V ý r o č n í z p r á v a. Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a. Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ 150 00"

Transkript

1 V ý r o č n í z p r á v a 2011 Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 203/23, PSČ

2 Obsah: ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 5 SPOLEČNOST V ROCE ZAMĚSTNANECKÁ POLITIKA... 6 Bezpečnost práce... 6 Organizační struktura... 6 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE K ZÁKLADNÍ UKAZATELE - STAV K DOMOV PRO SENIORY SLUNEČNICE... 9 CHARAKTERISTIKA... 9 Poslání:... 9 Cílová skupina uživatelů služby domov pro seniory:... 9 Služby v DS UDÁLOSTI A ČINNOSTI V DS V ROCE Aktivity pro uživatele Výstava s reminiscenčním zaměřením Pravidelné volnočasové aktivity Zooterapie v našem domově Úprava prostor v DS, nové pomůcky NUTRIČNÍ PÉČE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘI DS SLUNEČNICE PROJEKT CESTA KE KVALITĚ PROSTŘEDNICTVÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ, PODPOŘENÝ Z ESF EU FINANČNÍ ČÁST ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPU Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek Zásoby Pohledávky PŘÍLOHY FINANČNÍ ČÁSTI: Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce za rok Zpráva nezávislého auditora

3 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, pro Evropské sociálně zdravotní centrum Praha obecně prospěšnou společnost, byl rok 2011 důležitý v pokračující realizaci dlouhodobého projektu, s kterým jsme vyhráli výběrové řízení na provoz Domova pro seniory Slunečnice. Nelehká hospodářská situace České republiky se odrazila i do financování sociálních služeb a neblaze dopadla i na provoz obecně prospěšné společnosti. Provoz domova pro seniory se musel této situaci přizpůsobit a správní rada dala za úkol řediteli o.p.s. přijmout opatření k dodržení upraveného rozpočtu. Na návrh ředitele o.p.s. na zasedání správní a dozorčí rady schválila navržené úsporné opatření v provozu domova pro seniory. Po celý rok jsme všechny kroky projednávali na pravidelných každotýdenních poradách v sídle společnosti. Všechna zaváděná opatření slouží k naplnění projektu a k udržení poskytovaných služeb. Obyvatelé i zaměstnanci pochopili nutnost změn a úsporných opatření. Všechny opatření k úspornému provozu projednalo vedení domova s odborovou organizací. Kolektivní smlouva pro rok 2011 byla řádně projednána a uzavřena již na podzim roku Naše kroky ke zlepšení sociálních služeb jsou limitovány finančními prostředky, které pro naši činnost získáme. Zároveň je třeba mít na paměti, že se jedná o dlouhodobou práci k naplnění projektu a v dalších letech musíme věnovat ještě mnoho práce a zvýšeného úsilí, abychom naplnili celou naší vizi. Touto cestou chci na tomto místě poděkovat všem, kteří se na dílčím úspěchu podíleli a požádat je o vytrvání v práci pro naplnění našich cílů. Bc. Martin Hejtmánek MBA předseda správní rady 3

