Poradenství pro Zprostředkující subjekt OPŽP v rámci implementace podmínek Přílohy č. 7 PD OPŽP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poradenství pro Zprostředkující subjekt OPŽP v rámci implementace podmínek Přílohy č. 7 PD OPŽP"

Transkript

1 Kontaktní osoba: Ivana Weberová / Tomáš Mikulecký Tel.: / / Fax: Datum: Č.J.: SFZP /2013 Číslo VZ: 26/2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ).Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci nadlimitní veřejné zakázky podle zákona. Název veřejné zakázky Poradenství pro Zprostředkující subjekt OPŽP v rámci implementace podmínek Přílohy č. 7 PD OPŽP Identifikační údaje zadavatele: Název: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: Adresa sídla: Kaplanova 1931, Praha 11 Chodov, PSČ Kontaktní a korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Ing. Radka Bučilová, pověřena řízením SFŽP ČR 1. PŘEDMĚT SMLOUVY 1.1 Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy podle 10 zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem je poskytování poradenských služeb, které budou zajišťovány zejména v následujících oblastech: a) poradenská podpora pro jednotlivé projekty průběžné konzultace ohledně nastavení provozní situace, zajištění poradenské podpory související s posouzením úpravy provozních smluv předložených v souvislosti se žádostí o dotaci a nových výběrových řízení souvisejících s výběrem provozovatele vodohospodářské infrastruktury dle podmínek Přílohy č. 7 PD OPŽP, zavádění finančního modelu pro smíšené společnosti a finančního modelu pro tzv. služební provozní smlouvy, podporu při praktickém zavádění finančních nástrojů pro oddílný model provozování u projektů, kde byla do provozních smluv použita odkladná účinnost jejich použití, posuzování tzv. obcházení podmínek přijatelnosti, zajišťování ostatních průběžných konzultací, Stránka 1 z 11

2 b) poradenská podpora související s použitím, správou a údržbou finančních nástrojů a Praktické příručky a souvisejících metodických dokumentů - průběžnou správu a údržbu existujících finančních nástrojů včetně manuálů, textů platebních mechanismů (aktualizace finančních nástrojů o nová vstupní data, nikoli však metodická změna finančních nástrojů), - správa a údržba Praktické příručky, - průběžnou aktualizaci kontrolních listů pro nové i stávající provozní smlouvy a kontrolních listů pro výběr provozovatele VH infrastruktury (zadávací a koncesní řízení), - správa a údržba ostatních metodických dokumentů, c) průběžná školení pro SFŽP ČR a konečné příjemce v oblasti implementace Přílohy č. 7 PD OPŽP - školení zaměřené na výklad, praktické použití metodických dokumentů a finančních nástrojů jakožto prováděcích předpisů Přílohy č. 7 PD OPŽP, d) ad-hoc poradenství dle aktuálních potřeb zadavatele - administrativní řízení projektu, - ostatní ad-hoc poradenství. Poradenství žadatelům o dotaci bude vždy poskytováno v součinnosti se zadavatelem, dodavatel nebude poskytovat poradenství konečným příjemcům bez účasti a vědomí zadavatele. 1.2 Poradenské služby budou poskytoványza nabídnutou cenu za jeden projekt s tím, že další poradenské služby budou poskytovány na základě hodinové sazby. 1.3 Předmět zakázky je financován z projektu Technické asistence Operačního programu Životní prostředí. 1.4 Klasifikace předmětu zakázky: Sluţby Název CPV Obchodní a podnikové poradenství Finanční poradenství Poradenství v oblasti čištění odpadních vod Poradenské a konzultační inženýrství Právní služby Doba a místo plnění veřejné zakázky: Předpokládané zahájení poskytování služeb: březen 2013 Ukončení poskytování služeb: říjen Předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky je: Dle bodu 1.1 a) zadávací dokumentace: cca 184 projektů k posouzení úpravy provozní smlouvy a výběrového řízení na nového provozovatele; max hodin ostatních poradenských služeb dle bodu 1.1 a) zadávací dokumentace. Stránka 2 z 11

