rozvaha AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsané vlastní jmìní Stálá aktiva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "rozvaha AKTIVA CELKEM 3 590 101 612 965 2 977 136 2 632 676 Pohledávky za upsané vlastní jmìní Stálá aktiva 2 020 991 544 273 1 476 718 1 190 496"

Transkript

1

2 rozvaha AKTIVA øádek brutto korekce netto netto AKTIVA CELKEM A Pohledávky za upsané vlastní jmìní B Stálá aktiva B. I Nehmotný investièní majetek B. I. 1 Zøizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumné a obdob. èinnosti Software Ocenitelná práva Jiný nehmotný investièní majetek Nedokonèené nehmotné investice Poskytnuté zálohy na nehmotný inv. majetek B. II Hmotný investièní majetek B. II. 1 Pozemky Budovy, haly a stavby Samostatné movité vìci a soubory mov. vìcí Pìstitelské celky trvalých porostù Základní stádo a ta ná zvíøata Jiný hmotný investièní majetek Nedokonèené hmotné investice Poskytnuté zálohy na hmotný inv. majetek Opravná polo ka k nabytému majetku B. III Finanèní investice B. III. 1 Podílové cen. papíry a vklady v pod. s rozh. vlivem Podílové cen. papíry a vklady v pod. s pods. vlivem Ostatní investièní cenné papíry a vklady Pùjèky podnikùm ve skupinì Jiné finanèní investice C Obì ná aktiva C. I Zásoby C. I. 1 Materiál Nedokonèená výroba a polotovary Výrobky Zvíøata Zbo í Poskytnuté zálohy na zásoby C. II Dlouhodobé pohledávky C. II. 1 Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke spoleèníkùm Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky C. III Krátkodobé pohledávky C. III. 1 Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke spoleèníkùm a sdru ení Sociální zabezpeèení Stát daòové pohledávky Odlo ená daòová pohledávka Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky C. IV Finanèní majetek C. IV.1 Peníze Úèty v bankách Krátkodobý finanèní majetek D Ostatní aktiva pøechodné úèty aktiv D. I Èasové rozlišení D. I. 1 Náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období Kursové rozdíly aktivní D. II Dohadné úèty aktivní

3 balance sheet ASSETS row gross adjustment nett nett TOTAL ASSETS 001 3,590, ,965 2,977,136 2,632,676 A. Amounts receivable for subscribed capital B. Fixed assets 003 2,020, ,273 1,476,718 1,190,496 B. I. Intangible fixed assets ,291 53,898 3,393 4,677 B. I. 1 Establishment costs Research and development Software ,842 52,483 2,359 3,331 4 Valuable rights (patents, licences, know how) 008 2,449 1,415 1,034 1,133 5 Other intangible fixed assets Intangible fixed assets not in use Prepayments for intangible fixed assets B. II. Tangible fixed assets 012 1,785, ,065 1,305, ,766 B. II. 1 Land , , ,248 2 Buildings, halls and structures , , , ,814 3 Machinery, tools & equipment, vehicles and fixtures , , , ,446 4 Perennial crops Breeding and draught animals Other tangible fixed assets ,930 63,319 11,611 7,904 7 Tangible fixed assets not in use 019 6, ,864 2,354 8 Prepayments for tangible fixed assets Adjustments to acquired assets (goodwill) 021 6, ,052 0 B. III. Financial investments ,541 10, , ,053 B. III. 1 Shares and ownership interests in subsidiaries ,306 2, , ,791 2 Shares and ownership interests in associates ,439 8,210 36,229 15,040 3 Other securities and ownership interests , ,736 19,162 4 Intercompany loans Other financial investments C. Current Assets 028 1,516,571 68,692 1,447,879 1,412,873 C. I. Stocks ,736 3, , ,107 C. I. 1 Materials ,958 3,986 45,972 43,051 2 Work in progress and semi finished products , ,972 69,917 3 Finished products , ,528 68,077 4 Livestock Purchased goods for resale 034 1, ,545 14,200 6 Advance payments for stocks C. II. Long term debtors , ,541 98,630 C. II. 1 Trade debtors , ,608 27,567 2 Receivables from partners and consortium members 038 4, ,912 10,772 3 Amounts receivable from subsidiaries Amounts receivable from associates Other debtors , ,021 60,291 C. III. Short term debtors 042 1,052,821 64, ,115 1,112,865 C. III. 1 Trade debtors ,487 56, , ,143 2 Receivables from partners and consortium members Social security Taxes receivable , ,135 45,471 5 Deferred tax receivable Amounts receivable from subsidiaries , , ,732 7 Amounts receivable from associates , , Other debtors ,181 8, ,717 28,100 C. IV. Cash and investments , ,473 5,271 C. IV.1 Cash in hand Cash at bank , ,387 5,208 3 Short term investments D. Other assets , ,539 29,307 D. I. Temporary assets , ,166 28,727 D. I. 1 Deferred expenses , ,198 26,724 2 Accrued income 058 8, , Exchange rate losses 059 4, ,463 1,883 D. II. Estimated assets 060 7, ,

4 PASIVA øádek PASIVA CELKEM A Vlastní jmìní A. I Základní jmìní A. I. 1 Základní jmìní A. I. 2 Vlastní akcie A. II Kapitálové fondy A. II. 1 Emisní á io Ostatní kapitálové fondy Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku A. III Fondy ze zisku A. III. 1 Zákonný rezervní fond Nedìlitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV Hospodáøský výsledek minulých let A. IV.1 Nerozdìlený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A. V Hospodáøský výsledek bì ného úè. období B Cizí zdroje B. I Rezervy B. I. 1 Rezervy zákonné Rezerva na kursové ztráty Ostatní rezervy B. II Dlouhodobé závazky B. II. 1 Závazky k podnikùm s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikùm s podstatným vlivem Dlouhodobì pøijaté zálohy Emitované dluhopisy Dlouhodobé smìnky k úhradì Jiné dlouhodobé závazky B. III Krátkodobé závazky B. III. 1 Závazky z obchodního styku Závazky ke spoleèníkùm Závazky k zamìstnancùm Závazky ze sociálního zabezpeèení Stát daòové závazky a dotace Odlo ený daòový závazek Závazky k podnikùm s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikùm s podstatným vlivem Jiné závazky B. IV Bankovní úvìry B. IV.1 Bankovní úvìry dlouhodobé Bì né bankovní úvìry Krátkodobé finanèní výpomoci C Ostatní pasíva pøechodné úèty pasív C. I Èasové rozlišení C. I. 1 Výdaje pøíštích období Výnosy pøíštích období Kursové rozdíly pasívní C. II Dohadné úèty pasívní

