Výroční zpráva / Annual Report 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva / Annual Report 2012"

Transkript

1 Výroční zpráva / Annual Report 2012

2 Výroční zpráva / Annual Report 2012

3 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board of Directors... 9 Zpráva představenstva / Report of the Board of Directors Základní údaje o společnosti / General company information Základní schéma organizační struktury společnosti v roce 2012 / Basic scheme of the organisational structure of the Company in Představení jednotlivých obchodních úseků / Product groups Informace o dceřiné společnosti Kovohute Poland / Information on the subsidiary Kovohute Poland Orgány společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. / AL INVEST Břidličná, a.s. bodies Program zabezpečování kvality / Quality assurance programme Ochrana životního prostředí / Environmental protection Aktivity výzkumu a vývoje / Research and development Veřejně prospěšné aktivity / Corporate social responsibility Cíle a strategie řízení rizik / Risk management objectives and strategy Informace z personální a právní oblasti / Employees and labour law relations II. FINANČNÍ ČÁST / Financial part Vypovídající údaje o hlavní činnosti společnosti z rozvahy, výkazu zisku a ztrát a cash flow za roky 2011 a Key data from the balance sheet, profit and loss account and cash flow statement for 2011 and Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti AL INVEST Břidličná, a.s Independent Auditor s Report to the Shareholders of AL INVEST Břidličná, a.s Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce Report on the Supervisory Board s monitoring activities in III. Identifikační a kontaktní údaje / Identification and contact information IV. PŘÍLOHY / Appendices ROZVAHA v plném rozsahu ke dni BALANCE SHEET in full format as at 31 December VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni PROFIT AND LOSS ACCOUNT classification by nature for the year ended 31 December Účetní závěrka a zpráva auditora k 31. prosinci Financial statements and Auditor s Report as at 31 December Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná statutárním orgánem společnosti AL INVEST Břidličná, a.s Report on relations between related parties prepared by the statutory body of AL INVEST Břidličná, a.s... 89

4 Skutečný úspěch pravítkem nezměříte. You can t measure real success with a ruler mm EBITDA 2012: Kč inch

5 Úvodní slovo předsedy představenstva Foreword by the Chairman of the Board of Directors Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, rok 2012 lze jednou větou charakterizovat jako rok úspěšný. Udržel se trend prodeje nastartovaný v roce V roce 2012 zajistila společnost zvýšení prodeje výrobků v tunovém vyjádření o 60 tun více než v roce Výsledkem prodejních aktivit byly docíleny v roce 2012 tržby ve výši mil. Kč a zisk před zdaněním 171 mil. Kč. Rozhodující ukazatele charakterizující hospodaření společnosti byly v roce 2012 splněny. Rovněž plnění bankovního ukazatele důležitého pro poskytování dlouhodobého (5-ti letého, splatného v roce 2016) úvěru dosahovalo stabilizovanou a uspokojivou hodnotu. Nákladové úspory, zjednodušení a zefektivnění systému řízení se projevily v růstu produktivity a ziskovosti. Pozitivní roli ve výsledcích sehrála schopnost, s jakou dokázal podnik využít svou produktovou výhodu při obchodních aktivitách, spočívající ve výrobě flexibilních obalových materiálů. Při poklesu a stagnaci dodávek do stavebnictví a strojírenství cíleně rostl podíl zakázek určených pro potravinářství, ale i pro automobilový průmysl. Společnost zajistila potřebný růst vlastního kapitálu, což přispělo k její finanční stabilitě. Pro další období považuji za důležité dlouhodobě potvrdit ekonomickou výkonnost společnosti. To vytváří základní předpoklad pro postupné naplňování investiční strategie společnosti, která bude projednávána představenstvem v roce Dovolte mi, abych poděkoval všem zaměstnancům společnosti, obchodním partnerům a akcionářům za spolupráci a dosažené výsledky v roce Dear Shareholders and Business Partners, we can characterise the year 2012 in brief as a successful year. We managed to keep the trend which started in In 2012, the sales, as expressed in tonnes, increased by 60 tonnes compared to As a result of sales activities, in 2012 revenue was MCZK 4,163 and profit before tax amounted to MCZK 171. Key performance indicators describing the Company s financial results were met in Also, the banking covenant that is important to retain the long-term loan (a 5-year loan due in 2016) reached a stabilised and satisfactory level. Cost savings, simplification and more efficient management control system are factors which have positively influenced growth of productivity and profitability. The ability of the Company to use in sales activities its product advantage consisting in manufacture of flexible packaging materials had a positive impact on the results. While the supplies to the building and engineering industries showed a drop or stagnation, the Company concentrated on increasing the share of engagements for the food and beverage industry as well as for the automotive industry. The Company achieved the necessary growth in equity, which contributed to its financial stability. For the coming period it is important to ensure long-term financial performance of the Company. This provides the basic conditions for gradual fulfilment of the Company s investment strategy that will be discussed by the Board of Directors in I would like to thank business partners, employees and the shareholders of the Company for their cooperation and the results achieved in Ing. Petr Otava, CSc. předseda představenstva / Chairman of the Board of Directors V Břidličné dne 7. června 2013 / In Břidličná 7 June 2013

