Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i."

Transkript

1 ATLAS ATLAS AUDT s.r.o. K Bílému vrchu 1717,25088 Čelákovce ~ AUDrr ZPRÁVA NEZÁVSLÉHO AUDTORA o ověření roční účetní závěrky za rok 2010 Výzkumný ústav rostlnné výroby, v.v..

2 1--- ATLAS AUDT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovce r, r ZPRAVA NEZA VSLEHO AUDTORA Výzkumný o ověření roční účetní závěrky ústav rostlnné výroby, v.v., za rok 2010 Přílohy: Roční účetní závěrka k Rozdě/ovník: Výtsk Č. 1-7 Výtsk č.8 Výzkumný ústav rostlnné výroby, v.v.. ATLAS AUDT s.r.o. Květen 2011 Čelákovce

3 Zpráva nezávslého audtora o ověření roční účetní závěrky Výzkumný ústav rostlnné výroby, v.v.. za rok Příjemce zprávy Zpráva je určena pro vedení dále uvedené účetní jednotky. Obchodní jméno účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: dentfkační číslo: Výzkumný ústav rostlnné výroby, v.v.. Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně, , Česká republka Předmět čnnost účetní jednotky: Základní a aplkovaný výzkum a vývoj voborech rostlnné výroby, rostlno lékařství a ochrany zásob, ochrany a využívání přírodních zdrojů a rostln bodverzty, genetky a molekulární bologe, šlechtění a semenářství rostln, agroekologe, agrocheme, fyzologe a výžvy rostln, kvalty rostlnných produktů a bezpečnost potravn a krmv, včetně: - expermentální čnnost, - zemědělské výroby, - vědecké, odborné a pedagogcké spolupráce, - účast v meznárodních a národních centrech výzkumu a vývoje, - ověřování a přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe, včetně poradenské čnnost a zavádění nových technologí a čnnost navazující. 2. Předmět a účel ověřování Předmětem ověřování byla účetní závěrka sestavená ke dn za období od do Účetní jednotka je povnna sestavt účetní závěrku v souladu s právním normam ČR upravujícím oblast účetnctví ve znění platném k a to zákonem Č Sb., o účetnctví, vyhláškou 504/2002 Sb. a Českým účetním standardy. 3. Vymezení odpovědnost Ověřl jsme rozvahu, výkaz zsku a ztráty, přílohu účetní závěrky účetní jednotky Výzkumný ústav rostlnné výroby, V.v.í. k Za sestavení účetní závěrky je zodpovědné vedení účetní jednotky Výzkumný ústav rostlnné výroby, v.v.. Př sestavování účetní závěrky musí vedení účetní jednotky provádět významné účetní odhady a posuzovat stuac a zvolt přměřené účetní postupy a metody. Tyto kroky vedení provádí v kontextu rámce účetního výkaznctví, který s zvollo, nebo který je povnno používat. Prověrka správnost roční účetní závěrky nezbavuje účetní jednotku odpovědnost za správnost vykázaných hospodářských výsledků. Účetní jednotka plně zodpovídá za důsledky, které vyplynou zjných revzí a kontrol. Naším úkolem je vydat na základě provedeného audtu výrok k této účetní závěrce. 4. Rozsah audtu Audtor ověřuje nformace prokazující údaje uvedené v účetní závěrce v souladu se zákonem Č. 93/2009 Sb., o audtorech a Komoře audtorů České republky a Meznárodním audtorským standardy ve znění platném k datu vyhotovení této audtorské zprávy.

