upravováno podle nových pøedpisù. 2. Odboru investic 2.2 pøi dalším zpracování projektových dokumentací inženýrských sítí a komunikací pøedložit 3 nabídky. Josef Bazala Miroslav Schönbaum místostarosta starosta Foto: Ivana Cetkovská

5 lll Staromìstské noviny 02/04 lll Zprávy z radnice 5 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva mìsta Staré Mìsto konaného dne v sále radnice ve Starém Mìstì Zastupitelstvo mìsta Staré Mìsto I. vzalo na vìdomí K bodu 2) Zprávu o èinnosti rady mìsta za uplynulé období K bodu 3) Aktuální stav rozpoètu mìsta k K bodu 7) 7.1 Zápis z jednání komise Fondu rozvoje bydlení ze dne a stav Fondu rozvoje bydlení ke dni II. schválilo K bodu 4) Rozpoèet mìsta na rok 2004 K bodu 5) 5.1 smìnu èásti pozemku p.è. 248/1 st. o výmìøe 20 m 2 ve vlastnictví firmy AGBE, spol. s.r.o., St. Mìsto, Obilní ètvr 343 za èást pozemku p.è. 248/2 st. o výmìøe 87 m 2, èást pozemku p.è. 248/3 st. o výmìøe 114 m 2 a èást pozemku p.è. 4548/1 ost. pl. o výmìøe 1 m 2 ve vlastnictví mìsta Staré Mìsto za úèelem legalizace vlastnických vztahù. Cena za rozdíl ve výmìøe 600,- Kè/m prodej pozemku p.è. 2965/2 zast. pl. o výmìøe 3 m 2 v Obilní ètvrti panu Josefu Gavendovi, bytem Archlebov 26 za úèelem narovnání vlastnických vztahù za cenu 600,- Kè/m prodej 1/6 podílu na pozemku p.è. 6068/14 o výmìøe 451 m 2 spoleènosti Inpost, spol. s.r.o. Uh. Hradištì za úèelem výstavby podnikové prodejny masa a uzenin za cenu 750,- Kè/m prodej stavebních pozemkù v lokalitì Trávník za úèelem výstavby rodinných domù. (viz tabulka) 5.5 prodej plynárenského zaøízení v majetku mìsta spoleènosti Jihomoravská plynárenská, a.s. Brno, Plynárenská 499/1: - NTL ocel DN 100 v délce 56 m (prodloužení NTL plynovodu v ul. Na Valech) - NTL ocel DN 80 v délce 283 m (NTL Tyršova ul.) 110 v délce 273 (ZTV Špílov) 90 v délce 131,5 m (DPS Bratøí Mrštíkù) - NTL LPE d e 90 v délce 67 m (Finská ètvr ) 63 v délce 535 m (STL plynovod ul. Velehradská, pøístavba sport. haly) - 1 ks STL pøípojky LPE d e 32 v délce 1,5 m (DPS Bratøí Mrštíkù) Prodej stavebních pozemkù v lokalitì Trávník kupní za úèelem výstavby rodinných domù výmìra cena è. parcely kupující v m 2 Kè/m 2 5 manželé Hložánkovi, Uh. Hradištì, Za Alejí manželé Nejezchlebovi, Uh. Hradištì, Revoluèní sl. Jana Baroòová, St. Mìsto, Michalská 1801 a p. Radomír Kalisz, Uh. Hradištì, Štìpnická p. Ing. Libor Buèek, Otrokovice, Nádražní p. Vladislav Tøetina, Uh. Hradištì, Štìpnická p. Martin Vaverka, Bøestek manželé Machovi, Uh. Hradištì, Kollárova p. Aleš Myškeøík, Uh. Hradištì, Malinovského p. MUDr. Zuzana Bartková, Uh. Hradištì. J. Žižky p. Dalibor Moravec, Uh. Hradištì. J. Lucemburského p. David Horka, Uh.Hradištì, Štìpnická sl. Lucie Batùšková, St. Mìsto, Klicperova p. Jiøí Peinelt, Uh. Hradištì, Štefánikova manželé Machálkovi, St. Mìsto, Za Mlýnem Promìny Starého Mìsta v celkové hodnotì ,- Kè a darování plynárenského zaøízení v majetku mìsta: 110 v délce 608 m (ZTV Louky I. etapa) 90 v délce 195 m (Obnova inž. sítí Luèní ètvr ) 63 v délce 308 m (Obnova inž. sítí Luèní ètvr ) - 4 ks STL pøípojek LPE d e 25 v délce 11,6 m (Obnova inž. sítí Luèní ètvr ) - 1 ks STL pøípojky LPE d e 90 v délce 2 m (ZTV Louky I. etapa) v celkové hodnotì ,10 Kè. 5.6 zøízení vìcného bøemene ve prospìch firmy ÈESKÝ TELECOM, a.s. se sídlem Olšanská 5, Praha 3 pro zøízení a provoz telefonní hovorny (telefonní budky) se zabudovanými veøejnými telefonními automaty, vèetnì nadzemního a nebo podzemního pøípojného vedení telekomunikaèní sítì na pozemku p.è. 4549/1 ost. pl. ve vlastnictví Mìsta Staré Mìsto. 5.8 prodej pozemkù p.è. 4529/41 o výmìøe 1 m 2, p.è. 4529/42 o výmìøe 430 m 2 a p.è. 4529/43 o výmìøe 58 m 2 Zlínskému kraji, tø. Tomáše Bati è.p. 3792, Zlín za cenu dle znaleckého posudku è /2003 vypracovaného znalcem Ing. Pavlem Nenálem, bytem Ostrožská Lhota è.p. 347 v celkové výši ,- Kè (cena za 1 m 2 = 93,18 Kè) za úèelem opravy a rozšíøení státní silnice II/428 Staré Mìsto Velehrad. K bodu 6) 6.1 Obecnì závaznou vyhlášku è. 03/2003 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území mìsta. 6.2 Obecnì závaznou vyhlášku è. 04/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù. III. neschválilo snížení ceny bytù u bytového domu è.p. 1468, ul. Velehradská ve St. Mìstì. IV. uložilo Radì mìsta - svolat jednání s farností za úèelem získání informací o budoucím využívání stavebního objektu kostela i pro potøeby mìsta a finanèního krytí stavby. - v pøípadì nutnosti zajistit v dostateèném pøedstihu úvìr. Josef Bazala místostarosta Miroslav Schönbaum starosta Jeden z posledních snímkù cukrovarského komínu ze ètvrtka 11.prosince 2003 v 15:10 hod. Pøesnì o 100 minut pozdìji v 16:50 hodin se dominanta cukrovaru pod rouškou tmy sesula k zemi. Foto: Milan Kubíèek Smutný byl pohled na trosky komína pøikryté prvním popraškem snìhu v pondìlí 15.prosince Foto: Ivana Cetkovská

6 6 Zprávy z radnice lll Staromìstské noviny 02/04 lll Usnesení z 23. zasedání Rady mìsta Staré Mìsto Rada mìsta po projednání bodù programu: I. schválila cenu stravenky pro dospìlé ve výši 37,- Kè a to od Základní škole Staré Mìsto, Komenského 1720: - pøesun položek v rámci schváleného rozpoètu na rok 2003, a to z položky opravy, udržování ,- Kè do investièního fondu - navýšení odpisù o ,- Kè a zkrácení rozpoètových položek elektrická energie a nákup služeb o stejnou èástku. 3.4 pøesun položek Mateøské škole Rastislavova 1800, Staré Mìsto v rámci schváleného rozpoètu na rok 2003, a to zkrácení položky elektrická energie o ,- Kè a navýšení položky nákup služeb o ,- Kè. INFORMACE PRO MAJITELE PSÙ Ve Starém Mìstì probìhne v roce 2004 nová registrace psù. Tímto bude ošetøeno, že každý evidovaný pes bude mít svou známku, podle které bude možné snadno identifikovat majitele. Žádáme proto všechny majitele psù starších 6 mìsícù, aby se bìhem mìsíce února dostavili na Mìstský úøad ve Starém Mìstì, kde jim v informacích na základì jejich ohlášení bude vydána známka pro psa. Tato výzva se týká i majitelù, jejichž pes známku má, i v tomto pøípadì bude nahrazena známkou novou tak, aby nová evidence byla úplná.. Zároveò budou všem majitelùm po zaplacení povinného poplatku za psa vydány sáèky na psí exkrementy. Tyto sáèky budou používat pøi venèení psù v zastavìné èásti mìsta tak, aby psími výkaly nebyli obtìžováni obèané mìsta, zvláštì pak bydlící na sídlištích. Na zelených plochách si hrají malé dìti, proto je z hygienických dùvodù nepøijatelný souèasný stav, kdy tyto plochy slouží více psùm a jejich majitelùm, než obyvatelùm. Majitel, který venèí psa zpùsobem, že ho nechá venku pobíhat samotného a nezajímá ho, že pes zneèis uje veøejná prostranství, porušuje ustanovení odst. 2, èl. 4 Obecnì závazné vyhlášky è. 04/2002 K zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku ve mìstì Staré Mìsto. Fyzická osoba mùže být za porušení ustanovení obecnì závazné vyhlášky potrestána podle 46, odst. 2 zákona è. 200/1990 Sb., o pøestupcích v jeho souèasném znìní pokutou do výše 30000,- Kè a právnická osoba èi fyzická podnikající osoba podle 58 zákona è. 128/2000 Sb., o obcích v jeho souèasném znìní pokutou do výše ,- Kè. IAP konaného dne pøesun položek Køes anské mateøské škole, Za Radnicí 1823, Staré Mìsto o v rámci schváleného rozpoètu na rok 2003, a to pøevod prostøedkù z neinvestièního pøíspìvku na investièní pøíspìvek ve výši Kè z dùvodu zhodnocení budovy (nová dìtská WC, dìtská umyvadla, obklady v umývárnì a WC). Dále pøevod z položky 5171 opravy a udržování na položku 5139 materiál ,- Kè na položku 5137 drobný hmotný majetek ,- Kè na položku 5163 bankovní služby 4.000,- Kè na položku 5169 ostatní služby ,- Kè 6.1 zahájení výbìrového øízení na pùjèky z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2004 v souladu s èl. IV., odst. 6 OZV è. 05/99 Upozornìní obèanùm Upozoròujeme spoluobèany, že pokud s vámi nežije ve spoleèné domácnosti osoba, která je zde hlášena k trvalému pobytu (studující s ubytováním, vojáci základní služby, pracující v zahranièí, dlouhodobì pobývající v zahranièí), abyste tuto skuteènost písemnì oznámili na adresu Mìstského úøadu ve Starém Mìstì, finanèní odbor, v termínu do , aby ji bylo možno odeèíst z pøedpisu poplatníkù na rok Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt zákon è. 565/1990 Sb. o místních poplatních ve znìní pozdìjších pøedpisù a zákon è. 128/2000 Sb. o obcích ve znìní pozdìjších pøedpisù. Dále upozoròujeme, že osoby v plném invalidním dùchodu, na základì pøedložení dokladu o této skuteènosti, zaplatí výše uvedený poplatek v polovièní výši. IM Mateøská škola dìkuje za dárky Kolektiv uèitelek Mateøské školy v Rastislavovì ulici dìkuje všem, kteøí pøispìli na mikulášské balíèky a hraèky pro dìti pod vánoèní stromeèek pøi pøíležitosti vánoèního zpívání v mateøské škole. Firmám: Thermat Uherské Hradištì, Albert Staré Mìsto, Interspar Staré Mìsto a dále rodiny Gabrielova, Šenkyøíkova a Vaòkova. Dále dìkujeme firmì PRASPO za poskytnutí sponzorského daru mikrovlnné trouby pro naše pomalé jedlíky. Kolektiv uèitelek MŠ Iveta Polášková øeditelka MŠ s termínem podání žádosti od 15. ledna do 20. února vyøazení majetku v MŠ Rastislavova vedeného v podrozvahové evidenci v celkové výši 657,- Kè a vyøazení majetku v Køes anské MŠ vedeného v podrozvahové evidenci v celkové výši 1.016,- Kè. 7.1 vyzvat k podání nabídky pro výbìrové øízení na zpracování projektové dokumentace ve slouèeném územním a stavebním øízení akce Pøístavba radnice firmy GG Archico s.r.o., Uherské Hradištì, Hutní projekt Frýdek Místek a.s., Projekèní kanceláø - Ing. Jaroslav Mikulík, Uherské Hradištì. II. doporuèila zastupitelstvu mìsta 1.1 schválit bezúplatný pøevod pozemku p.è ost. pl. o výmìøe m 2, který se nachází u bytového domu è.p. 1624, ul. Velehradská od Zlínského kraje, tø. Tomáše Bati 3792, Zlín za úèelem narovnání vlastnických vztahù. III. neschválila žádost paní Emílie Basovníkové o pronájem další buòky pro své dcery, které jsou umístìny v souèasné dobì v dìtském domovì. 3.2 finanèní pøíspìvek pro obèanské sdružení POLYPEJE, spoleènost pro obnovu a využití historických památek, Brno na pomoc pøi záchranì hradu Cimburk. finanèní pøíspìvek pro Základní školu Kunovice na úhradu nákladù spojených s organizací oslav 90. výroèí založení školy. finanèní pøíspìvek pro Základní organizaci Èeského svazu ochráncù pøírody v Buchlovicích na provoz stanice pro záchranu živoèichù ve výši 3.000,- Kè. IV. vzala na vìdomí stanovené podmínky pro navrhování rodinných domù v lokalitì Trávník. 7.1 zprávu o èinnosti mìstské policie za mìsíc listopad informaci o Programu prevence kriminality na místní úrovni partnerství ve spolupráci s Policií ÈR. V. nemá námitek k slouèenému územnímu a stavebnímu øízení dle 36 a 61 stavebního zákona è. 50/1976 Sb. v platném znìní v k.ú. Staré Mìsto podle zápisu. 4.2 k slouèenému územnímu a stavebnímu øízení dle 36 a 61 stavebního zákona è. 50/1976 Sb. v platném znìní v k.ú. Staré Mìsto a povolení vyjímky podle zápisu. 4.3 k stavebnímu øízení dle 61 stavebního zákona è. 50/1976 Sb. v platném znìní v k.ú. Staré Mìsto podle zápisu. Josef Bazala Miroslav Schönbaum místostarosta starosta

