Charakteristika předmětu např. rehabilitace stávajícího parku, vytvoření nového parku apod.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika předmětu např. rehabilitace stávajícího parku, vytvoření nového parku apod.:"

Transkript

1 Příloha P1: Projektový záměr - Ďáblický drak 1. Charakteristika předmětu např. rehabilitace stávajícího parku, vytvoření nového parku apod.: Projekt s názvem Ďáblický drak představuje návrh komplexní revitalizace jihozápadní části katastrálního území Ďáblice, které v současné době tvoří Ďáblický háj, plochy rozptýlené zeleně, luční a ruderální porosty v okolí ďáblické hvězdárny a starý sad. Zájmové území je v projektovém záměru chápáno jako součást stále ještě hmatatelného zeleného koridoru, který prostřednictvím lesních a lučních porostů na svazích Troji a Čimického háje propojuje centrální zelené části Prahy komplex zahrad Pražského hradu, Letenské sady a Stromovku na jedné straně s prostorem Ďáblického háje a hvězdárny Planetária hl.m.prahy, jako nejatraktivnějšího místa dalekého výhledu v severní části Prahy na straně druhé. Zájmové území se po obnově zeleně a oživení prostřednictvím originálních prvků a zážitkových intalací a pobídek (dračí stezky) stane zajímavějším, příjemnějším a atraktivnějším. Občané Ďáblic očekávají, že prostor bude lákat k vycházkám, zlepší svou nabídkou podmínky pro aktivní odpočinek, vytáhne lidi z domků a paneláků a stane se místem, kde se budou přirozeně potkávat. Projekt tak přispěje k rozvoji komunitního života v obci. V Ďáblicích zatím nikdy nebyl veřejný prostor, který by představoval místo pro přirozená setkávání místních obyvatel všech generací. Stejně tak velké Praze stále chybí prostory pro přirozený pohyb a aktivní trávení volného času - poptávka silně převyšuje nabídku. Ďáblice, jako okrajová část Prahy, také chtějí dát k dispozici všem Pražanům svůj historicky daný rekreační potenciál a bránit se tak silným tendencím, které se snaží udělat z Ďáblic hlučnou, zapáchající periferii města (skládka odpadu, dálnice, silniční okruh, transevropský dopravní uzel, přistávací letecký koridor, průmyslové haly, největší obchodní centrum na zelené louce v ČR atd.). Park by se svou tichou tvořivou silou měl stát protiváhou bezprostředně přiléhajícímu světu tlení a hlučného betonu. 2. Poloha a vazby na okolí, zapojení do širšího kontextu aktivit a rázu území (např. důležité vazby na okolní osídlení nebo turistické atrakce) Projekt Ďáblický drak je navrhován v souladu jak s územním plánem a konceptem ÚP hl.m.prahy, tak s právě zpracovávanou dlouhodobou koncepcí rozvoje MČ Praha - Ďáblice. Počítá s revitalizací území regionálního biocentra a lokálního biokoridoru a s jejich vhodným doplněním o prvky pro volnočasové využití. Koncepci rozvoje MČ Praha - Ďáblice zpracovává od února 2011 studio Architekti Headhand, s. r. o. pod vedením Ing. arch. Petra Hlaváčka, proděkana pro rozvoj Fakulty architektury ČVUT: Zájmové území zahrnuje plochy rozptýlené a náletové vegetace a ruderální prorosty v místě bývalého pole a luk v okolí hvězdárny. Z malé části (j.z. okraj) je do zájmového území záměrně zahrnut relativně udržovaný lesní porost Ďáblického háje, obhospodařovaný Lesy hl. M, Prahy. Zájmovým územím prochází více či méně funkční územní systém ekologické stability (ÚSES), který nejvíce reprezentuje regionální biocentrum Ládví R1/10 (Ďáblický háj) a nefunkční regionální a lokální biokoridory, zajišťující návaznost na další ostrovy zeleně ve velmi urbanizované krajině severní části Prahy. Širší zájmové území je platným územním plánem navrženo jako území celoměstského systému zeleně, který tvoří lesní porosty, plochy městské a krajinné zeleně a plochy luk. Předkládaný projektový záměr návrh územního plánu respektuje a dál jej rozvíjí tak, aby byl v budoucnu vytvořen funkční systém zeleně, který nabídne na jedné straně obyvatelům Ďáblic, přilehlých pražských čtvrtí i dalším návštěvníků příjemný prostor pro aktivní odpočinek a na druhé straně zajistí posílení ekologické stability území a návaznost na okolní hustě osídlenou původně zemědělskou krajinu. 1