4 Základní údaje Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. (dále jen ESZC Praha ) je obecně prospěšná společnost ve smyslu zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Společnost je zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 518 ze dne 2. října Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s byla založena jako nezisková organizace, jejímž cílem je nezištně přispět svými aktivitami a schopnostmi do nabídky zejména sociálních, zdravotnických a vzdělávacích služeb především v Praze. ESZC Praha poskytuje následující druhy obecně prospěšných služeb: a) sociální programy a sociální služby (ESZC Praha je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), b) zdravotnické služby a zdravotnické programy, c) provozování zdravotnických zařízení a poskytování zdravotnických služeb, d) provozování sociálních zařízení, e) podpora a realizace vzdělávacích a vědeckých programů, f) podpora a realizace ekologických činností a programů, g) pomoc při živelných pohromách, h) poskytování poradenství v oblasti zdravotních a sociálních služeb, vzdělávacích, vědeckých, kulturních a ekologických činností. Společnost dále realizuje tuto doplňkovou činnost: a) pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, b) specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, c) maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny, d) velkoobchod, e) zprostředkování obchodu a služeb, f) správa a údržba nemovitostí, g) ubytovací služby, h) reklamní činnost a marketing, i) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním jen základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitosti, bytů a nebytových prostor. Počátkem roku 2008 vyhlásil Magistrát hlavního města Prahy (dále jen MHMP ) veřejnou zakázku na Provozování domova pro seniory v Praze 8 Bohnicích. Správní rada Evropského sociálně zdravotního centra Praha o.p.s. se jednohlasně shodla s cílem ucházet se o vypsanou veřejnou zakázku. Na základě toho dne vstoupila do sdružení spolu s dalšími třemi společnostmi: OBCHODNÍ CENTRUM OPATOV s.r.o., EXCHANGE s.r.o., Lenka Mášová (Nestátní zdravotnické zařízení Domácí zdravotní péče, reg. č. j. 599/2000). Účelem sdružení je společné provozování domova pro seniory v Praze Bohnicích, v rozsahu společné nabídky do výběrového řízení. Účastníci se dohodli, že společnou činnost budou vykonávat pod společným jménem: Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. Od ledna 2009 je Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s. jako člen sdružení na základě smlouvy s Magistrátem hl. m. Prahy provozovatelem Domova pro seniory Slunečnice, v Praze 8 - Bohnicích (dále jen DS ). V roce 2011 bylo provozování DS jedinou činností ESZC Praha o.p.s. 4

5 Orgány společnosti Orgány společnosti - k Ředitel o.p.s. Richard Král Správní rada Předseda správní rady: Člen správní rady: Člen správní rady: Martin Hejtmánek Klára Trachtová Helena Vargová Dozorčí rada Předseda dozorčí rady: Člen dozorčí rady: Člen dozorčí rady: Daniel Hodek Markéta Fitzová Ivan Dvořák 5

6 Společnost v roce 2011 Zaměstnanecká politika Ve společnosti docházelo od počátku k organizačně personálním změnám, které podrobněji rozebíráme na jiném místě této výroční zprávy. V porovnání s minulým rokem nedošlo v roce 2011 k zvýšení mezd zaměstnanců z důvodu nutné úspory mzdových prostředků a z nařízení ředitele o.p.s. bylo nařízeno snížení nenárokové části mezd osobního ohodnocení zaměstnanců na 50%. Veškerá opatření v oblasti zaměstnanecké politiky byla prováděna ve spolupráci s odborovou organizací. Služby a chod organizace zajišťovalo v přepočtených počtech 126 zaměstnanců, z toho 80,5 úvazků v přímé obslužné péči včetně 2,5 úvazku terénní pečovatelské služby. Bezpečnost práce V oblasti bezpečnosti práce probíhala pravidelná školení všech zaměstnanců, je dbáno na důsledné používání ochranných prostředků a výsledkem této činnosti je skutečnost, že ve sledovaném roce nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Organizační struktura V roce 2011 jsme provedli další změny potřebnosti jednotlivých pracovních pozic a pracovní vytíženosti zaměstnanců. V průběhu roku jsme zrušili pracovní pozici vedoucího provozně ekonomického úseku a tento úsek přešel do přímé působnosti ředitele DS. Za odbor sociálně zdravotní nadále odpovídala Mgr. Straková a je jediná zástupcem ředitele DS. Přímo řízení zaměstnanci ředitelem jsou vedoucí centra Štefánikova sídla společnosti, personalistka, asistentka ředitele, ekonomický a hospodářský úsek, pracovník pro vzdělávání zaměstnanců, kontrolor a poradce pro kulturu. Od byla přijata nová pracovnice na pozici ekonom-účetní, která nahradila dosavadní hlavní účetní, která odešla do starobního důchodu. Dále byla z úsporných důvodů zrušena pozice vedoucí sociálního oddělení a řízením tohoto oddělení byla pověřena dosavadní nadřízená tj. vedoucí odboru SZO. V důsledku reorganizace v hospodářském úseku, byla dána výpověď jednomu zaměstnanci a jeho pracovní náplň byla rozdělena mezi ostatní zaměstnance. Organizační struktura v roce 2011 : uvedena na následující straně 6

