obanské sdružení Prev-Centrum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obanské sdružení Prev-Centrum"

Transkript

1 výroní zpráva 2002

2 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný editel Mgr. Ondej Poarovský Kontrolní komise Mgr. Pavlína Odvárková, Mgr. Vendula Vinklerová, Mgr. Pavla Dolanská Odborná rada PhDr. Dana Dobiášová, PaedDr. Michael Chytrý, PhDr. Martin Hajný

3 Vážení tenái, dostáváte do rukou výroní zprávu obanského sdružení Prev-Centrum za rok Chceme Vám nabídnout pohled na minulý rok tak, jak jsme jej mli možnost prožít v rámci svých pracovních aktivit. Prev-Centrum je obanské sdružení zabývající se prevencí a poradenstvím pro dti, mládež a rodiny v oblasti drogových závislostí a jiných sociáln patologických jev. Cílem obanského sdružení je zajišovat a rozvíjet funkní systém poskytovaných služeb zamených na prevenci v komunit, který stojí na tech základních pilíích, respektive samostatných programech realizovaných o.s. Prev-Centrum, které vytváejí ucelený rámec prevence v komunit. Nespecifickou prevenci a komunitní práci realizují pracovníci Centra komunitních aktivit. Specifickou primární prevenci drogových závislostí a jiných sociáln patologických jev provádjí na základních školách /nejen Prahy 6/ prostednictvím dlouhodobých program pracovníci a lektoi Centra primární prevence. Poradenské ambulantní služby jsou nabízeny v Centru poradenství pro mládež a rodiny. Smysl systému služeb poskytovaných jednotlivými programy sdružení vidíme v orientaci na cílovou skupinu dtí, mladistvých, rodin, pedagog a další odborné i laické veejnosti. V loském roce bylo potebné rozvíjet samostatné programy obanského sdružení vetn budování pracovních tým a udržet kvalitu poskytovaných služeb. V souvislosti s pesthováním sdružení v roce 2001 do nových prostor v Praze 6 jsme zpracovali a nastartovali realizaci projektu Centrum komunitních aktivit zameného na komunitní práci a nespecifickou prevenci v komunit. Dnes mžeme hodnotit první úspchy nového programu sdružení. innost Centra komunitních aktivit se sousteuje na podporu aktivit zamených na zdravý zpsob života v Praze 6. Jedná se o mapování a síování aktivit a služeb poskytovaných státními i nestátními organizacemi v rámci mstské ásti Praha 6, budování nízkoprahového klubu pro neorganizovanou mládež, realizaci jednorázových akcí pro rodiny s dtmi a mladistvé a provoz webových stránek orientovaných na komunitu Prahy 6. V tuto chvíli se pokoušíme o reflexi uplynulého roku. V mnoha ohledech jsme spokojeni s tím, jak se nám práce daila. Víme také, že se nám mnoho plán nepodailo uskutenit a už z nedostatku finanních zdroj, nedostatku asu nebo jednoduše proto, že je nutné respektovat pirozený vývoj. Rád bych v úvodu výroní zprávy za rok 2002 podkoval všem pracovníkm sdružení a externím spolupracovníkm za obrovský kus práce, nasazení a zájmu podporovat a rozvíjet aktivity sdružení a poskytované služby. Stejn tak dkujeme úedníkm, kolegm a lidem, kteí nám páli a sdíleli s námi dní v roce Historie sdružení Obanské sdružení Prev-Centrum vzniklo v roce Jedním z prvních cíl sdružení byla realizace dlouhodobého programu specifické primární prevence drogových závislostí a jiných sociáln patologických jev na základních školách. Koncem roku 1997 jsme spolupracovali v rámci programu primární prevence s 18-ti školami pedevším na území mstské ásti Praha 2. V roce 1999 zaalo sdružení na základ poptávky veejnosti a škol poskytovat ambulantní poradenské služby v rámci informaního a poradenského servisu v návaznosti na programy primární prevence. Bhem roku 2000 došlo nárstu zájmu ze strany škol o dlouhodobé programy primární prevence a zárove o služby v rámci následného informaního a poradenského servisu. Proto bylo nutné v rámci o.s. Prev-Centrum oddlit programy a poskytované služby na dv samostatná centra, Centrum primární prevence a Centrum poradenství pro mládež a rodiny. V prbhu roku 2000 o.s. Prev-Centrum ve spolupráci s Fokusem Praha vypracovalo projekt komunitního centra Bevnov s cílem pedložit zámr výbrové komisi Úadu mstské ásti Praha 6 a pokusit se získat do pronájmu vhodné prostory pro stávající programy obou subjekt. Ve výbrovém ízení na pronájem prostor v Meziškolské ulici v Praze 6 byl vybrán projekt o.s. Prev-Centrum a sdružení Fokus Praha se zamením na prevenci v komunit, komunitní práci a nabídku stávajících služeb zmínných organizací. Oficiální zahájení provozu program o.s. Prev-Centrum v nových prostorech se datuje k

