SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM"

Transkript

1 SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM Vážení čtenáři, rok se s rokem sešel a součástí časopisu je již pošesté v jeho historii oborová příloha Software pro strojaře. Poprvé se tak stalo v lednovém vydání ročníku 2003, jehož součástí tehdy byl i CD-ROM. V souvislosti s loňským ročníkem byl spuštěn portál www. digitovarna.cz, na kterém kromě článků a firemních prezentací z přílohy Software pro strojaře najdete i vytříděné články z oblasti průmyslového softwaru, jak jsou v MM Průmyslovém spektru průběžně zveřejňovány, či aktuální zpravodajství. Jaké novinky jsme připravili pro letošní rok? Především jsme do přílohy zařadili také ostatní články z oborů CAD/CAM/CAE či ERP systémů, jež se v aktuálním vydání sešly, jakož i reportáže z některých zajímavých akcí, které jsme během letošního podzimu měli možnost navštívit. Kromě toho jsme layout přílohy upravili tak, aby ladil s designem webových stránek V první části přílohy na stránkách s plnobarevným zeleným podtiskem tedy najdete původní klasickou komerční část přílohy, propojující svět tištěného média s interne- tem a nezapomeňte se podívat, jaké zajímavosti či doplňující prezentace pro vás příslušné firmy na uvedených webových adresách připravily. Následující redakční část je zpracována běžným způsobem, kdy na internetové adrese uvedené v záhlaví článku najdete nejen jeho text, ale i kontakt na autora, což ostatně platí pro všechny články každého vydání MM Průmyslového spektra. Příjemné chvíle nad stránkami časopisu i u monitoru počítače přeje PAVEL MAREK Pro tvorbu obálky byly použity vizualizace poskytnuté společnostmi Humusoft, Dassault Systèmes SolidWorks Corp., Centersoft, Siemens PLM Software a Nexnet.

2 SOFTWARE PRO STROJAŘE OMEZENÍ HLUKU VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Humusoft Firma Xi Engineering stála před nelehkým úkolem upravit konstrukci větrné elektrárny kvůli nadměrnému hluku způsobenému rezonancemi. Díky vytvoření modelu celého systému přišla s inovativním řešením, které minimalizovalo náklady dodatečných úprav. Hluk z farem větrných elektráren se dá rozdělit do dvou kategorií: aerodynamický hluk je způsoben pohybem lopatek ve vzduchu, zatímco hluk mechanický je spojen s umístěním mechanického zařízení v elektrárně. Důvodem nespokojeností lidí žijících v okolí elektrárny je především mechanický hluk příčinou je jeho tonální povaha. Výsledkem jsou přísné regulační standardy v Evropě i v USA. Pokud provozovatelé tyto standardy nesplňují, hrozí jim potenciálně velmi vysoká pokuta. Příliš hlučná elektrárna Podle Dr. Bretta Marma z firmy Xi Engineering Consultants z Edinburghu, která se specializuje na komplexní problematiku vibrací, si lidé sice uvědomují hluk, ale to, čeho si opravdu všímají a co je obtěžuje, jsou především vibrace. Tak tomu bylo i u zakázky zadané výrobcem megawattových větrných elektráren, které měly problémy s hlukem ve frekvenčním pásmu Hz. Výrobce elektrárny odhalil, že nejpravděpodobnějším zdrojem hluku je kontakt ozubených kol v převodovém systému. V rámci pokusu o zlepšení problematického stavu dokonce demontoval 15tunovou převodovou skříň z jedné 80 m vysoké věže a vyměnil pryžové uložení převodové skříně. Tento postup ovšem celý problém ještě zhoršil. Výrobci nebylo jasné, jak celý problém vyřešit bez značných konstrukčních změn stávajících elektráren, což by bylo velice nákladné především s ohledem na počet již vyrobených a instalovaných turbín. Proto oslovil firmu Xi Engineering s požadavkem, aby identifikovala zdroj těchto nechtěných vibrací a přišla s nějakým vhodným řešením. Hledání zdroje hluku Po důkladné analýze návrhů elektráren a rozsáhlého průzkumu v terénu pomocí senzorů umístěných na věžích firma Xi Engineering potvrdila, že zdrojem hluku je převodový systém turbín. Přitom bylo zjištěno, že při normální rychlosti se zuby na ozubeném soukolí dostanou do vzájemného kontaktu přibližně 820x za sekundu. Jinými slovy, jde o zvuk 820 jejich střetů každou vteřinu. Nicméně celá situace nebyla tak jednoduchá, nebo vytvářený zvuk byl ještě nějakým způsobem zesílen. Inženýry proto zajímaly případné vibrace stěn konstrukce. Měřením a pozorováním zjistili, že ocelová věž má rezonanční pásmo v rozmezí Hz. Firma Xi Engineering pro řešení problému využila simulační software Comsol Multiphysics, který je určen pro řešení fyzikálních úloh popsaných parciálními diferenciálními rovnicemi pomocí metody konečných prvků. Specializované nadstavbové moduly jsou potom určeny k modelování úloh z různých profesních oborů. Jak již z názvu vyplývá, program je zaměřen na tvorbu komplexních multifyzikálních modelů. Tento přístup zvolila i firma Xi Engineering, která pomocí tohoto nástroje vytvořila model věže elektrárny včetně rotorových lopatek a převodové skříně. Při simulacích využila předdefinovanou aplikaci pro řešení interakce mezi konstrukcí a akustickými vlnami. Do modelu byl zahrnut rovněž okolní vzduch uvnitř i vně konstrukce a jeho vliv na celou situaci. Díky tomuto komplexnímu přístupu mohli inženýři identifikovat frekvence kmitů jednotlivých součástí a následně pozorovat šíření vibrací z převodového systému dál do konstrukce. Na stěnách věže bylo jasně viditelné dosažení rezonance v oblasti kolem 820 Hz. Dalším krokem bylo provedení simulace pro řešení vlastních frekvencí konstrukce věže a jejích stěn. Díky komplexnímu modelu byli inženýři schopni rozeznat problémové oblasti blízko vrcholku věže, kde se její stěna začala vlnit při rezonančních frekvencích 800 a 830 Hz. Tyto rezonance zesilovaly vibrace z převodového systému zařízení a jejich důsledkem byl problémový tonální hluk. Jednoduché a levné řešení Cílem firmy Xi Engineering bylo dodat co nejjednodušší řešení, jako například instalaci tlumení či odpružení, které by izolovalo zdroje vibrací. Přednost měly pasivní úpravy před aktivními zásahy, které by mohly přinést řadu dalších neočekávaných komplikací. Jednou z možností bylo přerušení průchodu vibrací mezi převodovkou a stěnou prostřednictvím úpravy pryžových bloků, na Pole větrných elektráren v Jihoskotské vrchovině II MM Průmyslové spektrum

3 potřeba 100 m 2 materiálu na každou elektrárnu, což by s ohledem na počet provozovaných turbín znamenalo stále vysokou cenu dodatečných úprav. Díky provedeným simulacím však bylo zjištěno, že pro každou věž postačuje pouze 20 m 2 materiálu. Následná realizace potvrdila výsledky simulací a dostatečné snížení hladiny hluku. Model věže elektrárny se znázorněním hladin hluku s lokalizovaným zesílením na vrcholu věže. nichž je převodovka uložena. To by ale bylo z montážních důvodů velice nepraktické. Nejefektivnějším alternativním řešením se ukázalo být potažení vnitřku věže speciálním materiálem, který měl za úkol snižovat amplitudu vibrací. Při tomto přístupu bylo nutné vzít v úvahu především dvě skutečnosti, a sice že materiál je drahý a že plocha povrchu věže je vzhledem k její velikosti (průměr 2,5 m u vrcholu, 4 m u paty) značně rozsáhlá. Navíc i vlastní instalace materiálu je finančně náročná. Důležitou otázkou proto bylo, kolik materiálu je nutně potřeba k vyřešení problému s hlukem a vibracemi. Jedinou možností bylo vytvoření dalšího modelu v programu Comsol Multiphysics pro simulaci vlivu vrstvy materiálu nanesené na vnitřní stěnu věže. Tento model uvažoval vzájemné interakce mezi akustickými vlnami a pohybem stěn věží včetně zohlednění vlivu přítomnosti vzduchu uvnitř i vně konstrukce. Pomocí následných simulací bylo sledováno, jak se mění hladina hluku ve vzdálenosti 50 m od věže při nanášení materiálu na různé části stěn. Výsledné grafy byly získány díky implementaci virtuálních mikrofonů do modelu. Nejprve se začalo se zkoumáním problémových oblastí blízko vrcholku věže, které byly objeveny díky modelu řešícímu vlastní frekvence celého zařízení. V nových simulacích se experimentovalo s různým rozmístěním tlu- Hladina akustického tlaku měřená pomocí virtuálního mikrofonu 50 m od paty věže: modrá křivka větrná turbína v původním stavu; zelená křivka pokrytí 20 m 2 vnitřku vrcholku věže antivibračním materiálem; červená křivka pokrytí celé horní poloviny věže (300 m 2 ) antivibračním materiálem. micího materiálu. Díky jednoduchým úpravám v modelu se hluk brzdy podařilo snížit na uspokojivou mez. Další simulace směřovaly k optimalizaci celého procesu tak, aby zároveň se snížením hluku bylo minimalizováno i množství použitého materiálu. S ohledem na vysokou cenu materiálu by plné pokrytí 600 m 2 vnitřního povrchu věže stálo desítky tisíc liber. I kdyby byl materiál použit pouze na její vrchní část, stále by bylo Výhody virtuálních simulací Simulace jsou neocenitelným pomocníkem pro řešení komplexních a složitých problémů. Inženýři firmy Xi Engineering sice od začátku věděli, že věž při provozu rezonuje, ale bez možnosti namodelovat vzniklou situaci v programu Comsol Multiphysics by byli nuceni pokrýt celou 80 m vysokou věž senzory a provádět náročná měření. Díky provedeným simulacím mohli tato měření zcela přeskočit. Následně bylo možné provést virtuální testování celého zařízení a prozkoumat všechny alternativy bez dodatečných nákladů spojených s analogickým postupem na reálné věži. Provedení reálných zkoušek metodou pokusů a omylů, s využitím drahých materiálů a náročné práce techniků, by bylo více než 30x dražší než provedení popsaných simulací a analýz. Klíčem k úspěchu bylo prozkoumání všech dostupných možností ve virtuální rovině a provedení pouze jediného testu v reálném prostředí. ZUZANA ZÁHOROVÁ MM Průmyslové spektrum III

