KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava"

Transkript

1 505/2002 tj.: Sp.l11.: Vyřizuj" Telefon: Fax: E mah: DatlJm: KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, Ostrava MSK 14911/2010 KON/15698/2009/Smy V10 Ing. Martin Hajduk S Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pražmo, le za rok 2009 Na základě písemné žádosti ze dne provedla kontrolní skupina ve složení:, Jméno, příjmení Fu~~ce Pověřeníč. Stejnopis č. 2 IdéríUfikaČI1í karta č. Ing. Martin Hajduk kontrolor pověřený řízením 423/03/ Miluše Rybářová kontrolor 429/03/ dne přezkoumání hospodaření obce k Místo provedení přezkoumání hospodaření: Obecní úřad Pražmo Přezkoumáníhospodaření obce za rok 2009 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celkoa dobrovolných svazkoobcí, ve znění pozdějších předpiso (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.) a v návaznosti na dnčí přezkoumání hospodaření vykonané dne Přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku (dále jen.územní celek") bylo prováděno zejména dle následujících právních předpiso, souvisejících s činností orgáno územního celku: 1. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřizení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon Č. 128/2000 Sb.), 2. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtovych pravrdlechúzemních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon Č. 250/2000 Sb.), 3. zákon č, 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon Č. 218/2000 Sb.), 4. zákon č, 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisil (dále jen zákon Č. 563/1991 Sb.), 5. vyhláška č, 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 505/2002 Sb.), 6. České účetn! standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. Sb., ve znění pozdějších předpisil (dále jen Českéúčetní standardy pro ÚSC,PO, SF a OSS), 7. vyhláška Č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 323/2002 Sb.), 8. zákon Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.), 9. vyhláška Č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějšíchpředpis(l (dále jen vyhláška Č. 416/2004 Sb.), 10. zákon č, 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějšich předpisů (dále jen zákon č. 337/1992 Sb.), 11. zákon Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpiso (dále jen zákon č. 137/2006 Sb.), 12. zákon Č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 455/1991 Sb.), 13. zákon Č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 40/1964 Sb.), 14. zákon Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 513/1991 Sb.), 15. zákon Č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějškh předoisů (dále jen zákon Č. 262/2006 Sb.), 16. vyhláška Č. 16/2001 Sb., o způsobu, tennínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních řondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška Č. 16/2001 Sb.), 17. nařízení vlády Č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členom zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízenívlády č. 37/2003 Sb.), 18. směrnice MF Č. 124/1354/2002, kterou se upravuje postup obcí, krajo a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajo a Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen směrnice MF č. 124/1354/2002), 19. směrnice MF Č. 124/42 055/2004, kterou se upravuje postup obcí a krajo při financování voleb do Evropského parlamentu (dále jen směrnice MF č. 124/42055/2004), 20. vyhláška Č. 451/2008 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví proměrná cena pohonných hmot (dále jen vyhláška č, 451/2008 Sb.), 21. vnitřní směrnice územního celku. tet s..,~i i;.:. "''l,".- r '.. cc J~" I.:.(. le.:. "f'- m~.9[-t::l ~T"q~-\'-*'~" 1..;.. IIli'1.11m r..,. r.1.--"""'1 IX. k-, Ce..,.~ ",:;:P_;;:~:r-.; "'J ~;.'f,-;,.] F, U"l'jI ;; -jc ~!' '.~.-, Pa ; oo!..t :0

