Obsah: Výroční zpráva 2000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Výroční zpráva 2000"

Transkript

1 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Profil společnosti... 6 Základní údaje... 6 Stručná historie společnosti... 6 Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu... 7 Statutární a dozorčí orgány společnosti... 7 Představenstvo společnosti... 7 Dozorčí rada... 8 Změny v dozorčí radě... 8 Akcionářské agendy... 9 Kapitálový trh... 9 Kapitálová účast českých a zahraničních osob na podnikání společnosti... 9 Akcionáři s podílem na základním jmění společnosti větším než 5 % Dividendy Vývoj kapitálového trhu v roce Financování Hospodářská a finanční situace v roce Finanční dary Organizační struktura společnosti Strategie hospodářské činnosti a celkové vyhlídky hospodaření Obchod s elektrickou energií Distribuce elektrické energie Rozvoj distribuční soustavy, investiční výstavba Souhrnný popis nemovitostí Řízení jakosti Životní prostředí, ekologie Personální, mzdová a sociální politika Osobní náklady Plnění členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů Výsledky podnikání Majetek společnosti a struktura kapitálu Struktura aktiv Struktura pasiv Struktura výnosů Struktura nákladů Příloha účetní závěrky za rok OBECNÉ ÚDAJE ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém období ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI Úprava organizační struktury a řízení společnosti Organizační struktura společnosti VČE, a.s. do Organizační struktura společnosti VČE, a.s. od PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA Ostatní ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY ZÁKLAD ÚČETNICTVÍ ZPŮSOBY OCENĚNÍ MAJETKU Hmotný a nehmotný investiční majetek Cenné papíry a majetkové účasti Zásoby ODPISOVÉ METODY Daňové odpisy Účetní odpisy ZPŮSOB PŘEPOČTU U CIZÍCH MĚN ZPŮSOB STANOVENÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK K MAJETKU Stálá aktiva Zásoby Pohledávky FINANČNÍ PRONÁJEM S NÁSLEDNOU KOUPÍ NAJATÉ VĚCI ČASOVÉ ROZLIŠENÍ V RÁMCI POLOŽEK OSTATNÍCH PASIV ZMĚNA ÚČETNÍCH ZÁSAD A METOD ODLOŽENÁ DAŇ

2 3. VÝKONY, NÁKLADY, REGULACE VÝNOSY Z PRODEJE ELEKTŘINY BEZ DPH Fakturace elektrické energie Náklady na nákup elektrické energie REGULACE KONEČNÝCH SPOTŘEBITELSKÝCH CEN VÝDAJE NA NÁKUP ELEKTŘINY (BEZ DPH) NEVYFAKTUROVANÁ ELEKTŘINA NE (BEZ DPH) OSTATNÍ INFORMACE Výpočet opravných položek k pohledávkám za odběrateli elektřiny DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT STÁLÁ AKTIVA Rozpis tříd odepisovaného nehmotného inv. majetku Rozpis hlavních skupin odepisovaného hmotného investičního majetku Finanční aktiva - dlouhodobá Investiční majetek získaný darováním, bezúplatným převodem OBĚŽNÁ AKTIVA Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku krátkodobé Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z obchodního styku Ostatní pohledávky OSTATNÍ AKTIVA Dohadné účty aktivní Účty časového rozlišení VLASTNÍ JMĚNÍ Počet a druh akcií včetně popisu tříd akcií Změny v položkách vlastního jmění Zisk z roku 1999 a jeho rozdělení DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Dlouhodobé závazky resp. zálohy Bankovní úvěry Rezervy BĚŽNÉ ZÁVAZKY Krátkodobé závazky Ostatní pasiva ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Závazky z pronájmu leasing Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem Závazky z možných podmíněných událostí VÝNOSY A NÁKLADY PODLE SEGMENTU Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Spotřeba materiálu a energie ZAMĚSTNANCI, STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁNY OSOBNÍ NÁKLADY PLNĚNÍ ČLENŮM STATUTÁRNÍCH, DOZORČÍCH A ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ ÚROKY PLACENÉ A PŘIJATÉ DAŇ Z PŘÍJMU POZNÁMKY K OSTATNÍM POLOŽKÁM VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ

3 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení přátelé, rok 2000 se stal pro energetická odvětví rokem mimořádně významným. Byla dokončena a schválena státní energetická politika, byl projednáván a schválen zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, zákon o hospodaření energií a bylo rozhodnuto o dalším postupu privatizace energetických společností. Uvedená rozhodnutí a legislativní kroky mají mimořádný význam pro koncepční a systematickou činnost energetických společností a pro jejich prosperitu. Východočeská energetika v roce 2000 pokračovala v naplňování svého strategického záměru realizovaného Projektem změn, kdy k došlo k zásadní reorganizaci společnosti. Byly vytvořeny dvě samostatné divize, a to divize Distribuce elektrické energie a divize Obchodu s elektrickou energií. Ostatní činnosti, které nejsou hlavním předmětem podnikání společnosti, byly vyčleněny do čtyř 100 % vlastněných dceřiných společností. Tyto zásadní organizační změny dávají společnosti dobrý předpoklad k přípravě na otevření trhu s elektrickou energií. Své hlavní poslání, což je spolehlivá dodávka elektrické energie našim zákazníkům, společnost beze zbytku splnila a poprvé od roku 1996 byl zaznamenán nárůst celkové spotřeby elektrické energie v regionu zásobovaném naší společností. Užitečná dodávka elektřiny byla proti roku 1999 vyšší o 1,4 %, a to převážně zásluhou zvýšeného zájmu zákazníků sektoru velkoodběr, kde v porovnání s předchozím rokem došlo k výraznému nárůstu spotřeby o 5,4 %, což je bezesporu odrazem růstu ekonomiky a hrubého domácího produktu v České republice v roce V oblasti distribuce elektrické energie je trvalým úkolem provozních útvarů zvyšování spolehlivosti dodávky elektrické energie našim zákazníkům při zvyšování jejich kvalitativních parametrů. V roce 2001 oslaví společnost význačné 90. výročí svého vzniku a zároveň to bude rok dokončení přípravy společnosti na nové podmínky liberalizovaného trhu s elektrickou energií. Chci zdůraznit, že veškeré změny, ke kterým ve společnosti dochází, jsou směrovány ve prospěch našich zákazníků s cílem vybudování moderní konkurenceschopné společnosti. Závěrem bych rád poděkoval za velmi dobré výsledky dosažené společností za rok 2000 všem zaměstnancům, členům představenstva a dozorčí rady, akcionářům, obchodním partnerům a všem spolupracujícím úřadům a institucím. Ing. Petr Zeman předseda představenstva a generální ředitel 4

4 Přehled vybraných ukazatelů v letech Ukazatel Měrná jednotka Tržby z prodeje vl. výrobků a zboží tis. Kč Opatřená elektrická energie MWh Dodaná elektrická energie MWh (užitečná dodávka) Počet zákazníků Odběrná místa Rozvinutá délka sítí km Distribuční transformační stanice ks Základní kapitál 1) tis. Kč Bilanční suma tis. Kč Výdaje na pořízení HIM, NIM tis. Kč Zisk před zdaněním tis. Kč Zisk po zdanění tis. Kč EPS Kč 146,6 110,8 104,8 Roční průměrná cena akcie v roce Kč Hodnota vlastního kapitálu na Kč akcii 1) základní kapitál vykázaný v účetní závěrce Pozn.: Ve Výroční zprávě jsou použity pojmy základní kapitál a vlastní kapitál v souladu s novelou Obchodního zákoníku platnou od , s výjimkou Přílohy účetní závěrky, kde je užita právní terminologie platná v účetním období roku 2000, tedy základní jmění a vlastní jmění. 5

