STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003"

Transkript

1 STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 Vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, zahajuji 8. zasedání ZHMP, na kterém vás všechny srdečně vítám. Zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj pozváni všichni členové ZHMP. Požádal bych vás o klid. Podle prezence je na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů ZHMP a je tedy schopno se usnášet. Ověřením zápisu dnešního zasedání pověřuji pana Jana Slezáka a pana Petra Zajíčka. Dámy a pánové, obdrželi jste návrh pořadu jednání. Dva tisky tohoto návrhu - bod 10, tisk 343-návrh na revokaci usnesení ZHMP č. 6/4 ze dne na uzavření úvěrové smlouvy mezi hl. m. Prahou a Státním fondem rozvoje bydlení a bod 16, Z návrh na udělení cen hl. m. Prahy. Tyto tisky vám byly předány ve středu dopoledne do vašich schránek vzhledem k tomu, že byly v úterý projednávány v radě hl. m. Prahy. Dále jste obdrželi dodatek k bodu 13, tisk Z 301, přílohu č. 5, stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu zadání, a materiály, které jsou uvedeny v návrhu pořadu jednání. Rada hl. m. Prahy je projednala také dne 27. května 2003 a doporučuje je vzhledem k jejich důležitosti zařadit na dnešní pořad jednání. Jsou to tisky Z návrh na navýšení rozpočtu hl. m. Prahy v r o účelovou investiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj určenou pro povodňový fond hl. m. Prahy na opravy bytového fondu poškozeného povodní v r Tento tisk doporučuje zařadit na pořad jednání za bod č. 8. Dále tisk Z návrh na schválení nabytí pozemků do vlastnictví hl. m. Pahy dle zákona č. 95/99 Sb. Tento bod se doporučuje zařadit na pořad jednání jako bod 22. Do bloku k informaci vám byl navíc rozdán tisk Z informace o stavu projednání návrhů zákonů předložených hl. m. Prahou Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Dámy a pánové, má někdo dotaz nebo připomínku k předloženému návrhu pořadu jednání? Jestliže ne, dám hlasovat o zařazení jednotlivých tisků. Kdo je pro zařazeni tisku Z návrh na navýšení rozpočtu hl. m. Prahy v r o účelovou investiční dotaci ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určenou pro povodňový fond hl. m. Prahy na opravy bytového fondu poškozeného povodní v r. 2002? Kdo souhlasí se zařazením tisku? Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Tisk byl přijat. Kdo souhlasí se zařazením tisku Z návrh na schválení nabytí pozemků do vlastnictví hl. m. Prahy dle zákona č. 95/99 Sb? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Návrh byl přijat. Budeme hlasovat o návrhu pořadu jednání jako celku. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Návrh byl přijat. Dámy a pánové, předložím návrh na zvolení návrhového výboru. Technicky pan architekt. P. K a s l : Pane předsedající, pro nás pomalejší, mohl byste zopakovat, kam všechny tisky přijdou, a potom hlasovat o celém programu ještě jednou. O návrhu pořadu jednání jako o celku jsme hlasovali nyní, pane kolego. Zopakuji, kam tisky budou zařazeny. Tisk Z 336 se doporučuje zařadit za bod č. 22, tisk 347 byl navržen za bod 8. Nyní můžeme pokračovat a přejít k návrhu na zvolení návrhového výboru v tomto složení: předseda pan ing. Zdeněk Kovářík, členové pan Jan Lukavský, pan Jan Štros, pan ing. arch. Jan Kasl, prof. ing. Petr Moos, dr. Michael Hvížďala, ing. Viktor Pázler. Tajemníkem výboru paní dr. Martina Děvěrová, ředitelka odboru legislativního a právního. Má někdo dotazy nebo připomínky? Nemá. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Konstatuji, že složení návrhového výboru bylo schváleno. 1

2 Dámy a pánové, přistoupíme k projednávání bodů podle schváleného pořadu jednání. Prvním bodem jsou dotazy, připomínky a podněty členů ZHMP. Prvním písemně přihlášeným je pan dr. Witzany - politická odpovědnost. Než se ujme slova, chtěl bych omluvit z dnešního jednání pana Ivana Bednáře a pana primátora Pavla Béma. P. W i t z a n y : Vážené dámy a pánové, pane předsedající, dovolte mi, abych se na úvod zamyslel nad otázkou, zda Pražané vůbec potřebují volené politiky - tím myslím volené politiky zde na radnici. Taková otázka se zdá být absurdní, nicméně připomenu, že Praha po dlouhá desetiletí a staletí fungovala bez volených politiků, byli primátoři jmenováni a Praha tak fungovala a lze si představit, že to tak bude fungovat i dnes. Co mě vede k této otázce? Především je to úporná snaha dnešní koalice vyhnout se jakokoli artikulované politické odpovědnosti v souvislosti se značnými a závažnými pochybeními, které se zde vyskytly. Do jisté míry mě k tomu vede i odpověď ředitele Magistrátu Ťahana týkající se jedné konkrétní záležitosti, a to implementace zákona o finanční kontrole. Tento zákon říká, že územně samosprávné celky, v tomto případě hl. m. Praha, jsou povinny vytvořit systém finanční kontroly a za vytvoření tohoto systému odpovídají vedoucí orgány příslušných územně správních celků. Od pana ředitele jsem se dozvěděl, že on je tím jediným vedoucím orgánem hl. m. Prahy, který za toto odpovídá, a toto potvrdil i primátor. Znamená to tedy do jisté míry, že Praha je řízena ředitelem Magistrátu. Nechci chytat pana ředitele za slovo - ono na tom něco je. Při důsledném výkladu zákona řídící model fungování Magistrátu je takový, jaký vidíte na schématu. Máme zde určitý kolektivní orgán - radu, která rozhoduje, rozhoduje bez osobní odpovědnosti, není známo, kdo jak hlasoval, a přijímá určitá usnesení. Pod touto radou stojí ředitel, který řídí celý Magistrát, jednotlivé odbory. Prakticky i teoreticky se zdá, že jednotliví členové rady nijak neřídí odbory a neodpovídají za to, co odbory dělají. Kolektivní odpovědnost nese rada. Jestliže nastane nějaký problém, např. systematicky dochází k porušování zákona o veřejných zakázkách - odpovědnost nese ředitel, kolektivně nese odpovědnost rada, ale kdo konkrétně v radě nese jakou odpovědnost, není možné rozplést. Dobře však víme, že prakticky situace takto nefunguje. Jednotliví členové rady bezesporu řídí v jednotlivých záležitostech odbory, řídí a o celé řadě rozhodují. Nicméně když dojde na jednání o politické odpovědnosti, tečkované čárky zmizí a najednou politici za nic neodpovídají. To vede k tomu, že když jednáme o odpovědnosti za pochybení v souvislosti s veřejnými zakázkami, politická odpovědnost neexistuje, když jednáme o odpovědnosti za pochybení např. v době povodní, politická odpovědnost neexistuje. Model by mohl být podobný, jako funguje vláda. Vezměme si nyní publikovanou kauzu stranického kolegy našich některých členů rady pana Lachnita, který kvůli hloupé dvoumilionové zakázce se dostal na přední stránky novin. Myslím si, že jeho odpovědnost je nezpochybnitelná, protože stojí v čele svého ministerstva, co se děje na tomto ministerstvu, je jeho odpovědností. Podobně stranický kolega Kavan nese politickou odpovědnost za to, co bylo špatně na Ministerstvu zahraničních věcí. Jak by mohl být Magistrát řízen? Táži se pana interpelujícího, zda chce spojit své dva příspěvky. P. W i t z a n y : Nechci, protože mám druhý, rychle skončím. Chci po radě, aby jasně vymezila odpovědnost jednotlivých členů rady, která se týká řízení Magistrátu. Nejen tak, jak jsme dostali v brožurce o působnosti členů rady, kde se dovídáme, že třeba pan radní Šteiner odpovídá za výstavbu dopravní infrastruktury, ale měli bychom znát, jaký je přesně vztah jednotlivých členů rady k Magistrátu, k jeho řízení. Co vidíte na obrázku, není možné v současné právní úpravě, je to model, kdy primátor, rada tvořili kabinet, který by přímo řídil v Magistrátu jednotlivé sekce. Myslím, že je to zřejmé a nemusím to dále rozvádět. 2

3 Děkujeme za radu. Můžeme přejít k další informaci. Pan Josef Mach - Ladronka. P. M a c h : Pane náměstku, dámy a pánové, chtěl bych říci několik slov o usedlosti Ladronka z pohledu nového zastupitele, který zjistil určité skutečnosti, které ho udivily. Tato opuštěná a státem chráněná usedlost v Praze 6 stále chátrá. Po vypuzení mladých lidí se o rekonstrukci sice občas mluví, ale bohužel se nekoná. Ve stádiu plánu je financování rekonstrukce z rozpočtu hl. m. Prahy a Prahy 6. Nyní k tomu, o čem chci přesně hovořit. Je velmi zarážející, že v loňském roce, kdy krumpáč a zednická lžíce byla v nedohlednu a žádná rekonstrukce ještě nezačala, uskutečnilo se výběrové řízení na nájemce usedlosti a s vítězem tohoto výběrového řízení, jehož se mimochodem zúčastnili pouze dva zájemci - s. r. o. IB Holding, byla dne 5. června loňského roku uzavřena nájemní smlouva na pronájem nemovitosti. Tuto smlouvu podepsal pan ředitel Pátek. Když se do této smlouvy podíváte, udiví vás, že v čl této smlouvy byla sjednána smluvní pokuta pro případ, že pronajímatel, tedy hl. m. Praha, nevyzve holding k převzetí zkolaudovaného provozu schopného předmětu nájmu nejpozději do 30. června t. r. Smluvní pokuta činí za každý kalendářní den prodlení Kč. Takto nevýhodnou smlouvu pro Prahu připravila advokátní kancelář, u níž si Magistrátu stále objednává další služby. Nezodpovězenou otázkou je, proč byla s takovým spěchem loni uzavírána nájemní smlouva na objekt, který byl a stále je v dezolátním stavu? To je základní otázka. Dne 25. února t. r. rada odsouhlasila ukončení nájemní smlouvy s holdingem při uhrazení dosud účelně vynaložených nákladů ve výši 2,7 mil. Kč. Je nutno říci, že smluvní pokuta za nepředání zrekonstruované usedlosti by mohla podle smlouvy dosáhnout až , neboť od smlouvy mohla smluvní strana odstoupit až po 60 dnech s doručecí dobou asi 15 dnů. Rada svým usnesením snížila ztrátu o 600 tis. Kč. Je však podivné, že rada uznala za - cituji - účelně vynaložené náklady faktury vystavené za poradenské, to zdůrazňuji, a architektonické služby ve výši 2415 tis. Kč a dalších 200 tis. Kč tzv. ušlých úroků. Přitom nikdo z Magistrátu žádný architektonický návrh a poradenskou studii neviděl. Přesto peníze byly prý vyplaceny. Praha zaplatila částku 2615 tis. Kč na účet IB Holdingu, a o tuto částku zchudl náš rozpočet, aniž by Praha cokoli za to získala. V jakém zájmu byla loňského roku uzavřena nájemní smlouva a jaká opatření rada přijala, aby se podobné pochybné smlouvy nemohly na Magistrátu podepisovat? Proč rada důsledně netrvala na prověření účelně vynaložených nákladů a spokojila se pouze potvrzením, že faktury existují? Prosím o písemnou odpověď. Krátce chtěl reagovat resortní radní Klega. P. K l e g a : Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, dovolím si krátce reagovat - samozřejmě poskytnu vyčerpávající písemnou odpověď. Je třeba podotknout, že s výběrovým řízením na nájemce objektu Ladronka proběhla obchodní veřejná soutěž na dodavatele rekonstrukce tohoto objektu a sankce, které vyplývaly z nájemní smlouvy mezi nájemcem objektu Ladronka byly uplatněny i ve smlouvě s dodavatelem stavby. Znamená to, že v případě, že by dodavatel stavby nesplnil termíny a podmínky, které mu byly uloženy smlouvou, sankce by byly přeneseny na něj. Sankce, které by byly uplatněny na městu, by město uplatnilo na dodavateli. Bohužel v důsledku povodní město mělo jiné investiční priority a tato obchodní veřejná soutěž byla zrušena, rekonstrukce se nekonala a zůstala na městu nájemní smlouva, která se musela následně řešit. V současné době, a to je i v usnesení rady, došlo k rozhodnutí rady hl. m. Prahy, že Ladronka bude ještě letos rekonstruována, rekonstrukce bude zahájena s menší finanční náročností než jak bylo plánováno v loňském roce. Rozdíl v projektové dokumentaci je zhruba mil. Kč úspor proti nákladům, které byly v loňském roce předpokládány. Nám. H u l í n s k ý : Žádáte přes toto vysvětlení písemnou odpověď? Ano. Další interpelace - pan Jan Mihaliček - Záchranná služba. 3