6 Zpráva představenstva Report of the Board of Directors Hospodaření společnosti skončilo v roce 2012 ziskem před zdaněním ve výši 171 mil. Kč, což je téměř shodný výsledek s rokem Společnost tak téměř splnila cíle, které byly definovány v podnikatelském záměru pro rok Došlo k nárůstu vlastního kapitálu o 71 mil. Kč, a to především z titulu vytvořeného zisku. Na rozdíl od roku minulého se snížila výše krátkodobých i dlouhodobých závazků, ale také se snížila výše bankovních úvěrů (-26 mil. Kč). Zadluženost podniku se proti roku 2011 snížila o více než 2 % (z 67,5 % na 64,4 %). Oběžná aktiva byla snížena o 70 mil. Kč. Důvodem snížení je pokles pohledávek z obchodních vztahů. V roce 2012 byl schválen valnou hromadou společnosti návrh na rozdělení zisku za rok 2011 ve výši tis. Kč. Částka tis. Kč byla přidělena do rezervního fondu, částka tis. Kč zůstala jako nerozdělený zisk roku 2011 a částka 80 mil. Kč byla vyplacena jako dividenda. V roce 2012 nedošlo k negativním změnám ve výši majetku společnosti nebo jeho struktury. Celková výše a vývoj dlouhodobého majetku odpovídají podnikatelskému záměru. Společnost investovala do pořízení nového hmotného majetku nebo modernizace 129 mil. Kč (z toho je 58 mil. Kč prozatím v nedokončených investicích nebo zálohách). V celkovém zhodnocení lze rok 2012 považovat za úspěšný. The Company reported a profit before tax of MCZK 171 for 2012, which is almost identical with the result for The Company thus almost met the objectives defined in the business plan for In 2012, the Company s equity increased by MCZK 71 primarily as a result of profit generated. As compared to 2011, the amount of short-term and long-term liabilities decreased as well as the amount of bank loans (MCZK -26). The firm s indebtedness decreased by more than 2% year on year (from 67.5 % to 64.4 %). Current assets were decreased by MCZK 70 as a result of a drop in trade receivables. In 2012, the Company s general meeting approved the proposal for distribution of the 2011 profit of TCZK 136,862 as follows: TCZK 6,943 was allocated to the reserve fund, TCZK 49,919 was transferred to retained profits of 2011 and MCZK 80 was distributed as a dividend. No negative changes occurred in the amount or structure of the Company s assets in The total amount of fixed assets and fixed asset movements are in line with the business plan. The Company invested an amount of MCZK 129 in the acquisition of new tangible assets or modernisation (of which MCZK 58 has been recorded in assets under construction or advance payments). Overall, 2012 can be considered as a successful year. 11

7 Základní údaje o společnosti General company information AL INVEST Břidličná, a.s. je obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3040 se sídlem v Břidličné, ul. Bruntálská 167, PSČ , Česká republika, IČ Hlavním předmětem její podnikatelské činnosti je výroba válcovaných polotovarů z hliníku a jeho slitin a výroba obalových materiálů. Akcionářská struktura Základní kapitál je tvořen akciemi na majitele, které jsou rozděleny mezi akcionáře v podobě 10 ks listinných akcií s nominální hodnotou každé akcie ,- Kč a 263 ks listinných akcií s nominální hodnotou každé akcie ,- Kč. V průběhu roku 2012 došlo ke změně ve struktuře akcionářů. AL INVEST Břidličná, a.s. byla doposud vlastněna z 40% společností STRATEGO PRIVATE EQUITY, AG (Zug, Švýcarsko). V prosinci 2012 došlo ke změně osoby podílející se na základním kapitálu společnosti na MTX CZ, a.s., Štěpánská 621/34, Praha 1, IČ Předmět podnikání Předmětem podnikání společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. je zejména: výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin, výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů, polygrafická výroba, velkoobchod, zprostředkování obchodu a služeb atd., zpracování dat, služby databank, správa sítí, výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických nebo společenských věd. AL INVEST Břidličná, a.s. is a company with its registered office at Břidličná, Bruntálská street 167, post code , Czech Republic, ID No , recorded in the Commercial Register kept by the Regional Court in Ostrava, Section B, Insert Its principal business activities are the production of rolled semi-finished products made from aluminium and its alloys, and the production of packaging materials. Shareholder structure The share capital consists of bearer shares, which are distributed among shareholders in the form of 10 share certificates with a nominal value of CZK 200,000 per share, and 263 share certificates with a nominal value of CZK 1,000,000 per share. During the year 2012, a change was made to the shareholder structure. A 40% share in AL INVEST Břidličná, a.s. was so far owned by STRATEGO PRIVATE EQUITY, AG (Zug, Switzerland). In December 2012 the entity holding a share in the Company s registered capital changed to MTX CZ, a.s., Štěpánská 621/34, Praha 1, ID No Principal activities The principal activities of AL INVEST Břidličná, a.s. primarily include: manufacture and metallurgy of non-ferrous metals and their alloys; manufacture of fibre, paper and cardboard, and goods made from these materials; printing production; wholesale; brokerage of trade and services, data processing, data bank services, and network maintenance research and development in the area of natural, technical and social sciences. 13

8 Základní schéma organizační struktury společnosti v roce 2012 Basic scheme of the organisational structure of the Company in 2012 Útvar výkonného ředitele Department of the Managing Director 15 Ekonomický útvar Economic Department Útvar řízení kvality Quality Management Department Personální a právní útvar Human Resources and Legal Affairs Department Útvar logistiky Logistics Department Útvar obchodu a marketingu Sales and Marketing Department Útvar výroby Production Department Útvar nákupu Purchase Department Technický útvar Technical Department Divize TAPA Tábor Tapa Tábor Division

