I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele"

Transkript

1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y : " S Y S T É M Ř Í Z E N Í I D E N T I T A S P R Á V A D O K U M E N T Ů " ( DLE 38 A 44 AN. ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH) I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele Název: Janáčkova akademie múzických umění v Brně Sídlo: Beethovenova 650/2, Brno Právní forma: veřejná vysoká škola IČO: DIČ: CZ bank. spojení: /0100 (dále jen zadavatel ) zastoupena JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou Kontaktní osoba: Ing. Jan Búřil, tel , Zadavatel vymezuje předmět podlimitní veřejné zakázky Systém řízení identit a správa dokumentů na dodávky zadávané v zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), takto: II. Podrobná specifikace předmětu plnění (1) Zakázka je rozdělena na 3 části, jejichž předmět je podrobně vymezen v přílohách č. 1 až 3 této zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou součástí, a to včetně nejvyšší přípustné nabídkové ceny jednotlivých částí a položek, je-li uvedena. (2) Část 1 je součástí Individuálního rozvojového plánu JAMU pro rok 2012, části 2 a 3 je součástí centralizovaného projektu Podpora sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice. III. Místo plnění a jeho prohlídka (1) Místem plnění je Rektorát zadavatele, Beethovenova 2, Brno. (2) Pro plnění veřejné zakázky či zpracování nabídky není prohlídka místa plnění nezbytná, proto se nekoná. IV. Čas plnění Vítězný dodavatel je povinen splnit předmět veřejné zakázky (resp. její části) nejpozději do ; oprávněn splnit je kterýkoliv pracovní den následující po podpisu smlouvy v době od 9:00 do 16:00. V. Obchodní podmínky (1) Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na plnění předmětu veřejné zakázky a krýt možná rizika (výkyvy trhu, inflace, aj.).

2 (2) Zadavatel si vyhrazuje právo omezit předmět plnění veřejné zakázky a nerealizovat některé části předmětu plnění např. z důvodů nedostatku finančních prostředků. Dodavatel nemá právo v takovém případě vymáhat plnění celého předmětu a účtovat zadavateli jakékoliv sankce, pokud zadavatel tohoto práva využije. (3) Čas plnění, který je uchazeč povinen ve smlouvě uvést, musí respektovat čas plnění stanovený touto zadávací dokumentací jako nejzazší možný. (4) Na předmět plnění poskytne dodavatel záruku v délce 24 měsíců, není-li u jednotlivých položek či částí stanoven požadavek na záruku delší. Případné vady v záruční době budou odstraněny do týdne od oznámení příslušné vady; vadu lze uplatnit osobně, písemně nebo zprávou doručenou do schránky el. pošty dodavatele uvedené ve smlouvě. (5) Poruší-li dodavatel povinnost plnit v souladu se smlouvou včas, je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny za každý byť jen započatý den prodlení. Poruší-li dodavatel termín odstranit vadu v záruční době včas, je povinen zaplatit za každou jednotlivou vadu a den, kdy trvá prodlení dodavatele s jejím odstraněním, smluvní pokutu ve výši 0,2% z nabídkové ceny. (6) Smluvní pokutu je dodavatel povinen zaplatit prvního dne měsíce následujícího poté, kdy na ní zadavateli vzniklo právo, i když porušení povinnosti nezavinil. Smluvní pokutou není nikterak dotčeno právo zadavatele na náhradu škody. (7) Bude-li dodavatel v prodlení s řádným a včasným plněním nebo odstraněním vady v záruční době déle než 30 dnů, má zadavatel právo od smlouvy odstoupit. (8) Smlouva bude obsahovat ustanovení zavazující dodavatele umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, nebo jiného poskytovatele prostředků, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci. (9) Smlouva bude obsahovat závazek, že dodavatel je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související s předmětem plnění veřejné zakázky v průběhu realizace veřejné zakázky v českém jazyce a vést všechna jednání, vč. jednání na pracovní úrovni v průběhu realizace veřejné zakázky v českém jazyce. (10) Ujednání odpovídající zadavatelem stanoveným obchodním podmínkám a dalším podmínkám stanovených v této zadávací dokumentaci pojme uchazeč do smlouvy. VI. Obchodní podmínky platební podmínky (1) Dodavatel vystaví a doručí zadavateli fakturu na cenu jím poskytnutého plnění, a to nejpozději do 30 dnů od splnění předmětu veřejné zakázky a odstranění všech vad a nedodělků. (2) Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení zadavateli. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostně z účtu zadavatele na účet uchazeče uvedený ve smlouvě. (3) Objektivní podmínkou, za níž je možno překročit výši nabídkové ceny, je pouze zvýšení příslušné sazby DPH právním předpisem, který nabyl účinnosti po podání nabídky. VII. Požadavky na varianty nabídek ( 70 zákona) Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Varianty nabídky nejsou přípustné. Strana 2

