REVITALIZACE ZELENĚ A VYBRANÝCH KOMUNIKACÍ V RÁMCI IPRM KROMĚŘÍŽE ZÓNA JIHOVÝCHOD, objekty SO 104, SO 105

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REVITALIZACE ZELENĚ A VYBRANÝCH KOMUNIKACÍ V RÁMCI IPRM KROMĚŘÍŽE ZÓNA JIHOVÝCHOD, objekty SO 104, SO 105"

Transkript

1 REVITALIZACE ZELENĚ A VYBRANÝCH KOMUNIKACÍ V RÁMCI IPRM KROMĚŘÍŽE ZÓNA JIHOVÝCHOD, objekty SO 104, SO 105 PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE 17 Technická zpráva A.1 Identifikační údaje stavby A.1.1 Údaje o stavbě a) Název stavby : Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže zóna jihovýchod b) Místo stavby : Kroměříž c) Předmět dokumentace : povrchy dětských hřišť, informační nosiče Poznámka : Předkládaná dokumentace řeší pouze objekty SO 104 a 105, tzn. objekty povolované obecným stavebním úřadem. Objekt SO 104 obsahuje měněné povrchy hřišť na sídlišti Oskol. Objekt SO 105 obsahuje měněné povrchy hřišť na sídlišti Zachar I a informační nosiče. Objekty SO 101, 102 a 103 jsou v samostatné dokumentaci. Jsou to objekty rekonstrukce komunikace a chodníků řešené speciálním stavebním úřadem. A.1.2 Údaje o žadateli, stavebníkovi a) Obchodní firma nebo název, IČO (právnická osoba) : Město Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž IČO: A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČO, místo podnikání (FO podnikající) : Ing. arch. Radko Pavlacký - projektová kancelář Nám. 3. května 1605, Otrokovice tel , IČO : b) Jméno a příjmení hlavního projektanta, autorizace

2 Ing. arch. Radko Pavlacký, autorizace : ČKA c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace Stavební část : Ing. arch. Michaela Nášelová A.2 Seznam vstupních podkladů V rámci přípravných a průzkumných prací byly provedeny následující činnosti a získány tyto podklady: - Mapový podklad ze systému JDTM - Doměření prvků hřišť projektantem A.3 Údaje o území a) Rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavěné území Jedná se o pozemky na sídlištích Oskol a Zachar I v Kroměříži. Všechna pozemky jsou v majetku města Kroměříž. Pozemky se nachází v zastavěné části obce. b) Dosavadní využití a zastavěnost území Povrchy hřišť jsou navrhovány pouze v místech stávajících hřišť. Stávající povrchy jsou kombinací oblázkových ploch, litého asfaltu, mlatové úpravy a trávníků. U některých hracích prvků na sídlišti Oskol nejsou povrchy odpovídající bezpečnostním předpisům. c) Údaje o ochraně území dle jiných právních předpisů (památková zóna, chráněné území, záplavové území) Pozemky v sídlišti Zachar I se nachází v ochranném pásmu památkové zóny Kroměříž. Místo stavby se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném nebo svážném území. d) Údaje o odtokových poměrech Odtokové poměry jsou stávající- hrací plochy jsou vyspádovány do travnatých ploch sídlišť. e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování Stavba je v souladu s ÚPN města Kroměříž. Funkční využití odpovídá ploše městské zeleně (ostatní městská zeleň). f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území Obecné požadavky na využití území jsou navrženou stavbou dětského hřiště respektovány. Zejména jsou splněny požadavky ČSN EN na rozmístění a povrch dopadových zón u herních prvků dětských hřišť.

3 g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů Požadavky dotčených orgánů státní správy jsou zapracovány do projektové dokumentace. Požadavky správců inženýrských sítí jsou uvedeny v dokladové části projektové dokumentace poloha sítí je zakreslena do výkresové části. Před zahájením výkopových prací budou správci inženýrských sítí vytyčeny trasy podzemních vedení. Stavebními objekty jsou trasovány stávající inženýrské sítě: Objekt SO 104a - Vedení E.ON (trasováno mimo navržené úpravy) - Vedení O2 (vedení uloženo do chráničky) - Vedení VO Objekt SO 104b - Vedení O2 (vedení uloženo do chráničky) - Vedení VO Objekt SO 104c - Vedení O2 (vedení uloženo do chráničky) - Vedení Internethome (vedení uloženo do chráničky) - Vedení VO Objekt SO 104d - Vedení O2 (vedení uloženo do chráničky) - Vedení Internethome a UPC (trasováno mimo navržené úpravy) - Vedení VO Objekt SO 104e - Vedení O2 (vedení uloženo do chráničky) - Vedení E.ON (vedeno v rozebíratelném povrchu) - Vedení VO Objekt SO 105a - Plynovod RWE - Vedení O2 (vedení uloženo do chráničky) - Vedení E.ON - Kanalizace společnosti VaK Kroměříž Objekt SO 105b - Kanalizace společnosti VaK Kroměříž - Vedení VO Objekt SO 105c - Plynovod RWE - Vedení O2 (vedení uloženo do chráničky) - Vedení E.ON - Vodovod společnosti VaK Kroměříž (potrubí uloženo do chráničky DN 200) - Vedení VO

4 Objekt SO 105d - Plynovod RWE Objekt SO 105e - Kanalizace společnosti VaK Kroměříž - Kabel VO (u bouraných konstrukcí) Objekt SO 105f - Kanalizace společnosti VaK Kroměříž - Teplovod společnosti SFW, Vodovod a plynovod (trasováno mimo navržené úpravy) Objekt SO 105g - Vedení E.ON (vedeno v rozebíratelném povrchu) - Kanalizace společnosti VaK Kroměříž - Kabel VO (zasahuje pouze ochranným pásmem) Objekt SO 105i - Vedení E.ON (zasahuje pouze ochranným pásmem) Objekt SO 105h - Vedení E.ON (zasahuje pouze ochranným pásmem) Všeobecné podmínky ochrany inženýrských sítí a podmínky pro práci v ochranném pásmu inženýrských sítí jsou uvedeny v části A.8 - Přílohy h) Seznam výjimek a úlevových řešení Nejsou i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic Nejsou j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním (dle KN) SO 104A 247/1, 164/1 SO 104B 247/1 SO 104C 247/1 SO 104D 255/2 SO 104E 255/2 SO 105A 870/77 SO 105B 870/77 SO 105C 870/69,870/54 SO 105D 870/77 SO 105E 870/25, 870/35 SO 105F 870/103 SO 105G 870/29, 870/25

