Národní referenční centrum Autor: MUDr. Miloš Suchý, MUDr. Petr Tůma Datum:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní referenční centrum Autor: MUDr. Miloš Suchý, MUDr. Petr Tůma Datum: 12.10.2009"

Transkript

1 Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC Metodika vývoje Národní sady standardů zdravotních služeb - Příloha 1 Závěrečné zprávy Národní referenční centrum Autor: MUDr. Miloš Suchý, MUDr. Petr Tůma Datum: Tento dokument byl vytvořen jako součást sady metodických materiálů s cílem usměrnit další komunikaci a porozumění odborníků podílejících se na vývoji Národní sady standardů zdravotních služeb a Národní sady ukazatelů zdravotních služeb. Poskytuje výklad pojmů a terminologii doporučených postupů, používanou pro účely projektu vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb.

2 Obsah Přehled použitých výrazů a zkratek...3 Úvod...4 Problém výkladu odborných pojmů a jejich synonym...4 Informační zdroje...5 Způsob zpracování obsahu...5 Terminologie doporučených postupů...6 Obecný pojem Doporučený postup (DP)...6 Klíčové pojmy používané často v projektech NRC...6 Doporučený postup NRC (DP)...6 Klinický doporučený postup NRC (KDP)...6 Doporučení NRC...7 Klíčová doporučení NRC...7 Algoritmus, klinický algoritmus NRC...8 Klinický standard NRC (KS)...11 Dílčí standard NRC...11 Klinický audit NRC...11 Kritérium NRC...11 Klinické kriterium NRC...12 Ukazatel zdravotní péče NRC...12 Příklad vztahu klíčového doporučení, klinického kriteria a ukazatele kvality...12 Kontextové schéma důležitých používaných pojmů...13 Další pojmy podobné povahy, jejichž rozlišení je nutné...13 Návod, rada...13 Praktický postup...14 Doporučené načasování...14 Základní klinický postup...15 Protokol, synonyma klinický protokol, schematický protokol...15 Protokol klinické studie...15 Standard...15 Ostatní terminologie...16 Terminologie odvozená z klasifikace DP...16 Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 2 z 17

3 Komplexní klinický doporučený postup (KKDP) NRC, Komplexní klinický standard (KKS) NRC...16 Technologický klinický doporučený postup (TKDP) NRC, Technologický klinický standard (TKS) NRC...16 Přehled použitých výrazů a zkratek Výraz Zkratka Výklad Poznámka Klinický standard NRC KS Jedná se o KDP doplněný o více měřitelných klinických kriterií a indikátorů výkonnosti a kvality péče Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb Klinický doporučený KDP Jedná se o odborný základ KS bez postup NRC měřitelných klinických kriterií a indikátorů výkonnosti a kvality péče Doporučený postup NRC DP Obecný název pro základní entitu vyjadřující jakýkoliv způsob doporučení používaný ve velkých systémech řešících výzkum nebo podporu kvality, výkonnosti a dalších vlastností zdravotních služeb Komplexní klinický KKS Zaměřuje se široce na celý proces standard NRC péče, počínaje primární prevencí, vlastním léčením v akutní fázi a následnou péčí. Jedná se například o KDP nebo KS typu strategie diagnostiky a léčby. Komplexní klinický KKDP Zaměřuje se široce na celý proces doporučený postup NRC péče, počínaje primární prevencí, vlastním léčením v akutní fázi a následnou péčí. Jedná se například o KDP nebo KS typu strategie diagnostiky a léčby. Technologický klinický TKDP Popisuje pouze dílčí problém doporučený postup NRC chorobného stavu, jeho diagnostiky, nebo léčby. Má mimo jiné také blízko k metodě HTA (Health Technology Assessment). Technologický klinický TKS Popisuje pouze dílčí problém standard NRC chorobného stavu, jeho diagnostiky, nebo léčby. Má mimo jiné také blízko k metodě HTA (Health Technology Assessment). Národní sada standardů NSSZS Sada KS vypracovaných s použitím zde zdravotních služeb popisované metodiky a vydaných NRC. Národní referenční centrum NRC Národní referenční centrum bylo založeno zakladatelskou smlouvou o Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 3 z 17

4 Evidence based medicine Interní grantová agentura National Guidelines Clearinghouse Agency for HealthCare Research and Quality National Institute for Health and Clinical Excellence Health technology assessment EBM IGA NGC AHRQ NICE HTA založení zájmového sdružení právnických osob, jako servisní organizace pro zdravotní pojišťovny, poskytovatele péče a ministerstvo zdravotnictví. Medicína založená na důkazech (specifikace postupů pro zdravotní služby, které byly formulovány na základě vědeckých důkazů) Interní grantová agentura ministerstva zdravotnictví Rozsáhlá databáze evidence-based clinical practice guidelines a souvisejících dokumentů. Agentura, která reprezentuje významné centrum mezinárodní spolupráce a poskytuje velké množství odkazů na ostatní agentury (USA). Nezávislá organizace UK odpovědná za tvorbu národních postupů ke zvyšování zdraví, prevence a léčby oněmocnění. Standardní postup hodnocení účinnosti, bezpečnosti a nákladové efektivity zdravotních technologií. Úvod Upozornění: v tomto dokumentu jsou používány pojmy a zkratky, které jsou rovněž používány v dokumentu Klasifikace doporučených postupů a standardů. Tento dokument byl vytvořen jako součást sady metodických materiálů s cílem usměrnit další komunikaci a porozumění odborníků podílejících se na vývoji Národní sady standardů zdravotních služeb a Národní sady ukazatelů zdravotních služeb. Bude po interních oponenturách zařazen jako jedna z kapitol e - learningového kurzu, do výstupních zpráv projektů ministerstva zdravotnictví a grantu IGA (Interní grantové agentury) a jako metodické publikace Národního referenčního centra (NRC). Problém výkladu odborných pojmů a jejich synonym Při práci s doporučenými postupy často dochází k diskuzím o významu jednotlivých používaných výrazů. Důvodem je reálná pestrost medicíny i používaných metodik na jedné straně a vysoká nabídka synonym s totožným, nebo příbuzným významem v používaných jazycích na druhé straně. Přes snahu významných odborných skupin zabývajících se vývojem doporučených postupů metodický jazyk sjednotit, neexistuje dnes jednoduchý a ustálený slovník použitelný bez větších problémů Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 4 z 17

