VOLNOČASOVÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK PREVENCE PROBLÉMŮ V CHOVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLNOČASOVÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK PREVENCE PROBLÉMŮ V CHOVÁNÍ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta VOLNOČASOVÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK PREVENCE PROBLÉMŮ V CHOVÁNÍ Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D Vypracoval: Tomáš Polák

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a použil jsem jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově universitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům.. podpis 2

3 Děkuji vedoucí mé bakalářské práce PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilové, Ph.D za čas a obětavost věnovanou vedení mé práce. 3

4 OBSAH: ÚVOD Problémy a poruchy chování Problémy v chování Poruchy chování Volnočasové aktivity jako jedna z možností prevence Prevence Problémů v chování a volnočasové aktivity Práce s mládeží v České Republice Možnosti volnočasových aktivit Cíl, metody bakalářské práce Přehled organizací pracujících s mládeží v České Republice Monosti volnočasových aktivit v okrese Šumperk ZÁVĚR RESUMÉ SUMMARY POUŽITÁ LITERATURA: PŘÍLOHY 4

5 Úvod Je nutné si uvědomit, že problémy v chování jedince jsou dány jak vrozenými předpoklady tak především vlivem okolí na vývoj člověka. A to je právě důvod proč se vážně zabývat prevencí poruch chování. A kromě jiného, jako vhodná prevence těchto nežádoucích jevů se nabízí kvalitní a dostatečně široký výběr volnočasových aktivit v místě, kde daný jedinec žije. V tomto ohledu se situace v České republice neustále vyvíjí a jistě by se dalo říci, že k lepšímu. Dnes je již v minimálně v každém okresním městě organizace či nějaké zařízení, které nabízí takové spektrum programů, aby si z něho každý jedinec vybral to, co mu vyhovuje, zajímá, baví. Pozitivním jevem jsou také přibývající hřiště a sportovní areály, které jsou stále modernější a poskytují dětem a mládeži neustále širší možnosti. Je velmi příjemné vidět, že tyto areály po svém zbudování nezejí prázdnotou, ale že jsou plná dětí a mládeže, která jim stále velmi často dává přednost před sezením u počítačů, televize či jiným pasivním trávením času. Velkým přínosem jsou v ohledu prevence jistě i nízkoprahové kluby. Co je však stále ještě velkým nedostatkem, je velmi malé povědomí možnostech volnočasových aktivit mezi těmi, kterých se to týká. Je sice velmi pozitivní, že škála těchto nabízených služeb se neustále rozrůstá, ale je také potřeba dát o jejich existenci vědět těm, ke kterým by se tyto informace měly dostat. A v tomto směru by měly být nápomocny školy, příslušné městské odbory, ale také samotné organizace a zařízení, které tyto služby nabízejí, by měly vyvinout větší úsilí o to, aby se o jejich nabídce dozvědělo co největší množství lidí jak dětí, tak i jejich rodičů. A právě i já se v této práci pokouším zmapovat možnosti volnočasových aktivit na Šumpersku, jakýsi soubor organizací, sdružení a zařízení, věnujících se těmto aktivitám, které mohou posloužit jako prevence problémů chování. Byl bych velmi rád, kdyby i výsledek mé bakalářské práce byl využit v této snaze o šíření nabídky volnočasových aktivit na okrese Šumperk. Má práce je rozdělena do tří částí. V první kapitole se snažím popsat podstatu problému a poruchy v chování, rozdíl mezi problémem chování a poruchou chování a uvádím zde koncepční modely přístupů k problematice poruch a problémů v chování. Druhá kapitola se zabývá volnočasovými aktivitami jako jednou z možností prevence, prací s mládeží a delikvencí mládeže. Zmiňuji zde faktory ovlivňující osobnostní vývoj, 5

