UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Principy pokročilého plánování výroby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Principy pokročilého plánování výroby"

Transkript

1

2 UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Principy pokročilého plánování výroby Autor BP: Ondřej Konvička Vedoucí BP: Ing. Marek Beránek, Ph.D.

3 2013 Praha

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma Principy pokročilého plánování výroby vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím výhradně odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou také uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor této bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s jejím vytvořením jsem neporušil autorská práva třetích osob a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V. dne... (Ondřej Konvička)

5

6 Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Marku Beránkovi, Ph.D. za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce.

7 Principy pokročilého plánování výroby Advanced Production Planning Principles Strana 7

8 Abstrakt Tato bakalářská práce je zaměřena na principy pokročilého plánování výroby ve výrobních podnicích. Práce představuje problémy, na jejichž řešení jsou systémy pokročilého plánování výroby zaměřeny, pozornost je věnována i způsobu, jakým typický podnik s těmito systémy pracuje. Práce charakterizuje jednotlivé koncepty plánování a omezení, se kterými pracují, stejně jako požadavky na dodavatele plánovacího systému i na podnik, který ho chce využívat. Práce zahrnuje i přehledný seznam příkladů výsledků dosahovaných využíváním plánovacích systémů této kategorie. Závěr práce je pak věnován přehledu místních dodavatelů APS systémů a komplexnímu příkladu, který na smyšleném podniku demonstruje práci s plánem výroby ve všech jeho fázích vývoje. Klíčová slova: APS, pokročilé plánování a rozvrhování, provozní efektivita, zákaznický servis, podnikové IS Abstract This bachelor thesis is focused on the principles of advanced production planning in manufacturing enterprises. The thesis introduces the challenges these systems are dealing with; attention is also dedicated to the way a typical manufacturing enterprise operates with those systems. The thesis characterizes the individual planning concepts and the constraints involved, as well as the requirements regarding both the supplier of the planning system and the company that wishes to make use of system of this category. The ending of the work is dedicated to an overview of the local APS systems suppliers and to a complex example, demonstrating how an imaginary enterprise works with the plan during all stages of its development. Keywords: APS, advanced planning and scheduling, operational efficiency, customer service, enterprise IS Strana 8

9 Obsah 1. Úvod Problematika pokročilého plánování výroby (APS) Historie plánování výroby s využitím informačních technologií Plánovací horizonty Kontext plánování výroby Koncepty plánování Kapacitní plánování Plánování kampaní Materiálové alokace Průmyslově specifická plánování Požadavky na APS systém Věrnost plánovacího modelu výrobní realitě Plánovací algoritmus Podpora ručních zásahů do plánu Výkonnost Integrace Lokalizace Stabilita Visibilita a přehlednost Funkce manažerských přehledů Nároky na klientský podnik Vůle a schopnost modifikovat podnikové procesy Součinnost s dodavatelem APS při implementaci Datová kázeň Adekvátní personální zajištění Typické přínosy plánování výroby Výsledky projektů ovlivňující provozní efektivitu...39 Strana 9

10 5.2. Výsledky projektů ovlivňující zákaznický servis Mapa trhu APS v ČR Komplexní příklad Prodejní a provozní plánování Řízení vstupu zakázek Plánování a rozvrhování výroby Shrnutí Conclusion Seznam použitých zdrojů Seznam obrázků Seznam tabulek...56 Strana 10

11 1. Úvod Podnik je podle naprosté většiny definic soubor aktivit vyvíjených podnikatelem za účelem dosažení zisku [1]. U aktivit výrobního podniku jde pak zpravidla o dosažení zisku přeměnou vstupního materiálu nebo vstupních komponent ve výsledný produkt a jeho následným prodejem [2]. Tato proměna přitom může být v závislosti na daném průmyslovém odvětví více či méně výrazná. Podstatou podnikání je ale stále generování zisku. V posledních dvaceti letech se z nejrůznějších důvodů stala řada průmyslových odvětví přesycenými, jinými slovy, nabídka produkčních kapacit těchto průmyslových odvětví je dlouhodobě vyšší než poptávka. Podniky spadající do těchto průmyslových odvětví mají následkem tohoto přesycení téměř nulovou možnost manipulace s cenou jednoduše, pokud si podnik nastaví obchodní marži na ze svého pohledu příliš atraktivní úroveň, vždy se najde konkurent, který cenu stlačí na dostatečně nízkou úroveň, aby od tohoto podniku převzal zákazníky na svou stranu. Nízká cenová flexibilita firem podnikajících v průmyslových odvětvích s přesycenou nabídkou tedy značnou měrou ztěžuje dosažení hlavního cíle podnikání generování zisku. Typickým příkladem takového odvětví je hutní průmysl [3] na území Spojených Států se dokonce šíří přirovnání, že tím druhým, co stát chce vlastnit po letišti, jsou právě železárny. Záměr generování zisku může celkem libovolný podnik podpořit současným sledováním dvou cílů. Prvním cílem je získat konkurenční výhodu, která umožní podniku stát se tak atraktivním dodavatelem pro své zákazníky, že tito nebudou migrovat ke konkurenčním dodavatelům v ideálním případě by efekt mohl být právě opačný. Druhým cílem je zvýšení provozní efektivity (snížení výrobních/provozních nákladů). Ve vysoce konkurenčních prostředích s nízkou cenovou flexibilitou jde o jeden ze základních způsobů zvýšení ziskovosti podniku laicky řečeno, jde o snížení nákladů na určité množství produkce. Protože se na tyto dva cíle budeme v textu hojně odkazovat, bude vhodné jejich úvodu věnovat ještě nějaký prostor. Strana 11

