VOLNOČASOVÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK PREVENCE PROBLÉMŮ V CHOVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLNOČASOVÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK PREVENCE PROBLÉMŮ V CHOVÁNÍ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta VOLNOČASOVÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK PREVENCE PROBLÉMŮ V CHOVÁNÍ Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D Vypracoval: Tomáš Polák

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a použil jsem jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově universitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům.. podpis 2

3 Děkuji vedoucí mé bakalářské práce PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilové, Ph.D za čas a obětavost věnovanou vedení mé práce. 3

4 OBSAH: ÚVOD Problémy a poruchy chování Problémy v chování Poruchy chování Volnočasové aktivity jako jedna z možností prevence Prevence Problémů v chování a volnočasové aktivity Práce s mládeží v České Republice Možnosti volnočasových aktivit Cíl, metody bakalářské práce Přehled organizací pracujících s mládeží v České Republice Monosti volnočasových aktivit v okrese Šumperk ZÁVĚR RESUMÉ SUMMARY POUŽITÁ LITERATURA: PŘÍLOHY 4

5 Úvod Je nutné si uvědomit, že problémy v chování jedince jsou dány jak vrozenými předpoklady tak především vlivem okolí na vývoj člověka. A to je právě důvod proč se vážně zabývat prevencí poruch chování. A kromě jiného, jako vhodná prevence těchto nežádoucích jevů se nabízí kvalitní a dostatečně široký výběr volnočasových aktivit v místě, kde daný jedinec žije. V tomto ohledu se situace v České republice neustále vyvíjí a jistě by se dalo říci, že k lepšímu. Dnes je již v minimálně v každém okresním městě organizace či nějaké zařízení, které nabízí takové spektrum programů, aby si z něho každý jedinec vybral to, co mu vyhovuje, zajímá, baví. Pozitivním jevem jsou také přibývající hřiště a sportovní areály, které jsou stále modernější a poskytují dětem a mládeži neustále širší možnosti. Je velmi příjemné vidět, že tyto areály po svém zbudování nezejí prázdnotou, ale že jsou plná dětí a mládeže, která jim stále velmi často dává přednost před sezením u počítačů, televize či jiným pasivním trávením času. Velkým přínosem jsou v ohledu prevence jistě i nízkoprahové kluby. Co je však stále ještě velkým nedostatkem, je velmi malé povědomí možnostech volnočasových aktivit mezi těmi, kterých se to týká. Je sice velmi pozitivní, že škála těchto nabízených služeb se neustále rozrůstá, ale je také potřeba dát o jejich existenci vědět těm, ke kterým by se tyto informace měly dostat. A v tomto směru by měly být nápomocny školy, příslušné městské odbory, ale také samotné organizace a zařízení, které tyto služby nabízejí, by měly vyvinout větší úsilí o to, aby se o jejich nabídce dozvědělo co největší množství lidí jak dětí, tak i jejich rodičů. A právě i já se v této práci pokouším zmapovat možnosti volnočasových aktivit na Šumpersku, jakýsi soubor organizací, sdružení a zařízení, věnujících se těmto aktivitám, které mohou posloužit jako prevence problémů chování. Byl bych velmi rád, kdyby i výsledek mé bakalářské práce byl využit v této snaze o šíření nabídky volnočasových aktivit na okrese Šumperk. Má práce je rozdělena do tří částí. V první kapitole se snažím popsat podstatu problému a poruchy v chování, rozdíl mezi problémem chování a poruchou chování a uvádím zde koncepční modely přístupů k problematice poruch a problémů v chování. Druhá kapitola se zabývá volnočasovými aktivitami jako jednou z možností prevence, prací s mládeží a delikvencí mládeže. Zmiňuji zde faktory ovlivňující osobnostní vývoj, 5