5 Profil společnosti Základní údaje Obchodní firma: Právní řád: Východočeská energetika, a.s. Česká republika zák. č. 92/1991 Sb. zák. č. 513/1991 Sb. akciová společnost Právní forma: Datum vzniku: Sídlo společnosti: Sladkovského Hradec Králové Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: Společnost Východočeská energetika, a.s. byla založena Fondem národního majetku ČR jako jediným zakladatelem ke dni a ke stejnému datu je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, číslo vložky Stručná historie společnosti 1911 Svaz hospodářských družstev pro konsum energie elektrické, spol. s r. o. v Hradci Králové 1918 Svaz okresů, obcí, hospodářských družstev a jiných konsumentů energie elektrické, spol. s r. o. v Hradci Králové 1925 Východočeská elektrárna, a. s. v Hradci Králové 1941 Východočeské elektrárny a. s. v Hradci Králové 1946 Východočeské elektrárny, n. p. Hradec Králové 1950 Hradecké energetické závody, n. p. Hradec Králové 1954 Energotrust, n. p. Hradec Králové 1958 Energetické rozvodné závody, n. p., Hradec Králové 1961 Východočeské energetické závody, n. p., Hradec Králové 1977 Východočeské energetické závody, k. p., Hradec Králové 1990 Východočeské energetické závody, s. p. Hradec Králové 1994 Východočeská energetika, a.s. Hradec Králové 6

6 Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu Hlavní předmět podnikání společnosti Východočeská energetika, a.s. tvoří nákup, prodej a distribuce elektrické energie v oblasti východních Čech. Další aktivity společnosti mají doplňkový charakter, a jejich smyslem je poskytnout zákazníkům komplexní služby. Předmět podnikání je specifikován v článku 5 Stanov společnosti Východočeská energetika, a.s. Základním předmětem podnikání společnosti je: výroba, nákup, distribuce, tranzit, prodej, dovoz a vývoz elektřiny, rozvod a odbyt elektřiny, včetně poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem nebo používáním elektřiny, řízení distribuční elektrizační soustavy v regionu své působnosti, provoz, údržba, opravy, výstavba, revizní a zkušební činnost, rekonstrukce a modernizace energetických zařízení, zařízení dispečerské řídící a telekomunikační techniky a technických prostředků k řízení spotřeby elektřiny, včetně projektové a inženýrské činnosti, montáž a opravy telekomunikačních zařízení, poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem a používáním elektřiny, a s používáním dodávaných výrobků a zařízení. Společnost je dominantním vlastníkem rozvodných zařízení na celém území východních Čech. V aktivitách týkajících se nákupu, distribuce a prodeje elektrické energie konečnému spotřebiteli, má společnost na svém zásobovacím území přirozený monopol. Rozsah působnosti společnosti je vymezen Rozhodnutím o udělení autorizace č na rozvod elektřiny podle zákona č. 222/1994 Sb. Vzhledem ke specifickému charakteru činnosti, společnost na zahraničním trhu významněji nepodniká. V charakteristice společnosti, v hlavním předmětu podnikání, ani v jejím postavení na domácím trhu, nedošlo v roce 2000 k výrazným změnám. Statutární a dozorčí orgány společnosti Statutární a dozorčí orgány společnosti ke dni 31. prosince Změny v průběhu roku jsou uvedeny samostatně. PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI Ing. Petr Zeman, předseda představenstva a generální ředitel. Narozen , absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. V září 1990 byl jmenován ředitelem VČE, s. p. Předsedou představenstva a generálním ředitelem VČE, a.s. je od Ing. Pavel Filipi, místopředseda představenstva a technický ředitel. Narozen , absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. V roce 1990 ukončil tříleté postgraduální studium systémového řízení v energetice. Od byl jmenován technickým náměstkem VČE, s.p. a od je místopředsedou představenstva a technickým ředitelem společnosti. Ing. Lubomír Štěpán, člen představenstva. Narozen , absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, obor technická kybernetika, a postgraduálního studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor bankovnictví. Pracoval jako náměstek a ředitel pobočky Pragobanky, a.s. Od jmenován do funkce finančního ředitele ve VČE, a.s., od členem představenstva společnosti. Ing. Josef Jehlička, člen představenstva. Narozen , absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Od roku 1977 vedoucí odboru technicko-obchodního. Členem představenstva od a od jmenován obchodním ředitelem VČE, a.s. Člen představenstva PEAS, a.s., Praha. Ing. Josef Beránek, člen představenstva. Narozen , absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Od ředitelem rozvodného závodu Havlíčkův Brod, od ředitelem Oblastního ředitelství Havlíčkův Brod. Členem představenstva od K jmenován do funkce správního ředitele VČE, a.s. Předseda představenstva společnosti CITELUM, a.s. 7

