Výroční zpráva / Annual Report 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva / Annual Report 2012"

Transkript

1 Výroční zpráva / Annual Report 2012

2 Výroční zpráva / Annual Report 2012

3 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board of Directors... 9 Zpráva představenstva / Report of the Board of Directors Základní údaje o společnosti / General company information Základní schéma organizační struktury společnosti v roce 2012 / Basic scheme of the organisational structure of the Company in Představení jednotlivých obchodních úseků / Product groups Informace o dceřiné společnosti Kovohute Poland / Information on the subsidiary Kovohute Poland Orgány společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. / AL INVEST Břidličná, a.s. bodies Program zabezpečování kvality / Quality assurance programme Ochrana životního prostředí / Environmental protection Aktivity výzkumu a vývoje / Research and development Veřejně prospěšné aktivity / Corporate social responsibility Cíle a strategie řízení rizik / Risk management objectives and strategy Informace z personální a právní oblasti / Employees and labour law relations II. FINANČNÍ ČÁST / Financial part Vypovídající údaje o hlavní činnosti společnosti z rozvahy, výkazu zisku a ztrát a cash flow za roky 2011 a Key data from the balance sheet, profit and loss account and cash flow statement for 2011 and Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti AL INVEST Břidličná, a.s Independent Auditor s Report to the Shareholders of AL INVEST Břidličná, a.s Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce Report on the Supervisory Board s monitoring activities in III. Identifikační a kontaktní údaje / Identification and contact information IV. PŘÍLOHY / Appendices ROZVAHA v plném rozsahu ke dni BALANCE SHEET in full format as at 31 December VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni PROFIT AND LOSS ACCOUNT classification by nature for the year ended 31 December Účetní závěrka a zpráva auditora k 31. prosinci Financial statements and Auditor s Report as at 31 December Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná statutárním orgánem společnosti AL INVEST Břidličná, a.s Report on relations between related parties prepared by the statutory body of AL INVEST Břidličná, a.s... 89

4 Skutečný úspěch pravítkem nezměříte. You can t measure real success with a ruler mm EBITDA 2012: Kč inch

5 Úvodní slovo předsedy představenstva Foreword by the Chairman of the Board of Directors Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, rok 2012 lze jednou větou charakterizovat jako rok úspěšný. Udržel se trend prodeje nastartovaný v roce V roce 2012 zajistila společnost zvýšení prodeje výrobků v tunovém vyjádření o 60 tun více než v roce Výsledkem prodejních aktivit byly docíleny v roce 2012 tržby ve výši mil. Kč a zisk před zdaněním 171 mil. Kč. Rozhodující ukazatele charakterizující hospodaření společnosti byly v roce 2012 splněny. Rovněž plnění bankovního ukazatele důležitého pro poskytování dlouhodobého (5-ti letého, splatného v roce 2016) úvěru dosahovalo stabilizovanou a uspokojivou hodnotu. Nákladové úspory, zjednodušení a zefektivnění systému řízení se projevily v růstu produktivity a ziskovosti. Pozitivní roli ve výsledcích sehrála schopnost, s jakou dokázal podnik využít svou produktovou výhodu při obchodních aktivitách, spočívající ve výrobě flexibilních obalových materiálů. Při poklesu a stagnaci dodávek do stavebnictví a strojírenství cíleně rostl podíl zakázek určených pro potravinářství, ale i pro automobilový průmysl. Společnost zajistila potřebný růst vlastního kapitálu, což přispělo k její finanční stabilitě. Pro další období považuji za důležité dlouhodobě potvrdit ekonomickou výkonnost společnosti. To vytváří základní předpoklad pro postupné naplňování investiční strategie společnosti, která bude projednávána představenstvem v roce Dovolte mi, abych poděkoval všem zaměstnancům společnosti, obchodním partnerům a akcionářům za spolupráci a dosažené výsledky v roce Dear Shareholders and Business Partners, we can characterise the year 2012 in brief as a successful year. We managed to keep the trend which started in In 2012, the sales, as expressed in tonnes, increased by 60 tonnes compared to As a result of sales activities, in 2012 revenue was MCZK 4,163 and profit before tax amounted to MCZK 171. Key performance indicators describing the Company s financial results were met in Also, the banking covenant that is important to retain the long-term loan (a 5-year loan due in 2016) reached a stabilised and satisfactory level. Cost savings, simplification and more efficient management control system are factors which have positively influenced growth of productivity and profitability. The ability of the Company to use in sales activities its product advantage consisting in manufacture of flexible packaging materials had a positive impact on the results. While the supplies to the building and engineering industries showed a drop or stagnation, the Company concentrated on increasing the share of engagements for the food and beverage industry as well as for the automotive industry. The Company achieved the necessary growth in equity, which contributed to its financial stability. For the coming period it is important to ensure long-term financial performance of the Company. This provides the basic conditions for gradual fulfilment of the Company s investment strategy that will be discussed by the Board of Directors in I would like to thank business partners, employees and the shareholders of the Company for their cooperation and the results achieved in Ing. Petr Otava, CSc. předseda představenstva / Chairman of the Board of Directors V Břidličné dne 7. června 2013 / In Břidličná 7 June 2013

