Poradenství pro Zprostředkující subjekt OPŽP v rámci implementace podmínek Přílohy č. 7 PD OPŽP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poradenství pro Zprostředkující subjekt OPŽP v rámci implementace podmínek Přílohy č. 7 PD OPŽP"

Transkript

1 Kontaktní osoba: Ivana Weberová / Tomáš Mikulecký Tel.: / / Fax: Datum: Č.J.: SFZP /2013 Číslo VZ: 26/2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ).Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci nadlimitní veřejné zakázky podle zákona. Název veřejné zakázky Poradenství pro Zprostředkující subjekt OPŽP v rámci implementace podmínek Přílohy č. 7 PD OPŽP Identifikační údaje zadavatele: Název: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: Adresa sídla: Kaplanova 1931, Praha 11 Chodov, PSČ Kontaktní a korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Ing. Radka Bučilová, pověřena řízením SFŽP ČR 1. PŘEDMĚT SMLOUVY 1.1 Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy podle 10 zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem je poskytování poradenských služeb, které budou zajišťovány zejména v následujících oblastech: a) poradenská podpora pro jednotlivé projekty průběžné konzultace ohledně nastavení provozní situace, zajištění poradenské podpory související s posouzením úpravy provozních smluv předložených v souvislosti se žádostí o dotaci a nových výběrových řízení souvisejících s výběrem provozovatele vodohospodářské infrastruktury dle podmínek Přílohy č. 7 PD OPŽP, zavádění finančního modelu pro smíšené společnosti a finančního modelu pro tzv. služební provozní smlouvy, podporu při praktickém zavádění finančních nástrojů pro oddílný model provozování u projektů, kde byla do provozních smluv použita odkladná účinnost jejich použití, posuzování tzv. obcházení podmínek přijatelnosti, zajišťování ostatních průběžných konzultací, Stránka 1 z 11

2 b) poradenská podpora související s použitím, správou a údržbou finančních nástrojů a Praktické příručky a souvisejících metodických dokumentů - průběžnou správu a údržbu existujících finančních nástrojů včetně manuálů, textů platebních mechanismů (aktualizace finančních nástrojů o nová vstupní data, nikoli však metodická změna finančních nástrojů), - správa a údržba Praktické příručky, - průběžnou aktualizaci kontrolních listů pro nové i stávající provozní smlouvy a kontrolních listů pro výběr provozovatele VH infrastruktury (zadávací a koncesní řízení), - správa a údržba ostatních metodických dokumentů, c) průběžná školení pro SFŽP ČR a konečné příjemce v oblasti implementace Přílohy č. 7 PD OPŽP - školení zaměřené na výklad, praktické použití metodických dokumentů a finančních nástrojů jakožto prováděcích předpisů Přílohy č. 7 PD OPŽP, d) ad-hoc poradenství dle aktuálních potřeb zadavatele - administrativní řízení projektu, - ostatní ad-hoc poradenství. Poradenství žadatelům o dotaci bude vždy poskytováno v součinnosti se zadavatelem, dodavatel nebude poskytovat poradenství konečným příjemcům bez účasti a vědomí zadavatele. 1.2 Poradenské služby budou poskytoványza nabídnutou cenu za jeden projekt s tím, že další poradenské služby budou poskytovány na základě hodinové sazby. 1.3 Předmět zakázky je financován z projektu Technické asistence Operačního programu Životní prostředí. 1.4 Klasifikace předmětu zakázky: Sluţby Název CPV Obchodní a podnikové poradenství Finanční poradenství Poradenství v oblasti čištění odpadních vod Poradenské a konzultační inženýrství Právní služby Doba a místo plnění veřejné zakázky: Předpokládané zahájení poskytování služeb: březen 2013 Ukončení poskytování služeb: říjen Předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky je: Dle bodu 1.1 a) zadávací dokumentace: cca 184 projektů k posouzení úpravy provozní smlouvy a výběrového řízení na nového provozovatele; max hodin ostatních poradenských služeb dle bodu 1.1 a) zadávací dokumentace. Stránka 2 z 11

