obanské sdružení Prev-Centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obanské sdružení Prev-Centrum"

Transkript

1 výroní zpráva 2002

2 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný editel Mgr. Ondej Poarovský Kontrolní komise Mgr. Pavlína Odvárková, Mgr. Vendula Vinklerová, Mgr. Pavla Dolanská Odborná rada PhDr. Dana Dobiášová, PaedDr. Michael Chytrý, PhDr. Martin Hajný

3 Vážení tenái, dostáváte do rukou výroní zprávu obanského sdružení Prev-Centrum za rok Chceme Vám nabídnout pohled na minulý rok tak, jak jsme jej mli možnost prožít v rámci svých pracovních aktivit. Prev-Centrum je obanské sdružení zabývající se prevencí a poradenstvím pro dti, mládež a rodiny v oblasti drogových závislostí a jiných sociáln patologických jev. Cílem obanského sdružení je zajišovat a rozvíjet funkní systém poskytovaných služeb zamených na prevenci v komunit, který stojí na tech základních pilíích, respektive samostatných programech realizovaných o.s. Prev-Centrum, které vytváejí ucelený rámec prevence v komunit. Nespecifickou prevenci a komunitní práci realizují pracovníci Centra komunitních aktivit. Specifickou primární prevenci drogových závislostí a jiných sociáln patologických jev provádjí na základních školách /nejen Prahy 6/ prostednictvím dlouhodobých program pracovníci a lektoi Centra primární prevence. Poradenské ambulantní služby jsou nabízeny v Centru poradenství pro mládež a rodiny. Smysl systému služeb poskytovaných jednotlivými programy sdružení vidíme v orientaci na cílovou skupinu dtí, mladistvých, rodin, pedagog a další odborné i laické veejnosti. V loském roce bylo potebné rozvíjet samostatné programy obanského sdružení vetn budování pracovních tým a udržet kvalitu poskytovaných služeb. V souvislosti s pesthováním sdružení v roce 2001 do nových prostor v Praze 6 jsme zpracovali a nastartovali realizaci projektu Centrum komunitních aktivit zameného na komunitní práci a nespecifickou prevenci v komunit. Dnes mžeme hodnotit první úspchy nového programu sdružení. innost Centra komunitních aktivit se sousteuje na podporu aktivit zamených na zdravý zpsob života v Praze 6. Jedná se o mapování a síování aktivit a služeb poskytovaných státními i nestátními organizacemi v rámci mstské ásti Praha 6, budování nízkoprahového klubu pro neorganizovanou mládež, realizaci jednorázových akcí pro rodiny s dtmi a mladistvé a provoz webových stránek orientovaných na komunitu Prahy 6. V tuto chvíli se pokoušíme o reflexi uplynulého roku. V mnoha ohledech jsme spokojeni s tím, jak se nám práce daila. Víme také, že se nám mnoho plán nepodailo uskutenit a už z nedostatku finanních zdroj, nedostatku asu nebo jednoduše proto, že je nutné respektovat pirozený vývoj. Rád bych v úvodu výroní zprávy za rok 2002 podkoval všem pracovníkm sdružení a externím spolupracovníkm za obrovský kus práce, nasazení a zájmu podporovat a rozvíjet aktivity sdružení a poskytované služby. Stejn tak dkujeme úedníkm, kolegm a lidem, kteí nám páli a sdíleli s námi dní v roce Historie sdružení Obanské sdružení Prev-Centrum vzniklo v roce Jedním z prvních cíl sdružení byla realizace dlouhodobého programu specifické primární prevence drogových závislostí a jiných sociáln patologických jev na základních školách. Koncem roku 1997 jsme spolupracovali v rámci programu primární prevence s 18-ti školami pedevším na území mstské ásti Praha 2. V roce 1999 zaalo sdružení na základ poptávky veejnosti a škol poskytovat ambulantní poradenské služby v rámci informaního a poradenského servisu v návaznosti na programy primární prevence. Bhem roku 2000 došlo nárstu zájmu ze strany škol o dlouhodobé programy primární prevence a zárove o služby v rámci následného informaního a poradenského servisu. Proto bylo nutné v rámci o.s. Prev-Centrum oddlit programy a poskytované služby na dv samostatná centra, Centrum primární prevence a Centrum poradenství pro mládež a rodiny. V prbhu roku 2000 o.s. Prev-Centrum ve spolupráci s Fokusem Praha vypracovalo projekt komunitního centra Bevnov s cílem pedložit zámr výbrové komisi Úadu mstské ásti Praha 6 a pokusit se získat do pronájmu vhodné prostory pro stávající programy obou subjekt. Ve výbrovém ízení na pronájem prostor v Meziškolské ulici v Praze 6 byl vybrán projekt o.s. Prev-Centrum a sdružení Fokus Praha se zamením na prevenci v komunit, komunitní práci a nabídku stávajících služeb zmínných organizací. Oficiální zahájení provozu program o.s. Prev-Centrum v nových prostorech se datuje k