6 Zpráva představenstva Report of the Board of Directors Hospodaření společnosti skončilo v roce 2012 ziskem před zdaněním ve výši 171 mil. Kč, což je téměř shodný výsledek s rokem Společnost tak téměř splnila cíle, které byly definovány v podnikatelském záměru pro rok Došlo k nárůstu vlastního kapitálu o 71 mil. Kč, a to především z titulu vytvořeného zisku. Na rozdíl od roku minulého se snížila výše krátkodobých i dlouhodobých závazků, ale také se snížila výše bankovních úvěrů (-26 mil. Kč). Zadluženost podniku se proti roku 2011 snížila o více než 2 % (z 67,5 % na 64,4 %). Oběžná aktiva byla snížena o 70 mil. Kč. Důvodem snížení je pokles pohledávek z obchodních vztahů. V roce 2012 byl schválen valnou hromadou společnosti návrh na rozdělení zisku za rok 2011 ve výši tis. Kč. Částka tis. Kč byla přidělena do rezervního fondu, částka tis. Kč zůstala jako nerozdělený zisk roku 2011 a částka 80 mil. Kč byla vyplacena jako dividenda. V roce 2012 nedošlo k negativním změnám ve výši majetku společnosti nebo jeho struktury. Celková výše a vývoj dlouhodobého majetku odpovídají podnikatelskému záměru. Společnost investovala do pořízení nového hmotného majetku nebo modernizace 129 mil. Kč (z toho je 58 mil. Kč prozatím v nedokončených investicích nebo zálohách). V celkovém zhodnocení lze rok 2012 považovat za úspěšný. The Company reported a profit before tax of MCZK 171 for 2012, which is almost identical with the result for The Company thus almost met the objectives defined in the business plan for In 2012, the Company s equity increased by MCZK 71 primarily as a result of profit generated. As compared to 2011, the amount of short-term and long-term liabilities decreased as well as the amount of bank loans (MCZK -26). The firm s indebtedness decreased by more than 2% year on year (from 67.5 % to 64.4 %). Current assets were decreased by MCZK 70 as a result of a drop in trade receivables. In 2012, the Company s general meeting approved the proposal for distribution of the 2011 profit of TCZK 136,862 as follows: TCZK 6,943 was allocated to the reserve fund, TCZK 49,919 was transferred to retained profits of 2011 and MCZK 80 was distributed as a dividend. No negative changes occurred in the amount or structure of the Company s assets in The total amount of fixed assets and fixed asset movements are in line with the business plan. The Company invested an amount of MCZK 129 in the acquisition of new tangible assets or modernisation (of which MCZK 58 has been recorded in assets under construction or advance payments). Overall, 2012 can be considered as a successful year. 11

7 Základní údaje o společnosti General company information AL INVEST Břidličná, a.s. je obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3040 se sídlem v Břidličné, ul. Bruntálská 167, PSČ , Česká republika, IČ Hlavním předmětem její podnikatelské činnosti je výroba válcovaných polotovarů z hliníku a jeho slitin a výroba obalových materiálů. Akcionářská struktura Základní kapitál je tvořen akciemi na majitele, které jsou rozděleny mezi akcionáře v podobě 10 ks listinných akcií s nominální hodnotou každé akcie ,- Kč a 263 ks listinných akcií s nominální hodnotou každé akcie ,- Kč. V průběhu roku 2012 došlo ke změně ve struktuře akcionářů. AL INVEST Břidličná, a.s. byla doposud vlastněna z 40% společností STRATEGO PRIVATE EQUITY, AG (Zug, Švýcarsko). V prosinci 2012 došlo ke změně osoby podílející se na základním kapitálu společnosti na MTX CZ, a.s., Štěpánská 621/34, Praha 1, IČ Předmět podnikání Předmětem podnikání společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. je zejména: výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin, výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů, polygrafická výroba, velkoobchod, zprostředkování obchodu a služeb atd., zpracování dat, služby databank, správa sítí, výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických nebo společenských věd. AL INVEST Břidličná, a.s. is a company with its registered office at Břidličná, Bruntálská street 167, post code , Czech Republic, ID No , recorded in the Commercial Register kept by the Regional Court in Ostrava, Section B, Insert Its principal business activities are the production of rolled semi-finished products made from aluminium and its alloys, and the production of packaging materials. Shareholder structure The share capital consists of bearer shares, which are distributed among shareholders in the form of 10 share certificates with a nominal value of CZK 200,000 per share, and 263 share certificates with a nominal value of CZK 1,000,000 per share. During the year 2012, a change was made to the shareholder structure. A 40% share in AL INVEST Břidličná, a.s. was so far owned by STRATEGO PRIVATE EQUITY, AG (Zug, Switzerland). In December 2012 the entity holding a share in the Company s registered capital changed to MTX CZ, a.s., Štěpánská 621/34, Praha 1, ID No Principal activities The principal activities of AL INVEST Břidličná, a.s. primarily include: manufacture and metallurgy of non-ferrous metals and their alloys; manufacture of fibre, paper and cardboard, and goods made from these materials; printing production; wholesale; brokerage of trade and services, data processing, data bank services, and network maintenance research and development in the area of natural, technical and social sciences. 13

8 Základní schéma organizační struktury společnosti v roce 2012 Basic scheme of the organisational structure of the Company in 2012 Útvar výkonného ředitele Department of the Managing Director 15 Ekonomický útvar Economic Department Útvar řízení kvality Quality Management Department Personální a právní útvar Human Resources and Legal Affairs Department Útvar logistiky Logistics Department Útvar obchodu a marketingu Sales and Marketing Department Útvar výroby Production Department Útvar nákupu Purchase Department Technický útvar Technical Department Divize TAPA Tábor Tapa Tábor Division

