Analýza trhu podnikových informačních systémů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza trhu podnikových informačních systémů"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informatika Analýza trhu podnikových informačních systémů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Student : Jan Filip Vedoucí : Ing. Renáta Kunstová, Ph.D. Oponent : Ing. Jana Fortinová 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité prameny a literaturu, ze které jsem čerpal. V Praze dne 8. května Jméno a příjmení studenta

3 Poděkování Rád bych poděkoval své vedoucí práce Ing. Renátě Kunstové, Ph.D. za velkou trpělivost a mnoho rad při vedení práce.

4 Abstrakt Práce je zaměřena na trh podnikových informačních systémů a porovnává vývoj českého a světového trhu. Vymezuje nejdůležitější firmy na tomto trhu. Vzhledem k tomu, že nejméně saturováno podnikovými informačními systémy je prostředí malých firem, je hledisko malých firem v práci zdůrazněno. Hlavním cílem je provedení analýzy českého trhu s důrazem na produkty určené především malým firmám, které uvažují o koupi informačního systému. V práci jsou zpracována data z různých informačních zdrojů a zároveň je provedeno testování tří standardně nabízených systémů. Právě vyhodnocení tří standardních produktů na trhu by mohlo ozřejmit, zda jsou na trhu produkty vhodné pro malé firmy a zda je firmy budou schopny efektivně využít. V první části jsou v úvodu představena východiska práce. V druhé části jsou vymezeny základní pojmy týkající se informačních systémů. V třetí části práce je představen světový a český trh z hlediska jeho vývoje a rozdělení trhu mezi dodavatele typových podnikových informačních systémů. Ve čtvrté kapitole jsou porovnány produkty Helios red, ABRA G1 a Altus Vario z pohledu malé firmy. Tyto produkty řešení českých firem jsou vyhodnoceny z hlediska vhodnosti pro malé firmy. V páté části je závěr, který obsahuje shrnutí zkoumané problematiky. Klíčová slova ERP, podnikové informační systémy, trh ERP, Helios red, ABRA G1, Altus Vario

5 Abstract The thesis concentrates on the enterprise information systems market and compares the development of the Czech and the world markets. It defines the top companies on the enterprise information system market. Taking into account that small enterprises are less saturated with information systems the aspects of these firms are emphasize in the thesis. The main aim of the thesis is the analysis of the Czech market with a focus on products which are intended for small enterprises. The thesis contains the testing of three systems available on the market and works with various information sources. Mainly the testing should show if there are suitable products for the small enterprises available on the market and if these companies are capable to use them effectively. The first part contains the scope of the thesis and the second part defines the basic concepts of information systems. The third one presents the development of the world and the Czech markets and the sharing of the market between suppliers of the standardized enterprise information systems. In the fourth part of the thesis there are compared products "Helios red", "ABRA G1" and "Altus Vario" from the point of view of the small enterprise. These products from the Czech firms are evaluated in the terms of suitability for small enterprises. The conclusion contains the summary of the issues examined in the thesis. Keywords ERP, enterprise information systems, ERP market, Helios red, ABRA G1, Altus Vario

6 Obsah 1 Úvod Vymezení základních pojmů Definice informačního systému Členění podnikových informačních systémů Výhody a rizika spojená s pořízením podnikových informačních systémů Analýza trhu podnikových informačních systémů Světový trh Vývoj světového trhu Největší firmy světového trhu Český trh Největší firmy českého trhu a jejich produkty Test produktů tří českých největších firem Závěr Terminologický slovník Seznam literatury Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků Seznam příloh Přílohy

7 1 Úvod Jako téma bakalářské práce jsem si vybral analýzu trhu podnikových informačních systémů, a to z několika důvodů. Prvním důvodem je to, že informační systémy prolínají náš každodenní život, aniž bychom si to uvědomovali. Stejně, jako se do běžného života od začátku 19. století začala začleňovat elektřina, tak se v posledních 20 až 30 letech začleňují informační systémy. To, že informační systémy zaujímají v pracovním i osobním životě každého člověka stále významnější místo, se odráží i v tom, že trh s informačními systémy byl rostoucí i v době celosvětové hospodářské krize (Sodomka, a další, 2010). Je to právě rostoucí význam informačních systémů, a to hlavně ve firemním prostředí, který vzbudil můj zájem o danou problematiku. Impulzem mi byla poradenská činnost pro malou firmu mé tety, která potřebovala kompletně inovovat informační systém tak, aby odpovídal zvýšenému počtu zákazníků, a stejně tak aby s ním mohli jednoduše zacházet noví pracovníci. Navíc starý systém firmy fungoval pouze jako kartotéka kontaktů. Při hledání nového informačního systému jsem si uvědomil, že není snadné se orientovat na českém trhu podnikových informačních systémů, zvláště například pro drobné podnikatele, kteří si nemohou dovolit platit drahé konzultace odborníků. I z tohoto důvodu budu v práci později nazírat problematiku pohledem malého podnikatele. Cílem práce je analýza českého trhu podnikových informačních systémů, a to především z pohledu malé firmy. Dílčími cíli je porovnání vývoje českého a světového trhu a porovnání tří vybraných standardně na trhu nabízených informačních systémů z hlediska využití v malé firmě. Za základ podnikových informačních systémů se považuje ERP (BusinessIT, 2011) (enterprise ressource system) systém, respektive jeho nástupce ERP druhé generace, který obsahuje i moduly jiných podnikových systémů, jako je například Supply Chain Management (SCM), Customer Relationship Management (CRM) či Business Intelligence (BI). Z tohoto důvodu i práce bude zaměřena právě na systémy all-in-one ERP (někdy označovány jako ERP systémy druhé generace). Některé zdroje dávají přímo rovnítko mezi podnikové informační systémy a ERP. Dle Basla (Basl, a další, 2007) existují tři způsoby řešení zavádění či inovace informačních systémů. Prvním z nich je rozvoj stávajícího systému, pokud nějaký systém firma již má. Druhým způsobem je vývoj informačního systému na míru. V tomto případě se jedná o systémy, které se tvoří přesně na přání a podle potřeb zákazníka. Třetím a posledním způsobem je koupě hotového typového systému. Vlastní analýza trhu je zaměřena právě na tento poslední způsob pořízení systému. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí bylo jednak to, že trh s typovými informačními systémy (ERP) je lépe sledován z hlediska dat, jednak to, že většina středních a malých podniků dá podle mého názoru 2

8 přednost tomuto řešení, protože je časově i finančně méně náročné než vývoj informačního systému na míru (tj. originální řešení pro konkrétní firmu). V práci bude použita metoda rozboru informací z Českého statistického úřadu a CVIS (Centrum pro výzkum informačních systémů) pro český trh, z ARM Research pro světový trh, dále budou prozkoumány články na dané téma. Získané informace budou okomentovány. Dále bude použita metoda vlastního srovnávání, kdy bude u tří vybraných informačních systémů posouzena jejich možnost využití v malé firmě na základě předem stanovených kritérií. Důležitým předpokladem naplnění cíle práce je existence relevantních dat o vývoji českého a světového trhu. Toto se zároveň také ukázalo jako největší omezení, protože data jsou často nestejnorodá (například různé informační zdroje vykazují různý obrat na trhu informačních systémů ve stejném roce a nikde není vysvětleno, proč tomu tak je). Důležitá data o vývoji trhu informačních systému jsou převážně v placených databázích, a proto je často možné využít pouze zdroje, která tato data citují, ale často zkresleně a nepřesně. Dalším omezením je, že zejména v českých mediích panují nepřesností ve vymezení, co vlastně informační systém je, a z toho i které systémy jsou nejvíce zastoupeny. Práce je rozdělena na úvod, závěr a tři kapitoly. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy týkající se informačních systémů. V druhé kapitole je popis a rozbor současného světového a českého trhu s informačními systémy, včetně některých vývojových trendů. Čtvrtá kapitola se věnuje posouzení informačních systémů pro malou firmu. Výstupy práce jsou pak stručně shrnuty v závěru. Výstupem práce bude zhodnocení situace a nabídky na světovém a českého trhu informačních systémů. Shromážděná data vykáží trend, který bude určitým měřítkem oblíbenosti systémů mezi firmami. Tento výstup může být určen všem firmám, které uvažují o pořízení informačního systému. Pro rok 2011 dle Českého statistického úřadu zastoupení ERP systémů bylo v České republice 25% (Český statistický úřad, 2011). Dále ze zkoumaného vzorku vyplývá, že procento zastoupení informačního systému ve firmě roste s velikostí podniku. Z tohoto důvodu je část práce zaměřena na malé firmy a pro ně jsou určeny i výstupy. Měly by ukázat, že pořízení informačního systému není jen luxusem velkých firem, ale že si vhodný informační systém může dovolit pořídit i malá firma. 3

9 2 Vymezení základních pojmů V této kapitole budou vymezeny základní pojmy, které se týkají informačních systémů. Důvodem jsou možné nejednoznačnosti výkladu některých pojmů, a proto zde bude vymezeno, jak je který pojem nadále chápan v dalším textu práce. 2.1 Definice informačního systému Informační znamená, že nám poskytuje informace, a/nebo je sbírá a pracuje s nimi. V takovém případě se jedná například i o skříňku, kam se ukládají formuláře s údaji o zaměstnancích. V takovém případě ale to stále nemusí být systém, pokud jsou formuláře ve skříňce například jen tak položené, tj. nejsou systematicky uspořádané. Systém znamená, že se jedná o nějaký řád uspořádání informací. V uvedeném případě například tak, že každý zaměstnanec má svoji osobní kartu, na které je identifikován jménem, rodným číslem a fotkou, popřípadě dalšími údaji typu zařazení na pracovní místo, pracovní činnost, útvar. Karta je součástí složky, kde jsou jeho veškeré údaje od smlouvy, dovolenek, kopií výplatních pásek až po přestupky na pracovišti. Tyto údaje mohou být řazeny dle data, souvislostí či jiných kritérií. Informační systém v nejjednodušším vyjádření tedy znamená systém uspořádání informací k archivaci nebo dalšímu použití podle určitého řádu. Sami odborníci nejsou v názvosloví a vymezení pojmu informačního systému (dále IS) zcela jednotní. (Šmíd) Informačním systémem rozumíme systém, ve kterém se mezi prvky vyměňují informace pomocí vazeb prvků. Informační systém splňuje veškeré náležitosti systému. Obsahuje prvky, vazby, procesy, je omezený a má cíl. Systém je ovlivňován svým okolím. (Říhová, zimní semest 2011/2012) Tato definice vymezuje i další klíčové charakteristiky IS, kterými jsou i cíl (účel) systému a jeho omezenost (jako opak nekonečnosti). Další zdroj (Pour, a další, 2009) rovněž klade důraz na uspořádanost a IS definuje jako účelové uspořádání vztahů mezi lidmi, datovými zdroji a procedurami jejich zpracování, a to včetně technologických prostředků. Pod informačním systémem (někdy můžeme hovořit o výstižnějším pojmu informační soustava) musíme chápat celou řadu dalších zdrojů a prostředků. Asi nejvýstižnější definicí je ta, která pod informačním systémem rozumí široký komplex lidí, informací, vlastního systému řízení (tedy programového vybavení), technické prostředky (převážně pak hardwarové pozadí) a systém organizace práce uživatele v příslušné oblasti. Účelem celého komplexu je pak známá šestice - sběr, přenos, aktualizace, uchování a další zpracování dat za účelem tvorby a prezentace informací, které by měly zlepšit výkonnost uživatelů. (Krocan, 1998), je psáno v jednom ze starších zdrojů. 4

