Volební program Občanské koalice Prahy 13 a politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volební program 2014 2018 Občanské koalice Prahy 13 a politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, www.koalice13.cz"

Transkript

1 Volební program Občanské koalice Prahy 13 a politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, I. Co máme za sebou 1. Občanská koalice Prahy 13 má od roku 2002 své členy v Zastupitelstvu Městské části Praha 13. Naši členové úspěšně kandidovali do Zastupitelstva Městské části Praha 13 ve třech volebních období , a V uplynulých třech volebních obdobích jsme se věnovali různým společenským tématům souvisejícím s rozvojem obce. Oslovovali jsme občany městské části a řada z nich vzala naše náměty a názory za své a volili nás. Těmto voličům patří náš velký dík, vážíme si jejich důvěry, kterou nám dali a nechceme je zklamat ani v budoucnu. 3. Náš volební program jsme stavěli na potřebách obyvatel městské části a na spolupráci s veřejností. Od toho se odvíjela společenská témata, která zapadala do profesních kompetencí městské části (např. životní prostředí, doprava, bezpečnost, sociální rozvoj, školství, volnočasové aktivity apod.). 4. Ve volebním období jsme podporovali a zasazovali se např. o výstavbu nových parkovacích míst na Velké Ohradě a na Lužinách, o revitalizaci dětských hřišť ve vnitroblocích, výstavbu dětského dopravního hřiště a revitalizaci areálu fotbalového hřiště TJ Sokol Stodůlky. Schvalováním grantů jsme rovněž podporovali aktivity občanských sdružení a dalších organizací v oblasti sociální a volnočasové. V oblasti životního prostředí jsme jako jednu z priorit MA21 navrhli revitalizaci prameniště Prokopského potoka a podpořili, ve spolupráci s Klubem českých turistů, výstavbu bezbariérové stezky pro vozíčkáře. Zasadili jsme se i o vybudování bezbariérového přístupu pro žáka FZŠ Mezi Školami do učeben 2. stupně. Podpořili jsme projekty financované z evropských fondů (revitalizace zeleně, zateplení školních zařízení aj.). Navrhli jsme omezení hazardu snížením počtu výherních hracích přístrojů. Byli jsme pro vybavení učeben škol audiovizuální technikou (tablety, interaktivní tabule, vybavení pro výuku cizích jazyků aj.). 5. Z našich programových cílů se nám doposud nepodařilo zrealizovat výstavbu domu pro seniory na Praze 13. Chtěli jsme, aby byl postaven ve spolupráci s hlavním Strana 1 (celkem 6)

2 městem Prahou, jako jediným možným, reálným a nejekonomičtějším řešením. Nedořešili jsme dle našich představ bezpečnostní kamerový systém. Také se oddálil termín plánovaného napojení dálnice D5 na Radlickou radiálu, které především souvisí na rozhodovacích pravomocích hlavního města Prahy. II. Kdo jsme 1. Zkušenosti minulých let nás přesvědčili, že má smysl se opět ucházet o přízeň Vás, voličů, a účastnit se podzimních komunálních voleb do Zastupitelstva MČ Praha 13 pro volební období , které se uskuteční 10. a 11. října Chceme tímto zřetelně a veřejně vyjádřit zájem řídit další rozvoj naší městské části. 2. Do podzimních obecních voleb jdeme pod názvem: Občanská Koalice Prahy13 a politické hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, 3. Nikdo z nás není členem politické strany, někteří z nás jsou příznivci politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. Naše cíle a program jsou ideově blízké. Máme zkušenosti s komunální politikou a nehrajeme si na politiky. 4. Občané Prahy 13 bez politické příslušnosti a politické hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ zvou ke spolupráci všechny obyvatele městské části, kterým veřejné dění není lhostejné. 5. Pro uskutečňování našeho volebního programu jsme dostatečně profesně vybaveni. Našimi členy jsou lékaři, právníci, novináři, finanční odborníci a ekonomové, učitelé, stavaři, ale i studenti a senioři. Někteří naši členové jsou současně i aktivní ve spolcích a dalších neziskových organizacích. Máme praktické a dlouhodobé zkušenosti týkající se fungování města. Ve svých řadách máme zastupitele, kteří pro naši městskou část pracovali už v minulých volebních obdobích. III. Programové cíle 1. Za prioritní programové cíle považujeme a zaměříme se především na: a) spolupráci s veřejností, spolky a neziskovým sektorem, které pro nás budou indikátorem pozitivních nebo i méně pozitivních procesů a dění v městské části; b) výstavbu chybějící sociální infrastruktury (služeb) Domova pro seniory, a to ve spolupráci hlavním městem Prahou a společně s ním na uspořádání sítě sociálních služeb v rámci správního obvodu městské části tak, aby vyjadřovala potřeby jejích obyvatel při respektování celoměstských sociálních potřeb Pražanů; rozvoji sociálních služeb současně přizpůsobovat i rozvoj stávající zdravotní péče; c) bezpečnost, prevenci kriminality a regulaci hazardu s cílem snižovat sociálně patologické jevy (kriminalita, toxikomanie, vandalismus, domácí násilí na slabších, zejména na ženách a seniorech); a) dopravu v klidu, na systém parkování pro obyvatele městské části a pro její návštěvníky; Strana 2 (celkem 6)

