Národní referenční centrum Autor: MUDr. Miloš Suchý, MUDr. Petr Tůma Datum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní referenční centrum Autor: MUDr. Miloš Suchý, MUDr. Petr Tůma Datum: 12.10.2009"

Transkript

1 Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC Metodika vývoje Národní sady standardů zdravotních služeb - Příloha 1 Závěrečné zprávy Národní referenční centrum Autor: MUDr. Miloš Suchý, MUDr. Petr Tůma Datum: Tento dokument byl vytvořen jako součást sady metodických materiálů s cílem usměrnit další komunikaci a porozumění odborníků podílejících se na vývoji Národní sady standardů zdravotních služeb a Národní sady ukazatelů zdravotních služeb. Poskytuje výklad pojmů a terminologii doporučených postupů, používanou pro účely projektu vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb.

2 Obsah Přehled použitých výrazů a zkratek...3 Úvod...4 Problém výkladu odborných pojmů a jejich synonym...4 Informační zdroje...5 Způsob zpracování obsahu...5 Terminologie doporučených postupů...6 Obecný pojem Doporučený postup (DP)...6 Klíčové pojmy používané často v projektech NRC...6 Doporučený postup NRC (DP)...6 Klinický doporučený postup NRC (KDP)...6 Doporučení NRC...7 Klíčová doporučení NRC...7 Algoritmus, klinický algoritmus NRC...8 Klinický standard NRC (KS)...11 Dílčí standard NRC...11 Klinický audit NRC...11 Kritérium NRC...11 Klinické kriterium NRC...12 Ukazatel zdravotní péče NRC...12 Příklad vztahu klíčového doporučení, klinického kriteria a ukazatele kvality...12 Kontextové schéma důležitých používaných pojmů...13 Další pojmy podobné povahy, jejichž rozlišení je nutné...13 Návod, rada...13 Praktický postup...14 Doporučené načasování...14 Základní klinický postup...15 Protokol, synonyma klinický protokol, schematický protokol...15 Protokol klinické studie...15 Standard...15 Ostatní terminologie...16 Terminologie odvozená z klasifikace DP...16 Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 2 z 17

3 Komplexní klinický doporučený postup (KKDP) NRC, Komplexní klinický standard (KKS) NRC...16 Technologický klinický doporučený postup (TKDP) NRC, Technologický klinický standard (TKS) NRC...16 Přehled použitých výrazů a zkratek Výraz Zkratka Výklad Poznámka Klinický standard NRC KS Jedná se o KDP doplněný o více měřitelných klinických kriterií a indikátorů výkonnosti a kvality péče Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb Klinický doporučený KDP Jedná se o odborný základ KS bez postup NRC měřitelných klinických kriterií a indikátorů výkonnosti a kvality péče Doporučený postup NRC DP Obecný název pro základní entitu vyjadřující jakýkoliv způsob doporučení používaný ve velkých systémech řešících výzkum nebo podporu kvality, výkonnosti a dalších vlastností zdravotních služeb Komplexní klinický KKS Zaměřuje se široce na celý proces standard NRC péče, počínaje primární prevencí, vlastním léčením v akutní fázi a následnou péčí. Jedná se například o KDP nebo KS typu strategie diagnostiky a léčby. Komplexní klinický KKDP Zaměřuje se široce na celý proces doporučený postup NRC péče, počínaje primární prevencí, vlastním léčením v akutní fázi a následnou péčí. Jedná se například o KDP nebo KS typu strategie diagnostiky a léčby. Technologický klinický TKDP Popisuje pouze dílčí problém doporučený postup NRC chorobného stavu, jeho diagnostiky, nebo léčby. Má mimo jiné také blízko k metodě HTA (Health Technology Assessment). Technologický klinický TKS Popisuje pouze dílčí problém standard NRC chorobného stavu, jeho diagnostiky, nebo léčby. Má mimo jiné také blízko k metodě HTA (Health Technology Assessment). Národní sada standardů NSSZS Sada KS vypracovaných s použitím zde zdravotních služeb popisované metodiky a vydaných NRC. Národní referenční centrum NRC Národní referenční centrum bylo založeno zakladatelskou smlouvou o Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 3 z 17

