TVORBA MARKETINGOVÉHO MIXU PRO VYUŽITÍ NEPOUŽÍVANÝCH PLOCH V PRAZE 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TVORBA MARKETINGOVÉHO MIXU PRO VYUŽITÍ NEPOUŽÍVANÝCH PLOCH V PRAZE 12"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉHO MIXU PRO VYUŽITÍ NEPOUŽÍVANÝCH PLOCH V PRAZE 12 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Michal Podivín Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ondřej Dufek, Dis. Znojmo, duben 2009

2 Abstrakt Tématem bakalářské práce je Tvorba marketingové mixu nevyužívaných ploch v Praze 12. Na základě předchozí analýzy se práce zabývá zpracováním vlastního řešení využití pro tyto plochy a sestavením konkrétního marketingového mixu v rozšířené podobě 8P. Klíčová slova: marketing, analýza SWOT, segmentace trhu, marketingový výzkum, marketingový mix Abstract The subject of this bachelor thesis is Making of marketing mix for unused parcels in the Prague 12. On the basis of previous analyses we make our own problem solution for usage of this parcels and make concrete marketing mix in its larger form of 8P. Keywords: marketing, SWOT analysis, market segmentation, marketing research, marketing mix

3 Prohlašuji, že tuto bakalářskou práci jsem vypracoval sám, na základě pokynů mého vedoucího práce Ing. Ondřeje Dufka, Dis. a uvedl jsem zde všechny prameny, které jsem použil. V Praze

4 Tímto děkuji svému vedoucímu práce Ing. Ondřeji Dufkovi, Dis. za cenné rady a návody při zpracovávání této bakalářské práce.

5 Obsah Abstrakt Prohlášení a poděkování Úvod.. 6 Cíl práce a metodika Teoretická část Marketing Definice a principy Analýza mikro a makroprostředí SWOT analýza Marketingový výzkum Druhy marketingového výzkumu Techniky marketingového výzkumu Proces marketingového výzkumu Segmentace Požadavky na efektivní segmentaci Různá hlediska segmentace Marketingový mix Produkt Cena Místo Propagace Lidé Balíčky Programování Partnerství Marketing událostí Služby Praktická část Analýza MČ Praha Geografické umístění Demografické údaje Sociální charakteristiky.. 25

6 2.1.4 Volnočasové aktivity Anketa o trávení volného času dětí v MČ Praha Nevyužívaná plocha po bývalém stavebním dvoru Současný stav SWOT analýza Outdoorové centrum Modřany Poslání, vize Segmentace trhu Marketingový mix Produkt Cena Propagace Distribuce Lidé Balíčky Programování Partnerství 45 Závěr Použité zdroje Přílohy

7 Úvod Tématem této bakalářské práce je Tvorba marketingového mixu nevyužívaných ploch v Praze 12. Toto téma jsem zvolil proto, že v této městské části od narození žiji a její problémy a vývoj se mě tím pádem osobně dotýkají. Problematikou je rozvoj území MČ Praha 12. V rámci výstavby panelových sídlišť v průběhu osmdesátých let, která se dotkla i této městské části, zůstalo mnoho ploch po skladování techniky a materiálu. Tyto plochy několik let nebyly udržované a byly ponechány svému osudu. Výsledkem je, že svým vzhledem zhoršují už tak ne příliš atraktivní podobu samotného sídliště. V této oblasti je možné pozorovat v posledních letech určitá zlepšení. Úřad MČ Praha 12 si většinou uvědomuje situaci a je i ochotný při komunikaci s místními občany, kteří se tím pádem nebojí úřadu svěřit se se svými problémy. V tomto je tedy velké plus a příslib pokračování zlepšování životního prostředí do budoucna. Rychlost těchto změn však většinou limitují finanční možnosti. Další významnou problematikou, kterou se tato práce zabývá, je trávení volného času dětí a mládeže. V současné době je toto téma velice aktuální. Obzvláště v době, kdy na tento segment může mít negativní vliv celá řada faktorů. Může to být například alkohol, drogy, kriminalita a další. Zajištění dostatku možností aktivního trávení volného času může být významným faktorem prevence proti těmto negativním jevům. Každý z nás je jedinečná osobnost. Každý z nás má i tím pádem rozdílné názory a potřeby v oblasti trávení volného času. U dětí je situace však o to složitější, že někdy sami ještě nemají úplně jasno, co je baví. Jsou ve stádiu určitého hledání. I proto je důležité nabídnout jim dostatek alternativ, ze kterých si mohou vybírat. Tyto problematiky osobně považuji za velmi důležité, protože mohou výrazně přispět ke spokojenosti místních občanů, kteří pak budou hrdí, že žijí právě v Praze 12. Příznivé životní podmínky mohou pomoci i k tomu, že se do této městské části začne stěhovat více nových obyvatel. Nezanedbatelným aspektem je potom i přitáhnutí větší pozornosti pražského magistrátu k okrajovým částem Prahy. 6