3 Dle bodu 1.1 b) zadávací dokumentace: max hodin poradenských služeb; Dle bodu 1.1 c) zadávací dokumentace: max. 500hodin služeb. Dle bodu 1.1 d) zadávací dokumentace: max. 500hodin poradenských služeb. 1.7 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez opce je ,- Kč bez DPH. Zadavatel stanovil tuto předpokládanou hodnotu na základě následující kalkulace: 184 projektů k posouzení úpravy provozní smlouvy nebo výběrového řízení na nového provozovatele x ,- Kč bez DPH hodin služeb x 1700,- Kč bez DPH. 1.8 Zadavatel si vyhrazuje právo rozšířit požadované službyv případě potřeby způsobené např. vyhlášením další výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP či využitím zásobníku projektů o 30 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky, čemuž odpovídá dalšíchcca 55projektů k posouzení a cca 1385hodin poradenských služeb,přičemž uchazeč je povinen v takovém případě zadavateli tyto služby nabídnout za stejných či lepších podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci a za stejnou či nižší cenu za projekt, kterou uchazeč uvede ve své nabídce. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky při využití opčního práva je ,- Kč bez DPH. 1.9 Poradenská činnost bude poskytována na území České republiky, místem předání jednotlivých plněníje pracoviště zadavatele: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ: Místo plnění díla bude převážně sídlo dodavatele, část aktivit bude vykonávaná na pracovišti zadavatele, příp. jiném místě specifikovaném zadavatelem. 2. POŢADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 2.1 Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladůdodavatele dle ustanovení 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) a k) zákona způsobem dle 53 odst. 3 písm. a) až d) zákona. Dle 53 odst. 3 zákona dodavatel prokazuje: splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů, splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 odst. 1 písm. f) zákona předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení, splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 odst. 1 písm. h) zákona předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce, splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) ažk) zákona formou čestného prohlášení a předložením příslušných seznamů. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí být k poslednímu dni,ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 2.2 Zadavatel požaduje prokázání následujících profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele v rozsahu dle ustanovení 54 zákona, a to: splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 54 písm. a) zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm zájemce zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence (je-li v ní zájemce zapsán), Stránka 3 z 11

4 2.2.2 splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 54 písm. b) zákona předložením výpisu ze živnostenského rejstříku, jež bude obsahovat živnostenská oprávnění pokrývající celý předmětzakázky, nakterou podává uchazeč nabídku (tj. zejména technické a finanční poradenství), splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 54 písm. d) zákona předložením osvědčení o autorizaci dle 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo jiné ekvivalentní osvědčení. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splněníkvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Dodavatelé mohou základní a profesní kvalifikační předpoklady splnit dle 127 odst. 1 písm. b) zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popř. dle 133 a násl. zákona certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů, a to v rozsahu údajů v něm uvedených. 2.3 Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 56 odst. 2 zákona. Dodavatel k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předloží: podle ustanovení 56 odst. 2 písm. a) zákona seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; Rozsah požadovaných informací: Dodavatel doloží seznam všech zakázek, které realizoval on nebo jeho subdodavatelé, jimiž přímo nebo nepřímo prokazuje kvalifikaci v oboru vodovodů a kanalizací a uvede: - název zakázky, - hodnota zakázky, - termín poskytování, - název klienta, - rámcový popis poskytovaných služeb. Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Dodavatel doloží seznam poskytnutých služeb formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, jehož přílohou musí být: a) osvědčení vydané veřejným zadavatelem (objednatelem), pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, osvědčení objednatele musí být vždy podepsáno osobou oprávněnou jednat za objednatele, b) osvědčení vydané jinou osobou (objednatelem), pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, osvědčení objednatele musí být vždy podepsáno osobou oprávněnou jednat za objednatele nebo c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: Dodavatel předloží reference o následujících realizovaných tj. ukončených či probíhajících významných službách v posledních třech letech, a to: a) Minimálně 2 reference o realizaci významné služby, jejímž předmětem bylo posouzení správnosti realizace projektů financovaných z veřejných rozpočtů každá v minimální hodnotě ,- Kč bez DPH. b) Minimálně 1 reference o realizované významné službě, jejímž předmětem bylo zpracování dokumentace výběrového řízení v sektoru životního prostředí včetně návrhu smlouvy, v hodnotě min ,- Kč bez DPH. c) Minimálně 1 reference o realizované významné službě, jejímž předmětem bylo zpracování zadávací/koncesní dokumentace pro výběrové řízení na provozovatele v oboru vodovody a kanalizace, kde hodnota infrastrukturního majetku zahrnutého do provozní smlouvy byla v celkové hodnotě min. Stránka 4 z 11

5 ,- Kč bez DPH (hodnota infrastruktury dle Metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací ceny objektů pro VÚME). d) Minimálně 1 reference o realizované významné službě, jejímž předmětem bylo poskytování technického poradenství v oboru vodovodů a kanalizací v hodnotě min ,-Kč bez DPH e) Minimálně 1 reference o realizované významné službě, jejímž předmětem bylo poskytování technického poradenství v oboru vodovodů a kanalizací, v hodnotě min ,- Kč bez DPH. V předloženém seznamu poskytovaných služeb musí být rovněž uveden kontakt naodpovědnou osobu objednatele, která může potvrdit údaj o tom, zda byly službyprovedeny řádně, odborně a v požadovaném rozsahu podle ustanovení 56 odst. 2 písm. e) zákona osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb. Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Dodavatel předloží soubor strukturovaných profesních životopisů všech členů týmu odpovědných za poskytování příslušných služeb, který bude zejména obsahovat: jméno, příjmení osoby, údaj o zaměstnavateli, popř. IČ osoby základní identifikační údaje člena týmu, údaj o dosaženém vzdělání, údaj o jazykových znalostech člena týmu, údaj o členství v odborných sdruženích a organizacích, údaj o délce praxe člena týmu, přehled dosažené kvalifikace a praxe k předmětu veřejné zakázky. Seznam členů týmu, který bude obsahovat následující údaje: označení členů týmu, přičemž u každého člena týmu bude uvedeno, zda se jedná o projektového manažera seniora, finančního experta seniora nebo juniora, mezinárodního oborového experta seniora, oborového experta seniora nebo juniora a právního experta seniora nebo juniora a současně bude označena osoba, která bude vedoucím týmu uchazeče, vztah jednotlivých členů týmu, základní popis funkce jednotlivých členů týmu při plnění veřejné zakázky. Z profesních životopisů předložených za jednotlivé členy týmu dodavatele musí být zřejmé splnění všech požadavků zadavatele uvedených níže pro jednotlivé členy týmu. Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: Zadavatel požaduje, aby tým osob odpovědných za poskytování příslušných služeb tvořili alespoň: a. Projektový manažer senior, b. Finanční expert - senior, c. Finanční expert - junior 2x, d. Oborový expert - senior (problematika oboru vodovodů a kanalizací) 2x, e. Oborový expert - junior (problematika oboru vodovodů a kanalizací) 2x. f. Právní expert - senior 1, g. Právní expert - senior 2, h. Právní expert - junior. Pozice v týmu: Počet: Poţadavky zadavatele: Projektový manažer senior 1 - absolvent vysoké školy technického nebo ekonomického zaměření - zkušenost postupy v oblasti veřejných financí - účast alespoň na jedné z referenčních služeb dle bodu a) až e) Stránka 5 z 11