3 Dle bodu 1.1 b) zadávací dokumentace: max hodin poradenských služeb; Dle bodu 1.1 c) zadávací dokumentace: max. 500hodin služeb. Dle bodu 1.1 d) zadávací dokumentace: max. 500hodin poradenských služeb. 1.7 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez opce je ,- Kč bez DPH. Zadavatel stanovil tuto předpokládanou hodnotu na základě následující kalkulace: 184 projektů k posouzení úpravy provozní smlouvy nebo výběrového řízení na nového provozovatele x ,- Kč bez DPH hodin služeb x 1700,- Kč bez DPH. 1.8 Zadavatel si vyhrazuje právo rozšířit požadované službyv případě potřeby způsobené např. vyhlášením další výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP či využitím zásobníku projektů o 30 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky, čemuž odpovídá dalšíchcca 55projektů k posouzení a cca 1385hodin poradenských služeb,přičemž uchazeč je povinen v takovém případě zadavateli tyto služby nabídnout za stejných či lepších podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci a za stejnou či nižší cenu za projekt, kterou uchazeč uvede ve své nabídce. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky při využití opčního práva je ,- Kč bez DPH. 1.9 Poradenská činnost bude poskytována na území České republiky, místem předání jednotlivých plněníje pracoviště zadavatele: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ: Místo plnění díla bude převážně sídlo dodavatele, část aktivit bude vykonávaná na pracovišti zadavatele, příp. jiném místě specifikovaném zadavatelem. 2. POŢADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 2.1 Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladůdodavatele dle ustanovení 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) a k) zákona způsobem dle 53 odst. 3 písm. a) až d) zákona. Dle 53 odst. 3 zákona dodavatel prokazuje: splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů, splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 odst. 1 písm. f) zákona předložením potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení, splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 odst. 1 písm. h) zákona předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce, splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) ažk) zákona formou čestného prohlášení a předložením příslušných seznamů. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí být k poslednímu dni,ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 2.2 Zadavatel požaduje prokázání následujících profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele v rozsahu dle ustanovení 54 zákona, a to: splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 54 písm. a) zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm zájemce zapsán, či předložením výpisu z jiné obdobné evidence (je-li v ní zájemce zapsán), Stránka 3 z 11

4 2.2.2 splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 54 písm. b) zákona předložením výpisu ze živnostenského rejstříku, jež bude obsahovat živnostenská oprávnění pokrývající celý předmětzakázky, nakterou podává uchazeč nabídku (tj. zejména technické a finanční poradenství), splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 54 písm. d) zákona předložením osvědčení o autorizaci dle 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo jiné ekvivalentní osvědčení. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splněníkvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Dodavatelé mohou základní a profesní kvalifikační předpoklady splnit dle 127 odst. 1 písm. b) zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popř. dle 133 a násl. zákona certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů, a to v rozsahu údajů v něm uvedených. 2.3 Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 56 odst. 2 zákona. Dodavatel k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předloží: podle ustanovení 56 odst. 2 písm. a) zákona seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; Rozsah požadovaných informací: Dodavatel doloží seznam všech zakázek, které realizoval on nebo jeho subdodavatelé, jimiž přímo nebo nepřímo prokazuje kvalifikaci v oboru vodovodů a kanalizací a uvede: - název zakázky, - hodnota zakázky, - termín poskytování, - název klienta, - rámcový popis poskytovaných služeb. Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Dodavatel doloží seznam poskytnutých služeb formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, jehož přílohou musí být: a) osvědčení vydané veřejným zadavatelem (objednatelem), pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, osvědčení objednatele musí být vždy podepsáno osobou oprávněnou jednat za objednatele, b) osvědčení vydané jinou osobou (objednatelem), pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, osvědčení objednatele musí být vždy podepsáno osobou oprávněnou jednat za objednatele nebo c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: Dodavatel předloží reference o následujících realizovaných tj. ukončených či probíhajících významných službách v posledních třech letech, a to: a) Minimálně 2 reference o realizaci významné služby, jejímž předmětem bylo posouzení správnosti realizace projektů financovaných z veřejných rozpočtů každá v minimální hodnotě ,- Kč bez DPH. b) Minimálně 1 reference o realizované významné službě, jejímž předmětem bylo zpracování dokumentace výběrového řízení v sektoru životního prostředí včetně návrhu smlouvy, v hodnotě min ,- Kč bez DPH. c) Minimálně 1 reference o realizované významné službě, jejímž předmětem bylo zpracování zadávací/koncesní dokumentace pro výběrové řízení na provozovatele v oboru vodovody a kanalizace, kde hodnota infrastrukturního majetku zahrnutého do provozní smlouvy byla v celkové hodnotě min. Stránka 4 z 11

