I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele"

Transkript

1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y : " S Y S T É M Ř Í Z E N Í I D E N T I T A S P R Á V A D O K U M E N T Ů " ( DLE 38 A 44 AN. ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH) I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele Název: Janáčkova akademie múzických umění v Brně Sídlo: Beethovenova 650/2, Brno Právní forma: veřejná vysoká škola IČO: DIČ: CZ bank. spojení: /0100 (dále jen zadavatel ) zastoupena JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou Kontaktní osoba: Ing. Jan Búřil, tel , Zadavatel vymezuje předmět podlimitní veřejné zakázky Systém řízení identit a správa dokumentů na dodávky zadávané v zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), takto: II. Podrobná specifikace předmětu plnění (1) Zakázka je rozdělena na 3 části, jejichž předmět je podrobně vymezen v přílohách č. 1 až 3 této zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou součástí, a to včetně nejvyšší přípustné nabídkové ceny jednotlivých částí a položek, je-li uvedena. (2) Část 1 je součástí Individuálního rozvojového plánu JAMU pro rok 2012, části 2 a 3 je součástí centralizovaného projektu Podpora sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice. III. Místo plnění a jeho prohlídka (1) Místem plnění je Rektorát zadavatele, Beethovenova 2, Brno. (2) Pro plnění veřejné zakázky či zpracování nabídky není prohlídka místa plnění nezbytná, proto se nekoná. IV. Čas plnění Vítězný dodavatel je povinen splnit předmět veřejné zakázky (resp. její části) nejpozději do ; oprávněn splnit je kterýkoliv pracovní den následující po podpisu smlouvy v době od 9:00 do 16:00. V. Obchodní podmínky (1) Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na plnění předmětu veřejné zakázky a krýt možná rizika (výkyvy trhu, inflace, aj.).

2 (2) Zadavatel si vyhrazuje právo omezit předmět plnění veřejné zakázky a nerealizovat některé části předmětu plnění např. z důvodů nedostatku finančních prostředků. Dodavatel nemá právo v takovém případě vymáhat plnění celého předmětu a účtovat zadavateli jakékoliv sankce, pokud zadavatel tohoto práva využije. (3) Čas plnění, který je uchazeč povinen ve smlouvě uvést, musí respektovat čas plnění stanovený touto zadávací dokumentací jako nejzazší možný. (4) Na předmět plnění poskytne dodavatel záruku v délce 24 měsíců, není-li u jednotlivých položek či částí stanoven požadavek na záruku delší. Případné vady v záruční době budou odstraněny do týdne od oznámení příslušné vady; vadu lze uplatnit osobně, písemně nebo zprávou doručenou do schránky el. pošty dodavatele uvedené ve smlouvě. (5) Poruší-li dodavatel povinnost plnit v souladu se smlouvou včas, je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny za každý byť jen započatý den prodlení. Poruší-li dodavatel termín odstranit vadu v záruční době včas, je povinen zaplatit za každou jednotlivou vadu a den, kdy trvá prodlení dodavatele s jejím odstraněním, smluvní pokutu ve výši 0,2% z nabídkové ceny. (6) Smluvní pokutu je dodavatel povinen zaplatit prvního dne měsíce následujícího poté, kdy na ní zadavateli vzniklo právo, i když porušení povinnosti nezavinil. Smluvní pokutou není nikterak dotčeno právo zadavatele na náhradu škody. (7) Bude-li dodavatel v prodlení s řádným a včasným plněním nebo odstraněním vady v záruční době déle než 30 dnů, má zadavatel právo od smlouvy odstoupit. (8) Smlouva bude obsahovat ustanovení zavazující dodavatele umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, nebo jiného poskytovatele prostředků, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci. (9) Smlouva bude obsahovat závazek, že dodavatel je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související s předmětem plnění veřejné zakázky v průběhu realizace veřejné zakázky v českém jazyce a vést všechna jednání, vč. jednání na pracovní úrovni v průběhu realizace veřejné zakázky v českém jazyce. (10) Ujednání odpovídající zadavatelem stanoveným obchodním podmínkám a dalším podmínkám stanovených v této zadávací dokumentaci pojme uchazeč do smlouvy. VI. Obchodní podmínky platební podmínky (1) Dodavatel vystaví a doručí zadavateli fakturu na cenu jím poskytnutého plnění, a to nejpozději do 30 dnů od splnění předmětu veřejné zakázky a odstranění všech vad a nedodělků. (2) Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení zadavateli. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostně z účtu zadavatele na účet uchazeče uvedený ve smlouvě. (3) Objektivní podmínkou, za níž je možno překročit výši nabídkové ceny, je pouze zvýšení příslušné sazby DPH právním předpisem, který nabyl účinnosti po podání nabídky. VII. Požadavky na varianty nabídek ( 70 zákona) Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Varianty nabídky nejsou přípustné. Strana 2

