Nk použití GREE. Návod k použití a instalaci. CZ Èesky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nk použití GREE. Návod k použití a instalaci. CZ Èesky"

Transkript

1 Nk použití Návod k použití a instalaci GREE CZ Èesky

2

3 Obsah PROVOZ ÚDRŽBA Popis funkce -... ovladaè

4 . Bezpeènostní pokyny Pøed použitím zaøízení si peèlivì pøeètìte následující pokyny. Varování Dbejte na to, aby vzduch z jednotky nefoukal pøímo na vaše tìlo a nenastavujte pøíliš vysokou nebo nízkou teplotu. Jinak se nebudete cítit dobøe a mùže to zhoršit vaše zdraví. Zkontrolujte, zda je nainstalovaný podstavec i po dlouhé dobì provozu stále dostateènì pevný. Není-li opotøebovaný podstavec opraven, mùže se jednotka pøevrátit a zpùsobit zranìní. Nesundávejte z venkovní jednotky ochrannou møížku. Nestrkejte ruce ani žádné pøedmìty do výfuku vzduchu. Nestoupejte si na vnìjší jednotku ani na ni nepokládejte žádné pøedmìty. Mohli byste spadnout nebo by mohlo dojít ke zranìní osob padajícími pøedmìty. Pokud zpozorujete nìco neobvyklého (napø. zápach spáleniny), odpojte ihned napájení jednotky a kontaktujte servisní støedisko. Na jednotku nestøíkejte žádnou barvu nebo pesticid. Mohlo by dojít k požáru. Je-li vzduch v místnosti dusný, provìtrejte místnost krátkým otevøením dveøí nebo okna. Pøi provozu jednotky však zatáhnìte z á v ì s y, a b y s t e z a b r á n i l i ú n i k u klimatizovaného vzduchu. Jako náhradu pojistek pøedepsané hodnoty nepoužívejte drát. Mohlo by dojít k poškození jednotky nebo požáru. 2

5 Varování Neprovádìjte kontrolu nebo opravu za chodu jednotky. Je to velmi nebezpeèné. Blízko klimatizaèního zaøízení nepoužívejte jiné zdroje tepla. Ovlivnilo by to funkci chlazení. Blízko otvorù pro pøívod a výfuk vzduchu nedávejte nikdy žádné pøedmìty. Mohlo by to ovlivnit nebo zastavit chod jednotky. Nestøíkejte vodu do vnitøní jednotky. Mohlo by dojít k závadì nebo úrazu elektrickým proudem. Chraòte dálkový ovladaè pøed nárazy a netisknìte tlaèítka na dálkovém ovladaèi pomocí špièatého pøedmìtu, mùže dojít k poškození ovladaèe. 3

6 . Nástìnný ovladaè Poznámky: Ujistìte se, že nástìnný ovladaè není ve vlhkém prostøedí. Neopuste dálkový ovladaè na zem a neházejte s ním. Nenechávejte dálkový ovladaè na pøímém sluneèním svìtle Obr Jednotlivé èásti nástìnného ovladaèe Èasovaè Rychlost ventilátoru Odmrazování Úsporný režim Nastavená teplota Venkovní teplota Èerstvý vzduch Režim (chlazeni, topení, atd) Chybové hlášeni Noèní režim Tlaèítko zmìna režimu Tlaèítko zmìny teploty + Tlaèítko zmìny teploty - Tlaèítko Ventilátor Tlaèítko nastavení lamel Tlaèítko Èasovaè Tlaèítko Zapnout / Vypnout Zobrazení polohy lamel 4

7 1) Zapnout / Vypnout Stiskem tlaèítka se zaøízení zapne / vypne. Obr. 2 2) Nastavení Ventilátoru Stiskem tlaèítka se zmìní otáèky ventilátoru. Nízká Støední Vysoká Automatická Pøi režimu Odvlhèování je rychlost ventilátoru nastavená automaticky na nízkou rychlost. Obr. 3 3) Nastavení Teploty Stiskem tlaèítka zvýšíte nebo snížíte potøebnou teplotu o 1 C. Rozsah nastavení teplot: Topení 16 C - 30 C Chlazení 16 C - 30 C Obr. 4 5

8 4) Nastavení Lamel Stiskem tlaèítka se lamely automaticky pootáèejí. Stiskem tlaèítka se lamely zastaví v daném místì, kde se zrovna pohybují. Obr. 5 5) Nastavení Režimu Stiskem tlaèítka si mùžete zvolit potøebný režim v následujícím poøadí: Chlazení Odvlhèování Ventilátor Topení Auto Obr. 6 6) Nastavení Èasovaèe Stiskem tlaèítka mùžete nastavit èas pro automatické zapnutí zaøízení. Pro nastavení èasu použíte tlaèítka a. Obr. 7 6

9 7) Zobrazení venkovní teploty Za normálních podmínek, ukazuje display vnitøní teplotu ENV, stiskem tlaèítka po dobu 5 sekund se zobrazí stav venkovní teploty OUT ENV Obr. 8 8) Autodiagnostika Když systém zaznamená jakoukoliv chybu, zobrazí se na display znaèka ERROR s pøíslušným oznaèením. Podle tabulky níže identifikujte závadu. Obr. 9 Oznaèení E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E8 E9 F0 F1 F2 F3 F4 F5 Zjištìná závada Porucha vodního èerpadla Vysoký tlak kompresoru Protimrazová ochrana vnitøního výmìníku Nízký tlak kompresoru Vysoká teplota výtlaku kompresoru Proudová ochrana kompresoru Porucha pøenosu dat Porucha ventilátoru vnitøní jednotky Porucha prùtoku vody Porucha senzoru vnitøní teploty Porucha senzoru na výparníku Porucha senzoru na venkovním výmìníku Porucha senzoru venkovní teploty Porucha senzoru výtlaku kompresoru Porucha senzoru nástìnného ovladaèe 7