4 r ~ Naplánoval a provedl jsme audt tak, abychom získal přměřenou jstotu, že účetní závěrka neobsahuje významné zkreslení. Ověření důkazních nformací prokazujících bylo provedeno výběrovým způsobem. částky a skutečnost uvedené v účetní závěrce Posoudl jsme použté účetní zásady př sestavování účetní závěrky. Posoudl jsme také významné odhady a rozhodnutí účetní jednotky, které se promítají do účetní závěrky a zhodnotl přměřenost prezentace účetní závěrky. Naší povnností je postupovat tak, abychom získal všechny nformace, které jsou podle našeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření účetní závěrky a poskytují přměřenou záruku, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnost, ať jž byly způsobeny omylem, podvodem nebo jnou příčnou. Prohlašujeme, že provedený audt účetní závěrky v účetní jednotce Výzkumný ústav rostlnné výroby, v.v.. poskytuje přměřený podklad pro vydání výroku audtora. 5. Hlavní poznatky a zjštění Jsou obsažena v dopse vedení účetní jednotky, účetní závěrku účetní jednotky. svou povahou však významně neovlvnly 6. Výrok audtora k účetní závěrce Podle našeho názoru nformace uvedené v účetní zaverce ve všech významných ohledech věrně zobrazují majetek, závazky a vlastní a czí zdroje účetní jednotky Výzkumný ústav rostlnné výroby, v.v.. k , výsledek hospodaření a peněžní toky za účetní období 2010 v souladu s právním normam ČR upravujícím oblast účetnctví platným k datu sestavení účetní závěrky a to zákonem Č. 563/1991 Sb., o účetnctví, vyhláškou 504/2002 Sb. a Českým účetním standardy. 7. Obchodn jméno a číslo osvědčení audtora Audt provedla frma ATLAS AUDT s.r.o., K Bílému vrchu 1717, Čelákovce, PSČ 25088, audtor ng. Tomáš Bartoš, číslo osvědčení 300. V Čelákovcích, dne > --/1 ~.-~'~ L/' ~ ATLAS AUDT s.r.o. ng. Tomáš Bar t o š audtor

5 ROZVAHA (BLANCE) k Zpracováno v souladu s vyhláškou Č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpsů Název účetní jednotky ČO Výzkumný ústav rostlnné výroby, v.v.. Drnovská 507 Praha 6 č.ř. Stav k Stav k a b 1 2 AKTVA A. Dlouhodobý majetek , ,49. Dlouhodobý nehmotný majetek ř Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2 Software (013) , ,40 Ocentelná práva (014) 4 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) , ,47 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8 Součet ř.02až , ,87. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,54 Umělecká dí/a, předmty a sbírky (032) , ,00 Stavby (021) , ,96 Samostatné movté věc a soubory movtých věcí (022) , ,16 Pěsttelské celky trvalých porostů (025) , ,36 Základní stádo a tažná zvířata (026) 15 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) , ,47 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) , ,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) , ,87 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19 Součet ř.10až , ,36. Dlouhodobý fnanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 21 Podíly v osobách pod podstatných vlvem (062) 22 Dluhové cenné papíry držené do splatnost (063) 23 Půjčky organzačním složkám (066) 24 Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 25 Ostatní dlouhodobý fnanční majetek (069) , ,00 Pořízovaný dlouhodobý fnanční majetek (043) 27 Součet ř.21 až , ,00 V, Oprávky k dlouhodobému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29 Oprávky k softwaru (073) , ,40 Oprávky k ocentelným právům (074) 31 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) , ,47 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33 Oprávky k stavbám (081) , ,95 Oprávky k samostatným movtým věcem a souborům movtých věcí (082) , ,95 Oprávky k pěsttelským celkům trvalých porostů (085) , ,50 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37 Strana 1

6 č.ř. Stav k Stav k a b 1 2 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) , ,47 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 Součet ř.29až , ,74 B. Krátkodobý majetek ; , ,63. Zásoby Materál na skladě (112) , ,00 Materál na cestě (119) 43 0, ,00 Nedokončená výroba (121) 44 Polotovary vlastní výroby (122) 45 Výrobky (123) , Zvířata (124) 47 Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 Zboží na cestě (139) 49 Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 Součet ř. 42 až , ,71. Pohledávky Odběratelé (311) , ,85 Směnky k nkasu (312) 53 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50) , ,00 Ostatní pohledávky (315) , ,10 Pohledávky za zaměstnanc (335) , ,90 Pohledávky za nsttucem socálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojštění (336) 58 0,00 0,00 Oaňz příjmu (341) , ,00 Ostatní přímé daně {342} 60 0,00 0,00 Daň z přdané hodnoty (343) 61 0,00 0,00 Ostatní daně a poplatky (345) , ,00 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346) 63 0,00 0,00 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 64. Pohledávky Pohledávky za účastníky sdružení (358) 65 Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66 Pohledávky z vydaných dluhopsů (375) 67 Jné pohledávky (378) , ,39 Oohadné účty aktvní (388) , ,94 Opravná položka k pohledávkám (391) 70 Součet ř. 52 až 69 mnus , ,18. Krátkodobý fnanční majetek Pokladna (211) , ,00 Cenny (213) , ,65 Bankovní účty (221) , ,63 Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 Oluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 Ostatní cenné papíry (256) 77 Pořzovaný krátkodobý fnanční majetek (259) 78 Peníze na cestě (+/-261) 79 Součet ř.72až , ,28 V. Jná aktva celkem Náklady příštích období (381) , ,25 Příjmy příštfch období (385) , ,21 Kursové rozdíly aktvní (386) 83 Součet ř.81 až , ,46 ÚHRNAKTV ř , ,12 Kontrolní číslo ř.l až , ,90 strana 2