8 Cíl práce a metodika Cílem této práce je vytvoření řešení pro plochu po bývalém stavebním dvoru v MČ Praha 12, která je ve velmi zanedbaném stavu. Smyslem tohoto řešení je především rozvoj MČ Praha 12 a rozšíření alternativ trávení volného času místních dětí a mládeže, ale i ostatních obyvatel. Na počátku vycházíme z analýzy MČ Praha 12 a to jak z hlediska geografického a demografického, tak i sociálního. Údaje jsme zjištovali ze statistických informací dostupných z internetu. Čerpáno bylo z webových stránek MČ Praha 12 a pražské sekce Českého statistického úřadu. Dále analyzujeme možnosti volnočasových aktivit v městské části. Zde vycházíme z vlastních zkušeností, ale opět i z informací na internetové prezentaci městské části. Nedílnou součástí práce je také krátká anketa na téma trávení volného času dětí v Praze 12. Touto anketou jsme se snažili získat základní povědomí o volnočasových aktivitách místních dětí. Sběr dat probíhal v týdnu na ZŠ prof. Švejcara v Praze 12 mezi žáky 2. stupně. Na tato počáteční zjištění navazuje popis současného stavu plochy, kde vycházíme výhradně z vlastních poznatků, a její SWOT analýza. Na základě těchto analýz se potom dostáváme ke konkretizaci vlastního řešení v podobě Outdoorového centra Modřany. Vymezujeme pro něj poslání, vizi a provádíme segmentaci trhu. Segmentace probíhá na základě geografických a demografických hledisek. Hlavní částí této práce je potom zpracování marketingového mixu centra v podobě 8P (produkt, cena, místo, propagace, lidé, balíčky, programování, partnertsví). Za produkt jsme zvolili v tomto případě moderní adrenalinové aktivity, kde hlavním pilířem je lanové centrum doplněné o zorbing a travnatý svah sloužící ke sjíždění na travních lyžích a dalších pomůckách k tomu vhodných. U tvorby ceny pak vycházíme z cen konkurence. Tyto produkty už jsou v naší zemi poměrně zavedené a jsou tedy i nastavené určité cenové hladiny. Při analýze cen konkurence jsme použili oficiální ceníky na internetových stránkách, kdy jsme vždy porovnali minimálně tři poskytovatele. Na základě těchto zjištění jsme pak vytvořili ceny základních produktů a z nich následně i ceny konkrétních balíčků služeb, kde jsme zohlednili i pro koho jsou balíčky určené. Při volbě distribučních a propagačních kanálů jsme se potom drželi zvoleného charakteru outdoorového centra, jehož určení je primárně pro místní děti a obyvatele. Velmi důležitým prvkem 7

9 u sportovního areálu jsou potom lidé, a to hlavně z hlediska zajištění bezpečnosti a odbornosti. Při tvorbě balíčků jsme se nechali inspirovat obdobnými zařízeními a snažili jsme se jimi postihnout všechny vybrané segmenty. Programování a partnerství jsme pak volili s ohledem na další sféry Prahy 12, pro které může být outdoorové centrum přínosem. 8

10 1. Teoretická část 1.1 Marketing S pojmem marketing se setkáváme často. Jeho pravděpodobně nejčastěji vnímanými projevy jsou reklama a marketingový výzkum. Ostatně nějakého marketingového výzkumu se dozajista zúčastnila většina z nás, ať už telefonicky, na internetu nebo na ulici. O četnosti reklamy ve sdělovacích prostředcích, na ulicích nebo v hromadných dopravních prostředcích se není třeba ani zmiňovat. Z těchto důvodů si mnoho lidí pod pojmem marketing představí prvně reklamu a marketingový výzkum, kterým jsou mnohdy obtěžováni v těch nejméně vhodných chvílích. Řada z nich tedy marketing vnímá jako něco negativního. Marketingový manažer je pak pro ně někdo, kdo ve dne v noci přemýšlí nad tím, jak klienty oklamat nějakým marketingovým trikem a přimět je tak, aby kupovali produkt jeho firmy. Marketing je samozřejmě mnohem bohatší a zdaleka není negativní. V následující subkapitole bychom tedy vymezili definici marketingu Definice a principy Marketing je sociální proces, při kterém jednotlivci a skupiny získávají to, co si přejí a co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných produktů a služeb s ostatními (KOTLER, 2001). Definic marketingu je ale více. Z dalších uvádíme ještě tuto: Marketing je jedna z činností vykonávaných organizacemi a sada procesů pro vytváření, sdělení a poskytnutí hodnoty a pro řízení vztahů se zákazníky takovým způsobem, z něhož má prospěch organizace a zájmové skupiny s ní spojené (SOLOMON, 2006). Podle uvedených definic je tedy pro marketing typické uspokojování potřeb. Marketingový přístup k podnikání by měl tedy vycházet z důkladného poznání zákazníka a jeho potřeb. Dále pak z detailní analýzy prostředí, ve kterém podniká a samozřejmě i z analýzy konkurence a její nabídky. Na základě těchto poznatků, pak je organizace schopna vytvořit nabídku, která může uspokojit potřebu zákazníka lépe než nabídka konkurence. 9