6 Finanční expert senior Finanční expert junior Oborový expert senior Oborový expert junior Právní expert senior 1 Právní expert senior 2 Právní expert junior absolvent vysoké školy technického nebo ekonomického zaměření; - prokazatelná zkušenost v oblasti znalosti kontrolních postupů v oblasti veřejných zakázek a uznatelnosti výdajů min. 5 let - účast alespoň na jedné z referenčních služeb dle bodu a) až e) - absolvent vysoké školy technického nebo ekonomického zaměření; - prokazatelná zkušenost v oblasti znalosti kontrolních postupů v oblasti veřejných zakázek a uznatelnosti výdajů min. 1 rok - absolvent vysoké školy; - min. 5let praxe v oblasti oboru vodovodů a kanalizací; - účast alespoň na jedné z referenčních služeb dle bodu a) až e) - absolvent vysoké školy technického zaměření; - min. 3 let praxe v oblasti oboru vodovodů a kanalizací; - absolvent vysoké školy právního zaměření; - min. 5 let praxe v oblasti veřejných zakázek a koncesí, veřejné podpory; - účast alespoň na jedné z referenčních služeb dle bodu a) až e) - absolvent vysoké školy právního zaměření; - min. 5 let praxe s poskytováním právních služeb v oblasti životního prostředí; - účast alespoň na jedné z referenčních služeb dle bodu a) až e) - absolvent vysoké školy právního zaměření; - min. 3 roky praxe s poskytováním právních služeb v oblasti v oboru životního prostředí. 2.4 V případě pravosti dokladů, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů, se postupuje podle 57 odst. 1 zákona. 2.5 Pokud má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem je podána společná nabídka, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. 3. POŢADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 3.1 Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce a v závazném návrhu smlouvy uvedl maximální nepřekročitelnou cenu za předmět plnění podle čl. 1.1 této zadávací dokumentace, a to v následujícím členění: a) cenu poradenství za jeden projekt výběrového řízení na nového provozovatele; b) cenu poradenství za jeden projekt při úpravě provozní smlouvy; c) cenu za jednu (1) hodinu dalších služeb (tj. ostatních poradenských služeb k projektům dle bodu 1.1 a) této zadávací dokumentace mimo projekty s výběrovým řízením na nového provozovatele nebo projekty s úpravou provozní smlouvy, poradenských služeb dle bodu 1.1 b) této zadávací dokumentace, poradenských služeb dle bodu 1.1 c) této zadávací dokumentace a poradenských služebdle bodu 1.1 d) této zadávací dokumentace) Uvedené jednotkové ceny budou vyčísleny jako průměrná cena za všechny členy v týmu uchazeče Ceny budou uvedeny jako ceny bez DPH, částka DPH a ceny s DPH. Uchazeči nabídnuté ceny budou závazné (nejvýše přípustné) po celou dobu trvání smlouvy. Stránka 6 z 11