7 lll Staromìstské noviny 02/04 lll Spoleèenská rubrika 7 Vítání obèánkù do života V pátek 12.prosince se konalo poslední vítání obèánkù do života v roce Na radnici bylo pozváno tøináct rodièù a tøináct jejich novorozencù. Z celkového poètu dìtí bylo sedm chlapeèkù a šest holèièek. Pro srovnání pøi vítání obèánkù na radnici 3.øíjna 2003 bylo pøítomno Na snímku místostarosta Josef Bazala a pracovnice odboru hospodáøsko-správního Jana Nosková pøi vítání malých Staromìš ánkù do života. Foto: Zdenìk Polišenský devìt holèièek a pìt klukù. K malým Staromìš- ánkùm promluvil zástupce starosty Josef Bazala a pracovnice odboru hospodáøskosprávního Jana Nosková. Pøi slavnosti vystoupily dìti z Køes anské mateøské školy z ulice Za Radnicí. MK I.skupina dìtí 12.prosince 2003 v 13 hodin II.skupina dìtí 12.prosince 2003 v 13:30 hodin Na snímku zleva dìti: Jakub Dvorský, Klára Horáková, Valentýna Cíchová a Lukáš Katròák. Foto: ZP Na snímku zleva dìti: Tomáš Vévoda, Šimon Slavík a Šárka Tomeèková. Foto: Zdenìk Polišenský Na snímku zleva dìti: Klára Daníèková, Vojtìch Slavík a Tomáš Obdržálek. Foto: ZP Slova moudrých o pøátelství l Po uzavøení pøátelství je tøeba vìøit, pøed uzavøením rozvažovat. Seneca l Úèast neprojevujeme pøátelùm pláèem, nýbrž starostí o nì. Epikuros l Pøátelství má být nesmrtelné, nepøátelství smrtelné. Livius l Falešný pøítel je horší než nepøítel, protože nepøíteli se vyhýbáš, kdežto pøíteli vìøíš. L.N.Tolstoj l V pohromách se vìtšinou z pøátel stávají nepøátelé. Caesar l Pøátelství je dcerou ctnosti. Zloèinci se mohou spøáhnout, ale ne spøátelit. Goya l Pøátelství žije z jistoty, mlèenlivosti a jemnosti, láska ze síly, rozkoše a strachu. A.Maurois Na snímku zleva dìti: Barbora Broklová, Jakub Friak a Markéta Koubková. Foto: ZP Termíny svatebních obøadù Dne 14.února, 20.bøezna, 17.dubna, 15.kvìtna a 19.èervna 2004

8 8 Farní sloupek lll Staromìstské noviny 02/04 lll Z naší farnosti Ve støedu 11. února 2004 je Svìtový den nemocných. Pøi této pøíležitosti bude pøi mši svaté 11.února v 17 hodin v kostele udílena svátost nemocných všem, kdo ji touží pøijmout. ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª Mladí - seznamte se - zde salesiáni! Chcete se uèit prožívat køes anskou víru, navazovat vztahy, máte rádi pohyb, pøírodu, jste kreativní? Dùm I. Stuchlého ve Fryštáku u Zlína - DIS - má pro mládež od 15 let nabídku: - osvìdèených výchovných a vzdìlávacích programù - pomoc mladým, kteøí prožívají závažné osobní problémy - sportovní kurzy (lyže, voda, skály, paradigling) - tématické akce (výlety, víkendy, prázdniny) Více se dovíte na internetu na telefon , fax nebo se mùžete pozeptat tìch ve spolèu, co už kontakt zažili. ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª V naší farnosti jsme jako všude poèítali, co pøinesl rok Tak nìco z toho pro pøehled Vás, našich ètenáøù. V kostele sv. Michaela byli pøijati køtem do církve všeobecnékatolické 24 lidí, z toho dva dospìlí, ètyøi páry si v našem kostelíèku slíbili lásku, úctu a vìrnost na celý život a k tomu zde prosili o Boží požehnání. Vìøící tu pøijali duchovní pokrm - Krista v eucharistické podobì pøi sv. pøijímání - v poètu Celkem 229 lidí dostalo posilu svátostí nemocných a 60 z nás odešlo na vìènost a bylo církevnì pohøbeno na staromìstském høbitovì. Spoleèenství mládeže se schází ve dvou skupinách a jejich aktivity jsou vidìt i v životì obce (poøádání letních táborù, zajiš ování koledníkù pro Tøíkrálovou sbírku oblastní charity). Do výuky náboženství dochází 90 dìtí, ale zde je na místì pøipomenout, že tak jak neobstojíme v životì s tím, co jsme se nauèili na základní škole nebo jen na jejím 1. stupni, tak i ve víøe je nutno se dále celoživotnì vzdìlávat, aby naše víra mohla dospìt a být skuteènì žitá. Pak bychom tento poklad víry tak lehkomyslnì nevymìnili za bezcenné trety a prožitky, ale jím obohaceni bychom se zušlech ovali a náš život by se stal smysluplný. ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª 14.února 2004 uplyne 1135 let od úmrtí sv. Cyrila-Konstantina, který nám zvìstoval víru v Boha trojjediného spolu se svým bratrem Metodìjem v našem jazyce a položil základ naší kultury, písemnictví a národní identity hlásáním evangelia a vytvoøením hlaholice, prvního písma slovanského jazyka. Z jeho Proglasu, nejstarší dochované slovanské básnì - chvalozpìvu slovanského pøekladu Písma jako ÈLOVÌK VE STUDNI Jeden muž spadl do studny a nemohl se dostat ven. Šel kolem soucitný èlovìk a øekl: To je mi opravdu líto. Cítím s tebou. Politik, který se vìnoval sociálním vìcem, poznamenal: Døíve èi pozdìji tam nìkdo musel spadnout. Zbožný muž prohlásil: Do studny padají jen zlí lidé. Vìdec vypoèítal, jak se to muselo stát, aby ten muž spadl do studny. Opozièní politik na základì události pøednesl v parlamentu zprávu, v níž napadl vládu. Novináø slíbil napsat polemický èlánek do pøíští nedìlní pøílohy. Praktický èlovìk se zeptal, jestli se ze studny platí vysoké danì. Smutný pán prohlásil: Moje studna je horší. Humorista se ušklíbl: Dej si kávu, ta tì pozvedne. Optimista namítl: Mohl jsi dopadnout hùø. Pesimista mu oponoval: Sklouzneš ještì hloubìji. Když toho muže uvidìl Ježíš, podal mu ruku a vytáhl ho ven. Co svìt nejvíc potøebuje: Trochu více laskavosti a trochu ménì chtivosti. Trochu více dávat a trochu ménì vyžadovat. Trochu více úsmìvù a trochu ménì úšklebkù. Trochu ménì kopancù tomu, kdo leží na zemi. Trochu více nás a trochu ménì já. Trochu více smíchu a trochu ménì pláèe. Trochu více kvìtin na cestì života. A trochu ménì kvìtin na hrobech. Z knihy Paprsek slunce pro duši, autor Bruno Ferrero. základu psané kultury - psané v hlaholici, ètìme aspoò první verš v souèasném pøekladu: Proglas Jsem pøedzpìv k svatému evangeliu. Jak døíve pøedpovìdìli proroci, Kristus pøichází shromáždit národy, nebo jest svìtlem tohoto svìta. Znaky hlaholice jsou na mosazných ozdobách oltáøe v našem kostela sv. Michaela a rovnìž je vidíme na obrazech, zdobících obøadní síò naší radnice. Ve velehradské basilice v nedìli 15.února. v 10 hodin bude otec biskup Josef Hrdlièka sloužit mši svatou k úctì sv. Cyrila-Konstantina, velikého slovanského apoštola. SV Tøíkráloví koledníci pøi pochùzce Starým Mìstem. V našem mìstì bylo vybráno celkem Kè. Foto: IVF Vzpomínka Maminko naše milá, proè nás tak náhle opustila? Z každého koutku domova smutek na nás zírá, je nám tak teskno po Tobì, maminko naše milá! Dne 2.ledna 2004 uplynul rok od chvíle, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka a babièka paní Stasa Suchánková. Stále vzpomínají dcera Marie a syn Jaromír se svými rodinami. Na svou jedineènou kamarádku nikdy nezapomenou Marie a Božka. Jen kytièku na hrob Ti mùžeme dát a tiše na Tebe vzpomínat. Dne 10.února 2004 uplynou tøi roky, co nás navždy opustil pan František Nožièka. Stále vzpomínají manželka Marie, syn Petr s rodinou, Dcery Irena a Hana s rodinami a dcera Pavla s manželem.