3 VIII. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny (1) Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na plnění předmětu veřejné zakázky a krýt možná rizika (výkyvy trhu, inflace, aj.). (2) Uchazeč uvede v krycím listu nabídky nabídkovou cenu na každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku. Nabídková cena bude uvedena pro každou část zvlášť, a to jako cena bez DPH, sazba a výše DPH a cena vč. DPH. DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky. (3) Uchazeč uvede nabídkovou cenu v textu smlouvy. V případě rozporu mezi cenou uvedenou uchazečem v krycím listu nabídky a v textu smlouvy, bude pro hodnocení nabídek použita cena zapsaná v textu smlouvy. (4) Uchazeči z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádí, protože musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu v ČR. IX. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky (1) Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče dle 17 písm. d) zákona. (2) Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, další dokumenty požadované zákonem (např. 68 odst. 3 zákona, při společné nabídce 51 odst. 5 a 6 zákona, aj.) či zadavatelem a doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. (3) Nabídka bude obsahovat následující části a jim odpovídající dokumenty v tomto pořadí: a. krycí list nabídky, b. doklady k prokázání splnění kvalifikace, c. krycí list nabídkové ceny, d. výpočet nabídkové ceny, e. podepsaný návrh smlouvy (včetně Úvodního listu kupní smlouvy ) (4) Nabídka bude zpracována v jednom vyhotovení se zabezpečením proti vyjmutí listů (neoprávněné manipulaci). Zadavatel upozorňuje, že např. kroužková vazba nebo termovazba nesplňuje podmínku na zabezpečení proti vyjmutí listů, neboť je volně rozebíratelná. Pro zabezpečení nabídky je třeba použít např. způsobu obdobného, jaký je užíván notáři. (5) Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. (6) Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení a nabídky nevrací. (7) Nabídka uchazeče musí obsahovat pro každou požadovanou položku části veřejné zakázky, k níž uchazeč podá nabídku, uvedení konkrétního výrobce a výrobku, který uchazeč k plnění předmětu veřejné zakázky nabízí, a to uvedením potřených údajů ve smlouvě či její příloze. X. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky v části 1 až 3 nejnižší nabídkovou cenu. XI. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky (1) Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, předloží neprodleně zadavateli příslušný počet vyhotovení čistopisu smlouvy, který bude již ze strany uchazeče Strana 3

4

5 Příloha č. 1 Část 1: Systém řízení identit Předpokládaná hodnota této části je ,00 Kč bez DPH, ,00,- Kč s DPH. Cíle požadovaného řešení Cílem řešení je pořízení a implementace systému pro řízení identit v rámci informačního systému Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (dále jen JAMU) tak, aby bylo možné v jeho rámci spravovat uživatelské identity po celou dobu jejich životního cyklu, včetně změn v jednotlivých oprávněních pro přístup (autorizace) v době jejich životnosti. Řešení se týká přibližného počtu uživatelů (s rozšiřitelností až na uživatelů a připojení dalších systémů), a propojení až 15 databázových systémů. Systém jako takový musí být po uvedení do provozu plně kompatibilní se stávajícími systémy, používanými v rámci IS JAMU, rozšiřitelný do budoucna a plně podporovaný dodavatelem řešení v případě technických nedostatků. V rámci tohoto řešení to je ERP SAP (verze 6.0, připojení k modulu HR, SD dodavatelé), Studijní informační systém JAMU nad DB ORACLE, OPEN LDAP a Active Directory. Řešení musí splňovat jak infrastrukturní, tak i procesní a technologické požadavky zadavatele. Řešení musí respektovat specifika prostředí IS JAMU a musí se vyznačovat dostatečnou mírou customizace dle požadavků JAMU Požadavky na nabídku Předpokládá se podání nabídky, která bude zajišťovat plnění v tomto minimálním rozsahu: vypracování analýzy proveditelnosti s ohledem na specifika systémů, aplikací a služeb; vypracování návrhu technologického designu řešení s ohledem na nabízenou technologii; ověření funkčnosti navrženého technologického řešení na odpovídajícím modelu nebo pilotu; vypracování analýzy informačních zdrojů a vytvoření data flow modelu identity managementu; ověření funkčnosti navrženého modelu v odpovídajícím pilotním prostředí; roll out navrženého řešení; nabídka musí akceptovat požadavky uvedené dále v odstavci Úvodní etapa řešení ; vypracování a předání závěrečné dokumentace, kterou může zadavatel použít při spolupráci s třetí stranou; Strana 5

6 vypracování a předání závěrečné technické dokumentace (včetně uvedení verzí system používaných na JAMU, pro které je řešní bez úprav použitelné); vypracování a předání závěrečné provozní dokumentace. zaškolení administrator a klíčových uživatelů systému Úvodní etapa řešení Nabízené řešení má v úvodní etapě zahrnovat popis stávajícího a cílového stavu. Popis stávajícího stavu V části Stávající stav se popíše současné řešení problematiky Identity Managementu v rámci infrastruktury IS. Bude zmapováno zejména: životní cyklus uživatelské identity v rámci infrastruktury ochranné a kontrolní mechanismy v rámci průběhu životního cyklu uživatelské identity vzájemná provázanost jednotlivých systémů ve vztahu k uživatelským identitám a jejich umístění v rámci infrastruktury IS nároky infrastruktury na bezpečnost identity v průběhu životního cyklu a komunikace nároky infrastruktury na autorizaci legislativní, procesní a předpisová dokumentace ve vztahu k problematice Identity Managementu Popis cílového stavu Část Cílový stav se bude věnovat plánovaným úpravám systému Identity Managementu. Analýza se bude věnovat i možnostem využití bezpečnostního rozhraní pro oblast Identity Managementu, zejména v oblasti autentizace a autorizace se snahou o zvýšení stupně poskytované ochrany. Výstupem bude jak popis samotného řešení v technologické oblasti, ale také jeho doplnění o problematiku procesní, která technologický přístup řídí a doplňuje a stanovuje potřebné ochranné mechanismy pro práci v průběhu celého životního cyklu identity v rámci infrastruktury IS. S ohledem na funkční požadavky bude popsáno zejména: provázanost identit nebo jejich replikace do ostatních systémů možnosti autorizačních a autentizačních mechanismů v rámci infrastruktury IS politiky, předpisová základna a základní aspekty legislativy Strana 6