6 faktory, které ovlivňují problémy chování. Ve třetí kapitole mapuji možnosti volnočasových aktivit v okrese Šumperk a uvádím zde organizace věnující se prací s mládeží v ČR. Negativních faktorů přináší doba čím dál tím více, a tak se dá očekávat i nárůst problémů v chování a delikventního chování. Velkým nebezpečím jsou v tomto ohledu drogy a jejich velmi snadná dostupnost. Dále jsou to potom různé gangy, špatné party, atd. Stále platí, že největší roli z hlediska prevence by měla zastávat rodina. Z člověka, který nevyrůstá od dětství v kvalitním zázemí, vzrůstá jen zřídka kdy kvalitní jedinec. A ani v tomto ohledu není dnešní doba právě nejjednodušší. Spousta rodičů dává věnuje více času růstu své kariéry na úkor rodiny. Potom takový jedinec, byt z finančně zabezpečené rodiny strádá citově a to se projevuje jeho vztahem k okolí a jeho socializace je mnohdy velmi obtížná. V tomto případě jsou zde opět na řadě zařízení poskytujících možnosti volnočasových aktivit, aby těmto jedincům nabídla pomocnou ruku. Já sám s několika takovými organizacemi, které na našem okrese uskutečňují volnočasové aktivity pro děti a mládež spolupracuji již několik let a vím, jak důležité je pro jedince s problémy v chování vědět, že je někdo chápe nebo se je alespoň snaží pochopit, naslouchá jim a věnuje jim čas. Také je pro ně velmi důležitá integrace se svými vrstevníky. 6

7 1 Problémy a poruchy chování Rozdíly mezi poruchou a problémem v chování dle (Vojtové, 2005): 1. Záměr v nežádoucím chování jedince Žáci s problémem v chování o svých problémech ví, vadí jim a chtěli by je odstranit. Normy nenarušují úmyslně a jejich porušování je výsledkem konfliktu mezi vnějšími požadavky a vnitřními potřebami žáka. Nálepkou problémového žáka trpí a vyvolává v nich negativní emocionální zážitek. Žáci s poruchou chování nejsou s danými normami v konfliktu, nepřijímají je, popř. je ignorují. Zpravidla nepociťují vinu ve vztahu k důsledkům vlastního jednání. 3. Časová dimenze nežádoucího způsobu chování U žáků s problémem v chování problémy bývají krátkodobé, popřípadě se projevují v určitých periodách. Mívají vývojové souvislosti a bývají důsledkem nezvládnutých konfliktů se sociálním okolím. Žáci s poruchou chování normy porušují dlouhodobě, vývojová specifika morálního vývoje a způsoby nežádoucího chování se prohlubují. 3. Náprava, kompenzace reedukace U žáků s problémem v chování k nápravě vedou cílená pedagogická opatření. Speciálně pedagogické metody kompenzují nežádoucí chování žáka, způsoby jinými, které by jim současně umožňovaly přiměřené naplňování jejich potřeb. U žáků s poruchou chování náprava vyžaduje speciální péči, směřuje k sublimaci způsobů a cílů chování společensky nepřijatelného k chování, které je přijatelné 7

8 1.1 Problémy v chování Tři kategorie projevů, které jsou základem jeho vřazení do role problémového žáka dle (Vágnerové, 1997): 1. problémy v oblasti školního prospěchu žák má horší výsledky ve školním prospěchu, než by se dalo očekávat vzhledem k jeho intelektu 2. problémy v oblasti chování žák je nápadný svým chováním, liší se ve svých projevech od ostatních nebo přímo narušuje školní normy 3. problémy v oblasti citového prožívání jde o dítě nápadně úzkostné, bázlivé, citově labilní Definice problému v chování podle (Vojtové, 2005) Problémové chování je takové chování, kdy dochází k neúmyslnému narušování norem. Jedinec o problému ví a chce ho odstranit. Porušování norem je výsledkem konfliktu mezi vnějšími požadavky a vnitřními potřebami. Tři kategorie projevů, které jsou základem jeho vřazení do role problémového žáka dle (Vágnerové, 1997): 1. problémy v oblasti školního prospěchu žák má horší výsledky ve školním prospěchu, než by se dalo očekávat vzhledem k jeho intelektu 2. problémy v oblasti chování žák je nápadný svým chováním, liší se ve svých projevech od ostatních nebo přímo narušuje školní normy 3. problémy v oblasti citového prožívání jde o dítě nápadně úzkostné, bázlivé, citově labilní Dospívání je období velmi náchylné ke vzniku problémového jednání. To se může týkat poškozování sebe sama nebo také ohrožováním společnosti. Za rizikovou mládež pro vznik problémů v chování se považují dospívající, u nichž je následkem působení více faktorů zvýšená pravděpodobnost selhání v sociální a psychické oblasti (Labáth a kol., 2001). 8

