UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Principy pokročilého plánování výroby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Principy pokročilého plánování výroby"

Transkript

1

2 UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Principy pokročilého plánování výroby Autor BP: Ondřej Konvička Vedoucí BP: Ing. Marek Beránek, Ph.D.

3 2013 Praha

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma Principy pokročilého plánování výroby vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím výhradně odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou také uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor této bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s jejím vytvořením jsem neporušil autorská práva třetích osob a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V. dne... (Ondřej Konvička)

5

6 Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Marku Beránkovi, Ph.D. za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce.

7 Principy pokročilého plánování výroby Advanced Production Planning Principles Strana 7

8 Abstrakt Tato bakalářská práce je zaměřena na principy pokročilého plánování výroby ve výrobních podnicích. Práce představuje problémy, na jejichž řešení jsou systémy pokročilého plánování výroby zaměřeny, pozornost je věnována i způsobu, jakým typický podnik s těmito systémy pracuje. Práce charakterizuje jednotlivé koncepty plánování a omezení, se kterými pracují, stejně jako požadavky na dodavatele plánovacího systému i na podnik, který ho chce využívat. Práce zahrnuje i přehledný seznam příkladů výsledků dosahovaných využíváním plánovacích systémů této kategorie. Závěr práce je pak věnován přehledu místních dodavatelů APS systémů a komplexnímu příkladu, který na smyšleném podniku demonstruje práci s plánem výroby ve všech jeho fázích vývoje. Klíčová slova: APS, pokročilé plánování a rozvrhování, provozní efektivita, zákaznický servis, podnikové IS Abstract This bachelor thesis is focused on the principles of advanced production planning in manufacturing enterprises. The thesis introduces the challenges these systems are dealing with; attention is also dedicated to the way a typical manufacturing enterprise operates with those systems. The thesis characterizes the individual planning concepts and the constraints involved, as well as the requirements regarding both the supplier of the planning system and the company that wishes to make use of system of this category. The ending of the work is dedicated to an overview of the local APS systems suppliers and to a complex example, demonstrating how an imaginary enterprise works with the plan during all stages of its development. Keywords: APS, advanced planning and scheduling, operational efficiency, customer service, enterprise IS Strana 8

9 Obsah 1. Úvod Problematika pokročilého plánování výroby (APS) Historie plánování výroby s využitím informačních technologií Plánovací horizonty Kontext plánování výroby Koncepty plánování Kapacitní plánování Plánování kampaní Materiálové alokace Průmyslově specifická plánování Požadavky na APS systém Věrnost plánovacího modelu výrobní realitě Plánovací algoritmus Podpora ručních zásahů do plánu Výkonnost Integrace Lokalizace Stabilita Visibilita a přehlednost Funkce manažerských přehledů Nároky na klientský podnik Vůle a schopnost modifikovat podnikové procesy Součinnost s dodavatelem APS při implementaci Datová kázeň Adekvátní personální zajištění Typické přínosy plánování výroby Výsledky projektů ovlivňující provozní efektivitu...39 Strana 9

10 5.2. Výsledky projektů ovlivňující zákaznický servis Mapa trhu APS v ČR Komplexní příklad Prodejní a provozní plánování Řízení vstupu zakázek Plánování a rozvrhování výroby Shrnutí Conclusion Seznam použitých zdrojů Seznam obrázků Seznam tabulek...56 Strana 10

11 1. Úvod Podnik je podle naprosté většiny definic soubor aktivit vyvíjených podnikatelem za účelem dosažení zisku [1]. U aktivit výrobního podniku jde pak zpravidla o dosažení zisku přeměnou vstupního materiálu nebo vstupních komponent ve výsledný produkt a jeho následným prodejem [2]. Tato proměna přitom může být v závislosti na daném průmyslovém odvětví více či méně výrazná. Podstatou podnikání je ale stále generování zisku. V posledních dvaceti letech se z nejrůznějších důvodů stala řada průmyslových odvětví přesycenými, jinými slovy, nabídka produkčních kapacit těchto průmyslových odvětví je dlouhodobě vyšší než poptávka. Podniky spadající do těchto průmyslových odvětví mají následkem tohoto přesycení téměř nulovou možnost manipulace s cenou jednoduše, pokud si podnik nastaví obchodní marži na ze svého pohledu příliš atraktivní úroveň, vždy se najde konkurent, který cenu stlačí na dostatečně nízkou úroveň, aby od tohoto podniku převzal zákazníky na svou stranu. Nízká cenová flexibilita firem podnikajících v průmyslových odvětvích s přesycenou nabídkou tedy značnou měrou ztěžuje dosažení hlavního cíle podnikání generování zisku. Typickým příkladem takového odvětví je hutní průmysl [3] na území Spojených Států se dokonce šíří přirovnání, že tím druhým, co stát chce vlastnit po letišti, jsou právě železárny. Záměr generování zisku může celkem libovolný podnik podpořit současným sledováním dvou cílů. Prvním cílem je získat konkurenční výhodu, která umožní podniku stát se tak atraktivním dodavatelem pro své zákazníky, že tito nebudou migrovat ke konkurenčním dodavatelům v ideálním případě by efekt mohl být právě opačný. Druhým cílem je zvýšení provozní efektivity (snížení výrobních/provozních nákladů). Ve vysoce konkurenčních prostředích s nízkou cenovou flexibilitou jde o jeden ze základních způsobů zvýšení ziskovosti podniku laicky řečeno, jde o snížení nákladů na určité množství produkce. Protože se na tyto dva cíle budeme v textu hojně odkazovat, bude vhodné jejich úvodu věnovat ještě nějaký prostor. Strana 11

