SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR CSR - Národní cena ČR za společenskou odpovědnost organizací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011. CSR - Národní cena ČR za společenskou odpovědnost organizací"

Transkript

1 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011 CSR - Národní cena ČR za společenskou odpovědnost organizací

2

3 OBSAH Úvodní slovo 2 Struktura orgánů Městské části Praha 3 3 Z historie Prahy Ekonomika (EM) Management a organizační zastoupení CSR (EM1) Ekonomická výkonnost (EM2) Přímé ekonomické vlivy na komunitu (EM3) Nepřímé ekonomické vlivy na komunitu (EM4) Environment (životní prostředí) (EG) Personální zajištění ochrany životního prostředí, dobrovolné nástroje (EG1) Shoda s legislativou (EG2) Environmentání dopady dopady spotřeb energie, zdrojů, látek (EG3) Environmentální dopady výroby a služeb (EG4) Environmentální dopady výstupů (EG5) Sociální odpovědnost (SO) Lidská práva (SO1) Komunita, korupce, veřejná politika, konkurenční chování, shoda s legislativou (SO2) Zaměstnání a přiměřená práce (SO3) Ochrana občanů (SO4) 97 MČ PRAHA 3 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR

4 ÚVODNÍ SLOVO Úřad městské části Praha 3 se již dlouho snaží zaváděním moderních forem práce a komunikace s veřejností stále zlepšovat servis jak občanům, tak volené politické reprezentaci Prahy 3 a s tím samozřejmě také svou image. Nároky na fungování úřadu však neustále stoupají a aby úřad byl schopen poskytovat co nejlepší servis a obstál v porovnání s jinými úřady v hlavním městě Praze, je velmi nutná zpětná vazba a sebereflexe. Proto se vedení městské části rozhodlo v loňském roce, vedle postupné modernizace prostředí radnice, přistoupit také k důkladnému hodnocení své činnosti, a to prostřednictvím modelu CAF Common Assessment Framework. Chceme držet krok s moderními trendy a v některých oblastech jsme i průkopníky v rámci našeho hlavního města. Mám na mysli zejména poslední velký projekt, jehož zavádění do praxe a pilotní ověřování se na našem úřadu v současnosti chýlí ke konci. Tím projektem je informační systém PROXIO. Jedná se o integrovaný, modulárně vystavěný informační systém, jehož zavedením dosáhneme racionalizace řídících procesů v činnostech úřadu a tím dalšího zkvalitnění služeb veřejnosti. Modernizace a sebezlepšování je náročným a nikdy nekončícím procesem. Proto současné vedení radnice rozhodlo zaměnit model CAF za náročnější model Společenská odpovědnost organizací. Jsme si vědomi toho, že tento model je bližší podnikům a korporacím. Úřad je však také podnikem, který sice nevytváří zisk, avšak poskytuje službu veřejnosti a má tedy své klienty zákazníky. Nejen vnější občany, ale také vnitřní zaměstnance a komunální politiky. A také musí efektivně fungovat dovnitř úřadu samotného, ale také navenek. Mgr. Jiří Matušek zástupce starosty 2 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011 MČ PRAHA 3

5 STRUKTURA ORGÁNŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 zastupitelstvo městské části rada městské části STAROSTKA zastupování a prezentace Městské části Praha 3 ve vztahu k veřejnosti koordinace činností směřujících k naplnění programových cílů Rady městské části koordinace činností zástupců strarosty krizové řízení a bezpečnostní problematika kontrolní oblast oblast turistického ruchu zahraniční vztahy tajemník plní funkci statutárního orgánu podle zvláštních právních předpisů uzavírá, mění a rozvazuje pracovně právní poměry zaměstnanců řídí a kontroluje činnost zaměstnanců vydává vnitřní předpisy potřebné k zajištění činnosti ůřadu a jeho zaměstnanců formou nařízení tajemníka Odbory přenesená působnost Odbor matriční Odbor občansko správní Odbor dopravy Odbor životního prostředí Odbor živnostenský Odbor výstavby Odbory samostatná působnost Odbor kancelář tajemníka úřadu Odbor kancelář úřadu Odbor technické zprávy majetku a investic Odbor bytů a nebytových prostor Odbor školství Odbor sociálních věcí Odbor informatiky Odbor kultury Odbor kontroly a interního auditu Odbor ekonomický Odbor majetku Odbor hospodářské zprávy Odbor územního rozvoje Zástupce starosty finance (včetně pohledávek) investice majetek Zástupce starosty územní rozvoj regenerace panelových domů bydlení, byty a nebytové prostory doprava privatizace domů družstvům a bytů v regenerovaných domech systémově nové projekty a privatizace Zástupce starosty sociální záležitosti a zdravotnictví kultura a ochrana památek národní menšiny, spolková činnost a neziskové organizace veřejné vztahy, Radniční noviny a informatika Zástupce starosty školství a volný čas dětí a mládeže sportovní činnost řešení drogové problematiky řešení státních podniků v likvidaci MČ PRAHA 3 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR

6 4 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011 MČ PRAHA 3

7 Z HISTORIE PRAHY 3 Historie Prahy 3 je relativně mladá, datuje se teprve od roku 1960, dějiny území, na kterém se rozkládá, jsou ovšem mnohem bohatší. Pomiňme v této chvíli dávný pravěk a vydejme se rovnou do středověku. Nepříliš utěšené končiny za pražskými hradbami získaly novou tvář po rozhodnutí císaře Karla IV. z 16. února 1358 o osázení strání v okruhu tří mil okolo Prahy vinicemi. Toto jistě moudré rozhodnutí Otce vlasti bylo podpořeno četnými privilegiemi, zejména osvobozením od různých daní a zavedením zvláštního práva hor viničných, nad kterým dozíral místní perkmistr. Po staletí se tu pak činili vinaři ke spokojenosti vlastní i obecné, neboť dobré víno nikoho nezarmoutilo. Nechráněné vinice však často trpěly válečnými událostmi, jež zemi postihovaly víc než bylo zdrávo, a tak už koncem 17. století se ocitly ve špatném stavu. Není divu, že majitelé pozemky raději přeměňovali ve výnosnější pole a zahrady. Někdejší sláva vinic pak definitivně pohasla, když císař Josef II. zrušil perkmistrovský úřad. Zdálo se dokonce, že dosud jednotné Viničné hory budou rozděleny mezi okolní obce. K tomu však nakonec nedošlo a 13. června 1849 byly usedlosti za Slepou, Žitnou, Koňskou, Horskou a Poříčskou bránou administrativně spojeny do samostatné obce jménem Vinohrady, od roku 1867 nazývané polepšeným jménem Královské Vinohrady. V roce 1875 však Zemský výbor rozdělil proti vůli obyvatel Královské Vinohrady na dva díly. Z prvého se konstituoval Žižkov, druhý si ponechal název původní. Nová obec, vzniklá z I. dílu Královských Vinohrad, se vlastně měla jmenovat podle rakouského korunního prince a následníka trůnu Rudolfov, to se však zdejším obyvatelům nezamlouvalo. A protože staré prohnilé Rakousko nebylo zřejmě tak absolutistické a zkostnatělé, jak se dodnes učíme ve škole, mínění obyvatelstva akceptovalo, přestože k českému válečníkovi Janu Žižkovi určitě mnoho sympatií nepociťovalo. Název Žižkov byl pak úředně potvrzen o dva roky později, 7. srpna Všechny vzpomínané události se odehrávaly na v podstatě řídce osídleném území s nepatrnou, vesměs venkovskou zástavbou. K bouřlivému rozvoji Žižkova dochází až koncem 70. let 19. stol. v důsledku zbourání pražských hradeb. Teprve tehdy, po roce 1874, se mohla dosud krunýřem sevřená Praha rozmáchnout a pozemky na jejím okraji začaly získávat na ceně. Otcové žižkovští toho dokázali jaksepatří využít. 22. března 1876 byl prvním starostou Žižkova zvolen stavitel Karel Hartig a nemalou měrou přispěl k budování obce. Jako přesvědčený národovec se zasloužil nejen o hmotný rozmach Žižkova, ale také o pojmenování domů, ulic a veřejných prostranství jmény slavných Čechů s důrazem na husitskou tradici. Během nesmírně krátké doby se Žižkov rozrostl na jedno z největších měst v Čechách. S takřka 20 tisíci obyvateli v 350 domech jej kromě Prahy předstihoval jen dosud samostatný Smíchov, Plzeň, Liberec a České Budějovice. To byl pádný argument pro snahu o povýšení na město, ke kterému došlo 15. května Tak je totiž datováno privilegium císaře Františka Josefa I., kterým povyšuje Naši věrnou osadu Žižkov v Našem království Českém na město. Samostatnosti se však Žižkov nakonec těšil jen poměrně krátkou dobu pouhých 41 let. V roce 1922 byl podle zákona č. 114/1920 Sb. připojen ku Praze a spolu s Hrdlořezy a Malešicemi se stal Prahou XI. To už byla Praha hlavním městem nového státu - Československa a být jeho součástí přinášelo nesporné výhody. Po novém dělení města v roce 1949 se Žižkov změnil v Prahu 11. V roce 1960 došlo v souvislosti se změnou názvu státu na Československou socialistickou republiku a s obohacením státního znaku o rudou hvězdu a husitskou pavézu také k novému, velmi necitlivému rozdělení Prahy na 10 obvodů. Tehdy také vznikla z někdejšího Žižkova a přilehlé části Královských Vinohrad Praha 3. V éře socialismu bývala Praha 3 stejně omšelou a bezbarvou čtvrtí jako většina pražských obvodů. Dá se dokonce říci, že ji už velmi hlasitě zvonila hrana. Koncem 70. let minulého století bylo totiž rozhodnuto o demolici podstatné části starého Žižkova. Byly demolovány celé ulice a do tradiční zástavby pronikaly cizorodé bloky panelových domů. Toto vandalství nakonec zarazila až změna poměrů po roce Během několika let Praha 3 jako by rozkvetla. Spolu se svobodou se do ulic vrátilo soukromé podnikání a s ním barevnost a rozmanitost. Praha 3 a zejména Žižkov se stala Mekkou umělců, kolorit čtvrti se spoustou rázovitých hospůdek nahrazoval někdejší romantiku Malé Strany, postižené turistikou a rozpínavostí poslanců. Praha 3 se stala rázem dobrou adresou a zůstává jí dodnes. MČ PRAHA 3 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR

8 1 EKONOMIKA 6 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011 MČ PRAHA 3

9 1 EKONOMIKA (EM) 1.1 MANAGEMENT A ORGANIZAČNÍ ZASTOUPENÍ CSR (EM1) ČÁST PŘEDPOKLADY - TÉMATA Jmenování představitele CSR EM1P1 Představitel vedení pro CSR by měl být jmenován způsobem, který je prokazatelný a v organizaci obvyklý. Měl by to být někdo z vrcholných představitelů organizace, protože rozhoduje o dobrovolných aktivitách organizace. Ve zprávě CSR uvést odkaz, funkce a jméno. Představitelem vedení pro CSR byl pověřením Rady městské části jmenován Mgr. Jiří Matušek, zástupce starosty městské části Praha 3. Usnesení Rady městské části č. 304 ze dne Jmenování týmu/týmů CSR EM1P2 V menších organizacích bude tým průřezový a bude jeden. Ve velkých organizacích mohou být týmy členěny regionálně jako průřezové. Ve velkých organizacích mohou být jmenovány ještě odborné dílčí týmy. Standardní je písemná forma. Ve zprávě CSR uvést seznam členů týmu, jejich funkce. Tajemník úřadu městské části Praha 3 pověřil tým CSR ve složení: Stálí členové: Bc. Alexander Bellu, odborný asistent tajemníka Úřadu městské části Praha 3, Mgr. Sněžana Pellarová, vedoucí Odboru kontroly a interního auditu, Eva Cihelková, vedoucí Odboru občansko správního, Bc. Simona Poláková, vedoucí oddělení personální práce a mezd, Ing. Lenka Sajfrtová, vedoucí Odboru ekonomického, Ing. Otokar Karásek, vedoucí Odboru životního prostředí, Jana Stehlíková, referent Odboru technické správy majetku a investic, Další členové: PhDr. Jana Hromádková, vedoucí Odboru sociálních věcí, Mgr. Ludmila Knížková, referent Odboru školství. Pověřovací dekrety Určení relevantních zainteresovaných stran EM1P3 Určení relevantních zainteresovaných stran je jedním z klíčových úkolů, bez nichž nelze vytvořit dobrou zprávu CSR. Seznam by měl být součástí zprávy. Vzhledem k charakteru městské části Praha 3, jako součásti územního samosprávného celku hlavního města Prahy s pověřením vykonávat přenesenou působnost ve výkonu státní správy, jsou zainteresovanými stranami především: Zvolení představitelé městské části Praha 3, tajemník Úřadu městské části a zaměstnanci městské části Praha 3, zařazení do Úřadu městské části Praha 3. MČ PRAHA 3 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR

10 1 EKONOMIKA V oblasti samostatné působnosti Zastupitelstvo a Rada městské části Praha 3, popřípadě Zastupitelstvo a Rada hlavního města Prahy, Parlament ČR. V oblasti přenesené působnosti Úřad městské části Praha 3, Magistrát hlavního města Prahy a příslušná rezortní ministerstva ČR. Dalšími zainteresovanými stranami jsou akciové společnosti s jediným akcionářem, a to Městskou částí Praha 3, zastupovanou Radou městské části Praha 3, dále jsou to příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 3. Nejdůležitější zainteresovanou stranou jsou občané městské části Praha 3, vůči kterým má městská část Praha 3 společenskou odpovědnost. Zákon o hl. městě Praze č. 131/2000 Sb., Statut hl. města Prahy a lege specialis, zřizovací listiny příspěvkových organizací usnesení Zastupitelstva městské části, zakládací listiny a stanovy akciových společností usnesení Zastupitelstva městské části Praha 3. Určení oblasti působnosti, strategie a cílů CSR v organizaci EM1P4 Podobně jako v dalších systémech managementu. Nutno uvést přímo ve zprávě, třeba ve zkrácené formě. V předchozím volebním období bylo vydáno usnesení Rady městské části Praha 3 č. 72 ze , kde rada schválila programové cíle městské části Praha 3 v období Tyto cíle reflektovaly Prahu 3 jako dobré místo pro život. Koncepčně byly programové cíle rozděleny do jednotlivých oblastí: bezpečnost, bydlení, doprava, životní prostředí, kultura, školství a volný čas dětí a mládeže, sport, sociální věci a zdravotnictví, podpora podnikání, územní rozvoj, Úřad městské části Praha 3 a finance. V každé z této oblastí jsou definovány priority, které mají za cíl zkvalitnit život na městské části Praha 3. Strategie a cíle CSR v organizaci jsou dány programovými cíli Rady městské části Praha 3 na rok 2010 až 2014, a to v samostatné působnosti a dále Strategickým plánem rozvoje městské části Praha 3. Odpovědnost městské části Praha 3 a cíle kterými by se chtěla dále ubírat, se promítají v Programový cílech Rady, což je jeden z nejvýznamnějších dokumentů určující směr vývoje. Je členěn dle jednotlivých oblastí, a to: 1. Bezpečnost 2. Finance, majetek, investice 3. Bytová politika a prodej vybraného majetku oprávněným nájemcům 4. Územní rozvoj 5. Doprava a parkování 6. Životní prostředí 7. Školství 8. Sport a volný čas 9. Péče o lidi v tísni a nemocné 10. Podpora mladých rodin 11. Kultura 12. Informatika a veřejné vztahy 13. Úřad městské části Praha 3 1. Bezpečnost Bezpečnější městská část Praha 3 je naší prioritou, o kterou budeme usilovat v úzké spolupráci s bezpečnostními složkami i neziskovými organizacemi. 2. Finance, majetek, investice Zodpovědným hospodařením nezadlužíme budoucí generace, ale naopak vytvoříme rezervy pro rozvoj městské části Praha 3 v následujících letech. 3. Bytová politika a prodej vybraného majetku oprávněným nájemcům Pravidla privatizace obecních bytů zvýhodní občany, jež chtějí žít a bydlet dlouhodobě v městské části Praha 3. Možnost privatizovat chceme postupně nabídnout všem oprávněným nájemcům. 4. Územní rozvoj Územní rozvoj bude prosazován v souladu s potřebami občanů městské části Praha 3 při zachování jejího svérázného architektonického charakteru a dopravní dostupnosti. 5. Doprava a parkování Budeme prosazovat optimální dopravní řešení na celém území městské části Praha Životní prostředí Městská část má jedny z nejrozsáhlejších zelených ploch v rámci centra české metropole. Trvalou údržbou a obnovou těchto ploch zajistíme rozvoj oddechových zón s kvalitním sportovním, kulturním a dalším volnočasovým zázemím. 7. Školství Vzdělávání naší nejmladší generace bude i nadále jednou z našich 8 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011 MČ PRAHA 3