10 Další možnou definicí informačního systému je: Informační systém je soubor vzájemně propojených prvků nebo komponentů, které sbírají, zpracovávají, uchovávají a šíří data a informace a poskytují zpětný mechanismus pro dosažení cíle. (Stair, a další, 2008) Dle Basla (Basl, a další, 2007) lze informační systém jako pojem rozčlenit do tří základních oblastí podle toho, jak moc je zapojen lidský faktor, popřípadě podle toho, na jakých nosičích je informace uchována. Nejužší oblastí je systém podporovaný informačními a komunikačními technologiemi (ICT). V tomto případě převládá automatizace a informace jsou uchovávány v podobě databází a přenášeny relacemi mezi databázemi a programy. Druhou oblastí je informační systém formalizovaný zde se jedná o klasická média nebo i tištěné texty. Poslední oblastí je obecný informační systém, který obsahuje i informace, které doposud nebyly zaznamenány. Dále je potřeba definovat podnikový informační systém. Sodomka (Sodomka, 2006) vymezuje podnikový informační systém takto: Podnikový informační systém vytvářejí lidé, kteří prostřednictvím dostupných technologických prostředků a stanovené metologie zpracovávají podniková data a vytvářejí z nich informační a znalostní bázi organizace sloužící k řízení podnikových procesů, manažerských rozhodování a správě podnikové agendy. 2.2 Členění podnikových informačních systémů Podnikové informační systémy lze členit podle různých kritérií. V subkapitole bude představeno členění podle funkcí systému, typu provozování systému a typu pořizování systému. Podnikové informační systémy se i v odborné literatuře často zjednodušeně označují jako ERP (Enterprise Resource Planning, v překladu plánování podnikových zdrojů). Původně ERP představoval pouze určitou část informačního systému, zaměřeného zejména na řízení výroby a kontrolu podnikových zdrojů, ale s jeho rozvojem, kdy ERP druhé generace (též ERP II) v sobě obsahují i další moduly netýkající se původního zaměření, se začaly podnikové IS označovat zjednodušeně jako ERP. Členění podnikových informačních systémů podle funkcí systému: ERP Enterprise Resource Planning (plánování podnikových zdrojů) - dělí se převážně na logistickou a finanční část. Logistická část zajišťuje správu a řízení skladu, objednávkový systém a jeho správu, expedici a výrobu. Finanční část se věnuje účetnictví, bankovnictví, mzdové agendě a zajišťuje controlling. Využití najde nejlépe na místech, kde je potřeba plánování výroby, skladových zásob a podobně. CRM - Customer Relationship Management (řízení vztahu se zákazníky) Customer relationship management (též CRM nebo řízení vztahů se zákazníky) je databázovou technologií podporovaný proces shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy". (Wikipedia). Tento systém či funkcionalita má uplatnění ve většině odvětví obchodu a 5

11 služeb. Menší uplatnění najde v oblastech průmyslu, kde odběratel je jen jeden, nebo jich je poměrně málo. BI Business Intelligence (pokročilý nástroj pro analýzu dat a souvislostí) - Business intelligence (BI) je sada postupů, procesů a technologií, jejímž cílem je účinně a účelně podporovat rozhodovací procesy ve firmě. Představuje komplex aplikací IS/ICT, které podporují analytické a plánovací činnosti podniků a organizací a jsou postaveny na specifických, tzv. OLAP (On-Line Analytical Processing) technologiích a jejich modifikacích (Podnikový software). Tento nástroj umožňuje firmě zpracovávat data pomocí různých (obvykle statistických) metod a hlavně mezi nimi hledat souvislosti. Firmy to mohou využívat například k vyhodnocování úspěšnosti reklamních kampaní (vztah mezi prodeji a termínem reklamní akce), hledání závislosti mezi prodejem výrobků firmy a výrobků konkurence, ale i například k předpovědi vývoje prodejů. SCM - Supply Chain Management (řízení dodavatelského řetězce) - povětšinou je tento systém zajištěn v ERP. V tomto případě je nutná spolupráce dodavatele s odběratelem, aby výsledkem mohla být optimalizace celého řetězce. MRP - Manufacturing Resource Planning (plánování podnikových zdrojů) Metoda, která pomocí kusovníku, stavu skladových zásob a plánu výroby stanovuje materiálové požadavky. Stanovuje návrhy na nákup materiálu a výrobní příkazy vyráběných skupin a dílů.. (Podnikový software) MRP v dnešní době je zahrnuto v ERP systémech. Zjednodušeně lze říct, že se jednalo o předchůdce (z hlediska fungování) prvních ERP systémů. PMD Product Data Management (nástroj pro správu dat výrobku) jedná se o software, který se zabývá produktem. Zkoumá jeho technické nároky, z čeho je vyroben, jak je zabalen. Součástí PMD je PLM. (WebFinance, Inc) V tomto systému se využívá dlouhých bar kódů, nebo nověji QR code. Tento systém šetří čas při získávání dat o produktech, jeho normách a parametrech, materiálu apod. Bývá úzce spjat se SRM při výběru materiálu pro produkty. PLM Product Life-cycle Management (řízení životního cyklu produktu) jedná se o software, který řídí životní cyklus celého výrobku od výzkumu až po vyřazení z výroby či prodeje. SRM - Supplier Relationship Management (řízení vztahu s dodavatelem) software podobný CRM, ale tentokrát je zaměřený na dodavatele místo zákazníků. Tento systém umožňuje například posouzení a výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě požadavků (vstupů) na dodávku. Toto vyhodnocování se děje obvykle na základě předchozích zkušeností s dodavatelem, kdy systém tuto zkušenost zaznamenává a posuzuje. 6

12 WM Warehouse Managment (řízení skladu) jedná se o řízení skladu. Jde celkově o proces příjmu, kontroly, skladování, vyskladnění, balení a odesílání (distribuci) zboží. ERM - Employee Relationship Management (řízení vztahu se zaměstnancem) software podporující řízení vztahů se zaměstnanci. Systém je určen například ke sledování výkonnosti zaměstnanců. ERP II. jedná se o ERP systémy druhé generace, které v sobě nesou znaky nejen ERP systémů, ale některých dalších. O těchto systémech bude převážně pojednávat bakalářská práce. Součástí těchto systému mohou být následující funkcionality: CRM, SCM, BI a ERP jako stěžejní části systému, a následně další funkcionality PMD, PLM, SRM, ERM. Jedná se o tzv. all-in-one systémy, tedy systémy, kdy se pokryjí všechny požadované procesy firmy při jedné instalaci IS. Tyto systémy jsou u malých a středních firem velmi oblíbené, protože systém velmi snadno roste s firmou bez nutnosti větších zásahů. Firma si v případě potřeby dokupuje tzv. balíčky (pro rozšíření nad standard systému) či licence (pro rozšíření počtu uživatelů). Podle způsobu pořizování je možné rozdělit informační systémy do čtyř kategorií (Šorm): 1) Systém na míru jedná se o systém, který je vytvořen přímo pro firmu podle jejích potřeb a požadavků. Potřeby bývají něčím specifické a většinou pro ně nelze využít typové řešení. Jde o řešení, které zpravidla trvá nejdéle, co se doby pořizování týče. Většinou toto řešení bývá i nejdražší, protože systém je originální a obvykle nelze využít v jiné firmě. V důsledku toho se nesdílejí náklady na vývoj systému. Příkladem takového systému může být ISIS, tedy informační systém používaný na VŠE. I když byl nejdříve používán na brněnské Mendelově univerzitě, specifické úpravy pro VŠE představovaly značné další náklady. 2) Pořízení typového systému. V tomto případě si firma vybere jeden z předdefinovaných systémů a aplikuje ho u sebe ve firmě. Systém je provozován na firemním hardware. Příkladem je WM běžící na jádře SAP ve firmě Pepsi. 3) Outsourcing využití služeb některé z firem, která provozuje tzv. cloudové řešení či služby spojené s informačními systémy. Systém je provozován u poskytovatele a uživatelé se do systému přihlašují a využívají ho. Za jeho užívání se platí měsíční poplatky. Příkladem je Microsoft Dynamics cloud. 4) Open Source volně šiřitelný software. Uživatel ho může využívat pro své potřeby bez nutnosti za pořízení platit. Open source systémy lze najít ve většině ERP systémů. Příkladem open-source systému může být SugerCRM, které je v některých verzích zdarma. Nevýhodou může být pomalejší vývoj systémů z důvodu nedostatečného přílivu investic do vývoje či volná nabídka pouze starších verzí, které nejsou vždy pro potřeby firmy optimální. 7

13 Dále se s informačními systémy pojí následující pojmy, které rozšiřují způsob provozu: 1 Cloud Computing (cloud je angl. mrak, nepřekládá se) je poskytování HW i SW zdrojů / prostředků a služeb pomocí počítačové sítě, převážně pomocí sítě Internet. (Cloud computing) Je několik druhů cloud computingu, ale všechny mají podobné charakteristiky. První vlastností je to, že uživatelé mají k systému přístup všude po světě pomocí internetu. Další vlastností je, že software je vždy tzv. up-to-date (tj. aktualizován vždy na nejnovější verzi) a uživatel se aktualizaci nestará. Platba je nastavena podle toho, jak uživatel systém využívá. A v neposlední řadě je typické, že využívat hardware a software může více uživatelů současně. Ve firmách, kde se vedení obává ztráty či odcizení dat, nabízí poskytovatelé i řešení tzv. soukromého cloudu. Je sporné a diskutabilní, zda se jedná stále o cloudové řešení, protože nekoresponduje se základní charakteristikou cloudového řešení. Soukromý cloud využívá právě jeden zákazník, velmi často u sebe ve firmě. Jedinou podobností s cloudovým řešením je fakt, že HW i SW je poskytován a provozován třetí stranou. SaaS Software as a Service (Software jako služba) V případě houstingu systémů a aplikací může uživatel za pomocí definovaného rozhraní přistupovat ke vzdáleným systémovým a aplikačním zdrojům, které jsou umístěny u externího poskytovatele, a využívat je. Tzn. že zdroje jsou pouze pronajímány za paušální poplatek (Infinity). Zjednodušeně by se dalo říct, že služby jsou podobně využívány jako klasické webové služby. Příkladem je App google (Google), kde uživatel využívá mail, kalendář a má možnost sdílení souborů. Některé služby jsou pro uživatele zdarma, za některé platí měsíční poplatek (subscription). PaaS - Platform as a Service (Platforma jako služba) je v podstatě virtuální sadou nástrojů se všemi pokročilými prostředky potřebnými k vytváření, testování a nasazování vlastního softwaru pro jakékoliv účely." (Kingová, 2010) Firma nebo jedinec vyvine webovou službu či program, který se stane součástí služby firmy, která PaaS poskytuje. Vytvořený program následně nelze stáhnout, ale lze ho jen využívat s pomocí služby poskytovatele PaaS. 2.3 Výhody a rizika spojená s pořízením podnikových informačních systémů Podnikové informační systémy jsou poměrné nákladnou investicí firem, a proto firmy musí pečlivě zvážit, zda se jim tato investice vyplatí, nebo lépe jaké parametry má mít IS, aby se tato investice vyplatila. Pořízení a provoz IS je spojeno s jak s výhodami, tak i s některými riziky. Mezi nejčastěji uváděné výhody patří: 1 Nejčastěji uváděné způsoby provozu při outsourcingu. 8