4 P. M i h a l i č e k : Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v uplynulých dnech jsme všichni byli šokováni případem, kdy při výkonu svého povolání byl napaden lékař pražské záchranky. Videozáznam, který proběhl i televizí, jasně ukázal, jak se věc odehrála. Pro mne, pominu-li inzultaci záchranáře, nejvíc zarážející byl přístup Policie ČR, která přestože o napadení byla informována přes tísňovou linku, člověk by očekával, že bude nasazena zásahová jednotka, trvalo jí téměř 20 minut, než se ukázala na místě. Toto bylo již projednáno na bezpečnostním výboru, ale pro mne to bylo popudem k tomu, abych se pokusil získat další informace o systému fungování záchranných složek v Praze. Ukazuje se, že situace je velice komplikovaná a zdaleka ne uspokojující. Určitě existuje mnoho příkladů z jiných metropolí, které se dokáží o své záchranáře postarat. Můžeme si jen nechat zdát o přístupu třeba v New Yorku, kde ke všem událostem hlášeným na tísňovou linku, vyráží všechny tři složky - policie, hasiči i záchranka. Určitě ani není na místě varianta s přiznáním statutu veřejného činitele pro lékaře. Snažil jsem se objevit optimální řešení, ale většina zúčastněných nakonec uznává, že neexistuje. Všichni se také shodují na tom, že je třeba, aby policie pracovala lépe a je proto potřeba, abychom naši záchranku podpořili a Městskou i státní policii úkolovali v tomto směru nejen na úrovni zasedání bezpečnostního výboru, ale i na fóru daleko širším. Vždyť obě policejní složky dostávají nemalé příspěvky z rozpočtu našeho města. Ukazuje se ale zároveň, že je potřeba se zamyslet nad současnou bezpečnostní situací i fungováním záchranného systému a pokusit se vytvořit koncepci aktuální, hodnou evropského velkoměsta. Dochází k absurdním situacím, kdy vysoce specializovaná záchranka je zneužívána pro řešení špinavé práce za jiné složky. Jsou např. voláni k opilcům, kteří kromě vyššího promile alkoholu v krvi netrpí žádným zraněním nebo akutním onemocněním. Takový transport neplatí zdravotní pojišťovna, ale my všichni daňoví poplatníci prostřednictvím rozpočtu. Pro dokreslení. Jedním z nejčastějších klientů pražské záchranky je jistý opilec, který využil toto taxi v uplynulém roce prý 140x. Moskva toto řeší speciálním nákladním vozidlem Městské policie, které sváží opilce z celého města na záchytku a nemrhá tak silami lékařských odborníků, kteří mohou v ušetřeném čase zachraňovat ty, kteří to opravdu potřebují. Při svém pátrání po ideálním stavu záchranného systému jsem narazil i na další sytémové zvláštnosti. Např. údajně Ministerstvo zdravotnictví zakázalo zdravotníkům pražské letecké záchranky pracovat v závěsu pod vrtulníkem a plnit tak ne nepodstatnou část svého poslání. Jaký to může mít následek? Opět příklad. Při pádu ze střechy se jeden dělník nabodl na hromosvod. Přivolaná letecká záchranka potřebovala zraněného s plícemi probodenými hromosvodem dostat na zem. Hasiči odřízli hromosvod, ale svými prostředky nemohli zraněného spustit na zem. V současné době jediný, kdo může vykonávat práci v závěsu pod vrtulníkem, je speciální jednotka policie. Když se posádka vrtulníku letecké záchranky pokusila přivolat přes dispečink, který je společný pro obě složky, policejní specialisty, bylo jí údajně řečeno, ať se obrátí na místní oddělení Policie ČR, oni ať dají žádost na krajské velitelství, a to ať zaúkoluje svůj vrtulník, a ten pak teprve může přiletět. Když toto slyšel probodený muž s hromosvodem stále ve svém těle, vybičoval zbytky svých sil a s pomocí hasičů sám slezl po žebříku. Byl bych nerad, aby o mém životě nebo neživotě někdy rozhodovala takováto byrokracie. Nechci vás dále zdržovat, jistě by se našla řada takových příkladů. Žádám proto, aby všichni, do jejichž působnosti fungování záchranných služeb spadá, tedy i bezpečnostní a zdravotní výbory, jejich předsedy a příslušné radní, aby se pokusili současný stav napravit a v krátkém čase nabídli způsoby, jak současnou situaci řešit. Vzhledem k tomu, že se jednalo o bezpečnostní věci, požádám o krátkou reakci pana nám. Blažka. P. B l a ž e k : Pokusím se písemně odpovědět. Sám velmi dobře víte, že toto jsou záležitosti, které může těžko ovlivnit město, těžko může ovlivnit interní předpisy policie a hasičského záchranného sboru. Jsem ve vyostřeném vztahu s hasičským záchranným sborem kvůli jiným věcem, 4

5 nejen kvůli tomu, jak jsou organizovány záchranné akce. Rád toto samozřejmě předám ministrovi vnitra. Pokusím se gen. Miroslava Štěpána přesvědčit o tom, že by se některé věci dalo dělat lépe. Na druhou stranu bych vás prosil o konstruktivní návrh, jak vy byste si představoval, že by se to mělo dělat. Jedna věc je říci, že je to špatně, a druhá, jak si představujete, jak by se věci měly zjednodušit a fungovat. Rád se od vás nechám poučit. Pouze si nemyslím, že návrh, abychom tady zřídili náklaďák pro opilce, by byl průchozí. Myslím si, že to byl spíše žert. Záchranná služba může těžko vědět, jestli je člověk opilý. Vyjíždí na základě nějakého volání, které ověří jen tím, že přijede na místo. Souhlasím s tím - četl jsem to také v novinách, že existuje osoba, která 260x využila služeb pražské záchranné služby, a je to opilec. Je to ale záležitost trochu složitější. Chce resortní radní reagovat? P. H á l o v á : Chtěla bych se vyjádřit k fungování zdravotnické záchranné služby. Jakmile došlo k napadení, byla jsem ihned kontaktována panem ředitelem Schwarzem a nechala jsem si vyjet videozáznam, který pořídil hasičský záchranný sbor. Je to problém. Domnívám se, že lékaři by měli mít statut veřejného činitele a vyvinu svou maximální iniciativu, aby toto postavení získali. Je tam i vyšší trestní sazba. Není to jen fyzické napadení, jedná se i o slovní výhružku, už je to chápáno jako trestný čin. I když se vedou mnohé polemiky, zda je to správný postup nebo není, že to agresivitu občanů stejně nezastaví, myslím si, že to není úplně pravda, je to určitá výzva, že takovéto chování společnost odsuzuje. Je to otázka celého integrovaného záchranného systému. Ke každé dopravní nehodě vyjíždí společně se zdravotnickou záchrannou službou hasičský záchranný sbor, což bylo i v tomto případě. Přiznám se, že jsem byla trochu překvapena, že nešli na pomoc při útoku na lékaře. Zdrželi se, v prvním okamžiku naopak ustupovali těmto násilníkům. Pochybení je i na této straně. Je otázka, jestli má smysl, aby ke každému výjezdu zdravotnické záchranné služby vyjížděla i Městská policie. Někdy to jsou případy, kdy se jedná o určité zhoršení zdravotního stavu - abychom nepodlehli kritice veřejnosti, že zneužíváme policii, že asistovala takovému výjezdu a že měla být na jiném místě. Slibuji, že se touto problematikou budu zabývat. Sejdeme se s nám. Blažkem a budeme hledat optimální řešení. Nám. H u l í n s k ý : Můžeme přejít ke čtvrté interpelaci. Upozorňuji, že čas na interpelace vyprší v h a poté bude pokračování na konci. Paní Markéta Reedová - pražské zastoupení v Bruselu - spojení dvou interpelací. P. R e e d o v á : Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, budu se snažit být stručná, ale pražské zastoupení v Bruselu by dalo možná na celou dobu pro interpelace. Ráda bych se s vámi podělila o zážitky z návštěvy pražského zastoupení v Bruselu. Vím, že se o pražském domu včera dlouho diskutovalo na třech výborech - zahraničním, kontrolním a finančním, ale všichni zastupitelé by měli vědět, jak zastoupení v Bruselu pracuje a jaký efekt přináší. Do Bruselu jsem byla vyslána s kol. Kaňákem kontrolním výborem zastupitelstva a cesty se kromě nás také zúčastnil předseda zahraničního výboru, předseda finančního výboru, ředitel odboru zahraničních věcí a pracovníci kontrolních orgánů hl. m. Prahy. Složení samo o sobě napovídá, že účelem cesty nebylo společensko-kulturní vyžití, ale kontrola činnosti zastoupení kontrola hospodaření, inventarizace majetku a ověření fakturace dodatečných prací, které vznikly při opravách a rekonstrukci pražského zastoupení. Kontrola stále ještě probíhá a s napětím budeme očekávat výsledky kontrolních orgánů. Už teď se dá popsat situace na našem zastoupení dvěma slovy: chaos, nepořádek. Můžete toto konstatování považovat za dramatizaci situace opozičního politika, ale mohu vás ujistit a čestně prohlásit, že mě žádný jiný výstižný popis nenapadá ani jako 5