4 SOFTWARE PRO STROJAŘE NOVINKY V SOLIDWORKS Dassault Systèmes SolidWorks Corp. S podzimem se začínají šířit detailnější zprávy o nové verzi 3D CAD systému SolidWorks. Ta letošní má označení 2012, a jak lze očekávat, je plná novinek od drobností, které potěší, až po nové moduly, jako je například modul Costing pro kalkulaci nákladů. jí zcela přepracovaný editor rovnic. Kromě nového vzhledu obsahuje především novou funkčnost. Zahrnuje všechny rovnice, globální proměnné a kóty bez nutnosti otvírat další okna. Lze určit pořadí, v jakém budou rovnice řešeny, systém automaticky kontroluje syntaxi a červeně zvýrazňuje chyby. Vskutku užitečné. Velké sestavy SolidWorks má pro práci v režimu velkých sestav několik špičkových nástrojů. Nově se objevuje režim Přezkoumání velkého návrhu. Ten dovoluje i v tomto režimu dále pracovat, odměřovat, zobrazovat a skrývat součásti, V následujícím článku si představíme alespoň ty nejdůležitější z nich. Z přehledu je patrné, že výrobce bere přání uživatelů zcela vážně, nebo nové funkce jsou z valné většiny požadovány přímo jimi. Ovládání programu Bylo vylepšeno okno pro přístup k posledním otevřeným souborům, často používané soubory lze přišpendlit, přejít do složky se soubory. Ovládání programu naposledy otevřené dokumenty Práce na výkresech s duálními jednotkami bude jednodušší díky přepínání na stavové liště. Dialog Vyhledat, umístěný nahoře, dovoluje hledat v příkazech, což je ideální pro méně frekventované příkazy. Ty lze dále třídit a přidat mezi oblíbené. Uživatelé dvouobrazovkových pracoviš budou mít méně práce při nastavení v pravém horním rohu je nové pohodlné ovládání konfigurace. Kdo důsledně používá klávesové zkratky, ocení zařazení standardní zkratky Windows pro výběr všech objektů, tedy Ctrl+A. Gesta myší nyní mohou nést i makra a příkazy OK, Storno a Escape. To usnadní ukončování některých příkazů mís- Přidání příkazu k oblíbeným v rámci dialogu Vyhledat Nově přepracovaný editor rovnic to potvrzovací ikonou. Pro prohlížení sestav přibyla zajímavá funkce skrývání součástí. Stačí stisknout klávesu Tab a ukázat na součást. Pro zobrazení stačí použít kombinaci se Shift+Tab. Nová možnost úplné odinstalace se bude hodit pro zjednodušení správy a nasazení systému ve větších podnicích. Modelování Ve verzi 2012 se objevuje prvek plánovaný původně už pro verzi 2011, a to zmrazení prvku. Jak název naznačuje, uživatel může rozhodnout, že nechce nechat systém obnovit prvky součásti. Význam potom spočívá v časové úspoře, kdy obzvláště složitější díly lze nechat obnovit až ve vhodnou chvíli, nikoli při každém otevření, změně konfigurace, tvorbě výkresu apod. Příjemnou novinkou je detailní nastavení řezů, tedy možnost definovat barvu až pro tři řezné roviny samostatně, které zůstávají při ukládání a opětovném otevření zobrazené. Model lze zobrazit s uzavřením řezu nebo bez něj, navíc lze zapnout barvu řezných rovin a uložit. Všichni, kdo ve svém návrhu používají rovnice (ano, neškodí připomenout, že Solid- Works je parametrický systém a právě rovnice pracují s těmito parametry), jistě uvíta- Detailní nastavení řezů IV MM Průmyslové spektrum

5 Příkaz Zmrazení prvku umožňuje odložit obnovení prvků součásti na vhodnou chvíli. procházet strom prvků, vytvářet procházky a průlety a snímky. Snímky představují novou funkci, která je k dispozici pouze v režimu Přezkoumání velkého návrhu. Těm, kdo konstruují velké strojní celky, linky či výrobní zařízení, se dostává do ruky nástroj, který si hravě poradí se sestavami o desetitisících dílů. Práce ve 2D aneb výkresy Práce ve 2D dále usnadní automatizované zarovnání pozic pomocí magnetických čar. Pozice jsou automaticky přeskupovány při přetažení pozic, což je velmi pohodlné a návykové. K dokonalosti bylo dotaženo kótování, a už vylepšené Undo při částečném vracení příkazu, nebo například kótování rotačních součástí. Nově lze vkládat do výkresu tabulky prolisů, vytvářet sdružené pozice či vkládat kusovníky do neaktivních listů. Velmi užitečné je zvýraznění kót jinou barvou v případě, že byl změněn zdrojový model. Plechové díly Na plechových součástech lze definovat oblasti, které se nemají rozvinout. To se často hodí u součástí, kde při výrobě dojde ke změně tlouš ky, a taková oblast potom může bránit rozvinu. Podobně lze v rozvinutých dílech provést například obrobení, přičemž plech bude možné bez problému uvést zpět do ohnutého stavu. Přibyla také celá řada možností, jak přesně definovat umístění lemů z hrany. Tvarovací nástroje lze nahrazovat a kombinovat. Tažený lem je podobný nástroji Táhnout po křivce k jeho vytvoření je potřeba určit profil a trasu to představuje zcela novou možnost tvorby plechových dílů a moduly SolidWorks je modulární systém, takže kromě samotného modeláře jsou k dispozici moduly jako edrawingssimulation, FlowSimulation, Enterprise PDM pro správu dokumentace, Sustainability i relativně samostatný produkt 3DVIA Composer pro tvorbu technické komunikace. I tyto součásti doznaly značných změn, je však nad rámec tohoto článku je zde všechny uvést. Vrátíme se k nim v některém z příštích čísel. Režim Přezkoumání velkého návrhu přináší zjednodušení práce s velkými sestavami. Automatizované zarovnání pozic pomocí magnetických čar Nástroj Tažený lem představuje novou možnost tvorby plechových dílů. Modul Costing pro automatizované stanovení nákladů na výrobu plechových dílů a obrobků Kalkulace nákladů Modul Costing je určen pro automatizované stanovení nákladů na výrobu plechových dílů a obrobků a pro tvorbu cenových nabídek. Využívá informace o výrobních procesech, materiálu a výrobě uložené v přizpůsobitelných šablonách. Operace zahrnují řezání, vystřihování, ohýbání či frézování. Odebírání prvků, změny materiálů a používání různých výrobních procesů se ihned projeví, a tak je vidět, jaký vliv mají na náklady. Odhady nákladů jsou opakovatelné, protože výsledky jsou založeny na datech v šablonách, takže k výpočtu nákladů jsou vždy používány tytéž údaje. Výsledky lze použít okamžitě a ve výstupních zprávách, což bude zajímavé u menších firem. Ty větší mohou kromě uvedeného způsobu převzít tyto kalkulace a zahrnout je do technické přípravy výroby. Nástroj je schopen pracovat s plechovými díly anebo obráběnými součástmi vyrobenými frézováním. SolidWorks tím oslovuje novou skupinu uživatelů, která má blíže k technologii a výrobě samotné. Je prakticky nemožné představit na prostoru jedné dvoustrany kompletní výčet nových možností a jejich výhod, které uživatelům přinášejí. Ti, kdo se chtějí dozvědět více, mají možnost kontaktovat autorizované partnery a nechat si vše předvést nebo navštívit některý ze seminářů, které se během letošního podzimu uskuteční. ING. MILOŠ HRAZDÍRA SOUČÁSTÍ PREZENTACE JE INZERÁT NA 3. STRANĚ OBÁLKY ČASOPISU MM Průmyslové spektrum V

6 SOFTWARE PRO STROJAŘE KONCEPČNÍ NÁVRH STROJE JE HROU. DOSLOVA... Siemens PLM Software Nadpis tohoto článku není žádnou nadsázkou společnost Siemens PLM Software zasadila svůj nový modul, o kterém bude v následujícím článku řeč, do prostředí enginu Nvidia PhysX používaného ve většině dnešních počítačových her. nového modulu na herním enginu Nvidia PhysX, díky němuž získali odzkoušené virtuální fyzikální prostředí, ve kterém je možné velmi dobře v reálném čase simulovat chování předmětů v prostředí blížícímu se reálnému světu. Sen Představme si, co se děje, když firma dostane zakázku na výrobu výrobního stroje. V co možná nejkratším čase je nutné vytvořit koncept stroje a následně rozjet jeho detailní konstrukci, konstrukci elektrovybavení, konstrukci pneumatického či hydraulického vybavení a zároveň i práce na oživení stroje za pomoci hardwarového a softwarového vybavení. Otázkou je, jakým způsobem jsme dnes schopni rozšířit mezi veškeré zúčastněné všechny potřebné informace. Můžeme vytvořit blokové schéma stroje, vývojový diagram či časový diagram a na Podle hesla Proč objevovat znovu kolo využila již vyvinuté a osvědčené prostředí pro svůj záměr nabídnout strojírenským firmám, které se zabývají konstrukcí výrobních a obráběcích strojů, možnost jejich virtualizace již v koncepční fázi. To přináší možnost časových a finančních úspor v průběhu následné realizace. NX Mechatronics Concept Designer Nápad na uvedení nového modulu vznikl poptávkou firmy zabývající se výrobou obráběcích strojů, zda by nebylo možné již v koncepční fázi návrhu stroje implementovat do zjednodušeného modelu stroje požadavky na jeho funkčnost. Podmínkou bylo, aby mohly být tyto požadavky následně využity v průběhu detailní konstrukce, návrhu elektrovybavení a též automatizaci stroje. Tento požadavek stál za vznikem modulu NX Mechatronics Concept Designer. Modul NX Mechatronics Designer je součástí CAx systému NX, nicméně může fungovat i jako samostatná aplikace. Jak bylo řečeno již v prvním odstavci, vývojáři přišli s možností postavení základů Nastavení časových posloupností jednotlivých operací Koncept stroje se zadanými kinematickými vazbami základě těchto dokumentů vytvoříme soupisku mechanických, elektrických a elektronických komponent atd. Slovy klasika: To máte krovy, latě, tašky, hřebíky,... Na podkladě všech těchto dokumentů pracují jednotlivé týmy na své části a na konci se tyto části sejdou, složí dohromady ve formě prototypu a v lepším případě vše chodí jak má, v horším případě se musí stroj upravit, kde úprava může opět projít celé kolečko od konstrukce až po finální montáž. Nebo... Nebo si představme, že máme k dispozici virtuální prostředí, které věrně simuluje fyzikální prostředí našeho světa, kde můžeme na základě vstupních požadavků vytvořit jednoduchý funkční model stroje (mechatronický koncept) a následně zkoumat jeho chování v reálném čase. Dále si představme, že je možné v tomto modelu konceptu velice jednoduše provádět studie různých možných variant v reálném čase a následně tyto varianty optimalizovat. Přidejme možnost propojit ovládací prvky mechatro- VI MM Průmyslové spektrum