4 Evidence based medicine Interní grantová agentura National Guidelines Clearinghouse Agency for HealthCare Research and Quality National Institute for Health and Clinical Excellence Health technology assessment EBM IGA NGC AHRQ NICE HTA založení zájmového sdružení právnických osob, jako servisní organizace pro zdravotní pojišťovny, poskytovatele péče a ministerstvo zdravotnictví. Medicína založená na důkazech (specifikace postupů pro zdravotní služby, které byly formulovány na základě vědeckých důkazů) Interní grantová agentura ministerstva zdravotnictví Rozsáhlá databáze evidence-based clinical practice guidelines a souvisejících dokumentů. Agentura, která reprezentuje významné centrum mezinárodní spolupráce a poskytuje velké množství odkazů na ostatní agentury (USA). Nezávislá organizace UK odpovědná za tvorbu národních postupů ke zvyšování zdraví, prevence a léčby oněmocnění. Standardní postup hodnocení účinnosti, bezpečnosti a nákladové efektivity zdravotních technologií. Úvod Upozornění: v tomto dokumentu jsou používány pojmy a zkratky, které jsou rovněž používány v dokumentu Klasifikace doporučených postupů a standardů. Tento dokument byl vytvořen jako součást sady metodických materiálů s cílem usměrnit další komunikaci a porozumění odborníků podílejících se na vývoji Národní sady standardů zdravotních služeb a Národní sady ukazatelů zdravotních služeb. Bude po interních oponenturách zařazen jako jedna z kapitol e - learningového kurzu, do výstupních zpráv projektů ministerstva zdravotnictví a grantu IGA (Interní grantové agentury) a jako metodické publikace Národního referenčního centra (NRC). Problém výkladu odborných pojmů a jejich synonym Při práci s doporučenými postupy často dochází k diskuzím o významu jednotlivých používaných výrazů. Důvodem je reálná pestrost medicíny i používaných metodik na jedné straně a vysoká nabídka synonym s totožným, nebo příbuzným významem v používaných jazycích na druhé straně. Přes snahu významných odborných skupin zabývajících se vývojem doporučených postupů metodický jazyk sjednotit, neexistuje dnes jednoduchý a ustálený slovník použitelný bez větších problémů Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 4 z 17

5 v České republice. Tým autorů NRC jako poskytovatele služeb vývoje doporučených postupů proto vytvořil vlastní výkladový slovník s tím, že výklad pojmů včetně některých synonym se zde vztahuje ke konkrétnímu projektu Vývoje národní sady standardů zdravotních služeb. Zdůrazňujeme, že tento výklad pojmů se vztahuje přímo a výhradně k projektu vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb. Informační zdroje Přes nejednotnost terminologie v písemnictví jsme volili určité informační zdroje, které jsou nejbližší našemu metodickému pojetí a současně představují stanovisko významných mezinárodních institucí zabývajících se vývojem doporučených postupů. Nejvíce používanými zdroji byly: Webovské stránky Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), National Guideline Clearinghouse (NGC). Odkaz: NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence is an independent organisation responsible for providing national guidance on promoting good health and preventing and treating ill health). Odkaz: Monografie LÍČENÍK, Radim. Klinické doporučené postupy: Obecné zásady, principy tvorby a adaptace. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, s. ISBN Protože ani v terminologii, ani v používání klasifikačních systémů neexistuje dostatečná jednota napříč velkými národními systémy vývoje, byli jsme nuceni pro činnosti NRC definovat a vyložit určité termíny explicitně a stejně tak se rozhodnout pro výběr nebo modifikaci různých klasifikačních schémat. Proto naše formulace nejsou ve všech pojmech totožné s výše uvedenými zdroji. Způsob zpracování obsahu Přehled zpracovaných pojmů je rozdělen do dvou větších skupin: Klíčové pojmy používané často v projektech NRC. Všechny tyto pojmy považujeme za interní dohodu NRC s tím, že takto jsou a budou nadále používány při vnitřní komunikaci, v interních dokumentech, ale i ve všech výstupních dokumentech typu závěrečné zprávy z projektů, nebo ve veřejných metodických publikacích NRC. Všechny termíny této skupiny jsou označovány v textu tohoto dokumentu horním indexem NRC (TERMÍN NRC ). Další pojmy podobné povahy, jejichž rozlišení je nutné. Jedná se o další termíny vyskytující se v písemnictví mezinárodním, nebo i v tuzemském, u kterých může někdy docházet k nedorozumění, nebo záměně s termíny přijatými NRC. Tyto další pojmy NEJSOU ve slovníku NRC, tedy NRC je nebude běžně ve svých dokumentech používat. Abychom usnadnili pochopení pojmů přijatých NRC a jejich odlišení od pojmů dalších (ostatních), popsali jsme charakteristiky pojmů první skupiny tak, aby bylo možné je dobře odlišit od pojmů druhé Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 5 z 17

6 skupiny a uvedli u nich konkrétní příklady. U skupiny dalších pojmů uvádíme příklady pouze v některých případech (tam kde byly momentálně dostupné). Terminologie doporučených postupů Obecný pojem Doporučený postup (DP) Jako velmi obecný název pro základní entitu vyjadřující jakýkoliv způsob doporučení používaný ve velkých systémech řešících výzkum nebo podporu kvality, výkonnosti a dalších vlastností zdravotních služeb, jsme zvolili pojem DOPORUČENÝ POSTUP (DP). DP je až na ojedinělé výjimky spojován s různými klinickými aspekty. Proto je používanou alternativou KLINICKÝ DOPORUČENÝ POSTUP (KDP). Protože však existují standardizační aktivity týkající se pouze organizačních, ev. technických, právních nebo ekonomických aspektů poskytování zdravotní péče, kde by se pojem KLINICKÝ mohl jevit jako nepřesný, používáme ve zcela obecné rovině pojem DP. Pojem DP tedy můžeme použít jako obecnou alternativu ke všem pojmům uvedeným ve výkladu níže. Klíčové pojmy používané často v projektech NRC Pojmy často a explicitně používané v praxi vývoje Národní sady standardů zdravotních služeb jsou označeny horním indexem NRC. Doporučený postup NRC (DP) (anglicky guideline) je spíše obecným pojmem. Definice: Zevšeobecněná konstatování, která mají ve specifických situacích usnadňovat přiměřené reakce. Jsou konzistentní, navzájem spolu souvisejí a vycházejí ze současných poznatků (28. Bethesda Conference). Klinický doporučený postup NRC (KDP) (anglicky clinical practice guideline, clinical guideline). Synonymem je Klinický doporučený postup založený na důkazech (anglicky evidence based clinical practice guideline). Příklady definice: Klinické doporučené postupy jsou systematicky vytvářená stanoviska, pomáhající lékařům a pacientům ve specifických klinických případech rozhodovat o přiměřené zdravotní péči (Institute of Medicine - IOM, 1990) Klinické doporučené postupy jsou systematicky vytvářená stanoviska, pomáhající zákonodárcům, poskytovatelům, uživatelům a plátcům zdravotní péče rozhodovat o tom, jak mohou přiměřeně a co nejúčinněji předcházet nemocem, léčit je a řídit další péči o pacienty se specifickými zdravotními problémy (Agency for Healthcare Policy and Research AHCPR 1995) Základní charakteristiky KDP (v pojetí NRC), z nichž některými se liší od různých forem DP: Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 6 z 17