4 Cíle sdružení v roce 2002 v rámci obanského sdružení rozvíjet realizaní a pracovní týmy s jasným zamením na primární prevenci /Centrum primární prevence/, sekundární prevenci /Centrum poradenství pro mládež a rodiny/ a komunitní práci /Centrum komunitních aktivit/ zachovat psobnost program specifické primární prevence o.s. Prev-Centrum na území mstské ásti Praha 2 a v dalších mstských ástech Prahy (Praha 6, 7) setrvat u dosavadní nabídky služeb a dále se výraznji orientovat na komunitní úrove v konkrétní podob realizovat pravidelné vzdlávací semináe pro odbornou veejnost Otevený mezioborový seminá v rámci program Centra primární prevence a Centra poradenství pro mládež a rodiny spolupracovat s Asociací nestátních organizací a jejími odbornými sekcemi zahájit realizaci výzkumného projektu Evaluace komunitního programu primární prevence realizovaného o.s. Prev-Centrum na území mstské ásti Praha 6 Cíle sdružení pro rok 2003 rozvíjet a dále profesionalizovat ti základní programy o.s. Prev-Centrum tzn. Centrum primární prevence, Centrum poradenství pro mládež a rodiny, Centrum komunitních aktivit revidovat operaní manuál Centra primární prevence revidovat operaní manuál Centra poradenství pro mládež a rodiny rozvíjet spolupráci s organizacemi a zaízeními v rámci mstské ásti Praha 6 s drazem na komunitu zajišovat provoz a rozvoj webových stránek Centra komunitních aktivit realizovat vzdlávací semináe pro laickou i odbornou veejnost viz Otevený mezioborový seminá realizovat klub pro dti od let s obtížným postavením ve tíd v rámci služeb Centra primární prevence pokraovat v realizaci nízkoprahového klubu pro mládež v rámci služeb Centra komunitních aktivit poskytovat školám služby v oblasti práce s problematickými tídami v kontextu sociáln patologických jev dokonit první fázi výzkumu Evaluace komunitního programu primární prevence realizovaného o.s. Prev-Centrum na území mstské ásti Praha 6 Souasnost Obanské sdružení Prev-Centrum poskytuje služby v oblasti specifické primární prevence drogových závislostí a sociáln patologických jev, ambulantní poradenské služby v oblasti zneužívání návykových látek a služby spojené s prevencí v komunit a komunitní prací. Jednotlivé programy sdružení v souasné dob zabezpeuje 10 kmenových pracovník a 78 externích spolupracovník, pedevším v rámci program primární prevence, supervize etc. Z odborného hlediska mžeme konstatovat, že se podailo prbžn zajišovat kvalitu poskytovaných služeb v oblasti dlouhodobé primární prevence a vybudovat návazné služby v kontextu s tmito programy. Na úrovni ambulantních služeb došlo postupnému rozvoji, pedevším v oblasti rodinného poradenství. V rámci aktivit prevence v komunit a komunitní práce se podailo síování a mapování poskytovaných služeb v mstské ásti Praha 6. Na základ probíhající supervize tohoto programu se podailo naplánovat a prbžn zajistit základní služby tzn. provoz nízkoprahového klubu pro mládež, pravidelné jednorázové akce pro dti, mládež a rodiny, informaní servis etc.

5 Systém poskytovaných služeb o.s. Prev-Centrum O.s. Prev-Centrum Centrum primární Centrum poradenství pro mládež a rodiny Centrum komunitních aktivit Vzdlávání lektor primární prevence Rodinné poradenství Nízkoprahový klub Dlouhodobé programy primární prevence Individuální poradenství Provoz webových stránek Programy vasné intervence Program následné pée Informaní servis pro Prahu 6 Informaní servis Informaní a poradenský servis Jednorázové akce pro Prahu 6 Organizan technické zabezpeení V prbhu roku 2002 zajistilo sdružení základní vybavení jednotlivých program kanceláskou technikou. Poátkem roku probhly pípravy vývoje databází ke zpracování dat evidovaných jednotlivými programy. Každý program o.s. Prev-Centrum má v souasnosti k dispozici databázi programovanou podle požadavk a typu služeb. V rámci oprav objektu se podailo zajistit repase oken u dvou kanceláí. Odborné zabezpeení Byly upravovány a revidovány koncepce všech tí program o.s. Prev-Centrum na poátku roku Operaní manuály Centra primární prevence a Centra poradenství pro mládež a rodiny prošly pipomínkami pracovních tým a vedoucí pracovníci tyto manuály revidovali. Ambulantní služby pro rodiny byly prbžn supervidovány akreditovaným supervizorem, stejn tak individuální poradenství. Spolupráce se státním a nestátním sektorem Pedevším se jedná o formy spolupráce s protidrogovými koordinátory a školními metodiky prevence v lokalitách, kde realizujeme programy primární prevence. Spolupráce je zamena na koordinaci

