Volnočasové aktivity seniorů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volnočasové aktivity seniorů"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDŘA OŠETŘOVATELSTVÍ Volnočasové aktivity seniorů DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Veronika Formanová VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Olga Janíková Diplomová práce 2011 / 2012

2 Motto: Stárnout začínáme, když rezignujeme na mládí. Winston Churchill Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky také na duši, když je dělá na tváři. Michel de Montaigne

3 Děkuji Mgr. Olze Janíkové za odborné vedení diplomové práce, ochotu, pomoc, připomínky, cenné rady a doporučení při psaní mé diplomové práce. Dále chci poděkovat Ing. Petru Fiedorovi za poskytnutí cenných rad a pomoc při práci na empirické části diplomové práce.

4 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jsem pouze uvedené zdroje. V Brně.

5 OBSAH ÚVOD... 7 I TEORETICKÁ ČÁST STÁŘÍ A STÁRNUTÍ DEFINICE STÁŘÍ Dělení stáří ZMĚNY SOUVISEJÍCÍ SE STÁŘÍM Fyzické změny provázející stárnutí Psychické změny provázející stárnutí Změny osobnosti ve stáří Změny poznávacích procesů ve stáří Změny regulačních procesů ve stáří Nejčastější onemocnění ve stáří dle jednotlivých orgánových systémů Pozitivní účinky pravidelné sportovní aktivity na organismus seniora PÉČE O SENIORY V HISTORICKÉM KONTEXTU PÉČE O SENIORY V DNEŠNÍ DOBĚ Pobytové služby Ambulantní služby Terénní služby SPOLEČENSKÉ MÝTY A SENIOŘI VNÍMÁNÍ SENIORŮ SOUČASNOU SPOLEČNOSTÍ SENIOR STAROBNÍ DŮCHOD VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SENIORŮ A MOŽNOSTI JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ VOLNÝ ČAS A JEHO DEFINICE Funkce volného času Determinanty volného času VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SENIORŮ Pohybová aktivita u seniorů Doporučená pohybová aktivita u seniorů Nevhodná pohybová aktivity u seniorů (štilec) Univerzity třetího věku Univerzity zajišťující U3V Historie univerzit třetího věku Možnost studia univerzity třetího věku ve Zlínském kraji II PRAKTICKÁ ČÁST VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SENIORŮ PŘÍPRAVNÁ FÁZE VÝZKUMU Stanovení cílů a hypotéz Plán výzkumu... 35

6 8.2 REALIZAČNÍ FÁZE VÝZKUMU ANALÝZA ZKOUMANÝCH DAT Vyhodnocení jednotlivých položek v dotazníku Vyhodnocení hypotéz Vyhodnocení první hypotézy Vyhodnocení druhé hypotézy Vyhodnocení třetí hypotézy Vyhodnocení čtvrté hypotézy Vyhodnocení páté hypotézy Vyhodnocení šesté hypotézy Přehled závislostí vzniklých nezávisle na stanovených hypotézách DISKUZE ZÁVĚR ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE ANNOTATION OF MASTERS THESIS SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH... 98

7 Masarykova universita, Lékařská fakulta, Ošetřovatelství v gerontologii 7 ÚVOD Ve své diplomové práci se chci zabývat volnočasovými aktivitami seniorů. Společnost stárne a neustále se mluví jen o tom, že senioři nemají co dělat, mají množství času, které neumí využít. Málo koho ovšem zajímá, jaký je pohled seniorů, jak oni sami vnímají své období v důchodovém věku. Cílem mé výzkumné části diplomové práce je pomocí dotazníkového šetření zjistit, co senioři považují za volný čas, jaké jsou determinanty v jejich životě ovlivňující způsob trávení volného času, zda jsou spokojeni se svým životem či nikoli. Vzhledem k tomu, že budeme dotazník rozdávat seniorům bydlícím ve svém vlastním domově a seniorům bydlícím v domovech pro seniory či v domovech pokojného stáří, chceme porovnat, zda existuje závislost na spokojenosti s trávením svého volného času mezi těmito dvěma skupinami. Dále ověříme předem stanovené hypotézy pomocí statistických metod. V teoretické části se zaměříme na popsání periodizace stáří, procesu stárnutí, na jednotlivé determinanty dnešního světa ovlivňující volnočasové aktivity seniorů. Uvedeme jednotlivé změny psychického a fyziologického stárnutí, popíšeme pohled na stáří v historii a v dnešní době.

