Minulost, současnost a budoucnost ERP systémů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minulost, současnost a budoucnost ERP systémů"

Transkript

1 Minulost, současnost a budoucnost ERP systémů Luboš Plotěný, Michal Hauzírek Aplikovaná informatika Abstrakt: Práce se snaží o základní popis okolností a důvodů vzniku ERP systémů. Tento vznik zasazuje do kontextu globálního vývoje ekonomiky a informační a komunikační techniky v druhé polovině 20. století, zejména pak v 90. letech. Dále se zabývá limitujícími faktory současných ERP systémů, které jsou překážkou jejich zavádění a úspěšného provozu. Lehce se dotýká otázky implementace ERP systémů do segmentu malých a středních podniků a popisuje rovněž další současné trendy v oblasti ERP systémů a předpokládaný směr, kterým se trh ERP systémů bude v blízké budoucnosti ubírat. Období změn v podnikání Potřeba informací je spojena s řízením podniku snad už od počátku. K řízení neodmyslitelně patří rozhodování, které se, pokud má být zodpovědné, musí dít na základě příslušných relevantních informací. V dřívější minulosti se svět obchodu měnil poměrně pozvolna a pomalu. Alespoň se nám to tak zdá z našeho dnešního pohledu ovlivněného zkušenostmi s bouřlivým až turbulentním vývojem v současnosti a nedávné minulosti. Teprve v několika posledních desetiletích se objevily razantní změny, které do něho obrovskou měrou a celosvětově zasáhly. Spolu s velmi rychlým vývojem technologií, zejména výpočetní a komunikační techniky a vznikem nových technologií se šíření těchto změn ještě urychlilo. Navíc samotné tyto nové technologie vnesly do mnoha oborů nové, do té doby zcela nemyslitelné, příležitosti. Ruku v ruce s nimi přicházely ale i hrozby. Trhy se začaly stále více propojovat a globalizovat. S lepší a rychlejší komunikací docházelo k nárůstu konkurenčních tlaků a primární snaha o nízké náklady musela být nahrazena či alespoň doplněna novými celopodnikovými cíli. Zákazníkům se tak postupně otevřelo široké spektrum nabídek a mohli si vybírat z produkce mnoha výrobců. Základem podnikatelského úspěchu najednou nebylo umět levně vyrobit kvalitní výrobek často unifikovaný a ve velkém množství pro co největší počet spotřebitelů, ale nabídnout a prodat stále vybíravějším zákazníkům produkt, který si budou ochotni koupit a to vše dřív, než tak učiní konkurence. Oním uměním se postupně stalo uspokojování potřeb individuálních zákazníků. K této posledně zmiňované a velmi zásadní změně došlo v průběhu devadesátých let dvacátého století. Bylo to (zřejmě) naštěstí velmi krátce poté, co došlo k rozpadu socialistického východního bloku a kdy se zdejší ekonomiky transformovaly na tržní systém. Období změn v ICT Zmiňované změny probíhaly v období, kdy svým prudkým rozvojem procházely rovněž informační a komunikační technologie. Tento souběh zcela jistě není náhodný a rozvoj v obou oblastech byl spolu navzájem velice silně provázán. Od padesátých a šedesátých let dvacátého století, byl velmi mladý obor informačních technologií představován rozsáhlými sálovými počítači ve vědeckých laboratořích. Později se tyto (respektive jejich modernější varianty) začaly rozšiřovat do několika málo povětšinou obřích podniků, kde vykonávaly dávkově hromadné zpracování vložených dat. V období let osmdesátých se v podnicích více rozšířily osobní počítače, propojené navzájem do počítačových sítí. S poměrně rychlým poklesem jejich cen se začaly osobní počítače