5 ,- Kč bez DPH (hodnota infrastruktury dle Metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací ceny objektů pro VÚME). d) Minimálně 1 reference o realizované významné službě, jejímž předmětem bylo poskytování technického poradenství v oboru vodovodů a kanalizací v hodnotě min ,-Kč bez DPH e) Minimálně 1 reference o realizované významné službě, jejímž předmětem bylo poskytování technického poradenství v oboru vodovodů a kanalizací, v hodnotě min ,- Kč bez DPH. V předloženém seznamu poskytovaných služeb musí být rovněž uveden kontakt naodpovědnou osobu objednatele, která může potvrdit údaj o tom, zda byly službyprovedeny řádně, odborně a v požadovaném rozsahu podle ustanovení 56 odst. 2 písm. e) zákona osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb. Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Dodavatel předloží soubor strukturovaných profesních životopisů všech členů týmu odpovědných za poskytování příslušných služeb, který bude zejména obsahovat: jméno, příjmení osoby, údaj o zaměstnavateli, popř. IČ osoby základní identifikační údaje člena týmu, údaj o dosaženém vzdělání, údaj o jazykových znalostech člena týmu, údaj o členství v odborných sdruženích a organizacích, údaj o délce praxe člena týmu, přehled dosažené kvalifikace a praxe k předmětu veřejné zakázky. Seznam členů týmu, který bude obsahovat následující údaje: označení členů týmu, přičemž u každého člena týmu bude uvedeno, zda se jedná o projektového manažera seniora, finančního experta seniora nebo juniora, mezinárodního oborového experta seniora, oborového experta seniora nebo juniora a právního experta seniora nebo juniora a současně bude označena osoba, která bude vedoucím týmu uchazeče, vztah jednotlivých členů týmu, základní popis funkce jednotlivých členů týmu při plnění veřejné zakázky. Z profesních životopisů předložených za jednotlivé členy týmu dodavatele musí být zřejmé splnění všech požadavků zadavatele uvedených níže pro jednotlivé členy týmu. Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: Zadavatel požaduje, aby tým osob odpovědných za poskytování příslušných služeb tvořili alespoň: a. Projektový manažer senior, b. Finanční expert - senior, c. Finanční expert - junior 2x, d. Oborový expert - senior (problematika oboru vodovodů a kanalizací) 2x, e. Oborový expert - junior (problematika oboru vodovodů a kanalizací) 2x. f. Právní expert - senior 1, g. Právní expert - senior 2, h. Právní expert - junior. Pozice v týmu: Počet: Poţadavky zadavatele: Projektový manažer senior 1 - absolvent vysoké školy technického nebo ekonomického zaměření - zkušenost postupy v oblasti veřejných financí - účast alespoň na jedné z referenčních služeb dle bodu a) až e) Stránka 5 z 11