8 Masarykova universita, Lékařská fakulta, Ošetřovatelství v gerontologii 8 I. TEORETICKÁ ČÁST

9 Masarykova universita, Lékařská fakulta, Ošetřovatelství v gerontologii 9 1 STÁŘÍ A STÁRNUTÍ 1.1 Definice stáří Existuje nespočet definic, které vystihují pojem stáří. Všechny se ovšem shodují na tom, že jedná o pozdní fáze ontogeneze, přirozeného průběhu života. Jde o jednotlivé projevy involučních změn. Dochází k proměnám funkčním a morfologickým, které probíhají druhově specifickou rychlostí. Tyto změny jsou výrazně variabilní a interindividuální. Tyto změny vytvářejí typický obraz, který se nazývá stařecký fenotyp. [25, 10, 6 ] Dělení stáří Člověk je po celý svůj život ovlivňován mnoha faktory. Jde především o vlivy prostředí, životní styl, zdravotní stav, vlivy sociální a ekonomické a vlastní vnímání sama sebe v průběhu celého života. Vzájemná propojenost, podmíněnost a zároveň i rozport těchto faktorů vede k obtížnému členění a vymezení jednotlivých etap stáří. [ 10 ] Obvykle se stáří dělí na stáří kalendářní, sociální a biologické. Stáří kalendářní je jednoznačně vymezitelné. Jednotlivé hranice se však neustále posouvají, neboť se s rozvíjející se společností prodlužuje očekávaná délka dožití, zlepšuje se zdravotní a funkční stav nových generací přicházejících do seniorských let. Proto dnes platí rozdělení dle World Health Organization (dále jen WHO): let střední věk let - rané stáří let - vlastní stáří 90 a více let dlouhověkost Stáří sociální jde o změnu sociálních rolí a potřeb, životního stylu a ekonomické situace. Dochází ke změnám společných zájmu ve společnosti. Za počátek sociálního staří se považuje okamžik, kdy vzniká nárok na přiznání starobního důchodu či okamžik penzionování. Sociální stáří zahrnuje i rizika seniorské populace, jde například o změnu denního režimu, omezení a změna životní prestiže, změna denního programu, pocity osamělosti, riziko ztráty soběstačnosti, diskriminace, negativné reakce na penzionování. Sociální periodizace užívá následujícího dělení života:

10 Masarykova universita, Lékařská fakulta, Ošetřovatelství v gerontologii 10 První věk jde o období předproduktivní, období dětství a mládí. Fáze učení, profesní přípravy. Druhý věk jde o období produktivní, fáze dospělosti, produktivita biologická a socioekonomická. Třetí věk jde o období postproduktivní. Čtvrtý věk jde o období závislosti. Stáří biologické jde o označení konkrétní míry involučních změn daného jedince. Jeho exaktní vymezení se však dosud nestanovilo a neexistuje tak ani shoda, která by vyjadřovala jednotlivá období. [ 6, 10, 15 ] 1.2 Změny související se stářím Proces stárnutí přináší zhoršení tělesného i duševního stavu. Tento proces je u každého jedince individuální a variabilní. A to z hlediska času, rozsahu tak i z hlediska závažnosti jednotlivých projevů. Samotný proces stárnutí je zcela závislý na vzájemné interakci genetických dispozic a všech důsledků vlivů prostředí, které se u stárnoucího člověka nahromadily po celý jeho dosavadní život. [ 25 ] Fyzické změny provázející stárnutí Jak již bylo řečeno v předchozím odstavci, tak v procesu stárnutí dochází k tělesným i duševním změnám. Tělesné změny vychází z individuálních genetických dispozic. Rychlost stárnutí ovlivňují i vnější faktory, na kterých závisí, do jaké míry člověk prožije své stáří v nejlepší fyzické kondici. Stáří je pozdním obdobím života, a proto není divu, že se v něm projevuje i způsob, jakým žil jedinec v minulých fázích života. Úpadek tělesných funkcí nezačíná až ve stáří, ale již v rané dospělosti. Většina orgánových soustav vykazuje po třicátém roce života každoročně úbytek funkce přibližně 0,8 až 1 %. Tato degenerace je velmi pozvolna a člověk téměř nezaznamená až do šesté dekády žádnou změnu. [ 5] Proces biologického stárnutí je ovlivňován genetickými předpoklady a životním stylem. Probíhá zcela individuálně u každého člověka. Biologické stárnutí souvisí s termínem biologický věk, který slouží k označení celkového stavu lidského organismu v daném věko-