7 4. POŢADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 4.1 Dodavatel je povinen v nabídce uvést informace a skutečnosti vyplývající ze zákona. 4.2 Dodavatel je povinen v nabídce dále uvést, kterou část veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a uvést identifikační údaje každého subdodavatele.dodavatel je v takovém případě povinen předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky. 4.3 Zadavatel požaduje, aby uchazeči v rámci nabídky předložili podepsaný a vyplněný návrh smlouvy s tím, že: a) Uchazeč není oprávněn v závazném vzoru smlouvy měnit žádná ustanovení. b) Uchazeč je povinen vyplnit ta ustanovení závazného vzoru smlouvy, která jsou označena jako vyplní uchazeč. Jedná se o následující ustanovení vzoru smlouvy: identifikace uchazeče adresa pro doručování cena předmětu smlouvy aj. vyznačené položky 4.4 Dodavatelé jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem: 1) krycí list nabídky (dle závazného vzoru), 2) čestné prohlášení o splnění kvalifikace(dle závazného vzoru), 3) doklady k prokázání splnění kvalifikace, 4) doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy jednat jménem nebo za uchazeče, 5) nabídková cena, 6) návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče (dle závazného vzoru), 7) případné další dokumenty. 4.5 Všechny listy nabídky musí být číslovány vzestupnou číselnou řadou a musí být zajištěnyproti manipulaci (svázány a na přelepu svázání opatřeny razítkem a podpisemuchazeče). 4.6 Výběrem nabídky na základě návrhu na uzavření smlouvy uvedené v nabídce nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě dále jednat a upřesnit její konečné znění v souladu se zákonem. 4.7 Nabídka bude předložena v českém jazyce ve dvojím písemném vyhotovení (1x originál, 1x prostákopie) a 1x v elektronické podobě na CD/DVD v uzavřené neporušené obálce označené viditelně Nabídka Poradenství pro Zprostředkující subjekt OPŽP v rámci implementace podmínek Přílohy č. 7 PD OPŽP - NEOTEVÍRAT, na níž bude uvedena kontaktní adresa uchazeče. 4.8 Nabídka musí být doručena ve lhůtě pro podání nabídek (osobně kurýrní službou nebo poštou) do podatelny zadavatele, která je v kanc. č ve čtvrtém patře budovy na adrese Olbrachtova 2006/9, , Praha Při nesplnění podmínek uvedených v tomto článku bude nabídka dodavatele vyřazena a dodavatel bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. 5. DALŠÍ POŢADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 5.1 Součástí nabídky musí být rovněž: Stránka 7 z 11

8 1) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či jiném obdobném poměru u zadavatele, 2) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, 3) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, a 4) prohlášení uchazeče, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit předmět veřejné zakázky. 6. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 6.1 Nabídky budou hodnoceny podle základního kritéria ekonomické výhodnosti, a to níže popsaným způsobem.hodnocení nabídek bude provedeno bodovací metodou. Bodové hodnocení provede hodnotící komise v souladu se svým jednacím řádem podle následujících pravidel: 6.2 Zadavatel stanovil následující hodnotící kritéria včetně vah: a) Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH - 80 % b) Odborná úroveň zpracování organizačního a technického zajištění veřejné zakázky - 20 % 6.2.1V rámci hodnotícího kritéria Výše nabídkové ceny dle bodu 6.2 a)zadavatel stanovil jednotlivá dílčí subkritéria a přiřadil jim následující váhy: a) cena poradenství za jeden projekt výběrového řízení na nového provozovatele váha 55 % b) cena poradenství za jeden projekt při úpravě provozní smlouvy váha 10 % c) cenu za jednu (1) hodinu dalších služeb váha 35% Ad a) V rámci tohoto subkritéria bude hodnocena jednotková nabídková cena poradenství za jeden projekt výběrového řízení na nového provozovateledle bodu 3.1 a) zadávací dokumentace. Maximální počet bodu činí 100, tímto počtem bodů bude hodnocena vždy nejvýhodnější nabídka (nejnižší nabídková cena). Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. Ad b) V rámci tohoto kritéria bude hodnocena jednotková nabídková cena poradenství za jeden projekt při úpravě provozní smlouvy dle bodu 3.1 b) zadávací dokumentace. Maximální počet bodu činí 100, tímto počtem bodu bude hodnocena vždy nejvýhodnější nabídka (nejnižší nabídková cena). Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. Ad c) V rámci tohoto kritéria bude hodnocena jednotková nabídková cena za jednu (1) hodinu dalších poradenských služeb dle bodu 3.1 c) zadávací dokumentace. Maximální počet bodu činí 100, tímto počtem bodu bude hodnocena vždy nejvýhodnější nabídka (nejnižší nabídková cena). Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. Po přidělení bodů v rámci subkritérií budou provedeny následující kroky: (i) (ii) (iii) počet bodů přidělených v rámci prvního dílčího subkritéria (nabídková cena poradenství za jeden projekt výběrového řízení na nového provozovatele) bude vynásoben váhou dílčího kritéria 0,55(55%), počet bodů přidělených v rámci druhého dílčího subkritéria (nabídková cenaporadenství za jeden projekt při úpravě provozní smlouvy) bude vynásoben váhou dílčího kritéria 0,1 (10%), počet bodů přidělených v rámci třetího dílčího subkritéria (nabídková cena jedné hodiny dalších Stránka 8 z 11