12 Prvním zmiňovaným cílem je získání konkurenční výhody, která zvýší atraktivitu podniku jako dodavatele pro jeho zákazníky. Takovou výhodou nemusí být nutně jen cena výsledného produktu. V řadě průmyslových odvětví také nelze spoléhat na to, že zákazníka osloví avizovaná kvalita produkce ta už je v dnešní době ve velkém množství průmyslových odvětví předpokladem. Řada průmyslových odvětví se však potýká s problémy souvisejícími s úrovní zákaznického servisu, jejichž řešení může mít zásadní vliv na hodnocení podniku jako dodavatele. Mezi tyto problémy patří například termínová spolehlivost dodávek, tedy včasnost dodání objednané zakázky. I když například ze světa spedičních služeb jsme zvyklí, že po přislíbení termínu dodání s ním můžeme celkem jistě počítat, ve světě výrobních podniků tomu tak ale po hříchu není a není neobvyklé narazit na závod, který dosahuje termínové spolehlivosti na úrovni 75 % [4] což znamená, že každá čtvrtá zakázka je dodána pozdě. Dalším faktorem ovlivňujícím úroveň zákaznického servisu jsou dodací lhůty. Je celkem jednoduché si představit situaci, kdy dostane přednost ten dodavatel, který je schopen zakázku realizovat za kratší dobu než jiný, i když třeba nabízí za stejnou produkci lákavější cenu. Druhým výše zmíněným cílem byla provozní efektivita, která charakterizuje schopnost podniku organizovat své výrobní aktivity takovým způsobem, který umožňuje ekonomickou realizaci výroby s ohledem na cílenou úroveň zákaznického servisu. Úroveň provozní efektivity logicky ovlivňuje průtočnost výrobních kapacit tedy schopnost podniku organizovat výrobu takovým způsobem, aby se minimalizovala doba, kdy výrobní zdroje nevytvářejí žádnou přidanou hodnotu. Dalšími faktory ovlivňujícími úroveň provozní efektivity je například doba obratu zásob nebo průběžných dob výroby (doba, která je nutná k produkci určité zakázky). Důsledným zvyšováním úrovně zákaznického servisu a provozní efektivity může podnik dosáhnout prokazatelně lepších ekonomických výsledků a celkově vyšší konkurenceschopnosti 1. Tyto dva cíle jsou však ve vztahu k sobě navzájem protichůdné. Tento vztah lze demonstrovat na jednoduchém příkladu: představme si podnik sledující cíl zvýšení své atraktivity pro zákazníky (zákaznického servisu), 1 Tento fakt dokládá kapitola 5. Strana 12

13 čehož chce dosáhnout snížením dodacích lhůt. S tímto záměrem se předzásobí vším možným materiálem, který pro svou výrobu může potřebovat, takže až obdrží objednávku, může téměř okamžitě zahájit výrobu. Takový postup sice jistě zvýší úroveň zákaznického servisu, přitom bude ale mít značně negativní dopad na provozní efektivitu. I u relativně malého podniku by totiž zásoba takovým množstvím materiálu na sebe vázala zcela enormní finanční zdroje. Poznamenejme navíc, že je možné, snad dokonce pravděpodobné, že by podnik v takové situaci všechen materiál ani nikdy nevyužil, protože než by přišla zakázka, která by daný typ materiálu využila, mohl by tento být v důsledku dlouhého skladování znehodnocen (například korozí). Výše uvedený příklad je zavedený do extrému (a je také extrémně zjednodušený), jasně však prezentuje důvod, proč dosažení provozní efektivity a dobré úrovně zákaznického servisu představuje dva navzájem protichůdné cíle. Možná je na místě nyní přeformulovat výše uvedený důvod vyvíjení aktivit výrobního podniku: jde o dosažení zisku realizací produkce při zachování vysoké provozní efektivity a současně na vysoké úrovni zákaznického servisu. Je tedy v zájmu konkurenceschopnosti podniku udržovat provozní efektivitu a zákaznický servis ve vzájemné rovnováze. Tohoto cíle lze dosáhnout, pakliže má podnik co nejlepší představu o výrobě, a to jak ze střednědobého, tak z krátkodobého hlediska. Nutným předpokladem pro dosažení a udržení vysoké úrovně provozní efektivity a zákaznického servisu (potažmo tedy i konkurenceschopnosti) je tedy kvalitní plán výroby. Úkol plánování výroby představuje problém kategorie NP-Hard [5], neexistuje tedy jedno správné řešení, ale nekonečná řada, z nichž každé má v tomto kontextu pro podnik jinou hodnotu (jinou měrou naplňuje cíle provozní efektivity a zákaznického servisu). Rozdíl mezi hodnotou dobrého a výborného plánu z finančního hlediska přitom u velkých závodů může představovat miliony korun denně. Vzhledem ke komplexnosti plánování výroby je proto vhodné využít nástroje, který umožní na přání vygenerovat plán výroby odpovídající obchodním požadavkům daného výrobního podniku a který umožní zhodnotit kvalitu takto vygenerovaného plánu. Nástroj, který kvalitně plánuje výrobu podniku, mu umožní se na budoucí výrobu dobře připravit a flexibilně reagovat na nově vzniklé situace, například na Strana 13

14 poruchu výrobního zařízení v takové situaci např. umožní plán výroby přepracovat, aby vzniklé problémové místo obešel. Řešení těchto úkolů je údělem systémů Pokročilého plánování a rozvrhování výroby (APS Advanced Planning and Scheduling), kterým je věnována tato práce. Cílem této práce je představit principy plánování výroby, problematiku, kterou řeší a uvést hlavní hráče na místním trhu. Strana 14