14 Odstranění problémů, kvůli kterým systém byl pořízen. Pokud byl systém pořizován za účelem odstranění konkrétního problému, předpokládá se, že tento problém se eliminuje úspěšnou implementací systému. Konkrétním příkladem by mohla být implementace Warehouse Management ve firmě Pepsi od firmy Aimtec (Bárta, 2011). Systém byl pořizován za účelem odstranění zbytečných nákladů na pokuty za špatně distribuované zboží či na odstranění starých nedistribuovaných zásob. Tato čísla ročně představovala desetimilionové položky. Výhodou zde, i přes značnou počáteční investici, byla úspora nákladů. Jednodušší zpracování a správa dat, včetně jejich archivace. Firma šetří především náklady na zaměstnance, kteří se dříve touto činností zabývali. Data je také možné centralizovat v případě, že má firma více poboček, a spravovat je na dálku. Ne náhodou bývá správa dat v nadnárodních firmách outsourcována například pobočkami v Indii (Valach, 2011). Možnost provádět poměrně jednoduše analýzy dat podle požadovaných výstupů, které usnadňují manažerům jejich rozhodování. Získání konkurenční výhody. Implementací IS může firma získat konkurenční výhodu. Příkladem může být vyšší rychlost vyřízení požadavku zákazníka, sledování požadavku (například tracking number u poštovních společností dle Voříška (Voříšek, zimní semestr 2008/2009) zavedení této funkce o dva měsíce později než u konkurence stálo nejmenovanou společnost 10 % trhu), doplňkové služby pro zákazníky (například internet banking). Mezi rizika spojená s pořízením a provozováním IS patří: Potenciální nenávratnost investic. A to ať už z důvodu zavedení nepotřebného (ve smyslu využití firmou) či předimenzovaného systému, nebo z důvodu zavedení špatného (z hlediska výběru) či nefunkčního systému. Odmítnutí pracovníků se systémem pracovat, ať už z důvodu jeho složitosti, či z důvodu osobní averze a nezkušenosti práce s počítačem. Zde je potřeba ze strany firmy věnovat dostatek času na zaškolení pracovníků pro práci se IS. Někteří pracovníci mají též obavy z toho, že připojení do IS monitoruje vcelku přesně jejich pracovní nasazení. (Říhová, zimní semestr 2011/2012) 9

15 Obava z odcizení či ztráty dat v případě cloudovému řešení (Asociace za lepší ICT řešení). Určitou skepsi vyvolaly také připravované zákony ACTA 2, které by, v případě schválení, nařizovaly přenosy z internetu uchovávat. 2 ACTA je mezinárodní smlouva, která by díky EU přešla do zákona. Zákon by umožňoval kohokoliv odpojit od internetu, dával příkaz firmám uchovávat informace o uživatelích(kdo kdy a co na internetu dělal), a v neposlední řadě možnost nahlížet za určitých podmínek do těchto dat. Firmy se především obávají toho, že do těchto dat by mohla nahlédnout nepovolaná osoba, mohlo by být odcizeno soukromé know-how, prozrazeny kontakty a jednotlivé smlouvy. Celá smlouva bude projednávána na poli EU v červnu

16 3 Analýza trhu podnikových informačních systémů Kapitola je zaměřena na vývoj světového a českého trhu s informačními systémy a budou zde stručně představeny největší firmy na trhu. Analýza je prováděna nad daty tzv. all-in-one ERP systémů, které zahrnují většinu dříve jmenovaných systémů. 3.1 Světový trh Světový trh IS se obecně vymezuje jako trh celého světa kromě zemí, na které je uvaleno embargo na informační technologie (Severní Korea ). (Oracle) Jde o poměrně koncentrovaný trh, kterému dominuje několik málo firem. Za posledních 12 let se výdaje za podnikové informační systémy téměř zdvojnásobily, přičemž dominantní firmy své pozice posílily na úkor národních firem produkujících podnikové informační systémy. V roce 1998 první desítka firem měla necelých 48 % z celkového trhu. Oproti tomu v roce 2010 první desítka obsáhla 70 % trhu Vývoj světového trhu Trh je rozdělen poměrně stabilně mezi několik klíčových hráčů - významných firem, které si drží své tržní pozice. Nicméně v období od roku 1998 do roku 2010 dochází na tomto trhu k závažným změnám, kdy jednotlivé firmy mezi sebou fúzují či skupují jiné firmy. Je poměrně zajímavé, že některé divize firem, které se doposud nezabývaly vůbec či jen okrajově ERP systémy, vznikly koupením firmy se silnějším zastoupením na trhu v daném segmentu. Příkladem této fúze je odkoupením firmy Navision firmou Microsoft, která tímto vstoupila na trh ERP systémů se systémem, který měl už jméno a zákazníky Tabulka 1 - Vývoj trhu od roku 1998 do 2010, 7 největších firem (příjem za ERP systémy a služby s nimi spojené) Zdroje: (ERPY.cz, 2009), (Software top 100), (E-works research, 2008), vlastní dopočty V miliardách dolarů (pořadí) SAP 2,95 7,99 9,37 10,5 11,8 14,03 15,80 15,37 16,65 People Soft 1 2,68 2, Oracle 0,92 2,47 2,46 5,1 6 7,85 8,56 12,47 Infor ,48 2,1 2,21 2,21 2,1 1,8 Sage group - 0,9 1,24 1,4 1,8 2,32 2,41 2,34 2,23 Microsoft - 0,68 0,78 0,84 0,99 1,22 1,31 7,6 Salesforce ,02 1,23 1,6 Celkem 9,2 20,7 23,65 23,824 28,82 34,369 37,557 40,675 42,982 Bylo poměrně složité získat srovnatelná data, zejména data od roku Je tedy možné, že zde budou obsaženy dílčí nepřesnosti a tabulka slouží spíše k zachycení trendů a vývoje podílu jednotlivých firem na trhu. Pokud jsou data zachycena grafem, je lépe vidět podíl jednotlivých firem a jeho růst. 11

17 SAP People Soft Oracle Infor Sage group Microsoft Salesforce Graf 1- Vývoj trhu od roku 1998 do 2010, 7 největších firem (příjem za ERP systémy a služby s nimi spojené) Zdroje: (ERPY.cz, 2009), (Software top 100), (E-works research, 2008), vlastní dopočty První příčku ve všech sledovaných letech si na světovém trhu udržela firma SAP s poměrně velkým náskokem nad druhou firmou, kterou je v současné době Oracle. Určitý propad tržeb firmy SAP za rok 2009 je způsobený celosvětovou ekonomickou krizí, ale i tak si firma udržela svoji první pozici světového lídra v oboru. Na druhém místě je firma Oracle. Vzestup firmy Oracle na trhu ERP je značně spojen s převzetím firmy People Soft, která se proto se na trhu od roku 2005 nevyskytuje (převzetí bylo dokončeno v roce 2004). Předtím však People Soft stihl ještě převzít firmu J. D. Edwards. Jednalo se o nepřátelské převzetí, které bylo nejenom kritizování, ale i antimonopolním úřadem USA, který ho však neshledal závadným (Švanda, 2010). Kritika se týkala především toho, že Oracle nutil zákazníky, aby nakoupený software provozovali na platformě Oracle. Uklidnění situace možná napomohla i studie z roku 2003, která hodnotila platformu Oracle pro daný segment zákazníků jako druhou nejlepší. Jedničkou tenkrát byla firma Mapics. Trojkou na trhu a zároveň nejdynamičtěji rostoucí firmou je Microsoft. Jedním z důvodů růstu je i to, že firma poskytuje cloudové řešení. Nicméně i SAP uvažuje o nákupu firmy, pomocí které by cloud zajišťoval (Novinky.cz, 2011), a proto teprve budoucí vývoj ukáže, zda cloudové řešení bylo skutečně tím důvodem rychlého růstu. Co se týče dalších firem, jejich podíl na trhu je mnohem nižší a tyto firmy spíše stagnují. Za rok 2006 měla firma Infor bleskový vzestup (i díky koupě firmy Mapics) a na chvíli předehnala i Sage Group ve 12

18 svých tržbách. Za tím stojí především orientace na SOA Service oriented architecture a zahrnutí Geac či SSA Global do svého portfolia (Sodomka, 2006). Od roku 2008 však příjmy Infor i Sage group ustavičně klesají. Z tabulky dále vyplývá, že podíl velkých firem na světovém trhu stále roste proti malým hráčům s podnikovými informačními systémy. Je to způsobeno několika faktory velké firmy kupují malé a zahrnují je do svého portfolia. Ověřené velké firmy málokdy krachují, jsou celosvětové, jejich produkty vícejazyčné, a tedy se snadno dají použít ve všech koutech světa globalizační efekt. V předpovědi růstu firem na další roky se předpokládá, že SAP si nadále udrží svoji vedoucí pozici následovanou Oraclem. Na třetí pozici se v posledních dvou letech umístil Microsoft, který předehnal Infor i Sage. Lze očekávat, že i on svoji pozici nezmění a zůstane trojkou na trhu. (jrliem, 2011) I následující graf se zabývá předpovědí vývoje trhu, i když tento více segmentuje Licence Údržba Služby Celkem Realita Licence - korekce celkem - korekce Graf 2 - Vývoj světového trhu a jeho predikace Zdroj: (Maguire, 2006), (Howlett, 2011) Graf zobrazuje několik ukazatelů (segmentů) naráz. Jde o data pro licence, údržbu, služby spojené s ERP a celkem jsou sebrána ze dvou predikací, a to z roku 2004 a Je vidět, že v porovnání se 13