2 Předmětem přezkoumání hospodaření územního celku jsou údaje uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona Č. 420/2004 Sb.: plnění příjmo a výdajll rozpočtu včetně peněžníchoperaci, týkajících se rozpočtových prostředků, finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžníchfondů, náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníhocelku, peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a dzích zdrojů, hospodaření a nakládání s prostředky z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahrantčí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám, nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územníhocelku, účetnictví vedené územním celkem. Předmět přezkoumání byl ověřen z hlediska: B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků B.l V rámci přezkoumání hospodaření za rok 2008 byla zjištěna následující chyba a nedostatek: B.1.1 Obec neúčtovala o předpisu pohledávky ke dni uskutečněníúčetního případu. K nedostatku uvedenému ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 úzernrucelek přijal opatření k nápravě chyb a nedostatků a podal o tom písemnou informaci přezkoumávajícimu orgánu podle 13 odst. 1 písmob) zákona č. 420/2004 Sb. Přijaté opatření bylo splněno. B.2 V rámci provedeného dílčího přezkoumání hospodaření k byla zjištěna následujict chyba a nedostatek: B.2.1 Obec nesprávně účtovala na majetkovém účtu Pozemky. K nedostatku uvedenému v zápisu z dnčlhopřezkoumání hospodaření k územnícelek přijalopatření k nápravě chyb a nedostatků a podal informaci o jeho splnění při konečném přezkoumáni dle 13 odst. 1 písmoa) zákona č. 420/2004 Sb. Přijaté opatření bylo splněno. dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodařenís jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování, souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, C.Závěr věcné a fonmálnísprávnosti dokladoo přezkoumávanýchoperacích. C.1 při přezkoumání hospodaření územního celku dle 2 a 3 zákona Č. 420/2004 Sb. za rok 2009 V souladu s 6 odst. 3 písmob) zákona č. 420/2004 Sb. bylo přezkoumání uskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání. byla dle 10 odst. 3 písmo b) zjištěna chyba a nedostatek, která nemá závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c). A. Výsledek přezkoumání hospodaření při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2009 byla zjištěna následující chyba a nedostatek: C.2 Identifikace rizik vyplývajících ze zjištění uvedených ve zprávě při přezkoumání hospodaření za rok 2009 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. A.1 Ověřením písemností k inventarizaci majetku a závazků obce k včetně údajů z katastru nemovitostí uvedených na výpisech z listů vlastnictví č, 38 a č. 384 pro obec Pražmo bylo zjištěno nesprávné účtování na majetkovém účtu Pěstitelskécelky trvalých porostů, Zjištěný stav není v souladu s 4 odst 8 a 36 zákona Č. 563/1991 Sb. a Českým účetním standardem pro ÚSC,PO,SFa OSSČ C.3 Podíly pohledávek, závazků a zastaveného majetku podíl pohledávek na rozpočtu územního celku činil 1,91 %, podíl závazků na rozpočtu územního celku činil 4,01 %, podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku činil %. v této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu z díičího přezkoumání i výsledky konečného dflčího přezkoumání hospodaření územního celku.