4 Cíle sdružení v roce 2002 v rámci obanského sdružení rozvíjet realizaní a pracovní týmy s jasným zamením na primární prevenci /Centrum primární prevence/, sekundární prevenci /Centrum poradenství pro mládež a rodiny/ a komunitní práci /Centrum komunitních aktivit/ zachovat psobnost program specifické primární prevence o.s. Prev-Centrum na území mstské ásti Praha 2 a v dalších mstských ástech Prahy (Praha 6, 7) setrvat u dosavadní nabídky služeb a dále se výraznji orientovat na komunitní úrove v konkrétní podob realizovat pravidelné vzdlávací semináe pro odbornou veejnost Otevený mezioborový seminá v rámci program Centra primární prevence a Centra poradenství pro mládež a rodiny spolupracovat s Asociací nestátních organizací a jejími odbornými sekcemi zahájit realizaci výzkumného projektu Evaluace komunitního programu primární prevence realizovaného o.s. Prev-Centrum na území mstské ásti Praha 6 Cíle sdružení pro rok 2003 rozvíjet a dále profesionalizovat ti základní programy o.s. Prev-Centrum tzn. Centrum primární prevence, Centrum poradenství pro mládež a rodiny, Centrum komunitních aktivit revidovat operaní manuál Centra primární prevence revidovat operaní manuál Centra poradenství pro mládež a rodiny rozvíjet spolupráci s organizacemi a zaízeními v rámci mstské ásti Praha 6 s drazem na komunitu zajišovat provoz a rozvoj webových stránek Centra komunitních aktivit realizovat vzdlávací semináe pro laickou i odbornou veejnost viz Otevený mezioborový seminá realizovat klub pro dti od let s obtížným postavením ve tíd v rámci služeb Centra primární prevence pokraovat v realizaci nízkoprahového klubu pro mládež v rámci služeb Centra komunitních aktivit poskytovat školám služby v oblasti práce s problematickými tídami v kontextu sociáln patologických jev dokonit první fázi výzkumu Evaluace komunitního programu primární prevence realizovaného o.s. Prev-Centrum na území mstské ásti Praha 6 Souasnost Obanské sdružení Prev-Centrum poskytuje služby v oblasti specifické primární prevence drogových závislostí a sociáln patologických jev, ambulantní poradenské služby v oblasti zneužívání návykových látek a služby spojené s prevencí v komunit a komunitní prací. Jednotlivé programy sdružení v souasné dob zabezpeuje 10 kmenových pracovník a 78 externích spolupracovník, pedevším v rámci program primární prevence, supervize etc. Z odborného hlediska mžeme konstatovat, že se podailo prbžn zajišovat kvalitu poskytovaných služeb v oblasti dlouhodobé primární prevence a vybudovat návazné služby v kontextu s tmito programy. Na úrovni ambulantních služeb došlo postupnému rozvoji, pedevším v oblasti rodinného poradenství. V rámci aktivit prevence v komunit a komunitní práce se podailo síování a mapování poskytovaných služeb v mstské ásti Praha 6. Na základ probíhající supervize tohoto programu se podailo naplánovat a prbžn zajistit základní služby tzn. provoz nízkoprahového klubu pro mládež, pravidelné jednorázové akce pro dti, mládež a rodiny, informaní servis etc.

5 Systém poskytovaných služeb o.s. Prev-Centrum O.s. Prev-Centrum Centrum primární Centrum poradenství pro mládež a rodiny Centrum komunitních aktivit Vzdlávání lektor primární prevence Rodinné poradenství Nízkoprahový klub Dlouhodobé programy primární prevence Individuální poradenství Provoz webových stránek Programy vasné intervence Program následné pée Informaní servis pro Prahu 6 Informaní servis Informaní a poradenský servis Jednorázové akce pro Prahu 6 Organizan technické zabezpeení V prbhu roku 2002 zajistilo sdružení základní vybavení jednotlivých program kanceláskou technikou. Poátkem roku probhly pípravy vývoje databází ke zpracování dat evidovaných jednotlivými programy. Každý program o.s. Prev-Centrum má v souasnosti k dispozici databázi programovanou podle požadavk a typu služeb. V rámci oprav objektu se podailo zajistit repase oken u dvou kanceláí. Odborné zabezpeení Byly upravovány a revidovány koncepce všech tí program o.s. Prev-Centrum na poátku roku Operaní manuály Centra primární prevence a Centra poradenství pro mládež a rodiny prošly pipomínkami pracovních tým a vedoucí pracovníci tyto manuály revidovali. Ambulantní služby pro rodiny byly prbžn supervidovány akreditovaným supervizorem, stejn tak individuální poradenství. Spolupráce se státním a nestátním sektorem Pedevším se jedná o formy spolupráce s protidrogovými koordinátory a školními metodiky prevence v lokalitách, kde realizujeme programy primární prevence. Spolupráce je zamena na koordinaci

