Vánoční číslo 2013/2014. Myšmaš. aneb my, z Masarykovy školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vánoční číslo 2013/2014. Myšmaš. aneb my, z Masarykovy školy"

Transkript

1 Vánoční číslo 2013/2014 Myšmaš aneb my, z Masarykovy školy

2 Prvňáčci ve výtvarné soutěţi Advent v Písku Prvňáčci se zapojili do výtvarné soutěţe Advent v Písku a namalovali vánoční anděly. Nejlepší práce byly spolu s dalšími výkresy odevzdány do Sladovny a pokud budeme mít štěstí, objeví se u vánočního stromu. Andělíčci se prvňákům moc povedli a bylo těţké vybrat jen 3 nejpovedenější práce. Jan Ingriš Martina Fricová Matyáš Humeník 2

3 Druháci na interaktivní výstavě ve Sladovně Ţáci 2. tříd navštívili interaktivní výstavu Mraveniště ve Sladovně. Spolu s paní učitelkami si děti zahrály na mravence, proběhly se obřím mraveništěm, shlédly film o jejich ţivotě, skládaly puzzle a malovaly obrázky. Výstava se všem velmi líbila a dětem přinesla zajímavé poznatky ze světa mravenců. 3

4 Město Písek očima třeťákŧ 4

5 Čtvrté třídy si podzimně zaveršovaly. Listopad Kačenka Bicanová Listopad teď přišel k nám, Poslední list padá k zemi, A kdyţ vítr zaduje, sluníčka nám hodně vzal. stromy uţ jsou odhaleny. Kačka ta se raduje, Listy hrají barvami, Déšť se často přátelí a Kristýnka taky, vznášejí se nad námi. s mlhou v bílém závoji. půjdem pouštět draky. Příroda uţ usíná, podzim dveře zavírá. Na prahu se krčí mráz, s vločkou sněhu je tu zas. Obrázek vytvořil: Zdeněk Brousil, 4. A Stěhování jeţkŧ Podzim je tu! Podzim Kristýnka Bílá Valinka Mrázová Simonek Čechota Šla jsem lesem pěšky, Je tu podzim, radujeme se, To to fouká celý den, a co vidím jeţky. teď váţky uţ nelítají v lese. do stromů i do oken. Nesou teplou peřinu, Listí padá, vítr fouká, Listy sem tam létají, chystají se na zimu. nic to není pro pavouka. jako, kdyţ se chytají. Z výšky na ně kouká drak, Jeţek vykulil se z pelechu, Jsou pěkně barevné, co vyletěl do oblak. teď zas dělá neplechu. velké, malé, aby ne. Přišel podzim, vítr, mráz, to nemá rád nikdo z nás. Kolik ještě zbývá dní, do toho neţ nasněţí? 5

6 Barevný týden v 5. B Příjemným zpestřením podzimních dnů byl Barevný týden. 5. B si dny patřičně uţila. Nejpovedenějším dnem pro nás byl pátek. Den klobouků a slunečních brýlí. Zavzpomínali jsme na prázdniny a na dny strávené bezstarostným ţivotem. Slunce, koupání, posezení u táboráku. Zároveň jsme si uvědomili, ţe nás zakrátko čeká další báječné období Vánoc. Ţákyně a ţáci 5. A si barevný týden téţ uţili 6

7 Šesťáci kreslili Vánoce a navrhovali vánoční známky Johana Halamová, 6. C Josef Kostěnec, 6. B Ondřej Šefránek, 6. A Natálie Smolová, 6. C Karolína Rothová, 6. C; Vlad. Vranovský, 6.A 7