9 Představení jednotlivých obchodních úseků Product groups Obchodní úsek Plechy a pásy Prodej 2012 v tunách je , což znamená tržby ve výši tis. Kč. Celkové teritoriální členění tržeb 2012 Export % Tuzemsko % V roce 2012 jsme pokračovali ve strategii podpory produktů s vyšší přidanou hodnotou s orientací na koncové aplikace a řešení ve slitinových materiálech. Úspěšně hodnotíme rozběh několika zajímavých projektů převážně ve slitinách třídy 5xxx, které se objemově naplno projeví v příštím roce. V polovině roku se nám podařilo získat mezinárodní TUV certifikaci materiálu určeného pro výrobu tlakových nádob. V tomto, pro nás novém, segmentu počítáme s nárůstem prodeje v dalších letech. V průběhu roku docházelo k výkyvům poptávky mezi jednotlivými kvartály, s již za poslední roky příznačnou mírou nejistoty, v predikování spotřeb. Rok 2012 mimo jiné charakterizoval pokračující trend růstu prémie na primární hliník, který měl zásadní vliv na úpravu přepracovacích cen na trhu, a to zejména v posledním kvartále. Obchodní úsek Automotive a Fólie Prodej 2012 v tunách je , což znamená tržby ve výši tis. Kč. Vývoje tržeb 2012 vs ,6 % Vývoje objemu prodeje 2012 vs ,7 % Prodej fóliových produktů v roce 2012 prokázal svou stabilní úroveň, a přestože evropský trh v minulých letech zaznamenal mírný pokles, podařilo se naší společnosti udržet si tržní pozice ve strategických segmentech trhu. Stabilní portfolio a neustálá podpora našich zákazníků směrem k novým aplikacím nám umožnila zapojit se do nových projektů a produktových řad a být tak důležitým partnerem našich dlouhodobých odběratelů pro budoucnost. Technické aplikace směřující do strojírenství a automobilového průmyslu jsou stále vůdčí skupinou výrobků a je jim věnována i významná pozornost v oblasti vývoje nových slitin pro další generaci systémů chlazení motoru a klimatizací a teplených výměníků pro klimatizace domů. Potravinářské aplikace velmi tenkých hliníkových fólií tvoří velice stabilní tržní segment, který je kontinuálně rozvíjen a zaznamenává ve východní a střední Evropě rostoucí trend. Zde vidíme nové tržní příležitosti v budoucích letech s postupným navyšováním spotřeby na obyvatele. Rok 2012 se stal pro naši společnost odrazovým můstkem pro budoucí rozvoj výroby fóliových materiálů a rozšíření jejich aplikační oblasti. Sheets and strips Sales for 2012 in tonnes were 20,394, which equals to revenue of TCZK 1,278,405. Total revenue for 2012 by territory Exports % Domestic sales % In 2012, we continued supporting the manufacture of products with higher added value while concentrating on the end applications and solutions in respect of alloy materials. We consider a success several interesting projects primarily relating to alloys of class 5xxx, which will make an impact in terms of volume in full next year. In mid-2012, we managed to obtain the international TUV certification for manufacture of pressure vessels. We expect this segment which is new to us to bring us increase in sales in the coming years. During the year, we saw fluctuations in demand from quarter to quarter combined with a certain level of uncertainty in predicting consumption which has been typical in the recent years. The year 2012 was characterised among others by growth of the primary aluminium premium, which had a significant impact on adjustment of the reprocessing market prices primarily in the last quarter. Automotive and foils Sales for 2012 in tonnes were 18,226, which equals to revenue of TCZK 1,261,096. Revenue for 2012 compared to ,6 % Sales for 2012 compared to ,7 % The sales of foil products showed a stable level in 2012 and despite the slight decrease in the European market in the past years the Company succeeded in keeping its position in the strategic market segments. The stable portfolio and continuous support of new applications on part of our customers have enabled us to involve in new projects and product lines and thus be an important partner of our long-term customers for the future. The major product group are still technical applications for the engineering and automotive industries and we pay significant attention to them in terms of developing new alloys for the next generation of engine cooling systems, air-conditioning and heat exchangers for house air-conditioning systems. The food industry applications of very thin aluminium foils represent a very stable segment which is continuously developed and which shows a growth trend in Central and Eastern Europe. As for this segment, we can see new market opportunities in the 17

10 Obchodní úsek Obaly Obrat obchodního úseku Obaly byl v roce 2012 celkem tis. Kč; objemově se jednalo o t. Oproti roku 2011 jde o nárůst 4,5 % v obratu. Prodej pro tuzemsko činil 11 %, do zahraničí potom 89 %. Meziroční nárůst je způsoben vyšším prodejem metalizovaného papíru a rozšířením prodeje víčkové i sýrové folie. Pozvolna se daří rozšiřovat prodej našich výrobků do čokoládoven, a to jak na tuzemském, tak i zahraničním trhu. V současné situaci je tento trend podpořen i naší investicí do lakovacího stroje, který nám umožní další rozvoj. Obchodní úsek TAPA Celkové tržby divize TAPA Tábor za rok 2012 byly ve výši tis. Kč z toho export tis. Kč a tuzemsko tis. Kč. V segmentu flexibilních obalových materiálů na bázi plastů se i přes dramatický nárůst cen vstupních surovin a jejich zhoršenou dostupnost podařilo udržet vysokou ziskovost v celém produktovém portfoliu. To vše při udržení optimální naplněnosti výrobních kapacit. Divize TAPA Tábor udržela pozice a tržní podíl na lokálním trhu a na trzích EU. Pro tyto trhy byla charakteristická koncentrace zákazníků do větších celků, která zvýšila jejich vyjednávací sílu, a to především v cenové oblasti. V roce 2012 se podařilo nárůstem produktivity a zvýšením efektivity výroby i nákupu tento tlak eliminovat. Rok 2012 je z pohledu hodnocení divize dalším v řadě úspěšných let a během roku si divize vytvořila dobré a stabilní podmínky pro rok years to come as well as gradual increase in consumption per capita. The year 2012 has become the springboard for our Company for the future development of foil material manufacture and extension of the application area. Packaging materials The turnover of the Packaging materials product group was TCZK 990,782 in 2012 and in tonnes 10,677 t. Compared to 2011, it is an increase of 4.5% in terms of turnover. Domestic sales amount for 11% of the total sales and foreign sales 89%. The year-on-year increase is caused by higher sales of metalized paper and extended sale of lid foil and cheese packaging. We succeed in gradually increasing the volume of our products sold to both local and foreign chocolate factories. In the current situation, we support this trend by investing into a varnishing machine which will enable us further development. TAPA division The total revenue of the TAPA Tábor division for 2012 was TCZK 60,518,184 of which export of TCZK 180,422 and domestic sales of TCZK 424,762. In the segment of flexible packaging materials based on plastics, despite dramatic growth in prices of input materials and their worsened availability, we managed to keep profitability high for the entire product portfolio; all while keeping product capacity utilisation at an optimum level. The TAPA Tábor division maintained its position and market share both locally and in the EU markets. Typically, customers in these markets were concentrated into larger groups, which increased their negotiating power, in particular in terms of prices. In 2012, we succeeded in eliminating this pressure by higher productivity and effectiveness of manufacture and purchasing. The year 2012 was another successful year for this division, while it also established positive and stable conditions for the year