3 VIII. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny (1) Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na plnění předmětu veřejné zakázky a krýt možná rizika (výkyvy trhu, inflace, aj.). (2) Uchazeč uvede v krycím listu nabídky nabídkovou cenu na každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku. Nabídková cena bude uvedena pro každou část zvlášť, a to jako cena bez DPH, sazba a výše DPH a cena vč. DPH. DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky. (3) Uchazeč uvede nabídkovou cenu v textu smlouvy. V případě rozporu mezi cenou uvedenou uchazečem v krycím listu nabídky a v textu smlouvy, bude pro hodnocení nabídek použita cena zapsaná v textu smlouvy. (4) Uchazeči z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádí, protože musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu v ČR. IX. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky (1) Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče dle 17 písm. d) zákona. (2) Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, další dokumenty požadované zákonem (např. 68 odst. 3 zákona, při společné nabídce 51 odst. 5 a 6 zákona, aj.) či zadavatelem a doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. (3) Nabídka bude obsahovat následující části a jim odpovídající dokumenty v tomto pořadí: a. krycí list nabídky, b. doklady k prokázání splnění kvalifikace, c. krycí list nabídkové ceny, d. výpočet nabídkové ceny, e. podepsaný návrh smlouvy (včetně Úvodního listu kupní smlouvy ) (4) Nabídka bude zpracována v jednom vyhotovení se zabezpečením proti vyjmutí listů (neoprávněné manipulaci). Zadavatel upozorňuje, že např. kroužková vazba nebo termovazba nesplňuje podmínku na zabezpečení proti vyjmutí listů, neboť je volně rozebíratelná. Pro zabezpečení nabídky je třeba použít např. způsobu obdobného, jaký je užíván notáři. (5) Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. (6) Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení a nabídky nevrací. (7) Nabídka uchazeče musí obsahovat pro každou požadovanou položku části veřejné zakázky, k níž uchazeč podá nabídku, uvedení konkrétního výrobce a výrobku, který uchazeč k plnění předmětu veřejné zakázky nabízí, a to uvedením potřených údajů ve smlouvě či její příloze. X. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky v části 1 až 3 nejnižší nabídkovou cenu. XI. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky (1) Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, předloží neprodleně zadavateli příslušný počet vyhotovení čistopisu smlouvy, který bude již ze strany uchazeče Strana 3

4

5 Příloha č. 1 Část 1: Systém řízení identit Předpokládaná hodnota této části je ,00 Kč bez DPH, ,00,- Kč s DPH. Cíle požadovaného řešení Cílem řešení je pořízení a implementace systému pro řízení identit v rámci informačního systému Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (dále jen JAMU) tak, aby bylo možné v jeho rámci spravovat uživatelské identity po celou dobu jejich životního cyklu, včetně změn v jednotlivých oprávněních pro přístup (autorizace) v době jejich životnosti. Řešení se týká přibližného počtu uživatelů (s rozšiřitelností až na uživatelů a připojení dalších systémů), a propojení až 15 databázových systémů. Systém jako takový musí být po uvedení do provozu plně kompatibilní se stávajícími systémy, používanými v rámci IS JAMU, rozšiřitelný do budoucna a plně podporovaný dodavatelem řešení v případě technických nedostatků. V rámci tohoto řešení to je ERP SAP (verze 6.0, připojení k modulu HR, SD dodavatelé), Studijní informační systém JAMU nad DB ORACLE, OPEN LDAP a Active Directory. Řešení musí splňovat jak infrastrukturní, tak i procesní a technologické požadavky zadavatele. Řešení musí respektovat specifika prostředí IS JAMU a musí se vyznačovat dostatečnou mírou customizace dle požadavků JAMU Požadavky na nabídku Předpokládá se podání nabídky, která bude zajišťovat plnění v tomto minimálním rozsahu: vypracování analýzy proveditelnosti s ohledem na specifika systémů, aplikací a služeb; vypracování návrhu technologického designu řešení s ohledem na nabízenou technologii; ověření funkčnosti navrženého technologického řešení na odpovídajícím modelu nebo pilotu; vypracování analýzy informačních zdrojů a vytvoření data flow modelu identity managementu; ověření funkčnosti navrženého modelu v odpovídajícím pilotním prostředí; roll out navrženého řešení; nabídka musí akceptovat požadavky uvedené dále v odstavci Úvodní etapa řešení ; vypracování a předání závěrečné dokumentace, kterou může zadavatel použít při spolupráci s třetí stranou; Strana 5