8 Vánoční příběh Venku padal lehký sněhový poprašek. Ulici osvětlovalo pouze slabé světlo vycházející z lamp. Štědrý večer klepal na dveře a já s malým bratříčkem a sestřenicí čekala na Jeţíška. Koukala jsem se z okna a doufala, ţe uvidím nádherný červený kočár, který tahají sobi a vánočního muţíčka v něm s obrovským pytlem plný dárků. Sestřenka byla starší a hrála si s mladším bratříčkem. Tehdy mi mohlo být kolem šesti aţ sedmi let. Všichni jsme byli naladěni vánoční atmosférou a potichu vyčkávali, zda neuslyšíme známý zvoneček ohlašující Jeţíškův odchod. Hele Jeţíšek! zvolala sestřenka a zadívala se do zamlţeného okna. Můj pohled upoutala řada světýlek na obloze. Nevím, zda to byl tehdy Jeţíšek nebo jen přelud v mé hlavě. Nevěděla jsem, zda je to jen moje dětská fantazie. Ale viděla jsem kopýtka údajných sobů a Jeţíškův červený kočár. Dosud netuším, co to bylo, ale cítila jsem Vánoce. Pocit Vánoc se nedá jednoduše popsat. Je to pocit znovu být dítětem. Znovu si uţívat dětství a radost z dárků. Vánoce se musí trávit s rodinou. Nikdo by neměl být o Vánocích sám. Rodina by se měla sejít u jednoho stolu a uţívat si rodinného večera. Klára Volfová 7.A Obrázky s vánoční tématikou kreslili na počítači Filip Andr a Štěpánka Ţáková ze 7. A 8

9 Osmáci na oslavách Dne válečných veteránŧ Dne se ţáci 8. B zúčastnili oslavy Dne válečných veteránů. Letos se akce výjimečně konala na Lesním hřbitově v Písku. Pietní akce byla zahájena fanfárami a zpěvem české a slovenské hymny, následně promluvil ředitel Prácheňského muzea v Písku - PhDr. Jiří Prášek o historii Lesního hřbitova. Hlavní projev k uctění památky obětí válek pronesl starosta města Písku JUDr. Ondřej Veselý. Kromě modlitby za padlé či zatroubené večerky zazněla i báseň Na polích flanderských v podání našich ţákyň Kristýny Zobalové a Anny Říhové. Památka obětí byla uctěna poloţením věnců a květin. Akce, včetně autobusové dopravy, byla pro ţáky ZŠ T. G. Masaryka zajištěna organizací ZO ČSBS Písek. Michaela Černá 9

10 DEVÁŤÁCI NA VÝSTAVĚ VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO Dne se ţáci devátých tříd zúčastnili výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích. Po cestě do krajského města jsme se zastavili v Holašovicích památce UNESCO. Holašovice jsou unikátní soubory budov ve stylu selského baroka, které tvoří velice pěkný celek. Po prohlídce návsi jsme pokračovali v cestě k českobudějovickému výstavišti, kam jsme dorazili před desátou hodinou. Ve skupinkách jsme si prohlíţeli jednotlivé pavilony propagující střední školy a odborná učiliště z Jihočeského kraje i specializované obory z různých koutů naší země. V technických oborech jsme pozorovali velký podíl výpočetní techniky a robotizace. Nepřehlédnutelné byly téţ obory zaměřené na sluţby jako je kosmetika, kadeřnictví a například cestovní ruch. Střední školy a učiliště se zaměřením na výrobu potravin zaujaly ochutnávkami různých pochoutek. Zaslouţenou pozornost budila také tradiční řemesla jako například kovářství (viz fotografie), houslařství a truhlářství. V jednom z pavilonů jsme si zároveň mohli zasoutěţit o drobné ceny. Po prohlídce výstavy jsme se opět všichni sešli a mohli vyrazit na zpáteční cestu do Písku. Napsaly: Marta Slaninková, Irena Skalová a Kateřina Němcová z 9.A Obrázek s návsí ve stylu selského baroka nakreslil: Tomáš Majorenko z 9.B 10