5 SO 105H 870/1, 863/51, 863/48 SO 105I 870/12 Všechny pozemky k.ú. Kroměříž. A.4 Údaje o stavbě Jedná se o výstavbu zpevněných ploch v místě stávajících dětských hřišť a výstavbu informačních tabulí. Povrch hřišť je navrhován ze zámkové dlažby v místech pískovišť a ploch bez herních prvků. Plochy okolo herních prvků a zejména prostory volného pádu pod zařízením dětských hřišť jsou navrženy z litého PUR povrchu v různých barevných kombinacích. Nové zařízení - herní prvky nejsou navrhovány. Plochy hřišť jsou doplněny lavičkami. Informační nosiče ve formě tabulí jsou navrženy na severním a jižním okraji sídliště Zachar I u vstupu do území s ovocnými stromy. Stavby nejsou napojeny na inženýrské sítě, odvodnění je řešeno spádováním do nezpevněných ploch. Stavba nevyvolá kácení zeleně ani zábor zemědělského půdního fondu. Dětská hřiště jsou bezbariérově přístupná a navazují na stávající chodníky v sídlištích. A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení Stavba je členěna do dvou stavebních objektů : SO 104 povrchy a mobiliář hřišť Oskol SO 105 povrchy a mobiliář hřišť Zachar Objekty SO 101,102,103 (komunikace a chodníky) jsou řešeny v samostatné dokumentaci (pro samostatné stavební povolení). Objekty SO 106 a 107 vegetační úpravy obsahují úpravy nevyžadující stavební povolení a budou součástí prováděcí dokumentace. A.6 Vliv stavby na životní prostředí Stávající oblázkové plochy u hřišť jsou hygienicky nevhodná. Dochází ke kontaminaci těchto ploch toulavými kočkami, při umístění blízko pískovišť dochází k mísení s pískem a stávají se z nich mlatové plochy. Nahrazením těchto ploch dlážděnými plochami dojde ke zlepšení přístupu pro periodickou výměnu písku v pískovištích a zlepšení možnosti úklidu (snížení prašnosti v území). Náhradou oblázkových povrchů u hřišť za dlážděné nebo PUR povrchy dojde také ke snížení hlučnosti. Nové herní prvky nejsou navrhovány. Při výstavbě dojde k vybourání betonových konstrukcí, oblázků, které budou cíleně recyklovány. Zbylý odpad bude odvezen na skládku v Nětčicích (u Zdounek). Budou vznikat tyto odpady:

6 Beton 70m Zemina a kamení neuvedené pod číslem m 3 A.7. Základní technický popis objektů SO 104 SO 104A Jedná se o hřiště v blízkosti domu č.p V rámci stavebních úprav budou nejprve odstraněny betonové obrubníky okolo pískoviště, betonové obrubníky pod houpačkou a zbytky betonových obrubníků původního hřiště (betonový obrubník silniční 27m). Budou odvezeny k recyklaci. Odstraněn bude také nevhodný povrch z oblázků v dopadové zóně lanové lezecké stěny, nedostačující dlaždice z PUR pěny pod houpačkou, štěrkový povrch v okolí pískoviště a 4 pneumatiky pod pákovými houpačkami (štěrkové plochy 52m 2 ). Odstraněn bude stávající mobiliář jedná se dvě dřevěné lavičky a betonová dlažba 300/300mm pod lavičkami (4m 2 ). Nové hřiště bude tvořeno dvěma druhy zpevněných ploch okolo pískoviště jde o zámkovou dlažbu ve žlutém provedení (celkem 40m 2 ), hrací plochy budou tvořeny bezpečnostními povrchy z lité gumy (v barevné kombinaci žlutá 64 m 2, zelená -31,5 m 2, světle modrá 44m 2 ). V místě kabelu E.ON je navržen povrch z PUR dlaždic (červená 39 m 2 ) Zámková dlažba je navržena se skladbou pro občasný pojezd kvůli vyměňování písku v pískovišti (míra hutnění pod skladbou 30MPa). V zeleném pruhu z lité gumy je navržen grafický prvek skákací panák (rozměry v příloze grafických prvků na konci technické zprávy) v barevné kombinaci žlutá, oranžová. V modrém pruhu je vytvořen otvor o průměru 2400mm. Sítě procházející pod povrchy z lité gumy budou opatřeny chráničkou. Povrchy z lité gumy a PUR čtverců (frakce granulátů horní vrstvy je 1-3mm) jsou ohraničeny neviditelným plastovým obrubníkem (82m) v.80mm, š. 85mm (kotvení plastovými hřeby v počtu 3ks/m, v oblouku 2,5ks/m), zpevněné plochy ze zámkové dlažby jsou ohraničeny zahradním obrubníkem š. 50mm (20m). Hřiště je doplněno o dvě samostatně stojící dřevěné lavičky s opěrou a bez područek s integrovaným stojanem na kola z jedné strany. Lavičky budou kotveny do betonového základu 300/300/300 pod úrovní dlažby. Stávající kamenná zídka je doplněna o 4 lavičky na zídku (rozměr 1810/435mm). Všechny lavičky jsou navrženy z borového dřeva a s povrchovou úpravou v odstínu teak. Kovové konstrukce u laviček jsou natřeny barvou v odstínu RAL Skladba konstrukcí je popsána na výkrese 01. Pod všemi novými skladbami bude pláň zhutněna, stejně jako jednotlivé vrstvy konstrukce skladeb. V místech, kde prochází slp kabely pod dlážděnými plochami jsou navrženy betonové chráničky TK1 (10m). SO 104B Jedná se o hřiště v blízkosti domu č.p V rámci stavebních úprav budou nejprve odstraněny betonové obrubníky okolo pískoviště a zbytky betonových obrubníků původního hřiště (betonový silniční obrubník 13m). Budou odvezeny k recyklaci. Odstraněn bude také nevhodný štěrkový povrch v okolí pískoviště (26 m 2 ) a 4 pneumatiky pod pákovými houpačkami.