7 p PASVA č.ř. Stav k Stav k a b 1 2 A. Vlastn zdroje ř Jmění Vlastní jmění (901) , ,07 Fondy ( » , ,69 Oceň ovací rozdíly z přecenění fnančního majetku a závazků (921) 87 Součet ř. 85 až , ,76 2. Výsledek hospodaření Účet výsledku hospodáření (+/-963) 89 0, ,18 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízen (+1-931) ,12 0,00 Nerozdělený zsk, neuhrazená ztráta mn. let (+1-932) 91 Součet ř. 89 až , ,18 B. Czí zdroje ř Rezervy (941) 94 Dlouhodobé závazky Dlouhodobé bankovn! úvěry (953) 95 Vydané dluhopsy (953) 96 Závazky z pronájmu (954) 97 Přjaté dlouhodobé zálohy (955) 98 Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 99 Dohadné účty pasvní (389) 100 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 101 Součet ř. 94 až ,00 0,00 Krátkodobé závazky Dodavatelé (321) , ,73 Směnky k úhradě (322) 104 Přjaté zálohy (324) 105 0, ,52 Ostatní závazky (325) 106 Zaměstnanc (331) , ,00 Ostatn! závazky vůč zaměstnancům (333) , ,00 Závazky ze socálního zabezpečení a zdr.pojštění (336) , _158,00 Daň z příjmu (341) 110 0,00 0,00 Ostatní přmé daně (342) ,00 1, ,00 Daň z přdané hodnoty (343) , ,00 Ostatní daně a poplatky (345) , ,00 Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) , ,45 Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348) 115 Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367) 116 Závazky k účastníkům sdružení (368) 117 Závazky z pevných termínových operac a opcí (373) 118 Jně závazky (379) ,00 Krátkodobé bankovní úvěry (231) 120 Eskontní úvěry (232) 121 Vydané kratkodobé dluhopsy (241) 122 Vlastní dluhopsy (255) 123 Dohadně účty pasvní (389) ,00 Osta!W.k~~odo~ fnančn výpomoc (379) 125 ól!ěe~ p..u U/,!- "'" ř.103 až , ,70 )' ~ Strana 3

8 č.ř. Stav k Stav k a b 1 2 Jná pasva Výdaje příštích období (383) 127 Výnosy příštích období (384) 128 0, ,48 Kursové rozdíly pasvní (387) 129 Součet ř. 127 až , ,48 ÚHRNPASV ř , ,12 Kontrolní číslo (ř.84 až 129) , ,88 Odesláno dne: Podps vedoucího účetní jednotky: /- /%~Ú/: J~/'.fr UStav rtlstl'..né V"~"""-_J/ výroby, v.vj. ". Drnovská 507 / Praha 6 _ RuzyzW : ' Strana 4 Odpovídá Telefon: za údaje:

