Nk použití GREE. Návod k použití a instalaci. CZ Èesky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nk použití GREE. Návod k použití a instalaci. CZ Èesky"

Transkript

1 Nk použití Návod k použití a instalaci GREE CZ Èesky

2

3 Obsah PROVOZ ÚDRŽBA Popis funkce -... ovladaè

4 . Bezpeènostní pokyny Pøed použitím zaøízení si peèlivì pøeètìte následující pokyny. Varování Dbejte na to, aby vzduch z jednotky nefoukal pøímo na vaše tìlo a nenastavujte pøíliš vysokou nebo nízkou teplotu. Jinak se nebudete cítit dobøe a mùže to zhoršit vaše zdraví. Zkontrolujte, zda je nainstalovaný podstavec i po dlouhé dobì provozu stále dostateènì pevný. Není-li opotøebovaný podstavec opraven, mùže se jednotka pøevrátit a zpùsobit zranìní. Nesundávejte z venkovní jednotky ochrannou møížku. Nestrkejte ruce ani žádné pøedmìty do výfuku vzduchu. Nestoupejte si na vnìjší jednotku ani na ni nepokládejte žádné pøedmìty. Mohli byste spadnout nebo by mohlo dojít ke zranìní osob padajícími pøedmìty. Pokud zpozorujete nìco neobvyklého (napø. zápach spáleniny), odpojte ihned napájení jednotky a kontaktujte servisní støedisko. Na jednotku nestøíkejte žádnou barvu nebo pesticid. Mohlo by dojít k požáru. Je-li vzduch v místnosti dusný, provìtrejte místnost krátkým otevøením dveøí nebo okna. Pøi provozu jednotky však zatáhnìte z á v ì s y, a b y s t e z a b r á n i l i ú n i k u klimatizovaného vzduchu. Jako náhradu pojistek pøedepsané hodnoty nepoužívejte drát. Mohlo by dojít k poškození jednotky nebo požáru. 2

5 Varování Neprovádìjte kontrolu nebo opravu za chodu jednotky. Je to velmi nebezpeèné. Blízko klimatizaèního zaøízení nepoužívejte jiné zdroje tepla. Ovlivnilo by to funkci chlazení. Blízko otvorù pro pøívod a výfuk vzduchu nedávejte nikdy žádné pøedmìty. Mohlo by to ovlivnit nebo zastavit chod jednotky. Nestøíkejte vodu do vnitøní jednotky. Mohlo by dojít k závadì nebo úrazu elektrickým proudem. Chraòte dálkový ovladaè pøed nárazy a netisknìte tlaèítka na dálkovém ovladaèi pomocí špièatého pøedmìtu, mùže dojít k poškození ovladaèe. 3

6 . Nástìnný ovladaè Poznámky: Ujistìte se, že nástìnný ovladaè není ve vlhkém prostøedí. Neopuste dálkový ovladaè na zem a neházejte s ním. Nenechávejte dálkový ovladaè na pøímém sluneèním svìtle Obr Jednotlivé èásti nástìnného ovladaèe Èasovaè Rychlost ventilátoru Odmrazování Úsporný režim Nastavená teplota Venkovní teplota Èerstvý vzduch Režim (chlazeni, topení, atd) Chybové hlášeni Noèní režim Tlaèítko zmìna režimu Tlaèítko zmìny teploty + Tlaèítko zmìny teploty - Tlaèítko Ventilátor Tlaèítko nastavení lamel Tlaèítko Èasovaè Tlaèítko Zapnout / Vypnout Zobrazení polohy lamel 4

7 1) Zapnout / Vypnout Stiskem tlaèítka se zaøízení zapne / vypne. Obr. 2 2) Nastavení Ventilátoru Stiskem tlaèítka se zmìní otáèky ventilátoru. Nízká Støední Vysoká Automatická Pøi režimu Odvlhèování je rychlost ventilátoru nastavená automaticky na nízkou rychlost. Obr. 3 3) Nastavení Teploty Stiskem tlaèítka zvýšíte nebo snížíte potøebnou teplotu o 1 C. Rozsah nastavení teplot: Topení 16 C - 30 C Chlazení 16 C - 30 C Obr. 4 5