3 b) posouzení dosavadního způsobu věcného sestavování rozpočtu a vyhodnocení hospodaření MČ, aby bylo možné objektivně posoudit efektivnost vkládání finančních prostředků do jejích hospodářských aktivit a hospodařit tak s nimi s péčí řádného hospodáře; c) další rozvoj předškolních a školských zařízení, který bude určován demografickým vývojem (projekcí) předproduktivního počtu obyvatel; d) záležitosti související s příjemným životním prostředím bez dalšího nerovnoměrného, neúnosného či jinak neharmonického zastavování území bytovými domy, nákupními centry a ostatními účelovými objekty, které nebudou ve shodě s územním plánem. 2. Souhrn programových cílů vnímáme jako otevřený systém, který může být upřesňován a doplňován na základě potřeb a mínění veřejnosti. IV. Spolupráce s veřejností 1. Budeme nadále podporovat spolky a další organizace neziskového sektoru, jež se významně podílejí na rozvoji společenského života Prahy 13 sport, kulturu, zdravotní a sociální oblast, sbory dobrovolných hasičů ve Stodůlkách a ve Třebonicích, TJ Sokol Stodůlky a další, a také i bytová družstva a SVJ. 2. Naším cílem je rovněž vytvoření poradního orgánu při některém z vrcholných orgánů městské části, pokud se ukáže jeho založení jako smysluplné a na jeho vzniku se dohodnou všichni aktéři. Poradní orgán bude složen ze zastupitelů MČ Prahy 13 a představitelů spolků a organizací neziskového sektoru a případně dalších osob a organizací. Smyslem jeho činnosti bude formulování stanovisek a názorů, které budou vyjadřovat názor veřejnosti směrem k představitelům MČ radě a zastupitelstvu. V. Finance, organizace a řízení městské části 1. Při sestavování rozpočtu MČ Praha 13 budeme důsledně sledovat jednotlivé příjmové a výdajové položky a jejich rozdělování a kontrolu plnění. Naším cílem bude účinné získávání a hospodárné vynakládání veřejných finančních prostředků. 2. Budeme podporovat projekty financované nejen z fondů EU tak, aby bylo možné získat další prostředky na rozvoj naší MČ. 3. Velký význam přikládáme spolupráci s orgány hlavního města Prahy a sousedními městskými částmi. Vnímáme ji jako nezbytnou pro další sociálně ekonomický a územní rozvoj Prahy Při sestavování poradních orgánů rady a zastupitelstva budeme prosazovat princip odbornosti před principem politické příslušnosti. 5. Při řešení různých situací budeme v zastupitelstvu zásadně prosazovat vždy věcný a konstruktivní přístup. 6. Budeme postupovat a usilovat společně s hlavním městem Prahou, aby stát zvýšil finanční prostředky ze svého rozpočtu příspěvky na činnosti vykonávané v přenesené působnosti pro Magistrát hl. m. Prahy a tím tak i potažmo pro Úřad MČ Praha 13, který je největším poskytovatelem veřejných služeb pro občany na naší městské části. Strana 3 (celkem 6)