7 pokročilé metody ochrany tak, jak by mohly být v návaznosti na Identity Management dále nasazovány Technická specifikace předmětu dodávky Systém na správu identit by se měl vyznačovat zejména následujícími vlastnostmi: schopnost přípravy a správy politik, vynucování politik a auditování; jednotné úložiště pro atributy identit a zajištění jejich konzistence v organizaci; jednotná správa certifikátů v heterogenním prostředí s podporou dalších certifikačních autorit; možnost reset hesla přímo uživatelem; integrovaná propagace vlastností identit, oprávnění a zdrojů do připojených systémů; automatizované zakládání a rušení uživatelů ve všech systémech a aplikacích, přiřazování oprávnění apod., pokud to cílové systémy umožňují; správa skupin a distribučních listů; schvalovací proces zařazení do skupin; automatizované aktualizace skupin; logování činností v rámci systému pro správu identit. Propojitelnost Konektory IdM řešení by měly mít schopnost propojení s jinými informačními systémy, jsou požadovány tyto systémy: Síťové operační systémy a adresářové služby Microsoft Active Directory Windows Server 2008, 2003 R2, 2003 a 2000 Microsoft Active Directory Application Mode Windows Server 2003 R2 a 2003 Microsoft Windows NT 4.0 IBM Tivoli Directory Server Novell edirectory 8.6.2, 8.7 a 8.7.x Sun Directory Server (Netscape/iPlanet/SunONE) 4.x a 5.x Mainframe IBM Resource Access Control Facility Computer Associates etrust ACF2 Computer Associates etrust Top Secret IBM iseries security (IBM OS/400) Elektronická pošta Microsoft Exchange 2007, 2003, 2000 a 5.5 Lotus Notes 7.0, 6.x, 5.0, and 4.6 Aplikace SAP 6.0 Strana 7

8 ALEPH 500 Sharepoint Server 2010 Kolejní sytém JAMU (DB 602 SQL) Cisco Callmanager Tarifikační systém TAS Telefonní ústředny Systémy založené na XML Systémy založené na DSML Databáze Microsoft SQL Server 2008, 2005, 2000 a 7.0 IBM DB2 Oracle 10g, 9i a 8i 602 SQL Souborové vstupy Attribute value Pairs CSV Delimited Fixed Width Directory Services Markup Language (DSML) 2.0 LDAP Interchange Format (LDIF) Strana 8

9 Příloha č. 2 Část 2: Spisová služba Předpokládaná hodnota této části je ,- Kč bez DPH, ,- Kč s DPH. SOUČASNÝ STAV NA JAMU V BRNĚ JAMU v Brně jakožto veřejnoprávní původce zahrnutý v 3 odst. 1, písm. i) zákona má povinnost vykonávat spisovou službu v elektronické podobě v elektronických systémech spisové služby v souladu s požadavky Národního standardu pro elektronické systémy spisových služeb od (čl. II, odst. 2 zákona č. 190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Předmětem této části veřejné zakázky je pořízení a instalace elektronického systému spisové služby (SS), resp. vytvoření a zavedení systému elektronického pohybu dokumentů v základním nastavení. V dalších etapách bude, které budou následovat a nejsou součástí této zakázky, bude případně toto základní nastavení změněno podle zkušeností s provozu s SS. Současné postupy v jednotlivých oblastech výkonu spisové služby 1. PŘÍJEM DOŠLÉ KORESPONDENCE Listinná korespondence Na fakultách, rektorátu a dalších součástech JAMU jsou zřízeny jednoduché podatelny pro příchozí poštu. Každá podatelna vede samostatnou knihu došlé pošty v listinné podobě. V současné době jsou v knize došlé pošty evidovány pouze doporučené zásilky a balíčky. Obyčejná pošta není evidována. Průměrné denní počty doručených dokumentů se pohybují okolo 5 doporučených dokumentů denně, obyčejných zásilek je denně Dokumenty jsou zapsány do evidence došlé pošty a předány příslušným organizačním jednotkám (jejich sekretariátům) ke zpracování. Datové zprávy ISDS JAMU má zřízenou jednu datovou schránku ISDS. Datové zprávy stahuje a odesílá pracovnice rektorátu pomocí jednoduchého doplňku k Outlook Stažené datové zprávy ukládají na jejím PC a zálohují se na serveru. Do datové schránky JAMU není denně obvykle více než 5 datových zpráv. V horizontu několika let se nejeví potřeba zřízení většího počtu datových schránek. ové zprávy Rektorát, fakulty i některá nefakultní pracoviště mají zřízenou vlastní obecnou ovou schránku, není však známa zodpovědnost za tyto schránky ani způsob nakládání s doručenými zprávami. Dokumenty došlé v ových zprávách nejsou evidovány v knize došlé pošty. Strana 9