2 Nedílnou částí projektu bude řešení estetické a funkční návaznosti komplexu vrchu Ládví a Ďáblického háje na veřejnou zeleň budoucího centra Ďáblic a přiléhající jižní části sídla. V rámci širších územních souvislostí je možné zmínit blízkost dalších sportovně-rekreačních a turistických aktivit, např. nový Lesopark Letňany s in-line dráhou, sportovní areál v blízkosti vodáckého areálu Troja (lezecká stěna, půjčovna lodí, kol, in-line bruslí), budoucí plavecký areál Šutka atd. Z turistických zajímavostí je možné zmínit nejbližší pamětihodnosti v Ďáblicích, Čakovicích a Dolních Chabrech. 3. Velikost spádové oblasti Zájmové území o rozloze m2 je celoročně veřejně přístupné. V současné době je nejvíce vyžíváno obyvateli přiléhajících městských čtvrtí, tedy Ďáblic, Kobylis, Chaber a Čimic. Obyvatelé MČ Ďáblice žadatele podporují v realizaci projektu Ďáblický drak mimo jiné i proto, že se Zájmové území po obnově zeleně a oživení prostřednictvím instalace originálních prvků stane zajímavějším, příjemnějším a atraktivnějším, vytvoří prostor pro neformální setkávání, a tak projekt přispěje k rozvoji komunitního života v obci. Projekt vychází z potřeb občanů MČ Ďáblice, přesto se potenciálními návštěvníky Zájmového území vzhledem k atraktivnosti území a navrhovaným originálním volnočasovým prvkům mohou stát obyvatelé dalších pražských částí i mimopražští návštěvníci. 4. Představa o využití, zaměření aktivit (odpočinek, sport, různé formy využití pro děti a dospělé, poznávací funkce apod.) Ideový záměr projektu Ďáblický drak : Obecné cíle projektu: Změnit povědomí o lokalitě: dnes jsou Ďáblice často vnímány jako periferie tzv. Velké Prahy. Běžní občané Prahy tuší, že je to někde na okraji metropole, že je tam skládka a možná tam bude Praha stěhovat bezdomovce (viz media v době komunálních voleb 2010). Obnovit - posílit - provázat a zatraktivnit "zelený koridor" Hl. m. Prahy. Rozšířit podmínky pro trávení volného času v přírodě, přilákat návštěvníky - nejen občany MČ Praha - Ďáblice, navázat na areál Troja - Botanická zahrada Praha, na Čimický háj (směrem ku Praze i Stromovka, Letná, Pražský hrad). Reagovat na zvýšenou poptávku a vytvořit nabídku volnočasových aktivit jako alternativu ke konzumnímu způsobu života - vytvořit nové možnosti pro trávení volného času, přispět tak ke zdravému životnímu stylu/udržitelnému rozvoji. Vzhledem k poloze Ďáblického háje vzniknou možnosti pro velkou spádovou oblast jak z bezprostředního okolí, ale i vzhledem k výbornému spojení MHD, také pro širší Prahu. Zapojit veřejnost do spolupráce s cílem posílit rozvoj tvořivosti a citlivého vnímání veřejného prostoru. Příležitost podílet se na tvorbě volnočasových prvků přirozeně přispívá k porozumění významu umění a architektury jako významné součásti kultivovanosti a kulturnosti v širokém slova smyslu. Konkrétní cíle projektu: Obnovit část zeleného pražského koridoru, revitalizovat jihozápadní část katastrálního území Ďáblice, které v současné době tvoří Ďáblický háj, plochy rozptýlené zeleně, luční a ruderální porosty v okolí ďáblické hvězdárny a sad. 2