6 protidrogové politiky na místní úrovni, vzdlávání pedagogických pracovník a rodiovské veejnosti etc. Nemén dležitá je spolupráce s Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky pedevším v oblasti specifické primární prevence a ambulantních služeb pro uživatele drog a jejich rodiny. Pro profesionalizaci a rozvoj sdružení je dležitá spolupráce s A.N.O. Asociací nestátních organizací zabývajících se prevencí a lébou drogových závislostí v rámci Sekce harm reduction, Sekce primární prevence a Sekce intenzívní ambulantní a následné pée. Samozejmá je spolupráce s poskytovateli služeb na odborné úrovni v kontextu práce s klienty. lenství v organizacích O.s. Prev-Centrum je lenem A.N.O. asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a lébou drogových závislostí. Centrum primární prevence je zakládajícím lenem Sekce primární prevence A.N.O.. Jednotliví pracovníci sdružení jsou leny dalších odborných spoleností /Spolenost pro návykové nemoci LS JEP, Sekce harm reduction A.N.O., SOFT/. Mezi významné aktivity adíme spolupráci na semináích O rodinné terapii, provoz webové poradny a stránek spolupráci se Sekcí Harm Reduction A.N.O., spolupráci s projektem mstské ásti Praha 6 Zdravá šestka, spolupráci s Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky. V roce 2002 naše služby pomáhali zajišovat a podíleli se na innosti Barvíková Jana, Burák Pavel, erný Milan, Dolanská Pavla, Elis Petr, Flaks Petr, Fuksová Magdalena, Gilanyi Lukáš, Hanzlíková Martina, Hartmann Ivan, Himmelsbergerová Olga, Chytrý Michal, Lukáš Jan, Myšková Lucie, Odvárková Pavlína, Pavlátová Iveta, Perglerová Klára, Petrtýlová Milena, Píchová Gabriela, Poarovský Ondej, Rozehnal Vít, Solaová Hana, Trapková Barbora, Vinklerová Vendula, Vyhnálková Hana, Zákora Cyril; Lektoi zajišující programy primární prevence Altmannová Petra, Bárta Tomáš, Bártová Ivana, Blažková Lucie, Borovská Ludmila, Davidová Jana, Dohnalová Jana, Formánková Eva, Fránková Petra, Hejcmanová Eva, Hladká Ivana, Hrdlika Václav, Hrudková Blanka, Chládková Lucie, Jirková Lucie, Karlová Drahomíra, Klajn Martin, Klimtová Alena, Klykorková Marcela, Kolumpeková Kateina, Koryntová Gabriela, Kotšovská Lenka, Králová Monika, Krtová Kateina, Landová Natálie, Laštovková Drahuše, Lein David, Majerová Gabriela, Malíková Michaela, Málková Gabriela, Martanová Veronika, Matoušková Irena, Miláková Markéta, Navrátil Adam, Nemeškalová Adéla, Nmcová Martina, Nováková Soa, Pletichová Blanka, Prokopová Lucie, Prcha Lukáš, Riglová Hana, Samcová Eva, Skalická Vra, Sládeková Renata, Sládková Kateina, Sobotková Petra, Sotáková Hana, Soukupová Marcela, Stará Zdena, Strolená Lucie, Sušická Lucie, Šebková Kateina, Šolcová Lucie, Švecová Lenka, Toncarová Kristina, Uíková Milena, Urbanová Zuzana, Váchová Ilona, Vejlupková Olga, Viktorová Klára, Vlková Helena, Vyskoilová Olga, Zatepálková Jana, Zezulová Gabriela, Zoulková Luisa; Ekonomika a administrativa Ekonomické údaje jsou prbžn zpracovávány a kontrolovány a úetní doklady jsou po msíním zútování podkladem pro finanní ízení a kontrolu. Data jsou pedkládána prbžn ke zpracování ekonomce výkonným editelem. Administrativu sdružení zpracovává výkonný editel ve spolupráci s ekonomkou. Úetnictví a ekonomika se ídí standardními mechanismy, tzn. zákonem o úetnictví a smlouvami s poskytovateli finanních dotací a dalšími vnitními pedpisy organizace. Prezentace aktivit sdružení Vedoucí pracovníci jednotlivých program zajišují prezentaci svých program v souladu s pokyny správní rady a pedsedy sdružení. V rámci Centra poradenství pro mládež a rodiny se jedná o distribuci informaních leták zamených na poskytování poradenských služeb tímto programem organizacím psychosociální sít, institucím státní správy