4 Činnosti vykonávané v přenesené působnosti jsou úkoly a služby pro občany (např. činnost matrik, územního a stavebního řízení, ale třeba i vydávání rybářských lístků, a dalších osvědčení, živnostenských oprávnění, apod.), které svými zákony stát přenáší (deleguje) na obce, ale nedává jim dlouhodobě na jejich vykonávání odpovídající množství peněz. Ačkoliv by měla i tyto prostředky zajistit. Městská část Praha 13 pak tyto činnosti musí dofinancovávat ze svého rozpočtu a dotuje tím vlastně stát. VI. Harmonický rozvoj městské části 1. Činnost spolků a dalších neziskových organizací, práce s mládeží a volný čas. Budeme podporovat neziskové organizace, spolky a sdružení, jež vytvářejí volnočasové aktivity pro obyvatele naší MČ, poskytují zdravotní a sociální služby apod. Investice do sportovních aktivit považujeme za vysoce rentabilní: tím, že alespoň jednomu dítěti dáme možnost vybrat si sportovní vyžití místo jiných, společensky destruktivních aktivit, které stojí státní a obecní rozpočty mnohem více peněz ( sprejerství, drogová závislost, kriminalita). V konečném důsledku ušetříme všichni. Dále chceme podporovat formou grantů amatérské organizované sportování pro dospělé i děti (fotbal, hasičské sportovní disciplíny, cyklistika, rybaření a další sporty). Smyslem toho všeho je, aby se do těchto aktivit a kroužků zapojovali děti, o které by pečovali vyškolení odborníci, a celé břímě neleželo pouze na rodičích, kteří často v rámci svojí obětavosti tyto odborníky nahrazují. 2. Sociální politika. V souvislosti s demografickým vývojem obyvatelstva naší MČ, kdy roste podíl seniorů, připravíme návrhy funkčního využití některých objektů, které jsou v majetku MČ a které by se mohly přeměnit na zařízení sloužící převážně seniorům a lidem zdravotně postiženým. Dle demografické projekce se v roce 2020 zvýší počet seniorů s věkem 65+, o 55 % oproti roku Absolutně to znamená růst počtu seniorů přibližně z 6,6 tis. osob v roce 2012 na 10,2 tis. osob v roce 2020, v roce 2025 se předpokládá, že počet seniorů vzroste bez mála na 12,5 tis. osob. Naší prioritou je umožnit seniorům co nejdéle setrvat v jejich přirozeném rodinném prostředí a proto budeme podporovat rozvoj sociálních služeb terénní pečovatelské služby a denního stacionáře, dále budeme podporovat aktivity klubů seniorů, volnočasových aktivit pro seniory, apod. Ve spolupráci s hlavním městem Prahou budeme usilovat o výstavbu domu pro seniory. Za stejně významné považujeme rozvíjení systému sociálních služeb založeného na potřebách občanů a spolupráci mezi veřejnou správou, uživateli a poskytovateli sociálních služeb. Chceme být solidární a zasadit se o další komunikaci a vzájemnou spolupráci s handicapovanými občany Prahy 13. Jsme rovněž pro výstavbu sociálních bytů pro potřebné. Její realizace musí být ale založena na státní politice sociálního bydlení propojená ze strany státu s reálnými finančními pravidly pro obce. Žádná z obcí v ČR a tedy ani naše městská část, nemá pro tento účel v současnosti vytvořený ve svém rozpočtu finanční prostor pro jejich výstavbu. 3. Bezpečnost a doprava. Ve spolupráci se složkami Policie ČR a Městské policie bude naší snahou zasazovat se o zvyšování bezpečnosti a pořádku na území MČ, včetně podpory programů primární prevence rizikového chování. Chtěli bychom, aby bylo v terénu více strážníků městské i státní policie, aby tak byli lidem nablízku a mohli jim pomoc, pokud by se dostali do svízelné situace. Celoplošné nasazení příslušníků policie ve vymezených sektorech (např. ulicích), vedle kamerového systému, který též prosazujeme, považujeme za stěžejní pro Strana 4 (celkem 6)