3 Seznam dokladů, písemností a podkladů předložených územním celkem v rámci přezkoumáni hospodaření za rok 2009: výkazy Fin 2-12 M k a k v Kč, výkazy rozvaha k a k v Kč, usnesení zastupitelstva obce ze dne a , 8. 4., 3. 6., 8. 7., , a , rozpočtový výhled do roku 2010, rozpočtové provizorium na rok 2009, rozpočet na rok 2009, rozpočtová opatření Č. 1-7, závěrečný účet za rok 2008, evidence zveřejňovaných písemností, zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva obce ze dne , písemnosti a doklady týkající se poskytnutí a čerpání dotace s účelovým znakem na úhradu výdaj/! souvisejících s konáním voleb do Evropskéhoparlamentu, písemnosti a doklady týkající se poskytnutí a čerpání dotace s účelovým znakem na zřízeni pracoviště CzechPOINT, dodatek Č. 5 ze dne ke Zřizovaá listině Mateřské školy Pražmo, příspěvkovéorganizace, sdělení Mateřské škole Pražmo, příspěvkové organizaci ze dne ve věci příspěvku na rok 2009, protokol o výsledku kontroly u Mateřské školy Pražme, příspěvkové organizace dne , smlouva o úvěru Č s českou spořitelnou, a.s, ze dne 5. S včetně dodatku č. ze dne , vnitřní organizační směrnice o účetnictví Č. 10 s účinností od , vnitřní organizační směrnice pro účtování dlouhodobého majetku a zásob Č. 7 s účinností od I , vnitřní organizační směrnice o oběhu účetních dokladů Č. 4 s účinností od , účetní doklad Č ze dne (odstranění nedostatku zjištěného v ráma přezkoumání hospodaření za rok 2008), písemnosti k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na rekonstrukci budovy mateřské školy - II. etapa, písemnosti k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vybudování sezónního sociálního zařízení ve společensko-sportovním areálu "U sv. Floriána", písemnosti k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na pořízení technického vybavení pracoviště CzechPOINT, písemnosti k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zaměření skutečného stavu splaškové kanalizace v obci Pražmo, směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole s účinností od včetně piíloh, protokol o provedení kontroly použití finančních prostředků veřejné finanční podpory u Římskokatolické farnosti Morávka ze dne , protokol o provedení kontroly použití finančních prostředků veřejné finanční podpory u Svazu tělesně postižených v ČR, O.S., místní organizace Pražmo-Morávkaze dne , protokol o provedení kontroly použití finančních prostředků veřejné finanční podpory u Sdruženírodič!l při ZŠ Raškovice ze dne , protokol o provedení kontroly použití finančních prostředků veřejné finanční podpory u Sdruženírodič!l při MŠ Pražmo ze dne , protokol o provedení kontroly použití finančních prostředků veřejné finanční podpory u českého svazu včelařů, 0.5., ZO Morávka ze dne , protokol o provedení kontroly použití finančních prostředků veřejné finanční podpory u JUNÁKA- Svazu skautů a skautek ČR, střediska Štít Pražmoze dne , mzdové listy zastupitelll obce os. Č. 12, 13, 14, 15, 1009 a 1011 za období 01-12/2009, všechny zepůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny. Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeni je zároveň návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeni a konečným zněním zprávy se stává v případě, že územni celek nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle 6 odst. 3 písmo I) zákona č. 420/2004 Sb. Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumáni na adresu: Krajský úřad - Moravskoslezský kraj, odbor kontroly a interního auditu, 28. října 117, Ostrava. Územní celek je povinen podle 13 odst- 1 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb. přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatkil uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu a to nejpozději do 15 dno po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále povinen podle 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v požadované písemné informaci uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkou mávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatřeni a v této lhůtě příslušnému přezkou mávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Za nesplnění těchto povinnosti lze uložit územnimu celku podle 14 písmo f), g) a h) zákona č. 420/2004 Sb. pořád kovou pokutu až do výše Kč ,--. v Ostravě dne Zprávu zpracovali a sepsali: Ing. Martin Hajduk, kontrolor pověřený řízením : Miluše Rybářová, '1 / kontrolor /"" -- Y ) Se zprávou byl seznámen a stejnopis č. 2 převzal: Marek Kaniok, DiS., dne:, starosta obce podpis:, (ll f I ~ :,.:! ~~.c ~ Zpráva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech: Stejnopis č. 1 I pro odbor kontroly a interního auditu Krajského úřadu Moravskoslezskéhokraje Stejnopis č. 2 I pro obec Pražmo

4 Obec Pražmo Závěrečný účet Obce Pražmo za rok 2009 Rozpočet byl schválen dne ve vý~ ,70 v pfljmech a výdajfch se zapojenfm zůstatku z roku Byl upraven 7 úpravami rozpočtu ve výši 2.103,45 Kč Výsledek rozpočtového hospodařeni Přijmy a výdaje obce v členeni dle rozpočtové skladby (v Kč) třida schválený upravený skutečnost plněni rozoočet rozoočet %\ Tfida 1 - caňové ,66 97,35 Tfida 2 - nedaňové ,02 95,90 TMa 3 - kapitálové ,89 TMa 4 - ořiiaté dotace , ,87 151,72 konsolidace ořlimů loři'mv DO konsolidaci Třída 5 - běžné , ,15 101,10 Třřda 6 - kapitálové výdaje , ,45 81,54 konsolidace výdajů výdaje po konsolidaci SALDO uřiimů a výda'ů po konsol , ,49 Financováni celkem po konsolidaci , ,05 43,49 Stav fin.prostr.na B.Ú.,k zrněna stavu bankovnfho účtu , ,40 Stav fin.prostř.na B.U.,k ,67 Daňové ořiimv Iv Kč\ daň schválený upravený skutečnost [plněni rozoočet rozoočet 11%\ dal'! z cřijmu FO ze závislé činnnosti ,75 95,20 daň z přhmů Ivzic.osob ze SVC ,00 64,13 daň z ořřirnů FO z kapitál. výnosů ,42 99,88 daň z příirnů právnických osob ,25 96,45 daň z přidané hodnoty ,11 10 daň z nemovitosti ,93 99,99 odvod za odněti oůdv 4820 Celkem V roce 2009 jsme zaplatili 1,817205,00 Kč za hasičské auto Renault a zastupnelstvo se usneslo na svém 26.zasedáni dne 16 prosince 2009,že se zrnění dohoda o sdružených prostfedcich s obci Morávka a částka věnovaná obci Morávka 1, Kč bude pfevedena jako půjčka od obce Morávka a obec Pražme ji bude splácet po 4 roky Nebyl realizován projekt Cyklosteska a zcela zrušen projekt na Rajmaneum v rámci krize Byly zaplaceny úpravy Územniho plánu a zaměřeni kanalizace. Bylo dokončeno zatepleni Matefské školy a na toto zatepleni máme úvěr z ČS a.s F-M a dostaneme dotaci v roce v roce 2010 z Evropské unie a doplatlme část ze svých peněz a jednorázově toto splatíme. Dokončili jsme opravu Obecniho úřadu výměnou hlavnich dveří. 