11 Uvedení nabídky na trh je odpovědí na zákazníkovy potřeby a reakcí na nabídku konkurence. Následně potom sledujeme, jaká bude odezva jak ze strany zákazníků, tak i konkurence (FORET, PROCHÁZKA, URBÁNEK, 2005). Podle této uvedené citace je velmi důležité také sledování a vyhodnocování zpětné vazby. Na základě těchto zjištění je potom možné dále s nabídkou pracovat a vylepšovat ji. 1.2 Analýza mikro a makroprostředí Úspěšnost firmy je závislá na celé řadě faktorů a to jednak faktorů, které je firma schopna bezprostředně ovlivňovat, tzn. pomocí strategií podporovat či utlumovat a jednak faktorů, které ovlivňují strategii firmy, ale není v možnostech marketéra zpětně tyto faktory ovlivnit (TOMEK, VÁVROVÁ, 2007). Marketingové prostředí tedy můžeme členit na dvě části: 1. Část, kterou je firma schopna sama ovlivňovat. Potom hovoříme o tzv. mikroprostředí. Do marketingového mikroprostředí počítáme vlastní podnik s jeho zaměstnanci, dále potom také zákazníky, dodavatele, marketingové zprostředkovatele, veřejnost a konečně i konkurenty (FORET, 2005). Analýza marketingového mikroprostředí je tzv. analýza silných a slabých stránek. V angličtině SW (strenghts and weaknesses). 2. Část, kterou firma není schopna vlastními silami ovlivnit. V tomto případě hovoříme o tzv. makroprostředí. Do makroprostředí řadíme: a. demografické prostředí b. ekonomické prostředí c. přírodní prostředí d. technologické prostředí e. politické prostředí f. kulturní prostředí (FORET, PROCHÁZKA, URBÁNEK, 2005) 10

12 Marketingové makroprostředí, je pro firmu zdrojem tržních příležitostí, ale i hrozeb. Právě proto analýzu makroprostředí nazýváme analýzu příležitostí a hrozeb. V angličtině OT (opportunities and threats) SWOT analýza Z předchozích poznatků potom vyplývá definice SWOT analýzy. Celková souhrná analýza vnitřních a vnějších předpokladů, nazývaná též analýza marketingového prostředí, se zkráceně označuje spojením obou předchozích zkratek jako SWOT a běžně se hovoří o SWOT analýze, která je základem vypracování každé marketingové strategie a marketingového plánu (FORET, FORETOVÁ, 2008). Jako určitý nedostatek SWOT analýzy můžeme vidět velkou míru subjektivity, se kterou vzniká. Případně její tvůrce není někdy schopen správně odlišit mikro a makroprostředí. 1.3 Marketingový výzkum Marketingový výzkum je systematické určování, shromažďování, analyzování a vyhodnocování informací, týkajících se určitého problému, před kterým firma stojí (KOTLER, 2000). Za pomoci marketingového výzkumu se tedy snažíme získat informace významné pro důležitá rozhodnutí. Informace by měly být relevantní (týkají se daného problému), validní (vyjadřují to, co mají), spolehlivé (abychom se opakovaně dostali k podobným hodnotám), pohotové (rychle dostupné) a rentabilní (za přijatelné náklady). Bez dobrých marketingových informací se musí manažer spoléhat jen na svou intuici nebo na náhodu a to je často první krok k chybnému rozhodnutí (BĚLOHLÁVEK, KOŠŤAN, ŠULEŘ, 2001) Druhy marketingového výzkumu Hledisek, dle kterých můžeme klasifikovat marketingový výzkum je celá řada. V tuto chvíli uvedeme dvojí rozdělení, a to na primární a sekundární výzkum a na výzkum kvalitativní a kvantitativní. 11

