Historie a současnost folkloristického hnutí v Bzenci a Moravském Písku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie a současnost folkloristického hnutí v Bzenci a Moravském Písku"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra hudební výchovy Historie a současnost folkloristického hnutí v Bzenci a Moravském Písku Bakalářská práce Brno 2015 Vedoucí práce: Autor práce: Doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. Bc. David Holub

2 Bibliografický záznam HOLUB, David. Historie a současnost folkloristického hnutí v Bzenci a Moravském Písku. Brno, l. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí bakalářské práce Judita Kučerová. Anotace Bakalářská práce se snaží dokumentovat počátek, vývoj a současnost folkloristického hnutí v obcích Bzenec a Moravský Písek, ležících v Moravském Slovácku. V Bzenci, který je již mnoho set let městem, nebyla lidová kultura natolik rozvinutá jako v okolních obcích, jelikož zde lidé žili spíše městským způsobem života. Přesto se od poloviny 20. století začíná ve městě probouzet folkloristická činnost zejména zásluhou folklorního souboru Bzenčan, na nějž později navázala další folkloristická tělesa. Na činnost tohoto souboru navazují soubory i v sousední obci Moravský Písek. Cílem práce je zdokumentovat existenci minulých národopisných těles, historii a současný stav těles dnešních, zdokumentovat akce lidového charakteru a podat tak celkový obraz folkloristické činnosti v obou obcích. Klíčová slova Folklorismus, folklor, folklorní soubor, cimbálová muzika, cimbál, Bzenec, Moravský Písek, lidová kultura, Bzenecké krojované vinobraní, Bzenčan, Kovoděl, Písečan, Bzenecké Drmolice, Jablůčko, Cimbálová muzika Základní umělecké školy Bzenec, Marijánek, Písečánek, historie.

3 Annotation This thesis depicts the beginning, development and the current state of the folklorist movement in Bzenec and Moravský Písek, situated in Moravské Slovácko. Folk culture in Bzenec, which is a město for centuries, wasn't on such high level compared to neighbouring villages because of rather town-like lifestyle of its inhabitants. Though, folklorist efforts in the town arises from early 40's of 20 th century, mostly thanks to the Bzenčan ensemble and many other ensembles to come. The work of Bzenčan is a sound basis for folklorist groups also in Moravský Písek. The aim of the thesis is to document the presence of late folklorist ensembles, the history and the current state of contemporary ensembles, to document folklorist events and through this illustrate the folklorist movement in the area as a whole. Keywords Folklorism, folklore, folklore ensemble, cimbalom music, cimbalom, Bzenec, Moravský Písek, culture, Bzenecké krojované vinobraní, Bzenčan, Kovoděl, Písečan, Bzenecké Drmolice, Jablůčko, Cimbálová muzika Základní umělecké školy Bzenec, Marijánek, Písečánek, history.

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně, s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V Brně dne 28. března 2015 David Holub...

5 Poděkování Rád bych poděkoval doc. PhDr. Juditě Kučerové, Ph.D. za věnovaný čas, cenné rady a obětavou podporu při vedení a zpracování bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat všem pamětníkům za jejich čas a ochotu.

6 Obsah Úvod Geografické vymezení Bzence a Moravského Písku a jejich etnografické zařazení Kulturní památky Bzence Bzenecké krojované vinobraní Folkloristická tělesa v obou obcích Folklorní soubor Bzenčan Cimbálová muzika Písečan Bzenecké drmolice Marijánek Cimbálová muzika ZUŠ Bzenec Soubor písní a tanců Jablůčko Dětský folklorní soubor Písečánek...41 Závěr...47 Résumé...48 Literatura a prameny...49 Přílohy...52