19 skutečným vývojem (alespoň tam, kde to lze posoudit) je realita je daleko optimističtější, než byla předpověď. Skok mezi lety 2010 a 2011 je způsoben tím, že byly vydaná nová předpověď, která navazuje na realitu z roku Od roku 2010 byla v původní předpovědi zahrnuta i poměrně zanedbatelná položka subscription (možno přeložit jako předplatné, poplatek), která vyrovnává pokles licencí proto u licencí je v grafu hnědá linie s názvem licence korekce. Jedná se dle všeho o cloudová řešení, kde se platí pravidelný poplatek. Pro představu byla zahrnuta v licence korekce. Celkem korekce označuje graf celkem poupravený o tuto položku Největší firmy světového trhu SAP SAP je již po mnoho let světovou jedničkou mezi podnikovými informačními systémy. Tak je i vnímán l aickou veřejností, která často dělí IT řešení na ty, které nesou tuto značku a "ty ostatní". (Sodomka, a další, 2010) SAP byl jako firma založen v roce 1972 pěti zaměstnanci firmy IBM a jeho zkratka v překladu znamená Systémová analýza a vývoj programů. Vizí firmy bylo Standardní aplikace pro zpracovávání dat v reálném čase je vyrobena. Jejich prvním zákazníkem byla německá firma Imperial Chemical Industries z Östringenu. Na konci roku firma dosáhla počtu devíti zaměstnanců a vydělala DM. Během pouhých dvou let existence získal SAP celkem 40 zákazníků. V roce 1976 měl již 25 zaměstnanců a roční zisky vystoupaly na 3,81M DM. O rok později se firmě podařilo získat první zákazníky v zahraničí. Na konci první dekády své existence SAP dosáhl vysoké stability svého systému, přestěhoval své ústředí do Walldorfu a poprvé se objevil na IT trade show Systems v Mnichově. (SAP) Firma SAP je největším distributorem informačních systému ve světovém měřítku. Její produkty jsou zaměřeny spíše na střední a hlavně na velké firmy. Systémy jsou komplexní a pokrývají veškerá odvětví podnikání. Jejich velkou nevýhodou je však i vyšší cena. Další, ale spíše skrytou, nevýhodou je, že k práci se systémy SAP je potřeba vyšší odborná znalost databází a systémů celkově. SAP má přes zákazníků ve více než 50 zemích světa (SAP). V současné době SAP mírně ztrácí pozici na trhu, ale stále si drží velký náskok před ostatními. SAP jako systém je velmi rozsáhlý a je nazýván i přes jeho oblíbenost dinosaurem. V systému je mnoho věcí, které by se daly nazvat zastaralými. K jeho programování a spravování je potřeba zkušený programátor. I například jednoduché založení druhu zboží do systému je záležitost několik minut dlouhá. Když založíme položku, následně musíme přidat i sloupeček, ve kterém je jednotka, v jaké je položka v předchozím sloupečku 14

20 Obrázek 1 - prodejní doklad v SAPU Zdroj: (NN) Oracle Firma, která známá především svým databázovým systémem, se v ziscích za informační systémy umístila na druhém místě. Částečně je to díky tomu, že v roce 2004 převzala firmu People soft, která byla na druhém místě žebříčku. Oracle byl založen v roce Jeho hlavním produktem je databázový systém, se kterým začínal pronikat na trh. Aby podpořil využívání Oracle databases, tak začal o 10 let později tedy v roce 1987 vyvíjet aplikace, které běží nad databází Oracle. V roce 1990 představil Oracle Application Release 8. V současné době Oracle nabízí portfolio veškerých podnikových informačních systémů formou modulů k jednotnému řídícímu centru. Vyhověl potřebám svých zákazníků, a tak je možné Jednotlivé moduly dokupovat postupně a není nutné kupovat i část systému, kterou firma nevyužije. Microsoft (Dynamics AX a Navision či Dynamics NAV) Microsoft je celosvětově známá firma, které proslula spíše díky svým operačním systémům a kancelářským balíkům Office. K ERP systémům se Microsoft dostal pomocí odkoupení firmy Navision A/S v polovině roku

21 Firma Microsoft byla založena v roce 1975 Paulem Allenem a Billem Gatesem. Firma se prvně zabývala interpretem pro počítač Altair, následně vydala v roce 1980 vlastní linuxový systém. Svoji slávu si však dobyla až se systémem MS-DOS v roce 1981, který byl uveden na trh ve spolupráci s firmou IBM. Od roku 1985 firma vydávala svůj proslulý systém Windows (verze 1.0), který byl grafickou nadstavbou MS-DOSu (poslední verze, která běžela nad jádrem MS-DOS, byla verze Windows ME). V roce 2002 odkoupila firma Microsoft právě firmu Navision A/S a od této doby se zabývá také vývojem ERP systémů (Redakce živě.cz, 2002). Pozornost na sebe na tomto poli výrazně přitáhl Microsoft v roce 2005, kdy se firma NOWACO 3 rozhodla uspořádat výběrové řízení na nový informační systém. Důvodem bylo hlavně to, že pro starý systém byla ukončena podpora. Ve výběrovém řízení vyhrála firma Microsoft se svojí připravovanou aplikací Microsoft Dynamics AX. NOWACO požadovalo životnost alespoň 10 let, snadné ovládání, snadný přechod na nový systém a celkově mělo poměrně vysoké nároky. Koncem roku 2006 a začátkem roku 2007 byla provedena postupná implementace systému a pilotní zátěžový test. Od byl systém v ostrém provozu a do konce roku naimplementován i na Slovensko a do Maďarska. Systém splnil požadavky zadavatele a Microsoft si tak udělal velkou reklamu na poli podnikových informačních systémů (Faina, zimní semestr 2010/2011). Mezi jeho přednosti patří především uživatelsky přátelské prostředí, které je ovládáno intuitivně, a celý systém GUI (Graphical User Interface, grafické uživatelské rozhraní) těží ze známého grafického prostředí Microsoft Office. V neposlední řadě Microsoft Dynamics AX začíná těžit z cloudcomputingu, kterým nabízí firmám efektivní řešení. 3 Firma se zabývá výrobou a prodejem mražených produktů. Jedná se o firmu spadající do kategorie nadnárodní koncerny a tedy kategorie největších firem. 16

22 Obrázek 2 - prodejní doklad v Microsoft Dynamics AX Zdroj: (Griffith, 2010) 3.2 Český trh Český trh oproti světovému využívá spíše služeb českých firem. V České republice začal rozvoj informačních systémů po roce 1990 velmi pozvolna. Na trh začaly pronikat velké zahraniční informační systémy, které si však většina českých firem nemohla dovolit. Důvodů bylo několik. Prvním z nich byla cena systémů a cena hardware celkově. Právě začínající firmy neměly dostatek kapitálu. Systémy si tedy pořizovaly spíše velké koncerny například Chemopetrol. Druhým důvodem byla nedostatečná osvěta a zkušenost práce s IT technologiemi. České firmy, které se orientovaly na vývoj informačních systémů, vznikaly postupně v první polovině 90. let, nicméně v současné době právě těmto firmám patří přibližně 2/3 českého trhu s podnikovými informačními systémy v segmentu malých a středních firem (viz Graf 3 - podíl ERP systémů na trhu malých firem za rok 2010 Zdroj: V současné době sice trh s ERP systémy roste nejpomaleji za posledních 5 let, ale přesto roste. Růst trhu se v roce 2010 odhadoval na necelá 4 % (Sodomka, a další, 2011). V roce 2012 statistický úřad zveřejnil data, která ukazují, že penetrace trhu ERP systémů je daleko menší, než se čekalo. Přesněji pouhých 25,2 % sledovaných podniků využívá nějaký ERP systém. U středně velkých podniků je to číslo o něco vyšší 50,2 %. U velkých podniků je podíl 79,6 % (viz Tabulka 2 - Podniky používající ERP 17

23 (% z celkového počtu podniků)). Z tabulky je i zřejmé, že největší rezervy z hlediska používání informačních systémů mají malé firmy, a proto se poslední část práce zaměřuje právě na ně. Tabulka 2 - Podniky používající ERP (% z celkového počtu podniků) Zdroj: Vlastní zpracování podle (Český statistický úřad, 2008), (Český statistický úřad, 2009), (Český statický úřad, 2010), (Český statistický úřad, 2010), (Český statistický úřad, 2011) Velikost podniku zaměstnanců ,7 8,2 13,2 17, zaměstnanců 33,5 29,6 30,2 44,6 50,3 250 a více zaměstnanců 56,5 58,0 59,7 72,7 79,6 Podniky celkem (10+) ,4 13,9 20,7 25,2 Pozn.: Údaje jsou vždy k lednu daného roku Následující grafy naznačují, jak si v jednotlivých segmentech rozdělují trh mezi sebou firmy. Údaje jsou za rok Podíl na trhu rok ,9 21 2,5 5,5 3,5 31,5 11,1 Helios Altus K2 ERP třídy BYZNYS Orsoft ABRA ostatní Graf 3 - podíl ERP systémů na trhu malých firem za rok 2010 Zdroj: (Sodomka, a další, 2011) Vedoucí firmou je firma Helios, která obsluhuje téměř třetinu trhu. Se čtvrtinovým podílem trhu následuje ABRA a pouze zhruba s desetinovým Altus. Z grafu je zřejmé, že sklutečně se v segmentu malých firem neprosazují tolik velké firmy typu SAP a Oracle. 18

24 Podíl na trhu 2010, střední firmy 37,1 24,1 Helios Altus ABRA 10,3 2,8 Byznys ERP Orsoft Microsoft 10,4 5,7 9,5 ostatní Graf 4 - podíl ERP systémů na trhu středních firem za rok 2010 Zdroj: (Sodomka, a další, 2011) Vedoucí firmou v segmentu ERP pro střední firmy je opět Helios, ale jeho pozice není tak silná jako u malých firem má pouze zhruba čtvrtinu trhu. Zajímavý je posun firmy Microsoft, která se dostala na druhou pozici. Velkou část trhu v součtu mají i firmy, které se se svým malým podílem zařadily do skupiny ostatní. Z toho lze usuzovat, že trh IS pro střední firmy je více roztříštěný než v segmentu malých firem a že zde nalezne uplatnění i značná část lokálních IT firem. 19

25 Podíl na trhu 2010, velké firmy 22,3 30 Helios SAP ABRA 3,6 Byznys ERP Orsoft 11,1 Microsoft 3,5 3,9 9 16,6 Infor ostatní Graf 5 - ERP systémů na trhu velkých firem za rok 2010 Zdroj: (Sodomka, a další, 2011) I v segmentu velkých firem si svoji první pozici udržel Helios, ale téměř pětinový podíl má na druhém místě firma SAP. Z větších firem, které operují na světovém trhu, se v tomto segmentu kromě Microsoftu objevuje také Infor. Následující graf shrnuje celková data za poslední roky a potvrzuje vedoucí pozici Heliosu, i když jeho podíl v posledních letech spíše stagnuje Helios Altrus Orsoft ABRA Ostatní Graf 6 - promítnutí dat do jednotného grafu Zdroje: (Sodomka, 2004), (Sodomka, 2008), (Sodomka, 2009), (Sodomka, 2010), (Sodomka, a další, 2011) 20