6 vypracování a předání závěrečné technické dokumentace (včetně uvedení verzí system používaných na JAMU, pro které je řešní bez úprav použitelné); vypracování a předání závěrečné provozní dokumentace. zaškolení administrator a klíčových uživatelů systému Úvodní etapa řešení Nabízené řešení má v úvodní etapě zahrnovat popis stávajícího a cílového stavu. Popis stávajícího stavu V části Stávající stav se popíše současné řešení problematiky Identity Managementu v rámci infrastruktury IS. Bude zmapováno zejména: životní cyklus uživatelské identity v rámci infrastruktury ochranné a kontrolní mechanismy v rámci průběhu životního cyklu uživatelské identity vzájemná provázanost jednotlivých systémů ve vztahu k uživatelským identitám a jejich umístění v rámci infrastruktury IS nároky infrastruktury na bezpečnost identity v průběhu životního cyklu a komunikace nároky infrastruktury na autorizaci legislativní, procesní a předpisová dokumentace ve vztahu k problematice Identity Managementu Popis cílového stavu Část Cílový stav se bude věnovat plánovaným úpravám systému Identity Managementu. Analýza se bude věnovat i možnostem využití bezpečnostního rozhraní pro oblast Identity Managementu, zejména v oblasti autentizace a autorizace se snahou o zvýšení stupně poskytované ochrany. Výstupem bude jak popis samotného řešení v technologické oblasti, ale také jeho doplnění o problematiku procesní, která technologický přístup řídí a doplňuje a stanovuje potřebné ochranné mechanismy pro práci v průběhu celého životního cyklu identity v rámci infrastruktury IS. S ohledem na funkční požadavky bude popsáno zejména: provázanost identit nebo jejich replikace do ostatních systémů možnosti autorizačních a autentizačních mechanismů v rámci infrastruktury IS politiky, předpisová základna a základní aspekty legislativy Strana 6

7 pokročilé metody ochrany tak, jak by mohly být v návaznosti na Identity Management dále nasazovány Technická specifikace předmětu dodávky Systém na správu identit by se měl vyznačovat zejména následujícími vlastnostmi: schopnost přípravy a správy politik, vynucování politik a auditování; jednotné úložiště pro atributy identit a zajištění jejich konzistence v organizaci; jednotná správa certifikátů v heterogenním prostředí s podporou dalších certifikačních autorit; možnost reset hesla přímo uživatelem; integrovaná propagace vlastností identit, oprávnění a zdrojů do připojených systémů; automatizované zakládání a rušení uživatelů ve všech systémech a aplikacích, přiřazování oprávnění apod., pokud to cílové systémy umožňují; správa skupin a distribučních listů; schvalovací proces zařazení do skupin; automatizované aktualizace skupin; logování činností v rámci systému pro správu identit. Propojitelnost Konektory IdM řešení by měly mít schopnost propojení s jinými informačními systémy, jsou požadovány tyto systémy: Síťové operační systémy a adresářové služby Microsoft Active Directory Windows Server 2008, 2003 R2, 2003 a 2000 Microsoft Active Directory Application Mode Windows Server 2003 R2 a 2003 Microsoft Windows NT 4.0 IBM Tivoli Directory Server Novell edirectory 8.6.2, 8.7 a 8.7.x Sun Directory Server (Netscape/iPlanet/SunONE) 4.x a 5.x Mainframe IBM Resource Access Control Facility Computer Associates etrust ACF2 Computer Associates etrust Top Secret IBM iseries security (IBM OS/400) Elektronická pošta Microsoft Exchange 2007, 2003, 2000 a 5.5 Lotus Notes 7.0, 6.x, 5.0, and 4.6 Aplikace SAP 6.0 Strana 7

8 ALEPH 500 Sharepoint Server 2010 Kolejní sytém JAMU (DB 602 SQL) Cisco Callmanager Tarifikační systém TAS Telefonní ústředny Systémy založené na XML Systémy založené na DSML Databáze Microsoft SQL Server 2008, 2005, 2000 a 7.0 IBM DB2 Oracle 10g, 9i a 8i 602 SQL Souborové vstupy Attribute value Pairs CSV Delimited Fixed Width Directory Services Markup Language (DSML) 2.0 LDAP Interchange Format (LDIF) Strana 8