10 . Popis a funkce - dálkový ovladaè Poznámky: Ujistìte se, že mezi dálkovým ovladaèem a jednotkou nejsou žádné pøekážky. Nepus te dálkový ovladaè na zem a neházejte s ním. Nenechávejte dálkový ovladaè na pøímém sluneèním svìtle. Název a funkce tlaèítek Tlaèítko : Po stisknutí tlaèítka se zaènou lamely pro smìrování vzduchu automaticky natáèet. Po dalším stisknutí se lamely zastaví. Tlaèítko : Stisknutím zmìníte rychlost ventilátoru: AUTO Tlaèítka TEMP: Stisknutím tlaèítka (+) se požadovaná teplota zvýší o 1 C. Stisknutím tlaèítka ( ) se požadovaná teplota sníží o 1 C. V režimech Chlazení, Odvlhèování a Topení lze nastavit teplotu od 16 do 30 C. Indikace režimu: AUTO Automatika Chlazení Odvlhèování Ventilátor Topení Tlaèítko : Stisknutím se mìní režim provozu v poøadí: AUTO Tlaèítko : Stisknutím tohoto tlaèítka zapnete nebo vypnete jednotku. 8

11 Poznámka: Tento typ dálkového ovladaèe se používá i pro jiné modely jednotek s dalšími funkcemi. Tlaèítka, jejichž funkce tento model klimatizaèního zaøízení nepodporuje, nebudou v návodu popsána. LCD displej Zobrazuje všechny nastavené hodnoty. Tlaèítko SLEEP Zapíná/vypíná režim Spánek. Tlaèítko -ON Stisknutím -ON pøi zastavené jednotce nastavíte èas zapnutí v rozmezí 0 24 hodin, kdy se má jednotka automaticky spustit. Tlaèítko -OFF Stisknutím -OFF za chodu jednotky nastavíte èas vypnutí v rozmezí 0 24 hodin, kdy se má jednotka automaticky vypnout. 9

12 Nastavení režimu CHLAZENÍ Mikroprocesor øídí chlazení podle rozdílu mezi teplotou místnosti a nastavenou teplotou. Je-li teplota v místnosti vyšší než nastavená hodnota, kompresor bìží v režimu CHLAZENÍ. Je-li teplota v místnosti nižší než nastavená teplota, kompresor se zastaví a bìží jen vnitøní ventilátor. Nastavená teplota mùže být v rozmezí 16 až 30 C. 3. Stisknutím tlaèítka se zaènou automaticky natáèet lamely. Po dalším stisknutí se zastaví. 4. Stisknutím tlaèítka nastavte rychlost ventilátoru. 5. Stisknutím tlaèítka TEMP nastavte požadovanou teplotu. 1. Pøipojte napájení a zapnìte jednotku tlaèítkem. 2. Stisknutím tlaèítka nastavte režim chlazení. 10

13 Nastavení režimu TOPENÍ Je-li teplota v místnosti nižší než nastavená hodnota, kompresor bìží v režimu TOPENÍ. Je-li teplota v místnosti vyšší než nastavená teplota, zastaví se kompresor a venkovní ventilátor a bìží jen vnitøní ventilátor. Nastavená teplota mùže být v rozmezí 16 až 30 C. 4. Stisknutím tlaèítka nastavte rychlost ventilátoru. 3. Stisknutím tlaèítka se zaènou automaticky natáèet lamely. Po dalším stisknutí se zastaví. 5. Stisknutím tlaèítka TEMP nastavte požadovanou teplotu. 2. Stisknutím tlaèítka nastavte režim topení. 1. Pøipojte napájení a zapnìte jednotku tlaèítkem. 11

14 Nastavení režimu ODVLHÈOVÁNÍ Je-li teplota v místnosti o 2 C nižší než nastavená hodnota, zastaví se kompresor a venkovní a vnitøní ventilátor. Je-li teplota v místnosti v rozmezí ±2 C od nastavené teploty, klimatizaèní zaøízení odvlhèuje vzduch. Je-li teplota v místnosti o 2 C vyšší než nastavená teplota, aktivuje se režim CHLAZENÍ. Nastavená teplota mùže být v rozmezí 16 až 30 C. 3. Stisknutím tlaèítka se zaènou automaticky natáèet lamely. Po dalším stisknutí se zastaví. 4. Stisknutím tlaèítka TEMP nastavte požadovanou teplotu. 2. Stisknutím tlaèítka nastavte režim odvlhcování. 1. Pøipojte napájení a zapnìte jednotku tlaèítkem. 12

15 Nastavení režimu AUTOMATIKA V režimu AUTOMATIKA je pro režim CHLAZENÍ standardní teplota 25 C a pro režim TOPENÍ je standardní teplota 20 C. 1. Pøipojte napájení a zapnìte jednotku tlaèítkem. 2. Stisknutím tlaèítka nastavte režim AUTO. Mikroprocesor pak podle teploty v místnosti automaticky nastavuje režim, nebo aby bylo dosaženo nejlepšího úèinku. 13

16 Nastavení režimu VENTILÁTOR V režimu VENTILÁTOR je možno zvolit rychlost ventilátoru stiskem tlaèítka na nízkou, støední a vysokou rychlost. 1. Pøipojte napájení a zapnìte jednotku tlaèítkem. 2. Stiskem tlaèítka nastavte režim ventilátor. 14

17 Nastavení režimu ÈASOVAÈ Tlaèítko -ON Stisknutím -ON pøi zastavené jednotce nastavíte èas zapnutí v rozmezí 0 24 hodin, kdy se má jednotka automaticky spustit. Tlaèítko -OFF Stisknutím -OFF za chodu jednotky nastavíte èas vypnutí v rozmezí 0 24 hodin, kdy se má jednotka automaticky vypnout. 15