6 faktory, které ovlivňují problémy chování. Ve třetí kapitole mapuji možnosti volnočasových aktivit v okrese Šumperk a uvádím zde organizace věnující se prací s mládeží v ČR. Negativních faktorů přináší doba čím dál tím více, a tak se dá očekávat i nárůst problémů v chování a delikventního chování. Velkým nebezpečím jsou v tomto ohledu drogy a jejich velmi snadná dostupnost. Dále jsou to potom různé gangy, špatné party, atd. Stále platí, že největší roli z hlediska prevence by měla zastávat rodina. Z člověka, který nevyrůstá od dětství v kvalitním zázemí, vzrůstá jen zřídka kdy kvalitní jedinec. A ani v tomto ohledu není dnešní doba právě nejjednodušší. Spousta rodičů dává věnuje více času růstu své kariéry na úkor rodiny. Potom takový jedinec, byt z finančně zabezpečené rodiny strádá citově a to se projevuje jeho vztahem k okolí a jeho socializace je mnohdy velmi obtížná. V tomto případě jsou zde opět na řadě zařízení poskytujících možnosti volnočasových aktivit, aby těmto jedincům nabídla pomocnou ruku. Já sám s několika takovými organizacemi, které na našem okrese uskutečňují volnočasové aktivity pro děti a mládež spolupracuji již několik let a vím, jak důležité je pro jedince s problémy v chování vědět, že je někdo chápe nebo se je alespoň snaží pochopit, naslouchá jim a věnuje jim čas. Také je pro ně velmi důležitá integrace se svými vrstevníky. 6

7 1 Problémy a poruchy chování Rozdíly mezi poruchou a problémem v chování dle (Vojtové, 2005): 1. Záměr v nežádoucím chování jedince Žáci s problémem v chování o svých problémech ví, vadí jim a chtěli by je odstranit. Normy nenarušují úmyslně a jejich porušování je výsledkem konfliktu mezi vnějšími požadavky a vnitřními potřebami žáka. Nálepkou problémového žáka trpí a vyvolává v nich negativní emocionální zážitek. Žáci s poruchou chování nejsou s danými normami v konfliktu, nepřijímají je, popř. je ignorují. Zpravidla nepociťují vinu ve vztahu k důsledkům vlastního jednání. 3. Časová dimenze nežádoucího způsobu chování U žáků s problémem v chování problémy bývají krátkodobé, popřípadě se projevují v určitých periodách. Mívají vývojové souvislosti a bývají důsledkem nezvládnutých konfliktů se sociálním okolím. Žáci s poruchou chování normy porušují dlouhodobě, vývojová specifika morálního vývoje a způsoby nežádoucího chování se prohlubují. 3. Náprava, kompenzace reedukace U žáků s problémem v chování k nápravě vedou cílená pedagogická opatření. Speciálně pedagogické metody kompenzují nežádoucí chování žáka, způsoby jinými, které by jim současně umožňovaly přiměřené naplňování jejich potřeb. U žáků s poruchou chování náprava vyžaduje speciální péči, směřuje k sublimaci způsobů a cílů chování společensky nepřijatelného k chování, které je přijatelné 7

8 1.1 Problémy v chování Tři kategorie projevů, které jsou základem jeho vřazení do role problémového žáka dle (Vágnerové, 1997): 1. problémy v oblasti školního prospěchu žák má horší výsledky ve školním prospěchu, než by se dalo očekávat vzhledem k jeho intelektu 2. problémy v oblasti chování žák je nápadný svým chováním, liší se ve svých projevech od ostatních nebo přímo narušuje školní normy 3. problémy v oblasti citového prožívání jde o dítě nápadně úzkostné, bázlivé, citově labilní Definice problému v chování podle (Vojtové, 2005) Problémové chování je takové chování, kdy dochází k neúmyslnému narušování norem. Jedinec o problému ví a chce ho odstranit. Porušování norem je výsledkem konfliktu mezi vnějšími požadavky a vnitřními potřebami. Tři kategorie projevů, které jsou základem jeho vřazení do role problémového žáka dle (Vágnerové, 1997): 1. problémy v oblasti školního prospěchu žák má horší výsledky ve školním prospěchu, než by se dalo očekávat vzhledem k jeho intelektu 2. problémy v oblasti chování žák je nápadný svým chováním, liší se ve svých projevech od ostatních nebo přímo narušuje školní normy 3. problémy v oblasti citového prožívání jde o dítě nápadně úzkostné, bázlivé, citově labilní Dospívání je období velmi náchylné ke vzniku problémového jednání. To se může týkat poškozování sebe sama nebo také ohrožováním společnosti. Za rizikovou mládež pro vznik problémů v chování se považují dospívající, u nichž je následkem působení více faktorů zvýšená pravděpodobnost selhání v sociální a psychické oblasti (Labáth a kol., 2001). 8