6 protidrogové politiky na místní úrovni, vzdlávání pedagogických pracovník a rodiovské veejnosti etc. Nemén dležitá je spolupráce s Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky pedevším v oblasti specifické primární prevence a ambulantních služeb pro uživatele drog a jejich rodiny. Pro profesionalizaci a rozvoj sdružení je dležitá spolupráce s A.N.O. Asociací nestátních organizací zabývajících se prevencí a lébou drogových závislostí v rámci Sekce harm reduction, Sekce primární prevence a Sekce intenzívní ambulantní a následné pée. Samozejmá je spolupráce s poskytovateli služeb na odborné úrovni v kontextu práce s klienty. lenství v organizacích O.s. Prev-Centrum je lenem A.N.O. asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a lébou drogových závislostí. Centrum primární prevence je zakládajícím lenem Sekce primární prevence A.N.O.. Jednotliví pracovníci sdružení jsou leny dalších odborných spoleností /Spolenost pro návykové nemoci LS JEP, Sekce harm reduction A.N.O., SOFT/. Mezi významné aktivity adíme spolupráci na semináích O rodinné terapii, provoz webové poradny a stránek spolupráci se Sekcí Harm Reduction A.N.O., spolupráci s projektem mstské ásti Praha 6 Zdravá šestka, spolupráci s Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky. V roce 2002 naše služby pomáhali zajišovat a podíleli se na innosti Barvíková Jana, Burák Pavel, erný Milan, Dolanská Pavla, Elis Petr, Flaks Petr, Fuksová Magdalena, Gilanyi Lukáš, Hanzlíková Martina, Hartmann Ivan, Himmelsbergerová Olga, Chytrý Michal, Lukáš Jan, Myšková Lucie, Odvárková Pavlína, Pavlátová Iveta, Perglerová Klára, Petrtýlová Milena, Píchová Gabriela, Poarovský Ondej, Rozehnal Vít, Solaová Hana, Trapková Barbora, Vinklerová Vendula, Vyhnálková Hana, Zákora Cyril; Lektoi zajišující programy primární prevence Altmannová Petra, Bárta Tomáš, Bártová Ivana, Blažková Lucie, Borovská Ludmila, Davidová Jana, Dohnalová Jana, Formánková Eva, Fránková Petra, Hejcmanová Eva, Hladká Ivana, Hrdlika Václav, Hrudková Blanka, Chládková Lucie, Jirková Lucie, Karlová Drahomíra, Klajn Martin, Klimtová Alena, Klykorková Marcela, Kolumpeková Kateina, Koryntová Gabriela, Kotšovská Lenka, Králová Monika, Krtová Kateina, Landová Natálie, Laštovková Drahuše, Lein David, Majerová Gabriela, Malíková Michaela, Málková Gabriela, Martanová Veronika, Matoušková Irena, Miláková Markéta, Navrátil Adam, Nemeškalová Adéla, Nmcová Martina, Nováková Soa, Pletichová Blanka, Prokopová Lucie, Prcha Lukáš, Riglová Hana, Samcová Eva, Skalická Vra, Sládeková Renata, Sládková Kateina, Sobotková Petra, Sotáková Hana, Soukupová Marcela, Stará Zdena, Strolená Lucie, Sušická Lucie, Šebková Kateina, Šolcová Lucie, Švecová Lenka, Toncarová Kristina, Uíková Milena, Urbanová Zuzana, Váchová Ilona, Vejlupková Olga, Viktorová Klára, Vlková Helena, Vyskoilová Olga, Zatepálková Jana, Zezulová Gabriela, Zoulková Luisa; Ekonomika a administrativa Ekonomické údaje jsou prbžn zpracovávány a kontrolovány a úetní doklady jsou po msíním zútování podkladem pro finanní ízení a kontrolu. Data jsou pedkládána prbžn ke zpracování ekonomce výkonným editelem. Administrativu sdružení zpracovává výkonný editel ve spolupráci s ekonomkou. Úetnictví a ekonomika se ídí standardními mechanismy, tzn. zákonem o úetnictví a smlouvami s poskytovateli finanních dotací a dalšími vnitními pedpisy organizace. Prezentace aktivit sdružení Vedoucí pracovníci jednotlivých program zajišují prezentaci svých program v souladu s pokyny správní rady a pedsedy sdružení. V rámci Centra poradenství pro mládež a rodiny se jedná o distribuci informaních leták zamených na poskytování poradenských služeb tímto programem organizacím psychosociální sít, institucím státní správy

