VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK 0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK 0"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FOKUS PÍSEK FOKUS PÍSEK 0

2 FOKUS PÍSEK 1

3 ÚVODNÍ SLOVO Rok 2008 byl pro naše sdružení rokem velkých změn. Zahájili jsme činnost v nových prostorech na Kollárově ulici, které nám umožňují nabízet více aktivit a zároveň poskytují dobré zázemí pracovníkům. Dokončili jsme evropský projekt Fokus nejen sobě budování kapacity a rozvoj nových služeb. V polovině roku došlo k výměně předsedkyně a zároveň ředitelky sdružení. Tímto se sluší poděkovat Martině Pajmové za její dlouholetou službu a obětavost. Děkujeme, Martino, a přejeme hodně úspěchů v tvém dalším životě. V roce 2008 jsme také na přání klientů ze Strakonic zavedli terénní službu ve Strakonicích. Koncem roku jsme nabídli novou aktivitu, a to individuální a skupinové terapie pod vedením psychoterapeutky. Myslím, že rok 2008 byl pro Fokus Písek rokem úspěšným, a proto bych ráda poděkovala všem pracovníkům a dobrovolníkům za jejich vlídný, vstřícný, tolerantní přístup ke klientům a za jejich nadšení i pracovní nasazení. Děkuji všem klientům za projevenou důvěru. Rovněž děkuji všem, kteří nás finančně podpořili a tím nám umožnili poskytovat sociální služby pro lidi s duševním onemocněním v potřebné kvalitě a rozsahu. Ing. Miluše Balková Předsedkyně sdružení FOKUS PÍSEK 2

4 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO...2 POSLÁNÍ...3 STRUKTURA ORGANIZACE...3 HISTORIE OS FOKUS PÍSEK...4 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM SOCIÁLNÍ REHABILITACE AMBULANTNÍ FORMA...6 SOCIÁLNÍ REHABILITACE TERÉNNÍ FORMA...7 PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ...8 STATISTIKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ROK AKCE PRO VEŘEJNOST...9 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ...11 CÍLE PRO ROK PODĚKOVÁNÍ...13 POSLÁNÍ Posláním OS Fokus Písek je pomáhat duševně nemocným spoluobčanům a jejich blízkým zkvalitnit jejich život. Cílem je podporovat klienty v překonávání problémů spojených s duševní nemocí a s integrací do běžného života společnosti. Fokus Písek nabízí klientům smysluplné trávení času. STRUKTURA ORGANIZACE Nejvyšším orgánem občanského sdružení je valná hromada, statutárním orgánem výbor sdružení a kontrolním orgánem revizní komise. Fokus Písek má následující strukturu: Valná hromada: MUDr. Jolana Hejlová, Mgr. Miroslava Šímová, Mgr. Kateřina Slabová, Monika Nováková, DiS., Mgr. Danka Trojáčková Výbor sdružení: Ing. Miluše Balková předsedkyně, Eva Vodičková, DiS., Martina Pajmová Revizní komise: Romana Kotrbatá FOKUS PÍSEK 3

