Vánoční číslo 2013/2014. Myšmaš. aneb my, z Masarykovy školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vánoční číslo 2013/2014. Myšmaš. aneb my, z Masarykovy školy"

Transkript

1 Vánoční číslo 2013/2014 Myšmaš aneb my, z Masarykovy školy

2 Prvňáčci ve výtvarné soutěţi Advent v Písku Prvňáčci se zapojili do výtvarné soutěţe Advent v Písku a namalovali vánoční anděly. Nejlepší práce byly spolu s dalšími výkresy odevzdány do Sladovny a pokud budeme mít štěstí, objeví se u vánočního stromu. Andělíčci se prvňákům moc povedli a bylo těţké vybrat jen 3 nejpovedenější práce. Jan Ingriš Martina Fricová Matyáš Humeník 2

3 Druháci na interaktivní výstavě ve Sladovně Ţáci 2. tříd navštívili interaktivní výstavu Mraveniště ve Sladovně. Spolu s paní učitelkami si děti zahrály na mravence, proběhly se obřím mraveništěm, shlédly film o jejich ţivotě, skládaly puzzle a malovaly obrázky. Výstava se všem velmi líbila a dětem přinesla zajímavé poznatky ze světa mravenců. 3

4 Město Písek očima třeťákŧ 4

5 Čtvrté třídy si podzimně zaveršovaly. Listopad Kačenka Bicanová Listopad teď přišel k nám, Poslední list padá k zemi, A kdyţ vítr zaduje, sluníčka nám hodně vzal. stromy uţ jsou odhaleny. Kačka ta se raduje, Listy hrají barvami, Déšť se často přátelí a Kristýnka taky, vznášejí se nad námi. s mlhou v bílém závoji. půjdem pouštět draky. Příroda uţ usíná, podzim dveře zavírá. Na prahu se krčí mráz, s vločkou sněhu je tu zas. Obrázek vytvořil: Zdeněk Brousil, 4. A Stěhování jeţkŧ Podzim je tu! Podzim Kristýnka Bílá Valinka Mrázová Simonek Čechota Šla jsem lesem pěšky, Je tu podzim, radujeme se, To to fouká celý den, a co vidím jeţky. teď váţky uţ nelítají v lese. do stromů i do oken. Nesou teplou peřinu, Listí padá, vítr fouká, Listy sem tam létají, chystají se na zimu. nic to není pro pavouka. jako, kdyţ se chytají. Z výšky na ně kouká drak, Jeţek vykulil se z pelechu, Jsou pěkně barevné, co vyletěl do oblak. teď zas dělá neplechu. velké, malé, aby ne. Přišel podzim, vítr, mráz, to nemá rád nikdo z nás. Kolik ještě zbývá dní, do toho neţ nasněţí? 5

6 Barevný týden v 5. B Příjemným zpestřením podzimních dnů byl Barevný týden. 5. B si dny patřičně uţila. Nejpovedenějším dnem pro nás byl pátek. Den klobouků a slunečních brýlí. Zavzpomínali jsme na prázdniny a na dny strávené bezstarostným ţivotem. Slunce, koupání, posezení u táboráku. Zároveň jsme si uvědomili, ţe nás zakrátko čeká další báječné období Vánoc. Ţákyně a ţáci 5. A si barevný týden téţ uţili 6

7 Šesťáci kreslili Vánoce a navrhovali vánoční známky Johana Halamová, 6. C Josef Kostěnec, 6. B Ondřej Šefránek, 6. A Natálie Smolová, 6. C Karolína Rothová, 6. C; Vlad. Vranovský, 6.A 7