11 Masarykova universita, Lékařská fakulta, Ošetřovatelství v gerontologii 11 vém období člověka. V užším slova smyslu se tímto termínem označují všechny involuční změny v organismu člověka probíhající na organické úrovni. Nejdříve dochází ke změnám struktury a poté ke změně funkcí. Rozlišujeme tři typy funkčních změn. Nejdříve dochází k úbytku funkcí na hladině molekulární, tkáňové, orgánové a systémové. Poté dochází k vyčerpání buněčných rezerv, což se projevuje při reakci organismu na určitou zátěž a v konečném stádiu dochází ke zpomalení většiny funkcí lidského organismu. Tělesné změny způsobeny procesem stárnutí jsou nejvíce znatelné. Dochází ke změně vzhledu člověka, dochází ke snížení výšky, hmotnosti a svalové hmoty. Ve starším věku se snižuje mobilita člověka, mění se držení těla a zhoršuje se celková koordinace pohybu. Kosti staršího jednice jsou křehčí, hrozí osteoporóza a větší výskyt zlomenin. Kůže ztrácí elasticitu, ztenčuje se a tvoří se vrásky. U vlasů ubývá pigmentu, šediví a ztenčují se v důsledku ubývání vlasových folikul. Zvyšuje se počet vlasů, které denně vypadnou. Ochlupení řídne, a nehty rostou mnohem pomaleji než v mladém věku. [25, 10,15, 16 ] V nervovém systému dochází ke zpomalení nervového vedení, probíhá pozvolná atrofie mozku. V důsledku atrofie mozku dochází ke snížení schopnosti vštípit si nové informace a vybavení si informací z paměti. Snižuje se průtok krve všemi orgánovými soustavami, často jsou poškozeny tepny a dochází k ateroskleróze či hypertenzi. V oblasti kardiálního aparátu dochází ke snížení maximální spotřeby kyslíku, ke zmenšení srdečního výdeje a maximální tepové frekvence, je zvýšená cévní rezistence a zpomaluje se návrat tepové frekvence k výchozím hodnotám. Bývá poškozeno termoregulační centrum, vyskytují se tedy problémy s regulací tělesné teploty, zhoršuje se schopnost adaptovat se na klimatické změny. U starších lidí hrozí zvýšené riziko podchlazení či naopak přehřátí. Funkce dýchacího aparátu a vitalita plic se výrazně snižuje. V případě gastrointestinálního traktu dochází ke snížení motility zažívacího traktu. Je zhoršená schopnost ledvin, snižuje se funkce močového měchýře. U mužů se vyskytuje stále častěji onemocnění prostaty. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na involuční změny postihující smyslové vnímání. Sluch méně reaguje na vyšší zvukové frekvence, objevuje se nedoslýchavost. Zraková ostrost se snižuje, je zhoršeno vnímání barev a snížená schopnost akomodace čočky. Je snížená schopnost rozeznávat jednotlivé pachy, zároveň starší člověk má menší množství chuťových pohárků. [ 10, 25, 32 ]

12 Masarykova universita, Lékařská fakulta, Ošetřovatelství v gerontologii Psychické změny provázející stárnutí Ve stáří se mění mnohé psychické funkce. Některé tyto změny jsou podmíněny biologickými nebo psychosociálními vlivy. V případě biologicky podmíněných změn se jedná o změny, jež jsou pouhým projevem stárnutí, nebo jde o změny vyvolané nějakým chorobným procesem Změny osobnosti ve stáří Nejčastější změnou osobnosti ve stáří je zvýraznění některých vlastností. Změny osobnosti, které ve stáří probíhají, jsou obecně považovány za ne příliš pozitivní. Dochází například k rozvoji puntičkářství, úzkosti, prohloubení introverze, egocentrismu etc. [25 ] Změny poznávacích procesů ve stáří Ve stáří dochází k nerovnoměrným změnám jednotlivých schopností. Změny, jež jsou dané procesem stárnutí, se projevují především v oblastech sloužících k zaznamenávání, ukládání a využívání daných informací. S přibývajícím věkem se je jednotlivé funkce celkově zpomalují, prodlužuje se reakční čas, zpracování informací a rozhodování vyžaduje delší dobu než v mládí. Zvýšená pomalost je podmíněná jednak biologickými změnami, tak psychogenní zátěží. Dále dochází ke zhoršení zrakové a sluchové ostrosti. Tyto změny mohou velmi ovlivňovat další poznávací procesy. Další zcela běžnou změnou poznávacích procesů spojených se stářím je porucha paměti. Zhoršuje se zpracování a uchovávání nově získaných informací. Nejčastěji je postižena epizodická část paměti, sémantická paměť bývá trvalejší. Pokles paměťových funkcí je přísně individuální závisející na genetických předpokladech, zdraví a zkušenostech. Změny intelektových funkcí jsou individuální a závisí na mnoha faktorech. Jedná se o dědičné dispozice, výši dosaženého vzdělání, zdraví a sociální začlenění jednice. Ve stáří člověk na základě všech psychických změn hůře chápe nové situace, obtížněji se učí novým věcem a všemu novému se hůře přizpůsobuje. [ 6, 13, 25]