7 Vyzkoušejte Solid Edge zdarma! Průlom v navrhování ve 3D Získejte bezplatnou testovací licenci softwaru Solid Edge se synchronní technologií a vyzkoušejte, jak významný vliv může mít synchronní technologie na vaše navrhování. Tato bezplatná nabídka zahrnuje navíc výukové programy, rady a triky pro zvýšení produktivity a přístup do exkluzivní diskusní skupiny pro sdílení nápadů s jinými konstruktéry. Začněte pracovat se softwarem Solid Edge a zlepšete své navrhování. Stáhněte si Solid Edge nyní na cz/free-solid-edge nebo volejte Získejte 33% slevu při nákupu Solid Edge do Solid Edge. Navrhujte lépe.

8 Zařazení řídicích senzorů Doplňování detailní konstrukce Detailní konstrukce stroje Náhled na jednotlivé varianty stroje v prostředí Teamcenter nického konceptu s dalšími nástroji umožňujícími simulaci řídicích prvků a studovat odezvy v reálném čase. Zároveň lze jednotlivé operace řadit v časové ose či nechat operace ovládat senzory, které je budou řídit. Další možností využití mechatronického konceptu je studium dopadů nepředvídaných situací, díky možnosti manuálních zásahů do průběhu samotné simulace. Ze všech těchto studií získáváme přehledným způsobem informace o veškerých funkčních požadavcích na stroj. Získaný virtuální model se tak stává jediným nositelem veškerých vstupních informací a podkladem pro detailní rozpracování ve všech disciplínách konstrukce. Díky tomu dostávají všichni členové realizačního týmu možnost získat kdykoliv pouze aktuální informace, čímž se výrazně eliminuje možnost vzniku chyby. Skutečnost Tato představa je zhmotněna do nového modulu CAx systému NX modulu NX Mechatronics Concept Designer. Modul NX Mechatronics Concept Designer dostupný od verze NX umožňuje přesunout fázi ověření koncepce stroje od zkoušky prototypu ještě před jeho konstrukci, tj. k zadání požadavků na mechatronickém konceptu stroje, který neobsahuje detailní provedení, ale obsahuje veškeré funkční informace, ze kterých mohou jednotlivé týmy podílející se na detailní konstrukci a oživení vycházet. A protože je NX Mechatronics Concept Designer součástí systému NX, je možné následně jednotlivé části konceptu doplňovat o detailní konstrukce, v případě potřeby okamžitě reagovat na nesrovnalosti a na konci získat funkční model stroje, a to jak ve virtuálním, tak ve skutečném prostředí. Úplnou samozřejmostí je možnost uložit jednotlivé funkční celky stroje do knihovny NX Reuse Library a v případě potřeby opět použít a ušetřit si tak značnou část práce při tvorbě dalších podobných konceptů. Zdá-li se vám toto všechno málo, poj me ještě dál: Když už můžeme mít v modelu připravený koncept ovládání stroje, proč jej nevyužít jako základ pro programy v řídicích systémech stroje? K tomuto účelu nabízí NX Mechatronics Concept Designer univerzální rozhraní PLCopen XML Control Logic Interchange Standard, což je otevřené rozhraní používané pro přenos informací mezi jednotlivými řídicími systémy, komponenty PLM (Product Lifecycle Management) a dalšími systémy. Výhody použití NX Mechatronics Concept Designer řešení ještě umocňuje možnost řízení správy dat pomocí PLM systému Teamcenter, do něhož je NX Mechatronics designer jakožto součást systému NX plně integrován. Díky řízenému prostředí správy dat a informací uživatelé získávají absolutní přehled a kontrolu nad svými projekty. Suma sumárum: NX Mechatronics concept designer je nástroj umožňující společnostem zabývajícím se konstrukcí výrobních a obráběcích strojů přesunout testovací fázi stroje ještě před jeho samotnou konstrukci tím, že test nemusí probíhat až na fyzickém stroji, ale již na jeho funkčním koncepčním modelu. Díky tomu systém NX umožňuje ušetřit nemalé náklady na přepracovávání různých chyb a zároveň získat konkurenční výhodu v kratším termínu dodávky stroje zákazníkovi. FILIP NECHVÁTAL VIII MM Průmyslové spektrum

9 SOFTWARE PRO STROJAŘE TOPSOLID V LETECKÉM PRUMYSLU Centersoft Vue & Semmip je skupina sdružující společnosti of close-fitting, jejichž aktivita je od prvopočátku úzce zaměřena na zákazníky v leteckém průmyslu. V roce 1971 pan Vue založil společnost se stejným jménem v Sannois ve Francii s jediným konvenčním brousicím strojem. Firma se pak přestěhovala do Le Plessis Bouchard a vznikla Semmip se zaměřením na přesnou mikromechaniku. Nová obrobna Vue & Semmip Zkušební frézování s využitím modelu stroje V roce 1984 byly vybudovány nové provozní prostory a pořízen první číslicový obráběcí systém pro dvouvřetenový soustruh Hardinge Quest 65 SP. V roce 2007 se společnosti, které rychle expandovaly, přestěhovaly do nové moderní průmyslové budovy v průmyslovém parku v Saint-Leu-la-Forêt ve Francii. K nejdůležitějším výrobním prostředkům zde patří pětiosé vysokorychlostní obráběcí centrum Mitsui Seiki HU63A-5X s paletizací, dále tříosé měřicí centrum, dvouosé soustruhy s jednotkou pro robotické broušení a soustruh Mori Seiki NT4000DCGa s pěti kontinuálně řízenými osami. K dlouholetým zákazníkům patří Eurocopter, Dassault a celá řada dalších. Významným rozhodnutím byla účast na výstavě air show v Le Bourget, která předvedla společnost jako významného dodavatele pro zákaz- níky z leteckého průmyslu se širokou nabídkou řešení technologie obrábění. Společnost má dnes 47 zaměstnanců a pracuje na dvě osmihodinové směny. Přechod na TopSolid Než společnost Vue přešla na TopSolid, užívala GOelan. Některé programy pro obrábění jsou však dosud také připravovány na řídicích systémech strojů. Většina obrábění i přípravy výroby se ovšem dnes odehrává v prostředí TopSolidu. Pro uživatele je velmi přínosné, že se pohybují v jednotném prostředí, a v oblasti programování nebo konstrukce. Systém TopSolid je vybaven silnou kontrolou kolizí a umožňuje programátorům řídit pohyby nástrojů bezpečně v celém prostoru stroje. Výhodné je i spojení TopSolidu s odměřovacími sondami Renishaw pro kontrolu kvality výroby. Programy mohou být zaslány do strojů v reálném čase přes intranet. Programátoři oceňují u TopSolidu především jeho pružnost možnost generovat dráhy nástroje ve 2D třeba podle 2D kontur, právě tak jako možnost pracovat s 3D tělesy omezenými plochami nebo objemem. Využívají propojení s Excelem pro získávání informací o obrábění pro obecné použití ve společnosti a k dokumentaci, ale i zpětně pro řízení standardních operací. Co software nabízí Topsolid je produktem společnosti Missler Software. Základem je objemový CAD modelář na bázi jádra Parasolid. Uživatelé se mohou opřít o plně parametrickou klasickou konstrukci nebo skicář, plošný i objemový modelář, pracovat s jednotlivými díly nebo sestavami, využívat kinematiku i dynamiku, ohýbání plechu. K dispozici je i speciální rozšíření systému pro konstrukci forem, generátor elektrod, optimalizátor plochých dílců do tabulí, fotorealistická prezentace scén a samozřejmě nechybí generátor výkresové dokumentace. V oblasti CAM je k dispozici řada technologických modulů od 2D frézování až po pět kontinuálních os, soustružení v kombinaci s frézováním se synchronizací agregátů, řezání plamenem, laserem, vodním paprskem, prostřihování, generování elektrod, řezání drátem ve čtyřech osách. Součástí dodávky na klíč jsou postprocesory a 3D modely strojů pro bezpečnou simulaci a kontrolu kolizí. Algoritmy obrábění je možné ovládat do všech detailů nebo využít procesů pro automatické nebo topologie pro semiautomatické obrábění. TopSolid je v českém jazyce k dispozici ve verzi 6.12 a zanedlouho bude v češtině dostupná i nová verze JČ MM Průmyslové spektrum IX