7 a místní samosprávy. Souástí prezentace Centra poradenství pro mládež a rodiny jsou pravidelné odborné semináe poádané v o.s. Prev-Centrum formou Otevených mezioborových seminá, kazuistických seminá O rodinné terapii, seminá pro odbornou veejnost viz kurátoi pro mládež, sociální pracovníci, školní metodici prevence etc. Centrum primární prevence poskytuje kontaktní letáky v rámci program primární prevence pímo dtem a studentm a zárove školním metodikm prevence, výchovným poradcm a editelm škol. Centrum komunitních aktivit vydává a cílen distribuuje letáky pomáhajícím institucím, volnoasovým programm a dalším partnerským organizacím pracujícím v lokalit mstské ásti Praha 6. Další formou prezentace je úast jednotlivých pracovník na odborných fórech, zastoupení v odborných komisích, sekcích a spolenostech. Nedílnou souástí aktivit public relations obanského sdružení jsou prbžné a závrené zprávy a zprávy výroní, které jsou dostupné na webových stránkách sdružení a v tištné podob. V roce 2002 se sdružení podailo prezentovat i v médiích v rámci poad pro dti a mládež Na místní úrovni pravideln informujeme o našich aktivitách v novinách Prahy 6 Šestka. V rámci specifických aktivit Centra komunitní práce poskytujeme informace TK. Zahraniní spolupráce O.s. Prev-Centrum navázalo spolupráci s RV KPP v rámci projektu Phare Drug Policy Twinning Project Component 3 a Component 1. Pracovníci sdružení spolupracovali v rámci pracovních skupin v oblasti primární prevence a v oblasti problematiky první žádosti o lébu. Souástí pracovní skupiny primární prevence byla studijní cesta jedné pracovnice sdružení do vídeského Institutu pro prevenci závislostí. Ve dnech 13. až 17. listopadu 2002 se pracovní tým Centra komunitních aktivit zúastnil mezinárodní konference IFS Biannual Membership Seminar The multi-purpose model in an era of cross-sector partnership v Edinburghu. Tuto konferenci poádala mezinárodní organizace International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres, která je asociací národních, regionálních a místních organizací zamených na posilování komunit v rámci místních spoleenství. Vzdlávání Spolupráce se školami Souástí služeb obanského sdružení jsou vzdlávací programy a aktivity pro pedagogy všech základních a stedních škol, které jsou zapojeny do dlouhodobého programu primární prevence. V roce 2002 jsme ve spolupráci s Úadem mstské ásti Praha 6 a projektem Zdravá Šestka ukonili dlouhodobý vzdlávací kurz primární prevence drogových závislostí pro školní metodiky prevence. Kurz obsahoval 80 hodin teorie, zážitkových aktivit a workshop. Pokraování kurzu bude probíhat formou dvoudenních seminá a konzultaních hodin. Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy. Dalším vzdlávacím programem je výcvikový seminá pro pedagogy bez zkušeností v oblasti primární prevence a léby drogových závislostí. Tento výcvikový seminá byl ukonen v kvtnu roku 2002, obsahoval 38 hodin teorie, zážitkových aktivit a workshop rozložených do ty dn. V souvislosti s aktivitami Centra primární prevence a dlouhodobými programy primární prevence na základních školách probíhají pravidelná pracovní setkání školních metodik v prostorách o.s. Prev-Centrum. Témata tchto pracovních setkání se týkají spolupráce a komunikace lektor primární prevence se školou a školním metodikem, ešení situací, reflexe spolupráce etc. Prbžn probíhají na základních i stedních školách jednorázové vzdlávací semináe orientované na rizika vzniku a rozvoje závislosti, základní informace o drogové problematice etc. Pedagogové zárove konzultují pípadné rizikové situace na školách pímo s pracovníky sdružení v rámci provozu Centra poradenství pro mládež a rodiny. Vzdlávání odborné veejnosti O.s. Prev-Centrum pravideln poádá odborné semináe formou Otevených mezioborových seminá zamených na problematiku prevence a léby drogových závislostí, prevenci v komunit, komunitní práci, poradenství a psychoterapii. Protože se Centrum poradenství pro mládež a rodiny specializuje na rodinné poradenství, iniciovali pracovníci tohoto programu pokraování seminá O rodinné terapii, které se v rámci dohody nkolika podobn orientovaných pracoviš transformovaly na semináe kazuistické, jejichž souástí jsou Ballintovské skupiny. O.s. Prev-Centrum poádá i jednorázové semináe pro odbornou veejnost viz kurátoi pro mládež, sociální pracovníci, metodici primární prevence etc.