13 Masarykova universita, Lékařská fakulta, Ošetřovatelství v gerontologii Změny regulačních procesů ve stáří V oblasti regulačním procesů dochází ke zpomalení a oslabení většiny regulačních funkcí. V důsledku těchto změn dochází ke snížení adaptability seniora a k narušení odolnosti vůči stresové situaci. Staří lidé jsou emočně labilnější a hůře ovládají své projevy. Mívají sklon k úzkosti a k depresím, bývají sugestivní a lehce ovlivnitelní. Emoční výkyvy zhoršují kvalitu pozornosti a paměťových funkcí, dále snižují možnost využít rozumových schopnosti a jsou omezujícím faktorem k výkonu jakékoli aktivity. [ 16, 17, 25] Nejčastější onemocnění ve stáří dle jednotlivých orgánových systémů Onemocnění kardiovaskulárního systému endokarditidy, myokarditidy, chlopenní vady, srdeční amyloidóza, hypertenze, ischemická choroba srdeční, chronické srdeční selhání, arterioskleróza, trombembolická nemoc. Onemocnění respiračního systému chronická obstrukční plicní nemoc, chronická bronchitida, astma bronchiale, bronchogenní karcinom, pneumonie, chřipka. Onemocnění gastrointestinálního systému duodenální vřed, dysfagie, hiátová hernie, žaludeční vředy, divertikly tenkého střeva, obstipace, karcinom tlustého střeva, ischemická kolitida. Onemocnění metabolického systému a endokrinního systému hyperlipoproteinémie, dyslipoproteinémie a diabetes mellitus. Onemocnění vylučovacího systém selhání ledvin, pyelonefritidy, infekce močových cest. Onemocnění pohybového systému osteoporóza, osteoartróza, revmatoidní artritida, dna. Neuropsychiatrická onemocněni delirium, deprese, Alzheimerova demence, Parkinsonova choroba, poruchy spánku. Další zdravotní problémy propriocepce, poruchy sluchy a zraku, karcinom prostaty, purpura senilis. [ 24 ]

14 Masarykova universita, Lékařská fakulta, Ošetřovatelství v gerontologii Pozitivní účinky pravidelné sportovní aktivity na organismus seniora Zlepšení fyzické kondice zvětšení dechového objemu, úprava krevního tlaku, hladiny tuku v krvi, snížení rizika ischemické choroby srdeční a rizika srdečního selhání Zlepšení kontroly hladiny cukru v krvi dochází ke zlepšení citlivosti receptorů na inzulíny, možnost snížení denní dávky inzulínu Snížení úbytku kostní hmoty u žen po menopauze Zlepšení pohyblivosti a funkčnosti kloubů, snížení jejich bolestivosti Zlepšení kvality spánku, paměti a schopnosti uchovávat si nové informace Zlepšení metabolismu, udržování optimální hmotnosti, antidepresivní účinek Snížení rizika pádů a zlomenin Zlepšení potíží s vyprazdňováním [ 24 ] Hlavním cílem pohybové aktivity seniorů nejsou vrcholové výkony, ale osobní, fyzická a psychická zdatnost seniora. Nejdůležitějším cílem je, aby byla seniorova schopnost zachovat si pohybové schopnosti pro uchování soběstačnosti, jistoty a kvality života seniora.

15 Masarykova universita, Lékařská fakulta, Ošetřovatelství v gerontologii 15 2 PÉČE O SENIORY V HISTORICKÉM KONTEXTU O tom jak se o seniory pečovalo v historii, máme velmi málo informací. Představu o tom, jak péče probíhala, máme zprostředkovány pouze v historických dílech, ze zápisků filosofů, vědců a lékařů. Předpokládá se ale, že nejprve byla péče praktikována především v rámci rodiny. V případě, že senior neměl rodinu, zůstával na okraji společnosti, musel žebrat a žít na ulici. Pohled na staré bezmocné lidi již od nepaměti budil pocit lítosti, ale zároveň i pocit odporu. Proto začaly vznikat první spolky charitativního rázu. Tuto péče nejdříve poskytovali kněží nebo lidé z vyšších společenských vrstev. Péče o staré a nemocné se vždy odvíjela od politické a ekonomické situace dané společnosti a její kvalita byla ovlivňována rozvojem lékařství a ošetřovatelství. Charitativní péče ovšem nebyla trvalým řešením dané problematiky, proto začali již ve 14. století v Evropě vznikat domovy pro staré osoby. Ovšem až v 16. století vyšel v Anglii první zákon, o kterém se datuje písemná zmínka, pokoušející se řešit sociální problémy starých lidí. Postupně se ve světě rozvíjí péče a staré občany. V roce 1909 byla stanovaná pravidelná penze pro nemajetné seniory. V Čechách a na Moravě byla péče o seniory stejná jako jinde v Evropě. Také lze již od středověku nacházet zmínky o charitativní činnosti církevních příslušníků či občanů z vyšších společenských vrstev. V knize Fenomén stáří od paní profesorky Heleny Haškovcové se můžeme dočíst, že někdejší předseda České gerontologické společnosti Karel Dohnal doložil, že v Čechách existovali tři typy základní ústavní péče. V období středověku převažovala péče charitativního charakteru. Šlo o středověké špitály, klášterní nemocnice a nemocnice pro malomocné. Problémy s péčí a bydlením starých a starých nemocných lidí neustále přibývalo, proto byly postupně zakládány další a další špitály, poté začali vznikat farní chudinské instituce. Největší rozvoj bylo v období vlády Marie Terezie, která za své vlády zajistila ucelený systém státní zdravotní správy a zdravotnických zákonů. V této započaté práci ve stejném duchu pokračoval i její syn Josef II., který za své vlády přikázal zřizování všeobecných nemocnic jako ústavů léčebných zaopatřujících chudé a opuštěné nemocné, kteří trpí léčitelným onemocněním. Chorobince mají sloužit k ošetřování lidí s nemocemi nevyléčitelnými a pro lidi práce neschopné jsou určeny chudobince. Nastal rychlý vznik nových nemocnic, ve kterých se postupem času začalo spíše jen léčit a staří lidé byli překládáni do starobinců nebo chudobinců. Ošetřování tehdy bylo