6 řadového občana. To, že neexistuje na našem špičkovém pracovišti - za špičkové ho považuji, protože pracovníci jsou špičkově placeni i ve srovnání s platovými podmínkami pracovníků ostatních českých subjektů zastoupených v Bruselu, jako je např. česká ambasáda - žádná forma kontroly cash flow neboli finančního toku, neboť pracovníci zastoupení používají peněžní prostředky do jejich úplného vyčerpání a potom narychlo volají do Prahy, aby jim poslali další, protože se obávají, že se dostanou do mínusu a budou muset platit penále. Pan Verner, vedoucí zastoupení, má jako jediný podpisové právo k bankovnímu účtu a v tuto chvíli asistent pan Bláha rozhodně nestojí o to, aby i on toto právo dostal, neboť si není absolutně jist, jakým způsobem s penězi vedoucí zastoupení nakládá. To, že pan Verner platí pouze a výhradně vše jen v hotovosti, kromě snad otopů a energií, a visa kartu používá jen pro výběr z bankomatu - nabízí se zde dvě vysvětlení: buď je to proto, že hotovostní platby se daleko hůře sledují, nebo že světoběžník formátu pana Vernera ještě nezjistil, že visa karta se dá také používat pro nákupy a platby v restauracích. To, že neexistuje řádný peněžní deník a pouze čas od času vedoucí zastoupení, resp. jeho asistent, posbírá účty na hromadu a odveze je do Prahy, to, že nákupy i většího rázu jsou oznámeny nadřízenému orgánu až po jejich realizaci a vedoucí zastoupení se o nich neobtěžuje informovat v předstihu nebo nedej bože požádat o souhlas, to, že se neplní nařízení ředitele Magistrátu rok stará - jeden z pracovníků je neplní, hovořím o vedoucím zastoupení, nebudu zmiňovat. Nechuť pana Vernera k používání informační technologie a ke komunikaci prostřednictvím u je dobře známá. To vše by se možná dalo omluvit tím, že se jedná o pracoviště detašované, že pracovníci zastoupení nejsou úředníci a nemají praxi. Ale co samotná činnost zastoupení? Přináší hlavnímu městu efekt, který od něho očekává? Jedním z hlavních úkolů, které také nastínil nám. primátora Paroubek v rozhovoru pro deník Právo, je zmapování fondů a programu EU, které by mohlo město využívat, zabývat se zv. praktickým lobbingem. Dalším cílem určitě bude přiblížení se k institucím EU, k získávání důležitých informací, které pomohou městu s prací a seznámí je s projekty, o nichž by se třeba Praha nedozvěděla. Děje se tak? Ale kdepak. Na stole leží rok staré usnesení zahraniční komise, kde žádá zastoupení o dodání informací právě ohledně programů a fondů, které by město mohlo využívat, bez povšimnutí. Víme, jaká je náplň činnosti pana Vernera a jaký přináší efekt? Nevíme. Bylo nám poskytnuto pouze ústní ujištění, že si zastoupení vede dobře a těší se mediální pozornosti. Na důkaz jsme dostali k nahlédnutí 4 řádky inzerátů na jednu z mála akcí, která se v pražském domě uskutečnila, a 10 fotografií s panem Vernerem a blíže neidentifikovanými osobami. Existují pravidelné zprávy o činnosti? Ne. Získal někdo důležité informace od pana Vernera, které výrazně napomohly městu nebo ke kterým by město jinak nenašlo přístup? Ne. Je pražský dům dostatečně využíván? Není. Po dlouhém boji a přemluvání nakonec zahraniční výbor dostal jakýstakýs přehled akcí na 1. pololetí, ale většina akcí se buď neuskutečnila, byla odložena, nebo v lepším případě byla realizována tzv. s křížkem po funuse, jako např. výstava fotografií k povodním, zvláště pokud byl zájem tuto akci pořádat v návaznosti na získání peněžních prostředků z fondu solidarity. Zlatým hřebem této sezóny bude naše účast na akci Art on cows - umění na kravách. Město Praha se bude moci pyšnit jako jediné město, protože se této akce téměř výhradně účastní komerční subjekty, že bude mít svou exkluzívní pomalovanou krávu. Osobně tuto akci považuji za vydařenou, protože se koná v řadě míst na světě, ale není to málo? Někdo může říci, že je to v důsledku nedostatečnho počtu lidí na zastoupení. V tuto chvíli jsou tam pouze dva pracovníci, ale i v době, kdy tam byli pracovníci tři, nebyla situace lepší, a to ani nemluvím o úděsných interpersonálních vztazích. Abych to shrnula. Je jasné, že je třeba posílit personální zastoupení, aby mohlo vykazovat požadované výsledky, ale zároveň je nezbytné provést personální změny a zejména vyhlásit veřejné výběrové řízení na vedoucího zastoupení. Jinak se situace v pražském domě nezlepší, spíše naopak. Jediné pozitivní zjištění, které jsem si z Bruselu odnesla je, že nemovitost, do které město investovalo, je hodnotná a lukrativní. Pražský dům je skutečně krásné místo, které nám leckdo může závidět. Proč by také nemohlo být funkční a přinášet dobré výsledky? Proto se ptám rady hl. m. Prahy, zda sdílí tento názor, nebo zda má jiný návrh na řešení a co chystá k nápravě. 6

7 Odpověď bude písemná. Interpelace č. 5 - paní Olga Sedláčková - dopravní situace na Praze 13 a Praze 5. P. S e d l á č k o v á : Vážené dámy a pánové, má interpelace bude velmi krátká a na závěr bude obsahovat doporučení na řešení, protože jsem pochopila, že jsme byli vyzváni, abychom taková doporučení předkládali. Prosím, aby mi pan radní pro dopravu věnoval trochu pozornosti, přestože jsem již jednou tuto záležitost kuloárově probírala. Prosím o urychlené řešení situace na křižovatce Nárožní - Bucharova - rozvadovská spojka, která je v tomto okamžiku neúnosná, a dále o lepší zprůjezdnění ulice Radlická okolo Smíchov-severní nástupiště směrem ke křižovatce z Ostrovského, kde v současné době jsou dva pruhy - pravý pruh je pouze pro odbočování vpravo a už o něj není zájem. Tím, že se postavila obě obchodní centra a změnila se dopravní situace, nastala i velká změna v chodu dopravy v této oblasti. Mé doporučení je, aby se na křižovatce Nárožní - Bucharova - rozvadovská spojka buď okamžitě postavil dopravní policista nebo aspoň přenosné signalizační zařízení a aby se na ulici Radlická přimalovala k šipce, která vede vpravo, ještě jedna bílá šipka, která povede rovně. Bude reagovat pan radní Šteiner. P. Š t e i n e r : K Bucharovově. Informoval jsem kolegyni, že investorem světelného signalizačního zařízení je společnost Carefour, která začala s výstavbou svého obchodního domu. Byla to jedna z podmínek města a MČ Praha 13 pro souhlas s výstavbou tohoto hypermarketu. Je to otázka územního řízení na světelné signalizační zařízení. Provizorní by vyšlo podstatně dráž, pohybujeme se v řádu stovek tisíc, možná milionů Kč. V tom asi řešení není. Možnost zvýšeného dohledu Policie ČR do doby než Carefour vystaví signalizační zařízení je pravděpodobně možná a toto řešení prověřím. K druhé otázce. Vybavuji si místo, o kterém mluvíme, možnost prověříme a pokud tomu nebrání něco jiného, pak se domnívám, že je možné tímto způsobem postupovat. Písemně kol. Sedláčkové odpovím. Interpelace č. 6 - ing. arch. Jan Kasl. Chtěl bych upozornit, že včera na politickém grémiu vznikla dohoda, že budou vydávány maximálně dva lístečky na interpelace a na každém lístečku bude pouze jedna interpelace, aby se dostalo na více kolegů. Téma vystoupení jedna - informační systémy evidence majetku, téma vystoupení dvě - byty pro úřad. P. K a s l : K odpovědi pana radního Šteinera a k interpelaci Olgy Sedláčkové prosím o širší zásah na Radlické. Pravý odbočovací pruh je vynechán kvůli autobusům. Kdyby se tam umožnila jízda rovně, autobusy by stály ve frontě. Jiná věc je, že uprostřed silnice je vyhražený pruh na kolejích, kde by mohl jet pruh směr na Strahovský tunel. Situace je tam opravdu šílená, protože většina těch, co jedou v pravém pruhu na odbočení, to nerespektují, vjíždí do křižovatky rovně a každé ráno je to tam plné skřípějících brzd a občas rozbitých plechů. Stálo by za to, aby se na to podívala policie s městskou částí, s panem radním a udělalo se řešení do doby, než bude hotov tunel Mrázovka. Občas vypadá, že se odbor dopravy snaží hledat řešení, aby se nedalo jezdit po Praze než aby se po Praze jezdilo. K prvnímu tématu. Chtěl bych interpelovat odbor správy majetku, resp. myslím pana radního Klegu - nejsem si ale jist, jakým způsobem bude řešena správa majetku z hlediska informačního systému. Byla zrušena soutěž na výběr dodavatele systému softwaru databáze. Protože databázový přehledný systém je nejlepší zárukou proti různým podezřením, korupci a nepřehlednosti, bylo by dobře, abychom se dozvěděli, jak bude vypsáno nové řízení. Věřím, 7

8 že bude vypsáno lépe než bylo vypsáno než minulé a že nový systém, který bude vybrán, bude splňovat možnosti na účinnou okamžitou kontrolu majetku, stavu majetku, investice do majetku, probíhajícího investičního procesu v něm, případně nabývání či vyúčtování. Systémy existují. Dával jsem protikorupční komisi v rámci jejího prvního setkání námět, že toto je jedno ze systémových opatření. Mám dotaz, kdy to bude, jak to bude zadáno, co se s tím bude dít. Nežádám ústní odpověď. Druhá připomínka je k panu nám. Bürgermeistrovi. Před 2 měsíci jsem interpeloval otázku bytů pro Katastrální úřad. Dostal jsem kladnou odpověď. Pan nám. tady minule na mou urgenci řekl, že je to zajímavý námět - jako kdybychom to ještě neřešili, ale pokud vím, nic se s tím neděje. Prosba na radu: při rozdělování další várky bytů prosím, pomozte panu řediteli Sejkovi doplnit stav právníků na Katastrálním úřadu. I to je jeden z důvodů dlouhých lhůt, které tam panují. Sežene-li právníky z jiných katastrálních úřadů, je šance, že právníci budou nenavázáni na vazby, které tam existují - nebudu rozebírat jaké - a bude šance na zrychlení činnosti Katastrálního úřadu. Pan Bürgermeister by chtěl reagovat. K bytům a Katastrálnímu úřadu. Mohu poslat okamžtě písemnou odpověď, která bude znít: ano, budeme se tím zabývat v září v další vlně přidělování bytů. Jestli to takto na mikrofon stačí, tak děkuji. Vnímám, že to tak stačí. Další interelaci má pan dr. Witzany - platové poměry učitelů základních a středních škol. Než se připraví pan dr. Witzany, krátce bude reagovat pan radní Klega. P. K l e g a : Krátká reakce na dotaz kol. Kasla na téma projektové zadání softwaru a informačního systému evidence majetku. Věřím, že nové zadání bude kvalitnější než bylo zadání minulé. Projektové řešení by mělo být hotovo do konce června t. r. Nám. H u l í n s k ý : Pan dr. Witzany má slovo. P. W i t z a n y : Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych okomentoval informaci tisku Z 340 o průměrných platech v našich školských zařízeních vzhledem k tomu, že jsem vypracování této informace inicioval a díky za to, že byla předložena. Tato informace potvrzuje - plus doplňující materiál, který jsme dnes dostali na stůl, který to upřesňuje - to co dobře víme. Povolání učitelů v hl. m. Praze je výrazně podhodnoceno a jak nakonec celou situaci hodnotí materiál Dlouhodobý záměr vzdělávací soustavy v Praze, tato situace je kritická, vysoce riziková. Průměrný plat se pohybuje kolem 15 tis. Kč u pracovníků v základních a středních školách. Pokud jde pouze o učitele, je to okolo Kč. Důležitější je porovnání, které v těchto tabulkách nenajdete, ale najdete je v uceleném materiálu, s průměrným pražským platem, podle něhož plat učitele základní školy v Praze představuje 82 % celopražského průměru, celorepublikový poměr mezi platem učitele základní školy a průměrným celorepublikovým platem je 101%. Pražský učitel ve střední škole má 93 % pražského platového průměru, zatímco v ČR 116 %. Myslím, že je zřejmé, k čemu tato situace vede. Navíc se zde ještě dočteme to, že v Praze platy učitelů nejsou vyšší než ve zbytku republiky, jak bychom měli očekávat zhruba o 0,8 % podle materiálu. Znamená to, že Praha nediferencuje vyšší úroveň životních nákladů, nákladů na bydlení atd. Důsledky jsou přirozené. Mladí učitelé, kteří bojují s existenčními problémy, s problémy bydlení, pokud mohou, ze školství odcházejí. Máme tady situaci, kdy 8