13 1. primární výzkum Zahrnuje vlastní zjištění hodnot vlastností u samotných jednotek (FORET, STÁVKOVÁ, VAŇOVÁ, 2006). U primárního marketingového výzkumu jde tedy o zjištění dat přímo v terénu a jejich následné zpracování a vyhodnocení. 2. sekundární výzkum Data sesbíraná pro jiný účel, než je řešení stávajícího problému se nazývají jako data sekundární (SOLOMON, MARSHALL, STUART, 2006). 3. kvantitativní výzkum Je koncipován a prováděn s cílem postihnout dostatečně velký ( v řádu stovek až tisíců jednotek) a reprezentativní vzorek jednotek. 4. kvalitativní výzkum Snaží se zjistit důvody chování lidí, jejich motivy a příčiny. Je tedy hlubším poznáním a může sloužit jako doplněk kvantitativních poznatků. (FORET, 2006) Techniky marketingového výzkumu V této podkapitole bychom blíže řekli o jednotlivých technikách primárního marketingového výzkumu. Rozlišujeme v zásadě základní tři techniky: 1. dotazování Dotazování patří k nejrozšířenějším postupům marketingového výzkumu. Uskutečňuje se pomocí nástrojů (dotazníků, záznamových archů) a vhodně zvolené komunikace výzkumníka s nositeli informací dotazovaným. (FORET, STÁVKOVÁ, VAŇOVÁ, 2006) Dotazování může probíhat písemně (pomocí dotazníků), formou osobního rozhovoru (patřičně vyškoleným tazatelem) nebo telefonicky (velmi rychlá a poměrně levná forma). 2. pozorování Je pasivním nástrojem, kdy spotřebitelské chování je pouze zaznamenáváno (SOLOMON, MARSHALL, STUART, 2006). Pozorování může probíhat i za pomoci nejrůznější techniky jako jsou např. peoplemetry, turnikety atd. 3. experiment Sleduje vliv jednoho jevu (nezávisle proměnná) na druhý (závisle proměnná), a to v nově vytvořené situaci (FORET, STÁVKOVÁ, VAŇOVÁ, 2006). Experiment se mnohem více uplatňuje v přírodních vědách v marketingovém výzkumu není příliš častý. 12

14 1.3.3 Proces marketingového výzkumu Specifikace problému a stanovení výzkumných cílů Sestavení plánu výzkumu Sběr informací Analýza informací Obr. 1, Proces marketingového výzkumu, zdroj: Kotler 2001 Prezentace výsledků a. specifikace problému a stanovení výzkumných cílů Jedná se o jednu ze stěžejních částí marketingového výzkumu. Pokud není problém přesně definován, může se stát, že náklady výzkumu přesáhnou hodnotu jeho přínosu (FORET, STÁVKOVÁ, VAŇOVÁ, 2006). Jde tedy o to vymezit, na co se má výzkum zaměřit a co chceme výzkumem zjistit. b. sestavení plánu výzkumu Plán definuje konkrétní metody, postupy a kroky výzkumu. Stejně tak ale i rozpočet nákladů. c. sběr informací Za pomoci některé z dříve uvedených technik marketingového výzkum. d. analýza informací Statistické zpracování sebraných dat a jejich analýza. e. prezentace výsledků Výstupy a závěry vyvozené ze zpracovaných dat. Většinou ve formě přehledných tabulek a grafů doplněné o psaný komentář. 1.4 Segmentace trhu Každý z nás je jedinečný. Co se líbí jednomu z nás nemusí se líbit druhému. Stejně tak naše potřeby a přání se navzájem liší. I proto je prakticky nemožné vytvořit produkt, který by uspokojil všechny. Určitým řešením této situace je segmentace trhu. Uvnitř segmentu jsou zákazníci s relativně stejnými charakteristikami, názory, požadavky, preferencemi, postoji, kupní silou atd. (FORET, 2005). V zásadě jde tedy o to rozdělit trh do určitých skupin, v nichž se jedinci vzájemně podobají podle určitých kritérií. Mohou to být např. matky na mateřské dovolené, obyvatelé venkova, lidé v určitém věku nebo můžeme kombinovat, např. obyvatelé venkova do 30 let atd. 13