5 LIABILITIES AND EQUITY Row TOTAL LIABILITIES 061 2,977,136 2,632,676 A. Equity , ,209 A. I. Registered capital , ,764 A. I. 1 Registered capital , ,764 2 Reacquired shares A. II. Capital Funds 066 3,286 3,286 A. II. 1 Share premium Other capital funds 068 3,286 3,286 3 Gains or losses from revaluation of assets A. III. Funds created from profits , ,048 A. III. 1 Legal reserve fund ,771 56,115 2 Non distributable fund Statutory and other funds , ,933 A. IV. Retained profit or loss from prior years A. IV.1 Retained earnings from previous years Accumulated losses from previous years A. V. Profit or loss of current year ,328 13,111 B. Liabilities 079 2,203,706 1,937,175 B. I. Reserves ,807 15,052 B. I. 1 Legal reserves ,850 2 Reserve for foreign exchange losses 082 4,463 1,883 3 Other reserves ,344 9,319 B. II. Long term liabilities , ,174 B. II. 1 Long term payables to subsidiaries Long term payables to associates Long term advances received , ,445 4 Bonds issued Long term bills of exchange to be paid Other long term payables ,462 57,729 B. III. Short term liabilities 091 1,303, ,299 B. III. 1 Trade creditors 092 1,173, ,254 2 Payables to partners and consortium members ,373 64,713 3 Payables to employees ,032 30,120 4 Social security ,354 13,208 5 Taxes payable and subsidies 096 4,441 4,591 6 Deferred tax ,418 3,732 7 Payables to subsidiaries Payables to associates Other creditors ,288 47,681 B. IV. Bank loans and borrowings , ,650 B. IV.1 Long term bank loans , Short term bank loans , ,650 3 Short term borrowings C. Other liabilities ,518 49,292 C. I. Temporary liabilities 106 9,827 5,825 C. I. 1 Accrued expenses 107 5,801 4,715 2 Deferred income Exchange rate gains 109 3, C. II. Estimated liabilities ,691 43,467 67

6 výkaz ziskù a ztrát øádek I. Tr by za prodej zbo í A Náklady vynalo ené na prodej zbo í Obchodní mar e II. Výkony II. 1. Tr by prodej vlastních výrobkù a slu eb Zmìna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace B. Výkonová spotøeba B. 1. Spotøeba materiálu a energie B. 2. Slu by Pøidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti a dru stva C. 3. Náklady na sociální zabezpeèení C. 4. Sociální náklady D. Danì a poplatky E. Odpisy nehmotného a hmotného investièního majetku III. Tr by z prodeje investièního majetku F. Zùstatková cena prodaného investièního majetku a materiálu IV. Zúètování rezerv a èasového rozlišení provozních výnosù G. Tvorba rezerv a èasového rozlišení provozních nákladù V. Zúètování opravných polo ek do provozních výnosù H. Zúètování opravných polo ek do provozních nákladù VI. Ostatní provozní výnosy I. Ostatní provozní náklady VII. Pøevod provozních výnosù 27 J. Pøevod provozních nákladù 28 * Provozní hospodáøský výsledek VIII. Tr by z prodeje cenných papírù a vkladù K. Prodané cenné papíry a vklady IX. Výnosy z finanèních investic IX. 1. Výnosy z cenných papírù a vkladù v podnicích ve skupinì Výnosy z ostatních investièních cenných papírù a vkladù Výnosy z ostatních finanèních investic X. Výnosy z krátkodobého finanèního majetku 36 XI. Zúètování rezerv do finanèních výnosù L. Tvorba rezerv na finanèní náklady XII. Zúètování opravných polo ek do finanèních výnosù 39 M. Zúètování opravných polo ek do finanèních nákladù XIII. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XIV. Ostatní finanèní výnosy O. Ostatní finanèní náklady XV. Pøevod finanèních výnosù 45 P. Pøevod finanèních nákladù 46 * Hospodáøský výsledek z finanèních operací R. Daò z pøíjmu za bì nou èinnost R: 1. splatná odlo ená ** Hospodáøský výsledek za bì nou èinnost XVI. Mimoøádné výnosy S. Mimoøádné náklady T. Daò z pøíjmu z mimoøádné èinnosti T. 1 splatná odlo ená 57 * Mimoøádný hospodáøský výsledek U. Pøevod podílu na hospodáøském výsledku spoleèníkùm 59 *** Hospodáøský výsledek za úèetní období Hospodáøský výsl. pøed zdanìním Kontrolní èíslo

7 profit and loss account Row I. Sales of goods purchased for resale 01 64, ,856 A. Cost of goods sold 02 60, ,384 + Gross margin 03 3,610 8,472 II. Production 04 5,668,086 4,618, Sale of own products and services 05 5,517,030 4,561, Change in finished goods and work in progress 06 93,564 2, Own work capitalized 07 57,492 54,763 B. Purchased consumables and services 08 4,931,459 3,881, Consumables 09 1,076,419 1,160, Services 10 3,855,040 2,720,411 + Added value , ,362 C. Staff costs , , Wages and salaries , , Remuneration of board members Social insurance , , Social benefits 16 4,556 5,031 D. Taxes and charges 17 12,923 17,059 E. Depreciation of intangible and tangible fixed assets 18 55,442 60,759 III. Sale of fixed assets and material 19 30, ,392 F. Net book value of fixed assets and material sold 20 26, ,027 IV. Drawing of reserves, additions to complex deferred expenses 21 12,460 17,603 G. Additions to reserves, settlement of complex deferred expenses 22 11,334 7,347 V. Drawing of provisions and depreciation of negative goodwill 23 20,082 37,810 H. Creation of provisions and depreciation of goodwill 24 68,726 20,082 VI. Other operating income , ,698 I. Other operating expenses , ,795 VII. Transfer of operating income 27 J. Transfer of operating expenses 28 * Operating profit or loss , ,967 VIII. Proceeds from sale of securities and ownership interests ,963 K. Cost of securities and ownership interests sold ,718 IX. Income from investments 32 1, Income from intercompany securities and ownership interests 33 1, Income from other securities and ownership interests Income from other investments X. Income from short term investments 36 XI. Drawing of financial reserves 37 1,883 3,618 L. Additions to financial reserves 38 4,763 1,883 XII. Settlement of adjustments 39 M. Additions to adjustments 40 4,075 4,600 XIII. Interest income 41 14,570 20,030 N. Interest expense 42 40,537 76,159 XIV. Other financial income 43 2,701 18,079 O. Other financial expenses 44 10,639 25,153 XV. Transfer of financial income 45 P. Transfer of financial expenses 46 * Financial profit or loss 47 39,101 65,569 R. Income tax on ordinary activities 48 39,019 63, due 49 32,332 57, deferred 50 6,687 6, ** Profit or loss from ordinary activities 52 31,955 21,647 XVI. Extraordinary income 53 15,576 14,659 S. Extraordinary expenses 54 10,898 23,221 T. Income tax on extraordinary activities 55 4, due 56 4, deferred 57 * Extraordinary profit or loss ,536 U. Transfer of shares on profit or loss of partnership to partners 59 *** Profit or loss of current year 60 32,328 13,111 Profit or loss of current year before taxation 61 75,652 76,836 Control number 99 24,552,047 20,310,998 69