7 Ředitel DS Slunečnice Asistentka ředitele Vedoucí centra Štefánikova Pracovník pro vzdělávání zaměstnanců Kontrolor Personalista Poradce pro kulturu Vedoucí SZO Vedoucí EHPO ošetřovatelský referát Č.1 ošetřovatelský referát Č.2 hospodářský úsek provozní úsek ošetřovatelský referát Č.3 ošetřovatelský referát Č.4 údržba účetní nutriční terapeuté fyzioterapie mzdová účetní pokladní sociální oddělení terénní pečovatelská služba DPP + DPČ referent úhrad DPP + DPČ 7

8 Základní ekonomické údaje k výnosy úhrady od uživatelů úhrady od zdrav. poj. úhrady za fakultativní činnosti příjmy z vedlejší činnosti příspěvky a dotace dary a ostatní příjmy úroky celkem výnosy ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 2.077,- Kč ,- Kč náklady spotřeba materiálu strava uživatelů soc. služeb ostatní nakoupené služby ,- Kč ,- Kč ,- Kč (likvidace odpadu, bezpečnostní agentura, služby IT, vzdělávání zaměstnanců, servisní služby atd.) spotřeba energie opravy a udržování mzdové náklady zdravotní a sociální poj. zákonné soc. náklady odpisy ostatní služby a náklady celkem náklady ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Ztráta 4.021,- Kč. (odečten nedaňový výdaj 3.840,- Kč) Za sledovaný rok vykázala organizace hospodářskou ztrátu ve výši 180,- Kč. Relativně dobrého hospodářského výsledku, oproti roku 2010, dosáhla společnost díky úspoře nákladů. Základní ukazatele - stav k Dlouhodobý hmotný majetek v Kč ,- Kč Kapacita/obložnost DS osobách/uživatelích 258 Průměrný počet zaměstnanců 125 Průměrný měsíční výdělek hrubého ,- Kč 8

9 Domov pro seniory Slunečnice Charakteristika ESZC Praha o.p.s. se od stala provozovatelem Domova pro seniory Slunečnice v Praze 8 (dále jen DS ). Na základě smlouvy s MHMP došlo k převedení všech zaměstnanců s platnou pracovní smlouvou pod nového provozovatele, stejně jako byl zapůjčen majetek k provozování (ESZC Praha o.p.s. není majitelem budov ani zařízení DS, které bylo v majetku příspěvkové organizace). ESZC Praha o.p.s. si klade za cíl rozvíjet kvalitu služeb poskytovaných v DS. Domov pro seniory Slunečnice je registrovanou sociální službou (identifikátor ). Poslání: Domov pro seniory - Slunečnice poskytuje celoroční pobytové služby seniorům s cílem podporovat samostatný a soběstačný způsob jejich života v podmínkách, které jsou blízké jejich vlastnímu prostředí, zabezpečují důstojný způsob života a respektují osobnost uživatele. Cílová skupina uživatelů služby domov pro seniory: Domov pro seniory - Slunečnice poskytuje pobytové služby osobám starším 60 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo trvalých změn zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována seniorům, kteří potřebují komplexní péči, jenž jim nemůže být zajištěna členy rodiny v jejich domácím prostředí, ani terénními službami sociální péče. Služba domov pro seniory nemůže být poskytována: osobám, jež nespadají do cílové skupiny sociální služby domov pro seniory, osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, osobám, které mají akutní infekční onemocnění, osobám s demencí (vč. Alzheimerovy choroby), jejichž stav vyžaduje pobyt v domově se zvláštním režimem, osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, jsou sociálně nepřizpůsobiví, osobám, které potřebují specializovanou psychiatrickou péči, mají psychiatrické onemocnění nebo trpí chronickým duševním onemocněním, osobám závislých na alkoholu či jiných návykových látkách, osobám s mentálním nebo mentálním a kombinovaným postižením, osobám, jejichž smyslové postižení je ve formě úplné ztráty zraku nebo sluchu. DS má kapacitu 258 míst. Z toho je 68 míst na tzv. zvýšené ošetřovatelské péči, 190 pak na oddělení tzv. relativně zdravých neboli mobilních seniorů. K dispozici je 188 jednolůžkových pokojů, 14 dvoulůžkových pokojů a 14 třílůžkových pokojů. 9

