Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i."

Transkript

1 ATLAS ATLAS AUDT s.r.o. K Bílému vrchu 1717,25088 Čelákovce ~ AUDrr ZPRÁVA NEZÁVSLÉHO AUDTORA o ověření roční účetní závěrky za rok 2010 Výzkumný ústav rostlnné výroby, v.v..

2 1--- ATLAS AUDT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovce r, r ZPRAVA NEZA VSLEHO AUDTORA Výzkumný o ověření roční účetní závěrky ústav rostlnné výroby, v.v., za rok 2010 Přílohy: Roční účetní závěrka k Rozdě/ovník: Výtsk Č. 1-7 Výtsk č.8 Výzkumný ústav rostlnné výroby, v.v.. ATLAS AUDT s.r.o. Květen 2011 Čelákovce

3 Zpráva nezávslého audtora o ověření roční účetní závěrky Výzkumný ústav rostlnné výroby, v.v.. za rok Příjemce zprávy Zpráva je určena pro vedení dále uvedené účetní jednotky. Obchodní jméno účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: dentfkační číslo: Výzkumný ústav rostlnné výroby, v.v.. Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně, , Česká republka Předmět čnnost účetní jednotky: Základní a aplkovaný výzkum a vývoj voborech rostlnné výroby, rostlno lékařství a ochrany zásob, ochrany a využívání přírodních zdrojů a rostln bodverzty, genetky a molekulární bologe, šlechtění a semenářství rostln, agroekologe, agrocheme, fyzologe a výžvy rostln, kvalty rostlnných produktů a bezpečnost potravn a krmv, včetně: - expermentální čnnost, - zemědělské výroby, - vědecké, odborné a pedagogcké spolupráce, - účast v meznárodních a národních centrech výzkumu a vývoje, - ověřování a přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe, včetně poradenské čnnost a zavádění nových technologí a čnnost navazující. 2. Předmět a účel ověřování Předmětem ověřování byla účetní závěrka sestavená ke dn za období od do Účetní jednotka je povnna sestavt účetní závěrku v souladu s právním normam ČR upravujícím oblast účetnctví ve znění platném k a to zákonem Č Sb., o účetnctví, vyhláškou 504/2002 Sb. a Českým účetním standardy. 3. Vymezení odpovědnost Ověřl jsme rozvahu, výkaz zsku a ztráty, přílohu účetní závěrky účetní jednotky Výzkumný ústav rostlnné výroby, V.v.í. k Za sestavení účetní závěrky je zodpovědné vedení účetní jednotky Výzkumný ústav rostlnné výroby, v.v.. Př sestavování účetní závěrky musí vedení účetní jednotky provádět významné účetní odhady a posuzovat stuac a zvolt přměřené účetní postupy a metody. Tyto kroky vedení provádí v kontextu rámce účetního výkaznctví, který s zvollo, nebo který je povnno používat. Prověrka správnost roční účetní závěrky nezbavuje účetní jednotku odpovědnost za správnost vykázaných hospodářských výsledků. Účetní jednotka plně zodpovídá za důsledky, které vyplynou zjných revzí a kontrol. Naším úkolem je vydat na základě provedeného audtu výrok k této účetní závěrce. 4. Rozsah audtu Audtor ověřuje nformace prokazující údaje uvedené v účetní závěrce v souladu se zákonem Č. 93/2009 Sb., o audtorech a Komoře audtorů České republky a Meznárodním audtorským standardy ve znění platném k datu vyhotovení této audtorské zprávy.