9 1.2 Poruchy chování Pojem porucha chování nebo emocí je na rozdíl od zmiňovaných problémů v chování výrazem pro postižení, kdy se chování a emocionální reakce dítěte liší od odpovídajících věkových skupin, kulturních nebo etnických norem a mají nepříznivý vliv na školní výkon včetně jeho akademických, sociálních, předprofesních a osobnostních dovedností (Vojtová, 2005). 5 charakteristik poruch chování podle Bowera (in: Vojtová, 2005) 1. Neschopnost učit se pokud ji nemůžeme vysvětlit intelektovými, smyslovými nebo zdravotními problémy 2. Neschopnost navazovat uspokojivé sociální vztahy s vrstevníky a s učiteli 3. Nepřiměřené chování a emotivní reakce v běžných podmínkách 4. Celkový výrazný pocit neštěstí nebo deprese. 5. Tendence vyvolávat somatické symptomy jako je bolest, strach a to ve spojení se školními problémy. Dle intenzity problému rozlišuje Bower 5 stupňů poruch v chování (in: Vojtová, 2005) 1. Chování jedince reaguje na problémy denního života, vývoje a získávání životních zkušeností. Nad tento rámec se nevymyká. 2. Chování, nímž jedinec reaguje na krizové životní situace jako je například rozvod rodičů, smrt v blízkém sociálním okolí, narození sourozence, těžká nemoc v rodině atd. 3. Chování, kterým se jedinec vymyká očekávání. Je způsobené nedostatečnou schopností přizpůsobovat se podmínkám. Ve škole je však schopný ovládat se a přizpůsobit se. 4. Zafixované a opakované nevhodné chování, které se dá při dobré školní docházce upravit a jedinci se ještě dá pomoci navázat pozitivní sociální vztah. 9

10 5. Zafixované a opakované nevhodné chování s tak výraznými symptomy, že se jedinec nedá ovlivňovat a vzdělávat v běžném prostředí školy, ale pouze v internátní škole (instituci) nebo doma. Klasifikace poruch chování dle MYSCHKERA, který rozděluje poruchy chování do 4 skupin: poruchy chování s extrémními vlivy (agrese, hyperaktivity, porucha pozornosti, impulzivita) poruchy chování s interními nezralé sociální vztahy snížení schopnosti koncentrace, infantilní chování, snadná unavitelnost, snížená výkonnost) socializovaná delikvence (násilnické chování, vznětlivost, nezodpovědnost, poruchy vztahů) vlivy (strach, komplex méněcennosti, úzkostnost, ztráta zájmu o dění, poruchy spánku) Medicinské hledisko klasifikace poruch chování a emocí Klasifikace vychází z MKN 10.revize z roku ) hyperkinetické poruchy (F90) porucha aktivity a pozornosti hyperkinetická porucha chování jiné hyperkinetické poruchy 2) poruchy chování (F91) porucha chování vázaná na vztahy v rodině (příčinou vztahy v rodině) nesocializovaná porucha chování (neváže se na sociální prostředí) porucha chování samotářského typu (překračuje normy, když je samo) nesocializovaná agresivní porucha chování (vandalismus) opoziční vzdorovité chování (opozice v určitém období života je fyziologická) socializovaná porucha chování 10

11 porucha chování skupinového typu skupinová delikvence poklesky v souvislosti s členstvím v gangu krádež s partou jiné poruchy chování nespecifikované poruchy chování 3) smíšené poruchy chování a emocí (vázány na citovou labilitu)(f92) depresivní poruchy chování - děti vztahovačné, pesimistické k budoucnosti smíšené poruchy chování a emocí porucha chování spojená s emoční poruchou (F93) - neadekvátní reakce porucha chování spojená s neurotickou poruchou smíšená porucha chování a emocí nespecifikovaná 4) emoční poruchy (F93) separační úzkostná porucha v dětství (děti osamělé, v ústraní) fobická anxiozní porucha v dětství (anxiozní - úzkostná) sociální anxiozní porucha v dětství (úzkostné stavy, které se vztahují k sociálnímu prostředí) porucha sourozenecké rivality jiné dětské emoční poruchy porucha identity (dítě není schopno vnímat samo sebe) nadměrně úzkostná porucha dětská emoční porucha dětské emoční poruchy nespecifikované 5) poruchy sociálních funkcí (F94) elektivní mutismus (výběrový mutismus, děti nemluví) 11

