výroční zpráva annual report 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva annual report 2008"

Transkript

1 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost

2

3 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost 56 Zpráva dozorčí rady 68 Výrok auditora 72 Content The word of Chairman 3 Past Development and Future Prospects 5 Financial Results 9 Financial Statements 27 Related Party Report of the company VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost 57 Supervisory board report 69 Auditor s Report 73

4 2 Ú v o d n í s l o v o p ř e d s e d y p ř e d s t a v e n s t v a Úvodní slovo předsedy představenstva 2008: 125 let silné a stabilní historie výroby skleněných obalů Vážení akcionáři, v roce 2008 se Vaší společnosti dařilo v souladu s plánem a očekáváními.. Nižší množství prodejného zboží bylo určeno pro tuzemský trh, aby se ochránil tržní podíl společnosti za cenu exportních kvót. Strategií pro tuzemský trh bylo rozvíjet segment vína a destilátů a aktivně kompenzovat snížení poptávky po pivu. Segment konzervového skla zaznamenal mírný pokles ve srovnání s předchozím rokem, a to kvůli nižší dostupnosti bílého skla, kterou nebylo možné plně kompenzovat interními nákupy. Během roku 2008 byla výrobní aktivita ovlivněna zastavením výroby bílého skla kvůli opravě vany. Díky efektivnímu a příkladnému řízení projektu bylo možné plně obnovit výrobu během 35 dnů. Nejdůležitější událost, která velice ovlivnila celoroční výsledky společnosti, byla oprava vany na bílou sklovinu. Práce, které znamenaly odstávku jedné ze dvou van v délce přibližně jednoho měsíce, snížily dostupnost prodejných výrobků přibližně o tun bílých láhví a konzervového skla. V roce 2008 bylo vyrobeno a uvolněno k prodeji tun; třebaže toto množství je o 2,3 % nižší než množství vyrobené v roce 2007, představuje podstatný úspěch ve zlepšení míry využití kapacity van. Toto zlepšení umožnilo částečnou kompenzaci výrobních ztrát kvůli opravě vany. EBIT a cash flow dosáhly cílové úrovně stanovené v plánu rozpočtu. Čistý obrat generovaný během roku zaznamenal snížení o 3,6 % a zahrnuje prodané interní zboží. Tržní poptávka byla během prvního čtvrtletí aktivní a pozitivní, v posledním čtvrtletí následoval pokles kvůli celosvětové hospodářské krizi. Dr. Ing. Marcello Montisci Předseda představenstva

5 T h e w o r d o f C h a i r m a n 3 A word from the Chairman 2008: 125 years of strong and stable history in glass container production Dear shareholders, In 2008 your Company performed in line with its plan and expectations. The repair of the flint colour furnace was a significant event which greatly affected the full-year results. The work, which meant a break in production of approximately one month for one of the two furnaces, reduced the availability of sellable products by approximately tons of flint jars and bottles. The net turnover generated during the year reflects a reduction of 3.6%, which includes traded intercompany goods. Market demand was active and positive during the first quarter, followed by a drop in the last quarter due to the worldwide economic crisis. The lower quantity of sellable products has been focused on the domestic market to protect the company s market share at the expense of the export quota. The strategy for the domestic market has been to develop the wine and spirit segments and compensate actively for the reduction in beer demand. The food segment experienced a small drop compared to the previous year due to the lower availability of flint glass, which could not be fully compensated by intercompany purchases. In the course of 2008 production activity was affected by a stoppage in flint glass production due to furnace maintenance. It was possible to recover full production in 35 days thanks to efficient and exemplary project management. In 2008, tonnes were produced and released for sale; while this quantity is 2.3% lower than the quantity produced in 2007, it does represent a substantial achievement in improving the rate of the utilization of the furnace s capacity. This improvement allowed partial compensation for production losses due to furnace repair. EBIT and Cash flow reached the target level set in the budget plan. Dr. Ing. Marcello Montisci Chairman of the Board of Directors

