TVORBA MARKETINGOVÉHO MIXU PRO VYUŽITÍ NEPOUŽÍVANÝCH PLOCH V PRAZE 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TVORBA MARKETINGOVÉHO MIXU PRO VYUŽITÍ NEPOUŽÍVANÝCH PLOCH V PRAZE 12"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉHO MIXU PRO VYUŽITÍ NEPOUŽÍVANÝCH PLOCH V PRAZE 12 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Michal Podivín Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ondřej Dufek, Dis. Znojmo, duben 2009

2 Abstrakt Tématem bakalářské práce je Tvorba marketingové mixu nevyužívaných ploch v Praze 12. Na základě předchozí analýzy se práce zabývá zpracováním vlastního řešení využití pro tyto plochy a sestavením konkrétního marketingového mixu v rozšířené podobě 8P. Klíčová slova: marketing, analýza SWOT, segmentace trhu, marketingový výzkum, marketingový mix Abstract The subject of this bachelor thesis is Making of marketing mix for unused parcels in the Prague 12. On the basis of previous analyses we make our own problem solution for usage of this parcels and make concrete marketing mix in its larger form of 8P. Keywords: marketing, SWOT analysis, market segmentation, marketing research, marketing mix

3 Prohlašuji, že tuto bakalářskou práci jsem vypracoval sám, na základě pokynů mého vedoucího práce Ing. Ondřeje Dufka, Dis. a uvedl jsem zde všechny prameny, které jsem použil. V Praze

4 Tímto děkuji svému vedoucímu práce Ing. Ondřeji Dufkovi, Dis. za cenné rady a návody při zpracovávání této bakalářské práce.

5 Obsah Abstrakt Prohlášení a poděkování Úvod.. 6 Cíl práce a metodika Teoretická část Marketing Definice a principy Analýza mikro a makroprostředí SWOT analýza Marketingový výzkum Druhy marketingového výzkumu Techniky marketingového výzkumu Proces marketingového výzkumu Segmentace Požadavky na efektivní segmentaci Různá hlediska segmentace Marketingový mix Produkt Cena Místo Propagace Lidé Balíčky Programování Partnerství Marketing událostí Služby Praktická část Analýza MČ Praha Geografické umístění Demografické údaje Sociální charakteristiky.. 25

6 2.1.4 Volnočasové aktivity Anketa o trávení volného času dětí v MČ Praha Nevyužívaná plocha po bývalém stavebním dvoru Současný stav SWOT analýza Outdoorové centrum Modřany Poslání, vize Segmentace trhu Marketingový mix Produkt Cena Propagace Distribuce Lidé Balíčky Programování Partnerství 45 Závěr Použité zdroje Přílohy

7 Úvod Tématem této bakalářské práce je Tvorba marketingového mixu nevyužívaných ploch v Praze 12. Toto téma jsem zvolil proto, že v této městské části od narození žiji a její problémy a vývoj se mě tím pádem osobně dotýkají. Problematikou je rozvoj území MČ Praha 12. V rámci výstavby panelových sídlišť v průběhu osmdesátých let, která se dotkla i této městské části, zůstalo mnoho ploch po skladování techniky a materiálu. Tyto plochy několik let nebyly udržované a byly ponechány svému osudu. Výsledkem je, že svým vzhledem zhoršují už tak ne příliš atraktivní podobu samotného sídliště. V této oblasti je možné pozorovat v posledních letech určitá zlepšení. Úřad MČ Praha 12 si většinou uvědomuje situaci a je i ochotný při komunikaci s místními občany, kteří se tím pádem nebojí úřadu svěřit se se svými problémy. V tomto je tedy velké plus a příslib pokračování zlepšování životního prostředí do budoucna. Rychlost těchto změn však většinou limitují finanční možnosti. Další významnou problematikou, kterou se tato práce zabývá, je trávení volného času dětí a mládeže. V současné době je toto téma velice aktuální. Obzvláště v době, kdy na tento segment může mít negativní vliv celá řada faktorů. Může to být například alkohol, drogy, kriminalita a další. Zajištění dostatku možností aktivního trávení volného času může být významným faktorem prevence proti těmto negativním jevům. Každý z nás je jedinečná osobnost. Každý z nás má i tím pádem rozdílné názory a potřeby v oblasti trávení volného času. U dětí je situace však o to složitější, že někdy sami ještě nemají úplně jasno, co je baví. Jsou ve stádiu určitého hledání. I proto je důležité nabídnout jim dostatek alternativ, ze kterých si mohou vybírat. Tyto problematiky osobně považuji za velmi důležité, protože mohou výrazně přispět ke spokojenosti místních občanů, kteří pak budou hrdí, že žijí právě v Praze 12. Příznivé životní podmínky mohou pomoci i k tomu, že se do této městské části začne stěhovat více nových obyvatel. Nezanedbatelným aspektem je potom i přitáhnutí větší pozornosti pražského magistrátu k okrajovým částem Prahy. 6