8 O.s. Prev-Centrum uspoádalo Den prevence v komunit, který nebyl jen výroním setkáním odborník, zástupc nestátních organizací a zástupc místní, krajské a státní správy, ale byl pedevším dnem vnovaným odborné diskusi zamené na poskytování komplexních služeb primární a sekundární prevence drogových závislostí a sociáln patologických jev s akcentem na komunitní pístup v této problematice. Den prevence v komunit byl píležitostí k setkání odborník pracujících v oblasti primární a sekundární prevence drogových závislostí a sociáln patologických jev s cílem vytvoit prostor pro diskusi nad danou problematikou z rzných úhl pohledu daných rozdílným zamením pozvaných odborník, tzn. oblastí, kde pracují nebo i rozdílnou klientelou, se kterou pracují. Vzdlávání lektor primární prevence V roce 2002 jsme realizovali další výcvikový kurz pro novou skupinu lektor primární prevence. Jedná se o seminá dotovaný 120 hodinami teoretické pípravy a zkušenostmi vetn zážitkových aktivit. Seminá absolvovalo 16 student humanitních obor vysokých škol. Prbžn jsou lektoi vzdláváni i po ukonení výcvikového kurzu formou odborných seminá zamených na témata šikany, týrání a zneužívání dtí, drogovou problematiku etc. Pravideln probíhá supervize práce lektor s dtmi. Vzdlávání kmenových pracovník sdružení Pracovníci mají sestavené individuální vzdlávací plány. Souástí vzdlávání jsou stáže pracovník v zaízeních psychosociální sít. Pracovní týmy jsou pravideln supervidovány odbornou supervizí externí a mimo to probíhá pravidelná supervize interní.

9 Centrum primární prevence Centrum primární prevence je jedním ze tí program o.s. Prev-Centrum. Zajišuje komplexní program primární prevence drogových závislostí a sociáln patologických jev. Personální zajištní: Mgr. Vendula Vinklerová, Mgr. Pavlína Odvárková, Cyril Zákora, Jedná se o kmenový tým programu, který koordinuje a organizuje dlouhodobou primární prevenci drogových závislostí v 50 základních školách. Tým kmenových pracovník zajišuje veškerý administrativní a odborný servis pro lektory primární prevence psobící na základních školách v rámci program primární prevence. Pracovníci zajišují služby vasné intervence tzn. práce s problematickými tídami, konzultaní hodiny pro pedagogy, rodie a dti, kluby pro dti s obtížným postavením ve tíd. Lektoi primární prevence jsou vedeni jako externí spolupracovníci a v souasné dob spolupracuje s Centrem primární prevence 65 osob. Všichni pracovníci Centra primární prevence prošli vzdlávacím kurzem pro lektory primární prevence drogových závislostí a dalších soc. patologických jev o.s.prev-centrum, pravideln se zúastují dalších odborných seminá, kurz a výcvik. Supervize práce lektor primární prevence: Mgr. Milan erný Supervize práce s problematickými tídami: Mgr. Milan erný Supervize klubu: PaedDr. Michael Chytrý Východiska programu V oblasti primární prevence drogových závislostí se stále jasnji ukazuje, že pokud je program primární prevence kvalitní, ídí se základními kritérii pro efektivní primární prevenci, kterými jsou pedevším cílenost, dlouhodobost a kontinuita programu, interaktivní práce v malých skupinách, teoretická i praktická pipravenost realizaního týmu a v neposlední ad i draz na kvalitní komunikaci, utváení postoj, zvyšování psychické odolnosti dtí a mladých lidí. Z tchto kritérií vycházíme a podle nich jsou naše služby koncipovány. Principy práce programu práce s dtmi v malých skupinách dlouhodobá práce s dtmi od 6. do 9. tíd budování kontaktu a dvry mezi dtmi a lektory v prbhu celého programu (lektorská dvojice pracuje s jedním kolektivem od 6. do 9. tídy) program se skupinami dtí realizují vyškolení a prbžn supervidovaní lektoi draz na kontext primární prevence práce s dtmi, pedagogy, rodii následná možnost kontaktu v Centru poradenství pro mládež a rodiny o.s. Prev-Centrum Cíle programu snížit nárst sociáln patologických jev výchovou ke zdravému životnímu stylu, poskytováním informací, posilováním osobní zodpovdnosti za kvalitu svého života, podporu sebevdomí, nabídkou pozitivních vzor a alternativ poskytovat dlouhodobé interaktivní programy primární prevence drogových závislostí na ZŠ a SŠ podporovat aktivní zapojení pedagog a rodi do prevence sociáln patologických jev nabídnout dtem aktivní trávení volného asu ve form klubu napomáhat ke zkvalitnní vztah a zlepšení sociálního klimatu mezi žáky ve tíd, kde jsou vztahy z rzných dvod narušeny Cílová skupina Pro realizaci program primární prevence o.s. Prev-Centrum jsou významné tyto cílové skupiny populace: dti ZŠ a ZvŠ (6. 9. roníky), studenti SŠ, pedagogové ZvŠ, ZŠ a SŠ, školní metodici primární prevence, rodie, sociální pracovníci, pediati, protidrogoví koordinátoi

