Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2011-2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost 4. Struktura a personální obsazení SVČ 5. Programy a projekty 6. Hlavní činnost SVČ 7. Doplňkové činnosti SVČ 8. Materiálně technické podmínky 9. Činnost SVČ a) Pravidelná zájmová činnost b) Příležitostná zájmová činnost c) Spontánní zájmová činnost prevence sociálně patologických jevů d) Organizace soutěží a přehlídek (olympiády) e) Práce s talenty f) Pobytové akce a soustředění ZÚ g) Prázdninová činnost 10. Prevence sociálně patologických jevů 11. Vnější partneři střediska 12. Údaje o pracovnících SVČ 13. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 14. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 15. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti SVČ 16. Závěr Kolín, říjen 2012 Předkládá: Luboš Votroubek, ředitel

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU ZA ŠKOLNÍ ROK Struktura výroční zprávy o činnosti střediska volného času vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 5 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva o činnosti školského zařízení se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školského zařízení. Po schválení na poradě pracovníků střediska volného času (dále jen SVČ) zasílá ředitel SVČ výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě a webových stránkách DDM. Výroční zpráva SVČ je dále zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací. 1. Základní údaje o SVČ Název organizace: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, KOLÍN, PRAŽSKÁ 161 Zřizovatel : STŘEDOČESKÝ KRAJ IČ: IZO Kontakty: Telefon: Fax: www stránky : ředitel SVČ : Luboš Votroubek tel.: , zástupce ředitele: Petra Pokorná tel.: Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Charakteristika SVČ Středisko volného času Dům dětí a mládeže, Kolín, Pražská 161 (dále jen DDM) je střediskem volného času pro děti, žáky a studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky, ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky 74/2005 Sb. Svou činnost vyvíjí ve městě Kolín a správním obvodu města jako obce s rozšířenou působností, tedy v obvodu bývalého okresu Kolín. Cílem činnosti DDM je tzv. zájmové vzdělávání, výchova k smysluplnému naplnění volného času, podpora a rozvoj talentů, rekreace a vytváření pozitivního sociálního prostředí a v neposlední řadě primární prevence negativního chování a závislosti na drogách. Při činnosti všech pracovníků DDM je kladen důraz na kvalitní a profesionální práci jako služby veřejnosti a zvyšování vlastní kvalifikace. Spokojenost, bezpečnost a zdraví dětí, jejich rodičů a dalších účastníků zájmového vzdělávání je na prvním místě veškerého snažení. Činnost DDM, jednotlivých oddělení a jednotlivých pracovníků se řídí roční náplní ŠVP DDM, závěry pracovních a dalších operativních porad, Vnitřním a Organizačním řádem DDM, osobními a profesními popisy práce a příkazy ředitele. Porady se konaly pravidelně každé úterý od 9.30 hodin a dále vždy dle aktuální potřeby. Je o nich veden zápis, který se stává závazným dokumentem řízení. Činnost DDM zajišťují interní pedagogičtí a provozní pracovníci, externí pedagogičtí a provozní pracovníci na DPČ, řada příležitostných spolupracovníků na DPP a dobrovolní pracovníci. Strana (celkem 21) 2

3 3. Řídící a kontrolní činnost Řídící a kontrolní činnost provádí ředitel, vedoucí oddělení a úseků podle zásad uvedených ve vnitřních předpisech a směrnicích, Vnitřním a Organizačním řádu DDM Kolín. Je prováděna předběžná, průběžná a následná kontrola. Předběžná kontrola probíhá před přípravou akcí a činností formou vypracování technicko-organizačního zabezpečení (TOZ) a případně projednáním na poradě, průběžná kontrola na jednotlivých týdenních poradách o čemž je proveden zápis a následná formou vypracování hodnocení akce. Ředitel a vedoucí oddělení vykonávají návštěvy a konzultace v ZÚ, o kterých je proveden zápis v knize konzultací. Ředitel vykonává kontroly na jednotlivých akcích a táborech. S vedoucími ZÚ jsou projednávány zásadní dokumenty, zásady vedení zájmového vzdělávání, provedeno školení o bezpečnosti práce, zhodnocena činnost a to přímo osobně v pracovně ZÚ, je-li potřeba, je organizováno setkání v kanceláři či klubovně DDM. Mimo to je vedoucí odd. pravidelné zájmové činnosti s vedoucími ZÚ v kontaktu prostřednictvím u a SMS. Všechny oblasti zájmového vzdělávání jsou průběžně hodnoceny na poradách, na každou akci je vypracováno hodnocení akce. V pololetí a na konci šk. roku jsou vypracovány souhrnné výkazy. Předběžná, průběžná a následná kontrola je ředitelem prováděna v oblasti ekonomické a provozní podle vnitřních směrnic - Vnitřní směrnice pro oběh účetních dokladů, nakládání s majetkem organizace a vnitřní kontrolní systém a Vnitřní směrnice pro postup při nabývání, evidenci, přesunech, inventarizaci a vyřazování majetku organizace. Strana (celkem 21) 3