5 v České republice. Tým autorů NRC jako poskytovatele služeb vývoje doporučených postupů proto vytvořil vlastní výkladový slovník s tím, že výklad pojmů včetně některých synonym se zde vztahuje ke konkrétnímu projektu Vývoje národní sady standardů zdravotních služeb. Zdůrazňujeme, že tento výklad pojmů se vztahuje přímo a výhradně k projektu vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb. Informační zdroje Přes nejednotnost terminologie v písemnictví jsme volili určité informační zdroje, které jsou nejbližší našemu metodickému pojetí a současně představují stanovisko významných mezinárodních institucí zabývajících se vývojem doporučených postupů. Nejvíce používanými zdroji byly: Webovské stránky Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), National Guideline Clearinghouse (NGC). Odkaz: NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence is an independent organisation responsible for providing national guidance on promoting good health and preventing and treating ill health). Odkaz: Monografie LÍČENÍK, Radim. Klinické doporučené postupy: Obecné zásady, principy tvorby a adaptace. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, s. ISBN Protože ani v terminologii, ani v používání klasifikačních systémů neexistuje dostatečná jednota napříč velkými národními systémy vývoje, byli jsme nuceni pro činnosti NRC definovat a vyložit určité termíny explicitně a stejně tak se rozhodnout pro výběr nebo modifikaci různých klasifikačních schémat. Proto naše formulace nejsou ve všech pojmech totožné s výše uvedenými zdroji. Způsob zpracování obsahu Přehled zpracovaných pojmů je rozdělen do dvou větších skupin: Klíčové pojmy používané často v projektech NRC. Všechny tyto pojmy považujeme za interní dohodu NRC s tím, že takto jsou a budou nadále používány při vnitřní komunikaci, v interních dokumentech, ale i ve všech výstupních dokumentech typu závěrečné zprávy z projektů, nebo ve veřejných metodických publikacích NRC. Všechny termíny této skupiny jsou označovány v textu tohoto dokumentu horním indexem NRC (TERMÍN NRC ). Další pojmy podobné povahy, jejichž rozlišení je nutné. Jedná se o další termíny vyskytující se v písemnictví mezinárodním, nebo i v tuzemském, u kterých může někdy docházet k nedorozumění, nebo záměně s termíny přijatými NRC. Tyto další pojmy NEJSOU ve slovníku NRC, tedy NRC je nebude běžně ve svých dokumentech používat. Abychom usnadnili pochopení pojmů přijatých NRC a jejich odlišení od pojmů dalších (ostatních), popsali jsme charakteristiky pojmů první skupiny tak, aby bylo možné je dobře odlišit od pojmů druhé Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 5 z 17

6 skupiny a uvedli u nich konkrétní příklady. U skupiny dalších pojmů uvádíme příklady pouze v některých případech (tam kde byly momentálně dostupné). Terminologie doporučených postupů Obecný pojem Doporučený postup (DP) Jako velmi obecný název pro základní entitu vyjadřující jakýkoliv způsob doporučení používaný ve velkých systémech řešících výzkum nebo podporu kvality, výkonnosti a dalších vlastností zdravotních služeb, jsme zvolili pojem DOPORUČENÝ POSTUP (DP). DP je až na ojedinělé výjimky spojován s různými klinickými aspekty. Proto je používanou alternativou KLINICKÝ DOPORUČENÝ POSTUP (KDP). Protože však existují standardizační aktivity týkající se pouze organizačních, ev. technických, právních nebo ekonomických aspektů poskytování zdravotní péče, kde by se pojem KLINICKÝ mohl jevit jako nepřesný, používáme ve zcela obecné rovině pojem DP. Pojem DP tedy můžeme použít jako obecnou alternativu ke všem pojmům uvedeným ve výkladu níže. Klíčové pojmy používané často v projektech NRC Pojmy často a explicitně používané v praxi vývoje Národní sady standardů zdravotních služeb jsou označeny horním indexem NRC. Doporučený postup NRC (DP) (anglicky guideline) je spíše obecným pojmem. Definice: Zevšeobecněná konstatování, která mají ve specifických situacích usnadňovat přiměřené reakce. Jsou konzistentní, navzájem spolu souvisejí a vycházejí ze současných poznatků (28. Bethesda Conference). Klinický doporučený postup NRC (KDP) (anglicky clinical practice guideline, clinical guideline). Synonymem je Klinický doporučený postup založený na důkazech (anglicky evidence based clinical practice guideline). Příklady definice: Klinické doporučené postupy jsou systematicky vytvářená stanoviska, pomáhající lékařům a pacientům ve specifických klinických případech rozhodovat o přiměřené zdravotní péči (Institute of Medicine - IOM, 1990) Klinické doporučené postupy jsou systematicky vytvářená stanoviska, pomáhající zákonodárcům, poskytovatelům, uživatelům a plátcům zdravotní péče rozhodovat o tom, jak mohou přiměřeně a co nejúčinněji předcházet nemocem, léčit je a řídit další péči o pacienty se specifickými zdravotními problémy (Agency for Healthcare Policy and Research AHCPR 1995) Základní charakteristiky KDP (v pojetí NRC), z nichž některými se liší od různých forem DP: Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 6 z 17