16 Masarykova universita, Lékařská fakulta, Ošetřovatelství v gerontologii 16 prováděno na nízké laické úrovni. Postupně až s vývojem ošetřovatelství se začala kvalita péče o tyto osoby zvyšovat. Největší změny v péči o seniory nastal v roce 1919 se vznikem samostatného československého státu, kdy byla ustanovena Správa pro otázky sociální péče. [ 21, 6 ]

17 Masarykova universita, Lékařská fakulta, Ošetřovatelství v gerontologii 17 3 PÉČE O SENIORY V DNEŠNÍ DOBĚ V dnešní době je péče o seniory na mnohem vyšší úrovni. A to nejen zvyšování úrovně lékařské a ošetřovatelské péče, ale také rozvojem služeb sociálních. Dnes můžeme péči o seniory rozdělit na zařízení poskytující péči zdravotní a sociální. Další dělení je na zařízení poskytující služby pobytové, ambulantní, terénní a služby zajišťující pomoc v domácnosti. [6 ] Pobytové služby Dlouhodobé pobytové služby - Domov pro seniory jedná se o celoroční sociální a zdravotní péči o seniory se sníženou soběstačností, které vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby. Bydlení je v jedno dvou a tří lůžkových pokojích dle zařízení domova a požadavků klienta. Domovy poskytují krom základní péče, také množství volnočasových aktivit. - Domov se zvláštním režimem jde o zařízení s celoročním provozem poskytující péči klientům, kteří vyžadují speciální péči z důvodu svého specifického onemocnění. Nejčastěji jde o klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence. - Bydlení pro seniory jde o moderní typ bydlení uzpůsobený potřebám starších občanů, kdy si senioři mohou koupit či pronajmout byt v určitém komplexu budov. Je zde poskytována sociální péče. Krátkodobé pobytové služby - Odlehčovací respitní péče jde o krátkodobou pobytovou službu umožňující odlehčení rodině či opatrovníkovi, který trvale pečuje o tělesně či duševně nemocného jedince. - Týdenní stacionář - poskytují služby seniorům se sníženou soběstačností, kteří se nacházejí v situaci vyžadující pravidelnou pomoc jiné osoby. Tyto stacionáře nabízejí možnost pobytu seniorů od pondělí do pátku. Na víkendy jezdí senioři do domácnosti blízké osoby. Stacionáře nabízejí ubytování, stravu a obvykle i různé aktivity umožňující seniorům

18 Masarykova universita, Lékařská fakulta, Ošetřovatelství v gerontologii 18 udržení pohybových a kognitivních funkcí (např. vaření, keramika, četba knih, tvorba drobných předmětů, cvičení paměti, jóga). - Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) v těchto zařízeních se pečuje o dlouhodobě nemocné klienty. Jde o nemocné, u kterých je již ukončen diagnostický a akutní terapeutický proces. Zdravotní stav klienta vyžaduje dlouhodobou sesterskou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Velký důraz je kladen na pohybovou aktivitu a na psychickou aktivitu nemocných (např. léčba prací). V modernějších typech LDN se zdůrazňuje individuální přístup k hospitalizovaným. Hospicová péče jde o specializované zařízení poskytující tzv. paliativní péči (péči zaměřenou na úlevu od bolesti, zmírnění příznaků prožívané choroby). Hospic je určen pro terminálně nemocné. Neslibuje vyléčení, ale umožňuje důstojné strávení posledních chvil života. Nemocný musí být před umístěním do hospice informován o svém zdravotním stavu Ambulantní služby Denní stacionář - někdy je označován jako domovinka, poskytují od pondělí do pátku služby seniorům se sníženou soběstačností, kteří jsou v situaci, kdy vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby. Denní stacionáře nezajišťují ubytování přes noc. Jde o službu, kdy senior ráno přijde sám nebo s doprovodem, den stráví různými aktivitami a v odpoledních hodinách zase odchází domů. Denní stacionáře senior navštěvuje pravidelně, tím se odlišuje od center denních služeb. Denní centra v těchto centrech jsou poskytovány ambulantní služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost. A to z důvodu věku, chronického onemocnění nebo fyzického postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Denní centra poskytují pomoc při osobní hygieně, zajišťují stravu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Dále zajišťují sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí. Ordinace praktických lékařů Lékárny