12 Prvním zmiňovaným cílem je získání konkurenční výhody, která zvýší atraktivitu podniku jako dodavatele pro jeho zákazníky. Takovou výhodou nemusí být nutně jen cena výsledného produktu. V řadě průmyslových odvětví také nelze spoléhat na to, že zákazníka osloví avizovaná kvalita produkce ta už je v dnešní době ve velkém množství průmyslových odvětví předpokladem. Řada průmyslových odvětví se však potýká s problémy souvisejícími s úrovní zákaznického servisu, jejichž řešení může mít zásadní vliv na hodnocení podniku jako dodavatele. Mezi tyto problémy patří například termínová spolehlivost dodávek, tedy včasnost dodání objednané zakázky. I když například ze světa spedičních služeb jsme zvyklí, že po přislíbení termínu dodání s ním můžeme celkem jistě počítat, ve světě výrobních podniků tomu tak ale po hříchu není a není neobvyklé narazit na závod, který dosahuje termínové spolehlivosti na úrovni 75 % [4] což znamená, že každá čtvrtá zakázka je dodána pozdě. Dalším faktorem ovlivňujícím úroveň zákaznického servisu jsou dodací lhůty. Je celkem jednoduché si představit situaci, kdy dostane přednost ten dodavatel, který je schopen zakázku realizovat za kratší dobu než jiný, i když třeba nabízí za stejnou produkci lákavější cenu. Druhým výše zmíněným cílem byla provozní efektivita, která charakterizuje schopnost podniku organizovat své výrobní aktivity takovým způsobem, který umožňuje ekonomickou realizaci výroby s ohledem na cílenou úroveň zákaznického servisu. Úroveň provozní efektivity logicky ovlivňuje průtočnost výrobních kapacit tedy schopnost podniku organizovat výrobu takovým způsobem, aby se minimalizovala doba, kdy výrobní zdroje nevytvářejí žádnou přidanou hodnotu. Dalšími faktory ovlivňujícími úroveň provozní efektivity je například doba obratu zásob nebo průběžných dob výroby (doba, která je nutná k produkci určité zakázky). Důsledným zvyšováním úrovně zákaznického servisu a provozní efektivity může podnik dosáhnout prokazatelně lepších ekonomických výsledků a celkově vyšší konkurenceschopnosti 1. Tyto dva cíle jsou však ve vztahu k sobě navzájem protichůdné. Tento vztah lze demonstrovat na jednoduchém příkladu: představme si podnik sledující cíl zvýšení své atraktivity pro zákazníky (zákaznického servisu), 1 Tento fakt dokládá kapitola 5. Strana 12