8 4) Nastavení Lamel Stiskem tlaèítka se lamely automaticky pootáèejí. Stiskem tlaèítka se lamely zastaví v daném místì, kde se zrovna pohybují. Obr. 5 5) Nastavení Režimu Stiskem tlaèítka si mùžete zvolit potøebný režim v následujícím poøadí: Chlazení Odvlhèování Ventilátor Topení Auto Obr. 6 6) Nastavení Èasovaèe Stiskem tlaèítka mùžete nastavit èas pro automatické zapnutí zaøízení. Pro nastavení èasu použíte tlaèítka a. Obr. 7 6

9 7) Zobrazení venkovní teploty Za normálních podmínek, ukazuje display vnitøní teplotu ENV, stiskem tlaèítka po dobu 5 sekund se zobrazí stav venkovní teploty OUT ENV Obr. 8 8) Autodiagnostika Když systém zaznamená jakoukoliv chybu, zobrazí se na display znaèka ERROR s pøíslušným oznaèením. Podle tabulky níže identifikujte závadu. Obr. 9 Oznaèení E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E8 E9 F0 F1 F2 F3 F4 F5 Zjištìná závada Porucha vodního èerpadla Vysoký tlak kompresoru Protimrazová ochrana vnitøního výmìníku Nízký tlak kompresoru Vysoká teplota výtlaku kompresoru Proudová ochrana kompresoru Porucha pøenosu dat Porucha ventilátoru vnitøní jednotky Porucha prùtoku vody Porucha senzoru vnitøní teploty Porucha senzoru na výparníku Porucha senzoru na venkovním výmìníku Porucha senzoru venkovní teploty Porucha senzoru výtlaku kompresoru Porucha senzoru nástìnného ovladaèe 7

10 . Popis a funkce - dálkový ovladaè Poznámky: Ujistìte se, že mezi dálkovým ovladaèem a jednotkou nejsou žádné pøekážky. Nepus te dálkový ovladaè na zem a neházejte s ním. Nenechávejte dálkový ovladaè na pøímém sluneèním svìtle. Název a funkce tlaèítek Tlaèítko : Po stisknutí tlaèítka se zaènou lamely pro smìrování vzduchu automaticky natáèet. Po dalším stisknutí se lamely zastaví. Tlaèítko : Stisknutím zmìníte rychlost ventilátoru: AUTO Tlaèítka TEMP: Stisknutím tlaèítka (+) se požadovaná teplota zvýší o 1 C. Stisknutím tlaèítka ( ) se požadovaná teplota sníží o 1 C. V režimech Chlazení, Odvlhèování a Topení lze nastavit teplotu od 16 do 30 C. Indikace režimu: AUTO Automatika Chlazení Odvlhèování Ventilátor Topení Tlaèítko : Stisknutím se mìní režim provozu v poøadí: AUTO Tlaèítko : Stisknutím tohoto tlaèítka zapnete nebo vypnete jednotku. 8

11 Poznámka: Tento typ dálkového ovladaèe se používá i pro jiné modely jednotek s dalšími funkcemi. Tlaèítka, jejichž funkce tento model klimatizaèního zaøízení nepodporuje, nebudou v návodu popsána. LCD displej Zobrazuje všechny nastavené hodnoty. Tlaèítko SLEEP Zapíná/vypíná režim Spánek. Tlaèítko -ON Stisknutím -ON pøi zastavené jednotce nastavíte èas zapnutí v rozmezí 0 24 hodin, kdy se má jednotka automaticky spustit. Tlaèítko -OFF Stisknutím -OFF za chodu jednotky nastavíte èas vypnutí v rozmezí 0 24 hodin, kdy se má jednotka automaticky vypnout. 9

12 Nastavení režimu CHLAZENÍ Mikroprocesor øídí chlazení podle rozdílu mezi teplotou místnosti a nastavenou teplotou. Je-li teplota v místnosti vyšší než nastavená hodnota, kompresor bìží v režimu CHLAZENÍ. Je-li teplota v místnosti nižší než nastavená teplota, kompresor se zastaví a bìží jen vnitøní ventilátor. Nastavená teplota mùže být v rozmezí 16 až 30 C. 3. Stisknutím tlaèítka se zaènou automaticky natáèet lamely. Po dalším stisknutí se zastaví. 4. Stisknutím tlaèítka nastavte rychlost ventilátoru. 5. Stisknutím tlaèítka TEMP nastavte požadovanou teplotu. 1. Pøipojte napájení a zapnìte jednotku tlaèítkem. 2. Stisknutím tlaèítka nastavte režim chlazení. 10