6 4 M i n u l ý v ý v o j a v ý h l e d d o b u d o u c n a Minulý vývoj a výhled do budoucna Pracovněprávní vztahy Oblast pracovněprávních vztahů ve společnosti upravuje kolektivní smlouva, která je pravidelně uzavírána s odborovou organizací. Je v ní zakotvena řada nadstandardních výhod nejen pro zaměstnance, ale i pro jejich rodinné příslušníky či důchodce bývalé zaměstnance. Příkladem může být závodní stravování, příspěvek zaměstnancům na penzijní či životní připojištění, bezúročné půjčky zaměstnancům nebo příspěvek na rekreaci zaměstnanců či jejich dětí. V takto pojatém přístupu ke spolupracovníkům hodlá společnost pokračovat i nadále. Výzkum a vývoj Rok 2008 byl ve znamení opatření zajištujících vysokou hodnotu produktivity práce za současného dodržení nezměněné kvality produkovaných výrobků pro tradiční segmenty trhu obalového skla. Důležitou roli hraje optimalizace konstrukce formového příslušenství s ohledem na prodloužení jeho životnosti především u skupiny prioritních výrobků. Vývoj, vzorkovací a velkosériová výroba skleněných obalů pro již tradiční největší zákazníky (Coca Cola, Heineken, SAB) byla podpořena konstrukčními nástroji CAD, statickou a dynamickou analýzou chování výrobků na linkách dodavatele i odběratele. V oblasti vnitřního výzkumu byla analyzována termografická měření kritických míst formového příslušenství. Jejich cílem byl návrh a přijetí konstrukčních opatření a zásad pro nově konstruované dílce za účelem zlepšení distribuce a odvodu tepla ve všech fázích tvarovacího cyklu. Systematické nasazení a využití termografických měření stavu tavících agregátů zajišťuje v současnosti reálnou informovanost všech zainteresovaných pracovníků horkého provozu. Pokračovala spolupráce mezi Vetropackem a odbornými pracovišti zabývajícími se sklářskou a obalovou technologií. Výsledky této spolupráce v technologických a vývojových etapách procesu vývoje a výroby skleněných obalů zajisté přispěly ke konkurenceschopnosti závodu VMG na náročném středoevropském trhu. Životní prostředí V oblasti ochrany životního prostředí se společnost aktivně zapojuje do budování systému sběru skla externími firmami a sama pak zpracovává skleněné střepy jako důležitou vstupní surovinu pro výrobu. Na úseku odpadového hospodářství je důraz kladen na separaci jednotlivých druhů odpadů a jejich druhotné využívání. Společnost má zpracován Plán odpadového hospodářství, který navazuje na Plán odpadového hospodářství kraje a státu. Výběrem vhodných technologií se zaměřujeme na snižování ob-

7 P a s t d e v e l o p m e n t s a n d f u t u r e o u t l o o k 5 Past Developments and Future Prospects Labour relations The area of labour relations within the company is regulated by a collective agreement regularly concluded with the trade union. The agreement stipulates a number of advantages not only for the employees but also for their family members and retired persons former employees of the company including, without limitation, canteen meals, contributions to the employees pension supplement insurance and life insurance, interestfree loans for employees, and contributions for the recreation of employees and their children. The company intends to maintain this approach towards its employees also in the future. Research and development 2008 saw the adoption of measures ensuring a high value of labour productivity accompanied by the same high quality products for the traditional segments of the packing glass market. An important role is being played by the optimisation of the mould equipment design, with a view to extending its service life especially for the group of priority products. The development, sample production, and mass production of glass containers for the traditionally largest customers (Coca Cola, Heineken, and SAB) were supported by CAD design tools and statistical and dynamic analyses of the behaviour of products on supplier as well as customer lines. In the area of internal research, the thermal measurements of the critical points of the mould equipment were analysed in order to propose and adopt the design measures and principles for newly designed parts in order to improve the distribution and removal of heat in all stages of the moulding cycle. The systematic application and the use of thermal measurements of the condition of the melting units presently ensure up-to-date information for all employees involved in the hot-work shop. The cooperation with the affiliate plants of the Vetropack group and with the expert sites engaged in glass and packaging technology continued. The results of the cooperation in the technological and developmental stages of the process of the development and the production of glass containers have certainly improved the competitiveness of the VMG plant in the highly-demanding Central European market. Environmental protection In the area of environmental protection, the company takes an active part in the establishment of the system of glass collection carried out by external companies and processes glass cullet as an important input material for production.