9 Příloha č. 2 Část 2: Spisová služba Předpokládaná hodnota této části je ,- Kč bez DPH, ,- Kč s DPH. SOUČASNÝ STAV NA JAMU V BRNĚ JAMU v Brně jakožto veřejnoprávní původce zahrnutý v 3 odst. 1, písm. i) zákona má povinnost vykonávat spisovou službu v elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby v souladu s požadavky Národního standardu pro elektronické systémy spisových služeb od (čl. II, odst. 2 zákona č. 190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Předmětem této části veřejné zakázky je pořízení a instalace elektronického systému spisové služby (SS), resp. vytvoření a zavedení systému elektronického pohybu dokumentů v základním nastavení. V dalších etapách bude, které budou následovat a nejsou součástí této zakázky, bude případně toto základní nastavení změněno podle zkušeností s provozu s SS. Současné postupy v jednotlivých oblastech výkonu spisové služby 1. PŘÍJEM DOŠLÉ KORESPONDENCE Listinná korespondence Na fakultách, rektorátu a dalších součástech JAMU jsou zřízeny jednoduché podatelny pro příchozí poštu. Každá podatelna vede samostatnou knihu došlé pošty v listinné podobě. V současné době jsou v knize došlé pošty evidovány pouze doporučené zásilky a balíčky. Obyčejná pošta není evidována. Průměrné denní počty doručených dokumentů se pohybují okolo 5 doporučených dokumentů denně, obyčejných zásilek je denně Dokumenty jsou zapsány do evidence došlé pošty a předány příslušným organizačním jednotkám (jejich sekretariátům) ke zpracování. Datové zprávy ISDS JAMU má zřízenou jednu datovou schránku ISDS. Datové zprávy stahuje a odesílá pracovnice rektorátu pomocí jednoduchého doplňku k Outlook Stažené datové zprávy ukládají na jejím PC a zálohují se na serveru. Do datové schránky JAMU není denně obvykle více než 5 datových zpráv. V horizontu několika let se nejeví potřeba zřízení většího počtu datových schránek. ové zprávy Rektorát, fakulty i některá nefakultní pracoviště mají zřízenou vlastní obecnou ovou schránku, není však známa zodpovědnost za tyto schránky ani způsob nakládání s doručenými zprávami. Dokumenty došlé v ových zprávách nejsou evidovány v knize došlé pošty. Strana 9

10 Faktury a smlouvy Jsou speciálním typem přijatých dokumentů. Tyto je možné přijmout v elektronické podobě, ale vždy k nim musí existovat listinná podoba (požadováno finanční kontrolou). Další kanály pro příjem dokumentů V rámci internetového portálu jsou zveřejněny některé formuláře, ze kterých jsou po vyplnění a odeslání data zaevidována v některém agendovém systému např. SIS (Studijní informační systém). Tyto dokumenty nejsou zaznamenány v evidenci doručené pošty. Jsou zpracovány v agendových systémech. Obecně není jednoznačné stanovisko, které dokumenty, ze kterých kanálů by měly být zaevidovány. Shoda panuje pouze na doporučených listinných zásilkách. 2. ZPRACOVÁNÍ DOŠLÝCH DOKUMENTŮ ORGANIZAČNÍMI JEDNOTKAMI Došlé dokumenty jsou předány příslušným organizačním jednotkám, následná evidence není centrálně upravena. S dokumenty se pracuje podle Spisového a skartačního řádu JAMU. 3. VLASTNÍ DOKUMENTY Dokumenty vzniklé z vlastní činnosti JAMU jsou zaevidovány na útvarech po přidělení čísla jednacího. Vlastní dokument může být odeslán externím adresátům, případně i interním adresátům a to buď interní poštou případně elektronicky, nebo poštou prostřednictvím podatelny. 4. ODESLÁNÍ ODCHOZÍCH ZÁSILEK. Zásilky odeslané poštou Každá podatelna denně vypravuje řádově jednotky obyčejných zásilek a doporučených zásilek denně. Některé podatelny nárazově zpracují i několik cca 200 doporučených zásilek (do vlastních rukou) během jednoho dne. Tato situace nastane přibližně 2x do roka. Pro předávání České poště jsou používány podací archy, které jsou vypisovány podatelnou ručně a jsou doplněny o podací čísla přidělená Českou poštou. Dokladem o odeslání zásilek jsou podací archy. Vyhledání zásilky a zjištění podacích čísel je možné pouze přes podatelnu. Odchozí datové zprávy JAMU komunikuje prostřednictvím ISDS pouze s orgány veřejné moci. Do budoucna je uvažováno o rozšíření o další typy adresátů. Odchozí y Odesílání přes oficiální adresu rektorátu nebo organizační jednotky není realizováno prostřednictvím podatelny a nejsou zaevidovány v evidenci odchozí pošty. 5. SKENOVÁNÍ DOKUMENTŮ V současné době jsou skenovány dokumenty pro účely distribuce v rámci JAMU a následného zpracování. Skenování a následné odeslání ve formátu pdf na mailovou adresu Strana 10