7 Systematický způsob zpracování dokumentu v předepsané osnově Systematický přehled literatury zaměřený na vědecké důkazy Systematický výběr klíčových doporučení a jejich ohodnocení z hlediska kvality a síly vědeckého důkazu Zaměření na přesně vymezenou klinickou oblast a rozsah poskytované péče (komplexní pojetí, nebo dílčí oblast, viz kapitola Ostatní doporučení) Výčet konkrétních klinických kriterií Část zaměřená na aspekty hodnocení různých aspektů péče (především kvality) Část formulovaná pro potřeby pacientů Obecně komplexní, standardizovaný, systematicky zpracovaný dokument zaměřený na konkrétní cíl, a tím je zvyšování kvality péče o pacienty Od Klinického standardu NRC (KS), se KDP liší pouze nižší mírou zpracování části popisující ukazatele péče a ekonomické aspekty péče. Příklady: Četné příklady klinických doporučených postupů zahraničních najdete na webovských stránkách v sekci National Guideline Clearinghouse. Konkrétní příkladem je v PŘÍLOZE T1 uvedený PREVETION AND MANAGEMENT OF HIP FRACTURE IN OLD PEOPLE vypracovaný Scottisch Intercollegiate Guidelines Network. Doporučení NRC (anglicky recommendation) je jakékoliv stanovisko, které ve zdravotní péči podporuje, ev. obhajuje nějaký postup. V USA a Kanadě se používá synonymum guideline statement. Může být vydáno samostatně, nebo jako součást širšího dokumentu typu KDP. V pojetí NRC se Doporučení liší od KDP tím, že při vývoji KDP se vyžaduje systematický způsob zpracování komponent dokumentu podle jasně definované metodiky a v předepsané osnově. U KDP lze také předpokládat výrazně rozsáhlejší zpracování daného problému. KDP také sestává z řady doporoučení týkajících se dané problematiky. U těchto doporučení se vyžaduje zhodnocení kvality vědeckého důkazu a síly doporučení. Zahraniční příklad je uveden v PŘÍLOZE T2 (GUIDELINE STATEMENT FOR SAFE MEDICATION VYDANÝ ASSOCIATION OF SURGERY TECHNOLOGIST). Klíčová doporučení NRC (anglicky key recommendations) jsou doporučení odpovídající na hlavní klinické otázky obsažené v KDP. Klíčová doporučení se mohou prostřednictvím klinických kriterií používat například při měření kvality, a to tím způsobem, že se matematicky vyjádří, v kolika % případů bylo toto doporučení v konkrétní klinické praxi použito. Takto jsou definované prostřednictvím klinických kriterií také tzv. procesní ukazatele (viz pojmy uvedené dále). NRC využívá tento pojem k popisu povinné součásti Klinického standardu mající rovněž vztah ke klinickému kriteriu (viz dále). U těchto klíčových doporučení se vyžaduje zhodnocení kvality vědeckého důkazu a síly doporučení. Klíčová doporučení Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 7 z 17