13 Nastavení režimu TOPENÍ Je-li teplota v místnosti nižší než nastavená hodnota, kompresor bìží v režimu TOPENÍ. Je-li teplota v místnosti vyšší než nastavená teplota, zastaví se kompresor a venkovní ventilátor a bìží jen vnitøní ventilátor. Nastavená teplota mùže být v rozmezí 16 až 30 C. 4. Stisknutím tlaèítka nastavte rychlost ventilátoru. 3. Stisknutím tlaèítka se zaènou automaticky natáèet lamely. Po dalším stisknutí se zastaví. 5. Stisknutím tlaèítka TEMP nastavte požadovanou teplotu. 2. Stisknutím tlaèítka nastavte režim topení. 1. Pøipojte napájení a zapnìte jednotku tlaèítkem. 11

14 Nastavení režimu ODVLHÈOVÁNÍ Je-li teplota v místnosti o 2 C nižší než nastavená hodnota, zastaví se kompresor a venkovní a vnitøní ventilátor. Je-li teplota v místnosti v rozmezí ±2 C od nastavené teploty, klimatizaèní zaøízení odvlhèuje vzduch. Je-li teplota v místnosti o 2 C vyšší než nastavená teplota, aktivuje se režim CHLAZENÍ. Nastavená teplota mùže být v rozmezí 16 až 30 C. 3. Stisknutím tlaèítka se zaènou automaticky natáèet lamely. Po dalším stisknutí se zastaví. 4. Stisknutím tlaèítka TEMP nastavte požadovanou teplotu. 2. Stisknutím tlaèítka nastavte režim odvlhcování. 1. Pøipojte napájení a zapnìte jednotku tlaèítkem. 12

15 Nastavení režimu AUTOMATIKA V režimu AUTOMATIKA je pro režim CHLAZENÍ standardní teplota 25 C a pro režim TOPENÍ je standardní teplota 20 C. 1. Pøipojte napájení a zapnìte jednotku tlaèítkem. 2. Stisknutím tlaèítka nastavte režim AUTO. Mikroprocesor pak podle teploty v místnosti automaticky nastavuje režim, nebo aby bylo dosaženo nejlepšího úèinku. 13

16 Nastavení režimu VENTILÁTOR V režimu VENTILÁTOR je možno zvolit rychlost ventilátoru stiskem tlaèítka na nízkou, støední a vysokou rychlost. 1. Pøipojte napájení a zapnìte jednotku tlaèítkem. 2. Stiskem tlaèítka nastavte režim ventilátor. 14

17 Nastavení režimu ÈASOVAÈ Tlaèítko -ON Stisknutím -ON pøi zastavené jednotce nastavíte èas zapnutí v rozmezí 0 24 hodin, kdy se má jednotka automaticky spustit. Tlaèítko -OFF Stisknutím -OFF za chodu jednotky nastavíte èas vypnutí v rozmezí 0 24 hodin, kdy se má jednotka automaticky vypnout. 15

18 Nastavení režimu SPÁNEK Když jednotka chladí nebo odvlhèuje a je nastaven režim SPÁNEK, mìla by se nastavená teplota zvýšit za hodinu o 1 C a za dvì hodiny o 2 C. Vnitøní ventilátor bìží nízkou rychlostí. Když jednotka topí a je nastaven režim SPÁNEK, mìla by se nastavená teplota snížit za hodinu o 1 C a za dvì hodiny o 2 C. Vnitøní ventilátor bìží nízkou rychlostí. 4. Stisknutím tlaèítka nastavte rychlost ventilátoru. 3. Stisknutím tlaèítka se zaènou automaticky natáèet lamely. Po dalším stisknutí se zastaví. 6. Stisknutím tlaèítka SLEEP nastavte režim Spánek. 5. Stisknutím tlaèítka TEMP nastavte požadovanou teplotu. 2. Stisknutím tlaèítka nastavte režim, nebo. 1. Pøipojte napájení a zapnìte jednotku tlaèítkem. 16

19 Postup vložení baterií 1. Sejmìte kryt baterií na zadní stranì dálkového ovladaèe. 2. Vložte dvì baterie (dva suché èlánky typu AAA) a stisknìte tlaèítko ACL. 3. Nasaïte kryt. 2. Vložte 2 AAA baterie. 1. Sejmìte kryt. 3. Nasaïte kryt 17