8 pøehled o penì ních tocích Skuteènost v úèetním období P. Stav penì ních prostøedkù a penì ních ekvivalentù na zaèátku úèetního období Penì ní toky z hlavní výdìleèné èinnosti (provozní èinnosti) Z. Úèetní zisk nebo ztráta z bì né èinnosti pøed zdanìním A. 1. Úpravy o nepenì ní operace A Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zùstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek (+), a dále umoøování opravné polo ky k nabytému majetku (+/ ) Zmìna stavu opravných polo ek, rezerv a zmìna zùstatkù pøechodných úètù aktiv a pasiv (+/ ), tj. èasové rozlišení nákladù a výnosù a kursových rozdílù Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+/ ) Výnosy z dividend a podílù na zisku s výjimkou podnikù, jejich pøedmìtem èinnosti je investièní èinnost (investièní spoleènosti a fondy) ( ) Vyúètované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úrokù, a vyúètované výnosové úroky ( ) A.* Èistý penì ní tok z provozní èinnosti pøed zdanìním, zmìnami pracovního kapitálu a mimoøádnými polo kami A. 2. Zmìna potøeby pracovního kapitálu A Zmìna stavu pohledávek z provozní èinnosti (+/ ) Zmìna stavu krátkodobých závazkù z provozní èinnosti (+/ ) Zmìna stavu zásob (+/ ) Zmìna stavu krátkodobého finanèního majetku A.** Èistý penì ní tok z provozní èinnosti pøed zdanìním a mimoøádnými polo kami A. 3. Výdaje z plateb úrokù s výjimkou kapitalizovaných úrokù ( ) A. 4. Pøijaté úroky s výjimkou podnikù, jejich pøedmìtem èinnosti je investièní èinnost (investièní spoleènosti a fondy) (+) A. 5. Zaplacená daò z pøíjmù za bì nou èinnost a za domìrky danì za minulá období ( ) A. 6. Pøíjmy a výdaje spojené s mimoøádnými úèetními pøípady, které tvoøí mimoøádný hospodáøský výsledek vèetnì uhrazené splatné danì z pøíjmù z mimoøádné èinnosti A.*** Èistý penì ní tok z provozní èinnosti Penì ní toky z investièní èinnosti B. 1. Výdaje spojené s poøízením stálých aktiv B. 2. Pøíjmy z prodeje stálých aktiv B. 3. Pùjèky a úvìry spøíznìným osobám B.*** Èistý penì ní tok vztahující se k investièní èinnosti Penì ní toky z finanèních èinností C. 1. Zmìna stavu dlouhodobých, popø. krátkodobých závazkù C. 2. Dopady zmìn vlastního jmìní na penì ní prostøedky C Zvýšení penì ních prostøedkù a penì ních ekvivalentù z titulu zvýšení základního jmìní, event. rezervního fondu vèetnì slo ených záloh na toto zvýšení (+) Vyplacení podílu na vlastním jmìní spoleèníkùm ( ) Penì ní dary a dotace do vlastního jmìní a další vklady penì ních prostøedkù spoleèníkù a akcionáøù (+) Úhrada ztráty spoleèníky (+) Pøímé platby na vrub fondù ( ) Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vèetnì zaplacené srá kové danì vztahující se k tìmto nárokùm a vèetnì finanè. vypoøádání se spoleèníky veøej. obchodní spoleènosti a komplementáøi u komanditních spoleèností ( ) Jiné pou ití hospodáøského výsledku C. 3. Pøijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podnikù, jejich pøedmìtem èinnosti je investièní èinnost (investièní spoleènosti a fondy) (+) C.*** Èistý penì ní tok vztahující se k finanèní èinnosti F. Èisté zvýšení, resp. sní ení penì ních prostøedkù R. Stav penì ních prostøedkù a penì ních ekvivalentù na konci období

9 cash flow statement Item P. Cash and cash equivalents at the beginning of the accounting period 5,271 5,034 Cash flows from ordinary activities Z. Profit/(loss) from ordinary activities before tax 70,973 85,398 A. 1. Adjustments for non cash transactions 135,208 73,161 A Depreciation of fixed assets (+) excluding book value of fixed assets sold, receivables write offs (+), amortization of goodwill 51,985 83,557 2 Change in provisions, reserves, accruals, deferrals, estimated items and unrealised foreign exchange gains/losses 60,434 65,997 3 Profit/(loss)on sale of fixed assets including valuation differences on financial investments 1, Revenues from dividends and shares from profit, except companies where the main activity is investing activity ( ) 1, Interest expense (+) excluding capitalised interest and interest income ( ) 25,967 56,129 A.* Net cash flow from operating activities before tax, movements in working capital and extraordinary items 206, ,559 A. 2. Change in working capital 213,182 57,435 A Change in receivables from operating activities 6,476 12,955 2 Change in short term payables from operating activities 307,566 46,167 3 Change in inventory 87,908 23,582 4 Change in short term investments 641 A.** Net cash flow from operating activities before tax and extraordinary items 419, ,994 A. 3. Interest paid ( ), except interest capitalised 35,055 63,698 A. 4. Interest received (+), except companies where the main activity is investing activity A. 5. Income tax paid for operating activities, additional tax paid for previous periods ( ) 25, ,093 A. 6. Receipts and expenditures relating to extraordinary activities, which create extraordinary profit or loss, including income tax paid from extraordinary activities 6,668 7,572 A.*** Net cash flow from operating activities 365,656 29,143 Cash flows from investing activities B. 1. Fixed assets expenditures ( ) 131, ,917 B. 2. Receipts from fixed assets sold (+) 83, ,180 B. 3. Loans provided to related parties ( /+) 22, ,702 B.*** Net cash flow from investing activities 70, ,439 Cash flow from financial activities C. 1. Change in long term or short term payables (+, ) 161, ,442 C. 2. Impact on cash due to change in equity 6,375 7,408 C Increase of cash and cash equivavalents due to change in registered capital, reserve fund, including prepayments made for this increase (+) 656 2,555 2 Capital payments to partners and shareholders (+) Monetary gifts and grants into equity and other deposits of cash made by partners and shareholders (+) Reimbursement of loss by partners (+) Payments made from funds ( ) Dividends and ownership interests paid, including withholding tax related to these claims and including financial clearance with partners ( ) 1,051 2,060 7 Other use of income 4,995 7,486 C. 3. Dividends and ownership interests received, except companies where the main activity is investing activity (+) 1, C.*** Net cash flow from financing activities 166, ,533 F. Net increase or decrease of cash and cash equivalents 129, R. Cash and cash equivalents at the end of the accounting period 134,473 5,271 71