8 jsou v textu dokumentu Klinického standardu uvedena ve zvláštních odstavcích se zvýrazňující grafikou. Níže jsou uvedena klíčová klinická doporučení z klinického doporučeného postupu ve formě klinického standardu vyvinutého Národním referenčním centrem a cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti KKCVS0001 Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s mozkovým infarktem : Souhrn doporučení pro část kvalifikační a technické požadavky Pořadí Doporučení 1 Pacienti s cévní mozkovou příhodou by měli být léčeni na specializovaných iktových jednotkách 2 Cévní mozková příhoda je akutní stav, který vyžaduje neprodlené odeslání pacienta do nemocnice a zahájení odpovídající léčby. Převoz pacienta probíhá rychlou záchrannou službou, do kvalifikovaných zdravotnických zařízení, způsobilých k diagnostice a léčbě cévních mozkových příhod. Úroveň I. III. Algoritmus, klinický algoritmus NRC (anglicky algorithm, clinical algorithm) je soubor systematicky uspořádaných pravidel pro řešení konkrétního problému. V rámci klinického algoritmu jsou dány jednoznačné alternativy a jasné body určení (místa pro akce a rozhodování). Klinický algoritmus je analogií matematického algoritmu a přibližuje esejí psaný text KDP možnostem počítačového zpracování. Má z toho důvodu tendenci k naprosto exaktnímu, ale někdy jednoduššímu popisu s vyloučením méně pravděpodobných variant. Algoritmizaci používáme za účelem snížení nejednoznačnosti textu psaného formou eseje, a to především pro případy postupů více předvídatelných, plánovatelných a někdy i směřujících k vyšší bezpečnosti. NRC používá klinické algoritmy jako součást Klinického standardu ve formě vývojového diagramu, není to však jediná forma popisu algoritmu. Vývoji této části je v projektech NRC věnována zvláštní pozornost a prochází prozatím vývojem. Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 8 z 17

9 Algoritmus provedený ve formě vývojového diagramu pro diagnostiku a léčbu ischemické cévní mozkové přílohy - mozkového infarktu. Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 9 z 17

10 Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 10 z 17

11 Klinický standard NRC (KS) Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb. Jedná se o KDP doplněný o více měřitelných klinických kriterií a indikátorů výkonnosti a kvality péče. V rámci projektu Vývoje Národní sady standardů zdravotních služeb je detailně popsána metodika a osnova vývoje klinického standardu, která obsahuje právě část doporučující sběr vhodných dat a používání konkrétních indikátorů nejlépe odrážejících formulovaná klíčová doporučení. STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU (MOZKOVÝM INFARKTEM) registrovaný pod kódem KKCVS0001 jako první klinický standard Národní sady standardů zdravotních služeb vyvíjený v projektu Národního referenčního centra uvedený v PŘÍLOZE T3.tohoto dokumentu. Dílčí standard NRC Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb. Odpovídá původní definici standardu dle NICE (viz odstavec STANDARD níže) a je zaveden za účelem jednoznačného rozlišení Dílčího standardu a Klinického standardu. Představuje doporučenou míru naplnění dílčího klinického kriteria. Příklad vztahů mezi klíčovým doporučením, klinickým kriteriem, dílčím standardem a ukazatelem najdete dále v této kapitole. Klinický audit NRC (anglicky clinical audit, synonymum medical audit) je systematická a kritická analýza kvality zdravotní péče. NRC ve svých metodikách doporučuje klinický audit jako metodu ověřování naplnění standardu využívající konkrétní klinická kriteria. Může být rovněž použit k šetření příčin nepříznivých hodnot indikátorů kvality. Tato praxe zatím není v ČR příliš uplatňována, prvním nesmělým příkladem je Klinický audit jednotek intenzivní péče, jehož metodika byla vypracována Českou společností intenzivní medicíny na základě Doporučení European Society of Intensive Care Medicine. Metodika ve formě dokumentu nebyla však zatím veřejně vydána. V odkazech lze dále najít sporadické zmínky o klinických auditech v radiologii (v PŘÍLOZE T4 tohoto dokumentu KLINICKÝ AUDIT IAEA A ZÍSKÁNÍ CENTRA KOMPETENCÍ IAEA, KLINICKÁ RADIAČNÍ ONKOLOGIE). Kritérium NRC (anglicky criterion) je míra dosažení dílčího standardu vztaženého k jednomu doporučení. Každé kriterium musí být exaktně definováno, abychom mohli zhodnotit, zda bylo či nebylo splněno. Kriterium popisuje některý z aspektů kvality a může jej měřit prostřednictvím indikátoru kvality. Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 11 z 17

12 Příklad vztahů mezi klíčovým doporučením, klinickým kriteriem, dílčím standardem a ukazatelem najdete dále v této kapitole. Klinické kriterium NRC (anglicky medical review criterion, synonymum clinical review criterion) jsou systematicky vytvářená stanoviska, která mohou být využita k hodnocení zdravotních služeb, výsledků a přiměřenosti rozhodnutí při poskytování zdravotní péče. Klinické kriterium je příkladem explicitního kriteria. Každé kriterium musí být samostatným přesně definovaným konstatováním, které vychází na jedné straně z klíčového doporučení a na druhé straně může být základem pro měření kvality s využitím ukazatele kvality. Pro příklad uveďme psychiatrický KDP o užití elektrokonvulsivní terapie (EKT) může obsahovat tato klinická kritéria: Každý pacient, kterému bude aplikována EKT, by měl podepsat informovaný souhlas. Nedostaví-li se očekávaný výsledek, stimul by měl být zvýšen o 50 až 100 %. Pacientův ošetřovatel by jej měl doprovázet po dobu výkonu. Příklad vztahů mezi klíčovým doporučením, klinickým kriteriem, dílčím standardem a ukazatelem najdete dále v této kapitole. Ukazatel zdravotní péče NRC (anglicky clinical indicator, českým synonymem je indikátor), je měřitelnou formou hodnocení některého z klinických aspektů, vztahuje se ke konkrétnímu klinickému kriteriu a dílčímu standardu (viz příklad níže). NRC ve své činnosti preferuje výraz UKAZATEL NRC před pojmem INDIKÁTOR. Ukazatele pro Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s mozkovým infarktem (PŘÍLOHA T 3) obsahuje tabulku s ukazateli navrženými pro tento standard a dva příklady sady ukazatelů používaných v zahraničí. Příklad vztahu klíčového doporučení, klinického kriteria a ukazatele kvality KDP NICE pro péči o pacienty s fibrilací síní. Kriteria klinického auditu pro klíčové doporučení č.1. Název Fibrilace síní Typ doporučení Klinický doporučený postup Vydavatel National Institue for Health and Clinical Excellence Datum vydání Červenec 2006 Klinické EKG vyšetření by mělo být provedeno u všech pacientů, u nichž byl zaznamenán doporučení č. 1 nepravidelný puls a je u nich tedy podezření na fibrilaci síní Klinické Všem pacientům, kteří se dostaví do zdravotnického zařízení primární či sekundární péče kriterium s anamnézou hypertenze, srdečního selhání, diabetu či iktu a všimli si nepravidelnosti pusu, je nabídnuto EKG vyšetření a jakákoliv nová diagnóza fibrilace síní je zaznamenána Výjimka Nebyla stanovena Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 12 z 17

