REVITALIZACE ZELENĚ A VYBRANÝCH KOMUNIKACÍ V RÁMCI IPRM KROMĚŘÍŽE ZÓNA JIHOVÝCHOD, objekty SO 104, SO 105

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REVITALIZACE ZELENĚ A VYBRANÝCH KOMUNIKACÍ V RÁMCI IPRM KROMĚŘÍŽE ZÓNA JIHOVÝCHOD, objekty SO 104, SO 105"

Transkript

1 REVITALIZACE ZELENĚ A VYBRANÝCH KOMUNIKACÍ V RÁMCI IPRM KROMĚŘÍŽE ZÓNA JIHOVÝCHOD, objekty SO 104, SO 105 PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE 17 Technická zpráva A.1 Identifikační údaje stavby A.1.1 Údaje o stavbě a) Název stavby : Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže zóna jihovýchod b) Místo stavby : Kroměříž c) Předmět dokumentace : povrchy dětských hřišť, informační nosiče Poznámka : Předkládaná dokumentace řeší pouze objekty SO 104 a 105, tzn. objekty povolované obecným stavebním úřadem. Objekt SO 104 obsahuje měněné povrchy hřišť na sídlišti Oskol. Objekt SO 105 obsahuje měněné povrchy hřišť na sídlišti Zachar I a informační nosiče. Objekty SO 101, 102 a 103 jsou v samostatné dokumentaci. Jsou to objekty rekonstrukce komunikace a chodníků řešené speciálním stavebním úřadem. A.1.2 Údaje o žadateli, stavebníkovi a) Obchodní firma nebo název, IČO (právnická osoba) : Město Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž IČO: A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČO, místo podnikání (FO podnikající) : Ing. arch. Radko Pavlacký - projektová kancelář Nám. 3. května 1605, Otrokovice tel , IČO : b) Jméno a příjmení hlavního projektanta, autorizace

2 Ing. arch. Radko Pavlacký, autorizace : ČKA c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace Stavební část : Ing. arch. Michaela Nášelová A.2 Seznam vstupních podkladů V rámci přípravných a průzkumných prací byly provedeny následující činnosti a získány tyto podklady: - Mapový podklad ze systému JDTM - Doměření prvků hřišť projektantem A.3 Údaje o území a) Rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavěné území Jedná se o pozemky na sídlištích Oskol a Zachar I v Kroměříži. Všechna pozemky jsou v majetku města Kroměříž. Pozemky se nachází v zastavěné části obce. b) Dosavadní využití a zastavěnost území Povrchy hřišť jsou navrhovány pouze v místech stávajících hřišť. Stávající povrchy jsou kombinací oblázkových ploch, litého asfaltu, mlatové úpravy a trávníků. U některých hracích prvků na sídlišti Oskol nejsou povrchy odpovídající bezpečnostním předpisům. c) Údaje o ochraně území dle jiných právních předpisů (památková zóna, chráněné území, záplavové území) Pozemky v sídlišti Zachar I se nachází v ochranném pásmu památkové zóny Kroměříž. Místo stavby se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném nebo svážném území. d) Údaje o odtokových poměrech Odtokové poměry jsou stávající- hrací plochy jsou vyspádovány do travnatých ploch sídlišť. e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování Stavba je v souladu s ÚPN města Kroměříž. Funkční využití odpovídá ploše městské zeleně (ostatní městská zeleň). f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území Obecné požadavky na využití území jsou navrženou stavbou dětského hřiště respektovány. Zejména jsou splněny požadavky ČSN EN na rozmístění a povrch dopadových zón u herních prvků dětských hřišť.

3 g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů Požadavky dotčených orgánů státní správy jsou zapracovány do projektové dokumentace. Požadavky správců inženýrských sítí jsou uvedeny v dokladové části projektové dokumentace poloha sítí je zakreslena do výkresové části. Před zahájením výkopových prací budou správci inženýrských sítí vytyčeny trasy podzemních vedení. Stavebními objekty jsou trasovány stávající inženýrské sítě: Objekt SO 104a - Vedení E.ON (trasováno mimo navržené úpravy) - Vedení O2 (vedení uloženo do chráničky) - Vedení VO Objekt SO 104b - Vedení O2 (vedení uloženo do chráničky) - Vedení VO Objekt SO 104c - Vedení O2 (vedení uloženo do chráničky) - Vedení Internethome (vedení uloženo do chráničky) - Vedení VO Objekt SO 104d - Vedení O2 (vedení uloženo do chráničky) - Vedení Internethome a UPC (trasováno mimo navržené úpravy) - Vedení VO Objekt SO 104e - Vedení O2 (vedení uloženo do chráničky) - Vedení E.ON (vedeno v rozebíratelném povrchu) - Vedení VO Objekt SO 105a - Plynovod RWE - Vedení O2 (vedení uloženo do chráničky) - Vedení E.ON - Kanalizace společnosti VaK Kroměříž Objekt SO 105b - Kanalizace společnosti VaK Kroměříž - Vedení VO Objekt SO 105c - Plynovod RWE - Vedení O2 (vedení uloženo do chráničky) - Vedení E.ON - Vodovod společnosti VaK Kroměříž (potrubí uloženo do chráničky DN 200) - Vedení VO