9 lll Staromìstské noviny 02/04 lll Kultura 9 Herní plán Slováckého divadla v Uherském Hradišti DATUM MÍSTO SKUPINA HRA ZAÈ. 4. støeda Uh. Hradištì MS Zase jsem se umýval zbyteènì ètvrtek Uh. Hradištì K Sen noci svatojánské pátek Uh. Hradištì MS Rychlé šípy sobota Uh. Hradištì A Sen noci svatojánské pondìlí Uh. Hradištì Š Šakalí léta úterý Uh. Hradištì Š Racek støeda Uh. Hradištì O Slamìný klobouk ètvrtek Uh. Hradištì MS Zase jsem se umýval zbyteènì pátek Uh. Hradištì Š Èervené støevíèky sobota Uh. Hradištì MS Rychlé šípy sobota Uh. Hradištì MS Rychlé šípy nedìle Uh. Hradištì F Sen noci svatojánské úterý Uh. Hradištì S Othello støeda Uh. Hradištì Š Šakalí léta ètvrtek Uh. Hradištì D Sen noci svatojánské pátek Uh. Hradištì Š Èervené støevíèky sobota Uh. Hradištì G Sen noci svatojánské Slovácké divadlo: tel.: , fax: , Program DDM Staré Mìsto U Školky 1409, Staré Mìsto Tel.,fax., záz tel Akce v mìsíci únoru Karneval aneb odpoledne v cirkusu 1.2. nedìle, od 15:00, Sokolovna St. Mìsto vstupné: masky 20,- Kè, ostatní 30,- Kè Veselé odpoledne s tancem a spoustou soutìží o krásné ceny, vyhodnotíme také nej masky. Kosmetická poradna Ètyølístku ètvrtek, 20:00 hod., DDM St. Mìsto, U Školky 1409 vstupné: èlenové Rodinného centra zdarma ostatní 20,- Kè Beseda s kosmetièkou na téma: Ošetøení pleti v zimì, veèerní líèení s ukázkou. S sebou: pøezùvky Valentýnské odpoledne pátek, od 15:00 hod., DDM St. Mìsto, U Školky 1409 Výroba valentýnek a valentýnské výzdoby S sebou: pøezùvky, svaèina, 20,- Kè na materiál Slavnostní otevøení rodinného centra Ètyølístek sobota, 10:00 hod., budova bývalé ŠD na námìstí Hrdinù St. Mìsto (vedle školy) Maminec ještì jednou fašank pátek, 20:00 hod. budova bývalé ŠD na námìstí Hrdinù St. Mìsto (vedle školy) Poslední pøípravy na fašank v rodinném centru. S sebou: pøezùvky, staré obleèení na výrobu maškar, šití Fašank v rodinném centru nedìle, 15:00 hod., budova bývalé ŠD na námìstí Hrdinù St. Mìsto (vedle školy) Vstupné: èlenové RC zdarma ostatní 20,- Kè / rodinu Pøijïte pobavit sebe a své dìti v duchu lidových tradic. Všechny maškary jsou vítány. Zábavné odpoledne plné písnièek, taneèkù a rodinného zápolení. Obèerstvení zajištìno. S sebou: maškary, pøezùvky Jarní prázdniny Mistrovství Starého Mìsta v pexesu 2.2. pondìlí, 9:00 13:00 hod. DDM St. Mìsto S sebou: pøezùvky, svaèinu, pexeso Ve vlastním životì nehraj vedlejší roli! (Jiøí Žáèek). Originální novoroèenku nám zaslal do redakce øeditel Slováckého divadla Mgr. Igor Stránský. Stavby ze snìhu 3.2.úterý, 9:00 10:00 hod. DDM St. Mìsto Výšlap do zimní pøírody 4.2.støeda, sraz v 9:00 hod, na DDM St. Mìsto S sebou: vhodnou obuv a obleèení, svaèinu Tisk na textil 5.2. ètvrtek, 9:00 13:00 hod., DDM St. Mìsto S sebou: jednobarevný textil (trièko, ubrousek apod.), pøezùvky, svaèinu, 30,- Kè Kouzla nejsou žádné èáry 6.2. pátek, 9:00 13:00 hod., DDM St. Mìsto S sebou: pøezùvky, svaèinu, provázek, karty NOVINKY VE VIDEOPÙJÈOVNÌ DAMI STARÉ MÌSTO, BRNÌNSKÁ 1102 PIRÁTI Z KARIBIKU + TELEFONNÍ BUDKA + LÍBÁNKY + ZAVALENI + KURZ SEBEOVLÁDÁNÍ + BÍLÝ OLEANDR + MRTVÁ HLÍDKA + NEPORAZITELNÝ + MASAKR NA STØEDNÍ ŠKOLE + K.O. + BOØEK STAVITEL + ŠTVANEC + SOLARIS + JANE FONDA: WORKOUT 1 + DUMBO + X ULTIMATE + MUŽ- SKÁ ZÁLEŽITOST + SÁM DOMA DNÍ POTÉ + PLNOU PAROU VZAD. Otevøeno dennì: Pondìlí až nedìle 10:00 18:30 hod. Telefon:

10 10 Kultura lll Staromìstské noviny 02/04 lll VIII. STAROMÌSTSKÝ PLES Ve Starém Mìstì se letos uskuteèní pìt plesù, další kulturní akce jsou vìnovány dìtem, pro které organizátoøi z Domu dìtí a mládeže, Rodinného centra Ètyølístek a Sokola pøipravili tradièní šibøinky a dìtský karneval. Plesová sezona byla zahájena Dìkanátním plesem v sobotu 17.ledna Spoleèenská událost farníkù byla hojnì navštívena, pøišel hejtman František Slavík, senátor Ing. Josef Vaculík a další hosté. Úèastníci plesu ze širokého okolí se bavili pøi dobré hudbì, tanèilo se dlouho pøes pùlnoc a tombola nabídla mnoho krásných cen. Druhý ples se konal v sobotu 24.ledna Staromìstský ples byl na programu již poosmé a letos se spojil s Plesem rodièù dìtí základní školy. Vìøím, že úèastníci mìstského plesu budou spokojeni a prožijí pìkný veèer. Dìkuji všem sponzorùm a dárcùm do tomboly, kde bude více než 270 hodnotných cen vèetnì televizoru, øekl den pøed konáním plesu místostarosta Josef Bazala. Již pøed slavnostním zahájením plesu bylo v sokolovnì hodnì lidí, krátce po 21 hodinì jsem odhadoval poèet návštìvníkù na pìt set. Úvod patøil žákùm základní školy, kteøí pøedvedli polonézu a sklidili Krátce po zahájení Staromìstského plesu se taneèní parket zcela zaplnil. V popøedí tanèí manželé Nìmcovi a Schönbaumovi. Foto: MK V zaplnìném kostele sv.michaela se uskuteènil 28.prosince 2003 vánoèní benefièní koncert uherskohradiš ského Chrámového sboru pod vedením sbormistra Karla Dýnky. Dílo ostravského souèasníka E. Schiffauera bylo provedeno na velmi dobré úrovni a obohatilo prožívání vánoèní doby mnoha našim spoluobèanùm. Výtìžek koncertu byl vìnován na stavbu kostela sv.ducha. Staromìš ané upøímnì dìkují sbormistru Karlu Dýnkovi, èlenùm Chrámového sboru a všem obìtavým spoluobèanùm, kteøí se koncertu zúèastnili a pomohli pøispìt na dobrou vìc. Text: ZV, foto: KD Polonézu zatanèili žáci základní školy a všem to moc slušelo. Foto: Milan Kubíèek velký aplaus publika. Staromìš ané se pak dobøe bavili v hlavním sále, kde hrála Boršièanka, mladí dali pøednost diskotéce Petra Uhøíka z Radia Zlín a pøíznivci folkloru si zazpívali v horním sále spoleènì s cimbálovou muzikou Dolina. Jsem rád, že pøišlo tolik lidí, možná brzy budeme konkurovat Zimní pohádce v jejích nejlepších letech, øekl viditelnì spokojený starosta Miroslav Schönbaum. Teprve zaèínáme, ale vìøím, že náš spoleèný ples bude hodnotnou spoleèenskou událostí ve Starém Mìstì, doplnil øeditel základní školy Josef Jurnykl. Milan Kubíèek Vzpomínka na pana Václava Ševèíka V nedìli 11. ledna 2004 zemøel pan Václav Ševèík. Tato smutná zpráva nás zasáhla velmi hluboce, zvláštì nyní, kdy konèí vánoèní období. Není dávno, kdy doprovodil na vìènost svou ženu. Vzpomínání na první vìtší setkání s panem Ševèíkem patøí do 70. let minulého století, kdy v období fašankových obchùzek pøišel s Dolinou i do našeho domu. Tìch vyzpívaných fašankových písní, které znìly jeho hrdlem, bylo nespoèet. Setkával jsem se s ním pak nìkolik let, vzpomínal na zaèátky Hradiš anu a Doliny. Jako významný èlen Sokola mnì vyprávìl pøíbìhy èlenù, kteøí ztratili život za války, v koncentraèních táborech, nebo pozdìji pak byli zavíráni v komunistických žaláøích. Václav Ševèík byl kromì své profese i taneèníkem, muzikantem a zpìvákem. Setkání s ním znamenalo dlouhé povídání o Sokole a folklorní èinnosti. Tìžce nesl, že jim s manželkou nebylo dopøáno mít dìti a byli o tuto radost života ochuzeni. O to více se zajímal o dìní v kroužcích a souborech, které ho tak pøitahovaly. Vždy se pøi našem setkání vyptával jak se daøí v souboru, rodinì a kladl mi na srdce, nezapomeò vyøídit pozdrav tatínkovi. V posledních letech si pak chodil zazpívat k Pondìlníkùm pro radost, zavzpomínat, potìšit, samozøejmì na kole, v mysliveckém klobouèku a sedmièkou èerveného, to pro lepší náladu a nátisk. S Václavem Ševèíkem odešlo kus mládí, zážitkù a písnièek, je nyní na nás, kteøí jsme ho znali, abychom pokraèovali v jeho cestì. I nadále zùstane v našich myšlenkách, v kterých budeme s ním. Od nedìle 11.ledna 2004, mu již patøí místo na folklorním nebi. Pane Ševèík, dìkuji Vám za všechny, kteøí dobøe ví, co jste pro nás udìlal. Josef Bazala Zveme vás na dìtské šibøinky Tradièní dìtské šibøinky, které letos spoleènì organizují èlenové Sokola a Rodinného centra Ètyølístek, se uskuteèní v nedìli 15.února 2004 v 14:30 hod v sálech Sokolovny ve Starém Mìstì. Hudba,tanec, tombola, kolo štìstí, obèerstvení. Jste srdeènì zváni! Zpracujeme úèetnictví, vèetnì daòového pøiznání, optimalizace danì, zastupování pøed úøady. Tel.:

11 lll Staromìstské noviny 02/04 lll Fotoreportáž 11 Vánoce 2003 ve Starém Mìstì ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª Vánoce se vyznaèovaly nebývale dlouhým volnem. Školáci, studenti i jejich rodièe si domova užili dosytosti. Vždy kolik obèanù a dìtí bylo v klidu svých bytù a domù již od 20.prosince 2003 až do 5.ledna Ve Starém Mìstì napadl první sníh teprve 15.prosince 2003 a potom se støídal déš, sníh a mráz. Uskuteènilo se nìkolik kulturních a spoleèenských událostí. Napøíklad oblíbené Vánoèní zpívání, koncerty Dolineèky a Chrámového sboru v kostele sv. Michaela, Štìpánská beseda u cimbálu èi spoleèné vystoupení hudebních skupin Gong a Reflexy na sokolovnì. První bruslaøi vyjeli na Ba ùv kanál, volejbalisté se louèili se starým rokem po turnaji ve sportovní hale na Širùchu. Na øeku Moravu se slétlo o Vánocích více než 70 labutí. Dne 29.prosince 2003 jsme navštívili nejstarší obèanku našeho mìsta devadesátisedmiletou Viktorii Mazurkovou a již 2.ledna se narodilo první dítì roku 2004 Terezka Kašná. Vánoce 2003 ve Starém Mìstì vám pøibližujeme ve fotoreportáži. Milan Kubíèek Alžbìta Krejèiøíková tanèí na Vánoèním zpívání. Mladá taneènice byla velmi pùvabná a její vystoupení se návštìvníkùm líbilo. Foto: MK Dìti z Dolineèky zpívají vánoèní koledy. Foto: MK Na Vánoèní zpívání zavítal v nedìli 21.prosince 2003 také primáš Hradiš anu Jiøí Pavlica, který krátce pohovoøil s moderátorem Josefem Bazalou. Foto: MK Cimbálová muzika Dolineèky hraje pøi adventním a vánoèním koncertu v kostele sv. Michaela, který se uskuteènil v pondìlí 22.prosince Foto: MK Jestlipak poznáte místo, kde se nacházel betlém, který vyfotografoval Vladimír Kuèera pøi svém vánoèním putování po Starém Mìstì, Uherském H r a d i š t i a okolních obcích. Vystoupení Dolineèky v kostele sv.michaela sledovalo více než 100 divákù. Foto: Milan Kubíèek Jedna ze snìhobílých krasavic právì pøistává na hladinì øeky Moravy. Foto: Vladimír Kuèera