10 Konkrétní aktivity programu Vzdlávací kurz pro lektory primární prevence Vzdlávací kurz (celkem 120 hodin) je uren studentm 1. a 2. roník humanitních obor VŠ a VOŠ. Vzdlávání je realizováno formou týdenního intenzivního výcviku a tí víkendových seminá, na které navazují pravidelné supervizní setkávání jednou msín a další pednášky a semináe. Program dlouhodobé primární prevence drogových závislostí Program primární prevence drogových závislostí a dalších sociáln patologických jev je zamen na ovlivování postoj a chování dtí v prbhu 6. až 9.tídy základní školy (12 až 15 let). Obsahem programu není pouze drogová problematika, ale zamujeme se i na rozvíjení komunikativních dovedností, schopností autonomního rozhodování, posilování sebevdomí a sebejistoty, ešení problém, etc. Témata blok jsou pizpsobena nejen vku dtí, ale také aktuálním situacím ve tíd. Odborné konzultace pro dti, rodie a pedagogy Od školního roku 2002/2003 je v nabídce služeb zaazena možnost pítomnosti pracovníka Centra primární prevence o.s.prev-centrum se vzdláním psychologie-speciální pedagogika v konzultaních hodinách pímo ve škole, kde probíhá program dlouhodobé primární prevence. Tato služba je urena pedevším dtem s výchovnými potížemi nebo s problematickým postavením ve tíd a nabízí individuální konzultace dtem, rodim a pedagogm. Klub pro dti od 10 do 15 let Klub je uren dtem od 10 do 15 let, které mají výchovné potíže nebo je jejich postavení ve tíd njak problematické. Tmto dtem nabízíme aktivní strávení volného asu zamené na rozvoj komunikativních dovedností, zvyšování sebedvry, sebejistoty, rozvoj empatie, schopnost elit tlaku rizikových vrstevník, rozvoj schopnosti spolupracovat, získání pozitivního pohledu na sebe sama etc. Práce s problematickou tídou Jedná se o interaktivní programy zamené na zlepšení vztah ve tíd, prohloubení spolupráce mezi žáky, rozvoj komunikaních dovedností v rámci tídního kolektivu, aktivní spoluúast na ešení aktuálního problému ve tíd. Draz je kladen na práci se tídou jako ástí systému školní instituce a na spolupráci s pedagogy. Další aktivity v rámci Centra primární prevence Vzdlávací semináe pro rodie a pedagogy Vzdlávací semináe pro odbornou i laickou veejnost Vydávání informaních a kontaktních materiál Provoz internetových stránek Výzkumný projekt evaluace komunitního programu primární prevence realizovaného na Praze 6 Výzkumný projekt bude realizován v prbhu pti let (od roku 2002 do roku 2007) paraleln s dlouhodobým programem primární prevence na ZŠ Prahy 6 realizovaným o.s. Prev-Centrum. Cílem projektu je zhodnotit kvalitu a efektivitu komunitního programu primární prevence na území mstské ásti Prahy 6 a jeho pípadný dopad na další obany komunity, pedevším rodie a pedagogy žák. Výzkumný projekt realizuje o.s. Prev-Centrum ve spolupráci s Akademií vd R v rámci výzkumného zámru Psychologie zdraví a Velvyslanectvím Nizozemského království v rámci programu MATRA/KAP. Vývoj programu v roce 2002 V roce 2002 probhly v programu primární prevence zásadní personální a koncepní zmny. Rozšíili jsme kmenový tým Centra primární prevence o pracovníky s potebnou kvalifikací (VŠ speciální pedagogika-psychologie), kteí koordinují program primární prevence drogových závislostí, organizují prbžné vzdlávání lektor primární prevence a informaní servis pro lektory primární prevence. Pracovníci zajišují služby vasné intervence. Jedná se o práci s problematickými tídami, konzultaní hodiny pro pedagogy, rodie a dti na školách, realizaci klubu pro dti s obtížným postavením ve tíd. Centrum primární prevence o.s. Prev-Centrum je zakládajícím lenem Sekce primární prevence A.N.O.

11 Priority programu pro rok 2003 V roce 2003 se chceme zamit pedevším: Na rozvoj programu Centrum primární prevence s drazem na posilování systémového zapojení v rámci služeb "prevence v komunit" v mstské ásti Praha 6 a Praha 2. Na realizaci výzkumného projektu Evaluace komunitního programu primární prevence realizovaného na území Prahy 6. Na spolupráci v rámci pracovní skupiny Evaluace a kvalita služeb v programech prevence, léby a resocializace drogových závislostí pi Národním monitorovacím stedisku pro drogy a drogové závislosti. Na spolupráci v rámci Sekce primární prevence A.N.O., pedevším na další zpracování minimálních standard primární prevence. Vývoj programu primární prevence podle statistických údaj Dlouhodobý program primární prevence drogových závislostí na ZŠ v roce 2002 V tabulce je uveden poet dtí zapojených do dlouhodobého programu primární prevence v roce 2002 dle jednotlivých lokalit. Praha 2 Praha 6 Praha 7 Ostatní pražské školy Mimopražské školy Celkem 6. tídy tídy tídy tídy poet škol poet blok celkem tíd celkem dtí Interaktivní semináe pro studenty SŠ v roce 2002 V tabulce je uveden poet interaktivních seminá realizovaných v roce 2002 Poet škol Poet tíd Poet interaktivních seminá Hodinová dotace Poet student Semináe pro pedagogy a rodie Aktivita Poet škol Poet osob Pedagogické rady pedagog Tídní schzky rodi Celkem Vývoj programu od roku 1998