9 Zpracováno v souladu s vyhláškou Č Sb. ve znění pozdějších předpsů VÝKAZ ZSKU A ZTRÁTY k Název účetní jednotky ČO Výzkumný ústav rostlnné výroby, V.V.. Drnovská 507 Praha 6 Čslo účtu Druh čnnost! Celkem Název ukazatele číslo hlavní další jná! za ústav řádku 1 2 T 3! 4 A. NÁKLADY, '- Spotřebované nákupy celkem! , , ,89 j , Spotřeba materálu! , , , , Spotřeba energe! ,58! , , , Spotřeba ost. nesklad. dodávek 3 504! Prodané zboží 4. Služby celkem , , , , Opravy a udržování , , ,73! , Cestovné! : , , , , Náklady na reprezentac , , , ,46 518! Ostatní služby , ,36! ,57 j ,96 11'- Osobní náklady celkem ,00! , ,00 T ,00 1 M d ', , ,00! , , z ove naklady! 524. Zákonné socální pojštění , , , ,00, 525! Ostatní socální pojštění Zákonné socální náklady , , , , Ostatní socální náklady ,00 0,00 o.oo] ,00.. V. Daně a poplatky celkem ,00! , , , Daň slnční , , , Daň z nemovtostí ,00! 0, , , Ostatní daně a poplatky , , , ,50!, , ,16! ,78! V. Osta1ní náklady celkem ,24! 541 Smluv. pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále! 18, 543 Odps pohledávky 19! Úroky Kursové ztráty , ,26! ,10j Dary! 22! 548 Manka a škody ,34 0,00 0, ,34 549! Jné ostatní náklady , , , ,71 Strana 1

10 Číslo účtu Název ukazatele! Druh čnnost Celkem číslo! hlavní! další jná za ústav řádku: 1! 2 3 4! V. Odpsy, prod. maj., tvorba rezerva opr. pol. celkem! , , , Odpsy dlouhodob. nehmot. a hmot. maj , , , , Zůst. cena prod. dlouhod. nehm. a hm. maj Prodané cenné papíry a vklady Prodaný materál ,! , , Tvorba rezerv 29! 559 Tvorba opravných položek 30 V. Poskytnuté příspěvky celkem ,84! 0, ,00! 95692, Poskytnuté příspěvky zúčtované mez org. složkam 31!, í 582 Poskytnuté členské příspěvky ,84 0, ,00! 95692,84 V. Daň z přjmu dodatečné odvody ,00 0,00 0,00 595, Dodatečné odvody dan z příjmů 33!!! _ - Učtová třída 5 celkem (řádek 1-33)! ,14 l , , , Vntropodnkové náklady! , , , ,90 Náklady celkem! ,36! , ,20! ,13 B. VÝNOSY. Tržby za vlast. výkony a za zboží celk.! , ,18! , , Tržby za vlastní výrobky! ,39 í 0, , , Tržby z prodeje služeb ,33! , , , Tržby za prodané zboží! 3 ln. Změna stavu vntroorg. zásob celk.! ,00 0, ,58! ,58 611!Změna stavu zásob nedokon. výroby 4!! 612 Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků! ,00 0, , , Změna stavu zvířat 7 j!. Aktvace celkem ,32! 0,00 0, ,32 621!Aktvace materálu a zboží 8!!! 622 Aktvace vntroorganzačních služeb 9! 623 Aktvace dlouhodob, nehm. majetku 10! T 624 Aktvace dlouhodob. hmot. majetku , ,00 0, ,32 V. Ostatní výnosy celkem ,11 í , ,61 : ,50 r 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 12! 642 Ostatní pokuty a penále 13! Platby za odepsané pohledávky 14!, 198,93! 0, Uroky ,59! 23702,52 968,81 217,06! 188, , Kursové zsky Zúčtování fondů , ,00! O,OOj , Jné ostatní výnosy ,71 0, ,43! ,14 r Strana 2

11 o Číslo účtu 1- Druh čnnost Celkem Název ukazatele číslo hlavní jná řádku další za ústav V. Tržby z prod. majetku, zúčt. rezerv a opr. poj.celkem ,69. 0,00 0, , Tržby z prodeje dlouhodob. nehm. a hmot. maj. 19 0,00 0, , =t 653 Tržby z prodeje cen. papírů a vkladů Tržby z prodeje materálu ,94 0,00 0, , výnosy z krátkodob. fln. majetku Zúčtování zákonných rezerv Výnosy z dlouhodob. fn. majetku! Zúčt. zákonných opravných položek 25 V. Přjaté příspěvky celkem ,00 0,00 0, , Přjaté příspěvky zúčt. mez or9. složkam Přjaté příspěvky (dary) ,00 0,00 0, , N Přjaté členské příspěvky 28 t 1 V. Provozn! dotace celkem , , , Provozní dotace! , , , ,70 - Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29) , , , , Vntropodnkové výnosy ,90 0, , ,90 J 1 Výnosy celkem , , , , C. VÝSLEDEK HOSPOD. PŘED ZDANĚNíM , , , , tdaň zpřjmů 32 f595 D. VÝSLEDEK HOSPOD. PO ZDANĚNí , , , ,18 J Q01l '1. ":"_v... Kontrolní číslo , , ,42 j , " - c"'9~j10dne: Razítko: yyzkllmný ustav rostlnné výroby. Vov,. Drnovská Praha6-R~ -3- Podps vedoucího účetní jednotky: Odpovídá za údaje: Telefon: ~OmsPlre PřpravenoprogramemTwst nspre Strana 3