6 Finanční expert senior Finanční expert junior Oborový expert senior Oborový expert junior Právní expert senior 1 Právní expert senior 2 Právní expert junior absolvent vysoké školy technického nebo ekonomického zaměření; - prokazatelná zkušenost v oblasti znalosti kontrolních postupů v oblasti veřejných zakázek a uznatelnosti výdajů min. 5 let - účast alespoň na jedné z referenčních služeb dle bodu a) až e) - absolvent vysoké školy technického nebo ekonomického zaměření; - prokazatelná zkušenost v oblasti znalosti kontrolních postupů v oblasti veřejných zakázek a uznatelnosti výdajů min. 1 rok - absolvent vysoké školy; - min. 5let praxe v oblasti oboru vodovodů a kanalizací; - účast alespoň na jedné z referenčních služeb dle bodu a) až e) - absolvent vysoké školy technického zaměření; - min. 3 let praxe v oblasti oboru vodovodů a kanalizací; - absolvent vysoké školy právního zaměření; - min. 5 let praxe v oblasti veřejných zakázek a koncesí, veřejné podpory; - účast alespoň na jedné z referenčních služeb dle bodu a) až e) - absolvent vysoké školy právního zaměření; - min. 5 let praxe s poskytováním právních služeb v oblasti životního prostředí; - účast alespoň na jedné z referenčních služeb dle bodu a) až e) - absolvent vysoké školy právního zaměření; - min. 3 roky praxe s poskytováním právních služeb v oblasti v oboru životního prostředí. 2.4 V případě pravosti dokladů, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů, se postupuje podle 57 odst. 1 zákona. 2.5 Pokud má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem je podána společná nabídka, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. 3. POŢADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 3.1 Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce a v závazném návrhu smlouvy uvedl maximální nepřekročitelnou cenu za předmět plnění podle čl. 1.1 této zadávací dokumentace, a to v následujícím členění: a) cenu poradenství za jeden projekt výběrového řízení na nového provozovatele; b) cenu poradenství za jeden projekt při úpravě provozní smlouvy; c) cenu za jednu (1) hodinu dalších služeb (tj. ostatních poradenských služeb k projektům dle bodu 1.1 a) této zadávací dokumentace mimo projekty s výběrovým řízením na nového provozovatele nebo projekty s úpravou provozní smlouvy, poradenských služeb dle bodu 1.1 b) této zadávací dokumentace, poradenských služeb dle bodu 1.1 c) této zadávací dokumentace a poradenských služebdle bodu 1.1 d) této zadávací dokumentace) Uvedené jednotkové ceny budou vyčísleny jako průměrná cena za všechny členy v týmu uchazeče Ceny budou uvedeny jako ceny bez DPH, částka DPH a ceny s DPH. Uchazeči nabídnuté ceny budou závazné (nejvýše přípustné) po celou dobu trvání smlouvy. Stránka 6 z 11

7 4. POŢADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 4.1 Dodavatel je povinen v nabídce uvést informace a skutečnosti vyplývající ze zákona. 4.2 Dodavatel je povinen v nabídce dále uvést, kterou část veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a uvést identifikační údaje každého subdodavatele.dodavatel je v takovém případě povinen předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky. 4.3 Zadavatel požaduje, aby uchazeči v rámci nabídky předložili podepsaný a vyplněný návrh smlouvy s tím, že: a) Uchazeč není oprávněn v závazném vzoru smlouvy měnit žádná ustanovení. b) Uchazeč je povinen vyplnit ta ustanovení závazného vzoru smlouvy, která jsou označena jako vyplní uchazeč. Jedná se o následující ustanovení vzoru smlouvy: identifikace uchazeče adresa pro doručování cena předmětu smlouvy aj. vyznačené položky 4.4 Dodavatelé jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem: 1) krycí list nabídky (dle závazného vzoru), 2) čestné prohlášení o splnění kvalifikace(dle závazného vzoru), 3) doklady k prokázání splnění kvalifikace, 4) doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy jednat jménem nebo za uchazeče, 5) nabídková cena, 6) návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče (dle závazného vzoru), 7) případné další dokumenty. 4.5 Všechny listy nabídky musí být číslovány vzestupnou číselnou řadou a musí být zajištěnyproti manipulaci (svázány a na přelepu svázání opatřeny razítkem a podpisemuchazeče). 4.6 Výběrem nabídky na základě návrhu na uzavření smlouvy uvedené v nabídce nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě dále jednat a upřesnit její konečné znění v souladu se zákonem. 4.7 Nabídka bude předložena v českém jazyce ve dvojím písemném vyhotovení (1x originál, 1x prostákopie) a 1x v elektronické podobě na CD/DVD v uzavřené neporušené obálce označené viditelně Nabídka Poradenství pro Zprostředkující subjekt OPŽP v rámci implementace podmínek Přílohy č. 7 PD OPŽP - NEOTEVÍRAT, na níž bude uvedena kontaktní adresa uchazeče. 4.8 Nabídka musí být doručena ve lhůtě pro podání nabídek (osobně kurýrní službou nebo poštou) do podatelny zadavatele, která je v kanc. č ve čtvrtém patře budovy na adrese Olbrachtova 2006/9, , Praha Při nesplnění podmínek uvedených v tomto článku bude nabídka dodavatele vyřazena a dodavatel bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. 5. DALŠÍ POŢADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 5.1 Součástí nabídky musí být rovněž: Stránka 7 z 11