11 zaměstnance je na JAMU vyřešeno. 6. ARCHIV Na JAMU neexistuje archiv. Archivní a skartační služby jsou zajišťovány externě. S dokumenty se pracuje podle Spisového a skartačního řádu JAMU. 7. ELEKTRONICKÝ PODPIS JAMU jako instituce ani organizační jednotky nevlastní zaručený elektronický podpis. Pouze některé osoby vlastní osobní podpisové certifikáty. Do budoucna není využití zaručeného elektronického podpisu pro JAMU nebo organizační jednotky vyloučeno. Legislativní požadavky na elektronickou spisovou službu Poptávaný systém spisové služby (SS) musí umožňovat vedení SS ve smyslu platné a účinné legislativy: Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn jeho prováděcí předpisy (vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) Spisová služba musí sloužit jako nástroj pro dlouhodobé ukládání a správu dokumentů a spisů, který musí být schopen předávat digitální archiválie po uplynutí skartační lhůty do Národního digitálního archivu, včetně návrhu souvisejících procesů. Obecné požadavky na elektronickou spisovou službu 1. Základní funkční požadavky podpora činností spojených se zaevidováním dokumentů doručených původci různými vstupními kanály, jako jsou poskytovatelé poštovních služeb (Česká pošta, Kurýrní služby, PPL ) pro listinné dokumenty, informační systém datových schránek, , otevřené komunikační rozhraní pro externí systémy, možnost administrace uživatelského prostředí (nastavení práv) na organizační jednotky a uživatele, podpora plnohodnotné historizace a logování přístupů, nastavení jednoduchého workflow (např. ad hoc), sledování přidělení dokumentu k vyřízení příslušnému útvaru a následně řešiteli dokumentu, možnost zastupování nepřítomného zaměstnance, automatické přidělování jedinečného čísla jednacího jedné vzestupné řadě ve formátu stanoveném interním předpisem JAMU. Pro případy výkonu působnosti orgánu veřejné správy musí aplikace splňovat podmínky stanovené zákonem pro správní spis (viz 17 zákona č. 500/2004 Sb.). Podatelna může přiřadit k dokumentu Strana 11

12 číslo spisu (dle identifikace v komunikaci), finální zařazení dokumentu však určuje příjemce. Aplikace musí zajistit umožnění tisku podacích deníků podle podatelen, možnost odeslání elektronických dokumentů mailem přímo ze spisové služby bez nutnosti dalšího ukládání v jiných systémech, připojení elektronické podoby dokumentu v různých formátech k záznamu v evidenci. Vlastní dokumenty mohou být vloženy ve formátu, ve kterém byly vytvořeny, listinné dokumenty je možné naskenovat a naskenovaný obraz připojit k záznamu dokumentu. Při vhodném propojení skenovacího pracoviště se systémem spisové služby je možné i automatické přiložení naskenovaného obrazu k záznamu dokumentu. Dokumenty doručené elektronickou cestou jsou k záznamu v evidenci připojeny automaticky, podpora uploadu příloh větších než 10 MB, evidenci veškeré pošty tedy evidenci nejen dokumentů doručených doporučenou zásilkou, ale i obyčejné zásilky a relevantní ové a datové zprávy (vyjma reklamních materiálů, soukromé pošty, nevyžádané pošty). Veškeré odchozí zásilky služební povahy (tedy i obyčejné) podléhají evidenci ve spisové službě. Spisová služba musí umožňovat zaevidovat i dokumenty doručené osobně mimo podatelnu, tedy doručené i jiným zaměstnancem, než zaměstnancem. 2. Technické požadavky v přehledech zřetelné rozlišování elektronických a analogových dokumentů, zajistit verzování příloh dokumentu (souborů), možnost centrální i delegované administrace aplikace, logování událostí a zobrazení historie událostí u objektů, podpora organizační struktury definice pracovních skupin (organizačních jednotek) a jejich vedoucích pracovníků, podpora uživatelských rolí s různou úrovní oprávnění s tím, že jeden uživatel může zastávat více těchto rolí (např. referent, podatelna, administrátor), možnost customizace a tisk přehledů dokumentů a spisů, modulárnost řešení, funkce pro parametrizované vygenerování sestav se základními statistickými ukazateli (např. počty dokumentů dle jejich stavů zpracování), vkládání dokumentů ve všech běžných formátech(včetně formátů budoucích), např. doc, xls, odt, ods, rtf, jpg, bmp, tiff, docx, xlsx, pdf a ových zpráv a podpora funkce konverze dokumentů. Včetně rozšíření o automatické konverze do PDF z nejběžnějších formátů dokumentů (doc, xls, odt, ods, rtf, jpg, bmp, tiff, docx, ), podporu exportu a přenášení dat a dokumentůna off-line paměťová média, bude plně auditovatelný (veškeré aktivity uživatelů budou zaznamenávány a bude možné je zpětně vyhodnocovat), možnost definovat různé povinné položky pro různé typy uživatelů a dokumentů, možnost práce více uživatelů s aplikací současně. Strana 12