18 Nastavení režimu SPÁNEK Když jednotka chladí nebo odvlhèuje a je nastaven režim SPÁNEK, mìla by se nastavená teplota zvýšit za hodinu o 1 C a za dvì hodiny o 2 C. Vnitøní ventilátor bìží nízkou rychlostí. Když jednotka topí a je nastaven režim SPÁNEK, mìla by se nastavená teplota snížit za hodinu o 1 C a za dvì hodiny o 2 C. Vnitøní ventilátor bìží nízkou rychlostí. 4. Stisknutím tlaèítka nastavte rychlost ventilátoru. 3. Stisknutím tlaèítka se zaènou automaticky natáèet lamely. Po dalším stisknutí se zastaví. 6. Stisknutím tlaèítka SLEEP nastavte režim Spánek. 5. Stisknutím tlaèítka TEMP nastavte požadovanou teplotu. 2. Stisknutím tlaèítka nastavte režim, nebo. 1. Pøipojte napájení a zapnìte jednotku tlaèítkem. 16

19 Postup vložení baterií 1. Sejmìte kryt baterií na zadní stranì dálkového ovladaèe. 2. Vložte dvì baterie (dva suché èlánky typu AAA) a stisknìte tlaèítko ACL. 3. Nasaïte kryt. 2. Vložte 2 AAA baterie. 1. Sejmìte kryt. 3. Nasaïte kryt 17

20 . Týdenní èasovaè Skupinový ovladaè s týdenním èasovaèem Centrální ovladaè a týdenní èasovaè jsou integrovány v jednom nástìnném ovládaèi. Možnost ovládat až 16 jednotek nezávisle na sobì. Èasovaè má možnost nastavit až 4 periody pro každý den, aby byl dosažen plnì automatický provoz. Èasovaè nemùže být nastaven v pøípadì režimu Dovolená. Zvolená jednotka Samostatnì / skupina Týdenní èasovaè Zapnutý / vypnutý èasovaè Periody èasovaèe Zobrazení èasù èasovaèe Zvolená jednotka zapnuta / vypnutá Zobrazení hodin Tlaèítko potvrzení Tlaèítko volby nahoru Tlaèítko volby dolù Tlaèítko zrušit Tlaèítko samostatnì / skupina Tlaèítko èasovaè Tlaèítko zapnout / vypnout Obr. 1 Týdenní èasovaè je schopen až 485 režimù pro komunikaci s ruèním ovládáním každé kazetové jednotky. Možno ovládat až 16 jednotek. Spojení 2-žilovým vodièem mezi ovladaèem a jednotkou mùže být dlouhé maximálnì 1200 m. Po zapojení ovladaèe do sítì se objeví všechny dostupné jednotky k ovládání. Jednoduchý èasovaè, mùže být nastaven i v pøípadì zapnutého Týdenního èasovaèe. Nastavení režimu, teploty a dalších funkci je možno nastavit na nástìnném ovládaèi každé jednotky samostatnì. 18

21 1. Stisknìte a zvolte jednotku, kterou chcete ovládat. Možnost volby skupiny jednotek, které chcete ovládat (1-16), nebo ovládat každou jednotku samostatnì. 2. Pøi výbìru jednotky nebo skupiny jednotek je možno nastavit èasovaè nebo jednotku zapnout / vypnout. Pro každý den v týdnu lze nastavit až 4 èasy pro zapnutí a 4 èasy pro vypnutí. 3. Zapojení mezi Týdenním ovladaèem a nástìnným ovládaèem každé jednotky. Týdenní èasovaè Nástìnný ovladaè Nástìnný ovladaè LCD LCD max. 16 jednotek LCD S ON S ON Napìtí 220V Napájecí skøíò Maximální délka 1200 m Odpovídající vztah mezi kódem vypínaèe a poøadí jednotky (Poznámka : Uvedený kód do polohy Zapnuto znamená 0) P S P S P S P S P - hodnota S - poøadí Rozvodová skøíò Obr. 2 19

22 Nástìnný ovladaè (s funkcí týdenního èasovaèe) Poznámky: Ujistìte se, že nástìnný ovladaè není ve vlhkém prostøedí. Nepus te dálkový ovladaè na zem a neházejte s ním. Nenechávejte dálkový ovladaè na pøímém sluneèním svìtle Obr Jednotlivé èásti nástìnného ovladaèe Èasovaè Venkovní teplota Úsporný režim Nastavená teplota Zobrazení dne Odmrazování Rychlost ventilátoru Èerstvý vzduch Režim ( chlazení, topení, atd.) Chybové hlášení Zobrazení polohy lamel Èasový interval Tlaèítko zmìna režimu Tlaèítko zmìny + Tlaèítko zmìny - Tlaèítko Ventilátor Tlaèítko nastavení lamel Tlaèítko Èasovaè Tlaèítko Zapnout / Vypnout 20

23 1) Zapnout / Vypnout Stiskem tlaèítka se zaøízení zapne / vypne. Obr. 4 2) Nastavení Ventilátoru Stiskem tlaèítka se zmìní otáèky ventilátoru. Nízká Støední Vysoká Automatická Pøi režimu Odvlhèování je rychlost ventilátoru nastavená automaticky na nízkou rychlost. Obr. 5 3) Nastavení Teploty Stiskem tlaèítka zvýšíte nebo snížíte potøebnou teplotu o 1 C. Rozsah nastavení teplot: Topení 16 C - 30 C Chlazení 16 C - 30 C Obr. 6 21