10 pøíloha k úèetní závìrce Název spoleènosti S Brno, a.s. Sídlo: Burešova 17, Brno Pravní forma: akciová spoleènost IÈO: Ing. Michal Štefl 1. místopøedseda pøedstavenstva a generální øeditel V Brnì Obecné údaje 1.1. Zalo ení a charakteristika spoleènosti Akciová spoleènost S Brno, a.s. vznikla transformací státního podniku eleznièní stavitelství Brno. Byla zalo ena dne 31. bøezna 1992 formou notáøského zápisu, jeho nedílnou souèástí je zakladatelská listina a schválené stanovy spoleènosti. Spoleènost byla zapsána do obchodního rejstøíku Krajského obchodního soudu v Brnì dne 1. dubna Spoleènost má základní jmìní ve výši tis. Kè, které je rozdìleno do ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotì Kè. Fyzické a právnické osoby, podílející se více ne 20 % na základním jmìní spoleènosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následujících tabulkách: Akcionáø Poèet akcií Poèet akcionáøù Podíl na ZJ Fyzické osoby ,4 % Právnické osoby ,6 % Celkem ,0 % Kapitálová úèast na podnikání spoleènosti podle státní pøíslušnosti Státní pøíslušnost akcionáøe Poèet akcií Poèet akcionáøù Podíl na ZJ Èeská republika ,0 % Rakousko ,6 % Slovenská republika ,4 % Anglie 80 1 USA 10 1 Celkem ,0 % Hlavní akcionáøi spoleènosti s podílem více jak 20 % na ZJ Právnické osoby podíl v % PSV Uherský Ostroh, a.s. 77,2 Hlavní èinnost spoleènosti Hlavní èinností spoleènosti jsou komplexní dodávky stavebních prací v oboru in enýrských staveb, pozemních staveb, dopravních staveb a sanací. Ve sledovaném období bylo 73 % firemní kapacity realizováno formou eleznièních zakázek. 72

11 footnotes to the financial statements for the year ended December 31, 2000 Name of Company: S Brno, a.s. Registered Office: Burešova 17, Brno Legal Status: Joint Stock Company Identification Number: Ing. Michal Štefl Board Vice Chairman and Chief Executive Officer Brno, March 23, General Information 1.1. Company s Incorporation and Characteristics S Brno, a.s., a joint stock company (hereinafter the Company ), was incorporated as a successor to eleznièní stavitelství Brno, a state owned company. The Company was incorporated on March 31, 1992, by Notarial Registration. An integral part of this incorporation is the Deed of Foundation and the approved Articles of Association of the Company. The Company was entered into the Commercial Register of the Regional Commercial Court in Brno on April 1, The Company s share capital is CZK 486,463 thousand and consists of 486,463 shares of bearer stock, each with a nominal value of CZK 1,000. Individuals and corporate entities with ownership interest greater than 20%, and the amount of their interest are as follows: Shareholder No. of shares No. of shareholders Ownership interest Individuals 79, % Corporate entities 406, % Total 486, % Capital Investment by Country Nationality No. of shares No. of shareholders Ownership interest Czech Republic 481, % Austria 2, % Slovak Republic 2, % Great Britain 80 1 USA 10 1 Total 486, % Principal Shareholders Corporate entities Ownership interest PSV Uherský Ostroh, a.s. 77.2% Major Operations The Company is primarily engaged in the construction of railways, commercial and residential structures bridges, construction related to renovation projects, and engineering. Railway projects represented 73% of the Company s revenues for the year ended December 31,

12 1.2. Zmìny a dodatky v obchodním rejstøíku v uplynulém úèetním období V roce 2000 byly v obchodním rejstøíku zapisovány zmìny na základì rozhodnutí øádné valné hromady konané dne a mimoøádné valné hromady konané dne Øádná valná hromada konaná dne Zápis pøedmìtu podnikání: Obstarání slu eb spojených se správou, údr bou a pronájmem nemovitostí Poøádání sportovních akcí Zmìna v dozorèí radì spoleènosti: Odvolán: Prof. Ing. Petr Moos, CSc. Nahrazen: Ing. Ivan Foltýn, r.è / Mimoøádná valná hromada konaná dne Zmìna v pøedstavenstvu spoleènosti: Odvoláni: Ing. František Sekanina èlen pøedstavenstva Ing. Stanislav Vrba èlen pøedstavenstva Ing. František Maruška èlen pøedstavenstva Zmìna v dozorèí radì spoleènosti: Odvoláni: Ing. Jaroslav Šandr pøedseda dozorèí rady Prof. Ing. Petr Vavøín, DrSc. èlen dozorèí rady Ing. František Gale èlen dozorèí rady Nahrazeni: Ing. František Sekanina Ing. Jaroslav Šandr Ing. Stanislav Vrba pøedseda dozorèí rady èlen dozorèí rady èlen dozorèí rady Akcie: Vymazáno: Zapsáno: ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotì Kè ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotì Kè v zaknihované podobì Základní jmìní: Vymazáno: Zapsáno: Splaceno: Kè Kè Kè 1.3. Ostatní skuteènosti Na základì rozhodnutí mimoøádné valné hromady ze dne bylo zvýšeno základní jmìní spoleènosti. Zpùsob zvýšení: upsáním nových akcií nepenì itým vkladem akcionáøe MORÁVKA CENTRUM, a.s. se sídlem v Brnì, Heršpická 5, bez výzvy k upsání akcií. Rozsah a cíl zvýšení: o Kè, bez mo nosti upsání nad tuto èástku, s vylouèením pøednostního práva na úpis akcií v zájmu spoleènosti, jím je vyøešení pohledávek vùèi spoleènosti MORÁVKA CENTRUM, a.s. a realizace podnikatelského zámìru s vyu itím majetku, který spoleènost získá na základì zvýšení základního jmìní. Poèet nových akcií: ks. Jmenovitá hodnota jedné akcie Kè. 74