20 . Týdenní èasovaè Skupinový ovladaè s týdenním èasovaèem Centrální ovladaè a týdenní èasovaè jsou integrovány v jednom nástìnném ovládaèi. Možnost ovládat až 16 jednotek nezávisle na sobì. Èasovaè má možnost nastavit až 4 periody pro každý den, aby byl dosažen plnì automatický provoz. Èasovaè nemùže být nastaven v pøípadì režimu Dovolená. Zvolená jednotka Samostatnì / skupina Týdenní èasovaè Zapnutý / vypnutý èasovaè Periody èasovaèe Zobrazení èasù èasovaèe Zvolená jednotka zapnuta / vypnutá Zobrazení hodin Tlaèítko potvrzení Tlaèítko volby nahoru Tlaèítko volby dolù Tlaèítko zrušit Tlaèítko samostatnì / skupina Tlaèítko èasovaè Tlaèítko zapnout / vypnout Obr. 1 Týdenní èasovaè je schopen až 485 režimù pro komunikaci s ruèním ovládáním každé kazetové jednotky. Možno ovládat až 16 jednotek. Spojení 2-žilovým vodièem mezi ovladaèem a jednotkou mùže být dlouhé maximálnì 1200 m. Po zapojení ovladaèe do sítì se objeví všechny dostupné jednotky k ovládání. Jednoduchý èasovaè, mùže být nastaven i v pøípadì zapnutého Týdenního èasovaèe. Nastavení režimu, teploty a dalších funkci je možno nastavit na nástìnném ovládaèi každé jednotky samostatnì. 18

21 1. Stisknìte a zvolte jednotku, kterou chcete ovládat. Možnost volby skupiny jednotek, které chcete ovládat (1-16), nebo ovládat každou jednotku samostatnì. 2. Pøi výbìru jednotky nebo skupiny jednotek je možno nastavit èasovaè nebo jednotku zapnout / vypnout. Pro každý den v týdnu lze nastavit až 4 èasy pro zapnutí a 4 èasy pro vypnutí. 3. Zapojení mezi Týdenním ovladaèem a nástìnným ovládaèem každé jednotky. Týdenní èasovaè Nástìnný ovladaè Nástìnný ovladaè LCD LCD max. 16 jednotek LCD S ON S ON Napìtí 220V Napájecí skøíò Maximální délka 1200 m Odpovídající vztah mezi kódem vypínaèe a poøadí jednotky (Poznámka : Uvedený kód do polohy Zapnuto znamená 0) P S P S P S P S P - hodnota S - poøadí Rozvodová skøíò Obr. 2 19

22 Nástìnný ovladaè (s funkcí týdenního èasovaèe) Poznámky: Ujistìte se, že nástìnný ovladaè není ve vlhkém prostøedí. Nepus te dálkový ovladaè na zem a neházejte s ním. Nenechávejte dálkový ovladaè na pøímém sluneèním svìtle Obr Jednotlivé èásti nástìnného ovladaèe Èasovaè Venkovní teplota Úsporný režim Nastavená teplota Zobrazení dne Odmrazování Rychlost ventilátoru Èerstvý vzduch Režim ( chlazení, topení, atd.) Chybové hlášení Zobrazení polohy lamel Èasový interval Tlaèítko zmìna režimu Tlaèítko zmìny + Tlaèítko zmìny - Tlaèítko Ventilátor Tlaèítko nastavení lamel Tlaèítko Èasovaè Tlaèítko Zapnout / Vypnout 20

23 1) Zapnout / Vypnout Stiskem tlaèítka se zaøízení zapne / vypne. Obr. 4 2) Nastavení Ventilátoru Stiskem tlaèítka se zmìní otáèky ventilátoru. Nízká Støední Vysoká Automatická Pøi režimu Odvlhèování je rychlost ventilátoru nastavená automaticky na nízkou rychlost. Obr. 5 3) Nastavení Teploty Stiskem tlaèítka zvýšíte nebo snížíte potøebnou teplotu o 1 C. Rozsah nastavení teplot: Topení 16 C - 30 C Chlazení 16 C - 30 C Obr. 6 21