13 Ukazatel péče Podíl pacientů s nově zachycenou fibrilací síní při EKG vyšetření na základě anamnézy nepravidelného pulsu Podle NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CLINICAL EXCELLENCE. Atrial fibrillation full guideline, page Kontextové schéma důležitých používaných pojmů Další pojmy podobné povahy, jejichž rozlišení je nutné Návod, rada (anglicky guidance), pojem je používán ve smyslu rady jak něco udělat či jak si poradit s problémem. Například NICE vytváří kromě KDP i další druhy doporučení: a) Návody na hodnocení technologií (anglicky technology appraisal guidance). Technologiemi se zde rozumí léky, léčebné pomůcky, diagnostické a léčebné metody, podpůrné činnosti atd. b) Návod k intervenčním postupům (anglicky interventional procedure guidance) c) Rady pro veřejné zdravotnictví (anglicky public health guidance) d) Rady pro péči při nádorových onemocněních (anglicky cancer service guidance) Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 13 z 17

14 NICE ve svých informačních manuálech také užívá jako ekvivalent anglického slova guidance slovo advice. V pojetí NRC se Návod, rada liší od KDP tím, že při vývoji KDP se vyžaduje systematický způsob zpracování komponent dokumentu podle jasně definované metodiky a v předepsané osnově. U KDP lze také předpokládat výrazně rozsáhlejší zpracování daného problému. V PŘÍLOZE T5 naleznete konkrétní příklad CLINICAL GUIDANCE FROM THE NATIONAL INSTITUTE FOR CLINICAL EXCELLENCE TIMING AND SELECTION OF TOPICS FOR APPRAISAL Subkomise pro antibiotickou politiku Komise pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně sestavila Konsenzus používání antibiotik. Zařadila jej mezi své léčebné standardy. Popisuje účinky, indikace, dávkování a způsoby podání antibiotik. Odpovídá tedy technologickému návodu, protože nemá vztah ke konkrétnímu pacientovi ani ke specifickému klinickému případu. Název konsenzus jen informuje o metodě vzniku citované publikace. Praktický postup (anglicky practice policy) je stanovisko, které krátce vyjadřuje oficiální názor odborné společnosti a jeho odůvodnění. Vychází z literárního přehledu, který nemusí být systematický. Může také vycházet z jiných doporučení (doporučení jiných autorů). Americká společnost preventivní medicíny (angl. American college of preventive medicine practice) uvádí ve svých praktických postupech Screening infekce Chlamydia trachomatis například tato dvě doporučení: a) Posouzení rizikových faktorů infekce Chlamydia trachomatis by mělo být provedeno při jakékoliv návštěvě sexuálně aktivní ženy ve zdravotnickém zařízení. b) Doporučeny jsou výzkumné priority, včetně kvalitně postavených, randomizovaných kontrolovaných studií dlouhodobého screeningu a léčby různých populací, prevalenčních studií asymptomatických mužů a studie efektivnosti nákladů rychlých ambulantních testů. V PŘÍLOZE T6 naleznete GENERIC PRACTICE POLICY FOR THE MANAGEMENT OF HEALTH INFORMATION IN MEDICAL PRACTICE (Supporting the use of the RACGP/CPMC/GPCG Handbook for the Management of Health Information in Private Medical Practice.) Doporučené načasování (referral timing) jsou konsenzuální stanoviska založená na nejlepších dostupných důkazech, která pomáhají lékařům načasovat odeslání pacienta ke specializovanému vyšetření. Doporučují, zda pacient s konkrétními příznaky (například silné menstruační krvácení nebo atopický ekzém u dětí), potřebuje odborné ošetření okamžitě (během 24 hodin), naléhavě (během 2 týdnů), Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 14 z 17