13 1.2. Changes and Amendments to the Commercial Register During 2000, changes were entered in the Commercial Register as a result of decisions made during the general meeting on June 22, 2000, and an extraordinary general meeting on November 13, Ordinary General Meeting of June 22, 2000 Topics of discussion: Agency services relating to administration, maintenance real estate leases Organization of sporting events Change in the Supervisory Board: Recalled: Prof. Ing. Petr Moos, CSc. Appointed: Ing. Ivan Foltýn, birth no / Extraordinary General Meeting of November 13, 2000 Change in the Board of Directors: Recalled: Ing. František Sekanina Board member Ing. Stanislav Vrba Board member Ing. František Maruška Board member Change in the Supervisory Board: Recalled: Ing. Jaroslav Šandr Supervisory Board Chairman Prof. Ing. Petr Vavøín, DrSc. Supervisory Board member Ing. František Gale Supervisory Board member Appointed: Ing. František Sekanina Ing. Jaroslav Šandr Ing. Stanislav Vrba Supervisory Board Chairman Supervisory Board member Supervisory Board member Shares: Recalled: Issued: 464,764 bearer shares with a nominal value of CZK 1,000 per share 486,463 bearer shares with a nominal value of CZK 1,000 per share in the book entry form Share Capital: Recalled: CZK 464,764,000 Authorized: CZK 486,463,000 Paid up: CZK 486,463, Other Matters The Company s share capital was increased following a decision made at the extraordinary general meeting on November 13, Method of increase: the issue of new shares as a non cash investment of the shareholder MORÁVKA CENTRUM, a.s., registered at Brno, Heršpická 5, without an initial offering. Scope and objective of the increase: CZK 21,699,000 in new capital, without the option to subscribe in excess of this amount. The Company s intention was to settle receivables from MORÁVKA CENTRUM, a.s. and perform the business plan using assets acquired by the Company on the basis of the share capital increase. Number of new shares: 21,699. Nominal value per share: CZK 1,

14 Pøedmìt nepenì itého vkladu: èást podniku spoleènosti MORÁVKA CENTRUM, a.s., tvoøící samostatnou organizaèní slo ku, zapsanou v obchodním rejstøíku pod oznaèením MORÁVKA CENTRUM, a.s. odštìpný závod OBCHODNÍ PASÁ M PALÁC, se sídlem v Brnì, Heršpická 5a. Nepenì itý vklad byl ocenìn znaleckými posudky Organizaèní struktura spoleènosti Organizaèní schéma: Valná hromada Dozorèí rada Pøedstavenstvo Úsek generální øeditel Úsek systémy øízení Úsek obchod a marketing Úsek finanèní Závod eleznièní stavitelství Závod MOSAN Závod pozemní stavitelství Závod EES Støedisko zahranièní stavby Organizaèní struktura spoleènosti má charakter závodù Pøedstavenstvo a dozorèí rada spoleènosti 2000 Pøedstavenstvo spoleènosti Pøedseda pøedstavenstva Ing. František Ledabyl 1. místopøedseda pøedstavenstva Ing. Michal Štefl 2. místopøedseda pøedstavenstva Ing. Petr Hubacz Èlenové pøedstavenstva Ing. František Formánek Dozorèí rada spoleènosti Pøedseda dozorèí rady Èlenové dozorèí rady Ing. František Sekanina Ing. Stanislav Vrba Ing. Jaroslav Šandr Jiøí Cenek Leo Buèek Ing. Ivan Foltýn 1999 Pøedstavenstvo spoleènosti Pøedseda pøedstavenstva Ing. František Ledabyl 1. místopøedseda pøedstavenstva Ing. Michal Štefl 2. místopøedseda pøedstavenstva Ing. Petr Hubacz Èlenové pøedstavenstva Ing. František Sekanina Ing. František Formánek Ing. Stanislav Vrba Ing. František Maruška Dozorèí rada spoleènosti Pøedseda dozorèí rady Èlenové dozorèí rady Ing. Jaroslav Šandr Jiøí Cenek Prof. Ing. Petr Vavøín, DrSc. Jiøí Cenek Leo Buèek Prof. Ing. Petr Moos, CSc. Ing. František Gale 76

15 Subject matter of the non cash investment: part of the enterprise MORÁVKA CENTRUM, a.s., representing a stand alone branch entered in the Commercial Register as MORÁVKA CENTRUM, a.s. odštìpný závod OBCHODNÍ PASÁ M PALÁC, registered at Brno, Heršpická 5a. The value of the non cash investment was made by a qualifed expert Organization Structure of the Company Organization Structure: General Meeting Supervisory Board Board of Directors Department of Director General Department of Management Systems Director Department of Sales and Marketing Director Department of Financial Director Railroad Construction Division MOSAN Division Ground Construction Division EES Division Foreign Construction Center The Company is organized by divisions Board of Directors and Supervisory Board 2000 Board of Directors Board Chairman FirstVice Chairman Second Vice Chairman Board members Ing. František Ledabyl Ing. Michal Štefl Ing. Petr Hubacz Ing. František Formánek Supervisory Board Supervisory Board Chairman Supervisory Board members Ing. František Sekanina Ing. Stanislav Vrba Ing. Jaroslav Šandr Jiøí Cenek Leo Buèek Ing. Ivan Foltýn 1999 Board of Directors Board Chairman First Vice Chairman Second Vice Chairman Board members Ing. František Ledabyl Ing. Michal Štefl Ing. Petr Hubacz Ing. František Sekanina Ing. František Formánek Ing. Stanislav Vrba Ing. František Maruška Supervisory Board Supervisory Board Chairman Supervisory Board members Ing. Jaroslav Šandr Jiøí Cenek Prof. Ing. Petr Vavøín, DrSc. Jiøí Cenek Leo Buèek Prof. Ing. Petr Moos, CSc. Ing. František Gale 77