00 Mateřské školy jsme pofidili konvektomat na pfipravu jldel. Podařila se nám také částečná oprava eletrického vedeni veřejného osvětlen! Součásti závěrečného účtu JSou tyto prilohy,které JSou k náhlednutí na OÚ Pažrno u p Ruskové Jedná se o tyto přllohy. l.rozpočtový výhled na roky 2007,2008,2009 a Rozpočet schváleny na rok Hospodafeni Obce Pražme, Seznam dotaci za rok 2009 a jejich vyúčtováni 4.Účetni závěrka za rok obec 5.Výkaz Fin 2-12M - Hodnoceni plněni rozpočtu 6 Účetnl závěrka za rok 2009 Pfispěvková organizace - MS 7 Zpráva o hospodařeni MS Pražmo za rok Dllčl audit konaný dne a závěrečný konaný dne Tento závěrečný účet Obce Pražmo bude vyvěšen po provedeni závěrečného auditu a nejméně 15 dnů před zasedánim zastupitelstva. V Pražmě dne Vypracovala' Rusková-účetnl Vyvěšeno dne' Sejmuto dne'. Naše dluhy k : Stav dluhu k ,45 Celkem úvěry k ,45 V roce 2009 nás také zastihla finančnf krize a projevilo se to hlavně v danfch,které nedosáhly takové výše jaké jsme rozpočtovali v roce Velký pokles byl u daně z pfijmu právnických osob,kde jsme rozpočtovali o ,- Kč vlce než byla skutečnost Propad nebyl tak veliký, protože dal'! z přidané hodnoty byla oproti rozpočtu vyššl o ,00 Kč Pokles byl i u daně SVC a také o ,- proti schválenému rozpočtu a dal'! z kapital.výnosů byla o ,00 Kč vyšší. Celkové snlženi dani oproti schválenému rozpočtu je Kč To v našich podmfnkách je dosti vysoká částka Konsolidace mezi účty je veliká,protože došlo ke zrušení účtu u ČSOB - Poštovnř spol'itelna a zůstatek byl převed na účet u ČS,a.s. Frýdek-Mfstek

5 z.ceece OOHM XCRGBZUC I ZVC (01012(}(}g (09) Obec Pražmo LICence DOHM XCRGBZUCI ZUC ( ) I. PLNĚNí ROZPOČTU PŘíJMŮ Text Schv~lený rozpotet Rozpot;et po lrrhjn~ch Skuretnost Daňové pnjmy ,66 Nedaňové plijmy Kapitalové plljmy , Pl1jaté transfery Přijmy cefkem , ,55 Detadni výpis poio:telc dle drohovmio ~nl rozpoclove sjcladby Schv."ný roz~1 Rozpotel po limfj4ch ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni Identifikačni čislo název Obec Pražmo ulice. č.p Pražmo 153 obec pražmo PSe. pošta telefon fax e-mau WWWstránky t Plnéni rozpočtu přijmů II Plnéni rozpočtu výdajů III Financováni (zapojeni vlastnich úspor a cizich zdrojů) IV Stavy a obraty na bankovnich účtech V. Peněžni fondy - informativně VI Majetek VII Vyúčtováni finančnich vztahů k rozpočtům krajů, obci, OSO a vnitřni převody VIII Vyúčtováni finančnich vztahů ke státnimu rozpočtu. státnim fondům a Národnimu fondu IX Zpráva o výsledku přezkoumáni hospoda/eni X. Finančni hospoda/enl zřizených právnických osob a hospodařeni s jejich majetkem XI Ostatnl doplňujicl údaje Oh25m5& ZpncovAno systttmem UCRfJ GORD/~ spol. s, o stnjna Daň z pnjfyz osob ze záv ónnosu a fun pož Daň z pňjmu fyz osob ze samost vydél čmnosu Daň z přijrnů fyz,ckych osob z kapllál. vynosů Dané z plijmů fyzlckych osob Daň z plijmů právnických osob Daně z příjmů právmckych osob 11 Daně z pfíjmů, zisku a kapitálových výnosů 1211 Daň z pfidané hodnoty 121 Obecně dané ze zbožl a služeb v tuzemsku , , , a3 Zvl.dané a popl ze zbožř a služeb v tuzemsku Daně ze zboži a stužeb v tuzemsku ,334 Odvody za odnéli půdy ze zem půdnlho fondu 48, Poplatky za odnétl pozemků plněni funkci lesa 0, Poplatek za likvidaci komunálnlho odpadu Poplatky a odvody v oblasll životnlho prostledl Poplatek ze psů , Poplatek za lázeňsky nebo rekreačnl pobyt Poplatek za užlvánt veřejnéno prostranstvi Popiatek z ubytovael kapacity Poplatek za provozovaný výhemi hrael pllstroj Mistnl poplatky z vybranych onnosti a služeb Odvod výtěžku z provozovánlloteril Ostatni odvody z vybranych flnnost, a služeb , Správni poplatky Správni poplatky Daně a poplatky z vybraných činnosti a služeb Daň z nernovttostř ,93 S~I -=D~a~ně~z~m~a~je~tk~u~ ~~~~ =~~~~ ~4~8~5~96~7~.9~3_,5 Majetkové daně , Plijmy z poskytováni služeb a výrobků Ostatní pnjmy z vlaslnl flnnosl, Plljmy z vlastni činnosn Plijmy z pronájmu pozemků PNjmy z pronájmu osi nemov a jejich čásn Plijmy z pronájmu majetku , Prtjmy z úroků (část) Plijmy z úroků a reahz finančnlho maletku PNjmy z vl.