4 r ~ Naplánoval a provedl jsme audt tak, abychom získal přměřenou jstotu, že účetní závěrka neobsahuje významné zkreslení. Ověření důkazních nformací prokazujících bylo provedeno výběrovým způsobem. částky a skutečnost uvedené v účetní závěrce Posoudl jsme použté účetní zásady př sestavování účetní závěrky. Posoudl jsme také významné odhady a rozhodnutí účetní jednotky, které se promítají do účetní závěrky a zhodnotl přměřenost prezentace účetní závěrky. Naší povnností je postupovat tak, abychom získal všechny nformace, které jsou podle našeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření účetní závěrky a poskytují přměřenou záruku, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnost, ať jž byly způsobeny omylem, podvodem nebo jnou příčnou. Prohlašujeme, že provedený audt účetní závěrky v účetní jednotce Výzkumný ústav rostlnné výroby, v.v.. poskytuje přměřený podklad pro vydání výroku audtora. 5. Hlavní poznatky a zjštění Jsou obsažena v dopse vedení účetní jednotky, účetní závěrku účetní jednotky. svou povahou však významně neovlvnly 6. Výrok audtora k účetní závěrce Podle našeho názoru nformace uvedené v účetní zaverce ve všech významných ohledech věrně zobrazují majetek, závazky a vlastní a czí zdroje účetní jednotky Výzkumný ústav rostlnné výroby, v.v.. k , výsledek hospodaření a peněžní toky za účetní období 2010 v souladu s právním normam ČR upravujícím oblast účetnctví platným k datu sestavení účetní závěrky a to zákonem Č. 563/1991 Sb., o účetnctví, vyhláškou 504/2002 Sb. a Českým účetním standardy. 7. Obchodn jméno a číslo osvědčení audtora Audt provedla frma ATLAS AUDT s.r.o., K Bílému vrchu 1717, Čelákovce, PSČ 25088, audtor ng. Tomáš Bartoš, číslo osvědčení 300. V Čelákovcích, dne > --/1 ~.-~'~ L/' ~ ATLAS AUDT s.r.o. ng. Tomáš Bar t o š audtor

5 ROZVAHA (BLANCE) k Zpracováno v souladu s vyhláškou Č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpsů Název účetní jednotky ČO Výzkumný ústav rostlnné výroby, v.v.. Drnovská 507 Praha 6 č.ř. Stav k Stav k a b 1 2 AKTVA A. Dlouhodobý majetek , ,49. Dlouhodobý nehmotný majetek ř Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2 Software (013) , ,40 Ocentelná práva (014) 4 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) , ,47 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8 Součet ř.02až , ,87. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,54 Umělecká dí/a, předmty a sbírky (032) , ,00 Stavby (021) , ,96 Samostatné movté věc a soubory movtých věcí (022) , ,16 Pěsttelské celky trvalých porostů (025) , ,36 Základní stádo a tažná zvířata (026) 15 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) , ,47 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) , ,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) , ,87 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19 Součet ř.10až , ,36. Dlouhodobý fnanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) 21 Podíly v osobách pod podstatných vlvem (062) 22 Dluhové cenné papíry držené do splatnost (063) 23 Půjčky organzačním složkám (066) 24 Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 25 Ostatní dlouhodobý fnanční majetek (069) , ,00 Pořízovaný dlouhodobý fnanční majetek (043) 27 Součet ř.21 až , ,00 V, Oprávky k dlouhodobému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29 Oprávky k softwaru (073) , ,40 Oprávky k ocentelným právům (074) 31 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) , ,47 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33 Oprávky k stavbám (081) , ,95 Oprávky k samostatným movtým věcem a souborům movtých věcí (082) , ,95 Oprávky k pěsttelským celkům trvalých porostů (085) , ,50 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37 Strana 1

6 č.ř. Stav k Stav k a b 1 2 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) , ,47 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 Součet ř.29až , ,74 B. Krátkodobý majetek ; , ,63. Zásoby Materál na skladě (112) , ,00 Materál na cestě (119) 43 0, ,00 Nedokončená výroba (121) 44 Polotovary vlastní výroby (122) 45 Výrobky (123) , Zvířata (124) 47 Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 Zboží na cestě (139) 49 Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 Součet ř. 42 až , ,71. Pohledávky Odběratelé (311) , ,85 Směnky k nkasu (312) 53 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50) , ,00 Ostatní pohledávky (315) , ,10 Pohledávky za zaměstnanc (335) , ,90 Pohledávky za nsttucem socálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojštění (336) 58 0,00 0,00 Oaňz příjmu (341) , ,00 Ostatní přímé daně {342} 60 0,00 0,00 Daň z přdané hodnoty (343) 61 0,00 0,00 Ostatní daně a poplatky (345) , ,00 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem (346) 63 0,00 0,00 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 64. Pohledávky Pohledávky za účastníky sdružení (358) 65 Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66 Pohledávky z vydaných dluhopsů (375) 67 Jné pohledávky (378) , ,39 Oohadné účty aktvní (388) , ,94 Opravná položka k pohledávkám (391) 70 Součet ř. 52 až 69 mnus , ,18. Krátkodobý fnanční majetek Pokladna (211) , ,00 Cenny (213) , ,65 Bankovní účty (221) , ,63 Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 Oluhové cenné papíry k obchodování (253) 76 Ostatní cenné papíry (256) 77 Pořzovaný krátkodobý fnanční majetek (259) 78 Peníze na cestě (+/-261) 79 Součet ř.72až , ,28 V. Jná aktva celkem Náklady příštích období (381) , ,25 Příjmy příštfch období (385) , ,21 Kursové rozdíly aktvní (386) 83 Součet ř.81 až , ,46 ÚHRNAKTV ř , ,12 Kontrolní číslo ř.l až , ,90 strana 2