10 NOVÉ VERZE EDGECAM A RADAN Nexnet Planit Holdings s novými verzemi systémů Edgecam a Radan přináší vysokou produktivitu při přípravě výroby ve strojírenských firmách. Dodavatelem těchto CAD/CAM aplikací je společnost Nexnet, a. s. Portfolio produktů doplňuje CAD systém SpaceClaim, který je jedinečným nástrojem pro přímé modelování. Rádi bychom stručně představili novinky, které můžete v nových verzích systému Edgecam a Radan čekat. Novinky v Edgecam 2012 R1 Jednou z nejvýznamnějších novinek je nová hrubovací technologie nazvaná Waveform vyvinutá společně s firmou Sandvik Coromant. Představuje jednu z nejefektivnějších strategií obrábění, která je v současnosti dostupná při velmi šetrném zacházení s nástroji a obráběcím strojem. Další významnou novinkou je nový modul Edgecam Shop Floor Editor levná varianta systému pro obsluhu stroje. Díky ní není třeba přítomnosti technologa při nutnosti drobných změn v obrábění (řezné podmínky, otáčky vřetena), což je vhodné zejména pro použití na nočních směnách a na dílně. Podívejme se blíže na přehled novinek: Edgecam Shop Floor Editor tento modul umožňuje načtení souborů Edgecam a změnu základních parametrů obrábění a generování nového NC kódu bez nutnosti zásahu programátora vhodné zejména pro použití na dílně; zlepšení simulátoru běh simulátoru po krocích byl nyní upraven tak, aby více odpovídal skutečným pohybům na stroji. Například pohyb z X100 na X0 je nyní simulován jako jeden pohyb/krok. Dále byla přidána funkce, která vypisuje souřadnice během každého pohybu simulátoru; nové efektivní hrubování Waveform nová možnost tvorby drah. Adaptivní způsob tvorby hrubovací dráhy nyní umožňuje pracovat s velkou hloubkou záběrů po- Nové efektivní hrubování Waveform SOFTWARE PRO STROJAŘE mocí malých bočních úběrů materiálu v kombinaci s plynulým najetím a vyjetím z materiálu. Tím se sníží zatížení stroje a výrazně zvýší produktivita hrubování; cyklus frézování drážky je nyní využitelný na nový útvar drážky Edgecam je nyní schopen rozpoznat útvar typu drážka, díky čemuž je zadávání technologie a označování geometrie mnohem snazší, rychlejší a lze jej plně automatizovat; Cyklus frézování drážky s rozpoznáváním útvaru typu drážka Automatický převod ze 3osého na 5osé obrábění ze tříosého na pětiosý cyklus tento nový cyklus k automatickému převodu ze 3osého na 5osé obrábění představený v předchozí verzi byl nyní upraven tak, že je pomocí něj možné konvertovat dalších 8 dokončovacích cyklů do 5osého plynulého pohybu. To vše velmi snadno, pouze pomocí základních parametrů pro odstup nástroje a držáku od obráběných nebo chráněných ploch; Podpora pro koník v soustružení podpora pro koník v soustružení konstruktér postprocesorů i simulátor Edgecam byly upraveny tak, že nyní podporují použití koníku při soustružení včetně grafické simulace a kontroly kolizí; start simulátoru od instrukce Aktualizace polotovaru simulaci Edgecam lze nyní spustit z jakékoli instrukce Aktualizace polotovaru. Odpadá tak nutnost simulátor spouštět od začátku a sledovat již ověřené dráhy. Nyní lze simulovat jen tu část technologie, která uživatele skutečně zajímá; zrychlení funkce Aktualizace polotovaru každá aktualizace polotovaru se nyní zabývá pouze změnami provedenými od poslední aktualizace, nikoliv opětovným výpočtem všech drah pro každou aktualizaci; zobrazení a úprava entit zvolených pro daný cyklus nyní je možné zobrazit geometrii, hranice a polotovar pro každý cyklus a měnit tyto entity přidáním nebo odebráním každé z nich, nezávisle na ostatních. Výpočet lze navíc provést najednou, až po změně všech tří typů entit. Není nutná několikanásobná regenerace a výpočet; indexované polohování má nyní nový parametr minimalizovat rotační pohyb ; PCI JavaScript Edgecam nyní nově podporuje jazyk PCI JavaScript. Tento jazyk bude změněn na JavaScript, který je všeobecně rozšířen a umožňuje přizpůsobení Edgecamu podle představ a potřeb každého uživatele; kontrola lineárních mezí os stroje v simulátoru Edgecam simulátor je nyní schopen kontrolovat i lineární meze os stroje, zastavit simulaci a hlásit jejich případné překročení; snížení nutnosti regenerace obráběcího postupu při změně instrukcí změnou jakékoli položky v příkazu pro indexaci docházelo dříve k regeneraci celého postupu. Nyní bylo toto chování změněno a při změně pozice CPL nedochází k novému přepočtu; NC nástroj od Heidenhain umožňuje načíst nástroje z databáze nástrojů řídicího systému Heidenhain, porovnat je s nástroji v zakázce Edgecam a případně doplnit nebo změnit použité nástroje v zakázce; X MM Průmyslové spektrum

11 tisk přes Edgecam Edgecam může nyní využít dialog Part Modeláře pro nastavení orientace, měřítka a dalších parametrů obrázku před jeho tiskem; editace existující procedury v Part Modeláři nyní je editace procedury stejně snadná jako například změna barvy modelu; načítání Creo Elements/ProEngineer v Part Modeláři lze nyní načítat modely z Creo Elements/ProEngineer a pracovat s nimi; renderování obrázků nebo závitů Part Modelář nyní zobrazuje závity plně graficky; útvar s informací o dokončení povrchu v Part Modeláři byly u útvarů s informacemi o dokončení povrchu provedeny změny usnadňující jejich automatické využití v Edgecam; spirálové drážky po označení válcové stěny může Part Modelář automaticky tvořit spirálové drážky o čtvercovém, kruhovém nebo V průřezu. Nová verze CAD/CAM systému Radan 2011 R2 Také nová verze Radan 2011 R2 přináší vylepšené funkce a zvyšuje tak flexibilitu při práci: CLS licencování v novém systému licencování je podporováno upozornění pro uživatele. Informace obsahují mnoho oznámení a text může být konfigurován pro každého uživatele zvláš. V dialogovém okně je také možné zobrazit historii posledních zpráv; 2D import dat Radan 2011 R2 umožňuje přesné převedení vrstev z DXF nebo DWG formátů. Pokud v Radanu daná vrstva není nebo je specifická, bude převedena pomocí konvertoru do jiné vrstvy v Radanu; rozložení dílu ze 3D Radan 2011 R2 obsahuje nový upgrade jádra na R21 ACIS. Tato inovace umožňuje podporu Catia V5 a Parasolid do verze Radan 2011 R1. Kromě těchto souborů Radan podporuje také Pro/E Wildfire 5; nové funkce v projektu nová verze přináší větší kontrolu nad konkrétními díly a velikostmi tabule. Uživatel může vyloučit specifické položky z automatického nestingu. Pro zajištění individuálních požadavků uživatelů je brána v úvahu možnost nastavit prioritu dílu; Multi-part Radan 2011 R2 nabízí pokročilé funkce, které umožňují rozpoznat a použít více součástí symbolů v nestingu. Stejné díly jsou přiřazovány k sobě, což přináší větší flexibilitu a kontrolu nad nestingem a výrobou jako celkem; zbytky Radan 2011 R2 umožňuje uživatelům stanovit pravidla v rámci systému s cílem zajistit dosažení maximálního využití tabule. Pokud to situace vyžaduje, může uživatel určit, aby byly zbytky pravoúhlé v automatickém vyskládání. Ve 2011 R2 může být aplikováno procento na hodnotu zbytků, tato hodnota představuje nejvyšší procentní podíl, který je uživatel připraven obětovat, pokud má dojít k pravoúhlým zbytkům; nastavení stroje v nové verzi došlo ke zlepšení nastavení stroje, které šetří čas i peníze. Systém optimalizuje výběr nástrojů, jež zabraňují zbytečným výměnám, čímž narostla flexibilita při nestingu. Předchozí verze zastavily nesting v případě, že počet nástrojů přesáhl počet stanic. V nové verzi systému je obsluha upozorněna na skutečnost, že bude muset odstranit některé části před výrobou. Radan s tímto vývojem nekončí a dále připravuje vylepšení pro příští verze. DAVID EMLER MM Průmyslové spektrum XI

12 JEVIŠTNÍ SYSTÉMY BUDOUCNOSTI Autodesk Jednou z odborných skupin působících ve společnosti Bosch Rexroth je skupina Systems & Engineering, která zajiš uje zakázky z oblasti divadelní techniky. Jako kompetenční centrum pro střední a východní Evropu v této oblasti funguje brněnský tým, jenž navrhuje a dodává specializované jevištní systémy. Jedním z prvních projektů byla rekonstrukce divadla v polském Krakově, v rámci dalšího projektu byla úspěšně navržena a realizována kompletní rekonstrukce jevištního systému kamenného cirkusu v běloruském Minsku. Unikátní systém, který zatím nemá ve světě obdoby, by měl najít podobné uplatnění v dalších projektech, především na území Ruské federace. SOFTWARE PRO STROJAŘE Sestava s horní a dolní scénou Horní scéna Dolní scéna se zásobníkem podlah Výzvy projektu Projekt v Minsku byl součástí kompletní rekonstrukce historické budovy cirkusu z roku 1954 včetně přístavby zkušební arény, restaurace a zázemí pro zvířata. Hlavním požadavkem zákazníka v oblasti technologie bylo instalovat systém, který by dokázal během představení automatizovaně a během několika málo minut vyměnit podlahu, například místo manéže pro zvířata položit taneční parket, světelnou podlahu či plochu Výsuvná balustráda se syntetickým ledem. Systém bylo nutné dimenzovat tak, aby unesl maximální zátěž bazénu s 250 tunami vody, popřípadě bodovou zátěž těžkých zvířat, jako hrocha či slona stojícího na jedné noze. Podlaha manéže se nachází 3,3 metru pod úrovní zemského povrchu a výkopové práce měly jít do hloubky 12 metrů, tj. 6,5 metru pod úroveň spodní vody. Jakákoliv změna v průběhu stavby by znamenala obrovské technické potíže a vysoké náklady na jejich vyřešení. Návrh systému musel být proto již od samého začátku co nejpřesnější a s ohledem na omezený prostor pod manéží zároveň velmi kompaktní. Řešení Na základě požadavků zákazníka byl vytvořen koncept tzv. zásobníku, kdy jednotlivé podlahy jsou umístěny nad sebou v jakémsi jukeboxu a vysouvají se podle potřeby pomocí hydraulického pohonu zajištěného čtyřmi hydroválci. Standardní průměr cirkusové arény činil 13 metrů, rozsah hlavní platformy, která manipuluje s jednotlivými podlahami, se pohybuje v rozmezí 6,5 metru. Hmotnost celého pohyblivého systému je 133 tun s přesností pozicování na 1 milimetr. Součástí systému jsou multifunkční schody, které jsou schopny vytvořit přístup do úrovně orchestru, a 16segmentová zvedaná ohrada zabezpečující odstup diváků od zvířat. Celý zásobník je ovládán z centrálního pultu pouhým stiskem příslušného tlačítka. K návrhu systému byl kompletně využíván produkt Autodesk Inventor, s jehož pomocí konstrukční tým Bosch Rexroth navrhl a vypočítal celkové dispozice systému a analyzoval a simuloval průhyb jednotlivých podlah na základě zátěže. Rovněž byly simulovány zdvihy pohyblivé konstrukce a návaznosti jednotlivých pohybů například jenom zasunutí jedné kazety tvoří 27 pohybů elektrických pohonů, které na sebe musejí přesně navazovat. Inventor v této fázi umožnil eliminovat možné kolize tak, aby současně dodržel dispozice omezeného prostoru, ve kterém byl zásobník uložen. Podle finálního digitálního návrhu byl systém vyroben, instalován a v prosinci 2010 také uveden do provozu. Během první poloviny roku 2011 proběhlo testování a odladění softwaru. Projekt byl oficiálně hotov a zákazníkovi předán v květnu XII MM Průmyslové spektrum