15 1.4.1 Požadavky na efektivní segmentaci Aby tržní segmenty skýtaly užitek, musejí být: - měřitelné Měli bychom být schopni změřit velikost, kupní sílu atd. segmentu - vydatné Segmenty musí být dostatečně velké. - dostupné Segmenty by měly být pro nás účinně dosažitelné a obsluhovatelné - diferencovatelné Segmenty se musí dostatečně odlišovat. - akceschopné Pro segmenty musí být možné vytvořit nabídku, která cílové zákazníky osloví. (KOTLER, 2001) Segmentace trhu s sebou nese i určitá omezení a problémy: - Je mnohem dražší nežli používání nesegmentačního přístupu. Např. vyšší náklady na vývoj a výrobu produktu, jeho propagaci, distribuci atd. - Je složité najít nejlepší základnu pro segmentaci trhu. Např. zda využít geografické, demografické hledisko, případně jakou kombinaci zvolit. - Je obtížné poznat, jak hluboce nebo široce segmentaci provádět. Nesmíme vybrat příliš málo nebo naopak příliš mnoho cílových trhů. - Je poznamenána tendencí oslovovat segmenty, které nejsou životaschopné. Např. určité nestabilní segmenty, které jsou dány módní vlnou. (MORRISON, 1995) Různá hlediska segmentace Tab. 1, Přehled kritérií segmentace spotřebních trhů Skupina kritérií Kritéria Příklady Geografická - země - Slovensko, USA - region - Severní Čechy - klimatická oblast - Tropy - oblast - Střední východ, EU Demografická - věk - kojenec, batole, nad 60 - pohlaví - muž, žena - velikost rodiny - 1-2,3,4, více - životní cyklus - mladí-svobodní, manželé - počet dětí - 1,2,3,4 a více 14

16 Sociálně ekonomická - příjem - zaměstnání - vzdělání - společenská skupina - náboženství - národnost Psychologická - osobnost - životní styl - pod 8 tis. Kč, 8-12 tis. Kč - dělník, úředník - vyučen, SŠ, VŠ - nižší, střední, vyšší - křesťanské, islámské - slovenská, německá - dominantní, autoritativní - bohémský, mladistvý Motivy koupě - hledaný prospěch - požadovaný užitek Kupní chování - stupeň užití - věrnost značce - fáze kupního procesu Citlivost na - produkt, služba marketinogové nástroje - cena, slevy - komunikace - distribuce zdroj: (TOMEK, VÁVROVÁ, 2007) - potřeba bydlet, oblékat se - kvalita, servis, hospodárnost - lehký, střední, silný uživatel - žádná, silná, absolutní - inovátoři, rychle adoptující - požadavky na služby, kvalitu - citlivý, necitlivý na změny - komunikační kanály, média - exkluzivita, plošnost 15

17 1.5 Marketingový mix Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které firma využívá k tomu, aby dosáhla marketingových cílů na cílovém trhu (KOTLER, 2001). Marketingový mix je, jinak řečeno, naše nabídka, kterou se snažíme oslovit cílového zákazníka. Nejčastější varianta marketingového mixu jsou tzv. 4P: - produkt (product) - cena (price) - místo (place) - propagace (promotion) Marketingový mix v sobě zahrnuje vše, čím firma může poptávku po svých produktech ovlivňovat (FORET, 2005). Jsme tedy schopni na základě zpětné vazby marketingový mix přepracovat tak, aby lépe vyhovoval našemu vybranému segmentu. Jak už bylo řečeno, nejčastější variantou marketingového mixu je skupina 4P. Pro účely praktické části naší práce se však lépe hodí jeho rozšířená varianta tzv. 8P. K původním čtyřem složkám nám navíc přibudou: - lidé (people) - balíčky (packaging) - programování (programming) - partnerství (partnership) Jednotlivé složky, které jsme si vyjmenovali, podrobněji probereme v následujících subkapitolách Produkt V marketingu se za produkt chápe cokoli, co slouží k uspokojení určité lidské potřeby anebo splnění určitého přání. Tedy vše, co lze nabízet ke směně. (FORET, 2005) Podle této definice nemusíme jako produkt nutně chápat jen hmotný výrobek. Může to být služba, zážitek nebo v případě turistiky a cestování je produktem konkrétní místo. Pro praktickou část se však hodí i následující vymezení produktu obce. Produktem města nebo obce rozumíme vše, co město nabízí svým obyvatelům, návštěvníkům, podnikům a 16