2 dostávat i do domácností a v polovině devadesátých let pak dále došlo k masovému zapojení těchto počítačů do internetu. Došlo tak najednou ke vzniku zcela nového kanálu pro přenos informací a pro komunikaci. Ale nejen to, mnozí lidé viděli v novém médiu rovněž ohromný takřka celosvětový trh pro své výrobky a služby. Oblast informačních a komunikačních technologií se stala velmi populární a přitahovala k sobě obrovské množství pozornosti. Firmy se vrhaly do smělých plánů, do kterých investovaly velmi velké množství zejména finančních prostředků a od kterých si slibovaly, že přinesou skvělé výsledky. Mnohá tato bezesporu přemrštěná očekávání zůstala nenaplněna a přinesla nemalé ztráty. Po tomto vystřízlivění před několika málo lety se přístup nejen firem k informačním technologiím poněkud změnil a je již mnohem opatrnější. Méně důrazu je kladeno na technologickou stránku a více se bere na zřetel, do té doby poněkud opomíjený, lidský faktor. Vznik a vývoj ERP V té jisté době a kontextu výše uvedených procesů vznikala a vyvíjela se také technologie dnes označovaná jako ERP (Enterprise Resource Planning). Již někdy v průběhu šedesátých let vyvstaly požadavky velkých výrobních podniků na počítači podporované řízení výroby. Z nich postupně vyvstaly jednak systémy pro podporu výroby, později souhrnně nazývané CIM (Computer Integrated Manufacturing), zahrnující zejména nástroje pro návrh výrobků, přípravu a návrh výrobních postupů a řízení samotné fyzické výroby stroji. Druhou odpovědí na tyto požadavky byly systémy, které zajišťovaly podle informací o složení výrobků a plánů výroby požadavky na součástky a materiál. Tyto systémy využívaly metody MRP (Material Requirement Planning) a je to právě ona, která je dodnes implementována v jádře mnoha dnešních moderních ERP systémů. Metoda MRP byla během osmdesátých let rozšířena pouze z oblasti na celou výrobní organizaci a vznikl koncept MRP II (Manufacturing Resource Planning). Začátkem devadesátých let byly do tohoto řešení pro svou věcnou a datovou provázanost zakomponovány i další do té doby většinou samostatné funkční aplikace. Šlo zejména o oblasti účetnictví a finančního řízení, případně řízení lidských zdrojů. A to je již klasický dnes známý ERP systém. Stal se (alespoň co se týče několika velkých a celosvětově úspěšných systémů) ohromným kolosem, který je začleněn do práce v každé části podniku a který velmi výrazně ovlivňuje chod firmy. Má v sobě integrovány procesy, které je nezřídka nutné ve firmě změnit tak, aby byly navzájem kompatibilní a účinně podporované. To souvisí s rozvojem procesního managementu a BPR (Business Process Reengineering) v managementu v nedávné minulosti. Ani zde se ale vývoj ani zdaleka nezastavil. V souladu s rychle se měnícím podnikatelským prostředím, firmy požadují (respektive dodavatelé ERP nabízejí) další funkcionalitu. Standardizované procesy, které probíhají ve všech firmách takřka stejně (účetnictví a podobně) jsou již poměrně stabilizované, naproti tomu různorodé typy výroby v různých odvětví dávají dodavatelům ERP možnost zacílit se s variantou svého produktu právě na ten správný sektor. Kromě těchto vylepšení jsou od ERP řešení, po velkém množství nepříliš úspěšných implementací, stále více vyžadovány nástroje pro snadnější přechod na daný systém. To koresponduje rovněž s pozvolným, a do budoucna očekávaným, rozšiřováním systémů založených na ERP z velkých podniků do sektoru malých a středních firem. Tyto firmy většinou nemají tolik volných kapacit a finančních prostředků, které by mohly vyčlenit na klasickou dlouhodobou a náročnou implementaci současných ERP systémů.