9 na jedné straně jsou podhodnocení učitelé, na druhé straně nezodpovědní a nenasytní politici. Myslím, že město by si mělo uvědomit význam vzdělání jako dlouhodobé investice, nejen investice ekonomické, ale investice do kulturního ovzduší města, do bezpečnostní situace a do situace sociální. Je to možná nejlepší prevence proti drogové prevenci na rozdíl od rozdávání stříkaček. Město by mělo dát jasně najevo, že si váží učitelů, že si váží dětí, které představují skutečnou budoucnost Prahy. Proto si dovoluji navrhnout, abychom hledali finanční prostředky, řekněme půl miliardy, pro zvýšení platových poměrů učitelů, a to na úkor betonového lobby, do které sypeme každoročně miliardy korun, na úkor černé skříňky označené DP, na úkor různých nevýhodných smluv, na které ročně doplácíme desítky a stovky milionů. Zkusme se zamyslet, že možná toto je důležité na rozdíl od jiných položek. Bude reagovat resortní radní pan Slezák. P. S l e z á k : Ještě dnes jsem k tomuto tisku doplnil jednu tabulku, protože tabulka, kterou jste dostali v tisku Z 340, není o platech vypovídající, protože tam byli zahrnuti i nepedagogičtí pracovníci. Chtěl jsem, aby to bylo v tabulce rozděleno na pedagogické a nepedagogické pracovníky. Čísla se pozměnila. U platů střední školy, vyšší odborné školy a gymnázia se průměrný plat pohybuje kolem Kč, speciální školy Kč, střední odborná učiliště atd. Chápu, že dochází k určité diferenciaci, jsme na tom o něco lépe než je republikový průměr, ale je také pravda - projednával jsem to s paní ministryní Buzkovou - jsme druhý nejpodhodnocenější kraj v rámci ČR. Dospěli jsme nezávazně k dohodě, že během dvou let by se to mělo srovnat a měli bychom dostávat stejně prostředků jako ostatní kraje. Finanční situace by se měla zlepšit. Nám. H u l í n s k ý : Další interpelace - pan Karel Fischer - pozastavení usnesení MČ Praha 3. P. F i s c h e r : Vážený pane náměstku, vážení zastupitelé, obracím se na vás s interpelací ve věci usnesení rady hl. m. Prahy č. 618 ze dne 13. května 2003 ve věci pozastavení výkonu usnesení zastupitelstva MČ Praha 3. Klub zastupitelů Demokraté Jana Kasla při zastupitelstvu MČ Praha 3 požádal radu o pozastavení usnesení zastupitelstva MČ Praha 3 s patřičným a podrobným odůvodněním. Vzhledem k tomu, že věc je poměrně závažná, prosím, abyste mi věnovali náležitou pozornost. Na 15. dubna 2003 bylo na 15 h řádně svoláno zastupitelstvo MČ Praha 3. Mělo na programu 20 bodů. Při prezenci byly rozdány nové 4 body a při schvalování programu bylo dohodnuto vyhlásit před závažnými body hlasování přestávku na projednání v zastupitelských klubech. A tak v h předsedající schůze vyhlásil půlhodinovou přestávku do h. Jmenovaný klub si pozval na jednání klubu místostarostu, který bod předkládal. Členové klubu se vrátili do jednacího sálu cca v h, ale všechny tři body byly již projednány a schváleny bez jejich přítomnosti. Podle záznamu hlasovacího zařízení předsedající zahájil jednání zastupitelstva před ukončením přestávky a hlasování proběhlo v h, v h a v h, a to bez ukončení přestávky před jejím skončením. Vážené kolegyně a kolegové, pokud se tak skutečně stlo, domnívám se, že hl. m. Praha by v této oblasti mělo být strážcem demokracie v samostatné působnosti svěřené jí zákony. Pokud je to pravda, takové jednání je dětské, infantilní a nedůstojné našemu městu. Pokud tak budeme jednat všichni, i my zde, mohu vás někdy příště přesvědčit, že za využití všech ustanovení zákona o hl. m. Praze a jednacího řádu ZHMP je možné zcela zákonnými obstrukcemi znemožnit projednání bodu a jednání prodloužit na několik dnů. Dámy a pánové, k dispozici jsou písemná usnesení a výpisy z hlasovacího zařízení s uvedenými časy a rovněž stenozáznam je v písemné podobě k dispozici. Dne 6. května rada pověřila přezkoumat skutečnosti uvedené v podání předsedovi kontrolního výboru, a ten předložil 13. května radě stanovisko, se kterým rada souhlasila s tím, že nejsou naplněny důvody pro pozastavení výkonu uvedených usnesení. 9

10 Nejsou mi známy důvody, jak byly hodnoceny, a proto žádám o písemnou odpověď pana primátora, radu či jednotlivé členy rady na tyto otázky: jaké materiály se staly podkladem pro rozhodování interpelovaných orgánů a kontrolního výboru, jak byly obsahově a právně jednotlivé podklady hodnoceny a jaký právní názor zaujal kontrolní výbor a interpelované orgány, o jaká právní hodnocení, výklady, případně judikáty se právní názor opírá, v čem spatřují interpelované orgány nenaplněné důvody. Současně si dovoluji požádat o znovuprojednání této žádosti zastupitelů MČ Prahy 3 ve všech dotčených orgánech hl. m. Prahy. Osobně bych si dovolil požádat předsedu kontrolního výboru, aby mi tyto důvody co nejdříve sdělil a informoval mě o šetření, které jeho výbor provedl. Věřím, že pochopíte závažnost tohoto vystoupení. Bude odpovězeno písemně. Přejdeme k interpelaci č. 9 - pan dr. Hvížďala. P. H v í ž ď a l a : Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, vystupuji s interpelací, kterou jsem měl připravenu na minulé zastupitelstvo, kdy věc byla aktuální, protože ještě probíhaly velikonoční trhy. Dovolil bych si svou interpelaci přednést dnes, protože tato záležitost je dle mého soudu stále velmi aktuální. Myslím si, že problém je, že Staroměstské nám. je výkladní skříní stejného města. Mohu vám říci subjektivní zážitek, kdy jsem se skupinou amerických investičních bankéřů byl na Staroměstském nám. při pořádání těchto velikonočních trhů. Řekli mi jediné: pokud je to správa města, která toto provozuje, pak bych zde neinvestoval ani dolar, protože je evidentní, že se jedná o výrazně korupční prostředí. Podoba vánočních a velikonočních trhů je každoročně tématem veřejných diskusí i mnohých jednání na Magistrátu, na ZHMP či MČ Praha 1. Podoba těchto trhů se příliš k lepšímu nemění, spíše naopak. Finanční výhodnost pro město stále klesá a je vůbec otázkou, zda někdy byla pro město výhodná. Va Václavském a Staroměstském nám. již několik let trhy zajišťuje společnost pana Milana Šmerdy. Pan Šmerda vždy vyhrál výběrové řízení vypisované Magistrátem, které se odehrávalo zhruba v letech Jak sám v rozhovoru pro tisk uvedl, posledního se zúčastnil sám, druhý zájemce prý odstoupil. Trhy nejprve zajišťovalo Sdružení pro obnovu a rozvoj řemeslných a uměleckých tradic, od konce r pak společnost Volk Art Production. "Sdružení se rozhodlo věnovat se aktivitám, které nebudou hrozit prodělkem", řekl pan Šmerda. Je to jeho přímá citace v reakci na to, že před loňskými vánočními oslavami skončila akce pro sdružení schodkem ve výši 3 mil. Kč. Finanční podmínky pořádání trhů před rokem Magistrát tajil, teď jsem dostal poměrně vyčerpávající odpověď, nicméně částky, které město v uplynulých letech za tyto trhy získává, stále známy nejsou. Společnost Volk Art Production má podle smluv platit městu od r roční nájemné za vánoční trhy pouhých Kč, Kč za Staroměstské nám. a Kč za Václavské nám. Kolik platí společnost pana Šmerdy skutečně za velikonoční trhy a další akce, např. svatováclavské, není známo, Magistrát tuto částku tají a zveřejnit nechce. Zda pan Šmerda peníze opravdu platí, ani to není jasné. Např. za vánoční trhy v r neuhradila společnost místní poplatek městské části Praha 1 za umístění stánků zhruba Kč. Radnice Prahy 1 zpětně odpustila pořadateli vánočních trhů poplatek za umístění stánků a dalších atrakcí na Staroměstském a Václavském nám. "Společnost Volk Art Production tak nebude muset platit ani Kč", uvedl starosta MČ Praha 1 ČTK 5. února t. r. Stejně tak učinila Praha 1 i v minulých letech. Např. v r městská část sdružení, v jehož čele pan Šmerda stojí, odpustila zaplacení Kč za zábor ploch pro vánoční trhy. Vzhledem k tomu jsem konzultoval s odborníky, kteří se na realitním trhu pohybují, bonitu tohoto území. Když bychom tyto komerčně využívané prostory srovnali s tím, co je skutečně placeno, vychází nám z toho nápadně nevýhodně nízký pronájem. Reálnou výši by určilo jediné, a to řádné výběrové řízení, ve kterém by bylo možné nabídky vzájemně vyhodnotit a a posoudit skutečnou cenu. Pokud by odborníci přesto měli tento prostor ocenit, cena by odpovídala komerčním bonitním plochám, které jsou příbuzné - např. v ulici Na Příkopech nebo v Celetné ulici, což jsou jedny z nejlepších obchodních ploch v Praze, se cena pohybuje zhruba kolem 40 eur/m2. 10

11 Pokud bychom to zprůměrovali měsíčně, jedná se o 400 tis. eur, tedy zhruba 12 mil.. Za pořádání vánočních a velikonočních trhů by pan Šmerda měl platit zhruba 36 mil. O co větší překvapení je, i když tyto peníze neplatí, tak město v době, kdy řešilo povodně, přesto dalo panu Šmerdovi nejprve 5 a posléze 2,5 mil. Kč na přelomu minulého a letošního roku. Jen pro ilustraci: v letech na Staroměstském nám. byl počet stánků 80 a v r a 2002 Staroměstské a Václavské nám. bylo obsazeno zhruba 240 stánky. Na Václavském nám. jsou stánky pravidelně rozmístěny po celé podkově, takže člověk, který jde z Melantrichovy ul. na Václavské nám., nemůže kvůli stánkům volně projít, a na Staroměstském nám. stánky také zabírají většinu plochy. Podle smlouvy mají být např. 10 m od zahrádky restaurací. Pokud je taková podmínka ve smlouvě na velikonoční trhy, pan Šmerda ji v žádném případě nesplnil. Pane předsedající, žádám o spojení dvou příspěvků. Kolik stojí vánoční trhy na Václavském a Staroměstském nám. vyjma toho, že dělají ostudu hlavnímu městu? Žádám, aby mi byly informace poskytnuty z finančního výboru - kolik od r do letošního roku pan Šmerda skutečně naší radnici proplatil. Je velmi zajímavé, že pan Šmerda žádá velmi často formu výpůjčky, to znamená aby nebyl zpoplatněn, přesto přijímá i dary od sponzorů. V r bylo v tisku uváděno zhruba 5,5 mil., v r údajně 14 mil. Přesná čísla nejsou k dispozici. Pouze společnost Eurotel zde platí mnoho milionů. Příspěvky dotuje pořádání různých vánočních akcí právě město. To je na celé záležitosti nejtristnější - dotace 7,5 mil. Kč v loňském roce, kdy nebyly základní věci finančního rázu sanovány v Karlíně, je o to překvapivější. Pan Šmerda slíbil, že bude přispívat do různých fondů první městské části, např. na podporu ekologie či školství a že dá více než 2 mil. Kč. Právě díky této nabídce vyhrál pan Šmerda v letech 1994 a 1998 většinu výběrových řízení na pořádání trhů na území Prahy 1. Ve smlouvách se ale tento závazek neobjevil, takže nyní je pouze na jeho dobré vůli, zda bude do fondů peníze posílat či nikoli. Na skutečnost, že příspěvky neposílal jak slíbil, upozornili např. v únoru 1999 opoziční zastupitelé Prahy 1. Úředníci se údajně snažili slíbené finance na panu Šmerdovi vymáhat - marně. Zhruba před rokem se s urgencí plateb na pana Šmerdu obrátila vedoucí odboru životního prostředí Prahy 1 paní Michaela Pavlíková. Konstatovala v ní např., že k předmětným platbám se pan Milan Šmerda zavázal v rámci podání nabídek na provozovatele trhu a lze je tudíž považovat za veřejný příslib, který lze i právně vymáhat. Za 3 roky se v tisku objevila zpráva z října minulého roku, že Praha 1 mu i tento slib odpustila. Co se týká sortimentu, je nevhodný. Většina z vás ho zná a myslím si, že dělá naší metropoli velkou ostudu, zvláště když je to s naším posvěcením. Městští úředníci se v minulosti několikrát vymlouvali a tvrdili, že kontrola trhů je obtížná. V prosinci předminulého roku se v médiích objevila zpráva, že se prý nedokáží shodnout, kdo z nich by to měl dělat. Přitom prodejní řád pro trhy na Václavském nám. i na Staroměstském nám. v čl. 6, kontrola trhu, jasně říká: kontrolu provádějí orgány k tomu oprávněné, to je Česká obchodní inspekce, Státní obchodní dozor, hygienická stanice, pracovníci Obvodního úřadu Prahy 1, Magistrátu hl. m. a správce trhu. Město může tedy smlouvu vypovědět v jednoměsíční lhůtě. Důvodů je k tomu jistě z výše uvedených důvodů celá řada a na základě toho, že tato smlouva není plněna, si myslím, že by měla být vypovězena. Jediné, co lze panu Šmerdovi přičíst k dobru je, že má vynikající vztahy s radnicí Prahy 1, je např. pravidelným sponzorem plesů Prahy 1. Tyto vánoční a velikonoční trhy zde přežívají i po ostatní období. Část parčíku za Staroměstskou radnicí je neustále stánky zaplněna. Osobně žádám ještě jednou finanční odbor, aby mi dal přesné platby od r. 1996, jaké pan Šmerda městu posílal. Na základě toho žádám kontrolní výbor, aby se touto záležitostí zabýval. Největším problémem je, že prostor Staroměstského nám. je výkladní skříní. Musíme to řešit vcelku, to znamená vyřešit i předzahrádky, které jsou zde také velmi nedůstojné a mnohdy působí spíše jako stavby než jako předzahrádky. Toto řešení je před námi. Děkuji vám za pozornost. Omlouvám se, že i když jsem minule přišel včas, přesto jsem neměl možnost tuto interpelaci přednést. Myslím si, že při pořádání velikonočních trhů by to bylo ještě markantnější. Děkuji vám za pozornost a přeji úspěch při dnešním jednání. Chce reagovat pan nám. Bürgermeister? Nechce. Odpoví se písemně. 11