11 Informace o dceřiné společnosti Kovohute Poland Information on the subsidiary Kovohute Poland V roce 2012 byla ukončena dobrovolná likvidace dceřiné společnosti KOVOHUTE POLAND Sp. z o.o., w likwidacji. Z důvodu zvýšení efektivity prodeje, zlepšení služeb zákazníkům a posílení cenové konkurenceschopnosti na polském trhu bylo v roce 2010 rozhodnuto o ukončení činnosti polské dceřiné společnosti a nadále o přímé realizaci dodávek zboží ze společnosti AL INVEST Břidličná, a.s., respektive v souvislosti s převodem obchodní činnosti na METALIMEX a.s. formou dodávek prostřednictvím této specializované obchodní společnosti. V roce 2012 společnost nevykazovala žádnou obchodní a hospodářskou aktivitu, neměla žádné zaměstnance; byly prováděny pouze příslušné právní úkony směřující k ukončení likvidace a k výmazu společnosti z obchodního rejstříku, ke kterému došlo In 2012, the Company completed the voluntary liquidation of its subsidiary KOVOHUTE POLAND Sp. z o.o., w likwidacji. As for the reason of increasing sale effectiveness, improving the services to customers and strengthening price competitiveness in the Polish market, in 2010 the Company decided to terminate the operations of its Polish subsidiary and to realise its supplies of products either directly from AL INVEST Břidličná, a.s. or by transferring the sales activities to METALIMEX a.s., a specialised business company which would realise the supplies of products. In 2012, the Company did not report any sales and economic activities, it had no employees and it only performed the relevant legal steps aimed at completing the liquidation process and erasing the company from the commercial register. The company was erased from the commercial register on 9 March

12 Orgány společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. AL INVEST Břidličná, a.s. bodies Složení orgánů k 31. prosinci 2012: Představenstvo Ing. Petr Otava, CSc. předseda představenstva p. Petr Matuška místopředseda představenstva Ing. Pavel Kotajný, CSc., MBA, LL. M. člen představenstva Ing. Petr Otava člen představenstva Ing. Petr Sůva člen představenstva Dozorčí rada Ing. Ladislav Ornst, MBA předseda dozorčí rady Ing. Simona Zeleňáková členka dozorčí rady Mgr. Karel Šiška, MSc. člen dozorčí rady Během roku 2012 došlo k několika změnám v rámci členů statutárních a dozorčích orgánů. Aktuální stav k je uveden v předcházejícím odstavci. Změny ve složení orgánů po 31. prosinci 2012: V období od do data vydání výroční zprávy došlo ke změnám ve složení představenstva a dozorčí rady. Dne byli valnou hromadou zvoleni noví členové představenstva a dozorčí rady, kteří nahradili členy, kteří odstoupili ze svých funkcí. Aktuální složení orgánů: Představenstvo Ing. Petr Otava, CSc. předseda představenstva Ing. Jan Marinov, MBA místopředseda představenstva Ing. Josef Mašín člen představenstva Ing. Petr Otava člen představenstva Ing. Petr Sůva člen představenstva Dozorčí rada Ing. Simona Zeleňáková předseda dozorčí rady Mgr. Karel Šiška, MSc. člen dozorčí rady Ing. Pavlína Kocourková, MBA členka dozorčí rady Dne byl proveden zápis v obchodním rejstříku změny jména člena dozorčí rady z Ing. Simona Zeleňáková na Ing. Simona Otavová. Composition of the statutory bodies as at 31 December 2012: Board of Directors Ing. Petr Otava, CSc. Chairman of the Board of Directors Mr. Petr Matuška Vice-Chairman of the Board of Directors Ing. Pavel Kotajný, CSc., MBA, LL. M. Member of the Board of Directors Ing. Petr Otava Member of the Board of Directors Ing. Petr Sůva Member of the Board of Directors Supervisory Board Ing. Ladislav Ornst, MBA Chairman of the Supervisory Board Ing. Simona Zeleňáková Member of the Supervisory Board Mgr. Karel Šiška, MSc. Member of the Supervisory Board During the year 2012, several changes were made to the composition of statutory and supervisory bodies. The composition of the bodies as at 31 December 2012 is stated in the preceding paragraph. Changes to the composition of the bodies after 31 December 2012: In the period between 1 January 2013 and the date of issue of the annual report, several changes were made to the composition of the board of directors and the supervisory board. On 10 January 2013, the general meeting elected new members of the board of directors and the supervisory board to replace the members who resigned from their positions. Current composition of the bodies: Board of Directors Ing. Petr Otava, CSc. Chairman of the Board of Directors Ing. Jan Marinov, MBA Vice-Chairman of the Board of Directors Ing. Josef Mašín Member of the Board of Directors Ing. Petr Otava Member of the Board of Directors Ing. Petr Sůva Member of the Board of Directors Supervisory Board Ing. Simona Zeleňáková Chairman of the Supervisory Board Mgr. Karel Šiška, MSc. Member of the Supervisory Board Ing. Pavlína Kocourková, MBA Member of the Supervisory Board On 25 February 2013, the name of the supervisory board member Ing. Simona Zeleňáková was changed to Ing. Simona Otavová in the Commercial Register. 23

13 Program zabezpečování kvality Quality assurance programme V roce 2012 společnost úspěšně pokračovala v uplatňování systému managementu kvality. V části Břidličná proběhl v březnu 2012 úspěšně kontrolní audit společností Lloyd s Register Quality Assurance podle požadavků standardů ISO 9001:2008 a u části vyrábějící pro automobilový průmysl podle ISO/TS 16949:2009. V divizi TAPA Tábor proběhl úspěšně kontrolní audit společností TÜV SÜD Czech v únoru 2012 podle požadavků ISO 9001:2008. Jak divize TAPA Tábor, tak i úsek obalů v Břidličné během roku obnovili certifikát BRC/IoP pro potravinářské obalové materiály dle globálního standardu BRC/IoP od certifikační společnosti Bureau Veritas Certification Czech Republic. Tyto nároky jsou přenášeny i na výrobce obalů pro potravinářství. Zavedení tohoto standardu usnadňuje prokázání bezpečnosti našich obalů pro potravinářství našim zákazníkům a celkově se tím zvyšuje naše důvěryhodnost. Úsek plechů v Břidličné získal v červnu 2012 certifikát od společnosti TÜV Rheinland jako výrobce polotovarů na tlakové nádoby. Taktéž byl úspěšně proveden dozorový audit od TZÚS Ostrava nad systémem řízení výroby pro výrobu předvýrobků pro nosné konstrukční prvky staveb dle ČSN EN 15088:2006. Celá společnost v roce 2012 úspěšně absolvovala celkem 20 zákaznických auditů, čímž u současných zákazníků potvrdila svou schopnost i nadále uspokojovat jejich potřeby a u potenciálních zákazníků se otevřela cesta pro novou spolupráci. In 2012, the Company successfully continued to apply a quality management system. An audit carried out by Lloyd s Register Quality Assurance was successful in the Břidličná location in March 2012 (complied with the requirements of ISO 9001:2008) and in the automotive section (complied with ISO/TS 16949:2009). In February 2012 the TAPA Tábor division was successfully audited by TÜV SÜD Czech in accordance with the requirements of ISO 9001:2008. In course of 2012, both the TAPA Tábor division and the Packaging materials division in Břidličná renewed their BRC/IoP certification for the food packaging materials under the global standard BRC/IoP from Bureau Veritas Certification Czech Republic, a certifying firm. These requirements also apply to the producers of food packaging. Introducing this standard proves the safety of our packages for the food industry and increases overall credibility for our customers. In June 2012, the sheet division in Břidličná obtained a certificate from TÜV Rheinland as a producer of semi-finished products for pressure vessels. Also the supervisory audit by TZÚS Ostrava of the manufacture control system for manufacture of prefabricated parts for bearing structure elements of constructions under ČSN EN 15088:2006 was performed successfully. In 2012, the Company successfully passed in total 20 customer audits and having passed these, it confirmed to the existing customers its ability to continue satisfying their needs and opened new opportunities for cooperation with potential customers. 25

