Advanced Repository of Process Oriented Information BPMN++ Modeler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Advanced Repository of Process Oriented Information BPMN++ Modeler"

Transkript

1 Advanced Repository of Process Oriented Information BPMN++ Modeler Modelování procesů a procesní řízení Představen na CEBITu Hannover - Germany Vítězslav Vlasák, leden 2015

2 Obsah prezentace Profil a služby společností KLUG Solutions. 100 klíčových referencí (253 celkem). Přidaná hodnota ARPO Software a procesní řízení. Metodika pro mapování procesů s ARPO. Vytváření dalších pohledů na organizaci. Přehled hlavních funkcionalit ARPO Software. Konfigurace a systémové požadavky. Přínosy a omezení BPM s CABE ARPO. Vyzkoušejte si freeware verzi ARPO Software. 2

3 Profil společnosti KLUG Solutions 3

4 Profil společnosti KLUG Solutions Společnost KLUG Solutions působí v oblasti BPM od roku Hlavním businessem je vývoj a implementace vlastních SW řešení pro zefektivňování business procesů zákazníků. KLUG SolutionsBrazilbyla založena v roce 1994 a za svou existenci vyvinula řadu technologických řešení. Od roku 2006 je pozornost soustředěna pouze na ARPO Software. V současné době patří ARPO Software v Brazílii mezi nejpoužívanější CABE nástroj. Společnost má také řadu zákazníků v Latinské Americe a Evropě. Po pětileté volné spolupráci byla k založena společnost KLUG Solutions CZ. Nejsme pouze obchodními partnery Webové stránky: republika). 4

5 Služby společnosti KLUG Solutions Vývoj a maintenance APRO Software. Prodej licencí ARPO Software (více než 250 aktivních zákazníků. Rutinní podpora. Školení související s BPM. Školení související s mapováním procesů v ARPO Software. Customizace filtrů metody modelovací notace ARPO. Migrace procesních diagramů z nejrůznějších nástrojů do ARPO. Vývoj aplikací pro integraci ARPO do existujících systémů. Konzultace související s mapováním, modelováním a dalších rozvojem business procesů. 5

6 Více než 250 zákazníků ARPO Software

7 7

8 Přidaná hodnota ARPO Software

9 Co znamenají procesy a procesní řízení pro Vaši organizaci? 9

10 Proces a procesní řízení Proces je organizovaná skupina vzájemně propojených činností, které společně vytvářejí výsledky hodnotné pro zákazníky (Hammer, 1997). Procesní řízení je řízení firmy takovým způsobem, v němž business (podnikové) procesy hrají klíčovou roli (Řepa, 2012). 10

11 Podstatné nejen z pohledu modelování procesů Procesy lze dále hierarchizovat do vzájemně souvisejících subprocesů a ty pak do provázaných řetězců činností, Procesy mají interní či externí dodavatele, vstupy, výstupy a interní či externí zákazníky, Procesy jsou prováděny s úmyslem dosažení cíle v objektivně daných podmínkách, Vstupní podmínky procesů jsou proměnné a ztoho plyne jejich přirozená variantnost, Funkčnost je zcela závislá na jejich zdrojích, Průběh procesů je ovlivňován interními / externími regulátory, Výstupy procesů jsou definovatelné a předvídatelné, Procesy probíhají opakovaně, v určité sekvenci provázaných řetězců činností, Procesy se vzájemně ovlivňují a vytvářejí složité sítě. 11

12 Vztah strategického a procesního řízení Strategie určuje rozvoj procesů, ale musí činit tak, aby tyto naplňovaly potřeby zákazníků, což se odráží primárně ve struktuře procesů organizace. Zatímco procesy jsou nástrojem realizace strategie, strategie je současně nástrojem jejich rozvoje. Strategické, procesnía projektové řízení a systém měření výkonnosti tvoří čtyři pilíře výkonnosti organizace (Šmída, 2007). Strategie a strategické cíle Procesní model Pracovníci a role ICT IS a SW Rizika, 12

13 BPM = Business Process Management (Procesní řízení) POZNÁMKA: Na projektech velmi často narážíme na různou vyspělost procesů v rámci jedné organizace. Každý řetěz je jen tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek a žádná automatizace procesů se neobejde bez jejich korektního návrhu a vyladění PŘÍNOSY POUŽITÍ ARPO SOFTWARE PŘÍNOSY AUTOMATIZACE 13

14 Přidaná hodnota ARPO Software Dokumentování procesů standardizovaným, strukturovaným a efektivním způsobem: Výrazně redukuje úsilí potřebné k mapování procesů. Podporuje několik obecně uznávaných notací modelování procesů (BPMN, EPC a VAC). Obsahuje akcelerátory pro přímý import dat z MS-Excel a MS-Visio. Graficky znázorňuje realitu organizace v hierarchických strukturách. Nástroj má centrální repository, data se ukládají v sofistikovaných strukturách. Kromě komplexního mapování procesů umožňuje ARPO software modelovat organizační struktury, systémy, produkty, rizika, informace, znalosti, ukazatele a zlepšení a vytvářet tak velmi komplexní pohledy na procesy a jejich logické okolí. Analýzy procesů, identifikace příležitostí pro zlepšování: Předdefinované sestavy analytických reportů. Vlastní tvorba sestav reportů, popř. využívání SQL Assistant. Automatizované exporty do MS Excel / souboru. Publikování procesních modelů: Automatické generování repositoryprocesního modelu do aktivního htmlformátu procesních modelů (html+css). Automatické exporty pro MS Excel, MS Word, MS Visio. Cenová přijatelnost řešení: Nástroj je velmi intuitivní, zaškolení uživatelů vyžaduje velmi krátkou dobu (řádově několik dnů), Nízké pořizovací náklady, rychlá návratnost investice, vynikající poměr cena/výkon. 14

15 Metodika modelování a analýzy podnikových procesů - MMABP Ucelený přístup kpostupnému budování (modelování) a zlepšování systému procesů = kvalitní a konzistentní procesní model. Vyvíjena na VŠE (prof. Ing. Václav Řepa, CSc.), v současné době ve verzi 2.0. Spojena (a tím i limitována) s možnostmi BPMN. 15

16 Zasazení MMABP do kontextu možností ARPO Software Krok 0 Krok 1 Krok 2 Krok 3 Příprava struktury repository Situační analýza Mapování regulátorů procesů Konstrukce strategické mapy Krok 11 Krok 4 Další optimalizace a zlepšování procesů Ujasnění existence nutných činností Krok 10 Konsistentní procesní model organizace s podporou CABE nástroje ARPO Krok 5 Rozpracování infrastrukturálních pohledů Konstrukce vrcholové mapy a vytipování klíčových procesů Krok 9 Krok 8 Krok 7 Krok 6 Připomínkové řízení a schválení procesu Modelování elementárních aktivit (sub)procesů Modelování globálních pohledů na procesy Dekompozice procesů do modelů tvorby přidané hodnoty 16