8 1) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či jiném obdobném poměru u zadavatele, 2) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, 3) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, a 4) prohlášení uchazeče, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit předmět veřejné zakázky. 6. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 6.1 Nabídky budou hodnoceny podle základního kritéria ekonomické výhodnosti, a to níže popsaným způsobem.hodnocení nabídek bude provedeno bodovací metodou. Bodové hodnocení provede hodnotící komise v souladu se svým jednacím řádem podle následujících pravidel: 6.2 Zadavatel stanovil následující hodnotící kritéria včetně vah: a) Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH - 80 % b) Odborná úroveň zpracování organizačního a technického zajištění veřejné zakázky - 20 % 6.2.1V rámci hodnotícího kritéria Výše nabídkové ceny dle bodu 6.2 a)zadavatel stanovil jednotlivá dílčí subkritéria a přiřadil jim následující váhy: a) cena poradenství za jeden projekt výběrového řízení na nového provozovatele váha 55 % b) cena poradenství za jeden projekt při úpravě provozní smlouvy váha 10 % c) cenu za jednu (1) hodinu dalších služeb váha 35% Ad a) V rámci tohoto subkritéria bude hodnocena jednotková nabídková cena poradenství za jeden projekt výběrového řízení na nového provozovateledle bodu 3.1 a) zadávací dokumentace. Maximální počet bodu činí 100, tímto počtem bodů bude hodnocena vždy nejvýhodnější nabídka (nejnižší nabídková cena). Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. Ad b) V rámci tohoto kritéria bude hodnocena jednotková nabídková cena poradenství za jeden projekt při úpravě provozní smlouvy dle bodu 3.1 b) zadávací dokumentace. Maximální počet bodu činí 100, tímto počtem bodu bude hodnocena vždy nejvýhodnější nabídka (nejnižší nabídková cena). Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. Ad c) V rámci tohoto kritéria bude hodnocena jednotková nabídková cena za jednu (1) hodinu dalších poradenských služeb dle bodu 3.1 c) zadávací dokumentace. Maximální počet bodu činí 100, tímto počtem bodu bude hodnocena vždy nejvýhodnější nabídka (nejnižší nabídková cena). Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. Po přidělení bodů v rámci subkritérií budou provedeny následující kroky: (i) (ii) (iii) počet bodů přidělených v rámci prvního dílčího subkritéria (nabídková cena poradenství za jeden projekt výběrového řízení na nového provozovatele) bude vynásoben váhou dílčího kritéria 0,55(55%), počet bodů přidělených v rámci druhého dílčího subkritéria (nabídková cenaporadenství za jeden projekt při úpravě provozní smlouvy) bude vynásoben váhou dílčího kritéria 0,1 (10%), počet bodů přidělených v rámci třetího dílčího subkritéria (nabídková cena jedné hodiny dalších Stránka 8 z 11