5 HISTORIE OS FOKUS PÍSEK V roce 2001 se zrodila myšlenka založit v Písku občanské sdružení, které se bude věnovat poskytování sociálních služeb lidem s duševním onemocněním s cílem začlenit tyto lidi do běžného života společnosti. Jak známo, duševní onemocnění je ve společnosti stigmatizováno a tabuizováno. Lidé trpící tímto handicapem, který je pro většinu veřejnosti nepředstavitelný a nepochopitelný, se často nacházejí na okraji společnosti. Záměrem občanského sdružení Fokus Písek je navázat na ústavní a ambulantní psychiatrickou péči. V okrese Písek se nachází Psychiatrická léčebna U Honzíčka a tři psychiatrické ambulance. Ty však neřeší sociálně zdravotní problematiku a nenabízí rehabilitační a volnočasové aktivity pro nehospitalizované pacienty. OS Fokus Písek se snaží pomáhat lidem s duševním onemocněním právě v této oblasti. Občanské sdružení Fokus Písek vzniklo registrací Ministerstva vnitra ČR. Číslo registrace: VS/1-1/47722/01-R. V roce 2006 se do té doby pouze ambulantně poskytovaná služba rozšířila o terénní práci s klienty. Tento rozvoj služeb byl podpořen globálním grantem NROS, který začal v srpnu 2006 a skončil v lednu Tradicí se stalo organizování kulturně-vzdělávací akce pro veřejnost Týdny pro duševní zdraví. OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2008 Nové prostory - Od prvního ledna sídlí OS Fokus v nových prostorech, které více vyhovují potřebám poskytování služeb a práce s klienty. Nová provozovna se nachází na Kollárově ulici 485. Její součástí je kancelář, terapeutická místnost, kuchyně a pracovna a sociální zařízení. Evropský projekt K 31. lednu byl ukončen projekt Fokus nejen sobě budování kapacity a rozvoj nových služeb, který byl podpořen z fondů EU (globální grant NROS). Změny ve vedení organizace oznámila Martina Pajmová Výboru sdružení ukončení pracovního poměru ve funkci ředitelka a odstoupila z pozice předsedkyně sdružení, bylo vypsáno výběrové řízení na manažera sdružení. Dne byla Výborem sdružení zvolena Ing. Miluše Balková do funkce předsedkyně sdružení a zároveň zvolena novým statutárním zástupcem - ředitelkou sdružení. Služby pro klienty V roce 2008 pokračovalo poskytování služeb sociální rehabilitace ambulantní formou. Klienti mohli také využívat službu terénní sociální rehabilitace. V plánu OS Fokus je rozšíření služeb na Strakonice, kde ukončilo provoz občanské sdružení Polidon, které nabízelo obdobné služby. Jako začátek práce v tomto regionu byla od října zavedena terénní služba ve Strakonicích. Od prosince byly zahájeny skupinové terapie v Písku, na které mohou docházet i strakoničtí klienti. FOKUS PÍSEK 4

6 Aktivity pro klienty Kromě pravidelného programu realizuje Fokus další akce pro klienty. V roce 2008 se uskutečnil výlet do Českých Budějovic s návštěvou představení etnických tanců, výlet do Tábora, Albrechtic nad Vltavou. Dne 11. listopadu se v Budějovicích odehrál první turnaj v bowlingu mezi klienty a pracovníky OS Fokus Písek, Tábor a České Budějovice. Podzimní olympiáda v Táboře. Foto: Fokus Písek. Akce se zapojením veřejnosti se Fokus spolu s dalšími píseckými neziskovými organizacemi zapojil do akce Evropský den bez aut. Byla uspořádána tvůrčí dílna pro širokou veřejnost i klienty ve stánku na náměstí v Písku. Zároveň se uskutečnilo další divadelní představení Labyrint světa a ráj srdce v podání zástupců neziskového sektoru v Písku. V září a říjnu proběhla již tradiční kulturněvzdělávací akce Týdny pro duševní zdraví (více viz samostatná kapitola). V říjnu měli klienti Fokusu možnost představit své výrobky na výstavě výrobků lidí se zdravotním handicapem v Centru zdravotně postižených Písek. V listopadu byl Fokus zapojen do společné prezentace píseckého neziskového sektoru ve Sladovně. Vzdělávání pracovníků a stáže studentů Pracovníci OS Fokus Písek v roce 2008 absolvovali následující kurzy a školení: Základní krizová intervence, Práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti, Taneční terapie, dramaterapie a psychodrama se skupinami, Psychiatrické minimum, Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik. Pravidelně probíhají supervize pod vedením Mgr. Kateřiny Slabové. OS Fokus Písek podporuje možnost absolvování praxe pro studenty společenskovědních oborů vysokých škol a vyšších odborných škol. V tomto roce u nás byla na pětitýdenní praxi studentka ZSF JU. Kontroly - Občanské sdružení Fokus je financováno převážně z veřejných zdrojů. V roce 2008 se uskutečnila kontrola Finančního úřadu Písek, která zkoumala čerpání dotací ze státního rozpočtu. Dále se uskutečnila kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení, která se zabývala inspekcí plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění. FOKUS PÍSEK 5