7 p PASVA č.ř. Stav k Stav k a b 1 2 A. Vlastn zdroje ř Jmění Vlastní jmění (901) , ,07 Fondy ( » , ,69 Oceň ovací rozdíly z přecenění fnančního majetku a závazků (921) 87 Součet ř. 85 až , ,76 2. Výsledek hospodaření Účet výsledku hospodáření (+/-963) 89 0, ,18 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízen (+1-931) ,12 0,00 Nerozdělený zsk, neuhrazená ztráta mn. let (+1-932) 91 Součet ř. 89 až , ,18 B. Czí zdroje ř Rezervy (941) 94 Dlouhodobé závazky Dlouhodobé bankovn! úvěry (953) 95 Vydané dluhopsy (953) 96 Závazky z pronájmu (954) 97 Přjaté dlouhodobé zálohy (955) 98 Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 99 Dohadné účty pasvní (389) 100 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 101 Součet ř. 94 až ,00 0,00 Krátkodobé závazky Dodavatelé (321) , ,73 Směnky k úhradě (322) 104 Přjaté zálohy (324) 105 0, ,52 Ostatní závazky (325) 106 Zaměstnanc (331) , ,00 Ostatn! závazky vůč zaměstnancům (333) , ,00 Závazky ze socálního zabezpečení a zdr.pojštění (336) , _158,00 Daň z příjmu (341) 110 0,00 0,00 Ostatní přmé daně (342) ,00 1, ,00 Daň z přdané hodnoty (343) , ,00 Ostatní daně a poplatky (345) , ,00 Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) , ,45 Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků (348) 115 Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů (367) 116 Závazky k účastníkům sdružení (368) 117 Závazky z pevných termínových operac a opcí (373) 118 Jně závazky (379) ,00 Krátkodobé bankovní úvěry (231) 120 Eskontní úvěry (232) 121 Vydané kratkodobé dluhopsy (241) 122 Vlastní dluhopsy (255) 123 Dohadně účty pasvní (389) ,00 Osta!W.k~~odo~ fnančn výpomoc (379) 125 ól!ěe~ p..u U/,!- "'" ř.103 až , ,70 )' ~ Strana 3

8 č.ř. Stav k Stav k a b 1 2 Jná pasva Výdaje příštích období (383) 127 Výnosy příštích období (384) 128 0, ,48 Kursové rozdíly pasvní (387) 129 Součet ř. 127 až , ,48 ÚHRNPASV ř , ,12 Kontrolní číslo (ř.84 až 129) , ,88 Odesláno dne: Podps vedoucího účetní jednotky: /- /%~Ú/: J~/'.fr UStav rtlstl'..né V"~"""-_J/ výroby, v.vj. ". Drnovská 507 / Praha 6 _ RuzyzW : ' Strana 4 Odpovídá Telefon: za údaje:

9 Zpracováno v souladu s vyhláškou Č Sb. ve znění pozdějších předpsů VÝKAZ ZSKU A ZTRÁTY k Název účetní jednotky ČO Výzkumný ústav rostlnné výroby, V.V.. Drnovská 507 Praha 6 Čslo účtu Druh čnnost! Celkem Název ukazatele číslo hlavní další jná! za ústav řádku 1 2 T 3! 4 A. NÁKLADY, '- Spotřebované nákupy celkem! , , ,89 j , Spotřeba materálu! , , , , Spotřeba energe! ,58! , , , Spotřeba ost. nesklad. dodávek 3 504! Prodané zboží 4. Služby celkem , , , , Opravy a udržování , , ,73! , Cestovné! : , , , , Náklady na reprezentac , , , ,46 518! Ostatní služby , ,36! ,57 j ,96 11'- Osobní náklady celkem ,00! , ,00 T ,00 1 M d ', , ,00! , , z ove naklady! 524. Zákonné socální pojštění , , , ,00, 525! Ostatní socální pojštění Zákonné socální náklady , , , , Ostatní socální náklady ,00 0,00 o.oo] ,00.. V. Daně a poplatky celkem ,00! , , , Daň slnční , , , Daň z nemovtostí ,00! 0, , , Ostatní daně a poplatky , , , ,50!, , ,16! ,78! V. Osta1ní náklady celkem ,24! 541 Smluv. pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále! 18, 543 Odps pohledávky 19! Úroky Kursové ztráty , ,26! ,10j Dary! 22! 548 Manka a škody ,34 0,00 0, ,34 549! Jné ostatní náklady , , , ,71 Strana 1

10 Číslo účtu Název ukazatele! Druh čnnost Celkem číslo! hlavní! další jná za ústav řádku: 1! 2 3 4! V. Odpsy, prod. maj., tvorba rezerva opr. pol. celkem! , , , Odpsy dlouhodob. nehmot. a hmot. maj , , , , Zůst. cena prod. dlouhod. nehm. a hm. maj Prodané cenné papíry a vklady Prodaný materál ,! , , Tvorba rezerv 29! 559 Tvorba opravných položek 30 V. Poskytnuté příspěvky celkem ,84! 0, ,00! 95692, Poskytnuté příspěvky zúčtované mez org. složkam 31!, í 582 Poskytnuté členské příspěvky ,84 0, ,00! 95692,84 V. Daň z přjmu dodatečné odvody ,00 0,00 0,00 595, Dodatečné odvody dan z příjmů 33!!! _ - Učtová třída 5 celkem (řádek 1-33)! ,14 l , , , Vntropodnkové náklady! , , , ,90 Náklady celkem! ,36! , ,20! ,13 B. VÝNOSY. Tržby za vlast. výkony a za zboží celk.! , ,18! , , Tržby za vlastní výrobky! ,39 í 0, , , Tržby z prodeje služeb ,33! , , , Tržby za prodané zboží! 3 ln. Změna stavu vntroorg. zásob celk.! ,00 0, ,58! ,58 611!Změna stavu zásob nedokon. výroby 4!! 612 Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků! ,00 0, , , Změna stavu zvířat 7 j!. Aktvace celkem ,32! 0,00 0, ,32 621!Aktvace materálu a zboží 8!!! 622 Aktvace vntroorganzačních služeb 9! 623 Aktvace dlouhodob, nehm. majetku 10! T 624 Aktvace dlouhodob. hmot. majetku , ,00 0, ,32 V. Ostatní výnosy celkem ,11 í , ,61 : ,50 r 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 12! 642 Ostatní pokuty a penále 13! Platby za odepsané pohledávky 14!, 198,93! 0, Uroky ,59! 23702,52 968,81 217,06! 188, , Kursové zsky Zúčtování fondů , ,00! O,OOj , Jné ostatní výnosy ,71 0, ,43! ,14 r Strana 2

11 o Číslo účtu 1- Druh čnnost Celkem Název ukazatele číslo hlavní jná řádku další za ústav V. Tržby z prod. majetku, zúčt. rezerv a opr. poj.celkem ,69. 0,00 0, , Tržby z prodeje dlouhodob. nehm. a hmot. maj. 19 0,00 0, , =t 653 Tržby z prodeje cen. papírů a vkladů Tržby z prodeje materálu ,94 0,00 0, , výnosy z krátkodob. fln. majetku Zúčtování zákonných rezerv Výnosy z dlouhodob. fn. majetku! Zúčt. zákonných opravných položek 25 V. Přjaté příspěvky celkem ,00 0,00 0, , Přjaté příspěvky zúčt. mez or9. složkam Přjaté příspěvky (dary) ,00 0,00 0, , N Přjaté členské příspěvky 28 t 1 V. Provozn! dotace celkem , , , Provozní dotace! , , , ,70 - Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29) , , , , Vntropodnkové výnosy ,90 0, , ,90 J 1 Výnosy celkem , , , , C. VÝSLEDEK HOSPOD. PŘED ZDANĚNíM , , , , tdaň zpřjmů 32 f595 D. VÝSLEDEK HOSPOD. PO ZDANĚNí , , , ,18 J Q01l '1. ":"_v... Kontrolní číslo , , ,42 j , " - c"'9~j10dne: Razítko: yyzkllmný ustav rostlnné výroby. Vov,. Drnovská Praha6-R~ -3- Podps vedoucího účetní jednotky: Odpovídá za údaje: Telefon: ~OmsPlre PřpravenoprogramemTwst nspre Strana 3