9 poradenských služeb) bude vynásoben váhou dílčího kritéria 0,35 (35%), Následně bude sečten počet bodů přidělených jednotlivým nabídkám v rámci výše uvedených subkritérií a tento součet bude vyjadřovat hodnocení dané nabídky v rámci hodnotícího kritéria výše nabídkové ceny Uchazeč je povinen vložit do své nabídky návrh organizačního a technického zajištění veřejné zakázky a specifikace předmětu plnění veřejné zakázky pro účely hodnotícího subkritéria dle bodu 6.2 b). V rámci hodnotícího kritéria Odborná úroveň zpracování organizačního a technického zajištění veřejné zakázky dle bodu 6.2 b) by měl uchazeč prokázat svou celkovou připravenost pro zahájení poskytování poradenských služeb v předmětné oblasti implementace podmínek Přílohy č. 7 PD OPŽP. Pro zadavatele je důležitá dobrá orientace v problematice aplikace podmínek Přílohy č. 7 PD OPŽP a souvisejících metodických dokumentech zveřejněných na webových stránkách OPŽP (sekce dokumenty ke stažení/specifické předpisy) pro zajištění bezproblémového navázání poradenských služeb v předmětné oblasti. Návrh řešení požadavků dle bodu 6.2 b) nesmí přesáhnout 10 normostran textu (jedna normostrana představuje rozsah 1800 znaků včetně mezer). V rámci tohoto hodnotícího kritéria bude hodnocena zadavatelem kvalita nabízeného plnění zejména na základě: komplexnosti a kvality zpracování organizačního a technického zajištění veřejné zakázky; hodnocen bude rozsah navrhované metodiky organizačního a technického zajištění kontroly veřejné zakázky a její inovativnost ve vazbě na proces zajištění implementace podmínek Přílohy č. 7 PD OPŽP z hlediska obsahu ve vztahu k zadání podle bodu 1 zadávací dokumentace. Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, kde bude nejkomplexněji rozpracován proces organizace a techniky zajištění kontroly veřejné zakázky. 25 % odborné úrovně zpracovaného návrhu realizace zakázky a zpracovaných výstupů; hodnocena bude celková provázanost navrhovaného způsobu zpracování, ověřování, hodnocení a závěrečných doporučení. Uchazeč může např. navrhnout strukturu textových výstupů předávaných zadavateli v případě posouzení úprav stávajících provozních smluv, nebo posouzení podkladů (koncesní/zadávací dokumentace) pro výběrové řízení na provozovatele v rámci projektů předložených do Prioritní osy 1 OPŽP. Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, kde bude kladen největší důraz na hloubku a míru detailu navrhovaného řešení. 25% návrhu postupů a prostředků realizace zakázky z obsahového a časového hlediska; hodnoceny budou způsoby a prostředky používané k zhodnocení realizace veřejné zakázky.uchazeč např. může navrhnout podněty k zefektivnění procesu kontroly podkladů pro zahájení výběrového řízení na provozovatele a rychlejšího dosažení souladu koncesní/zadávací dokumentace pro výběr nového provozovatele s podmínkami Přílohy č. 7 PD OPŽP. Jako nejvhodnější bude vyhodnocena ta nabídka, která bude zahrnovat takové prostředky a způsoby, které nejefektivněji a nejreálněji zhodnotí proces realizace veřejné zakázky, na základě kterého dojde k vyplnění checklistů (zveřejněny na webových stránkách OPŽP viz a viz úroveň specifikace potenciální rizik a plán jejich řízení v rámci realizace veřejné zakázky; hodnoceno bude zapracování části týkající se možných problémů, které se mohou objevit v průběhu realizace zakázky a návrhy na jejich řešení. Jako nejvhodnější bude hodnocena ta nabídka, ve které 25% Stránka 9 z 11

10 uchazeč definuje nejdůležitější možná rizika a zároveň navrhne nejefektivnější způsoby jejich odstranění. Nabídky budou hodnoceny v rámci každého dílčího subkritéria. Maximální počet bodů činí 100, tímto počtem bodu bude hodnocena vždy nejlépe hodnocená nabídka (s ohledem na požadavky hodnocení kvality viz výše). Tímto počtem bodu bude hodnocena vždy nejlépe hodnocená nabídka (s ohledem na požadavky hodnocení kvality viz výše). Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která bude vyjadřovat poměr kvality vzhledem k nejvhodnější nabídce. Po přidělení bodů v rámci subkritérií budou provedeny následující kroky: i. počet bodů přidělených v rámci prvního dílčího subkritéria (komplexnosti a kvality zpracování organizačního a technického zajištění veřejné zakázky) bude vynásoben váhou dílčího kritéria 0,25 (25%), ii. iii. iv. počet bodů přidělených v rámci prvního dílčího subkritéria (odborné úrovně zpracovaného návrhu realizace zakázky a zpracovaných výstupů) bude vynásoben váhou dílčího kritéria 0,25 (25%), počet bodů přidělených v rámci prvního dílčího subkritéria (návrhu postupů a prostředků realizace zakázky z obsahového a časového hlediska) bude vynásoben váhou dílčího kritéria 0,25 (25%), počet bodů přidělených v rámci prvního dílčího subkritéria (úroveň specifikace potenciální rizik a plán jejich řízení v rámci realizace veřejné zakázky) bude vynásoben váhou dílčího kritéria 0,25 (25%). 25% Následně bude sečten počet bodů přidělených jednotlivým nabídkám v rámci výše uvedených subkritérií a tento součet bude vyjadřovat hodnocení dané nabídky v rámci hodnotícího kritéria Odborná úroveň zpracování organizačního a technického zajištění veřejné zakázky. 6.3 Sestavení celkového pořadí nabídek: Celkové hodnocení provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle hodnotících kritérií vynásobí příslušnou vahou daného hodnotícího kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší vážené bodové hodnoty. Hodnocení bude provedeno matematickou metodou v jedné tabulce. V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu (nabídková cena). V případě mimořádně nízké nabídkové ceny bude zadavatel postupovat v souladu s 77 odst. 1 zákona. 7. LHŮTY 7.1 Lhůta pro podání nabídek končí dne ve 12:00hod. 7.2 Otevírání obálek se uskuteční dne ve 13:00 hod. Místem otevírání obálek je pracoviště zadavatele, a to Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ: Zadávací lhůta trvá 90 dnů. 8. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 8.1 Zadavatel v souladu s ustanovením 70 zákona nepřipouští variantní řešení. Stránka 10 z 11