12 Chtěl bych požádat pana ředitele úřadu, aby mě chvíli vnímal. Pane řediteli, v levé části, kde je velký hluk z úřednické strany, zjednejte pořádek, jinak se tady nenechá pracovat. Čas pro interpelace vypršel, pokračování bude na konci jednání. Můžeme přejít k pořadu jednání, jak ho máme schválen pro dnešní jednání zastupitelstva bodem č. 2, tisk Z návrh na volbu přísedících Městského soudu v Praze. Prosím pana nám. Blažka. Nám. B l a ž e k : Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, předkládám návrh na zvolení následujících kandidátů na přísedící Městského soudu v Praze, a to dr. Tomáše Holečra, paní dr. Janu Horákovou, paní Evu Trojtrovou, pana Jana Machačku, pana bc. Břetislava Šubrta a paní Martinu Vlkovou. Paní dr. Horáková a paní Vlková se omluvily z pracovních důvodů. Jak je uvedeno v důvodové zprávě, všichni kandidáti splňují příslušné podmínky stanovené zákonem o soudech, a soudcích, souhlasili s případným zvolením za přísedící Městského soudu, doložili bezúhonnost a předložili příslušné negativní osvědčení. Bylo vyžádáno vyjádření předsedy Městského soudu v Praze, který písemně sdělil, že o zvolení výše uvedených kandidátů na funkci přísedících Městského soudu má zájem a jejich volbu doporučuje. Čtyři ze šesti kandidátů jsou k dispozici pro případné vaše dotazy. Děkuji za úvodní slovo. Otevírám rozpravu. Nikoho nevidím, rozpravu uzavírám. Žádám návrhový výbor. P. P á z l e r : Návrh usnesení k bodu volba přísedících Městského soudu v Praze - k návrhu nejsou připomínky - návrh jak byl předložen. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Návrh byl přijat. Všem novým přísedícím gratuluji. Můžeme přejít k bodu č. 4, tisk Z návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 5/1991 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Pan nám. Blažek. Nám. B l a ž e k : Předkládám návrh novely obecně závazky vyhlášky č. 55/2000 hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů, jak je uvedeno v záhlaví, a doplnění části 7, hlavy 2 - kontrola. Jak je uvedeno v důvodové zprávě, vzhledem k tomu, že byl přijat zákon o finanční kontrole a došlo k zásadní právní úpravě finanční kontroly ve veřejné správě a jak je uvedeno v důvodové zprávě také, základním účelem zákona je úprava fungování systému finanční kontroly veřejné správy podle evropských standardů, tak v návaznosti na tento zákon a dále příslušnou vyhlášku Ministerstva financí, kterou se tento zákon provádí, byl připraven návrh, který právě upravuje oblast finanční kontroly a pravidla pro výkon kontroly na území hl. m. Prahy ve směru od Magistrátu k městským částem. Myslím, že není nezbytné, abych zde četl jednotlivá ustanovení, která se navrhují změnit. Je nutné sdělit, že v rámci připomínkového řízení zaslalo návrh celkem 19 městských částí. Tam, kde připomínky městských částí byly akceptovatelné, tam byla tato stanoviska zapracována. U těch, kde se domníváme, že je není možné zapracovat, je zvýrazněno, o které se jedná. Jsou to stanoviska a připomínky MČ Praha 1, 10 a 18. Je nadbytečné se tím teď detailně probírat. Doplnil bych, že účinnost se navrhuje k 1. červenci. Požádal bych, abyste případně vznesli připomínky k návrhu, který je vám předložen. I po projednání s městskými částmi je konsensuální. Otevírám diskusi k tisku Z 299. Přihlášen je pan dr. Witzany. P. W i t z a n y : Můj diskusní příspěvek se týká implementace zákona o finanční kontrole na území hl. 12

13 m. Prahy. Tento tisk upravuje finanční kontrolu Magistrátu vůči městským částem, to znamená finanční kontrolu na úrovni městských částí. V této věci osobně k němu nemám připomínky. Spíše chci požádat, aby zastupitelstvo bylo také informováno o tom, jak je organizována finanční kontrola na úrovni samotného Magistrátu hl. m. Prahy. V odpovědi na svou interpelaci jsem byl ředitelem Magistrátu informován o tom, že vše je v pořádku, finanční kontrola na úrovni předběžné kontroly, průběžné kontroly, to znamená na úrovni příkazce jednotlivých operací, na úrovni finančního řízení, správce rozpočtu, účetní, a poté na úrovni vnitřní kontroly a auditu bezvadně funguje. Předtím jsme ale byli panem nám. Paroubkem informováni o tom, že finanční sekce není schopna provádět jakoukoli finanční kontrolu a nenese za ni odpovědnost. Myslím, že bychom měli vědět, jak se toto změnilo, zda skutečně dochází ke kontrole, která by zabránila zejména neoprávněnému uvolňování finančních prostředků formou záloh, formou navyšování veřejných zakázek v rozporu se zákonem nebo formou jiných operací, které jsou prováděny v rozporu se zákonnými předpisy nebo zdravým ekonomickým rozumem. Nikoho dalšího přihlášeného do diskuse nevidím, diskusi končím. Přeje si předkladatel závěrečné slovo? Nepřeje. Budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak je předložen v návrhu tisku Z 299. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Návrh byl přijat. Technická - pan dr. Witzany. P. W i t z a n y : Chci se zeptat návrhové komise, proč nemáme předsedu? Chcete někdo zpochybnit hlasování v důsledku toho, že jsem nevyzval předsedu návrhové komise? Nechce. Můžeme přejít k tisku Z pan nám. Blažek. Nám. B l a ž e k : Kolegyně a kolegové, předkládám návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 5/91 Sb. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Návrh, který před vámi v této chvíli leží a který budeme projednávat, je obsáhlý. Je především tvořen přílohami 1 a 2, které jednak stanoví nižší sazby místních poplatků než jsou uvedeny v čl. 2, odst. 1 vyhlášky, a jednak příloha č. 2 určuje místa, která v hl. m. Praze podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství. K vlastní novelizaci bylo přistoupeno na základě návrhů správců místního poplatku, a to jsou jednotlivé městské části Praha 1-57 právě na změnu sazeb uvedených jak v příloze 1, tak na doplnění veřejných prostranství uvedených v příloze č. 2. Dalším důvodem, který byl posléze zapracován, byl požadavek Českých drah o stanovení nižší sazby místního poplatku, případně jeho prominutí, za umístění stavebního zařízení u staveb, které jsou vedeny jako veřejně prospěšné stavby, kde dochází k modernizaci dráhy s tím, že osvobození či nižší sazba byla zdůvodnována tím, že jsou realizovány v zájmu hl. m. Prahy z prostředků veřejné sféry, a to včetně státního rozpočtu. Navrhované osvobození v čl. 5, odst. 1, písm. e), bod 2, se týká zejména jednak veřejně prospěšných staveb kategorie DZ a jednak dalších staveb, které v současné době se připravují jako veřejně prospěšné stavby návrhem změny územního plánu. Dále navrhuje rada, aby v rámci vyhlášky bylo schváleno trvalé prominutí místních poplatků spravovaných hl. m. Prahou u stavebních akcí zajišťovaných Dopravním podnikem hl. m. Prahy pro obec hl. m. Praha. Myslím, že je zřejmé, že to není nutné dále zdůvodňovat, protože se to provádí a tato změna ve vyhlášce bude jedině znamenat osvobození za účelem zjednodušení administativy a bude to zcela evidentně správný krok. Dále jsou zde promítnuty změny, ke kterým došlo v důsledku změn právních předpisů upravujících oblast místních poplatků po provedeném připomínkovém řízení. Faktem je, že byl tento návrh zaslán k vyjádření městským částem, příslušným odborům a příslušným orgánům státní správy. V rámci připomínkového řízení bylo vyhověno připomínkám o vyřazení návrhu na osvobození taxistanovišť, která nejsou provozována ve správě TSK. 13

14 K ostatnímu dalšímu navrženému znění vyhlášky nebyly městskými částmi další připomínky uplatněny. Rada navrhuje, aby účinnost vyhlášky byla k 1. červenci letošního roku. Otevírám diskusi. Pan ing. Kovářík. Chtěl bych panu náměstkovi a legislativě poděkovat, protože v textu vyhlášky v bodu 5.e.2 je text opraven tak, že nedochází k matení pojmů. Chybí tam pojem veřejně prospěšný. Je to napsáno tak, že to obsahuje to, co je potřeba. Je to opraveno proti původnímu textu. Chci poděkovat panu náměstkovi a legislativě, že to vyčistila. Nedochází tím k problémům, které historicky byly, protože pak docházelo u Českých drah k problémům, o co požádaly a o co nepožádaly. Toto znění dává prostor pro všechny městské a příměstské části dopravy a máme po problémech. Další není přihlášen do diskuse, diskusi uzavírám. Předkladatel si závěrečné slovo nepřeje. Prosím návrhový výbor. Text hlasování je tak, jak jej předložila rada v tisu Z 289. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Návrh byl přijat. Přecházíme k tisku Z 329, bod č. 5. Slovo má pan nám. Blažek. Nám. B l a ž e k : Vážený pane předsedající, dámy a pánové, předkládám návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění Statut hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů, a to pokud jde o přenesenou působnost orgánů městských částí na úseku územního řízení. Obsahem předloženého návrhu je velmi jednoduchá úprava z hlediska formálního a věcného, ale nicméně fakticky dochází k tomu, že rada navrhuje, aby byl přenesen výkon působnosti stavebního úřadu s výjimkou světelných signalizačních zařízení a nosných konstrukcí pro dopravní informační systém a dopravní značení zcela na příslušné správní obvody příslušné městské části. Tento návrh je dle názoru rady v souladu s decentralizací rozhodování v rámci probíhající reformy veřejné správy, a proto navrhujeme tuto působnost svěřit jednoznačně městským částem 1-22, a to správním obvodům v celém rozsahu vyjma několika věcí, které jsou uvedeny v návrhu. Tím bude jednoznačné i určení působnosti stavebního úřadu v územním řízení, které dnes není zcela přehledné a je v zásadě v některých věcech nejasné. Toto přenesení působnosti na městské části také umožní jednotné posuzování staveb jak v řízení územním, tak i v řízení stavebním. Rada je přesvědčena, že tím bude zajištěna potřebná kontinuita názorů. Stejně jako u stavebního povolení, je zřejmé, že územní rozhodnutí vydané úřady příslušných městských částí bude přezkoumávat Magistrát hl. m. Prahy, a tím bude zajištěno sjednocení rozhodování na celém úseku stavebního řádu v hl. m. Praze. Půjde-li o stavbu nebo opatření v území obvodu dvou nebo více stavebních úřadů, lze podle stavebního zákona provést územní řízení a vydat územní rozhodnutí nejbližším společně nadřízeným správním orgánem, což je Magistrát hl. m. Prahy, který ovšem také může stanovit, že toto územní řízení či rozhodnutí může vydat určený stavební úřad, v jehož územním obvodu se má stavba nebo opatření uskutečnit a Magistrátem bude určen. Je nutné zde upozornit, že podle 123 stávajícího stavebního zákona Magistrát může si vyhradit jako nadřízený příslušnému stavebnímu úřadu v případě, že se bude jednat o technicky zvlášť obtížné, neobvyklé stavby či opatření s většími či rozsáhlejšími účinky na životní prostředí, rozhodování v prvoinstančním řízení. Myslím tím řízení v rámci územního rozhodování. Je nutné zde sdělit, že tento systém, pokud bude zastupitelstvem schválen, bude přizpůsoben systému celostátnímu, a to tak, že Magistrát bude - pokud jde o územní řízení 14