11 ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD Pohyb v druţině Pod tímto názvem probíhal od února do listopadu 2013 ve školní druţině ZŠ T. G. Masaryka v Písku projekt, spolufinancovaný v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeţí pro rok 2013 ve výši dvacet tisíc korun. Z těchto prostředků připravily vychovatelky školní druţiny pro děti zajímavé sportovní a pohybové aktivity. Velkému úspěchu se těšil například Fotbalový král, turnaj ve vybíjené, Švihadlová královna, turnaj ve florbalu, sportovní víceboj a další. Záměrem projektu bylo nabídnout dětem rozmanité činnosti, které budou kompenzovat jejich dopolední soustředění při výuce. Také jsme chtěli dětem ukázat, ţe pohyb, hry a soutěţe mohou být běţnou a radostnou součástí dne. A jak to tedy probíhalo? V šesti odděleních naší školní druţiny děti nejprve trénovaly a pak soutěţily mezi sebou. Ti nejlepší postoupili do celodruţinového finále. Finálová kola probíhala ve velmi soutěţivém duchu a za vydatného fandění kamarádů. Není divu. Vţdyť se bojovalo o opravdové medaile. A abychom odměnili co nejvíce dětí, vyhlašovaly se výsledky podle kategorií (1. třídy, 2. třídy, atd.). Děti to hodně motivovalo a těšily se na další soutěţení. 11

12 ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD Světový Den výţivy ve školní druţině Světového Dne výţivy, který připadl na 16. říjen, jsme vyuţili k besedování o zdraví, zdravém stravování i o neplýtvání potravinami. Maminky dětem připravily zdravou dopolední svačinku a o tu odpolední se postaraly děti samy. Ze surovin, přinesených z domova, doslova vymodelovaly, za pomoci vychovatelek, nejrozmanitější ovocné a zeleninové mísy, pomazánky i zdravé mlsání. To, co si děti připravily, si také s chutí snědly. Jedno oddělení se vypravilo do prodejny a jídelny zdravé výţivy. Děti se dozvěděly, jaké potraviny zde prodávají a z jakých surovin vaří. Ochutnaly i zdravé cukrovinky. Jiné děti zase nakoukly do naší školní kuchyně zrovna v den, kdy paní kuchařky připravovaly buchtičky s krémem. Přesvědčily se, jak náročné je uvařit oběd pro celou školu. V říjnu se děti zapojily do celodruţinové výtvarné soutěţe, kterou jsme nazvali stejně jako náš projekt. Úkolem bylo zachytit pohyb, který se dětem líbí nebo který by se chtěly naučit. Nejzdařilejší práce byly vyhodnoceny a odměněny. Všemi výkresy jsme si pak vyzdobili halu naší školní druţiny. Následovala realizace velkoplošné práce Zdravý talíř, na který děti společně nalepovaly potraviny, vhodné pro jejich zdravý růst. V polovině listopadu jsme náš projekt ukončili rozdáním účastnických listů a malých odměn. Zorganizovat a uskutečnit tento projekt nebylo vţdy jednoduché, neboť kaţdé aktivity se zúčastnilo velké mnoţství dětí. Přesto si myslíme, ţe se nám to naše pohybování vydařilo a dětem se líbilo. Jana Hrůzová 12

13 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3. MŠ měla na podzim mnoho krásných záţitkŧ. Jablíčkový den Tento den byl plný překvapení, her a soutěţí. Děti donesly do školky ovoce, které hádaly podle chuti, vzhledu a hmatu. Hrály si na sadaře. Jablíčkový den jsme zakončili písničkou Měla babka čtyři jablka. Kámen v mé dlani To byl název dalšího EKO programu, při kterém se děti dozvěděly mnoho zajímavého, prohlédly si vzácné kameny a také se pořádně vydováděly při házení kamínkem. Uţ se těšíme na další setkání s paní lektorkou Petrou. Svatý Martin Svatý Martin nám sice ţádnou bílou nadílku nepřinesl, ale my jsme si oslavu pěkně uţili. Poslouchali jsme příběh o vojáku Martinovi, který se rozdělil o svůj červený plášť, vyrobili jsme si bílého koně a rozdělili si dobroty. Bylo to pěkné dopoledne. 13