17 Další rozvoj procesního řízení organizace zralostní model PEMM PEMM = Process and Enterprise Maturity Model. Michael Hammer věnoval několik let studiu celé řady podniků, které se pokusily o transformaci na procesně řízené (reengineering), přičemž některé uspěly, jiné nikoliv. Na základě těchto pozorování vypracoval dvousložkový metodický model definující čtyři úrovně zralosti z hlediska pěti procesních a čtyř organizačních faktorů. Skutečná hodnota modelu tkví vsystematickém a koordinovaném postupu napříč devíti základními faktory a plní tak roli velmi kvalitního průvodce. Neurčuje žádnou konkrétní podobuprocesů, zaměřuje se na klíčové charakteristiky, jimiž by se měla organizace vyznačovat. 17

18 PEMM faktory zralosti organizace Organizační zralost představuje nutnou podmínku pro příslušnou zralost procesů. Faktor 1: Vůdcovství Postoj vedení >80% 20%-80% 0% 0% Podpora >80% 20%-80% 0% 0% Chování >80% 0% 0% 0% Styl vedení 20%-80% 0% 0% 0% Faktor 2: Firemní kultura Týmová práce >80% 0% 0% 0% Zaměření na zákazníka 20%-80% 0% 0% 0% Odpovědnost 20%-80% 0% 0% 0% Vstřícnost vůči změnám >80% 20%-80% 0% 0% Faktor 3: Odbornost Lidé >80% 0% 0% 0% Metodologie <20% 0% 0% 0% Faktor 4: Řídící mechanismy Procesní model >80% 20%-80% 0% 0% Rozdělení odpovědností 20%-80% 0% 0% 0% Míra integrace 20%-80% 0% 0% 0% 18

19 PEMM faktory zralosti procesu Faktory zralosti procesu určují, nakolik a jak perspektivně je hodnocený proces schopen plnit svou primární funkci. Aby mohl proces splnit určitou úroveň vyspělosti, musí splňovat podmínky všech nižších úrovní. 19

20 Využití analýzy business procesů (procesního modelu) 20

21 Typické požadavky, které lze řešit využitím ARPO Software Cíle projektu Mapování současného stavu procesů organizace Rozšíření procesního řízení napříč organizací Přínosy využití ARPO Software Podstatně rychlejšídokončení projektu spojeného s mapování procesů. Řešení má řadu integrovaných nástrojů urychlující práci na procesním modelu. Procesy,resp. data jsou ukládána do centrální repository, která umožňuje například jejich rychlé vytěžování a analýzy. Vytvoření Procesní kanceláře (role procesního analytika) ARPO poskytuje prostředí, metodické vedení a best practices pro mapovánía modelování procesů. Provedení výběru vhodného ERP systému Automatizace kritických tasků Vysokáproduktivita při mapování a redesignuprocesů v kontextu nasazovaného ERP systému. ARPO:Mapování procesů bez korektního návrhu lze procesy jen obtížně automatizovat. BPMS: Automatizace workflow (vyžaduje programování). 21

22 Jak udržovat procesní model vždy aktuálním? 22

23 Obecné role procesního řízení, které je třeba přijmout Sponzoři procesů jsou příslušníky vrcholového vedení a dohlížejí na skupiny klíčových business procesů na konceptuální úrovni ( vizionářské směřování a rozvoj procesů vkontextu strategických hodnot). Vlastníci procesů navrhují klíčové business procesy (jsou autory popisu procesu a definují jejich globální atributy), odpovídají za kvalitu tohoto popisu, umožňují vykonávání procesů, plánují, řídí a rozvíjí aktivity procesů, kontrolují průběh a výkonnost, navrhují změny procesů na základě požadavků trhu. Manažeři instancí procesů řídí průběh jednotlivých procesů, řídí a kontrolují zdroje potřebné kvytvoření očekávaných výstupů a výsledků business procesů. Vykonavatelé procesu odpovídají za realizaci specifických úkolů a aktivit vjednotlivých business procesech. 23

24 Konceptuální rámec ideální organizační struktury procesně řízené organizace PO PO PO Centrum excelence Funkčně podpůrné jednotky Centrum excelence Statutární zástupce Centrum excelence Procesní rada PO PO Rectangle PO PO PO Klíčový proces Centrum excelence Procesní specialisté Procesní specialisté Procesní specialisté Se změnou systému řízení (přechod od funkčního k procesnímu) nutně přichází potřeba opustit hierarchické organizační struktury, což je jedním z nejtěžších úkolů souvisejících s implementací procesního řízení. PO PO PO PO Procesní specialisté PO Vlastník procesu Klíčový proces Subproces 24

25 Procesní mapy a procesní model Úroveň 1: Vrcholová procesní mapa zabývá se obecným základem fungování systému. Úroveň 2: Pohled na skupiny procesů zachycuje dekompozici jednotlivých makroprocesůna nižší a uchopitelné celky. Úroveň 3: Dekompozice procesů na subprocesy obsahuje dekompozici každého procesu na jednotlivé subprocesy. Úroveň 4: Elementární aktivity procesů - nejdetailnější úroveň procesních map, která obsahuje definici workflowprocesů. Pozn.: Modelovací nástroj neomezuje počet úrovní procesního modelu, jde o zlaté pravidlo hierarchických úrovní procesních map. 25

26 Notace pro modelování business procesů Vývojové diagramy vznikly v 60. letech, programátoři potřebovali porozumět toku procesu. EPC (Event-driven ProcessChain) -rok 1990, další (významný) evoluční skok vývojových diagramů. Používá ARIS Platform. Notace popisuje tok procesu prostřednictvím událostí, aktivit a logických operátorů. Kvalitně zdokumentována na cca stranách. BPMNje od svého prvního vydání vúnoru 2006 prohlašována za standard modelování procesů, jiná filozofie, jiná konstrukce, záměr pomáhat modelovat diagramy toků pro automatizaci, ale 26

27 Notace BPMN verze 2.0, leden 2011 Ještě zdaleka nedospěla do plošné využitelnosti. Obsahuje nesmyslně pestrou nabídku nejrůznějších druhů objektů modelování s nestejně definovaným významem, některé se i vylučují a je mezi nimi rozpor. V praxi vyžadované koncepty se notaci vůbec nedostávají -například absence možnosti vytvořit globální pohled na procesy, nulové možnosti rozpracování dalších infrastruktur organizace (viz. OMG website -www.omg.org, Business Process Model and Notation, v2.0, strana 22). Realita každé organizace je podstatně složitější Business modelování s ARPO pokrývá, kromě procesů, dalších 11 tematických perspektiv, které umožňují vytvářet komplexní pohled na business procesy a jejich logické okolí. 27