12 Rok Poet škol Poet tíd Poet blok Hodinová dotace Poet dtí

13 Centrum poradenství pro mládež a rodiny Ambulantní zaízení poskytující poradenské služby pro experimentátory, uživatele drog, osoby s drogovou zkušeností, jejich rodiny a nejbližší sociální okolí, tj. osobám ohroženým dsledky užívání nealkoholových drog a nacházejícím se v obtížných situacích. Personální zajištní Kmenový tým zajišující ambulantní služby: Mgr. Pavla Dolanská, Mgr. Petr Flaks, Mgr. Klára Perglerová /t.. na mateské dovolené/, Gabriela Píchová, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Barbora Trapková, Supervize práce s rodinami: PhDr. Hana Vyhnálková, Supervize individuálního poradenství: MUDr. Richard Zajíc, Odborná garance programu: PaedDr. Michael Chytrý. Východiska programu Centrum poradenství pro mládež a rodiny vychází z bio-psycho-sociálního modelu vzniku a rozvoje závislosti. Hlavní draz v poradenské práci s klienty je kladen na dynamický, kognitivn behaviorální a systémový pístup. Ambulantní služby jsou poskytovány v souladu se standardy pée poskytované v ambulantních zaízeních. Pracovníci poradny ve svém pístupu využívají všech dostupných postup, metod a technik umožujících úzdravu klienta a ídí se etickým kodexem dané profese. Cíle programu Spolupracovat s rodinami dtí a mladistvých experimentujících nebo užívajících návykové látky v rámci práce s rodinným systémem. Pracovat se sociálním kontextem klienta a s celým jeho rodinným systémem. Umožnit klientovi orientovat se ve vlastní situaci a poskytnout mu emoní a sociální podporu. Motivovat klienta ke zmn rizikového chování a pomoci mu pi hledání možností ešení konkrétních situací. Poskytovat klientovi podporu v udržení a rozvoji zmn, které nastaly v prbhu pedchozí léby. Zprostedkovávat návaznou péi, spolupracovat se zaízeními návazné pée, poskytovat sociální práci a case management. Cílová skupina Mladí lidé užívající návykové látky. Jedná se o široké spektrum osob experimentujících s drogami a osob s krátkodobou a stedndobou drogovou kariérou. Klienti s drogovou zkušeností, kteí absolvovali ambulantní nebo residenní lébu nebo zaali abstinovat bez absolvované léby. Rodiny, kde dít experimentuje nebo užívá návykovou látku nebo se rodina nachází v jiné obtížné životní situaci. Klientem se stává celá rodina nebo její ást, která je ochotna spolen hledat zpsob ešení dané situace v rámci celého rodinného systému.

14 Základní poskytované služby Poradenství pro experimentátory a uživatele drog Individuální práce s klientem (od 15 let ) zahrnující služby prvního kontaktu, anonymní poradenství, sociální poradenství, poradenství v dlouhodobých kontaktech, motivaní trénink a prevenci relapsu. Rodinné poradenství Práce s rodinným systémem pi ešení problému s užíváním drog u dítte (bez rozdílu vku), které se nachází na hranici závislosti. Práce s rodinným systémem je velmi efektivní metodou zvlášt u dtí a mladistvých klient. Poradenské práce se v naprosté vtšin zúastují dva pracovníci, muž a žena. Poradenství pro osoby blízké uživatelm drog Ve vtšin pípad se jedná o jednorázový nebo krátkodobý kontakt. Tato forma poradenství v sob zahrnuje pevážn prvky podprné, edukativní a informaní. Program následné pée Program následné pée je uren osobám s drogovou zkušeností (bývalým uživatelm drog), zahrnuje individuální, rodinné, skupinové poradenství a prevenci relapsu. Krizová intervence Jedná se o poskytování služeb pro osoby picházející v akutní krizové situaci. Tmto osobám je v indikovaných pípadech zajištna návazná pée v krizových centrech. Telefonické poradenství, Web poradenství Zajištní základního poradenského a informaního servisu v souvislosti s drogovou problematikou po telefonu a prostednictvím u. Vývoj programu v roce 2002 V roce 2002 jsme kladli draz na rozvoj a stabilizaci ambulantních služeb pro mladistvé a mladé dosplé experimentátory, uživatele drog, osoby s drogovou zkušeností (bývalé uživatele drog), pro jejich rodie nebo celé rodiny. Ze statistik poskytovaných služeb v roce 2002 vyplývá, že tém polovinu klient tvoily rodiny s díttem nebo mladistvým užívajícím návykové látky. Osoby, které využily služby individuálního poradenství, se nacházely ve stádiu problémového užívání nebo se jednalo o klienty s drogovou zkušeností, kteí picházeli se zakázkou individuální práce v rámci následné pée. V dubnu 2002 byla otevena skupina následné pée na základ poptávky klient, kteí vzhledem ke své situaci (denní studium, stálé zamstnání) nemohli navštvovat intenzivní doléovací program. V roce 2002 zaali služby Centra poradenství pro mládež a rodiny využívat také klienti absolvující detoxifikaci v rámci ambulantního programu v AT ordinaci v Praze 6 a klienti v péi probaního pracovníka nebo kurátora pro mládež. V souvislosti se zmnou sídla o.s. Prev-Centrum probhla v lednu 2002 propaganí kampa s informacemi o nové adrese a nabídce služeb Centra poradenství pro mládež a rodiny. S novými prostory se otevely další možnosti v rozvoji zaízení, pedevším v oblasti vzdlávacích aktivit a skupinových program. Priority programu pro rok 2003 Rozvíjet a zvyšovat dostupnost ambulantních služeb Centra poradenství pro mládež a rodiny. Otevít skupinový program pro klienty absolvující ambulantní detoxifikaci. Realizovat vzdlávací aktivity pro odbornou veejnost (kazuististické semináe, odborné víkendové semináe apod.). Dobudovat systém efektivního zpsobu sbru dat. Rozvíjet spolupráci s odbornými zaízeními návazné pée nejen v oblasti drogových závislostí, ale i v širším kontextu psychosociální sít.