4 Objekt SO 105d - Plynovod RWE Objekt SO 105e - Kanalizace společnosti VaK Kroměříž - Kabel VO (u bouraných konstrukcí) Objekt SO 105f - Kanalizace společnosti VaK Kroměříž - Teplovod společnosti SFW, Vodovod a plynovod (trasováno mimo navržené úpravy) Objekt SO 105g - Vedení E.ON (vedeno v rozebíratelném povrchu) - Kanalizace společnosti VaK Kroměříž - Kabel VO (zasahuje pouze ochranným pásmem) Objekt SO 105i - Vedení E.ON (zasahuje pouze ochranným pásmem) Objekt SO 105h - Vedení E.ON (zasahuje pouze ochranným pásmem) Všeobecné podmínky ochrany inženýrských sítí a podmínky pro práci v ochranném pásmu inženýrských sítí jsou uvedeny v části A.8 - Přílohy h) Seznam výjimek a úlevových řešení Nejsou i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic Nejsou j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním (dle KN) SO 104A 247/1, 164/1 SO 104B 247/1 SO 104C 247/1 SO 104D 255/2 SO 104E 255/2 SO 105A 870/77 SO 105B 870/77 SO 105C 870/69,870/54 SO 105D 870/77 SO 105E 870/25, 870/35 SO 105F 870/103 SO 105G 870/29, 870/25

5 SO 105H 870/1, 863/51, 863/48 SO 105I 870/12 Všechny pozemky k.ú. Kroměříž. A.4 Údaje o stavbě Jedná se o výstavbu zpevněných ploch v místě stávajících dětských hřišť a výstavbu informačních tabulí. Povrch hřišť je navrhován ze zámkové dlažby v místech pískovišť a ploch bez herních prvků. Plochy okolo herních prvků a zejména prostory volného pádu pod zařízením dětských hřišť jsou navrženy z litého PUR povrchu v různých barevných kombinacích. Nové zařízení - herní prvky nejsou navrhovány. Plochy hřišť jsou doplněny lavičkami. Informační nosiče ve formě tabulí jsou navrženy na severním a jižním okraji sídliště Zachar I u vstupu do území s ovocnými stromy. Stavby nejsou napojeny na inženýrské sítě, odvodnění je řešeno spádováním do nezpevněných ploch. Stavba nevyvolá kácení zeleně ani zábor zemědělského půdního fondu. Dětská hřiště jsou bezbariérově přístupná a navazují na stávající chodníky v sídlištích. A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení Stavba je členěna do dvou stavebních objektů : SO 104 povrchy a mobiliář hřišť Oskol SO 105 povrchy a mobiliář hřišť Zachar Objekty SO 101,102,103 (komunikace a chodníky) jsou řešeny v samostatné dokumentaci (pro samostatné stavební povolení). Objekty SO 106 a 107 vegetační úpravy obsahují úpravy nevyžadující stavební povolení a budou součástí prováděcí dokumentace. A.6 Vliv stavby na životní prostředí Stávající oblázkové plochy u hřišť jsou hygienicky nevhodná. Dochází ke kontaminaci těchto ploch toulavými kočkami, při umístění blízko pískovišť dochází k mísení s pískem a stávají se z nich mlatové plochy. Nahrazením těchto ploch dlážděnými plochami dojde ke zlepšení přístupu pro periodickou výměnu písku v pískovištích a zlepšení možnosti úklidu (snížení prašnosti v území). Náhradou oblázkových povrchů u hřišť za dlážděné nebo PUR povrchy dojde také ke snížení hlučnosti. Nové herní prvky nejsou navrhovány. Při výstavbě dojde k vybourání betonových konstrukcí, oblázků, které budou cíleně recyklovány. Zbylý odpad bude odvezen na skládku v Nětčicích (u Zdounek). Budou vznikat tyto odpady:

6 Beton 70m Zemina a kamení neuvedené pod číslem m 3 A.7. Základní technický popis objektů SO 104 SO 104A Jedná se o hřiště v blízkosti domu č.p V rámci stavebních úprav budou nejprve odstraněny betonové obrubníky okolo pískoviště, betonové obrubníky pod houpačkou a zbytky betonových obrubníků původního hřiště (betonový obrubník silniční 27m). Budou odvezeny k recyklaci. Odstraněn bude také nevhodný povrch z oblázků v dopadové zóně lanové lezecké stěny, nedostačující dlaždice z PUR pěny pod houpačkou, štěrkový povrch v okolí pískoviště a 4 pneumatiky pod pákovými houpačkami (štěrkové plochy 52m 2 ). Odstraněn bude stávající mobiliář jedná se dvě dřevěné lavičky a betonová dlažba 300/300mm pod lavičkami (4m 2 ). Nové hřiště bude tvořeno dvěma druhy zpevněných ploch okolo pískoviště jde o zámkovou dlažbu ve žlutém provedení (celkem 40m 2 ), hrací plochy budou tvořeny bezpečnostními povrchy z lité gumy (v barevné kombinaci žlutá 64 m 2, zelená -31,5 m 2, světle modrá 44m 2 ). V místě kabelu E.ON je navržen povrch z PUR dlaždic (červená 39 m 2 ) Zámková dlažba je navržena se skladbou pro občasný pojezd kvůli vyměňování písku v pískovišti (míra hutnění pod skladbou 30MPa). V zeleném pruhu z lité gumy je navržen grafický prvek skákací panák (rozměry v příloze grafických prvků na konci technické zprávy) v barevné kombinaci žlutá, oranžová. V modrém pruhu je vytvořen otvor o průměru 2400mm. Sítě procházející pod povrchy z lité gumy budou opatřeny chráničkou. Povrchy z lité gumy a PUR čtverců (frakce granulátů horní vrstvy je 1-3mm) jsou ohraničeny neviditelným plastovým obrubníkem (82m) v.80mm, š. 85mm (kotvení plastovými hřeby v počtu 3ks/m, v oblouku 2,5ks/m), zpevněné plochy ze zámkové dlažby jsou ohraničeny zahradním obrubníkem š. 50mm (20m). Hřiště je doplněno o dvě samostatně stojící dřevěné lavičky s opěrou a bez područek s integrovaným stojanem na kola z jedné strany. Lavičky budou kotveny do betonového základu 300/300/300 pod úrovní dlažby. Stávající kamenná zídka je doplněna o 4 lavičky na zídku (rozměr 1810/435mm). Všechny lavičky jsou navrženy z borového dřeva a s povrchovou úpravou v odstínu teak. Kovové konstrukce u laviček jsou natřeny barvou v odstínu RAL Skladba konstrukcí je popsána na výkrese 01. Pod všemi novými skladbami bude pláň zhutněna, stejně jako jednotlivé vrstvy konstrukce skladeb. V místech, kde prochází slp kabely pod dlážděnými plochami jsou navrženy betonové chráničky TK1 (10m). SO 104B Jedná se o hřiště v blízkosti domu č.p V rámci stavebních úprav budou nejprve odstraněny betonové obrubníky okolo pískoviště a zbytky betonových obrubníků původního hřiště (betonový silniční obrubník 13m). Budou odvezeny k recyklaci. Odstraněn bude také nevhodný štěrkový povrch v okolí pískoviště (26 m 2 ) a 4 pneumatiky pod pákovými houpačkami.