16 2. Úèetní metody a obecné úèetní zásady Úèetnictví spoleènosti je vedeno a úèetní závìrka byla sestavena v souladu se zákonem è. 563/91Sb., o úèetnictví, opatøením ministerstva financí, kterým se stanoví úètová osnova a postupy úètování pro podnikatele a opatøením ministerstva financí, kterým se stanoví obsah úèetní závìrky pro podnikatele Zpùsoby ocenìní, odepisování a tvorby opravných polo ek Hmotný a nehmotný investièní majetek Ocenìní Hmotným investièním majetkem se rozumí majetek, jeho ocenìní je v jednotlivém pøípadì vyšší ne Kè a doba pou itelnosti je delší ne jeden rok. Nehmotným investièním majetkem se rozumí nehmotný majetek, jeho ocenìní v jednotlivém pøípadì je vyšší ne Kè a doba pou itelnosti je delší ne jeden rok. Nakoupený hmotný a nehmotný investièní majetek je ocenìn poøizovacími cenami. Ocenìní hmotného a nehmotného investièního majetku vytvoøeného vlastní èinností zahrnuje pøímé náklady, nepøímé náklady bezprostøednì související s jeho vytvoøením, popøípadì nepøímé náklady správního charakteru, pokud vytvoøení majetku pøesáhlo období jednoho roku. Reprodukèní poøizovací cenou se oceòuje hmotný a nehmotný investièní majetek nabytý darováním, nehmotný investièní majetek vytvoøený vlastní èinností, pokud je jeho reprodukèní poøizovací cena ni ší ne vlastní náklady, hmotný investièní majetek nabytý bezúplatnì na základì smlouvy o koupi najaté vìci (úètuje se souvzta ným zápisem na pøíslušný úèet oprávek), majetek novì zjištìný v úèetnictví (úètuje se souvzta ným zápisem na pøíslušný úèet oprávek). Reprodukèní poøizovací cena je cena zjištìná podle zákona è. 151/97Sb., o oceòování majetku. Pozemky a umìlecká díla ve vlastnictví spoleènosti jsou ocenìny poøizovací cenou. Hmotný investièní majetek s dobou pou itelnosti delší ne jeden rok a ocenìný pøi poøízení (po datu ) cenou od Kè do Kè je kvalifikován jako drobný hmotný investièní majetek. Nehmotný investièní majetek s dobou pou itelnosti delší ne jeden rok a ocenìný pøi poøízení cenou do Kè není pova ován za investièní majetek. O takto definovaném majetku se úètuje pøi poøízení na samostatný analytický úèet slu eb. Technické zhodnocení, pokud pøevýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaòovací období èástku Kè, zvyšuje poøizovací cenu pøíslušného majetku. Úèetní odpisy Hmotný a nehmotný investièní majetek je odepisován úèetnì lineární metodou s dobou odepisování stanovenou v odpisovém plánu úèetní jednotky podle jednotlivých kategorií majetku. Odpisový plán Majetek Doba odepisování (v letech) Budovy 45 Stavby 15 nebo 30 Energetické stroje a zaøízení 15 Pracovní stroje a zaøízení 8 Pøístroje 4 Inventáø 8 Dopravní prostøedky osobní vozy 4 Dopravní prostøedky ostatní 8 Nehmotný investièní majetek 2 78

17 2. Accounting Methods and General Accounting Principles The Company s accounting records are maintained and the financial statements were prepared in accordance with Act No. 563/1991 Coll., on Accounting, the Provision of the Ministry of Finance, which lays down the accounting principles and procedures of accounting for businessmen, and the Provision of the Ministry of Finance, which sets out the contents of the financial statements for businessmen Valuation and Provisioning Policies Tangible and Intangible Fixed Assets Valuation Tangible fixed assets include assets with an acquisition cost greater than CZK 40,000 on an individual basis and an estimated useful life greater than one year. Intangible fixed assets consist of assets with an acquisition cost greater than CZK 60,000 on an individual basis and an estimated useful life greater than one year. Purchased tangible and intangible fixed assets are valued at acquisition cost. Tangible and intangible fixed assets developed internally are valued at direct costs, incidental costs directly attributable to the internal production of the related assets, or alternatively incidental costs of an administrative nature if the production period of the assets exceeds one year. The following tangible and intangible fixed assets are stated at replacement cost: tangible and intangible fixed assets acquired through donation, intangible fixed assets internally produced if replacement cost is lower than internal costs, tangible fixed assets acquired at the end of a financial lease (accounted for by a corresponding entry in the relevant accumulated depreciation account), and assets newly found in accounting (accounted for by a corresponding entry in the relevant accumulated depreciation account). The replacement cost is equal to the cost as determined under Assets Valuation Act No. 151/1997 Coll. Land and works of art owned by the Company are valued at cost. Tangible fixed assets with an estimated useful life greater than one year and an acquisition cost (after January 1, 1998) between CZK 4,999 and CZK 40,000 are treated as low value tangible and intangible fixed assets. Intangible fixed assets with an estimated useful life greater than one year and an acquisition cost lower than CZK 60,000 are expensed in the year of acquisition and includes as Other services. The cost of fixed asset improvements greater than CZK 40,000 increases the acquisition cost of the related fixed asset. Depreciation for Accounting Purposes Tangible and intangible fixed assets are depreciated using the straigh tline method. The depreciation period for each category of assets is as follows: Depreciation plan Assets Depreciation period (in years) Buildings 45 Structures 15 or 30 Power machines and equipment 15 Work machines and equipment 8 Tools 4 Furniture and fixtures 8 Vehicles passenger cars 4 Vehicles other 8 Intangible fixed assets 2 79