7 a místní samosprávy. Souástí prezentace Centra poradenství pro mládež a rodiny jsou pravidelné odborné semináe poádané v o.s. Prev-Centrum formou Otevených mezioborových seminá, kazuistických seminá O rodinné terapii, seminá pro odbornou veejnost viz kurátoi pro mládež, sociální pracovníci, školní metodici prevence etc. Centrum primární prevence poskytuje kontaktní letáky v rámci program primární prevence pímo dtem a studentm a zárove školním metodikm prevence, výchovným poradcm a editelm škol. Centrum komunitních aktivit vydává a cílen distribuuje letáky pomáhajícím institucím, volnoasovým programm a dalším partnerským organizacím pracujícím v lokalit mstské ásti Praha 6. Další formou prezentace je úast jednotlivých pracovník na odborných fórech, zastoupení v odborných komisích, sekcích a spolenostech. Nedílnou souástí aktivit public relations obanského sdružení jsou prbžné a závrené zprávy a zprávy výroní, které jsou dostupné na webových stránkách sdružení a v tištné podob. V roce 2002 se sdružení podailo prezentovat i v médiích v rámci poad pro dti a mládež Na místní úrovni pravideln informujeme o našich aktivitách v novinách Prahy 6 Šestka. V rámci specifických aktivit Centra komunitní práce poskytujeme informace TK. Zahraniní spolupráce O.s. Prev-Centrum navázalo spolupráci s RV KPP v rámci projektu Phare Drug Policy Twinning Project Component 3 a Component 1. Pracovníci sdružení spolupracovali v rámci pracovních skupin v oblasti primární prevence a v oblasti problematiky první žádosti o lébu. Souástí pracovní skupiny primární prevence byla studijní cesta jedné pracovnice sdružení do vídeského Institutu pro prevenci závislostí. Ve dnech 13. až 17. listopadu 2002 se pracovní tým Centra komunitních aktivit zúastnil mezinárodní konference IFS Biannual Membership Seminar The multi-purpose model in an era of cross-sector partnership v Edinburghu. Tuto konferenci poádala mezinárodní organizace International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres, která je asociací národních, regionálních a místních organizací zamených na posilování komunit v rámci místních spoleenství. Vzdlávání Spolupráce se školami Souástí služeb obanského sdružení jsou vzdlávací programy a aktivity pro pedagogy všech základních a stedních škol, které jsou zapojeny do dlouhodobého programu primární prevence. V roce 2002 jsme ve spolupráci s Úadem mstské ásti Praha 6 a projektem Zdravá Šestka ukonili dlouhodobý vzdlávací kurz primární prevence drogových závislostí pro školní metodiky prevence. Kurz obsahoval 80 hodin teorie, zážitkových aktivit a workshop. Pokraování kurzu bude probíhat formou dvoudenních seminá a konzultaních hodin. Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy. Dalším vzdlávacím programem je výcvikový seminá pro pedagogy bez zkušeností v oblasti primární prevence a léby drogových závislostí. Tento výcvikový seminá byl ukonen v kvtnu roku 2002, obsahoval 38 hodin teorie, zážitkových aktivit a workshop rozložených do ty dn. V souvislosti s aktivitami Centra primární prevence a dlouhodobými programy primární prevence na základních školách probíhají pravidelná pracovní setkání školních metodik v prostorách o.s. Prev-Centrum. Témata tchto pracovních setkání se týkají spolupráce a komunikace lektor primární prevence se školou a školním metodikem, ešení situací, reflexe spolupráce etc. Prbžn probíhají na základních i stedních školách jednorázové vzdlávací semináe orientované na rizika vzniku a rozvoje závislosti, základní informace o drogové problematice etc. Pedagogové zárove konzultují pípadné rizikové situace na školách pímo s pracovníky sdružení v rámci provozu Centra poradenství pro mládež a rodiny. Vzdlávání odborné veejnosti O.s. Prev-Centrum pravideln poádá odborné semináe formou Otevených mezioborových seminá zamených na problematiku prevence a léby drogových závislostí, prevenci v komunit, komunitní práci, poradenství a psychoterapii. Protože se Centrum poradenství pro mládež a rodiny specializuje na rodinné poradenství, iniciovali pracovníci tohoto programu pokraování seminá O rodinné terapii, které se v rámci dohody nkolika podobn orientovaných pracoviš transformovaly na semináe kazuistické, jejichž souástí jsou Ballintovské skupiny. O.s. Prev-Centrum poádá i jednorázové semináe pro odbornou veejnost viz kurátoi pro mládež, sociální pracovníci, metodici primární prevence etc.