28 Notace modelování procesů s ARPO

29 PROCESY Možnosti modelování procesů s ARPO Software 1/2 Ukázky možností modelování s notací ARPO NOTACE MODELOVÁNÍ: ARPO Business Modeler, jako jeden z mála modelovacích nástrojů, podporuje několik obecně uznávaných notací pro modelování a zlepšování procesů. Notace BPMN je jen jedním z několika způsobů záznamu workflow procesu Notace SIPOC - globální pohled na proces NOTACE SIPOC (Supplier -> Input -> Process -> Output -> Customer): Diagram alokace procesu - SIPOC vychází ze stejnojmenné metody, která byla výrazně rozpracována, tak aby bylo možné modelovat globální atributy procesu. Jednotlivé úrovně procesních rolí pracují s různou mírou detailu na modelovanou realitu. Diagram otevřete kliknutím na symbol zeleného kolečka v levém dolním rohu objektu Notace VAC - modely tvorby přidané hodnoty NOTACE VAC: Procesní diagram VAC se využívá k dekompozici jednotlivých struktur procesů, případně k zachycení toku procesu napříč organizací. K detailizaci jednotlivých činností procesů doporučujeme použít jednu z notací: BPMN, EPC a eepc Notace BPMN NOTACE BPMN: V notaci ARPO je také obsažena Business Process Model and Notation ve verzi 1.2. Notace má k plošnému nasazení ještě velmi daleko. Absenci vytváření dalších pohledů na modelovanou realitu organizace řešíme propojením notace BPMN s ostatními typy modelů notace ARPO (FAD diagramy, organizační struktury,...) Notace EPC NOTACE EPC (Event Driven Process Chain): Aplikace podporuje modelování ve standardu EPC, který je snadno pochopitelný pro koncové uživatele, neboť modely zpracované v této notaci se nejvíce blíží tradičním vývojovým diagramům. Detailnější informace o logickém okolí modelovaných aktivit lze poskytnout prostřednictvím FAD diagramů Notace eepc NOTACE eepc (extended Event Driven Process Chain): Aplikace podporuje modelování procesů v notaci EPC. V případě eepc je bezpostřední okolí aktivit zachyceno prostřednictvím objektů a typizovaných vazeb přímo v modelu. Jedná se, z pohledu možností modelování, o nejkomplexnější pohled na proces. 29

30 Diagram alokace procesu - SIPOC Metrika SLA Metrika Dodavatel vstupu procesu Dodavatel vstupu procesu Dodavatel vstupu procesu Dodavatel vstupu procesu Dodavatel vstupu procesu Dodavatel vstupu procesu Dodavatel vstupu procesu Strategický cíl Cíl Riziko Slabé místo Hlavní vstup procesu (dokument) Hlavní vstup procesu (tabulka) Hlavní vstup procesu (soubor) Hlavní vstup procesu ( ) Hlavní vstup procesu (Cluster informací) Vstupní produkt A Vstupní produkt B je vlastníkem procesu Procesní role 01.1 Notace SIPOC - globální pohled na proces Informační systém podporující proces Software podporující proces IS a aplikace Odpovědnosti za proces: Varianta A: je sponzorem skupiny procesů Varianta B: je vlastníkem procesu Varianta C: je manažerem instance procesu Zákon Vyhláška Zákon č. XYZ/RRRR Vyhláška č. XYZ/RRRR Interní směrnice Hlavní výstup procesu (dokument) Hlavní výstup procesu (tabulka) Hlavní výstup procesu (soubor) Cluster informací Produkt Produkt Regulátory procesu (vnější a vnitřní) Zákazník procesu Zákazník procesu Zákazník procesu Zákazník procesu Zákazník procesu Zákazník procesu Zákazník procesu SLA Metrika PROCESY Možnosti modelování procesů s ARPO Software 2/2 SIPOC Model 30

31 PROCESY Metoda SIPOC - makropohled na proces 31

32 PROCESY Metoda SIPOC popisná tabulka procesu Atribut ID Název procesu Strategické cíle Produkt/služba vstup Produkt/služba výstup Specifikace procesu Vlastník procesu Zákazník (ci) procesu Slabé místo Metriky Rizika Startovací událost Podmínky Informační systémy Software Regulátory procesu Definice atributu Číselný identifikátor dle klasifikace procesů a pozice ve vrcholové procesní mapě. Název procesu, vyjadřující jeho smysl, určení a obsah. Vazba na strategické cíle, resp. primární funkce, které proces podporuje. Základní vstup(y) procesu. Základní výstup(y) procesu. Stručný popis smyslu a obsahu procesu. Charakteristika, případně jméno vlastníka procesu. Zákazník procesu(konkrétní či abstraktní role zákazníka procesu). Oblasti možného(či nutného) zlepšení nebo změn procesu. Definice měřítek hodnocení výkonosti procesu. Základní výčet rizik, která mohou v procesu vznikat nebo jej ovlivňovat anebo dokonce proces spouštět. Základní/primární podnět, který vede ke spuštění celého procesu. Obecné podmínky spuštění/běhu/ukončení procesu. IS, které podporují proces(resp. činnosti procesu). SW(krabicová řešení), které podporují proces. Interní a externí regulátory definující požadavky na proces. 32

33 Grafická reprezentace metody SIPOC Procesní role Odpovědnosti za proces: Varianta A: je sponzorem skupiny procesů Varianta B: je vlastníkem procesu Varianta C: je manažerem instance procesu je vlastníkem procesu Strategický cíl Metrika Cíl EXT Riziko Zákon č. XYZ/RRRR Regulátory procesu (vnější a vnitřní) Slabé místo Interní směrnice Metrika SLA Dodavatel vstupu procesu Hlavní vstup procesu (dokument) 01.1 Notace SIPOC - globální pohled na proces Hlavní výstup procesu (dokument) Zákazník procesu SLA Metrika Dodavatel vstupu procesu Hlavní vstup procesu (tabulka) Informační systém Hlavní výstup procesu (tabulka) Zákazník procesu Dodavatel vstupu procesu Hlavní vstup procesu (soubor) Software Hlavní výstup procesu (soubor) Zákazník procesu Dodavatel vstupu procesu Hlavní vstup procesu (cluster informací) IS a aplikace Cluster informací Zákazník procesu Dodavatel vstupu procesu Vstupní produkt A Výstupní produkt B Zákazník procesu Dodavatel vstupu procesu Vstupní služba A 33 Výstupní služba B Zákazník procesu