12 selektivní mutismus (příčinou šok, dlouhodobé trauma, přechodná porucha, dítě mluvit chce) reaktivní porucha příchylnosti dětí (etiologií je určitá událost, tř.děti z dětského domova,apod.) porucha desinhibovaných vztahů a dětí citově chladná psychopatie syndrom ústavního dítěte jiné dětské poruchy sociálních funkcí porucha dětských sociálních funkcí nespecifikovaná Sociální souvislosti a vnější faktory při vzniku poruchy chování (Pokorná, 1993) nedovedou soucítit, sdílet radost nebo smutek druhého. Jejich sociální kontakty s vrstevníky bývají ve velké míře nerovnovážné, dostávají se do závislosti nebo naopak musí být v nadřazením postavení. jak ukazují různé výzkumy, mívají žáci s poruchami chování problémy i ve školní práci, která poměrně často souvisí s nižším intelektem temperament dítěte. Různé temperamenty mají své typické znaky prožívání a reaktivity, přičemž některý z nich může představovat zvýšené riziko pro vznik odchylek v chování. děti s poruchami citového vývoje. Jejich odlišnost se projevuje především v různých sociálních kontaktech. Bývají citově ploché, egoistické, s nedostatkem empatie. autoregulece jedinců s poruchami chování bývá zaměřena na uspokojování vlastních aktuálních potřeb. Mívá převážně emocionální charakter. Tito žáci nebývají schopni oddalovat uspokojení. Koncepční modely přístupů k problematice poruch a problémů v chování Koncepční model Způsob přístupu k dané problematice Koncept pro vysvětlení lidského chování a strukturální linii jeho změny 12

13 Koncepční model odráží profesní a osobní zkušenost a společensko vědní, kulturní a ekonomický kontext dané doby. Skupiny koncepčních modelů (Kaufman,1997) tradiční koncepční modely koncepční modely primárně vyvozené z principů sociálního učení integrované modely aplikované na klasifikaci emocionálních poruch a poruch chování, analýzu kauzálních faktorů, metodologii hodnocení a intervence Populární pohledy na poruchy emocí a chování poruchy emocí a chování jsou zapříčiněny stresem emocionální poruchy a poruchy chování jsou reflexí nízkého sebehodnocení chování má genetický podklad a je kontrolované biochemickými procesy biologický aspekty chování jsou významné Tradiční koncepční modely Psychodynamický přístup Psychoedukační přístup Behaviorální přístup Humanistický přístup Ekologický přístup Dnes se tyto přístupy vzájemně prolínají. Humanistický přístup Základem emocionálních poruch a poruch chování je blokování přirozených dobrých vlastností, které jsou vrozené. Blokem bývají vnější přírodní a sociální vlivy, které zamezují rozvoji osobnosti. 13

14 Náprava předpokládá vytvořit milující a podpůrní prostředí a podpořit jedince v hledání vlastního řešení-ve vytvoření osobní konstrukce reality. Ekologický přístup Žák je individuum zapletené v komplexu sociálního systému, základem emocionálních poruch a poruch chování je narušení rovnováhy uvnitř tohoto systému. Náprava předpokládá poznání uceleného sociálního systému, řízenou intervenci v ideálním případě směrem ke všem systémům a vytvářet příležitosti pro sociální učení, které je považováno za významné. Behaviorální přístup Založen na vztahu příčina - následek, reprezentuje přirozený vědecký přístup. Chování je funkcí prostředí, je výsledkem učení. Každá porucha chování je buď naučené maladaptivní 1 chování nebo nedoučené adaptivní chování. Náprava předpokládá analýzu událostí, které předcházely vzniku maladaptivního chování, úpravu předchozích událostí a následků, aby se jedinec mohl učit adaptavnějšímu chování. Dále potom opakovaný výběr cílů, měření jejich úrovně, analýzu prostředí, analýzu událostí dřívějších a současných - dokud není dosaženo spolehlivé změny chování. Biologický přístup Spojení poruch chování s organickým poškozením tzn. chorobou Východiskem jsou tyto hypotézy: 1 Maladaptivní chování: Definice je zaměřena na míru negativního vlivu chování na jedince nebo společnost. Abnormální chování má podle nich nežádoucí dopad na blaho jedince, sociální skupiny nebo společnosti. (Vojtová, 2004) 14

