Obsah: Výroční zpráva 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Výroční zpráva 2000"

Transkript

1 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Profil společnosti... 6 Základní údaje... 6 Stručná historie společnosti... 6 Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu... 7 Statutární a dozorčí orgány společnosti... 7 Představenstvo společnosti... 7 Dozorčí rada... 8 Změny v dozorčí radě... 8 Akcionářské agendy... 9 Kapitálový trh... 9 Kapitálová účast českých a zahraničních osob na podnikání společnosti... 9 Akcionáři s podílem na základním jmění společnosti větším než 5 % Dividendy Vývoj kapitálového trhu v roce Financování Hospodářská a finanční situace v roce Finanční dary Organizační struktura společnosti Strategie hospodářské činnosti a celkové vyhlídky hospodaření Obchod s elektrickou energií Distribuce elektrické energie Rozvoj distribuční soustavy, investiční výstavba Souhrnný popis nemovitostí Řízení jakosti Životní prostředí, ekologie Personální, mzdová a sociální politika Osobní náklady Plnění členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů Výsledky podnikání Majetek společnosti a struktura kapitálu Struktura aktiv Struktura pasiv Struktura výnosů Struktura nákladů Příloha účetní závěrky za rok OBECNÉ ÚDAJE ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém období ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI Úprava organizační struktury a řízení společnosti Organizační struktura společnosti VČE, a.s. do Organizační struktura společnosti VČE, a.s. od PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA Ostatní ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY ZÁKLAD ÚČETNICTVÍ ZPŮSOBY OCENĚNÍ MAJETKU Hmotný a nehmotný investiční majetek Cenné papíry a majetkové účasti Zásoby ODPISOVÉ METODY Daňové odpisy Účetní odpisy ZPŮSOB PŘEPOČTU U CIZÍCH MĚN ZPŮSOB STANOVENÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK K MAJETKU Stálá aktiva Zásoby Pohledávky FINANČNÍ PRONÁJEM S NÁSLEDNOU KOUPÍ NAJATÉ VĚCI ČASOVÉ ROZLIŠENÍ V RÁMCI POLOŽEK OSTATNÍCH PASIV ZMĚNA ÚČETNÍCH ZÁSAD A METOD ODLOŽENÁ DAŇ

2 3. VÝKONY, NÁKLADY, REGULACE VÝNOSY Z PRODEJE ELEKTŘINY BEZ DPH Fakturace elektrické energie Náklady na nákup elektrické energie REGULACE KONEČNÝCH SPOTŘEBITELSKÝCH CEN VÝDAJE NA NÁKUP ELEKTŘINY (BEZ DPH) NEVYFAKTUROVANÁ ELEKTŘINA NE (BEZ DPH) OSTATNÍ INFORMACE Výpočet opravných položek k pohledávkám za odběrateli elektřiny DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT STÁLÁ AKTIVA Rozpis tříd odepisovaného nehmotného inv. majetku Rozpis hlavních skupin odepisovaného hmotného investičního majetku Finanční aktiva - dlouhodobá Investiční majetek získaný darováním, bezúplatným převodem OBĚŽNÁ AKTIVA Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku krátkodobé Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z obchodního styku Ostatní pohledávky OSTATNÍ AKTIVA Dohadné účty aktivní Účty časového rozlišení VLASTNÍ JMĚNÍ Počet a druh akcií včetně popisu tříd akcií Změny v položkách vlastního jmění Zisk z roku 1999 a jeho rozdělení DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Dlouhodobé závazky resp. zálohy Bankovní úvěry Rezervy BĚŽNÉ ZÁVAZKY Krátkodobé závazky Ostatní pasiva ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Závazky z pronájmu leasing Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem Závazky z možných podmíněných událostí VÝNOSY A NÁKLADY PODLE SEGMENTU Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Spotřeba materiálu a energie ZAMĚSTNANCI, STATUTÁRNÍ A DOZORČÍ ORGÁNY OSOBNÍ NÁKLADY PLNĚNÍ ČLENŮM STATUTÁRNÍCH, DOZORČÍCH A ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ ÚROKY PLACENÉ A PŘIJATÉ DAŇ Z PŘÍJMU POZNÁMKY K OSTATNÍM POLOŽKÁM VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT UDÁLOSTI, KTERÉ SE STALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ

3 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení přátelé, rok 2000 se stal pro energetická odvětví rokem mimořádně významným. Byla dokončena a schválena státní energetická politika, byl projednáván a schválen zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, zákon o hospodaření energií a bylo rozhodnuto o dalším postupu privatizace energetických společností. Uvedená rozhodnutí a legislativní kroky mají mimořádný význam pro koncepční a systematickou činnost energetických společností a pro jejich prosperitu. Východočeská energetika v roce 2000 pokračovala v naplňování svého strategického záměru realizovaného Projektem změn, kdy k došlo k zásadní reorganizaci společnosti. Byly vytvořeny dvě samostatné divize, a to divize Distribuce elektrické energie a divize Obchodu s elektrickou energií. Ostatní činnosti, které nejsou hlavním předmětem podnikání společnosti, byly vyčleněny do čtyř 100 % vlastněných dceřiných společností. Tyto zásadní organizační změny dávají společnosti dobrý předpoklad k přípravě na otevření trhu s elektrickou energií. Své hlavní poslání, což je spolehlivá dodávka elektrické energie našim zákazníkům, společnost beze zbytku splnila a poprvé od roku 1996 byl zaznamenán nárůst celkové spotřeby elektrické energie v regionu zásobovaném naší společností. Užitečná dodávka elektřiny byla proti roku 1999 vyšší o 1,4 %, a to převážně zásluhou zvýšeného zájmu zákazníků sektoru velkoodběr, kde v porovnání s předchozím rokem došlo k výraznému nárůstu spotřeby o 5,4 %, což je bezesporu odrazem růstu ekonomiky a hrubého domácího produktu v České republice v roce V oblasti distribuce elektrické energie je trvalým úkolem provozních útvarů zvyšování spolehlivosti dodávky elektrické energie našim zákazníkům při zvyšování jejich kvalitativních parametrů. V roce 2001 oslaví společnost význačné 90. výročí svého vzniku a zároveň to bude rok dokončení přípravy společnosti na nové podmínky liberalizovaného trhu s elektrickou energií. Chci zdůraznit, že veškeré změny, ke kterým ve společnosti dochází, jsou směrovány ve prospěch našich zákazníků s cílem vybudování moderní konkurenceschopné společnosti. Závěrem bych rád poděkoval za velmi dobré výsledky dosažené společností za rok 2000 všem zaměstnancům, členům představenstva a dozorčí rady, akcionářům, obchodním partnerům a všem spolupracujícím úřadům a institucím. Ing. Petr Zeman předseda představenstva a generální ředitel 4

4 Přehled vybraných ukazatelů v letech Ukazatel Měrná jednotka Tržby z prodeje vl. výrobků a zboží tis. Kč Opatřená elektrická energie MWh Dodaná elektrická energie MWh (užitečná dodávka) Počet zákazníků Odběrná místa Rozvinutá délka sítí km Distribuční transformační stanice ks Základní kapitál 1) tis. Kč Bilanční suma tis. Kč Výdaje na pořízení HIM, NIM tis. Kč Zisk před zdaněním tis. Kč Zisk po zdanění tis. Kč EPS Kč 146,6 110,8 104,8 Roční průměrná cena akcie v roce Kč Hodnota vlastního kapitálu na Kč akcii 1) základní kapitál vykázaný v účetní závěrce Pozn.: Ve Výroční zprávě jsou použity pojmy základní kapitál a vlastní kapitál v souladu s novelou Obchodního zákoníku platnou od , s výjimkou Přílohy účetní závěrky, kde je užita právní terminologie platná v účetním období roku 2000, tedy základní jmění a vlastní jmění. 5