8 O.s. Prev-Centrum uspoádalo Den prevence v komunit, který nebyl jen výroním setkáním odborník, zástupc nestátních organizací a zástupc místní, krajské a státní správy, ale byl pedevším dnem vnovaným odborné diskusi zamené na poskytování komplexních služeb primární a sekundární prevence drogových závislostí a sociáln patologických jev s akcentem na komunitní pístup v této problematice. Den prevence v komunit byl píležitostí k setkání odborník pracujících v oblasti primární a sekundární prevence drogových závislostí a sociáln patologických jev s cílem vytvoit prostor pro diskusi nad danou problematikou z rzných úhl pohledu daných rozdílným zamením pozvaných odborník, tzn. oblastí, kde pracují nebo i rozdílnou klientelou, se kterou pracují. Vzdlávání lektor primární prevence V roce 2002 jsme realizovali další výcvikový kurz pro novou skupinu lektor primární prevence. Jedná se o seminá dotovaný 120 hodinami teoretické pípravy a zkušenostmi vetn zážitkových aktivit. Seminá absolvovalo 16 student humanitních obor vysokých škol. Prbžn jsou lektoi vzdláváni i po ukonení výcvikového kurzu formou odborných seminá zamených na témata šikany, týrání a zneužívání dtí, drogovou problematiku etc. Pravideln probíhá supervize práce lektor s dtmi. Vzdlávání kmenových pracovník sdružení Pracovníci mají sestavené individuální vzdlávací plány. Souástí vzdlávání jsou stáže pracovník v zaízeních psychosociální sít. Pracovní týmy jsou pravideln supervidovány odbornou supervizí externí a mimo to probíhá pravidelná supervize interní.

9 Centrum primární prevence Centrum primární prevence je jedním ze tí program o.s. Prev-Centrum. Zajišuje komplexní program primární prevence drogových závislostí a sociáln patologických jev. Personální zajištní: Mgr. Vendula Vinklerová, Mgr. Pavlína Odvárková, Cyril Zákora, Jedná se o kmenový tým programu, který koordinuje a organizuje dlouhodobou primární prevenci drogových závislostí v 50 základních školách. Tým kmenových pracovník zajišuje veškerý administrativní a odborný servis pro lektory primární prevence psobící na základních školách v rámci program primární prevence. Pracovníci zajišují služby vasné intervence tzn. práce s problematickými tídami, konzultaní hodiny pro pedagogy, rodie a dti, kluby pro dti s obtížným postavením ve tíd. Lektoi primární prevence jsou vedeni jako externí spolupracovníci a v souasné dob spolupracuje s Centrem primární prevence 65 osob. Všichni pracovníci Centra primární prevence prošli vzdlávacím kurzem pro lektory primární prevence drogových závislostí a dalších soc. patologických jev o.s.prev-centrum, pravideln se zúastují dalších odborných seminá, kurz a výcvik. Supervize práce lektor primární prevence: Mgr. Milan erný Supervize práce s problematickými tídami: Mgr. Milan erný Supervize klubu: PaedDr. Michael Chytrý Východiska programu V oblasti primární prevence drogových závislostí se stále jasnji ukazuje, že pokud je program primární prevence kvalitní, ídí se základními kritérii pro efektivní primární prevenci, kterými jsou pedevším cílenost, dlouhodobost a kontinuita programu, interaktivní práce v malých skupinách, teoretická i praktická pipravenost realizaního týmu a v neposlední ad i draz na kvalitní komunikaci, utváení postoj, zvyšování psychické odolnosti dtí a mladých lidí. Z tchto kritérií vycházíme a podle nich jsou naše služby koncipovány. Principy práce programu práce s dtmi v malých skupinách dlouhodobá práce s dtmi od 6. do 9. tíd budování kontaktu a dvry mezi dtmi a lektory v prbhu celého programu (lektorská dvojice pracuje s jedním kolektivem od 6. do 9. tídy) program se skupinami dtí realizují vyškolení a prbžn supervidovaní lektoi draz na kontext primární prevence práce s dtmi, pedagogy, rodii následná možnost kontaktu v Centru poradenství pro mládež a rodiny o.s. Prev-Centrum Cíle programu snížit nárst sociáln patologických jev výchovou ke zdravému životnímu stylu, poskytováním informací, posilováním osobní zodpovdnosti za kvalitu svého života, podporu sebevdomí, nabídkou pozitivních vzor a alternativ poskytovat dlouhodobé interaktivní programy primární prevence drogových závislostí na ZŠ a SŠ podporovat aktivní zapojení pedagog a rodi do prevence sociáln patologických jev nabídnout dtem aktivní trávení volného asu ve form klubu napomáhat ke zkvalitnní vztah a zlepšení sociálního klimatu mezi žáky ve tíd, kde jsou vztahy z rzných dvod narušeny Cílová skupina Pro realizaci program primární prevence o.s. Prev-Centrum jsou významné tyto cílové skupiny populace: dti ZŠ a ZvŠ (6. 9. roníky), studenti SŠ, pedagogové ZvŠ, ZŠ a SŠ, školní metodici primární prevence, rodie, sociální pracovníci, pediati, protidrogoví koordinátoi