7 DOZORČÍ RADA Ing. Pavel Prouza, předseda dozorčí rady. Narozen , absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Pracuje v Energetickém regulačním úřadu jako ředitel Sekce licencí. Gunnar Lundberg, místopředseda dozorčí rady. Narozen Dosažené vzdělání: MSc Elektronika na Royal Institute of Technology, ekonomie a právo na University of Stockholm. Zaměstnán jako viceprezident Elektrické sítě, Vattenfall AB, předseda představenstva Vattenfall Estonia, člen představenstva Vattenfall Czech Republic a člen představenstva Vattenfall Lithuania a Litevské energetické společnosti. Ing. Zdeněk Uhlíř, člen dozorčí rady. Narozen Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. Zaměstnán jako vedoucí ekonomické sekce ČSSD. Ing. Jaroslav Mojžíš, člen dozorčí rady. Narozen Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor automatizace systémů řízení. Soukromý podnikatel v oboru vzdělávání dospělých a v oboru informačních systémů řízení. Mgr. Bc. Vladimír Kremlík, člen dozorčí rady. Narozen Absolvent Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové a Právnické fakulty UK v Praze. Zaměstnán jako poradce 1. místopředsedy výkonného výboru FNM. Externě přednáší na Institutu ekonomických studií FSV UK. Goran C. Hindemark, narozen ve Švédsku. Absolvent Royal Institute ve Stockholmu, dále je absolventem University of Stockholm, University of Karlstad, Vysoké školy v Amalu. Je zaměstnán jako ředitel Energy Services, Business area Energy Market Vattenfall AB. Doc. JUDr. Eduard Němeček, CSc., narozen Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy, jmenován kandidátem ekonomických věd, jmenován docentem. Zaměstnán jako vedoucí katedry finančního práva a financí Právnické fakulty UK. Ing. Jiří Suk, narozen Absolvent ČVUT-FEL, Fakulty ekonomiky a řízení energetiky. Zaměstnán jako soukromý podnikatel v ekonomickém poradenství, od března 2000 externí poradce 1. náměstka ministra financí. Ing. Pavel Kraják, člen dozorčí rady. Narozen , absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Zaměstnán ve funkci vedoucího oddělení řízení jakosti na ředitelství společnosti VČE, a.s. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci společnosti. Miloš Růža, člen dozorčí rady. Narozen Absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické v Dobrušce. Zaměstnán ve VČE, a.s. na ředitelství společnosti jako vedoucí oddělení rozvoje a systémů VN. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci společnosti. Ladislav Hanuš, člen dozorčí rady. Narozen Absolvent Střední ekonomické školy v Hradci Králové. Zaměstnán ve VČE, a.s. V současné době uvolněn pro výkon funkce předsedy Výboru sdružení odborových organizací VČE, a.s. Je předsedou ZO OSE ředitelství společnosti VČE, a.s. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci společnosti. Zdeněk Haman, narozen Absolvent střední průmyslové školy elektrotechnické v Dobrušce. Zaměstnán jako vedoucí Provozní správy Západ v Jičíně. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci společnosti. ZMĚNY V DOZORČÍ RADĚ Valnou hromadou společnosti dne byl odvolán člen dozorčí rady volený valnou hromadou p. Štěpán Kohout. Na této valné hromadě byla odsouhlasena změna stanov, v jejímž rámci došlo k rozšíření počtu členů dozorčí rady společnosti na dvanáct, tedy osm členů volených valnou hromadou a čtyři členy volené zaměstnanci. Nově zvoleni byli pan Goran Hindemark, Ing. Jiří Suk a Doc. JUDr. Jiří Němeček, CSc, za zaměstnance se stal dalším členem dozorčí rady p. Zdeněk Haman. 8