9 poradenských služeb) bude vynásoben váhou dílčího kritéria 0,35 (35%), Následně bude sečten počet bodů přidělených jednotlivým nabídkám v rámci výše uvedených subkritérií a tento součet bude vyjadřovat hodnocení dané nabídky v rámci hodnotícího kritéria výše nabídkové ceny Uchazeč je povinen vložit do své nabídky návrh organizačního a technického zajištění veřejné zakázky a specifikace předmětu plnění veřejné zakázky pro účely hodnotícího subkritéria dle bodu 6.2 b). V rámci hodnotícího kritéria Odborná úroveň zpracování organizačního a technického zajištění veřejné zakázky dle bodu 6.2 b) by měl uchazeč prokázat svou celkovou připravenost pro zahájení poskytování poradenských služeb v předmětné oblasti implementace podmínek Přílohy č. 7 PD OPŽP. Pro zadavatele je důležitá dobrá orientace v problematice aplikace podmínek Přílohy č. 7 PD OPŽP a souvisejících metodických dokumentech zveřejněných na webových stránkách OPŽP (sekce dokumenty ke stažení/specifické předpisy) pro zajištění bezproblémového navázání poradenských služeb v předmětné oblasti. Návrh řešení požadavků dle bodu 6.2 b) nesmí přesáhnout 10 normostran textu (jedna normostrana představuje rozsah 1800 znaků včetně mezer). V rámci tohoto hodnotícího kritéria bude hodnocena zadavatelem kvalita nabízeného plnění zejména na základě: komplexnosti a kvality zpracování organizačního a technického zajištění veřejné zakázky; hodnocen bude rozsah navrhované metodiky organizačního a technického zajištění kontroly veřejné zakázky a její inovativnost ve vazbě na proces zajištění implementace podmínek Přílohy č. 7 PD OPŽP z hlediska obsahu ve vztahu k zadání podle bodu 1 zadávací dokumentace. Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, kde bude nejkomplexněji rozpracován proces organizace a techniky zajištění kontroly veřejné zakázky. 25 % odborné úrovně zpracovaného návrhu realizace zakázky a zpracovaných výstupů; hodnocena bude celková provázanost navrhovaného způsobu zpracování, ověřování, hodnocení a závěrečných doporučení. Uchazeč může např. navrhnout strukturu textových výstupů předávaných zadavateli v případě posouzení úprav stávajících provozních smluv, nebo posouzení podkladů (koncesní/zadávací dokumentace) pro výběrové řízení na provozovatele v rámci projektů předložených do Prioritní osy 1 OPŽP. Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka, kde bude kladen největší důraz na hloubku a míru detailu navrhovaného řešení. 25% návrhu postupů a prostředků realizace zakázky z obsahového a časového hlediska; hodnoceny budou způsoby a prostředky používané k zhodnocení realizace veřejné zakázky.uchazeč např. může navrhnout podněty k zefektivnění procesu kontroly podkladů pro zahájení výběrového řízení na provozovatele a rychlejšího dosažení souladu koncesní/zadávací dokumentace pro výběr nového provozovatele s podmínkami Přílohy č. 7 PD OPŽP. Jako nejvhodnější bude vyhodnocena ta nabídka, která bude zahrnovat takové prostředky a způsoby, které nejefektivněji a nejreálněji zhodnotí proces realizace veřejné zakázky, na základě kterého dojde k vyplnění checklistů (zveřejněny na webových stránkách OPŽP viz a viz úroveň specifikace potenciální rizik a plán jejich řízení v rámci realizace veřejné zakázky; hodnoceno bude zapracování části týkající se možných problémů, které se mohou objevit v průběhu realizace zakázky a návrhy na jejich řešení. Jako nejvhodnější bude hodnocena ta nabídka, ve které 25% Stránka 9 z 11

10 uchazeč definuje nejdůležitější možná rizika a zároveň navrhne nejefektivnější způsoby jejich odstranění. Nabídky budou hodnoceny v rámci každého dílčího subkritéria. Maximální počet bodů činí 100, tímto počtem bodu bude hodnocena vždy nejlépe hodnocená nabídka (s ohledem na požadavky hodnocení kvality viz výše). Tímto počtem bodu bude hodnocena vždy nejlépe hodnocená nabídka (s ohledem na požadavky hodnocení kvality viz výše). Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která bude vyjadřovat poměr kvality vzhledem k nejvhodnější nabídce. Po přidělení bodů v rámci subkritérií budou provedeny následující kroky: i. počet bodů přidělených v rámci prvního dílčího subkritéria (komplexnosti a kvality zpracování organizačního a technického zajištění veřejné zakázky) bude vynásoben váhou dílčího kritéria 0,25 (25%), ii. iii. iv. počet bodů přidělených v rámci prvního dílčího subkritéria (odborné úrovně zpracovaného návrhu realizace zakázky a zpracovaných výstupů) bude vynásoben váhou dílčího kritéria 0,25 (25%), počet bodů přidělených v rámci prvního dílčího subkritéria (návrhu postupů a prostředků realizace zakázky z obsahového a časového hlediska) bude vynásoben váhou dílčího kritéria 0,25 (25%), počet bodů přidělených v rámci prvního dílčího subkritéria (úroveň specifikace potenciální rizik a plán jejich řízení v rámci realizace veřejné zakázky) bude vynásoben váhou dílčího kritéria 0,25 (25%). 25% Následně bude sečten počet bodů přidělených jednotlivým nabídkám v rámci výše uvedených subkritérií a tento součet bude vyjadřovat hodnocení dané nabídky v rámci hodnotícího kritéria Odborná úroveň zpracování organizačního a technického zajištění veřejné zakázky. 6.3 Sestavení celkového pořadí nabídek: Celkové hodnocení provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle hodnotících kritérií vynásobí příslušnou vahou daného hodnotícího kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší vážené bodové hodnoty. Hodnocení bude provedeno matematickou metodou v jedné tabulce. V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu (nabídková cena). V případě mimořádně nízké nabídkové ceny bude zadavatel postupovat v souladu s 77 odst. 1 zákona. 7. LHŮTY 7.1 Lhůta pro podání nabídek končí dne ve 12:00hod. 7.2 Otevírání obálek se uskuteční dne ve 13:00 hod. Místem otevírání obálek je pracoviště zadavatele, a to Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ: Zadávací lhůta trvá 90 dnů. 8. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 8.1 Zadavatel v souladu s ustanovením 70 zákona nepřipouští variantní řešení. Stránka 10 z 11