7 Systematický způsob zpracování dokumentu v předepsané osnově Systematický přehled literatury zaměřený na vědecké důkazy Systematický výběr klíčových doporučení a jejich ohodnocení z hlediska kvality a síly vědeckého důkazu Zaměření na přesně vymezenou klinickou oblast a rozsah poskytované péče (komplexní pojetí, nebo dílčí oblast, viz kapitola Ostatní doporučení) Výčet konkrétních klinických kriterií Část zaměřená na aspekty hodnocení různých aspektů péče (především kvality) Část formulovaná pro potřeby pacientů Obecně komplexní, standardizovaný, systematicky zpracovaný dokument zaměřený na konkrétní cíl, a tím je zvyšování kvality péče o pacienty Od Klinického standardu NRC (KS), se KDP liší pouze nižší mírou zpracování části popisující ukazatele péče a ekonomické aspekty péče. Příklady: Četné příklady klinických doporučených postupů zahraničních najdete na webovských stránkách v sekci National Guideline Clearinghouse. Konkrétní příkladem je v PŘÍLOZE T1 uvedený PREVETION AND MANAGEMENT OF HIP FRACTURE IN OLD PEOPLE vypracovaný Scottisch Intercollegiate Guidelines Network. Doporučení NRC (anglicky recommendation) je jakékoliv stanovisko, které ve zdravotní péči podporuje, ev. obhajuje nějaký postup. V USA a Kanadě se používá synonymum guideline statement. Může být vydáno samostatně, nebo jako součást širšího dokumentu typu KDP. V pojetí NRC se Doporučení liší od KDP tím, že při vývoji KDP se vyžaduje systematický způsob zpracování komponent dokumentu podle jasně definované metodiky a v předepsané osnově. U KDP lze také předpokládat výrazně rozsáhlejší zpracování daného problému. KDP také sestává z řady doporoučení týkajících se dané problematiky. U těchto doporučení se vyžaduje zhodnocení kvality vědeckého důkazu a síly doporučení. Zahraniční příklad je uveden v PŘÍLOZE T2 (GUIDELINE STATEMENT FOR SAFE MEDICATION VYDANÝ ASSOCIATION OF SURGERY TECHNOLOGIST). Klíčová doporučení NRC (anglicky key recommendations) jsou doporučení odpovídající na hlavní klinické otázky obsažené v KDP. Klíčová doporučení se mohou prostřednictvím klinických kriterií používat například při měření kvality, a to tím způsobem, že se matematicky vyjádří, v kolika % případů bylo toto doporučení v konkrétní klinické praxi použito. Takto jsou definované prostřednictvím klinických kriterií také tzv. procesní ukazatele (viz pojmy uvedené dále). NRC využívá tento pojem k popisu povinné součásti Klinického standardu mající rovněž vztah ke klinickému kriteriu (viz dále). U těchto klíčových doporučení se vyžaduje zhodnocení kvality vědeckého důkazu a síly doporučení. Klíčová doporučení Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 7 z 17

8 jsou v textu dokumentu Klinického standardu uvedena ve zvláštních odstavcích se zvýrazňující grafikou. Níže jsou uvedena klíčová klinická doporučení z klinického doporučeného postupu ve formě klinického standardu vyvinutého Národním referenčním centrem a cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti KKCVS0001 Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s mozkovým infarktem : Souhrn doporučení pro část kvalifikační a technické požadavky Pořadí Doporučení 1 Pacienti s cévní mozkovou příhodou by měli být léčeni na specializovaných iktových jednotkách 2 Cévní mozková příhoda je akutní stav, který vyžaduje neprodlené odeslání pacienta do nemocnice a zahájení odpovídající léčby. Převoz pacienta probíhá rychlou záchrannou službou, do kvalifikovaných zdravotnických zařízení, způsobilých k diagnostice a léčbě cévních mozkových příhod. Úroveň I. III. Algoritmus, klinický algoritmus NRC (anglicky algorithm, clinical algorithm) je soubor systematicky uspořádaných pravidel pro řešení konkrétního problému. V rámci klinického algoritmu jsou dány jednoznačné alternativy a jasné body určení (místa pro akce a rozhodování). Klinický algoritmus je analogií matematického algoritmu a přibližuje esejí psaný text KDP možnostem počítačového zpracování. Má z toho důvodu tendenci k naprosto exaktnímu, ale někdy jednoduššímu popisu s vyloučením méně pravděpodobných variant. Algoritmizaci používáme za účelem snížení nejednoznačnosti textu psaného formou eseje, a to především pro případy postupů více předvídatelných, plánovatelných a někdy i směřujících k vyšší bezpečnosti. NRC používá klinické algoritmy jako součást Klinického standardu ve formě vývojového diagramu, není to však jediná forma popisu algoritmu. Vývoji této části je v projektech NRC věnována zvláštní pozornost a prochází prozatím vývojem. Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 8 z 17