12 Výzkumný ústav rostlnné výroby, v.v.. PŘÍ L O H A (komentář) k roční účetní závěrce za rok Obsah: 1. Úvod 2. Aktva rozvahy 2.1. Rozsah a struktura aktv Pořízený dlouhodobý hmotný a nehmotný maj etek Fnanční nvestce Struktura zásob materálu na skladě a výrobků Rozbor pohledávek Přechodné účty aktvní -náklady a příjmy příštích období 3. Pasva rozvahy 3.1. Zdroje pasv 3.2. Rozbor czích zdrojů Krátkodobé závazky Jná pasva - výnosy příštích období 3.3. Doplňující údaje 4. Výkaz zsku a ztrát 4.1. Výsledek hospodaření Přehled výsledků hospodaření v roce 2010 a Rozbor výnosů Specfkace nenvestční dotace Další zdroje pro zajštění provozu a čnnost 4.3. Nenvestční náklady 4.4. Rozbor výnosů a nákladů (podle jednotlvých druhů čnností) 5. Hospodaření fondů 5.1. Rezervní fond 5.2. Socální fond 5.3. Fond účelově určených prostředků 5.4. Fond reprodukce majetku 6. Zjštění nterních a externích kontrol 7. Zúčtování ze státním rozpočtem 8. Závěr

13 1. Úvod Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnctví, ve znění pozdějších předpsů. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností VÚRV, v.v.. a z dalších podkladů, které má ústav k dspozc. Frma: Výzkumný ústav rostlnné výroby, v.v.. Sídlo: Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně Datum vznku účetní jednotky: dentfkační číslo: Právní forma: Veřejná výzkumná nsttuce Předmět podnkání nebo jné čnnost, případně Vědecká, výzkumná a další tvůrčí čnnost účel, pro který byla zřízena: v zemědělských a souvsejících oborech a šíření poznatků v oblast zemědělství a navazujících botechnologckých, technckých společenských oborech Rozvahový den: Okamžk sestavení účetní závěrky: Hospodaření ústavu v roce 2010 probíhalo jž čtvrtým rokem v nových podmínkách po transformac na veřejnou výzkumnou nsttuc, která vyplynula ze zákona číslo Sb. a nové zřzovací lstny vydané MZe pod čj / ze dne Od účtuje VÚRV,v.v.. o svém hospodaření podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnctví ve znění pozdějších předpsů a dále pak podle pravdel zapracovaných do vlastních předpsů o hospodaření, odměňování, správě majetku a fondů pro naplnění úkolů své čnnost v souladu se zákony č Sb. rozpočtová pravdla a 219/2000 Sb. o majetku ajejím vystupování v právních vztazích. Byly využívány Ceské účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem čnnost není podnkání. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl v roce 2010 oceňován pořzovací cenou včetně všech souvsejících součástí. Cenné papíry a podíly v účetnctví roku 2010 se neúčtovaly, vymezení tvorby obsahu pořzovací ceny tohoto majetku nevznklo. Nakupované zásoby byly oceněny pořzovací cenou včetně souvsejících nákladů. Případy nákupu pohledávek v roce 2010 v účetnctví ústavu nevznkly. Kurzové rozdíly - př přepočtu czí měny používá účetní jednotka denní kurz ČNB ke dn uskutečnění účetního případu. Ke dn závěrky byly účetní případy přepočteny platným kurzem k datu a vznklé kurzové rozdíly byly zaúčtovány. Hlavním zdroj fnancování byly příspěvky a dotace od MZe jako zřzovatele na řešení výzkumných projektů, funkční úkoly a poradenství. Dále pak účelové prostředky na řešení výzkumných projektů poskytnuté MŠMT, MŽP, GA ČR zahranční dotace meznárodních projektů. Další součást fnančních zdrojů tvořly tržby za výrobky, které jsou vedlejším produktem hlavní výzkumné čnnost a tržby za práce a služby konané na základě smluv uzavřených s různým subjekty př realzac jné čnnost. Pro vlastní fnancování čnností ústavu v průběhu účetního období nebyla využta žádná půjčka an bankovní úvěr. 1