15 2. Problematika pokročilého plánování výroby (APS) 2.1. Historie plánování výroby s využitím informačních technologií Historie plánování výroby s využitím informačních technologií sahá až do padesátých let 20. století [6]. V té době výrobní podniky realizovaly správu materiálu na skladě s využitím skladových karet a objednávky materiálu na sklad byly realizovány na základě spotřebních prognóz a provozních statistik. Výsledkem byla pochopitelně zpravidla skutečnost, že podnik držel zásoby na hladině nepřiměřené svým potřebám (stejně tak prostředky vázané na tyto zásoby byly tím pádem nepřiměřené). I když pomineme fakt, že práce se skladovými kartami trpěla z provozního hlediska značnými nedostatky, zůstává s tímto způsobem plánování výroby spojena celá řada nedostatků za všechny jmenujme například obtížný výběh součástek, které se přestaly používat v momentě, kdy byl jejich stav na skladě ještě stále nezanedbatelný. Uplatnění takových součástek se tak stávalo výrazně obtížnějším nevyužití součástky, která je ve velkém objemu na skladě má přitom na provozní efektivitu podniku značně nepříznivý dopad. Změna v tomto ohledu nastala v 60. letech, kdy se objevily první systémy kategorie označované jako MRP (Material Requirements Planning). Systémy této kategorie byly zejména schopny vypočíst potřebu materiálu, srovnat ji se skladovými dispozicemi a následně pak vypočíst množství materiálu, které je potřeba objednat. Tento na přesném výpočtu založený přístup představoval zásadní pokrok oproti dřívějším postupům, které v podmínkách složitějších výrob (s tisíci dílčími položkami na výrobku) byly ručně neuřiditelné. Metoda MRP představovala způsob řízení stavu materiálu na skladě takovým způsobem, aby s danou rezervou odpovídal skutečným zákaznickým objednávkám, jejichž realizaci následně umožňovala díky rozvrhovacím funkcím zefektivnit. Plánovací koncept MRP sice řešil potřebu materiálu, protože však byl slepý k dalšímu zásadnímu omezení procesu realizace zakázky, kterým je dostupnost kapacit, zůstala otevřena další významná příležitost, která by mohla provozní efektivitu podniku posunout na významně vyšší úroveň. Fakt, že výsledný rozvrh nezohledňoval Strana 15

16 kapacitní omezení výrobních zařízení (a tato tedy přetěžoval) znamenal, že jeho využitelnost byla často velmi nízká. Obrázek 1: Evoluce podnikového plánování s využitím IT Zdroj: SINGLETON, Derek. History of MRP Software. Software Advice [online]. 2013, [cit ]. Dostupné z: Zpracování: vlastní Tento problém řešil koncept MRP II (Manufacturing Resource Planning - za zkratku MRP se uvádí římská II, aby nedošlo k záměně s prvním plánovacím konceptem), který měl ambici stát se silným plánovacím konceptem, který bude při plánování brát v úvahu kapacitní i materiálová omezení, čím by se měla kvalita výsledného plánu výrazně zvýšit Koncept MRP II reprezentuje přístup k řízení výroby, který umožňuje zajistit časovou i kvantitativní vazbu mezi nákupem a prodejem. Jde o iterační proces, na jehož začátku jsou zadány materiálové a kapacitní požadavky spolu s počátečním nebo koncovým termínem výroby. Systém pak rozplánuje výrobu podle zadaných požadavků, a to buď od počátečního termínu dopředu, nebo od finálního termínu dozadu. MRP II samozřejmě představovala pokrok a zlepšení. Protože však s kapacitními omezeními nepracovala realisticky (předpokládala neomezenou dostupnost kapacit v čase jejich potřeby), dala se pro skutečné řízení použít jen velmi omezeně. Skutečný průběh výrobních procesů se od plánu získaného metodou MRP II značně lišil. Metodu MRP II se i přes řadu pokusů (především SRN) ani za tři desítky let nepodařilo zásadnějším způsobem rozvinout. Důvodem bylo, že MRP II byla používána výrobci ERP [6] systémů a to, že základní technologií pro manipulaci s daty v ERP systémech se stalo SQL. SQL je skvělou technologií umožňující bezpečnou práci mnoha uživatelů nad toutéž databází (což naprosto vyhovuje potřebám běžných Strana 16

17 transakcí ERP systému). Totéž SQL je ale naprosto neefektivní a doslova nevhodné pro případy intenzivních výpočtů prováděných nad velmi rozsáhlými datovými strukturami, což je ale charakteristická potřeba plánovacího systému. ERP s technologií SQL tedy není prostředí, ve kterém by se mohlo dařit rozvoji plánovacích systémů. Tyto tradiční koncepty plánování výroby vznikaly v prostředí, ve kterém platila řada zákonitostí, které však v dnešním obchodním prostředí již neplatí počítaly s tím, že poptávka po produkci není ani sezónní, ani proměnná, že rychlost reakce podniku není klíčová, že tlak na snížení nákladů je malý, anebo že konkurence je malá a tedy i tlak na dodržení termínů dodání zakázek není velký. Všechny tyto skutečnosti však v dnešním dynamickém a zpravidla vysoce konkurenčním prostředí neplatí. Systémy založené na plánovacích konceptech kategorie MRP II se tak z dnešního pohledu jeví jako nevyhovující. Neschopnost světa ERP poskytovat účinnější plánovací technologie poskytla příležitost vzniku nového oboru, který výběr metod a použitých technologií zcela podřídil jedinému cíli, a to vysoké kvalitě plánování. Počátkem devadesátých let se objevuje APS. Business change has driven application requirements well past what ERP was originally intended to deliver. [7] Změny podnikatelského prostředí posouvají požadavky daleko za hranice toho, co měly systémy ERP původně umožňovat. Současným nejvyšším stupněm systémů plánování výroby jsou zmiňované systémy kategorie APS. Ty nabízí řešení všech problémů uvedených v předchozích dvou odstavcích nad citátem. APS systémy pracují současně s materiálovými i kapacitními omezeními, přičemž kapacitní omezení jsou brána realisticky plánování bere v úvahu skutečnou dostupnost kapacit v čase. Kromě toho ale jsou na rozdíl od systémů MRP II schopny pracovat s úzkými místy ve výrobě, čímž umožňují zajistit co nejhladší průběh výroby (a co nejvyšší průtočnost). Jsou schopny simultánně plánovat na základě materiálových i výrobních omezení, čímž pádem dosahují výsledné plány a rozvrhy výroby podstatně vyšší hodnoty, kterou ještě často zvyšují Strana 17