10 Konkrétní aktivity programu Vzdlávací kurz pro lektory primární prevence Vzdlávací kurz (celkem 120 hodin) je uren studentm 1. a 2. roník humanitních obor VŠ a VOŠ. Vzdlávání je realizováno formou týdenního intenzivního výcviku a tí víkendových seminá, na které navazují pravidelné supervizní setkávání jednou msín a další pednášky a semináe. Program dlouhodobé primární prevence drogových závislostí Program primární prevence drogových závislostí a dalších sociáln patologických jev je zamen na ovlivování postoj a chování dtí v prbhu 6. až 9.tídy základní školy (12 až 15 let). Obsahem programu není pouze drogová problematika, ale zamujeme se i na rozvíjení komunikativních dovedností, schopností autonomního rozhodování, posilování sebevdomí a sebejistoty, ešení problém, etc. Témata blok jsou pizpsobena nejen vku dtí, ale také aktuálním situacím ve tíd. Odborné konzultace pro dti, rodie a pedagogy Od školního roku 2002/2003 je v nabídce služeb zaazena možnost pítomnosti pracovníka Centra primární prevence o.s.prev-centrum se vzdláním psychologie-speciální pedagogika v konzultaních hodinách pímo ve škole, kde probíhá program dlouhodobé primární prevence. Tato služba je urena pedevším dtem s výchovnými potížemi nebo s problematickým postavením ve tíd a nabízí individuální konzultace dtem, rodim a pedagogm. Klub pro dti od 10 do 15 let Klub je uren dtem od 10 do 15 let, které mají výchovné potíže nebo je jejich postavení ve tíd njak problematické. Tmto dtem nabízíme aktivní strávení volného asu zamené na rozvoj komunikativních dovedností, zvyšování sebedvry, sebejistoty, rozvoj empatie, schopnost elit tlaku rizikových vrstevník, rozvoj schopnosti spolupracovat, získání pozitivního pohledu na sebe sama etc. Práce s problematickou tídou Jedná se o interaktivní programy zamené na zlepšení vztah ve tíd, prohloubení spolupráce mezi žáky, rozvoj komunikaních dovedností v rámci tídního kolektivu, aktivní spoluúast na ešení aktuálního problému ve tíd. Draz je kladen na práci se tídou jako ástí systému školní instituce a na spolupráci s pedagogy. Další aktivity v rámci Centra primární prevence Vzdlávací semináe pro rodie a pedagogy Vzdlávací semináe pro odbornou i laickou veejnost Vydávání informaních a kontaktních materiál Provoz internetových stránek Výzkumný projekt evaluace komunitního programu primární prevence realizovaného na Praze 6 Výzkumný projekt bude realizován v prbhu pti let (od roku 2002 do roku 2007) paraleln s dlouhodobým programem primární prevence na ZŠ Prahy 6 realizovaným o.s. Prev-Centrum. Cílem projektu je zhodnotit kvalitu a efektivitu komunitního programu primární prevence na území mstské ásti Prahy 6 a jeho pípadný dopad na další obany komunity, pedevším rodie a pedagogy žák. Výzkumný projekt realizuje o.s. Prev-Centrum ve spolupráci s Akademií vd R v rámci výzkumného zámru Psychologie zdraví a Velvyslanectvím Nizozemského království v rámci programu MATRA/KAP. Vývoj programu v roce 2002 V roce 2002 probhly v programu primární prevence zásadní personální a koncepní zmny. Rozšíili jsme kmenový tým Centra primární prevence o pracovníky s potebnou kvalifikací (VŠ speciální pedagogika-psychologie), kteí koordinují program primární prevence drogových závislostí, organizují prbžné vzdlávání lektor primární prevence a informaní servis pro lektory primární prevence. Pracovníci zajišují služby vasné intervence. Jedná se o práci s problematickými tídami, konzultaní hodiny pro pedagogy, rodie a dti na školách, realizaci klubu pro dti s obtížným postavením ve tíd. Centrum primární prevence o.s. Prev-Centrum je zakládajícím lenem Sekce primární prevence A.N.O.