9 1.2 Poruchy chování Pojem porucha chování nebo emocí je na rozdíl od zmiňovaných problémů v chování výrazem pro postižení, kdy se chování a emocionální reakce dítěte liší od odpovídajících věkových skupin, kulturních nebo etnických norem a mají nepříznivý vliv na školní výkon včetně jeho akademických, sociálních, předprofesních a osobnostních dovedností (Vojtová, 2005). 5 charakteristik poruch chování podle Bowera (in: Vojtová, 2005) 1. Neschopnost učit se pokud ji nemůžeme vysvětlit intelektovými, smyslovými nebo zdravotními problémy 2. Neschopnost navazovat uspokojivé sociální vztahy s vrstevníky a s učiteli 3. Nepřiměřené chování a emotivní reakce v běžných podmínkách 4. Celkový výrazný pocit neštěstí nebo deprese. 5. Tendence vyvolávat somatické symptomy jako je bolest, strach a to ve spojení se školními problémy. Dle intenzity problému rozlišuje Bower 5 stupňů poruch v chování (in: Vojtová, 2005) 1. Chování jedince reaguje na problémy denního života, vývoje a získávání životních zkušeností. Nad tento rámec se nevymyká. 2. Chování, nímž jedinec reaguje na krizové životní situace jako je například rozvod rodičů, smrt v blízkém sociálním okolí, narození sourozence, těžká nemoc v rodině atd. 3. Chování, kterým se jedinec vymyká očekávání. Je způsobené nedostatečnou schopností přizpůsobovat se podmínkám. Ve škole je však schopný ovládat se a přizpůsobit se. 4. Zafixované a opakované nevhodné chování, které se dá při dobré školní docházce upravit a jedinci se ještě dá pomoci navázat pozitivní sociální vztah. 9

10 5. Zafixované a opakované nevhodné chování s tak výraznými symptomy, že se jedinec nedá ovlivňovat a vzdělávat v běžném prostředí školy, ale pouze v internátní škole (instituci) nebo doma. Klasifikace poruch chování dle MYSCHKERA, který rozděluje poruchy chování do 4 skupin: poruchy chování s extrémními vlivy (agrese, hyperaktivity, porucha pozornosti, impulzivita) poruchy chování s interními nezralé sociální vztahy snížení schopnosti koncentrace, infantilní chování, snadná unavitelnost, snížená výkonnost) socializovaná delikvence (násilnické chování, vznětlivost, nezodpovědnost, poruchy vztahů) vlivy (strach, komplex méněcennosti, úzkostnost, ztráta zájmu o dění, poruchy spánku) Medicinské hledisko klasifikace poruch chování a emocí Klasifikace vychází z MKN 10.revize z roku ) hyperkinetické poruchy (F90) porucha aktivity a pozornosti hyperkinetická porucha chování jiné hyperkinetické poruchy 2) poruchy chování (F91) porucha chování vázaná na vztahy v rodině (příčinou vztahy v rodině) nesocializovaná porucha chování (neváže se na sociální prostředí) porucha chování samotářského typu (překračuje normy, když je samo) nesocializovaná agresivní porucha chování (vandalismus) opoziční vzdorovité chování (opozice v určitém období života je fyziologická) socializovaná porucha chování 10

11 porucha chování skupinového typu skupinová delikvence poklesky v souvislosti s členstvím v gangu krádež s partou jiné poruchy chování nespecifikované poruchy chování 3) smíšené poruchy chování a emocí (vázány na citovou labilitu)(f92) depresivní poruchy chování - děti vztahovačné, pesimistické k budoucnosti smíšené poruchy chování a emocí porucha chování spojená s emoční poruchou (F93) - neadekvátní reakce porucha chování spojená s neurotickou poruchou smíšená porucha chování a emocí nespecifikovaná 4) emoční poruchy (F93) separační úzkostná porucha v dětství (děti osamělé, v ústraní) fobická anxiozní porucha v dětství (anxiozní - úzkostná) sociální anxiozní porucha v dětství (úzkostné stavy, které se vztahují k sociálnímu prostředí) porucha sourozenecké rivality jiné dětské emoční poruchy porucha identity (dítě není schopno vnímat samo sebe) nadměrně úzkostná porucha dětská emoční porucha dětské emoční poruchy nespecifikované 5) poruchy sociálních funkcí (F94) elektivní mutismus (výběrový mutismus, děti nemluví) 11