14 Ochrana životního prostředí Environmental protection Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. vnímá ochranu životního prostředí jako jednu ze svých hlavních priorit. Uvědomuje si, že všechny její činnosti ovlivňují životní prostředí, a proto věnuje této problematice velmi významnou pozornost. V roce 2012 byla firma v souladu s integrovaným povolením, které stanovuje podmínky, za kterých může provozovat veškerá zařízení. Splnila také ostatní právní požadavky, povinnosti a ustanovení na ochranu životního prostředí. Pravidelně monitoruje a vyhodnocuje druh a množství povolených znečišťujících látek. Záloha na poplatky za vypouštění znečišťujících látek činila 552 tis. Kč. Autorizovaná měření prokázala soulad s legislativou. Pouze měření hluku v chráněném venkovním prostoru vykázalo překročení limitu v noční době. Firma přijala opatření k eliminaci nadměrného hluku. V oblasti nakládání s vodami bylo vypuštěno m 3 odpadní vody, poplatek za jejich vypouštění činil Kč. V oblasti nakládání s odpady bylo vyprodukováno tun odpadů z toho tun nebezpečných. Náklady na jejich odstranění byly tis. Kč. Příjem za druhotné suroviny činil tis. Kč. Vynaložená částka na ekologii představovala v roce 2012 celkem tis. Kč. Byly realizovány následující akce: Odhlučnění na staré tavírně tis. Kč Filtrace vzdušnin s rekuperací tepla tis. Kč Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. je zařazena do systému obchodování s emisemi. Na základě spotřeby zemního plynu na kotelně, která činila m 3, bylo emitováno tun CO 2. To odpovídá stejnému množství povolenek, které budou odepsány. V průběhu roku proběhly dvě kontroly inspekce životního prostředí, a to v oblasti ochrany vod a ovzduší. Při kontrole nebylo shledáno závažných pochybení nebo porušení zákonných povinností. AL INVEST Břidličná, a.s. sees environmental protection as one of its main priority. The Company is aware of the fact that all of its activities affect the environment; therefore it pays considerable attention to this area. In 2012, the Company s operations were in compliance with the integrated permit that stipulates the conditions under which it may operate its facilities. It also observed other legal requirements, duties and provisions for environmental protection while regularly monitoring and assessing the type and volume of permitted pollutants. The advance payment for fees for the release of pollutants was TCZK 552. Authorised measurements proved the Company to be in compliance with legislation. An excess over the limit was shown only for the measurement of noise in a protected outdoor area at night. The Company has adopted measures to eliminate excessive noise. As regards water management, 491,835 m 3 of wastewater was released and the fee amounted to CZK 49,184. As regards waste management, 2,344 tonnes of waste was produced, of which 1,205 tonnes was classified as hazardous waste. The cost of removal totalled TCZK 2,368. Proceeds from secondary raw materials amounted to TCZK 1,743. The amount spent on environmental protection in 2012 was TCZK 27,100. The following activities have been carried out: Making the old smelting plant soundproof... TCZK 100 Filtration of air locks mass with heat recuperation... TCZK 27 AL INVEST Břidličná, a.s. participates in the emissions trading scheme. Based on the consumption of natural gas in the boiler house, which was 4,225,403 m 3, 8,097 tonnes of CO 2 were emitted. This corresponds to the same amount of permits that will be written off. Two environmental audits took place in the course of the year, focusing on water and air protection. No significant deficiencies or violations of statutory obligations were identified during the audits. 27

15 Aktivity výzkumu a vývoje Research and development Výzkum a vývoj technologie kontinuálního lití Al slitinových pasů se ve shodě se strategií společnosti věnoval v roce 2012 zejména podpoře prodeje sortimentů FINSTOCK a FOILSTOCK. Část vývojových prací se zabývala oživením sortimentu teplé válcovny. Přehled řešených projektů: 1. Projekt TIP (FR-TI3/707 s účelovou dotací MPO) představuje pokračování vývoje zlepšování vlastností Al fólií pro nové obalové technologie s cílem podpořit plánovaný prodej zušlechtěných fólií, navazující na plán investic. Vývojové práce byly zaměřeny zejména na řešení rovinnosti fólií a jejich povrchovou kvalitu. 2. Rozvojový program RP II 1/12 byl podpůrnou související akcí k projektu TIP. Byla úspěšně implementována investice In-line rafinace a filtrace Al taveniny (technologie SNIF). Cílené aktivity směřují ke zlepšení homogenity a stability lité struktury vytvořením vhodných podmínek krystalizace. 3. Rozvojový program RP II 2/12 svou podpůrnou vývojovou činností řešil dílčí úkoly související s průběžnými požadavky strategických zákazníků (Visteon, Behr, Volkswagen). Tento program se zejména zabýval korozním chováním finů v nových projektech výměníků (např. AUDI). V průběhu roku proběhlo několik úspěšných validací. Výzkumné a vývojové aktivity jsou realizovány v úzké spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy, Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT a Fakultou technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze. Náklady na výzkumné a vývojové aktivity v tomto roce činily tis. Kč, z toho účelové dotace tvořily tis. Kč, tj. 48,5 %. Research and development in the area of technology of continuous casting of Al alloy strips in 2012 was primarily focused on supporting the sale of the strategic FINSTOCK and FOILSTOCK products. A part of the development work is also centred on renewal of the assortment of the hot rolling mill. Overview of projects conducted: 1. Project TIP (FR-TI3/707 subsidised by the Ministry of Industry and Trade) represents a continuation of the development of improving the characteristics of Al foils for new packaging technologies in order to support the planned sale of refined foils, which is in accordance with the plan of investments in this area. Development work was primarily focused on addressing planarity of the foils and the quality of their surface. 2. Development programme RP II 1/12 activities supporting the TIP project. The investment in In-line refining and filtration of liquid Al (SNIF technology) was successfully implemented. Activities are also aimed at improving the homogeneity and stability of the cast structure by creating suitable crystallising conditions. 3. Development programme RP II 2/12 support development activity addressing specific tasks related to continuous requirements of strategic customers (Visteon, Behr, Volkswagen). The programme was focused primarily on the corrosive behaviour of fins in new projects of exchangers (e.g. AUDI). During the year, several successful validations were made. Research and development activities are conducted in close cooperation with the Faculty of Mathematics and Physics of the Charles University in Prague, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the Czech Technical University in Prague and the Faculty of Environmental Technology of the Institute of Chemical Technology (VŠCHT) in Prague. In the current year, research and development costs amounted to TCZK 5,450, of which specific-purpose subsidies accounted for TCZK 2,640, i.e %. 29