9 Algoritmus provedený ve formě vývojového diagramu pro diagnostiku a léčbu ischemické cévní mozkové přílohy - mozkového infarktu. Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 9 z 17

10 Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 10 z 17

11 Klinický standard NRC (KS) Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb. Jedná se o KDP doplněný o více měřitelných klinických kriterií a indikátorů výkonnosti a kvality péče. V rámci projektu Vývoje Národní sady standardů zdravotních služeb je detailně popsána metodika a osnova vývoje klinického standardu, která obsahuje právě část doporučující sběr vhodných dat a používání konkrétních indikátorů nejlépe odrážejících formulovaná klíčová doporučení. STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU (MOZKOVÝM INFARKTEM) registrovaný pod kódem KKCVS0001 jako první klinický standard Národní sady standardů zdravotních služeb vyvíjený v projektu Národního referenčního centra uvedený v PŘÍLOZE T3.tohoto dokumentu. Dílčí standard NRC Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb. Odpovídá původní definici standardu dle NICE (viz odstavec STANDARD níže) a je zaveden za účelem jednoznačného rozlišení Dílčího standardu a Klinického standardu. Představuje doporučenou míru naplnění dílčího klinického kriteria. Příklad vztahů mezi klíčovým doporučením, klinickým kriteriem, dílčím standardem a ukazatelem najdete dále v této kapitole. Klinický audit NRC (anglicky clinical audit, synonymum medical audit) je systematická a kritická analýza kvality zdravotní péče. NRC ve svých metodikách doporučuje klinický audit jako metodu ověřování naplnění standardu využívající konkrétní klinická kriteria. Může být rovněž použit k šetření příčin nepříznivých hodnot indikátorů kvality. Tato praxe zatím není v ČR příliš uplatňována, prvním nesmělým příkladem je Klinický audit jednotek intenzivní péče, jehož metodika byla vypracována Českou společností intenzivní medicíny na základě Doporučení European Society of Intensive Care Medicine. Metodika ve formě dokumentu nebyla však zatím veřejně vydána. V odkazech lze dále najít sporadické zmínky o klinických auditech v radiologii (v PŘÍLOZE T4 tohoto dokumentu KLINICKÝ AUDIT IAEA A ZÍSKÁNÍ CENTRA KOMPETENCÍ IAEA, KLINICKÁ RADIAČNÍ ONKOLOGIE). Kritérium NRC (anglicky criterion) je míra dosažení dílčího standardu vztaženého k jednomu doporučení. Každé kriterium musí být exaktně definováno, abychom mohli zhodnotit, zda bylo či nebylo splněno. Kriterium popisuje některý z aspektů kvality a může jej měřit prostřednictvím indikátoru kvality. Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 11 z 17

12 Příklad vztahů mezi klíčovým doporučením, klinickým kriteriem, dílčím standardem a ukazatelem najdete dále v této kapitole. Klinické kriterium NRC (anglicky medical review criterion, synonymum clinical review criterion) jsou systematicky vytvářená stanoviska, která mohou být využita k hodnocení zdravotních služeb, výsledků a přiměřenosti rozhodnutí při poskytování zdravotní péče. Klinické kriterium je příkladem explicitního kriteria. Každé kriterium musí být samostatným přesně definovaným konstatováním, které vychází na jedné straně z klíčového doporučení a na druhé straně může být základem pro měření kvality s využitím ukazatele kvality. Pro příklad uveďme psychiatrický KDP o užití elektrokonvulsivní terapie (EKT) může obsahovat tato klinická kritéria: Každý pacient, kterému bude aplikována EKT, by měl podepsat informovaný souhlas. Nedostaví-li se očekávaný výsledek, stimul by měl být zvýšen o 50 až 100 %. Pacientův ošetřovatel by jej měl doprovázet po dobu výkonu. Příklad vztahů mezi klíčovým doporučením, klinickým kriteriem, dílčím standardem a ukazatelem najdete dále v této kapitole. Ukazatel zdravotní péče NRC (anglicky clinical indicator, českým synonymem je indikátor), je měřitelnou formou hodnocení některého z klinických aspektů, vztahuje se ke konkrétnímu klinickému kriteriu a dílčímu standardu (viz příklad níže). NRC ve své činnosti preferuje výraz UKAZATEL NRC před pojmem INDIKÁTOR. Ukazatele pro Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s mozkovým infarktem (PŘÍLOHA T 3) obsahuje tabulku s ukazateli navrženými pro tento standard a dva příklady sady ukazatelů používaných v zahraničí. Příklad vztahu klíčového doporučení, klinického kriteria a ukazatele kvality KDP NICE pro péči o pacienty s fibrilací síní. Kriteria klinického auditu pro klíčové doporučení č.1. Název Fibrilace síní Typ doporučení Klinický doporučený postup Vydavatel National Institue for Health and Clinical Excellence Datum vydání Červenec 2006 Klinické EKG vyšetření by mělo být provedeno u všech pacientů, u nichž byl zaznamenán doporučení č. 1 nepravidelný puls a je u nich tedy podezření na fibrilaci síní Klinické Všem pacientům, kteří se dostaví do zdravotnického zařízení primární či sekundární péče kriterium s anamnézou hypertenze, srdečního selhání, diabetu či iktu a všimli si nepravidelnosti pusu, je nabídnuto EKG vyšetření a jakákoliv nová diagnóza fibrilace síní je zaznamenána Výjimka Nebyla stanovena Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 12 z 17