9 Představení jednotlivých obchodních úseků Product groups Obchodní úsek Plechy a pásy Prodej 2012 v tunách je , což znamená tržby ve výši tis. Kč. Celkové teritoriální členění tržeb 2012 Export % Tuzemsko % V roce 2012 jsme pokračovali ve strategii podpory produktů s vyšší přidanou hodnotou s orientací na koncové aplikace a řešení ve slitinových materiálech. Úspěšně hodnotíme rozběh několika zajímavých projektů převážně ve slitinách třídy 5xxx, které se objemově naplno projeví v příštím roce. V polovině roku se nám podařilo získat mezinárodní TUV certifikaci materiálu určeného pro výrobu tlakových nádob. V tomto, pro nás novém, segmentu počítáme s nárůstem prodeje v dalších letech. V průběhu roku docházelo k výkyvům poptávky mezi jednotlivými kvartály, s již za poslední roky příznačnou mírou nejistoty, v predikování spotřeb. Rok 2012 mimo jiné charakterizoval pokračující trend růstu prémie na primární hliník, který měl zásadní vliv na úpravu přepracovacích cen na trhu, a to zejména v posledním kvartále. Obchodní úsek Automotive a Fólie Prodej 2012 v tunách je , což znamená tržby ve výši tis. Kč. Vývoje tržeb 2012 vs ,6 % Vývoje objemu prodeje 2012 vs ,7 % Prodej fóliových produktů v roce 2012 prokázal svou stabilní úroveň, a přestože evropský trh v minulých letech zaznamenal mírný pokles, podařilo se naší společnosti udržet si tržní pozice ve strategických segmentech trhu. Stabilní portfolio a neustálá podpora našich zákazníků směrem k novým aplikacím nám umožnila zapojit se do nových projektů a produktových řad a být tak důležitým partnerem našich dlouhodobých odběratelů pro budoucnost. Technické aplikace směřující do strojírenství a automobilového průmyslu jsou stále vůdčí skupinou výrobků a je jim věnována i významná pozornost v oblasti vývoje nových slitin pro další generaci systémů chlazení motoru a klimatizací a teplených výměníků pro klimatizace domů. Potravinářské aplikace velmi tenkých hliníkových fólií tvoří velice stabilní tržní segment, který je kontinuálně rozvíjen a zaznamenává ve východní a střední Evropě rostoucí trend. Zde vidíme nové tržní příležitosti v budoucích letech s postupným navyšováním spotřeby na obyvatele. Rok 2012 se stal pro naši společnost odrazovým můstkem pro budoucí rozvoj výroby fóliových materiálů a rozšíření jejich aplikační oblasti. Sheets and strips Sales for 2012 in tonnes were 20,394, which equals to revenue of TCZK 1,278,405. Total revenue for 2012 by territory Exports % Domestic sales % In 2012, we continued supporting the manufacture of products with higher added value while concentrating on the end applications and solutions in respect of alloy materials. We consider a success several interesting projects primarily relating to alloys of class 5xxx, which will make an impact in terms of volume in full next year. In mid-2012, we managed to obtain the international TUV certification for manufacture of pressure vessels. We expect this segment which is new to us to bring us increase in sales in the coming years. During the year, we saw fluctuations in demand from quarter to quarter combined with a certain level of uncertainty in predicting consumption which has been typical in the recent years. The year 2012 was characterised among others by growth of the primary aluminium premium, which had a significant impact on adjustment of the reprocessing market prices primarily in the last quarter. Automotive and foils Sales for 2012 in tonnes were 18,226, which equals to revenue of TCZK 1,261,096. Revenue for 2012 compared to ,6 % Sales for 2012 compared to ,7 % The sales of foil products showed a stable level in 2012 and despite the slight decrease in the European market in the past years the Company succeeded in keeping its position in the strategic market segments. The stable portfolio and continuous support of new applications on part of our customers have enabled us to involve in new projects and product lines and thus be an important partner of our long-term customers for the future. The major product group are still technical applications for the engineering and automotive industries and we pay significant attention to them in terms of developing new alloys for the next generation of engine cooling systems, air-conditioning and heat exchangers for house air-conditioning systems. The food industry applications of very thin aluminium foils represent a very stable segment which is continuously developed and which shows a growth trend in Central and Eastern Europe. As for this segment, we can see new market opportunities in the 17

10 Obchodní úsek Obaly Obrat obchodního úseku Obaly byl v roce 2012 celkem tis. Kč; objemově se jednalo o t. Oproti roku 2011 jde o nárůst 4,5 % v obratu. Prodej pro tuzemsko činil 11 %, do zahraničí potom 89 %. Meziroční nárůst je způsoben vyšším prodejem metalizovaného papíru a rozšířením prodeje víčkové i sýrové folie. Pozvolna se daří rozšiřovat prodej našich výrobků do čokoládoven, a to jak na tuzemském, tak i zahraničním trhu. V současné situaci je tento trend podpořen i naší investicí do lakovacího stroje, který nám umožní další rozvoj. Obchodní úsek TAPA Celkové tržby divize TAPA Tábor za rok 2012 byly ve výši tis. Kč z toho export tis. Kč a tuzemsko tis. Kč. V segmentu flexibilních obalových materiálů na bázi plastů se i přes dramatický nárůst cen vstupních surovin a jejich zhoršenou dostupnost podařilo udržet vysokou ziskovost v celém produktovém portfoliu. To vše při udržení optimální naplněnosti výrobních kapacit. Divize TAPA Tábor udržela pozice a tržní podíl na lokálním trhu a na trzích EU. Pro tyto trhy byla charakteristická koncentrace zákazníků do větších celků, která zvýšila jejich vyjednávací sílu, a to především v cenové oblasti. V roce 2012 se podařilo nárůstem produktivity a zvýšením efektivity výroby i nákupu tento tlak eliminovat. Rok 2012 je z pohledu hodnocení divize dalším v řadě úspěšných let a během roku si divize vytvořila dobré a stabilní podmínky pro rok years to come as well as gradual increase in consumption per capita. The year 2012 has become the springboard for our Company for the future development of foil material manufacture and extension of the application area. Packaging materials The turnover of the Packaging materials product group was TCZK 990,782 in 2012 and in tonnes 10,677 t. Compared to 2011, it is an increase of 4.5% in terms of turnover. Domestic sales amount for 11% of the total sales and foreign sales 89%. The year-on-year increase is caused by higher sales of metalized paper and extended sale of lid foil and cheese packaging. We succeed in gradually increasing the volume of our products sold to both local and foreign chocolate factories. In the current situation, we support this trend by investing into a varnishing machine which will enable us further development. TAPA division The total revenue of the TAPA Tábor division for 2012 was TCZK 60,518,184 of which export of TCZK 180,422 and domestic sales of TCZK 424,762. In the segment of flexible packaging materials based on plastics, despite dramatic growth in prices of input materials and their worsened availability, we managed to keep profitability high for the entire product portfolio; all while keeping product capacity utilisation at an optimum level. The TAPA Tábor division maintained its position and market share both locally and in the EU markets. Typically, customers in these markets were concentrated into larger groups, which increased their negotiating power, in particular in terms of prices. In 2012, we succeeded in eliminating this pressure by higher productivity and effectiveness of manufacture and purchasing. The year 2012 was another successful year for this division, while it also established positive and stable conditions for the year