3 Současnost systémů typu ERP Jak jsme viděli, ERP řešení v České republice i v zemích Evropy a USA prošly mnohaletým bouřlivým vývojem, který odhalil jak nezanedbatelné přínosy, tak i slabiny a omezení. Tak, jako se vyvíjejí informační technologie, metodologie řízení a další obory související s tržním prostředím globalizujícího se světa, kde mezi sebou firmy tvrdě zápolí o přízeň zákazníka, stejně tak se mění přístup k systémům typu ERP. Mění se jejich vlastnosti, funkcionalita, možnosti, dostupnost a oblasti využití. Pouze pro velké podniky V dnešní době již není na místě diskutovat o tom, zda se velké organizaci vyplatí nasazení systému typu ERP. Podobné úvahy nekompromisně vytlačeny nepříliš dlouhým, ale bezesporu dynamickým vývojem těchto systémů. I přes skutečnost, že původní nasazení ERP nedokázalo zcela naplnit veškerá očekávání uživatelů, musíme uznat, že podobný typ software v tomto segmentu postupně přechází z pozice nástroje pro budování konkurenční výhody do pozice základního řešení, bez kterého je úspěch na trhu téměř nemyslitelný. Ještě před pár lety bylo velice běžné, že firmy vyvíjely vlastními silami software, který by nejlépe vyhovoval jejich potřebám a jeho implementace nebyla tolik finančně nákladná jako nákup standardizovaného ERP řešení. Čas ovšem odhalil spoustu nevýhod podobného postupu, mezi které patří zejména vysoké náklady na údržbu a rozvoj systému, zastarávání ve smyslu využití moderních řídících metod a především velice omezené možnosti sdílení dat a informací s jinými systémy a aplikacemi a s tím spojená nízká kvalita a dostupnost informací potřebných pro strategické rozhodování. Ano velkým podnikům se nasazení ERP balíků vyplatí, ba co víc, jedná se o nutnou (nikoli však postačující) podmínku pro úspěšné podnikání. Ale vyplatí se podobně rozsáhlé systémy i podnikům malým a středním? Jedno z omezení současných produktů je právě využitelnost a dostupnost pro zákazníky ze segmentu malých a středních podniků. Situace se ovšem velice rychle vyvíjí a výrobci ERP se již zaměřili právě na tuto část trhu. Jedním z důvodů tohoto přesunu je bezesporu i fakt, že trh velkých firem je již do značné míry rozdělen a nasycen a přesun k menším podnikům se zdá jako jediné řešení, které může přinést dodavatelům aplikačního software nové příležitosti k růstu. Vzhledem ke skutečnosti, že právě tento tržní segment se rozvíjí velice dynamicky, můžeme očekávat, že ERP budou slavit úspěch i v malých a středních podnicích. Lidé jako největší omezení Jsou to právě lidé, jejich názory, postoje a chování, kteří rozhodují o tom zda podnik je či bude úspěšný. Ani sebelepší počítačový systém nemůže v současnosti zaručit, že bude firma prosperovat. Základním předpokladem k úspěchu je přesvědčení managementu firmy, že systém typu ERP může podniku pomoci naplnit strategické cíle a určitá (maximálně konkretizovaná) představa o tom, jakým způsobem se bude na dosahování cílů podílet. Ovšem rozhodnutí se pro nějaký ERP systém a schopnost jeho efektivního využívání jsou dvě naprosto rozdílné věci. Implementační tým může perfektně vyškolit zaměstnance podniku pro práci se systémem, ale to samo o sobě opět nestačí k tomu, aby ERP řešení začalo přinášet očekávané plody. Zaměstnanci samotní musí být přesvědčeni, že nový systém, na který si musí určitý čas zvykat, skutečně přinese prospěch celé firmě a tím i jim samotným. Zlomový bod nastává v okamžiku, kdy management i zaměstnanci věří, že nasazení systému je tím správným krokem k zajištění prosperity firmy. Teprve ve chvíli, kdy je této vyváženosti dosaženo, představuje řešení ERP nástroj pro posílení tržní pozice firmy. Velkou (možná i nejdůležitější) roli v tomto procesu samozřejmě hraje úroveň a zakořeněnost podnikové kultury a schopnost vedení firmy přesvědčit zaměstnance o výhodách implementovaného řešení.