10 Faktury a smlouvy Jsou speciálním typem přijatých dokumentů. Tyto je možné přijmout v elektronické podobě, ale vždy k nim musí existovat listinná podoba (požadováno finanční kontrolou). Další kanály pro příjem dokumentů V rámci internetového portálu jsou zveřejněny některé formuláře, ze kterých jsou po vyplnění a odeslání data zaevidována v některém agendovém systému např. SIS (Studijní informační systém). Tyto dokumenty nejsou zaznamenány v evidenci doručené pošty. Jsou zpracovány v agendových systémech. Obecně není jednoznačné stanovisko, které dokumenty, ze kterých kanálů by měly být zaevidovány. Shoda panuje pouze na doporučených listinných zásilkách. 2. ZPRACOVÁNÍ DOŠLÝCH DOKUMENTŮ ORGANIZAČNÍMI JEDNOTKAMI Došlé dokumenty jsou předány příslušným organizačním jednotkám, následná evidence není centrálně upravena. S dokumenty se pracuje podle Spisového a skartačního řádu JAMU. 3. VLASTNÍ DOKUMENTY Dokumenty vzniklé z vlastní činnosti JAMU jsou zaevidovány na útvarech po přidělení čísla jednacího. Vlastní dokument může být odeslán externím adresátům, případně i interním adresátům a to buď interní poštou případně elektronicky, nebo poštou prostřednictvím podatelny. 4. ODESLÁNÍ ODCHOZÍCH ZÁSILEK. Zásilky odeslané poštou Každá podatelna denně vypravuje řádově jednotky obyčejných zásilek a doporučených zásilek denně. Některé podatelny nárazově zpracují i několik cca 200 doporučených zásilek (do vlastních rukou) během jednoho dne. Tato situace nastane přibližně 2x do roka. Pro předávání České poště jsou používány podací archy, které jsou vypisovány podatelnou ručně a jsou doplněny o podací čísla přidělená Českou poštou. Dokladem o odeslání zásilek jsou podací archy. Vyhledání zásilky a zjištění podacích čísel je možné pouze přes podatelnu. Odchozí datové zprávy JAMU komunikuje prostřednictvím ISDS pouze s orgány veřejné moci. Do budoucna je uvažováno o rozšíření o další typy adresátů. Odchozí y Odesílání přes oficiální adresu rektorátu nebo organizační jednotky není realizováno prostřednictvím podatelny a nejsou zaevidovány v evidenci odchozí pošty. 5. SKENOVÁNÍ DOKUMENTŮ V současné době jsou skenovány dokumenty pro účely distribuce v rámci JAMU a následného zpracování. Skenování a následné odeslání ve formátu pdf na mailovou adresu Strana 10

11 zaměstnance je na JAMU vyřešeno. 6. ARCHIV Na JAMU neexistuje archiv. Archivní a skartační služby jsou zajišťovány externě. S dokumenty se pracuje podle Spisového a skartačního řádu JAMU. 7. ELEKTRONICKÝ PODPIS JAMU jako instituce ani organizační jednotky nevlastní zaručený elektronický podpis. Pouze některé osoby vlastní osobní podpisové certifikáty. Do budoucna není využití zaručeného elektronického podpisu pro JAMU nebo organizační jednotky vyloučeno. Legislativní požadavky na elektronickou spisovou službu Poptávaný systém spisové služby (SS) musí umožňovat vedení SS ve smyslu platné a účinné legislativy: Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn jeho prováděcí předpisy (vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) Spisová služba musí sloužit jako nástroj pro dlouhodobé ukládání a správu dokumentů a spisů, který musí být schopen předávat digitální archiválie po uplynutí skartační lhůty do Národního digitálního archivu, včetně návrhu souvisejících procesů. Obecné požadavky na elektronickou spisovou službu 1. Základní funkční požadavky podpora činností spojených se zaevidováním dokumentů doručených původci různými vstupními kanály, jako jsou poskytovatelé poštovních služeb (Česká pošta, Kurýrní služby, PPL ) pro listinné dokumenty, informační systém datových schránek, , otevřené komunikační rozhraní pro externí systémy, možnost administrace uživatelského prostředí (nastavení práv) na organizační jednotky a uživatele, podpora plnohodnotné historizace a logování přístupů, nastavení jednoduchého workflow (např. ad hoc), sledování přidělení dokumentu k vyřízení příslušnému útvaru a následně řešiteli dokumentu, možnost zastupování nepřítomného zaměstnance, automatické přidělování jedinečného čísla jednacího jedné vzestupné řadě ve formátu stanoveném interním předpisem JAMU. Pro případy výkonu působnosti orgánu veřejné správy musí aplikace splňovat podmínky stanovené zákonem pro správní spis (viz 17 zákona č. 500/2004 Sb.). Podatelna může přiřadit k dokumentu Strana 11