18 využité optimalizační algoritmy. Krom toho řada systémů APS disponuje funkcí umožňující simulovat vliv různých plánů na výrobu. Velkou devizou systémů kategorie APS je také jejich těsnější vazba na výrobní prostředí podniku tím, že jsou schopny pracovat s detailními omezeními výroby, pracují s mnohem reálnějším modelem skutečného výrobního prostředí. Poznamenejme, že kvalita výrobního plánu je přímo závislá na kvalitě modelu výrobního prostředí (tzn. na tom, jak dobře model plánovacího prostředí odpovídá skutečnosti) a na schopnosti plánovacího systému s tímto modelem pracovat. Schopnost pracovat s velkým množstvím mnohdy i vysoce komplexních výrobních omezení tak dává systémům pokročilého plánování a rozvrhování možnost produkovat plány a rozvrhy umožňující provozovat výrobu na takové úrovni provozní efektivity a zákaznického servisu, která je z pohledu tradičních plánovacích systémů zcela nepředstavitelná. Výsledkům plánování za pomoci systémů APS bude v této práci věnována samostatná kapitola. Další předností systémů APS oproti výše uvedeným je rychlost, s jakou jsou schopny výrobní plány a rozvrhy připravit. ERP systémy (MRP II) potřebují nejen čas k vlastnímu výpočtu, který u složitějších prostředí může zabrat řadu hodin (někdy dokonce více než jeden den), ale především vyžadují ruční dopracování, kterým plánovači dokončí to, co MRP II nebylo schopno samo vypočíst, tedy zohlednění omezené dostupnosti kapacit. Takové doladění plánu často vyžaduje i více než jeden týden práce plánovačů. Proto podnikové plány výroby bývají nejčastěji zpracovávány jednou měsíčně častější zpracování jednoduše není reálně provozovatelné. Protože je ale měsíc příliš dlouhá doba, během které se řada předpokladů mění (stornované objednávky, výpadky kapacit pro poruchy, nečekané situace v zásobování, ), účelnost řízení výroby plánem, který nové skutečnosti ignoruje, postupně ztrácí smysl ke slovu se dostává operativní rozhodování plánovačů, kteří ale vzhledem k enormnímu záběru plánu nejsou schopni důsledky svých rozhodnutí domýšlet do důsledků, a tak je řízení výroby doprovázeno pocitem nezvladatelného chaosu a bezmoci. Oproti ERP systémům jsou APS systémy stejnou úlohu schopny výrazně kvalitněji zpracovat v řádu několika minut. Tato přednost je obzvláště hodnotná Strana 18

19 v momentě, kdy například ve výrobě dojde k poruše a k jejímu opětovnému spuštění je nutno plán rychle přepracovat tak, aby se problémovému místu vyhnula. Současně často nabízejí komfortní rozhraní pro manuální úpravy vygenerovaného rozvrhu tím pádem mají plánovači podniku například možnost zohlednit v plánu informace, které neměl plánovací systém k dispozici. APS nemá žádnou definici, není svázán žádnými mezinárodně respektovanými normami. Dá se říci, že nálepkou APS jsou označovány plánovací systémy, jejichž koncept není MRP II a jejichž ambicí je poskytovat vysoce kvalitní (proveditelné, výhodné, ) plány. Je třeba poznamenat, že zdaleka ne všichni výrobci, kteří se hlásí se svými produkty k APS, jsou schopni nabídnout skutečně výkonné plánovací technologie. A tak zatímco ve světě ERP je opravdu mnoho výrobců podnikových ERP systémů a dá se říci, že většina z nich nabízí dobře použitelná řešení, ve světě APS platí, že většina nabízených produktů značně pokulhává za záměrem a opravdu kvalitních bývá méně než 10% nabídky produktů Zpravidla však APS systémy oproti všem výše zmiňovaným metodám plánování výroby disponují následujícími přednostmi 2 : Vysoce výkonné rozvrhování výroby, pracující s velmi detailním modelem výrobního prostředí Kapacitní plánování a plánování materiálových potřeb prováděné současně Velmi vysoká rychlost Možnost manuálního zásahu ze strany uživatele Výše uvedené charakteristiky systémům kategorie APS umožňují generovat vysoce hodnotné podklady pro výrobu na takové úrovni provozní efektivity a zákaznického servisu, která je z pohledu tradičních plánovacích systémů zcela nepředstavitelná. 2 Tyto charakteristiky nemusí být společné pro všechny systémy, které se do kategorie APS řadí, představují však typické výhody systémů této kategorie oproti systémům MRP II, potažmo ERP. Strana 19

20 2.2. Plánovací horizonty Ve výše uvedených kapitolách jsme uvedli proč je pro výrobní podnik důležité usilovat o co nejvyšší úroveň zákaznického servisu a provozní efektivity. Uvedli jsme také, že nutným předpokladem pro dosažení těchto cílů je kvalitní plán výroby, který musí podnik vytvořit a udržovat, aby co nejvíce odpovídal skutečnosti. Tento plán během své existence prochází několika vývojovými fázemi, které níže popíšeme. V popisu budeme pro lepší srozumitelnost postupovat ve směru odprava doleva. Obecně aplikovaným přístupem je vytvoření velmi hrubého plánu výroby, který podnik postupem času zjemňuje až do té míry, že se plán stane rozvrhem, tedy detailním podkladem stanovujícím, jaké operace se kdy a na jakém výrobním zdroji mají provést. Obrázek 2 znázorňuje vývoj plánu výroby. Je rozdělen na tři etapy (horizonty plánování), přičemž výstupem každé etapy je plán nebo rozvrh výroby o nějaké míře určitosti. Bod S&OP je bod v neurčité budoucnosti (viz. dále), bod 0 je bod v čase, pro který výrobu plánujeme. Pro přehlednost budeme hovořit o plánovaném týdnu 3. Obrázek 2: Horizonty plánování Zdroj a zpracování: vlastní Než začneme rozebírat jednotlivé etapy plánování, věnujme pozornost tvaru, ve kterém jsou jejich křivky znázorněny na níže uvedeném grafu. Každé v grafu uvedené etapě plánování předchází jiná etapa. Dokonce i etapě Sales & Operations Planning, ve které jsou vypracovávány prodejní forecasty (bude 3 Týden jako plánované období je v textu uveden pro zjednodušení, toto časové období se může podnik od podniku lišit. Strana 20