3 Upravit prostor doplněním o originální volnočasové prvky tak, aby (při)lákal občany k aktivnímu trávení volného času v přírodě a stal se místem pro jejich přirozená setkávání. Nové aktivity budou zaměřené na přirozenou inspiraci prožitkem i na rozvoj kreativity a pohybových dovedností návštěvníků. Jednotlivé aktivity budou jednak zábavné, jednak budou podněcovat přirozený rozvoj osobnosti, tvořivost, spolupráci, atd. V rámci projektu nově vznikne "dračí stezka" plná herních aktivit, co nejodolnějších instalací, kvizů v přírodě, vzdělávacích úkolů, koutů a zákoutí, které bude možné procházet samostatně. "Dračí stezka" - Legenda: podle staré báje (možná že jde jen o výmysl ďáblických snílků?) představuje vrch Ládví (který je geologicky břehem moře období křídy) spícího draka, který hlídá "Velkou Prahu". Drak je však skryt jen zdánlivě: při bližším pozorování lze v místě jeho hlavy vystopovat místa, kterými drak "poslouchá", předává sílu i projevuje svou vůli. Toho budou svědkem i návštěvníci parku. Zřetelná je i jeho hmotně projevená stopa těla: unikátní černý buližníkový masiv s hvězdárnou v Ďáblicích, dračí hřbet v místech Ďáblického a Čimického háje (stále buližník) a konečně dračí ocas, který se vynořuje opět v podobě již menšího a ostřejšího buližníkového ostrohu nad Trojou na Velké skále. Konkrétní podoba realizace: na vrchu Ládví budou vytipována místa (kouty, zákoutí), která budou představovat orgány dračího těla. Na těchto místech nebo poblíž těchto míst vzniknou interaktivní instalace, tzv. zastavení. Jednotlivá zastavení budou koncipována tak, aby se na nich návštěvník "posílil" tím, že projde určitým úkolem, zamyšlením apod. Příklady zastavení: Dračí oko (Hvězdárna) zastavení pod okem (úhly pohledu, pohled z různých perspektiv, vhled...). Konkrétní návrhy originálních volnočasových prvků pro jednotlivá zastavení vznikonou v rámci projektu ve spolupráci vybraných umělců a dětí z MŠ Ďáblice a výtvarného kroužku při ZŠ Ďáblice. Zapojení dětí již bylo projednáno s vedením MŠ a ZŠ a spolupráce je z jejich strany vítána. Pro inspiraci jsou na konci přílohy P1 uvedeny příklady volnočasových prvků. Inspirací pro podobu a tvorbu originálních volnočasových prvků více, například: Projekty Hnízda her, Orbis Pictus a Play, které realizuje skupina umělců kolem Petra Nikla: viz odkaz Orbis Pictus Rakouský projekt Steinbergský okruh, kdy vznikla tzv. sochařská cyklotrasa. Ve spolupráci se salcburskými a tyrolskými obcemi byl dětskou kulturní iniciativou s názvem LeogangerKinderKultur realizován jedinečný umělecký projekt SkulpturenRadweg SteinbergRunde. Mezi lety 2007 a 2012 přetvářejí školáci a mezinárodně uznávaní umělci fantaskními sochami a objekty asi 75 km dlouhý Steinbergský okruh do podoby první cyklotrasy se sochami v Rakousku. Podél oblíbené cyklistické stezky bude zhotoveno asi 25 až 30 soch, které vytvoří jedinečný kulturní doplněk krásné krajiny v okolí pohoří Leoganské kamenné vrchy. Projekty k oživení veřejného prostoru realizované společností Spacium převážně v Liberci: Lidská mysl jako řeka (zaznamenání emocí a prchajících myšlenek do výtvarné podoby); Socha pro Liberec apod. Přehled plánovaných aktivit: Obnovení části zeleného pražského koridoru, revitalizace jihozápadní části katastrálního území Ďáblice postupnou úpravu lesních porostů ve prospěch původní černýšové dubohabřiny, v nelesních partiích budou realizovány probírky stávajících náletových porostů, 3