12 selektivní mutismus (příčinou šok, dlouhodobé trauma, přechodná porucha, dítě mluvit chce) reaktivní porucha příchylnosti dětí (etiologií je určitá událost, tř.děti z dětského domova,apod.) porucha desinhibovaných vztahů a dětí citově chladná psychopatie syndrom ústavního dítěte jiné dětské poruchy sociálních funkcí porucha dětských sociálních funkcí nespecifikovaná Sociální souvislosti a vnější faktory při vzniku poruchy chování (Pokorná, 1993) nedovedou soucítit, sdílet radost nebo smutek druhého. Jejich sociální kontakty s vrstevníky bývají ve velké míře nerovnovážné, dostávají se do závislosti nebo naopak musí být v nadřazením postavení. jak ukazují různé výzkumy, mívají žáci s poruchami chování problémy i ve školní práci, která poměrně často souvisí s nižším intelektem temperament dítěte. Různé temperamenty mají své typické znaky prožívání a reaktivity, přičemž některý z nich může představovat zvýšené riziko pro vznik odchylek v chování. děti s poruchami citového vývoje. Jejich odlišnost se projevuje především v různých sociálních kontaktech. Bývají citově ploché, egoistické, s nedostatkem empatie. autoregulece jedinců s poruchami chování bývá zaměřena na uspokojování vlastních aktuálních potřeb. Mívá převážně emocionální charakter. Tito žáci nebývají schopni oddalovat uspokojení. Koncepční modely přístupů k problematice poruch a problémů v chování Koncepční model Způsob přístupu k dané problematice Koncept pro vysvětlení lidského chování a strukturální linii jeho změny 12

13 Koncepční model odráží profesní a osobní zkušenost a společensko vědní, kulturní a ekonomický kontext dané doby. Skupiny koncepčních modelů (Kaufman,1997) tradiční koncepční modely koncepční modely primárně vyvozené z principů sociálního učení integrované modely aplikované na klasifikaci emocionálních poruch a poruch chování, analýzu kauzálních faktorů, metodologii hodnocení a intervence Populární pohledy na poruchy emocí a chování poruchy emocí a chování jsou zapříčiněny stresem emocionální poruchy a poruchy chování jsou reflexí nízkého sebehodnocení chování má genetický podklad a je kontrolované biochemickými procesy biologický aspekty chování jsou významné Tradiční koncepční modely Psychodynamický přístup Psychoedukační přístup Behaviorální přístup Humanistický přístup Ekologický přístup Dnes se tyto přístupy vzájemně prolínají. Humanistický přístup Základem emocionálních poruch a poruch chování je blokování přirozených dobrých vlastností, které jsou vrozené. Blokem bývají vnější přírodní a sociální vlivy, které zamezují rozvoji osobnosti. 13

14 Náprava předpokládá vytvořit milující a podpůrní prostředí a podpořit jedince v hledání vlastního řešení-ve vytvoření osobní konstrukce reality. Ekologický přístup Žák je individuum zapletené v komplexu sociálního systému, základem emocionálních poruch a poruch chování je narušení rovnováhy uvnitř tohoto systému. Náprava předpokládá poznání uceleného sociálního systému, řízenou intervenci v ideálním případě směrem ke všem systémům a vytvářet příležitosti pro sociální učení, které je považováno za významné. Behaviorální přístup Založen na vztahu příčina - následek, reprezentuje přirozený vědecký přístup. Chování je funkcí prostředí, je výsledkem učení. Každá porucha chování je buď naučené maladaptivní 1 chování nebo nedoučené adaptivní chování. Náprava předpokládá analýzu událostí, které předcházely vzniku maladaptivního chování, úpravu předchozích událostí a následků, aby se jedinec mohl učit adaptavnějšímu chování. Dále potom opakovaný výběr cílů, měření jejich úrovně, analýzu prostředí, analýzu událostí dřívějších a současných - dokud není dosaženo spolehlivé změny chování. Biologický přístup Spojení poruch chování s organickým poškozením tzn. chorobou Východiskem jsou tyto hypotézy: 1 Maladaptivní chování: Definice je zaměřena na míru negativního vlivu chování na jedince nebo společnost. Abnormální chování má podle nich nežádoucí dopad na blaho jedince, sociální skupiny nebo společnosti. (Vojtová, 2004) 14