4 Otázkou zůstává, jaké jsou příčiny často negativního postoje zaměstnanců podniku k zavádění nového informačního systému? Systémy typu ERP jsou schopny v reálném čase poskytovat detailní pohled na kvalitu procesů, celkové zdraví a výkonnost podniku, na jehož základě může vrcholový management provádět rychleji kvalitnější strategická rozhodnutí. Tato nesporně vynikající schopnost je ve velkém množství případů vyvážena tím, že uživatelé pracující na nižších úrovních jsou nuceni do systému ukládat mnohem více dat, než oni považují za nutné. To může vést k situaci, že tito uživatelé považují nový informační systém za něco, co jim pouze komplikuje jejich práci a tudíž v jeho zavedení nemusí spatřovat výrazná pozitiva. Pronájem IS outsourcing a ASP Pokud chce podnik úspěšně odrážet sílící konkurenci, musí nabízet stále kvalitnější produkty a kvalitnější služby a zároveň musí čelit neustálému tlaku na snižování cen. Aby byl podnik schopen podobným požadavkům trhu čelit, je nutné věnovat maximální úsilí na hlavní činnosti (tzv. core business) a podpůrné procesy jsou tak zanedbávány, čímž se podnik dostává do bludného kruhu, neboť i kvalita podpůrných procesů určuje konečnou hodnotu, která je poskytována zákazníkovi a je tak dotčena i úspěšnost firmy. Výše uvedené skutečnosti byly hlavní příčinou toho, že firmy začaly vytěsňovat některé podpůrné procesy mimo vlastní zdroje a odpovědnost za spolehlivé fungování nesla externí firma. Mezi takové postupy je možné zařadit možnosti pronájmu software, outsourcingu a ASP (Application Service Provider) jako určitého typu outsourcingu. Podrobné vysvětlení zmíněných pojmů je bohužel mimo rozsah této práce. Stejným způsobem můžeme uvažovat možnost outsourcování celého IS podniku, případně jeho provozování formou ASP. Možnosti podobného způsobu provozování ERP systémů se objevily před několika málo lety a přes značná očekávání vkládaná do podobné formy spolupráce se zatím neprosazuje ve velké míře. V České republice je situace ještě o něco komplikovanější než v zemích EU a USA, což je pravděpodobně zapříčiněno národní mentalitou, se kterou souvisí obavy českých podniků svěřit důvěrná data do rukou externích firem. Další výraznou překážkou masovějšího rozšíření pronájmu IS je potřeba zajistit odpovídající kapacitu datových linek pro přenos. I přes tyto skutečnosti většina odborníků, podle průzkumu uveřejněném v květnu roku 2003 v odborném časopise E-biz, věří, že během 2-3 let dojde k výraznému zvýšení poptávky po podobné formě spolupráce především v sektoru malých a středních firem. Interní data přestávají stačit Jeden z původních cílů nasazování ERP systémů, kterým bylo integrovat data uvnitř podniku, která zahrnovala především podporu logistiky a financí a později i podporu personalistiky a controllingu, se v současné době stává překonaným a dochází k přesunu směrem k integraci vnější. Podniky se snaží získávat maximum dat ze svého okolí, která by mohla být využita ke zlepšení činností podniku. Z tohoto důvodu se společně s čistými ERP systémy objevují i řešení pro řízení vztahu se zákazníky (CRM Customer Relationship Management), řízení dodavatelských řetězců a vztahu s dodavateli (SCM Supply Chain Management a SRM Supplier Relationship Management), řešení pro obchodní inteligenci BI (Business Intelligence), podnikové portály a další, a to buď jako přímé součástí integrovaného ERP balíku, nebo jako samostatné aplikace schopné komunikovat a sdílet data s ERP. Trendy v oblasti ERP Jeden z nejvýznamnějších trendů, o kterém už byla řeč, je přesun oblasti zájmu dodavatelů ERP systémů ze sektoru velkých firem na segment malých a středních podniků. Tento trend se týká všech hráčů na trhu ERP, včetně těch úplně největších jako jsou SAP, Oracle nebo PeopleSoft. S tím jak se malé podniky postupně vyvíjí, roste i jejich potřeba kvalitnějšího