13 Přínosy řešení Autodesk Jedním z klíčových přínosů řešení Autodesk Inventor bylo zpracování projektu s využitím digitálního prototypování. Nástroje Inventoru umožnily pracovat s velkými sestavami (celkově zásobníkový systém obsahuje více než dílů), poskytly požadovanou přesnost při detekci kolizí v rozsahu pohybu a nabídly věrné vizualizace a animace. Prezentace vizualizovaného a animovaného 3D modelu přímo zákazníkovi se pro úspěch návrhu i společnosti Bosch Rexroth ukázala jako rozhodující. Protože na projektu pracovalo celkem 15 konstruktérů, z toho 4 konstruktéři kmenového týmu, významnou úlohu v projektu sehrál také produkt Autodesk Vault pro správu produktových dat. Pro konstrukci detailních částí systému byli využíváni externí konstruktéři, kterým bylo umožněno sdílet aktuální verze 3D návrhu v prostředí Autodesk Vault. Hlavní konstruktér pak mohl při osobních návštěvách stavbu kontrolovat přímo na kompletním 3D modelu ve svém notebooku, přičemž měl jistotu, že má k dispozici aktuální verzi návrhu, a zadávat případné změny na stavbě zpět do digitálního modelu. Díky zkušenosti na tomto projektu vznikl ve firmě interní manuál pro spolupráci v prostředí Autodesk Vault. SOFTWARE PRO STROJAŘE VERZE 6 PRO ROK Dassault Systèmes Nová verze PLM řešení Dassault Systèmes přináší zcela novou úroveň otevřenosti a velmi realistickou uživatelskou zkušenost. Své uživatelské základně i dalším partnerům nabízí otevřenou platformu pro spolupráci a rozšiřuje hodnotu digitálních aktiv i na další řešení, jako například řešení pro on-line prodejny nebo globální výrobní plánování. Mezi společnostmi, které implementovaly verzi 6 PLM řešení Dassault Systèmes, je také BMW. Interiér cirkusu Budoucnost Firma se chce s využitím reference v Minsku dále zaměřit na dodávky systémů do Ruska, které má dlouholetou tradici kamenných cirkusů. V plánu jsou například projekty rekonstrukce cirkusů v Soči či Jekatěrinburgu. V segmentu divadelní techniky vytvořila dále firma Bosch Rexroth studii v rámci projektu výstavby nového divadla v Plzni, kde se mají využívat nejmodernější technologie. V oblasti dalšího rozvoje řešení Autodesk se tým divadelní techniky z Bosch Rexroth chce zaměřit na maximalizaci využití unikátních schopností řešení Autodesk Inventor, a to ve spolupráci s firmou CAD Studio, partnerem Autodesku, která řešení do Bosch Rexroth dodala. -MP- Smyslem inovací je nabídnout klientům maximálně komfortní uživatelskou zkušenost při práci s daty. Tím letošní verze navazuje na loňskou, kdy společnost Dassault Systèmes představila hybridní produktové struktury sestávající z modelů CATIA verze 5, CA- TIA verze 6 a SolidWorks, jejichž účelem bylo usnadnit koexistenci a snadný přechod do prostředí verze 6. Verze 2012 Verze 2012 představuje mj. nové funkce pro interoperabilitu mezi verzí 6 a dalšími PDM systémy, a to na základě XML a webových služeb. Nové úrovně integrace mezi verzí 6 a ERP řešeními jsou nyní k dispozici i ve verzi 3DVIA nabízí zajímavé prostředí pro vizualizaci. 2012, což významně přispívá k lepšímu využití produktů, procesů a zdrojových dat. Vedle toho CATIA V6R2012 přináší další pokrok v systémovém inženýrství a multidisciplinární metodologii projektování, která integruje požadavky a funkční, logické a fyzické definice produktů. Obchody a globální plánování výroby 3DVIA Shopper, spojený s verzí 6 ENOVIA, je nové, snadno použitelné řešení pro maloobchod a prodej. Řešení dokáže realisticky simulovat maloobchodní prostředí ve 3D. Za použití 3DVIA Shopper si maloprodejci mohou snadno vizualizovat rozložení prodejny a vyzkoušet umístění různých produktů, přičemž zároveň mohou analyzovat chování klientů tak, aby naplno využili svůj tržní potenciál. Zcela nové řešení DELMIA Global Production System Planning, jež je součástí V6R2012, nabízí jediný datový repozitář pro digitalizaci výrobních funkcí napříč fyzickým dodavatelským řetězcem. To umožňuje optimalizaci celosvětového výrobního systému, zajištění celistvosti plánování a dosažení kompatibility s ústředními výrobními procesy a zlepšuje výrobně-rozhodovací procesy na všech úrovních podniku. -ŠK MM Průmyslové spektrum XIII

14 ERP ŘEŠENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRUMYSLU Infor Automobilový průmysl má mezi ostatní diskrétní výrobou výhradní postavení jde o masovou výrobu s vysokou mírou konfigurovatelnosti jednotlivých produktů. To klade nesmírné nároky na všechny subdodavatele pohybující se v tomto odvětví ti musejí nejen vyhovět běžným normám kvality, ale navíc mnohem tvrdším automobilovým standardům a požadavkům samotných obchodních partnerů. Nezbytným předpokladem konkurenceschopnosti v automobilovém průmyslu je provozní dokonalost. Avšak podle průzkumu IDC Manufacturing Insight zadaného společností Infor považují výrobní společnosti své podnikové procesy za složitější či mnohem složitější, než tomu bylo před 5 lety. Role technologií je v tomto průzkumu citována jako klíčový nástroj nezbytný ke zvládnutí narůstající komplexnosti a dosažení provozní dokonalosti. Ale při pohledu na stárnoucí infrastrukturu ERP systémů se tento záměr zdá značně nerealistický. SOFTWARE PRO STROJAŘE v celém tomto ekosystému může zhatit úsilí celého řetězce. Proto by si měly výrobní organizace zapojené v automobilovém průmyslu položit otázku, jak dlouho ještě budou jejich ERP systémy stačit na nové nároky. Znamení k výměně ERP systému Jak poznat, že ERP systém začíná být zastaralý? Zde je 10 možných znamení, která mohou ukazovat na to, že je pravý čas k jeho výměně: Zastaralé systémy Podle zmíněného průzkumu je 62,3 % ERP systémů v Evropě starších 5 let, dalších 18,7 % je ve věku let a 7 % má více než 15 let. Pokud tyto úda- Schéma automobilového ekosystému MECAS ESI, s. r. o. jako součást ESI Group je předním světovým dodavatelem nástrojů počítačové simulace v oblastech návrhu prototypů a výrobních procesů. MECAS ESI, s. r. o., Brojova 2113/16, CZ PLZEŇ tel.: , fax: Placená inzerce je zprůměrujeme, pak většina ERP systémů je ve stáří 5 7 let, což na úroveň provozní dokonalosti ve výrobních firmách nestačí. Pokud se podíváme do doby před 5 lety (o 15 letech ani nemluvě), systémy byly implementovány s cílem podpory řady funkcí a procesů, které se mezitím změnily. Objevily se nové priority, které kladou na existující funkcionalitu velké výzvy. Na schématu znázorňujícím automobilový ekosystém je dobře vidět provázanost jednotlivých úrovní hodnotového řetězce od subdodavatelů v Tier 3 až po OEM výrobce a koncové zákazníky. Tím, že koncový zákazník provede u dealera objednávku, zároveň spouští nesmírně komplexní proces výroby koncového produktu. Do tohoto procesu se zapojují desítky až stovky jednotlivých výrobních podniků, které musejí realizovat své dodávky tak, aby se v daný čas sešly na jednom místě a byl smontován finální produkt osobní či nákladní auto, motocykl, traktor apod. Cílem je dodat koncový produkt včas, na požadované místo a ve vysoké kvalitě. Celý tento automobilový ekosystém se vyznačuje nesmírnou výkonností a globální provázaností, na druhou stranu ale také zranitelností. Jeden slabý článek 1) Pokládáme správnou otázku? Když uvažujeme o budoucí ziskovosti, otázka Jak si můžeme dovolit vyměnit svůj ERP systém? by měla znít jinak: Jak dlouho si ještě můžeme dovolit svůj existující ERP systém NEVY- MĚNIT? 2) Vyznáme se ještě ve své organizaci? Možná ještě před 10 lety jsme sídlili na jednom místě a měli jen jedno výrobní zařízení. Avšak mezitím proběhlo několik akvizic, podnik nyní může fungovat na globální úrovni, může mít mnoho továren se širokým portfoliem produktů. Pokud na této úrovni dojde k další změně, je možné, že tato změna bude již mimo možnosti stávajícího systému. XIV MM Průmyslové spektrum