12 číslo spisu (dle identifikace v komunikaci), finální zařazení dokumentu však určuje příjemce. Aplikace musí zajistit umožnění tisku podacích deníků podle podatelen, možnost odeslání elektronických dokumentů mailem přímo ze spisové služby bez nutnosti dalšího ukládání v jiných systémech, připojení elektronické podoby dokumentu v různých formátech k záznamu v evidenci. Vlastní dokumenty mohou být vloženy ve formátu, ve kterém byly vytvořeny, listinné dokumenty je možné naskenovat a naskenovaný obraz připojit k záznamu dokumentu. Při vhodném propojení skenovacího pracoviště se systémem spisové služby je možné i automatické přiložení naskenovaného obrazu k záznamu dokumentu. Dokumenty doručené elektronickou cestou jsou k záznamu v evidenci připojeny automaticky, podpora uploadu příloh větších než 10 MB, evidenci veškeré pošty tedy evidenci nejen dokumentů doručených doporučenou zásilkou, ale i obyčejné zásilky a relevantní ové a datové zprávy (vyjma reklamních materiálů, soukromé pošty, nevyžádané pošty). Veškeré odchozí zásilky služební povahy (tedy i obyčejné) podléhají evidenci ve spisové službě. Spisová služba musí umožňovat zaevidovat i dokumenty doručené osobně mimo podatelnu, tedy doručené i jiným zaměstnancem, než zaměstnancem. 2. Technické požadavky v přehledech zřetelné rozlišování elektronických a analogových dokumentů, zajistit verzování příloh dokumentu (souborů), možnost centrální i delegované administrace aplikace, logování událostí a zobrazení historie událostí u objektů, podpora organizační struktury definice pracovních skupin (organizačních jednotek) a jejich vedoucích pracovníků, podpora uživatelských rolí s různou úrovní oprávnění s tím, že jeden uživatel může zastávat více těchto rolí (např. referent, podatelna, administrátor), možnost customizace a tisk přehledů dokumentů a spisů, modulárnost řešení, funkce pro parametrizované vygenerování sestav se základními statistickými ukazateli (např. počty dokumentů dle jejich stavů zpracování), vkládání dokumentů ve všech běžných formátech(včetně formátů budoucích), např. doc, xls, odt, ods, rtf, jpg, bmp, tiff, docx, xlsx, pdf a ových zpráv a podpora funkce konverze dokumentů. Včetně rozšíření o automatické konverze do PDF z nejběžnějších formátů dokumentů (doc, xls, odt, ods, rtf, jpg, bmp, tiff, docx, ), podporu exportu a přenášení dat a dokumentůna off-line paměťová média, bude plně auditovatelný (veškeré aktivity uživatelů budou zaznamenávány a bude možné je zpětně vyhodnocovat), možnost definovat různé povinné položky pro různé typy uživatelů a dokumentů, možnost práce více uživatelů s aplikací současně. Strana 12

13 Pro přístup k dokumentům je nutné použít funkce zabezpečeného úložiště (uživatelské nebo aplikační funkce) a je vždy nutná autorizace, včetně historie přístupu k dokumentu. Systém musí být kompatibilní s operačním systémem Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista ve verzi 32bit a 64bit, Microsoft Windows 7 ve verzi 32bit a 64bit. Program musí bez problému a bez zasekávání pracovat na minimální konfiguraci pracovní stanice Intel Core 2 Duo 2GHz, 2GB RAM, 80GB HDD, integrovaná grafická karta. Systém musí spolupracovat s MS Outlook, MS Office 2003 a vyšší. Na JAMU je pro oblast zpracování dokumentů a souvisejících činností instalován jako základní SW SharePoint Server Vzhledem k velikosti JAMU a lidské kapacitě oddělení OVIS, které má správu centrálních informačních systémů na starosti, musí být poptávané řešení vystavěno v tomto SW. Přípustné jsou pomocné moduly, jejichž pořízení a licence musí být součástí nabízené ceny. Strana 13

14 Příloha č. 3 Část 3: Zpracování a uložení obchodní dokumentace Cena této části je ,- Kč bez DPH, ,- Kč s DPH. SOUČASNÝ STAV NA JAMU V BRNĚ Na JAMU jsou postupně budovány systém DMS (Document management systém) s možnou návazností na ERP SAP a další centrální systémy Univerzitního informačního systému (UIS). Jedním z SW, který je využitelný pro budování DMS na VVŠ vlastnící zároveň ERP systém SAP je komerční produkt MS SharePoint. Uvedený produkt je v současné době nainstalován na JAMU v Brně. V současné době existuje na trhu několik komerčních řešení v prostředí SharePoint které buď přímo nebo po úpravách umožňují propojení ERP SAP a DMS budovaného nad SW SharePoint. Obchodní dokumentace typu smluv a došlých faktur je v současné době na JAMU zpracovávána především papírovou formou. Centrální elektronická archivace neexistuje. JAMU také nemá lidské kapacity na zpracování analýzy problematiky práce s těmito obchodními dokumenty a to ani dodavatelskou formou. Proto bylo po prvních zkušenostech s SharePoint rozhodnuto pořídit komerční moduly pokrývající tuto oblast a instalovat je ve standardu dodavatele. Po zkušenostech s provozem pak v dalších etapách postupně upravit a modifikovat dodaná standardní řešení podle potřeb JAMU. V současné době jsou skenovány dokumenty pro účely distribuce v rámci JAMU a následného zpracování. Skenování a následné automatické odeslání ve formátu pdf na mailovou adresu zaměstnance je na JAMU vyřešeno s využitím multifunkčních strojů. Obecné požadavky na zpracování a uložení obchodní dokumentace 1. Základní funkční požadavky Jde o dodání a standardní instalaci modulu (modulů) zajišťujících: Zpracování a uložení dokumentů typu Přijaté faktury, Smlouvy a podobné dokumenty, Obecná obchodní dokumentace, Projektová dokumentace, na dokumenty nejsou speciální požadavky Možnost vazby uložených dokumentů na SAP Možnost otevřeného komunikační rozhraní pro externí systémy Možnost schvalování dokumentace a autorizované ukládání Zabezpečení úložiště veškerých dokumentů Detailní řízení přístupových práv Možnost připojení jednoduchého formuláře k dokumentu Uživatelsky formulovaná struktura těchto formulářů Strana 14