26 3.2.2 Největší firmy českého trhu a jejich produkty Výběr firem byl podřízen tomu, že se práce zaměřuje zejména na malé firmy, kde jsou největší rezervy. V této části budou také stručně představeny produkty těchto firem. Helios Firma působí na českém trhu od roku 1993 (na slovenském trhu od roku 1991) a nabízí řešení pro všechny velikosti firem. Její systémy jsou označovány barvami podle implementovaných modulů a určení pro firmy. Balíček RED je určen pro nejmenší firmy a jeho cena se odvíjí od obratu firmy. Firma, která má obrat (nejspíše roční, není blíže uvedeno) do 200 tis. Kč může tento balíček dokonce využívat zdarma. Balíček je kompletní obsahuje podporu účetnictví, prodej, knihu jízd, mzdy a maloobchodní pokladnu. Pro využívání bez limitu obratu stojí Kč bez DPH. Jsou zde i verze, které jsou levnější a bez limitu, ale jsou ochuzené o moduly účetnictví nebo naopak o mzdy. Balíček je na první pohled levný, ale obsahuje kompletní řešení včetně modulů, které firma ani nevyužije. Druhý balíček je určen pro střední firmy a nese označení Helios Orange. Ale s velkou oblibou je využíván i malými firmami(viz předchozí grafy). Uživatel kupuje jádro systému a následně moduly, které se týkají jeho podnikání. Cena se pohybuje podle výběru modulů. 21

27 Obrázek 3 Moduly Helios orange Zdroj: (Helios) Posledním balíčkem jsou systémy s označením Helios Green, které jsou určeny pro velké firmy. Tento systém obsahuje veškeré moduly pro vedení větší společnosti, která bývá v provozu 24 hodin každý den. Systém je především zaměřen na okamžité (on-line) vyhodnocování výroby, komunikaci s partnery, zákazníky a dodavateli. Firma prohlašuje, že tento systém je velmi flexibilní a dokáže pokrýt jakékoliv odvětví podnikání. Helios má mezi svými zákazníky dobré jméno a zde uvedu pár firem, kterého využívají: RED ZOO Dvůr Králové a.s., GALEX a.s., CRYSTALIX s.r.o., Lázně Velichovky a.s. Orange Bohemia Cargo s.r.o., Technické služby Hradec Králové, Husky CZ s.r.o., CSS Consulting s.r.o. Green Asko, Albi, TV Prima, VEOLIA voda, DP Ostrava, Správa pražského hradu, Strojírny Poldi 22

28 Abra Firma byla založena v polovině roku 1991 jako sdružení AKTIS. Během jednoho roku se společnosti podařilo získat velké množství klientů díky svému produktu ABR plus. V roce 1993 firma začala pracovat na nové řadě ABRA ABRA Gold, které začala prodávat na konci následujícího roku. Během roku 1995 svůj produkt vylepšovala a přidala do něj nové moduly (Majetek, Doprava a Plánování výroby). Od roku 1996 se podařilo firmě jako první ve střední Evropě získat certifikát ISO 9001 a ve stejném roce jí byla udělena značka Czech made. Ještě v témže roce přidala firma do ABBRA gold moduly Mzdy, personalistika a řízení výroby. Od roku 1998 se začala vyvíjet ABRA G3, která byla jako první software řad ABRA Gx (1-4) uvedena na trh o dva roky později. V Roce 2006 se firma AKTIS přejmenovala na dodnes používaný název ABRA Software a.s. V současné době má firma 85 zaměstnanců a více než třinácti tisíci zákazníky. Stejně jako celé odvětví, i přes krizi, příjmy firmy stoupaly a svůj hospodářský výsledek dokonce více jak 7x zvětšila. Firma Abra má celkem čtyři velikostní řešení. Jejich okruhy jsou nazývány G1 až G4. G1 je určen pro živnostníky a neziskové organizace. Základní modul stojí pouhých 1990 Kč od 1 do 5 uživatelů. Další uživatelé jsou zpoplatněni částkou 9990 Kč za osobu, což je na ERP poměrně levné. Dále lze k systému dokoupit jednotlivé moduly. Obdobně je to i pro G2, který je doporučen malým firmám. Na rozdíl od Heliosu nespoléhá Abra na RED verzi zdarma do určitého, ale na 90 denní zkušební verzi a nízkou cenu základní verze. Základní verze přičemž obsahuje účetnictví, pokladnu, bankovnictví, nákup, prodej, majetek a knihu jízd. G2 má však omezení na maximum 5 uživatelů na systém napojených on-line. Cena jedné licence je 4990 Kč. G3 a G4 nemají on-line ceníky a cena se určuje na míru při osobní konzultaci. G4 je založen na platformě Oracle. Altus Vario Poslední velkou českou firmou je Altus software s.r.o. Firma byla založena v roce 1995 a její zakázkové systémy byly založeny na platformách Microsoft Office a Lotus Notes. V tom samém roce byla firma oceněna členstvím v programu Lotus Business partner ČR. V roce 1996 vydala druhou verzi svého ekonomického systému, která jako první v České republice nabízela malým firmám systém, který si samy mohly upravovat. O dva roky později tento systém ještě vylepšila tím, že se jednalo o první český systém, který bylo možné doplňovat i o zásuvné moduly. Plnohodnotným podnikovým systémem se stal však až v roce 1999, kdy byl doplněn poslední základní modul mzdy. Od roku 2004 jsou systémy firmy certifikovány normou ISO Altus Vario nabízí ve svém portfoliu kompletní služby pro různě velké podniky z většiny odvětví. Největší využití najde však ve středních a malých podnicích. Pro živnostníky má formu i řešení zdarma, ale toto řešení je omezeno 100 doklady za rok v jedné kategorii. Cena jedné licence za 23

29 kompletní základní balíček se pohybuje v rozmezí od 5 do 25 tisíc. Rozhoduje počet dokladů za rok. Systém má mnoho různých doplňků a velmi snadno se upravuje podle požadavků zákazníka. Pokud zákazník potřebuje oproti standardu hlídat například hygienické normy, může být systém doplněn o tento speciální doplněk. Nejznámějším zákazníkem Altus je vydavatelství Stratosféra. 24

30 4 Test produktů tří českých největších firem Z předchozí kapitoly vyplývá, že nejmenší penetraci trhu mají systémy na trhu malých firem. Proto v této kapitole budou testovány produkty tří největších firem na českém trhu v tomto segmentu, a to z pohledu malé firmy. Testování probíhalo na demoverzích firem. Byly vytvořeny dvě modelové situace dvě malé firmy, které poptávají informační systém a dosud žádný neměly. První firma pro správu faktur využívala služeb externí účetní firmy. Za rok se tato firma rozrostla a má čtyři zaměstnance, včetně majitele. Zaměstnanec, který má na starost agendu zákazníků, ovládá i účetnictví. Firma se tedy rozhodla o pořízení systému z důvodů ušetření nákladů na provoz. Druhá firma je živnostník, který se zabývá objednáváním zboží ze zahraničí a následným prodejem v České republice. Jde o zboží, které není běžně k dostání na českém trhu. Vše si dosud dělal sám. S růstem firmy ale narostla agenda a přestal situaci zvládat. Sám se chce i nadále věnovat převážně obchodování, a proto přijal pět nových zaměstnanců. Informační systém si chce pořídit z důvodu, že chce mít jasný přehled o objednávkách a kontaktech. Pro testování produktů byla nejdříve stanovena kritéria. Kritéria vycházela z předpokládaných požadavků na IS ze strany malé firmy, kdy uživatel nebude odborníkem na IS. Kritéria byla rozdělena do dvou skupin: primární, která se váží k funkčnosti IS, sekundární, která se váží zejména k usnadnění práce s IS. Do první skupiny kritérií byla vybrána tato kritéria: nabízené moduly v základní sestavě, možnost rozšíření pomocí dalších modulů, aktualizace dle platné legislativy. Do druhé skupiny byla vybrána následující kritéria: intuitivnost ovládání, přehlednost menu, omezení licencí, cena, zákaznická podpora ze strany prodejce, možnost zaškolení, komunikace s firmou, další služby. Pro testování byly zvoleny srovnatelné produkty: ABRA G1, která je především určena pro živnostníky a neziskové organizace s daňovou evidencí, Helios red, který je určen především živnostníkům, 25

31 malým a středním firmám a Altus Vario, který je doporučen zejména pro střední firmy, ale je vhodný i pro firmy malé. Všechny tři produkty mají své demoverze, které jsou naplněny firemními testovacími daty. Pro hodnocení pak byly zkoumány jednak informace dostupné k jednotlivým produktům (zejména ze stránek firem), jednak práce právě s demoverzemi. Test byl proveden na sestavě CPU AMD Phenom II X4 955 Black Edition (3,6GHz), RAM Kingston HyperX Genesis Grey 2x4GB DDR MHz. Nejdříve bude slovně ohodnocen každý produkt samostatně, poté budou jednotlivá kritéria obodována na stupnici 0 až 10 bodů. Nakonec bude jednotlivým kritériím přidělena váha (pomocí metody párového srovnávání (Fotr, a další, 2006)) a body budou touto vahou upraveny. Výsledek bude zachycený v tabulce. ABRA G1 (Abra) Základní jádro systému tvoří moduly Správa financí a majetku (Daňová evidence, DPH, Intrastat, Cizí měny, Kniha jízd, Banka, Homebanking, Pokladna, Majetek), Vztahy se zákazníky (Adresář), Nákup a prodej (Prodej, Nákup) a Nástroje přizpůsobení (Dokumenty, Návrhář tiskových sestav, Sledování změn, Převody dat mezi pobočkami, Exporty a importy). Rozšiřující moduly jsou Řízení firmy (např. BI, Mzdy a personalistika), Výroba a sklad (např. SCM, Kompletace, Údržba), Nákup a prodej (např. e-shop, Pokladní terminál, Servis), Projekty a CRM (např. CRM, Call-centrum, Projektová dokumentace), Vztahy se zákazníky (Pošta). Výhodou takto modulově nastaveného produktu je, že si zákazník zakoupí pouze to, co skutečně potřebuje. Důležitým kritériem bude ale cena rozšiřujících modulů. Moduly základního jádra systému jsou nastaveny spíše pro živnostníka (neobsahují např. mzdy a personalistiku), přesto by bylo vhodné do základního jádra přidat alespoň Poštu, kterou živnostník využije také. Prodejce zaručuje automatickou aktualizaci systému, která by měla zaručit soulad s platnou legislativou. Menu je podobné systému SAP (viz. Obrázek 4 - ABRA G1 - Menu). Jedná se o stromovitě rozklikávací menu, kdy každá položka má své submenu (viz Obrázek 5). 26