18 potenciálním investorům a co slouží k uspokojování jejich individuálních i kolektivních potřeb (JANEČKOVÁ, VAŠTÍKOVÁ, 1999). Produkt můžeme rozdělit do následujících tří částí: - jádro produktu Je to základní užitek, který produkt přináší (FORET, 2006). - vlastní produkt (reálný produkt) Zahrnuje složky jako jsou kvalita, provedení, styl a design, značka a obal. - rozšířený produkt Zahrnuje vše, co dokážeme zákazníkovy nabídnout navíc. Např. ve formě doplňkových služeb. Rozšířený produkt je v dnešní době velmi důležitý a může pro organizaci znamenat rozhodující konkurenční výhodu. Vlastnosti vlastního produktu, zejména jako jsou kvalita či provedení, bývají velmi vyrovnané (FORET, 2005) Cena Cena je určitou protihodnotou. Musíme něco obětovat, abychom získali to, po čem toužíme, co potřebujeme. Cena je stanovení hodnoty nebo částka, kterou musí spotřebitel směnit, aby získal nabízený produkt či službu (SOLOMON, MARSHALL, STUART, 2006). Cena je také jediná složka marketingového mixu, která nám může přinést zisk. Pro obce a jejich organizace však nemusí být zisk primárním zájmem. Například v případě veřejných služeb, které obec poskytuje bezplatně nebo jen za symbolickou cenu. Rozhodnutí o tom, zda cena má krýt náklady (nebo dokonce přinášet určitý zisk do obecní pokladny) nebo zda je nástrojem dosažení určitého politického nebo sociálního cíle, je potom výsledkem politického konsensu. (JANEČKOVÁ, VAŠTÍKOVÁ, 1999) Způsoby tvorby cen Cenu můžeme stanovit pomocí několika způsobů: - na základě orientace na náklady Vycházíme z nákladů na výrobek. - na základě orientace na poptávku Cenu určujeme na základě poptávky. - na základě orientace na konkurenci Cenu tvoříme podle cen konkurence. - na základě orientace na užitek Využívané v případě, že máme několik variant jednoho výrobku. 17

19 - na základě vnímané hodnoty Cena se určuje na základě hodnoty vnímané zákazníkem Místo V případě této položky marketingového mixu můžeme hovořit také o distribuci. Místem nazýváme dostupnost produktu pro zákazníka na místě a v čase dle jeho přání (SOLOMON, MARSHALL, STUART, 2006). Je to tedy způsob jakým se produkt organizace dostane k cílovému zákazníkovy. Distribuce pak může být přímá (producent je zároveň distributor) nebo nepřímá (do distribučního řetězce vstupují další mezičlánky). V případě distribuce existuje několik následujících možností: - intenzivní distribuční strategie Nejlépe aby byl produkt dostupný komukoliv, kdekoliv a kdykoliv. - selektivní distribuční strategie Vychází z předpokladu, že nabízený sortiment je pro zákazníky natolik atraktivní, že budou ochotni vynaložit určité úsilí a prodejní místo navštívit. Zboží je v tomto případě nabízeno jen v omezeném počtu prodejních míst (FORET, PROCHÁZKA, URBÁNEK, 2005). - exkluzivní distribuční strategie Jedná se zde především o prodej luxusních výrobků, kde hraje velkou roli i jeho psychologické působení Propagace Pokud jsme na základě důkladného poznání zákazníka a marketingového prostředí vytvořili produkt a rozhodli o jeho ceně a distribuci, musíme se také následně zabývat tím, jak se zákazník o našem produktu dozví. V případě propagace se někdy hovoří o tzv. komunikačním mixu: - reklama Její výhodou je, že dokáže velmi rychle oslovit mnoho lidí. Nevýhodou potom jsou vysoké náklady a její neosobní charakter. Co se týká cílů reklamy, mohou být různé, ať už nám jde o to zákazníky jen informovat, nebo je přesvědčit, aby kupovali náš produkt a ne konkurenční nebo připomenout, že náš produkt stále existuje. 18