11 Informace o dceřiné společnosti Kovohute Poland Information on the subsidiary Kovohute Poland V roce 2012 byla ukončena dobrovolná likvidace dceřiné společnosti KOVOHUTE POLAND Sp. z o.o., w likwidacji. Z důvodu zvýšení efektivity prodeje, zlepšení služeb zákazníkům a posílení cenové konkurenceschopnosti na polském trhu bylo v roce 2010 rozhodnuto o ukončení činnosti polské dceřiné společnosti a nadále o přímé realizaci dodávek zboží ze společnosti AL INVEST Břidličná, a.s., respektive v souvislosti s převodem obchodní činnosti na METALIMEX a.s. formou dodávek prostřednictvím této specializované obchodní společnosti. V roce 2012 společnost nevykazovala žádnou obchodní a hospodářskou aktivitu, neměla žádné zaměstnance; byly prováděny pouze příslušné právní úkony směřující k ukončení likvidace a k výmazu společnosti z obchodního rejstříku, ke kterému došlo In 2012, the Company completed the voluntary liquidation of its subsidiary KOVOHUTE POLAND Sp. z o.o., w likwidacji. As for the reason of increasing sale effectiveness, improving the services to customers and strengthening price competitiveness in the Polish market, in 2010 the Company decided to terminate the operations of its Polish subsidiary and to realise its supplies of products either directly from AL INVEST Břidličná, a.s. or by transferring the sales activities to METALIMEX a.s., a specialised business company which would realise the supplies of products. In 2012, the Company did not report any sales and economic activities, it had no employees and it only performed the relevant legal steps aimed at completing the liquidation process and erasing the company from the commercial register. The company was erased from the commercial register on 9 March

12 Orgány společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. AL INVEST Břidličná, a.s. bodies Složení orgánů k 31. prosinci 2012: Představenstvo Ing. Petr Otava, CSc. předseda představenstva p. Petr Matuška místopředseda představenstva Ing. Pavel Kotajný, CSc., MBA, LL. M. člen představenstva Ing. Petr Otava člen představenstva Ing. Petr Sůva člen představenstva Dozorčí rada Ing. Ladislav Ornst, MBA předseda dozorčí rady Ing. Simona Zeleňáková členka dozorčí rady Mgr. Karel Šiška, MSc. člen dozorčí rady Během roku 2012 došlo k několika změnám v rámci členů statutárních a dozorčích orgánů. Aktuální stav k je uveden v předcházejícím odstavci. Změny ve složení orgánů po 31. prosinci 2012: V období od do data vydání výroční zprávy došlo ke změnám ve složení představenstva a dozorčí rady. Dne byli valnou hromadou zvoleni noví členové představenstva a dozorčí rady, kteří nahradili členy, kteří odstoupili ze svých funkcí. Aktuální složení orgánů: Představenstvo Ing. Petr Otava, CSc. předseda představenstva Ing. Jan Marinov, MBA místopředseda představenstva Ing. Josef Mašín člen představenstva Ing. Petr Otava člen představenstva Ing. Petr Sůva člen představenstva Dozorčí rada Ing. Simona Zeleňáková předseda dozorčí rady Mgr. Karel Šiška, MSc. člen dozorčí rady Ing. Pavlína Kocourková, MBA členka dozorčí rady Dne byl proveden zápis v obchodním rejstříku změny jména člena dozorčí rady z Ing. Simona Zeleňáková na Ing. Simona Otavová. Composition of the statutory bodies as at 31 December 2012: Board of Directors Ing. Petr Otava, CSc. Chairman of the Board of Directors Mr. Petr Matuška Vice-Chairman of the Board of Directors Ing. Pavel Kotajný, CSc., MBA, LL. M. Member of the Board of Directors Ing. Petr Otava Member of the Board of Directors Ing. Petr Sůva Member of the Board of Directors Supervisory Board Ing. Ladislav Ornst, MBA Chairman of the Supervisory Board Ing. Simona Zeleňáková Member of the Supervisory Board Mgr. Karel Šiška, MSc. Member of the Supervisory Board During the year 2012, several changes were made to the composition of statutory and supervisory bodies. The composition of the bodies as at 31 December 2012 is stated in the preceding paragraph. Changes to the composition of the bodies after 31 December 2012: In the period between 1 January 2013 and the date of issue of the annual report, several changes were made to the composition of the board of directors and the supervisory board. On 10 January 2013, the general meeting elected new members of the board of directors and the supervisory board to replace the members who resigned from their positions. Current composition of the bodies: Board of Directors Ing. Petr Otava, CSc. Chairman of the Board of Directors Ing. Jan Marinov, MBA Vice-Chairman of the Board of Directors Ing. Josef Mašín Member of the Board of Directors Ing. Petr Otava Member of the Board of Directors Ing. Petr Sůva Member of the Board of Directors Supervisory Board Ing. Simona Zeleňáková Chairman of the Supervisory Board Mgr. Karel Šiška, MSc. Member of the Supervisory Board Ing. Pavlína Kocourková, MBA Member of the Supervisory Board On 25 February 2013, the name of the supervisory board member Ing. Simona Zeleňáková was changed to Ing. Simona Otavová in the Commercial Register. 23