19 Masarykova universita, Lékařská fakulta, Ošetřovatelství v gerontologii Terénní služby Sociální služby - Pečovatelské služby jde o terénní službu seniorům v jejich domácím prostředí a je poskytována v určitém provozním čase. Pomáhá seniorům se sníženou soběstačností zvládnout péči o sebe sama a domácnost. Zaměstnanci pečovatelské služby dochází do domácnosti seniorů. Do nabídky pečovatelské služby většinou patří nákupy, pomoc s vykoupáním, úklid domácnosti, donáška oběda etc. - Osobní asistence - je terénní služba, která je seniorům poskytována v jejich domácím prostředí. V předem dohodnutém čase osobní asistent pomáhá seniorovi při těch činnostech, na kterých se domluví a to na základě toho klientových potřeb. Osobní asistence není časově limitována, je určena na základě domluvy mezi klientem a daným asistentem. Zdravotní služby - Domácí ošetřovatelská péče Home care - Ošetřovatelská péče je poskytována klientům v jejich domácím prostředí na základě ordinace lékaře. Domácí péči může naordinovat praktický lékař pro dospělé, ošetřující lékař v nemocnici před propuštěním klienta do domácí ošetřování. Služba je poskytována nepřetržitě 7 dnů v týdnu. Péči poskytují všeobecné sestry domácí péče. Indikovaná péče je hrazena ze zdravotního pojištění. - Domácí hospic - pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem prožít důstojným způsobem poslední období života v kruhu rodiny. Lékaři a sestry provádějí péči o klienta v jeho domácím prostředí. Předpokladem je ovšem aktivní zapojení rodiny do celkové péče o nemocného. Péče o domácnost Dovoz stravy domů Úklid domácnosti a drobné řemeslné práce [ 6, 29, 30]

20 Masarykova universita, Lékařská fakulta, Ošetřovatelství v gerontologii 20 4 SPOLEČENSKÉ MÝTY A SENIOŘI Tak jako se vším se v lidské společnosti traduje spousta lží, polopravd a předsudků, tak i v oblasti seniorského věku existuje mnoho mýtů. V 80. letech dvacátého století formulovali angličtí autoři celou řadu tzv. typických mýtů, které se v následujícím odstavci pokusím přiblížit. Jedná se o mýty, které ilustrují, jak dnešní moderní, ambiciózní společnost přistupuje ke starší generaci. Mýty, které se pevně ukotvily ve vnímání dnešního společenského světa. Mýtus falešných představ představa společnosti, že senior si nárokuje pouze ekonomické a materiální zajištění svého života. Podle tohoto mýtu by měla existovat přímá úměra mezi spokojeností a ekonomickou situací. Mýtus zjednodušené demografie odchodem do důchodu se člověk stává starý, všichni staří lidé jsou důchodci a odchodem do penze již zcela skončil život. Zcela se ignoruje rozdíl mezi mladým a starým seniorem. Je zcela ignorován fakt, že i senior může vést plnohodnotný život. Mýtus homogenity jde o pocit, že vše ve stáří je stejné tedy homogenní. Všichni senioři mají své potřeby stejné a nic se u nich již nemění. Odborníci, ale naopak hovoří o výrazné heterogenitě seniorových potřeb. Mýtus neužitečného času senioři mají příliš volného času, neustálé otázky typu copak s tím časem dělají. Na jednu stranu jim společnost přeje zasloužený odpočinek, na stranu druhou je pak obviňují, že nic nedělají. Mýtus ignorace senior je již na vedlejší koleji, jeho názory nebereme v úvahu, pouze si je vyslechneme, ale většinou je mladý člověk nebere vážně. Na seniora se společnost dívá ze svého uspěchaného pohledu a nepovažuje jej jako svou konkurenci, a proto s ním nepočítá. Mýtus schematismu a automatismu v mladší generaci již neplatí předávání zkušeností z otce na syna a z děda na vnuka. Dnešní společnost nemá potřebu přebírat zkušenosti od svých prarodičů, protože nemyslí na letité osobní zkušenosti života, ale pouze jen na zaměstnání a moderní život. Mýtus o úbytku sexu a asexuálního stáří mýtus o tom, že od určitého věku je sex na překážku vede pouze k tabulaci sexu v seniorské populaci

21 Masarykova universita, Lékařská fakulta, Ošetřovatelství v gerontologii 21 Mýtus o lékařích spoléhání se na lékaře, nikoli samy na sebe. Lékař vše napraví a pomůže. Senioři neberou na mysli, že by měli poupravit svůj životní styl a jídelníček. Mýtus o arterioskleróze - jde o zcela mylnou představu, že arterioskleróza postihuje pouze staré občany. Mýtus o chudobě seniorů - důvodem tohoto mýtu v naší společnosti jsou nejen relativně nízké starobní důchody, ale neustále prezentované důvody, proč je třeba radikálních změn v důchodovém systému zabezpečení. Senioři se bojí, že jejich důchody budou stagnovat a mladí mají obavy, že už žádná penze nebude. [ 6, 22]