18 Hmotný investièní majetek poøízený pøed 1. lednem 1993 je odepisován podle døíve platné vyhlášky. Daòové odpisy pro úèely pøiznání k dani z pøíjmu právnických osob se vypoèítávají podle 31 zákona è. 586/92 Sb., o dani z pøíjmu. Drobný hmotný investièní majetek (DHIM) poøízený do 31. prosince 1997 byl odepsán do nákladù pøi zaøazení do u ívání. Drobný hmotný investièní majetek poøízený po 1. lednu 1998 je úèetnì odepisován podle vnitropodnikové smìrnice. Pøi zaøazení do pou ívání je jednorázovì odepsáno 50 % vstupní ceny. Zbylých 50 % je odepisováno lineárnì poèínaje následujícím rokem po zaøazení. Doba odpisování je rovna dobì ivotnosti pøedmìtu, kterou definuje smìrnice podle jednotlivých kategorií majetku. Úèetní odpisy u DHIM se rovnají daòovým odpisùm. Technické zhodnocení, pokud pøevýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaòovací období èástku Kè, zvyšuje poøizovací cenu investièního majetku. Úèetní jednotka vytvoøila aktivní opravnou polo ku k nabytému majetku v souvislosti s nepenì itým vkladem èásti podniku MORÁVKA CENTRUM, a.s., kterou odepisuje do nákladù pravidelnì po dobu 15 let od nabytí majetku. Úèetní jednotka nevytvoøila opravné polo ky k investiènímu majetku Finanèní investice Ocenìní Cenné papíry a majetkové úèasti se oceòují cenou poøízení. Pøi prodeji èi jiném úbytku jsou oceòovány cenou zjištìnou vá eným aritmetickým prùmìrem. Cenné papíry znìjící na cizí mìnu se ke dni úèetní závìrky oceòují smìnným kurzem Èeské národní banky, platným v den úèetní závìrky. Vzniklý kurzový rozdíl je proúètován do kurzových rozdílù aktivních nebo pasivních. Zpùsob tvorby opravných polo ek Opravné polo ky k finanèním investicím jsou tvoøeny ke dni úèetní závìrky za ka dou jednotlivou dceøinou spoleènost samostatnì. Pøi jejich stanovení je posuzována výše základního jmìní dceøiné spoleènosti, výše podílu mateøské spoleènosti na základním jmìní dceøiné spoleènosti, poøizovací hodnota vkladu vedená v úèetní evidenci, èisté obchodní jmìní pøipadající na podíl mateøské spoleènosti na dceøiné spoleènosti a oèekávaná výše hospodáøského výsledku ke dni úèetní závìrky. Na základì tìchto údajù se stanoví výše opravné polo ky v procentech k poøizovací hodnotì vkladu Zásoby Ocenìní Nakupované zásoby jsou oceòovány poøizovacími cenami. Poøizovací cena zahrnuje cenu poøízení materiálu, celní poplatky, poštovné, avízo, balení a paletování, skladovací poplatky pøi dopravì a dopravné na místo dodání, dodateèné speciální úpravy materiálù. Zásoby vytvoøené vlastní èinností mimo nedokonèenou stavební výrobu se oceòují vlastními náklady, které obsahují pøímé náklady vynalo ené na výrobu nebo jinou èinnost, popøípadì i èást nepøímých nákladù, která se vztahuje k výrobì nebo jiné èinnosti. Výdaje zásob ze skladu a skladová evidence vyu ívá metody prùmìrných cen. Prùmìrná cena se pøepoèítává po ka dém pøírùstku ve skladové evidenci. Nedokonèená stavební výroba je ocenìna v realizaèních cenách a následnì se tato hodnota sni uje o kalkulovaný zisk a správní re ii. Sazby zisku a správní re ie jsou stanoveny individuálnì pro ka dou stavbu. Zpùsob tvorby opravných polo ek k zásobám Opravné polo ky k zásobám se tvoøí na podkladì inventarizací, pøi nich se zjiš ují objemy neupotøebitelných, pøebyteèných a nevy u itelných zásob. Urèí se druhy a objemy tìchto zásob a po oddìlení zásob urèených k likvidaci se vytvoøí podklady pro výpoèet opravné polo ky. Na nevyu itelné èi neupotøebitelné zásoby se tvoøí opravná polo ka ve výši 100 % poøizovací ceny zásob. 80

19 Tangible fixed assets acquired prior to January 1, 1998 are depreciated based on the Company's previous accounting policies for depreciation. Tax depreciation is calculated in compliance with s. 31 of the Income Taxes Act No. 586/92 Coll. Low value tangible fixed assets acquired prior to December 31, 1997, were immediately expensed. Low value tangible fixed assets acquired after January 1, 1998, are depreciated as stipulated in the Company's accounting policies ( Internal Guidelines ) concerning low value tangible fixed assets, whereby 50% of the cost is depreciated when the asset is brought into use and the remaining 50% is depreciated on a straight line basis in subsequent years. The depreciation period equals the estimated useful life set out in the Internal Guidelines for individual categories of assets. Low value tangible fixed assets are depreciated on the same basis for both accounting and tax purposes. Technical improvements, if exceeding the aggregate amount of CZK 40,000 for individual assets during the accounting period, increase the acquisition cost of fixed assets. The Company recorded goodwill in connection to the non cash investment in a portion of the business, MORÁVKA CENTRUM, a.s. Goodwill is amortized on a straight line basis over 15 years. The Company made no provisions for fixed assets Financial Investments Valuation Securities and ownership interests are carried at acquisition cost. Upon a sale or any other disposal they are valued at cost determined by the weighted arithmetic average. Securities denominated in foreign currencies are translated at the balance sheet date using the exchange rate of the Czech National Bank ( CNB ) as of the transaction date. Foreign exchange rate gains or losses are charged to the foreign exchange losses or gains accounts. Creation of Provisions Provisions for financial investments are made on an individual basis for each subsidiary, as of the balance sheet date. The provisions consider: the amount of the subsidiary s share capital, the Company s ownership interest, the cost of the investment as stated in the balance sheet, and the proportionate book value of the Company's investment in the subsidiary and the estimated net profit or loss for the period. In addition, the provisions reflect the subsidiary's expected development in future periods Inventory Valuation Purchased inventory is valued at acquisition costs. Acquisition cost includes the purchase price of material and incidental acquisition costs such as custom fees, postage, packaging, storage cost during transportation, freight costs and additional specific costs related to the inventory. Inventory internally produced, except for construction work in progress, is valued at direct costs of production, and the portion of indirect costs related to production. The average pricing method is used to release inventory from the warehouse and in the inventory records. The average cost is recomputed for each addition to inventory. Construction work in progress is recorded at realizable value reduced by the calculated profit and overhead expenses. Profit and overhead expense rates are separately established for each construction project. Creation of Provisions for Inventory Provisions for inventory are made with reference to inventory counts whereby the quantity of excessive, obsolete and slow moving inventory is ascertained. The types and quantities of these inventories are determined, and after separating the inventory to be disposed, the Company prepares supporting documentation to calculate provisions against inventory. The listing of classified inventory is provided for in the amount of 100% of cost at the division level. 81

