Minulost, současnost a budoucnost ERP systémů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minulost, současnost a budoucnost ERP systémů"

Transkript

1 Minulost, současnost a budoucnost ERP systémů Luboš Plotěný, Michal Hauzírek Aplikovaná informatika Abstrakt: Práce se snaží o základní popis okolností a důvodů vzniku ERP systémů. Tento vznik zasazuje do kontextu globálního vývoje ekonomiky a informační a komunikační techniky v druhé polovině 20. století, zejména pak v 90. letech. Dále se zabývá limitujícími faktory současných ERP systémů, které jsou překážkou jejich zavádění a úspěšného provozu. Lehce se dotýká otázky implementace ERP systémů do segmentu malých a středních podniků a popisuje rovněž další současné trendy v oblasti ERP systémů a předpokládaný směr, kterým se trh ERP systémů bude v blízké budoucnosti ubírat. Období změn v podnikání Potřeba informací je spojena s řízením podniku snad už od počátku. K řízení neodmyslitelně patří rozhodování, které se, pokud má být zodpovědné, musí dít na základě příslušných relevantních informací. V dřívější minulosti se svět obchodu měnil poměrně pozvolna a pomalu. Alespoň se nám to tak zdá z našeho dnešního pohledu ovlivněného zkušenostmi s bouřlivým až turbulentním vývojem v současnosti a nedávné minulosti. Teprve v několika posledních desetiletích se objevily razantní změny, které do něho obrovskou měrou a celosvětově zasáhly. Spolu s velmi rychlým vývojem technologií, zejména výpočetní a komunikační techniky a vznikem nových technologií se šíření těchto změn ještě urychlilo. Navíc samotné tyto nové technologie vnesly do mnoha oborů nové, do té doby zcela nemyslitelné, příležitosti. Ruku v ruce s nimi přicházely ale i hrozby. Trhy se začaly stále více propojovat a globalizovat. S lepší a rychlejší komunikací docházelo k nárůstu konkurenčních tlaků a primární snaha o nízké náklady musela být nahrazena či alespoň doplněna novými celopodnikovými cíli. Zákazníkům se tak postupně otevřelo široké spektrum nabídek a mohli si vybírat z produkce mnoha výrobců. Základem podnikatelského úspěchu najednou nebylo umět levně vyrobit kvalitní výrobek často unifikovaný a ve velkém množství pro co největší počet spotřebitelů, ale nabídnout a prodat stále vybíravějším zákazníkům produkt, který si budou ochotni koupit a to vše dřív, než tak učiní konkurence. Oním uměním se postupně stalo uspokojování potřeb individuálních zákazníků. K této posledně zmiňované a velmi zásadní změně došlo v průběhu devadesátých let dvacátého století. Bylo to (zřejmě) naštěstí velmi krátce poté, co došlo k rozpadu socialistického východního bloku a kdy se zdejší ekonomiky transformovaly na tržní systém. Období změn v ICT Zmiňované změny probíhaly v období, kdy svým prudkým rozvojem procházely rovněž informační a komunikační technologie. Tento souběh zcela jistě není náhodný a rozvoj v obou oblastech byl spolu navzájem velice silně provázán. Od padesátých a šedesátých let dvacátého století, byl velmi mladý obor informačních technologií představován rozsáhlými sálovými počítači ve vědeckých laboratořích. Později se tyto (respektive jejich modernější varianty) začaly rozšiřovat do několika málo povětšinou obřích podniků, kde vykonávaly dávkově hromadné zpracování vložených dat. V období let osmdesátých se v podnicích více rozšířily osobní počítače, propojené navzájem do počítačových sítí. S poměrně rychlým poklesem jejich cen se začaly osobní počítače