13 Pro přístup k dokumentům je nutné použít funkce zabezpečeného úložiště (uživatelské nebo aplikační funkce) a je vždy nutná autorizace, včetně historie přístupu k dokumentu. Systém musí být kompatibilní s operačním systémem Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista ve verzi 32bit a 64bit, Microsoft Windows 7 ve verzi 32bit a 64bit. Program musí bez problému a bez zasekávání pracovat na minimální konfiguraci pracovní stanice Intel Core 2 Duo 2GHz, 2GB RAM, 80GB HDD, integrovaná grafická karta. Systém musí spolupracovat s MS Outlook, MS Office 2003 a vyšší. Na JAMU je pro oblast zpracování dokumentů a souvisejících činností instalován jako základní SW SharePoint Server Vzhledem k velikosti JAMU a lidské kapacitě oddělení OVIS, které má správu centrálních informačních systémů na starosti, musí být poptávané řešení vystavěno v tomto SW. Přípustné jsou pomocné moduly, jejichž pořízení a licence musí být součástí nabízené ceny. Strana 13

14 Příloha č. 3 Část 3: Zpracování a uložení obchodní dokumentace Cena této části je ,- Kč bez DPH, ,- Kč s DPH. SOUČASNÝ STAV NA JAMU V BRNĚ Na JAMU jsou postupně budovány systém DMS (Document management systém) s možnou návazností na ERP SAP a další centrální systémy Univerzitního informačního systému (UIS). Jedním z SW, který je využitelný pro budování DMS na VVŠ vlastnící zároveň ERP systém SAP je komerční produkt MS SharePoint. Uvedený produkt je v současné době nainstalován na JAMU v Brně. V současné době existuje na trhu několik komerčních řešení v prostředí SharePoint které buď přímo nebo po úpravách umožňují propojení ERP SAP a DMS budovaného nad SW SharePoint. Obchodní dokumentace typu smluv a došlých faktur je v současné době na JAMU zpracovávána především papírovou formou. Centrální elektronická archivace neexistuje. JAMU také nemá lidské kapacity na zpracování analýzy problematiky práce s těmito obchodními dokumenty a to ani dodavatelskou formou. Proto bylo po prvních zkušenostech s SharePoint rozhodnuto pořídit komerční moduly pokrývající tuto oblast a instalovat je ve standardu dodavatele. Po zkušenostech s provozem pak v dalších etapách postupně upravit a modifikovat dodaná standardní řešení podle potřeb JAMU. V současné době jsou skenovány dokumenty pro účely distribuce v rámci JAMU a následného zpracování. Skenování a následné automatické odeslání ve formátu pdf na mailovou adresu zaměstnance je na JAMU vyřešeno s využitím multifunkčních strojů. Obecné požadavky na zpracování a uložení obchodní dokumentace 1. Základní funkční požadavky Jde o dodání a standardní instalaci modulu (modulů) zajišťujících: Zpracování a uložení dokumentů typu Přijaté faktury, Smlouvy a podobné dokumenty, Obecná obchodní dokumentace, Projektová dokumentace, na dokumenty nejsou speciální požadavky Možnost vazby uložených dokumentů na SAP Možnost otevřeného komunikační rozhraní pro externí systémy Možnost schvalování dokumentace a autorizované ukládání Zabezpečení úložiště veškerých dokumentů Detailní řízení přístupových práv Možnost připojení jednoduchého formuláře k dokumentu Uživatelsky formulovaná struktura těchto formulářů Strana 14