15 časně (během 8 týdnů) či v obvyklém termínu (nejlépe během 13 týdnů). Tato doporučení jsou vydávána například NICE a jsou určena pro britský systém zdravotní péče. Doporučené časy provedení USG v různých gynekologických situacích od Northern Ultrasound for Women (Australia) Základní klinický postup (anglicky clinical pathway) je většinou zjednodušený klinický algoritmus odvozený z informací implicitně či explicitně obsažených v KDP. Jeho účelem je převést doporučení obsažené v KDP do klinické praxe konkrétního oddělení s tím, že bere v úvahu a využívá místní organizační kontext daného pracoviště a jeho dostupné zdroje. Je nástrojem řízení efektivity péče přímo na konkrétním pracovišti. Příklad pokynu v rámci klinického postupu: Například jestliže je den D, udělej následující výkon; označ provedení ve schématu atd. Protokol, synonyma klinický protokol, schematický protokol (anglicky protokol, clinical protokol, protokol chart) je (poměrně striktní) instrukce, jak postupovat za specifických okolností. Podobá se KDP, ale dává uživateli méně prostoru pro uplatnění vlastního názoru. Většinou je určen pro méně zkušené pracovníky, nebo pro použití v předvídatelných situacích, kdy je možné péči do jisté míry i plánovat. Je to konkrétněji a podrobněji rozpracovaný materiál vycházející z příslušného KDP. Příkladem může být mezinárodní, nebo národní KDP upravený pro použití na lokální úrovni. Výsledkem je, že různí uživatelé mohou postupovat odlišně podle svých vlastních protokolů, vycházejících z jednoho původního KDP. Protokol klinické studie (anglicky clinical research protokol) je protokol k jednotlivým klinickým studiím. Protokol klinické studie je příkladem podrobného KDP, který ve studii pomáhá provádět diagnostická a terapeutická rozhodnutí. Jeho cíle jsou však jiné, než u běžného KDP - je zaměřen přímo na podporu organizace klinické studie. Standard (anglicky standard). NICE standard definuje jako relativní četnost událostí, které by měly splňovat daná kriteria. Podle toho, do jaké míry jsou podmínky stanované takto formulovaným standardem, tedy klinická kriteria, uplatněny v klinické praxi, můžeme posoudit relativní splnění standardu. Z klíčového doporučení je definováno klinické kriterium, a měření jeho naplnění v praxi je pak indikátorem (ukazatelem) viz vztahy a příklady v předchozí kapitole a odstavci Příklad vztahu klíčového doporučení, klinického kriteria a ukazatele kvality. V literatuře a především v reálné praxi jsou však přítomny i jiné výklady pojmu STANDARD, a to konkrétně ve smyslu současného použití více klinických kriterií a indikátorů různé povahy u jednoho Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 15 z 17

16 KDP. K této variantě výkladu se přiklonilo i NRC explicitně používanými pojmy Dílčí standard a Klinický standard (viz odpovídající odstavec předchozí kapitoly a také dále KKDP a TKDP). Stanovíme klinické kritérium, že při aplikaci elektokonvulzivní terapie (EKV) budou všechny pacienty doprovázet dva ošetřovatelé. V praxi pak určíme, v kolika případech bylo toto kritérium dodrženo, což je indikátorem zdravotní péče (viz dále a tab. 1 a 2). Můžeme pak říci, jak je standard splněn: a) Standard je splněn ideálně: např. dva ošetřovatelé doprovázejí pacienty při aplikaci EKV ve 100 % případů. b) Standard je splněn optimálně s ohledem na zdroje a podmínky: např. ošetřovatelé doprovázejí pacienty při aplikaci EKV minimálně v 90 % případů. c) Standard je splněn minimálně: ošetřovatelé doprovázejí pacienty při aplikaci EKV v méně než 75 % případů. Ostatní terminologie Terminologie odvozená z klasifikace DP (viz kapitola nebo dokument KLASIFIKACE DOPORUČENÝCH POSTUPŮ A STANDARDŮ ) Komplexní klinický doporučený postup (KKDP) NRC, Komplexní klinický standard (KKS) NRC Zaměřuje se široce na celý proces péče, počínaje primární prevencí, vlastním léčením v akutní fázi a následnou péčí. Jedná se například o KDP nebo KS typu strategie diagnostiky a léčby. Standard vyvinutý Národním referenčním centrem a cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou (mozkovým infarktem) uvedený v PŘÍLOZE T3 tohoto dokumentu. Technologický klinický doporučený postup (TKDP) NRC, Technologický klinický standard (TKS) NRC Popisuje pouze dílčí problém chorobného stavu, jeho diagnostiky, nebo léčby. Má mimo jiné také blízko k metodě HTA (Health Technology Assessment). Patří sem problematika: Léčebných přípravků (např. DP vydaný NICE Clopidogrel u akutního koronárního syndromu ) Léčebných pomůcek a zařízení (např. DP ČKS Doporučení pro implantaci kardiostimulátorů, ICD a srdeční desynchronizační léčbu ) Diagnostických postupů invazivních. K přístupu do těla je třeba porušit celistvost kůže (např. angiografie) Diagnostických postupů miniinvazivních (například endoskopických výkonů) Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 16 z 17