13 Ukazatel péče Podíl pacientů s nově zachycenou fibrilací síní při EKG vyšetření na základě anamnézy nepravidelného pulsu Podle NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CLINICAL EXCELLENCE. Atrial fibrillation full guideline, page Kontextové schéma důležitých používaných pojmů Další pojmy podobné povahy, jejichž rozlišení je nutné Návod, rada (anglicky guidance), pojem je používán ve smyslu rady jak něco udělat či jak si poradit s problémem. Například NICE vytváří kromě KDP i další druhy doporučení: a) Návody na hodnocení technologií (anglicky technology appraisal guidance). Technologiemi se zde rozumí léky, léčebné pomůcky, diagnostické a léčebné metody, podpůrné činnosti atd. b) Návod k intervenčním postupům (anglicky interventional procedure guidance) c) Rady pro veřejné zdravotnictví (anglicky public health guidance) d) Rady pro péči při nádorových onemocněních (anglicky cancer service guidance) Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 13 z 17

14 NICE ve svých informačních manuálech také užívá jako ekvivalent anglického slova guidance slovo advice. V pojetí NRC se Návod, rada liší od KDP tím, že při vývoji KDP se vyžaduje systematický způsob zpracování komponent dokumentu podle jasně definované metodiky a v předepsané osnově. U KDP lze také předpokládat výrazně rozsáhlejší zpracování daného problému. V PŘÍLOZE T5 naleznete konkrétní příklad CLINICAL GUIDANCE FROM THE NATIONAL INSTITUTE FOR CLINICAL EXCELLENCE TIMING AND SELECTION OF TOPICS FOR APPRAISAL Subkomise pro antibiotickou politiku Komise pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně sestavila Konsenzus používání antibiotik. Zařadila jej mezi své léčebné standardy. Popisuje účinky, indikace, dávkování a způsoby podání antibiotik. Odpovídá tedy technologickému návodu, protože nemá vztah ke konkrétnímu pacientovi ani ke specifickému klinickému případu. Název konsenzus jen informuje o metodě vzniku citované publikace. Praktický postup (anglicky practice policy) je stanovisko, které krátce vyjadřuje oficiální názor odborné společnosti a jeho odůvodnění. Vychází z literárního přehledu, který nemusí být systematický. Může také vycházet z jiných doporučení (doporučení jiných autorů). Americká společnost preventivní medicíny (angl. American college of preventive medicine practice) uvádí ve svých praktických postupech Screening infekce Chlamydia trachomatis například tato dvě doporučení: a) Posouzení rizikových faktorů infekce Chlamydia trachomatis by mělo být provedeno při jakékoliv návštěvě sexuálně aktivní ženy ve zdravotnickém zařízení. b) Doporučeny jsou výzkumné priority, včetně kvalitně postavených, randomizovaných kontrolovaných studií dlouhodobého screeningu a léčby různých populací, prevalenčních studií asymptomatických mužů a studie efektivnosti nákladů rychlých ambulantních testů. V PŘÍLOZE T6 naleznete GENERIC PRACTICE POLICY FOR THE MANAGEMENT OF HEALTH INFORMATION IN MEDICAL PRACTICE (Supporting the use of the RACGP/CPMC/GPCG Handbook for the Management of Health Information in Private Medical Practice.) Doporučené načasování (referral timing) jsou konsenzuální stanoviska založená na nejlepších dostupných důkazech, která pomáhají lékařům načasovat odeslání pacienta ke specializovanému vyšetření. Doporučují, zda pacient s konkrétními příznaky (například silné menstruační krvácení nebo atopický ekzém u dětí), potřebuje odborné ošetření okamžitě (během 24 hodin), naléhavě (během 2 týdnů), Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 14 z 17

15 časně (během 8 týdnů) či v obvyklém termínu (nejlépe během 13 týdnů). Tato doporučení jsou vydávána například NICE a jsou určena pro britský systém zdravotní péče. Doporučené časy provedení USG v různých gynekologických situacích od Northern Ultrasound for Women (Australia) Základní klinický postup (anglicky clinical pathway) je většinou zjednodušený klinický algoritmus odvozený z informací implicitně či explicitně obsažených v KDP. Jeho účelem je převést doporučení obsažené v KDP do klinické praxe konkrétního oddělení s tím, že bere v úvahu a využívá místní organizační kontext daného pracoviště a jeho dostupné zdroje. Je nástrojem řízení efektivity péče přímo na konkrétním pracovišti. Příklad pokynu v rámci klinického postupu: Například jestliže je den D, udělej následující výkon; označ provedení ve schématu atd. Protokol, synonyma klinický protokol, schematický protokol (anglicky protokol, clinical protokol, protokol chart) je (poměrně striktní) instrukce, jak postupovat za specifických okolností. Podobá se KDP, ale dává uživateli méně prostoru pro uplatnění vlastního názoru. Většinou je určen pro méně zkušené pracovníky, nebo pro použití v předvídatelných situacích, kdy je možné péči do jisté míry i plánovat. Je to konkrétněji a podrobněji rozpracovaný materiál vycházející z příslušného KDP. Příkladem může být mezinárodní, nebo národní KDP upravený pro použití na lokální úrovni. Výsledkem je, že různí uživatelé mohou postupovat odlišně podle svých vlastních protokolů, vycházejících z jednoho původního KDP. Protokol klinické studie (anglicky clinical research protokol) je protokol k jednotlivým klinickým studiím. Protokol klinické studie je příkladem podrobného KDP, který ve studii pomáhá provádět diagnostická a terapeutická rozhodnutí. Jeho cíle jsou však jiné, než u běžného KDP - je zaměřen přímo na podporu organizace klinické studie. Standard (anglicky standard). NICE standard definuje jako relativní četnost událostí, které by měly splňovat daná kriteria. Podle toho, do jaké míry jsou podmínky stanované takto formulovaným standardem, tedy klinická kriteria, uplatněny v klinické praxi, můžeme posoudit relativní splnění standardu. Z klíčového doporučení je definováno klinické kriterium, a měření jeho naplnění v praxi je pak indikátorem (ukazatelem) viz vztahy a příklady v předchozí kapitole a odstavci Příklad vztahu klíčového doporučení, klinického kriteria a ukazatele kvality. V literatuře a především v reálné praxi jsou však přítomny i jiné výklady pojmu STANDARD, a to konkrétně ve smyslu současného použití více klinických kriterií a indikátorů různé povahy u jednoho Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 15 z 17