8 6 M i n u l ý v ý v o j a v ý h l e d d o b u d o u c n a jemu vznikajících odpadů. Provádíme analýzy produkovaných odpadů způsobem dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. V oblasti vodního hospodářství dosahujeme snižování spotřeby vody recirkulací chladicí vody u granulátorů. Pravidelně jsou prováděny rozbory odpadních vod vypouštěných do městské kanalizace pro veřejnou potřebu a dále do městské čistírny odpadních vod. Provádíme analýzy vody vypouštěné do vnitropodnikové kanalizace na odtoku z firemní čistírny odpadních vod. Kvalita odebírané podzemní vody čerpané z vlastního vrtu S300, kterou používáme v technologickém procesu, je zjišťována 2 ročně v rozsahu dle Vyhlášky Mze č. 20/2002 Sb. Byla rovněž prováděna chemická analýza vzorků půdního vzduchu ze sond umístěných v okolí skladu olejů a pohonných hmot z důvodu prevence a včasného zjištění možného úniku ropných látek. Průběžně probíhá hodnocení dopadů výrobních procesů na životní prostředí a na základě zjištěných skutečností jsou přijímána odpovídající opatření. průmyslu české republiky otevření celostátního projektu na zvýšení recyklace střepů. Součástí tohoto projektu je i spolupodílení se na novelizaci zákona o odpadech, s cílem legislativně znemožnit, aby se skleněné střepy ukládaly na skládku místo jejich využití ve sklářství, a zajistit, aby stát ve větší míře podporoval sběr a recyklaci skleněných střepů. Dále se v rámci FEVE podílíme na vytváření pravidel pro obchodování s emisními povolenkami pro třetí alokační období. Deriváty Společnost využívá k zajišťování úrokových a měnových rizik derivátové operace. V průběhu roku flexibilně pracuje s operacemi pro zajištění kurzového rizika. V průběhu roku byly využívány rovněž měnové deriváty k zajištění kurzu cizích měn ve kterých společnost realizuje část svých tržeb. S využíváním těchto nástrojů ošetření rizik společnost počítá i do budoucna. V roce 2008 náš závod pokračoval v plnění požadavků vyplývajících z Integrovaného povolení, kdy se nám podařilo snížit emise hluku na stanovený limit. Náš závod si uvědomuje potřebu zvyšování používání recyklovaných střepů pro výrobu skloviny a proto inicioval v rámci Asociace sklářského a keramického

9 P a s t d e v e l o p m e n t s a n d f u t u r e o u t l o o k 7 In the area of waste management, the company places an emphasis on the separation of individual kinds of wastes and their secondary use. The company has prepared a Waste Management Plan based on the State and Regional Waste Management Plan. Through the selection of suitable technologies, we concentrate on reducing the volume of produced wastes. We perform the analyses of produced wastes in the manner pursuant to Decree 294/2005 Coll. In the area of water management, we reduce water consumption by recirculating the cooling water in the granulators. We regularly study the analyses of waste water discharged into the municipal sewage system for public needs and to the municipal wastewater treatment plant. We perform analyses on water discharged to the internal sewage system on the discharge from the company s wastewater treatment plant. The quality of collected underground water pumped from our own s300 well used in the technological process is determined twice per year in the scope of the Decree of the Ministry of Agriculture 20/2002 Coll. We also performed chemical analyses of the samples of soil gas from the wells situated in the surroundings of the oil and fuel warehouse for the purpose of prevention and timely identification of petroleum product leakages. We continuously evaluate the impacts of production processes on the environment and adopt the corresponding measures on the basis of the respective findings. In 2008, our plant continued to fulfil the requirements arising from the Integrated Permit and we succeeded in reducing noise emissions to the specified limit. Our company is aware of the necessity to increase the use of recycled cullet for the production of molten glass and therefore we initiated the establishment of the nationwide project to increase the recycling of cullet within the framework of the Association of Glass and Ceramic Industry of the Czech Republic. The project also includes participation in amendments to the Act on Wastes with a view to preventing legislatively the dumping of glass cullet instead of its use in the glass industry and ensuring that the government supports the collection and recycling of glass cullet to a greater degree. Within the scope of FEVE, we participate in the creation of the rules applicable to the emission allowances trading in the third allocation period. Derivatives In order to manage interest-rate and currency risks, the company uses derivative instruments. In the course of a year, we work with the instruments flexibly for the purpose of managing exchange rate risks. Currency derivatives are also used in the course of a year in order to secure the exchange rate of foreign currencies with which the company realises a part of its sales revenue. The company also intends to use the above-mentioned instruments for its risk management in the future.