15 Tvorba šablon spisů a jednotlivých smluvních dokumentů Vytvoření spisu pomocí vybrané šablony Nastavení práv na jednotlivé složky v šabloně spisu Evidence platnosti dokumentů Notifikace ukončení platnosti smluvního dokumentu Jednoduché a rychlé vyhledávání dokumentace Možnost fultextového fulltextového vyhledávání (případně ve formě budoucího rozšíření) Kontrola dokumentů Možnost provázání dokumentů Jednoduchá instalace a konfigurace řešení Jednoduché workflow Při zpracování faktur mít možnost využít specifické požadavky na faktury (standardní položky faktury, hlídání doby splatnosti atd. 2. Technické požadavky v přehledech zřetelné rozlišování elektronických a analogových dokumentů, zajistit verzování příloh dokumentu (souborů), možnost centrální i delegované administrace aplikace, logování událostí a zobrazení historie událostí u objektů, podpora organizační struktury definice pracovních skupin (organizačních jednotek) a jejich vedoucích pracovníků, podpora uživatelských rolí s různou úrovní oprávnění s tím, že jeden uživatel může zastávat více těchto rolí (např. referent, administrátor), možnost customizace a tisk přehledů dokumentů a spisů, modulárnost řešení, funkce pro parametrizované vygenerování sestav se základními statistickými ukazateli (např. počty dokumentů dle jejich stavů zpracování), vkládání dokumentů ve všech běžných formátech(včetně formátů budoucích), např. doc, xls, odt, ods, rtf, jpg, bmp, tiff, docx, xlsx, pdf a ových zpráv a podpora funkce konverze dokumentů. Včetně rozšíření o automatické konverze do PDF z nejběžnějších formátů dokumentů (doc, xls, odt, ods, rtf, jpg, bmp, tiff, docx, ), podporu exportu a přenášení dat a dokumentůna off-line paměťová média, možnost práce více uživatelů s aplikací současně. Pro přístup k dokumentům je nutné použít funkce zabezpečeného úložiště (uživatelské nebo aplikační funkce) a je vždy nutná autorizace, včetně historie přístupu k dokumentu. Systém musí být kompatibilní s operačním systémem Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista ve verzi 32bit a 64bit, Microsoft Windows 7 ve verzi 32bit a 64bit. Program musí bez problému a bez zasekávání pracovat na minimální konfiguraci pracovní stanice Intel Core 2 Duo 2GHz, 2GB RAM, 80GB HDD, integrovaná grafická karta. Strana 15

16 Systém musí spolupracovat s MS Outlook, MS Office 2003 a vyšší. Na JAMU je pro oblast zpracování dokumentů a souvisejících činností instalován jako základní SW SharePoint Server Vzhledem k velikosti JAMU a lidské kapacitě oddělení OVIS, které má správu centrálních informačních systémů na starosti, musí být poptávané řešení vystavěno v tomto SW. Přípustné jsou pomocné moduly, jejichž pořízení a licence musí být součástí nabízené ceny. Strana 16

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno 1 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591113 Fax : 542591142 E-mail: vinkler@jamu.cz Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno R464/11 Ing.

Více

Využití identity managementu v prostředí veřejné správy

Využití identity managementu v prostředí veřejné správy Využití identity managementu v prostředí veřejné správy Tomáš Král Account Technology Strategist, Public Sector Microsoft ČR Realita dneška: Rostoucí počet provozovaných či používaných, často heterogenních

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Vytvoření software a rozšíření multimediální knihovny pro projekt EU Inovace studijního programu HF JAMUʺ

Vytvoření software a rozšíření multimediální knihovny pro projekt EU Inovace studijního programu HF JAMUʺ Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zakázku Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Zadávací dokumentace Název zakázky: Nákup devítimístného vozidla ISŠ Sokolnice Zadavatel: Zadavatelem

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591113 Fax : 542591142 E mail: vinkler@jamu.cz Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ:

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Elektronická spisová služba 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více

Příloha č. 3 - Požadavky na elektronickou spisovou službu

Příloha č. 3 - Požadavky na elektronickou spisovou službu Příloha č. 3 - Požadavky na elektronickou spisovou službu Legislativní požadavky: Současné legislativní požadavky na elektronickou spisovou službu jsou: Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě,

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A CHODBY VE ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU Zadavatel: Obec Staré Město se sídlem: Staré Město

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace NÁRODNÍ ARCHIV ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Č. j. NA 3696-7/11-2015 Výběrové řízení na Archivní obalový materiál - 1 - 1. Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Veřejná

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591113 Fax : 542591142 E mail: vinkler@jamu.cz Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Skladové hospodářství ÚVN Zadávací dokumentace

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Skladové hospodářství ÚVN Zadávací dokumentace V Praze dne 19. 8. 2016 Čj.: 6281/2016-ÚVN Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Skladové hospodářství ÚVN 2016 Zadávací dokumentace Identifikační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace NÁRODNÍ ARCHIV ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby Č. j. NA 1245 6/11-2013 Výběrové řízení na tisk publikací zařazených do edičního plánu Národního archivu pro rok

Více

Dodatečné dotazy. V souladu s 49 zákona 137/2006 Sb., zveřejňujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dodatečné dotazy. V souladu s 49 zákona 137/2006 Sb., zveřejňujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné dotazy Veřejná zakázka Processing datových zpráv Portálu ZP a důvěryhodné úložiště datových zpráv Portálu ZP pro VoZP ČR (VZ 60064418) dodatečné dotazy V souladu s 49 zákona 137/2006 Sb., zveřejňujeme

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Textová část pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice Veřejný zadavatel: Město Sedlec-Prčice se sídlem: nám. 7. května

Více

PC a příslušenství do pavilonu FLD

PC a příslušenství do pavilonu FLD Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu (dále Výzva ) k veřejné zakázce zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Na padesátém 81 100 82 Praha 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ).