12 Výzkumný ústav rostlnné výroby, v.v.. PŘÍ L O H A (komentář) k roční účetní závěrce za rok Obsah: 1. Úvod 2. Aktva rozvahy 2.1. Rozsah a struktura aktv Pořízený dlouhodobý hmotný a nehmotný maj etek Fnanční nvestce Struktura zásob materálu na skladě a výrobků Rozbor pohledávek Přechodné účty aktvní -náklady a příjmy příštích období 3. Pasva rozvahy 3.1. Zdroje pasv 3.2. Rozbor czích zdrojů Krátkodobé závazky Jná pasva - výnosy příštích období 3.3. Doplňující údaje 4. Výkaz zsku a ztrát 4.1. Výsledek hospodaření Přehled výsledků hospodaření v roce 2010 a Rozbor výnosů Specfkace nenvestční dotace Další zdroje pro zajštění provozu a čnnost 4.3. Nenvestční náklady 4.4. Rozbor výnosů a nákladů (podle jednotlvých druhů čnností) 5. Hospodaření fondů 5.1. Rezervní fond 5.2. Socální fond 5.3. Fond účelově určených prostředků 5.4. Fond reprodukce majetku 6. Zjštění nterních a externích kontrol 7. Zúčtování ze státním rozpočtem 8. Závěr

13 1. Úvod Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnctví, ve znění pozdějších předpsů. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností VÚRV, v.v.. a z dalších podkladů, které má ústav k dspozc. Frma: Výzkumný ústav rostlnné výroby, v.v.. Sídlo: Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně Datum vznku účetní jednotky: dentfkační číslo: Právní forma: Veřejná výzkumná nsttuce Předmět podnkání nebo jné čnnost, případně Vědecká, výzkumná a další tvůrčí čnnost účel, pro který byla zřízena: v zemědělských a souvsejících oborech a šíření poznatků v oblast zemědělství a navazujících botechnologckých, technckých společenských oborech Rozvahový den: Okamžk sestavení účetní závěrky: Hospodaření ústavu v roce 2010 probíhalo jž čtvrtým rokem v nových podmínkách po transformac na veřejnou výzkumnou nsttuc, která vyplynula ze zákona číslo Sb. a nové zřzovací lstny vydané MZe pod čj / ze dne Od účtuje VÚRV,v.v.. o svém hospodaření podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnctví ve znění pozdějších předpsů a dále pak podle pravdel zapracovaných do vlastních předpsů o hospodaření, odměňování, správě majetku a fondů pro naplnění úkolů své čnnost v souladu se zákony č Sb. rozpočtová pravdla a 219/2000 Sb. o majetku ajejím vystupování v právních vztazích. Byly využívány Ceské účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem čnnost není podnkání. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl v roce 2010 oceňován pořzovací cenou včetně všech souvsejících součástí. Cenné papíry a podíly v účetnctví roku 2010 se neúčtovaly, vymezení tvorby obsahu pořzovací ceny tohoto majetku nevznklo. Nakupované zásoby byly oceněny pořzovací cenou včetně souvsejících nákladů. Případy nákupu pohledávek v roce 2010 v účetnctví ústavu nevznkly. Kurzové rozdíly - př přepočtu czí měny používá účetní jednotka denní kurz ČNB ke dn uskutečnění účetního případu. Ke dn závěrky byly účetní případy přepočteny platným kurzem k datu a vznklé kurzové rozdíly byly zaúčtovány. Hlavním zdroj fnancování byly příspěvky a dotace od MZe jako zřzovatele na řešení výzkumných projektů, funkční úkoly a poradenství. Dále pak účelové prostředky na řešení výzkumných projektů poskytnuté MŠMT, MŽP, GA ČR zahranční dotace meznárodních projektů. Další součást fnančních zdrojů tvořly tržby za výrobky, které jsou vedlejším produktem hlavní výzkumné čnnost a tržby za práce a služby konané na základě smluv uzavřených s různým subjekty př realzac jné čnnost. Pro vlastní fnancování čnností ústavu v průběhu účetního období nebyla využta žádná půjčka an bankovní úvěr. 1