5 Profil společnosti Základní údaje Obchodní firma: Právní řád: Východočeská energetika, a.s. Česká republika zák. č. 92/1991 Sb. zák. č. 513/1991 Sb. akciová společnost Právní forma: Datum vzniku: Sídlo společnosti: Sladkovského Hradec Králové Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: Společnost Východočeská energetika, a.s. byla založena Fondem národního majetku ČR jako jediným zakladatelem ke dni a ke stejnému datu je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, číslo vložky Stručná historie společnosti 1911 Svaz hospodářských družstev pro konsum energie elektrické, spol. s r. o. v Hradci Králové 1918 Svaz okresů, obcí, hospodářských družstev a jiných konsumentů energie elektrické, spol. s r. o. v Hradci Králové 1925 Východočeská elektrárna, a. s. v Hradci Králové 1941 Východočeské elektrárny a. s. v Hradci Králové 1946 Východočeské elektrárny, n. p. Hradec Králové 1950 Hradecké energetické závody, n. p. Hradec Králové 1954 Energotrust, n. p. Hradec Králové 1958 Energetické rozvodné závody, n. p., Hradec Králové 1961 Východočeské energetické závody, n. p., Hradec Králové 1977 Východočeské energetické závody, k. p., Hradec Králové 1990 Východočeské energetické závody, s. p. Hradec Králové 1994 Východočeská energetika, a.s. Hradec Králové 6

6 Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu Hlavní předmět podnikání společnosti Východočeská energetika, a.s. tvoří nákup, prodej a distribuce elektrické energie v oblasti východních Čech. Další aktivity společnosti mají doplňkový charakter, a jejich smyslem je poskytnout zákazníkům komplexní služby. Předmět podnikání je specifikován v článku 5 Stanov společnosti Východočeská energetika, a.s. Základním předmětem podnikání společnosti je: výroba, nákup, distribuce, tranzit, prodej, dovoz a vývoz elektřiny, rozvod a odbyt elektřiny, včetně poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem nebo používáním elektřiny, řízení distribuční elektrizační soustavy v regionu své působnosti, provoz, údržba, opravy, výstavba, revizní a zkušební činnost, rekonstrukce a modernizace energetických zařízení, zařízení dispečerské řídící a telekomunikační techniky a technických prostředků k řízení spotřeby elektřiny, včetně projektové a inženýrské činnosti, montáž a opravy telekomunikačních zařízení, poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem a používáním elektřiny, a s používáním dodávaných výrobků a zařízení. Společnost je dominantním vlastníkem rozvodných zařízení na celém území východních Čech. V aktivitách týkajících se nákupu, distribuce a prodeje elektrické energie konečnému spotřebiteli, má společnost na svém zásobovacím území přirozený monopol. Rozsah působnosti společnosti je vymezen Rozhodnutím o udělení autorizace č na rozvod elektřiny podle zákona č. 222/1994 Sb. Vzhledem ke specifickému charakteru činnosti, společnost na zahraničním trhu významněji nepodniká. V charakteristice společnosti, v hlavním předmětu podnikání, ani v jejím postavení na domácím trhu, nedošlo v roce 2000 k výrazným změnám. Statutární a dozorčí orgány společnosti Statutární a dozorčí orgány společnosti ke dni 31. prosince Změny v průběhu roku jsou uvedeny samostatně. PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI Ing. Petr Zeman, předseda představenstva a generální ředitel. Narozen , absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. V září 1990 byl jmenován ředitelem VČE, s. p. Předsedou představenstva a generálním ředitelem VČE, a.s. je od Ing. Pavel Filipi, místopředseda představenstva a technický ředitel. Narozen , absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. V roce 1990 ukončil tříleté postgraduální studium systémového řízení v energetice. Od byl jmenován technickým náměstkem VČE, s.p. a od je místopředsedou představenstva a technickým ředitelem společnosti. Ing. Lubomír Štěpán, člen představenstva. Narozen , absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, obor technická kybernetika, a postgraduálního studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor bankovnictví. Pracoval jako náměstek a ředitel pobočky Pragobanky, a.s. Od jmenován do funkce finančního ředitele ve VČE, a.s., od členem představenstva společnosti. Ing. Josef Jehlička, člen představenstva. Narozen , absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Od roku 1977 vedoucí odboru technicko-obchodního. Členem představenstva od a od jmenován obchodním ředitelem VČE, a.s. Člen představenstva PEAS, a.s., Praha. Ing. Josef Beránek, člen představenstva. Narozen , absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Od ředitelem rozvodného závodu Havlíčkův Brod, od ředitelem Oblastního ředitelství Havlíčkův Brod. Členem představenstva od K jmenován do funkce správního ředitele VČE, a.s. Předseda představenstva společnosti CITELUM, a.s. 7