21 podrobněji popsána níže) předchází jiná etapa a sice ta, kdy očekáváme, že například za rok nějaké prodeje uskutečníme, ale zatím o nich nemáme žádné konkrétní představy. První dvě etapy zprava mají tedy pozvolný začátek důvodem je fakt, že na začátku jednotlivých etap pracujeme s minimem nějak podložených zakázek (to, jak jsou podložené, vyplývá z toho, o jakou etapu se jedná) a ty podklady, které nám chybí, musíme doplnit vlastním odhadem a zkušenostmi, případně statistikou. Jak se pohybujeme směrem k plánovanému týdnu, podklady postupně přibývají a my dostáváme čím dál přesnější představu o tom, jak bude výsledný plán, ať už prodejní nebo zakázkový, vypadat. Úroveň křivek z pohledu osy Y by tedy bylo možno popsat jako podíl skutečných a očekávaných zakázek. Z grafu tak navíc vyplývá, že k rozvrhování výroby dochází zpravidla ve chvíli, kdy máme dostatek informací o závazných zakázkách a žádný pozvolný nástup se zde tedy nekoná. Graf však nezachycuje skutečnost, že ve fázi plánování a rozvrhování výroby může přijít taková zakázka nebo obecně požadavek, který je nutno v rozvrhu výroby zohlednit, pokud není pro daný podnik flexibilita irelevantní. Tvaru křivek v níže uvedeném grafu byl věnován dostatek pozornosti a můžeme se tak začít věnovat jednotlivým etapám plánování, které znázorňuje. V bodě S&OP je plán založen. Podkladem pro založení plánu je obvykle obchodní forecast, nebo jiný dokument podobného charakteru. Ten se zpravidla udržuje v odděleném podnikovém informačním systému, například v provozovaném ERP. V tomto bodě je plánovaný týden na středně až dlouhodobém horizontu, obvykle vzdálen několik měsíců [8]. Z původního stavu obchodní prognózy tedy není možné získat informace o přesném objemu výroby v plánovaném týdnu nebo o charakteristikách zakázek, které budou v průběhu plánovaného týdne realizovány. Díky tomu ale, že jsou obchodní prognózy založeny na zkušenostech s prodejem a znalostech cílového trhu, lze si udělat alespoň hrubou představu o podobě produkce v plánovaném týdnu. Tento plán je vhodné postupně aktualizovat podle toho, jak se jeho podklady (obchodní forecast) mění. Plánování na tomto Strana 21

22 časovém horizontu se nejčastěji označuje jako Sales and Operations Planning (Prodejní a provozní plánování 4 ). Jak se blíží plánovaný týden, pohybujeme se po časové ose X směrem doleva, až narazíme na bod OBM, ve kterém se objeví první zakázka na plánovaný týden. Od tohoto okamžiku se začínáme zaobírat skutečným charakterem výroby, který je založen na skutečných obchodních úspěších namísto statistických a subjektivně podbarvených podkladů. Aktivity spadající do tohoto horizontu plánování se označují jako Order Book Management (Řízení vstupu zakázek 5 ). V rámci OBM v souladu se svými obchodními prioritami podnik pro danou zakázku alokuje výrobní kapacitu a provede příslib termínu dodání [9]. Plán na horizontu OBM je přitom nutné ručně korigovat. Je totiž možné, že například na jeden den je ve výrobním plánu alokováno nereálné množství produkce (tedy takové množství výroby, které v průběhu dne nelze realizovat), oproti tomu v jiném dni může být k dispozici nealokovaná výrobní kapacita. Úkolem plánovače je v tomto případě tedy rozložit alokace tak, aby nepřekračovaly výrobní kapacitu podniku. Jak se plánovaný týden přibližuje, lze předpokládat, že tento úkon bude nutno provádět častěji a častěji, protože zakázek bude postupně přibývat. Pokud by celkový objem zakázek alokovaných na plánovaný týden byl nižší než celková výrobní kapacita, může být vhodné přesunout zakázky alokované na další časová období (časově vzdálenější plánované týdny) do alokací aktuálně plánovaného týdne. Podnik tak bude mít větší prostor pro prodej volných výrobních kapacit podniku, které se tímto přesunou dále do budoucnosti. I v tomto případě je tedy nutné plán alokací postupně aktualizovat na základě vývoje obchodních případů. Nyní se dostáváme do fáze plánu, která je plánovanému týdnu nejblíže a která začíná v bodě PP&S (Production Planning & Scheduling Plánování a rozvrhování výroby 6 ). Jsme již velmi blízko momentu, kdy plán bude nutno použít jako základ pro zadání výrobních operací. Pro jednoduchost si představme, že se pohybujeme několik dní před plánovaným týdnem. V tomto okamžiku začínáme s plánováním a rozvrhováním výroby, přičemž základem pro toto plánování je současný stav alokací 4 V tomto případě jde o přibližný překlad, v češtině se nejčastěji používá anglický originál 5 Také se jedná o přibližný a ne příliš ustálený překlad 6 Tento překlad je již ustálený. Strana 22