22 Masarykova universita, Lékařská fakulta, Ošetřovatelství v gerontologii 22 5 VNÍMÁNÍ SENIORŮ SOUČASNOU SPOLEČNOSTÍ Vnímání seniorů dnešní společností je především dán tím, jak jsou senioři prezentování v médiích. Na webových stránkách české vlády najdeme vyjádření zmocněnce Michala Kocába z roku 2010, který na adresu seniorů v mediích říká: Vyšší věk jednajících je bohužel často tím, co činí v médiích událost zajímavější, kurióznější, vhodnější pro zveřejnění a to je ageismus. Nevhodně zpracované téma ale může přispívat k diskriminaci a sociální exkluzi seniorů. Je potřeba vnímat jako pozitivní, že senioři jsou ve většině případů aktivní lidé, což přispívá k dlouhověkosti naší společnosti. Dále v doporučení vlády jsou navrhnuty doporučení pro pracovníky medií, jak se mají o seniorech vyjadřovat a jak by měla vypadat vhodná reportáž, tak aby nebyla v seniorské populaci diskriminující. Přestože je pozornost seniorům v mediích věnována poměrně malá, zhruba 2% z celkové doby denních zpráv, upozorňuje na seniory, jako na skupinu odlišnou, vyčnívající ze společnosti. Události, které jsou ve zprávách prezentovány, jsou většinou bizardní situace, které mají větší možnost upoutat pozornost mediíí. Většinou je společnost informována o ztracených, zatoulaných či oloupených seniorech, kteří sou příliš důvěřiví, a proto se lehce stanou obětí zlodějů. Proto je výsledný mediální obraz seniorů z pohledu mladší společnosti ne příliš příznivý. Vzniká představa, že staří je obdobím, které nepřináší již nic nového ani pozitivního. Dochází pouze k úbytku fyzických i mentálních sil, přátel, zážitků. [ 3, 4 ]

23 Masarykova universita, Lékařská fakulta, Ošetřovatelství v gerontologii 23 6 SENIOR Existuje obecně zakořeněné tvrzení, že seniorem se člověk stává odchodem do starobního důchodu, tedy člověk, který dosáhl penzijního věku. [ 6 ] Pojem senior prošel mnohým vývojem a již v dnešní době není zcela jasné, zda se bude používat. Staří občané byli označováni od babiček a dědečků, přes kategorie 50plus, 60 plus, 70 plus, geronty, přestárlé občany, dříve narozené občany až po dnešní termín senior. Evropskou komisí je v dnešní době navrhováno mnoho dalších termínů, mezi nimiž je i [ 6, 12, 17] termín zkušenější nebo věkově pokročilý občan. 6.1 Starobní důchod Nárok na starobní důchod může získat občan, který dosáhl důchodového věku a splnil potřebnou dobu pojištění. Nárok na starobní důchod má občan, který splní podmínky dané zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Zákon o starobním důchodu prošla řadou novelizací. Poslední novelizace byla schválena v září roku 2011 a vešla v platnost Poslední změny v systému důchodového pojištění jsou dány nařízením vlády č. 286/2011 Sb. [ 27 ] Odchod do důchodu je vždy záležitostí oprávněné osoby a záleží jen na jejím rozhodnutí, zda a kdy podá žádost o přiznání starobního důchodu. Nikdo nemůže jednice přinutit k odchodu do důchodu. Zaměstnavatel nemůže za zaměstnance podat žádost o přiznání starobního důchodu a ani penzijní věk, nemůže být důvodem rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Důchodový věk není v České republice stanoven jednotně, ale je diferencován dle několika hledisek. Předně je rozdělován dle pohlaví, u žen je pak dále dělen dle počtu vychovaných dětí. V letošním roce může o starobní důchod zažádat občan, který dosáhl důchodového věku a má minimální potřebnou dobu 28 let pojištění. V případě, kdy se občan rozhodne, že o starobní důchod požádá, musí čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání starobního důchodu odevzdat osobně žádost o důchod, a to na okresní správě sociálního zabezpečení, příslušné podle místa trvalého pobytu občana. [ 27 ]

Proč rehabilitace osob vyššího věku?

Proč rehabilitace osob vyššího věku? Proč rehabilitace osob vyššího věku? Opavský J., Urban J., Ošťádal O. Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc Co je to stárnutí a stáří Stárnutí - postupné změny ve struktuře organizmu,

Více

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Fyziologie stárnutí Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Praha, 2014 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén (stoupá podíl osob nad 50let věku)

Více

Jak se co nejdéle udržet. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak se co nejdéle udržet. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak se co nejdéle udržet v dobré kondici.?! PaedDr. Mgr. Hana Čechová Osnova 1. Seniorský věk aneb procházka přesně nepřesnými statistikami 2. Stárnutí 3. Lze proces stárnutí ovlivnit? 4. Aktivní stárnutí

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Bc. Sabina Šmatová, DiS.