7 DOZORČÍ RADA Ing. Pavel Prouza, předseda dozorčí rady. Narozen , absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Pracuje v Energetickém regulačním úřadu jako ředitel Sekce licencí. Gunnar Lundberg, místopředseda dozorčí rady. Narozen Dosažené vzdělání: MSc Elektronika na Royal Institute of Technology, ekonomie a právo na University of Stockholm. Zaměstnán jako viceprezident Elektrické sítě, Vattenfall AB, předseda představenstva Vattenfall Estonia, člen představenstva Vattenfall Czech Republic a člen představenstva Vattenfall Lithuania a Litevské energetické společnosti. Ing. Zdeněk Uhlíř, člen dozorčí rady. Narozen Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. Zaměstnán jako vedoucí ekonomické sekce ČSSD. Ing. Jaroslav Mojžíš, člen dozorčí rady. Narozen Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor automatizace systémů řízení. Soukromý podnikatel v oboru vzdělávání dospělých a v oboru informačních systémů řízení. Mgr. Bc. Vladimír Kremlík, člen dozorčí rady. Narozen Absolvent Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové a Právnické fakulty UK v Praze. Zaměstnán jako poradce 1. místopředsedy výkonného výboru FNM. Externě přednáší na Institutu ekonomických studií FSV UK. Goran C. Hindemark, narozen ve Švédsku. Absolvent Royal Institute ve Stockholmu, dále je absolventem University of Stockholm, University of Karlstad, Vysoké školy v Amalu. Je zaměstnán jako ředitel Energy Services, Business area Energy Market Vattenfall AB. Doc. JUDr. Eduard Němeček, CSc., narozen Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy, jmenován kandidátem ekonomických věd, jmenován docentem. Zaměstnán jako vedoucí katedry finančního práva a financí Právnické fakulty UK. Ing. Jiří Suk, narozen Absolvent ČVUT-FEL, Fakulty ekonomiky a řízení energetiky. Zaměstnán jako soukromý podnikatel v ekonomickém poradenství, od března 2000 externí poradce 1. náměstka ministra financí. Ing. Pavel Kraják, člen dozorčí rady. Narozen , absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Zaměstnán ve funkci vedoucího oddělení řízení jakosti na ředitelství společnosti VČE, a.s. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci společnosti. Miloš Růža, člen dozorčí rady. Narozen Absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické v Dobrušce. Zaměstnán ve VČE, a.s. na ředitelství společnosti jako vedoucí oddělení rozvoje a systémů VN. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci společnosti. Ladislav Hanuš, člen dozorčí rady. Narozen Absolvent Střední ekonomické školy v Hradci Králové. Zaměstnán ve VČE, a.s. V současné době uvolněn pro výkon funkce předsedy Výboru sdružení odborových organizací VČE, a.s. Je předsedou ZO OSE ředitelství společnosti VČE, a.s. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci společnosti. Zdeněk Haman, narozen Absolvent střední průmyslové školy elektrotechnické v Dobrušce. Zaměstnán jako vedoucí Provozní správy Západ v Jičíně. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci společnosti. ZMĚNY V DOZORČÍ RADĚ Valnou hromadou společnosti dne byl odvolán člen dozorčí rady volený valnou hromadou p. Štěpán Kohout. Na této valné hromadě byla odsouhlasena změna stanov, v jejímž rámci došlo k rozšíření počtu členů dozorčí rady společnosti na dvanáct, tedy osm členů volených valnou hromadou a čtyři členy volené zaměstnanci. Nově zvoleni byli pan Goran Hindemark, Ing. Jiří Suk a Doc. JUDr. Jiří Němeček, CSc, za zaměstnance se stal dalším členem dozorčí rady p. Zdeněk Haman. 8