10 8 H o s p o d á ř s k é v ý s l e d k y Hospodářské výsledky ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU k 31. prosinci 2008 Minulé úč. v tis. Kč Běžné účetní období období 2007 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ MAJETEK B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1 Zřizovací výdaje 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 Software Ocenitelná práva Goodwill 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

11 F i n a n c i a l R e s u l t s 9 Financial Results BALANCE SHEET LONG FORM As of 31 December 2008 in CZK thousands Current year year 2007 Gross Provisions Net Net TOTAL ASSETS 4,082,546 (2,236,762) 1,845,784 1,930,902 A. STOCK SUBSCRIPTION RECEIVABLE Prior B. FIXED ASSETS 3,100,589 (2,142,363) 958, ,639 B. I. Intangible assets 13,027 (9,548) 3,479 1,974 B. I. 1 Foundation and organization expenses 2 Research and development 3 Software 10,280 (8,991) 1,289 1,870 4 Patents, royalties and similar rights 557 (557) 0 5 Goodwill 6 Other intangible assets 2,190 2, Intangible assets in progress 8 Advances granted for intangible assets B. II. Tangible assets 3,070,542 (2,115,815) 954, ,508 B. II. 1 Land 33,707 33,707 33,707 2 Constructions 620,227 (295,576) 324, ,280 3 Separate movable items and groups of movable items 2,412,727 (1,820,239) 592, ,272 4 Perennial crops 5 Livestock 6 Other tangible assets 7 Tangible assets in progress 2,531 2,531 12,899 8 Advances granted for tangible assets 1,350 1,350 2,350 9 Gain or loss on revaluation of acquired property B. III. Financial investments 17,020 (17,000) B. III. 1 Subsidiaries Associates 3 Other long-term securities and interests 17,020 (17,000) Loans to subsidiaries and associates 5 Other long-term investments 6 Long-term investments in progress 7 Advances granted for long-term investments

12 1 0 H o s p o d á ř s k é v ý s l e d k y Minulé úč. v tis. Kč Běžné účetní období období 2007 Brutto Korekce Netto Netto C. OBĚŽNÁ AKTIVA C. I. Zásoby C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 5 Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 237 C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 2 Pohledávky ovládající a řídící osoba 3 Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 4 sdružení 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 7 Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládající a řídící osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 4 sdružení 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6 Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. OSTATNÍ AKTIVA PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV D. I. Časové rozlišení D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 3 Příjmy příštích období

13 F i n a n c i a l R e s u l t s 11 in CZK thousands Current year year 2007 Gross Provisions Net Net C. CURRENT ASSETS 980,091 (94,399) 885,692 1,139,400 Prior C. I. Inventory 375,704 (43,719) 331, ,944 C. I. 1 Materials 120,699 (35,120) 85, ,003 2 Work in progress and semi-finished production 4,231 4,231 4,151 3 Finished products 238,658 (8,330) 230, ,485 4 Livestock 5 Goods 12,116 (269) 11,847 10,068 6 Advances granted for inventory 237 C. II. Long-term receivables 2, ,042 2,101 C. II. 1 Trade receivables 2 Receivables from group companies with majority control 3 Receivables from group companies with control of 20% 50% Receivables from partners, co-operative members and 4 participants in association 5 Long-term advances granted Unbilled revenue 7 Other receivables 1,362 1,362 1,421 8 Deferred tax asset C. III. Short-term receivables 476,786 (50,680) 426, ,598 C. III. 1 Trade receivables 452,248 (50,680) 401, ,964 2 Receivables from group companies with majority control 39,930 3 Receivables from group companies with control of 20% 50% Receivables from partners, co-operative members and 4 participants in association 5 Social security and health insurance 6 Due from government tax receivables 22,737 22,737 7 Short-term advances granted 1,312 1,312 1,134 8 Unbilled revenue Other receivables C. IV. Short-term financial assets 125, , ,757 C. IV. 1 Cash Bank accounts 125, , ,373 3 Short-term securities and interests 4 Short-term financial assets in progress 98,885 D. OTHER ASSETS TEMPORARY ACCOUNTS OF ASSETS 1, ,866 1,863 D. I. Accrued assets and deferred liabilities 1, ,866 1,863 D. I. 1 Prepaid expenses 1,799 1,799 1,848 2 Prepaid expenses (specific-purpose expenses) 3 Unbilled revenue