23 a termínů dodání, které jsou výstupem výše popisovaného OBM. Cílem fáze PP&S je detailní organizace výrobních aktivit v jednotlivých dnech. Jejím úkolem je zorganizovat mnohdy i tisíce výrobních zakázek a k nim přiřazené desítky tisíc materiálových položek tak, aby jejich výroba proběhla pokud možno co nejefektivnějším způsobem a aby co nejlépe sledovala současné obchodní priority podniku [10]. Některé z faktorů, které je při plánování a rozvrhování výroby nutno zohlednit, už byly zmíněny dříve jedná se například o výrobní kapacity nebo o kontrolu objemu materiálu na skladě. Plán je přitom nutno sestavovat takovým způsobem, aby byly dodrženy termínové požadavky zákazníka (stejně jako ostatní faktory ovlivňující úroveň zákaznického servisu), tedy aby zakázka nebyla dodána po termínu, zároveň ale také, aby nebyla realizována s příliš velkým předstihem - v tom případě by v podniku zabírala skladovací místo, což může být v závislosti na daném průmyslovém prostředí problém. Velkou prioritu má samozřejmě i sledování ostatních faktorů ovlivňujících úroveň provozní efektivity. Při plánování musí podnik plán sestavit tak, aby odpovídal jeho obchodním prioritám, které se v průběhu času přirozeně mění, přinejmenším s tím, jak se mění hospodářský cyklus. V době ekonomického útlumu (hospodářský cyklus má klesavou tendenci) je pochopitelně hlavním cílem minimalizace nákladů, obvykle prostřednictvím maximalizace obratu zásob a minimalizace neproduktivních časů, přesčasovosti anebo jiných mimořádných nákladů. V době ekonomického růstu naopak, je zpravidla cílem maximalizace průtočnosti výroby, která může podnik typicky dosáhnout zkrácením průběžných dob výroby, dodacích lhůt nebo vhodným managementem využití svých zdrojů. Výrobní plán je nutno sestavit tak, aby odpovídal aktuálním cílům tohoto typu Kontext plánování výroby Než se ponoříme do problematiky plánování výroby hlouběji, je na tomto místě vhodné se pozastavit a věnovat pozornost prostředí, ve kterém systémy APS působí. Začněme ale malou odbočkou. Z výše uvedeného celkem jasně vyplývá, že problematika plánování výroby prostupuje napříč celým podnikem a netýká se pouze jednoho nebo dvou oddělení. V kapitole 2.1 ( Plánovací horizonty ) jsme nastínili, Strana 23

24 jakým způsobem plán vzniká nejprve se zpravidla pracuje s hrubou verzí plánu, založenou na obchodních předpovědích, která se s postupem času více specifikuje a stejně tak se více prohlubuje míra detailů, se kterými je nutno pracovat. V tomto procesu pracují zejména tři podnikové útvary. Jsou jimi nákup, výroba a prodej. Nákup přitom logicky zodpovídá za získání materiálu, který není na skladě a je přitom požadovaný a obecně za údržbu skladových zásob, výroba pak zodpovídá za hladký, spolehlivý a co nejekonomičtější průběh produkce. Úkolem prodejního útvaru je pak zejména rozvíjení obchodních případů a uspokojení zákaznických požadavků. Každý z těchto útvarů má v podniku jiné priority odpovídající jeho zaměření. Mezi priority nákupního a výrobního útvaru patří udržování nízkého stavu zásob materiálu, pokud možno nízká variantnost produkce nebo zamezení výrobě na sklad všechny tyto cíle mají totiž pozitivní vliv na provozní efektivitu podniku. Oproti tomu všechny výše zmíněné priority jsou z pohledu prodejního oddělení právě opačné. V zájmu prodejního oddělení jsou vysoké zásoby hotové produkce, protože snižují doby dodání, stejně tak materiál na skladě. Vysoká variantnost produkce pak dává obchodníkům možnost lépe reagovat na požadavky zákazníka. Jinými slovy, cílem obchodního oddělení je dosáhnout vysoké úrovně zákaznického servisu. Cílem plánování výroby, kde jsou všechny tyto útvary zastoupeny, je dosáhnout rovnováhy mezi prioritami těchto útvarů, která bude odpovídat současným podnikovým prioritám. Nyní už k tématu kontextu plánování výroby. Během své práce pracovníci jednotlivých útvarů používají různé informační systémy, například podnikové ERP nebo jiný IS (pro tyto ostatní IS se v angličtině uchytil název Legacy, v rámci této práce se ho budeme držet). Jsou-li tyto systémy nějak zapojeny do plánovacího procesu, musejí být schopny buďto exportovat data do nebo importovat data z APS systému (nebo obojí). Ten samozřejmě tyto operace musí podporovat, mimo jiné schopností konverze dat různých formátů. Během své práce systémy APS pracují s velkým objemem dat týkajících se výrobních zakázek. Ta jsou zpravidla do APS importována ze systému kategorie ERP nebo Legacy. Systém APS tato data následně zpracuje a zpět pošle podklady k výrobě v míře detailu odpovídající plánovanému horizontu. Strana 24

Informační systémy a plánování výroby 1.čast

Informační systémy a plánování výroby 1.čast Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby 1.čast Technická univerzita v Liberci INVESTICE

Více

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Klasické plánovací metody a jejich omezení MRP, MRPII, CRP Rychlost Delší plánovací cyklus Omezená reakce na změny Omezené možnosti simulace Funkčnost Nedokonalé zohlednění

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

Informační systémy plánování výroby - pokročilé rozvrhování

Informační systémy plánování výroby - pokročilé rozvrhování Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy plánování výroby - pokročilé rozvrhování Technická univerzita

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Vstup a úkoly pro 3. kapitolu LOGISTIKA A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY.