4 realizovány dosadby domácích keřů a založeny květnaté louky za účelem tvorby kultivovaného lesoparku Realizace funkčního systému komunikací pro pěší a cyklisty Instalace mobiliáře Revitalizace stávajících vodních ploch a citlivá úprava jejich okolí Realizace workshopů k tvorbě návrhů originálních volnočasových prvků Vybudování interaktivních zastavení konkrétní instalace volnočasových co nejodolnějších prvků Vytvoření informačních materiálů (web, mapky, cedule u jednotlivých vstupů do Ďáblického háje a další šíření informací za podpory moderních informačních technologií) Rozšíření informací ve spolupráci s médii o vytvořeném projektu mezi Pražany Součástí informačních materiálů budou informace podporující povědomost o místních hodnotách a charakteru území. 5. Předpokládaná návštěvnost parku (počet návštěvníků, věkové kategorie) V dnešní době lze počet návštěvníků zájmového území odhadnout na stovky denně, kdy o slunných víkendech nebo při příležitosti konání sportovních akcí je návštěvnost mnohonásobná (je zde i oblíbená cyklotrasa). Běžně je území využíváno pro rekreaci, sportovní aktivity (cykloturistika, běh). Po revitalizaci lze návštěvnost území (dle zkušeností z Trojské kotliny) za pěkného počasí odhadovat v tisících za den. Návštěvníky zájmového území se vzhledem k atraktivnosti území a navrhovaným originálním volnočasovým prvkům mohou stát jak noví občané MČ Praha - Ďáblice, tak obyvatelé dalších pražských částí i mimopražští návštěvníci. 6. Dopravní vazby a dostupnost Zájmové území je a nadále bude celoročně veřejně přístupné. Velkou výhodou je možnost vstupů do zájmového území z různých směrů, kde vždy u každého vchodu bude informační tabule s mapkou aktivit rozprostřených v území. Velmi významné je i dobré spojení městskou hromadnou dopravou - od metra trasa C, Kobylisy a Ládví, konečná tramvají Vozovna Kobylisy, Ďáblice, řada zastávek autobusů. Projekt se zaměří na zlepšení dostupnosti zájmového území pro obyvatele Ďáblic (území žadatele), v návrhu se počítá se zpevněním přístupové cesty vedoucí ke hvězdárně. 7. Specifikace významných solitérů, které by měly být do návrhu zahrnuty Ládví je 359 m n. m. (někde se uvádí 355 m n. m.) vysoký vrch na severním okraji Prahy, severně od pražské čtvrti Kobylisy a jihozápadním směrem od staré zástavby Ďáblic. Většinu Ládví pokrývá lesopark Ďáblický háj, který je oblíbeným místem odpočinku obyvatel okolních čtvrtí. Na východním okraji končí Ládví skalnatým výběžkem, který je místem dalekého rozhledu, především severním směrem kde je vidět Říp a České středohoří. Tento rozhled při své návštěvě Ládví roku 1835 obdivoval i Karel Hynek Mácha. Několik metrů pod vrcholem skály stojí Ďáblická hvězdárna. 4