7 Odstraněn bude stávající mobiliář jedná se dvě dřevěné lavičky a betonová dlažba 300/300mm pod lavičkami (4m 2 ). Nové hřiště bude tvořeno dvěma druhy zpevněných ploch okolo pískoviště jde o zámkovou dlažbu ve žlutém provedení (celkem 40m 2 ), hrací plochy budou tvořeny bezpečnostními povrchy z lité gumy (v barevné kombinaci žlutá 24,5m 2, oranžová 36,7m 2 a cihlově červená 44m 2 ). Zámková dlažba je navržena se skladbou pro občasný pojezd kvůli vyměňování písku v pískovišti (míra hutnění pod skladbou 30MPa). Skladba konstrukcí je popsána na výkrese 02. Pod všemi novými skladbami bude pláň zhutněna, stejně jako jednotlivé vrstvy konstrukce skladeb. V oranžovém pruhu z lité gumy je navržen grafický prvek twister (rozměry v příloze grafických prvků na konci technické zprávy) v barevné kombinaci žlutá, zelená, světle modrá a cihlově červená. V modrém pruhu je vytvořen otvor o průměru 2400mm. Povrchy z lité gumy (frakce granulátů horní vrstvy je 1-3mm) jsou ohraničeny neviditelným plastovým obrubníkem (48m) v.80mm, š. 85mm (kotvení plastovými hřeby v počtu 3ks/m, v oblouku 2,5ks/m), zpevněné plochy ze zámkové dlažby jsou ohraničeny zahradním obrubníkem š. 50mm (21m). Hřiště je doplněno o jednu samostatně stojící dřevěnou lavičku s opěrou a bez područek s integrovaným stojanem na kola z jedné strany. Lavička bude kotvena do betonového základu 300/300/300 pod úrovní dlažby. Stávající zídka je doplněna o 4 lavičky na zídku (rozměr 1810/435mm). Všechny lavičky jsou navrženy z borového dřeva a s povrchovou úpravou v odstínu teak. Kovové konstrukce u laviček jsou natřeny barvou v odstínu RAL V místech, kde prochází slp kabely pod dlážděnými plochami jsou navrženy betonové chráničky TK1 (10m). SO 104C Jedná se o hřiště v blízkosti domu č.p V rámci stavebních úprav budou nejprve odstraněny betonové obrubníky okolo pískoviště (betonový obrubník silniční 16m). Budou odvezeny k recyklaci. Odstraněn bude také nevhodný štěrkový povrch v okolí pískoviště (26m 2 )a 4 pneumatiky pod pákovými houpačkami. Odstraněn bude stávající mobiliář jedná se dvě dřevěné lavičky a betonová dlažba 300/300mm pod lavičkami (4 m 2 ). Nové hřiště bude tvořeno dvěma druhy zpevněných ploch okolo pískoviště jde o zámkovou dlažbu ve žlutém provedení (celkem 40,5m 2 ), hrací plochy budou tvořeny bezpečnostními povrchy z lité gumy (v barevné kombinaci žlutá 24,5m 2, zelená 37m 2 a světle modrá 44m 2 ). Zámková dlažba je navržena se skladbou pro občasný pojezd kvůli vyměňování písku v pískovišti (míra hutnění pod skladbou 30MPa). Skladby konstrukcí jsou uvedeny na v.č. 03. Pod všemi novými skladbami bude pláň zhutněna, stejně jako jednotlivé vrstvy konstrukce skladeb. V zeleném pruhu z lité gumy je navržen grafický prvek skákací panák (rozměry v příloze grafických prvků na konci technické zprávy) v barevné kombinaci žlutá, oranžová, cihlově červená. V modrém pruhu je vytvořen otvor o průměru 2400mm. Sítě procházející pod dlážděnými povrchy a v OP kabelů budou opatřeny betonovou chráničkou TK1 (23m). Povrchy z lité gumy (frakce granulátů horní vrstvy je 1-3mm) jsou ohraničeny neviditelným plastovým obrubníkem (22m) v.80mm, š. 85mm (kotvení plastovými hřeby v počtu 3ks/m, v oblouku 2,5ks/m), zpevněné plochy ze zámkové dlažby jsou ohraničeny zahradním obrubníkem š. 50mm (48m).

8 Hřiště je doplněno o jednu samostatně stojící dřevěnou lavičku s opěrou a bez područek s integrovaným stojanem na kola z jedné strany. Lavička bude kotvena do betonového základu 300/300/300 pod úrovní dlažby. Stávající zídka je doplněna o 4 lavičky na zídku (dvě o rozměru 1810/435mm a dvě o rozměru 1510/435mm). Všechny lavičky jsou navrženy z borového dřeva a s povrchovou úpravou v odstínu teak. Kovové konstrukce u laviček jsou natřeny barvou v odstínu RAL SO 104D Jedná se o hřiště v blízkosti domu č.p V rámci stavebních úprav budou nejprve odstraněny betonové obrubníky okolo pískoviště (15m). Budou odvezeny k recyklaci. Odstraněn bude také nevhodný štěrkový povrch v okolí pískoviště (27m 2 )a 4 pneumatiky pod pákovými houpačkami. Odstraněn bude stávající mobiliář jedná se o dvě dřevěné lavičky a betonovou dlažbu 300/300mm pod lavičkami (2m 2 ). Nové hřiště bude tvořeno dvěma druhy zpevněných ploch okolo pískoviště jde o zámkovou dlažbu ve žlutém provedení (celkem 45m 2 ), hrací plochy budou tvořeny bezpečnostními povrchy z lité gumy (v barevné kombinaci žlutá 25m 2, oranžová 32m 2 a cihlově červená 44m 2 ). Zámková dlažba je navržena se skladbou pro občasný pojezd kvůli vyměňování písku v pískovišti (míra hutnění pod skladbou 30MPa). Skladba konstrukcí je popsána na v.č. 04. Pod všemi novými skladbami bude pláň zhutněna, stejně jako jednotlivé vrstvy konstrukce skladeb. V oranžovém pruhu z lité gumy je navržen grafický prvek skákací panák (rozměry v příloze grafických prvků na konci technické zprávy) v barevné kombinaci žlutá, zelená. V červeném pruhu je vytvořen otvor o průměru 2400mm. Sítě procházející pod povrchy z lité gumy budou opatřeny chráničkou. Sítě procházející pod dlážděnými povrchy a v OP kabelů budou opatřeny betonovou chráničkou TK1 (10m). Povrchy z lité gumy (frakce granulátů horní vrstvy je 1-3mm) jsou ohraničeny neviditelným plastovým obrubníkem (48m) v.80mm, š. 85mm (kotvení plastovými hřeby v počtu 3ks/m, v oblouku 2,5ks/m), zpevněné plochy ze zámkové dlažby jsou ohraničeny zahradním obrubníkem š. 50mm (21m). Hřiště je doplněno o dvě samostatně stojící dřevěné lavičky s opěrou a bez područek s integrovaným stojanem na kola z jedné strany. Lavičky budou kotveny do betonového základu 300/300/300 pod úrovní dlažby. Stávající zídka je doplněna o 4 lavičky na zídku (rozměr 1810/435mm). SO 104E Jedná se o hřiště v blízkosti domu č.p V rámci stavebních úprav budou nejprve odstraněny betonové obrubníky okolo pískoviště (betonový silniční obrubník 36m). Budou odvezeny k recyklaci. Odstraněny budou také nedostačující dlaždice z PUR pěny pod skluzavkou (2m 2 ), štěrkový povrch v okolí pískoviště (20m 2 ) a 4 pneumatiky pod pákovými houpačkami. Odstraněn bude stávající mobiliář jedná se dvě dřevěné lavičky a betonová dlažba 300/300mm pod lavičkami (2m 2 ). Nové hřiště bude tvořeno dvěma druhy zpevněných ploch okolo pískoviště jde o zámkovou dlažbu ve žlutém provedení (celkem 42,5m 2 ), hrací plochy budou tvořeny bezpečnostními povrchy z lité gumy (v barevné kombinaci žlutá 24m 2, oranžová 29,50m 2, cihlově červená 13,5m 2 a zelená 17,5m 2 ). Zámková dlažba je navržena se skladbou pro občasný pojezd kvůli vyměňování písku v pískovišti (míra hutnění pod skladbou 30MPa).