34 Ukázka vrcholového SIPOC diagramu pohled pro vlastníka procesu. Ředitel sekce II. je vlastníkem procesu Zákon Včasné podání oznámení změny projektu příjemcem je měřen metrikou je regulátorem procesu Zákon č. 130/2002 Sb. EXT Včasné rozhodnutí Poskytovatele o změně je měřen metrikou je regulátorem procesu Zákon č. 218/2000 Sb. SME-07 Včasné podání námitek proti Rozhodnutí / Oznámení o výsledku změnového řízení je měřen metrikou formálně dokumentuje SME-07 Směrnice pro změnová řízení projektů Klíčový Příjemce Změna projektu R10 Změnové řízení projektů Rozhodnutí o změně projektu Příjemce MS Office Oznámení o změně projektu Příjemce IS DS Informační systém datových schránek IS Spisovna 34

35 PROCESY Model tvorby přidané hodnoty (VAC) vrcholová mapa Řízení nákupu PROCESNÍ DIAGRAM - VAC (Value-added Chain): - Poskytuje makropohled na systém procesů organizace (vrcholovou procesní mapu), - Popisuje jednotlivé makprocesy a zachycuje tok přidané hodnoty klíčových procesů, - Popisuje závislosti a vazby mezi jednotlivými procesy. - Na nižších úrovních dekompozice popisuje strukturu subprocesů, - Doporučujeme otevřít ukázkový proces S02 Řízení lidských zdrojů, - Ukázkový proces je popsán komplexně s využitím notací: VAC, SIPOC a eepc, - Každý objekt modelování může být reprezentován obrázkem ve formátu *.bmp. Prodej výrobků Klíčové procesy Plánování Řízení dodávek Výrobní procesy Slůadování a logistika Poskytování služeb Finanční controlling Podpůrné procesy S01 Administrativa S02 Řízení lidských zdrojů S03 Informační technologie S04 Project Management (PMI) S05 Návrh & Vývoj S06 Inovace produktů 35

36 PROCESY Model tvorby přidané hodnoty (VAC) makropohled na výrobní linku procesu Příjemce R1001 Vypracování a odeslání oznámení změny nebo žádosti o změnu R1003 Doplnění oznámení či žádosti o změnu R1008 Podání námitek proti rozhodnutí Oddělení realizace projektů R1002 Kontrola žádosti a návrh vyřízení žádosti R1004 Schválení řešení změny R1007 Finalizace rozhodnutí/oznámení o výsledku změnového řízení a dalších podkladů R1009 Vypracování vyjádření k námitkám Ředitel sekce II. R1005 Schválení řešení změny ředitelem sekce II. Předsednictvo TA ČR R1006 Rozhodnutí o změně projektu předsednictvem TA ČR R1010 Rozhodnutí o námitkách 36

37 PROCESY Objekty BPMN diagramu (BPMN v 1.2) Seskupení Datový prvek Brána XOR - událostní Brána - komplexní Brána XOR Brána OR Brána AND Brána Volný text Počáteční události Mezilehlé události Koncové události 37

38 PROCESY Ukázka procesu s využitím notace BPMN Představuje detailnější definici business procesu, Zachycuje aktivity a úkoly vykonávané v procesu, Popisuje podmínky a pravidla větvení v rámci instance procesu, K jednotlivým aktivitám mohou být vytvořeny FAD diagramy. FAD diagramy popisují logické okolí aktivit. 38

39 PROCESY Objekty mapování notace EPC 39

40 PROCESY Ukázka procesu s využitím notace EPC Představuje rámcový pohled na business procesu, Zachycuje aktivity a úkoly vykonávané v procesu, Popisuje podmínky a pravidla větvení v rámci instance procesu, K jednotlivým aktivitám mohou být vytvořeny FAD diagramy. FAD diagramy popisují logické okolí aktivit. 40

41 PROCESY Notace (extended)epc Fakturant musí být informován o Skladník Riziko poškození při přepravě Skladník provádí vyskytuje se u provádí Předcházejí proces A Rozhraní 1 aktivuje Stav Objednávka potvrzena Vystavení faktury vytváří Faktura vystavena - zakázku lze expedovat aktivuje Odeslání objednaného produktu a uzavření zakázky poskytuje vstup pro podporuje vytváří mění poskytuje vstup pro poskytuje vstup pro podporuje Data v ERP systému ERP systém Vytištěná faktura Data v ERP systému Produkt ABC Data v ERP systému ERP systém Základními stavebními bloky eepcjsou funkce a události, jejichž sled tvoří kostru procesu (červeně). Nejkomplexnější přístup k modelování chování organizace se solidními analytickými možnostmi. Ostatní objekty poskytují informace o logickém okolí. Proces zřídka běží přímo, obvyklé je větvení v závislosti na nastalých událostech. Podmínky toku procesu určují v rámci větvení logické operátory. Notace eepcposkytuje dostatečně návodný postup pro vykonavatele procesů. musí být informován o Zákazník Konec vytváří mění Data v ERP systému Objednávka vyřízena a uzavřena 41

42 PROCESY Při potřebě zjednodušení reality lze doplnit FAD diagramy K aktivitám lze libovolně vytvářet další vnořené FAD diagramy Fakturant Skladník 1 Vystavení faktury Data v ERP systému ERP systém Vytištěná faktura Data v ERP systému Předcházejí proces A Rozhraní 1 Objednávka potvrzena aktivuje Vystavení faktury vytváří Stav Produkt ABC Faktura vystavena - zakázku lze expedovat aktivuje Riziko poškození při přepravě Data v ERP systému Odeslání objednaného produktu a uzavření zakázky Skladník Odeslání objednaného produktu a uzavření zakázky ERP systém Konec vytváří Objednávka vyřízena a uzavřena Zákazník Data v ERP systému 42

43 Vytváření dalších pohledů na organizaci 43

44 Notace modelování ARPO Celkem 12 perspektiv modelování, 22 typů modelů + další upravitelné, 242 typů objektů modelování, 250 typů vazeb, které lze napínat mezi objekty. 44

45 Objekty modelování notace ARPO 45

46 Základní typy modelů pro komplexní modelování businessu organizace

47 Základní typy modelů pro komplexní modelování businessu organizace

48 Přehled hlavních funkcionalit ARPO Software

49 Ukázka prostředí aplikace (notace eepc) 49

50 Ukázka prostředí aplikace (notace BPMN) 50

51 Popisné atributy objektů Každý objekt ARPO obsahuje řadu popisných atributů,které jsou zaměřeny na potřeby mapování procesů. Atributy jsou organizovány do karet (popis a grafické vlastnosti instance objektu, indikátory, časy, náklady, odkazy, customizovatelnétextové a číselné atributy a systémové informace z databáze. 51