2 dostávat i do domácností a v polovině devadesátých let pak dále došlo k masovému zapojení těchto počítačů do internetu. Došlo tak najednou ke vzniku zcela nového kanálu pro přenos informací a pro komunikaci. Ale nejen to, mnozí lidé viděli v novém médiu rovněž ohromný takřka celosvětový trh pro své výrobky a služby. Oblast informačních a komunikačních technologií se stala velmi populární a přitahovala k sobě obrovské množství pozornosti. Firmy se vrhaly do smělých plánů, do kterých investovaly velmi velké množství zejména finančních prostředků a od kterých si slibovaly, že přinesou skvělé výsledky. Mnohá tato bezesporu přemrštěná očekávání zůstala nenaplněna a přinesla nemalé ztráty. Po tomto vystřízlivění před několika málo lety se přístup nejen firem k informačním technologiím poněkud změnil a je již mnohem opatrnější. Méně důrazu je kladeno na technologickou stránku a více se bere na zřetel, do té doby poněkud opomíjený, lidský faktor. Vznik a vývoj ERP V té jisté době a kontextu výše uvedených procesů vznikala a vyvíjela se také technologie dnes označovaná jako ERP (Enterprise Resource Planning). Již někdy v průběhu šedesátých let vyvstaly požadavky velkých výrobních podniků na počítači podporované řízení výroby. Z nich postupně vyvstaly jednak systémy pro podporu výroby, později souhrnně nazývané CIM (Computer Integrated Manufacturing), zahrnující zejména nástroje pro návrh výrobků, přípravu a návrh výrobních postupů a řízení samotné fyzické výroby stroji. Druhou odpovědí na tyto požadavky byly systémy, které zajišťovaly podle informací o složení výrobků a plánů výroby požadavky na součástky a materiál. Tyto systémy využívaly metody MRP (Material Requirement Planning) a je to právě ona, která je dodnes implementována v jádře mnoha dnešních moderních ERP systémů. Metoda MRP byla během osmdesátých let rozšířena pouze z oblasti na celou výrobní organizaci a vznikl koncept MRP II (Manufacturing Resource Planning). Začátkem devadesátých let byly do tohoto řešení pro svou věcnou a datovou provázanost zakomponovány i další do té doby většinou samostatné funkční aplikace. Šlo zejména o oblasti účetnictví a finančního řízení, případně řízení lidských zdrojů. A to je již klasický dnes známý ERP systém. Stal se (alespoň co se týče několika velkých a celosvětově úspěšných systémů) ohromným kolosem, který je začleněn do práce v každé části podniku a který velmi výrazně ovlivňuje chod firmy. Má v sobě integrovány procesy, které je nezřídka nutné ve firmě změnit tak, aby byly navzájem kompatibilní a účinně podporované. To souvisí s rozvojem procesního managementu a BPR (Business Process Reengineering) v managementu v nedávné minulosti. Ani zde se ale vývoj ani zdaleka nezastavil. V souladu s rychle se měnícím podnikatelským prostředím, firmy požadují (respektive dodavatelé ERP nabízejí) další funkcionalitu. Standardizované procesy, které probíhají ve všech firmách takřka stejně (účetnictví a podobně) jsou již poměrně stabilizované, naproti tomu různorodé typy výroby v různých odvětví dávají dodavatelům ERP možnost zacílit se s variantou svého produktu právě na ten správný sektor. Kromě těchto vylepšení jsou od ERP řešení, po velkém množství nepříliš úspěšných implementací, stále více vyžadovány nástroje pro snadnější přechod na daný systém. To koresponduje rovněž s pozvolným, a do budoucna očekávaným, rozšiřováním systémů založených na ERP z velkých podniků do sektoru malých a středních firem. Tyto firmy většinou nemají tolik volných kapacit a finančních prostředků, které by mohly vyčlenit na klasickou dlouhodobou a náročnou implementaci současných ERP systémů.