5 zajištění bezpečnosti obyvatel a pořádku. Policisté by tak například mohli bezprostředně sledovat neadekvátní chování lidí (např. problematika bezdomovectví, krádeží) nebo dohlížet na dodržování čistoty při venčení psů. O počtu policistů (pochůzkářů) v ulicích a kompetencích naší městské police, budeme chtít jednat s hlavním městem Prahou, Městskou policií hl. m. Prahy a Policií ČR. Podporujeme dokončení celoplošného kamerového bezpečnostního systému na území městské části, který bude napojen na celoměstský kamerový systém hlavního města Prahy. Za prioritní považujeme řešit parkování v klidu. Neustálý růst intenzity dopravního provozu a stále větší počet krátkodobých návštěvníků městské části, zejména mimopražských, kteří dojíždějí každodenně za prací do hlavního města, znemožňuje parkování trvale bydlícím obyvatelům městské části. Tento problém se stává o to složitějším, pokud přihlédneme k územním a finančním možnostem městské části. Dopravu vnímáme jako jeden funkční celek, který musí být regulován a rozvíjen centrálně z hlavního města Prahy. Proto řešení spatřujeme ve spolupráci s hlavním městem, pokud by se podařilo vyčlenit veřejné investiční prostředky nebo získat zájem soukromých investorů, pak i výstavbou resp. rozšiřováním záchytných parkovišť nebo nadzemních a podzemních garáží. Principiálně nám jde o to, umožnit a především zvýhodnit parkování trvale bydlícím občanům před krátkodobými návštěvníky městské části, i když víme, že to může být velmi obtížné a diskusně bouřlivé téma. Rádi bychom, společně s hlavním městem Prahou, došli ke společnému názoru a cíli, že je třeba dokončit napojení dálnice D5 na městský okruh, resp. úsek mezi Butovicemi a Jinonicemi. 4. Hazard. Jsme v tomto okamžiku spíše pro jeho účelnou a účinnou regulaci, kterou by veřejnost přijala jako tu momentálně nejreálnější variantu. Slíbit zákaz hazardu je lehké, ale realizace a následné případné dopady daleko složitější. Obáváme se totiž, že zákazem dojde k jeho nekontrolovatelnému rozvoji, a tím k rozvoji černé ekonomiky. To může mít v konečném důsledku dopad na zvyšování negativních sociálně patologických jevů ve společnosti a růst daňových úniků. Naše kroky v této oblasti budeme odvíjet od spolupráce s hlavním městem Prahou. Praha jako obec je, dle stávající legislativy, kompetentní regulovat nebo zakázat provozování hazardních her na svém území vydáním obecní vyhlášky. Nebráníme se zákazu heren, ale za předpokladu, že vzniknou dosud chybějící dostatečně účinné zákony a z nich vyplývající garance, že zákaz nebude mít negativní dopad na společnost. Problematika hazardu je velmi závažným tématem s celostátním ekonomickým rozměrem a stát se jeho řešení nemůže zříkat. Hazard by se měl celoplošně řešit, tedy regulovat nebo zakázat. Nelze jej územně atomizovat a jednoduše přenášet odpovědnost na úroveň jednotlivých obcí a měst a tedy i naší městskou část. 5. Školství. V zájmu rozvoje školství jako kvalitní služby veřejnosti budeme vždy podporovat školy tak, aby mohly ve spolupráci s rodiči i s obcí účelně a efektivně měnit své vzdělávací programy včetně vybavení a přizpůsobovat jim používané metody a formy práce. Chceme, aby se školy i nadále zapojovaly do života obce i v rámci mimoškolních aktivit. 6. Zdravotnictví. Do tohoto odvětví městská část z hlediska jeho organizace a provozu až tak nezasahuje. Naším zájmem nicméně je, aby zdravotnictví, jako veřejná služba, sloužila nadále bezproblémově ve prospěchu a ke spokojenosti obyvatel městské části. Proto dáme na vaše mínění a názory, a pokud z nich vyplynou nějaké podněty, budeme na ně reagovat a zabývat se jimi. Strana 5 (celkem 6)