7 Odstraněn bude stávající mobiliář jedná se dvě dřevěné lavičky a betonová dlažba 300/300mm pod lavičkami (4m 2 ). Nové hřiště bude tvořeno dvěma druhy zpevněných ploch okolo pískoviště jde o zámkovou dlažbu ve žlutém provedení (celkem 40m 2 ), hrací plochy budou tvořeny bezpečnostními povrchy z lité gumy (v barevné kombinaci žlutá 24,5m 2, oranžová 36,7m 2 a cihlově červená 44m 2 ). Zámková dlažba je navržena se skladbou pro občasný pojezd kvůli vyměňování písku v pískovišti (míra hutnění pod skladbou 30MPa). Skladba konstrukcí je popsána na výkrese 02. Pod všemi novými skladbami bude pláň zhutněna, stejně jako jednotlivé vrstvy konstrukce skladeb. V oranžovém pruhu z lité gumy je navržen grafický prvek twister (rozměry v příloze grafických prvků na konci technické zprávy) v barevné kombinaci žlutá, zelená, světle modrá a cihlově červená. V modrém pruhu je vytvořen otvor o průměru 2400mm. Povrchy z lité gumy (frakce granulátů horní vrstvy je 1-3mm) jsou ohraničeny neviditelným plastovým obrubníkem (48m) v.80mm, š. 85mm (kotvení plastovými hřeby v počtu 3ks/m, v oblouku 2,5ks/m), zpevněné plochy ze zámkové dlažby jsou ohraničeny zahradním obrubníkem š. 50mm (21m). Hřiště je doplněno o jednu samostatně stojící dřevěnou lavičku s opěrou a bez područek s integrovaným stojanem na kola z jedné strany. Lavička bude kotvena do betonového základu 300/300/300 pod úrovní dlažby. Stávající zídka je doplněna o 4 lavičky na zídku (rozměr 1810/435mm). Všechny lavičky jsou navrženy z borového dřeva a s povrchovou úpravou v odstínu teak. Kovové konstrukce u laviček jsou natřeny barvou v odstínu RAL V místech, kde prochází slp kabely pod dlážděnými plochami jsou navrženy betonové chráničky TK1 (10m). SO 104C Jedná se o hřiště v blízkosti domu č.p V rámci stavebních úprav budou nejprve odstraněny betonové obrubníky okolo pískoviště (betonový obrubník silniční 16m). Budou odvezeny k recyklaci. Odstraněn bude také nevhodný štěrkový povrch v okolí pískoviště (26m 2 )a 4 pneumatiky pod pákovými houpačkami. Odstraněn bude stávající mobiliář jedná se dvě dřevěné lavičky a betonová dlažba 300/300mm pod lavičkami (4 m 2 ). Nové hřiště bude tvořeno dvěma druhy zpevněných ploch okolo pískoviště jde o zámkovou dlažbu ve žlutém provedení (celkem 40,5m 2 ), hrací plochy budou tvořeny bezpečnostními povrchy z lité gumy (v barevné kombinaci žlutá 24,5m 2, zelená 37m 2 a světle modrá 44m 2 ). Zámková dlažba je navržena se skladbou pro občasný pojezd kvůli vyměňování písku v pískovišti (míra hutnění pod skladbou 30MPa). Skladby konstrukcí jsou uvedeny na v.č. 03. Pod všemi novými skladbami bude pláň zhutněna, stejně jako jednotlivé vrstvy konstrukce skladeb. V zeleném pruhu z lité gumy je navržen grafický prvek skákací panák (rozměry v příloze grafických prvků na konci technické zprávy) v barevné kombinaci žlutá, oranžová, cihlově červená. V modrém pruhu je vytvořen otvor o průměru 2400mm. Sítě procházející pod dlážděnými povrchy a v OP kabelů budou opatřeny betonovou chráničkou TK1 (23m). Povrchy z lité gumy (frakce granulátů horní vrstvy je 1-3mm) jsou ohraničeny neviditelným plastovým obrubníkem (22m) v.80mm, š. 85mm (kotvení plastovými hřeby v počtu 3ks/m, v oblouku 2,5ks/m), zpevněné plochy ze zámkové dlažby jsou ohraničeny zahradním obrubníkem š. 50mm (48m).