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

VZDĚLÁVACÍ KURZ PRO REALIZÁTORY PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK A DALŠÍCH FOREM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 29.5. 2009-26.6.

VZDĚLÁVACÍ KURZ PRO REALIZÁTORY PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK A DALŠÍCH FOREM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 29.5. 2009-26.6. VZDĚLÁVACÍ KURZ PRO REALIZÁTORY PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK A DALŠÍCH FOREM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 29.5. 2009-26.6. 2010 Východiska: Na realizaci efektivních programů primární prevence

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

! "#$%&'( ) !" #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3

! #$%&'( ) ! #$% & '( ) ' )(*+# (% +# # )#, # #)-. ' ) ' / )#' ( # # 0, ( / )-.# ( -. 0 1 +# # # '#)., ' # ' 0 1 +# # # ' 2 #,3 !"#$%&'()')(*+#(%!"#$%&'( ) +##)#,##)-.' ) '/)#'(## 0,( /)-.#(-.01 +###'#)., ' #' 01 +## #' 2#,3 43')05' 0,.#5#03'(,-5 #' 5 43')0#5# '6 01 * &78%89:;

Více

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS)

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Historie: Vládní usnesení. 446/1993 Úkol. 24: Vypracovat a realizovat projekt drogové epidemiologie Termín: projekt

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Informaní portál IKEM E-learning, aktivní prvek rozvoje organizace

Informaní portál IKEM E-learning, aktivní prvek rozvoje organizace Informaní portál IKEM E-learning, aktivní prvek rozvoje organizace Vladimír Rous Mirka Klecanová Agenda: Pro e-learning v IKEM? Co jsme realizovali? Jaká je praxe? Pro e-learning v IKEM? Jedním z atribut

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 2009 ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 1 2 Komunitní stedisko KONTAKT Obsah 1. Základní údaje organizaci. 5 1.1. Vymezení hlavní innosti. 5 1.2. Prostory využívané a svené do pée organizace... 6 1.3. lenní organizace

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija inkluzija.hr Podle Zákona o sociáln lní péi dti bez rodiovsk ovské pée mají právo na péi p i poskytovanou mimo vlastní rodinu, která zahrnuje

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH EUROTOPIA Opava o.p.s. VÝRONÍ ZPRÁVA OBSAH O organizaci 1 Cíle innosti Hlavní innosti Hodnotící zpráva za rok 2006 3 Nízkoprahový klub Modrá koka 4 Volnoasové aktivity pro dti a mládež 8 Pobyty 9 Projekt

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +.

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +. 1. Zahájení 2. Seznámení s programem a jeho schválení 3. Pedstavení pípravného výboru a informace o registraci spolku 4. Volba výboru spolku 5. Projednání stanov Prvního libereckého spolku paní a dívek

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

!"! " " # " $!"! " " % " & '!"! " " # " ( ) ' * + +, * - +

!!   #  $!!   %  & '!!   #  ( ) ' * + +, * - + !""#$!""%!""% &'!""# '!""# ( )))) '* ++, * - + Obsah 1) Úvod... 2 2) Plnní cíl a opatení jednotlivých pracovních skupin... 3 A) DTI, MLÁDEŽ A RODINA... 3 B) OBANÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM... 6 C) SENIOI...

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Pílohy 1 Informace pro úastníky FESTIVALU vzdlávání 2 Pihláška pro úastníky 3 Seznam základního vybavení pro úastníky FESTIVALU 4 FESTIVAL vzdlávání - vyhodnocení 5 Odkazy na internetové stránky k tématu

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více