4 4. Struktura a personální obsazení SVČ ŘEDITEL ZÁSTUPCE. ŘEDITELE, PŘÍLEŽIT. ZČ. EKONOM TÁBORY, PRAV. ZĆ. BUDOVA RIM.SOB.. PRAV. ZĆ., VED. OTEVŘ. KLUB C SPORT.ZČ., PROPAG. OTEVŘ. KLUB C SOUTĚŽE, PROVOZ. PRAC. AKCE (EXT.,INT.) PRAC. TÁBORY (EXT.,INT.) PRAC. PRAV. ZČ. (EXT.,INT.) ÚKLID PRAŽSKÁ UL. ÚKLID RIMAVSKÉ SOBOTY PRAC. C (EXT.,INT.) SPRÁVCE PRAŽSKÁ UL. ÚLID C EXT.PRAC. SOUTĚŽE Úseky : Ředitel Vedoucí odd. příležitostné ZČ + zástupce ředitele Vedoucí odd. pravidelné ZČ + vedoucí otevřeného klubu Céčko Vedoucí odd. soutěží + tech. provoz Ped. prac. odd. ZČ + prázdninová činnost + budova ul. Rimavské Soboty Ped. prac. odd. ZČ + sport + PR a propagace Ped. prac. otevřeného klubu Céčko Ped. prac. otevřeného klubu Céčko Ekonomka Úklid Správce Rodičovská dovolená Mgr. Zuzana Hanzálková. Strana (celkem 21) 4

5 5. Programy a projekty Ve školním roce vypracoval DDM Kolín projekt na Nadaci Partnerství TPCA, projekt pro spolupráci s Partners Financial Services, a.s., projekt a žádost o dotaci ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence, žádosti o podporu z fondů kultury, sportu a mládeže města Kolín. 6. Hlavní činnost SVČ DDM vykonával hlavní činnost zájmové vzdělávání v oblastech: a) pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost v zájmových útvarech (dále jen ZÚ), kroužcích, klubech, kurzech; b) příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost v místě sídla organizace, účast na příležitostních soutěžích, výletech, zábavných akcích a podobně; c) spontánní - využití otevřené nabídky rozmanitých spontánních činností, především zábavných a rekreačních, často pojatých jako prevence sociálně patologických jevů často vyplývajících z nudy; d) organizování olympiád - předmětových, uměleckých, sportovních a jiných postupových soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT; e) práce s talenty a nadanými jedinci - individuální práce s nadanými dětmi, žáky a studenty; f) pobytové akce a soustředění; g) prázdninová činnost - pobytové tábory a soustředění ZÚ zpravidla mimo místo sídla organizace a akce tzv. příměstského tábora ve městě a mimo město formou jednodenních výletů; h) osvětová činnost - shromažďování a poskytování informací pro účastníky zájm. vzdělávání. 7. Doplňkové činnosti SVČ Ve školním roce nevykonával DDM doplňkovou činnost. 8. Materiálně technické podmínky DDM realizuje zájmové vzdělávání v pronajatých prostorách, které odpovídají hygienickým a bezpečnostním podmínkám a předpisům, nebo na veřejném prostranství. Pracovny DDM se nacházejí ve třech budovách v majetku města Kolín: V Pražské ul. 161, kde se scházejí ZÚ, které využívají velký sál a přilehlé prostory, klubovnu v přízemí a klubovnu a rozhlasové studio v patře. Zde jsou také pracovny ředitele, ekonomky a ped. pracovníků. V této budově se uskutečňují divadelní a hudební představení, soutěže, sběratelské a společenské akce pro širokou veřejnost. V ulici Rimavské Soboty 923 pavilon v objektu bývalé mateřské školy. Zde se soustředí ZÚ pohybové, sportovní, keramické, výtvarné. Svou pracovnu zde má ped. pracovnice pověřená péčí o prostory a pracovny a vedením svěřené oblasti zájmové činnosti pravidelné. Provoz v těchto budovách je přizpůsoben potřebám ZÚ a ostatní činnosti. Je to prakticky od pondělí do neděle od 8.00 do hodin. Pro vyřízení přihlášek, informací, plateb apod. jsou pověření pracovníci DDM s jistotou k zastižení v Pražské ul. v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8.30 do hodin a od do hodin. V Pražské ul Otevřený klub Céčko (OKC). Telefon OKC je společné zařízení Města Kolín a DDM Kolín. Jedná se o tzv. otevřený klub určený pro spontánní aktivity zejména dospívajících mladých lidí a jejich odpoutání od tzv. negativních jevů. Má podobu především velké herny s kulečníky, stolním tenisem a fotbalem, šipkami, nachází se zde výtvarný ateliér a hudební zkušebna. Klub je vybaven počítači a trvalým připojením na internet. Provoz Céčka je od pondělí do pátku od 14 do 19 hodin, podle potřeby i v sobotu, příp. neděli. Nově zde nabízíme a organizujeme aktivity pro školní družiny, taneční a hudební skupiny. Strana (celkem 21) 5