6 7. Životní prostředí. Budeme věnovat velké úsilí údržbě veřejné zeleně včetně její obnovy a nové výsadby. Centrální park nesmí být jediným místem s udržovanou zelení. Budeme dále podporovat koncepci územního rozvoje tak, aby byla zachována kontinuita a vyjadřovala kvalitu životního prostředí. 8. Bydlení. Jsme městskou částí, ve které je bydlení dominantním prvkem. Jeho kvalitu řadíme mezi naše programové priority. Budeme spolupracovat s bytovými družstvy, společenstvími vlastníků bytů, nájemníky v nájemních domech a ministerstvy na kvalitativním rozvoji bytového fondu nacházejícího se v Praze 13. Nebudeme podporovat nesmyslné developerské projekty, které by mohly ohrozit kvalitu bydlení a žití v MČ Praha 13. VII. Zodpovědnost vůči Vám, voličům v období Pokud souhlasíte s naším programem a rozhodnete se, že půjdete 10. nebo 11. října letošního roku k volebním urnám, dejte nám svůj hlas jako v minulém volebním období a volte č. 9. Vytvoříme společenství, které má pro příští čtyři roky společné politické zájmy a cíle. Na základě Vaší důvěry v nás a naší odpovědnosti k Vám prohlašujeme, že náš program budeme rozvíjet a realizovat promyšleně a v souvislostech stávajících i budoucích potřeb městské části a jejích obyvatel. Strana 6 (celkem 6)

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

PRO PRAHU 9. Konkrétní závazky. Měníme Prahu 9 na dobrou adresu DEVÍTKA V PROMĚNÁCH

PRO PRAHU 9. Konkrétní závazky. Měníme Prahu 9 na dobrou adresu DEVÍTKA V PROMĚNÁCH V PROMĚNÁCH Konkrétní závazky PRO PRAHU 9 Rozšíříme Park Přátelství Nová parkovací místa Nová místa v mateřských školách Měníme Prahu 9 na dobrou adresu Volby do Zastupitelstva Městské části Praha 9 10.

Více

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA 2014 VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA Vážení Pražané, Praha je místem, kde žijeme, pracujeme, studujeme, vychováváme děti a trávíme chvíle odpočinku a zábavy. Je to jedno z nejkrásnějších měst Evropy, lokalita

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Program do komunálních voleb 1 MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Příběh města vytvářejí jeho obyvatelé. Politika je služba občanům a zastupitelé musí s rozumem koordinovat jejich potřeby. O

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Program rozvoje města Hlinska

Program rozvoje města Hlinska Město Hlinsko Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e S V A Z E K I - t e x t o v á č á s t 2007 Obsah svazku I 1. ÚVOD... 4 1.1. ZDŮVODNĚNÍ AKTUALIZACE PROGRAMU... 4 2. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

PLÁN PRO PŘEROV Co nebudeme slibovat, ale na čem budeme pracovat a spolupracovat.

PLÁN PRO PŘEROV Co nebudeme slibovat, ale na čem budeme pracovat a spolupracovat. PLÁN PRO PŘEROV Co nebudeme slibovat, ale na čem budeme pracovat a spolupracovat. Město musí vytvářet podmínky pro kvalitní život svých občanů. Řízení veřejné správy v Přerově potřebuje rekonstrukci. Plán

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 13.7.1992 Preambule Jsou tomu zhruba dva roky, co předchozí vláda České republiky předstoupila před tento zákonodárný sbor a před veřejnost s výčtem základních

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj

Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj Volební program ČSSD pro volby do krajského zastupitelstva Karlovarský kraj Úvod Kraje se pod vedením hejtmanů z ČSSD poslední čtyři roky ze všech sil brání neustálým experimentům pravicových vlád, které

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme PLÁN PRO LIBEREC 2014 2026 Pojďme změnit město, ve kterém žijeme Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin

Více

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Čl. I. Preambule 1. Programové prohlášení Rady městské části Praha 20 - Horní Počernice pro období 2014-2018 je základním politickým

Více

Programové prohlášení

Programové prohlášení Programové prohlášení koaličních stran Změna pro Liberec a ANO 2011 2014 2018 Vize pro Liberec v jakém městě chceme žít? Dobrá vize je základ všech úspěšných dlouhodobých projektů. Chceme přispět k tomu,

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006 ČSSD 2006 www.cssd.cz JISTOTY A PROSPERITA VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Více

Krajské volby 2012. Volební magazín. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje

Krajské volby 2012. Volební magazín. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Kandidát ODS na hejtmana Karlovarského kraje o zajímavé ceny na poslední stran Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, krajské volby v říjnu 2012 budou především střetem odpovědné

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009 JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi Svoboda Spravedlnost Solidarita Vážení občané, hlavním cílem politiky sociální demokracie je kvalita života každého

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více