52 Atributy (vlastnosti) objektů jsou řazeny do karet 52

53 Základní funkcionality ARPO Software TEXT / VISIO ARPO podporuje automatizované importy strukturovaných textů a modelů z MS VISIO. Wizard INTEGRÁTOR Import pravidel a modelů ARPO serverová instance METODIKA Wizard REPORTY Další analýzy a výpočty vms-excel ARPO Local Čtení Wizard ANALÝZY MS-EXCEL ZÁLOHOVÁNÍ PRODUKTIVITA Wizard Zápis Zápis Wizard Zmapování procesů v jednouživatelské verzi např.: konzultantem a jejich integrace se serverovou verzí ARPO. Export do souboru zálohy Publikování do různých formátů (jedním kliknutím myši) Wizard Wizard VYHLEDÁVÁNÍ PUBLIKOVÁNÍ DO HTML Umožňuje využívat procesy ve formátu htmlnapříč celou organizaci E X P O R T P R O C E S Ů D O R Ů Z N Ý C H F O R M Á T Ů WEB POWERPOINT MS-VISIO MS-WORD MODELOVÁNÍ EXPORT DO MS VISIO Používá se ve společnostech kde je nutné tento formát dodržovat. EXPORT DO MS POWERPOINT Umožňuje vytvořit prezentaci ve struktuře dle databáze. Prezentaci lze využít pro interview s pracovníky. EXPORTDO MS WORD Umožňuje vytvořit směrnici procesu s modely a popisnými atributy. 53

54 Hlavní charakteristiky ARPO Software 1/4 Účinnost a efektivnost mapování procesů: ARPO není pouhým kreslícím software upraveným pro potřeby mapování. Jedná se o specializovaný nástroj pro modelování procesů, který významně zvyšuje produktivitu práce. Stejný procesní model je zdokumentován výrazně rychleji než v jiných modelovacích nástrojích. ARPO automaticky provádí sémantické kontroly dodržování pravidel modelování. Uživatel je metodicky usměrňován k dodržování základních principů modelování procesů. Ovládání je zaměřeno na maximální jednoduchost a produktivitu práce. Centrální repository: ARPO je databází sgrafickou reprezentací uložených dat. Uživatel vytváří flowvarpo software, aplikace automaticky ukládá data do relační databáze. ARPO patří mezi CABE nástroje a repository je základní charakteristickou součástí těchto nástrojů. V repository je skryta velká metodická síla těchto nástrojů, neboť informace jsou zde ukládány v sofistikovaných strukturách, odrážejících metodické principy a pravidla modelování. Provázané informace lze také snadno vytěžovat. 54

55 Hlavní charakteristiky ARPO Software 2/4 Reporty: pomocí jednoduchého průvodce pro vytěžování obsahu repository je možné provádět nejrůznější analytické úlohy a využívat uložené informace. Pokud tato standardní funkcionalita nedostačuje a je třeba provádět složitější analytické úlohy, je možné využít rozhraní pro zadávání SQL dotazů nad databází. Výsledek SQL dotazu lze následně vyexportovat do prostředí MS Excel případně SQL dotaz uložit pro pozdější opakované použití, a vytvořit si tak sadu vlastních analytických reportů. Dále jsou kmodulu připojeny dva standardizované reporty: konsolidovaný pohled na aktivity, tzv. FAD a report vztahů mezi objekty, tzv. RACI++. Website Publisher:umožňuje publikovat celý projekt do aktivního HTML formátu. Takto vytvořený export lze snadno zkopírovat na intranet společnosti, a umožnit tak prohlížení procesního modelu všem pracovníkům bez nutnosti instalace dalšího doplňkového SW nástroje. K prohlížení modelů postačí libovolný internetový prohlížeč. HTML verze procesního modelu je tím nejlepším výstupem, který může jakýkoliv modelovací nástroj nabídnout, neboť u prohlížených procesů jsou zachovány všechny vazby na okolí. 55

56 Hlavní charakteristiky ARPO Software 3/4 ARPO Export: kromě publikování procesního modelu do HTML formátu podporuje dalších 6 možností uživatelských exportů modelů tisk modelu WYSIWYG, export modelu do několika grafických formátů (jpeg, bmp, emf), export modelu do schránky Windows, export grafiky a vybraných atributů do MS Word, PowerPoint, Excel a Visio. ARPO Import : obsluhuje import strukturovaných dat znásledujících aplikací: MS-Excel v zásadě lze provádět import na dvou hlavních úrovních modelování: objektů a struktur procesů (procesních řetězců). Průvodce importem dat z MS Excel je funkčně provázán sprůzkumníkem procesů. Pokud je otevřen pouze projekt, nebo některá z hlavních složek procesního modelu bez "vnoření" do struktury, je import dat z MS Excel zcela zablokován. MS-Visio prostřednictvím standardního API je možné importovat procesní schémata MS Visio a to včetně vazeb mezi jednotlivými objekty. 56

57 Hlavní charakteristiky ARPO Software 4/4 Stabilní a uživatelsky jednoduché řešení: ARPO Software byl poprvé uveden v roce Od svého uvedení je neustále zlepšován a rozvíjen. Většina implementovaných zlepšení vychází ze zpětné vazby našich uživatelů. Tato zlepšení dělají naše řešení produktivnější v mapování procesů a vytěžování obsahu dat. Uživatelská základna tvořená 250 zákazníky: ARPO Software patří v Brazílii mezi nejpoužívanější CABE nástroj pro mapování procesů. Řešení je nasazeno v malých, středních a velkých organizacích jak ze soukromého, tak veřejného sektoru. Modelování celého businessu, nejen procesů: mapování procesů je jednou z dalších 11 perspektiv modelování, které jsou dostupné v ARPO Software. Tento komplexní a metodikou podpořený přístup umožňuje vytvářet kontextové informace: organizační struktury, IS, informace, rizika, metriky, strategie, udržitelnost, infrastruktura. Takto komplexní informace umožňují pochopit složitost businessu organizace a jeho zákonitosti. 57

58 RACI++ matice nejen RACI Typizovaný report vztahů s širokými možnostmi využití (např. matice odpovědností v modelovaném procesu). Aktivita x Procesní role Administrátor změny Odborný posuzovatel Osoba posuzující změnu Osoba revidující postup Příjemce Formální a věcná kontrola žádosti o změnu provádí Posouzení způsobu vyřízení změny musí být informován o provádí Vyžádání stanoviska odborného posuzovatele provádí spolupracuje Výzva k doplnění oznámení změny či žádosti o změnu provádí musí být informován o Zhodnocení požadované změny a vypracování návrhu rozhodnutí provádí spolupracuje 58

59 Široké možnosti vytěžování obsahu databáze Základní rozhraní pro vytěžování obsahu databáze: pohledy skrze objekty a vazby. Pokud nepostačuje průvodce, lze využít funkce SQL Assistant. 59