8 Akcionářské agendy KAPITÁLOVÝ TRH Základní kapitál akcie emitované společností Základní kapitál společnosti zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, k činil Kč a byl rozdělen na kusů akcií se jmenovitou hodnotou Kč. Akcie na majitele jsou registrované, jsou vydány v zaknihované podobě a jsou spojeny s plným hlasovacím právem. Akcie na jméno jsou v zaknihované podobě, mají plné hlasovací právo a jejich převoditelnost je omezena tím, že k jejich převodu je třeba souhlasu valné hromady společnosti. Akcie na jméno se zvláštními právy má plné hlasovací právo. Bez souhlasu majitele této akcie nelze zrušit společnost, navýšit, nebo snížit její základní kapitál a změnit stanovy společnosti. V roce 1997 a 1998 bylo postupně rozhodnuto o navýšení základního kapitálu společnosti o tis. Kč a dále o tis. Kč, a došlo k upsání akcií. Toto navýšení počtu akcíí z na bylo zapsáno do Obchodního rejstříku v lednu a květnu 1999, v účetnictví bylo vykázáno již k datu V průběhu roku 2000 došlo k převodu ks akcií na jméno ve vlastnictví společnosti na společnost ČEZ, a. s. (souhlas s převodem těchto akcií byl udělen mimořádnou valnou hromadou společnosti dne ). Dále došlo k převodu ks akcií na jméno na společnost Vattenfall AB (prodávajícími byly obce východočeského regionu a souhlas byl rovněž udělen na mimořádné valné hromadě dne ). Dluhopisy společnost nevydala. Akcie emitované společností Druh akcie ISIN Počet k (ks) Na majitele Na jméno Na jméno se zvláštními právy CELKEM Kapitálová účast českých a zahraničních osob na podnikání společnosti Struktura akcionářů společnosti k Akcionář Podíl na základním jmění (%) Fond národního majetku ČR 49,62 Města a obce (celkem) 0,36 Vattenfall AB 41,73 DEOP, v. o. s. 6,67 ČEZ, a. s. 0,45 Ostatní akcionáři 1,17 CELKEM 100 9

9 AKCIONÁŘI S PODÍLEM NA ZÁKLADNÍM JMĚNÍ SPOLEČNOSTI VĚTŠÍM NEŽ 5 % Majoritní podíl akcií společnosti vlastní Fond národního majetku ČR, a to 49,62 %. Dalšími významnými akcionáři jsou k tomuto datu společnost Vattenfall AB s 41,73 % a společnost DEOP, v. o. s., s 6,67 % akcií. Osoby, které emitenta ovládají: Akcionář Fond národního majetku ČR vlastní 49,62 % akcií společnosti Východočeská energetika, a.s. DIVIDENDY Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření společnosti určila k rozdělení. Dividendy jsou splatné 80. den od rozhodnutí valné hromady o jejich výplatě. Rozhodným dnem pro vznik práva na výplatu dividendy je den konání valné hromady, která rozhodla o jejich výplatě. V případě, že si akcionář nevyzvedne dividendu, která mu náleží, ve lhůtě nejpozději do čtyř let ode dne zahájení její výplaty, jeho nárok se promlčí. Částka odpovídající nevyplacené dividendě bude převedena do statutárního fondu. Výplata v loňském roce byla provedena prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Na Příkopě 14, Praha 1. Pokud řádná valná hromada v červnu 2001 rozhodne o výplatě dividendy, bude den výplaty dividendy, místo a způsob její výplaty zveřejněn způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. VÝVOJ KAPITÁLOVÉHO TRHU V ROCE 2000 Akcie společnosti Východočeská energetika, a.s., byly obchodovány na vedlejším trhu BCPP, a. s., Praha. Hodnota akcií VČE, a.s. na počátku roku činila na BCPP 1554 Kč, ke konci roku zaznamenala pokles na 1084 Kč. V I. čtvrtletí roku 2000 dosáhla maxima Kč. Průměrný kurz akcie VČE, a.s. v roce 2000 činil 1393 Kč. Během sledovaného období bylo na vedlejším trhu BCCP prodáno v roce 2000 celkem 659 ks akcií VČE, a.s. v celkovém objemu ,- Kč. Průměrná cena prodané akcie činila 1405,60 Kč. 10