13 Program zabezpečování kvality Quality assurance programme V roce 2012 společnost úspěšně pokračovala v uplatňování systému managementu kvality. V části Břidličná proběhl v březnu 2012 úspěšně kontrolní audit společností Lloyd s Register Quality Assurance podle požadavků standardů ISO 9001:2008 a u části vyrábějící pro automobilový průmysl podle ISO/TS 16949:2009. V divizi TAPA Tábor proběhl úspěšně kontrolní audit společností TÜV SÜD Czech v únoru 2012 podle požadavků ISO 9001:2008. Jak divize TAPA Tábor, tak i úsek obalů v Břidličné během roku obnovili certifikát BRC/IoP pro potravinářské obalové materiály dle globálního standardu BRC/IoP od certifikační společnosti Bureau Veritas Certification Czech Republic. Tyto nároky jsou přenášeny i na výrobce obalů pro potravinářství. Zavedení tohoto standardu usnadňuje prokázání bezpečnosti našich obalů pro potravinářství našim zákazníkům a celkově se tím zvyšuje naše důvěryhodnost. Úsek plechů v Břidličné získal v červnu 2012 certifikát od společnosti TÜV Rheinland jako výrobce polotovarů na tlakové nádoby. Taktéž byl úspěšně proveden dozorový audit od TZÚS Ostrava nad systémem řízení výroby pro výrobu předvýrobků pro nosné konstrukční prvky staveb dle ČSN EN 15088:2006. Celá společnost v roce 2012 úspěšně absolvovala celkem 20 zákaznických auditů, čímž u současných zákazníků potvrdila svou schopnost i nadále uspokojovat jejich potřeby a u potenciálních zákazníků se otevřela cesta pro novou spolupráci. In 2012, the Company successfully continued to apply a quality management system. An audit carried out by Lloyd s Register Quality Assurance was successful in the Břidličná location in March 2012 (complied with the requirements of ISO 9001:2008) and in the automotive section (complied with ISO/TS 16949:2009). In February 2012 the TAPA Tábor division was successfully audited by TÜV SÜD Czech in accordance with the requirements of ISO 9001:2008. In course of 2012, both the TAPA Tábor division and the Packaging materials division in Břidličná renewed their BRC/IoP certification for the food packaging materials under the global standard BRC/IoP from Bureau Veritas Certification Czech Republic, a certifying firm. These requirements also apply to the producers of food packaging. Introducing this standard proves the safety of our packages for the food industry and increases overall credibility for our customers. In June 2012, the sheet division in Břidličná obtained a certificate from TÜV Rheinland as a producer of semi-finished products for pressure vessels. Also the supervisory audit by TZÚS Ostrava of the manufacture control system for manufacture of prefabricated parts for bearing structure elements of constructions under ČSN EN 15088:2006 was performed successfully. In 2012, the Company successfully passed in total 20 customer audits and having passed these, it confirmed to the existing customers its ability to continue satisfying their needs and opened new opportunities for cooperation with potential customers. 25

14 Ochrana životního prostředí Environmental protection Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. vnímá ochranu životního prostředí jako jednu ze svých hlavních priorit. Uvědomuje si, že všechny její činnosti ovlivňují životní prostředí, a proto věnuje této problematice velmi významnou pozornost. V roce 2012 byla firma v souladu s integrovaným povolením, které stanovuje podmínky, za kterých může provozovat veškerá zařízení. Splnila také ostatní právní požadavky, povinnosti a ustanovení na ochranu životního prostředí. Pravidelně monitoruje a vyhodnocuje druh a množství povolených znečišťujících látek. Záloha na poplatky za vypouštění znečišťujících látek činila 552 tis. Kč. Autorizovaná měření prokázala soulad s legislativou. Pouze měření hluku v chráněném venkovním prostoru vykázalo překročení limitu v noční době. Firma přijala opatření k eliminaci nadměrného hluku. V oblasti nakládání s vodami bylo vypuštěno m 3 odpadní vody, poplatek za jejich vypouštění činil Kč. V oblasti nakládání s odpady bylo vyprodukováno tun odpadů z toho tun nebezpečných. Náklady na jejich odstranění byly tis. Kč. Příjem za druhotné suroviny činil tis. Kč. Vynaložená částka na ekologii představovala v roce 2012 celkem tis. Kč. Byly realizovány následující akce: Odhlučnění na staré tavírně tis. Kč Filtrace vzdušnin s rekuperací tepla tis. Kč Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. je zařazena do systému obchodování s emisemi. Na základě spotřeby zemního plynu na kotelně, která činila m 3, bylo emitováno tun CO 2. To odpovídá stejnému množství povolenek, které budou odepsány. V průběhu roku proběhly dvě kontroly inspekce životního prostředí, a to v oblasti ochrany vod a ovzduší. Při kontrole nebylo shledáno závažných pochybení nebo porušení zákonných povinností. AL INVEST Břidličná, a.s. sees environmental protection as one of its main priority. The Company is aware of the fact that all of its activities affect the environment; therefore it pays considerable attention to this area. In 2012, the Company s operations were in compliance with the integrated permit that stipulates the conditions under which it may operate its facilities. It also observed other legal requirements, duties and provisions for environmental protection while regularly monitoring and assessing the type and volume of permitted pollutants. The advance payment for fees for the release of pollutants was TCZK 552. Authorised measurements proved the Company to be in compliance with legislation. An excess over the limit was shown only for the measurement of noise in a protected outdoor area at night. The Company has adopted measures to eliminate excessive noise. As regards water management, 491,835 m 3 of wastewater was released and the fee amounted to CZK 49,184. As regards waste management, 2,344 tonnes of waste was produced, of which 1,205 tonnes was classified as hazardous waste. The cost of removal totalled TCZK 2,368. Proceeds from secondary raw materials amounted to TCZK 1,743. The amount spent on environmental protection in 2012 was TCZK 27,100. The following activities have been carried out: Making the old smelting plant soundproof... TCZK 100 Filtration of air locks mass with heat recuperation... TCZK 27 AL INVEST Břidličná, a.s. participates in the emissions trading scheme. Based on the consumption of natural gas in the boiler house, which was 4,225,403 m 3, 8,097 tonnes of CO 2 were emitted. This corresponds to the same amount of permits that will be written off. Two environmental audits took place in the course of the year, focusing on water and air protection. No significant deficiencies or violations of statutory obligations were identified during the audits. 27