24 4) Nastavení Lamel Stiskem tlaèítka se lamely automaticky pootáèejí. Stiskem tlaèítka se lamely zastaví v daném místì, kde se zrovna pohybují. Obr. 7 5) Nastavení Režimu Stiskem tlaèítka si mùžete zvolit potøebný režim v následujícím poøadí: Chlazení Odvlhèování Ventilátor Topení Auto Obr. 8 22

25 6) Nastavení Èasovaèe Pøi zapojení nástìnného ovladaèe s týdenním èasovaèem lze nastavit èasové funkce pouze z ovladaèe s týdenním èasovaèem. Stiskem tlaèítka vstoupíte do nastavení èasovaèe a tlaèítky a navolíte potøebné parametry pro Vaše pohodlí a opìtovným stisknutím tlaèítka uložíte nastavení. Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 V režimu nastavení èasovaèe stisknìte tlaèítko pro volbu: nastavení dne (1-7) nastavení intervalu (1-4) nastavení èasování (zapnuto / vypnuto) Stiskem tlaèítek a mùžete zvolit své požadavky. Pro potvrzení stisknete opìt tlaèítko nebo zmìnu. V prùbìhu nastavení zobrazené údaje blikají. Pøerušované zobrazení (blikání) je do doby, než stisknete tlaèítko a èasové údaje se uloží. (Obr. 10,11) Obr

26 7) Zobrazení venkovní teploty Za normálních podmínek, ukazuje display vnitøní teplotu ENV, stiskem tlaèítka po dobu 5 sekund se zobrazí venkovní teplota OUT ENV. Obr. 16 8) Nastavení úsporného režimu Stisknìte tlaèítka + po dobu 5 sekund. Zobrazí se úsporné menu ve kterém mùžete zvolit režim Chlazení a Topení. V prùbìhu nastavení zobrazené údaje blikají. Stiskem a zvolíte potøebnou teplotu a potvrdíte tlaèítkem. Napø.: Jestliže je zobrazen SAVE a COOL, nastavujete spodní a horní hranici teploty chodu jednotky v režimu chlazení. Poznámka: Pro zrušení úsporného režimu stisknìte tlaèítka + po dobu 5 sekund. Obr. 17 9) Nastavení pamìti Stisknìte tlaèítko po dobu 10 sekund a v oblasti zobrazení teploty budete moci zvolit uložený režim 01 (autorestart) nebo 02 (bez autorestartu). Obr

27 8) Autodiagnostika Když systém zaznamená jakoukoliv chybu, zobrazí se na displeji znaèka ERROR s pøíslušným kódem. Podle tabulky níže identifikujete oznaèení. Obr. 19 Oznaèení E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E8 E9 F0 F1 F2 F3 F4 F5 EH Zjištìná závada Porucha vodního èerpadla Vysoký tlak kompresoru Protimrazová ochrana vnitøního výmìníku Nízký tlak kompresoru Vysoká teplota výtlaku kompresoru Proudová ochrana kompresoru Porucha pøenosu dat Porucha ventilátoru vnitøní jednotky Porucha prùtoku vody Porucha senzoru vnitøní teploty Porucha senzoru na výparníku Porucha senzoru na venkovním výmìníku Porucha senzoru venkovní teploty Porucha senzoru výtlaku kompresoru Porucha senzoru nástìnného ovladaèe Porucha pøídavného elektrického vytápìní 25

28 Optimální provoz Nastavte vhodnou teplotu místnosti tak, abyste se cítili pøíjemnì. Nastavte vhodnou teplotu místnosti. Pod vnitøní jednotku nestavìjte nikdy nic, co musí zùstat suché. Pokud vlhkost pøekroèí 80 % nebo se ucpe odtoková hadice, mùže z jednotky zaèít odkapávat voda. Nebudete-li klimatizaèní zaøízení delší dobu používat, vypnìte hlavní vypínaè. Když je hlavní vypínaè zapnut, spotøebovává se stále urèité malé množství elektrické energie, i když jednotka nepracuje. Vypnutím hlavního vypínaèe se ušetøí energie. Bìhem provozu klimatizaèního zaøízení nenechávejte dlouho otevøené dveøe nebo okna. Pokud zùstanou dveøe nebo okna dlouho otevøená, ovlivní to úèinnost chlazení nebo topení. Umístìte TV, rádio, zvukovou aparaturu apod. nejménì 1 m od vnitøní jednotky nebo dálkového ovladaèe. Mohlo by dojít k rušení obrazu nebo zvuku. Dávejte pozor, aby vzduch z jednotky nefoukal pøímo na domácí zvíøata nebo kvìtiny. Mohlo by jim to uškodit. 26