32 Obrázek 4 - ABRA G1 - Menu Obrázek 5 - ABRA G1 submenu 27

33 Celkově působí menu spíše nepřehledně a nenapomáhá intuitivnímu ovládání. Při testování byly vyhledávány parametry konkrétních objednávek a faktur a v případě IS ABRA jejich zjišťování trvalo poměrně dlouho (viz Obrázek 6, Obrázek 7 a Obrázek 8). detaily objednávky jsou poměrně strohé. Obrázek 6 - ABRA G1 - objednávka 1. část Obrázek 7 - ABRA G1 - objednávka 2. část Obrázek 8 - ABRA G1 - detail objednávky Pokud jde o kritérium licence a ceny, pak ABRA G1 nemá žádnou neplacenou licenci. Cena je sice velmi nízká (do 10 tisíc Kč za licenci bez dalších omezení), ale nedává možnost dlouhodobě produkt odzkoušet. Zákaznická podpora zahrnuje bezplatnou ovou, faxovou a telefonickou tzv. HOT line ( horkou linku ), kde je poskytována pomoc zákazníkům. Nutno říct, že linka funguje pouze v době 8 18 hodin v pracovní dny. Dále je možné využít poradenství prostřednictvím vzdáleného přístupu či si vyžádat příjezd konzultanta, nicméně jde o zpoplatněné služby. Uživatelská školení nabízí firma zdarma a probíhají buď formou e-learningového školení či formou semináře na pobočkách v některých vybraných městech několikrát do roka. Z dalších služeb nabízí firma implementaci systému, dodávku dalšího hardwaru či softwaru a pomoc při čerpání dotací. Všechny služby jsou za poplatek. V komunikaci při testování nebyla firma příliš vstřícná sdělovat informace a odkazovala na své webové stránky či stránky firem implementujících systém. Helios red (helios) Helios red je se rovněž skládá z několika modulů, ale na rozdíl od ABRA3 má v jádru prakticky všechny moduly, i když na základní úrovni. Jde o Účetnictví, Daňovou evidenci, Bankovní operace, Zápočty a 28

34 penalizace, Mzdy a personalistiku, Majetek, Fakturaci, Sklady, Nákup a prodej, Zakázky a o modul Obchodní partneři (CRM). Lze tedy říci, že systém obsahuje všechny moduly pokrývající základní standardní procesy v malé či střední firmě. Systém lze rozšiřovat některými přídavnými moduly, například Maloobchodní pokladna, a nadstandardními funkcemi v základních modulech. Například u modulu Nákup a prodej jsou nabízeny nadstandardní funkce Automatické objednávky a Kompletace výrobků. Pokud jde o úpravy programů z hlediska aktuálnosti vzhledem k legislativě, nabízí je firma zdarma. Helios red vsadil na barevné, možná až příliš, menu (viz Obrázek 9). I zde je malé submenu, které odkazuje na vlastní agendu (viz Obrázek 10). Je přehledné, jasné a intuitivní. 29

35 Obrázek 9 - Helios - Menu 30

36 Obrázek 10 - Helios - minimenu Helios red umožňuje rychlý náhled na jednotlivá data bez nutnosti rozkliku (viz Obrázek 11 a Obrázek 12). Například detaily objednávky jsou psané hned po straně po označení objednávky. Je to vhodné zejména pro rychlý přehled a hledání detailů v dokumentu. Obrázek 11 - Helios objednávky 31

37 Obrázek 12 - Helios - detail faktury (bez nutnosti rozkliknutí) Helios red má jednoduchou verzi Start, kterou nabízí zdarma pro firmy s maximálním ročním obratem 200 tisíc Kč. Tato hodnota je relativně malá, a tak je verze určena živnostníkům, kteří podnikání mají spíše jako doplňkovou činnost. Modul Fakturace je rovněž volně stáhnutelný, ale bez registrace uživatele se neupravuje podle legislativních změn. Dále je zdarma nabízena plná verze, s časovým omezením na 30 dnů. Je určena k tomu, aby si firma na svých datech vyzkoušela IS. Jinak má firma velmi dobře zpracované veřejně přístupné ceníky svých produktů a služeb. Vedle standardně naceněných modulů nabízí firma také tzv. výhodné balíčky, kde se jedná vždy o kombinaci modulů a cena je určena dle obratu firmy - například Helios red komplet (s osmi základními moduly) při obratu do 1 mil. Kč stojí Kč, bez obratového limitu pak Kč. Pokud jde o zákaznickou podporu, tak tu nabízí firma v pracovní dny mezi 8 a 16 hodinou, přičemž musí jít o jednoduché standardní dotazy, kdy reakce na problém nepřesáhne 10 minut. Systémová 32

38 podpora je zdarma po dobu šesti měsíců, následně je účtován poplatek. Dále firma nabízí celou řadu dalších zpoplatněných služeb, jakými jsou například převod dat, nabídka doplňkového software, konzultace v místě firmy. Zaškolení uživatelů se děje formou placených školení. Podobně jako v předchozím případě nebyla firma příliš ochotná v poskytování dalších informací. Altus Vario (Altus Vario) Altrus Vario obsahuje základní klasické moduly, jakými jsou Banka, Evidence majetku, Manager, Mzdy, Sklad, Pokladna, Účetnictví a další. Rozšiřování modulů se děje pomocí tzv. Add-Inns (doplňků) nebo firma naprogramuje vlastní moduly pro konkrétní firmu. Systém je ze všech tří systémů nejotevřenější úpravám a přizpůsobování požadavkům firem. IS také spolupracuje s programy MS Office. Pokud jde o aktualizace vzhledem k legislativě, uživatelé je mají k dispozici zdarma. Menu je u systému poměrně strohé, ale značně přehledné (viz Obr. 8). Obrázek 13 -Altus Vario - Menu V menu bylo možné se rychle orientovat a vynikající byla také rychlost přístupu k datům. Data vyskakují v nových oknech, jsou podrobná (viz Obrázek 14 a Obrázek 15 a Obrázek 16). Na druhou stranu pro uživatele mohou být až příliš podrobná a mohou znesnadňovat orientaci. 33

39 Obrázek 14 - Altus Vario - detail objednávky Obrázek 15 - Altus Vario - detail faktury 34

40 Obrázek 16 - Altus Vario - položky faktury Altus Vario nabízí svůj produkt zdarma do 100 kusů od každého typu zpracovávaných dokladů za účetní období, cena za celý základní IS se odvozuje od počtu dokladů. Cena za jednu licenci je od Kč do Kč (podle počtu dokumentů). Dále firma nabízí tzv. plovoucí licence. To znamená, že jednotlivé moduly mohou být používány několika uživateli na počítačích v síti, přičemž záleží na počtu zakoupených licencí. Z hlediska dalších služeb jde především o možnost přizpůsobení programu, které je za poplatek. Firma poskytuje zdarma zákaznický servis v pracovní dny a zaškoluje uživatele. Při komunikaci byla tato firma nejvstřícnější a ochotně poskytla další informace. 35

41 Tabulka 3 - Výsledky testování, prosté body Zdroj: Autor Kritérium hodnocení ABRA G1 Helios red Altus Vario nabízené moduly v základní sestavě možnost rozšíření pomocí dalších modulů aktualizace dle platné legislativy intuitivnost ovládání přehlednost menu omezení licencí, cena zákaznická podpora ze strany prodejce možnost zaškolení komunikace s firmou další služby Tabulka 4 - Výsledky testování, vážené body Zdroj: Autor Kritérium hodnocení váha 4 ABRA G1 Helios red Altus Vario nabízené moduly v základní 8 sestavě možnost rozšíření pomocí dalších 7 modulů aktualizace dle platné legislativy intuitivnost ovládání přehlednost menu omezení licencí, cena zákaznická podpora ze strany 2 prodejce komunikace s firmou zaškolení další služby celkem Vyhodnocení Z porovnání všech firem vyšel nejlépe systém Altus Vario, který získal body především díky své variabilitě. Na druhou stranu je možné, že pro uživatele bez předchozích zkušeností bude systém náročný. Další v pořadí je systém ABRA G1 a na posledním místě se umístil systém Helios red. Systém ABRA B1 je vhodný pro firmy, které s ERP začínají. Výhodou je, že má jednoduše a přehledně vymezené moduly, nastavené podle standardních procesů ve firmě. Systém Helios red je sice 4 váha byla určena pomocí párového srovnávání viz příloha 36

42 uživatelsky poměrně přívětivý, nicméně zákaznická podpora ze strany firmy je značně zpoplatněna, čímž konečná cena pro uživatele může narůst. 37

43 5 Závěr Cílem práce byla analýza českého trhu informačních podnikových systémů, a to především z pohledu malé firmy a dále pak zejména porovnání tří vybraných standardně na trhu nabízených informačních systémů z hlediska využití v malé firmě. V práci byly nejdříve vymezeny základní pojmy vážící se k problematice informačních systémů a podnikových informačních systémů, byly vysvětleny základní typy zejména z hlediska jejich funkcí. V další části se práce zaměřila na světový a český trh s těmito systémy. Ze zjištěných dat bylo zřejmé, že světový trh má i přes hospodářskou krizi stále rostoucí trend. Trhu dominuje několik velkých firem, kde především je to jednička na trhu firma SAP, následovaní firmou Oracle a poměrně rychle rostoucí firmou (na tomto trhu) Microsoft. Růst těchto firem byl také podpořen fúzemi a akvizicemi, které na tomto trhu stále probíhají. Tento způsob také umožňuje firmám vstupovat do oblasti, kterou se dříve nezabývaly (např. Microsoft a trh podnikových informačních systémů). Český trh také roste, ale pomaleji. Na rozdíl od světového trhu tu v oblasti podnikových informačních systémů dominují domácí firmy. Jedním z důvodů může být i vysoká cena systémů firem, jako je SAP. Podle zjištěni statistického úřadu vybavení firem podnikovými informačními systémy sice roste, ale nestejnoměrně co se týče jednotlivých segmentů firem podle velikosti. Nejmenší podíl firem s informačními systémy je v segmentu malých firem, kde tento systém má pouze 17, 8 % firem (viz Tabulka 2 - Podniky používající ERP (% z celkového počtu podniků)). Je tedy zřejmé, že největší rezervy z hlediska penetrace informačními systémy jsou v segmentu malých firem, a proto je poslední kapitola zaměřena na testování tří standardně nabízených informačních systémů tří největších firem na českém trhu (v segmentu malých firem) z hlediska jejich vhodnosti pro malou firmu. Při testování byla stanovena kritéria, která by mohla odpovídat požadavkům malé firmy zejména na nabídku modulů a možnost přizpůsobení, jednoduchost ovládání, přehlednost a další kritéria, v neposlední řadě důležitá je i cena. Nejlépe z hodnocení vyšel systém Altus vario, zejména díky své variabilitě a možnosti přizpůsobení. Náměty pro další řešení by se mohly skrývat právě v segmentu malých firem, kdy by mohly být provedeny jednak výzkumy skutečných potřeb těchto firem, jednak výzkum důvodů, proč tyto firmy nepoužívají informační systémy v takovém rozsahu a zda je tím možným důvodem skutečně cena. Také by se mohlo rozšířit testování produktů vhodných pro malé firmy na produkty od více firem (segment malých firem by mohl oslovit i například Microsoft se svým Microsoft Dynamics). 38