8 Vánoční příběh Venku padal lehký sněhový poprašek. Ulici osvětlovalo pouze slabé světlo vycházející z lamp. Štědrý večer klepal na dveře a já s malým bratříčkem a sestřenicí čekala na Jeţíška. Koukala jsem se z okna a doufala, ţe uvidím nádherný červený kočár, který tahají sobi a vánočního muţíčka v něm s obrovským pytlem plný dárků. Sestřenka byla starší a hrála si s mladším bratříčkem. Tehdy mi mohlo být kolem šesti aţ sedmi let. Všichni jsme byli naladěni vánoční atmosférou a potichu vyčkávali, zda neuslyšíme známý zvoneček ohlašující Jeţíškův odchod. Hele Jeţíšek! zvolala sestřenka a zadívala se do zamlţeného okna. Můj pohled upoutala řada světýlek na obloze. Nevím, zda to byl tehdy Jeţíšek nebo jen přelud v mé hlavě. Nevěděla jsem, zda je to jen moje dětská fantazie. Ale viděla jsem kopýtka údajných sobů a Jeţíškův červený kočár. Dosud netuším, co to bylo, ale cítila jsem Vánoce. Pocit Vánoc se nedá jednoduše popsat. Je to pocit znovu být dítětem. Znovu si uţívat dětství a radost z dárků. Vánoce se musí trávit s rodinou. Nikdo by neměl být o Vánocích sám. Rodina by se měla sejít u jednoho stolu a uţívat si rodinného večera. Klára Volfová 7.A Obrázky s vánoční tématikou kreslili na počítači Filip Andr a Štěpánka Ţáková ze 7. A 8

9 Osmáci na oslavách Dne válečných veteránŧ Dne se ţáci 8. B zúčastnili oslavy Dne válečných veteránů. Letos se akce výjimečně konala na Lesním hřbitově v Písku. Pietní akce byla zahájena fanfárami a zpěvem české a slovenské hymny, následně promluvil ředitel Prácheňského muzea v Písku - PhDr. Jiří Prášek o historii Lesního hřbitova. Hlavní projev k uctění památky obětí válek pronesl starosta města Písku JUDr. Ondřej Veselý. Kromě modlitby za padlé či zatroubené večerky zazněla i báseň Na polích flanderských v podání našich ţákyň Kristýny Zobalové a Anny Říhové. Památka obětí byla uctěna poloţením věnců a květin. Akce, včetně autobusové dopravy, byla pro ţáky ZŠ T. G. Masaryka zajištěna organizací ZO ČSBS Písek. Michaela Černá 9

10 DEVÁŤÁCI NA VÝSTAVĚ VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO Dne se ţáci devátých tříd zúčastnili výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. Po cestě do krajského města jsme se zastavili v Holašovicích památce UNESCO. Holašovice jsou unikátní soubory budov ve stylu selského baroka, které tvoří velice pěkný celek. Po prohlídce návsi jsme pokračovali v cestě k českobudějovickému výstavišti, kam jsme dorazili před desátou hodinou. Ve skupinkách jsme si prohlíţeli jednotlivé pavilony propagující střední školy a odborná učiliště z Jihočeského kraje i specializované obory z různých koutů naší země. V technických oborech jsme pozorovali velký podíl výpočetní techniky a robotizace. Nepřehlédnutelné byly téţ obory zaměřené na sluţby jako je kosmetika, kadeřnictví a například cestovní ruch. Střední školy a učiliště se zaměřením na výrobu potravin zaujaly ochutnávkami různých pochoutek. Zaslouţenou pozornost budila také tradiční řemesla jako například kovářství (viz fotografie), houslařství a truhlářství. V jednom z pavilonů jsme si zároveň mohli zasoutěţit o drobné ceny. Po prohlídce výstavy jsme se opět všichni sešli a mohli vyrazit na zpáteční cestu do Písku. Napsaly: Marta Slaninková, Irena Skalová a Kateřina Němcová z 9.A Obrázek s návsí ve stylu selského baroka nakreslil: Tomáš Majorenko z 9.B 10

11 ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD Pohyb v druţině Pod tímto názvem probíhal od února do listopadu 2013 ve školní druţině ZŠ T. G. Masaryka v Písku projekt, spolufinancovaný v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeţí pro rok 2013 ve výši dvacet tisíc korun. Z těchto prostředků připravily vychovatelky školní druţiny pro děti zajímavé sportovní a pohybové aktivity. Velkému úspěchu se těšil například Fotbalový král, turnaj ve vybíjené, Švihadlová královna, turnaj ve florbalu, sportovní víceboj a další. Záměrem projektu bylo nabídnout dětem rozmanité činnosti, které budou kompenzovat jejich dopolední soustředění při výuce. Také jsme chtěli dětem ukázat, ţe pohyb, hry a soutěţe mohou být běţnou a radostnou součástí dne. A jak to tedy probíhalo? V šesti odděleních naší školní druţiny děti nejprve trénovaly a pak soutěţily mezi sebou. Ti nejlepší postoupili do celodruţinového finále. Finálová kola probíhala ve velmi soutěţivém duchu a za vydatného fandění kamarádů. Není divu. Vţdyť se bojovalo o opravdové medaile. A abychom odměnili co nejvíce dětí, vyhlašovaly se výsledky podle kategorií (1. třídy, 2. třídy, atd.). Děti to hodně motivovalo a těšily se na další soutěţení. 11