17 Diagnostických postupů neinvazivních (např. laboratorních nebo rentgenologických metod) Léčebných postupů invazivních (např. chirurgických výkonů) Léčebných postupů miniinvazivních (například endoskopických výkonů) Léčebných postupů neinvazivních Podpůrných aktivit (například edukace pacienta u diabetu) Příkladem TKDP je dosud vyvíjený standard Neuromuskulární sekcí České neurologické společnosti LÉČBA AUTOIMUNITNÍCH NERVOSVALOVÝCH ONEMOCNĚNÍ LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU viz PŘÍLOHA T7. Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 17 z 17

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Příloha 1d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Více

Klasifikace doporučených postupů a standardů Metodika vývoje národní sady standardů zdravotních služeb Příloha 2

Klasifikace doporučených postupů a standardů Metodika vývoje národní sady standardů zdravotních služeb Příloha 2 Klasifikace doporučených postupů a standardů Metodika vývoje národní sady standardů Příloha 2 Národní referenční centrum Autor: MUDr. Miloš Suchý, MUDr. Petr Tůma Datum: 12.10.2009 Tento dokument byl vytvořen

Více

Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů

Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů Příloha 5d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum

Více

Projekt vývoje Národní sady klinických standardů

Projekt vývoje Národní sady klinických standardů Projekt vývoje Národní sady klinických standardů Miloš Suchý, řešitel projektu Poděkování Metodologie vývoje Národní sady klinických standardů je podporována projektem Interní grantové agentury MZ ČR (IGA,

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči?

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Miloš Suchý 1, Martina Pátá 1, Richard Matyáš 2 1 Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví,

Více

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Příloha7a Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní

Více

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA [ 1 ] Činnost SUKL jako organizační slo ky státu Je dána zákonem 378/2007 Sb. ZABEZPEČOVÁNÍ LÉČIV Díl 1 Úkoly orgánů vykonávajících státní správu v oblasti

Více

Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment

Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment Ing. Petr Kutscherauer Místopředseda asociace CzechMed Ředitel pro vnější vztahy Medtronic Czechia s.r.o. Široká nabídka technologií k léčbě nejrůznějších

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Vztah doporučení, kritérium, ukazatel

Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Příloha 3l Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

HTA nelékových technologií Tomáš Doležal

HTA nelékových technologií Tomáš Doležal HTA nelékových technologií Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment CO JE OBSAHEM HTA EunetHTA Capacity building PODÍL JEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍ V HTA TYPES OF MEDICAL TECHNOLOGIES

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Závěrečná zpráva o řešení projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb.

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

Řešení multicentrických klinických registrů

Řešení multicentrických klinických registrů Řešení multicentrických klinických registrů Daniel Klimeš, Petr Brabec, Vít Kandrnal Institut biostatistiky a analýz Masarykova univerzita, Brno 1 Obsah přednášky Definice pojmů Cíle klinických registrů

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ Petra Žitníková Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Více

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Mgr. Miroslav Nagy, Ph.D. Centrum Biomedicínské Informatiky Oddělení Medicínské Informatiky, UI AV ČR v.v.i. Seminář:

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC Dorňák T. 1, Herzig R. 1, Školoudík D. 1,2, Šaňák D. 1, Kuliha M. 1,2, Roubec M. 2, Köcher M. 3, Procházka V. 4, Král M. 1, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Hluštík P. 1, Zapletalová J. 5, Heřman M. 3, Kaňovský

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Evropské statementy o nemocničním

Evropské statementy o nemocničním Evropské statementy o nemocničním lékárenství V následujícím textu jsou uvedeny Evropské statementy o nemocničním lékárenství. Jedná se o společně přijaté vyjádření, čeho by měly všechny evropské systémy

Více

HTA, v.z.p. a nadstandardy

HTA, v.z.p. a nadstandardy HTA, v.z.p. a nadstandardy MUDr. Pavel Vepřek říjen 2012 HTA HTA: multidisciplinární proces, který shromažďuje a hodnotí informace o medicínských, sociálních, ekonomických a etických dopadech používání

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Životní cyklus vývoje klinického standardu

Životní cyklus vývoje klinického standardu Životní cyklus vývoje klinického standardu Příloha 4a Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj

Více

Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost

Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost oprávněné úřední osoby: MUDr. H. Podškubková hana.podskubkova@sujb.cz,

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

Regulační statusy produktů z pohledu výrobce. Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s.

Regulační statusy produktů z pohledu výrobce. Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s. Regulační statusy produktů z pohledu výrobce Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s. Definice pojmů (EU regulační statusy) RUO zkratka anglického textu Research Use Only. Produkty jsou určené pouze

Více

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek,J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec,J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová,

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012 Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Současný stav nezohledňují se klinická či histologická stadia onemocnění a s nimi související

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

Projektový plán činností 2014

Projektový plán činností 2014 Projektový plán činností 2014 Správa a rozvoj DRG-základní dokument Národní referenční centrum Autor: NRC Datum: 15. března 2014 Zařazení: Interní, pro účely jednání a schválení Představenstva Popis plánovaných

Více

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Příloha 7c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Michal Hojný Vedoucí lékárník ÚL IKEM 1 Největší specializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v ČR 3 centra

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Protikorupční a racionalizační změny v zakázkách a nákupech zdravotnické techniky a léků Gestor MZd Spolugestor Zahájení projektu