8 Cíl práce a metodika Cílem této práce je vytvoření řešení pro plochu po bývalém stavebním dvoru v MČ Praha 12, která je ve velmi zanedbaném stavu. Smyslem tohoto řešení je především rozvoj MČ Praha 12 a rozšíření alternativ trávení volného času místních dětí a mládeže, ale i ostatních obyvatel. Na počátku vycházíme z analýzy MČ Praha 12 a to jak z hlediska geografického a demografického, tak i sociálního. Údaje jsme zjištovali ze statistických informací dostupných z internetu. Čerpáno bylo z webových stránek MČ Praha 12 a pražské sekce Českého statistického úřadu. Dále analyzujeme možnosti volnočasových aktivit v městské části. Zde vycházíme z vlastních zkušeností, ale opět i z informací na internetové prezentaci městské části. Nedílnou součástí práce je také krátká anketa na téma trávení volného času dětí v Praze 12. Touto anketou jsme se snažili získat základní povědomí o volnočasových aktivitách místních dětí. Sběr dat probíhal v týdnu na ZŠ prof. Švejcara v Praze 12 mezi žáky 2. stupně. Na tato počáteční zjištění navazuje popis současného stavu plochy, kde vycházíme výhradně z vlastních poznatků, a její SWOT analýza. Na základě těchto analýz se potom dostáváme ke konkretizaci vlastního řešení v podobě Outdoorového centra Modřany. Vymezujeme pro něj poslání, vizi a provádíme segmentaci trhu. Segmentace probíhá na základě geografických a demografických hledisek. Hlavní částí této práce je potom zpracování marketingového mixu centra v podobě 8P (produkt, cena, místo, propagace, lidé, balíčky, programování, partnertsví). Za produkt jsme zvolili v tomto případě moderní adrenalinové aktivity, kde hlavním pilířem je lanové centrum doplněné o zorbing a travnatý svah sloužící ke sjíždění na travních lyžích a dalších pomůckách k tomu vhodných. U tvorby ceny pak vycházíme z cen konkurence. Tyto produkty už jsou v naší zemi poměrně zavedené a jsou tedy i nastavené určité cenové hladiny. Při analýze cen konkurence jsme použili oficiální ceníky na internetových stránkách, kdy jsme vždy porovnali minimálně tři poskytovatele. Na základě těchto zjištění jsme pak vytvořili ceny základních produktů a z nich následně i ceny konkrétních balíčků služeb, kde jsme zohlednili i pro koho jsou balíčky určené. Při volbě distribučních a propagačních kanálů jsme se potom drželi zvoleného charakteru outdoorového centra, jehož určení je primárně pro místní děti a obyvatele. Velmi důležitým prvkem 7

9 u sportovního areálu jsou potom lidé, a to hlavně z hlediska zajištění bezpečnosti a odbornosti. Při tvorbě balíčků jsme se nechali inspirovat obdobnými zařízeními a snažili jsme se jimi postihnout všechny vybrané segmenty. Programování a partnerství jsme pak volili s ohledem na další sféry Prahy 12, pro které může být outdoorové centrum přínosem. 8

10 1. Teoretická část 1.1 Marketing S pojmem marketing se setkáváme často. Jeho pravděpodobně nejčastěji vnímanými projevy jsou reklama a marketingový výzkum. Ostatně nějakého marketingového výzkumu se dozajista zúčastnila většina z nás, ať už telefonicky, na internetu nebo na ulici. O četnosti reklamy ve sdělovacích prostředcích, na ulicích nebo v hromadných dopravních prostředcích se není třeba ani zmiňovat. Z těchto důvodů si mnoho lidí pod pojmem marketing představí prvně reklamu a marketingový výzkum, kterým jsou mnohdy obtěžováni v těch nejméně vhodných chvílích. Řada z nich tedy marketing vnímá jako něco negativního. Marketingový manažer je pak pro ně někdo, kdo ve dne v noci přemýšlí nad tím, jak klienty oklamat nějakým marketingovým trikem a přimět je tak, aby kupovali produkt jeho firmy. Marketing je samozřejmě mnohem bohatší a zdaleka není negativní. V následující subkapitole bychom tedy vymezili definici marketingu Definice a principy Marketing je sociální proces, při kterém jednotlivci a skupiny získávají to, co si přejí a co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných produktů a služeb s ostatními (KOTLER, 2001). Definic marketingu je ale více. Z dalších uvádíme ještě tuto: Marketing je jedna z činností vykonávaných organizacemi a sada procesů pro vytváření, sdělení a poskytnutí hodnoty a pro řízení vztahů se zákazníky takovým způsobem, z něhož má prospěch organizace a zájmové skupiny s ní spojené (SOLOMON, 2006). Podle uvedených definic je tedy pro marketing typické uspokojování potřeb. Marketingový přístup k podnikání by měl tedy vycházet z důkladného poznání zákazníka a jeho potřeb. Dále pak z detailní analýzy prostředí, ve kterém podniká a samozřejmě i z analýzy konkurence a její nabídky. Na základě těchto poznatků, pak je organizace schopna vytvořit nabídku, která může uspokojit potřebu zákazníka lépe než nabídka konkurence. 9