15 příčina PCH je fyziologická porucha kontrola PCH prostřednictvím fyziologických procesů Náprava předpokládá rozpoznání základních biologických problémů, porozumění fyziologickým příčinám poškození a odstranění chyby U jednoduchých poruch se hledá cesta k jejich odstranění (chemicky, dietou, neurochirurgicky, atd.) U poruch, kde neznáme způsoby k jejich odstranění, je nezbytné učinit adekvátní opatření (stimulační tarmaky, biofeedback 2, cvičení atd.) Psychodynamický přístup Základem emocionálních poruch a poruch chování je patologická nerovnováha mezi dynamickými částmi jedné osobnosti. Narušení chování je pouze symptomem základního duševního onemocnění. Náprava předpokládá individuální psychoterapii dítěte (často i rodičů), akceptujícího učitele, porozumění nevědomým motivacím chování a k vyřešení problému využít nevědomou motivaci. Psychoedukační přístup Patologická nerovnováha mezi dynamickými částmi jedné osoby a jejím sociálním prostředím je základem poruch emocí a chování. Náprava předpokládá porozumění nevědomým motivacím v kontextu školního neúspěchu a nevhodné chování, učit jedince s poruchou chování získat vnitřní pohled na 2 Biofeedback je specifická metoda pro posílení žádoucí aktivace nervové soustavy. Trénink pozornosti a soustředění, sebeovládání a sebekázně (zklidnění impulzivity a hyperaktivity). umožňuje regulaci frekvencí elektrické aktivity mozku sebe-učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. 15

16 své chování a jeho motivaci, intervence může zahrnout terapeutickou diskusi nebo intervenci životního prostoru. Integrovaný koncepční model Kdy aplikovat? při vytváření strategií školy při vytváření linie pro vedení jednotlivého případu Proč aplikovat? podmínka pro orientaci v dlouhodobých cílech při vedení žáků pomáhá vidět souvislosti v edukačním a reedukačním procesu udržuje úsilí pedagoga a podporuje jej ve sledování dlouhodobých cílů Pravidla vytváření: písemná podoba formuluje cíle a linii podpory edukace žáků s poruchami emocí a chování vychází z více perspektiv odpovídá potřebám, situacím, sociálnímu kontextu školy zohledňuje prospěch jednotlivých žáků respektuje edukační prostředí Sociálně kognitivní teorie Integruje poznatky: o vlivech prostředí(behavioristický postoj) o roli poznávání (kognitivní psychologie) střídání vlivu mezi: prostředím(a to jak sociálním tak fyzickým) osobnostními faktory(myšlenky, pocity, vnímání) samotným individuálním chováním. 16

17 Bandurova triáda vzájemného působení: chování osobnostní proměnné prostředí Činitelé se konstantně navzájem ovlivňují, vlivy jsou oboustranné a intenzita vlivů může mít různou sílu. Základní linie sociálně - kognitivního konceptu: faktory lidského chování tvoří prostředí, osobnostní proměnné a uplatňované způsoby chování důvody pro žákovo chování jsou současně v prostředí, v osobnosti, ve zkušenostech s prostředím i s vlastním chováním všechny tři faktory lidského chování jsou ve vzájemném působení, mají vyrovnaný charakter. 3 3 V první kapitole se snažím popsat podstatu problému a poruchy v chování, rozdíl mezi problémem chování a poruchou chování a uvádím zde koncepční modely přístupů k problematice poruch a problémů v chování. 17