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ). Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2015/098853-G

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

Korporátní identita - nejcennější aktivum

Korporátní identita - nejcennější aktivum Korporátní identita - nejcennější aktivum Luděk Šafář Services Team Leader lsafar@novell.cz 03/13/2006 Standardní prostředí IT prostředí je diverzifikované a komplexní Administrativní činnosti jsou manuální

Více

Komplexní antivirové zabezpečení

Komplexní antivirové zabezpečení VÝZVA k podání nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů I. Zadavatel výběrového řízení Zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: NÁKUP UŽITKOVÉHO SKŘÍŇOVÉHO VOZIDLA PRO TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA 1 / 6 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Dodávka elektrické energie pro město Hartmanice

Dodávka elektrické energie pro město Hartmanice datum zveřejnění: 16.10.2013 VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) ke zjednodušenému podlimitnímu řízení dle 38 zákona č.

Více

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Plán územního systému ekologické stability na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Plán územního systému ekologické stability na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma VÝZVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ MIMO REŽIM ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH POŽADAVKY NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY A PODMÍNKY JEJÍHO PLNĚNÍ Veřejná zakázka malého rozsahu (dále je veřejná

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591111 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Doplnění a rozšíření SW vybavení "

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Doplnění a rozšíření SW vybavení Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

K 109-1/2012 V Ostravě dne 12.listopadu 2012. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 109-1/2012 V Ostravě dne 12.listopadu 2012. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 109-1/2012 V Ostravě dne 12.listopadu 2012 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30

Více

Město Turnov. se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Město Turnov. se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Město Turnov se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov, zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Ve smyslu 6 a 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o.

Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Elektronická spisová služba GalateA PilsCom, s.r.o. Obsah prezentace: 1) GalateA el. spisová služba 2) Příjem příchozích písemností 3) Zpracování příchozích písemností 4) Zpracování odchozích písemností

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV TLOSKOV 1 257 56 NEVEKLOV IČO 00640841 ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku 1) Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávka

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

Název zakázky: Město Broumov, třída Masarykova 239, Broumov, IČ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Název zakázky: Město Broumov, třída Masarykova 239, Broumov, IČ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov, IČ 00272523 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název zakázky: Nákup 16ks MS Office Standard 2016 OLP NL Govt Zadávací podmínky Zadavatel tímto stanovuje

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum SPŠP 1370/2013 Haniš/286 028 366 2. 5. 2013

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum SPŠP 1370/2013 Haniš/286 028 366 2. 5. 2013 Střední průmyslová škola na Proseku 190 00 Praha 9, Novoborská 610/2 Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum SPŠP 1370/2013 Haniš/286 028 366 2. 5. 2013 Věc: Výzva k podání cenové nabídky na realizaci

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben a dílen projektu: SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení nábytku

Více

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Dodávka laboratorního nábytku

Dodávka laboratorního nábytku Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen zákon) s názvem Dodávka

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Sídlo zadavatele: Beethovenova 650/2, 662 15 Brno Pracoviště zadavatele, pro nějž je VZ určena:

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Sídlo zadavatele: Beethovenova 650/2, 662 15 Brno Pracoviště zadavatele, pro nějž je VZ určena: Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola zřízená zákonem 111/98

Více

Tvorba informační koncepce SVS

Tvorba informační koncepce SVS Č. j. SVS/2015/086869-G Zadavatel 1 : Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem daně Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Stránka 1 z 5. Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky. Vážení,

Stránka 1 z 5. Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky. Vážení, Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky Vážení, obracíme se na Vás s výzvou na podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na Dodávka mobilních (dotykových) zařízení (dále jen veřejná zakázka ).

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Nákup komodit do školní jídelny D Mražené potraviny a polotovary ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel výběrového řízení Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 796 03 Prostějov 3 IČ: 47922303

Více

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola

Ing. Miloslav Pileček 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE 151 ZÁKONA. Jihočeský kraj. Mgr. Jiří Zimola ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA DODÁVKY ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ

Více

Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky. Centrální logování

Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky. Centrální logování Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Centrální logování podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 232/2012 Sb. Odůvodnění

Více

JAMU Klimatizace učebny 113 v objektu Komenského náměstí 6

JAMU Klimatizace učebny 113 v objektu Komenského náměstí 6 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542 591 111 Fax : 542 591 142 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. Věc: Výzva k podání nabídky na

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 Zajištění funkcionality "Internetové kontaktní místo veřejné správy Czech POINT" 1. Obecná informace Projekt Czech POINT (dále i CzP) v současné

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Ekonomický systém na bázi SQL Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku softwaru - ekonomického systému

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Vyřizuje: Ing. Veronika Sisáková Dne: 07.11.2016 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 9/2016/KTÚ k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Projektové práce 2013"

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Projektové práce 2013 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

Výzva a zadávací podmínky

Výzva a zadávací podmínky Výzva a zadávací podmínky k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zadávanou

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591111 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zodpovědná osoba: , do h

Zodpovědná osoba: , do h VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 28.11.2011, do 09.00 h Zodpovědná osoba: +420 377 103 639 tauchen@fnplzen.cz V souladu s ustanovením 12 odst.