15 příčina PCH je fyziologická porucha kontrola PCH prostřednictvím fyziologických procesů Náprava předpokládá rozpoznání základních biologických problémů, porozumění fyziologickým příčinám poškození a odstranění chyby U jednoduchých poruch se hledá cesta k jejich odstranění (chemicky, dietou, neurochirurgicky, atd.) U poruch, kde neznáme způsoby k jejich odstranění, je nezbytné učinit adekvátní opatření (stimulační tarmaky, biofeedback 2, cvičení atd.) Psychodynamický přístup Základem emocionálních poruch a poruch chování je patologická nerovnováha mezi dynamickými částmi jedné osobnosti. Narušení chování je pouze symptomem základního duševního onemocnění. Náprava předpokládá individuální psychoterapii dítěte (často i rodičů), akceptujícího učitele, porozumění nevědomým motivacím chování a k vyřešení problému využít nevědomou motivaci. Psychoedukační přístup Patologická nerovnováha mezi dynamickými částmi jedné osoby a jejím sociálním prostředím je základem poruch emocí a chování. Náprava předpokládá porozumění nevědomým motivacím v kontextu školního neúspěchu a nevhodné chování, učit jedince s poruchou chování získat vnitřní pohled na 2 Biofeedback je specifická metoda pro posílení žádoucí aktivace nervové soustavy. Trénink pozornosti a soustředění, sebeovládání a sebekázně (zklidnění impulzivity a hyperaktivity). umožňuje regulaci frekvencí elektrické aktivity mozku sebe-učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. 15

16 své chování a jeho motivaci, intervence může zahrnout terapeutickou diskusi nebo intervenci životního prostoru. Integrovaný koncepční model Kdy aplikovat? při vytváření strategií školy při vytváření linie pro vedení jednotlivého případu Proč aplikovat? podmínka pro orientaci v dlouhodobých cílech při vedení žáků pomáhá vidět souvislosti v edukačním a reedukačním procesu udržuje úsilí pedagoga a podporuje jej ve sledování dlouhodobých cílů Pravidla vytváření: písemná podoba formuluje cíle a linii podpory edukace žáků s poruchami emocí a chování vychází z více perspektiv odpovídá potřebám, situacím, sociálnímu kontextu školy zohledňuje prospěch jednotlivých žáků respektuje edukační prostředí Sociálně kognitivní teorie Integruje poznatky: o vlivech prostředí(behavioristický postoj) o roli poznávání (kognitivní psychologie) střídání vlivu mezi: prostředím(a to jak sociálním tak fyzickým) osobnostními faktory(myšlenky, pocity, vnímání) samotným individuálním chováním. 16

17 Bandurova triáda vzájemného působení: chování osobnostní proměnné prostředí Činitelé se konstantně navzájem ovlivňují, vlivy jsou oboustranné a intenzita vlivů může mít různou sílu. Základní linie sociálně - kognitivního konceptu: faktory lidského chování tvoří prostředí, osobnostní proměnné a uplatňované způsoby chování důvody pro žákovo chování jsou současně v prostředí, v osobnosti, ve zkušenostech s prostředím i s vlastním chováním všechny tři faktory lidského chování jsou ve vzájemném působení, mají vyrovnaný charakter. 3 3 V první kapitole se snažím popsat podstatu problému a poruchy v chování, rozdíl mezi problémem chování a poruchou chování a uvádím zde koncepční modely přístupů k problematice poruch a problémů v chování. 17