5 V centrální partii lesoparku se nachází několik bývalých lomů, zajímavých z geologického hlediska jeden z nich je chráněn jako přírodní památka Ládví, protože zahrnuje přílivovou kapsu s ohlazeným kamenem dokládající, že ve druhohorách byl vrch Ládví ostrovem v moři. Skalnatý výběžek vrchu Ládví je ve své podstatě významným krajinným solitérem, jehož význam byl v padesátých letech 20. století podpořen výstavbou hvězdárny. Na vrcholku na pohledově exponovaném místě byl vystavěn kříž, nesoucí nápisy připomínající zemi-obec-lásku-štěstí. Významnými, ale dnes trochu zapomenutými solitéry jsou nebeské rybníčky, jezírka vzniklá dílem lidské činnosti a přírodními danostmi území, u nichž je možné obdobně jako na jiných místech Ládevského vrchu sledovat typický skalní kryt tvořený tmavomodrým buližníkem, jenž je výsledkem nahromadění biliónů křemičitých skořápek mořských prvoků. Součástí projektového záměru je proto návrh revitalizace stávajících vodních ploch a jejich zahrnutí do prezentovaného rekreačního programu. 8. Zdůraznění místních charakteristických kvalit (výskyt jedinečných vegetačních, klimatických či národopisných jevů, významná historická událost nebo pověst) Řešený lesní komplex je v současné době tvořen různorodými extenzivně obhospodařovanými porosty lesních dřevin s větším či menším zastoupením místně původních druhů. Jedním z cílů projektu bude i návrh na postupnou úpravu lesních porostů ve prospěch původní černýšové dubohabřiny, v nelesních partiích budou realizovány probírky stávajících náletových porostů, realizovány dosadby domácích keřů a založeny květnaté louky. Zájmové území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti, v mírně teplém a suchém okrsku s mírnou zimou, což nahrává celoroční možnosti rekreačního vyžití. Východní dominantou Zájmového území je plně funkční Hvězdárna: Hvězdárna je postavena na skalnatém výběžku kopce Ládví, v nadmořské výšce 325 metrů. V jejím těsném sousedství je místo výhledu na téměř polovinu Čech, vybavené směrovou růžicí a malým dalekohledem. Za vynikající dohlednosti je možné vidět i pohraniční hory - Krušné, Jizerské a Krkonoše. Hvězdárna byla postavena v padesátých letech astronomickým kroužkem tehdy samostatné obce Ďáblice. Pro veřejnost byla otevřena v roce Původní stavba (východní kopule, přednáškový sál a knihovna) byla rozšířena v roce 1960 o kancelář, západní kopuli a spojovací chodbu. V roce 1968, při sloučení Ďáblic s Prahou, se hvězdárna spojila se Štefánikovou hvězdárnou a od roku 1975 je třetím střediskem Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. Součástí komplexu hvězdárny je ještě jedna dnes nevyužívaná kopule, jejíž využití v rámci projektu je možné a je předjednáno s vedením Planetária hl. m. Prahy. S Hvězdárnou je počítáno jako s výchozím bodem Dračí stezky, návštěvníci zde dostanou základní informaci a mapku s trasou. V návrhu je i možnost využití přenosu informací souvisejících s trasou Dračí stezky a popisem zastavení pomocí služeb mobilní komunikace a GPS navigace. Projekt dále počítá se zpřístupněním dnes nevyužívané bývalé vodárenské věže v Ďáblickém háji. Historie: klíčovou historickou stopou místa je přítomnost sv. Anežky, která od hvězdárny vzhlížela nejen k Řípu a dalším dominantám Českého království, ale i k úpatí kopce, kde v usedlosti Dawlice (Ďáblice) získala pro svůj řád Křižovníků s červenou hvězdou zemědělské hospodářství, které sloužilo k materiálnímu zásobování pražského špitálu. A možná si z tohoto místa neodváželi jen posilu a pomoc hmotnou Současné využití parku 5