činn.a odvody pleb.org.s plij.vzt , Pfijalé sankčnl platby PHjalé sankčnl platby Oslalnl pnjatě vratky transferů Pfij.vratky transf.a ost.př.z fin vyp.pfedch I Přijaté sankčni platby a vratky transferů PNjaté pojistné náhrady , Plijalě nekapitálově plispéky a náhrady ,79 27 ot 2010 IOh25m56s Zpracováno systámem UCRa GORDICf') spol s r o

6 LICence DOHM Detalfnl výpis poiotek dle druhového tfldsnl rozpoctov6 sjdadby Schv~leny rozpljtet 2329 Ostatn! nedaňové prijmy Jinde nezafazené Ostatnl nedaňové plijmy Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros 234 PIIJmy z vyul VYhrad.práv k přlrodnlm zdrojům 23 Přijmy z prod.nekap.maj.a cst.nedaňově ptijmy Nedaěcvé příjmy (součet za třldu 2) Prijmy z prodeje pozemků 311 Plljmy z prod.dlouhodob.majetku (kromé drobn ) 3122 Plij plíspévky na poř dlouhodob majetku 312 Ostatnl kapitálové prljmy 31 Přijmy z prod.dlouhod.maj.a ostkap.přljmů Kapitálové příjmy (scuč.za třldu 3) Vlastní příjmy (třída 1+2+3) Neinv prij transř.z všeob.pokl správy st.rozp 4112 Neinv prij.tra.ze SR v rárno souhrn.dot vztahu Ost.nemv.příl.tra.ze státnlho rozpočtu Neinv.pňj.transf.od veř.rozp.ústředn! úrovně Neinves~ční přijaté transfery od obci Neinvestičnl prijaté transfery od krajů 412 NelnvestlčnJ plijatě transf.od rozp.úz.ůrovné Převody z rozpočtových účtů 413 Převody z vlastnlch fondů 41 Neínvestičnl přijaté transfery ínvesnčot prijaté transfery od obci Investičnl prijaté transfery od krajů 422 Investpfij.1ra.od veř.rozp ůzemni ůrovně Invesličnl přijaté transfery Přijaté transfery (součet za třldu 4) Příjmy celkem (třídy ) XCRGBZUCI ZUC ( '012009) LICence DOHM XCRGBZUC I ZUC ( (09) RoZpotel po zménách Skutetnos' II. PLNĚNí ROZPOČTU VÝDAJŮ ,00 Tex' Schvalený rozpotet Rozpotel po zménach Skutetnost , Běžné vydaje Kapitálové výdaje , ,79 Výdaje celkem , , Detallnf VÝpiS polotel< dle druhového tfidénl roztoctové skladby Schválený rozpotet Rozpotet po z~nach Skutetnost Platy zaměstnanců v pracovnim poměru , Ostatní platy Platy Ostatnl osobnl vydaje Odměny členů zastuprtelstev obci a krajů , , Ostatnl platby za provedenou prácr Pov.poj.na soc zab a přisp na st.pol zaměstnán Povinné pojistné na vefejné zdravotní pojl~těnl Povinné pojistné na úrazové pojištěni , Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist Prádlo. oděv a obuv '36 Knihy. učebnl pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Jinde nezařazený Nákup materiálu Úroky vlastni Úroky a ostatnl finančni vydaje Studená voda Plyn ElektricKá energie Pevná paliva , , Pohonně hmoty a maziva Nákup vody. paliva energie Služby pošt Služby telekomunikaci a radiokomunikaci Služby peněžnlch ústavů Nájemné za půdu Konzullačnl, poradenské a právní služby '167 Služby školeni a vzděláváni ",69 Nákup ostatnlch služeb Nákup služeb Opravy a udržováni , Programové vybaveni Cestovné (tuzemskě i zahranični) Pohoštěnl Ostatnl nákupy , Poskyt neinvestičnl pflsp.a náhrady (část) , Výdaje na dopravnl územní obslužnost Věcné dary , Výdaje souv.s neinv nák.přísp..náhr.a věc.dary Neinvestičnl nákupy a souvisejícf výdaje Neinv.transf.c!rkvlm a náboženským společ, Ost.neinv.transf nezisk. a podob.organizacfm , Nelnv.transf neziskovým a podobným organizacím Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacim Neinvestičnl transfery obcím h25m56s Zpracováno systemem UC~ GORDt~ spol. s r o strana h25m56s Zpracov~no systémem UCRfb GORDtCfb spol. s r o strana 418