13 čehož chce dosáhnout snížením dodacích lhůt. S tímto záměrem se předzásobí vším možným materiálem, který pro svou výrobu může potřebovat, takže až obdrží objednávku, může téměř okamžitě zahájit výrobu. Takový postup sice jistě zvýší úroveň zákaznického servisu, přitom bude ale mít značně negativní dopad na provozní efektivitu. I u relativně malého podniku by totiž zásoba takovým množstvím materiálu na sebe vázala zcela enormní finanční zdroje. Poznamenejme navíc, že je možné, snad dokonce pravděpodobné, že by podnik v takové situaci všechen materiál ani nikdy nevyužil, protože než by přišla zakázka, která by daný typ materiálu využila, mohl by tento být v důsledku dlouhého skladování znehodnocen (například korozí). Výše uvedený příklad je zavedený do extrému (a je také extrémně zjednodušený), jasně však prezentuje důvod, proč dosažení provozní efektivity a dobré úrovně zákaznického servisu představuje dva navzájem protichůdné cíle. Možná je na místě nyní přeformulovat výše uvedený důvod vyvíjení aktivit výrobního podniku: jde o dosažení zisku realizací produkce při zachování vysoké provozní efektivity a současně na vysoké úrovni zákaznického servisu. Je tedy v zájmu konkurenceschopnosti podniku udržovat provozní efektivitu a zákaznický servis ve vzájemné rovnováze. Tohoto cíle lze dosáhnout, pakliže má podnik co nejlepší představu o výrobě, a to jak ze střednědobého, tak z krátkodobého hlediska. Nutným předpokladem pro dosažení a udržení vysoké úrovně provozní efektivity a zákaznického servisu (potažmo tedy i konkurenceschopnosti) je tedy kvalitní plán výroby. Úkol plánování výroby představuje problém kategorie NP-Hard [5], neexistuje tedy jedno správné řešení, ale nekonečná řada, z nichž každé má v tomto kontextu pro podnik jinou hodnotu (jinou měrou naplňuje cíle provozní efektivity a zákaznického servisu). Rozdíl mezi hodnotou dobrého a výborného plánu z finančního hlediska přitom u velkých závodů může představovat miliony korun denně. Vzhledem ke komplexnosti plánování výroby je proto vhodné využít nástroje, který umožní na přání vygenerovat plán výroby odpovídající obchodním požadavkům daného výrobního podniku a který umožní zhodnotit kvalitu takto vygenerovaného plánu. Nástroj, který kvalitně plánuje výrobu podniku, mu umožní se na budoucí výrobu dobře připravit a flexibilně reagovat na nově vzniklé situace, například na Strana 13

14 poruchu výrobního zařízení v takové situaci např. umožní plán výroby přepracovat, aby vzniklé problémové místo obešel. Řešení těchto úkolů je údělem systémů Pokročilého plánování a rozvrhování výroby (APS Advanced Planning and Scheduling), kterým je věnována tato práce. Cílem této práce je představit principy plánování výroby, problematiku, kterou řeší a uvést hlavní hráče na místním trhu. Strana 14

15 2. Problematika pokročilého plánování výroby (APS) 2.1. Historie plánování výroby s využitím informačních technologií Historie plánování výroby s využitím informačních technologií sahá až do padesátých let 20. století [6]. V té době výrobní podniky realizovaly správu materiálu na skladě s využitím skladových karet a objednávky materiálu na sklad byly realizovány na základě spotřebních prognóz a provozních statistik. Výsledkem byla pochopitelně zpravidla skutečnost, že podnik držel zásoby na hladině nepřiměřené svým potřebám (stejně tak prostředky vázané na tyto zásoby byly tím pádem nepřiměřené). I když pomineme fakt, že práce se skladovými kartami trpěla z provozního hlediska značnými nedostatky, zůstává s tímto způsobem plánování výroby spojena celá řada nedostatků za všechny jmenujme například obtížný výběh součástek, které se přestaly používat v momentě, kdy byl jejich stav na skladě ještě stále nezanedbatelný. Uplatnění takových součástek se tak stávalo výrazně obtížnějším nevyužití součástky, která je ve velkém objemu na skladě má přitom na provozní efektivitu podniku značně nepříznivý dopad. Změna v tomto ohledu nastala v 60. letech, kdy se objevily první systémy kategorie označované jako MRP (Material Requirements Planning). Systémy této kategorie byly zejména schopny vypočíst potřebu materiálu, srovnat ji se skladovými dispozicemi a následně pak vypočíst množství materiálu, které je potřeba objednat. Tento na přesném výpočtu založený přístup představoval zásadní pokrok oproti dřívějším postupům, které v podmínkách složitějších výrob (s tisíci dílčími položkami na výrobku) byly ručně neuřiditelné. Metoda MRP představovala způsob řízení stavu materiálu na skladě takovým způsobem, aby s danou rezervou odpovídal skutečným zákaznickým objednávkám, jejichž realizaci následně umožňovala díky rozvrhovacím funkcím zefektivnit. Plánovací koncept MRP sice řešil potřebu materiálu, protože však byl slepý k dalšímu zásadnímu omezení procesu realizace zakázky, kterým je dostupnost kapacit, zůstala otevřena další významná příležitost, která by mohla provozní efektivitu podniku posunout na významně vyšší úroveň. Fakt, že výsledný rozvrh nezohledňoval Strana 15