11 Uvedení nabídky na trh je odpovědí na zákazníkovy potřeby a reakcí na nabídku konkurence. Následně potom sledujeme, jaká bude odezva jak ze strany zákazníků, tak i konkurence (FORET, PROCHÁZKA, URBÁNEK, 2005). Podle této uvedené citace je velmi důležité také sledování a vyhodnocování zpětné vazby. Na základě těchto zjištění je potom možné dále s nabídkou pracovat a vylepšovat ji. 1.2 Analýza mikro a makroprostředí Úspěšnost firmy je závislá na celé řadě faktorů a to jednak faktorů, které je firma schopna bezprostředně ovlivňovat, tzn. pomocí strategií podporovat či utlumovat a jednak faktorů, které ovlivňují strategii firmy, ale není v možnostech marketéra zpětně tyto faktory ovlivnit (TOMEK, VÁVROVÁ, 2007). Marketingové prostředí tedy můžeme členit na dvě části: 1. Část, kterou je firma schopna sama ovlivňovat. Potom hovoříme o tzv. mikroprostředí. Do marketingového mikroprostředí počítáme vlastní podnik s jeho zaměstnanci, dále potom také zákazníky, dodavatele, marketingové zprostředkovatele, veřejnost a konečně i konkurenty (FORET, 2005). Analýza marketingového mikroprostředí je tzv. analýza silných a slabých stránek. V angličtině SW (strenghts and weaknesses). 2. Část, kterou firma není schopna vlastními silami ovlivnit. V tomto případě hovoříme o tzv. makroprostředí. Do makroprostředí řadíme: a. demografické prostředí b. ekonomické prostředí c. přírodní prostředí d. technologické prostředí e. politické prostředí f. kulturní prostředí (FORET, PROCHÁZKA, URBÁNEK, 2005) 10

12 Marketingové makroprostředí, je pro firmu zdrojem tržních příležitostí, ale i hrozeb. Právě proto analýzu makroprostředí nazýváme analýzu příležitostí a hrozeb. V angličtině OT (opportunities and threats) SWOT analýza Z předchozích poznatků potom vyplývá definice SWOT analýzy. Celková souhrná analýza vnitřních a vnějších předpokladů, nazývaná též analýza marketingového prostředí, se zkráceně označuje spojením obou předchozích zkratek jako SWOT a běžně se hovoří o SWOT analýze, která je základem vypracování každé marketingové strategie a marketingového plánu (FORET, FORETOVÁ, 2008). Jako určitý nedostatek SWOT analýzy můžeme vidět velkou míru subjektivity, se kterou vzniká. Případně její tvůrce není někdy schopen správně odlišit mikro a makroprostředí. 1.3 Marketingový výzkum Marketingový výzkum je systematické určování, shromažďování, analyzování a vyhodnocování informací, týkajících se určitého problému, před kterým firma stojí (KOTLER, 2000). Za pomoci marketingového výzkumu se tedy snažíme získat informace významné pro důležitá rozhodnutí. Informace by měly být relevantní (týkají se daného problému), validní (vyjadřují to, co mají), spolehlivé (abychom se opakovaně dostali k podobným hodnotám), pohotové (rychle dostupné) a rentabilní (za přijatelné náklady). Bez dobrých marketingových informací se musí manažer spoléhat jen na svou intuici nebo na náhodu a to je často první krok k chybnému rozhodnutí (BĚLOHLÁVEK, KOŠŤAN, ŠULEŘ, 2001) Druhy marketingového výzkumu Hledisek, dle kterých můžeme klasifikovat marketingový výzkum je celá řada. V tuto chvíli uvedeme dvojí rozdělení, a to na primární a sekundární výzkum a na výzkum kvalitativní a kvantitativní. 11