16 Veřejně prospěšné aktivity Corporate social responsibility Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. je významným zaměstnavatelem na Bruntálsku, jehož zaměstnanci většinou pochází ze zdejšího regionu a blízkého okolí. Proto se snažíme investovat nejen do výroby a technologií, ale podporujeme své zaměstnance a nezapomínáme přitom ani na svou společenskou odpovědnost v tomto regionu. V rámci těchto aktivit se zaměřujeme především na podporu volnočasových aktivity pro děti a mládež. Mezi hlavní podporované subjekty patří zejména místní klub Biatlon Břidličná, který v mládežnických kategoriích dosahuje výborných výsledků i na celorepublikové úrovni (družstvo žáků se na mistrovství České republiky žactva v letním biatlonu umístilo v soutěži Českého poháru na 1. místě). Takové výsledky jsou i velmi dobrou prezentací naší společnosti. Formou finančního příspěvku jsme se spolupodíleli také na zajištění oblastních závodů Moravskoslezského kraje v letním biatlonu. Již tradičně také podporujeme oddíl TJ Kovohutě Břidličná s početnou členskou základnou, kterou z významné části tvoří naši zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci. Přispíváme také na provoz plaveckého bazénu v Břidličné a nezapomínáme ani na naše bývalé zaměstnance Klub důchodců Břidličná. Jednorázovými příspěvky či formou věcného daru jsme podpořili větší množství drobnějších společenských nebo sportovních aktivit majících vztah k zdejšímu regionu Město Břidličná, Občanské sdružení Potůček, městská knihovna, TJ Slavoj Bruntál, ZŠ Malá Morávka, soutěž hasičských záchranných sborů apod. Výrazem propojení podnikatelské, občanské a komunální složky je naše účast v obecně prospěšné společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s., která se zaměřuje na využívání dotačních příležitostí v rámci programu LEADER s cílem podpory lokálních projektů a rozvoje zdejšího mikroregionu. Vazbu naší společnosti na zdejší region chápeme jako vzájemně prospěšnou, neboť spokojenost zaměstnanců v oblasti pracovněprávní souvisí i s úrovní a kvalitou způsobu trávení volného času a naopak. Za aktivity v této oblasti bylo společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. v roce 2012 uděleno hejtmanem Moravskoslezského kraje Čestné uznání za přijetí a realizaci myšlenek společenské odpovědnosti v oblastech sociální, ekonomické a environmentální. AL INVEST Břidličná, a.s. is an important employer in the Bruntál district. Our employees usually come from this region and its close neighbourhood. Therefore, we try not only to invest in manufacture and technologies but also to support our employees and not to forget our duties following from our corporate social responsibility in this region. Within these activities, we focus primarily on leisure activities for children and young people. Major entities sponsored by the Company include primarily Biatlon Břidličná, a local biathlon club, which reaches great results both on local and country-wide level in the youth categories (the team of pupils ranked 1 st on the Czech Republic Pupils Championship in summer biathlon the Český pohár competition). These results are also a good presentation of our Company. We also participated in organising the local championship of the Moravian-Silesian Region in summer biathlon in form of financial support. Our traditional support also belongs to the TJ Kovohutě Břidličná club with numerous members, of which many are our employees and their family members. We also provide a contribution for the operation of the swimming pool in Břidličná and do not forget about our former employees who are members of the Pensioners Club Břidličná. We provided one-off contributions or contributions in kind to a number of small social or sports activities which are related to our region the city of Břidličná, Občanské sdružení Potůček (non-governmental organisation Potůček), local city library, TJ Slavoj Bruntál club, elementary school in Malá Morávka, competitions of fire brigades, etc. In order to stress the connection between the corporation, citizens and community, we are a member of RÝMAŘOVSKO, o.p.s., a public benefit association which concentrates on using the subsidies provided within the LEADER programme with the aim to support local projects and development of our microregion. We see the connection of our Company with our region as mutually beneficial as the satisfaction of our employees in terms of labour law relations is connected with the level and quality of spending their leisure and vice versa. AL INVEST Břidličná, a.s. received a certificate of merit from the Director of the Moravian-Silesian Region for adoption and implementation of the ideas of corporate social responsibility in the social, economic and environmental protection areas in