24 4) Nastavení Lamel Stiskem tlaèítka se lamely automaticky pootáèejí. Stiskem tlaèítka se lamely zastaví v daném místì, kde se zrovna pohybují. Obr. 7 5) Nastavení Režimu Stiskem tlaèítka si mùžete zvolit potøebný režim v následujícím poøadí: Chlazení Odvlhèování Ventilátor Topení Auto Obr. 8 22

25 6) Nastavení Èasovaèe Pøi zapojení nástìnného ovladaèe s týdenním èasovaèem lze nastavit èasové funkce pouze z ovladaèe s týdenním èasovaèem. Stiskem tlaèítka vstoupíte do nastavení èasovaèe a tlaèítky a navolíte potøebné parametry pro Vaše pohodlí a opìtovným stisknutím tlaèítka uložíte nastavení. Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 V režimu nastavení èasovaèe stisknìte tlaèítko pro volbu: nastavení dne (1-7) nastavení intervalu (1-4) nastavení èasování (zapnuto / vypnuto) Stiskem tlaèítek a mùžete zvolit své požadavky. Pro potvrzení stisknete opìt tlaèítko nebo zmìnu. V prùbìhu nastavení zobrazené údaje blikají. Pøerušované zobrazení (blikání) je do doby, než stisknete tlaèítko a èasové údaje se uloží. (Obr. 10,11) Obr

26 7) Zobrazení venkovní teploty Za normálních podmínek, ukazuje display vnitøní teplotu ENV, stiskem tlaèítka po dobu 5 sekund se zobrazí venkovní teplota OUT ENV. Obr. 16 8) Nastavení úsporného režimu Stisknìte tlaèítka + po dobu 5 sekund. Zobrazí se úsporné menu ve kterém mùžete zvolit režim Chlazení a Topení. V prùbìhu nastavení zobrazené údaje blikají. Stiskem a zvolíte potøebnou teplotu a potvrdíte tlaèítkem. Napø.: Jestliže je zobrazen SAVE a COOL, nastavujete spodní a horní hranici teploty chodu jednotky v režimu chlazení. Poznámka: Pro zrušení úsporného režimu stisknìte tlaèítka + po dobu 5 sekund. Obr. 17 9) Nastavení pamìti Stisknìte tlaèítko po dobu 10 sekund a v oblasti zobrazení teploty budete moci zvolit uložený režim 01 (autorestart) nebo 02 (bez autorestartu). Obr

27 8) Autodiagnostika Když systém zaznamená jakoukoliv chybu, zobrazí se na displeji znaèka ERROR s pøíslušným kódem. Podle tabulky níže identifikujete oznaèení. Obr. 19 Oznaèení E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E8 E9 F0 F1 F2 F3 F4 F5 EH Zjištìná závada Porucha vodního èerpadla Vysoký tlak kompresoru Protimrazová ochrana vnitøního výmìníku Nízký tlak kompresoru Vysoká teplota výtlaku kompresoru Proudová ochrana kompresoru Porucha pøenosu dat Porucha ventilátoru vnitøní jednotky Porucha prùtoku vody Porucha senzoru vnitøní teploty Porucha senzoru na výparníku Porucha senzoru na venkovním výmìníku Porucha senzoru venkovní teploty Porucha senzoru výtlaku kompresoru Porucha senzoru nástìnného ovladaèe Porucha pøídavného elektrického vytápìní 25

28 Optimální provoz Nastavte vhodnou teplotu místnosti tak, abyste se cítili pøíjemnì. Nastavte vhodnou teplotu místnosti. Pod vnitøní jednotku nestavìjte nikdy nic, co musí zùstat suché. Pokud vlhkost pøekroèí 80 % nebo se ucpe odtoková hadice, mùže z jednotky zaèít odkapávat voda. Nebudete-li klimatizaèní zaøízení delší dobu používat, vypnìte hlavní vypínaè. Když je hlavní vypínaè zapnut, spotøebovává se stále urèité malé množství elektrické energie, i když jednotka nepracuje. Vypnutím hlavního vypínaèe se ušetøí energie. Bìhem provozu klimatizaèního zaøízení nenechávejte dlouho otevøené dveøe nebo okna. Pokud zùstanou dveøe nebo okna dlouho otevøená, ovlivní to úèinnost chlazení nebo topení. Umístìte TV, rádio, zvukovou aparaturu apod. nejménì 1 m od vnitøní jednotky nebo dálkového ovladaèe. Mohlo by dojít k rušení obrazu nebo zvuku. Dávejte pozor, aby vzduch z jednotky nefoukal pøímo na domácí zvíøata nebo kvìtiny. Mohlo by jim to uškodit. 26

29 . Øešení potíží Varování Zpozorujete-li nìco neobvyklého (divný zápach apod.), vypnìte ihned hlavní vypínaè a kontaktujte servisní støedisko. Nepokoušejte se opravit klimatizaèní zaøízení sami. Neodborná oprava mùže zpùsobit požár. Kontaktujte servisní støedisko. Zaøízení by nemìly používat bez dozoru dìti. Závada Pøíèina Náprava Systém vùbec nepracuje. Systém se hned po spuštìní zastaví. Chlazení nebo topení nefunguje. Poznámka: Vypnuté napájení nebo spálená pojistka. Výpadek napájení. Uvolnìná zástrèka. Vybité baterie v dálkovém ovladaèi. Obnovte napájení nebo vymìòte pojistku. Provoz se spustí po obnovì napájení. Pøipojte zástrèku. Vymìòte baterie. Dálkový ovladaè mimo dosah. Udržujte vzdálenost max. 8 m. Cizí pøedmìt v cestì pøívodu nebo výfuku vzduchu klimatizaèního zaøízení. Cizí pøedmìt v pøívodu nebo výfuku vzduchu vnitøní nebo vnìjší jednotky. Odstraòte jej. Odstraòte jej. Chybné nastavení teploty. Viz strana 6. Nízká rychlost ventilátoru. Viz strana 6. Nesprávný smìr proudìní vzduchu. Otevøené dveøe nebo okna. Pøímé sluneèní svìtlo. Pøíliš mnoho lidí v místnosti. Pøíliš mnoho tepelných zdrojù. Špinavý vzduchový filtr. Viz strana 6. Zavøete je. Zatáhnìte závìs nebo zavøete okenní žaluzie. Vyèistìte jej. Pokud potíže i po provìøení výše uvedených položek stále pøetrvávají, kontaktujte servisní støedisko. 27