11 Priority programu pro rok 2003 V roce 2003 se chceme zamit pedevším: Na rozvoj programu Centrum primární prevence s drazem na posilování systémového zapojení v rámci služeb "prevence v komunit" v mstské ásti Praha 6 a Praha 2. Na realizaci výzkumného projektu Evaluace komunitního programu primární prevence realizovaného na území Prahy 6. Na spolupráci v rámci pracovní skupiny Evaluace a kvalita služeb v programech prevence, léby a resocializace drogových závislostí pi Národním monitorovacím stedisku pro drogy a drogové závislosti. Na spolupráci v rámci Sekce primární prevence A.N.O., pedevším na další zpracování minimálních standard primární prevence. Vývoj programu primární prevence podle statistických údaj Dlouhodobý program primární prevence drogových závislostí na ZŠ v roce 2002 V tabulce je uveden poet dtí zapojených do dlouhodobého programu primární prevence v roce 2002 dle jednotlivých lokalit. Praha 2 Praha 6 Praha 7 Ostatní pražské školy Mimopražské školy Celkem 6. tídy tídy tídy tídy poet škol poet blok celkem tíd celkem dtí Interaktivní semináe pro studenty SŠ v roce 2002 V tabulce je uveden poet interaktivních seminá realizovaných v roce 2002 Poet škol Poet tíd Poet interaktivních seminá Hodinová dotace Poet student Semináe pro pedagogy a rodie Aktivita Poet škol Poet osob Pedagogické rady pedagog Tídní schzky rodi Celkem Vývoj programu od roku 1998

12 Rok Poet škol Poet tíd Poet blok Hodinová dotace Poet dtí

13 Centrum poradenství pro mládež a rodiny Ambulantní zaízení poskytující poradenské služby pro experimentátory, uživatele drog, osoby s drogovou zkušeností, jejich rodiny a nejbližší sociální okolí, tj. osobám ohroženým dsledky užívání nealkoholových drog a nacházejícím se v obtížných situacích. Personální zajištní Kmenový tým zajišující ambulantní služby: Mgr. Pavla Dolanská, Mgr. Petr Flaks, Mgr. Klára Perglerová /t.. na mateské dovolené/, Gabriela Píchová, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Barbora Trapková, Supervize práce s rodinami: PhDr. Hana Vyhnálková, Supervize individuálního poradenství: MUDr. Richard Zajíc, Odborná garance programu: PaedDr. Michael Chytrý. Východiska programu Centrum poradenství pro mládež a rodiny vychází z bio-psycho-sociálního modelu vzniku a rozvoje závislosti. Hlavní draz v poradenské práci s klienty je kladen na dynamický, kognitivn behaviorální a systémový pístup. Ambulantní služby jsou poskytovány v souladu se standardy pée poskytované v ambulantních zaízeních. Pracovníci poradny ve svém pístupu využívají všech dostupných postup, metod a technik umožujících úzdravu klienta a ídí se etickým kodexem dané profese. Cíle programu Spolupracovat s rodinami dtí a mladistvých experimentujících nebo užívajících návykové látky v rámci práce s rodinným systémem. Pracovat se sociálním kontextem klienta a s celým jeho rodinným systémem. Umožnit klientovi orientovat se ve vlastní situaci a poskytnout mu emoní a sociální podporu. Motivovat klienta ke zmn rizikového chování a pomoci mu pi hledání možností ešení konkrétních situací. Poskytovat klientovi podporu v udržení a rozvoji zmn, které nastaly v prbhu pedchozí léby. Zprostedkovávat návaznou péi, spolupracovat se zaízeními návazné pée, poskytovat sociální práci a case management. Cílová skupina Mladí lidé užívající návykové látky. Jedná se o široké spektrum osob experimentujících s drogami a osob s krátkodobou a stedndobou drogovou kariérou. Klienti s drogovou zkušeností, kteí absolvovali ambulantní nebo residenní lébu nebo zaali abstinovat bez absolvované léby. Rodiny, kde dít experimentuje nebo užívá návykovou látku nebo se rodina nachází v jiné obtížné životní situaci. Klientem se stává celá rodina nebo její ást, která je ochotna spolen hledat zpsob ešení dané situace v rámci celého rodinného systému.