9 Skladby konstrukcí jsou uvedeny na v.č. 05. Pod všemi novými skladbami bude pláň zhutněna, stejně jako jednotlivé vrstvy konstrukce skladeb. V červeném pruhu z lité gumy je navržen grafický prvek sudoku (rozměry v příloze grafických prvků na konci technické zprávy) v barevné kombinaci žlutá, zelená. Sítě procházející pod povrchy dlažeb budou opatřeny betonovou chráničkou TK1 (11m). Povrchy z lité gumy (frakce granulátů horní vrstvy je 1-3mm) jsou ohraničeny neviditelným plastovým obrubníkem (49m) v.80mm, š. 85mm (kotvení plastovými hřeby v počtu 3ks/m, v oblouku 2,5ks/m), zpevněné plochy ze zámkové dlažby jsou ohraničeny zahradním obrubníkem š. 50mm (23m). Hřiště je doplněno o dvě samostatně stojící dřevěné lavičky bez opěry a bez područek s integrovaným stojanem na kola z jedné strany. Lavičky budou kotveny do betonového základu 300/300/300 pod úrovní dlažby. Stávající zídka je doplněna o 4 lavičky na zídku (2 o rozměru 1810/435mm a 2 o rozměru 1510/435mm). Všechny lavičky jsou navrženy z borového dřeva a s povrchovou úpravou v odstínu teak. Kovové konstrukce u laviček jsou natřeny barvou v odstínu RAL Poznámka : Součástí objektu SO104 jsou lavičky podél centrálního chodníku na sídlišti Oskol. Jedná se o 18 stávajících laviček firmy Karim, typ Linea. Lavičky budou demontovány, obroušeny, přelakovány a následně umístěny zpět na vydlážděnou plochu okolo rekonstruovaného chodníku. Umístění laviček je popsáno v objektu SO 102 Chodníky Oskol. SO 105 SO 105A Jedná se o hřiště v blízkosti domu č.p V rámci stavebních úprav budou nejprve odstraněny nevyhovující betonové zídky okolo hřiště v.400mm až do hloubky 300mm (6,65m 3 ). Odstraněn bude také nevhodný oblázkový povrch na hřišti (78 m 2 ), betonový silniční obrubník (19m) a 2 pneumatiky pod pákovou houpačkou. Nové povrchy budou tvořeny dvěma druhy zpevněných ploch okolo pískoviště jde o zámkovou dlažbu ve žlutém provedení (celkem 13m 2 ), hrací plochy budou tvořeny bezpečnostními povrchy z lité gumy (v barevné kombinaci oranžová 31m 2 a cihlově červená 42m 2 ) (frakce granulátů horní vrstvy je 1-3mm). Zámková dlažba je navržena se skladbou pro občasný pojezd kvůli vyměňování písku v pískovišti (míra hutnění pod skladbou 30MPa). Skladba konstrukcí je uvedena na výkrese 06. Pod všemi novými skladbami bude pláň zhutněna, stejně jako jednotlivé vrstvy konstrukce skladeb. Před provedením litého povrchu bude stávající kolotoč demontován a po dokončení prací opět namontován. Kabel procházející pod povrchy z lité gumy budou opatřeny betonovou chráničkou TK1 (9m). Hřiště je ohraničeno neviditelným plastovým obrubníkem v místech, kde sousedí se zatravněným povrchem (21m) v.80mm, š. 85mm (kotvení plastovými hřeby v počtu 3ks/m, v oblouku 2,5ks/m) a zahradním obrubníkem š. 50mm v místech sousedících s betonovou dlažbou (28m).

10 Hřiště je doplněno o čtyři samostatně stojící dřevěné lavičky, 1 z nich je s opěrou a bez područek s integrovaným stojanem na kola z jedné strany (3000/600mm), ostatní tři jsou bez opěrky a bez područek (1000/530mm). Lavičky budou kotveny do betonového základu 300/300/300. Všechny lavičky jsou navrženy z borového dřeva a s povrchovou úpravou v odstínu teak. Kovové konstrukce u laviček jsou natřeny barvou v odstínu RAL SO 105B Jedná se o hřiště v blízkosti domu č.p V rámci stavebních úprav bude nejprve odstraněna část nevyhovující betonové zídky okolo hřiště délky14m na severní straně hřiště (4,9 m 3 ). Odstraněny budou také nevyhovující zpevněné plochy z litého betonu (14 m 2 ) u vstupů na hřiště a oblázkový povrch hřiště (119m 2 ) včetně bet. obrub (22m). Nové povrchy budou tvořeny dvěma druhy zpevněných ploch u příchodů jde o zámkovou dlažbu ve žlutém provedení (celkem 13m 2 ) (míra hutnění pod skladbou 30MPa), hrací plochy budou tvořeny bezpečnostními povrchy z lité gumy (v barevné kombinaci oranžová 75m 2 a zelená 51m 2 ). Skladby povrchů jsou uvedeny na v.č. 07. Pod všemi novými skladbami bude pláň zhutněna, stejně jako jednotlivé vrstvy konstrukce skladeb. Plochy z lité gumy (frakce granulátů horní vrstvy je 1-3mm) jsou ohraničený neviditelným plastovým obrubníkem (37,5m) v.80mm, š. 85mm (kotvení plastovými hřeby v počtu 3ks/m, v oblouku 2,5ks/m) a plochy ze zámkové dlažby zahradním obrubníkem š.50mm (15,5m). Stávající zídka na západní straně hřiště bude doplněna o 6 laviček na zídku. (1510/435mm). Všechny lavičky jsou navrženy z borového dřeva a s povrchovou úpravou v odstínu teak. Kovové konstrukce u laviček jsou natřeny barvou v odstínu RAL Zídka bude natřena barvou na beton v odstínu Pantone 121U (13 m 2 ). SO 105C Jedná se o hřiště v blízkosti domu č.p V rámci stavebních úprav bude nejprve odstraněna nevyhovující část betonové zídky okolo hřiště na severní straně v.400mm až do hloubky 300mm (4,55 m 3 ). Odstraněn bude také nevhodný oblázkový povrch na hřišti (108 m 2 ), včetně silničních bet. obrubníků (22m). Nové povrchy budou tvořeny dvěma druhy zpevněných ploch okolo pískoviště jde o zámkovou dlažbu ve žlutém provedení (celkem 23,5m 2 ), hrací plochy budou tvořeny bezpečnostními povrchy z lité gumy (v barevné kombinaci oranžová 73m 2 a cihlově červená 27,5m 2 ) (frakce granulátů horní vrstvy je 1-3mm). Zámková dlažba je navržena se skladbou pro občasný pojezd kvůli vyměňování písku v pískovišti (míra hutnění pod skladbou 30MPa). Skladby konstrukcí jsou uvedeny na v.č. 08. Pod všemi novými skladbami bude pláň zhutněna, stejně jako jednotlivé vrstvy konstrukce skladeb. Sítě procházející pod povrchy z lité gumy budou opatřeny betonovou chráničkou TK1(20m). Hřiště je ohraničeno z jižní a severní strany neviditelným plastovým obrubníkem (31,5m) v.80mm, š. 85mm (kotvení plastovými hřeby v počtu 3ks/m, v oblouku 2,5ks/m) a na východní straně a okolo zpevněných ploch zahradním obrubníkem š.50mm (22m). Stávající ponechaná zídka na východní straně hřiště bude doplněna 6 lavičkami na zídku (1510/435mm). Všechny lavičky jsou navrženy z borového dřeva a s povrchovou úpravou v odstínu teak. Kovové konstrukce u laviček jsou natřeny barvou v odstínu RAL Dále bude opatřena nátěrem na beton v odstínu Pantone 306U (13m 2 ).