11 1 EKONOMIKA hlavních priorit, neboť je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím nejen budoucí rozvoj a prosperitu společnosti, ale také konkurenceschopnost jednotlivce na trhu práce. 8. Sport a volný čas Sport, pohyb a aktivní trávení volného času neodmyslitelně patří ke zdravému životnímu stylu. Dobré možnosti pro trávení volného času jsou tedy jedním z nároků obyvatel na kvalitní život v moderním městském prostoru. Proto budeme vytvářet podmínky k aktivnímu trávení volného času a širokému spektru sportovních aktivit. Do jejich tvorby prostřednictvím komunitního plánování zapojíme i širokou veřejnost. 9. Péče o lidi v tísni a nemocné Osobám sociálně potřebným, které se nikoli vlastní vinou dostávají do obtížných životních situací, nabídneme účinnou pomoc, stejně jako seniorům a sociálně a zdravotně handicapovaným. 10. Podpora mladých rodin Ve spolupráci s neziskovým sektorem nabídneme mladým rodinám programy zaměřené na rozvoj jejich dětí od nejútlejšího věku, stejně jako programy pro vzdělávání rodičů a trávení volného času rodin s malými dětmi. 11. Kultura Podpoříme tradiční akce, kulturní instituce i nové kvalitní projekty. Grantový systém bude nadále garantem, že kultura zůstane vlajkovou lodí naší městské části Praha Informatika a veřejné vztahy Moderní servis s využitím informačních technologií usnadní občanům vyřízení jejich záležitostí. 13. Úřad městské části Praha 3 Pro výkon veřejné správy s transparentním rozhodováním zajistíme občanům odpovídající klientský servis v příjemném a vlídném prostředí. Strategické cíle v přenesené působnosti jsou dány lege specialis a jejich novelami. Výcvik pracovníků v CSR a týmové práci EM1P5 Uvést ve zprávě, jaké předpoklady pro výcvik všech skupin zaměstnanců byly vytvořeny a realizovány (formy, metody a rozsah výcviku, jaké skupiny zaměstnanců byly/budou školeny). Doložit. Informativní školení týmu zaměstnanců pověřených tajemníkem proběhlo v rozsahu 2 hodin. Školení zabezpečil po obsahové stránce pan Ing. Ondřej Hykš a dále se uskutečnily individuální konzultace s cílem blíže specifikovat a na konkrétních příkladech objasnit obsah kritérií a subkriterií. Další schůzka z byla již koncipována v souladu s konkrétními požadavky na vysvětlení popsané problematiky. Zápis z a Dokumenty o CSR EM1P6 Uvést seznam dokumentů (např. strategie a cíle, postupy pro realizaci CSR aktivit) nebo odkaz na něj dle rozsahu. Oblast CSR není v podmínkách městské části Praha 3 dokumentována, zdokumentován je pouze CAF. Strategické dokumenty: usnesení zastupitelstva a rady. Sebehodnotící zpráva CAF. Usnesení rady městské části č. 72 ze Usnesení rady městské části č. 189/2011. V červnu 2011 bude projednán Strategický plán pro rok Lege specialis a zvláštní část Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 3. Záznamy o CSR (dokumentovat všechny relevantní činnosti a výsledky přiměřeným způsobem) Seznam typů záznamů nebo odkaz na něj dle rozsahu. EM1P7 MČ PRAHA 3 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR

12 1 EKONOMIKA Modelu CSR se městská část Praha 3 dosud nezúčastnila. Zápisy z konzultací k CSR. E spis, spisový a skartační řád vydaný Nařízením tajemníka č. 2/2010. Zápisy. Management (řízení) dokumentů a záznamů EM1P8 Uvést, jak je organizačně zabezpečeno řízení dokumentů a záznamů. Je-li sdruženo s jinými systémy managementu, popsat. Strategické dokumenty: usnesení zastupitelstva a rady. Procesní dokumenty: směrnice rady, nařízení tajemníka, zápisy z porady starosty, zápisy z porad vedoucích odborů. Pracovní dokumenty: zápisy z komisí rady a zápisy z výborů zastupitelstva, veškerá podání a podněty občanů (stížnosti a petice), dále úřední záznamy k zahájení správních řízení, žádosti občanů k zahájení správních řízení. Pracovní výstupy: odpovědi občanům, správní rozhodnutí a usnesení. Pracovní dokumenty a pracovní výstupy jsou evidovány a dále zpracovávány dle spisového a skartačního řádu Úřadu městské části Praha 3. Každý dokument je řádně zaevidován, dostává jedinečné jednací číslo a je s ním nakládáno dle skartačního řádu. Spisový a skartační řád je koncipován zcela v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů, dále vyhláškou číslo 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, dále vyhláškou č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, dále vyhláškou č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů, dále vyhláškou č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek. Dokumenty podléhající režimu zákona 500/2004 Sb., Správní řád jsou upraveny nařízením tajemníka Úřadu městské části Praha 3 č. 9/2005 ke stanovení vedení správních spisů. Veškeré dokumenty jsou přijímány centrální podatelnou, zaevidovány prostřednictvím E-spisu, opatřeny jedinečnou identifikací (číslo jednací) a předávány jednotlivým pracovištím. Provázání činností spojených s CSR s běžnými pracovními činnostmi (viz. vazba na procesní model a jiné modely používané v organizaci; například v souběhu se systémy managementu Q, E, bezpečnost informací, BOZP) EM1P9 Zmínka ve zprávě. Při hodnocení třetí stranou prokázat při návštěvě na místě. Provázání činností spojených s CSR bude realizováno v dalším období s tím, že v rámci modelu CAF a v souvislosti s tím přijatého plánu sebezlepšení byly plněny dané úkoly. Z plánu byly realizovány takové úkoly jako modernizace webových stránek, přijetí etického kodexu zaměstnanců, zřízení schránky na připomínky a náměty veřejnosti i zaměstnanců. Je zde snaha o neustálé vylepšování pracovního prostředí zaměstnanců i prostor pro veřejnost, zaměstnanci mají možnost se vzdělávat prostřednictvím e-learningu, dále je zaveden formalizovaný adaptační proces pro nové zaměstnance, aby pochopili plně význam jednotlivých pracovišť a lépe přistupovali ke službě veřejnosti. Pro snazší orientaci veřejnosti v budovách Úřadu městské části Praha 3 byl zaveden jednoznačný orientační systém. Úřad se snaží při výkonu svých činností vystupovat jako dobrý hospodář, v souvislosti s tímto příkladně je vyhodnocována spotřeba jednotlivých médií. Za zmínku též stojí ta skutečnost, že například oblast bezpečnost a ochrana zdraví při práci je nedílnou součástí podmínek výkonu práce a je zde prováděno pravidelné proškolení vedoucích zaměstnanců (po 3 letech a ostatní po 2 letech) a následně zaměstnanců. Jsou v této oblasti, tak jak ukládá zákoník práce, vyhledávána a odstraňována rizika. Plán sebezlepšení CAF 10 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011 MČ PRAHA 3

13 1 EKONOMIKA Organizační zabezpečení tvorby Zprávy CSR EM1P10 Zmínka ve Zprávě o CSR. Při hodnocení třetí stranou prokázat při návštěvě na místě. Monitorování a měření EM1P12 Předpokládané uvedení plánu měření ke stanoveným cílům a ukazatelům (v písemné nebo elektronické formě), včetně schopnosti předložit záznamy při hodnocení třetí stranou na místě. Garantem tvorby zprávy o CSR se stala Rada městské části Praha 3, která pověřila sběrem podkladů a informací tajemníka Úřadu městské části Praha 3 a ten pověřil tým zaměstnanců. Konečný obsah zprávy byl konzultován s odborným poradcem Ing. Ondřejem Hykšem a na základě jeho připomínek a doporučení byl obsah korigován. Zápis z porady týmu CSR. Plán investic ve vztahu k technickému stavu budov v majetku městské části je stanoven do roku V rámci tohoto jsou analyzovány vlivy a potřeby z této oblasti a v podstatě rozpočet městské části na každé jednotlivé období je schvalován Zastupitelstvem městské části Praha 3 a v oblasti investic obsahuje konkrétní sumu určenou do této oblasti. Vyhodnocení vynakládání finančních prostředků je součástí závěrečného účtu za dané období a toto je opět schvalováno Zastupitelstvem městské části Praha 3. Systém zlepšování identifikace silných stránek, příležitostí ke zlepšení, projekty EM1P11 Ekonomicko informační systém GINIS. Jednotlivé kapitoly rozpočtu městské části Praha 3. Doporučuje se řešit formou malých projektů a uložených úkolů. Zlepšování lze integrovat se zlepšováním dalších systémů managementu. Audity a systém hodnocení, shody s legislativou, předpisy a přijatými závazky EM1P13 Silné stránky: důsledné dodržování zákonných norem, plnění usnesení rady a zastupitelstva, grantová podpora projektů realizovaná z veřejnoprávních prostředků. V souvislosti s funkcí interního auditu je sestaven roční plán činnosti interního auditu a ten na základě svých provedených kontrol vydává zprávy, které jsou předány jsou předány tajemníkovi úřadu. Tím je zajištěna vazba na vedení. Je nutné konstatovat, že projekt CAF zcela jistě inspiroval Městskou část Praha 3 k dalším pozitivním krokům ať již ve směru k veřejnosti tak k zaměstnancům, příkladem jsou již výše zmiňované plněné úkoly z plánu sebezlepšení. Pololetní zpracování přehledu plnění usnesení rady a zastupitelstva, plán sebezlepšení projektu CAF. Očekává se odkaz na postup stanovený pro provádění auditů, schopnost předložit výsledky auditů a přezkoumání shody při hodnocení třetí stranou na místě. Uvést výsledky. Městská část Praha 3 má zaveden plán veřejnosprávních kontrol, který vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, taktéž má zaveden plán činnosti interního auditu, opět dle zmíněného zákona. Mimo to je kontrolováno ze zákona hospodaření městské části Praha 3 auditorskou firmou a mimo to je prováděn přezkum činností v přenesené působnosti Magistrátu hlavního města Prahy formou kontrol. V roce 2010 bylo provedeno 9 veřejnosprávních kontrol, z nichž byla uložena 3 nápravná opatření. V roce 2011 (01-05) byly provedeny 4 veřejnosprávní kontroly, bez uložení nápravných opatření. V roce 2010 bylo interním auditorem provedeno 5 plánova- MČ PRAHA 3 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR

14 1 EKONOMIKA ných auditů a z toho u 2 auditů byla přijata nápravná opatření. V roce 2011 (01-05) byly interním auditorem provedeny 4 plánované audity bez uložení nápravných opatření. Protokoly z veřejnosprávních kontrol za období 2010 a 2011 a zprávy interního auditora za období 2010 a Plány činností interního auditu a plán kontrol na rok 2010 a 2011 schvalovaný Radou městské části Praha 3, a zpráva externího auditora. ČÁST PŘEDPOKLADY - oblasti PRO TOTO SUBKRITÉRIUM NEPOUŽITO 1.2 EKONOMICKÁ VÝKONNOST (EM2) (Malé a střední organizace posuzují pouze relevantní témata a oblasti) ČÁST PŘEDPOKLADY - TÉMATA Systematické plánování výkonnosti a její struktura EM2P1 Plánování dobročinnosti a veřejně prospěšných aktivit EM2P2 Komentáře a odkazy na metodiky a dokumentaci ekonomického úseku. Příslušné plány, případně odkazy na zápisy z porad vrcholového vedení. Systematické plánování je zajištěno každoročním schvalováním rozpočtových výhledů zpravidla na období 4 let a schvalováním rozpočtu na příslušný kalendářní rok. Finanční řízení se prolíná celým rozpočtovým procesem, od prvního sestavování návrhů rozpočtu, čtvrtletního vykazování výsledků hospodaření až po vyhodnocení celoročního hospodaření v rámci tzv. závěrečného účtu. Všechny tyto materiály se zpracovávají jak za městskou část, tak za jí zřízené příspěvkové organizace a založené právnické osoby. Každoročně se rovněž zpracovává zásobník velkých investičních akcí s výhledem na 10 let. Usnesení zastupitelstva k rozpočtu na příslušný rok. S k rozpočtovému výhledu. Usnesení rady k rozborům hospodaření. Dobročinnost a veřejně prospěšné aktivity jsou plánovány prostřednictvím komunitního plánování sociálních služeb a dále v rámci schváleného rozpočtu na příslušný kalendářní rok, kde je každoročně schvalován objem finančních prostředků určených na poskytování darů a grantů na sociální, zdravotní a jiné projekty. Schválení konkrétních darů je v kompetenci Rady, resp. Zastupitelstva městské části Praha 3 (dle výše do 50 tis. Kč Rada městské části Praha 3, nad 50 tis. Kč Zastupitelstvo městské části Praha 3). Komunitní plán Usnesení zastupitelstva Usnesení rady k poskytnutí darů Ekonomicko-informační systém GINIS 12 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011 MČ PRAHA 3