18 2 Volnočasové aktivity jako jedna z možností prevence Převážně díky neustálému přehlížení a obecnému nezájmu společnosti řešit situaci působení nežádoucích vlivů na mládež, se dnes setkáváme vážným sociálním problémem v podobě tzv. rizikové mládeže. Vzhledem k dnešnímu uspěchanému životnímu tempu nemá velká část rodičů možnost kontroly nad trávením volného času svých dětí. Nemá-li dítě zájem o navštěvování organizací nabízejících různé zájmové činnosti. Dostává se často do styku s různými subkultura kde se mohou vyskytovat nežádoucí sociálně patologické jevy jakými jsou drogová závislost, alkoholismus a kouření, kriminalita a delikvence, patologické hráčství, virtuální drogy, šikanování, vandalismus a jiné formy násilného chování, xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus, záškoláctví, sexuální rizikové chování, sebevraždy. Do skupiny ohrožené riziky spadá i sociálně znevýhodněná skupina s tímto pojmem často setkáváme v etopedii. Sociálně znevýhodněnou skupinou označujeme děti a mládež pocházející z dysfunkčních rodin. Jsou to například rodiny, v nichž mají rodiče nedostatečné vzdělání, rodiče alkoholici apod. Tyto děti vyrůstají v podmínkách, které nepodporují jejich intelektový, mravní a citový rozvoj. Do této skupiny bývají řazeni mladí lidé dlouhodobě nezaměstnaní, děti z určitých čtvrtí velkých měst, kde se tvoří ghetta apod (Průcha, 2000). (Labáth, 2001) definuje rizikovou mládež jako: dospívající, u kterých je, následkem spolupůsobení více faktorů, zvýšená pravděpodobnost selhání v sociální a psychické oblasti. (Macek, 2003) uvádí, že na adolescenci jako takovou je potřeba začít nahlížet jako na velmi citlivé období pro rozvoj rizikového a problémového chování. Nejčastější typy rizikového chování mládeže podle Světové zdravotnické organizace: (Provazník, 1998) zneužívání návykových látek (nikotin, alkohol, drogy), 18

19 negativní chování v oblasti reprodukční (předčasný sex a s ním spojené střídání partnerů, riziko pohlavních nemocí a předčasného otěhotnění), negativní psychosociální chování (poruchy chování, agresivita až kriminalita, úrazy, deprese až sebevražedné jednání, poruchy školního prospívání, nedokončení školní docházky, následná nezaměstnanost). Faktory ovlivňující vznik rizikového chování Mezi hlavní faktory ovlivňující vznik rizikového chování řadíme zejména rodinu, školu, vrstevníky, rovněž také média. Významným článkem v sociálním vývoji dítěte je rodina. Zde se modelují v budoucnu již těžko měnitelné vzorce chování. Vliv rodiny je tedy nesporně důležitý v příčinách a prevenci sociálně patologických jevů. Informace a zkušenosti z rodinného prostředí začne dítě přehodnocovat v dalším stupni vývoje. Získává je od vrstevníků, ze školy a z médií. Především v adolescenci nabývají na důležitosti sociální vztahy, které dítě získává mimo rodinu. Vliv rodiny Rodina je primárním činitelem socializace v raném dětství a od té doby má trvalý a významný vliv na vývoj a na sebepojetí jedince. Je tradičním společenstvím osob, které lze najít v nějaké podobě v každé známé kultuře. V jejím rámci se utvářejí základní charakteristiky našeho duševního života. Ovlivňuje vývoj jedince, vytváří citové vazby, které mají dlouhodobý vliv a zapisují se trvale do duševního života dítěte (Koťa, 2004). Rodina je prostředníkem při komunikaci se společností. Úkolem rodiny je zejména tvorba návyků, učení, sebekontroly a přijetíodměn a trestů. Rodina učí dítě buď přímo nápodoba, nebo nepřímo a to utvořenými normami a hodnotami. Důležité jsou nejen názory, ale také postoje rodičů. Zvláštní význam zaujímá míra tolerance rodičů k nežádoucímu chování. Mají-li rodiče minimální a chladný zájem o své dítě, pak se pravděpodobnost pozdějšího delikventního chování dítěte zvyšuje. (Matoušek, 2003) definuje pojem emoční zneužívání, tzn. trvale nepřátelský postoj rodiče k dítěti, naprostý emoční chlad nebo využívání dítěte výhradně k plnění potřeb dospělého, který nebere v úvahu potřeby dítěte. 19