20 - Podpora prodeje Využívá krátkodobých, ale účinných podnětů a pozorností zaměřených na aktivizaci a urychlení prodeje a odbytu (FORET, 2006). V případě zákazníků se využívá nástrojů jakou jsou např. vzorky zdarma, slevy z cen, soutěže o ceny atd. Podpora prodeje se však nezaměřuje pouze na zákazníky, ale i na obchodní partnery. V tomto případě se může opět jednat např. o slevy (u opakovaných odběrů ), zboží zdarma (u nových výrobků) nebo kooperativní reklamu. - public relations Je to proces vytváření vztahů a vzájemné komunikace mezi organizací a veřejností (JANEČKOVÁ, VAŠTÍKOVÁ, 1999). Do nástrojů public relations řadíme např. vydávání tiskových zpráv, pořádání tiskových konferencí, organizování událostí, sponzorování, lobování a reklamu organizace (reklama, která není zaměřená na produkt, ale čistě na firmu). - osobní prodej Výhody jsou především v možnosti osobního působení prodejce a tedy i v možnosti zákazníka zeptat se na to, co ho konkrétně zajímá k dané nabídce. Oproti reklamě je možné tímto způsobem vybudovat i bližší vztah se zákazníkem. Propagace využívá dvou základních strategií: - strategie tlaku - Tuto strategii mohou využívat především velké, silné firmy. Je založena hlavně na osobním prodeji a podpoře prodeje, především ve smyslu působení producenta na distributory. - strategie tahu Základem je, že máme dostatečně atraktivní produkt. Na počátku musíme vyvolat zájem u zákazníků (např. prostřednictvím reklamy), kteří jej pak začnou vyžadovat po prodejcích a ti se následně obrátí na producenta. (FORET 2005) Lidé Několik špatných zaměstnanců může poničit výsledky tvrdé práce ostatních (COOPER, LANE, 1999).V oblastech, jako jsou služby nebo cestovní ruch se stávají velmi důležitou složkou našeho marketingového mixu také lidé. Konkrétně tím míníme zaměstnance. Mnohdy jsou totiž neoddělitelnou součástí produktu a jejich chování a jednání má velký vliv na vnímání produktu cílovým zákazníkem. Proto je nutné vést 19

21 zaměstnance tak, aby pochopili, že úspěch celého podnikání záleží na práci a přístupu každého z nich. Je třeba je pečlivě vybírat, školit, trénovat, motivovat i kontrolovat a oceňovat. (FORET, FORETOVÁ, 2008) Balíčky V praktické části práce se budeme zabývat, zjednodušeně řečeno, marketingovým mixem zařízení zábavního cestovního ruchu. V případě takového zařízení je určitě na místě zařadit i tuto složku rozšířeného marketingového mixu. Především v zájmu zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Proto abychom zvýšili zajímavost a případně vytvořili něco jedinečného, musíme svoji nabídku pojmout jako komplex služeb (FORET, FORETOVÁ, 2008). Jde tedy o to, že nabízet jednotlivou službu samu o sobě už v dnešní době nestačí. Je potřeba, abychom dokázali nabídnout a zajistit kompletní program např. pro školní skupiny, firemní akce, rodiny s dětmi atd Programování Programování představuje techniku těsně spojenou s tvořením balíčku. Postihuje takové specializované činnosti, programy nebo události, které mají zvýšit konzumaci služeb zákazníkem nebo mají zvýšit přitažlivost balíčků nebo dalších služeb (MORRISON, 1995). Jde v zásadě o to, nabízet stále něco nového (novou zábavu, události a činnosti), abychom zákazníka nalákali k opakované návštěvě. Tato položka hodně souvisí také s partnerstvím, které si teprve přiblížíme. V tomto případě se jedná také o vytváření společných projektů více organizací. Cílem je propojit společné úsilí více organizací a dát šanci všem, kdo mohou a mají zájem se do těchto společných programů zapojit (FORET, FORETOVÁ, 2008). Vyhlašovatelem těchto projektů může být například obec Partnerství Partnerství znamená účast soukromého i veřejného sektoru při řízení obce a zároveň vytváření sítě vztahů s různými subjekty tvořícími a ovlivňujícímí produkt (JANEČKOVÁ, VAŠTÍKOVÁ, 1999). Mnohdy musíme spolupracovat s řadou partnerů 20

22 a jsme na nich značně závislí. Je tedy velmi důležité, abychom se vzájemně dobře poznali a rozvíjeli dobré vztahy. Úroveň těchto vztahů se potom odráží i na vnímání kvality produktu naším zákazníkem. 1.6 Marketing událostí Dlouho se problematika pořádání událostí a akcí všeho druhu řadila pod public relations. Stala se ale natolik obsáhlou a významnou kapitolou že se od roku 1985 vyčlenil nový komunikační prostředek, kterým je marketing událostí (JANEČKOVÁ, VAŠTÍKOVÁ, 1999). Pořádání akcí (anglicky events) může mít nejrůznější podobu ať už je to například vánoční večírek pro zaměstnance nebo nabízení občerstvení jménem firmy na sportovních či jiných událostech. To vše s cílem navázat pozitivní vztahy s veřejností. 1.7 Služby Služba je každá lidská činnost, která poskytuje užitečný efekt již bezprostředně svým průběhem, nikoli teprve hmotným statkem (zbožím) (CETLOVÁ, 2002). Toto vymezení služby charakterizuje v tom nejužším pojetí. Dal by se sem zařadit např. cestovní ruch, bankovnictví, pojišťovnictví atd. V širším marketingovém pojetí chápeme službu jako typ produktu, což znamená, že výrobek a služba představují dva typy produktu (CETLOVÁ, 2002). Služby se vyznačují určitými charakteristickými vlastnostmi oproti hmotným výrobkům. Patří mezi ně: - nehmotnost Službu tím pádem nemůžeme např. patentovat. - neoddělitelnost Je potřeba vzájemná interakce poskytovatele a příjemce služby. - nestejnorodost Kvalita služby nemusí být vždy stejná. - zničitelnost Souvisí např. s tím, že službu nelze skladovat. - nevlastnění Zákazník má pouze právo na poskytnutí té určité služby. Odvětví služeb se v současnosti velmi dynamicky rozvíjí. Ve většině vyspělých zemí převažuje podíl obyvatel, kteří jsou zaměstnáni právě v sektoru služeb. 21