30 Následující stavy nejsou považovány za závadu: Jednotka nepracuje, když: Z jednotky vystupuje mlha. Venkovní jednotka je horká. Hluk Z jednotek se vyfukuje prach. Vyfukovaný vzduch páchne. Závada Zapnutí hned po vypnutí. Stisknutí SET TEMP a pak okamžité uvolnìní. Zapnuto napájení. Bìhem chlazení. Po zastavení jednotky. Pøi spuštìní je slyšet bzuèení. Bìhem provozu je slyšet zvuk tekoucí vody. Syèivý zvuk, který je slyšet pøi spuštìní nebo hned po zastavení operace nebo který je slyšet pøi spuštìní nebo hned po ukonèení odmrazování. Stálý slabý syèivý zvuk je slyšet, když systém chladí nebo pøi zastavení. Bìhem provozu nebo po zastavení je slyšet praskání. Spuštìní chodu po dlouhé provozní pøestávce. Pøíèina Po zastavení nebude jednotka z dùvodu ochrany souèástí 3 minuty pracovat. Poèkejte 1 minutu. Vzduch v místnosti je rychle ochlazován a sráží se vodní pára. Kompresor vyzaøuje teplo, aby byl pøipraven na další spuštìní. Je to zvuk spouštìní kompresoru a po 1 minutì se ztiší. Je to zpùsobeno proudìním chladiva uvnitø jednotky. Je to zvuk, který vzniká pøi zastavení nebo zmìnì toku chladiva. Zvuk je slyšet pøi provozu odvodòovacího èerpadla. Je to zpùsobeno roztahováním nebo smrš ováním panelu vlivem zmìn teploty. Vyfukuje se prach nahromadìný v jednotce. Bìhem provozu. Je to zpùsobeno zápachem v místnosti, který se nasaje do klimatizaèní jednotky. 28

31 7. Péèe a údržba Nebudete-li klimatizaèní zaøízení používat, odpojte zástrèku napájecího kabelu Pøed èištìním odpojte zástrèku napájecího kabelu. Varování Nestøíkejte vodu pøímo na jednotku. 1. Zkontrolujte, že pøívod a výfuk vzduchu vnitøní i venkovní jednotky není blokován žádnými pøekážkami. 2. Zkontrolujte, zda je pøipojen zemnicí vodiè a zda není poškozen. 3. Zkontrolujte, zda jsou vzduchové filtry èisté. 4. Zapnìte napájení 6 hodin pøed spuštìním klimatizaèního zaøízení. 1. Vypnìte napájení. 2. Vyèistìte filtr a skøíò jednotky. 3. Oèistìte venkovní jednotku od prachu. 4. Je-li na venkovní jednotce rez, je tøeba poškozené místo oèistit a natøít barvou, aby se rezivìní nerozšíøilo.

32 Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Øíká, že se elektrické a elektronické pøístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají vracet zvláš do specializované sbìrny.

Modely Unitary Kazetová

Modely Unitary Kazetová Návod k použití Návod k použití a instalaci Modely Unitary Kazetová GREE unitary klimatizace CZ Èesky Obsah PROVOZ, ÚDRŽBA A INSTALACE 1. Názvy a funkce èástí... 1 2. Bezpeènostní pokyny... 2 3. Popis

Více

Návod k použití. a instalaci. Modely BEE CHROME. GREE unitary klimatizace. CZ Èesky

Návod k použití. a instalaci. Modely BEE CHROME. GREE unitary klimatizace. CZ Èesky Návod k použití Návod k použití a instalaci Modely BEE CHROME GREE unitary klimatizace CZ Èesky OBSAH Provoz a Údržba Pokyny pro použití Princip funkce a speciální funkce pøi chlazení/topení Názvy dílu

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

UNI ON-OFF SERIES Kazetové jednotky

UNI ON-OFF SERIES Kazetové jednotky NÁVOD K OBSLUZE UNI ON-OFF SERIES Kazetové jednotky ASCU-12A, ASCU-18A, ASCU-24A ASCU-36A, ASCU-42A, ASCU-48A Ka Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje

Více

Návod k použití. a instalaci. Modely BEE. GREE unitary klimatizace. CZ Èesky

Návod k použití. a instalaci. Modely BEE. GREE unitary klimatizace. CZ Èesky Návod k použití Návod k použití a instalaci Modely BEE GREE unitary klimatizace CZ Èesky OBSAH Provoz a Údržba Pokyny pro použití Princip funkce a speciální funkce pøi chlazení/topení Názvy dílu Popis

Více

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital]

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu Verze: 2. Datum: 26.5.28 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte si,

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ dělené pro montáž na zeď

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ dělené pro montáž na zeď KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ dělené pro montáž na zeď Návod k používání KFR-09NH KFR-12NH KFR-09NH1 KFR-12NH1 Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají

Více

NÁVOD K OBSLUZE KAZETOVÉ FAN COILY SF-08C, SF-12C,SF-16C

NÁVOD K OBSLUZE KAZETOVÉ FAN COILY SF-08C, SF-12C,SF-16C NÁVOD K OBSLUZE KAZETOVÉ FAN COILY SF-08C, SF-12C,SF-16C Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 x kabel dálkového ovladače venkovní jednotky 1 x dálkový ovladač 1 x okenní souprava

Více

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ OBSAH FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 INDIKÁTORY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 3 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 NASTAVENÍ HODIN...