11 SO 105D Jedná se o hřiště v blízkosti domu č.p V rámci stavebních úprav bude odstraněn nevhodný oblázkový povrch na hřišti (118 m 2 ) a betonový obrubník okolo hřiště (28m). Nové povrchy budou tvořeny dvěma druhy zpevněných ploch okolo pískoviště jde o zámkovou dlažbu ve žlutém provedení (celkem 3m 2 ), hrací plochy budou tvořeny bezpečnostními povrchy z lité gumy (v barevné kombinaci oranžová 76,5m 2 a cihlově červená 37,5m 2 ) (frakce granulátů horní vrstvy je 1-3mm). Zámková dlažba je navržena se skladbou pro občasný pojezd kvůli vyměňování písku v pískovišti (míra hutnění pod skladbou 30MPa). Skladby konstrukcí jsou uvedeny na v.č. 09. Pod všemi novými skladbami bude pláň zhutněna, stejně jako jednotlivé vrstvy konstrukce skladeb. Hřiště je ohraničeno neviditelným plastovým obrubníkem v místech, kde sousedí se zatravněným povrchem (19m) v.80mm, š. 85mm (kotvení plastovými hřeby v počtu 3ks/m, v oblouku 2,5ks/m) a zahradním obrubníkem š. 50mm v místech sousedících s betonovou dlažbou (14m). Stávající zídka bude doplněna celkem o 11 laviček na zídku (7 o rozměrech 1510/435mm a 4 o rozměrech 1810/435mm). Všechny lavičky jsou navrženy z borového dřeva a s povrchovou úpravou v odstínu teak. Kovové konstrukce u laviček jsou natřeny barvou v odstínu RAL Zídka bude opatřena barevným nátěrem na beton severní zídka odstínem Pantone 306U, západní zídka odstínem Pantone 121U (celkem 27 m 2 ). SO 105E Jedná se o hřiště v blízkosti domu č.p V rámci stavebních úprav budou nejprve odstraněny nevyhovující betonové zídky okolo hřiště v.400mm až do hloubky 300mm (13,65 m 3 ). Pískoviště bude zmenšeno z původního rozměru 4000/4000mm na 1500/1500mm. Lemování pískoviště dřevěnou ohrádkou výšky 200 mm z desek tl. 20mm. Součástí pískoviště bude ochranná síť, zahloubení 50mm, netkaná textilie na dno a náplň pískem výšky 200mm. Nové hřiště bude tvořeno dvěma druhy zpevněných ploch okolo pískoviště jde o zámkovou dlažbu ve žlutém provedení (celkem 7m 2 ), hrací plochy budou tvořeny bezpečnostním povrchem z lité gumy (v zelené barvě 24m 2 ) (frakce granulátů horní vrstvy je 1-3mm). Zámková dlažba je navržena se skladbou pro občasný pojezd kvůli vyměňování písku v pískovišti (míra hutnění pod skladbou 30MPa). Skladby konstrukce jsou uvedeny na v.č. 10. Pod všemi novými skladbami bude pláň zhutněna, stejně jako jednotlivé vrstvy konstrukce skladeb. Zelená plochy z lité gumy bude doplněna o grafický prvek hvězdice (rozměry v příloze grafických prvků na konci technické zprávy) v barvě cihlově červená. Hřiště je ohraničeno neviditelným plastovým obrubníkem v místech, kde litá guma sousedí se zatravněným povrchem (15,5m) v.80mm, š. 85mm (kotvení plastovými hřeby v počtu 3ks/m, v oblouku 2,5ks/m) a zahradním obrubníkem š. 50mm v místech okolo dlažby (12,5m). Hřiště je doplněno o jednu samostatně stojící dřevěnou lavičku s opěrou a bez područek s integrovaným stojanem na kola z jedné strany (3000/600mm). Lavičky budou kotveny do betonového základu 300/300/300 pod úrovní dlažby.

12 SO 105F Jedná se o hřiště v blízkosti domu č.p V rámci stavebních úprav bude odstraněn nevhodný oblázkový povrch na hřišti (127 m 2 ). Nový povrch hřiště bude tvořen PUR povrchem z lité gumy v barvě zelené (127m 2 ) (frakce granulátů horní vrstvy je 1-3mm). Stávající obrubník bude ponechán. Skladba je popsána na v.č. 11. Pod novou skladbou bude pláň zhutněna, stejně jako jednotlivé vrstvy konstrukce skladby. SO 105G Jedná se o víceúčelové hřiště pro míčové hry v blízkosti domu č.p V rámci stavebních úprav budou nejprve odstraněny nevyhovující lité betonové povrchy (300 m 2 ) a dlažba 300/300mm (169 m 2 ), včertně silničních bet. Obrubníků (659 m). Nové hřiště bude tvořeno dvěma druhy zpevněných ploch na příchozích plochách jde o zámkovou dlažbu ve žlutém provedení (celkem 65m 2 ) (míra hutnění pod skladbou 30MPa), hrací plochy budou tvořeny bezpečnostními povrchy z lité gumy (v barevné kombinaci oranžová 85m 2, cihlově červená 162m 2 a zelená 157m 2 ) (frakce granulátů horní vrstvy je 1-3mm). Skladba konstrukcí je popsána na v.č. 12. Pod všemi novými skladbami bude pláň zhutněna, stejně jako jednotlivé vrstvy konstrukce skladeb. Hřiště je ohraničeno neviditelným plastovým obrubníkem v místech, kde sousedí se zatravněným povrchem (21,5m) v.80mm, š. 85mm (kotvení plastovými hřeby v počtu 3ks/m, v oblouku 2,5ks/m) a zahradním obrubníkem š. 50mm v místech sousedících s betonovou dlažbou (118m). Hřiště je doplněno o osm samostatně stojících dřevěných laviček, 2 z nich jsou s opěrou a bez područek s integrovaným stojanem na kola z jedné strany (3000/600mm), ostatních šest pak bez opěrky a bez područek (1000/530mm). Lavičky budou kotveny do betonového základu 300/300/300 pod úrovní dlažby. Všechny lavičky jsou navrženy z borového dřeva a s povrchovou úpravou v odstínu teak. Kovové konstrukce u laviček jsou natřeny barvou v odstínu RAL SO 105H Jedná se o čtyři informační nosiče umístěné při vstupech do ovocného sadu. Informační nosiče mají rozměr 2305/2630/315mm a tvoří je ocelová konstrukce a deska z ocelového plechu. Součástí každého nosiče jsou 2 válcové základy průměru 400 mm a hl. 600 mm. Ocelová konstrukce bude opatřena základním a krycím nátěrem zelené barvy. Deska bude opatřena celoplošným polepem s plánem sadu, popisem a zobrazením výsadby dle požadavku Odboru služeb města Kroměříž. Součástí dodávky bude i grafický návrh. SO 105I Jedná se o dva informační nosiče umístěné při vstupech do ovocného sadu. Technické provedení shodné s SO 105H. V Otrokovicích Vypracoval: Ing. arch Michaela Nášelová Ing. arch. Radko Pavlacký