10 Uživatelé služby DS K bylo v DS následující složení uživatelů: Počet uživatelů: 255, z toho 45 mužů a 210 žen. Průměrný věk uživatelů: 84,9 let. Obložnost : 96,8 % Služby v DS Domov pro seniory Slunečnice poskytuje pobytovou péči, která je časově neomezená (celoroční) a nepřetržitá (poskytována 24 hodin denně). Služba je poskytována kvalifikovaným personálem, který pomáhá každému uživateli se zajištěním každodenní potřebné péče, pomáhá v běžných denních činnostech uživatelům, kteří tyto činnosti již v důsledku svého věku nebo zdravotního stavu nemohou vykonávat samostatně. V DS je zaveden také tzv. adaptační program, který zajišťuje sociální pracovnice po dobu prvních třech měsíců po nástupu uživatele. V adaptačním programu se individuálně věnuje každému uživateli, informuje jej o chodu DS, nabídce aktivit a dalších činností, vyjednává přizpůsobení služby potřebám uživatele. Kromě personálu v ošetřovatelské péči se uživatelům věnují také fyzioterapeuté, nutriční terapeuté, ergoterapeutka a aktivizátoři ze sociálního oddělení. Uživatelům jsou nabízeny různé pravidelné či nepravidelné aktivity, k dispozici je knihovna a kulturní sál k pořádání větších akcí. Tyto všechny aktivity přispívají k prostředí, kde mají uživatelé možnost výběru a volby toho, jak chtějí svůj čas trávit a zároveň jim umožňuje udržovat či navazovat sociální a přátelské kontakty nejen s obyvateli domova, ale i s návštěvníky odjinud. Události a činnosti v DS v roce 2011 Aktivity pro uživatele V roce 2011 jsme zachovali všechny dosavadní aktivity, včetně nových z loňského roku: reminiscenční setkávání, hudební internet, setkávání na halách či keramika na hrnčířském kruhu. Od ledna máme v našem domově k dispozici nový program na PC určený na trénování paměti Happy Neuron nejen pro seniory. Nově jsme se v červnu s výrobky z ergoterapeutické dílny zúčastnili výstavy ručních prací v Lysé nad Labem, Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení. Hlavní myšlenkou výstavy bylo podpořit aktivitu seniorů, naplnění jejich volného času a dát možnost vyrobené práce představit ostatním. Veřejnost měla možnost se seznámit s ukázkami činností a výrobků ručních prací seniorů, tradicemi řemesel a výtvarného lidového umění, které v některých případech pomalu již zaniká. 10