8 Akcionářské agendy KAPITÁLOVÝ TRH Základní kapitál akcie emitované společností Základní kapitál společnosti zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, k činil Kč a byl rozdělen na kusů akcií se jmenovitou hodnotou Kč. Akcie na majitele jsou registrované, jsou vydány v zaknihované podobě a jsou spojeny s plným hlasovacím právem. Akcie na jméno jsou v zaknihované podobě, mají plné hlasovací právo a jejich převoditelnost je omezena tím, že k jejich převodu je třeba souhlasu valné hromady společnosti. Akcie na jméno se zvláštními právy má plné hlasovací právo. Bez souhlasu majitele této akcie nelze zrušit společnost, navýšit, nebo snížit její základní kapitál a změnit stanovy společnosti. V roce 1997 a 1998 bylo postupně rozhodnuto o navýšení základního kapitálu společnosti o tis. Kč a dále o tis. Kč, a došlo k upsání akcií. Toto navýšení počtu akcíí z na bylo zapsáno do Obchodního rejstříku v lednu a květnu 1999, v účetnictví bylo vykázáno již k datu V průběhu roku 2000 došlo k převodu ks akcií na jméno ve vlastnictví společnosti na společnost ČEZ, a. s. (souhlas s převodem těchto akcií byl udělen mimořádnou valnou hromadou společnosti dne ). Dále došlo k převodu ks akcií na jméno na společnost Vattenfall AB (prodávajícími byly obce východočeského regionu a souhlas byl rovněž udělen na mimořádné valné hromadě dne ). Dluhopisy společnost nevydala. Akcie emitované společností Druh akcie ISIN Počet k (ks) Na majitele Na jméno Na jméno se zvláštními právy CELKEM Kapitálová účast českých a zahraničních osob na podnikání společnosti Struktura akcionářů společnosti k Akcionář Podíl na základním jmění (%) Fond národního majetku ČR 49,62 Města a obce (celkem) 0,36 Vattenfall AB 41,73 DEOP, v. o. s. 6,67 ČEZ, a. s. 0,45 Ostatní akcionáři 1,17 CELKEM 100 9

9 AKCIONÁŘI S PODÍLEM NA ZÁKLADNÍM JMĚNÍ SPOLEČNOSTI VĚTŠÍM NEŽ 5 % Majoritní podíl akcií společnosti vlastní Fond národního majetku ČR, a to 49,62 %. Dalšími významnými akcionáři jsou k tomuto datu společnost Vattenfall AB s 41,73 % a společnost DEOP, v. o. s., s 6,67 % akcií. Osoby, které emitenta ovládají: Akcionář Fond národního majetku ČR vlastní 49,62 % akcií společnosti Východočeská energetika, a.s. DIVIDENDY Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření společnosti určila k rozdělení. Dividendy jsou splatné 80. den od rozhodnutí valné hromady o jejich výplatě. Rozhodným dnem pro vznik práva na výplatu dividendy je den konání valné hromady, která rozhodla o jejich výplatě. V případě, že si akcionář nevyzvedne dividendu, která mu náleží, ve lhůtě nejpozději do čtyř let ode dne zahájení její výplaty, jeho nárok se promlčí. Částka odpovídající nevyplacené dividendě bude převedena do statutárního fondu. Výplata v loňském roce byla provedena prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Na Příkopě 14, Praha 1. Pokud řádná valná hromada v červnu 2001 rozhodne o výplatě dividendy, bude den výplaty dividendy, místo a způsob její výplaty zveřejněn způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. VÝVOJ KAPITÁLOVÉHO TRHU V ROCE 2000 Akcie společnosti Východočeská energetika, a.s., byly obchodovány na vedlejším trhu BCPP, a. s., Praha. Hodnota akcií VČE, a.s. na počátku roku činila na BCPP 1554 Kč, ke konci roku zaznamenala pokles na 1084 Kč. V I. čtvrtletí roku 2000 dosáhla maxima Kč. Průměrný kurz akcie VČE, a.s. v roce 2000 činil 1393 Kč. Během sledovaného období bylo na vedlejším trhu BCCP prodáno v roce 2000 celkem 659 ks akcií VČE, a.s. v celkovém objemu ,- Kč. Průměrná cena prodané akcie činila 1405,60 Kč. 10