12 ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD Světový Den výţivy ve školní druţině Světového Dne výţivy, který připadl na 16. říjen, jsme vyuţili k besedování o zdraví, zdravém stravování i o neplýtvání potravinami. Maminky dětem připravily zdravou dopolední svačinku a o tu odpolední se postaraly děti samy. Ze surovin, přinesených z domova, doslova vymodelovaly, za pomoci vychovatelek, nejrozmanitější ovocné a zeleninové mísy, pomazánky i zdravé mlsání. To, co si děti připravily, si také s chutí snědly. Jedno oddělení se vypravilo do prodejny a jídelny zdravé výţivy. Děti se dozvěděly, jaké potraviny zde prodávají a z jakých surovin vaří. Ochutnaly i zdravé cukrovinky. Jiné děti zase nakoukly do naší školní kuchyně zrovna v den, kdy paní kuchařky připravovaly buchtičky s krémem. Přesvědčily se, jak náročné je uvařit oběd pro celou školu. V říjnu se děti zapojily do celodruţinové výtvarné soutěţe, kterou jsme nazvali stejně jako náš projekt. Úkolem bylo zachytit pohyb, který se dětem líbí nebo který by se chtěly naučit. Nejzdařilejší práce byly vyhodnoceny a odměněny. Všemi výkresy jsme si pak vyzdobili halu naší školní druţiny. Následovala realizace velkoplošné práce Zdravý talíř, na který děti společně nalepovaly potraviny, vhodné pro jejich zdravý růst. V polovině listopadu jsme náš projekt ukončili rozdáním účastnických listů a malých odměn. Zorganizovat a uskutečnit tento projekt nebylo vţdy jednoduché, neboť kaţdé aktivity se zúčastnilo velké mnoţství dětí. Přesto si myslíme, ţe se nám to naše pohybování vydařilo a dětem se líbilo. Jana Hrůzová 12

13 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3. MŠ měla na podzim mnoho krásných záţitkŧ. Jablíčkový den Tento den byl plný překvapení, her a soutěţí. Děti donesly do školky ovoce, které hádaly podle chuti, vzhledu a hmatu. Hrály si na sadaře. Jablíčkový den jsme zakončili písničkou Měla babka čtyři jablka. Kámen v mé dlani To byl název dalšího EKO programu, při kterém se děti dozvěděly mnoho zajímavého, prohlédly si vzácné kameny a také se pořádně vydováděly při házení kamínkem. Uţ se těšíme na další setkání s paní lektorkou Petrou. Svatý Martin Svatý Martin nám sice ţádnou bílou nadílku nepřinesl, ale my jsme si oslavu pěkně uţili. Poslouchali jsme příběh o vojáku Martinovi, který se rozdělil o svůj červený plášť, vyrobili jsme si bílého koně a rozdělili si dobroty. Bylo to pěkné dopoledne. 13

14 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- PODZIM V NAŠÍ 6.MŠ Výtvarná soutěţ BESIP JČK 2013 : vyhlášení výsledků a předávání cen, České Budějovice 1. místo získal v kategorii mateřských škol Jiří Kothánek z naší 6. MŠ Ekoprogramy v naší MŠ: V pavoučí říši tento program probíhal na naší školní zahradě, děti se hravou formou seznámily s pavouky, prozkoumaly naši školní zahradu a věřte nebo nevěřte, našly a odchytily pavouky do příloţní lupy. Pavouky jsme si prohlédli, pojmenovali a pustili zpět na svobodu. PAVOUKŦ SE JIŢ NEBOJÍME! Kámen v mé dlani - v tomto ekoprogromu se děti dozvěděly, ţe i obyčejný kámen má svůj příběh a jméno. Poznaly, ţe kámen se dá vnímat všemi smysly a nakonec jsme do sklenice s teplou vodou přidali tolik soli, aby vznikl nasycený roztok. Po třech dnech se nám na nitce vytvořilo plno pěkných bílých solných krystalů. UŢ VÍME, ŢE KÁMEN NENÍ JEN NA HÁZENÍ! 14