3 Současnost systémů typu ERP Jak jsme viděli, ERP řešení v České republice i v zemích Evropy a USA prošly mnohaletým bouřlivým vývojem, který odhalil jak nezanedbatelné přínosy, tak i slabiny a omezení. Tak, jako se vyvíjejí informační technologie, metodologie řízení a další obory související s tržním prostředím globalizujícího se světa, kde mezi sebou firmy tvrdě zápolí o přízeň zákazníka, stejně tak se mění přístup k systémům typu ERP. Mění se jejich vlastnosti, funkcionalita, možnosti, dostupnost a oblasti využití. Pouze pro velké podniky V dnešní době již není na místě diskutovat o tom, zda se velké organizaci vyplatí nasazení systému typu ERP. Podobné úvahy nekompromisně vytlačeny nepříliš dlouhým, ale bezesporu dynamickým vývojem těchto systémů. I přes skutečnost, že původní nasazení ERP nedokázalo zcela naplnit veškerá očekávání uživatelů, musíme uznat, že podobný typ software v tomto segmentu postupně přechází z pozice nástroje pro budování konkurenční výhody do pozice základního řešení, bez kterého je úspěch na trhu téměř nemyslitelný. Ještě před pár lety bylo velice běžné, že firmy vyvíjely vlastními silami software, který by nejlépe vyhovoval jejich potřebám a jeho implementace nebyla tolik finančně nákladná jako nákup standardizovaného ERP řešení. Čas ovšem odhalil spoustu nevýhod podobného postupu, mezi které patří zejména vysoké náklady na údržbu a rozvoj systému, zastarávání ve smyslu využití moderních řídících metod a především velice omezené možnosti sdílení dat a informací s jinými systémy a aplikacemi a s tím spojená nízká kvalita a dostupnost informací potřebných pro strategické rozhodování. Ano velkým podnikům se nasazení ERP balíků vyplatí, ba co víc, jedná se o nutnou (nikoli však postačující) podmínku pro úspěšné podnikání. Ale vyplatí se podobně rozsáhlé systémy i podnikům malým a středním? Jedno z omezení současných produktů je právě využitelnost a dostupnost pro zákazníky ze segmentu malých a středních podniků. Situace se ovšem velice rychle vyvíjí a výrobci ERP se již zaměřili právě na tuto část trhu. Jedním z důvodů tohoto přesunu je bezesporu i fakt, že trh velkých firem je již do značné míry rozdělen a nasycen a přesun k menším podnikům se zdá jako jediné řešení, které může přinést dodavatelům aplikačního software nové příležitosti k růstu. Vzhledem ke skutečnosti, že právě tento tržní segment se rozvíjí velice dynamicky, můžeme očekávat, že ERP budou slavit úspěch i v malých a středních podnicích. Lidé jako největší omezení Jsou to právě lidé, jejich názory, postoje a chování, kteří rozhodují o tom zda podnik je či bude úspěšný. Ani sebelepší počítačový systém nemůže v současnosti zaručit, že bude firma prosperovat. Základním předpokladem k úspěchu je přesvědčení managementu firmy, že systém typu ERP může podniku pomoci naplnit strategické cíle a určitá (maximálně konkretizovaná) představa o tom, jakým způsobem se bude na dosahování cílů podílet. Ovšem rozhodnutí se pro nějaký ERP systém a schopnost jeho efektivního využívání jsou dvě naprosto rozdílné věci. Implementační tým může perfektně vyškolit zaměstnance podniku pro práci se systémem, ale to samo o sobě opět nestačí k tomu, aby ERP řešení začalo přinášet očekávané plody. Zaměstnanci samotní musí být přesvědčeni, že nový systém, na který si musí určitý čas zvykat, skutečně přinese prospěch celé firmě a tím i jim samotným. Zlomový bod nastává v okamžiku, kdy management i zaměstnanci věří, že nasazení systému je tím správným krokem k zajištění prosperity firmy. Teprve ve chvíli, kdy je této vyváženosti dosaženo, představuje řešení ERP nástroj pro posílení tržní pozice firmy. Velkou (možná i nejdůležitější) roli v tomto procesu samozřejmě hraje úroveň a zakořeněnost podnikové kultury a schopnost vedení firmy přesvědčit zaměstnance o výhodách implementovaného řešení.