5 zpracovávání dat, na které už jejich současné aplikace přestávají pomalu stačit. V současném světě jsou právě včasné kvalitní informace konkurenční výhodou nad ostatními a podle toho s těmito informacemi musí být nakládáno. Na standardech založená řešení Důvodem, proč se stará řešení IS, která byla ušita přímo na míru jednotlivých podniků, postupně stávají zastaralými a v podstatě nepoužitelnými, je potřeba maximální možné integrace informací z vnitřku i vnějšku podniku. Integrace dat ze systémů, při jejichž vývoji nebylo uvažováno nad touto potřebou, se stává téměř neřešitelným úkolem přinejmenším velice časově a finančně náročným. Díky prudkému rozvoji komunikačních technologií a vývoji nových řešení, která jsou založena na standardech, je možné sdílet obrovské množství dat v reálném čase. Nejvýraznějším trendem je zde bezesporu integrace na bázi XML (extensible Markup Language) a podpora dalších technologií založených právě na XML. Optimalizační metody plánování Vzhledem k nepříliš propracovaným metodám optimalizace a plánování v současných řešeních typu ERP (založených povětšinou na metodě MRP II), spatřují dodavatelé v integraci sofistikovanějších metod pro plánování a optimalizaci cestu, jak zvýšit potenciál ERP řešení. Vzniká tak nová generace informačních systémů pokročilého plánování a rozvrhování nazývaných APS (Advanced Planning and Scheduling). Tyto metody vychází mimo jiné z principů přístupu TOC (Theory of Constraints), který se zaměřuje zejména na slabá místa systému, snaží se je odstranit, přičemž současně říká, že nemá cenu řešit jiné problémy, dokud nejsou odstraněna slabá místa (omezení). Systémy APS pracují na principu definování vstupních podmínek, ze kterých mají následně optimalizačními algoritmy na základě kriteriálních funkcí nalézt nejoptimálnější řešení. Z toho vyplývá, že změna vstupních podmínek může mít za následek i změnu systémem navrhovaného optimálního řešení. I přes relativně vysokou výpočetní náročnost optimalizačních algoritmů je možné se současnými schopnostmi hardware nalézat optimální řešení v reálném čase. Produkty podporující metody pokročilého plánování je možno rozdělit do dvou hlavních skupin. První skupinou jsou rozsáhlé ERP balíky přímo integrující řešení APS jedná se například o produkty BaanSCS nebo APO (Advanced Planner & Optimizer) od společnosti SAP. Do druhé skupiny zahrnujeme samostatné produkty řešící pouze problematiku pokročilého plánování a rozvrhování výroby. Patří sem například produkty OPT Solution Suite firmy STG nebo SyteAPS, jehož výrobcem je firma Symix. Přístup přes web a mobilní komunikace I samotný rozvoj internetu a s ním rostoucí možnosti komunikace, musely zákonitě ovlivnit vývoj ERP systémů. Trendem v této oblasti je možnost přístupu k informačnímu systému přes web či pomocí mobilních zařízení. S tímto trendem je samozřejmě spojená potřeba vyššího zabezpečení systémů, ke kterým se přistupuje tímto způsobem. Ačkoli současné komunikační protokoly nabízejí určitý stupeň ochrany přenášených dat, je nutné upozornit, že úroveň zabezpečení, dle mého názoru, stále nedosahuje takových kvalit, jaké by si podnikové informační systémy zasloužily. Zde spatřuji příležitosti pro další rozvoj a zlepšování. Závěr Co říci na závěr? Vývoj ve všech oblastech lidských činností jde stále kupředu, jsou vynalézána stále nová řešení, postupy a metodologie a jediná možnost, jak zjistit, zda ten či onen přístup je pro danou dobu tím správným krokem kupředu je čekat. Pouze čas a

6 vzájemná konkurence ukáží, zda se řešení osvědčí nebo zcela propadne. Podobný vývoj lze spatřovat i v podnikových informačních systémech typu ERP, objevují se nové trendy a přístupy a až čas odhalí, stejně jako tomu bylo v předchozích desetiletích, jejich silné stránky a přínosy, stejně jako jejich slabiny. Lze pouze věřit, že jakýkoli vývoj bude pro dobro celé společnosti. Literatura: 1. BASL, J. Podnikové informační systémy. 1. vydání, Praha: Grada, ISBN KARPECKI, L, Operační systém ve světě byznysu. Systémy CRM a ERP komerční příloha Hospodářských novin, SODOMKA, P. Od historických kořenů k aktuální nabídce. Connect, 2003, roč 8., č VEBER, J a kol. Management základy, prosperita, globalizace. 1. vydání (1. dotisk), Praha: Management Press, ISBN BLAŽEK, P. Informační systémy na cestě z adolescence. Systémy CRM a ERP komerční příloha Hospodářských novin, SKLENÁŘ, P.: Co je ERP [online] [cit ], dostupné na www: <http://www.sweb.cz/psklenar/cojeerp.htm> 7. SLATER, D., An ERP Package for You...and You...and You...and Even You. CIO Magazine, KOCH, CH. The ABCs of ERP [online] [cit ], dostupné na www: <http://www.cio.com/research/erp/edit/erpbasics.html> 9. Od Systémové analýzy a programového rozvoje k SAP [online]. SAP česká republika, [cit ]. Dostupné na www: <http://www.sap.com/cz/company/> 10. Také dnešní systémy ERP vyžadují webovou integraci, Computerworld, 2003, roč. 14., č SIRSALEWALA, M. Where ERP is going. Network Magazine India, October SHANKARNARAYANAN, S. ERP Systems -- Using IT to gain a competitive advantage [online]. 1998, cit[ ]. Dostupné na www: < advant.htm> 13. VOŘÍŠEK, J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Praha: Management Press, ISBN SKLENÁŘ, P.: Co je ERP [online] [cit ], dostupné na www: <http://www.sweb.cz/psklenar/cojecrm.htm> 15. BASL, J.: Podnikové aplikace typu ERP aktuální trendy [online] [cit ], dostupné na www: <http://www.cssi.cz/publ_si_clanek.asp?typ=1&kod= ERP: Svět splněných přání. E-biz, 2003, č LÖFFELMANN, J.: Trendy a nové metody v oblasti plánování a řízení výroby [online] [cit ], dostupné na www: <http://www.systemonline.cz/site/docmanagement/lofelm.htm>