13 1. primární výzkum Zahrnuje vlastní zjištění hodnot vlastností u samotných jednotek (FORET, STÁVKOVÁ, VAŇOVÁ, 2006). U primárního marketingového výzkumu jde tedy o zjištění dat přímo v terénu a jejich následné zpracování a vyhodnocení. 2. sekundární výzkum Data sesbíraná pro jiný účel, než je řešení stávajícího problému se nazývají jako data sekundární (SOLOMON, MARSHALL, STUART, 2006). 3. kvantitativní výzkum Je koncipován a prováděn s cílem postihnout dostatečně velký ( v řádu stovek až tisíců jednotek) a reprezentativní vzorek jednotek. 4. kvalitativní výzkum Snaží se zjistit důvody chování lidí, jejich motivy a příčiny. Je tedy hlubším poznáním a může sloužit jako doplněk kvantitativních poznatků. (FORET, 2006) Techniky marketingového výzkumu V této podkapitole bychom blíže řekli o jednotlivých technikách primárního marketingového výzkumu. Rozlišujeme v zásadě základní tři techniky: 1. dotazování Dotazování patří k nejrozšířenějším postupům marketingového výzkumu. Uskutečňuje se pomocí nástrojů (dotazníků, záznamových archů) a vhodně zvolené komunikace výzkumníka s nositeli informací dotazovaným. (FORET, STÁVKOVÁ, VAŇOVÁ, 2006) Dotazování může probíhat písemně (pomocí dotazníků), formou osobního rozhovoru (patřičně vyškoleným tazatelem) nebo telefonicky (velmi rychlá a poměrně levná forma). 2. pozorování Je pasivním nástrojem, kdy spotřebitelské chování je pouze zaznamenáváno (SOLOMON, MARSHALL, STUART, 2006). Pozorování může probíhat i za pomoci nejrůznější techniky jako jsou např. peoplemetry, turnikety atd. 3. experiment Sleduje vliv jednoho jevu (nezávisle proměnná) na druhý (závisle proměnná), a to v nově vytvořené situaci (FORET, STÁVKOVÁ, VAŇOVÁ, 2006). Experiment se mnohem více uplatňuje v přírodních vědách v marketingovém výzkumu není příliš častý. 12

14 1.3.3 Proces marketingového výzkumu Specifikace problému a stanovení výzkumných cílů Sestavení plánu výzkumu Sběr informací Analýza informací Obr. 1, Proces marketingového výzkumu, zdroj: Kotler 2001 Prezentace výsledků a. specifikace problému a stanovení výzkumných cílů Jedná se o jednu ze stěžejních částí marketingového výzkumu. Pokud není problém přesně definován, může se stát, že náklady výzkumu přesáhnou hodnotu jeho přínosu (FORET, STÁVKOVÁ, VAŇOVÁ, 2006). Jde tedy o to vymezit, na co se má výzkum zaměřit a co chceme výzkumem zjistit. b. sestavení plánu výzkumu Plán definuje konkrétní metody, postupy a kroky výzkumu. Stejně tak ale i rozpočet nákladů. c. sběr informací Za pomoci některé z dříve uvedených technik marketingového výzkum. d. analýza informací Statistické zpracování sebraných dat a jejich analýza. e. prezentace výsledků Výstupy a závěry vyvozené ze zpracovaných dat. Většinou ve formě přehledných tabulek a grafů doplněné o psaný komentář. 1.4 Segmentace trhu Každý z nás je jedinečný. Co se líbí jednomu z nás nemusí se líbit druhému. Stejně tak naše potřeby a přání se navzájem liší. I proto je prakticky nemožné vytvořit produkt, který by uspokojil všechny. Určitým řešením této situace je segmentace trhu. Uvnitř segmentu jsou zákazníci s relativně stejnými charakteristikami, názory, požadavky, preferencemi, postoji, kupní silou atd. (FORET, 2005). V zásadě jde tedy o to rozdělit trh do určitých skupin, v nichž se jedinci vzájemně podobají podle určitých kritérií. Mohou to být např. matky na mateřské dovolené, obyvatelé venkova, lidé v určitém věku nebo můžeme kombinovat, např. obyvatelé venkova do 30 let atd. 13

15 1.4.1 Požadavky na efektivní segmentaci Aby tržní segmenty skýtaly užitek, musejí být: - měřitelné Měli bychom být schopni změřit velikost, kupní sílu atd. segmentu - vydatné Segmenty musí být dostatečně velké. - dostupné Segmenty by měly být pro nás účinně dosažitelné a obsluhovatelné - diferencovatelné Segmenty se musí dostatečně odlišovat. - akceschopné Pro segmenty musí být možné vytvořit nabídku, která cílové zákazníky osloví. (KOTLER, 2001) Segmentace trhu s sebou nese i určitá omezení a problémy: - Je mnohem dražší nežli používání nesegmentačního přístupu. Např. vyšší náklady na vývoj a výrobu produktu, jeho propagaci, distribuci atd. - Je složité najít nejlepší základnu pro segmentaci trhu. Např. zda využít geografické, demografické hledisko, případně jakou kombinaci zvolit. - Je obtížné poznat, jak hluboce nebo široce segmentaci provádět. Nesmíme vybrat příliš málo nebo naopak příliš mnoho cílových trhů. - Je poznamenána tendencí oslovovat segmenty, které nejsou životaschopné. Např. určité nestabilní segmenty, které jsou dány módní vlnou. (MORRISON, 1995) Různá hlediska segmentace Tab. 1, Přehled kritérií segmentace spotřebních trhů Skupina kritérií Kritéria Příklady Geografická - země - Slovensko, USA - region - Severní Čechy - klimatická oblast - Tropy - oblast - Střední východ, EU Demografická - věk - kojenec, batole, nad 60 - pohlaví - muž, žena - velikost rodiny - 1-2,3,4, více - životní cyklus - mladí-svobodní, manželé - počet dětí - 1,2,3,4 a více 14