15 EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO Změny v činnosti programu Ekoškola ve školním roce 2013/14 V letošním školním roce jsme spojili náš Ekotým se školním parlamentem a vytvořili tak pouze jednu ţákovskou instituci, avšak s účastí kaţdé třídy (3. 9. ročník). Seznam členŧ Ekoparlamentu ZŠ T.G. Masaryka Písek, š.r Mgr. Jiří Kothánek, řed. školy Mgr. Marta Bakalová, koordinátor EVVO II. st. Mgr. Martina Smolová, metodik EVVO I. st. Mgr. Marie Kohoutová, uč. I. st. Mgr. Pavel Kolář, uč. II. st. Vlasta Jirmanová, vedoucí školní jídelny a zástupce rodičů Ing. Šatra, MÚ vedoucí odboru ŢP - externě Naděţda Hovorková učitelka 6. MŠ Zdenka Dušková učitelka 3. MŠ Václav Šlouf školník Ţáci: 3.A Vojtěch Masáček, Ondřej Šmíd, Barbora Vondráková 3.B Adéla Kroupová, Patrik Kovanda, Betty Sartoriová 3.C Tereza Jehlíková, Lucie Kalinová, Dominik Pavlíček 4.A Gustav Čibera, Tereza Pěničková, Veronika Cvrková 4.B Kateřina Bicanová, Kristýna Bílá, Tamara Šramková 5.A Petr Smola, Aleš Tampier 5.B Ivan Krul, Natálie Schánilcová, Matěj Šperl 6.A Miloslava Ťupová, Jan Písařík 6.B Stepan Mykytyn, Jan Hladík, Josef Kostěnec 6.C Kateřina Zobalová, Adéla Lisová, Natálie Smolová 7.A Štěpánka Ţáková, Klára Volfová 7.B Eliška Malcová, Jan Plechatý, David Vlnatý 8.A Dita Hadačová, Denisa Holková, Radka Podškubková 8.B Kristýna Zobalová, Adéla Micková, Michaela Brousilová 8.C Daniel Horák, Zbyněk Lojda 9.A Kateřina Němcová, Marta Slaninková, Irena Skalová 9.B Nikola Jíchová, Andrea Kautzká, Luboš Říha Někteří ţáci v práci pro školu v této oblasti i svůj zájem a pořádají i řadu akcí viz naše webové stránky. Jen namátkou vybíráme: Vytvoření nového Eko- kodexu školy je lépe zapamatovatelný a uţ je vyhlášena soutěţ na jeho výtvarnou podobu Ekologický kvíz pro všechny třídy v rámci Světového dne Ekoškol Návštěva nové Ekoškoly - ZŠ J. K. Tyla v našem městě - výměna zkušeností a nová poznání 15

16 EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO Vzhŧru do Blanského lesa Koncem září jsme byli my z Ekoparlamentu na naučné pouti po Blanském lese První den jsme jeli na horu Kleť, kde jsme měly pestrý program v podobě úkolů, který nám měl představit okolí vrcholu. Po cestě jsme měli hledat podle obrázků úkazy přírody, například strom, který tvořil tvar zvonice a mnohé další. Druhý den jsme jeli na hrad Dívčí kámen, kde byl také pestrý program. Na začátku cesty jsme si dali menší zvířecí rozcvičku, protoţe bylo docela zima. Po cestě na hrad naučnou stezkou Holubovské hadce jsme dělali různé úkoly, jízda na koni, kde jsem byl koněm i já, poznávání nerostů a hornin, které naplavila řeka, hra na vodu v kořenech, poznávání zříceniny hradu a jeho okolí a nakonec jsme měli za úkol dokončit pověst Dívčího kamene. Za tento krásný prodlouţený víkend s programem a se spoustou legrace děkujeme dvojici super lidí, Erice a Tomášovi z Cassiopeii z Českých Budějovic, kteří program připravili. Také jsme se stali při cestách pevnější partou a s některými i dokonce kamarádi. A oblíbené slovo našeho výletu.. HOLOLO!!!!!!! Daniel Horák, 8.C Akce výjezdu aktivních ţáků školy pracujících v Ekoparlamentu se uskutečnila v rámci projektu Vzhůru do Blanského lesa. Projekt byl realizován s finanční účastí Jihočeského kraje v rámci grantového programu Rozvoj venkova a krajiny Záměrem našeho projektu byla kromě moţnosti poznání přírodních krás našeho kraje i odměna a motivace ţáků pro další činnost v rámci programu Ekoškola. Mgr. Marta Bakalová koordinátorka projektu Ekoškola 16