6 9. Činnost SVČ a) Pravidelná zájmová činnost k Název zájmového útvaru Počet dětí, žáků, studentů účastníků zájmového útvaru Vedení zájmového útvaru (kroužku) - Interní pracovník Vedení zájmového útvaru (kroužku) - Externí pracovník Aerobik Veltruby 11 x Barvínek 9 x Florbal Veltruby 7 x Foto kroužek-začátečníci 7 x Foto kroužek-pokročilí 5 x Keramika předškolní 1 8 x Keramika předškolní 2 8 x Keramika mini 10 x Keramika školní 2 9 x Keramika školní 3 9 x Keramika školní 4 5 x Keramika Veltruby 1 6 x Keramika Veltruby 2 7 x Keramika Veltruby 3 8 x Keramika pro dospělé 1 15 x Keramika pro dospělé 2 6 x Line dance a country 4 x Malé divadlo 7 x Moderátor 4 x Ponny klub - začátečníci 15 x Práce s pedikem 7 x Přípravka mažoretek 11 x Sportovní střelba 1 14 x Skateboarding 3 x Sportovní střelba 2 17 x Šachový kroužek 1 10 x Šachový kroužek 2 8 x TKB. Matiáše - junior 1 4 x TKB. Matiáše-STT 2 x TKB. Matiáše-LAT 14 x TKB. Matiáše-Formace 4 x TS Vergillio - A 6 x TS Vergillio - B 14 x TS Vergillio - B sóla 4 x TS Vergillio - C 18 x Vergillio - C sóla 2 x TS Vergillio - D 9 x Veltrubská písklata-zač. 5 x Veltrubská písklata-pok. 4 x Výtvarka Veltruby 10 x Výt. tech. krok za krok-začátečníci 6 x Výt. tech. krok za krok- pokročilí 8 x Výuka kláves 1 x Výuka kytary 1 1 x Výuka kytary 2 1 x Výuka kytary 3 1 x Celkem kroužků: Strana (celkem 21) 6

7 Prezentace úspěchů zájmových útvarů SVČ Datum Název kroužku Název soutěže, přehlídky a představení Umístění Aerobik - Veltruby Vystoupení - Vánoční besídka ZŠ Veltruby účast Aerobik - Veltruby Taneční soutěž o nejlepší pohybovou skladbu 3. místo Aerobik - Veltruby Vystoupení - ples Veltruby účast Aerobik - Veltruby Vystoupení - dětský den ve Veltrubech účast Aerobik - Veltruby Vystoupení - Kmochův Kolín účast Barvínek Výt. sout. - Staň se ilustrátorem - Pohádky po telefonu 2 vybrané ilustrace do knihy Foto kroužek fotot soutěž - Život kolem nás 3. místo Foto kroužek Výstava fotografií - Futurum Kolín účast Foto kroužek Fotosoutěž - To je hlína - Svět za 1000 let 2. místo, 1. místo a čest. uz Foto kroužek Fotosoutěž - Živly DDM Praha 8 2. místo Foto kroužek Výstava fotografií - galerie Naivní anděl účast Keramika školní 2 Keramická soutěž - To je hlína - Svět za 1000 let 1. místo Line dance a country Den záchranářů - Kolín účast Line dance a country Kmochův Kolín účast Malé divadlo 750. výročí Kolína - Cesta Karla IV do Francie a zpět účast Malé divadlo Mlýny účast Malé divadlo Na slovíčko pane Kmochu - Kmochův Kolín účast Malé divadlo Mlýny účast Moderátor Moderovaný program - Astrologické odpoledne účast Moderátor Moderovaný program pro šk. družiny účast Přípravka Mažoretek Den záchranářů účast Přípravka Mažoretek Praha Chodov účast Přípravka Mažoretek Kmochův Kolín účast Sportovní střelba Podzimní cena mládeže Rohozec 1.;2.2x;3.3x,4.; 5.;6.;8.;9, Sportovní střelba Liberecká liga 1.kolo 2.2x;3.;7.2x;9.; 10.; Sportovní střelba VC města Černovic 1.;2.;3.; Sportovní střelba Podzimní pražská diabola 1.;3.;4.; Sportovní střelba Liberecká liga 2.kolo 2.;3.;5.2x;6.; Sportovní střelba Pohár starosty města Brandýs n/l. - St. Bol. 1.;2.;5.;6.;8.2x; Sportovní střelba Olympiáda Mládeže - Karlovy Vary 2.;4.Krajská družstva 2.; Sportovní střelba Hradecká diabolka 4.; Sportovní střelba Pohár ředitele DDM Kolín 1.;4.;6.;8.; Družstva 1.; Sportovní střelba Liberecká liga 3.kolo 1.;2.;3.;5.;6.; Sportovní střelba O pohár SSK Plzeň 1.;5.;6.; Družstva 1.; Sportovní střelba Pohár města Benešova 1.3x;13.2x;14.; Sportovní střelba Pohár ředitele m. policie Brandýs n/l. 1.;2.;3.;5.;10. Strana (celkem 21) 7