11 Nadále také rozvíjíme práci se vzpomínkami, vzděláváme se v nové metodě práce se seniory prof. Böhma (tzv. psychobiografický model). Reminiscenční skupinky vedeme také s osobami s kognitivními poruchami. Chodby a prostory v DS ožívají dalšími předměty z doby mládí našich uživatelů a vznikají jakési reminiscenční koutky. S uživateli, kteří měli zájem, vypracovali pracovníci také fotografické koláže z jejich fotek z různých dob a ty jsou se souhlasem uživatele umístěny v tzv. klipu na stěně u dveří do jejich pokojů. Výstava s reminiscenčním zaměřením Ve dnech 21. a 22. listopadu 2011 proběhla v našem DS reminiscenční výstava s názvem Střípky našich životů, která mapovala průběh života obyvatel DS. Výstava nabídla návštěvníkům pohled na dobové předměty, fotografie, měli možnost zaposlouchat se do tónů hudebních skladeb, produkovaných dvěma klavíristy, kteří svou hrou dotvářeli atmosféru let 40. až 60., tedy doby, kdy většina obyvatel byla v produktivním věku. Na výstavě byly zastoupeny předměty z různých kategorií rodina, dětství, škola, zaměstnání a řemeslo, domácnost, záliby. Na promítacím plátně bylo možné sledovat prezentaci dobových fotografií zachycující výše zmíněná témata. Pro návštěvníky byla připravena i možnost posedět u kávy či šálku čaje a mezi sebou si popovídat o svých vzpomínkách. Výstavy se zúčastnili nejen samotní obyvatelé DS, ale i jejich rodinní příslušníci, pracovníci z jiných zařízení a studenti středních škol. Předávání zkušeností a vyprávění příběhů probíhalo tedy nejen mezi vrstevníky, ale i mezi generacemi. Na základě ohlasů návštěvníků je zřejmé, že výstava vzbudila velký zájem, potěšila, vyvolala vzpomínky nejen na dětství a mládí, ale také občasné těžké chvíle životě, včetně mladé lásky (úryvek z ohlasu jedné z návštěvnic výstavy). Po celý průběh výstavy byly přítomny sociální pracovnice v dobovém oblečení, které provázely návštěvníky nejen výstavou, ale podávaly informace o využívání reminiscence a biografie v DS - Slunečnice. Ohlasy na výstavu byly velmi pozitivní, proto plánujeme také ročník následující. Pravidelné volnočasové aktivity Jak už je uvedeno výše, zachovali jsme v roce 2011 všechny aktivity jako v uplynulém roce: - keramika, - klub šikulek, - hudební pořady a koncerty, - sportovní hry, - kondiční cvičení, - cvičení TAO, - klub společenských her, - internetový koutek, - hudební internet, - bohoslužby a duchovní programy (tzv. kavárna u Salvátora), 11

12 - trénování paměti, - diskuzní klub, - přednášky na různá témata, především z psychologie či přírodopisné, - čtení na pokračování, - poslech mluveného slova, - filmový klub, - reminiscenční skupiny, - setkání na halách, - kulinářské odpoledne. Jako v minulých letech i v roce 2011 proběhly v DS společné oslavy významných narozenin uživatelů, nejvýznamnější byla podzimní oslava 101. narozenin, a o pár týdnů později oslava 100. narozenin. Oslavy velikonoc proběhly nejen tradiční velikonoční výstavou výrobků našich uživatelů, ale také společným velikonočním pečením a setkáním s panem farářem. V červnu a pak v září se opět konaly Zahradní slavnosti s grilováním klobás a hudebním vystoupením Pražského salónního orchestru. Kromě tradičního společného velikonočního a vánočního pečení, jsme opakovali i oblíbené pečení bramboráků. Také vánoce jsme slavili tradičně: vánoční výstavou, vánočním pečením, společným vázáním vánočních věnců a také vánočním setkáním s panem ředitelem a s panem farářem. Stejně jako v uplynulých letech jsme se s našimi uživateli sportovci účastnili Sportovních her seniorů v Malešicích a souboje Chodovská šipka. Zooterapie v našem domově V předvánočním čase dostal náš DS vzácný dárek v podobě krásné kočičky se vznešeným jménem Ella Jane Eminus. To se však našim uživatelům zdálo moc cizokrajné a spontánně jí překřtili na Elišku. Tak jsme začali v našem domově s felinoterapií, tedy metodou podpory zdraví využívající pozitivního působení kontaktu člověka s kočkou. Její přínosy jsou hlavně zlepšování zdravotního stavu seniorů, zlepšení adaptace na nové prostředí, zvýšení sebevědomí, zlepšení motoriky a zmírnění stresu. Kočky mají vrozený dar odnímat bolest a utrpení, navozovat duševní harmonii a napomáhat najít ztracenou životní rovnováhu. Také potlačují pocit osamění, zklamání, opuštěnosti, vytvářejí pocit jistoty a bezpečí. Zodpovědnost za blízkého milovaného tvora se také stává silným motivačním prvkem a často vytváří nový smysl života. Kontakt s kočkou napomáhá seniorům také s orientací v čase (např. oddělení jednotlivých dnů v týdnu, střídání rytmu spánku a bdění), využít lze i při trénování paměti a komunikace (když si klienti vybavují své předchozí zkušenosti s domácími zvířaty a dělí se o své vzpomínky s ostatními). Na chovatelských portálech se často dočteme, že pro felinoterapii jsou vhodné kočky plemene ragdol. A zástupkyní právě tohoto plemene je naše Eliška. Plemeno ragdoll se zrodilo poměrně nedávno v 60. letech 20. století v Kalifornii. Pro tyto kočky je typické, že po zvednutí do náruče naprosto povolí svalstvo, až se podobají hadrové panence (odtud název ragdoll, v překladu rag" - hadr, doll" - panenka"). Chovají se velmi přátelsky k lidem, jsou neagresivní a klidné, rády se mazlí a jsou přítulné a poddajné, což je jejich nesporná výhoda a přínos pro felinoterapii. 12