15 1 EKONOMIKA PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DARŮ Z ÚČELOVÝCH FONDŮ MČ PRAHA Plánování příjmů za výkony a produkty (výrobky, služby) EM2P Komentáře a odkazy na metodiky a dokumentaci příslušného úseku Plánování příjmů je součástí schvalovaných rozpočtů a rozpočtových výhledů rok 2008 rok 2009 rok 2010 Usnesení zastupitelstva k rozpočtu a rozpočtovému výhledu. 0 Plánování příjmů a výdajů souvisejících s hmotným majetkem EM2P5 Komentáře a odkazy na metodiky a dokumentaci ekonomického úseku. Fond (v Kč) Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Fond grantový a podpůrný Fond sociální a zdravotní Fond starosty Fond obnovy a rozvoje Celkem Plánování příjmů je součástí schvalovaných rozpočtů a rozpočtových výhledů a dále pravidly pro privatizaci bytového a nebytového fondu. K evidenci hmotného majetku slouží komplexní informační software PROXIO, který je navázán na ekonomicko-informační systém GINIS. Usnesení zastupitelstva k rozpočtu a rozpočtovému výhledu. Management ekonomických rizik - analýza a řízení EM2P3 Komentáře a odkazy na metodiky a dokumentaci příslušných úseků. Plánování příjmů a výdajů souvisejících s kapitálem a s nehmotným majetkem EM2P6 Management ekonomických rizik je zajišťován pouze prostřednictvím Strategického plánu a dále rozpočtovými výhledy. Komentáře a odkazy na metodiky a dokumentaci ekonomického úseku. Například software, licence, patenty a jiné duševní vlastnictví, informační systémy, atd. (Malé organizace-nemusí být relevantní.) Strategický plán. Usnesení zastupitelstva k rozpočtovému výhledu. Plánování příjmů je součástí schvalovaných rozpočtů a rozpočtových výhledů. MČ PRAHA 3 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR

16 1 EKONOMIKA Usnesení zastupitelstva k rozpočtu a rozpočtovému výhledu. Management projektů EM2P7 Komentáře a odkazy na všeobecné metodiky a dokumentaci projektového řízení. (Malé firmy - nemusí být relevantní.) Městská část Praha 3 nefunguje na principu projektových organizací. Při realizaci projektů podporovaných z různých operačních programů Evropské unie se vždy řídíme příslušnými projektovými příručkami. Pro potřeby průběžné analýzy a evidence možných dotačních titulů byla schválena tzv. databanka projektových záměrů. Dále máme k dispozici software Dotace a fondy, který usnadňuje přípravu projektů a žádostí o finanční pomoc z národních a unijních programů podpory. Usnesení rady č. 266 ze dne ČÁST VÝSLEDKY oblasti Přímé ekonomické výsledky EM2V1 Výnosy hopodářské činnosti mč praha 3 ( v tis. kč ) Komentáře a odkazy na metodiky a dokumentaci ekonomického úseku Výnosy A Čistý prodej plus výnosy z finančních investic a prodeje aktiv Ekonomicko-informační systém GINIS příjmy mč praha 3 (v tis. Kč) , , , Náklady rok 2008 rok 2009 rok 2010 Provozní náklady - platby dodavatelům, nestrategické investice, licenční poplatky, platby za zprostředkování. B B rok 2008 rok 2009 rok 2010 Rok Neinvestiční výdaje celkem (v tis. kč) , , ,90 14 SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA CSR 2011 MČ PRAHA 3

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í 2 0 1 3 zpracováno dle metodiky CAF CZ 2009 Datum vyhotovení: 31. 12. 2013 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 ÚVOD A CÍL... 3

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00079 SEBEHODNOTÍCÍ

Více

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost E L O G SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST(CSR) HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost N E S K Á ODPOVĚ D N O S Č T R O SP A NI R S C NÁ RODNÍ CENA ČR ZA C Í VEŘEJNÝ SEKTOR

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY (PŘÍPADOVÁ STUDIE VSETÍN) Kolektiv autorů Řízení procesů výkonu státní správy (Případová studie Vsetín) Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA (vedoucí autorského kolektivu

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE 2011 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE POZNEJTE, JAK MĚSTA MODERNIZUJÍ ÚŘADY A ZKVALITŇUJÍ SLUŽBY ZA POMOCI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Tento informační dokument připravil

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

Řízení rizik a financí

Řízení rizik a financí Řízení rizik a financí Zpracováno v rámci projektu»zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech«vsetín 2007 Autoři: Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D. Jana Matochová a kolektiv Publikaci je možné získat

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více