10 Měsíční objemy zobchodovaných akcií na BCPP a průměrná cena akcie v roce 2000 VČE, a. s. Share Price and Trading Volume on the PSE, Průměrná cena/avarage Prince Objem tis. Kč/Volume Kurz (Kč) Price (CZK) Objem (tis. Kč) Volume (CZK 000) Měsíc/Month 0 Postavení společnosti ve skupině vzájemně propojených osob. Od 1. července 2000 je VČE, a.s. majoritním akcionářem v nově vzniklých dceřiných společnostech: Základní kapitál v tis.kč účetní hodnota v tis.kč účast VČE, a.s. v % VČE-montáže, a. s VČE-transformátory, s. r. o VČE-měřicí technika, s. r. o VČE-elektrárny, s. r. o Podíly společnosti na základním kapitálu jiných českých a zahraničních osob Společnost Základní kapitál Účast VČE, a.s. v tis. Kč v tis. Kč % Citelum, a. s Enest, s. r. o První energetická, a. s Správci sítí vých. Čech, s. r. o V prosinci roku 2000 došlo k navýšení základního kapitálu u ENEST, s. r. o., kde se VČE, a.s. podílela Kč, při čemž se vlastnický podíl nezměnil. Toto navýšení bylo zapsáno v Obchodním rejstříku po Dále je naše společnost součástí sdružení VČE-Czechpol Energy (od ) a členem Ústředního Energetického dispečinku (od roku 1997). 11

11 Kapitálová účast společnosti na podnikání jiných českých a zahraničních osob Společnost vlastnila k následující majetkové cenné papíry /IMCP/: Společnost počet IMCP Ks vlastnický podíl % nominální hodnota tis.kč cena pořízení tis.kč Pragobanka 6 0, AGS Bohemiastone 95 0, CS RES čl. vklad Na akcie společností Bohemiastone, a. s. a Pragobanka, a. s., které byly získány kapitalizací pohledávek, a kde dosud není ukončena likvidace, byly na celé hodnoty 345 tis.kč, resp tis.kč vytvořeny opravné položky. Financování Finanční situace ve sledovaném roce je v porovnání s rokem 1999 příznivější, zejména ve vyjádření disponibilních peněžních prostředků a stavu úvěrů. Na této pozici se podílely značnou měrou cenově výhodnější kontrakty na nákup elektrické energie a zvýšené příjmy za elektrickou energii v průběhu celého roku. Docházelo tedy v převážné většině roku k finančním přebytkům, které umožňovaly jednak splácení stávajících úvěrů, nebyly čerpány žádné další úvěry a volné finanční prostředky byly zhodnocovány prostřednictvím osmi bank a podílových fondů. V oblasti investičního financování byly prováděny pravidelné splátky u dlouhodobých úvěrů a zůstatek nesplaceného úvěru činí 422 tis. Kč. V oblasti provozního úvěrování bylo splaceno tis. Kč a zůstatek nesplacených provozních úvěrů činí k tis.kč. Všechny závazky vyplývající z uzavřených úvěrových smluv jsou průběžně plněny. Hospodářská a finanční situace v roce 2001 V následujícím roce lze hospodářskou situaci společnosti relativně spolehlivě predikovat. Důvodem je předpokládaný růst HDP a v korelaci s ním i spotřeby elektrické energie, dále nový energetický zákon a avizované úpravy cen energií a v neposlední řadě i použitý způsob regulace. Společnost očekává v roce 2001 vytvoření hospodářského výsledku po zdanění ve výši 420 mil. Kč a zvýšení ukazatele ROE zhruba na úroveň 7.9 %. V dalším období bude situace společnosti závislá především na vývoji energetické legislativy v ČR a v EU a zejména na postupu liberalizace trhu s elektřinou. Podstatný vliv bude mít samozřejmě doprivatizace společnosti a celého odvětví. V důsledku uvedených skutečností je hlavním úkolem společnosti příprava na liberalizaci trhu, která probíhá v rámci tzv. Projektu změn VČE, a.s.. Tento zásadní projekt bude dokončen v roce 2001 před odstartováním soutěže v oblasti obchodu s elektřinou. FINANČNÍ DARY Hodnota poskytnutých darů ve smyslu 20 Zák. č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů v platném znění, činila tis. Kč. Organizační struktura společnosti Viz kapitola 1.3. v příloze účetní závěrky za rok