13 Poznámka : nedílnou součástí technické zprávy jsou přílohy s obecnými podmínkami správců technické infrastruktury! Rozměry grafických prvků jsou přiloženy za technickou zprávou.

14

15

16

17

18

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1. Idenetifikační údaje stavby... 2 1.1. Identifikační údaje investora... 3 1.2. Identifikační údaje projektanta...

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1. Idenetifikační údaje stavby... 2 1.1. Identifikační údaje investora... 3 1.2. Identifikační údaje projektanta... 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1. Idenetifikační údaje stavby... 2 1.1. Identifikační údaje investora... 3 1.2. Identifikační údaje projektanta... 3 2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3

Více

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro ohlášení stavby Akce : Modernizace teplovodu Náchod, p.č. 1118/1, 1118/4 Investor : Obchodní akademie Náchod Projektant : JOSTA s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice. Dětské hřiště Měřičkova zakázka č.

D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice. Dětské hřiště Měřičkova zakázka č. D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice Ing.arch. Martin Kabát. Tel.: +420 724 130 780 e-mail: martin.kabat@gasag.cz 1 A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM Datum : 10/2015 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva - DUR Strana 1 Obsah : A.1 Identifikační údaje 3 A.1.1

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV Ú P R A V A C E N T R A O B C E P O D É L T O K U V A L C H O V K A Objednatel: Zpracovatel: Obec Valchov KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Mateřská škola Dukelská DĚTSKÉ HŘIŠTĚ / ZAHRADA. Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DĚTSKÉ HŘIŠTĚ / ZAHRADA. Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DĚTSKÉ HŘIŠTĚ / ZAHRADA Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba : Karlovy Vary - Tašovice, - úprava tašovické návsi kraj : Karlovarský obec : Karlovy Vary - Tašovice Katastrální území : Tašovice 631060 Parcelní čísla

Více

SEZNAM PŘÍLOH SO1 TERÉNNÍ ÚPRAVY A DEMOLICE

SEZNAM PŘÍLOH SO1 TERÉNNÍ ÚPRAVY A DEMOLICE SEZNAM PŘÍLOH SO1 TERÉNNÍ ÚPRAVY A DEMOLICE 1 STÁVAJÍCÍ STAV 2 PLÁN BOURÁNÍ 3 TERÉNNÍ ÚPRAVY A MODELACE 4 PLÁN PLOCH 5 VYTYČOVACÍ VÝKRES: HERNÍ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 6 DETAIL ZPEVNĚNÝCH A DOPADOVÝCH PLOCH

Více

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem 1 PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč Studie rekonstrukce dětského hřiště Fingerova 13-8 Základní rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby Zařízení staveniště Území se ztíž. výrob.

Více

REKONSTRUKCE POVRCHU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY F.2.1 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry

REKONSTRUKCE POVRCHU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY F.2.1 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry IČO 00241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Kraj: Okres: K.Ú.: Středočeský Praha

Více

identifikace stavby: Zpevněné plochy před Klubem AERO č.p. 305 v Odolené Vodě

identifikace stavby: Zpevněné plochy před Klubem AERO č.p. 305 v Odolené Vodě A. Průvodní zpráva a) identifikační údaje identifikace stavby: Zpevněné plochy před Klubem AERO č.p. 305 v Odolené Vodě stavebník: Městský úřad Odolena Voda, Dolní náměstí 14, Odolena Voda, 250 70 projektant:

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. - stavba pěších komunikací a zpevněných ploch, altánu, vodovodní přípojky, umístění mobiliáře a zeleně

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. - stavba pěších komunikací a zpevněných ploch, altánu, vodovodní přípojky, umístění mobiliáře a zeleně IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV AKCE Zákolany revitalizace centra obce - stavba pěších komunikací a zpevněných ploch, altánu, vodovodní přípojky, umístění mobiliáře a zeleně MÍSTO STAVBY k.ú. Trněný újezd u

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov

KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Ing. Josef Pivoda Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Na Vrchovici 159 Zlín-Kudlov 760 01 tel. 606 109289 DOKUMENTACE OPRAV KAMENNÝ KŘÍŽ p.č. st. 476 Bánov Investor : Obec Bánov A.č. 08a/15 Květen

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

Název akce: Obnova zahrady Kinských v Praze 5 Dětské hřiště II a obnova jeho okolí

Název akce: Obnova zahrady Kinských v Praze 5 Dětské hřiště II a obnova jeho okolí Název akce: Obnova zahrady Kinských v Praze 5 Dětské hřiště II a obnova jeho okolí Řešené území: parcela č.3138, část parcely č.3134 Objednatel: Zhotovitel: Autorský návrh: Vedoucí projektant: Koordinace:

Více

Zadávací dokumentace BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 3A 0 03 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ BOŘITOV - BLANSKO. ZD_3A_A4.

Zadávací dokumentace BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 3A 0 03 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ BOŘITOV - BLANSKO. ZD_3A_A4. Zadávací dokumentace Zadavatel Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, se sídlem v Boskovicích Paré Projekt Podprojekt Část BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 03 - VODOVODNÍ

Více

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno

PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno PARK POD PLACHTAMI Nový Lískovec, Brno SO 02 STAVEBNÍ ČÁST DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE SO 02/01 Technická zpráva Ing.arch. Jan ZEZŮLKA LEDEN 2011 STR 1 1/ VÝKRESY SO 02/02 02 HRACÍ PLOCHA STAVIDLO

Více

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou

St.úpravy přechodů pro chodce na I/34, Ždírec nad Doubravou C.2-1-Technická zpráva SO 102 k.ú. Ždírec nad Doubravou OBSAH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 2 OZNAČENÍ STAVBY... Chyba! Záložka není definována..2 INVESTOR... 2 INVESTOR... 2.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 2.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 3.4.a Současný stav...