16 Sociálně ekonomická - příjem - zaměstnání - vzdělání - společenská skupina - náboženství - národnost Psychologická - osobnost - životní styl - pod 8 tis. Kč, 8-12 tis. Kč - dělník, úředník - vyučen, SŠ, VŠ - nižší, střední, vyšší - křesťanské, islámské - slovenská, německá - dominantní, autoritativní - bohémský, mladistvý Motivy koupě - hledaný prospěch - požadovaný užitek Kupní chování - stupeň užití - věrnost značce - fáze kupního procesu Citlivost na - produkt, služba marketinogové nástroje - cena, slevy - komunikace - distribuce zdroj: (TOMEK, VÁVROVÁ, 2007) - potřeba bydlet, oblékat se - kvalita, servis, hospodárnost - lehký, střední, silný uživatel - žádná, silná, absolutní - inovátoři, rychle adoptující - požadavky na služby, kvalitu - citlivý, necitlivý na změny - komunikační kanály, média - exkluzivita, plošnost 15

17 1.5 Marketingový mix Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které firma využívá k tomu, aby dosáhla marketingových cílů na cílovém trhu (KOTLER, 2001). Marketingový mix je, jinak řečeno, naše nabídka, kterou se snažíme oslovit cílového zákazníka. Nejčastější varianta marketingového mixu jsou tzv. 4P: - produkt (product) - cena (price) - místo (place) - propagace (promotion) Marketingový mix v sobě zahrnuje vše, čím firma může poptávku po svých produktech ovlivňovat (FORET, 2005). Jsme tedy schopni na základě zpětné vazby marketingový mix přepracovat tak, aby lépe vyhovoval našemu vybranému segmentu. Jak už bylo řečeno, nejčastější variantou marketingového mixu je skupina 4P. Pro účely praktické části naší práce se však lépe hodí jeho rozšířená varianta tzv. 8P. K původním čtyřem složkám nám navíc přibudou: - lidé (people) - balíčky (packaging) - programování (programming) - partnerství (partnership) Jednotlivé složky, které jsme si vyjmenovali, podrobněji probereme v následujících subkapitolách Produkt V marketingu se za produkt chápe cokoli, co slouží k uspokojení určité lidské potřeby anebo splnění určitého přání. Tedy vše, co lze nabízet ke směně. (FORET, 2005) Podle této definice nemusíme jako produkt nutně chápat jen hmotný výrobek. Může to být služba, zážitek nebo v případě turistiky a cestování je produktem konkrétní místo. Pro praktickou část se však hodí i následující vymezení produktu obce. Produktem města nebo obce rozumíme vše, co město nabízí svým obyvatelům, návštěvníkům, podnikům a 16

18 potenciálním investorům a co slouží k uspokojování jejich individuálních i kolektivních potřeb (JANEČKOVÁ, VAŠTÍKOVÁ, 1999). Produkt můžeme rozdělit do následujících tří částí: - jádro produktu Je to základní užitek, který produkt přináší (FORET, 2006). - vlastní produkt (reálný produkt) Zahrnuje složky jako jsou kvalita, provedení, styl a design, značka a obal. - rozšířený produkt Zahrnuje vše, co dokážeme zákazníkovy nabídnout navíc. Např. ve formě doplňkových služeb. Rozšířený produkt je v dnešní době velmi důležitý a může pro organizaci znamenat rozhodující konkurenční výhodu. Vlastnosti vlastního produktu, zejména jako jsou kvalita či provedení, bývají velmi vyrovnané (FORET, 2005) Cena Cena je určitou protihodnotou. Musíme něco obětovat, abychom získali to, po čem toužíme, co potřebujeme. Cena je stanovení hodnoty nebo částka, kterou musí spotřebitel směnit, aby získal nabízený produkt či službu (SOLOMON, MARSHALL, STUART, 2006). Cena je také jediná složka marketingového mixu, která nám může přinést zisk. Pro obce a jejich organizace však nemusí být zisk primárním zájmem. Například v případě veřejných služeb, které obec poskytuje bezplatně nebo jen za symbolickou cenu. Rozhodnutí o tom, zda cena má krýt náklady (nebo dokonce přinášet určitý zisk do obecní pokladny) nebo zda je nástrojem dosažení určitého politického nebo sociálního cíle, je potom výsledkem politického konsensu. (JANEČKOVÁ, VAŠTÍKOVÁ, 1999) Způsoby tvorby cen Cenu můžeme stanovit pomocí několika způsobů: - na základě orientace na náklady Vycházíme z nákladů na výrobek. - na základě orientace na poptávku Cenu určujeme na základě poptávky. - na základě orientace na konkurenci Cenu tvoříme podle cen konkurence. - na základě orientace na užitek Využívané v případě, že máme několik variant jednoho výrobku. 17