12 12 Sociologický prùzkum lll Staromìstské noviny 02/04 lll Obèané diskutovali k Programu rozvoje Starého Mìsta V minulém èísle Staromìstských novin jsme vás informovali o Programu rozvoje Starého Mìsta, který v prùbìhu minulého roku zpracovala spoleènost SAURA s.r.o. v úzké spolupráci s pracovníky Mìstských úøadù Kunovice, Uherské Hradištì a Staré Mìsto. Výsledkem práce SAURY a hlavní koordinátorky projektu Ing. Marie Popelkové, která je vedoucí odboru územního plánování Mìstského úøadu Staré Mìsto, je soubor navrhovaných opatøení v oblasti dopravy, územního rozvoje, životního prostøedí, ekonomického rozvoje, bydlení, sociální péèe a zdravotnictví, cestovního ruchu a rekreace, školství, kultury, sportu a volnoèasových aktivit našich obèanù. Zpracování Programu rozvoje Starého Mìsta pøedcházela anketa, ve které bylo osloveno celkem 105 respondentù, kteøí byli vybráni podle pøedem stanovených sociodemografických charakteristik (pohlaví, vìk, ekonomická aktivita a vzdìlání) tak, aby soubor byl reprezentativní. Nejvíce si respondenti cení pøíjemné prostøedí malého mìsta s pøevládající zástavbou rodinných domù, klidné bydlení, dobré (èisté) životní prostøedí, zeleò i romantiku místního prostøedí. Staromìš ané jsou hrdí i na kulturní podmínky, od archeologických naleziš a lidových tradic po souèasný, relativnì bohatý kulturní život. Zároveò obèané upozoròují na existující prostory pro konání spoleèenských akcí, které jsou nedùstojné. Za pozitivní stránku je považována i solidní úroveò sousedských vztahù a dobrá komunikace mìstského úøadu s obyvateli. Také relativní poøádek a bezpeènost ve mìstì stál nìkterým respondentùm za pochvalu. Obèané vyzdvihli i dobrou úroveò místních škol a zájem, aby se rozvíjely i v budoucnosti. Muži pozitivnì hodnotili sportovní zázemí ve mìstì i akademii FC Synot. Hlavní pøekážkou ke spokojenosti obèanù je velké dopravní zatížení mìsta, který pomùže odstranit budovaný, leè ještì nedokonèený obchvat. Dopravní spojení bylo hodnoceno kladnì a to pøedevším èetnost autobusových linek, železnièní koridor, zájem o spojení Starého Mìsta a Uherského Hradištì dvìma vìtvemi MHD. Nìkterým obèanùm chybí autobusové spoje ve veèerních hodinách. Obèané chtìjí podporovat výstavbu bytù, vèetnì komunálních. Rozvíjet by se nemìl jen støed mìsta, ale i okrajové èásti. Chybí také veøejné WC. Zastupitelé mìsta by se mìli podle nìkolika respondentù zajímat, jaké pracovní pøíležitosti jsou vytváøeny, zda zamìstnavatelé neodírají zamìstnance, pøípadnì zda nové supermarkety kromì nabídky pracovních míst nebudou pøedstavovat úpadek existujících obchodù. Bylo doporuèeno odstranìní skládek kolem mrtvých ramen øeky Moravy, zvýšení ochrany vodních zdrojù a ovzduší a zejména výsadba zelenì, od lesoparku Baraòák, pøes parèíky s dìtskými høišti až po blíže nespecifikovaný zájem o výsadbu zelenì. Zejména mladí lidé mají zájem zajistit èastìjší èistìní veøejných ploch. O zeleò by se mìli více zasloužit sami obyvatelé, majitelé domù a pøilehlých pozemkù. Respondentùm vadí i souèasný stav Havaje a okolních rybníkù, které jsou zanedbané. O nová pracovní místa je v regionu s relativnì vysokou mírou nezamìstnanosti pochopitelnì zájem všude. Respondenti doporuèují právì sem smìrovat vysoký podíl prostøedkù mìsta. Je tøeba provìøit, jaké podnikání a jaké aktivity bude mìsto podporovat. Obèané rovnìž naznaèují, že pokud bude z prostøedkù mìsta podporována tvorba míst, která lidem pøinese pøíjmy jen o málo vyšší než životní minimum, s nevyhovujícími pracovními podmínkami, není to z jejich pohledu uspokojující øešení. Podnikatelé mají zájem o co nejvìtší podporu ze strany mìsta, zejména drobní živnostníci a obchodníci, kteøí podnikají v oblasti služeb. Ti upozoròují, že právì oni zajiš ují potøebnou obèanskou vybavenost a dìlají mìsto mìstem. Nabízí se otázka, zda vùbec nìkteré obchody lidem ve mìstì chybí. Názory se velmi rùzní. Podle jednoho respondenta nevadí, že ve mìstì nìkteré obchody chybí, pokud bude zajištìna dobrá dopravní obslužnost a budou si moci zajet do Uherského Hradištì. Podle jiného názoru je obchodù na tak malé mìsto dostatek, podle jiných chybí ve mìstì vìtšina druhù obchodù kromì potravin. Podle dalšího vyjádøení chybí kvalitní obchody s luxusním zbožím. Co chybí v obchodní síti nejvíce? Obchod s domácími potøebami a železáøství (typ OBI, Baumax) - 19% respondentù, knihkupectví, vèetnì hudebnin a prodeje obrazù 17 %, galanterie, metráž - 14%, kvalitní prodejna masa a uzenin - 13%. Jiní úèastníci ankety požadují rozšíøit služby: opravna obuvi, èistírna, strojní zámeènictví s výrobou klíèù a broušením nožù, krejèovství, banky požadavek nerušit poboèku ÈS, nìkterým chybí slušná hospùdka s posezením venku, ale ne u komunikace, kavárna, rychlé obèerstvení bistro. Mìstu by prospìla významná kulturní akce, která by do mìsta pøilákala návštìvníky podpora turistického ruchu ve mìstì. Objevily se i návrhy poøádat Den mìsta èi podobné akce, které by podporovaly historii mìsta èi pokusit se uspoøádat sezónní trhy a výstavy ovoce. Silnìji preferují investice do rozvoje sociální péèe starší lidé ve vìku 60 let a více, ale také lidé staršího støedního vìku let, kteøí èasto peèují o staré rodièe a mají s úrovní sociální péèe pøímé zkušenosti. Nikdo však nemìl konkrétní návrh, na co by se mìl rozvoj zamìøit. Rozvoj spolkù a spolkové èinnosti, nejlepší platformy pro budování obèanské spoleènosti, nejvíce podporují lidé s vysokoškolským vzdìláním. Zde mají lidé možnost se setkávat a poznávat. Rozvoj spolkové èinnosti potøebuje finanèní podporu mìsta i ochotu lidí se do èinnosti aktivnì zapojit. Objevily se i stesky, že chybí turistický nebo cyklistický oddíl pro mládež. Staèí jej prostì založit. Dvì procenta respondentù podporují výstavbu golfového høištì, jehož výstavba je sice velmi nákladná, ale na druhé stranì se oèekává rostoucí zájem o tento sport a lze oèekávat vìtší turistický ruch, zejména o víkendech. Bylo by tøeba opravit cestu kolem sbìrných surovin do Uherského Hradištì, jsou na ní velké mezery mezi panely. Policie zajistit aktivnìjší dozor ve mìstì, dùslednì øešit krádeže a vandalismus, posílit noèní hlídky, více zviditelnit pohyb strážníkù v ulicích, vyøešit jízdu cyklistù po chodnících èastá oboustranná zranìní. Nepodceòovat nebezpeèí drog. Špatná kvalita chodníkù v nìkterých ulièkách mìsta vadí zejména ženám, které nosí vysoké podpatky. V zasedací místnosti Mìstského úøadu ve Starém Mìstì se v prosinci uskuteènily dva kulaté stoly, kterých se zúèastnili zástupci orgánù a institucí pùsobících na území mìsta, dále èlenové rady mìsta, obèané, pracovníci mìstského úøadu a podnikatelé. Na obou jednáních zaznìlo mnoho podnìtných návrhù ke zpracovávanému Programu rozvoje mìsta. Seznámíme vás s nimi v pøíštím vydání Staromìstských novin. Podle podkladù spoleènosti SAURA s.r.o. pøipravil Milan Kubíèek Diskuse ke zpracovávanému Programu rozvoje Starého Mìsta se 3.prosince 2003 zúèastnili kromì jiných i František Foltýnek (na snímku zleva), Mgr. Jana Klonová, Ing. Markéta Hrušková, František Slavík a Ing. Marie Popelková. Foto: Milan Kubíèek