14 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- PODZIM V NAŠÍ 6.MŠ Výtvarná soutěţ BESIP JČK 2013 : vyhlášení výsledků a předávání cen, České Budějovice 1. místo získal v kategorii mateřských škol Jiří Kothánek z naší 6. MŠ Ekoprogramy v naší MŠ: V pavoučí říši tento program probíhal na naší školní zahradě, děti se hravou formou seznámily s pavouky, prozkoumaly naši školní zahradu a věřte nebo nevěřte, našly a odchytily pavouky do příloţní lupy. Pavouky jsme si prohlédli, pojmenovali a pustili zpět na svobodu. PAVOUKŦ SE JIŢ NEBOJÍME! Kámen v mé dlani - v tomto ekoprogromu se děti dozvěděly, ţe i obyčejný kámen má svůj příběh a jméno. Poznaly, ţe kámen se dá vnímat všemi smysly a nakonec jsme do sklenice s teplou vodou přidali tolik soli, aby vznikl nasycený roztok. Po třech dnech se nám na nitce vytvořilo plno pěkných bílých solných krystalů. UŢ VÍME, ŢE KÁMEN NENÍ JEN NA HÁZENÍ! 14

15 EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO Změny v činnosti programu Ekoškola ve školním roce 2013/14 V letošním školním roce jsme spojili náš Ekotým se školním parlamentem a vytvořili tak pouze jednu ţákovskou instituci, avšak s účastí kaţdé třídy (3. 9. ročník). Seznam členŧ Ekoparlamentu ZŠ T.G. Masaryka Písek, š.r Mgr. Jiří Kothánek, řed. školy Mgr. Marta Bakalová, koordinátor EVVO II. st. Mgr. Martina Smolová, metodik EVVO I. st. Mgr. Marie Kohoutová, uč. I. st. Mgr. Pavel Kolář, uč. II. st. Vlasta Jirmanová, vedoucí školní jídelny a zástupce rodičů Ing. Šatra, MÚ vedoucí odboru ŢP - externě Naděţda Hovorková učitelka 6. MŠ Zdenka Dušková učitelka 3. MŠ Václav Šlouf školník Ţáci: 3.A Vojtěch Masáček, Ondřej Šmíd, Barbora Vondráková 3.B Adéla Kroupová, Patrik Kovanda, Betty Sartoriová 3.C Tereza Jehlíková, Lucie Kalinová, Dominik Pavlíček 4.A Gustav Čibera, Tereza Pěničková, Veronika Cvrková 4.B Kateřina Bicanová, Kristýna Bílá, Tamara Šramková 5.A Petr Smola, Aleš Tampier 5.B Ivan Krul, Natálie Schánilcová, Matěj Šperl 6.A Miloslava Ťupová, Jan Písařík 6.B Stepan Mykytyn, Jan Hladík, Josef Kostěnec 6.C Kateřina Zobalová, Adéla Lisová, Natálie Smolová 7.A Štěpánka Ţáková, Klára Volfová 7.B Eliška Malcová, Jan Plechatý, David Vlnatý 8.A Dita Hadačová, Denisa Holková, Radka Podškubková 8.B Kristýna Zobalová, Adéla Micková, Michaela Brousilová 8.C Daniel Horák, Zbyněk Lojda 9.A Kateřina Němcová, Marta Slaninková, Irena Skalová 9.B Nikola Jíchová, Andrea Kautzká, Luboš Říha Někteří ţáci v práci pro školu v této oblasti i svůj zájem a pořádají i řadu akcí viz naše webové stránky. Jen namátkou vybíráme: Vytvoření nového Eko- kodexu školy je lépe zapamatovatelný a uţ je vyhlášena soutěţ na jeho výtvarnou podobu Ekologický kvíz pro všechny třídy v rámci Světového dne Ekoškol Návštěva nové Ekoškoly - ZŠ J. K. Tyla v našem městě - výměna zkušeností a nová poznání 15