8 4., Sportovní střelba VC Stč kraje - Poděbrady 1.;2.;3.2x;4.;5.; 6.; Sportovní střelba Jarní pražská diabola 1.;3.;4.; Sportovní střelba Benešovská diabolka 1.;2.2x;5.; Sportovní střelba Liberecká liga 4.kolo 2.2x;4.;5.2x;7.; 8.2x Sportovní střelba Liberecká liga - celkové výsledky 1.;2.;3.;4.; Sportovní střelba Memoriál Josefa Laciny 1.;3.2x;4. Družstva 1.;2.; Sportovní střelba Jarní cena mládeže - Rohozec Sportovní střelba VC SSK Žilov 2.;4.;5.;6. Družstva 2.;5.; Sportovní střelba VC SSK Plzeň - Slovany 5.;6.3x; Sportovní střelba MČR vzduchové zbraně - Plzeň 10.; Sportovní střelba Mistrovství Stč. KS VzPu 30 1.;2.;4.;5.; Sportovní střelba MČR-Mládeže 2012 VzPu 30 1.;2.;4. Družstva1.;8.; Sportovní střelba OSL Černovice 2.;3.;4.2x;6.;7.; Sportovní střelba Český Pohár 1.kolo LM;VzPu 5.; Sportovní střelba VC Chotěboř SM 4.;5.;8.; Sportovní střelba VC Dvorů SM 1.;3.;4.;7.;11.; Sportovní střelba Jarní Cena Přezletic SM 2.;3.2x;5.;10.; 13.; Sportovní střelba Český Pohár 2.kolo LM;VzPu 10.; Sportovní střelba Český pohár talentované mládeže 1.kolo SM,VzPu 6.;11.;13.2x;16.; Sportovní střelba Lidická Růže VzPu 1.;2.2x;3.2x; Sportovní střelba HOPES - Mezinárodní závody střeleckého dorostu SM,VzPu 60.; Sportovní střelba Pohár H. Králové SM 4.;8.;9.;14.;16.; 19.; , Sportovní střelba Český pohár talentované mládeže 2.kolo SM,VzPu 3.;6.;7.; Sportovní střelba VC Poděbrad a mistrovství Stč Kraje LM,SM 1.2x;2.;3.;4.; 5.2x; Sportovní střelba Český pohár talentované mládeže 3.kolo SM,VzPu 6.;13.;14.;16.; 17.; Sportovní střelba Memoriál L. Kůrky SM 9.;12.;34. Sportovní střelba Český pohár talentované mládeže Finále SM,VzPu 3+1 nominovaní Šachový kroužek Memoriál IM Růženy Suché - Dobiášové 16. místo Šachový kroužek Mikulášský turnaj 30. a 31. místo Šachový kroužek Kouřim open 17. místo Šachový kroužek Nymburk open 8.,11. a 14. místo Šachový kroužek Krajský přebor mládeže - Český Brod 53. místo Šachový kroužek Memoriál prof. Pelikána - Český Brod 3., 12., a 17. místo TK B. Matiáše Taneční soutěž tř. B - Kolín 3. místo TK B. Matiáše Taneční soutěž tř. B - Skuteč 3. místo TK B. Matiáše Taneč. soutěž tř. B - Kralovice 1. místo TK B. Matiáše Taneční soutěž tř. B - Tábor 1. místo TK B. Matiáše Taneční soutěž tř. B - Poděbrady 2. místo TK B. Matiáše Taneční soutěž tř. E - Serenice 3. místo Strana (celkem 21) 8