23 2. Praktická část 2.1 Analýza MČ Praha Geografické umístění Městská část Praha 12 leží na jižním okraji hlavního města Prahy při pravém břehu řeky Vltavy. Území je na severu vymezeno hranicí městské části Praha 4, východně navazuje městská část Libuš, na západě je ohraničeno Vltavou a jižní vymezení tvoří vnější hranice Prahy. Od středu města je vzdálena necelých 10 km. Nejvyšší bod městské části je 385 m n.m. a naopak nejnižší bod 190 m.n.m. Obr. 2, Geografické umístění MČ Praha 12 v rámci Prahy, zdroj: <http://www.praha12.cz /mc-rozvoj-historie/zakladni-informace/> Městká část Praha 12 se dále dělí na pět dílčích katastrálních území. Jsou to Modřany, Kamýk, Komořany, Cholupice a Točná. Největší a zároveň nejlidnatější částí jsou Modřany. Ze všech těchto obcí má také nejdelší doloženou historii (první písemná zmínka je z roku 1178), i z těchto důvodů se někdy zjednodušeně MČ Praha 12 říká jen Modřany. Součástí Prahy se původně samostatné obce stali v šedesátých letech minulého století. 22

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn MonkeyPark 21. června 2006 nejdelší lanový park v Krkonoších. MonkeyPark, MonkeyPark

13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn MonkeyPark 21. června 2006 nejdelší lanový park v Krkonoších. MonkeyPark, MonkeyPark 13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn Společnost První bobová s.r.o. se vždy cítila průkopníkem nových trendů v oblasti volnočasových aktivit. Až po výstavbě bobové dráhy Špindlerův

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku marketingové kampaně jako součást marketingového plánování Životní cyklus produktu a komunikace PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Udržitelný rozvoj venkova 2. Problémy rozvoje venkova 3. Marketing v cestovním ruchu 4. Marketingový mix venkovského cestovního ruchu

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

OBSAH KAPITOLY KONKURENCE KONKURENCE KONKURENCE IDENTIFIKACE KONKURENCE 2.2.2011 IDENTIFIKACE KONKURENCE A MARKETINGOVÝ VÝZKUM

OBSAH KAPITOLY KONKURENCE KONKURENCE KONKURENCE IDENTIFIKACE KONKURENCE 2.2.2011 IDENTIFIKACE KONKURENCE A MARKETINGOVÝ VÝZKUM OBSAH KAPITOLY IDENTIFIKACE KONKURENCE A Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín konkurence a její význam identifikace konkurence SWOT analýza účel marketingového výzkumu proces marketingového výzkumu druhy marketingového

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Królová Klára Definice základních pojmů Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Smyslem tohoto formuláře je upřesnit a logickou cestou definovat Váš individuální projektový záměr. Rovněž si klade za cíl reálně definovat šance na úspěch při případné žádosti o dotaci

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. CO JE DNESKA ŠIKK? UČÍME NADACE SE A OPEN ROSTEME SOCIETY VŠICHNI FUND SPOLEČNĚ PRAHA Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Patří mezi 5 největších českých nadací. Má více

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě MARKETING VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_2 Sada: Ekonomie Téma: Marketing a trh Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Výsledky SWOT analýzy. Pro potřeby statutárního města Ostravy zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie

Výsledky SWOT analýzy. Pro potřeby statutárního města Ostravy zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie Výsledky SWOT analýzy Pro potřeby statutárního města Ostravy zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie Praha, červen 2008 Tento materiál zpracovala Katedra kulturologie

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Ingrid Sieder ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Praha Obsah hlavní body 1. Organizační

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

PRAHA 12. Základní přehled

PRAHA 12. Základní přehled PRAHA 12 Základní přehled Správní obvod Praha 12 je tvořen územím městských částí Praha 12 (Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany a Točná) a Praha-Libuš (Libuš a Písnice). Podíl cizinců na žijících na území

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více