17 !!! Vyhlašujeme soutěţ o nejzajímavější třídní fotku s ekovlajkou!!! Tato soutěţ bude probíhat do konce školního roku pro všechny třídy školy. Nekladou se ţádná jiná omezení, jen by se mělo zúčastnit alespoň 50% ţáků třídy. Vlajku je moţné před akcí vyzvednout u M. Bakalové. Fotografie by měla být nápaditá a originální. Ţáci či třídní učitelé mohou posílat fotky na paní učitelek M. Smolové nebo M. Bakalové s uvedením třídy a místa focení. Účast v soutěţi není povinná. Hodnocení fotografií proběhne v závěru školního roku komisí sloţenou z ţáků ekoparlamentu a učitelů. První tři nejúspěšnější kolektivy budou ohodnoceny sladkou odměnou. Těšíme se na zajímavé nápady. Nikola a Luboš z 9.B za Ekoparlament SOUTĚŢ O VÝTVARNOU PODOBU EKO-KODEXU Ekoparlament vyhlašuje soutěţ o výtvarnou podobu nového Eko-kodexu. Návrh by měl být na papíře A3 nebo A4 v kreslené podobě. Podle umístění získají třídy body do celoroční soutěţe. Hodnocení provedou v lednu zvolení zástupci ţáků a učitelů Ekoparlamentu s učiteli výtvarné výchovy. Hodnocena bude originalita nápadu, jednoduchost, Návrhy odevzdejte do paní učitelce Bakalové. (Neopakujte Mořský svět a Pavučinu tyto podoby jiţ ekokodex měl) 17

18 Zkvalitňování EVVO na ZŠ T. G. Masaryka Písek Projekt CZ.1.07/1.1.10/ v rámci Globálního grantu CZ / Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost... a pokračujeme v naší činnosti se zaměřením na ekologické aktivity i v dalším školním roce, kde jsme hned v září navázali na poznávání našich přírodních zajímavostí exkurzí do CHKO Blanský les. Výjezd byl zároveň odměnou a další motivací pro ţáky, kteří aktivně pracují v rámci Ekoparlamentu a připravují průběţně různé činnosti pro ţáky všech ročníků s přírodovědnou a ekologickou tématikou. Rovněţ stále pečujeme a zvelebujeme zahradu v čase, který nám naše výuka dovolí. V průběhu letošního roku máme v plánu vybudovat další prvky multifunkční školní zahrady, které si děti přáli v rámci projektové dokumentace na zahradě mít (např. proutěné iglú nebo jezírko). Uvidíme na jaře v rámci projektového dne i při běţné činnosti, jak se nám aktivity povedou Mgr. Marta Bakalová koordinátorka projektu 18

19 Rozvoj pracovních a technických dovedností ţákŧ ZŠ T.G. Masaryka Písek Projekt CZ.1.07/1.1.10/ v rámci Globálního grantu CZ / Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost I v letošním roce jsme se zaměřili na rozvoj tvořivé činnosti a praktických dovedností ţáků při práci v dílnách ve spolupráci se SOU a SOŠ. Rovněţ proběhne jiţ tradiční předvánoční projektový den Dílny se zaměřením na výrobu vánočních předmětů z různých materiálů, jeţ se naučili v rámci realizace projektu učitelé zpracovávat a předávají tyto znalosti ţákům při výrobě dárečků a ozdob. V průběhu roku se budou zvláště ţáci vyšších ročníků seznamovat s různými moţnostmi technických a řemeslných povolání i formou exkurzí, aby volba jejich budoucího povolání byla co nejlepší v duchu jejich schopností a přání. Mgr. Marta Bakalová manaţer projektu 19