14 Ve Dozorčí radě došlo celkem 2x k změně předsedy DR a to ng. Vrzala nahradl ng. Antoním Němec Ph.D. a posléze byl ng. Němec vystřídán ng. Janem Ludvíkem, který funkc předsedy vykonává dosud. Dále v DR za člena ng. Karla Jana Štolce,CSc byla nově jmenována ng. Eva Dvšová. V Radě nsttuce nedošlo v roce 2010 k žádným personálním změnám. Přepočtený počet zaměstnanců ve srovnání s rokem 2009 klesl z 320,01 na 301,11 osob tj. 05,9 %. Průměrná mzda se zvýšla o 2,3 % v absolutních částkách vyjádřeno z Kč na Kč. Příloha k roční účetní závěrce za rok 2010 detalně rozvádí a specfkuje vybrané oblast ekonomckých vstupů a výstupů a zároveň dokumentuje a vysvětluje další skutečnost, které s nm souvsí. 2. Aktva rozvahy 2.1. Rozsah a struktura aktv vkč stav k 1.1. stav k rozdíl (12-1) 1. STÁLÁ AKTVA , , , Nehmotný nvestční majetek , , ,00 - software , , , Hmotný nvestční majetek , , ,10 - budovy, haly a stavby , , ,00 - samo st. mov. věc a jejch soubory , , ,56 - pozemky , , ,00 - umělecká díla 77358, ,00 0,00 - ostatní dlouhodobý majetek , ,00 0,00 - pěsttelské celky trvalých porostů , , ,56 - základní stádo a tažná zvířata 0,00 0,00 0,00 - pořízení hmotných nvestc , , ,1 - poskytnuté zálohy 0,00 0,00 0, Fnanční nvestce 10000, ,00 0,00 2. OBEZNA AKTVA , , , Zásoby , , ,93 - materál , , ,97 - nedok. výrobky a polotov. v.výr. 0,00 0,00 0,00 - materál na cestě 0, , ,00 - výrobky , , ,96 - zvířata 0,00 0,00 0, Pohledávky , , , Fnanční majetek , , ,75 - peníze 1 521, , ,00 - bankovní účty , , ,10 - cemny , , , Přechodné účty aktvní , , ,77 AKTV A CELKEM , , ,04 2

15 Pořízený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v roce 2010 V roce 2010 byl zařazen do užívání majetek za ,40 Kč. Z vlastních zdrojů bylo použto ,26Kč, aktvovaná hodnota z účtu 042 byla užta ve výš , 14Kč a přjatá dotace čnla ,00Kč. Fnančně největší byla nvestční akce "Přístavba objektu Genobanky", která byla počátkem roku zkolaudována a uvedena do plného provozu. Detalní přehled nvestčních výdajů a pořízení položek majetku je uveden v tabulce: Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek pořízený v roce 2010 nventární Název majetku Pořzovací číslo cena v Kč Čerpání nvestčních prostředků celkem ,26 vtom: Energetcké a hnací stroje - skupna 3 H04706 Kotel Sax Nuvola 3 Comfort 140 F 42669,00 Pracovní stroje a zařzení - skupna 4 H04709 Obraceč a shrnovač píce unverzální TON SP ,00 H04708 Csterna traktorová Zunhammer K5PUE s přísluš ,00 H04704 Zásobník kejdy Kotte FRC ,00 H04695 Pluh Kverneland VX ,00 H04693 Dskový podmítač Helodor 8/300 U ,00 H04689 Cellometr AUTO T ,00 H04681 Mrazírenská technologe genové banky * ,00 H04687 Drtč slámy k sklízecí mlátčce Sampo Rosenlew SR201 O ,00 H04686 Sklízecí mlátčka Sampo Rosenlew SR ,00 H04684 Mrazící box U ,230V,50HZ, Premum /Sotech/ ,00 H04683 Skříňový mrazící box; -86 oc ;MDF U53-V; ,00 H03100 Zhodnocení objektu GS ** ,00 Přístroje a zvláštní zařízení - skupna 5 H04729 Homogenzátor Sonoplus HD3200 vč. stojanu,nádobky,2ks sonotrode ,20 H04728 Box bohazard Safeflow ,00 H04727 Centrfuga 5810R Bundle s příst ,40 H04726 Analyzátor průtokový elektroforetcký EA 101 vč. přísl ,00 H04725 Třepačka nkubovaná ,00 H04724 Termovzní souprava FLlR B360 DEMO vé. přísl ,00 H04723 Čítač semen C ,00 H04722 Centrfuga stolní chlazená HeUch Rotna 420R ,86 H04721 Centrfuga mrazící - Refrdgerated, CentrVap, Pump ,00 H04713 Spektometr Nanophotometr lmplen ,00 H04712 Server DELL PE R ,00 H04711 Box mrazící skříňový MDF-U500Vx vč. příslušenství ,00 H04710 Box bohazard (flow-box) ,00 H04705 LCPro+ kompletní systém pro měření fotosyntézy ,00 H04703 Dferenční skenovací kalormetr DSC Q2000 s chladícím systémem LNCS ,60 H04702 Mkroskop Nkon CF Plan Fluor DLL a kamera PxelFox USB ,78 H04701 Přístroj pro výrobu ultračsté,apyrogenní vody NANOpure ,00 H04700 Váhy Acculab ATL se SW QTREE-DC/RS ,00 H04696 Sestava snímačů vlhkost SM300 (8ks) a zapsovačů dat Delta T logger (3ks) ,00 H04694 Chlazená stolní mncentrfuga Mkro 240 R s úhlovým rotorem 24x1,5 ml 93500,00 3