16 kapacitní omezení výrobních zařízení (a tato tedy přetěžoval) znamenal, že jeho využitelnost byla často velmi nízká. Obrázek 1: Evoluce podnikového plánování s využitím IT Zdroj: SINGLETON, Derek. History of MRP Software. Software Advice [online]. 2013, [cit ]. Dostupné z: Zpracování: vlastní Tento problém řešil koncept MRP II (Manufacturing Resource Planning - za zkratku MRP se uvádí římská II, aby nedošlo k záměně s prvním plánovacím konceptem), který měl ambici stát se silným plánovacím konceptem, který bude při plánování brát v úvahu kapacitní i materiálová omezení, čím by se měla kvalita výsledného plánu výrazně zvýšit Koncept MRP II reprezentuje přístup k řízení výroby, který umožňuje zajistit časovou i kvantitativní vazbu mezi nákupem a prodejem. Jde o iterační proces, na jehož začátku jsou zadány materiálové a kapacitní požadavky spolu s počátečním nebo koncovým termínem výroby. Systém pak rozplánuje výrobu podle zadaných požadavků, a to buď od počátečního termínu dopředu, nebo od finálního termínu dozadu. MRP II samozřejmě představovala pokrok a zlepšení. Protože však s kapacitními omezeními nepracovala realisticky (předpokládala neomezenou dostupnost kapacit v čase jejich potřeby), dala se pro skutečné řízení použít jen velmi omezeně. Skutečný průběh výrobních procesů se od plánu získaného metodou MRP II značně lišil. Metodu MRP II se i přes řadu pokusů (především SRN) ani za tři desítky let nepodařilo zásadnějším způsobem rozvinout. Důvodem bylo, že MRP II byla používána výrobci ERP [6] systémů a to, že základní technologií pro manipulaci s daty v ERP systémech se stalo SQL. SQL je skvělou technologií umožňující bezpečnou práci mnoha uživatelů nad toutéž databází (což naprosto vyhovuje potřebám běžných Strana 16

17 transakcí ERP systému). Totéž SQL je ale naprosto neefektivní a doslova nevhodné pro případy intenzivních výpočtů prováděných nad velmi rozsáhlými datovými strukturami, což je ale charakteristická potřeba plánovacího systému. ERP s technologií SQL tedy není prostředí, ve kterém by se mohlo dařit rozvoji plánovacích systémů. Tyto tradiční koncepty plánování výroby vznikaly v prostředí, ve kterém platila řada zákonitostí, které však v dnešním obchodním prostředí již neplatí počítaly s tím, že poptávka po produkci není ani sezónní, ani proměnná, že rychlost reakce podniku není klíčová, že tlak na snížení nákladů je malý, anebo že konkurence je malá a tedy i tlak na dodržení termínů dodání zakázek není velký. Všechny tyto skutečnosti však v dnešním dynamickém a zpravidla vysoce konkurenčním prostředí neplatí. Systémy založené na plánovacích konceptech kategorie MRP II se tak z dnešního pohledu jeví jako nevyhovující. Neschopnost světa ERP poskytovat účinnější plánovací technologie poskytla příležitost vzniku nového oboru, který výběr metod a použitých technologií zcela podřídil jedinému cíli, a to vysoké kvalitě plánování. Počátkem devadesátých let se objevuje APS. Business change has driven application requirements well past what ERP was originally intended to deliver. [7] Změny podnikatelského prostředí posouvají požadavky daleko za hranice toho, co měly systémy ERP původně umožňovat. Současným nejvyšším stupněm systémů plánování výroby jsou zmiňované systémy kategorie APS. Ty nabízí řešení všech problémů uvedených v předchozích dvou odstavcích nad citátem. APS systémy pracují současně s materiálovými i kapacitními omezeními, přičemž kapacitní omezení jsou brána realisticky plánování bere v úvahu skutečnou dostupnost kapacit v čase. Kromě toho ale jsou na rozdíl od systémů MRP II schopny pracovat s úzkými místy ve výrobě, čímž umožňují zajistit co nejhladší průběh výroby (a co nejvyšší průtočnost). Jsou schopny simultánně plánovat na základě materiálových i výrobních omezení, čímž pádem dosahují výsledné plány a rozvrhy výroby podstatně vyšší hodnoty, kterou ještě často zvyšují Strana 17