15 Aktivity výzkumu a vývoje Research and development Výzkum a vývoj technologie kontinuálního lití Al slitinových pasů se ve shodě se strategií společnosti věnoval v roce 2012 zejména podpoře prodeje sortimentů FINSTOCK a FOILSTOCK. Část vývojových prací se zabývala oživením sortimentu teplé válcovny. Přehled řešených projektů: 1. Projekt TIP (FR-TI3/707 s účelovou dotací MPO) představuje pokračování vývoje zlepšování vlastností Al fólií pro nové obalové technologie s cílem podpořit plánovaný prodej zušlechtěných fólií, navazující na plán investic. Vývojové práce byly zaměřeny zejména na řešení rovinnosti fólií a jejich povrchovou kvalitu. 2. Rozvojový program RP II 1/12 byl podpůrnou související akcí k projektu TIP. Byla úspěšně implementována investice In-line rafinace a filtrace Al taveniny (technologie SNIF). Cílené aktivity směřují ke zlepšení homogenity a stability lité struktury vytvořením vhodných podmínek krystalizace. 3. Rozvojový program RP II 2/12 svou podpůrnou vývojovou činností řešil dílčí úkoly související s průběžnými požadavky strategických zákazníků (Visteon, Behr, Volkswagen). Tento program se zejména zabýval korozním chováním finů v nových projektech výměníků (např. AUDI). V průběhu roku proběhlo několik úspěšných validací. Výzkumné a vývojové aktivity jsou realizovány v úzké spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy, Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT a Fakultou technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze. Náklady na výzkumné a vývojové aktivity v tomto roce činily tis. Kč, z toho účelové dotace tvořily tis. Kč, tj. 48,5 %. Research and development in the area of technology of continuous casting of Al alloy strips in 2012 was primarily focused on supporting the sale of the strategic FINSTOCK and FOILSTOCK products. A part of the development work is also centred on renewal of the assortment of the hot rolling mill. Overview of projects conducted: 1. Project TIP (FR-TI3/707 subsidised by the Ministry of Industry and Trade) represents a continuation of the development of improving the characteristics of Al foils for new packaging technologies in order to support the planned sale of refined foils, which is in accordance with the plan of investments in this area. Development work was primarily focused on addressing planarity of the foils and the quality of their surface. 2. Development programme RP II 1/12 activities supporting the TIP project. The investment in In-line refining and filtration of liquid Al (SNIF technology) was successfully implemented. Activities are also aimed at improving the homogeneity and stability of the cast structure by creating suitable crystallising conditions. 3. Development programme RP II 2/12 support development activity addressing specific tasks related to continuous requirements of strategic customers (Visteon, Behr, Volkswagen). The programme was focused primarily on the corrosive behaviour of fins in new projects of exchangers (e.g. AUDI). During the year, several successful validations were made. Research and development activities are conducted in close cooperation with the Faculty of Mathematics and Physics of the Charles University in Prague, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the Czech Technical University in Prague and the Faculty of Environmental Technology of the Institute of Chemical Technology (VŠCHT) in Prague. In the current year, research and development costs amounted to TCZK 5,450, of which specific-purpose subsidies accounted for TCZK 2,640, i.e %. 29

16 Veřejně prospěšné aktivity Corporate social responsibility Společnost AL INVEST Břidličná, a.s. je významným zaměstnavatelem na Bruntálsku, jehož zaměstnanci většinou pochází ze zdejšího regionu a blízkého okolí. Proto se snažíme investovat nejen do výroby a technologií, ale podporujeme své zaměstnance a nezapomínáme přitom ani na svou společenskou odpovědnost v tomto regionu. V rámci těchto aktivit se zaměřujeme především na podporu volnočasových aktivity pro děti a mládež. Mezi hlavní podporované subjekty patří zejména místní klub Biatlon Břidličná, který v mládežnických kategoriích dosahuje výborných výsledků i na celorepublikové úrovni (družstvo žáků se na mistrovství České republiky žactva v letním biatlonu umístilo v soutěži Českého poháru na 1. místě). Takové výsledky jsou i velmi dobrou prezentací naší společnosti. Formou finančního příspěvku jsme se spolupodíleli také na zajištění oblastních závodů Moravskoslezského kraje v letním biatlonu. Již tradičně také podporujeme oddíl TJ Kovohutě Břidličná s početnou členskou základnou, kterou z významné části tvoří naši zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci. Přispíváme také na provoz plaveckého bazénu v Břidličné a nezapomínáme ani na naše bývalé zaměstnance Klub důchodců Břidličná. Jednorázovými příspěvky či formou věcného daru jsme podpořili větší množství drobnějších společenských nebo sportovních aktivit majících vztah k zdejšímu regionu Město Břidličná, Občanské sdružení Potůček, městská knihovna, TJ Slavoj Bruntál, ZŠ Malá Morávka, soutěž hasičských záchranných sborů apod. Výrazem propojení podnikatelské, občanské a komunální složky je naše účast v obecně prospěšné společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s., která se zaměřuje na využívání dotačních příležitostí v rámci programu LEADER s cílem podpory lokálních projektů a rozvoje zdejšího mikroregionu. Vazbu naší společnosti na zdejší region chápeme jako vzájemně prospěšnou, neboť spokojenost zaměstnanců v oblasti pracovněprávní souvisí i s úrovní a kvalitou způsobu trávení volného času a naopak. Za aktivity v této oblasti bylo společnosti AL INVEST Břidličná, a.s. v roce 2012 uděleno hejtmanem Moravskoslezského kraje Čestné uznání za přijetí a realizaci myšlenek společenské odpovědnosti v oblastech sociální, ekonomické a environmentální. AL INVEST Břidličná, a.s. is an important employer in the Bruntál district. Our employees usually come from this region and its close neighbourhood. Therefore, we try not only to invest in manufacture and technologies but also to support our employees and not to forget our duties following from our corporate social responsibility in this region. Within these activities, we focus primarily on leisure activities for children and young people. Major entities sponsored by the Company include primarily Biatlon Břidličná, a local biathlon club, which reaches great results both on local and country-wide level in the youth categories (the team of pupils ranked 1 st on the Czech Republic Pupils Championship in summer biathlon the Český pohár competition). These results are also a good presentation of our Company. We also participated in organising the local championship of the Moravian-Silesian Region in summer biathlon in form of financial support. Our traditional support also belongs to the TJ Kovohutě Břidličná club with numerous members, of which many are our employees and their family members. We also provide a contribution for the operation of the swimming pool in Břidličná and do not forget about our former employees who are members of the Pensioners Club Břidličná. We provided one-off contributions or contributions in kind to a number of small social or sports activities which are related to our region the city of Břidličná, Občanské sdružení Potůček (non-governmental organisation Potůček), local city library, TJ Slavoj Bruntál club, elementary school in Malá Morávka, competitions of fire brigades, etc. In order to stress the connection between the corporation, citizens and community, we are a member of RÝMAŘOVSKO, o.p.s., a public benefit association which concentrates on using the subsidies provided within the LEADER programme with the aim to support local projects and development of our microregion. We see the connection of our Company with our region as mutually beneficial as the satisfaction of our employees in terms of labour law relations is connected with the level and quality of spending their leisure and vice versa. AL INVEST Břidličná, a.s. received a certificate of merit from the Director of the Moravian-Silesian Region for adoption and implementation of the ideas of corporate social responsibility in the social, economic and environmental protection areas in