Více

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA NÁVOD K INSTALACI Strana 1-8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIR CONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. OBSAH

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACC 10 CW, ACC 15 CW, ACC 20 CW ACC 25 CW, ACC 28 CW, ACC 38 CW ACC 40 CW, ACC 50 CW, ACC 60 CW ABV klima s.r.o.,

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM A5CC 10 CR, A5CC 15 CR, A5CC 20 CR A5CC 25 CR, A5CC 28 CR, A5CC CR, A5CC 50 CR, A5CC 60 CR ABV klima s.r.o., Bakovská

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE KJR-29B K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního uživatelského návodu Tento návod obsahuje podrobné pokyny, kterým byste měli věnovat pozornost

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ TYP FUJITSU GENERAL LIMITED UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ TYP FUJITSU GENERAL LIMITED UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ TYP UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 2 VLASTNOSTI A FUNKCE... 3 POPIS ČÁSTÍ... 4 ZAHÁJENÍ PROVOZU... 5 PROVOZ...

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Kazetové klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Před použitím klimatizačního systému si, prosím, přečtěte tuto příručku.

Více

Stropní LED svítidlo UFO4

Stropní LED svítidlo UFO4 Návod k použití CZ Stropní LED svítidlo UFO4 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou. NEPØEHLÉDNÌTE

Více

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB 1. Použití a provozní podmínky Díky kompaktní konstrukci, snadné instalaci a údržbì je široce rozšíøen v komerèní sféøe a prùmyslu. Používá se v èistièkách

Více

Dálkový kabelový ovladač UTB-GUB

Dálkový kabelový ovladač UTB-GUB + Návod k obsluze BIG MULTI SYSTÉM Dálkový kabelový ovladač UTB-GUB Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712. dvoucestní autoalarm

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712. dvoucestní autoalarm R NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712 dvoucestní autoalarm POPIS FUNKCÍ deaktivovaný systém: stlaète 1 krát tlaèítko, centrální zamykání se uzamkne, zapalování a spínaè kufru jsou chránìné za po sek. Dveøní spínaèe

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Návod k obsluze odvlhčovače

Návod k obsluze odvlhčovače Odvlhčovač vzduchu Návod k obsluze odvlhčovače Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! Návod uchovejte pro případné další použití. VAROVÁNÍ Zařízení může obsluhovat pouze osoba seznámená

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Před použitím klimatizačního systému si, prosím, přečtěte tuto příručku.

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR P eklad p vodního návodu k obsluze Bezpečnostní pokyny VAROVÁNÍ Provoz a údržba Toto zařízení mohou používat také děti starší 8 let a osoby se sníženými

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Pokojový termostat EURO-309, dotykový Kód:

Pokojový termostat EURO-309, dotykový Kód: Návod k použití CZ Pokojový termostat EURO-309, dotykový Kód: 4737873 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART

DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART NÁVOD K OBSLUZE CZ KITE SERIES DÁLKOVÝ OVLADAČ APLIKACE WIFI SMART Překlad původního návodu k obsluze. Děkujeme, že jste si zakoupili naše klimatizační zařízení. Před použitím klimatizačního zařízení si

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG:

Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL. urèeno pro sestavu LG: Po Út St Èt Pá So Ne Tepelné èerpadlo vzduch voda UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0c urèeno pro sestavu LG: TnG Air X1000Si TnG Air X1100Si TnG Air X1200Si TnG Air X1300Si TnG Air X1400Si TnG Air X1500Si urèeno pro

Více

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Příručka pro instalaci a použití Aplikuje se pro následující modely: Vnější vzhled Chladicí kapacita Vnější vzhled Chladicí

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS SDV4 FULL DC INVERTER SYSTEMS UŽIVATELSKÝ MANUÁL TÝDENNÍ ČASOVAČ CCM04 K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního návodu k obsluze DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Před instalací a použitím vašeho

Více

Solar thermo [Digital DIN]

Solar thermo [Digital DIN] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital DIN] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu - + Verze: 1.6 Datum: 12.7.25 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte

Více

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek U ivatelský re im øídící jednotky Návod k obsluze [CZ] Servisní funkce øídící jednotky HAWAII 6 Dodatek Systém pro dálkové ovládání pøíslušenství bazénù 01 02 03 04 05 06 07 0 09 24 23 22 21 20 1 17 15

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM ACM 15 EW, ACM 20 EW, ACM 25 EW, ACM 28 EW RCM 30 DW, RCM 40 DW, RCM 50 DW, RCM 62 DW ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

FLOOR & CEILING SERIES

FLOOR & CEILING SERIES NÁVOD K OBSLUZE FLOOR & CEILING SERIES ASF-12A, ASF-18A, ASF-24A, ASF-30A ASF-36, ASF-48A, ASF-60A Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají

Více

POHONY A ØÍZENÍ.

POHONY A ØÍZENÍ. POHONY A ØÍZENÍ www.minirol.eu www.minirol.eu Co jsme schopni Vám také nabídnout? KOMPLETNÍ nabídka trubkových pohonù pro roletovou techniku NABÍZÍME ucelenou øadu pohonù, umíme najít øešení pøímo na míru

Více

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06.

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06. Ovládání jednotky Dodatek Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1 [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany Basic ON OFF Verze: 1.0 Datum: 10.06.2001 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete

Více

Bezdrátový dálkový ovlada

Bezdrátový dálkový ovlada Bezdrátový dálkový ovlada Popis a funkce dálkového ovlada e POZNÁMKY: Ujist te se, že mezi dálkovým ovlada em a senzorem jednotky nejsou žádné p ekážky. Nepus te dálkový ovlada na zem a neházejte s ním.