14 Ve Dozorčí radě došlo celkem 2x k změně předsedy DR a to ng. Vrzala nahradl ng. Antoním Němec Ph.D. a posléze byl ng. Němec vystřídán ng. Janem Ludvíkem, který funkc předsedy vykonává dosud. Dále v DR za člena ng. Karla Jana Štolce,CSc byla nově jmenována ng. Eva Dvšová. V Radě nsttuce nedošlo v roce 2010 k žádným personálním změnám. Přepočtený počet zaměstnanců ve srovnání s rokem 2009 klesl z 320,01 na 301,11 osob tj. 05,9 %. Průměrná mzda se zvýšla o 2,3 % v absolutních částkách vyjádřeno z Kč na Kč. Příloha k roční účetní závěrce za rok 2010 detalně rozvádí a specfkuje vybrané oblast ekonomckých vstupů a výstupů a zároveň dokumentuje a vysvětluje další skutečnost, které s nm souvsí. 2. Aktva rozvahy 2.1. Rozsah a struktura aktv vkč stav k 1.1. stav k rozdíl (12-1) 1. STÁLÁ AKTVA , , , Nehmotný nvestční majetek , , ,00 - software , , , Hmotný nvestční majetek , , ,10 - budovy, haly a stavby , , ,00 - samo st. mov. věc a jejch soubory , , ,56 - pozemky , , ,00 - umělecká díla 77358, ,00 0,00 - ostatní dlouhodobý majetek , ,00 0,00 - pěsttelské celky trvalých porostů , , ,56 - základní stádo a tažná zvířata 0,00 0,00 0,00 - pořízení hmotných nvestc , , ,1 - poskytnuté zálohy 0,00 0,00 0, Fnanční nvestce 10000, ,00 0,00 2. OBEZNA AKTVA , , , Zásoby , , ,93 - materál , , ,97 - nedok. výrobky a polotov. v.výr. 0,00 0,00 0,00 - materál na cestě 0, , ,00 - výrobky , , ,96 - zvířata 0,00 0,00 0, Pohledávky , , , Fnanční majetek , , ,75 - peníze 1 521, , ,00 - bankovní účty , , ,10 - cemny , , , Přechodné účty aktvní , , ,77 AKTV A CELKEM , , ,04 2