7 SOCIÁLNÍ REHABILITACE AMBULANTNÍ FORMA Základní popis služby: Fokus Písek má registrovanou sociální službu Sociální rehabilitace, která je poskytována ambulantní a terénní formou. Sociální služba je určena lidem s duševním onemocněním a rodinným příslušníkům, ve věku od 18 let. Službu využívají zejména lidé z regionu Písecko a Strakonicko. Ambulantní forma je poskytována v prostorech OS Fokus Písek (Kollárova 485). Cílem služby je nabízet nácvik praktických dovedností, komunikace a asertivity. Umožňuje vzájemné setkávání a sdílení zkušeností lidí s podobnými životními situacemi, navazování nových kontaktů a pomáhá v překonávání problémů spojených s nemocí. Klientům je nabízen individuální přístup, je zjišťována životní situace a individuální potřeby. Je uplatňována i skupinová práce, většina aktivit je uskutečňována ve skupinách, probíhají též skupinová sezení. Nabízené služby ambulantní sociální rehabilitace: Výlet do Českých Budějovic, představení etnických tanců. Foto: Fokus Písek. Sociální poradenství - Základní sociálně právní poradenství. Vedení databáze odborných zařízení a specialistů v oblasti péče o duševně nemocné. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - Kurz PC a Internet uživatelé mají možnost se naučit základnímu ovládání počítače, seznámí se s internetem a vyhledáváním informací, přínosem je také nácvik soustředění a koncentrace. FOKUS PÍSEK 6

8 Klub Pohoda společná setkávání při různých příležitostech, besedy, přednášky, společenské hry, pravidelné vycházky, výlety do přírody, kulturní a sportovní akce, návštěva neziskových organizací v Jihočeském kraji. Klub podporuje nácvik komunikace, ohleduplnosti a tolerance při společné činnosti, začlenění a zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím, aktivizaci uživatelů podporu motivace, soutěživost, nácvik společenského chování při různých situacích. Arteterapie - Terapie uměním pomáhá rozvíjet fantazii, motorické a výtvarné schopnosti, udržovat koncentraci na určitou činnost, využívá různých výtvarných technik a působení barev, práci a poznávání různých materiálů. Spíš než o vytváření uměleckých děl jde o způsob sebevyjádření, rozvíjení tvořivosti a o prožitek, který tvorbu doprovází. Dále nabízíme kurzy šití (zašívání, přišívání, šití na šicím stroji a jiné ruční práce), výrobu panenek a hraček. Vařečka společné přípravy a vaření oběda. Uživatelé se zde mají možnost naučit samostatnosti pod vedením sociálních pracovnic (příprava jídelníčku, rozpočet, nákup, příprava jídla, společné stolování, vzájemná komunikace), probíhá jednou týdně. Aktivity přispívají k nácviku dovedností nezbytných pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění. Statistika ambulantní sociální rehabilitace: Ambulantní služba Celkem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Počet poskytnutých služeb/kontaktů Počet klientů Ambulantní služby v roce 2008 využívalo 20 opakujících se klientů (dále služby využívali klienti, kteří přišli pouze jednou). Celkem byly poskytnuty ambulantní služby v 466 kontaktech. V tabulce jsou popsány služby a počty klientů v jednotlivých měsících roku SOCIÁLNÍ REHABILITACE TERÉNNÍ FORMA Terénní sociální rehabilitace je poskytována v přirozeném prostředí klienta. Cílem služby je vyhledávat lidi s duševním onemocněním, posilovat jejich samostatnost a podporovat je při zvládání běžných životních situací. Terénní forma klade důraz na zapojování sociálního okolí uživatele a snaží se také o začlenění uživatelů do vhodných služeb v regionu. Může jít o krátkodobou pomoc v krizi nebo o dlouhodobou podporu. Služba je poskytována individuálně, její intenzita se přizpůsobuje potřebám jednotlivých uživatelů. Služba funguje na základě uzavření dohody o spolupráci. S uživatelem je vypracován individuální plán, který zahrnuje zvládání projevů nemoci, samostatné bydlení, hospodaření s penězi, pracovní uplatnění, vztahy s lidmi. Plán je pravidelně hodnocen a v případě potřeby pružně přizpůsobován novým situacím. Služba je poskytována v úzké spolupráci s psychiatrickou léčebnou, místními psychiatry a praktickými lékaři. V roce 2008 byla terénní služba nabízena ve městě Písku, od října též ve Strakonicích. FOKUS PÍSEK 7