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management neznámý pojem, který se v průběhu posledních let stále více dostává do povědomí manažeru společností jako nezbytný prvek efektivního

Více

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky I Libor Gála Jan Pour Prokop Toman., O nl Dva.. In orma I a Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky Českó společnost

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel. 1 Informační systémy Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 485 352 442 Přednášky: úterý 12 30 H35 Cvičení: Mgr.

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ Podmínky úspěšného absolvování CAD získání zápočtu: odevzdání SP č.1 zkouška: písemná + ústní (SP č.2) Přednášky PIS jako podpora plánování a řízení podnikových procesů

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek E-COMMERCE Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování Petr Suchánek Recenzenti: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

IT v průmyslu. Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím. 21.4.15 Leoš Hons Leo.Hons@mescentrum.cz

IT v průmyslu. Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím. 21.4.15 Leoš Hons Leo.Hons@mescentrum.cz IT v průmyslu Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím Základní informace o MES Centrum Založeno v roce 2012 Organizace nebo spoluúčast na organizaci 15 odborných akcí (semináře,

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Informační systémy a plánování výroby

Informační systémy a plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

200 x 270 mm 59 000 Kč. II. a III. obálka 200 x 270 mm 65 000 Kč IV. obálka (zadní strana) 200 x 270 mm 104 000 Kč. 11. 5. 2015 (Euro) 3. 6.

200 x 270 mm 59 000 Kč. II. a III. obálka 200 x 270 mm 65 000 Kč IV. obálka (zadní strana) 200 x 270 mm 104 000 Kč. 11. 5. 2015 (Euro) 3. 6. Co je Professional Computing? IT časopis pro uživatele ze segmentu enterprise, midrange a SMB. Zabývá se potřebami a nákupními zvyklostmi těchto uživatelů, zveřejňuje redakční články, rozhovory a případové

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

HUMAN CAPITAL IN ICT. Petr Doucek, Lea Nedomová Informační technologie pro praxi 1. září 2009, Ostrava

HUMAN CAPITAL IN ICT. Petr Doucek, Lea Nedomová Informační technologie pro praxi 1. září 2009, Ostrava HUMAN CAPITAL IN ICT Petr Doucek, Lea Nedomová Informační technologie pro praxi 1. září 2009, Ostrava Obsah LIDSKÉ ZDROJE V ICT BUDOUCNOST ICT V ČESKÉ REPUBLICE Cíle projektu 3 Budu hovořit o business

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy MANAGEMENT V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Podnikové informační systémy Podnik v informační společnosti 3., aktualizované a doplněné vydání Josef Basl Roman Blažíček Věnováno manželkám Janě a Jitce Ukázka knihy

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky 5 INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI Ú V O D E M Moderní manažerské myšlení a jednání je

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

Podnikové informacní systémy investice a efekty

Podnikové informacní systémy investice a efekty Podnikové informacní systémy investice a efekty Odhad nasycenosti trhu vybranými aplikacemi z pohledu dodavatelu v CR na pocátku roku 2006 15 10 Pocet kladných odpovedí 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad CIO PIA5 NSC Prague Obsah Představení firmy Migrace BW to HANA BI architektura ve Wincor Nixdorf Migrační varianty z BW

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

S 116/02-2125/02 V Brně dne 17. června 2002

S 116/02-2125/02 V Brně dne 17. června 2002 S 116/02-2125/02 V Brně dne 17. června 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 116/02, zahájeném dne 16.5.2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR

Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR za podpory MŠMT ČR Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Detailní zpráva pro obor: VŠE v Praze FIS Kognitivní informatika navazující magisterský studijní program verze 1.0

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 4. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A OBCHOD Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