44 Terminologický slovník Termín Zkratka Definice Enterprise Resource Planning ERP "Informační systém kategorie Enterprise Resource Planning definujeme jako účinný nástroj, který je schopen pokrýt plánování a řízení všech klíčových interních podnikových procesů (zdrojů a jejich transformace na výstupy), a to na všech úrovních od strategické až po operativní. K těmto klíčovým procesům patří: výroba, logistika, personalistika a ekonomika." (Sodomka, 2004) informační a komunikační technologie Up-to-date Informační systém Product Lifecycle Management ICT PLM "ICT (z anglického Information and Communication Technologies), taktéž IKT, je označení pro informační a komunikační technologie." (Hawiger, a další, 2011) Vždy aktualizovaný. Aktualizovaný na poslední verzi systému. Vícero verzí, jedná se ale v podstatě o hardware, software, který má za cíl (proto systém), uchovávat, zpracovávat, poskytovat informace uživatelům, dle schématu, podle kterého byl navržen. "PLM je zkratkou anglického termínu Product Lifecycle Management, který značí proces řízení kompletního životního cyklu produktu, a to od jeho prvotního konceptu, přes detailní návrh, výrobu a poprodejní servis až po jeho likvidaci." (Homola, 2011) Business Intelligence BI "... souhrnný pojem pro procesy, technologie a nástroje potřebné k přetvoření dat do informací, informací do znalostí a znalostí do plánů, které umožní provést akce podporující splnění primárních cílů organizace." (Hroch, a další, 2007) Supply Chain Management SCM strategické plánování, plánování, predikování, plánování doplnění zásob, doprava a logistika, řízení skladu, řízení událostí, a webový rozvrh. (Infor, 2012) Warehouse Management WM Jedná se o řízení skladu, nasklaďnování, vysklaďnování výrobků a jejich distribuci. Product Data Management PDM "PDM dovoluje výrobním podnikům řídit, komunikovat, sdílet a synchronizovat informace o produktech během jejich celého životního cyklu." (Holy Roman Consulting, 2004) Cloud (computing) Jedná se o zapůjčení softwarových a/nebo hardwarových prostředků. Více viz. PaaS, SaaS, outsourcing. Software as a Service (software jako služba) SaaS Pronajímání softwarových prostředků, především pomocí sítě internet. Open-source Jedná se o volně šiřitelné programy (šířené pod GNU licencí). Employee Relationship ERM Systémy pro řízení vztahu se zaměstnanci. Reálná 39

45 Management Supplier Relationship Management Systém veřejné správy All-in-one ERP Platform as a service (platforma jako služba) Údržba (maintaince) Služby (services) Softwarová licence Obrat (revenue) Jádro systému Outsoucing SRM PaaS podoba těchto systémů je v podstatě integrovaným HR 5 systémem, rozdílem je pouze pojmenování. (Houser, 2007) Zabezpečuje řízení vztahů s dodavateli, které představuje analogii přístupu aplikovaného v řízení vztahu se zákazníky (Basl, a další, 2007) Jedná se o systémy spravované ministerstvy, státními institucemi, kraji či obcemi. All-in-one ERP systémy představují řešení, která jsou schopna pokrýt všechny klíčové podnikové procesy v oblasti ekonomiky, logistiky, výroby a personalistiky v rámci jednoho implementačního projektu. (Sodomka, a další, 2008) Jde o zapůjčení prostředků na vývoj software na určitý systém. zahrnuje údržbu softwarového i hardwarového vybavení informačního systému. Jde o doprovodné poinstalační služby, především o podporu při upgradu systému, opravu poškozeného systému, telefonickou podpou. Služby bývají zpoplatněny. je v informatice právní nástroj, který umožňuje používat nebo redistribuovat software, který je chráněn zákonem. V České republice se jedná o Autorský zákon. (Wikipedia) Licencí je několik druhů. Celková hodnota výstupu z hospodářské činnosti uskutečněné během určitého časového období, obvykle měřená celkovými ročními tržbami po odečtení vráceného zboží. (Scholleová, 2008) Jedná se o základ systému, na který se přidávají ostatní moduly systému. Jedná se o využívání zdrojů mimo firmu. 5 Human resources, řízení lidských zdrojů 40

46 Seznam literatury Abra. Abra software. Abra Software. [Online] [Citace: 7. květen 2012.] Altus Vario. Altus Vario - ekonomický software kategorie ERP/ CRM. [Online] [Citace: 7. duben 2012.] Asociace za lepší ICT řešení. Rešerše ERP/CRM/BI (1Q 2011). Asociace za lepší ICT řešení. [Online] Asociace za lepší ICT řešení. [Citace: 17. duben 2012.] Bárta, Jaroslav Rozhovor. Plzeň : Aimtec, 18. srpen Basl, Josef a Blažíček, Roman Podnikové informační systémy. Praha : Grada, BusinessIT Lehký úvod do problematiky podnikových informačních systémů. BusinessIT. [Online] říjen [Citace: 30. duben 2012.] Cloud computing. Cloud computing. Cloud computing. [Online] [Citace: 26. duben 2011.] Český statický úřad Informační a komunikační technologie v podnikatelském sektoru za rok Český statistický úřad. [Online] [Citace: 3. květen 2012.] Český statistický úřad Informační a komunikační technologie v podnikatelském sektoru za rok Český statistický úřad. [Online] [Citace: 3. květen 2012.] Informační a komunikační technologie v podnikatelském sektoru za rok Český statistický úřad. [Online] [Citace: 3. květen 2012.] Informační a komunikační technologie v podnikatelském sektoru za rok Český statistický úřad. [Online] [Citace: 3. květen 2012.] Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru za rok Český statistický úřad. [Online] [Citace: 3. květen 2012.] Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru za rok Český statistický úřad. [Online] 31. prosinec [Citace: 28. duben 2012.] 41

47 ERPY.cz Top 50 dodavatelů podnikových aplikací za Podnikové informační systémy EU. [Online] 29. srpen [Citace: 26. duben 2011.] E-works research 连 载 8: 中 国 CRM 成 功 实 践 (díl 8: CRM v úspěšné praxi). e-works. [Online] 10. prosinec [Citace: 26. duben 2012.] Faina, Michal. zimní semestr 2010/2011. Nasazení informačního systému MS Dynamics ve firmě NOWACO. Praha : autor neznámý, zimní semestr 2010/2011. Fotr, Jiří, a další Manažerské rozhodování postupy, metody a nástroje. místo neznámé : Ekopress s.r.o., Google. Google Apps pro firmy. Google Apps pro firmy. [Online] [Citace: 2. květen 2012.] Griffith, Craig ERP, SCM and ecommerce blog. Ignify. [Online] 15. květen [Citace: 12. duben 2012.] Hawiger, David a Gošová, Věra ICT. metodický portál. [Online] 2. únor [Citace: 3. květen 2012.] helios. Ekonomický a účetní software Helios red. helios red. [Online] [Citace: 7. duben 2012.] Helios. Helios.cz. Helios.cz. [Online] [Citace: 5. březen 2011.] Holy Roman Consulting PMD systémy. PMD systémy. [Online] 27. září [Citace: 30. duben 2012.] Homola, Jan PLM.cz. PLM - Product Lifecycle Management. [Online] 20. listopad [Citace: 5. květen 2012.] Houser, Pavel Employee Relationship Management. CIO Business World. [Online] 27. únor [Citace: 30. duben 2012.] Howlett, Dennis Does a shift to subscription mean better ERP? ZDNet. [Online] 4. květen [Citace: 15. duben 2012.] Hroch, Michal a Cach, Pavel Business Inteligence staví na datovém skladu. SystemOnline. [Online] květen [Citace: 25. duben 2012.] Infinity. SaaS (Software jako služba). Aplikační a systémový hosting. [Online] [Citace: 26. duben 2011.] 42

48 Infor Infor Building Materials: nástroj, který potřebujete k maximalizaci produktivity a řízení nákladů. Infor. [Online] [Citace: 5. květen 2012.] jrliem ERP Maerket - Vendor Evaluation. WhatIsEP.NET. [Online] 15. duben [Citace: 24. duben 2012.] Kimberling, Eric TOP Ten ERP Software predication for toolbox.com. [Online] 5. Listopad [Citace: 23. Březen 2011.] Kingová, Julia PaaS slibuje revoluci ve vývoji softwaru. Computerworld.cz. [Online] 5. leden [Citace: 26. duben 2011.] Krocan, Marek Co vlastně je informační systém a jak souvisí s řízením? Živě.cz. [Online] 8. listopad [Citace: 1. květen 2012.] Maguire, James The future of ERP - Datamation. Datamation. [Online] 15. listopad [Citace: 23. březen 2011.] Zdroj: Future-of-ERP.htm. NN. SAP Sample Screens. SAP Sample Screens. [Online] [Citace: 10. duben 2012.] Novinky.cz SAP koupí softwarovou firmu SuccessFactors za 3,4 miliardy USD. Novinky.cz. [Online] 4. prosinec [Citace: 30. duben 2012.] Oracle. Oracle licence agreement. Oracle. [Online] [Citace: 14. březen 2012.] Podnikový software. [Online] [Citace: 11. duben 2011.] Pour, Jan, Gála, Libor a Šedivá, Zuzana Podniková informatika. Praha : Grada, Redakce živě.cz Microsoft koupil Navision. živě.cz. [Online] 15. květen [Citace: 3. květen 2012.] Říhová, Zora. zimní semest 2011/ cvičení. Praha : autor neznámý, zimní semest 2011/ zimní semestr 2011/ cvičení 3SA311. Praha : autor neznámý, zimní semestr 2011/2012. SAP. SAP: lepší řízení firem. SAP Česká republika. [Online] [Citace: 27. březen 2011.] 43

49 . The History of SAP. SAP Global. [Online] [Citace: 23. březen 2011.] Scholleová, Hana Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. místo neznámé : Grada Publishing, a. s., Sodomka, Petr a Klčová, Hana CVIS - Český ERP trh rostl nejméně za posledních pět let. CVIS. [Online] 30. prosinec [Citace: 14. dřezen 2012.] Český ERP trh a jeho vývoj v období hospodářské krize. Česká společnost pro systémovou integraci. [Online] duben [Citace: 24. duben 2012.] Sodomka, Petr a Šulová, Dagmar SappyCar: ERP řešení pro automobilový průmysl. CVIS. [Online] CVIS, 1. prosinec [Citace: 23. březen 2011.] Sodomka, Petr Analýza českého ERP trhu (1. část). CVIS. [Online] 4. srpen [Citace: 23. březen 2011.] CVIS - Analýza českého ERP trhu (1. část). CVIS. [Online] 3. srpen [Citace: 22. březen 2012.] CVIS - Český ERP trh roste i v období hospodářské krize. CVIS. [Online] 30. prosinec [Citace: 14. leden 2011.] CVIS - Trendy českého ERP trhu (komentář k aktuálnímu vývoji). CVIS. [Online] 31. prosinec [Citace: 23. duben 2012.] Český ERP trh roste pomalu - erp forum. ERPForum. [Online] 20. říjen [Citace: 26. březen 2011.] Informační systémy v podnikové praxi. Brno : Computer Press, Svět ERP se mění, co přinese aktuální vývoj zákazníkům? CVIS. [Online] 10. prosinec [Citace: 23. březen 2011.] Sodomka, Petr, Klčová, Hana a Vořechová, Eva Aktuální trendy vývoje českého ERP trhu (2. vydání). CVIS. [Online] 31. prosinec [Citace: 23. duben 2012.] Software top 100. SAP - Tha Largest World's Sofware companies. Software top 100. [Online] [Citace: 10. duben 2012.] Stair, Ralph M. a Rynolds, George Fundamentals of Information Systems, 5. vydání. místo neznámé : Course Technology, Šmíd, Vladimír. Pojem informačního systému. RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc. [Online] MUNI. [Citace: 23. duben 2012.] 44