9 Terénní sociální rehabilitace zahrnuje následující činnosti: Doprovod uživatelů při jednáních na úřadech, k lékaři, při vycházkách, nákupech apod. Návštěvy v domácnosti (pomoc s údržbou domácnosti, nákupy, hospodaření s penězi apod.). Nácvik dovedností (vaření, úklid, vedení účtu, telefonování, doprava apod.). Poradenství (v oblasti sociálních dávek, invalidních důchodů, pracovní problematika). Pomoc při řešení osobních potíží (sebedůvěra, komunikační dovednosti, zvládání stresu, rozpoznávání a zvládání projevů nemoci, konflikty v rodině). Aktivizační činnosti (návštěvy kulturních a sportovních akcí, výchovné a vzdělávací akce ve Fokusu). Zprostředkování služeb (v případě uživatelova zájmu zajištění další potřebné sociální či jiné služby). Statistika terénní sociální rehabilitace: Komplex služeb Celkem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Asistenční služba Terénní služby Terénní sociální rehabilitace celkem Klientům OS Fokus Písek bylo celkem poskytnuto 408 kontaktů v rámci terénní sociální rehabilitace. Asistenční služby byly poskytovány 6 klientům, terénní služby 28 klientům. PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ Fokus Písek ve spolupráci s Domovní a bytovou správou Města Písku nabízí klientům možnost užívat samostatný byt. V roce 2008 měl Fokus k dispozici dva městské byty. Klienti mají sepsanou podnájemní smlouvu na jeden rok s možností dalšího prodloužení. Za pomoci terénního terapeuta si klienti osvojují dovednosti spojené s chodem domácnosti, navazují a udržují kontakty s okolím, učí se odpovědně rozhodovat a řešit obtížné životní situace vlastními silami a tím se stávat v co nejvyšší možné míře nezávislými na pomoci druhých. Fokus dále nabízí volnočasové aktivity a terénní službu. FOKUS PÍSEK 8

10 STATISTIKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ROK 2008 Fokus Písek v roce 2008 poskytoval ambulantní a terénní sociální služby 37 opakujícím se klientům (dále navštěvovali Fokus klienti, kteří přišli pouze jednou). Uskutečnilo se dohromady 920 kontaktů s klienty, během kterých byly poskytovány terénní či ambulantní služby. Dohromady bylo věnováno klientům 1648 hodin. Následující tabulka popisuje počty poskytnutých služeb, počty klientů a počet hodin strávených s klienty v rámci jednotlivých měsíců roku Statistika počtu služeb (kontaktů s klientem), počtu klientů a počtu hodin strávených poskytoávním služeb: Kriterium Celkem I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Počet služeb Počet hodin Počet klientů AKCE PRO VEŘEJNOST Týdny pro duševní zdraví Fokus každoročně pořádá Týdny pro duševní zdraví, které se letos uskutečnily v období od 25. září do 10. října 2008 v píseckém regionu. Jedná se o součást celostátní kulturně-humanitární akce. Jejím cílem je zvýšit informovanost veřejnosti o problematice duševně nemocných, duševní hygieně jako prevenci duševních onemocnění i o aktivitách organizací působících v sociálně zdravotní oblasti. Záměrem je zlepšení postoje k duševně nemocným a větší toleranci ve společnosti. Více informací na Program akce Týdny pro duševní zdraví 2008: Rostoucí obrazy aneb zanechte po sobě stopu - Tvůrčí setkávání v prostorech Fokusu, během něhož postupně vznikal originální obraz. Ve společenské místnosti byl připraven malířský stojan a pastelové barvy a každý z účastníků akce mohl přimalovat svůj obrázek. Výsledný obraz byl zarámován a vystaven v prostorech Fokusu. Kruhové tance dávných tradic - Ve spolupráci s TJ Harmonie a cvičitelkou Hanou Říhovou proběhl odpočinkový seminář, při kterém si účastníci vyzkoušeli jednoduché tance s léčivým účinkem na tělesnou, psychickou i energetickou stránku. FOKUS PÍSEK 9

11 Na podzimní struně - Ve společenské místnosti proběhlo setkání, při kterém se poslouchala hudba a diskutovalo se o problémech spojených s duševními nemocemi a jejich vlivem na běžný život. Den otevřených dveří - Nedílnou součástí TDZ 2008 byla realizace Dnů otevřených dveří. Byla připravena kreativní dílna (výroba rámečků) a ukázky arteterapie. Netradiční pohled na jednání člověka - Přednáška proběhla ve spolupráci s obchodem U Vodnářů. Přednášející Radek Mazenauer hovořil na téma: Proč jednáme tak, jak jednáme? Co vysíláme? Jaká je odezva okolí? Jak nejrychleji poznáme, kdo jaký je? Chán al-chalílí - V prostorech Fokusu Písek proběhl dobročinný bazar. Účastníci akce nabízeli věci k prodeji nebo si vybírali jiné ke koupi. Výtěžek akce byl použit na občerstvení pro návštěvníky. Fokus forever/evergreen from Fokus - Na internetových stránkách myspace.com/osfokus_pisek! bylo možno zanechat vzkaz či zahrát písničku pro známé či členy rodiny. Evropský den bez aut S ostatními neziskovými organizacemi jsme se zapojili do každoroční akce Města Písek a občanského sdružení INKANO. Jedná se o celoevropskou osvětovou kampaň zaměřenou na ochranu životního prostředí. Fokus Písek s dalšími neziskovými organizacemi zajišťoval zábavné a tvůrčí aktivity pro širokou veřejnost. Akce měla zároveň za cíl prezentaci neziskových organizací na Písecku. Výtvarný workshop v rámci Evropského dne bez aut, září Foto: Fokus Písek. FOKUS PÍSEK 10