9 TK B. Matiáše Taneční soutěž tř. E - MČR Praha 3. místo TK B. Matiáše Taneční soutěž tř. E - Příbram 2. a 3. místo TK B. Matiáše Taneční soutěž tř. E - Kutná Hora 2. a 3. místo říjen 2011 TS Vergillio A O pohár ze Zámku - Kolín 2. místo květen 2012 TS Vergillio A Chodovské berušky - Praha 3. místo srpen 2012 TS Vergillio A Reprezentační zájezd - SRN Kamenz účast říjen 2011 TS Vergillo B O pohár ze Zámku - Kolín 2. místo říjen 2011 TS Vergillo B O pohár Lanškrounské koruny - Lanškroun 3. místo říjen 2011 TS Vergillo B O pohár TS Black Shadow - Skalice u České Lípy 2. místo duben 2012 TS Vergillo B Dvorská jednička - Dvůr Králové n/l 3. místo duben 2012 TS Vergillo B semifinále mezinárodní postupové soutěže Deti fitness aneb sportem proti drogám - Benátky n/j 2. místo (postup do mezinárod. finále) duben 2012 TS Vergillo B O Rychnovský pohárek - Rychnov n/k 1. místo květen 2012 TS Vergillo B Chodovské berušky - Praha 2. místo květen 2012 TS Vergillo B finále mezinárodní postupové soutěže Deti fitness aneb sportem proti drogám - Praha 1. místo květen 2012 TS Vergillo B Tančíš, tančím, tančíme - Praha Petrovice 2. místo říjen 2011 TS Vergillo C O pohár ze Zámku - Kolín 3. místo říjen 2011 TS Vergillo C O pohár Lanškrounské koruny - Lanškroun 2. místo říjen 2011 TS Vergillo C O pohár TS Black Shadow - Skalice u České Lípy 2. místo duben 2012 TS Vergillo C Dvorská jednička - Dvůr Králové n/l 1. místo duben 2012 TS Vergillo C semifinále mezinárodní postupové soutěže Deti fitness aneb sportem proti drogám - Benátky n/j 3. místo (postup do mezinárod. finále) duben 2012 TS Vergillo C O Rychnovský pohárek - Rychnov n/k 3. místo květen 2012 TS Vergillo C Chodovské berušky - Praha 2. místo květen 2012 TS Vergillo C Tančíš, tančím, tančíme - Praha Petrovice 1. místo říjen 2011 TS Vergillo D O pohár TS Black Shadow - Skalice u České Lípy 3. místo květen 2012 TS Vergillo D Chodovské berušky - Praha 3. místo říjen 2011 O pohár TS Black Shadow - Skalice u České Lípy mažoretka) (sólo kl. 2. místo říjen 2011 O pohár města Hranice (sólo kl. mažoretka) 2. místo říjen 2011 O pohár města Hranice (sólo s rekvizitami) 1. místo říjen 2011 O cenu TK Andria - Havířov (sólo s rekvizitami) 1. místo leden 2012 Mistrovství ČR ve twirlingu - Nymburk (sólo 1 baton twirling) 11. místo březen 2012 O pohár ze Zámku Kolín (sólo kl. mažoretka) 1. místo Strana (celkem 21) 9

10 březen 2012 O pohár ze Zámku - Kolín (sólo s rekvizitami) 2. místo březen 2012 O pohár ze Zámku - Kolín (sólo 1 baton twirling) 4. místo duben 2012 Dvorská jednička - Dvůr Králové n/l (sólo kl. mažoretka) 1. místo/ obhájila tuto pozici již 2x v řadě duben 2012 Mistrovství Čech postupových soutěží NBTA - Klatovy (sólo s rekvizitami) 3. místo II. VICEMISTR ČECH (splněna kvalifikace na MČR) květen 2012 Mistrovství ČR postupových soutěží NBTA - Ronov n/d (sólo s rekvizitami) 3. místo II. VICEMISTR ČR (splněna kvalifikace na MISTROVSTVÍ EVROPY) březen 2012 TS Vergillio A - T. Hofmannová + D. O pohár ze Zámku Kolín (duo kl. mžoretka) 3. místo duben 2012 TS Vergillio A - T. Hofmannová + D. Dvorská jednička - Dvůr Králové n/l (duo kl. mžoretka) 1. místo duben 2012 TS Vergillo C - Dora Karpíšková Dvorská jednička - Dvůr Králové n/l (sólo kl. mažoretka) 2. místo duben 2012 TS Vergillo C - Michaela Jirsíková Mistrovství ČECH postupových soutěží MAC - Králíky (sólo kl. mažoretka) 2. místo I. VICEMISTR ČECH (splněna kvalifikace na MČR) Výt.techn-krok za krokem Vernisáž + výstava výtvarných děl absolventý ZÚ účast Romano Jiloro Romský Hlas Praha 8, Karlín účast Romano Jiloro Středočeský taneční pohár místo b) Příležitostná zájmová činnost k Datum Název příležitostné zájmové činnosti Počet účastníků celkem Zápis do ZÚ Výroba záložek Sportovní soutěž In-line brusle Výroba srdcí ze šípku Kolínské Alíkoviny Keramika Veltruby Go - společenská hra Setkání malých sběratelů Výroba lampiček Podzimní prázdniny - Výlet do Miskovic Turnaj dvojic ve stolním tenise Výroba lampionů Strašidelný ostrov Keramika Veltruby Mlýny - div. Představení 48 Strana (celkem 21) 10