29 . Øešení potíží Varování Zpozorujete-li nìco neobvyklého (divný zápach apod.), vypnìte ihned hlavní vypínaè a kontaktujte servisní støedisko. Nepokoušejte se opravit klimatizaèní zaøízení sami. Neodborná oprava mùže zpùsobit požár. Kontaktujte servisní støedisko. Zaøízení by nemìly používat bez dozoru dìti. Závada Pøíèina Náprava Systém vùbec nepracuje. Systém se hned po spuštìní zastaví. Chlazení nebo topení nefunguje. Poznámka: Vypnuté napájení nebo spálená pojistka. Výpadek napájení. Uvolnìná zástrèka. Vybité baterie v dálkovém ovladaèi. Obnovte napájení nebo vymìòte pojistku. Provoz se spustí po obnovì napájení. Pøipojte zástrèku. Vymìòte baterie. Dálkový ovladaè mimo dosah. Udržujte vzdálenost max. 8 m. Cizí pøedmìt v cestì pøívodu nebo výfuku vzduchu klimatizaèního zaøízení. Cizí pøedmìt v pøívodu nebo výfuku vzduchu vnitøní nebo vnìjší jednotky. Odstraòte jej. Odstraòte jej. Chybné nastavení teploty. Viz strana 6. Nízká rychlost ventilátoru. Viz strana 6. Nesprávný smìr proudìní vzduchu. Otevøené dveøe nebo okna. Pøímé sluneèní svìtlo. Pøíliš mnoho lidí v místnosti. Pøíliš mnoho tepelných zdrojù. Špinavý vzduchový filtr. Viz strana 6. Zavøete je. Zatáhnìte závìs nebo zavøete okenní žaluzie. Vyèistìte jej. Pokud potíže i po provìøení výše uvedených položek stále pøetrvávají, kontaktujte servisní støedisko. 27

30 Následující stavy nejsou považovány za závadu: Jednotka nepracuje, když: Z jednotky vystupuje mlha. Venkovní jednotka je horká. Hluk Z jednotek se vyfukuje prach. Vyfukovaný vzduch páchne. Závada Zapnutí hned po vypnutí. Stisknutí SET TEMP a pak okamžité uvolnìní. Zapnuto napájení. Bìhem chlazení. Po zastavení jednotky. Pøi spuštìní je slyšet bzuèení. Bìhem provozu je slyšet zvuk tekoucí vody. Syèivý zvuk, který je slyšet pøi spuštìní nebo hned po zastavení operace nebo který je slyšet pøi spuštìní nebo hned po ukonèení odmrazování. Stálý slabý syèivý zvuk je slyšet, když systém chladí nebo pøi zastavení. Bìhem provozu nebo po zastavení je slyšet praskání. Spuštìní chodu po dlouhé provozní pøestávce. Pøíèina Po zastavení nebude jednotka z dùvodu ochrany souèástí 3 minuty pracovat. Poèkejte 1 minutu. Vzduch v místnosti je rychle ochlazován a sráží se vodní pára. Kompresor vyzaøuje teplo, aby byl pøipraven na další spuštìní. Je to zvuk spouštìní kompresoru a po 1 minutì se ztiší. Je to zpùsobeno proudìním chladiva uvnitø jednotky. Je to zvuk, který vzniká pøi zastavení nebo zmìnì toku chladiva. Zvuk je slyšet pøi provozu odvodòovacího èerpadla. Je to zpùsobeno roztahováním nebo smrš ováním panelu vlivem zmìn teploty. Vyfukuje se prach nahromadìný v jednotce. Bìhem provozu. Je to zpùsobeno zápachem v místnosti, který se nasaje do klimatizaèní jednotky. 28

31 7. Péèe a údržba Nebudete-li klimatizaèní zaøízení používat, odpojte zástrèku napájecího kabelu Pøed èištìním odpojte zástrèku napájecího kabelu. Varování Nestøíkejte vodu pøímo na jednotku. 1. Zkontrolujte, že pøívod a výfuk vzduchu vnitøní i venkovní jednotky není blokován žádnými pøekážkami. 2. Zkontrolujte, zda je pøipojen zemnicí vodiè a zda není poškozen. 3. Zkontrolujte, zda jsou vzduchové filtry èisté. 4. Zapnìte napájení 6 hodin pøed spuštìním klimatizaèního zaøízení. 1. Vypnìte napájení. 2. Vyèistìte filtr a skøíò jednotky. 3. Oèistìte venkovní jednotku od prachu. 4. Je-li na venkovní jednotce rez, je tøeba poškozené místo oèistit a natøít barvou, aby se rezivìní nerozšíøilo.