17 Cíle a strategie řízení rizik Risk management objectives and strategy Společnost uplatňuje dvě strategie řízení rizik vyhnutí se riziku a přenesení rizika. Strategie vyhnutí se riziku má dvě dílčí varianty buď přijatá opatření směřují k tomu, aby riziko nemohlo nastat, anebo se zaměřují na to, aby v případě, že riziko nastane, byly eliminovány jeho dopady. Týká se především oblasti řízení měnového rizika. Společnost připravuje v rámci finančního plánování plán peněžních toků za jednotlivé měsíce příslušného roku. Obdržené devizové příjmy jsou používány zčásti k úhradám devizových závazků a přebytečné devizy jsou konvertovány do CZK jejich prodejem. Pro zajištění efektivity prodejů jsou sledovány objemy a kurzy budoucích devizových příjmů a výdajů, tj. pohledávek, závazků a i odbytových zakázek a vstupních objednávek. Cílem systému je zajištění vývoje měnových kurzů tak, aby nedocházelo nebo byly minimalizovány kurzové ztráty. Druhá strategie přenesení, nebo někdy také sdílení rizika, je uplatňována především u řízení komoditního rizika, řízení pohledávek a nákupu investic. Komoditní riziko se řídí tak, že nákupy komodity (Al) jsou převážně prováděny na základě již exitujících prodejů zákazníkům, tzn. nakupuje se za cenu, která je domluvena se zákazníkem. U pohledávek je riziko řešeno pojištěním pohledávek. V oblasti nákupu investic je riziko řešeno tak, že se společnost snaží možné dopady rizika přenášet na dodavatele nastavení sankcí a parametrů dodávané (subdodávané) části řešení nebo projektu tak, aby případné výpadky či problémy pokryl buď technický tým dodavatele, nebo kompenzaci výpadku řešila jeho penalizace. The Company applies two risk management strategies avoidance of risk and transfer of risk. The strategy of avoiding risk has two options the adopted measures are either aimed at preventing the risk or they are aimed at eliminating the impact in case of risk occurrence. This concerns primarily the currency risk management. As part of financial planning, the Company prepares a cash flow plan for each month of the year. Foreign currency revenues received are partly used to cover foreign currency liabilities, surplus foreign currency is converted to CZK through sale. To ensure efficiency of sale, volumes and currency rates of future revenues and expenses, i.e. receivables and payables are monitored; the same is applied to sales orders and input materials purchase orders. The aim of the system is to hedge against movements in currency rates to eliminate or minimise possible exchange rate losses. Second strategy transfer of risk or sometimes sharing risk is applied primarily in case of the commodity risk, managing receivables and purchasing investments. The Company manages its commodity risk by purchasing the commodity (Al) primarily based on existing sales to the customers, i.e. it purchases the commodity for a price which has been negotiated with the customer in advance. As for receivables, it solves the risk by concluding insurance of receivables. As for purchasing investments, the Company tries to transfer the possible impact of risk to the supplier it sets the penalties and parameters of a supplied (subsupplied) part of the solution or project in such a manner that the respective stoppage or issues are covered either by the general services team of the supplier or that a penalty is used as a solution of compensating for a stoppage. 33

18 Informace z personální a právní oblasti Employees and labour law relations V roce 2012 došlo k některým dílčím změnám organizační struktury, jejichž cílem bylo zefektivnění řízení a operativní přizpůsobení struktury jak výrobním a provozním potřebám, tak i aktuální situaci na trhu. Počet aktivně činných zaměstnanců k činil 952. V průběhu roku 2012 došlo také k podstatnějším změnám v oblasti odměňování (nový prémiový systém, navýšení nejnižších mzdových tarifů v kategorii D). Cílem těchto opatření bylo zvýšení motivace zaměstnanců i jejich větší míra participace na ekonomických výsledcích společnosti. I přes přetrvávající ekonomickou stagnaci zůstal zachován trend mírného nárůstu průměrného výdělku, který se oproti roku 2011 zvýšil o 2,95%. Ukazatel nemocnosti se dlouhodobě pohybuje pod běžným průměrem ve firmách srovnatelného typu a zaměření, v roce 2012 činil 3,1 %. Velmi pozitivně lze hodnotit oblast bezpečnosti práce, neboť v roce 2012 byly evidovány pouze dva pracovní úrazy. V rámci eliminace rizika stárnutí zaměstnanecké struktury a problémů s obsazováním kvalifikovanějších pozic v kategorii D pokračovala spolupráce se Střední školou Rýmařov formou přímé podpory učebního oboru hutník, včetně zajištění výuky praktických předmětů. Společnost se také prezentovala na veletrhu pracovních příležitostí JobFair MSV 2012 v Brně, který formou setkání studentů i absolventů technických škol s personálními zástupci předních firem výrobního či zpracovatelského charakteru umožňuje získat potenciální zaměstnance do budoucna. V oblasti zaměstnaneckých benefitů zůstaly zachovány stěžejní výhody ve formě příspěvku zaměstnavatele na stravování, příspěvku na penzijní připojištění, jednoho týdne dovolené navíc či zajištění rekondičních pobytů pro vybrané zaměstnance především z rizikových provozů. K aktivní formě odpočinku sloužily vyhrazené hodiny v místním krytém bazénu. Došlo k rozšíření struktury zaměstnaneckých výhod o některé drobnější formy moderních benefitů, aniž by to znamenalo větší finanční zatížení zaměstnavatele (využití dotačního programu VZP na poskytnutí vitamínových balíčků, zvýhodněné podmínky některých bankovních produktů pro naše zaměstnance apod.). V červenci 2012 byla uspořádána tradiční kulturně-sportovní akce Fabrikafest určená pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Zaměstnanci divize TAPA Tábor velkou společenskou akcí oslavili sté výročí historie tohoto závodu. Ze strany zaměstnavatele byly dále podporovány vzdělávací aktivity zaměstnanců v oblasti zákonných školení, odborných kurzů a částečně i výuky cizích jazyků. Při zvyšování odbornosti nebo rozšiřování kvalifikace vybraných zaměstnanců byly v některých případech využity grantové programy, u nichž jsou náklady na výuku hrazeny z dotač- In 2012, several partial changes were made to the organisational structure in order to make the control system more effective and to adjust the structure both to manufacturing and operating needs as well as to the current situation in the market. As at 31 December 2012, the number of employees was 952. In 2012, several significant changes were made to the remuneration scheme (a new bonus scheme, increase in the bottom wage tariffs in the D category). The purpose of these measures was to boost the motivation of the employees and to make them participate more actively in the financial results of the Company. Despite the persisting economic stagnation, we have retained a trend of a slight increase in average wage, which grew year-on-year by 2.95%. The sickness rate is below average for firms of comparable type and business activity for a long-term. In 2012, it was 3.1%. The safety at work was on a very good level in 2012 as only two accidents at work were reported. In terms of eliminating the risk of ageing of our staff and problems connected with recruiting people for more qualified jobs in the D category, we continued our cooperation with the apprentice school in Rýmařov by providing direct support for metallurgist apprenticeships including providing for teaching the practical subjects. The Company also used the opportunity to present itself at the JobFair MSV 2012 in Brno which is a platform for technical university students and graduates to meet the HR representatives of major firms from the manufacturing or processing industries and an opportunity for employers to gain potential future employees. In terms of employee benefits, the major benefits such as contribution for meals, supplementary pension insurance contribution, one extra week of vacation or convalescence stays for selected employees primarily from the most risk-exposed units were preserved. As for active relaxation, the employees were offered exclusive access to the local indoor swimming pool at a certain time. The employee benefit portfolio was extended by some minor forms of modern benefits without significantly burdening the employer in terms of finance (using the subsidy program of VZP for vitamin packages, preferential conditions of some banking products for our employees, etc.). In July 2012, the Fabrikafest, a traditional cultural and sports event, was held for the employees and their family members. The employees of the TAPA Tábor division celebrated the 100 th anniversary of this facility by a big social event. The employer further supported educational activities of the employees in the area of statutory trainings, expert courses and partially also language courses. Grant programmes were used in some cases to 35