60 Sémantická kontrola pravidel modelování Každá notace modelování je vymezena určitými sémantickými pravidly, která definují způsoby vytváření vazeb mezi objekty, pravidla pro větvení toku procesů atd. Sémantické kontroly obsluhuje v ARPO Modeleruintegrovaná funkcionalita, která umožňuje provádět kontrolu dodržování pravidel modelování pro každý typ modelu notace. Modely s průběhy procesů mohou být v některých případech objektivně velmi složité a rozsáhlé a následná kontrola by byla přinejmenším časově velmi náročná. 60

61 HTML verze procesního modelu přístupná všem pracovníkům komplexní informace při zachování vazeb 61

62 Konfigurace a systémové požadavky

63 Charakteristiky jednouživatelské a serverové verze ARPO Software CHARAKTERISTIKA JEDNOUŽIVATELSKÁ LICENCE SERVEROVÁ LICENCE Počet modelujících uživatelů 1 až 3 uživatelé 3 a více uživatelů Uživatelé přistupující ke stejnému projektu Vždy pouze 1 uživatel 1 až 99 souběžně pracujících uživatelů Týmová práce při modelování Závisí na dohodě uživatelů Spravuje systém Je požadován aplikační server Ne Ne Je požadován databázový server Ne, ani lokální MS-Access Ano (ORACLE nebo SQL-SERVER) Je požadována síťová infrastruktura Ne Ano (připojení k ARPO Server) Je požadován Software ARPO Server Ne Ano (1 serverová licence) Je požadován Software ARPO Modeler Ano (1 USB klíč / licence) Ano (1 USB klíčenka/licence) ŠKÁLOVATELNOST Konfigurovatelnost řešení umožňuje organizaci Databáze A Databáze B Databáze zakoupit jednouživatelskou verzi a později migrovat na UPGRADE serverovou verzi s kompletním převodem procesních modelů bez dodatečných nákladů spojených s migrací dat. 63

64 Licenční model ARPO Software Licence k ARPO Software jsou plovoucí a vyžaduje USB klíč s licencí. Jedna licence může být nainstalována na více fyzických počítačích. Při práci v ARPO musí být USB klíč připojen ke klientské stanici. Počet licencí (USB klíčů) může být nižší než skutečný počet uživatelů. Jednouživatelská i serverová instalace vyžaduje při práci připojený USB klíč. Například, ARPO software může být nainstalován na 4 počítačích, avšak pouze dva z nich budou moci pracovat současně (2 USB klíče). U konkurenčních nástrojů by bylo nutné zakoupit 4 samostatné licence. 64

65 Systémové požadavky na pracovní stanici Hardwarové požadavky: Procesor: Pentium IV dual core (nebo vyšší) RAM: 2 GB (nebo vyšší) HDD: 300 MB Softwarové požadavky Microsoft Windows: Minimální verze: doporučený OS - Windows 8.1, 8, 7, Vista Rozlišení: 1024 x 768 bodů (nebo vyšší) RDBMS klient: Vyžadováno pouze při použití Oracle nebo SQL Serveru Přístupová práva: Uživatel s administrátorským profilem (pouze pro instalaci) Nutná oprávnění pro čtení a zápis k instalačnímu adresáři ARPO Softwarové požadavky Microsoft Office: Minimální verze: Office 2003 (nebo novější) MS PowerPoint: Pouze při exportu modelů do prezentací MS Word: Pouze při vytváření dokumentovaných postupů procesů MS Visio: Pouze v případě importu diagramů z MS-VISIO 65

66 Systémové požadavky pro síťovou verzi ARPO Software Požadavky na infrastrukturu: Síťová architektura: Klient server (multi-tier architektura) Databázový server: Je požadován, avšak nemusí být dedikovaný Aplikační server: Není vyžadován (serverová vrstva je emulována klienty) Přístup k databázi: Klientské stanice přistupující k databázovému serveru Síťový traffic: Nízký, neukládají se obrázky, pouze data Klientská stanice: Musí splňovat požadavky na předchozím snímku, Požadavky na databázový server: Procesor: Pentium IV Dual Core(nebo vyšší) Paměť RAM: 2 GB (nebo vyšší) HDD: 1 GB (průměrná hodnota po 1 roce provozu) RDBMS: Oracle 9i nebo vyšší, případně SQL Server 2000 nebo vyšší, případně Oracle Express / SQL Server Express Edition Databáze ARPO: Na databázovém stroji je vytvořena automatizovaným skriptem databáze ARPO, Klientské stanice se připojují k databázi prostřednictvím ODBC. 66

67 Používáme MS Visio, proč bychom měli přejít na ARPO Software? S APRO software můžete organizovat své procesní diagramy do hierarchických úrovní a přehledných stromů (počet podřízených úrovní není omezen) u MS-VISIO musíte řídit jednotlivé stránky bez možnosti tvorby dynamických provázaností procesů. Objekty MS-VISIO umožňují v základní verzi zadávat pouze název příslušného objektu. S nástrojem ARPO BPMN++ je možné doplňovat další specifické atributy potřebné pro následnou analytiku procesů (popisy, průběhové časy, náklady, připojovat externí soubory..) Modelované procesy jsou ukládány do repository, která je plně kompatibilní s SQL. Takto uložená data lze následně efektivně vytěžovat. Modelování procesů je vzhledem k jednoduchosti nástroje velmi pružné a produktivní. Nástroj má implementovány akcelerátory pro modelování (automatické kreslení), které Vám umožní zakreslit proces již během interview s jeho vlastníkem a následně vygenerovat první verzi workflow ke kontrole. Přestože používáte k kreslení procesů MS-VISIO, po nasazení ARPO dojde k rapidnímu snížení pracnosti spojené se správným namodelování procesů a jejich validaci uživateli. Diagramy vytvořené v aplikaci MS-VISIO lze díky interní podpoře přímo importovat do nástroje APRO. 67

68 Přínosy a omezení BPM s využitím ARPO Software

69 Přínosy navrhovaného řešení 1/4 Procesní model je základním stavebním kamenem procesně řízené organizace, který konsoliduje veškeré dění související s chováním organizace při zachování vzájemných vazeb a souvislostí, které je prakticky nemožné statickými obrázky či textovými popisy udržet. Nedocenitelná pomoc při změnovém řízení změny procesů a souvisejících infrastrukturálníchpohledů (lidské zdroje, informační systémy,..) jsou jednoznačně identifikovatelné, jsou známy dopady před provedením změny a lze také provést sanity check před/po implementaci změny. Jednotnost přístupu-metodický postup a samotný modelovací nástroj skrze pravidla modelování tlačí na jednotný přístup k mapování a modelování procesů organizace, výstupem je tak ucelený a vnitřně provázaný procesní model popisující chování organizace stejným jazykem napříč celou organizací. Analytické možnosti modely a objekty jsou na úrovni repositorypropojeny soustavou typizovaných vazeb. Celý procesní model si lze představit jako prostorový objekt, kterým lze libovolně otáčet a vytvářet nejrůznější analytické pohledy na modelovanou realitu (procesní, organizační, produktový, informační, znalostní, ). 69