7 LICence OOHM XCRG8ZUC 1 ZUC ( ) Detalln! vypt3 poiolek dle druhového tměnl fozpotlove skl8dby Schv~leny rozpotet Rozpotet po zm6nách Skutetnosl LICence DOHM XCRG8ZUCI zue ( / ) 5329 Ost.nemv transf vef rozpottům územní ůrovně 532 Nemv transfery vef rozpočtům uzemni ůrovně 5331 Nemvesnčn! pllspévky zřlzenýrn PO 5339 Nelnvestlčnl pfispévky ostatnlm PO 533 Nemv transfery pflsp a podobným orqamzacrm 5342 Pfevody FKSP a soc fondu obci a krejů 5345 Převody vlaslnlm rozpočtovým účtům 534 Převody vlastnim fondům 5361 Nákup kolků 5362 Platby dani a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř rozp ůst úr transf posk v min. r obd 5365 Platby dani a poplatků krajům, obcim a s!.fond 536 Ost.nemv transfery Jiným veřejným rozpočtům 53 Neinv,transfery a některé daltl platby rozp Nelnv PŮjČprostI občanským sdruženlm 562 Nemv PŮIČprostř neziskovým a podobnym organ 56 Neinvestični půjčené prosttedky 5 Běžné vydaje (tlída 5) 6111 Programové vybaveni 19 Ostatni nákup dlouhodobého nehmotného majetku 611 Pollzeni dloudodobého nehmotného majetku 6121 Budovy, haly a stavby 6123 Dopravní prostledky 612 Pořrzenl dlouhodobého hmotného majetku 61 Investičn! nákupy a souvisejici vydaje 6349 Ost mv transf vefejným rozpočtům ůzemni ůr 634 Inv transf vet rozpočtům ůzemni úrovně 63 Investiční transfery 6901 Rezervy kapltálovych výdajů 690 Ostatni kapitátové vydaje 69 Ostatnl kapitálové vydaje 6 Kapitálové vydaje (souč.za tfidu 6) Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) III. FINANCOVÁNí (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) ,02 NAzev poiolky SchvAJeny rozpotet Rozpotet po zmémjcn SlcuttH!nosl Krátkodobé financování z tuzemska ,00 Krátkodobé p~até půjtené prostfedky (+) , Změna stavu krátkod prostf na ban"-účtech(+/-) ,37 FjNANCOVÁNi (součet za třídu 8) , IV, STAVY A OBRATY NA BANKOVNíCH ÚČTECH ,00 Nbev bankovnlho ůttu POC4tetnl stav k 1 1 ObnJl KOneCnyslavk3112 Zména stavu bankovnlch ,50 ů~tů Základnl béžny účet , , ,50 IIkladovY vydajovy účet X ,89 Bě1né účty peněžních fondů Běžné účty celkem t , , , Bankovni ůčty k hrnrtům OS X X PNlm0vY účet X , , , , , V_ PENĚŽNí FONDY - INFORMATIVNĚ 'xl SchvAleny rozpotet Rozpotet po zm~nách Skute(;nos/,.očátečn I zůstatek Plijmy celkem Vydaje celkem ,00 Obrat , Konečný zůstatek (rozdil rozpočtu) ,45 Změna stavu FInancování - tfida VI. MAJETEK NhffV majetkového ~ Pot4tetnl slav k 1 1 Obrat Konetny stav Dlouhodobý nehmotný majetek , Drobný dlouhodoby nehmotný majetek 32875, , Ostatnl dlouhodoby nehmotný majetek , Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , ,68 Samostatné movité věci a soubory movitých věci , ,20 Pěstltelské celky trvalych porostů , ,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,05 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,79 Umělecká dli. a pledméty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončeny dlouhodoby hmotny majetek , , ,00 Materiál Matenál na skladě , '2010 1Oh2Sm56.s Zpracováno systémem UCRe GORDIC«> spol s r o strana 5/8 VII. VYÚČTOVÁNi FIN, VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJÚ, OBCÍ, OSO A VNITŘNí PŘEVODY Pololka Text Schváleny rozpotet RozpoCet po lrmnlch Skutetnost 4121 Neinvestiční pnjaté transfery od obd , Neinvesbčni plijaté transfery od krajů Plevody z rozpočtových účtů , Investičnl pnjaté transfery od obd , Invesbčni plljaté transfery od krajů NelOvesbčni transfery obcim , Oh2SmS6s ZprllCCvlno systémem UCRe GORDlce spot sro. straluj 618