20 Děti, které v rodině nevyrůstaly vůbec, mají sníženou schopnost k navazování sociálních vztahů. Zkreslené vidění světa může být příčinou jejich delikventního chování. Vliv vrstevníků V období adolescence se vliv vrstevníků jako činitelů socializace zvyšuje. Nejdůležitějším se stává ocenění druhých. Na něm závisí jejich sebehodnocení. Adolescent však nezůstává rodině odcizený. Významným pojmem v adolescenci je referenční skupina. 3 Je velice důležité, jakou referenční skupinu si jedinec vybere. Bude-li se realizovat mezi sportovci, umělci, skauty nebo naopak narkomany, sprejery apod.). Mládež tvoří vlastní kulturu. Ta usnadňuje adaptaci mladých na svět dospělých a je ventilem napětí a odporu ( Koťa, 2002). O subkultuře hovoříme tehdy, jestliže se skupina mladých zásadně liší i od ostatních vrstevníků. Neméně zajímavé jsou výzkumy hodnot dětí a mládeže provedené (P. Sakem, 2000). Výzkum vypovídá o hodnotových preferencí mládeže. Překvapivě stály na prvních místech klasické hodnoty jako zdraví a mír, následovala láska a životní partner. Na vyšší stupeň žebříčku hodnot řadí adolescenti oproti ostatním věkovým skupinám majetek a prestiž. Viditelná je i tendence touhy po svobodném životě, po životě bez závazků. Vliv školy Nástup povinné školní docházky je pro dítě něčím zcela novým. Dítě se musí přizpůsobit novému životnímu rytmu. Škola poskytuje celou řadu podnětů a informací. Dítě se zde setkává nejen s pozitivními, ale i s mnoha negativními jevy. Těmi mohou být například šikana, násilí, sexuální zneužívání, záškoláctví. Právě zde má také možnost účastnit se jich. Škola má za úkol připravit dítě na přijetí norem uznávaných společností, a tak mu dává jakási měřítka, podle kterých bude hodnotit každodenní situace. Můžeme ji tedy chápat jako prostor pro setkávání s vrstevníky a také jako zprostředkovatele nejrůznějších zájmových aktivit. 20

21 Přirozená tendence školy rozdělit skupinu na úspěšné a méně šikovné děti může být pro některé z nich, zejména pak pro ty z horším hodnocením, impulsem pro ztrátu motivace. To může být rizikovým faktorem pro vznik sociálně patologického chování. Zde se stává velmi důležitou postava učitele, který právě svým jednáním může silně ovlivnit jednání žáků. Učitel by měl být profesionál s citlivým přístupem k žákům a měl by umět rozpoznat, kdy nastalá situace překročila míru únosnosti a je potřeba aktivního zásahu. Při vzniklých potížích by měl být schopen dát dětem a jejich rodičům doporučení, jak danou situaci řešit, případně doporučit kam jinam se mohou obrátit. Zkušenost se školní docházkou je velmi důležitou formou socializace. Delikvence mládeže Delikvencí rozumíme úmyslné antisociální jednání, páchání činů, které jsou v rozporu s právními nebo mravními normami určité společnosti (Jedlička a kol.,2004) Delikvence mladistvých je takové chování dospívajících mladistvých (15 18let), které zákon označuje jako trestný čin. Trestní odpovědnost je v České republice od 15 let, do této doby jsou za své děti trestně zodpovědní rodiče či zákonní zástupci. Od ledna r platí zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Mládeží se zde rozumí děti do 15 let, které mohou být v případě spáchání trestného činu postaveny před soud. Těmto delikventům může být uložena ochranná výchova ve výchovném ústavu. Mladiství mezi 15 a 18 lety jsou umísťováni do věznic, které podléhají zvláštnímu režimu. Ve větší míře se týká chlapců (krádeže, projevy agresivity, vandalství, šíření a prodej drog...) Dívky porušují spíše mravní normy kdy se dopouští například prostituce. V tomto příkladě je stíhán ten kdo k prostituci nezletilé dívky nutí, nebo těchto služeb využívá. Řešení nepříznivého stavu ve vývoji kriminality dětí a mládeže vyžaduje plně respektovat skutečnost, že zásadní vliv na formování osobnosti dítěte má rodina. Pokud rodina neplní svou funkci, dítě zpravidla strádá, prožívá zklamání. Uspokojování jeho potřeb bývá ohroženo. V důsledku toho může mít problémy s orientací v mezilidských vztazích. Takový jedinec často neumí čelit déletrvajícím neúspěchům a stresu, neumí 21