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

KIP spol.s r.o. LITOMYŠL projektová a inženýrská činnost IČO 15036499 Toulovcovo nám.156, Litomyšl 570 01, tel.: 461654835 e-mail: absolon@kip.

KIP spol.s r.o. LITOMYŠL projektová a inženýrská činnost IČO 15036499 Toulovcovo nám.156, Litomyšl 570 01, tel.: 461654835 e-mail: absolon@kip. KIP spol.s r.o. LITOMYŠL projektová a inženýrská činnost IČO 15036499 Toulovcovo nám.156, Litomyšl 570 01, tel.: 461654835 e-mail: absolon@kip.cz PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dle příloh vyhl. č. 499/2006 Sb.a její

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ A - Průvodní zpráva Průvodní zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb příloha 1 Průvodní zpráva...

Více

B. Souhrnná technická zpráva DOS - ohlášení stavby

B. Souhrnná technická zpráva DOS - ohlášení stavby Rekonstrukce chodníků v Třinci ul. Tyršova; Slezská; Beskydská; Horní; Černá strana 1 z 5 a) Zhodnocení staveniště, včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů, a začlenění jejich výsledků do

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Objednatel Stupeň PD: Projektant: Zřízení autobusové zastávky Chrastava - Termální lázně Město Chrastava Ing. Michael Canov, starosta Náměstí

Více

Oprava chodníku v Krnově

Oprava chodníku v Krnově Oprava chodníku v Krnově Průvodní a technická zpráva SO 01 SO 06 Vypracoval: Ing. Jiří Francek Datum: 06/2015 Stránka 1 z 33 Obsah A. Průvodní a technická zpráva... 4 A.1. Průvodní zpráva... 4 A.1.1. Identifikační

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

Zadávací dokumentace BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 4A 0 04 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ LAŽANY - BLANSKO. ZD_4A_A4.

Zadávací dokumentace BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 4A 0 04 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ LAŽANY - BLANSKO. ZD_4A_A4. Zadávací dokumentace Zadavatel Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, se sídlem v Boskovicích Paré Projekt Podprojekt Část BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 04 - VODOVODNÍ

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVBY 1.ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří 431 51 A0 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana

Více

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva Název stavby: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE Místo stavby: Mladá Vožice, Jihočeský kraj Zastavěné pozemky: Katastrální území Mladá Vožice Parc.č. 859/4, 859/9, 859/21, 859/23, 1068/2,859/76 Okres

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

1.1. Technická zpráva

1.1. Technická zpráva - 1 - DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333, Chotěboř CESTA STRUŽINEC 1.1. Technická zpráva VYPRACOVAL: Ing. Marta Fialová ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 198/2015 - 2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a) identifikační údaje: Název stavby

Více

Víceúčelový sportovní areál na ppčk. 1055/1 a 1055/88 Rychnov u Jablonec n.n.

Víceúčelový sportovní areál na ppčk. 1055/1 a 1055/88 Rychnov u Jablonec n.n. Novotný stavební projekce Na Hutích 44, 46601 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Víceúčelový sportovní areál na ppčk. 1055/1 a 1055/88 Rychnov u Jablonec n.n. Projekt

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah : Technická zpráva - Architektonické a stavebně technické řešení 1/4

F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah : Technická zpráva - Architektonické a stavebně technické řešení 1/4 F. 3. 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah : F.1. ÚVOD F.1. Úvod F.2. Návrh F.3. Plošná a prostorová charakteristika F.4. Technické a konstrukční řešení Tato projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro provedení

Více

F. Technická zpráva. Valchov, k.ú. Valchov. Parcelní čísla: 59/1, 68, 69/1, 268/1, 268/2, 363/1, 1042

F. Technická zpráva. Valchov, k.ú. Valchov. Parcelní čísla: 59/1, 68, 69/1, 268/1, 268/2, 363/1, 1042 F. Technická zpráva (Architektonické a stavebně technické řešení a stavebně konstrukční část) Název stavby: Stavební objekty: ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ PODÉL TOKU VALCHOVKA SO 05. Zpevněná plocha Místo

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

D.1.1. SO 101 Technická zpráva

D.1.1. SO 101 Technická zpráva D.1.1. SO 101 Technická zpráva Základní charakteristiky stavby Úprava přechodu pro chodce Prvomájová, Praha-Radotín, p.č. 2524/1 Navrhovaná stavba se nachází na území hl. města Prahy, v městské části Praha

Více

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS)

Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA Parkoviště Na Severním sídlišti Realizační dokumentace stavby (RDS) OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 2.1 Všeobecně... 1 2.1 Dotčené pozemky... 2 2.2 Související

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI parc.č. 1/2, k.ú. Dolní Jirčany A., B. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4

REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI parc.č. 1/2, k.ú. Dolní Jirčany A., B. Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

D.4 Fotomapa se zákresem nových prvků

D.4 Fotomapa se zákresem nových prvků Příl. č. 4 SEZNAM PŘÍLOH A B C D Identifikační údaje Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Výkresová část D.1 Situace katastrální mapy kopie D.2 Celková situace stavby 1:500 D.3 Fotomapa stávajícího

Více

Zadávací dokumentace BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 2A 01 02 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ BOSKOVICE - BLANSKO. ZD_2A_A4.

Zadávací dokumentace BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 2A 01 02 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ BOSKOVICE - BLANSKO. ZD_2A_A4. Zadávací dokumentace Zadavatel Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, se sídlem v Boskovicích Paré Projekt Podprojekt Část BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 02 - VODOVODNÍ

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Neústupného realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Neústupného realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Neústupného realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Drobná architektura 0 0 4. Herní prvky 0 0 5. Dokončující konstrukce

Více

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ

DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH - MISTŘÍNĚ Ing.Vladimír Divácký, 696 04 Svatobořice Mistřín, Na Zelničkách 1254 tel.: 776 599 195, e-mail: vladimirdivacky@centrum.cz Akce: DŘEVĚNÉ POVALOVÉ CHODNÍKY V LESE NA PARCELE parc.č. 2465 VE SVATOBOŘICÍCH

Více

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA akce: na p.č. 2971 a 1539/3, k.ú. Děčín, Kamenická č.p. 102, 104 investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40538 Děčín místo stavby: p.č.