15 Tvorba šablon spisů a jednotlivých smluvních dokumentů Vytvoření spisu pomocí vybrané šablony Nastavení práv na jednotlivé složky v šabloně spisu Evidence platnosti dokumentů Notifikace ukončení platnosti smluvního dokumentu Jednoduché a rychlé vyhledávání dokumentace Možnost fultextového fulltextového vyhledávání (případně ve formě budoucího rozšíření) Kontrola dokumentů Možnost provázání dokumentů Jednoduchá instalace a konfigurace řešení Jednoduché workflow Při zpracování faktur mít možnost využít specifické požadavky na faktury (standardní položky faktury, hlídání doby splatnosti atd. 2. Technické požadavky v přehledech zřetelné rozlišování elektronických a analogových dokumentů, zajistit verzování příloh dokumentu (souborů), možnost centrální i delegované administrace aplikace, logování událostí a zobrazení historie událostí u objektů, podpora organizační struktury definice pracovních skupin (organizačních jednotek) a jejich vedoucích pracovníků, podpora uživatelských rolí s různou úrovní oprávnění s tím, že jeden uživatel může zastávat více těchto rolí (např. referent, administrátor), možnost customizace a tisk přehledů dokumentů a spisů, modulárnost řešení, funkce pro parametrizované vygenerování sestav se základními statistickými ukazateli (např. počty dokumentů dle jejich stavů zpracování), vkládání dokumentů ve všech běžných formátech(včetně formátů budoucích), např. doc, xls, odt, ods, rtf, jpg, bmp, tiff, docx, xlsx, pdf a ových zpráv a podpora funkce konverze dokumentů. Včetně rozšíření o automatické konverze do PDF z nejběžnějších formátů dokumentů (doc, xls, odt, ods, rtf, jpg, bmp, tiff, docx, ), podporu exportu a přenášení dat a dokumentůna off-line paměťová média, možnost práce více uživatelů s aplikací současně. Pro přístup k dokumentům je nutné použít funkce zabezpečeného úložiště (uživatelské nebo aplikační funkce) a je vždy nutná autorizace, včetně historie přístupu k dokumentu. Systém musí být kompatibilní s operačním systémem Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista ve verzi 32bit a 64bit, Microsoft Windows 7 ve verzi 32bit a 64bit. Program musí bez problému a bez zasekávání pracovat na minimální konfiguraci pracovní stanice Intel Core 2 Duo 2GHz, 2GB RAM, 80GB HDD, integrovaná grafická karta. Strana 15

16 Systém musí spolupracovat s MS Outlook, MS Office 2003 a vyšší. Na JAMU je pro oblast zpracování dokumentů a souvisejících činností instalován jako základní SW SharePoint Server Vzhledem k velikosti JAMU a lidské kapacitě oddělení OVIS, které má správu centrálních informačních systémů na starosti, musí být poptávané řešení vystavěno v tomto SW. Přípustné jsou pomocné moduly, jejichž pořízení a licence musí být součástí nabízené ceny. Strana 16

Příloha č. 3 - Požadavky na elektronickou spisovou službu

Příloha č. 3 - Požadavky na elektronickou spisovou službu Příloha č. 3 - Požadavky na elektronickou spisovou službu Legislativní požadavky: Současné legislativní požadavky na elektronickou spisovou službu jsou: Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě,

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Korporátní identita - nejcennější aktivum

Korporátní identita - nejcennější aktivum Korporátní identita - nejcennější aktivum Luděk Šafář Services Team Leader lsafar@novell.cz 03/13/2006 Standardní prostředí IT prostředí je diverzifikované a komplexní Administrativní činnosti jsou manuální

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591111 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software).

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software). Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. K PROJEKTU ROZŠÍŘENÍ VIRTUALIZACE ČT 1/9 Název veřejné zakázky:

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Simona Rákosová Statutární město Kladno

Simona Rákosová Statutární město Kladno Simona Rákosová Statutární město Kladno Magistrát města Kladna využíváespsl EZOP společnost Asseco a.s. Hostované řešení pro zřizované a zakládané organizace Hostované řešení pro obce, které projeví zájem

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m Městská část Praha - Zbraslav Starostka městské části Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464 tel.: 257 111 888, e-mail: hurkova@mc-zbraslav.cz VÝZVA k podání nabídky dle ustanovení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

JAMU Výměna a oprava podlah v hereckých učebnách

JAMU Výměna a oprava podlah v hereckých učebnách Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591113 Fax : 542591142 E-mail: vinkler@jamu.cz Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno 23.5.2011 Věc:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.16/02.0051

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o.