11 Regionální žákovská liga šachů Kick of Sportovní soutěž florbal Stud. Klub Naplno - Lan párty + přespávačka Taneční párty Mikuláš (Pražská 161) Mikuláš (Ot. Klub Céčko) Keramika Veltruby O pohár ředitele Putování za Ježíškem Vánoční tvoření - ZŠ Sendražice Promítání pohádek Výroba vánočních přání Turnaj Magic Silvestr pro děti Výstava fotografií - Svět očima dětí Soutěž o nejhezčí obr. se zimní tématikou Keramika Veltruby Turnaj v hlavolamech Stud. Klub Naplno - Lan párty + přespávačka Memoriál Bohuslava Matiáše Keramika Veltruby Výstava Patricie Koubské - knižní ilustrace Výroba masopustních masek Dětský karneval Keramika Veltruby Beseda s PČR - 2. ZŠ Beseda s PČR - 1. ZŠ Setkání malých sběratelů Výroba dešťové hole O pohár ze zámku - sóla, dua Zdobení kraslic Velikonoční prázdniny - Výlet do Klavar Velikonoční prázdniny - Tvoření s Janou Turnaj o pohár Céčka Šachová turnaj O velikonočního beránka Výroba jarního věnečku Keramika Veltruby Výtvarný program pro 6.ZŠ Čarodějnice na Rychtě Hrou proti AIDS Keramika Veltruby Mladý zahrádkář Přes pohádky do útulku za zvířátky Malování a lá Picasso Keramika Veltruby Výst. výt. prací absolventů kurzu Výt. tech. krok za krokem Výlet po Kolíně 14 Strana (celkem 21) 11

12 Výstava výt. prací M. Slavotníkové Prázdniny ve městě - Rychlokurz pro malé modeláře Prázdniny ve městě - Rychlokurz pro malé modeláře Prázdniny ve městě - Rychlokurz pro malé modeláře Prázdniny ve městě - Keramika s Renčou Prázdniny ve městě - Keramika s Renčou Prázdniny ve městě - Keramika s Renčou Prázdniny ve městě - Výtvarka s Janou Prázdniny ve městě - Výtvarka s Janou 15 Celkem Počet akcí: Z toho sob., ned., svát. Počet akcí: Strana (celkem 21) 12

13 c) Spontánní zájmová činnost prevence sociálně patologických jevů Otevřený klub Céčko nabídka spontánních aktivit Návštěvnost Datum Spontánní činnost Počet účastníků - dětí, žáků, studentů září 2011 volnočasové aktivity 109 říjen 2011 volnočasové aktivity 99 listopad 2011 volnočasové aktivity 109 prosinec 2011 volnočasové aktivity 100 leden 2012 volnočasové aktivity 107 únor 2012 volnočasové aktivity 179 březen 2012 volnočasové aktivity 172 duben 2012 volnočasové aktivity 151 květen 2012 volnočasové aktivity 102 červen 2012 volnočasové aktivity 107 červenec 2012 volnočasové aktivity 39 srpen 2012 volnočasové aktivity 42 Celkem Studentský klub Naplno Datum Spontánní činnost Počet účastníků - dětí, žáků, studentů září 2011 volnočasové aktivity 31 říjen 2011 volnočasové aktivity 40 listopad 2011 volnočasové aktivity 34 prosinec 2011 volnočasové aktivity 24 leden 2012 volnočasové aktivity 31 únor 2012 volnočasové aktivity 22 březen 2012 volnočasové aktivity 24 duben 2012 volnočasové aktivity 25 květen 2012 volnočasové aktivity 19 červen 2012 volnočasové aktivity volnočasové aktivity volnočasové aktivity 11 Celkem Studentský klub BRYKULE Datum Spontánní činnost Počet účastníků - dětí, žáků, studentů září 2011 volnočasové aktivity 20 říjen 2011 volnočasové aktivity 73 listopad 2011 volnočasové aktivity 73 prosinec 2011 volnočasové aktivity 23 leden 2012 volnočasové aktivity 77 únor 2012 volnočasové aktivity 13 březen 2012 volnočasové aktivity 14 duben 2012 volnočasové aktivity 29 červen 2012 volnočasové aktivity 36 Celkem Strana (celkem 21) 13

14 Taneční skupiny Datum Spontánní činnost Počet účastníků - dětí, žáků, studentů září 2011 volnočasové aktivity 46 říjen 2011 volnočasové aktivity 45 listopad 2011 volnočasové aktivity 49 prosinec 2011 volnočasové aktivity 28 leden 2012 volnočasové aktivity 108 únor 2012 volnočasové aktivity 94 březen 2012 volnočasové aktivity 105 duben 2012 volnočasové aktivity 124 květen 2012 volnočasové aktivity 26 červen 2012 volnočasové aktivity 41 Celkem Zkoušky hudebních kapel Datum Spontánní činnost Počet účastníků - dětí, žáků, studentů září 2011 volnočasové aktivity 6 říjen 2011 volnočasové aktivity 11 listopad 2011 volnočasové aktivity 10 prosinec 2011 volnočasové aktivity 9 leden 2012 volnočasové aktivity 15 únor 2012 volnočasové aktivity 17 březen 2012 volnočasové aktivity 21 duben 2012 volnočasové aktivity 0 květen 2012 volnočasové aktivity 0 červen 2012 volnočasové aktivity 0 Celkem Strana (celkem 21) 14