4 Otázkou zůstává, jaké jsou příčiny často negativního postoje zaměstnanců podniku k zavádění nového informačního systému? Systémy typu ERP jsou schopny v reálném čase poskytovat detailní pohled na kvalitu procesů, celkové zdraví a výkonnost podniku, na jehož základě může vrcholový management provádět rychleji kvalitnější strategická rozhodnutí. Tato nesporně vynikající schopnost je ve velkém množství případů vyvážena tím, že uživatelé pracující na nižších úrovních jsou nuceni do systému ukládat mnohem více dat, než oni považují za nutné. To může vést k situaci, že tito uživatelé považují nový informační systém za něco, co jim pouze komplikuje jejich práci a tudíž v jeho zavedení nemusí spatřovat výrazná pozitiva. Pronájem IS outsourcing a ASP Pokud chce podnik úspěšně odrážet sílící konkurenci, musí nabízet stále kvalitnější produkty a kvalitnější služby a zároveň musí čelit neustálému tlaku na snižování cen. Aby byl podnik schopen podobným požadavkům trhu čelit, je nutné věnovat maximální úsilí na hlavní činnosti (tzv. core business) a podpůrné procesy jsou tak zanedbávány, čímž se podnik dostává do bludného kruhu, neboť i kvalita podpůrných procesů určuje konečnou hodnotu, která je poskytována zákazníkovi a je tak dotčena i úspěšnost firmy. Výše uvedené skutečnosti byly hlavní příčinou toho, že firmy začaly vytěsňovat některé podpůrné procesy mimo vlastní zdroje a odpovědnost za spolehlivé fungování nesla externí firma. Mezi takové postupy je možné zařadit možnosti pronájmu software, outsourcingu a ASP (Application Service Provider) jako určitého typu outsourcingu. Podrobné vysvětlení zmíněných pojmů je bohužel mimo rozsah této práce. Stejným způsobem můžeme uvažovat možnost outsourcování celého IS podniku, případně jeho provozování formou ASP. Možnosti podobného způsobu provozování ERP systémů se objevily před několika málo lety a přes značná očekávání vkládaná do podobné formy spolupráce se zatím neprosazuje ve velké míře. V České republice je situace ještě o něco komplikovanější než v zemích EU a USA, což je pravděpodobně zapříčiněno národní mentalitou, se kterou souvisí obavy českých podniků svěřit důvěrná data do rukou externích firem. Další výraznou překážkou masovějšího rozšíření pronájmu IS je potřeba zajistit odpovídající kapacitu datových linek pro přenos. I přes tyto skutečnosti většina odborníků, podle průzkumu uveřejněném v květnu roku 2003 v odborném časopise E-biz, věří, že během 2-3 let dojde k výraznému zvýšení poptávky po podobné formě spolupráce především v sektoru malých a středních firem. Interní data přestávají stačit Jeden z původních cílů nasazování ERP systémů, kterým bylo integrovat data uvnitř podniku, která zahrnovala především podporu logistiky a financí a později i podporu personalistiky a controllingu, se v současné době stává překonaným a dochází k přesunu směrem k integraci vnější. Podniky se snaží získávat maximum dat ze svého okolí, která by mohla být využita ke zlepšení činností podniku. Z tohoto důvodu se společně s čistými ERP systémy objevují i řešení pro řízení vztahu se zákazníky (CRM Customer Relationship Management), řízení dodavatelských řetězců a vztahu s dodavateli (SCM Supply Chain Management a SRM Supplier Relationship Management), řešení pro obchodní inteligenci BI (Business Intelligence), podnikové portály a další, a to buď jako přímé součástí integrovaného ERP balíku, nebo jako samostatné aplikace schopné komunikovat a sdílet data s ERP. Trendy v oblasti ERP Jeden z nejvýznamnějších trendů, o kterém už byla řeč, je přesun oblasti zájmu dodavatelů ERP systémů ze sektoru velkých firem na segment malých a středních podniků. Tento trend se týká všech hráčů na trhu ERP, včetně těch úplně největších jako jsou SAP, Oracle nebo PeopleSoft. S tím jak se malé podniky postupně vyvíjí, roste i jejich potřeba kvalitnějšího