12 Strategie hospodářské činnosti a celkové vyhlídky hospodaření Pokračující liberalizace evropského trhu energií a probíhající příprava České republiky na vstup do Evropské unie stále více ovlivňují české legislativní a podnikatelské prostředí. K výrazným změnám dochází i v oblasti distribuce elektrické energie, kam jsou především zaměřeny stávající podnikatelské aktivity společnosti. Postupné otevírání trhu s elektrickou energií v České republice a jeho regulační rámec, vycházejí z nové energetické legislativy, jejíž základ Energetický zákon byl vydán na konci roku Základní změny legislativy jsou doprovázeny postupnou deregulací cen (tarifů) elektrické energie pro konečné zákazníky a definováním pravidel otevřeného trhu s elektrickou energií. Na probíhající změny reagovala společnost změnou své podnikatelské strategie v poslední třetině minulého desetiletí, kdy přešla od základního cíle stabilizace společnosti doprovázející období její transformace na akciovou společnost, k cílům zaměřeným na dosažení včasné připravenosti na konkurenční prostředí na českém a evropském liberalizovaném trhu s elektrickou energií. Druhým současným důležitým cílem je dlouhodobé zvyšování akcionářské hodnoty společnosti. Součástí této strategie pro další desetiletí je i probíhající Projekt změn, ve kterém na změny ve finančním řízení navázaly v posledním roce změny organizace společnosti, včetně vydělení některých činností do dceřiných společností. Tyto změny umožňují společnosti získání licencí na distribuci a obchod s elektrickou energií, jakmile to bude legislativně možné. Jedním z dalších podstatných bodů Projektu změn je aktivace činností společnosti zaměřených na její zákazníky a uspokojení jejích potřeb s cílem zdokonalit služby společnosti svým zákazníkům. Splnění plánovaných hospodářských výsledků společnosti v každém roce od její transformace je dobrým základem celkových vyhlídek hospodaření společnosti před začátkem roku 2002, prvního roku otevírání obchodu s elektrickou energií v České republice. Důležitým pro společnost v tomto období bude minimalizovat dopady problémů, se kterými se potkávají energetické společnosti v zemích, kde docházelo a dochází k otevírání trhu s elektrickou energií. Obchod s elektrickou energií Obchod s elektrickou energií, který je jednou ze stěžejních aktivit akciové společnosti VČE, zaznamenal v roce 2000 proti minulým rokům vzestupný trend. K výraznému oživení prodeje elektřiny došlo u zákazníků ze sítí velmi vysokého napětí (kategorie A) a vysokého napětí (kategorie B). Naopak u zákazníků ze sítí nízkého napětí (kategorie C a D) byl zaznamenán proti roku 1999 mírný pokles. Dodávka elektrické energie konečným spotřebitelům elektřiny v regionu zásobovaném VČE, a.s. byla uskutečňována plynule a všechny požadavky zákazníků byly v rámci přenosové schopnosti energetického rozvodného zařízení v plném rozsahu vykryty. V roce 2000 došlo poprvé od roku 1996 k meziročnímu nárůstu celkové spotřeby elektrické energie. Celková užitečná dodávka elektřiny v regionu byla proti roku 1999 vyšší o 1,4 % (pokles 1999/1998 byl 0,8 %). Elektřina v roce 2000 byla dodávána 16 velkoodběratelům kategorie A (zákazníci z napěťového systému VVN), velkoodběratelům kategorie B (zákazníci z napěťového systému VN), maloodběratelům podnikatelského charakteru kategorie C (zákazníci z napěťového systému NN) a maloodběratelům domácností kategorie D (zákazníci z napěťového systému NN). U kategorie A a B (velkoodběratelů) byl zaznamenán výrazný nárůst spotřeby elektřiny proti roku 1999 o 5,4% (1999/1998 byl nárůst pouze 0,1%). Zvýšení spotřeby je odrazem růstu ekonomiky a hrubého domácího produktu v ČR v roce U ostatních kategorií zákazníků, odebírajících elektřinu ze sítí nízkého napětí, došlo v roce 2000 k mírnému poklesu, a to u kategorie C maloodběr podnikatelského charakteru o 0,9 % (1999/1998 pokles 0,8 %) a u kategorie D maloodběr obyvatelstva o 2,1 % (1999/1998 pokles 1,7 %). Důvodem tohoto poklesu bylo poměrně teplé počasí, pokles zájmu odběratelů o elektrické vytápění a u kategorie D výrazné zvýšení cen elektřiny v průměru o 15 %. Struktura spotřeby elektrické energie (podíl odběru ze sítí NN a VVN + VN) doznala v roce 2000 proti roku 1999 v důsledku výrazného nárůstu spotřeby u kategorie A + B větší změny. Podíl odběru ze sítí NN klesl z 56,06 % v roce 1999 na 54,33 % v roce Nákup elektrické energie pro region zásobovaný VČE, a.s. byl v roce 2000 převážně realizován od ČEZ, a.s. ve výši MWh (51,7 %) a od EOP, a. s. ve výši MWh (34 %). Zbývajících MWh (14,3 %) bylo zajišťováno od ostatních cca 300 dodavatelů a z vlastních malých vodních elektráren. 13