19 - na základě vnímané hodnoty Cena se určuje na základě hodnoty vnímané zákazníkem Místo V případě této položky marketingového mixu můžeme hovořit také o distribuci. Místem nazýváme dostupnost produktu pro zákazníka na místě a v čase dle jeho přání (SOLOMON, MARSHALL, STUART, 2006). Je to tedy způsob jakým se produkt organizace dostane k cílovému zákazníkovy. Distribuce pak může být přímá (producent je zároveň distributor) nebo nepřímá (do distribučního řetězce vstupují další mezičlánky). V případě distribuce existuje několik následujících možností: - intenzivní distribuční strategie Nejlépe aby byl produkt dostupný komukoliv, kdekoliv a kdykoliv. - selektivní distribuční strategie Vychází z předpokladu, že nabízený sortiment je pro zákazníky natolik atraktivní, že budou ochotni vynaložit určité úsilí a prodejní místo navštívit. Zboží je v tomto případě nabízeno jen v omezeném počtu prodejních míst (FORET, PROCHÁZKA, URBÁNEK, 2005). - exkluzivní distribuční strategie Jedná se zde především o prodej luxusních výrobků, kde hraje velkou roli i jeho psychologické působení Propagace Pokud jsme na základě důkladného poznání zákazníka a marketingového prostředí vytvořili produkt a rozhodli o jeho ceně a distribuci, musíme se také následně zabývat tím, jak se zákazník o našem produktu dozví. V případě propagace se někdy hovoří o tzv. komunikačním mixu: - reklama Její výhodou je, že dokáže velmi rychle oslovit mnoho lidí. Nevýhodou potom jsou vysoké náklady a její neosobní charakter. Co se týká cílů reklamy, mohou být různé, ať už nám jde o to zákazníky jen informovat, nebo je přesvědčit, aby kupovali náš produkt a ne konkurenční nebo připomenout, že náš produkt stále existuje. 18

20 - Podpora prodeje Využívá krátkodobých, ale účinných podnětů a pozorností zaměřených na aktivizaci a urychlení prodeje a odbytu (FORET, 2006). V případě zákazníků se využívá nástrojů jakou jsou např. vzorky zdarma, slevy z cen, soutěže o ceny atd. Podpora prodeje se však nezaměřuje pouze na zákazníky, ale i na obchodní partnery. V tomto případě se může opět jednat např. o slevy (u opakovaných odběrů ), zboží zdarma (u nových výrobků) nebo kooperativní reklamu. - public relations Je to proces vytváření vztahů a vzájemné komunikace mezi organizací a veřejností (JANEČKOVÁ, VAŠTÍKOVÁ, 1999). Do nástrojů public relations řadíme např. vydávání tiskových zpráv, pořádání tiskových konferencí, organizování událostí, sponzorování, lobování a reklamu organizace (reklama, která není zaměřená na produkt, ale čistě na firmu). - osobní prodej Výhody jsou především v možnosti osobního působení prodejce a tedy i v možnosti zákazníka zeptat se na to, co ho konkrétně zajímá k dané nabídce. Oproti reklamě je možné tímto způsobem vybudovat i bližší vztah se zákazníkem. Propagace využívá dvou základních strategií: - strategie tlaku - Tuto strategii mohou využívat především velké, silné firmy. Je založena hlavně na osobním prodeji a podpoře prodeje, především ve smyslu působení producenta na distributory. - strategie tahu Základem je, že máme dostatečně atraktivní produkt. Na počátku musíme vyvolat zájem u zákazníků (např. prostřednictvím reklamy), kteří jej pak začnou vyžadovat po prodejcích a ti se následně obrátí na producenta. (FORET 2005) Lidé Několik špatných zaměstnanců může poničit výsledky tvrdé práce ostatních (COOPER, LANE, 1999).V oblastech, jako jsou služby nebo cestovní ruch se stávají velmi důležitou složkou našeho marketingového mixu také lidé. Konkrétně tím míníme zaměstnance. Mnohdy jsou totiž neoddělitelnou součástí produktu a jejich chování a jednání má velký vliv na vnímání produktu cílovým zákazníkem. Proto je nutné vést 19