13 O pozitivním vlivu zvířat na člověka není pochyb, chtěli bychom metody zooterapie dále rozvíjet. Kromě Elišky se věnujeme kontaktu i s menšími a nenáročnými zvířaty, jako jsou andulky nebo křečci. Úprava prostor v DS, nové pomůcky Podobně jako v minulém roce, jsme i v roce 2011 věnovali pozornost prostorám DS a potřebným pomůckám. Byla pořízena výzdoba na chodby. Zejména došlo k posílení bezpečnosti budovy přidáním dalších kamer pro snímání prostor u vchodů a východů z DS. Pro zdravotnický personál (a nejen pro něj) byly na každé oddělení zakoupeny tzv. reanimační sady na záchranu životů s tzv. ambuvaky, které usnadňují první pomoc při zástavě dýchání. Pro snazší manipulaci s imobilními uživateli byly na podzim zakoupeny pomůcky pro mobilitu skluzné a protiskluzné podložky, manipulační pásy, ale také nové koupací vozíky a invalidní vozíky. To vše jen díky finanční podpoře našich dárců a sponzorů. DĚKUJEME! 13

14 Nutriční péče V první polovině roku 2011 byla z finančních důvodů ukončena naše účast v projektu Standardizace nutriční péče v domovech pro seniory, který realizuje společnost Nutricia ve spolupráci s předními českými odborníky v oblasti klinické výživy Společností pro klinickou výživu a intenzivní metabolickou péči (SKVIMP) a Českou asociací sester (ČAS) sekcí nutričních terapeutek. I přes rozhodnutí o ukončení naší působnosti v projektu jsou nadále v našem domově pro seniory aplikovány všechny postupy, které byly v rámci standardizace nutriční péče zavedeny. Pravidelně je sledován, vyhodnocován a dokumentován nutriční stav uživatel DS. Naši dva nutriční terapeuti úzce spolupracují s uživateli i s jejich rodinami a kvalifikovaně řeší individuální nutriční potřeby uživatel DS. V rámci komplexního využití dat došlo ke změně provozního systému. Místo systému Magdalena byl zakoupen nový modul Stravovací část k již využívané aplikaci Cygnus. Nadále spolupracujeme s firmou AMDIA s.r.o., která je naším dodavatelem stravy. I v nadcházejícím roce je naším cílem pracovat na zkvalitňování nutriční péče. 14

15 Pečovatelská služba při DS Slunečnice Pečovatelská služba je registrovanou sociální službou (identifikátor ). Pečovatelská služba je terénní a je určena především seniorům bydlícím v okolí DS, v tzv. bývalých penzionech pro důchodce. Poskytování pečovatelské služby přispívá k tomu, že senioři mohou zůstávat ve svém samostatném bydlení a je jim poskytována podpora v soběstačnosti a samostatnosti, případně s běžnými denními úkony, včetně péče o domácnost. Nejvíce jsou využívány tři nabízené úkony z pečovatelské služby a to: donáška obědů, vyřízení nákupů a zajištění doprovodů. V roce 2011 jsme poskytovali pečovatelskou službu 30 uživatelům, doneseno bylo 2517 obědů a poskytnuto 12 hodin doprovodů a 504,5 hodin nákupů. Oproti loňskému roku došlo ke snížení objemu služeb, protože jsme museli kvůli nedostatečné finanční podpoře snížit počet pracovníků v této službě. I přes zvyšující se zájem o tuto naši službu a přes nespokojenost uživatelů s jejím omezením, musíme nadále službu omezovat. Ani v roce 2011 ji vůbec nepodpořila MČ Praha 8. Další snížení pracovníků je naplánováno od začátku roku