13 V souladu s usnesením vlády ČR o nápravě cen elektřiny ve třech krocích (tj. do roku 2002) došlo od k následující úpravě průměrných cen u jednotlivých kategorií zákazníků: kategorie A + 4,4 % kategorie B - 3,3 % kategorie C + 1,9 % kategorie D + 15,0 % Nové ceny byly vydány cenovým výměrem MF ČR č. 01/2000. Přetrvávajícím problémem v obchodní činnosti byly pohledávky za dodanou elektrickou energii po lhůtě splatnosti. Vývoj pohledávek v roce 2000 byl ovlivněn následujícími skutečnostmi: zhoršení platební morálky zákazníků všech kategorií výrazné zvýšení počtu konkurzů stále vysoký stav pohledávek Českých drah Realizací opatření ke snížení stavu pohledávek, doladěním funkčnosti ZIS v této oblasti a personálním posílením oblasti vymáhání pohledávek se v roce 2000 podařilo zastavit nárůst pohledávek z minulých let. Obchodní údaje za rok : Údaj měrné jednotky Opatřená el. energie celkem MWh z toho ČEZ MWh Užitečná dodávka el. celkem MWh z toho velkoodběr (VO) MWh maloodběr podnik. (MOP) MWh maloodběr-obyvat. (MOO) MWh Počet zákazníků celkem počet z toho VO počet MOP počet MOO počet Užitečná dodávka elektřiny celkem obsahuje mimo dodávku VO, MOP a MOO také dodávku pro vlastní spotřebu společnosti. Opatřená elektřina je pro zásobovací území VČE, a.s. a vyfakturované dodávky ostatním odběratelům mimo území zásobované VČE, a.s. 14

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N E J E N Č I S T É T E P L O OBSAH Základní identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 5 Výsledky společnosti ve zkratce 6 Významné události v roce 2003 8 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele 7 Vrcholové orgány společnosti 9 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku 10

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny Výroční zpráva 1999 Obsah Profil společnosti 1 Složení vrcholových orgánů 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Zpráva představenstva 5 ALPHA

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as VÝROČNÍ ZPRÁVA 204 www.homola.as OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 STRUKTURA A PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VÝROBNÍ ČINNOST... 8 OBCHODNÍ ČINNOST...3 EKONOMIKA...6 INVESTIČNÍ ČINNOST...8 CERTIFIKÁTY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Úvodní slovo 3. A Základní údaje o akciové společnosti 4. B Údaje o základním kapitálu 4. C Údaje o cenných papírech 5. D Údaje o činnosti 6

Úvodní slovo 3. A Základní údaje o akciové společnosti 4. B Údaje o základním kapitálu 4. C Údaje o cenných papírech 5. D Údaje o činnosti 6 výroční zpráva 2012 OBSAH Úvodní slovo 3 A Základní údaje o akciové společnosti 4 B Údaje o základním kapitálu 4 C Údaje o cenných papírech 5 D Údaje o činnosti 6 E Údaje o majetku a finanční situace společnosti

Více

MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019

MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019 MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019 Př íjemce zprávy: Zástupce zřizovatele státního podniku Vedení státního podniku Ově ř ili jsme soulad výročn í zprávy STÁTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s.

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. PROFIL SPOLEČNOSTI................................................................

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více