Více

Informace ke stavu celoměstsk xxx

Informace ke stavu celoměstsk xxx Informace ke stavu celoměstsk stského xxx projektu SO-001 V Praze dne 28.05.2003 Josef Sedláček Program Stav projektu SO-001 10 (cíle, stav, výstupy, legislativa) Nasazení produktů na ÚMČ Prahy 5 (podmínky,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m Městská část Praha - Zbraslav Starostka městské části Praha - Zbraslav 156 03 Praha - Zbraslav, Zbraslavské nám. 464 tel.: 257 111 888, e-mail: hurkova@mc-zbraslav.cz VÝZVA k podání nabídky dle ustanovení

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKA VYŠŠÍ HODNOTY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKA VYŠŠÍ HODNOTY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKA VYŠŠÍ HODNOTY 1. Zadavatel: SRUBMONT s.r.o. se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 IČ: 27972925 Tel.: 608 555 400 E-mail: administrace@srubmont.cz

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 2/2011 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software).

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software). Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: POŘÍZENÍ TRAKTOROVÉ SEKAČKY 1 / 7 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické služby města Příbora Adresa sídla: Štramberská

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

Sportovní soukromá základní škola Litvínov s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01

Sportovní soukromá základní škola Litvínov s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 Sportovní soukromá základní škola Litvínov s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Iljo Naumovský Krnov, Svatováclavská 129/20, PSČ 794 01, IČO: 105 99 134 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DODÁVKA TECHNOLOGIE BOWLINGU Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení na zakázku na dodávky dle Metodického

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: veřejný zadavatel Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542 591 111 Fax : 542 591 142 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno../.. 6.4.2009 Věc: Výzva k podání nabídky

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky MĚSTO PELHŘIMOV č.j. OI/223/2015-1 V Pelhřimově dne 12.10.2015 Výzva k podání nabídky Podle 6 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Město Pelhřimov jako veřejný zadavatel vypisuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně. příspěvková organizace (dále jen organizace)

Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně. příspěvková organizace (dále jen organizace) Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen organizace) Ev.č.: 2/2007 Výzva k podání nabídky na dodávku služby: Grafické a tiskové služby Počet stran

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1. FORMULÁŘOVÉ ŘEŠENÍ PRO OBĚH ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTŮ ÚŘADU

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1. FORMULÁŘOVÉ ŘEŠENÍ PRO OBĚH ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTŮ ÚŘADU TECHNICKÁ SPECIFIKACE Údaje veřejné zakázky Název veřejné zakázky Konsolidace IT a nové služby TC ORP Boskovice Implementace nových služeb TC ORP Boskovice - Dílčí část 1 implementace a zprovoznění formulářové

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 8148 Pořízení elearningového prostředí Statutárního města

Více

Dodávka posypové soli pro rok 2013

Dodávka posypové soli pro rok 2013 pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Dodávka posypové soli pro rok 2013 Zadavatel: Služby Města Veselí nad Moravou, se sídlem: Blatnická 1551, 698 01 Veselí nad Moravou IČ: 46 936 777 Zastoupený:

Více

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0 Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 Výzva číslo 04 kontinuální TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ

Více

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015 Výzva k podání nabídky Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. vypisuje v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

Poznámka/upřesnění. Školící materiály musí být součástí typového spisu pouze v případě, že při zavádění probíhalo školení.

Poznámka/upřesnění. Školící materiály musí být součástí typového spisu pouze v případě, že při zavádění probíhalo školení. Příloha č. 12: Katalog požadavků ID Typ požadavku Popis Elektronická spisová služba (ESS) OBLAST DOKUMENTACE Evidence ESS je vedena v typovém spisu, součástí musí být doklad o nabytí, analytická 1 dokumentace

Více

SŠ,ZŠ a MŠ pro ZP, Brno, úprava projektu na zateplení budov B1,B2,B3,B5

SŠ,ZŠ a MŠ pro ZP, Brno, úprava projektu na zateplení budov B1,B2,B3,B5 Vyzvaný zájemce: Výzva k podání nabídky podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu a podle Směrnice

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu " Ú z e m n í p l á n o b c e R a d v a n i c e"

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  Ú z e m n í p l á n o b c e R a d v a n i c e Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu " Ú z e m n í p l á n o b c e R a d v a n i c e" Zadavatel obec Radvanice za účelem zadání zakázky malého rozsahu v y z ý v á uchazeče k podání

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E MUOS00220119 M ě s t o O s l a v a n y Majetkově správní odbor ------------------------------------------------------------------------------------ náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany tel. č.: 546418414

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K zakázce na služby zadávané dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.7, pod označením Vzdělávejte se pro růst! Moravskoslezský kraj" Zadavatel: STEELTEC CZ,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna Elektronická podatelna Elektronická komunikace umožňuje provádění právních úkonů prostřednictvím moderních informačních technologií formou dálkového přístupu. Používání elektronického podpisu, elektronické

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Úklidové služby pro rektorát"

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Úklidové služby pro rektorát Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ).

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ). MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: MMB/ 0254110 /2016/OI Ing. Elena Gregorová 542 174 174

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Části zakázky Studie proveditelnosti pro projekty Elektronická karta žáka a Školský rejstřík A. Studie proveditelnosti

Více

Dodávka počítačů Apple imac

Dodávka počítačů Apple imac Střední průmyslová škola na Proseku 190 00 Praha 9, Novoborská 610/2 Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum SPŠP 1828/2013 Haniš/286 028 366 13. 8. 2013 Výzva k podání cenové nabídky k účasti na zakázce

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky CPV veřejné zakázky zejména Pořízení kompostérů pro občany obce Libhošť Dodávky

Více