8 LICence OOHM XCRGBZUC/ZUC ( / ) VII. VYÚČTOVÁNí FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, OSO A VNITŘNí PŘEVODY PoIotka Text Schváleny fozpotet ROZpOCel po lménach 5329 Ostatnf neinvestitnl transfery vefejnym rozpočtům ůzemnl urovná 5342 Převody FKSP a sooát.icnou obci a krajů 5345 Pfevody v1astnim rozpočtovým ůčtům 6349 Ostatnf mvesuční transfery vefejnym rozpočtům uzemni ůrovné Skutetnost LICence DOHM XCRGBIUC / zue ( / ) VIII. VYÚČTOVÁNí FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNíMU FONDU Ul PoIotl<4 text Rozpotet upr (Pfijmy) Z:W " < < ROlpotet upr $kutetnosl (PflJmy) SkutebwJsJ (VýdaJe) (ll'jdbjfi) 4116 Ostatnr nelnv pfi}3lé ltanstery ze st rozpočtu , , Platy z.aměstnanců v pracovnfm poměru , , , NetfwestOli pi'í)até transfery od krajů Ostatni platy N~kup matenélu j.n 5156 Pohonné hmoty a mezwa Služby!koleni a I/Zdé1ávani 5169 Nákup ostatních služeb 626 dotace na hasiče Ostatni nemv pfi)até transfery ze sl rozpočtu , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek ~ Nakup matenálu J n Programové vybaveni 5364 Vratky VRŮů transferu poskyt v minul)ich razp obd 6125 Výpočetní technika 54159, , Vratky VRŮU transferů poskyl v minulých roap obd Vyda,e ňnan vyper rmn, lel mezi kra)em a obcemi Dotace na volby do zastupitelstev Nemvesbtni pnjalé transf~ všece poki.sprivy SR 2063 x Ostalní osobní výdaje Povinné poj na vefe]!lé zdravotní pojišténi Nikup malenalu j n Ceslovné (tuzemské Izahramč:ni) Poho!ténl 100 Volby do Evropského parlamentu IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNí HOSPODAŘENí , , ,40 378, , , , ,45 165,50 165, ,00 376,00 637,00 233, ,00 Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů ~a~_,jpco: Podpisový záznam statutámiho zástupce Eliška Rusková tf /' I --' Eliška Rusková I l/ Kaniok Marek, DiSS:t I / 7 IIIl. plfiohat, Á. FINANČNí HOSPODAŘENí ZŘíZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENí S JEJICH MAJETKEM Vil. plliohlj t 2 XI. OSTATNí DOPLŇUJící ÚDAJE Z ZSm56~ ZpracovlJno systémem UCRe GORD/Cf) spol s r o SlnJna 7/ IOh25m56s ZplXov4no systémem UCRe GORDlce spol s r o strana 8/8

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Lažany Údaje o organizaci NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 (vkč) zpracovaný dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011 (zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Zpracováno : 9.5.2012 Vyvěšeno : 9.5.2012 Svěšeno : Vypracovala:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D204 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Hukvaldy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00297194 název Obec Hukvaldy ulice, č.p. Hukvaldy 3 obec Hukvaldy

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Velatice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 16.05.2014 Údaje o organizací identifikační název ulice, č.p. obec PSČ, pošta čislo 00488364 Obec Velatice c.35 Velatice 66405 Kontaktní

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014.

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0079/14/Gro ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2014

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více