Vstup a úkoly pro 3. kapitolu LOGISTIKA A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY. Vstup a úkoly pro 3. kapitolu LOGISTIKA A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY. Podniková strategie vychází ze zpracování analýz: - okolního prostředí, - vnitřního prostředí (podnik). Podnikovou strategií rozumíme soubor

Více

ŘETĚZCOVÉ EFEKTY A PROBLÉMY OPTIMALIZACE

ŘETĚZCOVÉ EFEKTY A PROBLÉMY OPTIMALIZACE ŘETĚZCOVÉ EFEKTY A PROBLÉMY OPTIMALIZACE ŘETĚZCOVÉ EFEKTY A PROBLÉM OPTIMALIZACE Ve složitějších řetězcích vzniká snadno nežádoucí jev tzv. řetězcový efekt, který způsobuje dlouhá doba reakce na změny

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Modul VÝROBA Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Základní kritéria pro nasazení modulu VÝROBA Společnost, která dodává produkty na základně objednávek

Více

Informační systémy a plánování výroby

Informační systémy a plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Jiří Melzer, MIBCON, a.s. Klíčová témata Plánování sortimentu strategické plánování nové sezóny plánování a tvorba kolekce finanční plánování prodejních

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby Jak v TOKOZu řídíme a plánujeme výrobu. Klíčová omezení: široký sortiment, malé dávky, sdílené technologie. Zadání pro TOKOZ

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

3.3 Materiálové plánování

3.3 Materiálové plánování od správného rozměru krabic, etiket, fólií až po ramínka. Nemusí se jednat jen o služby v distribuci, ale taktéž i o dodávky výrobci v případě, kdy je logistický poskytovatel zodpovědný za vytváření správných

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Plánování výroby. Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu

Plánování výroby. Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu Plánování výroby Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu Popis systému Funkce systému Tento ucelený systém nabízí kompletní systematizaci práce plánovače výroby v masném průmyslu v prostředí

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Informační systémy plánování výroby

Informační systémy plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

LOGI. Instalační balíček 2. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů

LOGI. Instalační balíček 2. CID International, a.s. Informační systém pro správu logistických skladů LOGI Informační systém pro správu logistických skladů Instalační balíček 2 CID International, a.s. SKLADOVÁ KARTA Modul Skladová karta slouží k popisu a evidenci skladovaného zboží. Je možno je pořizovat

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

On line sledování a řízení výroby - MES HYDRA

On line sledování a řízení výroby - MES HYDRA On line sledování a řízení výroby - MES HYDRA Josef Černý, ICZ a. s. 7.6.2012 www.i.cz 1 Agenda Informační podpora podnikových procesů Výrobní informační systémy MES HYDRA Základní charakteristika Ukázka

Více

1 Strukturované programování

1 Strukturované programování Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 1 Cíl Seznámení s principy strukturovaného programování, s blokovou strukturou programů,

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Jak mohou informační technologie zvyšovat efektivitu výroby a logistiky

Jak mohou informační technologie zvyšovat efektivitu výroby a logistiky Jak mohou informační technologie zvyšovat efektivitu výroby a logistiky Josef Černý, ICZ a. s. 7.6.2012 www.i.cz 1 Efektivita Pro příští období je prioritou zefektivnit reakce na uspokojení zákaznických

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech

Správa kontaktů Analýza příležitostí. Finanční účetnictví Nákladové účetnictví. řešení po celém světě. Přes 60% všech ZVYŠTE SVOJI PRODUKTIVITU PPS One SOFTWARE PRO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY SPOJENÍ PPS One SE SAP BUSINESS ONE Prodej Nákup Logistika Správa kontaktů Analýza příležitostí Personalistika Finanční účetnictví

Více

End-to-end testování. 26. dubna Bořek Zelinka

End-to-end testování. 26. dubna Bořek Zelinka End-to-end testování 26. dubna 2013 Bořek Zelinka Bořek Zelinka Unicorn Systems, Test architekt Unicorn, 2004 Testování Quality Assurance ČVUT, Fakulta stavební, 2004 2 Agenda Princip end-to-end testů

Více

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty 5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty Zvýšení efektivity výroby díky datům a informacím v souvislosti s: organizačními změnami motivací výrobního týmu (operátorů, mistrů, ) Snížení objemu

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Stanovení předmětu plnění dle zákona č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové intervence a s ohledem na 3E

Stanovení předmětu plnění dle zákona č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové intervence a s ohledem na 3E č. 137/2006 ve vazbě na cíl výdajové Příloha č. B1 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ Květen 2014, Martina Brotánková 1 ÚVOD Původně samostatné pivovary Odlišné přístupy vlastníků s různými hospodářskými výsledky Různý stupeň technologického vybavení Jiné

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Vývoj IS - strukturované paradigma II

Vývoj IS - strukturované paradigma II Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 05 1/18 Vývoj IS - strukturované paradigma II Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Okamžitá použitelnost

Okamžitá použitelnost Přednosti: Alternativní nabídky během okamžiku snadné ovládání okamžitá použitelnost vypracování alternativních nabídek s minimem námahy Okamžitá použitelnost Modul Výměna materiálu vyniká komfortním ovládáním

Více

Nabízíme řešení. v oblastech: integrací zdrojů dat:

Nabízíme řešení. v oblastech: integrací zdrojů dat: v oblastech: Nabízíme řešení integrací zdrojů dat: finanční reporting, plánování, forecasting rekonciliace, finanční konsolidace prezentace formou Balanced scorecard segmentace zákazníků podpora projektových

Více

FINANČNÍ KONSOLIDACE TEORIE A PRAKTICKÁ REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

FINANČNÍ KONSOLIDACE TEORIE A PRAKTICKÁ REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FINANČNÍ KONSOLIDACE TEORIE A PRAKTICKÁ REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Ing. Milan Bartoš Capgemini Sophia s.r.o. member of the Capgemini Group Abstrakt Cílem článku je představit teoreticky

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY.