16 KDP. K této variantě výkladu se přiklonilo i NRC explicitně používanými pojmy Dílčí standard a Klinický standard (viz odpovídající odstavec předchozí kapitoly a také dále KKDP a TKDP). Stanovíme klinické kritérium, že při aplikaci elektokonvulzivní terapie (EKV) budou všechny pacienty doprovázet dva ošetřovatelé. V praxi pak určíme, v kolika případech bylo toto kritérium dodrženo, což je indikátorem zdravotní péče (viz dále a tab. 1 a 2). Můžeme pak říci, jak je standard splněn: a) Standard je splněn ideálně: např. dva ošetřovatelé doprovázejí pacienty při aplikaci EKV ve 100 % případů. b) Standard je splněn optimálně s ohledem na zdroje a podmínky: např. ošetřovatelé doprovázejí pacienty při aplikaci EKV minimálně v 90 % případů. c) Standard je splněn minimálně: ošetřovatelé doprovázejí pacienty při aplikaci EKV v méně než 75 % případů. Ostatní terminologie Terminologie odvozená z klasifikace DP (viz kapitola nebo dokument KLASIFIKACE DOPORUČENÝCH POSTUPŮ A STANDARDŮ ) Komplexní klinický doporučený postup (KKDP) NRC, Komplexní klinický standard (KKS) NRC Zaměřuje se široce na celý proces péče, počínaje primární prevencí, vlastním léčením v akutní fázi a následnou péčí. Jedná se například o KDP nebo KS typu strategie diagnostiky a léčby. Standard vyvinutý Národním referenčním centrem a cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou (mozkovým infarktem) uvedený v PŘÍLOZE T3 tohoto dokumentu. Technologický klinický doporučený postup (TKDP) NRC, Technologický klinický standard (TKS) NRC Popisuje pouze dílčí problém chorobného stavu, jeho diagnostiky, nebo léčby. Má mimo jiné také blízko k metodě HTA (Health Technology Assessment). Patří sem problematika: Léčebných přípravků (např. DP vydaný NICE Clopidogrel u akutního koronárního syndromu ) Léčebných pomůcek a zařízení (např. DP ČKS Doporučení pro implantaci kardiostimulátorů, ICD a srdeční desynchronizační léčbu ) Diagnostických postupů invazivních. K přístupu do těla je třeba porušit celistvost kůže (např. angiografie) Diagnostických postupů miniinvazivních (například endoskopických výkonů) Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 16 z 17

17 Diagnostických postupů neinvazivních (např. laboratorních nebo rentgenologických metod) Léčebných postupů invazivních (např. chirurgických výkonů) Léčebných postupů miniinvazivních (například endoskopických výkonů) Léčebných postupů neinvazivních Podpůrných aktivit (například edukace pacienta u diabetu) Příkladem TKDP je dosud vyvíjený standard Neuromuskulární sekcí České neurologické společnosti LÉČBA AUTOIMUNITNÍCH NERVOSVALOVÝCH ONEMOCNĚNÍ LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU viz PŘÍLOHA T7. Terminologie pro vývoj doporučených postupů v rámci projektů NRC, Stránka 17 z 17

Přehled použitých výrazů a zkratek

Přehled použitých výrazů a zkratek Orgány vývoje klinických standardů a proces plánování Příloha 4b Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Příloha 1d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Více

Klasifikace doporučených postupů a standardů Metodika vývoje národní sady standardů zdravotních služeb Příloha 2

Klasifikace doporučených postupů a standardů Metodika vývoje národní sady standardů zdravotních služeb Příloha 2 Klasifikace doporučených postupů a standardů Metodika vývoje národní sady standardů Příloha 2 Národní referenční centrum Autor: MUDr. Miloš Suchý, MUDr. Petr Tůma Datum: 12.10.2009 Tento dokument byl vytvořen

Více

Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů

Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů Příloha 5d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum

Více

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči?