Bc. Sabina Šmatová, DiS. Bc. Sabina Šmatová, DiS. Příspěvek na péči Žádá se na úřadu práce dle trvalého místa bydliště Nezáleží na výši důchodu, posuzuje se zdravotní stav Lze využívat doma i v domově pro seniory, hospici atd

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Charakteristika bydlení Nejedná se o registrovanou sociální službu, je to forma nájemního bydlení. Domy jsou ve vlastnictví

Více

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů

Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Analýza skutečné potřebnosti služeb pro cílovou skupinu seniorů Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Zadavatel: 14.9.2012 1 Cíle projektu Identifikace skutečných potřeb cílové skupiny seniorů v Libereckém kraji

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Geriatrický pacient Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje V rámci projektu Využití ICT ve výuce Březen 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Čím hřešíme

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009 Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Říjen 2009, Praha 1 Úvod Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV) pomáhá lidem,

Více

název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba

název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba Ergoterapie Definice: název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba zdravotnická disciplína, která nabízí aktivní pomoc lidem každého věku, s fyzickým, psychickým či intelektovým postižením,

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová

Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice. Kamila Svobodová Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice Kamila Svobodová Struktura prezentace Demografické stárnutí v ČR od počátku 90. let 20. století a jeho perspektivy do budoucna Důsledky

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby V ČR existují čtyři druhy důchodů starobní, invalidní, vdovský (vdovecký) a sirotčí důchod. Světlou stránkou seniorského věku je možnost pobírat starobní důchod. Je však třeba

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří.

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii I. GERONTOLOGIE

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

5) SOCIÁLNÍ PÉČE O STARÉ LIDI

5) SOCIÁLNÍ PÉČE O STARÉ LIDI 5) SOCIÁLNÍ PÉČE O STARÉ LIDI A) POJETÍ STÁŘÍ, ČASOVÉ VYMEZENÍ, CHARAKTERISTIKA, VÝVOJOVÉ ETAPY STÁRNUTÍ A STÁŘÍ, TEORIE STÁRNUTÍ THANATOLOGIE (PROBLÉM EUTANÁZIE) POJETÍ STÁŘÍ Stárnutí je zákonitý druhově

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Zdravotní benefity pohybu Autor Mgr. Alena Němečková

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Co je to ergoterapie?

Co je to ergoterapie? Co je to ergoterapie? Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

1 Zadání ošetřovatelské anamnézy

1 Zadání ošetřovatelské anamnézy 1 Zadání ošetřovatelské anamnézy Cíle pro žáka vysvětlit klíčové pojmy charakterizovat činnosti zdravotnického asistenta při zadávání ošetřovatelské anamnézy seznámit se se zadáním ošetřovatelské anamnézy

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Sociální služby. 1. Sociální služby. Zdroj: MPSV, rok 2013

Sociální služby. 1. Sociální služby. Zdroj: MPSV, rok 2013 Sociální služby 1. Sociální služby K 31. 12. 2013 se na území České republiky nacházelo 3 240 zařízení, která poskytují sociální služby. Kapacita těchto zařízení byla celkem 81 183 míst. Tato zařízení

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Stáří. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Stáří. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Stáří Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2010 Mgr. Monika Řezáčová začátek stáří (mezní věk) je obdobím mezi 60/65 rokem života Primární

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Úvod do problematiky specifik klientů umístěných v zařízení pro seniory a seniory s chronickým duševním onemocněním. Mgr.

Úvod do problematiky specifik klientů umístěných v zařízení pro seniory a seniory s chronickým duševním onemocněním. Mgr. Úvod do problematiky specifik klientů umístěných v zařízení pro seniory a seniory s chronickým duševním onemocněním Mgr. Oldřich Kumprecht Pobytová zařízení pro seniory Podle zákona 108/ 2006 o sociálních

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci

Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci aneb Nikdy není pozdě na podporu zdraví Hana Janatová Státní zdravotní ústav, Praha 1 Zdraví Nikdy není pozdě na podporu zdravého stárnutí Není nepřítomnost

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Žádost o umístění do DPS Žebrák

Žádost o umístění do DPS Žebrák Jméno a příjmení: Datum narození: Trvalé bydliště: Telefon: Rodinný stav: Druh příjmu: (invalidní, starobní důchod, jiný) Žádost o umístění do DPS Žebrák Využívám sociální službu: (dovoz oběda, úklid domácnosti,

Více

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech

Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech "MĚSTO, KTERÉ (SI) TVOŘÍME Město více generací/sociální aspekty městského rozvoje Služby, programy a pomoc pro seniory ve městech Mgr. Marcela Janečková Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

Změna zákona o sociálních službách

Změna zákona o sociálních službách III. N á v r h ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

www.zdravotnictvivolaopomoc.cz PARAMETRY PRŮZKUMU Výzkum realizovala pro ČLK agentura STEM/MARK na reprezentativním vzorku dospělé populace ČR o velikosti 1007 respondentů. Šetření proběhlo v září 2016

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Důchod vyplácený z důchodového pojištění je druh dávky v rámci důchodového systému, na kterou má nárok dle zákona (č. 155/1995 Sb.) každý, kdo splnil podmínku minimální doby

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A CHARITA OSTRAVA Kořenského 17 703 00 Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB CHARITY

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: ,

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: , Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit více viz. Popis realizace poskytované služby a vnitřní metodiky sociální služby Charitní pečovatelská služba

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

13.1.2015. Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)

13.1.2015. Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) PF MU Brno 2014 Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) International Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) International

Více