19 ních prostředků (kurzy se zaměřením na kvalitu, management řízení výroby, školení vedoucích zaměstnanců). V právní oblasti byla kontinuální pozornost věnována dodržování platné legislativy a právní ochraně zájmů společnosti. V této souvislosti byly řešeny běžné právní záležitosti související s činností výrobně-obchodní firmy, včetně právně-korporátních záležitostí akciové společnosti (valná hromada apod.), a to formou interního zajištění těchto služeb. Společnost měla v roce 2012 uzavřenu kolektivní smlouvu se základní organizací odborového svazu KOVO; v průběhu roku docházelo k vzájemné komunikaci a výměně informací mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. increase the expertise or extend the qualification of selected employee; the cost of education is paid from subsidies (courses specialised at quality, management of production control, training for managers). As for the legal regulations, attention was continuously paid to observing the legislation in force and to legal protection of the Company s interests. In this respect, the Company dealt with the common legal affairs relating to the manufacturing and sales activities including the legal and corporate affairs of a joint-stock company (general meeting, etc.) while providing for these services internally. In 2012, the Company entered into a collective agreement with KOVO, the primary trade union organisation; during the year there was mutual communication and information exchange between the employer and the trade union organisation. 37

20 II. FINANční část Financial part

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI Dohledový audit prováděný na kontrolu dodržování systému řízení jakosti nezjistil žádná pochybení. Normy ISO jsou dodržovány

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, třetím rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva společnosti R.JELINEK GROUP

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n Výroční zpráva 2009

A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n Výroční zpráva 2009 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 AL INVEST Břidličná, a.s. Slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, rok 2009

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, čtvrtým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 30. 6. 2009 Datum uveřejnění: 10. 8. 2009 1. o investiční společnosti Obchodní

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.75; 75.080 2003 Ropný průmysl - Terminologie - Část 6: Měření ČSN ISO 1998-6 65 6000 Srpen Petroleum industry - Terminology - Part 6: Measurement Industrie pétrolière -

Více

Výroční zpráva Annual Report. Metalimex. Kvalitní produkce v souladu s mezinárodními normami Quality production according to international standards

Výroční zpráva Annual Report. Metalimex. Kvalitní produkce v souladu s mezinárodními normami Quality production according to international standards Výroční zpráva Annual Report Metalimex 2013 Kvalitní produkce v souladu s mezinárodními normami Quality production according to international standards Výroční zpráva Annual report 2013 Obsah Úvodní slovo

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Výroční zpráva Annual Report METALIMEX

Výroční zpráva Annual Report METALIMEX Výroční zpráva Annual Report METALIMEX 2014 M Výroční zpráva Annual report 2014 2 Výroční zpráva Annual Report 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Profil společnosti 6 Základní údaje o společnosti

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2010 DO 31. PROSINCE 2010 CASH-FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD BETWEEN JANUARY 1, 2010 AND DECEMBER 31, 2010 (v celých tisících Kč) (in thousands CZK) SKUTEČNOST

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s.

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Profil společnosti Company profile Profil společnosti Company profile BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Poříčí 3A, 603 16 Brno Česká republika Tel. +420 531 014 111 Fax

Více

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů 283/3, PSČ 434 1 IČ: 44569181 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Metodika a přístup v AML, založený na hodnocení vlastních rizik Praha 17.9.2013 JUDr. Petr Barák, Vedoucí operačních rizik, Air Bank a.s.

Více

1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti Foreword by the Chief Executive Officer and Company Executive

1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti Foreword by the Chief Executive Officer and Company Executive Obsah Contents 1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti 2. Základní informace o společnosti 3. Statutární a dozorčí orgány společnosti k 31. 12. 2004 4. Informace o dosavadní činnosti

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Výroční zpráva / Annual Report. Komerční pojišťovna, a. s.

Výroční zpráva / Annual Report. Komerční pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2002 Komerční pojišťovna, a. s. 752 Jednou z nejvýznamějších událostí roku 2002 bylo navýšení základního kapitálu společnosti na 752 milionů Kč. 2,54 % Podle statistiky České

Více

United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00

United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00 United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00 IČ/Company identification number: 27 38 66 43 DIČ/Tax identification number: CZ27386643 Tel./Phone: +420 221 666 222 Fax/Fax: +420 221

Více