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa

Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa Rekonstrukce místních komunikací v Kojetíně -2.etapa STUDIE Obsah: Přílohy: 1. Identifikační údaje stavby 2. Základní údaje o stavbě 3. Zhodnocení stávajícího stavu 4. Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Zadávací dokumentace BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 1A 0 01 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ VELKÉ OPATOVICE - BOSKOVICE

Zadávací dokumentace BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 1A 0 01 - VODOVODNÍ PŘIVADĚČ VELKÉ OPATOVICE - BOSKOVICE Zadávací dokumentace Zadavatel Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, se sídlem v Boskovicích Paré Projekt Podprojekt Část BLANENSKO - REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍCH VODOVODNÍCH PŘIVADĚČŮ ČÁST A 01 - VODOVODNÍ

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Renata Novotná, projektová a inženýrská kancelář Blahoslavova 93/17, 360 09 Karlovy Vary Mob.: 605 210 771, e-mail: rena.novotna@email.cz IČ: 61792829 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel

Více

Obsah 1286 FN BOHUNICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU N PRO UMÍSTĚNÍ GAMA KAMERY

Obsah 1286 FN BOHUNICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU N PRO UMÍSTĚNÍ GAMA KAMERY Obsah A Průvodní zpráva...2 A.1 Identifikační údaje...2 A.1.1 Údaje o stavbě...2 a) název stavby,...2 b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),...2 A.1.2 Údaje

Více

Vyřizuje : Jana Mrázková/ 487 809 844 V České Lípě dne 21.1.2013 605 271 602

Vyřizuje : Jana Mrázková/ 487 809 844 V České Lípě dne 21.1.2013 605 271 602 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje : Jana Mrázková/ 487 809 844 V České Lípě dne 21.1.2013

Více

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o. Stavební rozpočet Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Doba výstavby: Objednatel: Sanatorium Jablunkov, a.s. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... 4 4.2.1. Trasa... 4 4.2.2. Materiál... 5 4.2.3.

Více

Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť

Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť DOUŠA Projektová a inženýrská kancelář 390 03 TÁBOR, Luční 335, tel/fax 381 234 203 Investor: Město Tábor Tábor, Nový hřbitov - Cestní síť Zádlažba příčných komunikací 2011 Dokumentace k realizaci stavby

Více

OBSAH NÁVRHOVÉ ČÁSTI

OBSAH NÁVRHOVÉ ČÁSTI 1 OBJEDNATEL: Statutární město Zlín ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513 760 01 Zlín Vypracoval: Technická kontrola: Ing.arch. Dita Kunetková Datum zpracování: červen 2013 OBSAH NÁVRHOVÉ ČÁSTI TEXTOVÁ ČÁST

Více

VRCHLABÍ, UL. VÁPENICKÁ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VRCHLABÍ, UL. VÁPENICKÁ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VRCHLABÍ, UL. VÁPENICKÁ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Vypracoval: Lukáš Jirásek str. 1 OBSAH: a)1. Identifikační údaje 3 a.1.1 Údaje o stavbě 3 a.1.2 Údaje o žadateli 3 a.1.3 Údaje o zpracovateli

Více

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby podle 104 odst. 2 a) zákona 183/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE:

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby podle 104 odst. 2 a) zákona 183/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY AKCE: Terénní úpravy a odvodnění pozemku dětského hřiště MÍSTO: Investor: Město, Zákostelní 720, PSČ: 391 11 Projektant: Ing. Martin Pobuda, Hraběcí 320, 391

Více

A. Průvodní zpráva. HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Královéhradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 IČ: 70882525

A. Průvodní zpráva. HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Královéhradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 IČ: 70882525 A. Průvodní zpráva Obsah: A.1 Identifikační údaje...1 A.1.1 Údaje o stavbě...1 A.1.2 Údaje o stavebníkovi...1 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace...2 A.2 Seznam vstupních podkladů...2 A.3

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Číslo zakázky: 11214102 Zakázka: Obec Hlavenec rekonstrukce místních Členění: F.2.1 komunikací

TECHNICKÁ ZPRÁVA Číslo zakázky: 11214102 Zakázka: Obec Hlavenec rekonstrukce místních Členění: F.2.1 komunikací 1. Popis inženýrského objektu, funkčnost a technické řešení Jedná se o opravu a rekonstrukci stávajících, chodníků, vjezdů a vstupů. Stávající komunikace a vjezdy jsou v nevyhovujícím stavu (propadající

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

A - Průvodní zpráva. Rekonstrukce pavilonů Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z. Včetně optimalizace vnitřních prostor

A - Průvodní zpráva. Rekonstrukce pavilonů Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z. Včetně optimalizace vnitřních prostor Číslo zakázky: 2013_027 A - Průvodní zpráva Rekonstrukce pavilonů Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z. Včetně optimalizace vnitřních prostor Datum: 12/2013 Zpracoval: Oswald Michal JT consulting

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH ZUŠ KOLLÁROVA 17/551, K. VARY Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz

Více

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání OBSAH 1. Popis stavby a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku b) zhodnocení staveniště c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: ÚP ČR - Pardubice výstavba budovy a školicího střediska Sportovní hala a přilehlé zpevněné plochy Stupeň PD: Ohlášení odstranění stavby Datum: 04/2013 ArcDesign s.r.o.

Více

SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA

SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství SPOJOVACÍ CHODNÍK VOŘÍŠKOVA C.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.2. PŘEHLEDNÁ SITUACE C.3. SITUACE STAVBY

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY SO 05 01. TEXTOVÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení:

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VRCHLABÍ, UL. DĚLNICKÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Lukáš Jirásek str. 1 OBSAH 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 3 a) zhodnocení staveniště, u změny

Více

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVAL A R C H I T E K T O N I C K Á K A N C E L Á Ř ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ autorizovaný architekt Českou komorou architektů

Více

ČÁST: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ČÁST: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz ČÁST: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: STUPEŇ: REKONSTRUKCE STŘECHY HLAVNÍ

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTORU V OKOLÍ KOSTELA SV. VAVŘINCE NA POZEMCÍCH KATASTR. Č. 14, 15, 21 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ JILEMNICE 659959 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Investor: město Jilemnice,

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 OBSAH: 13-037 Parkoviště na pozemku p. č. 2767 v areálu TUL 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ...3 2.A STRUČNÝ POPIS STAVBY...3 2.B PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH STAVBY...3 2.C VAZBY NA ÚZEMNĚ

Více

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier

PPU spol.s r.o., inženýrský atelier spol. s.r.o. I N Ž E N Ý R S K Ý A T E L I E R PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VYŽLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název akce: Zřízení parkovacích stání v ulici Vlčkova Praha 14

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

SO 102 - Úprava okolí, zpevněné plochy

SO 102 - Úprava okolí, zpevněné plochy Akce : Přístavba domu č. pop. 277 Obecní úřad Moutnice, na parc. č. 885, 901/1 Moutnice Stavebník : Obec Moutnice č. pop. 277, 664 55, Moutnice Stupeň PD Stavební povolení Členění dokumentace: A. Průvodní

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. 2.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Vypracoval: Jan Cichra Kontroloval: Ing. Miroslav

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA

Více

NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY

NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY Akce: NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY Květná zahrada - Kroměříž Stavba: Květnice (A1), Štěpnice (A2) Stupeň PD : Projekt pro provedení stavby / výběr zhotovitele stavby Stavební objekt : F2-A/02 - Zpevněné

Více

IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY

IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 8 / 13 TECHNICKÁ

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více