11 9. PRÁVA ZADAVATELE 9.1 Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. 9.2 Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit ve spolupráci s vybraným uchazečem smluvní ustanovení výslovně neuvedená v těchto zadávacích podmínkách. 9.3 Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem a oznámením o veřejné zakázce. 9.4 Zadavatel si vyhrazuje uplatnit opční právo v souladu s ustanovením 99 zákona, a to z důvodu zvýšení předpokládaného počtu posuzovaných projektů. Opční právo bude zadavatelem využito v souladu s 99 odst. 5 zákona po vyčerpání finanční částky stanovené ve smlouvě jako cena za předmět plnění uzavřené s vítězem, resp. vítězi této veřejné zakázky. Opční právo musí být využito v souladu s čl. 1.8 této zadávací dokumentace v době realizace předmětu veřejné zakázky bez využití opčního práva. 10. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 10.1 Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávací dokumentaci pouze na základě písemné žádosti v souladu s ustanovením 49 odst. 1 zákona Prohlídka místa plnění se s ohledem na charakter veřejné zakázky nekoná. 11. PŘÍLOHY 11.1 Krycí list nabídky 11.2 Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 11.3 Návrh smlouvy na plnění zakázky Stránka 11 z 11

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21 Kontaktní osoba: Lucie Barešová Tel.: 267 994 392 Fax: 272 936 597 E-mail: Č.j.: Č. VZ: lucie.baresova@sfzp.cz SFZP 105518/2013 11/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Pavel Komárek, Kateřina Vargová Telefon: 267 994 301 Fax: 272 936 383 E-mail: Pavel.komarek@sfzp.cz Katerina.vargova@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Lucie Čermáková Tel.: 267 994 412 Fax: 272 936 597 E-mail: lucie.cermakova@sfzp.cz

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 597 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Datum: 15. 4. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek / David Čada Telefon: 267 994 559 / 267 994 475 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz david.cada@sfzp.cz Datum: 15. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Sada tašek na tříděný odpad 2015

Sada tašek na tříděný odpad 2015 Kontaktní osoba: Michaela Pulchartová, Kristína Miedzgová Telefon: 267 994 432 267 994 421 Fax: 272 936 597 272 936 597 E-mail: zakazky@sfzp.cz zakazky@sfzp.cz Č.j.: SFZP 098218/2015 Č.VZ: 24/2015 Systém.

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Leo Steiner Telefon: 267 994 489 Fax: 272 936 E-mail: leo.steiner@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Martin Adámek Telefon: 267 994 447 Fax: 272 936 597 E-mail: martin.adamek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava. Ing. Ivana Růžičková. iruzickova@ostrava.cz

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava. Ing. Ivana Růžičková. iruzickova@ostrava.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Kontaktní osoby: Tomáš Mikulecký, Petra Danningerová, Jaroslav Hrubeš Tel.: 267 994 194 / 267 994 203/ 267 994 469 Fax: 272 936 386 E-mail: č.j. SFZP tomas.mikulecky@sfzp.cz/petra.danningerova@sfzp.cz/jaroslav.hrubes@sfzp.cz

Více

Stěhovací a manipulační práce

Stěhovací a manipulační práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů Kontaktní osoba Eva Širůčková, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 450, 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 095204/2014 E-mail: eva.siruckova@sfzp.cz, peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 22/2014 Datum: Název

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Úklidové služby v objektech MF, ulice Voctářova Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15, 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba jednající

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o.