16 Projekt Cesta ke kvalitě prostřednictvím vzdělávání pracovníků, podpořený z ESF EU Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti I v roce 2011 úspěšně probíhala realizace projektu vzdělávání zaměstnanců Domova pro seniory Slunečnice, který započal v únoru roku Projekt je financován v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA), který v období let čerpá prostředky Evropského sociálního fondu (ESF). Celkový rozpočet projektu je Kč, z čehož je veřejné spolufinancování v částce Kč a soukromé zdroje v částce Kč. V rámci projektu realizujeme 4 aktivity. Řízení projektu, Výuka práce na PC, Odborné kurzy mimo pracoviště a Kurzy na míru na pracovišti. V rámci aktivity č. 2 Výuka práce na PC, probíhala v roce 2011, výuka se skupinou 39 žáků. Každý z těchto žáků procházel 30ti hodinami výuky práce. Při výuce byl kladen důraz na orientaci v Operačním systému Windows, práci s MS Office, práci s Poštovním programem a programem Cygnus (kompletní informační systém o uživatelích, který Domov využívá v různých na sebe provázaných modulech). Výsledkem aktivity, která byla ukončena, je 37 plně proškolených osob, které úspěšně prošly závěrečným testem, jedna osoba byla plně proškolena, ale v závěrečném testu prošla 2 procenty pod hranicí, dvě osoby výuku nedokončily, za ně pak zkrácenou výukou úspěšně prošla jedna osoba. V rámci aktivity č.3 Odborné kurzy mimo pracoviště jednotliví zaměstnanci úseku zdravotního absolvovali v roce 2011 např. kurzy: Péče o klienta s poruchou paměti, Paliativní péče nezdravotních a sociálních zařízeních, Úvod do problematiky specifických potřeb osob seniorského věku, Řešení konfliktů komunikační dovednosti, Kongres Hojení ran, Alzheimerova choroba a jiné demence, Základní kurz bazální stimulace, Prevence syndromu vyhoření, Práce s klientem a zvláštnosti komunikace u lidí s demencí, Alzheimerova choroba stadia a projevy demence, Psychohygiena a relaxační techniky, Diagnoza v ošetřovatelství výživa ve zdraví a nemoci, Diagnostika a terapie kolenního kloubu, Problematické chování seniorů v institucích, Zátěžové situace na zdravotnickém pracovišti, Rehabilitační ošetřovatelství geriatrická fyzioterapie, Pomozte klientovi v krizi aneb základy krizové intervence aj. Zaměstnanci úseku sociálního, pečovatelky, či ergoterapeutka, pak absolvovali např. kurzy: Kurz pro certifikované trenéry paměti I., Reminiscence jako jedna z validačních technik, Sociální práce, Pražské gerontologické dny 2011, Sexuální změny způsobené vlivem duševní nemoci, Dlouhodobá péče v České republice, Indikační kurz pro pracovníky canisterapie, což je terapie pomocí zvířat, Nefarmakologické přístupy ke klientům s demencí, XV. Gerontologické dny, Tabu kolem umírání, Účinné vedení týmu, Úvod do problematiky manažerských 16