15 d) Organizace soutěží a přehlídek olympiády Datum Název akce Počet účastníků Pythagoriáda Z 6, 7, Německý jazyk SŠ Matematika z 5, Dějepis ZŠ Německý jazyk ZŠ Anglický jazyk SŠ Anglický jazyk ZŠ Chemie D Dětská scéna - okr. kolo Zeměpis A, B, C Matematický klokan Český jazyk ZŠ Český jazyk SŠ Pythagoriáda Z Fyzika E, F Biologie C Biologie D Matematika Z 6, 7, Dětská scéna - kr. kolo 149 Celkem Počet soutěží: 4359 e) Práce s talenty Datum Název akce Počet účastníků Seminář TK B. Matiáše Seminář TK B. Matiáše Twirlingový seminář TS Vergillio Twirlingový seminář TS Vergillio Seminář TK B. Matiáše Twirlingový seminář TS Vergillio Seminář TK B. Matiáše Twirlingový seminář TS Vergillio Seminář TK B. Matiáše Seminář TK B. Matiáše Twirlingový seminář TS Vergillio Seminář TK B. Matiáše Twirlingový seminář TS Vergillio Twirlingový seminář TS Vergillio Twirlingový seminář TS Vergillio Seminář TK B. Matiáše Twirlingový seminář TS Vergillio Soustředění TS Vergillio 49 Celkem Strana (celkem 21) 15

16 f) Pobytové akce a soustředění ZÚ Datum Název akce Počet účastníků Osobodny Reprezentační zájezd TS Vergillio do Kamenze (SRN) Celkem Počet: g) Prázdninová činnost Tábory Datum Název akce Počet účast. Počet dní Osobodny Počet prac. Z toho interních Jarní hory Koňský tábor Tábor s maminkou Koňský tábor Výtvarný tábor Foto tábor Celkem Počet: Pozn.: Do počtu účastníků se nezahrnují pracovníci střediska ani pracovníci táborů Prázdninové akce ve městě Datum Název akce Účastníci Podzimní prázdniny - Výlet do Miskovic Velikonoční prázdniny - Výlet do Klavar Velikonoční prázdniny - Tvoření s Janou Prázdniny ve městě - Rychlokurz pro malé modeláře Prázdniny ve městě - Keramika s Renčou Prázdniny ve městě - Výtvarka s Janou 15 Celkem Počet akcí: 67 Tyto prázdninové aktivity, akce ve městě jsou zahrnuty do odd. 9/b - Příležitostná zájmová činnost k jednorázové akce 10. Prevence sociálně patologických jevů Do oblasti prevence sociálně patologických jevů je zahrnuta činnost otevřeného klubu Céčko, odd. 9., odst. c. V měsíci dubnu pořádalo SVČ DDM Kolín osvětovou akci Dnes patří nám, zítra dalším, zaměřenou na problematiku spojenou s životním prostředím a tříděním odpadů. V měsíci květen pořádalo SVČ DDM Kolín osvětovou akci Hrou proti AIDS společně s KHS. Strana (celkem 21) 16

17 11. Vnější partneři střediska Město Kolín - v oblasti prevence sociálně patologických jevů v činnosti otevřeného klubu Céčko. Financuje provozní náklady, poskytuje prostory, přispívá na činnost. Dále finanční podpora práce s talenty, výjezdů členů ZÚ na soutěže a přehlídky, soutěž ve společenských tancích, O pohár ze zámku, střelecký a šachový kroužek, podpora jednotlivých akcí v oblasti příležitostné zájmové činnosti a primární prevence. Základní a střední školy spolupráce při organizování soutěží a přehlídek olympiád, i soutěží vyhlašovaných DDM Kolín a Středočeským krajem. Psí útulek Kolín organizace výstav a soutěží na podporu opuštěných psů. Zdravotní ústav a Hygienická stanice osvětové akce, prevence AIDS. Církve besedy, adventní akce. Hasičský záchranný sbor Kolín podpora letní činnosti. Městská policie Kolín podpora letní činnosti. Policie ČR, OŘ Kolín podpora letní činnosti, besedy v OKC. Obecní úřad Veltruby podpora zájmové činnosti v obci. Strana (celkem 21) 17