12 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROZVAHA ZA ROK 2008 (stav k ) Položka Kč Položka Kč Dlouhodobý majetek celkem 0,00 Vlastní zdroje celkem 52447,65 Krátkodobý majetek celkem ,38 Výsledek hospodaření celkem 52447,65 Zásoby celkem ,50 Cizí zdroje celkem ,73 Pohledávky celkem 15855,50 Krátkodobé závazky celkem ,73 Krátkodobý finanční majetek celkem ,38 Jiná pasiva celkem Aktiva celkem ,38 Pasiva celkem ,38 PŘEHLED FINANČNÍCH ZDROJŮ Dotace MÚ Písek ,- NROS - grant EU ,- MPSV ,- Nadace Eli Lilly ,- Dary sponzorů ,- Tržby za vlastní výkony ,- FOKUS PÍSEK 11

13 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ZA ROK 2008 Náklady Kč Spotřebované nákupy celkem 51027,50 Služby celkem ,15 Osobní náklady celkem ,00 Daně a poplatky celkem Ostatní náklady celkem 24705,13 Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Poskytnuté příspěvky celkem Daň z příjmů celkem Náklady celkem ,78 Výnosy Kč Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 67600,00 Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Aktivace celkem Ostatní výnosy celkem 5061,03 Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Přijaté příspěvky celkem 76100,00 Provozní dotace celkem ,94 Výnosy celkem ,97 Výsledek hospodaření - zisk 9059,19 FOKUS PÍSEK 12

14 CÍLE PRO ROK 2009 podpora klientů v oblasti získávání nových dovedností a zvyšování soběstačnosti, zapojení do kulturního a společenského života otevření nové pobočky OS Fokus Písek ve Strakonicích nabídka smysluplného využití volného času a poskytnutí zázemí pro lidi s duševním onemocněním spolupráce s rodinnými příslušníky lidí s duševním onemocněním a jejich podpora informování veřejnosti o problematice duševního onemocnění udržení kvality stávajících služeb PODĚKOVÁNÍ Fokus Písek děkuje těmto institucím a organizacím za podporu činnosti: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Krajský úřad Jihočeského kraje, Evropský sociální fond, Nadace Rozvoje Občanské Společnosti, Úřad práce v Písku, Město Písek, Domovní a bytová správa Města Písku, Fokus sdružení pro péči o duševně nemocné, Siemens, ELI LILLY ČR s.r.o., Jednota SD Milevsko, Plavecká škola Plaváček Dr. Jozefa Chovance, Tiskárna Hemala Písek. Dále Fokus Písek děkuje: Mgr. Mirce Šímové, MUDr. Jolaně Hejlové, Martině Pajmové, Mgr. Dance Trojáčkové, Ing. Miluši Balkové, Mgr. Kateřině Slabové, Evě Vodičkové, DiS., Monice Novákové, DiS., Romaně Kotrbaté, Heleně Herzogové, Mgr. Evě Kunclové, Bc. Aleně Chodorové, Lucii Přigrodské, Eržice Zaciosové, Mgr. Marii Kloučkové, Miriam Gregarové, DiS., Ladislavě Kašperové, Mgr. Kristýně Tomanové, MUDr. Jaroslavu Pachtovi, MUDr. Marii Pachtové, MUDr. Františku Žahourkovi, MUDr. Evě Kadlecové, MUDr. Martinu Čechovi, Alexandře Zajíčkové, Psychiatrické léčebně U Honzíčka, Píseckým postřehům, Listům Písecka, Infocentru Písek, OS INKANO, Romanu Holexovi, Zdeňku Balkovi, Mgr. Jiřímu Gregarovi, panu Františkovi za poskytnutí obrázků a všem kolegům z neziskového sektoru v regionu. FOKUS PÍSEK 13