8 Hřiště je doplněno o jednu samostatně stojící dřevěnou lavičku s opěrou a bez područek s integrovaným stojanem na kola z jedné strany. Lavička bude kotvena do betonového základu 300/300/300 pod úrovní dlažby. Stávající zídka je doplněna o 4 lavičky na zídku (dvě o rozměru 1810/435mm a dvě o rozměru 1510/435mm). Všechny lavičky jsou navrženy z borového dřeva a s povrchovou úpravou v odstínu teak. Kovové konstrukce u laviček jsou natřeny barvou v odstínu RAL SO 104D Jedná se o hřiště v blízkosti domu č.p V rámci stavebních úprav budou nejprve odstraněny betonové obrubníky okolo pískoviště (15m). Budou odvezeny k recyklaci. Odstraněn bude také nevhodný štěrkový povrch v okolí pískoviště (27m 2 )a 4 pneumatiky pod pákovými houpačkami. Odstraněn bude stávající mobiliář jedná se o dvě dřevěné lavičky a betonovou dlažbu 300/300mm pod lavičkami (2m 2 ). Nové hřiště bude tvořeno dvěma druhy zpevněných ploch okolo pískoviště jde o zámkovou dlažbu ve žlutém provedení (celkem 45m 2 ), hrací plochy budou tvořeny bezpečnostními povrchy z lité gumy (v barevné kombinaci žlutá 25m 2, oranžová 32m 2 a cihlově červená 44m 2 ). Zámková dlažba je navržena se skladbou pro občasný pojezd kvůli vyměňování písku v pískovišti (míra hutnění pod skladbou 30MPa). Skladba konstrukcí je popsána na v.č. 04. Pod všemi novými skladbami bude pláň zhutněna, stejně jako jednotlivé vrstvy konstrukce skladeb. V oranžovém pruhu z lité gumy je navržen grafický prvek skákací panák (rozměry v příloze grafických prvků na konci technické zprávy) v barevné kombinaci žlutá, zelená. V červeném pruhu je vytvořen otvor o průměru 2400mm. Sítě procházející pod povrchy z lité gumy budou opatřeny chráničkou. Sítě procházející pod dlážděnými povrchy a v OP kabelů budou opatřeny betonovou chráničkou TK1 (10m). Povrchy z lité gumy (frakce granulátů horní vrstvy je 1-3mm) jsou ohraničeny neviditelným plastovým obrubníkem (48m) v.80mm, š. 85mm (kotvení plastovými hřeby v počtu 3ks/m, v oblouku 2,5ks/m), zpevněné plochy ze zámkové dlažby jsou ohraničeny zahradním obrubníkem š. 50mm (21m). Hřiště je doplněno o dvě samostatně stojící dřevěné lavičky s opěrou a bez područek s integrovaným stojanem na kola z jedné strany. Lavičky budou kotveny do betonového základu 300/300/300 pod úrovní dlažby. Stávající zídka je doplněna o 4 lavičky na zídku (rozměr 1810/435mm). SO 104E Jedná se o hřiště v blízkosti domu č.p V rámci stavebních úprav budou nejprve odstraněny betonové obrubníky okolo pískoviště (betonový silniční obrubník 36m). Budou odvezeny k recyklaci. Odstraněny budou také nedostačující dlaždice z PUR pěny pod skluzavkou (2m 2 ), štěrkový povrch v okolí pískoviště (20m 2 ) a 4 pneumatiky pod pákovými houpačkami. Odstraněn bude stávající mobiliář jedná se dvě dřevěné lavičky a betonová dlažba 300/300mm pod lavičkami (2m 2 ). Nové hřiště bude tvořeno dvěma druhy zpevněných ploch okolo pískoviště jde o zámkovou dlažbu ve žlutém provedení (celkem 42,5m 2 ), hrací plochy budou tvořeny bezpečnostními povrchy z lité gumy (v barevné kombinaci žlutá 24m 2, oranžová 29,50m 2, cihlově červená 13,5m 2 a zelená 17,5m 2 ). Zámková dlažba je navržena se skladbou pro občasný pojezd kvůli vyměňování písku v pískovišti (míra hutnění pod skladbou 30MPa).