6 Běžně je Zájmové území využíváno pro rekreaci a sportovní aktivity (procházky rodin s dětmi, seniorů, procházky se psy, cykloturistika, běh). K procházkám sem často zavítají i senioři, neboť v těsném sousedství se nachází Domov důchodců. Zájmové území zahrnuje místa, která jsou dosud opomíjena a nejsou trvale udržována ani navštěvována. Jde zejména o území přilehlé k sídelní ploše MČ Ďáblice. Na těchto místech se dnes v teplých měsících zdržují bezdomovci. Tomu by kultivace těchto míst měla do budoucna zabránit. 10. Budoucí záměry města v částech přilehlých řešenému území Na zájmové území navazuje obytná zástavba Ďáblic, která se bude s ohledem na své reálné možnosti rozvíjet zejména z pohledu rozšiřování obytných ploch. Již nevyhovující a neaktuální urbanistická studie z r.2000 je nyní přezkoumána a pracujeme na nové rozvojové studii území (viz též strana 1 této přílohy). 11. Další významné skutečnosti, které by měly být respektovány, případně další charakteristické údaje o lokalitě Projektový záměr respektuje platný Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy, který v řešeném území vymezuje územní systém ekologické stability, louky, plochy sadů a plochy městské a krajinné zeleně. Projekt respektuje přírodní danost území, geomorfologii, stávající stavbu hvězdárny a technickou infrastrukturu. Cílem záměru je naopak podpořit existující pohledové dominanty na vrchu Ládví (křížek, stavbu hvězdárny). 12. Čím je projektový záměr výjimečný a proč by měl být vybrán k realizaci Projekt Dračí stezka je svého druhu ojedinělý: usiluje o komplexní obnovu území s podporou vzniku biokoridoru s přesahem k tvorbě volnočasového koridoru. Zájmové území se po obnově zeleně a oživení prostřednictvím instalace originálních prvků stane zajímavějším, příjemnějším a atraktivnějším a bude představovat příklad dobré praxe, který v ČR zatím nemá obdoby. Vzniklá originální zastavení povedou k přirozené inspiraci návštěvníků prožitkem. Jednotlivé aktivity budou jednak zábavné, jednak budou podněcovat přirozený rozvoj osobnosti, tvořivost, spolupráci, atd. Projekt tím, že zapojuje veřejnost do spolupráce na rozvoji části území a na tvorbě návrhů volnočasových prvků, posiluje rozvoj tvořivosti, rozvoj citlivého vnímání veřejného prostoru a sounáležitost obyvatel s územím. Tak naplňuje ustanovení Evropské úmluvy o krajině o participativním plánování. Současně tak přispívá k porozumění významu umění a architektury jako významné součásti kultivovanosti a kulturnosti v širokém slova smyslu. Projekt odpovídá potřebám rozvoje místní komunity a je občany vítán a podporován. Příklady volnočasových prvků pro ilustraci: 6

7 7

8 8

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47 Využití území 2.3 2.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obr. Hustota zastavěné plochy budov 2.3.1 ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Způsob využití území a jeho fungování, je možné popisovat z různých hledisek. Jedním z nich je vyhodnocení

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Obsah I.

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.6 Rekreace

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.6 Rekreace Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Garant podkapitoly Rekreace: Ing. Igor Kyselka, CSc. Zpracovatel výchozí kapitoly: Ing. arch. Jitka Mejsnarová Zveřejněno: 6. 12. 2006 Poslední

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 1 2 OBSAH 1 ÚVOD... 6 1.1 Strategie rozvoje MAS Slezská BRána... 6 1.2 Způsob budoucích Aktualizací strategického plánu... 6 2 ZÁKLADNÍ

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze

2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze 2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze Využití území 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Hlavní město Praha je největším městem České republiky s významnou koncentrací funkcí

Více

II. A. T E X T O V Á Č Á S T

II. A. T E X T O V Á Č Á S T ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU R Á C O V I C E II. A. T E X T O V Á Č Á S T pořizovatel: Městský úřad Moravské Budějovice zpracovatel: Atelier AVM s.r.o., Husova 8A, Brno zodpovědný projektant: Ing. arch. Zdeněk

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 2024

Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 2024 Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro MČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., Olga Škochová a Jakub Deml Spolupráce na zpracování

Více

Zeleň ve městě město v zeleni Seminář AUÚP, 7. 8. října 2010, Praha-Troja

Zeleň ve městě město v zeleni Seminář AUÚP, 7. 8. října 2010, Praha-Troja Zeleň ve městě město v zeleni Seminář AUÚP, 7. 8. října 2010, Praha-Troja Ústav územního rozvoje 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 2011 ISBN 978-80-87318-18-8 Zeleň ve městě město v zeleni Seminář