15 - ve stejném postavení jako jednotlivé krajské úřady v celé České republice. Tento návrh změny statutu byl v souladu s pravidly pro projednávání návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy projednán a zaslán k vyjádření nejen všem odborům Magistrátu, ale všem městským částem. V rámci řádné lhůty byly vzneseny dvě připomínky. Zde chci sdělit, že požadavek na personální posílení úřadu, který byl vznesen MČ Praha 16, není možné řešit v rámci této vyhlášky, je možné řešit jako důsledek případného přijetí této novely Statutu. Co se týká požadavku Prahy 18, nebylo vzhledem k možnostem daným stavebním zákonem této připomínce vyhověno. Případná účinnost tohoto návrhu Statutu se navrhuje k 1. září Rada byla ubezpečena, že je v personálních možnostech příslušných úřadů městských částí tento přesun zvládnout. Máte v rámci tisku předložen nejen návrh nového znění položky 3, přílohy č. 4, části A Statutu, ale i původní znění. Reaguji na některé vznesené písemné připomínky: ne že se územní rozhodování zásadním způsobem mění a přesouvá z Magistrátu na městské části, ale na městských částech již většina v rámci územního rozhodování, v rámci stávajícího platného Statutu se provádí. Je to pouze zpřesnění kompetencí a přesun významnějších staveb na městské části, aby nedocházelo ke spletení pojmů. Otevírám diskusi. První je přihlášen pan dr. Hoffman. P. H o f f m a n : Náš klub velice pečlivě diskutoval o tomto problému. Poradili jsme se s našimi zastupiteli na jednotlivých městských částech a bylo nám doporučeno, abychomm tento materiál na dnešním jednání zastupitelstva podpořili. P. B u r s í k o v á : Naopak na našem klubu jsme se dohodli, že materiál nepodpoříme. Ocitovala bych z materiálu, který jste pravděpodobně všichni dostali. Jsou to materiály různých občanských sdružení, z nichž si velice vážím např. Klubu za starou Prahu a dalších a jejich názory považuji za velice relevantní. Sama jsem zastáncem decentralizace, ale v tomto případě si myslím, že není na pořadu dne a že by napáchala více škody než užitku. Myslím si - jak říkají některé významné iniciativy, že významné a zásadní zásahy do urbanismu města musí být vždycky koordinovány na úrovni centra, tedy Magistrátu. Je určitý nesystematický krok, že si to Magistrát může vyžádat. Dále se domnívám, že současný útvar rozhodování je stabilizovaný úřad s řadou pracovníků, kteří náročnou agendu územního rozhodování zvládají. Pokud bude přenesena na městské části, je tady důvodná obava, že městské části nebudou mít tak kvalifikované pracovníky a že územní rozhodování nebude mít zdaleka takovou úroveň. Samozřejmě nelze vyloučit obavu z lokálních politických tlaků na menší radnice a samozřejmě velkou problematiku koordinace desítek radnic, které se budou dohadovat na nějakých větších stavbách. Je zde nebezpečí, že bude docházet ke zbytečným průtahům a vydávání procesně chybných rozhodnutí, s čímž máme všichni dalekosáhlé zkušenosti. V neposlední řadě si myslím, že toto rozhodnutí před přijetím novely stavebního zákona, ale především před tím, než jsou zpracovány jednotlivé regulační plány, které by určovaly, jak se v konkrétním území má stavět, je zásadní chyba. Domnívám se, že každá městská část bude prosazovat své partikulární zájmy a výsledek bude katastrofa. P. U r b a n : Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych se krátce připojil také k názoru paní dr. Bursíkové navíc ještě z profese architekta. Rád bych věřil vizi rady, že tento návrh urychlí, zjednoduší, zefektivní a ztransparentní celý proces, ale bohužel věřím, že nastane naprostý opak. Chápu logiku původní úvahy, aby se zrušil útvar hlavního architekta hl. m. Prahy a došlo ke koncepčnímu rozdělení na sekci útvaru rozvoje města a výkonu na odboru územního rozhodování. To svou logiku má, ale jsme toho názoru, že již původní změna Statutu, která omezuje rozhodování odboru územního rozhodování v Pařížské, již byl první chybný krok, a 15

16 toto je druhý chybný krok. Musíme si uvědomit, že Praha jako kraj není to co jsou ostatní kraje v rámci ČR, že je to volný soubor měst a obcí, hlavní město Praha je metropolitní území, které vyžaduje centralizované územní rozhodování. Chtěl bych v prvé řadě zdůraznit, že i v negativních reakcích často zaznívá úžasné nepochopení věci. Bavíme se o úpravě Statutu, která se týká přenesené působnosti, jinak řečeno čistého výkonu státní správy. Jestli ji potřebujeme mít centralizovanou na úroveň města nebo decentralizovanou na 22 správních obvodů, o tom rozhodlo zastupitelstvo při projednávání reformy veřejné správy před 2,5 rokem ustanovením 22 správních obvodů a přenosem územního rozhodování na těchto 22 správních obvodů s výjimkou. Potíž nastala už tenkrát, protože vyjmenování staveb, které budou dále řízeny nadřízeným úřadem pro územní rozhodování, a to je stávající stav, se opíralo o schválený územní plán a nemá oporu ve stavebním zákonu. Důsledek je roztříštěná interpretace stávajícího stavu bohužel na úrovni odboru územního rozhodování Magistrátu, který zvláště v otázkách souborů staveb extenzívně vykládá stávající stav tak, že např. při umisťování stavby rodinného domku, který potřebuje čističku a stometrovou přípojku, se vedou tři územní řízení - jedno na umístění čističky, jedno na rodinný domek na správním obvodu, a zbytek na Pařížské, protože jsme řekli, že liniové stavby decentralizovány nebudou. To je chaos. Navrhovaná úprava tomu dává jasný řád, umožňuje reorganizovat město jako celek, posílit odborníky na správních obvodech. Věc je pečlivě připravována, máme jasnou představu lidí. Nechceme pustit jediného odborníka z Pařížské, přejdou do správních obvodů. Známe situaci v ve správních obvodech a není to zdaleka o neprofesionální zajištěnosti. Slabá místa jsou u 2-3 správních obvodů. Tato úprava umožní odboru výstavby na Magistrátu vytvořit silné metodické zázemí pro 22 správních obvodů, vytvořit silný odvolací orgán, umožní to, aby problémy se řešily z hlediska výkonu státní správy v tom místě, kde mají svůj největší rozměr. Je to znovu otázka decentralizace, homogenního, dvoustupňového, přehledného výkonu státní správy. Musím zdůraznit, že územní a stavební řízení, pokud mezi tím stavebník nezmění zadání, jsou řízení, která na sebe bezprostředně mohou navazovat, zásadně mohou zjednodušit život stavebníkovi. Musím zdůranit, že odvolání, i k magistrátnímu stavebnímu úřadu po přijetí této novely, chci zdůraznit, že 123 stavebního zákona - i v nově navrhovaném zákonu tato úprava bude a že si nadřízený orgán může vymínit vést územní řízení, jako to dělá teď ve stavebních řízeních. Je to zaběhaná praxe, není s tím žádná obava. Další organizační souvislost - a zde s kritiky souhlasím: opravdu potřebujeme, aby partnerem samosprávy ve městě, partnerem developeru ve městě, partnerem vlastníkům ve městě byl silný útvar rozvoje města, autonomní jednotka, která jediná vykládá územní plán, která jediná shromažďuje podklady, co se děje v území, která nám všem bude partnerem. I to je krok. Tento krok, který dnes děláme, umožňuje zesílit roli útvaru rozvoje města v samostatné působnosti, jeho expertní polohu. Pokud s něčím souhlasím, tak s Klubem za starou Prahu - oprášit pojem hlavního architekta a vrátit mu původní roli nedeformovanou, nečitelnou hranicí mezi výkonem samostatné působnosti a přenesené působnosti, což byl důvod, proč se kdysi útvar hl. architekta Prahy začal reorganizovat a reorganizace se nikdy nedotáhla do konce. To co dnes děláme, je další krok k dokončení procesu, který se začal v r Obhajuji tuto reformu, vím, že je to krok správným směrem, vím, že 22 správních obvodů jsou připraveny tuto agendu zajistit. K regulačním plánům. Tam, kde jsou regulační plány, nemusíme vést územní řízení, pokud stavebník postupuje ve shodě s regulačním plánem. Je to ustanovení ze zákona. Byl jsem starostou jediné městské části, která schválila regulační plán Anenské čtvrti. Mohu vám říci, že je to proces, kdy projít jím trvá 7 let. Zároveň chci říci, že regulační plány schvalují zastupitelstva příslušných městských částí. Máme obavu přenést na 22 správních obvodů odpovědnost za výkon státní správy z hlediska umisťování jednotlivých staveb. Náš územní plán je členěn do děsivé podrobnosti rozměrů jednotlivých pozemků, platí, a územní rozhodování není možné vést jinak než v souladu s územním plánem. Tam jsou stanoveny koeficienty v rozvojových plochách, tam jsou určena užití jednotlivých ploch a není možné v koncepci města jednotlivým územním rozhodováním vybočit z celkového rámce koncepčnosti. A ta je dána územním plánem. P. S e d l á č k o v á : 16