16 H04692 Termocykler Mn ,00 H04691 Systém Helos gene GUN s řídící jednotkou GXD ,00 H04690 Centrfuga stolní Thermo-Jouan multfunkční chlazená s úhlovým rotory ,00 H04688 Osmometr VAPRO 5600 se SW VaproLabReport ,00 H04685 Stereo zoom mkroskop SZX ,00 H04682 Termocykler C1000 Chass and 96 Reacton *** ,00 H04679 Kultvační komora PGC-1 O ,00 H04676 Třepačka CERTOMA BB ,00 H04675 Váha analytcká CPA 224 S OCE Sartorus 79848,00 Dopravní prostředky - skupna 6 H04680 Auto Octava Comb Ambente TD-stříbrná metalíza RZ 1AR ,00 nventář - skupna 7 H04707 Rozvod ústředního topení v bytě /k H04706/ 42834,00 H04699 Sestava do lab. 140: stolové pracovště se skříňkam 44438,00 H04698 Sestava do lab.140: laboratorní stůl jednostranný ,00 H04697 Sest.do lab.140: laboratorní stůl jednostranný s pět skříňkam 43721,00 Pěsttelské celky (vnce) - skupna 9 H04730 Vnce Plešvec 0,45 ha **** ,56 Pozemky - skupna 14 H04720 Karlštejn-ost. plocha, ost. komunkace, p.č. 404, 1345 m ,00 H04719 Karlštejn-ostatní plocha, neplodná půda, p.č. 343/32, 1632 m2 2203,00 H04718 Karlštejn-trvalý travní porost, p.č. 207/9, 113 m2 261,00 H04717 Karlštejn-trvalý travní porost, p.č. 207/6, 466 m2 643,00 H04716 Karlštejn-trvalý travní porost, p.č. 172, 2404 m2 2476,00 H04715 Karlštejn-esní pozemek, p.č. 168/19,429 m ,00 H04714 Karlštejn-esní pozemek, p.č. 168/18,221 m2 5850,00 Aktvace účtu , dotace * Mrazírenská technologe genové banky -aktvace ,00 ** Podíl zhodnocení objektu GB - aktvace ,00 *** Termocykler C1000 Chass and 96 Reacton - dotace MŠMT ,00 *** Vnce Plešvec 0,45 ha - aktvace ,14 Software NOO032 SW Genepx PRO V.7 lcence 98400,00 Nedokončené nvestce Čerpací stance PHM Praha ,00 Projektová dokumentace Projekt zateplení a výměny oken PG,GB ,00 Projektová dokumentace rekonstruce objektu Lberec ,00 Fnancování nvestc projektu OP VaVpl "Centum Haná" Čerpání ,00 Dotace ,00 Čerpání z účtu ,26 Fnancován oprava údržby z nvestc ,00 Čerpání z účtu ,00 4