15 Pořízený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v roce 2010 V roce 2010 byl zařazen do užívání majetek za ,40 Kč. Z vlastních zdrojů bylo použto ,26Kč, aktvovaná hodnota z účtu 042 byla užta ve výš , 14Kč a přjatá dotace čnla ,00Kč. Fnančně největší byla nvestční akce "Přístavba objektu Genobanky", která byla počátkem roku zkolaudována a uvedena do plného provozu. Detalní přehled nvestčních výdajů a pořízení položek majetku je uveden v tabulce: Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek pořízený v roce 2010 nventární Název majetku Pořzovací číslo cena v Kč Čerpání nvestčních prostředků celkem ,26 vtom: Energetcké a hnací stroje - skupna 3 H04706 Kotel Sax Nuvola 3 Comfort 140 F 42669,00 Pracovní stroje a zařzení - skupna 4 H04709 Obraceč a shrnovač píce unverzální TON SP ,00 H04708 Csterna traktorová Zunhammer K5PUE s přísluš ,00 H04704 Zásobník kejdy Kotte FRC ,00 H04695 Pluh Kverneland VX ,00 H04693 Dskový podmítač Helodor 8/300 U ,00 H04689 Cellometr AUTO T ,00 H04681 Mrazírenská technologe genové banky * ,00 H04687 Drtč slámy k sklízecí mlátčce Sampo Rosenlew SR201 O ,00 H04686 Sklízecí mlátčka Sampo Rosenlew SR ,00 H04684 Mrazící box U ,230V,50HZ, Premum /Sotech/ ,00 H04683 Skříňový mrazící box; -86 oc ;MDF U53-V; ,00 H03100 Zhodnocení objektu GS ** ,00 Přístroje a zvláštní zařízení - skupna 5 H04729 Homogenzátor Sonoplus HD3200 vč. stojanu,nádobky,2ks sonotrode ,20 H04728 Box bohazard Safeflow ,00 H04727 Centrfuga 5810R Bundle s příst ,40 H04726 Analyzátor průtokový elektroforetcký EA 101 vč. přísl ,00 H04725 Třepačka nkubovaná ,00 H04724 Termovzní souprava FLlR B360 DEMO vé. přísl ,00 H04723 Čítač semen C ,00 H04722 Centrfuga stolní chlazená HeUch Rotna 420R ,86 H04721 Centrfuga mrazící - Refrdgerated, CentrVap, Pump ,00 H04713 Spektometr Nanophotometr lmplen ,00 H04712 Server DELL PE R ,00 H04711 Box mrazící skříňový MDF-U500Vx vč. příslušenství ,00 H04710 Box bohazard (flow-box) ,00 H04705 LCPro+ kompletní systém pro měření fotosyntézy ,00 H04703 Dferenční skenovací kalormetr DSC Q2000 s chladícím systémem LNCS ,60 H04702 Mkroskop Nkon CF Plan Fluor DLL a kamera PxelFox USB ,78 H04701 Přístroj pro výrobu ultračsté,apyrogenní vody NANOpure ,00 H04700 Váhy Acculab ATL se SW QTREE-DC/RS ,00 H04696 Sestava snímačů vlhkost SM300 (8ks) a zapsovačů dat Delta T logger (3ks) ,00 H04694 Chlazená stolní mncentrfuga Mkro 240 R s úhlovým rotorem 24x1,5 ml 93500,00 3

16 H04692 Termocykler Mn ,00 H04691 Systém Helos gene GUN s řídící jednotkou GXD ,00 H04690 Centrfuga stolní Thermo-Jouan multfunkční chlazená s úhlovým rotory ,00 H04688 Osmometr VAPRO 5600 se SW VaproLabReport ,00 H04685 Stereo zoom mkroskop SZX ,00 H04682 Termocykler C1000 Chass and 96 Reacton *** ,00 H04679 Kultvační komora PGC-1 O ,00 H04676 Třepačka CERTOMA BB ,00 H04675 Váha analytcká CPA 224 S OCE Sartorus 79848,00 Dopravní prostředky - skupna 6 H04680 Auto Octava Comb Ambente TD-stříbrná metalíza RZ 1AR ,00 nventář - skupna 7 H04707 Rozvod ústředního topení v bytě /k H04706/ 42834,00 H04699 Sestava do lab. 140: stolové pracovště se skříňkam 44438,00 H04698 Sestava do lab.140: laboratorní stůl jednostranný ,00 H04697 Sest.do lab.140: laboratorní stůl jednostranný s pět skříňkam 43721,00 Pěsttelské celky (vnce) - skupna 9 H04730 Vnce Plešvec 0,45 ha **** ,56 Pozemky - skupna 14 H04720 Karlštejn-ost. plocha, ost. komunkace, p.č. 404, 1345 m ,00 H04719 Karlštejn-ostatní plocha, neplodná půda, p.č. 343/32, 1632 m2 2203,00 H04718 Karlštejn-trvalý travní porost, p.č. 207/9, 113 m2 261,00 H04717 Karlštejn-trvalý travní porost, p.č. 207/6, 466 m2 643,00 H04716 Karlštejn-trvalý travní porost, p.č. 172, 2404 m2 2476,00 H04715 Karlštejn-esní pozemek, p.č. 168/19,429 m ,00 H04714 Karlštejn-esní pozemek, p.č. 168/18,221 m2 5850,00 Aktvace účtu , dotace * Mrazírenská technologe genové banky -aktvace ,00 ** Podíl zhodnocení objektu GB - aktvace ,00 *** Termocykler C1000 Chass and 96 Reacton - dotace MŠMT ,00 *** Vnce Plešvec 0,45 ha - aktvace ,14 Software NOO032 SW Genepx PRO V.7 lcence 98400,00 Nedokončené nvestce Čerpací stance PHM Praha ,00 Projektová dokumentace Projekt zateplení a výměny oken PG,GB ,00 Projektová dokumentace rekonstruce objektu Lberec ,00 Fnancování nvestc projektu OP VaVpl "Centum Haná" Čerpání ,00 Dotace ,00 Čerpání z účtu ,26 Fnancován oprava údržby z nvestc ,00 Čerpání z účtu ,00 4