9 Skladby konstrukcí jsou uvedeny na v.č. 05. Pod všemi novými skladbami bude pláň zhutněna, stejně jako jednotlivé vrstvy konstrukce skladeb. V červeném pruhu z lité gumy je navržen grafický prvek sudoku (rozměry v příloze grafických prvků na konci technické zprávy) v barevné kombinaci žlutá, zelená. Sítě procházející pod povrchy dlažeb budou opatřeny betonovou chráničkou TK1 (11m). Povrchy z lité gumy (frakce granulátů horní vrstvy je 1-3mm) jsou ohraničeny neviditelným plastovým obrubníkem (49m) v.80mm, š. 85mm (kotvení plastovými hřeby v počtu 3ks/m, v oblouku 2,5ks/m), zpevněné plochy ze zámkové dlažby jsou ohraničeny zahradním obrubníkem š. 50mm (23m). Hřiště je doplněno o dvě samostatně stojící dřevěné lavičky bez opěry a bez područek s integrovaným stojanem na kola z jedné strany. Lavičky budou kotveny do betonového základu 300/300/300 pod úrovní dlažby. Stávající zídka je doplněna o 4 lavičky na zídku (2 o rozměru 1810/435mm a 2 o rozměru 1510/435mm). Všechny lavičky jsou navrženy z borového dřeva a s povrchovou úpravou v odstínu teak. Kovové konstrukce u laviček jsou natřeny barvou v odstínu RAL Poznámka : Součástí objektu SO104 jsou lavičky podél centrálního chodníku na sídlišti Oskol. Jedná se o 18 stávajících laviček firmy Karim, typ Linea. Lavičky budou demontovány, obroušeny, přelakovány a následně umístěny zpět na vydlážděnou plochu okolo rekonstruovaného chodníku. Umístění laviček je popsáno v objektu SO 102 Chodníky Oskol. SO 105 SO 105A Jedná se o hřiště v blízkosti domu č.p V rámci stavebních úprav budou nejprve odstraněny nevyhovující betonové zídky okolo hřiště v.400mm až do hloubky 300mm (6,65m 3 ). Odstraněn bude také nevhodný oblázkový povrch na hřišti (78 m 2 ), betonový silniční obrubník (19m) a 2 pneumatiky pod pákovou houpačkou. Nové povrchy budou tvořeny dvěma druhy zpevněných ploch okolo pískoviště jde o zámkovou dlažbu ve žlutém provedení (celkem 13m 2 ), hrací plochy budou tvořeny bezpečnostními povrchy z lité gumy (v barevné kombinaci oranžová 31m 2 a cihlově červená 42m 2 ) (frakce granulátů horní vrstvy je 1-3mm). Zámková dlažba je navržena se skladbou pro občasný pojezd kvůli vyměňování písku v pískovišti (míra hutnění pod skladbou 30MPa). Skladba konstrukcí je uvedena na výkrese 06. Pod všemi novými skladbami bude pláň zhutněna, stejně jako jednotlivé vrstvy konstrukce skladeb. Před provedením litého povrchu bude stávající kolotoč demontován a po dokončení prací opět namontován. Kabel procházející pod povrchy z lité gumy budou opatřeny betonovou chráničkou TK1 (9m). Hřiště je ohraničeno neviditelným plastovým obrubníkem v místech, kde sousedí se zatravněným povrchem (21m) v.80mm, š. 85mm (kotvení plastovými hřeby v počtu 3ks/m, v oblouku 2,5ks/m) a zahradním obrubníkem š. 50mm v místech sousedících s betonovou dlažbou (28m).

10 Hřiště je doplněno o čtyři samostatně stojící dřevěné lavičky, 1 z nich je s opěrou a bez područek s integrovaným stojanem na kola z jedné strany (3000/600mm), ostatní tři jsou bez opěrky a bez područek (1000/530mm). Lavičky budou kotveny do betonového základu 300/300/300. Všechny lavičky jsou navrženy z borového dřeva a s povrchovou úpravou v odstínu teak. Kovové konstrukce u laviček jsou natřeny barvou v odstínu RAL SO 105B Jedná se o hřiště v blízkosti domu č.p V rámci stavebních úprav bude nejprve odstraněna část nevyhovující betonové zídky okolo hřiště délky14m na severní straně hřiště (4,9 m 3 ). Odstraněny budou také nevyhovující zpevněné plochy z litého betonu (14 m 2 ) u vstupů na hřiště a oblázkový povrch hřiště (119m 2 ) včetně bet. obrub (22m). Nové povrchy budou tvořeny dvěma druhy zpevněných ploch u příchodů jde o zámkovou dlažbu ve žlutém provedení (celkem 13m 2 ) (míra hutnění pod skladbou 30MPa), hrací plochy budou tvořeny bezpečnostními povrchy z lité gumy (v barevné kombinaci oranžová 75m 2 a zelená 51m 2 ). Skladby povrchů jsou uvedeny na v.č. 07. Pod všemi novými skladbami bude pláň zhutněna, stejně jako jednotlivé vrstvy konstrukce skladeb. Plochy z lité gumy (frakce granulátů horní vrstvy je 1-3mm) jsou ohraničený neviditelným plastovým obrubníkem (37,5m) v.80mm, š. 85mm (kotvení plastovými hřeby v počtu 3ks/m, v oblouku 2,5ks/m) a plochy ze zámkové dlažby zahradním obrubníkem š.50mm (15,5m). Stávající zídka na západní straně hřiště bude doplněna o 6 laviček na zídku. (1510/435mm). Všechny lavičky jsou navrženy z borového dřeva a s povrchovou úpravou v odstínu teak. Kovové konstrukce u laviček jsou natřeny barvou v odstínu RAL Zídka bude natřena barvou na beton v odstínu Pantone 121U (13 m 2 ). SO 105C Jedná se o hřiště v blízkosti domu č.p V rámci stavebních úprav bude nejprve odstraněna nevyhovující část betonové zídky okolo hřiště na severní straně v.400mm až do hloubky 300mm (4,55 m 3 ). Odstraněn bude také nevhodný oblázkový povrch na hřišti (108 m 2 ), včetně silničních bet. obrubníků (22m). Nové povrchy budou tvořeny dvěma druhy zpevněných ploch okolo pískoviště jde o zámkovou dlažbu ve žlutém provedení (celkem 23,5m 2 ), hrací plochy budou tvořeny bezpečnostními povrchy z lité gumy (v barevné kombinaci oranžová 73m 2 a cihlově červená 27,5m 2 ) (frakce granulátů horní vrstvy je 1-3mm). Zámková dlažba je navržena se skladbou pro občasný pojezd kvůli vyměňování písku v pískovišti (míra hutnění pod skladbou 30MPa). Skladby konstrukcí jsou uvedeny na v.č. 08. Pod všemi novými skladbami bude pláň zhutněna, stejně jako jednotlivé vrstvy konstrukce skladeb. Sítě procházející pod povrchy z lité gumy budou opatřeny betonovou chráničkou TK1(20m). Hřiště je ohraničeno z jižní a severní strany neviditelným plastovým obrubníkem (31,5m) v.80mm, š. 85mm (kotvení plastovými hřeby v počtu 3ks/m, v oblouku 2,5ks/m) a na východní straně a okolo zpevněných ploch zahradním obrubníkem š.50mm (22m). Stávající ponechaná zídka na východní straně hřiště bude doplněna 6 lavičkami na zídku (1510/435mm). Všechny lavičky jsou navrženy z borového dřeva a s povrchovou úpravou v odstínu teak. Kovové konstrukce u laviček jsou natřeny barvou v odstínu RAL Dále bude opatřena nátěrem na beton v odstínu Pantone 306U (13m 2 ).