18 2 Volnočasové aktivity jako jedna z možností prevence Převážně díky neustálému přehlížení a obecnému nezájmu společnosti řešit situaci působení nežádoucích vlivů na mládež, se dnes setkáváme vážným sociálním problémem v podobě tzv. rizikové mládeže. Vzhledem k dnešnímu uspěchanému životnímu tempu nemá velká část rodičů možnost kontroly nad trávením volného času svých dětí. Nemá-li dítě zájem o navštěvování organizací nabízejících různé zájmové činnosti. Dostává se často do styku s různými subkultura kde se mohou vyskytovat nežádoucí sociálně patologické jevy jakými jsou drogová závislost, alkoholismus a kouření, kriminalita a delikvence, patologické hráčství, virtuální drogy, šikanování, vandalismus a jiné formy násilného chování, xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus, záškoláctví, sexuální rizikové chování, sebevraždy. Do skupiny ohrožené riziky spadá i sociálně znevýhodněná skupina s tímto pojmem často setkáváme v etopedii. Sociálně znevýhodněnou skupinou označujeme děti a mládež pocházející z dysfunkčních rodin. Jsou to například rodiny, v nichž mají rodiče nedostatečné vzdělání, rodiče alkoholici apod. Tyto děti vyrůstají v podmínkách, které nepodporují jejich intelektový, mravní a citový rozvoj. Do této skupiny bývají řazeni mladí lidé dlouhodobě nezaměstnaní, děti z určitých čtvrtí velkých měst, kde se tvoří ghetta apod (Průcha, 2000). (Labáth, 2001) definuje rizikovou mládež jako: dospívající, u kterých je, následkem spolupůsobení více faktorů, zvýšená pravděpodobnost selhání v sociální a psychické oblasti. (Macek, 2003) uvádí, že na adolescenci jako takovou je potřeba začít nahlížet jako na velmi citlivé období pro rozvoj rizikového a problémového chování. Nejčastější typy rizikového chování mládeže podle Světové zdravotnické organizace: (Provazník, 1998) zneužívání návykových látek (nikotin, alkohol, drogy), 18

19 negativní chování v oblasti reprodukční (předčasný sex a s ním spojené střídání partnerů, riziko pohlavních nemocí a předčasného otěhotnění), negativní psychosociální chování (poruchy chování, agresivita až kriminalita, úrazy, deprese až sebevražedné jednání, poruchy školního prospívání, nedokončení školní docházky, následná nezaměstnanost). Faktory ovlivňující vznik rizikového chování Mezi hlavní faktory ovlivňující vznik rizikového chování řadíme zejména rodinu, školu, vrstevníky, rovněž také média. Významným článkem v sociálním vývoji dítěte je rodina. Zde se modelují v budoucnu již těžko měnitelné vzorce chování. Vliv rodiny je tedy nesporně důležitý v příčinách a prevenci sociálně patologických jevů. Informace a zkušenosti z rodinného prostředí začne dítě přehodnocovat v dalším stupni vývoje. Získává je od vrstevníků, ze školy a z médií. Především v adolescenci nabývají na důležitosti sociální vztahy, které dítě získává mimo rodinu. Vliv rodiny Rodina je primárním činitelem socializace v raném dětství a od té doby má trvalý a významný vliv na vývoj a na sebepojetí jedince. Je tradičním společenstvím osob, které lze najít v nějaké podobě v každé známé kultuře. V jejím rámci se utvářejí základní charakteristiky našeho duševního života. Ovlivňuje vývoj jedince, vytváří citové vazby, které mají dlouhodobý vliv a zapisují se trvale do duševního života dítěte (Koťa, 2004). Rodina je prostředníkem při komunikaci se společností. Úkolem rodiny je zejména tvorba návyků, učení, sebekontroly a přijetíodměn a trestů. Rodina učí dítě buď přímo nápodoba, nebo nepřímo a to utvořenými normami a hodnotami. Důležité jsou nejen názory, ale také postoje rodičů. Zvláštní význam zaujímá míra tolerance rodičů k nežádoucímu chování. Mají-li rodiče minimální a chladný zájem o své dítě, pak se pravděpodobnost pozdějšího delikventního chování dítěte zvyšuje. (Matoušek, 2003) definuje pojem emoční zneužívání, tzn. trvale nepřátelský postoj rodiče k dítěti, naprostý emoční chlad nebo využívání dítěte výhradně k plnění potřeb dospělého, který nebere v úvahu potřeby dítěte. 19