11 9. PRÁVA ZADAVATELE 9.1 Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. 9.2 Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit ve spolupráci s vybraným uchazečem smluvní ustanovení výslovně neuvedená v těchto zadávacích podmínkách. 9.3 Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem a oznámením o veřejné zakázce. 9.4 Zadavatel si vyhrazuje uplatnit opční právo v souladu s ustanovením 99 zákona, a to z důvodu zvýšení předpokládaného počtu posuzovaných projektů. Opční právo bude zadavatelem využito v souladu s 99 odst. 5 zákona po vyčerpání finanční částky stanovené ve smlouvě jako cena za předmět plnění uzavřené s vítězem, resp. vítězi této veřejné zakázky. Opční právo musí být využito v souladu s čl. 1.8 této zadávací dokumentace v době realizace předmětu veřejné zakázky bez využití opčního práva. 10. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 10.1 Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávací dokumentaci pouze na základě písemné žádosti v souladu s ustanovením 49 odst. 1 zákona Prohlídka místa plnění se s ohledem na charakter veřejné zakázky nekoná. 11. PŘÍLOHY 11.1 Krycí list nabídky 11.2 Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 11.3 Návrh smlouvy na plnění zakázky Stránka 11 z 11

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Právní služby související s přípravou a vyjednáváním smluv o prodeji jednotek přiděleného množství (AAUs)

Právní služby související s přípravou a vyjednáváním smluv o prodeji jednotek přiděleného množství (AAUs) Kontaktní osoba: Eva Freylichová / David Čada Tel.: 267 994 287 / 267 994 475 E-mail: eva.freylichova@sfzp.cz / david.cada@sfzp.cz Datum: 15. 9. 2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek / Jana Lánská Tel.: 267 994 410 / 267 994 310 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz / jana.lanska@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Odborné právní poradenství pro program Zelená úsporám

Odborné právní poradenství pro program Zelená úsporám Kontaktní osoba: Lenka Čejchanová Tel.: 267 994 262 Fax: 272 936 597 E-mail: Lenka.cejchanova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné právní poradenství pro program Zelená úsporám Zadávací dokumentace dle

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek Tel.: 267 994 410 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Název

Více

Personální audit pro Státní fond životního prostředí ČR

Personální audit pro Státní fond životního prostředí ČR Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Personální audit pro Státní fond životního prostředí ČR Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Zajištění záručního a pozáručního servisu služebních vozů Škoda užívaných SFŽP ČR v Praze

Zajištění záručního a pozáručního servisu služebních vozů Škoda užívaných SFŽP ČR v Praze Kontaktní osoba: Radim Ševčík, Barbora Maříková Tel./fax: 267 994 153, 267 994 163 E-mail: zakazky@sfzp.cz Č. j.: SFZP 082459/2015 Č. VZ: 01/2015 Systémové č. VZ: P15V00000756 Datum: 26. 5. 2015 ZADÁVACÍ

Více

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21 Kontaktní osoba: Lucie Barešová Tel.: 267 994 392 Fax: 272 936 597 E-mail: Č.j.: Č. VZ: lucie.baresova@sfzp.cz SFZP 105518/2013 11/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Lenka Brandtová Telefon: 267 994 500 Fax: 272 936 597 E-mail: lenka.brandtova@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Pavel Komárek, Kateřina Vargová Telefon: 267 994 301 Fax: 272 936 383 E-mail: Pavel.komarek@sfzp.cz Katerina.vargova@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ), k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst.

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ), k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. Kontaktní osoba: Jan Sůva Tel./fax: 267 994 333 E-mail: jan.suva@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ), k veřejné zakázce malého

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rámcová smlouva na dodavatele tiskařských služeb v roce 2008 náklad nad 500

Více

Snižování energetické náročnosti budov se zaměřením na rekonstrukce v památkově cenných oblastech

Snižování energetické náročnosti budov se zaměřením na rekonstrukce v památkově cenných oblastech Kontaktní osoba: Karel Jech Tel.: 267 994 348 Fax: 272 936 383 E-mail: karel.jech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Snižování energetické náročnosti budov se zaměřením na rekonstrukce v památkově cenných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: č.j. SFZP 29. 3. 2012 076172/2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Identifikační údaje zadavatele Organizace: Státní fond životního prostředí České republiky

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: 27.2.2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Tel.: 267 994 412 Fax: 272 936 597 E-mail: lucie.cermakova@sfzp.cz

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky obuvi je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Kontaktní osoba: Eva Širůčková, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 450, 267 994 475 / 272 936 597 E-mail: eva.siruckova@sfzp.cz, peter.safko@sfzp.cz Č. j.: SFZP 054634/2013 Číslo zakázky: 14/2013 Datum: 17.