21 zaměstnance tak, aby pochopili, že úspěch celého podnikání záleží na práci a přístupu každého z nich. Je třeba je pečlivě vybírat, školit, trénovat, motivovat i kontrolovat a oceňovat. (FORET, FORETOVÁ, 2008) Balíčky V praktické části práce se budeme zabývat, zjednodušeně řečeno, marketingovým mixem zařízení zábavního cestovního ruchu. V případě takového zařízení je určitě na místě zařadit i tuto složku rozšířeného marketingového mixu. Především v zájmu zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Proto abychom zvýšili zajímavost a případně vytvořili něco jedinečného, musíme svoji nabídku pojmout jako komplex služeb (FORET, FORETOVÁ, 2008). Jde tedy o to, že nabízet jednotlivou službu samu o sobě už v dnešní době nestačí. Je potřeba, abychom dokázali nabídnout a zajistit kompletní program např. pro školní skupiny, firemní akce, rodiny s dětmi atd Programování Programování představuje techniku těsně spojenou s tvořením balíčku. Postihuje takové specializované činnosti, programy nebo události, které mají zvýšit konzumaci služeb zákazníkem nebo mají zvýšit přitažlivost balíčků nebo dalších služeb (MORRISON, 1995). Jde v zásadě o to, nabízet stále něco nového (novou zábavu, události a činnosti), abychom zákazníka nalákali k opakované návštěvě. Tato položka hodně souvisí také s partnerstvím, které si teprve přiblížíme. V tomto případě se jedná také o vytváření společných projektů více organizací. Cílem je propojit společné úsilí více organizací a dát šanci všem, kdo mohou a mají zájem se do těchto společných programů zapojit (FORET, FORETOVÁ, 2008). Vyhlašovatelem těchto projektů může být například obec Partnerství Partnerství znamená účast soukromého i veřejného sektoru při řízení obce a zároveň vytváření sítě vztahů s různými subjekty tvořícími a ovlivňujícímí produkt (JANEČKOVÁ, VAŠTÍKOVÁ, 1999). Mnohdy musíme spolupracovat s řadou partnerů 20

22 a jsme na nich značně závislí. Je tedy velmi důležité, abychom se vzájemně dobře poznali a rozvíjeli dobré vztahy. Úroveň těchto vztahů se potom odráží i na vnímání kvality produktu naším zákazníkem. 1.6 Marketing událostí Dlouho se problematika pořádání událostí a akcí všeho druhu řadila pod public relations. Stala se ale natolik obsáhlou a významnou kapitolou že se od roku 1985 vyčlenil nový komunikační prostředek, kterým je marketing událostí (JANEČKOVÁ, VAŠTÍKOVÁ, 1999). Pořádání akcí (anglicky events) může mít nejrůznější podobu ať už je to například vánoční večírek pro zaměstnance nebo nabízení občerstvení jménem firmy na sportovních či jiných událostech. To vše s cílem navázat pozitivní vztahy s veřejností. 1.7 Služby Služba je každá lidská činnost, která poskytuje užitečný efekt již bezprostředně svým průběhem, nikoli teprve hmotným statkem (zbožím) (CETLOVÁ, 2002). Toto vymezení služby charakterizuje v tom nejužším pojetí. Dal by se sem zařadit např. cestovní ruch, bankovnictví, pojišťovnictví atd. V širším marketingovém pojetí chápeme službu jako typ produktu, což znamená, že výrobek a služba představují dva typy produktu (CETLOVÁ, 2002). Služby se vyznačují určitými charakteristickými vlastnostmi oproti hmotným výrobkům. Patří mezi ně: - nehmotnost Službu tím pádem nemůžeme např. patentovat. - neoddělitelnost Je potřeba vzájemná interakce poskytovatele a příjemce služby. - nestejnorodost Kvalita služby nemusí být vždy stejná. - zničitelnost Souvisí např. s tím, že službu nelze skladovat. - nevlastnění Zákazník má pouze právo na poskytnutí té určité služby. Odvětví služeb se v současnosti velmi dynamicky rozvíjí. Ve většině vyspělých zemí převažuje podíl obyvatel, kteří jsou zaměstnáni právě v sektoru služeb. 21

23 2. Praktická část 2.1 Analýza MČ Praha Geografické umístění Městská část Praha 12 leží na jižním okraji hlavního města Prahy při pravém břehu řeky Vltavy. Území je na severu vymezeno hranicí městské části Praha 4, východně navazuje městská část Libuš, na západě je ohraničeno Vltavou a jižní vymezení tvoří vnější hranice Prahy. Od středu města je vzdálena necelých 10 km. Nejvyšší bod městské části je 385 m n.m. a naopak nejnižší bod 190 m.n.m. Obr. 2, Geografické umístění MČ Praha 12 v rámci Prahy, zdroj: <http://www.praha12.cz /mc-rozvoj-historie/zakladni-informace/> Městká část Praha 12 se dále dělí na pět dílčích katastrálních území. Jsou to Modřany, Kamýk, Komořany, Cholupice a Točná. Největší a zároveň nejlidnatější částí jsou Modřany. Ze všech těchto obcí má také nejdelší doloženou historii (první písemná zmínka je z roku 1178), i z těchto důvodů se někdy zjednodušeně MČ Praha 12 říká jen Modřany. Součástí Prahy se původně samostatné obce stali v šedesátých letech minulého století. 22

Marketing Marketingový mix. Marketing. Marketing. Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze

Marketing Marketingový mix. Marketing. Marketing. Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze ový mix Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze je manažerský proces, který je zodpovědný za vyhledání, přijímání a uspokojování požadavků zákazníků. American Assotiation

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Marketingová analýza trhu

Marketingová analýza trhu Marketingová analýza trhu Prezentuje: Ing. Michaela Vavrečková Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza prostředí 2. Definování

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní

1. Zařazení učiva. Marketing. 2. Kompetence - pracovní 1. Zařazení učiva Marketing Didaktické zpracování učiva 1. Na všech středních školách většinou jako první téma v oblasti podnikových činností 2. Na obchodních akademiích v I. a II. koncentrickém okruhu

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Marketingová analýza trhu

Marketingová analýza trhu Marketingová analýza trhu Ing. Milena Smeliková Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS.