Více

VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA

VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA NÁVOD K OBSLUZE VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA ASE-120AH P eklad p vodního návodu k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat

Více

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù Návod k obsluze Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù 2 Obecná upozornìní Obecná upozornìní Pøeètìte si pozornì tento dokument a vyzkoušejte si funkci pøístroje døíve než jej

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ APK-10A, APK-12A Návod k obsluze Před použitím zařízení si přečtěte tento návod. Uložte návod tak, abyste jej měli stále k dispozici. 30 TECHNICKÉ ÚDAJE Model č. APK-10A APK-12A

Více

Návod na obsluhu MIDEA Okenní (kompaktní) klimatizační jednotka

Návod na obsluhu MIDEA Okenní (kompaktní) klimatizační jednotka Návod na obsluhu MIDEA Okenní (kompaktní) klimatizační jednotka Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit toto zařízení. Prosíme, abyste si před zapojením zařízení pozorně přečetli tento návod. Bezpečnostní

Více

TST. Požadovaná teplota bazénu se nastavuje pouhým otoèením kodéru v základní obrazovce. Kontrolka topení Kontrolka prùtoku Kontrolka snímaèù teploty

TST. Požadovaná teplota bazénu se nastavuje pouhým otoèením kodéru v základní obrazovce. Kontrolka topení Kontrolka prùtoku Kontrolka snímaèù teploty DRIVER víøivé vany a SA. Návod k montáži a použití ool Driver - je procesorová jednotka urèená pro komfortní nastavení a kontrolu teploty Vašeho bazénu. Mìøí a zobrazuje teplotu bazénu (TUV) a teplotu

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA

FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE SDV4-105EAA, SDV4-140EAA, SDV4-160EAA K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního návodu k obsluze 1 Výfuk vzduchu 2 Přívod vzduchu 3 Upevňovací

Více

Hudební reproduktory Nokia MD-3

Hudební reproduktory Nokia MD-3 Hudební reproduktory Nokia MD-3 ÈESKY Stereo reproduktory MD-3 nabízejí vysokou kvalitu poslechu hudby nebo rádia z va¹eho kompatibilního telefonu Nokia nebo audio zaøízení. Reproduktory mají 3,5 mm stereo

Více

Mobilní klimatizační zařízení APG-09A

Mobilní klimatizační zařízení APG-09A Mobilní klimatizační zařízení APG-09A Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte 7205 000 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele Návod k obsluze Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB2-24/29/43/60 Pøed pou itím dùkladnì proètìte Úvod Dùle ité všeobecné pokyny pro pou ívání Pou ívejte tento

Více

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA

Návod k obsluze. Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A. ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Návod k obsluze Kanálová (mezistropní) jednotka INVERTER třída A ACF 12UiA ACF 14UiA ACF 18UiA ACF 24UiA ACF 30UiA ACF 36UiA ACF 45UiA Uchovejte tento manuál i pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím námi dodaného klimatizačního systému si, prosím, pročtěte

Více

1. Obecná upozornìní. 2. Popis pøístroje. testo 830-T1, -T2 bezdotykový teplomìr Návod k obsluze

1. Obecná upozornìní. 2. Popis pøístroje. testo 830-T1, -T2 bezdotykový teplomìr Návod k obsluze testo 830-T1, -T2 bezdotykový teplomìr Návod k obsluze 1. Obecná upozornìní Pøeètìte si pozornì tento návod a pøed použitím pøístroje si nejdøíve vyzkoušejte jeho obsluhu. Tento návod uschovejte tak, aby

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Mobilní klimatizační zařízení APM-12AC

Mobilní klimatizační zařízení APM-12AC Mobilní klimatizační zařízení APM-12AC Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

BASIC. Kontrolní bazénová øídící a jistící jednotka 230V. Návod k montáži a použití

BASIC. Kontrolní bazénová øídící a jistící jednotka 230V. Návod k montáži a použití Kontrolní bazénová øídící a jistící jednotka 23V Dìkujeme, že jste zakoupili øídící bazénovou jednotku Pool Driver. Výhody tohoto systému budete moci využívat po léta. Elektrické zaøízení Pool Driver obsahuje

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÌLENÉ KLIMATIZAÈNÍ ZAØÍZENÍ S PLYNEM R410A

NÁVOD K POUŽITÍ DÌLENÉ KLIMATIZAÈNÍ ZAØÍZENÍ S PLYNEM R410A 32602007CZ.fm Page 203 Thursday, February 1, 2007 5:16 PM NÁVOD K POUŽITÍ DÌLENÉ KLIMATIZAÈNÍ ZAØÍZENÍ S PLYNEM R410A POKYNY PRO POUŽITÍ SPECIFIKACE A TECHNICKÁ DATA (ZÁVISÍ NA MODELU) NÁVOD K POUŽITÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-F09AI, MC-F12AI, MC-F18AI, MC-F24AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-F09AI, MC-F12AI, MC-F18AI, MC-F24AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-F09AI, MC-F12AI, MC-F18AI, MC-F24AI Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem,

Více

MEZISTROPNÍ TYP UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED

MEZISTROPNÍ TYP UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED N ÁVOD K O BSLUZE MEZISTROPNÍ TYP UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 1 VLASTNOSTI A FUNKCE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ PROVOZU... 3 4 PROVOZ...