16 EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO Vzhŧru do Blanského lesa Koncem září jsme byli my z Ekoparlamentu na naučné pouti po Blanském lese První den jsme jeli na horu Kleť, kde jsme měly pestrý program v podobě úkolů, který nám měl představit okolí vrcholu. Po cestě jsme měli hledat podle obrázků úkazy přírody, například strom, který tvořil tvar zvonice a mnohé další. Druhý den jsme jeli na hrad Dívčí kámen, kde byl také pestrý program. Na začátku cesty jsme si dali menší zvířecí rozcvičku, protoţe bylo docela zima. Po cestě na hrad naučnou stezkou Holubovské hadce jsme dělali různé úkoly, jízda na koni, kde jsem byl koněm i já, poznávání nerostů a hornin, které naplavila řeka, hra na vodu v kořenech, poznávání zříceniny hradu a jeho okolí a nakonec jsme měli za úkol dokončit pověst Dívčího kamene. Za tento krásný prodlouţený víkend s programem a se spoustou legrace děkujeme dvojici super lidí, Erice a Tomášovi z Cassiopeii z Českých Budějovic, kteří program připravili. Také jsme se stali při cestách pevnější partou a s některými i dokonce kamarádi. A oblíbené slovo našeho výletu.. HOLOLO!!!!!!! Daniel Horák, 8.C Akce výjezdu aktivních ţáků školy pracujících v Ekoparlamentu se uskutečnila v rámci projektu Vzhůru do Blanského lesa. Projekt byl realizován s finanční účastí Jihočeského kraje v rámci grantového programu Rozvoj venkova a krajiny Záměrem našeho projektu byla kromě moţnosti poznání přírodních krás našeho kraje i odměna a motivace ţáků pro další činnost v rámci programu Ekoškola. Mgr. Marta Bakalová koordinátorka projektu Ekoškola 16

17 !!! Vyhlašujeme soutěţ o nejzajímavější třídní fotku s ekovlajkou!!! Tato soutěţ bude probíhat do konce školního roku pro všechny třídy školy. Nekladou se ţádná jiná omezení, jen by se mělo zúčastnit alespoň 50% ţáků třídy. Vlajku je moţné před akcí vyzvednout u M. Bakalové. Fotografie by měla být nápaditá a originální. Ţáci či třídní učitelé mohou posílat fotky na paní učitelek M. Smolové nebo M. Bakalové s uvedením třídy a místa focení. Účast v soutěţi není povinná. Hodnocení fotografií proběhne v závěru školního roku komisí sloţenou z ţáků ekoparlamentu a učitelů. První tři nejúspěšnější kolektivy budou ohodnoceny sladkou odměnou. Těšíme se na zajímavé nápady. Nikola a Luboš z 9.B za Ekoparlament SOUTĚŢ O VÝTVARNOU PODOBU EKO-KODEXU Ekoparlament vyhlašuje soutěţ o výtvarnou podobu nového Eko-kodexu. Návrh by měl být na papíře A3 nebo A4 v kreslené podobě. Podle umístění získají třídy body do celoroční soutěţe. Hodnocení provedou v lednu zvolení zástupci ţáků a učitelů Ekoparlamentu s učiteli výtvarné výchovy. Hodnocena bude originalita nápadu, jednoduchost, Návrhy odevzdejte do paní učitelce Bakalové. (Neopakujte Mořský svět a Pavučinu tyto podoby jiţ ekokodex měl) 17

18 Zkvalitňování EVVO na ZŠ T. G. Masaryka Písek Projekt CZ.1.07/1.1.10/ v rámci Globálního grantu CZ / Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost... a pokračujeme v naší činnosti se zaměřením na ekologické aktivity i v dalším školním roce, kde jsme hned v září navázali na poznávání našich přírodních zajímavostí exkurzí do CHKO Blanský les. Výjezd byl zároveň odměnou a další motivací pro ţáky, kteří aktivně pracují v rámci Ekoparlamentu a připravují průběţně různé činnosti pro ţáky všech ročníků s přírodovědnou a ekologickou tématikou. Rovněţ stále pečujeme a zvelebujeme zahradu v čase, který nám naše výuka dovolí. V průběhu letošního roku máme v plánu vybudovat další prvky multifunkční školní zahrady, které si děti přáli v rámci projektové dokumentace na zahradě mít (např. proutěné iglú nebo jezírko). Uvidíme na jaře v rámci projektového dne i při běţné činnosti, jak se nám aktivity povedou Mgr. Marta Bakalová koordinátorka projektu 18