70 Přínosy navrhovaného řešení 2/4 Provázanost prvku -do modelu jsou všechny objekty zaznamenány pouze jednou, modelovací nástroj pracuje s výskytovými kopiemi, aktualizace objektů modelu se automaticky promítají napříč celým procesním modelem. Dynamika modelu lze prohlížet strukturované úrovně procesů, subprocesů, přesouvat objekty, modely ve struktuře, provádět editaci atributů, importovat objekty. Vizualizace procesů i zde platí, že jeden obrázek vydá za tisíc slov. Modul modelování umožňuje vytvářet procesní modely v závislosti na vrstvě modelované reality. Uživatel si dle potřeby v procesní dokumentaci zobrazuje modelovanou realitu zasazenou do kontextu ostatních částí systému procesů. Konsistentní procesní model-s daty uloženými v jedné centrální repositoryv sofistikovaných strukturách vytváří synergické efekty. Manažeři na všech úrovních mají kvalitní informační podporu pro řízení, rozhodování a zlepšování procesů, procesy jsou provázány do řetězců s ošetřenými rozhraními mezi procesy. 70

71 Přínosy navrhovaného řešení 3/4 Jasné vazby procesů na strategické cíle a jednoznačné odpovědnosti strategie resp. strategické cíle, dávají kontext struktury procesů a z druhé strany procesy naplňují strategické cíle. Organizační struktura je přizpůsobena procesům nikoliv opačně. Pro všechny zaměstnance lze z procesního modelu získat podrobný popis všech odpovědností a činností, které mají vykonávat, dokumentů, s kterými mají pracovat, každý proces má svého vlastníka a zákazníka. Soulad business procesů s právními požadavky metodický postup a použité typy modelů provazují identifikované regulátory s procesy, změna regulátorů vyvolá skrze vazby změnové řízení procesu. Strukturovaný sklad znalostí největší konkurenční výhoda v podobě znalostí není ukládána jen v hlavách zaměstnanců, ale ve strukturovaném procesním modelu. Z tohoto úhlu pohledu je potenciál využití procesního modelu nezměrný (nahrazení vnitřní předpisové dokumentace, školení nových zaměstnanců). 71

72 Přínosy navrhovaného řešení 4/4 Vysoké možnosti optimalizace-jsou dány komplexním pohledem na procesy a množstvím informací, které popisy procesů poskytují. Pro všechny procesy jsou stanoveny metriky a existuje prostředí pro trvalé sledování jejich dosahování. Trvalé zvyšování zralosti organizace a business procesů -na základě vyhodnocování zpětné vazby z procesů prostřednictvím jejich metrik a skrze metodický postup (vytěsňování podpůrných a hodnotu nepřidávajících aktivit) a zralostnímodel PEMM dochází k posunu ve všech klíčových faktorech zralosti organizace a procesů. Podpora ICT informační systémy procesně řízených organizací plní infrastrukturálníroli, procesy pouze generují požadavky na funkčnost a IS tuto funkčnost obsluhuje. Obě vrstvy jsou na sobě nezávislé. Informace pro nasazení takového informačního systému poskytuje v plné šiří právě procesní model. 72

73 Omezení navrhovaného řešení 1/3 Otázka omezení může být specifická dle podmínek konkrétní organizace, přesto uvádíme určitý všeobecný výčet problematických oblastí, na které při implementaci BPM narážíme. Zavedení BPM s podporou SW nástroje představuje pro podnik investici-v podobě licencí a transferu znalostí do podniku. Dále se předpokládá, ostatně jako u každého kritického projektu, významná podpora vedení. Nezanedbatelná pracnost-při vytváření procesního modelu. Z tohoto omezení se rázem může stát přínos v podobě kritické revize současného nastavení procesů. Procesní řízení (procesní model) nepředstavuje quick fix -na všechny neduhy organizace i když přispěje k zvýšení efektivnosti a výkonnosti procesů. Procesní řízení je koncepcí řízení podniku neslučitelnou s tradičním funkčním řízenímtransformace na jiný způsob řízení se dotýká prakticky celé organizace. Z toho plyne nutnost postupné adaptace souvisejících systémů (hodnocení výkonnosti, motivace a rozvoj zaměstnanců, pracovních postupů,..). 73

74 Omezení navrhovaného řešení 2/3 Práce procesního analytika je obvykle prací na plný úvazek-organizace musí tuto roli vytvořit. Dokonce je žádoucí určitá nezávislost na řídích strukturách. Procesní analytik musí být dostatečně kreativní osobnost s určitým nadhledem, která dokáže vidět věci v širších souvislostech. Technické znalosti nejsou na škodu, avšak není žádoucí tuto roli přenášet na IT. Procesního řízení také předpokládá určitou velikost organizacea složitost sítě business procesů. Pravděpodobně nemá valného smyslu investovat do modelování procesů v podniku jednotlivce či mikropodnikus 10 zaměstnanci. Pokud se podniku daří a roste, pak s krizí autonomie, kdy centralizovaný způsob řízení již přestává kapacitně dostačovat a nastane potřeba nutného delegování, je zcela na místě uvažovat o procesním řízení coby manažerském nástroji. 74

75 Omezení navrhovaného řešení 3/3 Naše metodické postupy jsou zasazeny do kontextu modelovací notace ARPO, což přináší určitá omezení. Kroky metodiky související s mapováním a modelováním business procesů jsou obecné a v podstatě nevylučují nasazení jakékoliv SW nástroje, zatímco vytváření dalších provázaných pohledů na business procesy a jejich logické okolí je specifické, akcentuje potenciál (modelování a následné vytěžování obsahu repository), který se využitím ARPO Software v tandemu s upravenou notací modelování nabízí. Procesní model nepopisuje vyčerpávajícím způsobem všechny procesy organizace. Námi navržená metodika modelování počítá s určitou mírou abstrakce a rovnováhou mezi vynaloženým úsilím a přidanou hodnotou popisu procesů. Vždy je nezbytné popsat hodnototvorný řetězec, tedy klíčové procesy, které jsou podstatou existence organizace. V praxi může být celá řada procesů, u nichž je dostačující popis globálních atributů typicky procesy, které organizace zajišťuje formou outsourcingu (např.: BOZP a PO, problematika EMS, účetní služby apod). V úvodní etapě obvykle navrhneme strukturu procesního modelu, tedy procesně významných oblastí, kterými by se měla organizace zabývat. 75

76 Freeware verze ARPO Software

77 Vyzkoušejte si freeware verzi ARPO Software Z následujícího odkazu si stáhněte archiv s instalátorem aktuální verze ARPO: Archiv rozbalte na Vašem lokálním disku. Z rozbaleného archivu spusťte soubor SETUP.EXE. Spustí se instalátor s dialogovými okny (Next / Next / Finish). Ke spuštění aplikace použijte ikonku ARPO BPMN++ Freeware na Vaší ploše. Uvítáme Vaše názory případné dotazy k ARPO Software: Kontakt: Vítězslav Vlasák Mobil: Skype: vitezslav.vlasak 77