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Standardizace procesů poskytování zdravotních služeb: Důvody, smysl, cesta a cíl. Ideál lékaře (svobodného povolání):

Standardizace procesů poskytování zdravotních služeb: Důvody, smysl, cesta a cíl. Ideál lékaře (svobodného povolání): Standardizace procesů poskytování zdravotních služeb: Důvody, smysl, cesta a cíl Tomáš Macháček, Reforma zdravotnictví-forum.cz Lékaři pro reformu, Brno 25.4.2009 Health Reform.cz Ideál lékaře (svobodného

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 25. 9. 2014

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 25. 9. 2014 1 2 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV KOMPETENCE, POLITIKA A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Červenec 2014 PharmDr. Zdeněk Blahuta 3 Státní ústav pro kontrolu léčiv SÚKL へ ようこそ 4 Státní ústav pro kontrolu léčiv Dohled

Více

Země 1 až 8 Číslo nemocnice. OTÁZKY O VAŠÍ NEMOCNIČNÍ DATABÁZI A POUŽITÍ KÓDOVÁNÍ DLE MKN (ICD Vedete chorobopis pro každého pacienta

Země 1 až 8 Číslo nemocnice. OTÁZKY O VAŠÍ NEMOCNIČNÍ DATABÁZI A POUŽITÍ KÓDOVÁNÍ DLE MKN (ICD Vedete chorobopis pro každého pacienta Infmace založené na rutinním sběru dat: Akutní infarkt myokardu - Akutní ischemická cévní mozková příhoda - Fraktura krčku femuru - Pod O01 O02 O03 Číslo země Země 1 až 8 Číslo nemocnice Nemocnice 1 až

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB V. Zamrazil Endokrinologický ústav, Praha Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha TYREOPATIE MODEL APLIKACE PPPM SOUČASNÝ STAV KLINICKÉ TYREOIDOLOGIE

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Reforma zdravotnictví a role HTA

Reforma zdravotnictví a role HTA Reforma zdravotnictví a role HTA MUDr. Pavel Vepřek listopad 2012 České zdravotnictví je na půli cesty od přídělového systému k regulovanému trhu: 6 + 1 zdravotních pojišťoven, ale... svobodná volba poskytovatele

Více

Test č.1 Porozumění zadání úloh

Test č.1 Porozumění zadání úloh Před zadáním testu je vhodné upozornit studenty na cíl testování, tedy: ověřování srozumitelnost výukových materiálů. A upozornit, že se nejedná o ověřování jejich znalostí. Testy mohou být anonymní. (Pro

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Vědecký výbor pro potraviny

Vědecký výbor pro potraviny Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

Předávání informací ve zdravotnictví

Předávání informací ve zdravotnictví Internet ve státní správě a samosprávě Předávání informací ve zdravotnictví MUDr. Tomáš Mládek Člen správní rady ČNFeH Výkonný ředitel IZIP Hradec Králové, 7. dubna 2008 Jak dochází k předávání informací

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

Centrová péče je v centru pacient?

Centrová péče je v centru pacient? Centrová péče je v centru pacient? Setkání ČAVO, 30.11.2013 PhDr. Ivana Plechatá LF MU a Koalice vážné diagnózy plechata@med.muni.cz Důvody pro centralizaci Odbornost, know-how, zkušenost Koncentrace diagnostické

Více

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB Hlášení pořizuje v rozsahu dostupných údajů a předává místně příslušnému orgánu ochrany

Více

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava Projekt edukační platforma I-COP Nemocnice Jihlava V rámci realizace projektu Edukační a informační platforma onkologických center CZ.1.07/2.4.00/31.0020 Blaha M., Klika P., Janča D., Mužík J., Dušek L.

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

MESH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS) Ing. Jiřina Svetlíková, Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna

MESH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS) Ing. Jiřina Svetlíková, Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna MESH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS) Ing. Jiřina Svetlíková, Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna Co je MeSH Tezaurus Medical Subject Headings Řízený slovník termínů z biomedicíny Produkt U.S. National

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace Projekt Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 1 Cíle projektu: zásadní

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

A. Klasifikace analytických účtů

A. Klasifikace analytických účtů A. Klasifikace analytických účtů Autor / Autoři: Hlavní autor: Ing. Markéta Bartůňková Spoluautoři: Ing. Petr Mašek Verze: 0.0 Datum: 17. 06. 2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Irena Víchová SÚKL odd. NPP. Informace k vigilanci u zdravotnických prostředků

Irena Víchová SÚKL odd. NPP. Informace k vigilanci u zdravotnických prostředků Informace k vigilanci u zdravotnických prostředků Obsah Význam vigilance u zdravotnických prostředků (ZP) Právní předpisy pro oblast vigilance v EU Právní předpisy pro oblast vigilance v ČR Význam vigilance

Více

Uživatelská příručka pro webové hlášení

Uživatelská příručka pro webové hlášení Ochrana zdraví pacientů Tato uživatelská příručka pro webové hlášení obsahuje informace o datových prvcích, rozvržení, interpretaci a funkcích webového hlášení. 1. Datové prvky... 2 2. Další podrobnosti

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více