19 Rozvoj pracovních a technických dovedností ţákŧ ZŠ T.G. Masaryka Písek Projekt CZ.1.07/1.1.10/ v rámci Globálního grantu CZ / Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost I v letošním roce jsme se zaměřili na rozvoj tvořivé činnosti a praktických dovedností ţáků při práci v dílnách ve spolupráci se SOU a SOŠ. Rovněţ proběhne jiţ tradiční předvánoční projektový den Dílny se zaměřením na výrobu vánočních předmětů z různých materiálů, jeţ se naučili v rámci realizace projektu učitelé zpracovávat a předávají tyto znalosti ţákům při výrobě dárečků a ozdob. V průběhu roku se budou zvláště ţáci vyšších ročníků seznamovat s různými moţnostmi technických a řemeslných povolání i formou exkurzí, aby volba jejich budoucího povolání byla co nejlepší v duchu jejich schopností a přání. Mgr. Marta Bakalová manaţer projektu 19

20 Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky-Rubriky- Co se nám povedlo - Úspěšně jsme zahájili další školní rok. - V celorepublikovém fotbalovém turnaji Coca-Cola Školský pohár postoupili chlapci 2. stupně do 2. kola po velmi přesvědčivých herních výsledcích. Na úspěchu se podíleli: David Polanský, Jakub Gaţík, Ion Dan, Jan Kurčík, Adam Friedl, Jan Maršala, Milan Staněk, Ladislav Jizba, Václav Kynkor, Jan Hrubý, Vojtěch Peroutka, Martin Čarek, Daniel Jizba. - V okresním finále ZŠ v přespolním běhu v kategorii mladších chlapců jsme obsadili 1. místo. Školu reprezentovali: David Polanský, Daniel Jizba, Vojtěch Peroutka, Václav Kápl a Martin Vašek. V kategorii starších chlapců se naše škola umístila na 3. místě, zásluhu na dalším pěkném výsledku mají: Matěj Čapek, Igor Hanák, Patrik Hrachovec, Jiří Hladík, Jakub Gaţík, Tomáš Kozák. - Máme nové šatny pro ţáky 1. stupně. - Nově jsme vymalovali školní druţinu. Co se nám nepovedlo - Někteří ţáci nadále dělají ve škole nepořádek, mluví sprostě a i jinak narušují klid školy. Přání a poděkování Milí čtenáři, Vánoce jiţ klepou na dveře. Snad vnesou do Vašich srdcí pohodu, kterou budete přenášet i na své přátele, kamarády a samozřejmě na Vaše nejbliţší. Děkujeme všem za příspěvky do školního časopisu. Přejeme radostné a pokojné Vánoce, hodně zdraví a štěstí v novém roce všem - od předškoláků aţ po deváťáky, také pracovníkům školy a rodičům. Za redakci: Pavel Kolář, Iva Sartoriová, Marie Pixová a Ludmila Mlsková Navštivte: 20

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

Název školy: ZŠ T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Mgr. Vladimíra Pešková (statutární zástupkyně)

Název školy: ZŠ T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Mgr. Vladimíra Pešková (statutární zástupkyně) Obsah: 1. Základní údaje 2 2. Charakteristika školy 3 3. Pracovníci školy 3 3.1 Charakteristika 3 3.2 Přehled zaměstnanců 4 3.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 5 4. Vzdělávání 5 4.1 Vzdělávání,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

BŘEZEN. Malba a kresba indických ornamentů. Hokejový turnaj Crosby cup Turnaj v Peckách Nejlepší sportovní hvězda

BŘEZEN. Malba a kresba indických ornamentů. Hokejový turnaj Crosby cup Turnaj v Peckách Nejlepší sportovní hvězda BŘEZEN Malba a kresba indických ornamentů KDY: 8. 3. 2011, 9. 3. 2011 KDE: Jídelna Šumbark, Počítačová učebna Šumbark VEDOUCÍ: Erika Gaurová ÚČASTNÍCI: 11 chlapců a děvčat, druhý den také 11 chlapců a

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

www.zsspecrymarov.cz Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček 1. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Na pondělí 21. prosince si paní učitelky pro děti I.