11 SO 105D Jedná se o hřiště v blízkosti domu č.p V rámci stavebních úprav bude odstraněn nevhodný oblázkový povrch na hřišti (118 m 2 ) a betonový obrubník okolo hřiště (28m). Nové povrchy budou tvořeny dvěma druhy zpevněných ploch okolo pískoviště jde o zámkovou dlažbu ve žlutém provedení (celkem 3m 2 ), hrací plochy budou tvořeny bezpečnostními povrchy z lité gumy (v barevné kombinaci oranžová 76,5m 2 a cihlově červená 37,5m 2 ) (frakce granulátů horní vrstvy je 1-3mm). Zámková dlažba je navržena se skladbou pro občasný pojezd kvůli vyměňování písku v pískovišti (míra hutnění pod skladbou 30MPa). Skladby konstrukcí jsou uvedeny na v.č. 09. Pod všemi novými skladbami bude pláň zhutněna, stejně jako jednotlivé vrstvy konstrukce skladeb. Hřiště je ohraničeno neviditelným plastovým obrubníkem v místech, kde sousedí se zatravněným povrchem (19m) v.80mm, š. 85mm (kotvení plastovými hřeby v počtu 3ks/m, v oblouku 2,5ks/m) a zahradním obrubníkem š. 50mm v místech sousedících s betonovou dlažbou (14m). Stávající zídka bude doplněna celkem o 11 laviček na zídku (7 o rozměrech 1510/435mm a 4 o rozměrech 1810/435mm). Všechny lavičky jsou navrženy z borového dřeva a s povrchovou úpravou v odstínu teak. Kovové konstrukce u laviček jsou natřeny barvou v odstínu RAL Zídka bude opatřena barevným nátěrem na beton severní zídka odstínem Pantone 306U, západní zídka odstínem Pantone 121U (celkem 27 m 2 ). SO 105E Jedná se o hřiště v blízkosti domu č.p V rámci stavebních úprav budou nejprve odstraněny nevyhovující betonové zídky okolo hřiště v.400mm až do hloubky 300mm (13,65 m 3 ). Pískoviště bude zmenšeno z původního rozměru 4000/4000mm na 1500/1500mm. Lemování pískoviště dřevěnou ohrádkou výšky 200 mm z desek tl. 20mm. Součástí pískoviště bude ochranná síť, zahloubení 50mm, netkaná textilie na dno a náplň pískem výšky 200mm. Nové hřiště bude tvořeno dvěma druhy zpevněných ploch okolo pískoviště jde o zámkovou dlažbu ve žlutém provedení (celkem 7m 2 ), hrací plochy budou tvořeny bezpečnostním povrchem z lité gumy (v zelené barvě 24m 2 ) (frakce granulátů horní vrstvy je 1-3mm). Zámková dlažba je navržena se skladbou pro občasný pojezd kvůli vyměňování písku v pískovišti (míra hutnění pod skladbou 30MPa). Skladby konstrukce jsou uvedeny na v.č. 10. Pod všemi novými skladbami bude pláň zhutněna, stejně jako jednotlivé vrstvy konstrukce skladeb. Zelená plochy z lité gumy bude doplněna o grafický prvek hvězdice (rozměry v příloze grafických prvků na konci technické zprávy) v barvě cihlově červená. Hřiště je ohraničeno neviditelným plastovým obrubníkem v místech, kde litá guma sousedí se zatravněným povrchem (15,5m) v.80mm, š. 85mm (kotvení plastovými hřeby v počtu 3ks/m, v oblouku 2,5ks/m) a zahradním obrubníkem š. 50mm v místech okolo dlažby (12,5m). Hřiště je doplněno o jednu samostatně stojící dřevěnou lavičku s opěrou a bez područek s integrovaným stojanem na kola z jedné strany (3000/600mm). Lavičky budou kotveny do betonového základu 300/300/300 pod úrovní dlažby.