13 lll Staromìstské noviny 02/04 lll Staré Mìsto na veletrhu 13 Zúèastnili jsme se veletrhù REGIONTOUR a GO 2004 Ve dnech ledna 2004 zamíøili do Brna zástupci mìst a obcí, stovky vystavovatelù i tisíce zájemcù o cestování z celé Èeské republiky. Na mezinárodním výstavišti se v tìchto dnech uskuteènil 14.mezinárodní veletrh prùmyslu cestovního ruchu GO a 13.mezinárodní veletrh turistických možností v regionech REGIONTOUR. Na veletrhu nechybìlo Staré Mìsto, které se prezentovalo v expozici Region Slovácko, což je sdružení pro rozvoj cestovního ruchu. V zajímavì øešeném stánku jsme našli také zástupce a propagaèní materiály mìst Hluk, Kunovice, Uherské Hradištì a Uherský Ostroh. Možnosti zviditelnit se na veletrhu využili i obce Bøestek, Buchlovice, Huštìnovice, Ostrožská Nová Ves, Velehrad a Vlènov. V druhé èásti slováckého pavilonu se pøedstavili zástupci mìst a obcí okresu Hodonín, láznì Luhaèovice a Ostrožská Nová Ves i Ústav lidové kultury ve Strážnici. Chybìlo mìsto Bojkovice a tøeba Uherský Brod, Pivovar Janáèek a Slovácké muzeum Uherské Hradištì jsme našli v expozici Zlínského kraje. První den si na veletrhu REGIONTOUR vìtšinou dávají dostaveníèko starostové mìst a obcí. Staré Mìsto v Brnì reprezentovali místostarosta Josef Bazala a tajemník Vladimír Kuèera. Oba si prohlédli pavilon B, kde se veletrh konal a porovnávali úroveò propagace a možnosti turistického ruchu v jednotlivých regionech Èeské republiky i na Slovensku. Propagace jednotlivých regionù je rok od roku propracovanìjší a zajímavìjší. Také my se musíme více zamìøit na pøedstavení atraktivních pøíležitostí ve Starém Mìstì a okolí. Vždy mùžeme využít rekreaci na Ba ovì kanále, nabídnout expozici Památníku Velké Moravy, buduje se skanzen na Modré, v okolí jsou významné lokality hrad Buchlov, zámek Buchlovice, bazilika na Velehradì i èetné vinné sklípky. Pochopitelnì budeme pokraèovat i v budování Na cestách mùžeme vidìt mnoho pozoruhodností, ale kdepak jinde na svìtì najdete tak roztomilé divoèáky, jako se podaøilo zachytit teleobjektivem Vladimíra Kuèery jen nìkolik kilometrù od Starého Mìsta. Už víte, kam letos na dovolenou? Již cestou na brnìnské výstavištì mì v centru Brna zaujalo nìkolik nabídek cestovních kanceláøí. Tøeba letecký poznávací zájezd do Argentiny za 29 tisíc. Bratru dobrá cena! Mnozí z nás si na cestu na druhý konec svìta dnes vydìlají za dva mìsíce. Tøeba pøi srovnání se skupinou dvaceti Staromìš anù, kteøí se poèátkem minulého století vydali do Argentiny za živobytím a na cestu jim vìtšinou padly celoživotní úspory. A co bude hitem letošní turistické sezony? Tvrdí se, že Brazílie. Pobytové a turistické zájezdy mají ve svých katalozích všechny významné cestovní agentury. Bývalá portugalská kolonie bude urèitì usilovat o vaši pøízeò. Díky své obrovské rozloze mùže Brazílie turistùm nabídnout nekoneèné pralesy, velké vodní plochy, ekorezervace plné zvìøe a pestrobarevných papouškù, hory s tropickou vegetací, rozsáhlé palmové háje a jedny z nejkrásnìjších pláží na svìtì. Brazilská mìsta pøekvapí svojí velikostí, pøíjemnou atmosférou, neèekanou èistotou a propojením pøírody a architektury. Vrcholem je nové hlavní mìsto Brasilia s architekturou renesance, neoklasicismu èi baroka. O vybudování této ultramoderní metropole, které je vystavìno ve tvaru letadla (pøi V expozici regionu Slovácko se mimo jiných mìst a obcí také prezentovalo Staré Mìsto. Foto: Milan Kubíèek cyklistických stezek v okolí Starého Mìsta a v pøíštích letech se neobejdeme bez kvalitního informaèního centra, øekl místostarosta Josef Bazala. O tom kolik turistù k nám doopravdy zavítá však rozhodují i majitelé hotelù, penzionù, restaurací i dalších provozoven služeb. Kvalita nabízených produktù všeobecnì stoupá a konkurence na trhu cestovního ruchu je obrovská. V dnešní dobì se žádné mìsto neobejde bez poutavých a propracovaných internetových stránek. V závìru roku 2003 jsme pracovali na kompletní obmìnì internetových stránek Starého Mìsta a koncem ledna zprovozníme nové stránky, kde všichni zájemci o naše mìsto naleznou spoustu informací, øekl tajemník mìstského úøadu Vladimír Kuèera. Milan Kubíèek pohledu shora), se zasloužil koncem padesátých let 20.století bývalý brazilský prezident èeského pùvodu Joscelino Kubitschek. Hlavnì díky nìmu mají Brazilci Èechy v lásce. Ceny jsou v Brazílii vìtšinou nižší než u nás a skoro nikdy nemáme strach, že penìženka zapláèe. A kolik stojí takový špás? Sedmidenní pobyt v nejkrásnìjším mìstì svìta Rio de Janeiru ve ètyøhvìzdièkovém hotelu se snídaní poøídíme již za 36 tisíc korun. Nekupte to! Egypt a Tunisko stále lákají mnoho turistù Hodnì turistù bude urèitì smìøovat do Egypta, takový luxus za tak málo penìz skoro nikde jinde na svìtì nenajdete (letecké pobytové last momenty již od Kè). Hitem èeských turistù mùže být také Slovensko, zvláštì starší lidé se po letech vracejí do míst, která dùvìrnì znají z minulosti. Ale dobøe mùže být také na chatì, na rybách, ve sklípku nad sklenièkou tramínu nebo pøi procházce Chøiby v našem nejbližším okolí. Pokud se rozhodnete cestovat do svìta, nemusíte nikam jezdit pro katalogy èi informace. Pøímo naproti radnice ve Starém Mìstì totiž sídlí cestovní kanceláø OMNITOUR, kde vám urèitì rádi zajistí všechny požadované služby i z nabídek jiných cestovních agentur. Milan Kubíèek!!!NEPØEHLÉDNÌTE!!! I po vánoèních svátcích zakoupíte v naší CK OMNITOUR zimní pobyty pro celou rodinu. Využijte proto této nabídky. ls pøedstihem a výraznými slevami Vám nabízíme LETNÍ DOVOLENOU, jak v tuzemsku, tak i v zahranièí. Možnost zakoupení prodloužených víkendù, lázeòských a rekondièních pobytù, poznávacích zájezdù pro dospìlé i pro kolektivy školních dìtí. l Letecké last momenty do Egypta za nevídanou cenu. Na všechny produkty poskytujeme bezhotovostní nákup NÁKUP BEZ PENÌZ SPOROSERVIS Volejte na tel. èíslo: Naše adresa: nám.hrdinù 14, Staré Mìsto

14 14 Kultura lll Staromìstské noviny 02/04 lll Plesová sezona února 2004 ve 20 hodin ZIMNÍ POHÁDKA Sbor dobrovolných hasièù ve Starém Mìstì poøádá v sobotu 7.února 2004 ve všech sálech sokolovny tradièní ples Zimní pohádka. K tanci a poslechu hrají Staromìstská kapela a hudební skupina TRINOM. Bohatá tombola a obèerstvení zajištìno. Pøedprodej vstupenek v pondìlí 2.února 2004 v hod. v hasièské zbrojnici ve Starém Mìste (za zdravotním støediskem). Srdeènì zvou hasièi ze Starého Mìsta 14.února ve 20 hodin PLES PRO RADOST V sobotu 14.února 2004 se koná oblíbený PLES PRO RADOST. Slavnostní zahájení plesu ve 20:30 hodin. Návštìvníky èeká skvìlá zábava, tradiènì bohatá tombola a kvalitní obèerstvení za lidové ceny. Hrají: dechová hudba Bojané, taneèní skupina ze Slovenska Herbalia band a Hradiš an Old stars. Tìší se na Vás kolektiv prodavaèek Marie Hráèkové a sportovci ze Starého Mìsta. V minulosti vystoupily na Plese pro radost sympatické mažoretky z Ostrožské Lhoty, které všem svým pøíznivcùm ze Starého Mìsta a okolí posílají novoroèenku. 21.února ve 20 hodin XXXII. ples PSOHLAVCÙ Na tradièním plese sezony 2004 si mùžete zatanèit se skupinou Trinom a poslechnout si country kapelu Telegraf. Akce Domu dìtí a mládeže Výlet do Brna Pátek pololetní prázdniny. Navštívíme Boby centrum dráha na koleèkové brusle a planetárium na Kraví hoøe. Bližší informace u Veroniky Mikulkové na telefonu Maminec, aneb dejte dìti spát a péèi o nì, pøenecháte otcùm. Pátek od 20 do 22 hodin. Místo DDM Staré Mìsto budova družiny na námìstí Hrdinù (vedle základní školy). Pøijïte si popovídat a pøipravovat fašank. S sebou: èásti odìvù, které mùžete pøetvoøit na tradièní maškary na fašankovou obchùzku, pøezùvky. Výroba originálních masek Pátek pololetní prázdniny od 9 do 12 hodin na CEV Žabka. Jistì máte v plánu spoustu karnevalù a fašankù. A nejlepší je pøece vlastnoruènì vyrobená maska. S sebou: pøezùvky, pokud máte pøedstavu o masce, tak tøeba obleèení, které si sami upravíte. Rej masek Pátek od 14 do 16:30 hodin na CEV Žabka. Pøijïte si zatanèit a zasoutìžit o ceny a vùbec se dobøe pobavit. Budeme soutìžit taky o nej masku, tak si nezapomeòte nìjakou vzít. A pøibalte i dobrou náladu! DDM Zaujalo nás v Lunárním kalendáøi Podle tradièní èínské medicíny je potøeba v únoru posilovat ledviny. Dne 1. a 2.února ve znamení Blížencù. Zakoøenìné øízky muškátù, odebrané z mateøských rostlin už na podzim, nyní rozsaïte do kvìtináèù. Dne 3., 4. a 5.února ve znamení Raka. Máte-li problémy s trávením, omezte sladkosti a èerstvé peèivo. Nejezte smažená a ostrá jídla. Zkuste klíèení osiva urychlit namáèením do èaje z dubové kùry (okurky, tykev, rajèata, papriky). Krásnì vyklíèí, ale podpoøí se i jejich rozvoj. Dne 6. a 7.února ve znamení Lva. Dne 6.února Úplnìk 9:47 hod., držíme pùst. Nesázíme, pøihnojujeme. Dne 8. a 9.února ve znamení Panny. Èinnost tlustého støeva podpoøíme vypitím dvou sklenic vlažné vody na laèno. Dne 10. a 11.února ve znamení Vah. Je-li vhodné poèasí, zmlazujeme živé ploty z opadaných listnáèù. Dne 12. a 13.února ve znamení Štíra. Vegetaèní klid vìtšiny pokojových rostlin konèí, zvyšujte zálivku a dejte je na svìtlo. Dne 14.,15.,16.února ve znamení Støelce. Nemrzne-li, provedeme øez ovocných keøù a stromù. Vysévejte papriky. Dne 16.února nepracujte s pùdou ani rostlinami. Dne 17. a 18.února ve znamení Kozoroha. Vypijte si šálek obsahující hoøké látky pampeliška, zemìžluè. Pøipravujte si zeminu na výsev. Dne 19. a 20.února ve znamení Vodnáøe. O Vodnáøi se øíká, že ovlivòuje køeèové žíly. Prevencí je cvièení, nošení podpùrných punèoch a dostatek vitamínu C a E. Dne 21. a 22.února ve znamení Ryb. Dne 21.února zaèíná pro naše tìlo biologické jaro citlivìjší jsou játra a žluèník. Dne 23. a 24.února ve znamení Berana. Pøi bolesti hlavy snìzte nìkolik mandlí obsahují látky tišící bolest. Dne 25., 26.,27.února ve znamení Býka. Bìhem dne vypijte nìkolik šálkù šalvìjového èaje posiluje imunitu. Zaèínejte pøedpìstovávat celer. Vhodné dny k naklíèení raných brambor. Dne 25.února Popeleèní støeda konèí masopust a zaèíná doba postní. Dne 28. a 29.února ve znamení Blížencù. Vyséváme letnièky hledíky, èínské karafiáty, slamìnky, cínie, afrikány a letní astry. M.J. Vtip mìsíce Víte, jak štìká pes, který má AIDS? HIV, HIV!