20 Pohledávky Zpùsob tvorby opravných polo ek Daòovì uznatelné opravné polo ky se tvoøí v souladu se zákonem o rezervách è. 593/92 Sb. Tvorba opravných polo ek vychází z analýzy èasové struktury jednotlivých pohledávek, zpùsobu øešení (soud) a stavu dlu níka (likvidace, konkurz). Opravné polo ky úèetní se tvoøí na základì získaných informací (zmìna sídla spoleènosti, nedosti nost statutárních orgánù, nedoruèitelnost platebního rozkazu apod.) nad rámec zákona o rezervách. Výše tvoøené opravné polo ky je individuální s ohledem na velikost dluhu, charakter investora, pøedcházející platební morálku, dobu splatnosti, míru vymahatelnosti, aj Úvìry Úvìry jsou sledovány v nominální hodnotì. Za krátkodobý úvìr se pova uje i èást dlouhodobých úvìrù, která je splatná do jednoho roku od data úèetní závìrky Rezervy Úèetní jednotka má vypracovanou metodiku na tvorbu zákonných rezerv na opravy hmotného majetku. Ostatní rezervy jsou tvoøeny na záruèní opravy a jiná podnikatelská rizika. Spoleènost rovnì tvoøí rezervy na kurzové ztráty. Zpùsob vytváøení rezerv je upraven vnitropodnikovou smìrnicí. Rezervy na záruèní opravy jsou tvoøeny s pøeklenutím k nákladùm spojeným s povinností smluvních oprav vad díla po dobu trvání záruèní doby pøedaných stavebních dodávek. Výše rezervy se tvoøí individuálnì podle charakteru stavební dodávky. Rezervy na kurzové ztráty se tvoøí na ztráty vzniklé z kurzových rozdílù k neuhrazeným pohledávkám a závazkùm vyjádøeným v cizí mìnì, vyúètovaným ke dni úèetní závìrky. Pro pøepoèet se pou ívá kurz Èeské národní banky k datu 31. prosince. Rezerva na kurzové ztráty není tvoøena na pohledávky, ke kterým jsou tvoøeny opravné polo ky Pøepoèet údajù v cizích mìnách na èeskou mìnu Majetek a závazky vyjádøené v cizí mìnì se pøepoèítávají na èeskou mìnu smìnným kurzem vyhlašovaným ÈNB. Úèetní operace provádìné bìhem roku vèetnì majetku a závazkù jsou úètovány pevným (stálým) kurzem. Pevný kurz je stanoven k 1. lednu a k 1. èervenci úèetního období a má platnost po celé pololetí. Výjimku tvoøí zápoèty pohledávek a závazkù v cizích mìnách, které se pøepoèítávají na èeskou mìnu kurzem ÈNB k datu uskuteènìní zápoètu. Pohledávky, závazky, úvìry, finanèní výpomoci a finanèní investice v cizí mìnì jsou k datu úèetní závìrky pøepoèteny podle platného kurzu vyhlášeného ÈNB k tomuto datu. Zjištìné kurzové rozdíly jsou proúètovány na kurzové rozdíly aktivní a pasivní. Na nerealizované kurzové ztráty jsou vytvoøeny rezervy na kurzové ztráty. Finanèní majetek v cizí mìnì je k datu úèetní závìrky pøepoèten podle platného kurzu vyhlášeného ÈNB k tomuto datu. Zjištìné kurzové rozdíly jsou proúètovány do finanèních nákladù nebo výnosù Finanèní pronájem s následnou koupí najaté vìci Celková hodnota finanèního pronájmu s následnou koupí (finanèní leasing) je èasovì rozlišena a rozpouštìna po dobu pronájmu do nákladù. Celkový závazek z leasingu je postupnì sni ován v souladu s úhradami. Pøehled o celkové výši závazku je veden v podroz vahové evidenci Danì Daòové odpisy investièního majetku Pro úèely výpoètu daòových odpisù je pou ita lineární metoda odepisování. Odlo ená daò Odlo ená daò je vypoètena z rozdílu mezi úèetními a daòovými zùstatkovými cenami investièního majetku za pou ití sazby danì z pøíjmù platné pro následující úèetní období. 82

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

US GAAP / IFRS. Robert Mládek

US GAAP / IFRS. Robert Mládek Robert Mládek Introduction... 3 Framework Based Teaching... 3 Statutory Standards ( National GAAP ) Versus IFRS/US GAAP... 5 The accounting equation... 6 Recognition in more detail... 7 Conceptual Framework...

Více

výroèní zpráva / annual report

výroèní zpráva / annual report výroèní zpráva / annual report 2000 Firma S Brno, a.s. podporuje rùzné druhy neziskových spoleèensky prospìšných aktivit. Mezi nì patøí i dlouhodobá spolupráce s dìtským Bezbarierovým centrem volného èasu

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit )

Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit ) Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit ) Česky Anglicky Poznámka Akcie Share, stock (USA) Akciová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. 2 OBSAH TABLE OF CONTENTS 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2 Profil společnosti 5 3 Hlavní úspěchy roku 2013 8 4 Vedení společnosti

Více

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020 O b s a h C O N T E N T S Základní údaje o společnosti Základní kapitál Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci Organizační struktura Členství v jiných osobách Profil společnosti Shrnutí roku

Více

Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka

Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka 1 Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Obchodní jméno/ Business

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 1 Obsah /Content 1. Obsah... 4 2. Úvodní slovo... 5 3. Údaje o společnosti...14 4. Finanční výsledky...23 5. Auditorská zpráva...31 6.

Více

V roënì zpr va Annual Report

V roënì zpr va Annual Report V roënì zpr va Annual Report Content Základní údaje o společnosti..............................3 Zpráva představenstva o činnosti Software602 a. s. v roce...4 Prognóza pro roky 2002-2003..............................5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 2010 Výroční zpráva / Annual Report 2010 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2010 2009 Bilanční suma 103 035 100 840 Základní kapitál 750 750 Zisk

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T 2 0 0 2 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O S P O L E Č N O S T I Obchodní jméno: Software602 a. s. Základní jmění: 51 mil KČ Sídlo: Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4 IČO: 63 07 82 36 ISIN: CZ0009092300 Představenstvo:

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více