20 Děti, které v rodině nevyrůstaly vůbec, mají sníženou schopnost k navazování sociálních vztahů. Zkreslené vidění světa může být příčinou jejich delikventního chování. Vliv vrstevníků V období adolescence se vliv vrstevníků jako činitelů socializace zvyšuje. Nejdůležitějším se stává ocenění druhých. Na něm závisí jejich sebehodnocení. Adolescent však nezůstává rodině odcizený. Významným pojmem v adolescenci je referenční skupina. 3 Je velice důležité, jakou referenční skupinu si jedinec vybere. Bude-li se realizovat mezi sportovci, umělci, skauty nebo naopak narkomany, sprejery apod.). Mládež tvoří vlastní kulturu. Ta usnadňuje adaptaci mladých na svět dospělých a je ventilem napětí a odporu ( Koťa, 2002). O subkultuře hovoříme tehdy, jestliže se skupina mladých zásadně liší i od ostatních vrstevníků. Neméně zajímavé jsou výzkumy hodnot dětí a mládeže provedené (P. Sakem, 2000). Výzkum vypovídá o hodnotových preferencí mládeže. Překvapivě stály na prvních místech klasické hodnoty jako zdraví a mír, následovala láska a životní partner. Na vyšší stupeň žebříčku hodnot řadí adolescenti oproti ostatním věkovým skupinám majetek a prestiž. Viditelná je i tendence touhy po svobodném životě, po životě bez závazků. Vliv školy Nástup povinné školní docházky je pro dítě něčím zcela novým. Dítě se musí přizpůsobit novému životnímu rytmu. Škola poskytuje celou řadu podnětů a informací. Dítě se zde setkává nejen s pozitivními, ale i s mnoha negativními jevy. Těmi mohou být například šikana, násilí, sexuální zneužívání, záškoláctví. Právě zde má také možnost účastnit se jich. Škola má za úkol připravit dítě na přijetí norem uznávaných společností, a tak mu dává jakási měřítka, podle kterých bude hodnotit každodenní situace. Můžeme ji tedy chápat jako prostor pro setkávání s vrstevníky a také jako zprostředkovatele nejrůznějších zájmových aktivit. 20

21 Přirozená tendence školy rozdělit skupinu na úspěšné a méně šikovné děti může být pro některé z nich, zejména pak pro ty z horším hodnocením, impulsem pro ztrátu motivace. To může být rizikovým faktorem pro vznik sociálně patologického chování. Zde se stává velmi důležitou postava učitele, který právě svým jednáním může silně ovlivnit jednání žáků. Učitel by měl být profesionál s citlivým přístupem k žákům a měl by umět rozpoznat, kdy nastalá situace překročila míru únosnosti a je potřeba aktivního zásahu. Při vzniklých potížích by měl být schopen dát dětem a jejich rodičům doporučení, jak danou situaci řešit, případně doporučit kam jinam se mohou obrátit. Zkušenost se školní docházkou je velmi důležitou formou socializace. Delikvence mládeže Delikvencí rozumíme úmyslné antisociální jednání, páchání činů, které jsou v rozporu s právními nebo mravními normami určité společnosti (Jedlička a kol.,2004) Delikvence mladistvých je takové chování dospívajících mladistvých (15 18let), které zákon označuje jako trestný čin. Trestní odpovědnost je v České republice od 15 let, do této doby jsou za své děti trestně zodpovědní rodiče či zákonní zástupci. Od ledna r platí zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Mládeží se zde rozumí děti do 15 let, které mohou být v případě spáchání trestného činu postaveny před soud. Těmto delikventům může být uložena ochranná výchova ve výchovném ústavu. Mladiství mezi 15 a 18 lety jsou umísťováni do věznic, které podléhají zvláštnímu režimu. Ve větší míře se týká chlapců (krádeže, projevy agresivity, vandalství, šíření a prodej drog...) Dívky porušují spíše mravní normy kdy se dopouští například prostituce. V tomto příkladě je stíhán ten kdo k prostituci nezletilé dívky nutí, nebo těchto služeb využívá. Řešení nepříznivého stavu ve vývoji kriminality dětí a mládeže vyžaduje plně respektovat skutečnost, že zásadní vliv na formování osobnosti dítěte má rodina. Pokud rodina neplní svou funkci, dítě zpravidla strádá, prožívá zklamání. Uspokojování jeho potřeb bývá ohroženo. V důsledku toho může mít problémy s orientací v mezilidských vztazích. Takový jedinec často neumí čelit déletrvajícím neúspěchům a stresu, neumí 21