15 FOKUS PÍSEK 14

16 OS FOKUS Písek Kollárova Písek Tel./fax: Mobil: IČO: Číslo účtu: /0100 (KB Písek) FOKUS PÍSEK 15

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS TÁBOR JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, ZAMĚŘENÁ NA ODBORNOU POMOC LIDEM S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, JAKO JE SCHIZOFRENIE A DALŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY PSYCHOTICKÉHO RÁZU. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MENS SANA o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA MENS SANA o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA MENS SANA o.s. 2007 Obsah: Úvodní slovo... 3 Základní údaje o MENS SANA o.s.... 4 Projekty v roce 2007... 6 Poskytované služby... 7 Další zajímavé akce... 13 Školení, semináře, služební

Více

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér Student Rukodělná dílna Malý princ Case management Volnočasové aktivity Vzdělávací kurzy Rekondiční pobyty Kurz zdravého životního stylu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, V uplynulém roce jsme še oslavili patnácté výročí vzniku občanského sdružení ESET-HELP. Aniž jsme si to uvědomili, ušli jsme

Více

je nestátní nezisková organizace,

je nestátní nezisková organizace, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 je nestátní nezisková organizace, zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů:

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů: Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetencí občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. Jak cíle naplňujeme? Provozujeme Občanskou

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 organizace Název: Handicap Žatec o. s. Forma: občanské sdružení Registrace: MV ČR č. VS-2774/SDR/1-2002 Založení: 2002 Působnost: Žatecký region Sídlo: Stavbařů 2696, 438 01

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové.

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové. Utekl další! Jaký že byl? Jak pro koho a jak kdy! Chvílemi letěl, pádil, nedovolil nám se zastavit.

Více

Výroční zpráva Nový Prostor. občanské sdružení

Výroční zpráva Nový Prostor. občanské sdružení Výroční zpráva Nový Prostor občanské sdružení rok 2013 Poslání NP Nový Prostor dává možnost pracovat všem, kteří pracovat chtějí a mohou, ale jinde příležitost nenašli. Pomáháme preventivně osobám, které

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 2 ESET HELP, občanské sdružení Vejvanovského 161 149 Praha 11 IČO: 629 37 26 Bank. spoj.: GE Capital Company č.ú.: 31737 54/6 Tel.: 272 94 879 8 Fax: 272 94 88 E mail: info@esethelp.cz,

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51 VZbaobabactualised.indd 2 3.7.2009 8:08:51 Obsahvýroční zprávy 2008 Úvodní slovo 5 Historie sdružení 6 Poslání, cílová skupina a cíle 7 Struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ... pomáháme duševně nemocným

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ... pomáháme duševně nemocným VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013... pomáháme duševně nemocným 2 CEDR Pardubice o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Vážené dámy, Vážení pánové, milí přátelé, dovolte mi, prosím, poohlédnout se za fungováním neziskové organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 KAFIRA o.s. OBSAH Úvodní slovo ředitele 2 Základní údaje o organizaci 4 Poslání organizace 5 Cíle organizace 5 Komu jsou služby určeny 5 Poskytované služby 6 Zásady poskytování služeb

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s handicapem a jejich rodiny Kdo dělá dobře jinému, dělá nejvíce dobrého samému sobě nikoli v tom smyslu, že dostane za to odměnu, nýbrž protože

Více

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o. p. s.

Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o. p. s. Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o. p. s. Výroční zpráva 2013 OBSAH PROLOG ŘEDITELE... 3 PODPORUJÍ NÁS... 4 O ORGANIZACI A JEJÍ STRUKTUŘE... 5 DENNÍ STACIONÁŘ... 7 PSYCHOLOGICKÁ AMBULANCE... 12

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah:

Výroční zpráva 2013. Obsah: Výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Informace o společnosti 2. Poslání 3. Registrovaný ukončený projekt 3.1. Cíle projektu 3.2. Další cíle projektu 4. Navazující projekt s grantem od Nadace České pojišťovny

Více

vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS

vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 2 Výroční zpráva 2008 Green Doors, o. s. Text: Lucie Broukalová, Miroslava Bubela, Eliška Kapounová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Diakonie Broumov 2006 Obsah: I. Úvodní slovo ředitele II. Poslání a cíle organizace III. Činnost organizace 1. Projekty a jejich realizace 2. Pro koho a s kým pracujeme 3. Co děláme

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více