12 SO 105F Jedná se o hřiště v blízkosti domu č.p V rámci stavebních úprav bude odstraněn nevhodný oblázkový povrch na hřišti (127 m 2 ). Nový povrch hřiště bude tvořen PUR povrchem z lité gumy v barvě zelené (127m 2 ) (frakce granulátů horní vrstvy je 1-3mm). Stávající obrubník bude ponechán. Skladba je popsána na v.č. 11. Pod novou skladbou bude pláň zhutněna, stejně jako jednotlivé vrstvy konstrukce skladby. SO 105G Jedná se o víceúčelové hřiště pro míčové hry v blízkosti domu č.p V rámci stavebních úprav budou nejprve odstraněny nevyhovující lité betonové povrchy (300 m 2 ) a dlažba 300/300mm (169 m 2 ), včertně silničních bet. Obrubníků (659 m). Nové hřiště bude tvořeno dvěma druhy zpevněných ploch na příchozích plochách jde o zámkovou dlažbu ve žlutém provedení (celkem 65m 2 ) (míra hutnění pod skladbou 30MPa), hrací plochy budou tvořeny bezpečnostními povrchy z lité gumy (v barevné kombinaci oranžová 85m 2, cihlově červená 162m 2 a zelená 157m 2 ) (frakce granulátů horní vrstvy je 1-3mm). Skladba konstrukcí je popsána na v.č. 12. Pod všemi novými skladbami bude pláň zhutněna, stejně jako jednotlivé vrstvy konstrukce skladeb. Hřiště je ohraničeno neviditelným plastovým obrubníkem v místech, kde sousedí se zatravněným povrchem (21,5m) v.80mm, š. 85mm (kotvení plastovými hřeby v počtu 3ks/m, v oblouku 2,5ks/m) a zahradním obrubníkem š. 50mm v místech sousedících s betonovou dlažbou (118m). Hřiště je doplněno o osm samostatně stojících dřevěných laviček, 2 z nich jsou s opěrou a bez područek s integrovaným stojanem na kola z jedné strany (3000/600mm), ostatních šest pak bez opěrky a bez područek (1000/530mm). Lavičky budou kotveny do betonového základu 300/300/300 pod úrovní dlažby. Všechny lavičky jsou navrženy z borového dřeva a s povrchovou úpravou v odstínu teak. Kovové konstrukce u laviček jsou natřeny barvou v odstínu RAL SO 105H Jedná se o čtyři informační nosiče umístěné při vstupech do ovocného sadu. Informační nosiče mají rozměr 2305/2630/315mm a tvoří je ocelová konstrukce a deska z ocelového plechu. Součástí každého nosiče jsou 2 válcové základy průměru 400 mm a hl. 600 mm. Ocelová konstrukce bude opatřena základním a krycím nátěrem zelené barvy. Deska bude opatřena celoplošným polepem s plánem sadu, popisem a zobrazením výsadby dle požadavku Odboru služeb města Kroměříž. Součástí dodávky bude i grafický návrh. SO 105I Jedná se o dva informační nosiče umístěné při vstupech do ovocného sadu. Technické provedení shodné s SO 105H. V Otrokovicích Vypracoval: Ing. arch Michaela Nášelová Ing. arch. Radko Pavlacký

13 Poznámka : nedílnou součástí technické zprávy jsou přílohy s obecnými podmínkami správců technické infrastruktury! Rozměry grafických prvků jsou přiloženy za technickou zprávou.

14

15

16

17

18

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem 1 PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč Studie rekonstrukce dětského hřiště Fingerova 13-8 Základní rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby Zařízení staveniště Území se ztíž. výrob.

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

CHRASTAVA-SPORTOVNÍ ULICE OPRAVA OPĚRNÉ ZDI PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Spol. s r. o. A INŽENÝRING

CHRASTAVA-SPORTOVNÍ ULICE OPRAVA OPĚRNÉ ZDI PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Spol. s r. o. A INŽENÝRING VED. PROJEKTU PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL PROJEKTOVÁNÍ KOLEKTIV & STAVEB Spol. s r. o. A INŽENÝRING INVESTOR Město Chrastava DATUM 07/2013 MÍSTO STAVBY Sportovní ulice, k.ú. Chrastava-stpč. 1463/2

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

Březovice. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8.

Březovice. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8. Architektonická studie Návrh regenerace dětského hřiště Investor: Město Hořice Vypracoval: Ing. arch. Martin Pour Datum: 12.8.2011 Březovice ING.ARCH. MARTIN POUR PROJEKTOVÝ ATELIÉR Barákova 1628, 508

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

A.1 Identifikační údaje

A.1 Identifikační údaje FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli...

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy

Volnočasový areál Knížecí Louka, In-line stezka, Moravská Třebová. strana 1. Profesní část SO 03a Pardubický, okres Svitavy strana 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY STAVBA: KRAJ: MĚSTO: STAVEBNÍ ÚŘAD: CHARAKTER STAVBY: STUPEŇ PD: VOLNOČASOVÝ AREÁL KNÍŽECÍ LOUKA IN-LINE STEZKA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Profesní část SO 03a Pardubický,

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice

Přístavba rekreačního objektu k.č. 587, k.ú. Líšnice INVESTOR MÍSTO STAVBY STAVBA Líšnice k.č. 587,433/18 K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 Ing. Pavla Bohunová OKRES Wassermannova 1145/13, Praha 5 Praha - Západ Přístavba rekreačního objektu k.č.