14 1 2 H o s p o d á ř s k é v ý s l e d k y Stav v běžném Stav v minulém v tis. Kč účetním období účetním období 2007 PASIVA CELKEM A. VLASTNÍ KAPITÁL A. I. Základní kapitál A. I. 1 Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly ( ) 3 Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy 0 0 A. II. 1 Emisní ážio 2 Ostatní kapitálové fondy 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A. III. Rezervní fondy, (Nedělitelný fond) a ostatní fondy ze zisku A. III. 1 Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/ ) B. CIZÍ ZDROJE B. I. Rezervy B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 3 Rezerva na daň z příjmů 4 Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 2 Závazky - ovládající a řídící osoba 3 Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 4 sdružení 5 Přijaté zálohy 6 Vydané dluhopisy 7 Směnky k úhradě 8 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) 9 Jiné závazky 10 Odložený daňový závazek

15 F i n a n c i a l R e s u l t s 1 3 in CZK thousands Current year year 2007 TOTAL EQUITY & LIABILITIES 1,845,784 1,930,902 A. EQUITY 1,503,505 1,579,162 Prior A. I. Basic capital 800, ,000 A. I. 1 Registered capital 800, ,000 2 Own shares and own ownership interests ( ) 3 Changes in basic capital A. II. Capital funds 0 0 A. II. 1 Share premium (agio) 2 Other capital funds 3 Gain or loss on revaluation of assets and liabilities 4 Gain or loss on revaluation of company transformations A. III. Reserve funds and other funds created from profit 64,695 48,060 A. III. 1 Legal reserve fund 64,695 48,060 2 Statutory and other funds A. IV. Profit (loss) for the previous years 398, ,384 IV. 1 Retained earnings for the previous years 398, ,384 2 Accumulated loss of previous years A. V. Profit (loss) for the year (+/ ) 240, ,718 B. LIABILITIES 310, ,176 B. I. Reserves 30,451 53,924 B. I. 1 Reserves created under special legislation 2 Reserve for pensions and similar obligations 3 Reserve for corporate income tax 4 Other reserves 30,451 53,924 B. II. Long-term liabilities 67,088 55,846 B. II. 1 Trade payables 2 Liabilities to group companies with majority control 3 Liabilities to group companies with control of 20% 50% Liabilities to partners, co-operative members 4 and participants in association 5 Advances received 6 Bonds payable 7 Notes payable 8 Unbilled deliveries 9 Other liabilities 10 Deferred tax liability 67,088 55,846

16 1 4 H o s p o d á ř s k é v ý s l e d k y Stav v běžném Stav v minulém v tis. Kč účetním období účetním období 2007 B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba 3 Závazky podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 4 sdružení 5 Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 6 pojištění Stát daňové závazky a dotace Přijaté zálohy Vydané dluhopisy 10 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 2 Krátkodobé bankovní úvěry 3 Krátkodobé finanční výpomoci C. OSTATNÍ PASIVA PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV C. I. Časové rozlišení C. I. 1 Výdaje příštích období Výnosy příštích období

17 F i n a n c i a l R e s u l t s 1 5 in CZK thousands Current year year 2007 B. III. Current liabilities 212, ,406 B. III. 1 Trade payables 161, ,707 2 Liabilities to group companies with majority control 3 Liabilities to group companies with control of 20% 50% Liabilities to partners, co-operative members and participants in association 4 5 Liabilities to employees 10,547 9,550 6 Liabilities arising from social security and health insurance 6,358 5,964 7 Due to government taxes and subsidies 17,391 28,497 8 Advances received 265 2,456 9 Bonds payable 10 Unbilled deliveries 16,496 20, Other liabilities 470 1,811 Prior B. IV. Bank loans and borrowings 0 0 B. IV. 1 Long-term bank loans 2 Short-term bank loans 3 Borrowings C. OTHER LIABILITIES TEMPORARY ACCOUNTS OF LIABILITIES 32,020 20,564 C. I. Accrued liabilities and deferred assets 32,020 20,564 C. I. 1 Accruals 32,020 20,564 2 Deferred income

18 1 6 H o s p o d á ř s k é v ý s l e d k y VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Y V PLNÉM ROZSAHU k 31. prosinci 2008 Stav v běžném Stav v minulém v tis. Kč účetním období účetním období 2007 I. 1 Tržby za prodej zboží A. 2 Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. 2 Ostatní provozní výnosy H. 1 Ostatní provozní náklady V. 2 Převod provozních výnosů I. 1 Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření

19 F i n a n c i a l R e s u l t s 1 7 INCOME STATEMENT LONG FORM For the Years Ended 31 December 2008 Current in CZK thousands year year 2006 I. 1 Revenue from sale of goods 441, ,008 A. 2 Cost of goods sold 357, ,925 Prior + Gross margin 84,918 59,083 II. Production 1,865,441 1,945,965 II. 1 Revenue from sale of finished products and services 1,738,431 1,923,542 2 Change in inventory produced internally 86,338 (18,655) 3 Own work capitalized 40,672 41,078 B. Production related consumption 1,335,053 1,307,493 B. 1 Consumption of material and energy 995, ,544 B. 2 Services 339, ,949 + Value added 615, ,555 C. Personnel expenses 221, ,351 C. 1 Wages and salaries 159, ,706 C. 2 Bonuses to members of company or cooperation bodies C. 3 Social security and health insurance 61,045 57,282 C. 4 Other social costs 1,167 1,280 D. 1 Taxes and charges 2,177 2,045 E. Amortization and depreciation of intangible and tangible 1 fixed assets 96,250 84,772 III. Revenue from sale of intangible and tangible fixed assets and materials 41,228 8,276 III. 1 Revenues from sale of intangible and tangible fixed assets 31,306 2,199 2 Revenue from sale of materials 9,922 6,077 F. Net book value of intangible and tangible fixed assets and materials sold 44,275 78,281 F. 1 Net book value of intangible and tangible fixed assets sold 26,959 65,329 F. 2 Materials sold 17,316 12,952 G. Change in reserves and provisions relating to operations 1 and in prepaid expenses (specific-purpose expenses) (28,223) (84,161) IV. 1 Other operating revenues 68, ,664 H. 2 Other operating expenses 85, ,937 V. 1 Transfer of operating revenues I. 2 Transfer of operating expenses * Profit or loss on operating activities 302, ,270

20 1 8 H o s p o d á ř s k é v ý s l e d k y Stav v běžném Stav v minulém v tis. Kč účetním období účetním období 2007 VI. 1 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. 1 Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 43 VII. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 1 účetních jednotkách pod podstatným vlivem 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 43 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. 1 Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. 2 Náklady z finančního majetku IX. 1 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. 2 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 1 oblasti X. 1 Výnosové úroky N. 2 Nákladové úroky XI. 1 Ostatní finanční výnosy O. 2 Ostatní finanční náklady XII. 1 Převod finančních výnosů P. 2 Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q. 1 splatná Q. 2 odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. 1 Mimořádné výnosy R. 2 Mimořádné náklady S. 1 Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 S. 1 splatná S. 2 odložená * Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. 2 OBSAH TABLE OF CONTENTS 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2 Profil společnosti 5 3 Hlavní úspěchy roku 2013 8 4 Vedení společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 2010 Výroční zpráva / Annual Report 2010 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2010 2009 Bilanční suma 103 035 100 840 Základní kapitál 750 750 Zisk

Více

US GAAP / IFRS. Robert Mládek

US GAAP / IFRS. Robert Mládek Robert Mládek Introduction... 3 Framework Based Teaching... 3 Statutory Standards ( National GAAP ) Versus IFRS/US GAAP... 5 The accounting equation... 6 Recognition in more detail... 7 Conceptual Framework...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T 2 0 0 7 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti... 6-8 Slovo

Více

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020 O b s a h C O N T E N T S Základní údaje o společnosti Základní kapitál Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci Organizační struktura Členství v jiných osobách Profil společnosti Shrnutí roku

Více

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI Dohledový audit prováděný na kontrolu dodržování systému řízení jakosti nezjistil žádná pochybení. Normy ISO jsou dodržovány

Více

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report Obsah Úvodní slovo 6 Profi l společnosti 8 Management společnosti 8 Členství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního

Více

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 1 Obsah /Content 1. Obsah... 4 2. Úvodní slovo... 5 3. Údaje o společnosti...14 4. Finanční výsledky...23 5. Auditorská zpráva...31 6.

Více

V roënì zpr va Annual Report

V roënì zpr va Annual Report V roënì zpr va Annual Report Content Základní údaje o společnosti..............................3 Zpráva představenstva o činnosti Software602 a. s. v roce...4 Prognóza pro roky 2002-2003..............................5

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T 2 0 0 2 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O S P O L E Č N O S T I Obchodní jméno: Software602 a. s. Základní jmění: 51 mil KČ Sídlo: Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4 IČO: 63 07 82 36 ISIN: CZ0009092300 Představenstvo:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více