18 12. Údaje o pracovnících SVČ Interní pracovníci I. Základní údaje o interních pracovnících SVČ (k ) celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený Počet pracovníků pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických způsobilost pedagog. a odborná Počet žáků na přepočtený počet pedagog prac 11/8,5 3/2 8/6, Základní údaje o externích pracovnících SVČ (k ) celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený Počet pracovníků pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických způsobilost pedagog. a odborná Počet žáků na přepočtený počet pedagog prac II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Pedagog. pracovník Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace dosažený stupeň vzdělání, obor Titul Délka ped. praxe Luboš Votroubek Ped. vol. času, ředitel 1,0 USO, DPS x 34 Petra Pokorná Ped. vol. času, ved. odd., zást. řed 1,0 maturita SŠSP, stud.ped. 563/2004 Sb., 22 x 6,25 Markéta Kalousková Ped. vol. času, ved. odd., ved. úseku 1,0 maturita OA, DPS x 7,75 Zuzana Hanzálková Ped. vol. času 1,0 FTS Mgr. 6,75 Eva Mojžíšová Ped. vol. času 1,0 stud.ped. 563/2004 Sb., 22 x 26,5 Iva Prokšová Ped. vol. času, ved. odd. 0,62 stud.ped. 563/2004 Sb., 22 x 5,33 Jitka Houdková Ped. vol. času 0,5 stud.ped. 563/2004 Sb., 22 x 5,75 Tereza Koubská Ped. vol. času 1,0 stud.ped. 563/2004 Sb., 22 x 2,0 Renata Drahovzalová Ped. Vol. Času 0,5 maturita SPŠ x 11,64 * Zuzana Hanzálková od rodičovská dovolená. * Renata Drahovzalová do rodičovská dovolená. Strana (celkem 21) 18

19 III. Věková struktura interních pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný do 30 let let let let nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem Věková struktura externích pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný do 30 let let let let nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Markéta Kalousková zahájila studium na PF UK Management ve školství Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) kurzy, semináře, školení, samostudium Pracovníci DDM absolvují odborné semináře na rozvoj odborných, pedagogických, psychologických a manažerských znalostí a dovedností - NIDV, VISK, DESCARTES. Semináře mají certifikát MŠMT ČR. Finanční náklady vynaložené na DVPP Celkem bylo na DVPP vydáno 25690,- Kč. 14. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 15) Ve školním roce nebyla vykonána kontrola Českou školní inspekcí. Strana (celkem 21) 19

20 15. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti SVČ I. Základní údaje o hospodaření střediska volného času Základní údaje o hospodaření SVČ v tis. Kč k k Činnost Činnost Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 1. Náklady celkem Výnosy celkem příspěvky a dotace na provoz z toho (úč. 691) ostatní výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 3. před zdaněním II. Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč k Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu celkem (INV) z toho 4. z toho 5. Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně vrácených příjmů z pronájmu celkem (INV) Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV) přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) 3604 z toho mzdové výdaje 2741 ostatní celkem 1 (UZ , , , , atd.) 120 z toho soutěže a přehlídky 101 Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 515 ostatní účelové výdaje celkem 1 (UZ 001, 002, 003, 012, 014) 17 z toho 001 sportovní akce 17 Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko atd.) Komentář k ekonomické části: V hodnoceném období nebyly nově pořízeny významné investice ani dokončeny velké opravy. DDM Kolín hospodaří tak, aby na konci ekonomického roku 2012 bylo hospodaření organizace vyrovnané. Pokud byly poskytnuty příspěvky z jiných zdrojů, byly vždy účelové Klub společenského tance, ZÚ střelecký, ZÚ šachový, TK Vergilio, a byly vyúčtovány zdrojové organizaci (město Kolín). Strana (celkem 21) 20

Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, KOLÍN, PRAŽSKÁ 161 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014 Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. IČO: 61632376, tel. 325514671. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. IČO: 61632376, tel. 325514671. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 IČO: 61632376, tel. 325514671 e-mail:ddm@ddm-nymburk.cz, www.ddm-nymburk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Strana 1 (celkem 19) Výroční zpráva za školní

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Dům dětí a mládeže Klatovy Směrnice č. 3 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Vypracoval : Mgr. Tomáš Kovanda ředitel Platnost ode dne: 1. 9. 2014 Účinnost ode dne: 1. 9. 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Identifikační údaje Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika hlavní cíle a jejich plnění struktura a personální obsazení řídící a kontrolní činnost vymezení hlavní a doplňkové činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou školní rok 2013 2014 0 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kralupy nad Vltavou za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o středisku

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 720

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008

ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010 Dům dětí a mládeže Olomouc Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009/2010 Olomouc, listopad 2010 1 Obsah Obsah...2 A Základní údaje o školském zařízení...4 A. 1 Předkladatel výroční zprávy...4 A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Dům dětí a mládeže Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 e-mail: ddmosek@volny.cz webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004... razítko

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Uh. Hradišti dne: 1. 9. 2013 Zpracovali: pracovníci DDM Uh. Hradiště Vydává: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Uh. Hradiště AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 I. Identifikační údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-818/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49939386 Identifikátor 600030512 Právní forma

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více