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Ekonomický rozvoj vyvolává silný tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Integrací plánování, formování,

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Automobilový výrobce společnost ŠKODA AUTO, která působí na více než 100 trzích v rámci celého světa, implementovala cloudové řešení MS Azure. Nahrazením původního řešení

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

3/10 Plánování zásob ve v robním procesu

3/10 Plánování zásob ve v robním procesu EFEKTIVNÍ V ROBA část 3, díl 10, str. 1 3/10 Plánování zásob ve v robním procesu V dnešní době nelze hovořit o úspěšném zvládnutí výrobních a provozních činností a přitom nevěnovat bedlivou pozornost problematice

Více

Wonderware Historian 10.0

Wonderware Historian 10.0 Wonderware Historian 10.0 Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian 10.0 využití vícevrstvé architektury Nová verze historizační databáze Wonderware Historian

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Plutino Přehledná správa a sledování zakázek

Plutino Přehledná správa a sledování zakázek Plutino Přehledná správa a sledování zakázek Plutino : Přehledná správa a sledování zakázek Aplikace Plutino je určena malým a středním firmám, které chtějí spolehlivě, ale přitom jednoduše sledovat své

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

PROJEKTOVÁNÍ S PODPOROU CAE

PROJEKTOVÁNÍ S PODPOROU CAE Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava PROJEKTOVÁNÍ S PODPOROU CAE ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PRŮBĚH PROJEKTU Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Květen 2006 Projektování

Více

PAPCEL, a.s. podporuje růst nasazením technologií APS

PAPCEL, a.s. podporuje růst nasazením technologií APS PAPCEL, a.s. podporuje růst nasazením technologií APS PLANNING FOR EFFICIENCY Strana 2 PAPCEL podporuje růst nasazením technologií APS Společnost PAPCEL, a.s., český výrobce strojů a technologických zařízení

Více

ALSENTA s.r.o. Zadávání VZ - doporučená kritéria, výběr dodavatele, náročnost komodit

ALSENTA s.r.o. Zadávání VZ - doporučená kritéria, výběr dodavatele, náročnost komodit ALSENTA s.r.o. Zadávání VZ - doporučená kritéria, výběr dodavatele, náročnost komodit Purchasing - nákup Základní funkcí nákupu je efektivní zabezpečení předpokládaného průběhu základních, pomocných a

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Systémy plánování a řízení výroby

Systémy plánování a řízení výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Systémy plánování a řízení výroby Technická univerzita v Liberci Technické univerzity

Více

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ Logistický informační subsystém (LIS) Řízení celého materiálového toku není možné bez odpovídajících informací. Proto součástí integrovaného logistického systému

Více

Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení

Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení Spolehlivostní systémy SKF Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení... a její přínos pro vás Společnost SKF vám může pomoci optimalizovat efektivnost technologických

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Akreditace cenových kalkulaček

Akreditace cenových kalkulaček Akreditace cenových kalkulaček Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ROZSAH SROVNÁVANÝCH SLUŽEB... 3 3 AKREDITAČNÍ KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ CENOVÉ KALKULAČKY... 4 4 POSTUP PŘI AKREDITACI... 5 2 1 Úvod Úkolem Českého telekomunikačního

Více

Customer Intelligence, aneb Jak může neoblíbená analýza dat usnadnit práci marketingu

Customer Intelligence, aneb Jak může neoblíbená analýza dat usnadnit práci marketingu Customer Intelligence, aneb Jak může neoblíbená analýza dat usnadnit práci marketingu Filip Trojan Applied Analytics Manager, Deloitte Advisory Listopad 2012 Obsah 1. Představení 2. Marketing versus analýza

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

ERP Tuning generování dlouhodobých přínosů v oblasti logistiky a výroby

ERP Tuning generování dlouhodobých přínosů v oblasti logistiky a výroby Proměňte data v přínosy: ERP Tuning generování dlouhodobých přínosů v oblasti logistiky a výroby I ten nejkvalitnější informační systém nefunguje dobře, pokud pracuje s neoptimálními daty BERGHOF SYSTEMS

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016 Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby 6. dubna 2016 CIO Survey v kostce Motto Jakou stopu vytváří dnešní CIO? 1271 CIO ze 43 zemí 20 % z 1000 největších firem 43 % bylo z 500 největších

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy

Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy Marina Karpovich 2014 Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy Přímá - firmy nabízejí produkty vzájemně si podobné. Zákazníci je vnímají jako přijatelné alternativy.

Více

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob.

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob. Součástí oběžného majetku jsou: zásoby oběžný finanční majetek pohledávky Oběžný majetek Charakteristickým rysem oběžného majetku je jednorázová spotřeba, v procesu výroby mění svoji formu. Tato změna

Více

2. Podnik a jeho řízení

2. Podnik a jeho řízení 2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku Vazba strategie procesy Strategie podniku SWOT analýza Podnik a IS Strategie IS/ICT Projekty 1/35 Řízení podniku - 1 Vrcholové vedení Řídící aktivity

Více

Forecasting, demand planning a řízení zásob: Skrytý potenciál. Tomáš Hladík Logio

Forecasting, demand planning a řízení zásob: Skrytý potenciál. Tomáš Hladík Logio Forecasting, demand planning a řízení zásob: Skrytý potenciál Tomáš Hladík Logio 14.3.2012 Obsah Cíl správného řízení zásob Proč segmentovat portfolio? Dobrý forecasting je základ Jak na pomaluobrátkové

Více

MZDY 7 PROFI - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM CENÍK

MZDY 7 PROFI - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM CENÍK JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY RON PORTÁL JÍDELNA PŘÍSTUPY DOCHÁZKA DOCHÁZKA MINI PERSONALISTIKA MZDY SKLAD MAJETEK ZAKÁZKY MZDY 7 - MZDOVÝ A PERSONÁLNÍ SYSTÉM Mzdový

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více