15 3) Omezuje silně upravovaná ERP infrastruktura provozní dokonalost? Starší systémy nemusejí být schopny absorbovat narůstající komplexnost v oblasti kusovníků, konstrukčních variant, nákupu, rozvrhování výroby, dohledatelnosti atd., které všechny mají velký vliv na ziskovost společnosti. 4) Množí se výpadky výroby? Pokud silně customizované systémy, které již není možné podporovat, způsobují výpadky ve výrobě, jak moc to sníží produktivitu? 5) Snažíme se vměstnat hranatý čep do kruhového otvoru? Pokud se ocitnete v situaci, že se snažíte přizpůsobit své procesy vašemu ERP systému a ne naopak, je čas se zamyslet. 6) Dokážeme vždy splnit požadavky zákazníků a dodavatelů? Pokud nás nechá ERP systém na holičkách v okamžiku, kdy potřebujeme sdílet informace a spolupracovat, situace je pro nás již neudržitelná obzvláště na trhu, na kterém je prioritou číslo jedna přesné plnění dodávek zákazníkům. 7) Hovoří naše systémy stejným jazykem? Pokud naše různé systémy nedokážou komunikovat přímo a vyžadují manuální procesy k integraci informací, vystavujeme se riziku chyb a zbytečných nákladů. Infor ERP LN ve společnosti Ferrari nahradil starší řešení a zvýšil úroveň flexibility a funkcionality. dokáže omezit čas potřebný k reportování a uvolnit cenné zdroje ke strategickému rozhodování. 9) Dokážeme řídit nabídky a projekty profitabilním způsobem? Podle průzkumu IDC je nabídkové a projektové řízení mezi hlavními prioritami, avšak respondenti cítí, že jejich ERP systémy na to nejsou připraveny. Pokud náš ERP systém procesy nabídkového a projektového řízení zpomaluje, je třeba tuto překážku odstranit. 10) Obáváme se nových regulačních nařízení? V automobilovém odvětví, kde vládnou regulace a předpisy, musejí být systémy vybaveny dostatečnou flexibilitou k tomu, aby se přizpůsobily novým požadavkům. Jestliže nám myšlenky na zavedení nových regulačních požadavků způsobují bezesné noci, je čas na změnu. Příklad automobilového výrobce: Ferrari Společnost Ferrari používala ERP systém Baan IV od roku 1998 s cílem pokrýt hlavní výrobní procesy v oblasti produkce sportovních automobilů, závodních vozů a náhradních dílů. Systém se stal hlavní součástí IT architektury společnosti Ferrari a rozvíjel se po mnoho let podle obchodních požadavků společnosti, přičemž byl integrován s dalšími systémy. V roce 2010 se společnost Ferrari po několika měsících analýz a hodnocení rozhodla migrovat svůj systém Baan IV na nejnovější verzi řešení Infor ERP LN. Projekt migrace byl ukončen během léta Infor ERP LN nahradil starší řešení a nyní poskytuje požadovanou úroveň flexibility a funkcionality. Řešení je flexibilní a technologicky pokročilé, zaměřené na zvládnutí komplexnosti výroby a obrovského množství specifických produktových úprav vyžadovaných zákazníky. Infor ERP LN ve Ferrari zlepšil procesy a účinnost logistického řetězce na všech výrobních úrovních. ANDREW KINDER 8) Je naše organizace závislá na excelových tabulkách? Pokud u nás vládnou excelové tabulky, může to být ta správná chvíle uvažovat o systému, který Zavedení nového ERP systému zlepšilo procesy a účinnost logistického řetězce. Placená inzerce Zvyšte svoji produktivitu a navrhujte lepší výrobky s profesionálními nástroji - Automatizace návrhu -Technická dokumentace - Analýzy - Návrh a konstrukce - Správa dat... 3E Praha Engineering, a.s. Od myšlenky k výrobku MM Průmyslové spektrum XV

16 PREDIKCE POVRCHOVÝCH VAD POHLEDOVÝCH DÍLU Mecas ESI Při výběru nového automobilu hraje zásadní roli úroveň zpracování vozu. Ta je bezpodmínečně spojena s kvalitním zpracováním jeho pohledových ploch, což má mimo jiné zásadní vliv na reputaci a ve výsledku i na postavení výrobce automobilu na trhu. Chceme-li vyrobit kvalitní pohledový díl, nesmí v ideálním případě nést znatelné stopy nástroje po lisování či jakékoli další povrchové vady včetně kosmetických defektů, které se mohou následně projevit až po finální úpravě dílu. Co je to kosmetický defekt a za jakých podmínek vzniká? Posouzení defektu v kosmetickém měřítku je do jisté míry subjektivní záležitostí, protože je většinou prováděno manuálně. Případný defekt je považován za přijatelný, pokud se po výsledné povrchové úpravě karoserie vozidla neprojeví. Kosmetické vady vznikají v procesu tváření zejména po odpružení, ohýbání a lemování. Jejich hloubka a rozměr jsou v řádu 10 μm na ploše 1 cm². Lokalizace je velmi náročná, existuje několik metod. Defekty lze kontrolovat jednak vizuálně pomocí paprsků světla ve světelné komoře, dále pak pomocí plošného zdrsnění kritické oblasti, což zviditelní defekt, dalším způsobem je přiložení železného pravítka na zkoumanou oblast (efekt je patrný, pokud je mezi pravítkem a plochou dílu propad) a v neposlední řadě lze využít optické či mechanické senzory. Se zvyšujícími se požadavky na kvalitu a složitost pohledových dílů jsou kosmetické vady v procesu návrhu stále více a více brány v úvahu a roste důležitost a potřeba jejich predikce. Nedostatečná predikce povrchových vad vede k potřebě nápravných opatření, zpoždění výroby a vytváří dodatečné náklady. Manuální vyšetřování dílu SOFTWARE PRO STROJAŘE Příklad kosmetických defektů v oblasti kliky dveří automobilu (AETHRA Automotive Systems) s významnými partnery z oblasti automobilového průmyslu a výzkumu, jako je například automobilka PSA, ArcelorMittal nebo Univerzita v Bretani, je na trhu v rámci simulačního softwaru PS2G modul, který dokáže detailně analyzovat povrchové vady pohledových dílů. Samotnému procesu analýzy kosmetického defektu předchází provedení numerické simulace kompletního procesu tváření včetně simulace odpružení. Vzhledem k rozměrům defektů jsou kladeny vysoké nároky na přesnost simulace, což PS2G plně splňuje. Nově vyvinutý modul je schopen na výsledném tvaru dílu ze simulace vizualizovat kosmetické defekty a změřit jejich hloubku. Vyhodnocení kosmetického defektu Měření je realizováno za pomocí řezů analyzované plochy. Směry řezů lze zvolit libovolně podle potřeby. Četnost řezů lze definovat bu určitým počtem na zkoumanou oblast, nebo vzdáleností mezi paralelními řezy. Kromě směru řezů volí uživatel také pohledový směr analýzy vyšetřovaného dílu. Pro vyhodnocování křivek řezů je možné využít jednu ze tří dostupných metod: Stoning, Sensor a Rolling. Rozdíl mezi těmito metodami spočívá ve způsobu vyhodnocení oblasti dané křivky řezu vzhledem k jejímu trendu, resp. charakteru zkoumané plochy. Jednotlivé křivky řezů lze také vynést do grafu a porovnat, případně vyexportovat pro archivaci. Na základě vyhodnocených řezů je poté zobrazena finální kontura s lokalizací a hloubkou defektů. Význam predikce defektu Kosmetický defekt je jedním z hlavních problémů při výrobě pohledových dílů karoserií. Pomocí simulace úplného procesu lisování a následné analýzy, resp. predikce defektu v programu PAM-STAMP 2G je možné včas optimalizovat proces tváření a tím konkrétně určit, která změna v procesu povede k eliminování vzniku defektu. To vše ve vývojové fázi, před vyrobením reálného prototypu nástroje. Vyvinutý modul je plně využíván například ve výrobním procesu automobilky PSA. MGR. ZDENĚK DRAHOŠ Predikce kosmetického defektu v programu PAM-STAMP 2G V předchozích verzích programu PAM- -STAMP 2G (dále jen PS2G ) bylo možné analyzovat kosmetické defekty pouze metodou simulace nasvícení dílu ve světelné komoře, což bylo nedostačující a hlavně nebylo možné určit hloubku defektu. Díky vývojovému projektu společnosti ESI Group, který probíhal v posledních dvou letech v rámci francouzského projektu EMOA ve spolupráci Analýza kosmetických defektů oblasti hrdla nádrže automobilu v programu PAM-STAMP 2G XVI MM Průmyslové spektrum

17 Placená inzerce SOFTWARE PRO STROJAŘE VIZE V AUTOMATIZACI DIGITÁLNÍ TOVÁRNA technologie s budoucností Sdělovací technika Odborné nakladatelství Sdělovací technika ve spolupráci s Veletrhy Brno a Českomoravskou elektrotechnickou asociací ElA uspořádalo v pořadí již třetí ročník konference s názvem Vize v automatizaci Digitální továrna, která se uskutečnila 4. října 2011 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně jako významná součást doprovodného programu druhého veletržního dne MSV Odborným garantem konference byl prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc., vedoucí Centra aplikované kybernetiky FEKT VUT v Brně, který konferenci také moderoval. Konferenci zahájil Ing. František Hýbner, ředitel Českomoravské elektrotechnické asociace ElA, který přivítal partnery konference a asi stovku účastníků. Poté pan Vacha Lečievič Ažiev pohovořil o spolupráci členských zemí Inter- Elektro v oblasti robotiky a Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D., z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze o trendech a vizích chytrých továren. Konference ukázala rozsáhlé spektrum digitálních metod, modelů a nástrojů, včetně simulace a 3D vizualizace, které jsou integrovány v rámci průběžného řízení dat. Softwarová řešení Alexandr Pomazal ze společnosti Oracle Czech představil produkt Oracle JD Edwards EnterpriseOne moderní, integrované a otevřené řešení pro řízení všech podnikových procesů, jako jsou výroba, logistika a finance. Nasazením tohoto systému se zvýší efektivita podnikových procesů, zautomatizují se rutinní úkoly, zoptimalizují se peněžní toky, zvýší se produktivita, a tím se zvýší konkurenceschopnost podniku. Následující přednáška Ing. Petra Marečka ze společnosti T-Systems Czech Republic pojednávala o využití nových technologií v PLM (Product Lifecycle Management). Pouze úplná integrace všech procesů a dat, počínaje návrhem a konče poprodejním servisem a údržbou, spolu s odpovídajícími IT řešeními dovolí výrobcům splnit nároky trhu. Mirko Bäcker ze společnosti Siemens Industry Software ve své přednášce představil komplexní řešení digitální výroby, softwarovou sadu Tecnomatix, jejíž součástí je Plant Simulation, nástroj pro modelaci, simulaci a optimalizaci výroby. Simulace a optimalizace v předvýrobní fázi zajistí, aby byl výrobek bezchybný hned napoprvé, bez nutnosti dodatečných nákladných a časově náročných změn v reálné výrobě. Průzkum mezi 600 uživateli Plant Simulation z 200 zemí světa ukázal 3% až 6% úsporu investic, 15% až 20% zvýšení produktivity, 5% až 20% snížení nákladů a 20% až 60% snížení výrobního času a zásob. Robotické technologie O pokročilých robotických technologiích pro průmyslové aplikace hovořili doc. Ing. Vladislav Singule, CSc., Ing. Aleš Pochylý, Ing. Tomáš Kubela a Ing. Lukáš Flekal z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Přednášející představili čtyři projekty s názvy 3D obrazová analýza pro průmyslové aplikace (Bin- -Picking výběr neorientovaných produktů robotem), Kontinuální obrazová analýza povrchu materiálů v průmyslových aplikacích, Adaptivní řízení sil a momentů průmyslových robotů a Monitoring vnitřních stavů robotů o sledování a optimalizaci energetické náročnosti pracovního procesu robotu. Dále Ing. Tomáš Trpišovský, CSc., ze společnosti IMA, která je předním dodavatelem identifikačních systémů pro firemní a veřejnou a státní sféru, objasnil problémy řízení identit replikačních robotů a uvedl několik velmi zajímavých praktických realizací. Na závěr se uskutečnilo setkání účastníků a partnerů konference spojené s ochutnávkou moravských vín. ING. PAVLA SLAVÍKOVÁ Veškeré úrovně obrábění 2D frézování 3D frézování HSC frézování 5osé frézování Soustružení CAM software hypermill integruje veškeré strategie a aplikace do jednoduchého Windows-orientovaného uživatelského rozhraní. WESTCAM czech s.r.o. Obránců míru 368 PSČ Kopřivnice Tel +420 / MM Průmyslové spektrum XVII