22 přijímat zodpovědnost za své chování. Na základě těchto vlivů se může vyvíjet nenávist a agresivita (Němec, 2004). Mezi nejvýznamnější příčiny delikventního chování dětí a mládeže patří: základní vážné nedostatky v rodině Převážně děti z náhradní rodinné péče, nedostatek citu Negativní vlivy party Vrozené dispozice agresivní chování Z pravidla se ale jedná o souhrn více příčin. Specifické znaky trestné činnosti mládeže: Způsob páchání trestné činnosti mládeže je výrazně determinován věkem pachatelů. V tomto směru se mezi mladistvými pachateli projevují určité zvláštnosti: Trestná činnost je častěji páchána se spolupachateli a ve skupině. Příprava trestné činnosti je nedokonalá, obvykle schází prvek plánování. Chování mladistvých pachatelů se vyznačuje neúměrnou tvrdostí, která se projevuje devastací, ničením předmětů a znehodnocením zařízení. Pachatelé často odcizují předměty, které momentálně nepotřebují, nebo které se jim vzhledem k věku líbí. Náprava a výchova: zákon poskytuje mladistvím zvláštní ochranu a umožňuje jim převýchovu narozdíl od dospělých, kteří jsou za své činy pouze trestáni soud většinou poskytuje ochranou výchovu v ústavech je nezbytné aby s nimi pracovaly vysoce kvalifikovaní pracovníci pedagogové, psychologové... Řešení nepříznivého stavu ve vývoji kriminality dětí a mládeže vyžaduje plně respektovat skutečnost, že zásadní vliv na formování osobnosti dítěte má rodina. Pokud rodina neplní svou funkci, dítě zpravidla strádá, prožívá zklamání. Uspokojování jeho 22

23 potřeb bývá ohroženo. V důsledku toho může mít problémy s orientací v mezilidských vztazích. Takový jedinec často neumí čelit déletrvajícím neúspěchům a stresu, neumí přijímat zodpovědnost za své chování. Na základě těchto vlivů se může vyvíjet nenávist a agresivita. 2.1 Prevence problémů v chování a volnočasové aktivity Základními cíli strategie prevence poruch chování jsou: výchova ke zdravému životnímu stylu rozvoj a podpora sociálních kompetencí zkvalitněním koordinace a kontroly specifické primární prevence napříč resorty dosáhnout vyšší kvality a efektivity prováděných programů Specifické cílové skupiny Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy metodicky zajišťuje a koordinuje specifickou primární prevenci na meziresortní úrovni a úzce spolupracuje při realizaci preventivních aktivit s fungující sítí koordinátorů a metodiků. meziresortní pracovní skupina (věcně příslušná ministerstva, rada vlády) krajští školští koordinátoři prevence (pracovníci odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajských úřadů) metodici prevence (pracovníci pedagogicko-psychologických poraden) školní metodici prevence (vybraní pedagogové ve školách a školských zařízeních) nestátní neziskové organizace zabezpečující zejména aktivity, které v systému prevence chybí (péče o mladé toxikomany, raná péče o děti ze sociálně rizikového prostředí a o předškolní hyperaktivní děti, apod.) Prevence založená ve společnosti předpokládá řadu spolupracujících složek. Vedle rodiny, škol a školských zařízení je třeba sladěných a propojených opatření v oblasti sociálně právní ochrany dětí, zdravotnických zařízení, místní samosprávy, 23

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Čj: /2014 V Králíkách 2. září 2014

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Duševní onemocnění téma primární prevence?

Duševní onemocnění téma primární prevence? Duševní onemocnění téma primární prevence? Bc. Alena Vrbová, DiS. Praha, 8. 11. 2010 www.ledovec.cz Ten je ale pěkně zfetovanej... To je Petr Petrovi je 16 let,v září nastoupil do prváku na gympl. Od

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov 1. Úvod Zaujatost společnosti vůči handicapovaným osobám se vyskytuje hlavně kvůli segregovanému vzdělávání dětí s postižením, což zabraňuje kontaktu

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Psychopatologie dětského věku J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Organizace dětské psychiatrie Nástavbový obor na psychiatrii dospělých, dříve též na pediatrii, otázka jak do budoucna dětské

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více