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a, identifikace stavby Název akce: Místo stavby: Kraj: DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZŠ Městská část Praha - Slivenec Praha Katastrální území: Slivenec, 750590 Stupeň dokumentace: Investor: Projektant:

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA LOGO Firma: TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA Optická kabelová trasa Jindřicha z Lipé - Sokolská, Zámecká Česká Lípa Datum: Vypracoval: Nabídka/ verze: 03.04.2015

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy. Tento výukový materiál slouží jako předloha průvodní zprávy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy. Tento výukový materiál slouží jako předloha průvodní zprávy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 59. A - průvodní zpráva Souhrnná a technická

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ A. PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II. CHEMIKŮ

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

DOSTUPNÉ BARVY MATERIÁLŮ / str. 1 3 SEZNAM VÝROBKŮ / str. 4 8

DOSTUPNÉ BARVY MATERIÁLŮ / str. 1 3 SEZNAM VÝROBKŮ / str. 4 8 DOSTUPNÉ BARVY MATERIÁLŮ / str. 1 3 SEZNAM VÝROBKŮ / str. 4 8 SEZNAM DOSTUPNÝCH BAREV / 01 a 03 0100 0300 0301 0302 0304 SEZNAM DOSTUPNÝCH BAREV / 04 0400 0401 SEZNAM DOSTUPNÝCH BAREV / 97 a 99 9700 9900

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/2212/12/My V Klatovech, dne : 28.5.2012 Č.j.: OVÚP/3505/12/My

Více

Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích

Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích Rozčlenění zeleně: - Intravilán ( zeleň uvnitř obce) - Extravilán ( zeleň v okolí obce) Dále se plochy dají

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Adresa : U Tržiště 22, Břeclav, PSČ 690 02 Telefon : 519 360 731, 777 160 733 Fax : 519 360 716 : drimal@jancalek.cz

Adresa : U Tržiště 22, Břeclav, PSČ 690 02 Telefon : 519 360 731, 777 160 733 Fax : 519 360 716 : drimal@jancalek.cz Část : A. Průvodní zpráva A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje stavba Název : Rozšíření sportovního areálu ve Vlkoši Účel : sport a rekreace Obec : Vlkoš Adresa : Vlkoš Katastrální území : Vlkoš

Více

Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno držitel certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001

Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno držitel certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 FLORA SERVIS Lubomír Straka Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno držitel certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 HERNÍ SESTAVY A DOPLŇKY MULTIPLAST OBSAH: herní SEStavy multiplast................ 3 doplňky

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2. objektu v Klášteru u Nepomuka. Lobezská 53 326 00 Plzeň DIČ : CZ61171344 A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka Investor : Projektant : Odpovědný projektant : ČR Státní oblastní archiv v Plzni

Více

Multifunkční hřiště u ZŠ a MŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem

Multifunkční hřiště u ZŠ a MŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem P R O J E K T P R O P R O V Á D Ě N Í S T A V B Y Multifunkční hřiště u ZŠ a MŠ Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem Výstavba multifunkčního hřiště na parcele č. 1197/79 a p.č. 1197/62 v katastrálním

Více

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou Studie proveditelnosti projektu Vypracoval: Vladimír Stehno ERG 3. ročník 2008 1. Obsah 2. Úvodní informace... 3 2.1. Základní údaje o projektu...

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE VH atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE A. TECHNICKÁ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Základní škola a mateřská škola Horní Studénky,PO. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Č.j.: 2007/2008 Vypracoval: Schválil: J.Burkoňová, ředitel školy J.Burkoňová, ředitel školy

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích

Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích Veřejná zeleň problematika nově zakládaných a rekonstruovaných ploch zeleně ve městech a obcích Rozčlenění zeleně: - Intravilán ( zeleň uvnitř obce) - Extravilán ( zeleň v okolí obce) Dále se plochy dají

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Veřejné dětské hřiště a doplnění hřiště u ZŠ

Veřejné dětské hřiště a doplnění hřiště u ZŠ Č.j.: V Obci Oldřiš dne 10.6.2015 Obec Oldřiš Oldřiš 132, 569 82 Borová u Poličky, IČ: 00277070 Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky V souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č.137/2000 sb., o

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

generální projektant : AGE project,s.r.o. JEČNÁ 39, PRAHA 2 www.ageproject.cz ageproject@ageproject.cz

generální projektant : AGE project,s.r.o. JEČNÁ 39, PRAHA 2 www.ageproject.cz ageproject@ageproject.cz generální projektant : datum : ZAHRADA 03/2013 LEGENDA PRVKŮ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ P1a-d P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Pískoviště s krycí plachtou, rozměry 300/300/380 mm Svahová skluzavka - nerezová skluzavka

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Strakonice, odbor dopravy Ulice: Velké náměstí 2 PSČ, obec: 386 01, Strakonice V... dne...... Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ

Více

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344

ENERGO-STEEL spol. s r. o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice,

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice, ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 19238/2015-SÚ-Ho-4 Vyřizuje: František Horák Tel: 546 419 462 E.mail: horakf@muiv.cz

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí

Ruku v ruce s přírodou. Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Ruku v ruce s přírodou Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Název díla: Ruku v ruce s přírodou Stupeň: STUDIE Místo. Školní 722, 691 10 Kobylí Investor: obec Kobylí Projektant: Ing. et Ing. Barbora Májková

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy. Dokumentace pro stavební povolení

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy. Dokumentace pro stavební povolení A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Název stavby: Stavební úpravy skladu na kanceláře na st.p.č.2862 v k.ú. Klatovy Místo stavby: Stupeň dokumentace: st.p.č. 2862, k.ú. Klatovy

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř D. Dokumentace objektů Seznam příloh Technická zpráva D1.01. Situace 1:500

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více