32 Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Øíká, že se elektrické a elektronické pøístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet zvláš do specializované sbìrny.

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF

NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEW UNI DC INVERTER. KANÁLOVÉ JEDNOTKY ASD-xxAIN

NÁVOD K OBSLUZE NEW UNI DC INVERTER. KANÁLOVÉ JEDNOTKY ASD-xxAIN NÁVOD K OBSLUZE NEW UNI DC INVERTER KANÁLOVÉ JEDNOTKY ASD-xxAIN P eklad p vodního návodu k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-F09AI, MC-F12AI, MC-F18AI, MC-F24AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-F09AI, MC-F12AI, MC-F18AI, MC-F24AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-F09AI, MC-F12AI, MC-F18AI, MC-F24AI Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ KING SERIE ASH-09AK, ASH-13AK

NÁVOD K POUŽITÍ KING SERIE ASH-09AK, ASH-13AK NÁVOD K POUŽITÍ KING SERIE ASH-09AK, ASH-13AK Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Upozornìní: Pøístroj splòuje normy elektromagnetické kompatibility USA FCC èást 15 pro digitální

Upozornìní: Pøístroj splòuje normy elektromagnetické kompatibility USA FCC èást 15 pro digitální VAROVÁNÍ: Jakékoli úpravy tohoto pøístroje nebo modifikace režimù, které nejsou výslovnì schváleny firmou Toshiba TEC nebo jejími autorizovanými zástupci, by mohly zpùsobit ztrátu oprávnìní uživatele používat

Více

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A 3 fáze. ACF 36UiAT ACF 45UiAT ACF 45HUiAT ACF 54UiAT

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A 3 fáze. ACF 36UiAT ACF 45UiAT ACF 45HUiAT ACF 54UiAT Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A 3 fáze ACF 36UiAT ACF 45UiAT ACF 45HUiAT ACF 54UiAT Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití., BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Nepokoušejte se

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM

Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Mobilní klimatizační zařízení APM-09CCM Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY

PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY S TEPELNÝM ČERPADLEM Moderní vzhled vnitřní jednotky s plochým výklopným čelním panelem v pěti barevných provedeních. Funkce: Chlazení Topení Odvlhčovaní Automatický chod Ventilace

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V CAR ALARM SYSTEMS CZ NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM 290 289 274 230U 290-24v Pouze pro vozidla 24 V Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

CASSETTE ON/OFF SERIES

CASSETTE ON/OFF SERIES NÁVOD K OBSLUZE CASSETTE ON/OFF SERIES ASC-60AN P eklad p vodního návodu k obsluze VNITŘNÍ JEDNOTKA VENKOVNÍ JEDNOTKA Obr. 1 Lamela pro směrování vzduchu (na výfuku) Vodní čerpadlo (odčerpává zkondenzovanou

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

NÁVOD K POUŽITÍ KFR 51GW/X, KFR 61GW/X, KFR 66GW/X DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K POUŽITÍ KFR 51GW/X, KFR 61GW/X, KFR 66GW/X DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA NÁVOD K POUŽITÍ KFR 5GW/X, KFR 6GW/X, KFR 66GW/X DĚLENÁ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA PŘEDMLUVA Klimatizační jednotky jsou drahá zařízení. Aby byla tato zařízení nepoškozena, je nutno k jeho instalaci

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ

pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ pure indoor living DIGITÁLNÍ ODVLHČOVAČ DIGITÁLNÍ MODEL BD20 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím odvlhčovače Bionaire BD20 (dále jen odvlhčovač) si pečlivě pročtěte tento návod a uložte jej pro pozdější použití.

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-15A

NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-15A NÁVOD K OBSLUZE MOBILE SERIES AMC-15A ÚVOD / TECHNICKÉ ÚDAJE Blahopřejeme Vám ke koupi přenosné klimatizace. Vaše klimatizace byla vyvinuta a vyrobena v souladu s nejnovějším stavem techniky. Než svůj

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více