15 lll Staromìstské noviny 02/04 lll Na žhavé téma 15 Dostavba lokality Dvorek Ve Starém Mìstì na Dvorku v souèasnosti probíhá stavba kostela Sv. Ducha. Pøes zimní mìsíce stavební ruch pochopitelnì zeslábl, ale jakmile to poèasí a povìtrnostní podmínky dovolí, ve stavbì kostela Sv. Ducha se bude pokraèovat. Pøevážná èást obèanù stavbu tohoto jedineèného chrámu podporuje. Pøesvìdèili jsme se o tom pøi návštìvách v rodinách a v prùbìhu sbírek na kostel. První sbírka, konaná ve dnech , vynesla èástku ,20 Kè, druhá podzimní sbírka pak èástku ,70 Kè. Kostel Sv. Ducha se stane dominantou nejen Starého Mìsta, ale celého soumìstí vèetnì Uherského Hradištì a Kunovic. Nìkteøí lidé se ke stavbì stavìjí skepticky, ale tìch je podstatnì menší èást. K èemu mnì bude kostel, když do kostela ani já, ani nikdo z rodiny nechodí?, argumentovala žena støedních let, když jsem ji oslovil nedaleko stavby kostela. A jestlipak víte, jak bude vypadat Dvorek po dostavbì a co všechno v areálu kostela naleznete?, zeptal jsem se ženy. Nevím, odpovìdìla paní. Fakt to nevíte, tøeba ve Staromìstských novinách jsme již nìkolikrát psali, co zde všechno budeme mít, pokraèoval jsem v rozhovoru. Neètu žádné noviny, sleduji jen Novu, odsekla žena. Další debatu jsem v tomto pøípadì již nevedl, nemìlo to smysl. Bohužel žijeme ve spoleènosti, kde rozhled mnoha lidí konèí ve svém obýváku se stupidním programem Novy a pohledem na plyšové maskoty psa Nováka a zajíce Zazu. Zástupci Starého Mìsta, církve a Slováckého muzea se snaží najít takovou formu uspoøádání a takovou koncepci funkèních ploch v lokalitì Dvorek, které doplní dnes již v tomto prostoru existující areál Památníku Velké Moravy a rozestavìnou stavbu kostela. Snažíme se nalézt využití pro stavbu køížového sklepa, který dle pøedbìžného památkového posouzení Ing. Mgr. Miroslava Plaèka pochází z doby krátce po polovinì Rady mìstské policie Bezpeèný kontakt se zvíøaty Co byste mìli udìlat, když k vám jde pes bez náhubku a majitel ho nemá na vodítku? l Snažte se zachovat klidnou hlavu. Velitel mìstské policie Miroslav Nosek vyjíždí øešit jeden z každodenních pøípadù na katastru Starého Mìsta. Foto: MK Takto bude vypadat po dokonèení kostel Sv. Ducha ve Starém Mìstì na Dvorku. 17. století. Ve svém posudku uvádí, že sklep svým stáøím a hodnotou øešení nespornì pøekoná tzv. Templáøské sklepy v Èejkovicích a dále uvádí, že jeho památková záchrana je potøebná, øekla Ing. Marie Popelková, která zpracovala ideový zámìr dostavby lokality Dvorek. Doporuèujeme využít vìže kostela pro úèely vyhlídkových vìží pro širokou veøejnost. Jedná se o atraktivní záležitost, nebo z tohoto místa bude zajištìn nádherný pohled na daleké okolí. Prostor pod kostelem je vhodné využít jako polyfunkèní sál pro poøádání koncertù, výstav, konferencí s vìtším nebo s menším poètem úèastníkù a dalších spoleèenských akcí, doplnila Ing. Marie Popelková. Pro obec by bylo urèitì zajímavé mít možnost využívat prostory polyfunkèního sálu. Nedávný sociologický prùzkum uskuteènìný ve Starém Mìstì ukázal, že obèané cítí potøebu odpovídajících kulturních prostor. Na posledním jednání zastupitelstva dostala rada mìsta úkol navázat bližší kontakt se zástupci farnosti Staré Mìsto ohlednì Dvorku a jistì pøijde ke slovu i na polyfunkèní sál, dodal radní Ing. Kamil Psotka. Celé øešené území se nachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky archeologické lokality Na Valách, která dle zákona è. 147/ 1999 Sb. Je souèástí národní kulturní památky, vedené pod názvem Soubor pozùstatkù velkomoravské sídelní aglomerace Staré Mìsto Uherské Hradištì Modrá. Je proto nanejvýš žádoucí, aby celé okolí bylo upraveno tak, aby Památník Velké Moravy byl dùstojným zpùsobem zviditelnìn, což v souèasné dobì není. V daném prostoru vznikne také námìstí, prostor pro shromažïování obèanù, který Staré Mìsto nyní postrádá. Vzhledem ke skuteènosti, že Slovácké muzeum v Uherském Hradišti spolu s Moravským zemským muzeem v Brnì mají zájem dotvoøit areál Památníku Velké Moravy do podoby, která by odpovídala potøebám dnešní doby a jeho významu. Je tøeba, aby Mìsto Staré Mìsto, kde se Památník Velké Moravy nachází, se postaralo o jeho okolí, což bez dostavby lokality Dvorek není možné, sdìlila Ing. Marie Popelková. Tak rozsáhlá a dùstojná stavba, jakou je náš budovaný kostel Sv. Ducha, nevyroste za rok ani za dva. Nebude zde ovšem jen kostel Sv. Ducha, ale budeme se snažit vytvoøit podmínky pro vybudování ubytovacích míst, které naše mìsto citelnì postrádá. V prostorách námìstí na Dvorku zvažujeme i umístìní informaèního centra, které pøispìje k oživení turistického ruchu a poskytne nezbytný servis návštìvníkùm Slovácka nejen z Èeské republiky, ale i ze zahranièí, doplnil místostarosta Josef Bazala. Milan Kubíèek l Nesmíte psovi ukázat, že se ho bojíte, pes váš strach vycítí a mohl by na vás zaútoèit. l Nesmíte pøed psem zaèít utíkat, je lepší zùstat stát, pes si vás chce vìtšinou jen oèichat. l Nemìli byste cizího psa hladit, i když se psù nebojíte. Mohl by to být pes, kterého jeho majitel èasto bil, a proto se mùže tento pes bát lidské ruky. Kdybyste ho chtìli pohladit, pes by to mohl pochopit, že ho chcete bít a mohl by se bránit kousnutím. l Také k vám mùže pøijít toulavý pes, který by mohl být nemocný, takový pes mùže mít i smrtelnou nemoc vzteklinu, proto psa také nikdy nehlaïte. l Pokud nìjaký pes na vás doráží, neutíkejte, ale pomalu ustupujte na bezpeèné místo. Pokud by se vás pes pokoušel kousnout, snažte se ho uhodit do èenichu vhodným pøedmìtem, který máte u sebe (taška, láhev, deštník, hùl.). Je to pro nìj bolestivé a bude chvíli otøesen. Toho využijte a ustupte na bezpeèné místo do vchodu domu, za branku, prostì tam, kam se pes za vámi nedostane. l Pokud vás nìjaký pes kousne, snažte se pøesnì zapamatovat, jak pes vypadal, aby se pes pozdìji našel a mohl ho prohlédnout veterináø. Poranìní si nechejte vždy ošetøit lékaøem. Pokud nìkde uvidíte toulavého psa bez pána, nesnažte se ho hladit ani chytat, pøivolejte mìstskou polici, strážníci psa odchytí a pøedají do útulku. Pokud máte i vy pejska, tak pamatujte, že: l Pes nemá nikdy co dìlat na dìtském høišti. l Psa musíte mít na vodítku a radìji s košíkem. l Pokud pejsek udìlá hromádku, musíte ji po nìm uklidit. MP

16 16 Tak tady žijeme lll Staromìstské noviny 02/04 lll Setkání zástupcù spolkù a organizací na radnici V poøadí již tøetí setkání zástupcù spolkù a organizací se uskuteènilo v pátek 12.prosince 2003 v 18 hodin ve velkém sále na staromìstské radnici. Úèastníky setkání pøivítal starosta Miroslav Schönbaum a jeho zástupce Josef Bazala a potom již dostali slovo zástupci zájmových sdružení, kteøí pùsobí v našem mìstì. Vedoucí spolkù jeden po druhém krátce pohovoøili o èinnosti v roce 2003 a také o svých plánech do budoucnosti. Rodinné centrum Ètyølístek pracuje již ètvrtý rok, schází se 46 rodin a 172 èlenù. Od mají své sídlo ve školní družinì na námìstí Hrdinù. Ing. Vít Omelka pohovoøil o Volejbalovém sportovním klubu. V oddíle mají devìt družstev v soutìžích a také družstvo žen. VSK Staré Mìsto A se probojovalo mezi šest nejúspìšnìjších celkù I.volejbalové ligy. Pan Omelka pozval všechny pøítomné na turnaj do sportovní haly na Širùchu, který se uskuteènil 10.ledna Sokol pøedstavila Ing. Antonie Øádková. V roce 2004 Sokol oslaví 90 let od založení a ve Starém Mìstì chystají vydání pamìtního listu. Naopak smutnì vyznìlo vystoupení Marie Dostálkové z Èeského èerveného køíže. Oproti minulým letùm se u nás nedìje skoro nic, nejsou peníze. Šachový klub a jeho èlenové jsou velmi aktivní. V soutìžích mají sedm družstev, šachy hraje 100 sportovcù, v srpnu 2003 úspìšnì uspoøádali v hale na Širùchu mezinárodní turnaj, kterého se zúèastnilo 96 hráèù z 10 zemí. O èinnosti Sboru dobrovolných hasièù pohovoøil Antonín Martínek. Ve Starém Mìstì pùsobíme již 113 let a naše èinnost se skládá ze tøech èástí a tìmi jsou represe, prevence a sport. Zúèastnili jsme se hry Plamen, dorostenky postoupily na krajskou soutìž. Dìkuji pøedstavitelùm mìsta za pomoc a podporu a všechny vás zvu na ples Zimní pohádka, který se koná v sobotu 7.února 2004 v sokolovnì. V roce 2003 novì založený fotbalový klub TJ Jiskra Staré Mìsto pøedstavil Antonín Panáèek. Za žáky kope 35 chlapcù, kteøí již zaznamenali i dobré výsledky, ponìkud horší je tabulkové umístìní týmu dorostencù, kde je organizována dvacítka hochù. Fotbalisté TJ Jiskra hráli svá utkání na høišti Støední zemìdìlské školy a Gymnázia, na jaøe 2004 by mìli hrát na mìstském høišti na Rybníèku. Již od roku 1990 pùsobí ve Starém Mìstì Orel. O èinnosti 200 jeho èlenù pohovoøil Ing. František Šíma. Orli pravidelnì cvièí, mají nìkolik sportovních oddílù a vystupují i na kulturních a spoleèenských akcích ve mìstì. Zahrádkáøi mají 87 èlenù a tøi osady Habeš, Èer ák a Na Morávce. Pan Jiøí Horsák pohovoøil o èinnosti rybáøù. Jedná se o nejpoèetnìjší organizaci s 615 èleny, z tohoto poètu je 80 dìtí. V roce 2003 rybáøi dobudovali svùj areál na Širùchu a mnozí èlenové organizace se mohou pochlubit vynikajícími úlovky. Svaz tìlesnì postižených pøedstavil pan Bohuslav Bilavèík. Sdružují 350 èlenù, mimo jiné èinnosti také poøádají zájezdy na Podhájskou a opékají buøty na Salaši. Navštìvují tìlesnì postižené dìti a pravidelnì na jaøe se schází na výroèní schùzi. Tøicet ètyøi staromìstských myslivcù zastupoval pan Antonín Holáò, který øekl: Nìkdo si nás pøedstavuje, že jenom chodíme po lese v zelené kamizolce. Ale my jsme také opravili naše spoleèenské zaøízení Polní mlýn, uklízíme staré stromy a zalesòujeme volné plochy. Rovnìž vyvìšujeme ptaèí budky. A jsem velmi rád, že se do naší pøírody po 40 letech vrátila køepelka. Zástupce vèelaøù pøedstavil obìtavé lidi, kteøí se vìnují pilným vèelkám. Ve Starém Mìstì je nyní 14 vèelaøù. Kdysi bylo 20 vèelaøù a celkem 200 vèelstev. Ludvík Trubaèík pøišel i s úspìšnou šermíøkou Lucií Honsovou a uvedl šermíøský oddíl. Máme celkem pìt dospìlých èlenù a 12 dìtí. Mùžeme se pochlubit ètyømi tituly mistrù Èeské republiky a vyhráli jsme nìkolik turnajù, napøíklad v Praze, Ostravì a Brnì. Petr Lubìna byl jedním ze zástupcù osmnáctièlenné Staromìstské kapely. Hrají na plesech i zábavách v regionu, nový repertoár zkouší v areálu Støední zemìdìlské školy a Gymnázia, kde jim pøed èasem ochotnì vyšli vstøíc. Pokusili se o znovuobnovení kdysi úspìšné Velikonoèní zábavy. První roèník navštívila jen hrstka lidí, v roce 2003 už to bylo lepší, ale znovu prodìlali, a naposledy se pokusí o Velikonoèní zábavu letos a vìøí, že Staromìš ané koneènì pøijdou ve velkém poètu a spoleènì se o Velikonocích pobaví, zazpívají si a zatanèí. A pokud se jmenujete Josef, možná k vám Staromìstská kapela pøijde zahrát pøi josefovské pochùzce Starým Mìstem. Blanka Bazalová je jednou z vedoucích dìtského folklorního souboru Dolineèka, která je mezi našimi obèany velmi známa. Dìti tanèí, zpívají a hrají na mnoha kulturních akcích a je radost pozorovat tu naši drobotinu v krásných slováckých krojích. Úèastníci setkání byli pozváni na Vánoèní zpívání i na Adventní koncert Dolineèky v kostele sv.michaela. Již pìt rokù u nás funguje skautský oddíl. Jak jsme se dozvìdìli od èlena oddílu Pavla Slavíka, staromìstští skauti si již vychovali své vlastní vedoucí. Pravidelnì se s nimi mùžeme setkat pøi rùzných sportovních akcích a obìtavì se vìnují pøedevším dìtem a mládeži. Vedoucí souboru DOLINA Vojtìch Chlachula pozval pøítomné na Štìpánskou besedu u cimbálu a pak se ujal slova starosta Miroslav Schönbaum: Snažíme se být spravedliví a dle našich finanèních možností budeme i nadále podporovat èinnost spolkù a organizací, které pùsobí ve Starém Mìstì. Potom si zástupci spolkù prohlédli nové internetové stránky Starého Mìsta a byli vyzváni, aby se zapojili do projektu, kdy na webových stránkách mìsta budou pøedstaveny i všechny spolky a organizace, které projeví o prezentaci na internetu zájem. Staèí jen dodat potøebné údaje na mìstský úøad panu Igoru Pištìkovi, který již zaøídí vše potøebné. Milan Kubíèek K úèastníkùm setkání zástupcù spolkù a organizací promluvili starosta Miroslav Schönbaum a místostarosta Josef Bazala. Nechybìla cimbálová muzika Dolina, která se postarala o dobrou pohodu v sále na radnici. Foto: Milan Kubíèek