5 zpracovávání dat, na které už jejich současné aplikace přestávají pomalu stačit. V současném světě jsou právě včasné kvalitní informace konkurenční výhodou nad ostatními a podle toho s těmito informacemi musí být nakládáno. Na standardech založená řešení Důvodem, proč se stará řešení IS, která byla ušita přímo na míru jednotlivých podniků, postupně stávají zastaralými a v podstatě nepoužitelnými, je potřeba maximální možné integrace informací z vnitřku i vnějšku podniku. Integrace dat ze systémů, při jejichž vývoji nebylo uvažováno nad touto potřebou, se stává téměř neřešitelným úkolem přinejmenším velice časově a finančně náročným. Díky prudkému rozvoji komunikačních technologií a vývoji nových řešení, která jsou založena na standardech, je možné sdílet obrovské množství dat v reálném čase. Nejvýraznějším trendem je zde bezesporu integrace na bázi XML (extensible Markup Language) a podpora dalších technologií založených právě na XML. Optimalizační metody plánování Vzhledem k nepříliš propracovaným metodám optimalizace a plánování v současných řešeních typu ERP (založených povětšinou na metodě MRP II), spatřují dodavatelé v integraci sofistikovanějších metod pro plánování a optimalizaci cestu, jak zvýšit potenciál ERP řešení. Vzniká tak nová generace informačních systémů pokročilého plánování a rozvrhování nazývaných APS (Advanced Planning and Scheduling). Tyto metody vychází mimo jiné z principů přístupu TOC (Theory of Constraints), který se zaměřuje zejména na slabá místa systému, snaží se je odstranit, přičemž současně říká, že nemá cenu řešit jiné problémy, dokud nejsou odstraněna slabá místa (omezení). Systémy APS pracují na principu definování vstupních podmínek, ze kterých mají následně optimalizačními algoritmy na základě kriteriálních funkcí nalézt nejoptimálnější řešení. Z toho vyplývá, že změna vstupních podmínek může mít za následek i změnu systémem navrhovaného optimálního řešení. I přes relativně vysokou výpočetní náročnost optimalizačních algoritmů je možné se současnými schopnostmi hardware nalézat optimální řešení v reálném čase. Produkty podporující metody pokročilého plánování je možno rozdělit do dvou hlavních skupin. První skupinou jsou rozsáhlé ERP balíky přímo integrující řešení APS jedná se například o produkty BaanSCS nebo APO (Advanced Planner & Optimizer) od společnosti SAP. Do druhé skupiny zahrnujeme samostatné produkty řešící pouze problematiku pokročilého plánování a rozvrhování výroby. Patří sem například produkty OPT Solution Suite firmy STG nebo SyteAPS, jehož výrobcem je firma Symix. Přístup přes web a mobilní komunikace I samotný rozvoj internetu a s ním rostoucí možnosti komunikace, musely zákonitě ovlivnit vývoj ERP systémů. Trendem v této oblasti je možnost přístupu k informačnímu systému přes web či pomocí mobilních zařízení. S tímto trendem je samozřejmě spojená potřeba vyššího zabezpečení systémů, ke kterým se přistupuje tímto způsobem. Ačkoli současné komunikační protokoly nabízejí určitý stupeň ochrany přenášených dat, je nutné upozornit, že úroveň zabezpečení, dle mého názoru, stále nedosahuje takových kvalit, jaké by si podnikové informační systémy zasloužily. Zde spatřuji příležitosti pro další rozvoj a zlepšování. Závěr Co říci na závěr? Vývoj ve všech oblastech lidských činností jde stále kupředu, jsou vynalézána stále nová řešení, postupy a metodologie a jediná možnost, jak zjistit, zda ten či onen přístup je pro danou dobu tím správným krokem kupředu je čekat. Pouze čas a