Více

Sada tašek na tříděný odpad 2015

Sada tašek na tříděný odpad 2015 Kontaktní osoba: Michaela Pulchartová, Kristína Miedzgová Telefon: 267 994 432 267 994 421 Fax: 272 936 597 272 936 597 E-mail: zakazky@sfzp.cz zakazky@sfzp.cz Č.j.: SFZP 098218/2015 Č.VZ: 24/2015 Systém.

Více

veřejná zakázka na stavební práce

veřejná zakázka na stavební práce k podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zadavatel: Veřejná zakázka dle svého

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rámcová smlouva na poskytování mobilních datových přenosů pro notebooky Identifikační

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 597 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Datum: 15. 4. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (zadávací dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoby: Iva Kotvová/Leo Steiner Tel.: 267 994 260 Fax: 272 936 386 E-mail: iva.kotvova@sfzp.cz, leo.steiner@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Zateplení ZŠ Chvalšiny

Zateplení ZŠ Chvalšiny VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení ( 38) podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na podlimitní zakázku na dodávku a v souladu se Závaznými

Více

Organizace seminářů Zelená úsporám, včetně zajištění týmu lektorů

Organizace seminářů Zelená úsporám, včetně zajištění týmu lektorů Kontaktní osoba: Jasna Sýkorová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: Jasna.sykorova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizace seminářů Zelená úsporám, včetně zajištění týmu lektorů Zadávací dokumentace

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Poskytování tiskařských služeb v letech 2016-2017

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Poskytování tiskařských služeb v letech 2016-2017 Kontaktní osoba: Michaela Pulchartová / Magdaléna Navrátilová Tel./fax: 267 994 432 / 267 994 509 // fax: 272 936 597 E-mail: michaela.pulchartova@sfzp.cz / magdalena.navratilova@sfzp.cz Č. j.: SFZP 204122/2015

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1 Název veřejné zakázky

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Nákup licencí sw VMware pro IC GŘC Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jiří Pálek Telefon: 267 994 352 Fax: 272 936 597 E-mail: jiri.palek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 700 30 Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Obec Provodov Šonov NOVOSTAVBA OBJEKTU ŠKOLNÍ DRUŽINY V OBCI PROVODOV ŠONOV

Obec Provodov Šonov NOVOSTAVBA OBJEKTU ŠKOLNÍ DRUŽINY V OBCI PROVODOV ŠONOV Obec Provodov Šonov Šonov 134, 549 08 Provodov Šonov Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. s názvem Dodávka kancelářských potřeb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. s názvem Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) s názvem Dodávka kancelářských

Více

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem

Výzva k podání nabídek. veřejné zakázky malého rozsahu. (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem 1 Výzva k podání nabídek veřejné zakázky malého rozsahu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) s názvem Zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jiří Pálek Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 695 E-mail: verejna.zakazka@sfzp.cz Datum: 23. 3. 2009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek / David Čada Telefon: 267 994 559 / 267 994 475 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz david.cada@sfzp.cz Datum: 15. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek \SE REKTORÁT Vysoká škola ekonomická v Praze nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 V Praze dne 8. června 2015 Zn.: 2043-1/2015/9202 Vysoká škola ekonomická v Praze, se sídlem nám. Winstona Churchilla

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE ZADÁVANOU

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE D: NAŠE Č.j.: OIV/../Mv/2012 POČET LISTŮ DOPISU: 5 POČET PŘÍLOH DOPISU: 5 VYŘIZUJE: Ing. Mikulová TEL: 596 803 304 FAX: 596 803 350 E-MAIL:

Více

Kontrolní činnostiv rámci programu Zelená úsporám

Kontrolní činnostiv rámci programu Zelená úsporám Kontaktní osoby: Petra Danningerová Tel.: 267 994 203 Fax: 272 936 386 E-mail: petra.daningerova@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů Kontaktní osoba Eva Širůčková, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 450, 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 095204/2014 E-mail: eva.siruckova@sfzp.cz, peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 22/2014 Datum: Název

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Bohumil Petrášek, starosta IČO: 00250805 vyhlašuje podlimitní

Více

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel 45214859 VŠEM DODAVATELŮM

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Vážení přátelé, Naše č. j.: 853/2011 Vyřizuje: Ing. Jan Studený Tel. č.: 724 303 746 E-mail: starosta@ricanyubrna.cz

Více

Právní služby pro MČ P18 (dále jen zakázka ) Z-328

Právní služby pro MČ P18 (dále jen zakázka ) Z-328 Městská část Praha 18 (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k předložení nabídek a prokázání splnění kvalifikace zakázky malého rozsahu na služby, která není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: IČ: Zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 00250805 Ing. Jaroslava Martanová, starostka vyhlašuje podlimitní