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Miloš Suchý 1, Martina Pátá 1, Richard Matyáš 2 1 Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví,

Více

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Příloha 3b Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3 Obsah C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Projekt Zhodnocení účinnosti nákladné léčby vzácných autoimunitních nervosvalových onemocnění IČP 29/13/NAP, č. j. 20854/2013/OZS 1 Cíle a výstupy

Více

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ Petr Lesný 1, Kryštof Slabý 1, Tomáš Holeček 2, Jan Vejvalka 1 1 Fakultní nemocnice v Motole, Praha 2 Fakulta humanitních studií UK, Praha

Více

Projekt vývoje Národní sady klinických standardů

Projekt vývoje Národní sady klinických standardů Projekt vývoje Národní sady klinických standardů Miloš Suchý, řešitel projektu Poděkování Metodologie vývoje Národní sady klinických standardů je podporována projektem Interní grantové agentury MZ ČR (IGA,

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Název veřejné zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního

Více

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA [ 1 ] Činnost SUKL jako organizační slo ky státu Je dána zákonem 378/2007 Sb. ZABEZPEČOVÁNÍ LÉČIV Díl 1 Úkoly orgánů vykonávajících státní správu v oblasti

Více

Poznámka: výklad obecných pojmů a zkratek je uveden v samostatné PŘÍLOZE 4L VÝKLAD POUŽÍVANÝCH

Poznámka: výklad obecných pojmů a zkratek je uveden v samostatné PŘÍLOZE 4L VÝKLAD POUŽÍVANÝCH Příloha 4c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS Efektivní právní služby 1 Co nás čeká? 2 PRÁVNÍ POHLEDY NA POUŽÍVÁNÍ BIOSIMILARS základní paragrafy a biosomilars; systém cen a úhrad biosimilars; zaměnitelnost

Více

Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment

Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment Ing. Petr Kutscherauer Místopředseda asociace CzechMed Ředitel pro vnější vztahy Medtronic Czechia s.r.o. Široká nabídka technologií k léčbě nejrůznějších

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Projekt United4Health

Projekt United4Health Projekt United4Health Ing. Zdeněk Gütter, CSc. 21.2.2013 Hlavní rysy projektu I U4H je projekt s grantem EU v návaznosti na výzvu v 2012 v Programu pro podporu politik ICT (ICT PSP) v rámci Strategie Evropa

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

B. Zhodnocení dosažených výsledků z hlediska stanovených cílů a harmonogramu projektu Obsah Cíle, kritéria a harmonogram projektu...

B. Zhodnocení dosažených výsledků z hlediska stanovených cílů a harmonogramu projektu Obsah Cíle, kritéria a harmonogram projektu... Obsah B. Zhodnocení dosažených výsledků z hlediska stanovených cílů a harmonogramu projektu Projekt Zhodnocení účinnosti nákladné léčby vzácných autoimunitních nervosvalových onemocnění IČP 29/13/NAP,

Více

Cíle zpracování dokumentu pro pacienty a jejich blízké osoby

Cíle zpracování dokumentu pro pacienty a jejich blízké osoby Zpracování a vyhodnocení informací pro pacienty Příloha 3n Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace 2. Konference o.s. Lékaři pro reformu Standardizace odborné v České republice Mgr. Petr Panýr Brno, Kongresové centrum v areálu Výstaviště 25.4.2009 Dnešní stav v oblasti standardizace Existence množství

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

Aspekty tvorby klinických doporučených postupů v oboru neurologie podle národní metodiky K. Šonka, J. Bednařík Česká neurologická společnost ČLS JEP Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Neurologická klinika

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

Holandská klasifikace zdravotní péče další inspirace pro ČR? Daniel Hodyc Praha, 18. 11. 2014

Holandská klasifikace zdravotní péče další inspirace pro ČR? Daniel Hodyc Praha, 18. 11. 2014 Holandská klasifikace zdravotní péče další inspirace pro ČR? Daniel Hodyc Praha, 18. 11. 2014 Proč se zabývat zahraničními DRG systémy? IR DRG 1.2. kultivujeme od roku 2003, pro účely úhrad jej používáme

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Příloha7a Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

Regulační statusy produktů z pohledu výrobce. Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s.

Regulační statusy produktů z pohledu výrobce. Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s. Regulační statusy produktů z pohledu výrobce Ing. František Škrob, Ph.D. EXBIO Praha, a.s. Definice pojmů (EU regulační statusy) RUO zkratka anglického textu Research Use Only. Produkty jsou určené pouze

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost

Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost oprávněné úřední osoby: MUDr. H. Podškubková hana.podskubkova@sujb.cz,

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Dekubity péče o tkáně poškozené tlakem

Dekubity péče o tkáně poškozené tlakem Ročník 12 Číslo 3 2008 ISSN: 1329-1874 Přeloženo se souhlasem Joanna Briggs Institute Dekubity péče o tkáně poškozené tlakem Doporučení Optimální péče vyžaduje komplexní a přesné posouzení anamnézy rány,

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava

Projekt edukační platforma I-COP EDU Nemocnice Jihlava Projekt edukační platforma I-COP Nemocnice Jihlava V rámci realizace projektu Edukační a informační platforma onkologických center CZ.1.07/2.4.00/31.0020 Blaha M., Klika P., Janča D., Mužík J., Dušek L.

Více

Surveillance infekcí v místě chirurgického výkonu v EU a v ČR

Surveillance infekcí v místě chirurgického výkonu v EU a v ČR Konference Infekce v gynekologii (Praha, 8.11.2014) Surveillance infekcí v místě chirurgického výkonu v EU a v ČR Vlastimil Jindrák Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí, SZÚ

Více

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů Blažena Jedličková 25.5.2011 Co? Dle čeho? (systém)

Více

Zpracování informací pro pacienty v rámci KDP Metodika vývoje Národní sady standardů zdravotních služeb- Příloha 6 Závěrečné zprávy

Zpracování informací pro pacienty v rámci KDP Metodika vývoje Národní sady standardů zdravotních služeb- Příloha 6 Závěrečné zprávy Zpracování informací pro pacienty v rámci KDP Metodika vývoje Národní sady standardů zdravotních služeb- Příloha 6 Závěrečné zprávy Národní referenční centrum Autor: MUDr. Miloš Suchý, MUDr. Petr Tůma