ALSENTA s.r.o. Zadávání VZ - doporučená kritéria, výběr dodavatele, náročnost komodit

ALSENTA s.r.o. Zadávání VZ - doporučená kritéria, výběr dodavatele, náročnost komodit ALSENTA s.r.o. Zadávání VZ - doporučená kritéria, výběr dodavatele, náročnost komodit Purchasing - nákup Základní funkcí nákupu je efektivní zabezpečení předpokládaného průběhu základních, pomocných a

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007)

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Změna: (datum změny) Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1 Podnikání a inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem

Více

ICT v podnicích. Operační program Podnikání a inovace

ICT v podnicích. Operační program Podnikání a inovace ICT v podnicích Operační program Podnikání a inovace ICT V PODNICÍCH Cíl programu (Proč?) Podpořit konkurenceschopnost malých a středních podniků (MSP*) prostřednictvím kvalitativně vyššího využití jejich

Více

Co nás čeká. stále náročnější zákazník občan složitější a rozsáhlejší mimořádné události svět rozmanitých digitálních technologií

Co nás čeká. stále náročnější zákazník občan složitější a rozsáhlejší mimořádné události svět rozmanitých digitálních technologií Co nás čeká stále náročnější zákazník občan složitější a rozsáhlejší mimořádné události svět rozmanitých digitálních technologií Co nás limituje na vteřinách záleží auta rychleji jezdit nebudou postižení

Více

ENTERPRISE INFORMATION PORTALS

ENTERPRISE INFORMATION PORTALS ENTERPRISE INFORMATION PORTALS Jan Kotek Sybase ČR s.r.o., Tychonova 2, 160 00 Praha 6, ČR Abstrakt Příspěvek pojednává o novém směru vývoje informačních systémů zaměřených na elektronickou komerci tzv.

Více

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Proč toto téma? s růstem významu IT pro podnik růst významu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby.

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY MES MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. MES poskytují informace umožňující optimalizovat výrobní

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií. Teze diplomové práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií. Teze diplomové práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Elektronická výměna dat podniku a státní správy Bc. Jan Kocourek 2011 ČZU v Praze Souhrn

Více

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 9. listopad 2011 Marriott Praha Podnikový systém a ERP Alexandr Pomazal Application Presales Manager CZ&SK Insert Information Protection

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Simplify I.T. ve veřejném sektoru Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Výzvy které slyšíme u zákazníků Efektivita na operativní úrovni Jak dokážeme poskytovat služby občanům a institucím efektivnějším

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Vzor citace: ŽUFAN, J. Informační systémy v moderním personálním řízení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 120 s.

Vzor citace: ŽUFAN, J. Informační systémy v moderním personálním řízení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 120 s. Vzor citace: ŽUFAN, J. Informační systémy v moderním personálním řízení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 120 s. Lektorovali: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. doc. PhDr.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE v návaznosti na předmět PE_925 Podniková ekonomika 1. Předmět, metody a historie podniku a podnikového hospodářství. Vývoj v Evropě a ve světě. Specifikujte hlavní závěry ve vazbě na Vaši doktorskou práci.

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN 2.1 Vývoj nabídky ekonomického softwaru a současné trendy ERP systems (Enterprise Ressource Planning) = komplexnější podnikové informační systémy - v ČR patřil

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004

Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jak na jakost v podnikovém IT Evropský týden kvality Praha 10.11.2004 Jiří Sedláček AIT s.r.o, Sinkulova 83, 140 00 Praha 4 tel. 261 225 072 www.ait.cz AIT, 2004 1 Program Současné postavení IT v podniku

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Novinky 2012. Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje

Novinky 2012. Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje Novinky 2012 Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje 13.6.2012 Doba je složitá Je krize x Není krize??? Blbá nálada x Optimizmus??? Komunikace na dálku x Plné silnice??? Přichází globální oteplování x

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS Milan Mišovič, Jana Andrýsková Anotace: Poradenská služba je zákaznicky orientovaný proces, pro který je na bázi současných webových

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Komercializace veřejné správy

Komercializace veřejné správy Komercializace veřejné správy Seminář ebrno, 17.4.2008 Miroslav Bublík, výkonný řed. IDS Scheer Petr Železník, Presales Expert SAP www.ids-scheer.cz Co je to IDS Scheer ČR, s.r.o. www.ids-scheer.cz 2 Jsme

Více