17 Fnanční nvestce Fnanční nvestce 10000,00 Kč představují dosud nevyrovnaný členský příspěvek vložený do konsorca "Středočeské centrum rostlnných botechnologí" založeného pro účely přpravovaného projektu v rámc OP VaVp Struktura zásob materálu na skladě a výrobků Na celkovém objemu zásob ve výš ,71Kč k datu je podíl zásob materálu na skladě ,00 Kč a zásoby vlastních výrobků ,71Kč. Oprot stavu k l.l.2010 vykazuje objem celkových zásob nárůst zásob 6,81%. Příčnou nárůstu je zejména neprodaný stav zásob vlastních výrobků odboru polních pokusů. Zásoby materálu na skladě vykazují v jednotlvých skladech následující obraty: vkč Učet Označení skladu Poč. stav roku Obrat celkem Obrat celkem Stav ke konc Mezroční MD DL období změna Hlavní sklad , , , ,80 6,84% Sklad Karlštejn , , , ,27-10,93% Sklad-sklo 33450,99 0, , ,90-10,76% Bencalor Vršek 42569, , , ,07 68,28% Sklad-Štěpánek 42705, , , ,78 94,60% Mazadla,oleje 26384, , , ,18-8,80% Materál na cestě 0, ,00 0, ,00 Materál na skladě celkem , , , ,00 2,12% Hlavní sklad soustřeďuje zejména kancelářský materál, úkldový a hygencký materál a ostatní drobný spotřební materál. Sklad Karlštejn obsahuje položky LTO k vytápění, chemcké ochranné prostředky a materál pro výrobu vína. Sklad "sklo" je v nejpoužívanějším sortmentu skla využíván pro operatvní řešení provozních potřeb v rámc ústavu. Sklad Bencalor a Mazadla slouží k zabezpečení bezporuchového provozu zemědělské technky. Sklad Štěpánek obhospodařuje osva, hnojva a postřky. Zásoby výrobků vykazují ve skladech následující obraty: (v Kč) Učet Označení skladu Poč. stav Obrat celkem Obrat celkem Stav ke Mezroční roku MD DL konc změna období Výrobky - polních pokusů 29017, , , ,00 240,88% Výrobky Karlštejn , , , ,71 5,07% Výrobky Chomutov 0, , ,00 0,00 Výrobky celkem , , , ,71 14,45% Výrobky odboru polních pokusů zahrnují produkty rostlnné výroby (převážně oblovny) vznklé jako druhotný produkt výzkumné a jné čnnost ústavu. Výrobky Karlštejn obsahují víno ve sklepě (v demžonech, tancích a v lahvích). Výrobky Chomutov mají vyrovnaný obrat v sortmentu pšence a hořčce, který je vedlejším produktem hlavní čnnost. 5

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Drnovská 507, 161 06 Praha 6 Ruzyně IČ 00027006 DIČ CZ00027006 Tel. 233 022 111 (ústředna), 233 311 661 (ředitel) Fax 233 310 636, 233 310 638, 233 311 591 (ředitel)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019

MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019 MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019 Př íjemce zprávy: Zástupce zřizovatele státního podniku Vedení státního podniku Ově ř ili jsme soulad výročn í zprávy STÁTNÍ

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

INDIVIDUÁLNÍ ROZVAHA

INDIVIDUÁLNÍ ROZVAHA INDIVIDUÁLNÍ ROZVAHA ke dni 31. 12. 2005 v celých tisících Kč Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. IČO: 60108711 číslo Běžné účetní období Minulé období označ. AKTIVA řádku brutto korekce netto netto A.0.

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více