10 Měsíční objemy zobchodovaných akcií na BCPP a průměrná cena akcie v roce 2000 VČE, a. s. Share Price and Trading Volume on the PSE, Průměrná cena/avarage Prince Objem tis. Kč/Volume Kurz (Kč) Price (CZK) Objem (tis. Kč) Volume (CZK 000) Měsíc/Month 0 Postavení společnosti ve skupině vzájemně propojených osob. Od 1. července 2000 je VČE, a.s. majoritním akcionářem v nově vzniklých dceřiných společnostech: Základní kapitál v tis.kč účetní hodnota v tis.kč účast VČE, a.s. v % VČE-montáže, a. s VČE-transformátory, s. r. o VČE-měřicí technika, s. r. o VČE-elektrárny, s. r. o Podíly společnosti na základním kapitálu jiných českých a zahraničních osob Společnost Základní kapitál Účast VČE, a.s. v tis. Kč v tis. Kč % Citelum, a. s Enest, s. r. o První energetická, a. s Správci sítí vých. Čech, s. r. o V prosinci roku 2000 došlo k navýšení základního kapitálu u ENEST, s. r. o., kde se VČE, a.s. podílela Kč, při čemž se vlastnický podíl nezměnil. Toto navýšení bylo zapsáno v Obchodním rejstříku po Dále je naše společnost součástí sdružení VČE-Czechpol Energy (od ) a členem Ústředního Energetického dispečinku (od roku 1997). 11

11 Kapitálová účast společnosti na podnikání jiných českých a zahraničních osob Společnost vlastnila k následující majetkové cenné papíry /IMCP/: Společnost počet IMCP Ks vlastnický podíl % nominální hodnota tis.kč cena pořízení tis.kč Pragobanka 6 0, AGS Bohemiastone 95 0, CS RES čl. vklad Na akcie společností Bohemiastone, a. s. a Pragobanka, a. s., které byly získány kapitalizací pohledávek, a kde dosud není ukončena likvidace, byly na celé hodnoty 345 tis.kč, resp tis.kč vytvořeny opravné položky. Financování Finanční situace ve sledovaném roce je v porovnání s rokem 1999 příznivější, zejména ve vyjádření disponibilních peněžních prostředků a stavu úvěrů. Na této pozici se podílely značnou měrou cenově výhodnější kontrakty na nákup elektrické energie a zvýšené příjmy za elektrickou energii v průběhu celého roku. Docházelo tedy v převážné většině roku k finančním přebytkům, které umožňovaly jednak splácení stávajících úvěrů, nebyly čerpány žádné další úvěry a volné finanční prostředky byly zhodnocovány prostřednictvím osmi bank a podílových fondů. V oblasti investičního financování byly prováděny pravidelné splátky u dlouhodobých úvěrů a zůstatek nesplaceného úvěru činí 422 tis. Kč. V oblasti provozního úvěrování bylo splaceno tis. Kč a zůstatek nesplacených provozních úvěrů činí k tis.kč. Všechny závazky vyplývající z uzavřených úvěrových smluv jsou průběžně plněny. Hospodářská a finanční situace v roce 2001 V následujícím roce lze hospodářskou situaci společnosti relativně spolehlivě predikovat. Důvodem je předpokládaný růst HDP a v korelaci s ním i spotřeby elektrické energie, dále nový energetický zákon a avizované úpravy cen energií a v neposlední řadě i použitý způsob regulace. Společnost očekává v roce 2001 vytvoření hospodářského výsledku po zdanění ve výši 420 mil. Kč a zvýšení ukazatele ROE zhruba na úroveň 7.9 %. V dalším období bude situace společnosti závislá především na vývoji energetické legislativy v ČR a v EU a zejména na postupu liberalizace trhu s elektřinou. Podstatný vliv bude mít samozřejmě doprivatizace společnosti a celého odvětví. V důsledku uvedených skutečností je hlavním úkolem společnosti příprava na liberalizaci trhu, která probíhá v rámci tzv. Projektu změn VČE, a.s.. Tento zásadní projekt bude dokončen v roce 2001 před odstartováním soutěže v oblasti obchodu s elektřinou. FINANČNÍ DARY Hodnota poskytnutých darů ve smyslu 20 Zák. č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů v platném znění, činila tis. Kč. Organizační struktura společnosti Viz kapitola 1.3. v příloze účetní závěrky za rok