17 dovedností, osobnost manažera a styl řízení jako nástroj pro rozvoj organizace, Mozkový jogging aj. V rámci aktivity 4. Odborných kurzů na míru na pracovišti v roce 2011 nadále pokračovala realizace bloku přednášek Základního kurzu pro klíčové pracovníky plánování služby, organizace CEKAS. Kurz je zaměřen na získání praktických dovedností, součástí realizace je i průběžná supervize procesu individuálního plánování v organizaci. Přednášek se aktivně účastnilo a úspěšně je v dubnu 2011 dokončilo11 klíčových pracovníků. Jedna pracovnice kurz nedokončila, jelikož ukončila pracovní poměr. V březnu se konal další Základní kurz bazální stimulace, který úspěšně absolvovalo 19 podpořených osob, z řad zdravotníků a sociálních terapeutů. Tento kurz klade za cíl dosáhnout odborných a praktických znalostí konceptu Bazální stimulace a schopnosti reagovat a adekvátním způsobem uspokojit potřeby lidí, u nichž je změněna možnost komunikace, hybnost a vnímání. S Lektorkou PhDr. Hasalíkovou dohodla koordinátorka projektu další témata přednášek: Práce s hranicemi a Práce s vlastními zdroji a emocemi. Nově v březnu a v dubnu proběhly první dva cykly přednášek na téma Aktivizace seniorů s využitím prvků biografie klienta s odbornicí tohoto tématu PhDr. Evou Procházkovou. V tomto tématu se jedná o inovativní metodu péče o klienty se symptomy demence a plány přímé péče, vytvořené dle modelu Prof. E. Böhma. Cyklus přednášek byl zakončen prezentací příběhů vybraných uživatelů. Každá podpořená osoba si zvolila dle vlastního uvážení uživatele, se kterým sepsala jeho příběh, na závěrečném setkání s PhDr. Procházkovou jej přednesla a společně pak probrali zahrnutí faktů z příběhu klienta do plánů na ošetřovatelskou péči, tedy onu metodu dle vyučovaného modelu. Dále pak nově v tomto roce byly realizovány kurzy První pomoci na míru potřebám našeho Domova pro seniory a to odborným záchranářem přímo ze Záchranné služby ČR Bc. Lukášem Jamrichem. Kurzy byly rozděleny do skupin pro vyšší zdravotnický personál, tedy zdravotní sestry, pro ostatní zdravotnický personál a pro osoby z řad sociálních pracovníků. Dne byla Magistrátem hlavního města Prahy, odborem fondů EU, schválena druhá Monitorovací zpráva našeho projektu, třetí Monitorovací zpráva byla Magistrátem hlavního města Prahy, odborem fondů EU, schválena dne Realizace projektu probíhá bez potíží. 17

18 Finanční část Účetní metody a obecné účetní zásady Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Přehled významných účetních pravidel a postupu Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je včetně DPH je vyšší než ,- Kč v jednotlivém případě. V roce 2011 společnost má dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě ,- Kč. Majetek pořízený společností od je odepisován lineární metodou i v roce Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než Kč v jednotlivém případě. Majetek pod Kč v jednotlivém případě je účtován přímo do nákladů v účetním období, kdy byl pořízen. Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek se vykazuje v pořizovacích cenách. Ve sledovaném roce společnost pořídila majetek software za ,- Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek Tento majetek se neodepisuje, je sledován v účetní operativní evidenci. Hodnota tohoto majetku k činila ,- Kč. Zásoby Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady zejména dopravné a skladovací poplatky. Při inventuře skladových zásob k byla zjištěna jejich hodnota ve výši ,61 Kč. 18

19 Pohledávky Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným částkám. Způsob tvorby opravných položek - opravné položky pohledávkám jsou tvořeny na základě individuálního posouzení rizikovosti dlužníků a věkové struktury pohledávek dle zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu. Pohledávky za zdravotními pojišťovnami a společností Centra a.s. (odběratel energií) k byly uhrazeny v termínu počátkem roku Přílohy Finanční části: Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2011 Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce za rok 2011 Zpráva nezávislého auditora 19

20 20

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2012 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Cílem poskytované péče je zabránit sociálnímu vyloučení skupiny seniorů a umožnit jim začlenění do společnosti. Poskytujeme zprostředkování

Více

ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014

ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014 ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014 Zpracoval: Mgr. Marek Kyjovský, ředitel Ostrava leden 2015 1 ÚVOD 1. Název zařízení: Domov Korýtko, příspěvková organizace sídlem: Petruškova 2936/6, Ostrava

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace za rok 2013 Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o organizaci... 3 1.1 Domov pro seniory... 3 1.2 Domov se zvláštním režimem... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Dětské centrum Ostrůvek, U Dětského domova 269, 779 00 Obsah 1 Úvodní slovo ředitelky... 3 2 Základní údaje o organizaci... 4 3 Zdravotní péče... 7 4 Sociální činnost... 10 5

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace

2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více