78 Ukázkový projekt V databázi freeware verze jsme pro Vás připravili kompletní projekt obsahující ukázky jednotlivých typů modelů (celkem 148 ukázek). Modely jsou řazeny do tematických skupin dle perspektiv modelování notace ARPO. Filtr metody modelování je zcela otevřený, freeware verze není nijak časově ani funkčně omezena. Jediné omezení se týká počtu nových objektů, které lze v repository založit (omezení je na 300 objektů v rámci projektu). 78

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6)

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6) Níže uvedený přehled referencí poskytuje informace o našich zkušenostech a obsahuje také projekty, na kterých jsme se účastnili ve spolupráci s jinými partnerskými společnostmi: Zákazník Františkovy Lázně

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV Standardy ICT MPSV Datum: 19.12.2014 Informace o dokumentu Název dokumentu: Aplikační Dokumentace Historie verzí Číslo verze Datum verze Vypracoval Popis Jméno souboru 1.0 31.8.2012 Jan Apfelthaler Doplnění

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností:

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Ing. Ján Debnár obchodní manažer DYNATECH s.r.o. Ing. Alexander Toloch ředitel ATTN s.r.o. Michal Chmelo obchodní manažer QCM s.r.o.

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011

Metodiky a normy. Matěj Vala. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Metodiky a normy Matěj Vala Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Matěj Vala, 2011 Projektové řízení LS 2010/11, Předn. 2 Evropský sociální

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci APS mini Plus.Home Administrační program pro systém APS mini Plus Návod na rychlou instalaci 2004 2009,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management neznámý pojem, který se v průběhu posledních let stále více dostává do povědomí manažeru společností jako nezbytný prvek efektivního

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Aplikační standard - Dokumentace ICT Standardy MPSV MPSV

Aplikační standard - Dokumentace ICT Standardy MPSV MPSV ICT Standardy MPSV MPSV Vedoucí projektu Objednatele: Milan Hojer Vedoucí projektu Zhotovitele: Michal Čanda HEWLETT-PACKARD s.r.o. Vyskočilova 1/1410 140 21 Praha 4 Tel: 261 307 111 Datum: 7.10.2012 Informace

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy. Martin Závodný

CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy. Martin Závodný CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy Martin Závodný Agenda Význam CPM/BI Aplikace CPM/BI Projekty CPM/BI Kritické body CPM/BI projektů Trendy v oblasti CPM/BI Diskuse Manažerské rozhodování

Více

egovernment ready úřad

egovernment ready úřad egovernment ready úřad Ing. Václav Koudele Strategy architect Tel.: +420 602 191 122 Vaclav.koudele@microsoft.com Ing. Zdeněk Dutý Ředitel pro egovernment Tel.: +420 910 972 131 zdenek.duty@autocont.cz

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

AuditPro. Jakub Lukeš. obchodní manažer AuditPro E-mail: jakub.lukes@txn.cz www.auditpro.cz

AuditPro. Jakub Lukeš. obchodní manažer AuditPro E-mail: jakub.lukes@txn.cz www.auditpro.cz AuditPro Jakub Lukeš obchodní manažer AuditPro E-mail: jakub.lukes@txn.cz www.auditpro.cz tel: +420 777 746 613 truconnexion a.s. pobočka Praha Kodaňská 46 Praha 10 Společnosti truconnexion, a.s. Vývoj

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Globální strategie, podnikové procesy, IT strategie. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Globální strategie, podnikové procesy, IT strategie. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Globální strategie, podnikové procesy, IT strategie Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Globální podniková strategie Co budeme dělat? Jak to budeme dělat? Jak využijeme IT Co

Více

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian

[Zadejte název společnosti.] Instalace. SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010. Oldřich Florian [Zadejte název společnosti.] Instalace SOFTWARE 5P pro správu bytového fondu 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 11 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)...

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1.

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

REALIZACE PROJEKTU ZAVEDENÍ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ (strategické, procesní, řízení lidských zdrojů)

REALIZACE PROJEKTU ZAVEDENÍ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ (strategické, procesní, řízení lidských zdrojů) REALIZACE PROJEKTU ZAVEDENÍ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ (strategické, procesní, řízení lidských zdrojů) Abstrakt: Projekt byl zaměřen na implementaci nového způsobu řízení a výkonu činností organizace

Více

BPM Software pro přehledné řízení práce

BPM Software pro přehledné řízení práce www.orinoco.cz BPM Software pro přehledné řízení práce Snížení nákladů zvýšení efektivity Řízení workflow, procesy pod kontrolou Systém, který roste s firmou Co je orinoco? co je orinoco? Orinoco je BPM

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina

OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina OBJEDNÁVÁNÍ DÁRCŮ KRVE PŘES INTERNET Naděžda Kalužová, Zdeněk Slanina 60 Anotace Ve spolupráci FNO Ostrava a VŠB-TU vzniká informační systém pro krevní centra, jehož hlavní úlohou je nabídka jednoduchého

Více

Simulace procesů pomocí Witness Visio Simulation Solution ve výuce

Simulace procesů pomocí Witness Visio Simulation Solution ve výuce Simulace procesů pomocí Witness Visio Simulation Solution ve výuce Zdeňka Videcká 1, Vladimír Bartošek 2 Anotace Jednou ze základních znalostí studentů je schopnost analyzovat, modelovat a efektivně řídit

Více

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad.

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905 FAKT PRO WINDOWS CompCity Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. - 1 - FAKT 9.xx 2 1 MANUÁL PROGRAMU FAKT PRO WINDOWS VERZE 0905...

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Software pro vyhodnocení dat z tachografu. jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění

Software pro vyhodnocení dat z tachografu. jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění 2.0 Software pro vyhodnocení dat z tachografu jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění v souladu se zákony Splňuje zákonné požadavky Přesný seznam

Více

Řízení procesů ICT prostřednictvím Architektury

Řízení procesů ICT prostřednictvím Architektury Petr Klučka Solution architect / ARKO 03/06 2 0 1 5 Řízení procesů ICT prostřednictvím Architektury prezentace pro Krajský úřad Plzeňského kraje Agenda souvislosti o nichž bude řeč Strategie Soubor souvisejících

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: VZ004 ICT Dodávka a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického informačního

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS)

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) VERZE: finální DATUM: 6.9. 2013 1 ÚVOD Popis reportů potřebných pro sledování

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Český institut efektivního managementu Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Spoluautor: Národní síť zdravých měst České republiky Certifikované společnosti: ATTN Consulting

Více