18 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOLIDWESTERN CAD Opuštění oceloví oři pokojně postávají na liduprázdném náměstíčku, jinak nikde ani živáčka. Vývěsní štíty na omšelých fasádách dřevěných domů marně lákají osamělého chodce k zastavení. Jen matné záblesky světel za okny saloonu dávají tušit, že se tu cosi děje. Pod botami příchozího tiše povrzává písek, jeho kroky nezadržitelně míří k proskleným dveřím. Dveře vrznou a postava nenápadně vklouzne dovnitř. Pak už jen prázdné ticho, které čas od času přeruší jen zašumění borovic. Drama v saloonu Tajemný návštěvník tiše, polohlasně cosi projednává s tmavookou squaw hned u vchodu, aby nerušil ostatní návštěvníky saloonu. Ti, s cowboyskými klobouky ležérně zavěšenými na zádech nebo jen tak ledabyle pohozenými po stolech, právě napjatě sledují eskamotéra, jenž kouzlí světelné obrazy vpředu na pódiu. Novinky v SolidWorks Simulation je téma, které přítomní cowboyové tak dychtivě hltají. A což teprve další vystoupení: SolidWorks Sustainability přece pomáhá k návrhu ekologicky šetrných výrobků! A tady, pánové, se právě předvádí, jak na to. Ovšem nesmějí chybět ani novinky v samotném SolidWorks ani uživatelská vystoupení. A potom jsou na programu takové lahůdky, jako tvorba dokumentace v 3DVIA Dobrodruzi po namáhavém dni míří do banky. a je za co. Na městečko padá tma, rozzářená okna saloonu opět lákají k návštěvě. Číšnice se ohánějí, co jim ruce stačí. Také muzikanti již dorazili a zabořili prsty do strun. Ale pozor, vstupuje útlé děvče a zručně se ohání SolidWorks zaplnil celý prostorný saloon. Místní cowboyové lépe než laso ovládají SolidWorks. Nenápadná pistolnice tasí kolty dřív, než se nadějete. Composer anebo zcela free a současně cool software DrafSight, který si suverénně poradí s 2D dokumentací v DWG formátu. Bouře ve sklenici Kolalokovy limonády Ale co te? Čas pro práci, čas pro zábavu! Cowboyové líně opouštějí saloon a míří naproti do banky. Dolary mizí v promaštěných kapsách dobrodruhů, nebo po namáhavém dni je třeba svlažit vyprahlá hrdla, tak Ohňová show ozářila potemnělý interiér saloonu. lasem. Drsný muž s bičem ovšem působí daleko nebezpečněji. Jenže to ještě nikdo netuší, že děvče je i skvělou pistolnicí a její kolty jsou zavěšeny proklatě nízko! A nyní z jiného soudku. Whisky, to je moje gusto! Číšnice vyběhly na barový pult a tancují na známou píseň. Můžete si aspoň zazpívat. A co na závěr večera? Ohňová show! A pro toho, kdo chce, tak zbývá ještě čas i na volnou zábavu. Solidní ráno Ráno je ale na programu už opět SolidWorks. A také HSMWorks, integrované CAM řešení pro SolidWorks, nebo PAS CMM, software pro rychlou přípravu NC programu pro souřadnicové měřicí stroje z CAD dat výrobku. Představeny jsou i další zajímavé nástroje, jako DriweWorks pro automatizaci opakujících se úloh při návrhu výrobků nebo FastBlank pro výpočet rozvinů plechových výlisků. Ale to již cowboyové chvatně sbírají své klobouky a míří ke svým koním ukrytým kdesi pod plechovými haubnami. Setkání uživatelů Solid- Works 2011 končí. Společnost 3E Praha Engineering jej uspořádala ve dnech 18. a 19. října ve Westernovém městečku Boskovice. PAVEL MAREK XVIII MM Průmyslové spektrum

19 Placená inzerce SOFTWARE PRO STROJAŘE LAUNCH SOLID EDGE ST4 Společnost Siemens PLM Software v rámci svého veletržního programu na MSV 2011 v Brně uvedla na tuzemský trh novou verzi konstrukčního softwaru Solid Edge ST4. Uvedení Solid Edge ST4 se uskutečnilo v úterý 4. října v jednom z konferenčních sálů nejnovějšího pavilonu P. Označení ST4 znamená, že jde již o čtvrtou verzi se synchronní technologií, která zjednodušuje a urychluje tvorbu a úpravy modelů a kromě jiného umožňuje provádět i úpravy importovaných dílů bez historie. S novinkami v softwaru seznámil přítomné uživatele pan Russel Brook, marketingový ředitel pro produkty Velocity v regionu EMEA. Využili jsme jeho přítomnosti a položili mu několik otázek zaměřených právě na využívání synchronní technologie. Sál P3 na brněnském výstavišti přivítal zájemce o novou verzi Solid Edge. MM: Ve kterém roce byl uveden na trh Solid Edge se synchronní technologií a k jakému hlavnímu vývoji od první verze k verzi ST4 došlo? R. Brook: Původní Solid Edge se synchronní technologií byl uveden na trh v roce 2008 a synchronní prostředí v něm bylo odděleno od tradičního sekvenčního prostředí, takže uživatelé se museli dopředu rozhodnout, v jakém prostředí na konkrétním dílu chtějí pracovat. Během vývoje k verzi ST4 jsme obě tato prostředí spojili do jednoho kombinovaného a umožňujeme tak konstruktérům, aby bu začali práci v synchronním prostředí a dokončili návrh v prostředí tradičním, anebo aby vzali svůj tradiční návrh a přenesli jej částečně nebo celý do synchronního prostředí. Nyní se tedy mohou rozhodnout i v průběhu práce, v jakém prostředí budou pracovat. Tato vlastnost je k dispozici od verze ST3. Stávající uživatelé tedy mohou pracovat tak, jak jsou zvyklí, do doby, kdy rozpoznají, jaké výhody jim synchronní technologie přináší, a mohou si určit sami, kdy přejdou z tradičního na synchronní prostředí bez ztráty produktivity. MM: Jaká část uživatelů synchronní technologii využívá? R. Brook: Synchronní technologie je dostupná pro všechny naše zákazníky, ale je velmi obtížné odpovědět na otázku, kolik z nich ji skutečně používá. Je fakt, že jejich počet stále narůstá, tak jak zjiš ují, v čem jim synchronní technologie může pomoci. Stávající uživatelé se stále více adaptují na novou technologii. A rovněž máme velké množství nových zákazníků, kteří rovnou začínají pracovat s touto technologií. MM: Jsou nějaké oblasti nebo obory, kde se synchronní technologie uplatňuje více než v jiných? R. Brook: Největší výhody mají uživatelé, kteří zpracovávají tradiční strojní konstrukci, případně konstruují elektromechanická zařízení, ve kterých se používá hodně součástí z plechu. V těchto oblastech je synchronní technologie nejvyhledávanější. MM: Které práce je lepší dělat tradiční technologií a kdy je výhodnější přejít na synchronní? R. Brook: Synchronní technologie je výhodnější při modelování tradičních jednoduchých konstrukcí a tvarů součástí. Pro komplexní díly obsahující plochy je lepší tradiční sekvenční modelování. Velkou výhodou je však možnost oba režimy kombinovat: využít rychlosti synchronní technologie pro vytvoření základního tvaru (a pro případnou rychlou modifikaci v budoucnosti) a následně do stejného modelu v sekvenčním režimu zabudovat komplexní plochy, které definují složitý tvar. Právě tato kombinace umožňuje zpracovávat daleko sofistikovanější způsoby návrhu než doposud. Russel Brook, EMEA marketing director, Velocity MM: Děkuji za rozhovor. PAVEL MAREK