17 Cíle a strategie řízení rizik Risk management objectives and strategy Společnost uplatňuje dvě strategie řízení rizik vyhnutí se riziku a přenesení rizika. Strategie vyhnutí se riziku má dvě dílčí varianty buď přijatá opatření směřují k tomu, aby riziko nemohlo nastat, anebo se zaměřují na to, aby v případě, že riziko nastane, byly eliminovány jeho dopady. Týká se především oblasti řízení měnového rizika. Společnost připravuje v rámci finančního plánování plán peněžních toků za jednotlivé měsíce příslušného roku. Obdržené devizové příjmy jsou používány zčásti k úhradám devizových závazků a přebytečné devizy jsou konvertovány do CZK jejich prodejem. Pro zajištění efektivity prodejů jsou sledovány objemy a kurzy budoucích devizových příjmů a výdajů, tj. pohledávek, závazků a i odbytových zakázek a vstupních objednávek. Cílem systému je zajištění vývoje měnových kurzů tak, aby nedocházelo nebo byly minimalizovány kurzové ztráty. Druhá strategie přenesení, nebo někdy také sdílení rizika, je uplatňována především u řízení komoditního rizika, řízení pohledávek a nákupu investic. Komoditní riziko se řídí tak, že nákupy komodity (Al) jsou převážně prováděny na základě již exitujících prodejů zákazníkům, tzn. nakupuje se za cenu, která je domluvena se zákazníkem. U pohledávek je riziko řešeno pojištěním pohledávek. V oblasti nákupu investic je riziko řešeno tak, že se společnost snaží možné dopady rizika přenášet na dodavatele nastavení sankcí a parametrů dodávané (subdodávané) části řešení nebo projektu tak, aby případné výpadky či problémy pokryl buď technický tým dodavatele, nebo kompenzaci výpadku řešila jeho penalizace. The Company applies two risk management strategies avoidance of risk and transfer of risk. The strategy of avoiding risk has two options the adopted measures are either aimed at preventing the risk or they are aimed at eliminating the impact in case of risk occurrence. This concerns primarily the currency risk management. As part of financial planning, the Company prepares a cash flow plan for each month of the year. Foreign currency revenues received are partly used to cover foreign currency liabilities, surplus foreign currency is converted to CZK through sale. To ensure efficiency of sale, volumes and currency rates of future revenues and expenses, i.e. receivables and payables are monitored; the same is applied to sales orders and input materials purchase orders. The aim of the system is to hedge against movements in currency rates to eliminate or minimise possible exchange rate losses. Second strategy transfer of risk or sometimes sharing risk is applied primarily in case of the commodity risk, managing receivables and purchasing investments. The Company manages its commodity risk by purchasing the commodity (Al) primarily based on existing sales to the customers, i.e. it purchases the commodity for a price which has been negotiated with the customer in advance. As for receivables, it solves the risk by concluding insurance of receivables. As for purchasing investments, the Company tries to transfer the possible impact of risk to the supplier it sets the penalties and parameters of a supplied (subsupplied) part of the solution or project in such a manner that the respective stoppage or issues are covered either by the general services team of the supplier or that a penalty is used as a solution of compensating for a stoppage. 33

18 Informace z personální a právní oblasti Employees and labour law relations V roce 2012 došlo k některým dílčím změnám organizační struktury, jejichž cílem bylo zefektivnění řízení a operativní přizpůsobení struktury jak výrobním a provozním potřebám, tak i aktuální situaci na trhu. Počet aktivně činných zaměstnanců k činil 952. V průběhu roku 2012 došlo také k podstatnějším změnám v oblasti odměňování (nový prémiový systém, navýšení nejnižších mzdových tarifů v kategorii D). Cílem těchto opatření bylo zvýšení motivace zaměstnanců i jejich větší míra participace na ekonomických výsledcích společnosti. I přes přetrvávající ekonomickou stagnaci zůstal zachován trend mírného nárůstu průměrného výdělku, který se oproti roku 2011 zvýšil o 2,95%. Ukazatel nemocnosti se dlouhodobě pohybuje pod běžným průměrem ve firmách srovnatelného typu a zaměření, v roce 2012 činil 3,1 %. Velmi pozitivně lze hodnotit oblast bezpečnosti práce, neboť v roce 2012 byly evidovány pouze dva pracovní úrazy. V rámci eliminace rizika stárnutí zaměstnanecké struktury a problémů s obsazováním kvalifikovanějších pozic v kategorii D pokračovala spolupráce se Střední školou Rýmařov formou přímé podpory učebního oboru hutník, včetně zajištění výuky praktických předmětů. Společnost se také prezentovala na veletrhu pracovních příležitostí JobFair MSV 2012 v Brně, který formou setkání studentů i absolventů technických škol s personálními zástupci předních firem výrobního či zpracovatelského charakteru umožňuje získat potenciální zaměstnance do budoucna. V oblasti zaměstnaneckých benefitů zůstaly zachovány stěžejní výhody ve formě příspěvku zaměstnavatele na stravování, příspěvku na penzijní připojištění, jednoho týdne dovolené navíc či zajištění rekondičních pobytů pro vybrané zaměstnance především z rizikových provozů. K aktivní formě odpočinku sloužily vyhrazené hodiny v místním krytém bazénu. Došlo k rozšíření struktury zaměstnaneckých výhod o některé drobnější formy moderních benefitů, aniž by to znamenalo větší finanční zatížení zaměstnavatele (využití dotačního programu VZP na poskytnutí vitamínových balíčků, zvýhodněné podmínky některých bankovních produktů pro naše zaměstnance apod.). V červenci 2012 byla uspořádána tradiční kulturně-sportovní akce Fabrikafest určená pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Zaměstnanci divize TAPA Tábor velkou společenskou akcí oslavili sté výročí historie tohoto závodu. Ze strany zaměstnavatele byly dále podporovány vzdělávací aktivity zaměstnanců v oblasti zákonných školení, odborných kurzů a částečně i výuky cizích jazyků. Při zvyšování odbornosti nebo rozšiřování kvalifikace vybraných zaměstnanců byly v některých případech využity grantové programy, u nichž jsou náklady na výuku hrazeny z dotač- In 2012, several partial changes were made to the organisational structure in order to make the control system more effective and to adjust the structure both to manufacturing and operating needs as well as to the current situation in the market. As at 31 December 2012, the number of employees was 952. In 2012, several significant changes were made to the remuneration scheme (a new bonus scheme, increase in the bottom wage tariffs in the D category). The purpose of these measures was to boost the motivation of the employees and to make them participate more actively in the financial results of the Company. Despite the persisting economic stagnation, we have retained a trend of a slight increase in average wage, which grew year-on-year by 2.95%. The sickness rate is below average for firms of comparable type and business activity for a long-term. In 2012, it was 3.1%. The safety at work was on a very good level in 2012 as only two accidents at work were reported. In terms of eliminating the risk of ageing of our staff and problems connected with recruiting people for more qualified jobs in the D category, we continued our cooperation with the apprentice school in Rýmařov by providing direct support for metallurgist apprenticeships including providing for teaching the practical subjects. The Company also used the opportunity to present itself at the JobFair MSV 2012 in Brno which is a platform for technical university students and graduates to meet the HR representatives of major firms from the manufacturing or processing industries and an opportunity for employers to gain potential future employees. In terms of employee benefits, the major benefits such as contribution for meals, supplementary pension insurance contribution, one extra week of vacation or convalescence stays for selected employees primarily from the most risk-exposed units were preserved. As for active relaxation, the employees were offered exclusive access to the local indoor swimming pool at a certain time. The employee benefit portfolio was extended by some minor forms of modern benefits without significantly burdening the employer in terms of finance (using the subsidy program of VZP for vitamin packages, preferential conditions of some banking products for our employees, etc.). In July 2012, the Fabrikafest, a traditional cultural and sports event, was held for the employees and their family members. The employees of the TAPA Tábor division celebrated the 100 th anniversary of this facility by a big social event. The employer further supported educational activities of the employees in the area of statutory trainings, expert courses and partially also language courses. Grant programmes were used in some cases to 35