12 Strategie hospodářské činnosti a celkové vyhlídky hospodaření Pokračující liberalizace evropského trhu energií a probíhající příprava České republiky na vstup do Evropské unie stále více ovlivňují české legislativní a podnikatelské prostředí. K výrazným změnám dochází i v oblasti distribuce elektrické energie, kam jsou především zaměřeny stávající podnikatelské aktivity společnosti. Postupné otevírání trhu s elektrickou energií v České republice a jeho regulační rámec, vycházejí z nové energetické legislativy, jejíž základ Energetický zákon byl vydán na konci roku Základní změny legislativy jsou doprovázeny postupnou deregulací cen (tarifů) elektrické energie pro konečné zákazníky a definováním pravidel otevřeného trhu s elektrickou energií. Na probíhající změny reagovala společnost změnou své podnikatelské strategie v poslední třetině minulého desetiletí, kdy přešla od základního cíle stabilizace společnosti doprovázející období její transformace na akciovou společnost, k cílům zaměřeným na dosažení včasné připravenosti na konkurenční prostředí na českém a evropském liberalizovaném trhu s elektrickou energií. Druhým současným důležitým cílem je dlouhodobé zvyšování akcionářské hodnoty společnosti. Součástí této strategie pro další desetiletí je i probíhající Projekt změn, ve kterém na změny ve finančním řízení navázaly v posledním roce změny organizace společnosti, včetně vydělení některých činností do dceřiných společností. Tyto změny umožňují společnosti získání licencí na distribuci a obchod s elektrickou energií, jakmile to bude legislativně možné. Jedním z dalších podstatných bodů Projektu změn je aktivace činností společnosti zaměřených na její zákazníky a uspokojení jejích potřeb s cílem zdokonalit služby společnosti svým zákazníkům. Splnění plánovaných hospodářských výsledků společnosti v každém roce od její transformace je dobrým základem celkových vyhlídek hospodaření společnosti před začátkem roku 2002, prvního roku otevírání obchodu s elektrickou energií v České republice. Důležitým pro společnost v tomto období bude minimalizovat dopady problémů, se kterými se potkávají energetické společnosti v zemích, kde docházelo a dochází k otevírání trhu s elektrickou energií. Obchod s elektrickou energií Obchod s elektrickou energií, který je jednou ze stěžejních aktivit akciové společnosti VČE, zaznamenal v roce 2000 proti minulým rokům vzestupný trend. K výraznému oživení prodeje elektřiny došlo u zákazníků ze sítí velmi vysokého napětí (kategorie A) a vysokého napětí (kategorie B). Naopak u zákazníků ze sítí nízkého napětí (kategorie C a D) byl zaznamenán proti roku 1999 mírný pokles. Dodávka elektrické energie konečným spotřebitelům elektřiny v regionu zásobovaném VČE, a.s. byla uskutečňována plynule a všechny požadavky zákazníků byly v rámci přenosové schopnosti energetického rozvodného zařízení v plném rozsahu vykryty. V roce 2000 došlo poprvé od roku 1996 k meziročnímu nárůstu celkové spotřeby elektrické energie. Celková užitečná dodávka elektřiny v regionu byla proti roku 1999 vyšší o 1,4 % (pokles 1999/1998 byl 0,8 %). Elektřina v roce 2000 byla dodávána 16 velkoodběratelům kategorie A (zákazníci z napěťového systému VVN), velkoodběratelům kategorie B (zákazníci z napěťového systému VN), maloodběratelům podnikatelského charakteru kategorie C (zákazníci z napěťového systému NN) a maloodběratelům domácností kategorie D (zákazníci z napěťového systému NN). U kategorie A a B (velkoodběratelů) byl zaznamenán výrazný nárůst spotřeby elektřiny proti roku 1999 o 5,4% (1999/1998 byl nárůst pouze 0,1%). Zvýšení spotřeby je odrazem růstu ekonomiky a hrubého domácího produktu v ČR v roce U ostatních kategorií zákazníků, odebírajících elektřinu ze sítí nízkého napětí, došlo v roce 2000 k mírnému poklesu, a to u kategorie C maloodběr podnikatelského charakteru o 0,9 % (1999/1998 pokles 0,8 %) a u kategorie D maloodběr obyvatelstva o 2,1 % (1999/1998 pokles 1,7 %). Důvodem tohoto poklesu bylo poměrně teplé počasí, pokles zájmu odběratelů o elektrické vytápění a u kategorie D výrazné zvýšení cen elektřiny v průměru o 15 %. Struktura spotřeby elektrické energie (podíl odběru ze sítí NN a VVN + VN) doznala v roce 2000 proti roku 1999 v důsledku výrazného nárůstu spotřeby u kategorie A + B větší změny. Podíl odběru ze sítí NN klesl z 56,06 % v roce 1999 na 54,33 % v roce Nákup elektrické energie pro region zásobovaný VČE, a.s. byl v roce 2000 převážně realizován od ČEZ, a.s. ve výši MWh (51,7 %) a od EOP, a. s. ve výši MWh (34 %). Zbývajících MWh (14,3 %) bylo zajišťováno od ostatních cca 300 dodavatelů a z vlastních malých vodních elektráren. 13