20 SOFTWARE PRO STROJAŘE CADFÓRUM Na dvě stovky uživatelů se sešly ve dnech 19. a 20. října v brněnském hotelu Bobycentrum, kde společnosti Autodesk a CAD Studio uspořádaly 8. ročník konference CADfórum Poj me se podívat, co bylo její náplní a v čem byl letošní ročník jiný než ty předešlé. z CAD Studia, který se věnoval jednotlivým produktům a tipům k jejich praktickému využívání, přičemž představil i zajímavé aplikace z kuchyně CAD Studia, jako například CS-Link pro napojení konstrukčních dat na podnikový informační systém (s využitím softwaru Vault pro správu dat) nebo X-Tools pro automatizaci rutinních činností. Zmíněna L. Novotný ze společnosti Toshulin se zase věnoval využití softwaru Autodesk Simulation v konstrukční praxi. Součástí programu byly také prezentace v předsálí, kde se mohli účastnící seznámit s novinkami v oblasti velkoformátového tisku a s novými pracovními stanicemi HP, s použitím 3D myší 3Dconnexion nebo se softwarem InventorCAM. CADfórum se od letošního ročníku specializovalo na oblast strojírenství. Konference CADfórum je tradičně zaměřena na softwarové produkty Autodesku. Její první ročník se konal již v roce 2004, čtyři roky poté, co byl spuštěn stejnojmenný CAD portál. Ten si ostatně mezi konstruktérskou veřejností vydobyl velmi dobré jméno a dnes se honosí již více než čtvrtmilionem zaregistrovaných uživatelů. Co se týká konference, asi nejvýznamnější novinkou je zaměření letošního 8. ročníku pouze na oblast strojírenství. Důvodem je na jedné straně stále se rozrůstající portfolio produktů (nejen) pro strojírenství, na straně druhé klesající počet účastníků z oblasti stavebnictví v minulých ročnících, jehož příčinou je kromě znatelnějšího dopadu krize na stavební firmy také větší vyhraněnost různých profesí ve stavařině. Pořadatelé tedy pro toto odvětví nyní připravují spíše menší specializovanější akce. Novinky První den byly na programu společné přednášky. Úvodní přednášku Digitální prototypy a strategie Autodesku měl jeho evropský ředitel pro strojírenství C. Douglass z Autodesku. Letošní novinkou je uspořádání produktů z oblasti strojírenství do dvou sad: Product Design Suite pro digitální prototypování a Factory Design Suite pro navrhování výrobních zařízení. Tyto sady jsou uživatelům k dispozici ve třech úrovních a kromě výhodnější ceny oproti nákupu samostatných produktů přinášejí navíc i nástroje pro usnadnění spolupráce mezi jednotlivými produkty zmíněných sad. Tematicky na jeho prezentaci později navázala přednáška L. Horálka Kulatý stůl se stal příležitostí k debatě nad nejaktuálnějšími tématy. byla též nová sada webových služeb Autodesk Cloud poskytující uživatelům výpočetní výkon a datový prostor pro sdílení návrhů. Uživatelské přednášky Zajímavou přednášku měl L. Semrád ze společnosti Strand, jenž popsal zkušenosti se zaváděním projektového řízení v této firmě, kde se inspirovali knihou J. Marka Integrovaný vývoj produktů. Tuto publikaci letos vydala společnost Autodesk již ve 2. vydání. L. Semrád si v úvodu prezentace posteskl nad koncepcí norem ISO 9001, které víceméně konzervují sériové inženýrství. To totiž vede k delším dodacím termínům, jaké však dnešní zákazníci nejsou ochotni akceptovat. Proto zdůraznil nutnost zavedení projektového řízení. Přitom vyzdvihl význam hodnocení rizik při zahájení konstrukčního procesu, vize štíhlého podniku a využití softwaru Vault pro správu dat a pro řízení znalostí prostřednictvím typových zakázek. Po jeho přednášce byly pořadateli připravené výtisky zmíněné publikace okamžitě rozebrány. V další přednášce představil O. Raiter ze společnosti 2JCP zkušenosti s využitím systému Vault při práci několika konstruktérů na jednom dílu v oblasti ocelových konstrukcí. Další diskuse probíhala v předsálí u vystavené techniky. Kulatý stůl První den uzavřel kulatý stůl neboli otevřená diskuse za účasti všech přednášejících, kteří odpovídali na dotazy z pléna. Řeč přišla například na InventorCAM, který nyní CAD Studio doporučuje jako vhodný CAM systém pro uživatele Inventoru. Tato preference vychází jednak z plné integrace do Inventoru, takže uživatel pracuje v prostředí, na nějž je zvyklý, jednak i ze zohlednění zázemí a podpory, kterou tento CAM systém v České republice má. Další diskuse proběhla na téma vykreslování normalizovaných dílů na výkresech z Inventoru. Jiný dotaz směřoval na vývoj Inventoru pro jiné operační systémy (k dispozici je totiž AutoCAD pro Mac). Podle sdělení zástupců Autodesku se s tím zatím nepočítá a bylo poukázáno na to, že vývoj směřuje spíše ke cloudovým aplikacím, které jsou na OS nezávislé. Jako odpově na jiný dotaz byla uživatelům doporučena možnost vyzkoušet Inventor Fusion pro úpravy (zjednodušení) 3D modelů při importu do výpočetního MKP softwaru. Druhý den Na programu druhého dne byly workshopy, které probíhaly ve třech sekcích. V hlavním sále probíhaly přednášky blíže seznamující s jednotlivými nástroji pro tvorbu digitálních prototypů. Kromě vlastního softwaru Autodesku zde byl představen i již zmíněný InventorCAM od izraelské firmy SolidCAM. V dalších dvou sálech probíhaly workshopy zaměřené na praktické postupy při tvorbě digitálních prototypů a rozdílová školení Inventoru a AutoCADu, resp. AutoCADu Mechanical. PAVEL MAREK XX MM Průmyslové spektrum

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění Technický týdeník 20 1. 7. 10. 2013 17 Ochrana nástrojů při obrábění V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom vám rádi představili způsob, který

Více

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více

Industry Fórum. Automatizace. dobývá svět. Padesát let značky Simatic. 2008 Digitální továrna. magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2.

Industry Fórum. Automatizace. dobývá svět. Padesát let značky Simatic. 2008 Digitální továrna. magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2. Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2.2008 www.siemens.cz/ad 1973 Simatic S3 1958 Simatic G 1979 Simatic S5 1996 TIA 2002 Simatic IT 4 VELETRH Tři padesátky na MSV 2008 Strojírenský

Více

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva www.siemens.cz/iadt Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 2.2014 Mezinárodní strojírenský veletrh 2014 Šetříme čas i energii strana 4 Atomový reaktor, kterému stačí

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10.

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10. Technický týdeník 21 8.-21. 10. 2013 19 Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1 Japonská firma Brother je po celém světě známa především díky spotřební a kancelářské elektronice,

Více

29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota. www.udrzbapodniku.cz

29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota. www.udrzbapodniku.cz 29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota www.udrzbapodniku.cz 1. ročník konference AUTOMATIZACE A MODERNIZACE TEPLÁREN 2011 22. září 2011, Praha Jaká je budoucnost tepláren

Více

1993 2013 20 let. Propelety s.r.o. další pilíř AXIOM TECH. Informační zpravodaj AXIOM TECH

1993 2013 20 let. Propelety s.r.o. další pilíř AXIOM TECH. Informační zpravodaj AXIOM TECH Informační zpravodaj AXIOM TECH 1993 2013 20 let AXIOM TECH s.r.o. dodavatel komplexního CAx/PLM řešení a služeb 20 LET AXIOM TECH Společnost AXIOM TECH zahájila svoji činnost v roce 1993 distribucí a

Více

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb

Technický bulletin HARTING. Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data. od vize k realitě. Integrovaný průmysl. Orchestrace služeb Technický bulletin HARTING Článek hosta: Prof. Dr. Jay Lee Průmysl 4.0 továrna v prostředí Big Data Titulní článek: Claus Hilger Orchestrace služeb Článek hosta: Prof. Dr. Dr. h.c. Detlef Zühlke Průmysl

Více

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

Více

Elektrotechnika, elektronika

Elektrotechnika, elektronika Technický týdeník 05 23 téma čísla Elektrotechnika, elektronika Na veletrh Amper je přihlášeno 630 vystavovatelů Pouhé tři týdny zbývají do zahájení největší technické události, která se uskuteční na půdě

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2 Adobe noviny podzim 2006 číslo 2 z obsahu Adobe Acrobat 8.0 Adobe Captivate 2.0 FileMaker Enfocus Wacom WoodWing Tipy & triky Adobe Acrobat 8 přemýšlejte o novém využití papíru ADOBE ACROBAT 8 PROFESSIONAL

Více

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití 16 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití Schopnost propojení zařízení

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Business Intelligence

Business Intelligence ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA LISTOPAD 2013 Business Intelligence a datová analytika In-memory značně urychlí analytické procesy Vizualizace zpřístupňuje důležité informace pro každého Prediktivní analytika

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

Optimalizace výrobních systémů využitím simulačních modelů

Optimalizace výrobních systémů využitím simulačních modelů Disertační práce Optimalizace výrobních systémů využitím simulačních modelů Optimization of production systems using simulation models Autor: Ing. Ivo Novák Studijní program: P 6208 Ekonomika a management

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Autor bakalářské práce: David

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner

Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner 2/2015 Časopis pro uživatele softwaru Esri a ENVI Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner Konference GIS Esri v ČR 4. a 5. listopadu 2015 Nejvyšší

Více

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU Vychází 19. března 2009, ročník XV, cena ČR: 79 Kč, SR: 4,32 3 2010 CLOUD VEŘEJNÝ, PRIVÁTNÍ, NEBO HYBRIDNÍ CLOUD? COMPUTING KERIO CONNECT POVEDENÝ MAIL SERVER POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE

Více

Informatika Učební text 2006

Informatika Učební text 2006 Informatika Učební text 2006 2 1. INFORMACE, TECHNOLOGIE, SYSTÉMY 3 1.1 Informatika 4 1.2 Informace, data, znalosti 5 1.3 Vztah Informační systém (IS) a Informační technologie (IT) 7 1.3.1 Vymezení pojmu

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

Technologie 3D tisku. Upínače pro mikroobrábění. Umělý list vyrábí elektřinu z vody. str. 10 35. str. 54 55

Technologie 3D tisku. Upínače pro mikroobrábění. Umělý list vyrábí elektřinu z vody. str. 10 35. str. 54 55 TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ DUBEN 2014 30 Kč 1,40 EUR Umělý list vyrábí elektřinu z vody Technologie 3D tisku Upínače pro mikroobrábění Strojírenské technologie For Industry 2014 str.

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku.

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku. 25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků Máme páru o páře www. udrzbapodniku.cz/spiraxsarco Revoluce v preventivní údržbě CMMS PROACTINANCE / CMMS INSPECT automatizace

Více

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G 19 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G Hezké vyhlídky Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann Výkonní pomocníci Andreas Huhmann, Lennart Koch Koncipováno

Více