17 Fnanční nvestce Fnanční nvestce 10000,00 Kč představují dosud nevyrovnaný členský příspěvek vložený do konsorca "Středočeské centrum rostlnných botechnologí" založeného pro účely přpravovaného projektu v rámc OP VaVp Struktura zásob materálu na skladě a výrobků Na celkovém objemu zásob ve výš ,71Kč k datu je podíl zásob materálu na skladě ,00 Kč a zásoby vlastních výrobků ,71Kč. Oprot stavu k l.l.2010 vykazuje objem celkových zásob nárůst zásob 6,81%. Příčnou nárůstu je zejména neprodaný stav zásob vlastních výrobků odboru polních pokusů. Zásoby materálu na skladě vykazují v jednotlvých skladech následující obraty: vkč Učet Označení skladu Poč. stav roku Obrat celkem Obrat celkem Stav ke konc Mezroční MD DL období změna Hlavní sklad , , , ,80 6,84% Sklad Karlštejn , , , ,27-10,93% Sklad-sklo 33450,99 0, , ,90-10,76% Bencalor Vršek 42569, , , ,07 68,28% Sklad-Štěpánek 42705, , , ,78 94,60% Mazadla,oleje 26384, , , ,18-8,80% Materál na cestě 0, ,00 0, ,00 Materál na skladě celkem , , , ,00 2,12% Hlavní sklad soustřeďuje zejména kancelářský materál, úkldový a hygencký materál a ostatní drobný spotřební materál. Sklad Karlštejn obsahuje položky LTO k vytápění, chemcké ochranné prostředky a materál pro výrobu vína. Sklad "sklo" je v nejpoužívanějším sortmentu skla využíván pro operatvní řešení provozních potřeb v rámc ústavu. Sklad Bencalor a Mazadla slouží k zabezpečení bezporuchového provozu zemědělské technky. Sklad Štěpánek obhospodařuje osva, hnojva a postřky. Zásoby výrobků vykazují ve skladech následující obraty: (v Kč) Učet Označení skladu Poč. stav Obrat celkem Obrat celkem Stav ke Mezroční roku MD DL konc změna období Výrobky - polních pokusů 29017, , , ,00 240,88% Výrobky Karlštejn , , , ,71 5,07% Výrobky Chomutov 0, , ,00 0,00 Výrobky celkem , , , ,71 14,45% Výrobky odboru polních pokusů zahrnují produkty rostlnné výroby (převážně oblovny) vznklé jako druhotný produkt výzkumné a jné čnnost ústavu. Výrobky Karlštejn obsahují víno ve sklepě (v demžonech, tancích a v lahvích). Výrobky Chomutov mají vyrovnaný obrat v sortmentu pšence a hořčce, který je vedlejším produktem hlavní čnnost. 5

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy UCT/VEMA 24.00 S059 Org.: 14451042/0 01. 2012 10/02/12 12.25 Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: ------------------------------ Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Osvoboditelů 44058

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance)

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) sestavená k 31.12.2009 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) IČ Město Kojetín 00301370 Masarykovo

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik STÁTNÍ FONDY 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 STÁTNÍ FONDY 0XX Dlouhodobý majetek

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 30.01.2014 18:27:53 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ----------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestaveno k..0 IČO: 00 Název: Obec Střezetice Sídlo: Střezetice, Střezetice BĚŽNÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE MINULÉ OBDOBÍ NETTO AKTIVA CELKEM, 0,0 0, 0, 0,0 0,0,0,,00 0,00,00 0,00 A Stálá aktiva Dlouhodobý

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Obec Lipec AKTIVA CELKEM 14 541

Více

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

1. Informace o obchodníku s cennými papíry 1. Informace o obchodníku s cenným papíry a) Obchodní frma: CITCO - Fnanční trhy a.s. Právní forma: Akcová společnost Sídlo: Radlcká 751/113e Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 250 79 069 b) Datum zápsu do obchodního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v Kč)

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v Kč) ROZVAHA - BILANCE za období 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v Kč) IČO: 00273295 Název účetní jednotky: Obec Žernov Žernov čp.112 Datum a čas

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více