50 Šorm, Milan. Způsob pořízení informačního systému for diplomovka. SCRIBD. [Online] [Citace: 21. dubev 2012.] Švanda, Martin Infolist konference. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. [Online] únor [Citace: 5. květen 2012.] pdf. Valach, Miroslav Rozhovor. Bratislava : Hewlett Packard, 8. březen Voříšek, Jiří. zimní semestr 2008/2009. Úvod do informačních systémů, 1. přednáška. Praha : autor neznámý, zimní semestr 2008/2009. WebFinance, Inc. What is product data management(pmd)? BusinessDictonary.com. [Online] [Citace: 26. duben 2011.] PDM.html. Wikipedia. Řízení vztahu se zákazníky. Wikipedia. [Online] [Citace: 3. květen 2012.] Dky.. Sofwarová licence. Wikipedie. [Online] [Citace: 2. květen 2012.] 45

51 Seznam tabulek Tabulka 1 - Vývoj trhu od roku 1998 do 2010, 7 největších firem (příjem za ERP systémy a služby s nimi spojené) Tabulka 2 - Podniky používající ERP (% z celkového počtu podniků) Tabulka 3 - Výsledky testování, prosté body Tabulka 4 - Výsledky testování, vážené body Seznam grafů Graf 1- Vývoj trhu od roku 1998 do 2010, 7 největších firem (příjem za ERP systémy a služby s nimi spojené) Graf 2 - Vývoj světového trhu a jeho predikace Graf 3 - podíl ERP systémů na trhu malých firem za rok Graf 4 - podíl ERP systémů na trhu středních firem za rok Graf 5 - ERP systémů na trhu velkých firem za rok Graf 6 - promítnutí dat do jednotného grafu Seznam obrázků Obrázek 1 - prodejní doklad v SAPU Obrázek 2 - prodejní doklad v Microsoft Dynamics AX Obrázek 3 Moduly Helios orange Obrázek 4 - ABRA G1 - Menu Obrázek 5 - ABRA G1 submenu Obrázek 6 - ABRA G1 - objednávka 1. část Obrázek 7 - ABRA G1 - objednávka 2. část Obrázek 8 - ABRA G1 - detail objednávky Obrázek 9 - Helios - Menu Obrázek 10 - Helios - minimenu Obrázek 11 - Helios objednávky Obrázek 12 - Helios - detail faktury (bez nutnosti rozkliknutí) Obrázek 13 -Altus Vario - Menu Obrázek 14 - Altus Vario - detail objednávky Obrázek 15 - Altus Vario - detail faktury Obrázek 16 - Altus Vario - položky faktury Obrázek 19 - Altus Vario - ukázka katalogu zboží

52 Seznam příloh Příloha 1 - Helios - BI - zisk za partnera Příloha 2 - Helios - sklad Příloha 3 - Altus Vario - ukázka katalogu - pokračování Příloha 4 - Párové srovnávání 47

53 Přílohy Příloha 1 - Helios - BI - zisk za partnera Příloha 2 - Helios - sklad

54 Obrázek 17 - Altus Vario - ukázka katalogu zboží Příloha 3 - Altus Vario - ukázka katalogu - pokračování

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN 2.1 Vývoj nabídky ekonomického softwaru a současné trendy ERP systems (Enterprise Ressource Planning) = komplexnější podnikové informační systémy - v ČR patřil

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std.

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Systém WinShop Std. využívá k zápisům jednotlivých realizovaných pohybů (příjem zboží, dodací listy, výdejky, převodky, prodej zboží na pokladně..)

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na řízení

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace Pokladní software o Prodejna SQL o SW Euro SQL o Conto Pokladní software od CÍGLER SOFTWARE zahrnuje paletu nástrojů pro náročnější zákazníky. Oproti běžným pokladnám nabízí širší míru přizpůsobení uživateli

Více

Proces vývoje HRIS Vema (Human Resources Information System) Jaroslav Šmarda

Proces vývoje HRIS Vema (Human Resources Information System) Jaroslav Šmarda Proces vývoje HRIS Vema (Human Resources Information System) Jaroslav Šmarda Proces vývoje HRIS Vema Vlastnosti HRIS (Human Resources Information System) HRIS Vema Proces vývoje HRIS Vema Vema, a. s. Přední

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Produkty třídy BYZNYS

Produkty třídy BYZNYS Produkty třídy BYZNYS - jistota, spolehlivost a dynamika ve Vašich datech Jiří Rákosník, obchodní ředitel ing. Vlastimil Fousek, vedoucí analytického a vývojového oddělení Produkty třídy BYZNYS informační

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Zadávací dokumentace pro dodávku v rámci projektu OPPK Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků. Název zakázky: dodávka ICT

Zadávací dokumentace pro dodávku v rámci projektu OPPK Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků. Název zakázky: dodávka ICT Zadávací dokumentace pro dodávku v rámci projektu OPPK Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků Název zakázky: dodávka ICT Zadavatel: D-tisk, spol. s r.o. 1 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Zadávací

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Ing. Richard Bejr 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 Nová verze 9.2 Rozšíření desetinných míst u cen za měrnou jednotku Rozšíření

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Inovace CRM systémů využitím internetových zdrojů dat pro malé a střední podniky. Ing. Jan Ministr, Ph.D.

Inovace CRM systémů využitím internetových zdrojů dat pro malé a střední podniky. Ing. Jan Ministr, Ph.D. Inovace CRM systémů využitím internetových zdrojů dat pro malé a střední podniky Ing. Jan Ministr, Ph.D. I. Úvod Agenda II. Customer Intelligence (CI),zpracování dat z Internetu III. Analýza obsahu IV.

Více

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení Úvod do informačních a řídicích systémů Základní pojmy a rozdělen lení Informace Pojem vysoce abstraktní Skutečné informace musí být pravdivé, včasné, jednoznačné a relevantní (atributy informace) Základní

Více

Informační systémy a plánování výroby 1.čast

Informační systémy a plánování výroby 1.čast Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby 1.čast Technická univerzita v Liberci INVESTICE

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-16

Identifikátor materiálu: ICT-3-16 Identifikátor materiálu: ICT-3-16 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Cloudové technologie Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí Cloudové technologie.

Více

Vše co potřebujete vědět o SAP Business One. 1 Vysvětlení základních pojmů. Sumář odpovědí na základní otázky. Kdo je SAP?

Vše co potřebujete vědět o SAP Business One. 1 Vysvětlení základních pojmů. Sumář odpovědí na základní otázky. Kdo je SAP? Vše co potřebujete vědět o SAP Business One Sumář odpovědí na základní otázky 1 Vysvětlení základních pojmů Kdo je SAP? SAP (Systems, Applications, and Products in Data Processing) je celosvětový leader

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací

Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací P Ř Í P A D O V Á S T U D I E Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací MÚZO Praha s. r. o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 www.muzo.cz obchod@muzo.cz

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

Cloud projekt v praxi Zkušenosti a rizika s nasazením řešení v Cloudu

Cloud projekt v praxi Zkušenosti a rizika s nasazením řešení v Cloudu smooth business flow Cloud projekt v praxi Zkušenosti a rizika s nasazením řešení v Cloudu con4pas, a.s. Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

KAISER DATA Collaboration Framework

KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework je modulární řešení, které pokrývá veškeré potřeby firem v rámci vzájemné spolupráce nejen v rámci interní komunikace, ale zároveň

Více

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad CIO PIA5 NSC Prague Obsah Představení firmy Migrace BW to HANA BI architektura ve Wincor Nixdorf Migrační varianty z BW

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Jak šel čas naše zkušenosti před a po Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Krátký profil společnosti Firma Anglo česká s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1992. Zabývá se řešením problematiky

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

D Podniky. Poznámky: Více o informačních technologií v podnicích naleznete na:

D Podniky. Poznámky: Více o informačních technologií v podnicích naleznete na: Již od roku 2002 sleduje Český statistický úřad (ČSÚ) pravidelně rozvoj a využívání informačních technologií v podnikatelském sektoru prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Šetření

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Podnikové informacní systémy investice a efekty

Podnikové informacní systémy investice a efekty Podnikové informacní systémy investice a efekty Odhad nasycenosti trhu vybranými aplikacemi z pohledu dodavatelu v CR na pocátku roku 2006 15 10 Pocet kladných odpovedí 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Více

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci.

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Případová studie Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Se společností Millennium jsme poprvé vyzkoušeli

Více

QAD Business Intelligence

QAD Business Intelligence QAD Business Intelligence Vladimír Bartoš, Pavel Němec Konzultanti 13.6.2012 Komponenty QAD BI Analytické tabule pro podporu rozhodování Spolupráce uživatelů nad analyzovanými daty Reporty Generátor analytických

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Projekt Nové SINPRO. Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50. www.czechtrade.cz

Projekt Nové SINPRO. Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50. www.czechtrade.cz Projekt Nové SINPRO Prezentace řídícího výboru projektu pro konferenci ekonomických radů 24.6.2014 9:30 9:50 www.czechtrade.cz Úvod Prezentace projetu nové SINPRO Cíle projektu Rozdělení projektu do realizačních

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur!

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Obsah ÚVOD: CO: PROČ: JAK: Elektronická fakturace a spolupráce mezi ČS a Skupinou ČEZ Popis služby Přínosy elektronické fakturace

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

S 116/02-2125/02 V Brně dne 17. června 2002

S 116/02-2125/02 V Brně dne 17. června 2002 S 116/02-2125/02 V Brně dne 17. června 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 116/02, zahájeném dne 16.5.2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00)

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) ECM Enterprise Content Management čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) Co nás čeká... Definice ECM Problém podnikového obsahu Historie vzniku ECM Architektura

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Novinky v rozhraních na externí systémy. Petr Havlíček, 8. listopadu 2016

Novinky v rozhraních na externí systémy. Petr Havlíček, 8. listopadu 2016 Novinky v rozhraních na externí systémy Petr Havlíček, 8. listopadu 2016 Cribis Cribis prověření organizace Rozhraní v pilotním provozu Systém Cribis Informace o firmách Provozuje společnost CRIF - Czech

Více

Informace pro uchazeče o zaměstnání

Informace pro uchazeče o zaměstnání Informace pro uchazeče o zaměstnání Produkty a služby společnosti OKsystem a.s. OKsystem je česká softwarová společnost, která se dlouhodobě zaměřuje na vývoj aplikačních programových systémů, dodávky

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph)

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Zdroje Studijní materiály Heleny Palovské

Více