18 využité optimalizační algoritmy. Krom toho řada systémů APS disponuje funkcí umožňující simulovat vliv různých plánů na výrobu. Velkou devizou systémů kategorie APS je také jejich těsnější vazba na výrobní prostředí podniku tím, že jsou schopny pracovat s detailními omezeními výroby, pracují s mnohem reálnějším modelem skutečného výrobního prostředí. Poznamenejme, že kvalita výrobního plánu je přímo závislá na kvalitě modelu výrobního prostředí (tzn. na tom, jak dobře model plánovacího prostředí odpovídá skutečnosti) a na schopnosti plánovacího systému s tímto modelem pracovat. Schopnost pracovat s velkým množstvím mnohdy i vysoce komplexních výrobních omezení tak dává systémům pokročilého plánování a rozvrhování možnost produkovat plány a rozvrhy umožňující provozovat výrobu na takové úrovni provozní efektivity a zákaznického servisu, která je z pohledu tradičních plánovacích systémů zcela nepředstavitelná. Výsledkům plánování za pomoci systémů APS bude v této práci věnována samostatná kapitola. Další předností systémů APS oproti výše uvedeným je rychlost, s jakou jsou schopny výrobní plány a rozvrhy připravit. ERP systémy (MRP II) potřebují nejen čas k vlastnímu výpočtu, který u složitějších prostředí může zabrat řadu hodin (někdy dokonce více než jeden den), ale především vyžadují ruční dopracování, kterým plánovači dokončí to, co MRP II nebylo schopno samo vypočíst, tedy zohlednění omezené dostupnosti kapacit. Takové doladění plánu často vyžaduje i více než jeden týden práce plánovačů. Proto podnikové plány výroby bývají nejčastěji zpracovávány jednou měsíčně častější zpracování jednoduše není reálně provozovatelné. Protože je ale měsíc příliš dlouhá doba, během které se řada předpokladů mění (stornované objednávky, výpadky kapacit pro poruchy, nečekané situace v zásobování, ), účelnost řízení výroby plánem, který nové skutečnosti ignoruje, postupně ztrácí smysl ke slovu se dostává operativní rozhodování plánovačů, kteří ale vzhledem k enormnímu záběru plánu nejsou schopni důsledky svých rozhodnutí domýšlet do důsledků, a tak je řízení výroby doprovázeno pocitem nezvladatelného chaosu a bezmoci. Oproti ERP systémům jsou APS systémy stejnou úlohu schopny výrazně kvalitněji zpracovat v řádu několika minut. Tato přednost je obzvláště hodnotná Strana 18

19 v momentě, kdy například ve výrobě dojde k poruše a k jejímu opětovnému spuštění je nutno plán rychle přepracovat tak, aby se problémovému místu vyhnula. Současně často nabízejí komfortní rozhraní pro manuální úpravy vygenerovaného rozvrhu tím pádem mají plánovači podniku například možnost zohlednit v plánu informace, které neměl plánovací systém k dispozici. APS nemá žádnou definici, není svázán žádnými mezinárodně respektovanými normami. Dá se říci, že nálepkou APS jsou označovány plánovací systémy, jejichž koncept není MRP II a jejichž ambicí je poskytovat vysoce kvalitní (proveditelné, výhodné, ) plány. Je třeba poznamenat, že zdaleka ne všichni výrobci, kteří se hlásí se svými produkty k APS, jsou schopni nabídnout skutečně výkonné plánovací technologie. A tak zatímco ve světě ERP je opravdu mnoho výrobců podnikových ERP systémů a dá se říci, že většina z nich nabízí dobře použitelná řešení, ve světě APS platí, že většina nabízených produktů značně pokulhává za záměrem a opravdu kvalitních bývá méně než 10% nabídky produktů Zpravidla však APS systémy oproti všem výše zmiňovaným metodám plánování výroby disponují následujícími přednostmi 2 : Vysoce výkonné rozvrhování výroby, pracující s velmi detailním modelem výrobního prostředí Kapacitní plánování a plánování materiálových potřeb prováděné současně Velmi vysoká rychlost Možnost manuálního zásahu ze strany uživatele Výše uvedené charakteristiky systémům kategorie APS umožňují generovat vysoce hodnotné podklady pro výrobu na takové úrovni provozní efektivity a zákaznického servisu, která je z pohledu tradičních plánovacích systémů zcela nepředstavitelná. 2 Tyto charakteristiky nemusí být společné pro všechny systémy, které se do kategorie APS řadí, představují však typické výhody systémů této kategorie oproti systémům MRP II, potažmo ERP. Strana 19