22 přijímat zodpovědnost za své chování. Na základě těchto vlivů se může vyvíjet nenávist a agresivita (Němec, 2004). Mezi nejvýznamnější příčiny delikventního chování dětí a mládeže patří: základní vážné nedostatky v rodině Převážně děti z náhradní rodinné péče, nedostatek citu Negativní vlivy party Vrozené dispozice agresivní chování Z pravidla se ale jedná o souhrn více příčin. Specifické znaky trestné činnosti mládeže: Způsob páchání trestné činnosti mládeže je výrazně determinován věkem pachatelů. V tomto směru se mezi mladistvými pachateli projevují určité zvláštnosti: Trestná činnost je častěji páchána se spolupachateli a ve skupině. Příprava trestné činnosti je nedokonalá, obvykle schází prvek plánování. Chování mladistvých pachatelů se vyznačuje neúměrnou tvrdostí, která se projevuje devastací, ničením předmětů a znehodnocením zařízení. Pachatelé často odcizují předměty, které momentálně nepotřebují, nebo které se jim vzhledem k věku líbí. Náprava a výchova: zákon poskytuje mladistvím zvláštní ochranu a umožňuje jim převýchovu narozdíl od dospělých, kteří jsou za své činy pouze trestáni soud většinou poskytuje ochranou výchovu v ústavech je nezbytné aby s nimi pracovaly vysoce kvalifikovaní pracovníci pedagogové, psychologové... Řešení nepříznivého stavu ve vývoji kriminality dětí a mládeže vyžaduje plně respektovat skutečnost, že zásadní vliv na formování osobnosti dítěte má rodina. Pokud rodina neplní svou funkci, dítě zpravidla strádá, prožívá zklamání. Uspokojování jeho 22

23 potřeb bývá ohroženo. V důsledku toho může mít problémy s orientací v mezilidských vztazích. Takový jedinec často neumí čelit déletrvajícím neúspěchům a stresu, neumí přijímat zodpovědnost za své chování. Na základě těchto vlivů se může vyvíjet nenávist a agresivita. 2.1 Prevence problémů v chování a volnočasové aktivity Základními cíli strategie prevence poruch chování jsou: výchova ke zdravému životnímu stylu rozvoj a podpora sociálních kompetencí zkvalitněním koordinace a kontroly specifické primární prevence napříč resorty dosáhnout vyšší kvality a efektivity prováděných programů Specifické cílové skupiny Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy metodicky zajišťuje a koordinuje specifickou primární prevenci na meziresortní úrovni a úzce spolupracuje při realizaci preventivních aktivit s fungující sítí koordinátorů a metodiků. meziresortní pracovní skupina (věcně příslušná ministerstva, rada vlády) krajští školští koordinátoři prevence (pracovníci odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajských úřadů) metodici prevence (pracovníci pedagogicko-psychologických poraden) školní metodici prevence (vybraní pedagogové ve školách a školských zařízeních) nestátní neziskové organizace zabezpečující zejména aktivity, které v systému prevence chybí (péče o mladé toxikomany, raná péče o děti ze sociálně rizikového prostředí a o předškolní hyperaktivní děti, apod.) Prevence založená ve společnosti předpokládá řadu spolupracujících složek. Vedle rodiny, škol a školských zařízení je třeba sladěných a propojených opatření v oblasti sociálně právní ochrany dětí, zdravotnických zařízení, místní samosprávy, 23

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Projednáno dne: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: Školní preventivní strategie Mgr. Ivana Pláteníková Pedagogická rada Směrnice platí ode dne:

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Havířov

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Rodiče a rodina v životě dítěte MUDr. Petra Uhlíková Centrum dorostové a vývojové psychiatrie Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN 26. 6. 2012 Rodina a její

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 14, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 1.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Příloha č. 4 Školní preventivní strategie ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, sleduje

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více