6 vzájemná konkurence ukáží, zda se řešení osvědčí nebo zcela propadne. Podobný vývoj lze spatřovat i v podnikových informačních systémech typu ERP, objevují se nové trendy a přístupy a až čas odhalí, stejně jako tomu bylo v předchozích desetiletích, jejich silné stránky a přínosy, stejně jako jejich slabiny. Lze pouze věřit, že jakýkoli vývoj bude pro dobro celé společnosti. Literatura: 1. BASL, J. Podnikové informační systémy. 1. vydání, Praha: Grada, ISBN KARPECKI, L, Operační systém ve světě byznysu. Systémy CRM a ERP komerční příloha Hospodářských novin, SODOMKA, P. Od historických kořenů k aktuální nabídce. Connect, 2003, roč 8., č VEBER, J a kol. Management základy, prosperita, globalizace. 1. vydání (1. dotisk), Praha: Management Press, ISBN BLAŽEK, P. Informační systémy na cestě z adolescence. Systémy CRM a ERP komerční příloha Hospodářských novin, SKLENÁŘ, P.: Co je ERP [online] [cit ], dostupné na www: <http://www.sweb.cz/psklenar/cojeerp.htm> 7. SLATER, D., An ERP Package for You...and You...and You...and Even You. CIO Magazine, KOCH, CH. The ABCs of ERP [online] [cit ], dostupné na www: <http://www.cio.com/research/erp/edit/erpbasics.html> 9. Od Systémové analýzy a programového rozvoje k SAP [online]. SAP česká republika, [cit ]. Dostupné na www: <http://www.sap.com/cz/company/> 10. Také dnešní systémy ERP vyžadují webovou integraci, Computerworld, 2003, roč. 14., č SIRSALEWALA, M. Where ERP is going. Network Magazine India, October SHANKARNARAYANAN, S. ERP Systems -- Using IT to gain a competitive advantage [online]. 1998, cit[ ]. Dostupné na www: < advant.htm> 13. VOŘÍŠEK, J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Praha: Management Press, ISBN SKLENÁŘ, P.: Co je ERP [online] [cit ], dostupné na www: <http://www.sweb.cz/psklenar/cojecrm.htm> 15. BASL, J.: Podnikové aplikace typu ERP aktuální trendy [online] [cit ], dostupné na www: <http://www.cssi.cz/publ_si_clanek.asp?typ=1&kod= ERP: Svět splněných přání. E-biz, 2003, č LÖFFELMANN, J.: Trendy a nové metody v oblasti plánování a řízení výroby [online] [cit ], dostupné na www: <http://www.systemonline.cz/site/docmanagement/lofelm.htm>

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky I Libor Gála Jan Pour Prokop Toman., O nl Dva.. In orma I a Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky Českó společnost

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing Pro pochopení textu publikace je důležité sjednocení terminologie popisované problematiky. Kapitola výklad pojmů je proto jakýmsi glosářem k tématu outsourcingu. Vedle definování pojmů jako outsourcing,

Více

Technologie pro maloobchod nové pohledy, nové příležitosti. Marta Nováková, Generální ředitelka, U&SLUNO a.s.

Technologie pro maloobchod nové pohledy, nové příležitosti. Marta Nováková, Generální ředitelka, U&SLUNO a.s. Technologie pro maloobchod nové pohledy, nové příležitosti Marta Nováková, Generální ředitelka, U&SLUNO a.s. Informační technologie a retail IT není jen HW a SW Očekávané změny a přínosy v optimalizaci

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz INFORMAČNÍ SYSTÉMY 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Mráz Production Coordinator UNICORN jiri.mraz@unicorn.cz AGENDA Informační a komunikační technologie (ICT) podniku Informační systémy Zakázkový

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel. 1 Informační systémy Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 485 352 442 Přednášky: úterý 12 30 H35 Cvičení: Mgr.

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Ř ÍZENÍ NÁKUPU POPTÁVKOU S VYUŽITÍM IT

Ř ÍZENÍ NÁKUPU POPTÁVKOU S VYUŽITÍM IT Ř ÍZENÍ NÁKUPU POPTÁVKOU S VYUŽITÍM IT Ing., Petra, Syrovátková 1 A BSTRAKT Příspěvek je zaměřen na vztahy mezi nákupem a prodejem ve firmě. A na podporu těchto procesů pomocí informačních systémů. Ú VOD

Více

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s.

Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. Benefity při práci se systémem konsolidovaných pacientských dat. Ing. Ladislav Pálka, MBA C SYSTEM CZ a.s. C SYSTEM CZ Společnost C SYSTEM CZ se zabývá komplexním řešením potřeb zákazníků v oblasti informačních

Více

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management neznámý pojem, který se v průběhu posledních let stále více dostává do povědomí manažeru společností jako nezbytný prvek efektivního

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek E-COMMERCE Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování Petr Suchánek Recenzenti: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ Podmínky úspěšného absolvování CAD získání zápočtu: odevzdání SP č.1 zkouška: písemná + ústní (SP č.2) Přednášky PIS jako podpora plánování a řízení podnikových procesů

Více

základní FAkTA CO Je PROFeSSIOnAL COMPUTInG? CíLOVÁ SkUPInA DISTRIBUCe

základní FAkTA CO Je PROFeSSIOnAL COMPUTInG? CíLOVÁ SkUPInA DISTRIBUCe 6 CO Je PROFeSSIOnAL COMPUTInG? základní FAkTA IT časopis pro uživatele ze segmentu enterprise, midrange a SMB. Zabývá se potřebami a nákupními zvyklostmi těchto uživatelů, zveřejňuje redakční články,

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura Dílčí architektury Informační systémy - dílčí architektury - EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu 1 Globální Funkční Procesní Datová SW Technologická HW Aplikační

Více

Informační systémy a plánování výroby 1.čast

Informační systémy a plánování výroby 1.čast Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby 1.čast Technická univerzita v Liberci INVESTICE

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

IT v průmyslu. Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím. 21.4.15 Leoš Hons Leo.Hons@mescentrum.cz

IT v průmyslu. Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím. 21.4.15 Leoš Hons Leo.Hons@mescentrum.cz IT v průmyslu Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím Základní informace o MES Centrum Založeno v roce 2012 Organizace nebo spoluúčast na organizaci 15 odborných akcí (semináře,

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

Cíle a metodika průzkumu

Cíle a metodika průzkumu Cíle a metodika průzkumu Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Proč toto téma? s růstem významu IT pro podnik růst významu

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na řízení

Více

LOGISTIKA PRO MANAŽERY

LOGISTIKA PRO MANAŽERY Antonín Stehlík Josef Kapoun. LOGISTIKA PRO MANAŽERY ~EKOPRESS í II Obsah.,.,! \ Pfedmluva.......................................................... 9 CAST A...........................................................

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

1 ÚVOD DO BPM. 1.1 Stručná historie BPM 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1. 1.1.1 Potřeba ohodnocení obchodu

1 ÚVOD DO BPM. 1.1 Stručná historie BPM 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1. 1.1.1 Potřeba ohodnocení obchodu 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1 1 ÚVOD DO BPM 1.1 Stručná historie BPM 1.1.1 Potřeba ohodnocení obchodu Když lidé poprvé začali žití ve společenských skupinách, několik lidí objevilo příležitost obchodovat se zbožím

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy Strategické řízení IS Základní pojmy Informatika Informatika je multidisciplinární obor, jehoţ předmětem je tvorba a uţití informačních systémů v podnicích a společenstvích a to na bázi informačních a

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY.

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Ekonomický rozvoj vyvolává silný tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Integrací plánování, formování,

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Vladimíra Zádová Katedra informatiky vladimira.zadova@tul.cz 3.patro, kl.2389 Východiska = příčiny vzniku BI Globalizace Rozvoj technologií ICT (informační a komunikační technologie)

Více

Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba?

Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba? Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba? Martin Bunček Místopředseda TA ČR Technologická agentura ČR 24. 3. 2015 ČR je jedna z nejindustrializovanějších zemí Podíl zpracovatelského průmyslu na

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech ZVYŠTE SVOJI PRODUKTIVITU PPS One SOFTWARE PRO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY SPOJENÍ PPS One SE SAP BUSINESS ONE Prodej Nákup Logistika Správa kontaktů Analýza příležitostí Personalistika Finanční účetnictví

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Podpora kvality ICT ve veřejné správě pohledem Telefónica O2 4. Národní konference kvality Karlovy Vary Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Obsah 1. Strategie v ICT využití metody

Více

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016 Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby 6. dubna 2016 CIO Survey v kostce Motto Jakou stopu vytváří dnešní CIO? 1271 CIO ze 43 zemí 20 % z 1000 největších firem 43 % bylo z 500 největších

Více

Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura Česká telekomunikační infrastruktura Prezentace společnosti Mikulov 8-9.9.2015 Petr Slováček Dobrovolná funkční separace Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN) vznikla oddělením ze společnosti

Více

D Podniky. Poznámky: Více o informačních technologií v podnicích naleznete na:

D Podniky. Poznámky: Více o informačních technologií v podnicích naleznete na: Již od roku 2002 sleduje Český statistický úřad (ČSÚ) pravidelně rozvoj a využívání informačních technologií v podnikatelském sektoru prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Šetření

Více

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Miroslav Černík Segment středních a malých firem, Business Partner Cloud 10.03.2011 UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Co je Midmarket?

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Marketingový plán pro B2B

Marketingový plán pro B2B Marketingový plán pro B2B ZDARMA od desinners.cz Úvod do vyplnění plánu Nyní máte k dispozici vzor marketingového plánu B2B. Tady je pár rad, jak plán vyplnit. Přejeme hodně úspěchů! 1. Nesnažte se vyplnit

Více

EVROPA A GLOBALIZACE

EVROPA A GLOBALIZACE EVROPA A GLOBALIZACE 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Evropa a globalizace V této kapitole se dozvíte: Kdy vznikla globalizace. Proč se 80. léta 20. století nazývají jako turbulentní. Jak moc jsou média

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Klasické plánovací metody a jejich omezení MRP, MRPII, CRP Rychlost Delší plánovací cyklus Omezená reakce na změny Omezené možnosti simulace Funkčnost Nedokonalé zohlednění

Více

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219 Agenda 0 Hlavní závěry controllingového panelu 2012 1 Údaje ke studii 2 Plánování 3 Reporting / řízení / analýza / kontrola 4 Role a organizace controllingu 5 Softwarová podpora v controllingu 6 Zhodnocení

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ Logistický informační subsystém (LIS) Řízení celého materiálového toku není možné bez odpovídajících informací. Proto součástí integrovaného logistického systému

Více

Datová kvalita základ úspěšného BI. RNDr. Ondřej Zýka, Profinit

Datová kvalita základ úspěšného BI. RNDr. Ondřej Zýka, Profinit Datová kvalita základ úspěšného BI RNDr. Ondřej Zýka, Profinit 1.6.2012 Datová exploze Snižování nákladů o Zdvojnásobení objemu podnikových dat každé dva roky o Konkurenční tlak o Ekonomická krize o V

Více

Marketingové využití internetu

Marketingové využití internetu Marketingové využití internetu Obsah dnešní přednášky Internet, web 2.0 Dlouhý chvost, reputační systémy Využití internetu pro marketingové účely Webové prohlížeče a optimalizace stránek Typy reklamy Facebook

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

SLA Service Level Agreement základ řízení podnikové informatiky

SLA Service Level Agreement základ řízení podnikové informatiky SLA Service Level Agreement základ řízení podnikové informatiky Tomáš Bruckner 1 ITG, s.r.o. bruckner@itg.cz http://www.itg.cz katedra informačních technologií VŠE bruckner@vse.cz http://nb.vse.cz/~bruckner

Více

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK Autopal s.r.o., závod HLUK techniky, forem a nástrojů pro automobilový průmysl. S téměř 4000 zaměstnanci provozuje Hanon Systems Autopal specializovaná vývojová centra zaměřena na klimatizaci. Mezi významné

Více