20 2.2. Plánovací horizonty Ve výše uvedených kapitolách jsme uvedli proč je pro výrobní podnik důležité usilovat o co nejvyšší úroveň zákaznického servisu a provozní efektivity. Uvedli jsme také, že nutným předpokladem pro dosažení těchto cílů je kvalitní plán výroby, který musí podnik vytvořit a udržovat, aby co nejvíce odpovídal skutečnosti. Tento plán během své existence prochází několika vývojovými fázemi, které níže popíšeme. V popisu budeme pro lepší srozumitelnost postupovat ve směru odprava doleva. Obecně aplikovaným přístupem je vytvoření velmi hrubého plánu výroby, který podnik postupem času zjemňuje až do té míry, že se plán stane rozvrhem, tedy detailním podkladem stanovujícím, jaké operace se kdy a na jakém výrobním zdroji mají provést. Obrázek 2 znázorňuje vývoj plánu výroby. Je rozdělen na tři etapy (horizonty plánování), přičemž výstupem každé etapy je plán nebo rozvrh výroby o nějaké míře určitosti. Bod S&OP je bod v neurčité budoucnosti (viz. dále), bod 0 je bod v čase, pro který výrobu plánujeme. Pro přehlednost budeme hovořit o plánovaném týdnu 3. Obrázek 2: Horizonty plánování Zdroj a zpracování: vlastní Než začneme rozebírat jednotlivé etapy plánování, věnujme pozornost tvaru, ve kterém jsou jejich křivky znázorněny na níže uvedeném grafu. Každé v grafu uvedené etapě plánování předchází jiná etapa. Dokonce i etapě Sales & Operations Planning, ve které jsou vypracovávány prodejní forecasty (bude 3 Týden jako plánované období je v textu uveden pro zjednodušení, toto časové období se může podnik od podniku lišit. Strana 20

21 podrobněji popsána níže) předchází jiná etapa a sice ta, kdy očekáváme, že například za rok nějaké prodeje uskutečníme, ale zatím o nich nemáme žádné konkrétní představy. První dvě etapy zprava mají tedy pozvolný začátek důvodem je fakt, že na začátku jednotlivých etap pracujeme s minimem nějak podložených zakázek (to, jak jsou podložené, vyplývá z toho, o jakou etapu se jedná) a ty podklady, které nám chybí, musíme doplnit vlastním odhadem a zkušenostmi, případně statistikou. Jak se pohybujeme směrem k plánovanému týdnu, podklady postupně přibývají a my dostáváme čím dál přesnější představu o tom, jak bude výsledný plán, ať už prodejní nebo zakázkový, vypadat. Úroveň křivek z pohledu osy Y by tedy bylo možno popsat jako podíl skutečných a očekávaných zakázek. Z grafu tak navíc vyplývá, že k rozvrhování výroby dochází zpravidla ve chvíli, kdy máme dostatek informací o závazných zakázkách a žádný pozvolný nástup se zde tedy nekoná. Graf však nezachycuje skutečnost, že ve fázi plánování a rozvrhování výroby může přijít taková zakázka nebo obecně požadavek, který je nutno v rozvrhu výroby zohlednit, pokud není pro daný podnik flexibilita irelevantní. Tvaru křivek v níže uvedeném grafu byl věnován dostatek pozornosti a můžeme se tak začít věnovat jednotlivým etapám plánování, které znázorňuje. V bodě S&OP je plán založen. Podkladem pro založení plánu je obvykle obchodní forecast, nebo jiný dokument podobného charakteru. Ten se zpravidla udržuje v odděleném podnikovém informačním systému, například v provozovaném ERP. V tomto bodě je plánovaný týden na středně až dlouhodobém horizontu, obvykle vzdálen několik měsíců [8]. Z původního stavu obchodní prognózy tedy není možné získat informace o přesném objemu výroby v plánovaném týdnu nebo o charakteristikách zakázek, které budou v průběhu plánovaného týdne realizovány. Díky tomu ale, že jsou obchodní prognózy založeny na zkušenostech s prodejem a znalostech cílového trhu, lze si udělat alespoň hrubou představu o podobě produkce v plánovaném týdnu. Tento plán je vhodné postupně aktualizovat podle toho, jak se jeho podklady (obchodní forecast) mění. Plánování na tomto Strana 21