13 V souladu s usnesením vlády ČR o nápravě cen elektřiny ve třech krocích (tj. do roku 2002) došlo od k následující úpravě průměrných cen u jednotlivých kategorií zákazníků: kategorie A + 4,4 % kategorie B - 3,3 % kategorie C + 1,9 % kategorie D + 15,0 % Nové ceny byly vydány cenovým výměrem MF ČR č. 01/2000. Přetrvávajícím problémem v obchodní činnosti byly pohledávky za dodanou elektrickou energii po lhůtě splatnosti. Vývoj pohledávek v roce 2000 byl ovlivněn následujícími skutečnostmi: zhoršení platební morálky zákazníků všech kategorií výrazné zvýšení počtu konkurzů stále vysoký stav pohledávek Českých drah Realizací opatření ke snížení stavu pohledávek, doladěním funkčnosti ZIS v této oblasti a personálním posílením oblasti vymáhání pohledávek se v roce 2000 podařilo zastavit nárůst pohledávek z minulých let. Obchodní údaje za rok : Údaj měrné jednotky Opatřená el. energie celkem MWh z toho ČEZ MWh Užitečná dodávka el. celkem MWh z toho velkoodběr (VO) MWh maloodběr podnik. (MOP) MWh maloodběr-obyvat. (MOO) MWh Počet zákazníků celkem počet z toho VO počet MOP počet MOO počet Užitečná dodávka elektřiny celkem obsahuje mimo dodávku VO, MOP a MOO také dodávku pro vlastní spotřebu společnosti. Opatřená elektřina je pro zásobovací území VČE, a.s. a vyfakturované dodávky ostatním odběratelům mimo území zásobované VČE, a.s. 14

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Pololetní zpráva. KOVOSVIT, a.s. k emitenta cenných papírů. Přílohy: 1. Výkazy KOVOSVIT, a.s. 2. Výkazy KOVOSVIT, a.s.

Pololetní zpráva. KOVOSVIT, a.s. k emitenta cenných papírů. Přílohy: 1. Výkazy KOVOSVIT, a.s. 2. Výkazy KOVOSVIT, a.s. Pololetní zpráva emitenta cenných papírů KOVOSVIT, a.s. k 30.6.2004 Přílohy: 1. Výkazy KOVOSVIT, a.s. 2. Výkazy KOVOSVIT, a.s. - konsolidace Popisná část pololetní zprávy emitenta za rok 2004 Obchodní

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p.

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomické aspekty hospodaření

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více