Více

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO A. R. D. C E N T R A L S. R. O. agentura pro regionální rozvoj Podbabská 17, 166 24 Praha 6 Tel: 233 339 940, 606 847 779 ZODP. PROJEKTANT. ZPRACOVATEL Č, ZAKÁZKY: ING. HELENA NOVÁKOVÁ ING. JAKUB EGER

Více

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Obsah SPL číslo kapitoly Název strana 1. Žadatel/předkladatel SPL 4 2. Základní

Více

Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří - Kvalita života a ochrana přírody v regionu České středohoří

Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří - Kvalita života a ochrana přírody v regionu České středohoří Záměr MAS do programu LEADER ČR 1 (celkem 47) Obsah: 1. Území MAS 2 1.1 Předkladatel/Zpracovatel Záměru 2 1.2 Základní údaje o území MAS 3 1.3 Analýza území MAS 3 2. Shrnutí dosud uplatňovaných politik

Více

Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013

Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013 Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013 1. pracovní verze 21. 8. 2008 Seznam použitých zkratek KJH SOJH SOP CEP SR SPL MAS Království Jestřebí hory Svazek obcí Jestřebí

Více

Textová část 1/38 1. ÚVOD

Textová část 1/38 1. ÚVOD Textová část 1/38 1. ÚVOD Cílem dokumentu je využít potenciál nezastavěných měst obce pro rozvoj krátkodobé rekreace obyvatel a zvýšit atraktivnost města pro jeho návštěvníky. Takto vymezený cíl metodicky

Více

MasterCard česká centra rozvoje 2010

MasterCard česká centra rozvoje 2010 MasterCard česká centra rozvoje 2010 Projekty, které města nominovala na cenu MasterCard Award of Excellence 1 1 DEJTE NÁM ŠANCI POZNAT SVĚT (ORLOVÁ)... 5 2 LETNÍ REKREAČNÍ VÝCHOVNÝ TÁBOR... 6 3 INTEGROVANÝ

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ n á v r h p r o s p o l e č n é j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 červen 2015 2 HaskoningDHV Czech Republic, spol.

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

Integrovaná strategie rozvoje území Místní akční skupiny Podřipsko 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje území Místní akční skupiny Podřipsko 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje území Místní akční skupiny Podřipsko 2014-2020 1 Obsah OBSAH... 2 1. ANALÝZA ÚZEMÍ MAS PODŘIPSKO... 4 1.1 GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ PODŘIPSKA... 4 1.2 HISTORICKÉ VYMEZENÍ PODŘIPSKA...

Více

ROZVOJ OBLASTI HRUBÉHO JESENÍKU A NAVAZUJÍCÍHO PODHŮŘÍ MIKROREGION,,SRDCE JESENICKÉHO PODHŮŘÍ BRUNTÁLSKO - RÝMAŘOVSKÝ REKREAČNÍ REGION

ROZVOJ OBLASTI HRUBÉHO JESENÍKU A NAVAZUJÍCÍHO PODHŮŘÍ MIKROREGION,,SRDCE JESENICKÉHO PODHŮŘÍ BRUNTÁLSKO - RÝMAŘOVSKÝ REKREAČNÍ REGION ROZVOJ OBLASTI HRUBÉHO JESENÍKU A NAVAZUJÍCÍHO PODHŮŘÍ MIKROREGION,,SRDCE JESENICKÉHO PODHŮŘÍ BRUNTÁLSKO - RÝMAŘOVSKÝ REKREAČNÍ REGION VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU HRUBÉHO JESENÍKU A ROZVOJ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Více

Specifikace poskytnutí finančního příspěvku. Poradenství pro malé a střední podnikatele

Specifikace poskytnutí finančního příspěvku. Poradenství pro malé a střední podnikatele Příloha č. 1 k usnesení: Specifikace poskytnutí finančního příspěvku Poradenství pro malé a střední podnikatele Název/sídlo podnikatelského subjektu, IČ 1. LIFT SERVIS s.r.o. IČ: 25382357 Rudé armády 486/18,

Více