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii

Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii Jana Haberlová MRC Centre for Neuromuscular Diseases, Institute of Genetic Medicine, Newcastle University, UK Klinika

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Klinická farmacie v klinické praxi. 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce

Klinická farmacie v klinické praxi. 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce Klinická farmacie v klinické praxi 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce založení ČOSKF ČLS JEP ČOSKF ČLS JEP prosazovat zájmy oboru klinická

Více

Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů.. Kód standardu: (doplní NRC)

Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů.. Kód standardu: (doplní NRC) Název standardu Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů.. Kód standardu: (doplní NRC) Vypracoval autorský tým. České společnosti Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s týmem pro vývoj Národní sady

Více

Medical devices specificities: opportunities for a dedicated product development methodology

Medical devices specificities: opportunities for a dedicated product development methodology Medical devices specificities: opportunities for a dedicated product development methodology Isa C.T. Santos G. Scott Gazelle Luis A. Rocha Joao Manuel R.S. Tavares Jakub Vacek Shrnutí Existuje mnoho definic

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

HTA, v.z.p. a nadstandardy

HTA, v.z.p. a nadstandardy HTA, v.z.p. a nadstandardy MUDr. Pavel Vepřek říjen 2012 HTA HTA: multidisciplinární proces, který shromažďuje a hodnotí informace o medicínských, sociálních, ekonomických a etických dopadech používání

Více

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Příloha 7c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Řešení multicentrických klinických registrů

Řešení multicentrických klinických registrů Řešení multicentrických klinických registrů Daniel Klimeš, Petr Brabec, Vít Kandrnal Institut biostatistiky a analýz Masarykova univerzita, Brno 1 Obsah přednášky Definice pojmů Cíle klinických registrů

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Verze: 1.0 Datum: 03.05.2006 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ CO je to CEBO? KDO FINANCUJE CEBO? PROČ je CEBO? CO DĚLÁ CEBO? Co a komu přinese CEBO? PACIENTI LÉKAŘI ČESKÁ REPUBLIKA Kvalitnější

Více

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ Petra Žitníková Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Více

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012 Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Současný stav nezohledňují se klinická či histologická stadia onemocnění a s nimi související

Více

Proces nákupu ve zdravotnickém zařízení. Pavel Hroboň 6. 11. 2012 IVD, Praha

Proces nákupu ve zdravotnickém zařízení. Pavel Hroboň 6. 11. 2012 IVD, Praha Proces nákupu ve zdravotnickém zařízení Pavel Hroboň 6. 11. 2012 IVD, Praha Význam nákupu ve zdravotnickém zařízení Zvýšený finanční tlak vede poskytovatele ke snižování nákladů Nákupní ceny jsou v porovnání

Více

Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť. JUDr. Jakub Král, Ph.D.

Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť. JUDr. Jakub Král, Ph.D. Praktická aplikace nové legislativy zdravotnických prostředků u klinických pracovišť JUDr. Jakub Král, Ph.D. Brno 27. 11. 2015 Přehled právní úpravy zdravotnických prostředků a stručný výčet změn 2 Přehled

Více

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC Dorňák T. 1, Herzig R. 1, Školoudík D. 1,2, Šaňák D. 1, Kuliha M. 1,2, Roubec M. 2, Köcher M. 3, Procházka V. 4, Král M. 1, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Hluštík P. 1, Zapletalová J. 5, Heřman M. 3, Kaňovský

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Institucionální zajištění správy a rozvoje DRG v ČR. Ing. Eva Švecová Národní referenční centrum

Institucionální zajištění správy a rozvoje DRG v ČR. Ing. Eva Švecová Národní referenční centrum Institucionální zajištění správy a rozvoje DRG v ČR Ing. Eva Švecová Národní referenční centrum Správa a rozvoj IR-DRG MZ ČR: o držitel licence, má nevýhradní právo k užívání a úpravám Know how systému

Více

ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha

ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha Lenka Lhotská, Miroslav Burša, Michal Huptych, Jan Havlík Katedra kybernetiky,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí Zodpovídá MŽP http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_

Více

Test č.1 Porozumění zadání úloh

Test č.1 Porozumění zadání úloh Před zadáním testu je vhodné upozornit studenty na cíl testování, tedy: ověřování srozumitelnost výukových materiálů. A upozornit, že se nejedná o ověřování jejich znalostí. Testy mohou být anonymní. (Pro

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Kvalita zdravotní péče a možnosti jejího měření. Seminář ŠVZ IPVZ Možnosti měření kvality zdravotní péče IPVZ, 21.března 2006

Kvalita zdravotní péče a možnosti jejího měření. Seminář ŠVZ IPVZ Možnosti měření kvality zdravotní péče IPVZ, 21.března 2006 Kvalita zdravotní péče a možnosti jejího měření Seminář ŠVZ IPVZ Možnosti měření kvality zdravotní péče IPVZ, 21.března 2006 Vývoj sledování kvality USA 70. léta rozvoj zdravotnictví používání nových vyspělých

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Výzkum ve zdravotnictví Výzkum v ošetřovatelství. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výzkum ve zdravotnictví Výzkum v ošetřovatelství. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výzkum ve zdravotnictví Výzkum v ošetřovatelství Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výzkum 1 = tvůrčí poznávací činnost v jakékoliv vědní disciplině, která vede k odhalení příčin, vlastností a podmínek

Více

Vědecký výbor pro potraviny

Vědecký výbor pro potraviny Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více