Více

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Výsledky kvantitativního průzkumu 2009 1 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Sociodemografické složení vzorku obyvatel přilehlých obcí.... 2 2.

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM KOZEL Roman MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM Obsah O hlavním autorovi... 9 Slovo úvodem...11 1. Marketingové prostředí...13 1.1 Charakteristika prostředí...14 1.2 Makroprostředí...16 1.2.1 Demografické prostředí...18

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Úloha marketingu v řízení podniku Praktická tvorba marketingového plánu Marketingový a obchodní plán patří k hlavním dokumentům společnosti, potřebných pro její řízení (dále finanční plán, plán výroby,

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 1 a 2 a 3 Historický výklad Výrobní koncepce

Více

13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn MonkeyPark 21. června 2006 nejdelší lanový park v Krkonoších. MonkeyPark, MonkeyPark

13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn MonkeyPark 21. června 2006 nejdelší lanový park v Krkonoších. MonkeyPark, MonkeyPark 13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn Společnost První bobová s.r.o. se vždy cítila průkopníkem nových trendů v oblasti volnočasových aktivit. Až po výstavbě bobové dráhy Špindlerův

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 4 a 5 a 6 Marketingový algoritmus Jako

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

B2B marketing v ČR v roce 2017

B2B marketing v ČR v roce 2017 B2B marketing v ČR v roce 2017 Nástroje, rozpočty, trendy říjen 2017 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Názor občanů na drogy květen 2017

Názor občanů na drogy květen 2017 Tisková zpráva Názor občanů na drogy květen 0 Přibližně čtyři pětiny dotázaných vnímají situaci užívání drog v ČR jako problém ( %), ačkoliv pouze asi polovina ( %) to tak vnímá v místě svého bydliště.

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Marketing neziskových organizací

Marketing neziskových organizací Marketing neziskových organizací Finanční zdroje NO Samofinancování Vnější zdroje dotace, dárci Mnohdy malá úspěšnost při získávání finančních zdrojů - chybějící národní a nadnárodní programy zaměřené

Více

Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Úvod. Východiska a cíle

Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Úvod. Východiska a cíle Výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách Úvod Zpráva je jedním z výstupů projektu Příprava matriky žáků a předkládá výsledky šetření o vybavenosti evidenčním SW na školách. Šetření probíhalo

Více

Práva homosexuálů Zpracováno exkluzivně pro:

Práva homosexuálů Zpracováno exkluzivně pro: Práva homosexuálů 29. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

Mzdy specialistů ve vědě a technice

Mzdy specialistů ve vědě a technice Mzdy specialistů ve vědě a technice Podrobná charakteristika osob zaměstnaných jako Specialisté ve vědě a technologiích, včetně jednotlivých užších kategorií zaměstnání, je uvedena v příloze k metodice

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Vlastnictví zbraní Zpracováno exkluzivně pro:

Vlastnictví zbraní Zpracováno exkluzivně pro: Vlastnictví zbraní 29. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz Zpracováno

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek). 1

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek). 1 Referát: Daniela Odnohová D3 SLUŽBA JAKO PRODUKT Úvod V první části se zaměřím na seznámení s pojmem služba. V druhé části pojednám o službách a jejich rozčlenění. V závěrečné zamyšlení shrnu, co jsem

Více

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O.

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O. SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O. STUDIJNÍ OPORA K MODULU PONIKATEL dílčí část Marketing Ryšková Ivana OSTRAVA 2013 OBSAH Úvod 3 1 Podstata marketingu, marketingové prostředí 4 2 Marketingový

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Úvod Cílem této práce je statické zpracování a vyhodnocení vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí ČR ve sledovaném časovém úseku let 2007 až 2009,

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Josef Novák http://www.timur.cz

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

průměrná obytná plocha trvale obydleného bytu průměrná obytná plocha dokončeného bytu (m 2 )

průměrná obytná plocha trvale obydleného bytu průměrná obytná plocha dokončeného bytu (m 2 ) 2.5. Bydlení, bytová výstavba Pro zjištění rozdílů mezi venkovským a městským prostorem v oblasti bydlení byly využity především výsledky sčítání lidu, domů a bytů v letech 1991 a 2001, které umožňují

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více