20 Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky-Rubriky- Co se nám povedlo - Úspěšně jsme zahájili další školní rok. - V celorepublikovém fotbalovém turnaji Coca-Cola Školský pohár postoupili chlapci 2. stupně do 2. kola po velmi přesvědčivých herních výsledcích. Na úspěchu se podíleli: David Polanský, Jakub Gaţík, Ion Dan, Jan Kurčík, Adam Friedl, Jan Maršala, Milan Staněk, Ladislav Jizba, Václav Kynkor, Jan Hrubý, Vojtěch Peroutka, Martin Čarek, Daniel Jizba. - V okresním finále ZŠ v přespolním běhu v kategorii mladších chlapců jsme obsadili 1. místo. Školu reprezentovali: David Polanský, Daniel Jizba, Vojtěch Peroutka, Václav Kápl a Martin Vašek. V kategorii starších chlapců se naše škola umístila na 3. místě, zásluhu na dalším pěkném výsledku mají: Matěj Čapek, Igor Hanák, Patrik Hrachovec, Jiří Hladík, Jakub Gaţík, Tomáš Kozák. - Máme nové šatny pro ţáky 1. stupně. - Nově jsme vymalovali školní druţinu. Co se nám nepovedlo - Někteří ţáci nadále dělají ve škole nepořádek, mluví sprostě a i jinak narušují klid školy. Přání a poděkování Milí čtenáři, Vánoce jiţ klepou na dveře. Snad vnesou do Vašich srdcí pohodu, kterou budete přenášet i na své přátele, kamarády a samozřejmě na Vaše nejbliţší. Děkujeme všem za příspěvky do školního časopisu. Přejeme radostné a pokojné Vánoce, hodně zdraví a štěstí v novém roce všem - od předškoláků aţ po deváťáky, také pracovníkům školy a rodičům. Za redakci: Pavel Kolář, Iva Sartoriová, Marie Pixová a Ludmila Mlsková Navštivte: 20

Vánoční číslo 2014/2015. Myšmaš. aneb my, z Masarykovy školy

Vánoční číslo 2014/2015. Myšmaš. aneb my, z Masarykovy školy Vánoční číslo 2014/2015 Myšmaš aneb my, z Masarykovy školy Prvňáčci - čtvrtina školního roku je za námi Jak se daří našim prvňáčkům po třech měsících ve škole? Denně je vídám usměvavé, plné energie a chuti

Více

jarní číslo 2014/2015 Myšmaš aneb my, z Masarykovy školy

jarní číslo 2014/2015 Myšmaš aneb my, z Masarykovy školy jarní číslo 2014/2015 Myšmaš aneb my, z Masarykovy školy 1 Prvňáčci na Cestě úhoře Ve středu 13. května jsme navštívili interaktivní hřiště ve Vodňanech s názvem Cesta úhoře. Zde jsme se prostřednictvím

Více

Vánoční číslo 2012/2013. Myšmaš. aneb my, z Masarykovy školy

Vánoční číslo 2012/2013. Myšmaš. aneb my, z Masarykovy školy Vánoční číslo 2012/2013 Myšmaš aneb my, z Masarykovy školy Představujeme Vám naše letošní první ročníky I.A - třídní učitelka Mgr. Martina Smolová Horní řada zleva : Barbora Vaněčková, Ondřej Křišťál,

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 2 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Charakteristika školy Organizační schéma Organizace

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ Základní škola Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009-2010 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Školní rok 2009-10 začal v úterý 1.září 2009. Školní maţoretky pod vedením A.Hrádkové

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

S V I B I C K Ý Z V N E K 23. číslo školní rok 2014/2015

S V I B I C K Ý Z V N E K 23. číslo školní rok 2014/2015 SVIBICKÝ Z V N E K 23. číslo školní rok 2014/2015 THOMAS CANNON MŠ DOLNÍ ŽUKOV DAVID MOTYČKA 6. A ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÝ TĚŠÍN POD ZVONEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE POD ZVONEK 1835 737 01 ČESKÝ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu.

NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk - školní rok 2010/2011 MOTTO ŠKOLY: NA CESTĚ k sobě i druhým, ke vzdělání, přírodě, vstříc praktickému životu. Zpracovala:

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

Základní škola Šumperk, Šumavská 21 červen 2012 telefon: 583215284-5 e-mail: skola@6zs.cz www.6zs.cz

Základní škola Šumperk, Šumavská 21 červen 2012 telefon: 583215284-5 e-mail: skola@6zs.cz www.6zs.cz Základní škola Šumperk, Šumavská 21 červen 2012 telefon: 583215284-5 e-mail: skola@6zs.cz www.6zs.cz Vážení rodiče a příznivci naší školy, blížící se konec školního roku 2011/2012 je vhodnou příležitostí

Více

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ

Základní škola. Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ Základní škola Blatské sídl.23, Veselí nad Lužnicí I ZÁPISY UDÁLOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Prázdninové dny jsou za námi a opět začal další školní rok. V pondělí 3.září 2007 se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012 1 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes

Více