17 lll Staromìstské noviny 02/04 lll Aktuality 17 Dolina, dolina, kamenný chodníèek, kde je naša vìrná láska, švarný šohajíèek? Zemøel Václav Ševèík Ve vìku 85 let zemøel v uherskohradiš ské nemocnici Sokol a odbojáø z doby 2.svìtové války, bratr Václav Ševèík. Vyuèený krejèí v otcovské dílnì našel trvalé zamìstnání v moderní továrnì na mìøící letecké pøístroje Mesit v Uherském Hradišti Maøaticích, kde setrval až do Václav Ševèík v horòáckém kroji jako muzikant, zpìvák a taneèník na Strážnických slavnostech v 50.letech minulého století. Foto: archiv JS odchodu do dùchodu koncem sedmdesátých let. Èlovìk spoleèenský, družný spolupracovník v zamìstnání i ve spoleèenských a zájmových organizacích a pøedevším rozený Moravský Slovák. Jako milovník lidové hudby, zpìvu a tance prožíval radostné chvíle pøi úèinkování v souborech Hradiš an a Dolina, po odchodu do dùchodu a doèasném zamìstnání u Dopravních staveb v Praze také v tamním Slováckém krúžku, aby koneènì zakotvil jako zpìvák mezi Hudci Pondìlníky v Uherském Hradišti. Na Václava Ševèíka nezapomenou èlenové Mysliveckého sdružení ani zahrádkáøi. Byl pìstitelem ušlechtilých odrùd ovoce a znalcem dobrých vín. Od 26.záøí 1945 byl Václav Ševèík èlenem Svazu bojovníkù za svobodu jako politický vìzeò, aktivnì se spolu s manželkou zúèastòoval vzpomínkových akcí a oslav výroèí, od roku 1990 byl znovu èlenem TJ Sokol, znali jsme ho jako neúnavného pracovníka a èlena výboru. Bylo radostné žít a spolupracovat s bratrem Václavem Ševèíkem. Zùstane navždy v pamìti všech, s nimiž žil a pracoval. Jan Slováèek Èeský svaz bojovníkù za svobodu v roce 2004 Èinnost základní organizace Èeského svazu bojovníkù za svobodu ve Starém Mìstì v roce 2004 pøedznamenala výroèní èlenská schùze, konaná 27.listopadu Byla na ní schválena zpráva o èinnosti výboru za uplynulý rok a vytýèeny úkoly na rok Zatímco dominantou roku 2003 bylo 85.výroèí vzniku samostatného èeskoslovenského státu, 15.bøezna letošního roku si pøipomeneme jeho okupaci a s ní i zaèátek národního boje za osvobození. Bude tomu 65 let. Znovu si pøipomeneme, že na 50 milionù obìtí na životech bylo tøeba ke koneènému vítìzství spojeneckých armád nad hitlerovským Nìmeckem. Po zdrcujících porážkách wehrmachtu na Východì došlo 6.èervna 1944 invazí anglické a americké armády do Normandie k otevøení druhé fronty v západní Evropì. Významnou událostí roku 2004 budou oslavy 60.výroèí Slovenského národního povstání, které si pøipomeneme spolu s èleny družební organizace Slovenského svazu protifašistických bojovníkù v Cetunì u památníku za obcí Salaš koncem dubna a gen. I. D. Dibrova, slovenských a èeských partyzánù na vrchu Roh v Bílých Karpatech koncem srpna V prùbìhu roku 1944 zahájily v našem okrese èinnost parašutistické skupiny Carbon a Potash. Jejich zpravodajská i další odbojová èinnost zasahovala i do Starého Mìsta. Mimo jiného o tom svìdèí dopis mjr. D.B. Murzina, velitele I.ès. partyzánské brigády Jana Žižky, která pøešla na východní Moravu ze Slovenska koncem mìsíce záøí 1944, nadepsaný Velitelu grupy parašutistù, v nìmž žádá parašutisty o navázání spolupráce. Dopis je v archivu staromìstské základní organizace ÈSBS. Partyzáni a parašutisté se aktivnì zapojili do osvobození obcí našeho okresu. Skupina Carbon Palcát dokonce osvobodila Popovice ještì pøed pøíchodem sovìtské armády. Pøed 60 lety, 6.øíjna 1944, vstoupili v rámci Karpatsko-dukelské operace sovìtské armády vojáci 1.ès.armádního sboru v SSSR na èeskoslovenské území a zahájili tak slavnou cestu jeho osvobozování. V øadách bojovníkù 4.ukrajinského frontu Sovìtské armády se zúèastnil bojù o osvobození Ostravska a dále smìrem na Prahu èlen staromìstské základní organizace ÈSBS Jurij Slováèek. 59.výroèí osvobození Starého Mìsta si letos pøipomeneme pietním aktem u památníku obìtí 2.svìtové války na Hradiš ské ulici a pìti rukojmí v trati Na Potmìlùèce v pøedveèer 1.máje. K 86.výroèí vzniku samostatného èeskoslovenského státu budou položeny kytice kvìtin k památníkùm obìtí 1.svìtové války pøed základní školou a u høbitova. K oslavì Dne veteránù válek se pøipojíme 11.listopadu 2004 v Uherském Hradišti, zúèastníme se akcí uspoøádaným k státnímu svátku, Dni boje za svobodu a demokracii 17.listopadu Výbor ZO ÈSBS Staré Mìsto Podìkování starostovi mìsta Z výroèní èlenské schùze ZO ÈSBS byl Mìstskému úøadu ve Starém Mìstì zaslán dopis následujícího znìní. Vážený pane starosto, Èlenové ZO ÈSBS Staré Mìsto, shromáždìní na své výroèní èlenské schùzi dne , kladnì ocenili spolupráci mìstského úøadu s naší organizací v uplynulém roce a vyslovují Vám upøímné podìkování. S rozhoøèením jsme pøijali zprávu o devastaci pomníku ès.legií pøed základní školou na námìstí Hrdinù ve Starém Mìstì. Pøáli bychom si, aby viníci byli vypátráni a památník uveden do pùvodního stavu. S pøáním mnoha úspìchù v roce 2004 Jan Slováèek, pøedseda a Jarmila Dvoøáková, jednatelka.

18 18 Zajímavosti lll Staromìstské noviny 02/04 lll Dìti na vánoèním jarmarku Uèitelé a žáci Základní školy Staré Mìsto se zúèastnili Vánoèního jarmarku v Uherském Hradišti, který se uskuteènil na Masarykovì námìstí. Pøedsedkynì správní rady Nadace Dìti kultura sport Markéta Slavíková poslala øediteli školy Josefu Jurnyklovi dopis tohoto znìní. Ozývám se již v novém roce 2004, abych Vám, èlenùm pedagogického sboru a žákùm podìkovala za úèast na vánoèním jarmarku. Finanèní obnos, který byl nashromáždìn z prodeje za pìt dnù, byl v koneèném výsledku velmi uspokojivý vybraná èástka je Kè. Za to patøí velké podìkování všem, kteøí se na výrobì vánoèních dáreèkù podíleli. Tato èástka bude pøedána v symbolickém šeku, stejnì jako loni, primáøi dìtského oddìlení Nemocnice v Uherském Hradišti MUDr. Petrželkovi. Naše nadace pak pošle peníze na úèet nemocnice. Jsem pøesvìdèena, že tímto nenásilným zpùsobem ukazujete dìtem cestu k solidaritì zdravých s nemocnými, že i v dospìlosti pak bude pro nì samozøejmostí nezištnì pomáhat všude tam, kde to bude tøeba. Ještì jednou náš vøelý dík za tak výbornou spolupráci s Vaší školou. Školní družina se pøestìhovala Podìkování zaslouží vychovatelky školní družiny D.Fialová, L. Matoušková, L. Bartová, uèitelka M. Hradská a všichni žáci, kteøí se podíleli na zhotovení výrobkù a organizaci vánoèního jarmarku poøádaného Nadací Dìti-kultura-sport. Text: Blanka Lašáková, vedoucí vychovatelka školní družiny, foto: Josef Jurnykl Zápis do školy v roce 1943 Bylo to v pátek 3.záøí Teta Máòa šla se mnou k zápisu do první tøídy obecné školy ve Starém Mìstì. Nebyla jsem pøijata, ponìvadž jsem se narodila v øíjnu a oni mìl dost dìtí, které se narodily døíve. Tak bylo rozhodnuto, že budu muset ještì jeden rok poèkat. Pøed polednem se tázal strýc Fanek telefonicky tety Mánì, jak dopadl zápis. Sdìlila mu, co a jak. Strýc se rozhodl, že mne dá zapsat do Ba ova. Šel za panem øeditelem tamìjší školy a ten mu øekl, že bych tam mohla být pøijata. Dal mne tedy zapsat a jel to oznámit mým rodièùm. V kanceláøi byla jenom maminka. Když jí to oznámil, spráskla ruce. Jakže? Do Ba ova? To je pøece nemožné! Jak by si se mnou mohla tetièka pøidávat práce? Ale strýc øekl, že to je již zaøízeno. Maminka se s tím za chvíli smíøila. Vtom pøijel s autem tatínek. Maminka ho pøivítala tìmito slovy: Ta ka, na naši Lidušku byl spáchán atentát! Tatínek se v první chvíli zarazil a vyhrkl: Cože? Strýc ji dal zapsat do školy v Ba ovì, vysvìtlovala maminka. Tatínek to hned všechno pochopil a mìl z toho radost. Dojednali ještì rùzné podrobnosti a strýc jel k panu øídícímu do Starého Mìsta. Ten mu øekl, že pozdìji bych mohla být pøijata ve Starém Mìstì, když budu pøedtím zapsána v jiné škole, ponìvadž ve Starém Mìstì budou mít zøízenu pomocnou tøídu a tím se nìkolik míst v první tøídì uvolní. Tak se dohodli, že ètrnáct dní budu chodit do školy v Ba ovì. Mùj osud byl zpeèetìn. Pro Lidušku Kašnou v roce 1943 zapsal František Omelka Staromìstské dìti dostaly pod stromeèek novou školní družinu, která je nyní umístìna v prvním poschodí budovy základní školy 715 na námìstí Hrdinù. Telefon do školní družiny: Na snímku naši nejmenší školáci pøi hrách ve tøídì družiny v pátek 16.ledna Foto: Milan Kubíèek Dìti u zápisu 16.ledna 2004 V pátek 16.ledna 2004 se uskuteènil zápis do prvních tøíd ve staromìstské škole. Již pøed 14 hodinou pøišlo do školní budovy na námìstí Hrdinù 1000 mnoho dìtí v doprovodu rodièù a po krátkém pohovoru bylo rozhodnuto, zdali se s dìtmi setkáme od záøí 2004 ve školních lavicích nebo zdali jim bude doporuèen odklad školní docházky. Dìti se vesmìs do školy tìšily a se zájmem si prohlížely tøídy a jejich vybavení. Foto: Milan Kubíèek & & Knihovna opìt otevøena Sen se stal skuteèností. Knihovna je pøestìhována do pøízemí bývalé poboèky Èeské spoøitelny v ulici Za Radnicí, je bezbariérová, mohou ji navštìvovat i naši handicapovaní spoluobèané. Pøijïte se sami pøesvìdèit, otevøeno máme pondìlí, úterý, ètvrtek 9:00 11:30 a 12:30 18:00 hod. Ètenáøský poplatek na rok dìti, studenti 30,-Kè, dospìlí 70,-Kè, dùchodci 50,-Kè. Milada Rokytová Školáci se tìší na jarní prázdniny Ve dnech 2.-8.února 2004 budou mít prázdniny školáci z okresù Uherské Hradištì, Kromìøíž, Nový Jièín, Vsetín, Zlín a také školáci z èeských okresù a pražských obvodù Hradec Králové, Mìlník, Plzeòmìsto, Plzeò-sever, Plzeò-jih, Praha-východ, Praha-západ, Rakovník a Teplice. Napsali o škole Neuèíme se pro školu, ale pro život. Seneca Vzdìlaný èlovìk má v sobì pøímo bohatství. Phaedrus Víno pij z pohárku, vìdomosti z velké èíše. Èínské pøísloví Vzdìlanec je vzdìlancem všude, král králem jen ve svém království. Indické pøísloví Odpùrcem vzdìlání je nevzdìlanost. Nìmecké pøísloví