17 Budu mít jen krátké vystoupení, protože mnoho záležitostí zde bylo zmíněno. Chtěla bych vypíchnout několik bodů. Pokud porovnáváme to, co se stalo na ostatních krajích s krajem Praha, toto porovnání kulhá, protože Praha je jeden kompaktní sídelní útvar, kdežto v ostatních krajích je mnoho různých sídelných útvarů a je pochopitelné, že pak chtějí rozhodovat na svém vlastním území. Pokud se na tuto změnu podíváme z hlediska organizace řízení, považuji to za velý problém v tom, že lidé, kteří dnes dobře zvládají svou práci, budou muset do budoucna převzít jinou úlohu, a to úlohu metodického vedení, úlohu lidí, kteří budou sepisovat příručky, budou tvořit určité návrhy procesů a podobné záležitosti pro to, aby uřídili 22 samostatných jednotek, které mají stejnou náplň práce a odpovědnost za jedno území. Myslím si, že to vyvolá velký tlak na nárůst počtu zaměstnanců ve státní správě, což není ten směr, kterým by se tento stát chtěl v tomto okamžiku vydat. P. W i t z a n y : Dovolte mi, abych se pozastavil nad argumentem "zeptali jsme se zastupitelů městských částí a ti nám řekli - schvalte to". Myslím si, že je to zvláštní argumentace. Je tady jeden argument Klubu za starou Prahu, který říká: položme si otázku, zda je potřeba o některých věcech rozhodovat na úrovni celého města. Pokud odpovíme, že ne, ptáme se, k čemu je dobré ZHMP? Pokud odpovíme ano, pak se ptáme, proč se má rušit odbor územního rozhodování. Těžko si lze představit oblast, která se více týká celku než je územní rozhodování. Záměr zrušit odbor územního rozhodování označují podobně jako celá řada architektů za neuvěřitelně nezodpovědné. V této souvislosti by mě zajímalo, zda pan náměstek má stanovisko např. Komory architektů nebo nějakého profesního orgánu k takto závažné organizační změně. Pokud chceme toto schválit, možná bychom mohli připojit doplňující usnesení - výzvu Parlamentu ČR, aby rozpustil ZHMP a přenesl kompetence na městské části, aby rozpočet a majetek byl alikvotně rozdělen. Můžeme se zeptat zastupitelů městských částí, zda s tím budou souhlasit. Nepochybně by nám to doporučili. Měli bychom pro něco takového hlasovat. P. J í r a v a : Tentokrát budu hovořit trochu jinak než předřečníci. Mám za sebou 8 let funkce starosty a 8 let zkušeností s prací odboru územního rozhodování v Praze. Musím říci, že zkušenosti v mnoha případech nejsou pozitivní. Tuto změnu naopak velmi vítám a budu ji podporovat. Chtěl bych reagovat na některé připomínky mých předřečníků. Hovořilo se o partikulárních zájmech městské části. Myslím si, že městská část dobře ví, co chce. Nám se mnohokrát stalo, že územní rozhodnutí, které bylo vydáno, nám velmi nepomohlo a třeba výrazně zahustilo výstavbu na území MČ Praha 11, jak jsme si nepřáli. Pokud bude nějaký problém s rozhodnutím městské části, Magistrát je odvolacím orgánem a může takové případné chybné rozhodnutí přezkoumat a změnit. Tady není třeba mít žádné obavy. Mohu jen potvrdit slova ing. Bürgermeistera o regulačních plánech. MČ Praha 11 již pátý rok se snaží o schválení jednoho regulačního plánu. Je to opravdu velmi dlouhý proces. Touto cestou se také nedá jít. Navíc Praze stále zůstává možnost vyhradit si územní rozhodnutí k jakékoli jiné stavbě. Myslím si, že není třeba se toho bát a považuji to za správný krok, který podpořím. P. Ž ď á r s k ý : Po předřečníkovi se mi bude mluvit těžko, protože mi vzal některé věty z úst. Jsem mladším starostou - jen 7 let v této funkci. Zkušenosti nás, starostů, jsou vesměs stejné. Táží se, v čím zájmu je, aby k tomuto kroku nedošlo? Uvědomte si, že Praha se skládá z městských částí. Tyto městské části mají svá zastupitelstva a mají své starosty. Neoddělujme, že na jedné straně je hl. m. Praha, a pak jsou městské části. Nezapomínejte na to, že Prahu tyto městské části tvoří. To je základní pohled na věc. Zaslechl jsem zde obavy z toho, že budou průtahy, že bude neodbornost na městských částech. Po tom, co jsme převzali pravomoci, které jsme měli, a po počátečních problémech městské části jednoznačky ukázaly, že dokáží plnit úkoly, které jsou jim svěřené. Nebojte se, zvládli jsme jiné věci, zvládneme i toto. Bude to jen ku prospěchu občanů městských částí. Tím jsem si naprosto jist. 17

18 P. S l e z á k : Tento návrh bych chtěl podpořit jako mí předchůdci. Ze zkušenosti starosty vím, že občané vznášejí často dotazy, proč musí toto územní řízení absolvovat na městské části, proč jiné na Magistrátu. Chtěl jsem říci stejné důvody, které uváděl kol. Jírava a Žďárský. Mysleme na občany. Neděláme to pro sebe, ale pro lidi, kteří k tomu mají blíže a kterým dokážeme - když to dnes chválíme, že jsme jim chtěli přenést státní správu a rozhodování k územnímu řízení blíž. P. K a s l : Naváži na předřečníka Slezáka. Přenášení státní správy blíže občanům je zaklínadlo současné socialistické vlády a ukazuje se, co přináší. Kdo z občanů řeší územní řízení? Občan si zpravidla staví rodinný domek. Je to sloučené řízení. Pro občana to, o čem se tady bavíme, není vůbec důležité. Občan této země zpravidla se samostatným územním řízením nepřichází do styku, pokud to není podnikatel a nestaví velký bytový dům či jinou stavbu, to pak ano. Argument přenášení státní správy blíže občanům nepoužívejme, to bylo zaklínadlo k vytvoření 205 malých okresů, které jsou stejným zoufalstvím jako je 22 městských úřadů a 22 městských pověřených obvodů. V tomto městě je to zbytečně mnoho. K přenosu kompetence územního rozhodování. V r jsem byl tím, kdo rozbil útvar hlavního architekta, kdo v Praze tuto funkci zrušil, zakázal, kdo řekl, že žádný hlavní architekt neexistuje, že jsou architekti a ti, kteří o tom rozhodují. Vznikl útvar rozvoje města, správná dynamická organizace. Měla trochu problémy se svým vedením. Věřím, že toto je za námi a že útvar rozvoje města ukazuje, že je koncepčním pracovištěm, které drží v ruce rozvoj celoměstské koncepce tohoto města. Zpracování územního plánu - to by byla samostatná kapitola - příliš podrobného, příliš rigidního, za chvíli nás čekají ostatně 4. změny. Oddělilo se ale výkonné rozhodování o tom, jestli podle tohoto koncepčního materiálu se tato konkrétní stavba může stavět. Vznikl odbor územního rozhodování, vznikl přes nespokojenost pracovníků. Přes původní negativní reakci ukázal v průběhu let stoupající tendenci, kvalitu a že je i nešťastné - i když i já jsem byl také zastáncem myšlenky jednoho stavebního úřadu - v tomto okamžiku ho zapojovat v menším rozsahu do jakéhosi oddělení územního rozhodování v odboru výstavby. Jde především o to, zbavit město jednoho místa, kde se koncepčně rozhoduje o velkých stavbách. Před dvěma roky jsme většinově byli pro přenos územních rozhodnutí pro stavby, které zcela leží na území jedné městské části - je to bytový dům, sídliště 250 bytů, to je ve vší logice v kompetenci městské části - ve 22 správních obvodech. Bohužel to ne všechny zvládají. Rada hl. m. Prahy se v mnoha případech musela v průběhu minulých dvou let odvolávat do územních rozhodnutí, protože bylo vydáno nekompetentně, v rozporu s územním plánem, nekvalifikovaně. To je ale život, to by se třeba za deset let změnilo, za tu dobu se to úředníci naučí dělat. Je to dražší řešení, které nepřináší nic blíže občanovi, zkomplikovalo situaci investorům. Byli zvyklí chodit na jeden úřad, kde si pracovníci odboru územního rozhodování dělali školení. Četnost případů v celém městě je mnohem vyšší než desetina územního rozhodnutí speciální stavby na jedné městské části za dva roky. Ten, kdo často vykonává určité rozhodování, vykonává to kvalifikovaněji, protože tím nabude praxe. Na městských částech - není to výtka, je to logický důsledek toho, o čem jsme rozhodli, to trvá déle, lidé se tam bojí rozhodnout, rozhodnutí odkládají, ale jsou naopak městské části, kde se do toho vrhli po hlavě a věřím, že je jen otázka času, kdy to bude fungovat. Jiná věc je, že zůstaly přípojky, nešťastné liniové stavby nižšího řádu, a je absurdní, aby se v Pařížské povolovala přípojka kanalizace a na městské části ve Kbelích se povoloval bytový dům. Uvedu absurdní příklad: územní rozhodnutí na letiště vydávané na Obvodním úřadu Prahy 6, dálniční okruh kolem Prahy tamtéž, jihozápadní dálniční okruh - budou se muset dohodnout, která městská část to bude vydávat, na území koho bude větší část stavby, nebo bude docházet k nesystémovému, neustálému vytahování územních rozhodnutí celoměstských staveb, velkých nákupních center, významných staveb, svou funkcí unikátní, neustále na odbor výstavby k nové paní ředitelce, která postupně dospěje k tomu, že stejně tam musí mít 60 lidí, protože se to může stát kdykoli, takže nakonec odbor územního rozhodování, který se teď povede rozprášit s uvolnit Pařížskou, která bude k dispozici pro přestěhování útvaru z Hradčan, v Řásnovce nebo v jiném působišti se těch 60 lidí objeví stejně. Nehájím počet pracovníků odboru územního rozhodování, myslím si, že tam po decentralizaci zůstalo příliš mnoho lidí, ale jsem zásadně proti tomu, aby se tento odbor 18

19 rozpouštěl, aby se celoměstské územní rozhodování dostalo na 22 samostatných navzájem hůře koordinovatelných stavebních odborů, aby se tím zvýšila ještě více neprůhlednost a možná korupčnost tohoto města. Transparency International doporučovala udělat zpětný krok a stáhnout veškeré územní rozhodování do centra. Není to můj názor, ale i to jasně zaznělo. Argumenty o tom, že je to otázka definice, že to bylo uděláno a teď to bude standardně jako v republice - to jsou pouze pseudoargumenty. Chápu, kdyby tady vystoupilo 22 starostů, budou všichni hovořit stejně. Pochopitelně, i když je to výkon přenesené působnosti, jak nás poučil pan nám. Bürgermeister, víme, že zásahy starostů do řízení, neboť starostové jsou na rozdíl od primátora součástí úřadu, jsou významné. Minimálně pocit důležitosti, že vydávám územní rozhodnutí, tady hraje velkou roli. Starostům bych to nevyčítal, je to přirozený postoj, ale dívejme se z tohoto úhlu na jejich vystoupení a na názory městských částí, které rozhodně nebudou proti tomu, aby se staly významnějšími a důležitějšími. Toto je ale jedno město, jedna Praha, a jestliže mají americká města o násobně větším počtu obyvatel jednoho starostu, jednoho kontrolora, jednoho jakéhosi ombudsmana a 20členné zastupitelstvo a žádné městské části a fungují efektivněji než Praha, také to svědčí o tom, že náš model také není ten ideální. Tím nevolám po rušení městských částí, tím neříkám, že máme rušit 22 stavebních úřadů. Myslím, že 15 by jich stačilo - tento názor jsem vyjádřil jednoznačně, bylo to politické rozhodnutí, respektuji ho. Co všechno ještě rozebereme? I rozpočet? Když umíme naplánovat metro na MČ Praha 9, také bychom ho mohli financovat přes jejich rozpočet. Tímto způsobem bychom mohli dojít do rozdělení města, rozebrání na součástky, abychom se k tomu po letech vraceli zpátky, až si někteří ukojí své mocenské ambice. Jsem zásadně proti. P. L u k a v s k ý : Na rozdíl od pana exprimátora Kasla jsem pro schválení tohoto materiálu. Materiál hovoří o tom, že MČ 1 - X bude ve spolupráci s městem řešit problémy tak, jak je potřeba je nejlépe řešit. Myslím si, že městské části jsou natolik svéprávné, že záležitosti, které již na městské části přešly v minulosti a také se zdály takto diskutabilní, zvládly. Jestliže si hl. m. Praha ponechá kontrolní funkci, je to tak, jak to všichni potřebujeme. Žádám zastupitelstvo, abychom schválili tento materiál. Několik odpovědí na kladené otázky. Nezvýší se tímto krokem počet úředníků zabývajících se problematikou umisťování staveb a jiných rozhodnutí tohoto typu v rámci celé Prahy. Čísla jsou k dispozici, dostane to rada, pokud toto usnesení schválíme, na nejbližší pořad jednání. Tuto obavu mohu rozptýlit. Jednu poznámku k panu arch. Kaslovi. Zaujal mě jeho pohled na to, že územní řízení je věcí jen stavebníka. Podotýkám, že je to výsostně věcí občanů, kteří jsou účastníky územního řízení z titulu třeba toho, že v sousedství stavby mají svůj majetek, takže je to velmi živá záležitost pro řadu občanů v tom místě, kde se umisťuje stavba, nejen pro stavebníka. Tento demokratický prvek bych panu exprimátorovi rád připomenul. Je zkušený odborník, často zařizoval územní řízení pro své klienty a dobře to ví. Kvalita rozhodování. Pokud se obrátíme k číslům, uvidíme, že i na Pařížské se podaří udělat rozhodnutí, které je vadné, které ministerstvo pak vrací zpátky, ale v procesu, který je málo předvídatelný, málo čitelný a časově náročný. Rozhodování ministerstva se týká odvolání celé republiky. Myslím, že i toto je krok, který povede k tomu, že všichni ctíme, že Praha je jedna. Chceme mít efektivně řízené město. Nemohu nikomu brát názor, že tento krok není tímto krokem, na kterém se všichni shodneme. Trvám na tom, že ano a věřím, že během tohoto volebního období čísla a jasný stav města ukáží, že ti, kdo dnes hlasují pro, rozhodli správně. P. H v í ž ď a l a : Vážené dámy ma pánové, diskuse se hodně polarizuje a jsou tady jednoznačně dvě barikády. Myslím, že problém není ani černý, ani bílý. Vzhledem k tomu, kam to až dospělo, jsme tomu na vině všichni. Víme, jak příslušný odbor k městským částem přistupoval. Máme letité zkušenosti a víme, že mnoho projektů se díky činnosti tohoto odboru dostalo do velmi špatné pozice. Je nutné říci, že i mnoho investorů odešlo vzhledem k tomu, jak problematicky odbor fungoval. Tomu jsme na vině my, kteří jsme v zastupitelstvu delší dobu. Je nutné říci, jak zde byly uváděny světové metropole, že kdekoli došlo k výrazné 19