14 Základní poskytované služby Poradenství pro experimentátory a uživatele drog Individuální práce s klientem (od 15 let ) zahrnující služby prvního kontaktu, anonymní poradenství, sociální poradenství, poradenství v dlouhodobých kontaktech, motivaní trénink a prevenci relapsu. Rodinné poradenství Práce s rodinným systémem pi ešení problému s užíváním drog u dítte (bez rozdílu vku), které se nachází na hranici závislosti. Práce s rodinným systémem je velmi efektivní metodou zvlášt u dtí a mladistvých klient. Poradenské práce se v naprosté vtšin zúastují dva pracovníci, muž a žena. Poradenství pro osoby blízké uživatelm drog Ve vtšin pípad se jedná o jednorázový nebo krátkodobý kontakt. Tato forma poradenství v sob zahrnuje pevážn prvky podprné, edukativní a informaní. Program následné pée Program následné pée je uren osobám s drogovou zkušeností (bývalým uživatelm drog), zahrnuje individuální, rodinné, skupinové poradenství a prevenci relapsu. Krizová intervence Jedná se o poskytování služeb pro osoby picházející v akutní krizové situaci. Tmto osobám je v indikovaných pípadech zajištna návazná pée v krizových centrech. Telefonické poradenství, Web poradenství Zajištní základního poradenského a informaního servisu v souvislosti s drogovou problematikou po telefonu a prostednictvím u. Vývoj programu v roce 2002 V roce 2002 jsme kladli draz na rozvoj a stabilizaci ambulantních služeb pro mladistvé a mladé dosplé experimentátory, uživatele drog, osoby s drogovou zkušeností (bývalé uživatele drog), pro jejich rodie nebo celé rodiny. Ze statistik poskytovaných služeb v roce 2002 vyplývá, že tém polovinu klient tvoily rodiny s díttem nebo mladistvým užívajícím návykové látky. Osoby, které využily služby individuálního poradenství, se nacházely ve stádiu problémového užívání nebo se jednalo o klienty s drogovou zkušeností, kteí picházeli se zakázkou individuální práce v rámci následné pée. V dubnu 2002 byla otevena skupina následné pée na základ poptávky klient, kteí vzhledem ke své situaci (denní studium, stálé zamstnání) nemohli navštvovat intenzivní doléovací program. V roce 2002 zaali služby Centra poradenství pro mládež a rodiny využívat také klienti absolvující detoxifikaci v rámci ambulantního programu v AT ordinaci v Praze 6 a klienti v péi probaního pracovníka nebo kurátora pro mládež. V souvislosti se zmnou sídla o.s. Prev-Centrum probhla v lednu 2002 propaganí kampa s informacemi o nové adrese a nabídce služeb Centra poradenství pro mládež a rodiny. S novými prostory se otevely další možnosti v rozvoji zaízení, pedevším v oblasti vzdlávacích aktivit a skupinových program. Priority programu pro rok 2003 Rozvíjet a zvyšovat dostupnost ambulantních služeb Centra poradenství pro mládež a rodiny. Otevít skupinový program pro klienty absolvující ambulantní detoxifikaci. Realizovat vzdlávací aktivity pro odbornou veejnost (kazuististické semináe, odborné víkendové semináe apod.). Dobudovat systém efektivního zpsobu sbru dat. Rozvíjet spolupráci s odbornými zaízeními návazné pée nejen v oblasti drogových závislostí, ale i v širším kontextu psychosociální sít.

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH EUROTOPIA Opava o.p.s. VÝRONÍ ZPRÁVA OBSAH O organizaci 1 Cíle innosti Hlavní innosti Hodnotící zpráva za rok 2006 3 Nízkoprahový klub Modrá koka 4 Volnoasové aktivity pro dti a mládež 8 Pobyty 9 Projekt

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Tato výroční zpráva byla odsouhlasena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 28.6.2007 Obsah Pár slov na úvod. 2 Historie, poslání a cíle společnosti 4 Struktura společnosti 5 Zprávy hlavních programů CPPT, o.p.s

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

Vážení kolegové, přátelé, spolupracovníci,

Vážení kolegové, přátelé, spolupracovníci, Výroční zpráva 2013 Naše poslání Nechceme lhostejně míjet ty, kteří ztratili víru v sebe, druhé, lidskou existenci. Ty, kteří na své cestě životem hledali útočiště u drogy a poznali i její odvrácenou

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE...

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... OBSAH: 1. VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELM... 4 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... 8 3.1. PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST... 8 3.2. SBR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT O KNIHOVNÁCH, KOORDINANÍ INNOST...

Více

V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu

V!roní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu V!ro"ní zpráva Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2007-2008 1 Vlajky Evropské unie p!ed budovou Evropské komise Berlaymont Zdroj: archiv Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu 2 vá#ení "tená$i Ve sv!ch

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více