19 lll Staromìstské noviny 02/04 lll Sport 19 Volejbalová pøíprava Pøípravného volejbalového turnaje ve staromìstské hale na Širùchu se zúèastnilo pìt družstev, když svou úèast odøekla dvì rakouská mužstva a také druholigový Havíøov. Pozvání pøijali extraligoví junioøi Zlína posílení støídajícími hráèi A mužstva, extraligový Zlín s novým trenérským vedením R.Macek a I.Dostál, dále druholigová Poštorná s nahrávaèem P.Baránkem, který ukonèil hostování ve Starém Mìstì. Ze slovenské extraligy Povážan Nové Mìsto a domácí VSK, kterým chybìli B.Dosoudil, J.Kment a Z.Hýsek. Trenér R.Baránek vystøídal v sestavì hráèe: Kamler, Chmela, Špalek, Pospíšil, Mucka, Juøena, Erman a L.Baránek.Turnaj se hrál systémem každý s každým na dva vítìzné sety. Pøekvapení se v podstatì nekonala, vítìzili favorité, i když hned v úvodním zápase potrápili junioøi Zlína své starší extraligové kolegy v 1.setu je porazili 25:23, ale nakonec prohráli 1:2 na sety. V závìreèném utkání pak druholigová Poštorná pøekvapivì porazila celek slovenské extraligy Nové Mìsto nad Váhom 2:1. Výsledky domácích: Staré Mìsto Nové Mesto 2:1 (20,-30,7), Zlín junioøi 2:0 (26,14), Poštorná 2:0 (17,18), Zlín A 0:2 (-20,-15) Poøadí: 1. Zlín extraliga 8 b. 2. St.Mìsto 1.liga 7 3. Poštorná 2.liga 6 4. N.Mesto extr.sr 5 5. Zlín extr. junioøi 4 Staromìstští volejbalisté nastoupili k úvodnímu zápasu finálové skupiny 1.ligy v pátek 17.ledna 2004 v Benátkách nad Jizerou. Petr Straka Zábìr z tradièního silvestrovského turnaje ve volejbalu, který se uskuteènil 29. prosince Turnaj uspoøádal VSK Staré Mìsto za úèasti 60 èlenù VSK dospìlých a juniorù, kteøí sestavili devìt družstev. Celkem bylo odehráno 18 utkání. Vítìzem turnaje se stalo družstvo kapitána A mužù Bedøicha Dosoudila (na snímku vpravo pøi nahrávce). Foto: JN Rozlosování muži A únor 2004 Pá muži A 1.liga 18:30 hod. VSK Staré Mìsto Èeská Tøebová Pá muži A 1.liga 18:30 hod. VSK Staré Mìsto Brno So muži A 1.liga 17:00 hod. VSK Staré Mìsto Benátky n. J. Pá muži A 1.liga 18:30 hod. VSK Staré Mìsto Hradec Králové K o š t slivovice V sobotu 13.bøezna 2004 v 18 hodin se uskuteèní IV.roèník KOŠTU SLIVOVICE v Sokolovnì ve Starém Mìstì. Sbìr vzorkù bude probíhat do soboty 6.bøezna Informace na telefonních èíslech: l Prostøedník, l Mìrka, l Mìrka, l Kolaøík, l Køivák, l Talák. Všem, kteøí poskytnou své vzorky pøedem dìkujeme. Poøadatelé. M oudrá myšlenka Život sestává z mnoha malých mincí, kdo je umí sbírat, má bohatství. Dne èlenové VSK Staré Mìsto uspoøádali tradièní zabíjaèku. Stojící zleva: Pecháèek, Hrabal, Kamba, Paroulek, Jan Nìmec, Dziacký a øezník Gerža, dole zleva Kamler, Øádek, Varmuža, Straka, Miloš Nìmec a Šopík. Foto: archiv VSK Sokol Staré Mìsto oddíl jóga prosinec Na snímku v dolní øadì zleva: Pelíšek, Skládalová a Dudešková. V prostøední øadì zleva: Cetkovská, Šáchová, Salaquardová, Býèková a Seménková. V horní øadì zleva: Vávrová, Pelková a Keglerová.

20 20 Sport lll Staromìstské noviny 02/04 lll Ligové šachové soutìže družstev V 1.moravskoslezské šachové lize se zatím pøíliš nedaøí A družstvu Starého Mìsta. V 5.kole prohrálo doma s Tøincem B 3 ½ : 4 ½, když vyhrál Zpìvák a Bažant junior, remizovali Ladislav Kòazovèík, Antonín Vavruška a Petr Blaha. V 6.kole áèko zajíždìlo do Poruby, kde se utkalo s nejvìtším favoritem soutìže, vedoucím Slavojem Poruba. Staromìš ané zápas vysoko prohráli 2:6, když zvítìzil pouze Fera Vrána a remizovali Ladislav Kòazovèík a Bažant senior. Po 6.kole je A družstvo na nelichotivém 10.místì. Ve 2.moravskoslezské šachové lize se v novém roce pøestalo daøit i B družstvu, když nejprve v 5.kole prohrálo s prùmìrným Zábøehem 3 ½ : 4 ½. Vyhráli Fera Vrána a Robert Staufèík, remizovali Pavel Zpìvák, Vojtìch Blaha a Michal Staufèík. V 6.kole béèko v oslabené sestavì nestaèilo na vedoucí Vsetín a prohrálo 2 ½ : 5 ½. Zvítìzili Antonín Vavruška a Michal Staufèík, remizoval Miroslav Plšek. Po 6.kole je B družstvo na 4.místì. Robert Staufèík POZVÁNKA NA UTKÁNÍ 1.FC SYNOT Fotbalové zápasy I.ligy se hrají na stadionu v Uherském Hradišti. Pìt prvoligových týmù vèetnì 1.FC Synot, Zlína a Slavie projevilo zájem hrát domácí utkání v sobotu, 11 týmù sehraje svá utkání na domácím trávníku v nedìli. V dobì uzávìrky Staromìstských novin nebylo známo, zdali se utkání 1.FC Synot budou hrát v sobotu v 17:15 hodin nebo až za umìlého osvìtlení ve 20 hodin. Pokud by nìkteré utkání pøenášela televize Nova èi Prima, mùže dojít k pøesunu utkání na sobotní odpoledne nebo pondìlní podveèer. MK 14.února FC Synot Brno 28.února FC Synot - Jablonec 13.bøezna FC Synot - Teplice 27.bøezna FC Synot Sparta Praha 10.dubna FC Synot Èeské Budìjovice 1.kvìtna FC Synot Slavia Praha 15.kvìtna FC Synot - Blšany Šachy hrají i naši tìlesnì postižení spoluobèané a èasto dosahují velmi dobrých výsledkù. Pøi mezinárodním turnaji Staré Mìsto FIDE OPEN se zúèastnili i tøi vozíèkáøi, kteøí oceòovali bezbariérový pøístup do sportovní haly na Širùchu. Jedním z nich byl také ostravský šachista Walter Kocùr (na snímku vpravo), kterého jsme vyfotografovali pøi partii s Pavlem Šimákem. Foto: Milan Kubíèek Muži C Anekdoty na poslední stranu Novomanželka peèe štrùdl. Pøed tím, než ho vloží na pekáè do trouby, tak odøízne oba konce. Manžel Petr se na to dívá a ptá se, proè je odøezává. Tak jsem se to nauèila od maminky, odpoví mu ženuška. Za mìsíc jedou navštívit manželèiny rodièe a tam Petr vidí, jak tchynì odøezává konce štrùdlu. Zeptá se tedy proè. Tchynì mu odpoví: Protože mám malý plech! Pepa z Kopánek jel na brnìnské dálnici rychlostí 150 km/hod a najednou uvidìl, že za ním uhánìjí policajti. Tak pøidal na 170 km/hod, ale nakonec to vzdal a zastavil v odstavném pruhu. Pane, podívejte se, dnes už jsme vybrali fùru pokut, máme splnìno. A jestli od vás uslyšíme hezkou výmluvu, tak vás pustíme bez placení. No, povídá Pepek, právì vèera mnì utekla manželka s policajtem a já nejdøív myslel, že mi ji chcete vrátit. Jeïte! ÍRA Prvoligový fotbal se pøestìhoval ze staromìstského Širùchu do Uherského Hradištì. Ilustraèní foto: MK Èlenky oddílu jógy pøi cvièení v tìlocviènì základní školy na námìstí Hrdinù. Foto: Ivana Cetkovská Jak vyjdou noviny? Pøíští èíslo Staromìstských novin vyjde 26. února. Uzávìrka je 16. února STAROMÌSTSKÉ NOVINY: Vydává Mìstský úøad ve Starém Mìstì, námìstí Hrdinù 100, Staré Mìsto, tel Vychází jedenkrát mìsíènì. Øídí redakèní rada. Odpovìdný redaktor Milan Kubíèek tel , mobil , Návštìvní den v redakci - støeda hod., jinak dle telefonické domluvy. Uvedené pøíspìvky nemusí nutnì vyjadøovat stanoviska vydavatele. Grafická úprava a poèítaèová sazba Kamil Bernatík, tel , tisk CICERO-press, spol. s r.o. v areálu FATRA Napajedla, tel Registraèní èíslo MK ÈR E

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 07.12.2011 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 07.12.2011 Rada města po projednání bodů programu: I. 1 U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 07.12.2011 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 uvedeným žadatelům prodloužení pronájmů bytových jednotek v DPS,

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí V pøíkopech u silnic, musí poèítat se znaèným postihem. Opravdu se nestydíte, bylo na vlakovém

mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí V pøíkopech u silnic, musí poèítat se znaèným postihem. Opravdu se nestydíte, bylo na vlakovém mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 4 ² DUBEN 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Jaro pøivítáme úklidem a poøádkem V úterý 16.bøezna 2004 odjel starosta Miroslav Schönbaum

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu nebytových prostor a věcí movitých restaurace Victoria

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

I. schválila. břemene a v mezích a hranicích vypracovaného geometrického plánu, a to po celou

I. schválila. břemene a v mezích a hranicích vypracovaného geometrického plánu, a to po celou U S N E S E N Í z 46. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 17.10.2012 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.4 doplnění doby trvání výpůjčky na dobu neurčitou u smlouvy o výpůjčce

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE má za sebou další období své èinnosti. Hodnotíme a vyjadøujeme se k celému pøedešlému roku. Pro nás to byl první souvislý rok plné èinnosti. Zatìžkávacím obdobím

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - prodloužení pronájmu bytu č. 1 v domě č. p. 25, ul. Na Valech ve

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 29.04.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 29.04.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 29.04.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 pronájem části pozemku p. č. 4552/2 ostat. plocha o výměře 9 m 2,

Více