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška

zůstatek pro šk.rok 2005/2006 268,- Matouš Ryška Zůstatek ze šk.roku 2004/2005 0,- Příjmy: příspěvky žáků 4 440,- Sponzoři 2 800,- Zisky z akcí 1 388,- Obecní úřad + příspěvky na karneval 1 856,- 10 484,- výdaje: příspěvek na výlet (66 žáků) 1 650,-

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova

IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova Datum: 4. listopadu 2016 Přítomni: výchovný poradce Mgr. Alena Svobodová, 15 zástupců tříd Jonáš Novotný,

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012 Krajské kolo Dopravní soutěţe mladých cyklistů Karlovy Vary 15. května 2012 Dne 15. května 2012 hostilo dopravní hřiště v Karlových Varech krajské kolo dopravní soutěž mladých cyklistů, jež je vyvrcholením

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Číslo 1. Ročník VII. Říjen 2016

Číslo 1. Ročník VII. Říjen 2016 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 1. Ročník VII. Říjen 2016 Redakční rada magazínu: Radka Chytrová, Natálie Šimková, Klára Šojslová, Kateřina Heřmánková, Miloslav Hána,

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Výtvarný projekt Můj životní cíl. pro děti z dětských domovů na Vysočině

Výtvarný projekt Můj životní cíl. pro děti z dětských domovů na Vysočině Výtvarný projekt Můj životní cíl pro děti z dětských domovů na Vysočině Projekt Můj životní cíl Určený pro děti z dětských domovů: DD Jemnice, DD Hrotovice, DD Senožaty, DD Náměšť nad Oslavou Seznam výtvarných

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu Zpráva k MZU za období 1. 5. 2013 30. 4. 2014 Dětský domov v Žatci navázal na aktivity realizované v rámci projektu Nový začátek. Pedagogičtí pracovníci se s dětmi pravidelně scházeli jednou měsíčně, vždy

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Mimoškolní činnost probíhala v průběhu školního roku v těchto nepovinných předmětech: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Základy anglického jazyka Zdravotní

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

ŠKOLNÍ LISTY ÚVODNÍK. Vítáme Vás u prvníhovydání parlameňťáckých. z článků. To by pro začátek mohlo stačit, přejeme. vám příjemné počtení.

ŠKOLNÍ LISTY ÚVODNÍK. Vítáme Vás u prvníhovydání parlameňťáckých. z článků. To by pro začátek mohlo stačit, přejeme. vám příjemné počtení. Senožaty září listopad 2015 ŠKOLNÍ LISTY ÚVODNÍK z článků. To by pro začátek mohlo stačit, přejeme vám příjemné počtení. Gabriela Pohanová 9. ročník Vítáme Vás u prvníhovydání parlameňťáckých novin. V

Více

Leden 2011 PŘEDŠKOLÁCI NA TÁBORSKÉ

Leden 2011 PŘEDŠKOLÁCI NA TÁBORSKÉ Leden 2011 PŘEDŠKOLÁCI NA TÁBORSKÉ S novým kalendářním rokem přicházejí na prohlídku naší školy děti z okolních mateřských škol. Stalo se tak i v roce letošním. Osmé třídy se s radostí chopily příprav

Více

VYKŘIČNÍK. R očník : X V I ČA SO PIS Z Š Čáslav - náměstí ŠK OL N Í R O K : 2012/2013 Číslo: 1. Rada žáků

VYKŘIČNÍK. R očník : X V I ČA SO PIS Z Š Čáslav - náměstí ŠK OL N Í R O K : 2012/2013 Číslo: 1. Rada žáků VYKŘIČNÍK R očník : X V I ČA SO PIS Z Š Čáslav - náměstí ŠK OL N Í R O K : 2012/2013 Číslo: 1 Rada žáků TŘÍDA ZÁSTUPCE TŘÍDY ZÁSTUPCE TŘÍDY 4.A Filip Bednář Eliška Píšková 4.B Jakub Koudelka 5.A Kateřina