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB

NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB NÁVOD K OBSLUZE BARON SERIES ASH-09AB, ASH-12AB OBSAH Provoz a údržba Provozní poznámky...1 Poznámky k používání...3 Názvy a funkce jednotlivých součástí...5 Funkce bezdrátového dálkového ovladače...6

Více

Øadové práškové èerpadlo

Øadové práškové èerpadlo Pokyny P/N 397 364B VÝSTRAHA: Následující úkoly mohou provádìt pouze kvalifikované osoby. Dodržujte bezpeènostní pokyny uvedené v tomto dokumentu i ve všech dalších souvisejících dokumentech. Popis se

Více

Model: SE - 115 CH 2A. Návod k obsluze a instalaci

Model: SE - 115 CH 2A. Návod k obsluze a instalaci Model: SE - 115 CH 2A Návod k obsluze a instalaci JAK INSTALOVAT Teplota Místnosti Chladnièky ve tøídì N jsou schopny provozu v prostøedí od 16 O C - 32 O C Vyvážení Pøední nožky vyšroubujte tak, aby spotøebiè

Více

AT Multifunkční jednotka na úpravu vzduchu

AT Multifunkční jednotka na úpravu vzduchu AT -5461 Multifunkční jednotka na úpravu vzduchu Bezpečnost Tento návod si pročtěte a uschovejte Toto zařízení smějí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými či mentálními schopnostmi

Více

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Návod k použití Vysavaè prachu MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Vážení zákazníci, chtìli bychom využít této pøíležitosti a podìkovat vám za zakoupení tohoto

Více

Elektronický radiobudík

Elektronický radiobudík Grundig spol. s r.o. l Koprníkova 2 l 20 00 Praha 2 Grundig AG l Kurgartnstraß 37 l D-90762 Fürth l http://www.grundig.d Elktronický radiobudík SONOCLOCK 890 2 Èsky OBSAH Bzpènostní upozornìní, informac...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÉ FAN COILY SF-51H, SF-66H,SF-85H

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÉ FAN COILY SF-51H, SF-66H,SF-85H NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÉ FAN COILY SF-51H, SF-66H,SF-85H Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

Øetìzová bariéra CAT

Øetìzová bariéra CAT Øetìzová bariéra CAT ØETÌZOVÁ BARIÉRA PRO VJEZDY DO ŠÍØE 16M. Typ zaøízení 1. Skupina CAT-X 2. Skupina CAT-I 3. Rádiový pøijímaè 4. Øetìz Genovese - Janovský 5. Bezpeènostní vodítko øetìzu umístìné na

Více

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ dělené pro montáž na zeď

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ dělené pro montáž na zeď KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ dělené pro montáž na zeď Návod k používání KFR-09FH KFR-12FH Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím

Více

NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF

NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI SERIES FC-H07AIF, FC-H09AIF, FC-H12AIF Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI COMBI MC-D09AI, MC-D12AI, MC-D18AI MC-D21AI, MC-D24AI Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím

Více

Návod k použití. Models. Split klimatizace. Přečtěte pozorně, než začnete se zařízením pracovat!

Návod k použití. Models. Split klimatizace. Přečtěte pozorně, než začnete se zařízením pracovat! Návod k použití CZ Česky Models 26H-2407-V 35H-2407-V 50H-2407-V 65H-2407-V Split klimatizace Přečtěte pozorně, než začnete se zařízením pracovat! NÁSTĚNNÁ SPLIT KLIMATIZACE FUNAI 26H-65H-2407-V Návod

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 16N http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633673

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 16N http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633673 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OKI PAGE 16N. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OKI PAGE 16N v uživatelské příručce

Více

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Objednávací èíslo : 2 22 539 MMI3G Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Popis produktu kompletní sada 2x AV-vstup

Více

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Při zapnutém termostatu: Stiskněte tlačítko M a podržte je tři vteřiny stisknuté. Stisknutím nebo vyberete následující nastavení: 00 = bez časovače (funkce časovače vypnuta)

Více

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550

Amcor. Odvlhèovaè Amcor D 550 Amcor Odvlhèovaè Amcor D 550 Odvlhèovaè Amcor Sání vzduchu Ovládání D 550 Výsuvné držadlo Koleèka èerpadla. Vlhkost vzduchu dokáží podle potøeby udržet v rozmezí 20 80 %. Souèástí výbavy odvlhèovaèù Amcor

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

Návod k obsluze Skartovací stroj

Návod k obsluze Skartovací stroj Návod k obsluze Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC 502TCC/602/602CC/007SX Strana 1 Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC/502TCC 602/602CC/007SX Obsah Dùležité bezpeèností

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze

testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze testo 535 Pøístroj pro mìøení koncentrace CO 2 Návod k obsluze konektor sí ového zdroje (sí ový zdroj obj.è. 0554.0088) Doporuèeno pro dlouhá mìøení. dvouøádkový dispej Hold/Max/Min zap/vyp START/STOP

Více

NÁVOD K OBSLUZE KAZETOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL

NÁVOD K OBSLUZE KAZETOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 1 NÁVOD K OBSLUZE KAZETOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACK 20 AW, ACK 25 AW, ACK 30 AW ACK 40 AW, ACK 50 AW ACK 15 BW, ACK 20 BW, ACK 25 BW ACK 10 CW, ACK 15 CW, ACK 20 CW ABV klima

Více

FREE COMBI DC INVERTER

FREE COMBI DC INVERTER NÁVOD K OBSLUZE FREE COMBI DC INVERTER FC-F09AI, FC-F12AI, FC-F18AI FLOOR&CEILING TYPE Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Dvouzónová vinotéka. Tento spotřebič je určen pouze pro skladování a uchovávání vína

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Dvouzónová vinotéka. Tento spotřebič je určen pouze pro skladování a uchovávání vína UŽIVATELSKÝ MANUÁL Dvouzónová vinotéka Tento spotřebič je určen pouze pro skladování a uchovávání vína Přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej k případnému dalšímu použití. 1. POPIS SPOTŘEBIČE

Více