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zajištění úklidových služeb Vítkov 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka pracovní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vyhlašuje poptávkové řízení na zajištění

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace Kontaktní osoba Jan Tůma, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 288; 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 097470/2015 E-mail: jan.tuma@sfzp.cz; peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 23/2015 Systémové číslo VZ na

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY VE SMYSLU ZÁKONA Č. 137/2006 SB. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: POSKYTNUTÍ DLOUHODOBÉHO ÚVĚRU VE VÝŠI 23,34 MIL.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Zpracování studie proveditelnosti k implementaci úrazového pojištění zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Veřejná zakázka: Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu Identifikační údaje zadavatele Název: Státní fond životního prostředí České republiky IČ:

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKA OSOBNÍCH

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Č.j. 1187/08-130100-13 Zadávací dokumentace Zajištění záručního a pozáručního servisu kopírovacích strojů CŘ Olomouc (1) Celní ředitelství Olomouc se sídlem Blanická 19, 772 71 Olomouc, IČ 71214011 Čl.

Více

Obsah zadávací dokumentace:

Obsah zadávací dokumentace: Název veřejné zakázky: Č.veřejné zakázky: Úřední název: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Navýšení kapacity sběrného dvora Hořice Identifikační údaje zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky: Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace Písek 184, 739 84 IČ 750 26 937 Pověřená osoba: Název veřejné zakázky: RECTE.CZ, s.r.o. Matiční 730/3, 702 00 Ostrava

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788 ID datové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills příloha č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills článek 1 Základní údaje o zadavateli Zadavatel: EKOBAL, s.r.o. Adresa: Hráského 1906/3, Praha 4 IČ: 496

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s. Zadavatel Obchodní firma: Královský pivovar Krušovice a.s. sídlem: Krušovice 1, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Poskytnutí úvěru

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Poskytnutí úvěru ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny 2015/I

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny 2015/I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika - Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem Zateplení budovy obecního úřadu v obci Modletice Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Současný stav energetiky a průmyslu s velkou spotřebou energie v Moravskoslezském kraji a možnosti řešení zvyšování jejich energetické efektivnosti

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Město Jeseník. Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města

Město Jeseník. Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Zavedení systému projektového řízení a implementace projektové

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Zateplení plášťů budov G a H

Zateplení plášťů budov G a H Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zateplení plášťů budov G a H Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 14) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Rámcové plnění vzdělávání Identifikace zadavatele: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP

Více

Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61

Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dle Příručky pro žadatele a příjemce ROP

Více

ZADAVACÍ DOKUMENTACE

ZADAVACÍ DOKUMENTACE ZADAVACÍ DOKUMENTACE Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, p.o. jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzvu pro předložení

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky V Praze dne 13. 8. 2013 Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení Vytvoření

Více

- VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. "Oprava kanalizace - Chvalšiny"

- VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Oprava kanalizace - Chvalšiny tel.: 380 739 114; podatelna@chvalsiny.cz ZADÁVACÍDOKUMENTACE - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou v souladu se zákonem Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Město Týniště nad Orlicí jako veřejný zadavatel (dále jen zadavatel ) vyhlašuje zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení 12 odst.

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815/, 739 61 Třinec V Ostravě dne 15. března 2012 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Modernizace divadelního sálu KD

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Radka Mlynárová/Michaela Machálková Tel.: 267 994 510/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: radka.mlynarova@sfzp.cz/ michaela.machalkova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Písemná výzva k předložení nabídky na komplexní zajištění reklamní kampaně ve vlacích. Identifikační údaje zadavatele

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Písemná výzva k předložení nabídky na komplexní zajištění reklamní kampaně ve vlacích. Identifikační údaje zadavatele MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00XTE3G* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 145543/2011 Sp. zn.: KŘ/37520/2011/Lel 091.1.1 V10 Vyřizuje: Mgr. Lenka Lelitovská Odbor. Odbor

Více