19 ních prostředků (kurzy se zaměřením na kvalitu, management řízení výroby, školení vedoucích zaměstnanců). V právní oblasti byla kontinuální pozornost věnována dodržování platné legislativy a právní ochraně zájmů společnosti. V této souvislosti byly řešeny běžné právní záležitosti související s činností výrobně-obchodní firmy, včetně právně-korporátních záležitostí akciové společnosti (valná hromada apod.), a to formou interního zajištění těchto služeb. Společnost měla v roce 2012 uzavřenu kolektivní smlouvu se základní organizací odborového svazu KOVO; v průběhu roku docházelo k vzájemné komunikaci a výměně informací mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. increase the expertise or extend the qualification of selected employee; the cost of education is paid from subsidies (courses specialised at quality, management of production control, training for managers). As for the legal regulations, attention was continuously paid to observing the legislation in force and to legal protection of the Company s interests. In this respect, the Company dealt with the common legal affairs relating to the manufacturing and sales activities including the legal and corporate affairs of a joint-stock company (general meeting, etc.) while providing for these services internally. In 2012, the Company entered into a collective agreement with KOVO, the primary trade union organisation; during the year there was mutual communication and information exchange between the employer and the trade union organisation. 37

20 II. FINANční část Financial part

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s.

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s. THIS DOCUMENT IS A NON-BINDING CZECH TRANSLATION OF THE SIGNED ENGLISH ANNUAL REPORT. IN CASE OF ANY DISCREPANCY BETWEEN THE ENGLISH AND THE CZECH VERSION, THE ENGLISH VERSION SHALL PREVAIL. Zpráva nezávislého

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech ke standardu ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (účinná od 24. listopadu 2014) Aplikační doložku

Více

Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti Český Aeroholding, a.s. Se sídlem: Jana Kašpara 1069/1, 160

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Se sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5a, Hlubočepy, 152 00

Více

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 50 Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. obd. 2008 Minulé úč. obd. 2007 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 106 5-30 315 72 229 695 620 7 931 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKL. KAPITÁL

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Název společnosti: VOP CZ, s.p. Sídlo společnosti: IČO: 000 00 493 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA za rok 2015 Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy ke standardu ISA 720 ODPOVĚDNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (účinná od 24. listopadu

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OBSAH Část I. Skupina OMNIPOL Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti OMNIPOL 6 Dceřiné společnosti 16 Konsolidovaná rozvaha 20 Konsolidovaný výkaz zisku

Více

V. ZPRÁVA AUDITORA Consultas - Audit s.r.o. Osvědčení KAČR č. 087 Zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25668 IČO: 60469081 Sídlo: Luhovská 1732/9, 182 00 Praha 8 Kancelář: Lidická 20, 150 00

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená obecně prospěšné společnosti

Více

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry Životopis Osobní údaje doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Vzdělání Ing. Vysoká škola ekonomická 2004 Ph.D. Vysoká škola ekonomická Doc. Vysoká škola ekonomická Účetnictví a finanční řízení podniku Zaměstnání

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora Tel.: +420 541 235 273 Fax: +420 541 235 745 www.bdo.cz BDO CA s. r. o. Marie Steyskalové 14 Brno 616 00 Zpráva nezávislého auditora Akcionářům společnosti Elektromont Brno, akciová společnost Výrok auditora

Více

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Český překlad viz níže. For Czech translation see below. Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Prague / Budapest, 1 st June 2009 AAA Auto Group N.V. published its audited consolidated

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost 46 V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost částečné náhrady fosilních paliv. Proto je pokračováno v

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Organizační kancelář Cz, s.r.o.

Organizační kancelář Cz, s.r.o. V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5 235 310 239 DIČ: CZ26415666 www.ok-cz.cz Č. reg. MOS v Praze, odd.c, vl. 80453 kancelar@ok-cz.cz ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA číslo 10 / 2009 O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

20 Výroční 14 zpráva

20 Výroční 14 zpráva 2014 Výroční zpráva I 01 I OBSAH Organizační struktura 2 Certifikace jakosti 3 Historie společnosti 4 Zpráva představenstva 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva nezávislého auditora 7 Zpráva auditora k výroční

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz External equity sources of finance Sources of finance p Equity contributions, shares (external) - self-financing (internal) p Debt provisions (internal) - loans (external) - other external (government

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA Katedra podnikové ekonomiky, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 josef.krause@vse.cz,

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2009 Společnost Philip Morris ČR a.s. ("PMČR") je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v České republice. Dospělým zákazníkům

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments

Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments Abstrakt Jaruše Krauseová Oslabení české koruny ovlivnilo pozitivní vývoj tržeb exportujících firem.

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Výroční zpráva. GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s.

Výroční zpráva. GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. Výroční zpráva GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries a.s. 2014 Obsah I. Úvodní slovo ředitele společnosti II. Profil společnosti Základní údaje o společnosti Orgány společnosti Hlavní ukazatele společnosti

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013 Souhrnná zpráva v roce 2013 Annual Report of the in 2013 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více