20 decentralizaci, v urbanismu, v rozvoji města došlo v následných letech k velkým problémům. Je nutné říci zkušenost třeba britských a francouzských měst, která, když tuto decentralizaci provedla způsobem, ke kterému dnes máme dospět, po mnoha letech zjistila, že rozhodnutí bylo chybné. Myslím si, že nemáme ani dobré rozhodnutí, ani špatné. Pro mne je třeba velmi překvapivé, že Klub za starou Prahu dává podpůrné stanovisko, protože v minulých letech Klub za starou Prahu především tento odbor kritizoval v různých kauzách a projektech. Na druhou stranu je evidentní, že nemáme tolik profesionálů, kteří jsou schopni obsadit tento rozhodovací proces na jednotlivých městských částech. Chápu městskou radu v tom, že startuje proces, který bude důležitý v horizontu 5-20 let. Jestliže v dalším bodu máme hovořit o olympiádě, je to o strategické vizi, jak toto město dále rozvíjet. Myslím si, že dnes stojíme před tím, co jsme tady deset let vytvářeli, velmi tuhý centrální systém, který nedával městským částem žádný prostor. Velmi často docházelo arogantně k přezírání velmi významných projektů a velmi často stavěl starosty, místostarosty, radní a zastupitele městských částí do pozice, že u investorů a lidí, kteří chtěli rozvíjet některé projety, to byla směšná spolupráce, kde městská část rozvíjela léta projekty, které posléze nebyly realizovány. Všechny tyto věci musíme brát v potaz. Myslím si, že rozhodnutí není ani černé, ani bílé, je to určitá zkouška toho, zda jsme profesně schopni obsadit tento rozhodující proces na městských částech. Jeden kolega řekl velkou pravdu. Když jsme přijímali rozhodnutí v minulém zastupitelstvu ohledně decentralizace, vyslovovali jsme domněnky, jak se bude státní správa rozpadat, jak úkoly nebudou zvládány, a k ničemu takovému nedošlo. Dnešní rozhodnutí považuji pro sebe jako velmi těžké a nestojím ani na jedné straně barikády. Pravda je uprostřed. Pokud dnešní rozhodnutí projde, měli bychom dbát na to, aby profesně zdatní lidé seděli na rozhodujících místech a aby projekty celopražského významu, ať už se jedná o obchvat města, o nákupní centra a velké urbanistické vstupy, byly společně konzultovány a řízeny z pozice celého města. To považuji za nejdůležitější. Pokud to budeme schopni zvládnout, vyvážíme nevyváženost dnešního systému, že Pařížská rozhodovala o detailech a blokovala rozvoj, ale na druhé straně si myslím, že rozhodující pravomoc si městská rada a posléze státní správa na úrovni hlavního města musí udržet a supervizi u jednotlivých projektů musí náměstek a lidé jím pověření mít sílu udržet ve vlastních rukách. Tak celý proces vnímám. P. U r b a n : Vážený pane předsedající, dámy a pánové, krátké doplnění. Rád bych navázal na pana nám. Bürgermeistera. Chápu vaši vizi a rád vidím vaši teorii o posílení role útvaru rozvoje města, ale v realitě se domnívám, že celá věc nedopadne tak, jak je teoreticky promyšlena. Na druhé straně jsem ochoten po roce na tomto místě přiznat, že jsem se mýlil a že celý tento systém funguje. Ale z jiného soudku, k věci, na kterou navázal kol. Witzany. Příklad Londýna. Víte, že po nástupu Margaret Tatcherové došlo k rozpuštění jak magistrátu Londýna, zastupitelstva, primátor byl odvolán, Londýn bez toho existoval 20 let. Zjistili, že to bylo zásadní chybné rozhodnutí. Celá věc se revokovala. Londýňané měli takovou kuráž, že do funkce primátora zvolili posledního původního primátora. Proč musíme absolvovat stejnou křivku poznání a myšlení, která probíhá v jiných evropských zemích, ale s tradičním desetiletým zpožděním? Proč nemůžeme toto myšlení dohnat? Vzhledem k tomu, že nikdo není přihlášen do diskuse, diskusi uzavírám. Dávám závěrečné slovo předkladateli. P. B l a ž e k : Padla řada věcných argumentů. Zmínil bych se o těch, na které bylo reagováno a byly na ně vzneseny dotazy nebo připomínky. Co se týká argumentu tímto problémem se zabývat až po přijetí nového stavebního zákona, mohu vás ubezpečit, že poslední verze stavebního zákona je téměř totožná, pouze jinde systematicky zařazena ustanovení, která jsou dnes obsažena např. v 119 a 123 stavebního zákona. Obavy, že by se změnil zákon, že by se tato ustanovení změnila, jsou přinejmenším lichá. Myslím si, že čekat na zákon, který může být za půl roku a také nemusí, neb v Parlamentu 20

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Dle prezence bylo přítomno: 66 členů Zastupitelstva hl.m.prahy

Dle prezence bylo přítomno: 66 členů Zastupitelstva hl.m.prahy Z Á P I S z 25. zasedání Zastupitelstva hlavního mesta Prahy, které se konalo dne 24.2.2005 od 9.00 hodin ve velké zasedací síni Nové radnice Dle prezence bylo přítomno: 66 členů Zastupitelstva hl.m.prahy

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit v souladu se zákonem 320/2001 Sb., v platném znění, a vyhlášky 416/2004 Sb., v platném znění, dále ve smyslu zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád (dále

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 12. 04. 2011 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, A. Škuta, X. Starobová, E. Grygarová, Bc. I. Stříž, Mgr. E. Bartečková, M. Gongolová.

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) Omluveni: - Program jednání: 1. Zahájení, přivítání přítomných 2. Nemocnice Vrchlabí 3. 4. 5.

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) Omluveni: - Program jednání: 1. Zahájení, přivítání přítomných 2. Nemocnice Vrchlabí 3. 4. 5. Z á p i s z 1. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 1. 2009 od 08:30 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: členové výboru (viz. prezenční

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 11 Datum : 18.11.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 11 Datum : 18.11.2013 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 11 Datum : 18.11.2013 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 18.11.2013 Program: 1. Smlouva o spisové službě - dodatek 2. Výsledek poptávkového řízení

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Magistrát města Brna k rukám pana primátora Bc. Romana Onderky, MBA Dominikánské nám. 1 601 67 Brno. V Brně dne 6. srpna 2010. Vážený pane primátore,

Magistrát města Brna k rukám pana primátora Bc. Romana Onderky, MBA Dominikánské nám. 1 601 67 Brno. V Brně dne 6. srpna 2010. Vážený pane primátore, Magistrát města Brna k rukám pana primátora Bc. Romana Onderky, MBA Dominikánské nám. 1 601 67 Brno V Brně dne 6. srpna 2010 e primátore, podle nám dostupných zpráv máme důvodné podezření, že jednáním

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 4/2008 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 o evidování a vyřizování škodních událostí Vydává Zpracoval Projednáno

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2012 Bod pořadu jednání: Protokol z kontrolní akce Kontrola použití příspěvku poskytnutého na činnost organizace

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 10. 4. 2013. v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam)

16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 10. 4. 2013. v Kulturním centru Varta. (stenografický záznam) 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 10. 4. 2013 v Kulturním centru Varta (stenografický záznam) 2 Program 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 10. 4. 2013 1/Z-93 Rozbor hospodaření

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami

Více

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 1. Definice pojmů Tento text pracuje v zájmu stručnosti a přehlednosti s následujícími pojmy:

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ Verze 3 12. května 2014 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 58 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Zastupitelstvo obce se usneslo vydat dne 8.1.2013 podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ), tento svůj jednací

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Přítomni: Jednatelé : Martin Hofman Jaromír Lenoch Ing. Stanislav Telec Za ALTENERIE Develop : Martin Valter Zástupci obce Koclířov

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Vážený pane Vašku, Objasnění problému

Vážený pane Vašku, Objasnění problému Radovan Vašek Odbor obecního majetku Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 - Krč Vážený pane Vašku, radovan.vasek@praha4.cz na základě naší listopadové schůzky, na níž jsme společně probírali otázku rozdělení

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Vystoupení k bodu Financování vodohospodářské infrastruktury, zastupitelstvo 14. 9. 2015 ing. arch. Tomáš Pejpek, politické hnutí ProOlomouc

Vystoupení k bodu Financování vodohospodářské infrastruktury, zastupitelstvo 14. 9. 2015 ing. arch. Tomáš Pejpek, politické hnutí ProOlomouc Vystoupení k bodu Financování vodohospodářské infrastruktury, zastupitelstvo 14. 9. 2015 ing. arch. Tomáš Pejpek, politické hnutí ProOlomouc Pro minulé zasedání zastupitelstva jsem připravil na stůl bod

Více

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0 Zápis č. 1/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. března 2013 od 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Tišnov Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 16. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 8.2.2012 Čas zasedání: 19:10 22:50 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: František Poláček,

Více

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 I. Shromáždění SVJ Baranova 10 Praha 3 se sídlem Baranova 1878/10, Praha 3, 130 00, IČ: 248 30 003 (dále jen Společenství)

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Otevřený rodič o.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Občanské sdružení Otevřený rodič o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Z á p i s z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající : Přítomni : Omluveni : Ověřovatelé : Zapisovatelka

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Finanční příspěvek na provoz Potravinové banky Liberec, o. s. na rok 2014 Zpracovala: odbor,

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.)

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.) Obec Zákon č. 128/2000 Sb. Kraj Zákon č. 129/2000 Sb. samostatné (rovnocenné) entity (pokud není stanovena působnost kraje, vždy je příslušná obec v oblasti územní samosprávy) Základním územním samosprávným

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Opatření děkana č. 9/2015

Opatření děkana č. 9/2015 Opatření děkana č. 9/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 9/2015 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního fondu

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 3. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Prominutí příslušenství pohledávky ve věci 36 Ex 384/2006 Obsahem materiálu je návrh částečného

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

Metodika oprav volných bytů

Metodika oprav volných bytů Metodika oprav volných bytů Schválená Radou městské části Brno Starý Lískovec na 46. schůzi konané dne 13. 8. 2008 usnesením č. 19, ve znění změn schválených na 94. schůzi konané dne 11. 11. 2009, 103.

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

V Praze dne 17. května 2009. Vážený pane náměstku,

V Praze dne 17. května 2009. Vážený pane náměstku, UNIE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH SVAZŮ ČESKÉ REPUBLIKY doc.lng. Jiří Marek, CSc. výkonný ředitel V Praze dne 17. května 2009 e náměstku, z popudu jedné členské organizace si dovoluji požádat Vás o konzultaci a

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více