22 časovém horizontu se nejčastěji označuje jako Sales and Operations Planning (Prodejní a provozní plánování 4 ). Jak se blíží plánovaný týden, pohybujeme se po časové ose X směrem doleva, až narazíme na bod OBM, ve kterém se objeví první zakázka na plánovaný týden. Od tohoto okamžiku se začínáme zaobírat skutečným charakterem výroby, který je založen na skutečných obchodních úspěších namísto statistických a subjektivně podbarvených podkladů. Aktivity spadající do tohoto horizontu plánování se označují jako Order Book Management (Řízení vstupu zakázek 5 ). V rámci OBM v souladu se svými obchodními prioritami podnik pro danou zakázku alokuje výrobní kapacitu a provede příslib termínu dodání [9]. Plán na horizontu OBM je přitom nutné ručně korigovat. Je totiž možné, že například na jeden den je ve výrobním plánu alokováno nereálné množství produkce (tedy takové množství výroby, které v průběhu dne nelze realizovat), oproti tomu v jiném dni může být k dispozici nealokovaná výrobní kapacita. Úkolem plánovače je v tomto případě tedy rozložit alokace tak, aby nepřekračovaly výrobní kapacitu podniku. Jak se plánovaný týden přibližuje, lze předpokládat, že tento úkon bude nutno provádět častěji a častěji, protože zakázek bude postupně přibývat. Pokud by celkový objem zakázek alokovaných na plánovaný týden byl nižší než celková výrobní kapacita, může být vhodné přesunout zakázky alokované na další časová období (časově vzdálenější plánované týdny) do alokací aktuálně plánovaného týdne. Podnik tak bude mít větší prostor pro prodej volných výrobních kapacit podniku, které se tímto přesunou dále do budoucnosti. I v tomto případě je tedy nutné plán alokací postupně aktualizovat na základě vývoje obchodních případů. Nyní se dostáváme do fáze plánu, která je plánovanému týdnu nejblíže a která začíná v bodě PP&S (Production Planning & Scheduling Plánování a rozvrhování výroby 6 ). Jsme již velmi blízko momentu, kdy plán bude nutno použít jako základ pro zadání výrobních operací. Pro jednoduchost si představme, že se pohybujeme několik dní před plánovaným týdnem. V tomto okamžiku začínáme s plánováním a rozvrhováním výroby, přičemž základem pro toto plánování je současný stav alokací 4 V tomto případě jde o přibližný překlad, v češtině se nejčastěji používá anglický originál 5 Také se jedná o přibližný a ne příliš ustálený překlad 6 Tento překlad je již ustálený. Strana 22

23 a termínů dodání, které jsou výstupem výše popisovaného OBM. Cílem fáze PP&S je detailní organizace výrobních aktivit v jednotlivých dnech. Jejím úkolem je zorganizovat mnohdy i tisíce výrobních zakázek a k nim přiřazené desítky tisíc materiálových položek tak, aby jejich výroba proběhla pokud možno co nejefektivnějším způsobem a aby co nejlépe sledovala současné obchodní priority podniku [10]. Některé z faktorů, které je při plánování a rozvrhování výroby nutno zohlednit, už byly zmíněny dříve jedná se například o výrobní kapacity nebo o kontrolu objemu materiálu na skladě. Plán je přitom nutno sestavovat takovým způsobem, aby byly dodrženy termínové požadavky zákazníka (stejně jako ostatní faktory ovlivňující úroveň zákaznického servisu), tedy aby zakázka nebyla dodána po termínu, zároveň ale také, aby nebyla realizována s příliš velkým předstihem - v tom případě by v podniku zabírala skladovací místo, což může být v závislosti na daném průmyslovém prostředí problém. Velkou prioritu má samozřejmě i sledování ostatních faktorů ovlivňujících úroveň provozní efektivity. Při plánování musí podnik plán sestavit tak, aby odpovídal jeho obchodním prioritám, které se v průběhu času přirozeně mění, přinejmenším s tím, jak se mění hospodářský cyklus. V době ekonomického útlumu (hospodářský cyklus má klesavou tendenci) je pochopitelně hlavním cílem minimalizace nákladů, obvykle prostřednictvím maximalizace obratu zásob a minimalizace neproduktivních časů, přesčasovosti anebo jiných mimořádných nákladů. V době ekonomického růstu naopak, je zpravidla cílem maximalizace průtočnosti výroby, která může podnik typicky dosáhnout zkrácením průběžných dob výroby, dodacích lhůt nebo vhodným managementem využití svých zdrojů. Výrobní plán je nutno sestavit tak, aby odpovídal aktuálním cílům tohoto typu Kontext plánování výroby Než se ponoříme do problematiky plánování výroby hlouběji, je na tomto místě vhodné se pozastavit a věnovat pozornost prostředí, ve kterém systémy APS působí. Začněme ale malou odbočkou. Z výše uvedeného celkem jasně vyplývá, že problematika plánování výroby prostupuje napříč celým podnikem a netýká se pouze jednoho nebo dvou oddělení. V kapitole 2.1 ( Plánovací horizonty ) jsme nastínili, Strana 23