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Závěrečná zpráva environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 ZŠ a MŠ Nerudova, České Budějovice V rámci EVVO bylo realizováno všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Salesiánský klub mládež Rumburk Jiříkov. občanské sdruţení. Výroční zpráva 2007

Salesiánský klub mládež Rumburk Jiříkov. občanské sdruţení. Výroční zpráva 2007 Salesiánský klub mládež Rumburk Jiříkov občanské sdruţení Výroční zpráva 2007 Úvodní slovo Váţení přátelé, kolegové a spolupracovníci, v roce 2007 došlo v činnosti střediska k zásadní změně, a to k transformaci

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Září 2015 1. září jsme nový školní rok zahájili na obou odděleních předáním rozvrhů a drobných dárečků dětem,

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZÁŘÍ HURÁ DO ŠKOLKY! Tak jako každý rok se otevřeli dveře školky a do mateřské školky přišly nejen děti, které mateřskou školu již navštěvovaly, ale

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 19. května 211 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. Ve čtvrtek 19. května 211

Více

č. 9 říjen 2015 Školní AKTOVKA OBSAH

č. 9 říjen 2015 Školní AKTOVKA OBSAH Školní OBSAH Úvod... 3 Poděkování naší škole... 4 Žákovská rada (ŽR)... 5 Okénko žákovské rady (ŽR)... 6 Akce ŽR pro měsíc říjen prosinec... 7 Moje prázdniny... 8 Opékání párků... 9 Jak si PŠ 1.A opekla

Více

LEDEN O KRÁLE V HOKEJOVÝCH NÁJEZDECH. Turnaj v kalču, v člověče, nezlob se, v dámě a skládání puzzle

LEDEN O KRÁLE V HOKEJOVÝCH NÁJEZDECH. Turnaj v kalču, v člověče, nezlob se, v dámě a skládání puzzle LEDEN Turnaj v kalču, v člověče, nezlob se, v dámě a skládání puzzle O KRÁLE V HOKEJOVÝCH NÁJEZDECH KDY: 4. 1. 2011 KDE: Hřiště u střediska VEDOUCÍ: Michal Šimáček ÚČASTNÍCI: 1. Filip Caránek, 2. Dušan

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

Projekt Menu pro změnu

Projekt Menu pro změnu Projekt Menu pro změnu 1. Ekotým Cíl: Sestavit schopný a motivační tým žáků, učitelů a případných dalších členů, který se bude v tomto roce zabývat tématem Zodpovědné spotřeby potravin na naší škole. Motivační

Více

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první 1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první společnou školu v přírodě v Jizbici pod Blaníkem velice užili. Velký dík patří naší vychovatelce Terezce a ostatním instruktorům,

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil

Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil Nejvšestrannější byl Kuba a postoupil Den před velikonočními prázdninami se, ve středu 16. dubna, z naší školy do Českých Budějovic vypravila skupinka osmi žáků, aby poměřila a prověřila své schopnosti

Více

Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina)

Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina) Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina) Tvorba a ověřování hodnotícího portfolia pro zájmovou činnost a mimovýukové aktivity v rámci školní družiny a školního klubu 1

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam

9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam 9. A Osvětim V pátek 1. listopadu 2013 jsme jeli do Polska na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Když jsme tam dojeli, měli jsme přibližně hodinu volno a potom jsme se vypravili na exkurzi. Byl

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 8. číslo prosinec 2010 Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, co že komu dobrého neseš na památku. Vánoce, Vánoce

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Dobrováček. šk. časopis ZŠ a PrŠ Mor. Budějovice, Dobrovského 11. šk. rok 2014/2015, zimní vydání

Dobrováček. šk. časopis ZŠ a PrŠ Mor. Budějovice, Dobrovského 11. šk. rok 2014/2015, zimní vydání Dobrováček šk. časopis ZŠ a PrŠ Mor. Budějovice, Dobrovského 11 šk. rok 2014/2015, zimní vydání Ohlédnutí za Vánocemi Snad každý z nás má rád Vánoce. Pojďme si zavzpomínat s Adélou, Dominikem, Tomášem

Více