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 7. 4. 2009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výzkumně vzdělávací areál PdF UP Technický dozor investora a koordinátor BOZP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výzkumně vzdělávací areál PdF UP Technický dozor investora a koordinátor BOZP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách),

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: EXPOZICE

Více

Stěhovací a manipulační práce

Stěhovací a manipulační práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká

Více

Další údaje zadávací dokumentace

Další údaje zadávací dokumentace Příloha č. 1 Další údaje zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Nákup zařízení pro obor Truhlář a Elektrikář Název programů: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektů: Budoucnost

Více

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky:

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky: Výzva k podání nabídky v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Kontaktní osoby: Tomáš Mikulecký, Petra Danningerová, Jaroslav Hrubeš Tel.: 267 994 194 / 267 994 203/ 267 994 469 Fax: 272 936 386 E-mail: č.j. SFZP tomas.mikulecky@sfzp.cz/petra.danningerova@sfzp.cz/jaroslav.hrubes@sfzp.cz

Více

Rekonstrukce elektroinstalace včetně EZS v budově A1 a A2 v 1.PP a vybavení nové rozvodny v budově C, MF, Letenská 15, Praha 1

Rekonstrukce elektroinstalace včetně EZS v budově A1 a A2 v 1.PP a vybavení nové rozvodny v budově C, MF, Letenská 15, Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO, DIČ: 00006947, CZ00006947 Telefon: 257043446 Fax: 257042609 V Praze dne 16. 12. 2011 Č. j.: 232/107314/2011 Věc:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADÁVANOU PROSTŘEDNICTVÍM E-TRŽIŠTĚ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADÁVANOU PROSTŘEDNICTVÍM E-TRŽIŠTĚ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ Kontaktní osoba: Ing. Eva Širůčková Telefon: 267 994 450 Fax: 272 936 695 E-mail: eva.siruckova@sfzp.cz Č.vz.: Č.j.: 21/2013 SFZP 171511/2013 Datum: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Zadávací dokumentace na VZ Dodávka potravin pro školské organizace ve Veselí nad Moravou

Zadávací dokumentace na VZ Dodávka potravin pro školské organizace ve Veselí nad Moravou Zadávací dokumentace na VZ Dodávka potravin pro školské organizace ve Veselí nad Moravou Zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz Zadávací dokumentace Povodí Odry, státní podnik ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

Rozšíření sběrného dvora v Novém Kníně - výběrového řízení na svozový vůz a kontejnery

Rozšíření sběrného dvora v Novém Kníně - výběrového řízení na svozový vůz a kontejnery VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ve výběrovém řízení Rozšíření sběrného dvora v Novém Kníně - výběrového řízení na svozový vůz a kontejnery ZADAVATEL: RELMA s.r.o. Sídlem: Dobříš,

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ve smyslu 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon Městská část Praha 13 Zastoupená: Ing. Davidem Vodrážkou

Více

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel veřejné zakázky: Poukázky pro volný čas č. j. : KRPL 24511-4/ČJ-2015-1800VZ Název: Česká republika Krajské ředitelství policie Libereckého

Více

Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014

Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 ZA D Á V A C Í D O K U M E N T A C E K VEŘEJ N É Z A K Á Z C E Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL Sídlo: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace název veřejné zakázky: Rámcová smlouva o poskytování právních služeb PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY K PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY VE SMYSLU ZÁKONA Č. 137/2006 SB. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: POSKYTNUTÍ DLOUHODOBÉHO ÚVĚRU VE VÝŠI 23,34 MIL.

Více

Podkušnohorské domovy sociálnjích služeb Dubí -Teplice, příspěvková organizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Podkušnohorské domovy sociálnjích služeb Dubí -Teplice, příspěvková organizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Podkušnohorské domovy sociálnjích služeb Dubí -Teplice, příspěvková organizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Datum: 13.11.2013 Evidenční číslo: VZ 593/2013 Číslo jednací: Vyřizuje/linka: Ing.J.Blaschkeová

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Martin Adámek Telefon: 267 994 447 Fax: 272 936 597 E-mail: martin.adamek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Více

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o.

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zajištění úklidových služeb Vítkov 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část. Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část. Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), na zakázku: Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 37398/2015 Naše sp. zn.: 37398/2015 MJP/LESA *MUSPX01HFY5O* Výzva k podání nabídky Předmět poptávky: Provedení celkového forenzního

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova,Odbor investiční výstavby Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova,Odbor investiční výstavby Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova,Odbor investiční výstavby Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: POČET LISTŮ DOPISU: OIV/96189/Kzl/11 VYŘIZUJE: Bc. Martina

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka digitálního tiskového stroje a linky na knižní vazbu V1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka digitálního tiskového stroje a linky na knižní vazbu V1 Střední škola polygrafická Praha, s. r. o. Beranových 140/695, 199 00 Praha 18 - Letňany Výukový program Výroba publikací za pomoci digitálního tisku reg. č.: CZ.2.17/3.1.00/34060 Č.j.: VZ-10/04-2012 Praha,

Více

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka pracovní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více