24 jakým způsobem plán vzniká nejprve se zpravidla pracuje s hrubou verzí plánu, založenou na obchodních předpovědích, která se s postupem času více specifikuje a stejně tak se více prohlubuje míra detailů, se kterými je nutno pracovat. V tomto procesu pracují zejména tři podnikové útvary. Jsou jimi nákup, výroba a prodej. Nákup přitom logicky zodpovídá za získání materiálu, který není na skladě a je přitom požadovaný a obecně za údržbu skladových zásob, výroba pak zodpovídá za hladký, spolehlivý a co nejekonomičtější průběh produkce. Úkolem prodejního útvaru je pak zejména rozvíjení obchodních případů a uspokojení zákaznických požadavků. Každý z těchto útvarů má v podniku jiné priority odpovídající jeho zaměření. Mezi priority nákupního a výrobního útvaru patří udržování nízkého stavu zásob materiálu, pokud možno nízká variantnost produkce nebo zamezení výrobě na sklad všechny tyto cíle mají totiž pozitivní vliv na provozní efektivitu podniku. Oproti tomu všechny výše zmíněné priority jsou z pohledu prodejního oddělení právě opačné. V zájmu prodejního oddělení jsou vysoké zásoby hotové produkce, protože snižují doby dodání, stejně tak materiál na skladě. Vysoká variantnost produkce pak dává obchodníkům možnost lépe reagovat na požadavky zákazníka. Jinými slovy, cílem obchodního oddělení je dosáhnout vysoké úrovně zákaznického servisu. Cílem plánování výroby, kde jsou všechny tyto útvary zastoupeny, je dosáhnout rovnováhy mezi prioritami těchto útvarů, která bude odpovídat současným podnikovým prioritám. Nyní už k tématu kontextu plánování výroby. Během své práce pracovníci jednotlivých útvarů používají různé informační systémy, například podnikové ERP nebo jiný IS (pro tyto ostatní IS se v angličtině uchytil název Legacy, v rámci této práce se ho budeme držet). Jsou-li tyto systémy nějak zapojeny do plánovacího procesu, musejí být schopny buďto exportovat data do nebo importovat data z APS systému (nebo obojí). Ten samozřejmě tyto operace musí podporovat, mimo jiné schopností konverze dat různých formátů. Během své práce systémy APS pracují s velkým objemem dat týkajících se výrobních zakázek. Ta jsou zpravidla do APS importována ze systému kategorie ERP nebo Legacy. Systém APS tato data následně zpracuje a zpět pošle podklady k výrobě v míře detailu odpovídající plánovanému horizontu. Strana 24

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Optimalizace plánování výrobního procesu

Optimalizace plánování výrobního procesu Bankovní institut vysoká škola Praha Práva Optimalizace plánování výrobního procesu Bakalářská práce Autor: Michal MALHOCKÝ Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Autor bakalářské práce: David

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Popis procesů business testování a jejich optimalizace Autor BP: Dalibor Pavlíček Vedoucí BP: Mgr. Julius Čunderlík 2012 Praha Čestné prohlášení

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Obor: Podniková ekonomika a management Aplikace projektového řízení v obchodní firmě Application of Project Management in the Commercial Organization Vypracovala:

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pravidla podnikatelského plánu a jejich aplikace na reálný projekt Autor BP: Kateřina Täuberová Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D.

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Integrace metodiky PRINCE2 do internetové

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

VYUŽITÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY V MARKETINGU. České vysoké učení technické v Praze FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

VYUŽITÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY V MARKETINGU. České vysoké učení technické v Praze FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd České vysoké učení technické v Praze FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd VYUŽITÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY V MARKETINGU Diplomová práce Diplomant: Mgr. David Vít Vedoucí diplomové

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL S R. O. Daniel Mucha

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL S R. O. Daniel Mucha VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL S R. O. Daniel Mucha Strategie modrého oceánu v praxi českých firem Diplomová práce 2014 Strategie modrého oceánu v praxi českých firem Diplomová práce Daniel Mucha

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Martin Navrkal : Ing. Tomáš Brabec : Ing.

Více

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS.

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS. Návrh marketingové strategie firmy Petr Králíček, DiS. Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Hlavním cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat současný stav marketingové strategie. Vedlejšími cíli mé práce bylo

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o.

Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o. , Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o. Michaela Ždánská Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o. Hlavním cílem je

Více