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Obsah prezentace: 1) GalateA el. spisová služba 2) Příjem příchozích písemností 3) Zpracování příchozích písemností 4) Zpracování odchozích písemností

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) zajištění služeb zpracovatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě

Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě Práce s dokumenty v digitální podobě doručenými původcům vedoucím spisovou službu v listinné podobě PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail:

Více

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy.

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK CENTRÁLNÍ ZADAVATEL: Ministerstvo zdravotnictví České republiky Sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 IČ: 00024341 Adresa profilu zadavatele: http://www.egordion.cz/nabidkagordion/profilmz

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (III. kategorie)

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841 ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku 1) Název

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

Tvorba informační koncepce SVS

Tvorba informační koncepce SVS Č. j. SVS/2015/086869-G Zadavatel 1 : Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem daně Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 03/1.1/30/05 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.05

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Chceme být lepší Dodávka software pro virtuální server a zařízení pro zálohování dat (včetně implementace a instalace) Předmět zakázky

Chceme být lepší Dodávka software pro virtuální server a zařízení pro zálohování dat (včetně implementace a instalace) Předmět zakázky Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace Zadavatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70888337 Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zajištění grafických prací

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s.

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Zakázka Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadavatel: K MEGA a.s. Drahobejlova 1452/54 190 00 Praha 9 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Městská část Praha 8. se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň

Městská část Praha 8. se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň Městská část Praha 8 se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň Městská část Praha 8 Vás ve smyslu ust. 18 odst. 5, zákona č. 137/2006 Sb., V y z ý v á K podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

Součástí dodávky musí být i elektronická evidence a archivace dokumentace o veřejných zakázkách.

Součástí dodávky musí být i elektronická evidence a archivace dokumentace o veřejných zakázkách. Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 4200/2014 Naše sp. zn.: 4136/2014 TAJ/PAKO *MUSPX01BHN6S* ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU A MARKETINGU Vedoucí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz IČO: 652

Více

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka pracovní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0969

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 4532/21/7.1.4/2011 S Evropskou unií zlepšujeme školu Název Předmět zakázky (služba/dodávka/ stavební práce)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kaplanova 1931, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00. Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D., ředitel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kaplanova 1931, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00. Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D., ředitel Název veřejné zakázky: Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) TECHNICKÁ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, Londýnská 34, 120 00 www.londynska.cz, internet@londynska.cz tel: 224 254 784

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, Londýnská 34, 120 00 www.londynska.cz, internet@londynska.cz tel: 224 254 784 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 002/2013 1. Zadavatel Název: Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Adresa: Londýnská 782/34, 120 00 Praha 2 IČ:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Výzva k podání alternativních nabídek

Výzva k podání alternativních nabídek Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí, návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství Sídlem:

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU INTERAKTIVNÍ VYBAVENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU INTERAKTIVNÍ VYBAVENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem INTERAKTIVNÍ VYBAVENÍ NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH.

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zadavatel: Integrovaná střední škola technická, Mělník, K učilišti 2566 Název zakázky: Název projektu: Reg. číslo projektu: Dodávka hardware a software pro ISŠT Mělník v rámci projektu

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Č.j. 1187/08-130100-13 Zadávací dokumentace Zajištění záručního a pozáručního servisu kopírovacích strojů CŘ Olomouc (1) Celní ředitelství Olomouc se sídlem Blanická 19, 772 71 Olomouc, IČ 71214011 Čl.

Více

Datové schránky na UK

Datové schránky na UK Datové schránky na UK září 2009 zpracovali: J. Douša, M. Maňásek, O. Salava (ÚVT UK) Datová schránka Existence datových schránek vyplývá ze zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Pavel Komárek, Kateřina Vargová Telefon: 267 994 301 Fax: 272 936 383 E-mail: Pavel.komarek@sfzp.cz Katerina.vargova@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Příloha č. 2 PRO ČÁST 2-3. Technická specifikace

Příloha č. 2 PRO ČÁST 2-3. Technická specifikace Dodávka Technologického centra v rámci PROJEKTU I. Zřízení technol. centra a II. pořízení elektronické spisové sl. včetně III. vnitřní integrace úřadu Příloha č. 2 Zadávací dokumentace PRO PŘEDKLADATELE

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WASTECH a.s.

Více

I. PREAMBULE II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

I. PREAMBULE II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Naše zn.: ZŠ 170/2015 Vyřizuje: Petra Barošová Telefon: 575 733 021 E mail: skola@zs travniky.cz Datum: 11. 6. 2015 Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky:

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více