7 Úvod Moje bakalářská práce má snahu podat celkový obraz o historii a současném stavu folkloristického hnutí v městě Bzenec a sousední obci Moravský Písek, které se nacházejí v Moravském Slovácku. Slovácko je kraj, ve kterém se ve velké míře zachovaly lidové tradice dob minulých, což se v něm od poloviny 20. století projevuje zejména rozsáhlou činností folklorních souborů a cimbálových muzik. Bzenec však v této činnosti mírně zaostával ve srovnání se stejně velkými městy a obcemi, což bylo snad dáno tím, že v něm sídlila šlechta, mnoho řemeslníků a obchodníků, kteří se svým způsobem života chtěli odlišit od okolních vesnic, kde žili převážně rolníci. Já sám pocházím ze Bzence, kde mi byl díky školnímu dětskému souboru Marijánek zprostředkován první kontakt se světem folkloru. Zároveň jsem si myslel, že kromě Marijánku ve Bzenci nic není. V dalších letech, kdy už jsem hrál v cimbálových muzikách, jsem od některých hudebníků a tanečníků občas slýchával o tajemném souboru Bzenčan, který tu dříve existoval. Postupně jsem se dozvídal další útržky informací o tomto souboru a různé historky mající spojitost s tímto souborem. Nikde jsem však nenašel publikaci, která by mi představila komplexní mozaiku tohoto souboru, jeho historii a jeho činnost. To je jeden z důvodů vzniku této práce, jež se výše zmíněné snaží napravit a podat čtenáři ucelené informace o historii souboru, jenž znamenal počátek významnější folkloristické činnosti nejen ve Bzenci ale i v sousedním Moravském Písku. Ve Bzenci se již od roku 1993 pořádá Bzenecké krojované vinobraní, kterému předcházely ještě starší vinařské slavnosti s lidovým charakterem. Zde se nejnápadněji projevuje kladný vztah Bzenčanů k lidové kultuře a jednotlivé bzenecké i písecké soubory se zde každoročně prezentují. Prezentace historie a současnosti Bzeneckého krojovaného vinobraní je dalším cílem této práce. V současné době působí v obou obcích již několik folkloristických těles a národopisná činnost zde v posledních letech narůstá. Ve své práci představím tato tělesa, jejich vznik, vývoj a současný stav. 7

8 1 Geografické vymezení Bzence a Moravského Písku a jejich etnografické zařazení Na Moravě, v okrese Hodonín, jenž je součástí Jihomoravského kraje České Republiky, nalezneme Bzenec, město s více než tisíciletou historií.1 Na západě sousedí s městem Vracov, na severu s obcí Těmice, jižní cestou bychom se dostali do 10km vzdáleného města Strážnice a silnice 1. třídy číslo 54 by nás východním směrem zavedla do města Veselí nad Moravou. Na východě je Bzenec svou částí Bzenec - Kolonie spojen s obcí Moravský Písek. Zeměpisné souřadnice jsou N, E2. Počet obyvatel Bzence k byl Použijeme-li geografického náhledu na oblast, ve které se Bzenec nachází, uvidíme, že východozápadní osa Veselí nad Moravou Bzenec Vlkoš je představována dlouhou rovinou. Tuto rovinu, ve které se daří zemědělství 4, ze severu ukončuje Kyjovská pahorkatina, na které se na úrovni Bzence nachází nevjyšší bod města s názvem Horní hory, ležící na stejnojmenné vinařské trati. Dále na sever se tato pahorkatina táhne až k obci Osvětimany, kde se napojuje na Chřiby. Z Horní hory lze na jih od města spatřit les Doubrava, přičemž severní strana se táhne od východního konce Bzence až za sousední Vracov k obci Vlkoš. Les Doubrava je součástí geomorfologického celku Dolnomoravský úval, což je říční nížina na dolním toku řeky Moravy. Současná podoba tohoto lesa vznikla během první poloviny 19. století, kdy bylo území tzv. Moravské Sahary zalesněno podle plánů německého lesníka Jana Bedřicha Bechtela, který také jako lesní inspektor řídil zalesňovací práce Z roku 1015 pochází první historicky doložená písemná zmínka o Bzenci. Město Bzenec v průběhu roku 2015 pořádá oslavy k tisícímu výročí této písemné zmínky. Tyto souřadnice odkazují na polohu židovského hřbitova přibližně ve středu města. Zdroj online: %C5%99bitov_v_Bzenci&params= _N_ _E_type:landmark Počet obyvatel v obcích České republiky k [online]. Český statistický úřad, Dostupné na Zejména brambory, obilí a okurky. Při silnici vedoucí do Strážnice nalezneme u Bzence-Přívozu také jeho pomník. Více o J. B. Bechtelovi: Galerie lesníků. Mezi stromy [online] [cit ]. Dostupné z: Původně se zde skutečně nacházel dubový les. V důsledku středověké a novověké kolonizace (bylo třeba nemalého množství dřeva na stavbu a údržbu nových domů) bylo do 19. století velké množství stromů vykáceno. Díky tomuto, spolu s intenzivní pastvou dobytka, se odkrylo písčité podloží, pocházející z dob čtvrtohor (kvartéru), které začal vítr roznášet do okolí. Tímto postupně vznikla Moravská Sahara. 8

9 Na území Doubravy se nalézá národní přírodní památka Váté písky, což je 5,5 km dlouhý a pouze 60m široký pruh chráněného území, na kterém žijí vzácné druhy pískomilné flóry a fauny.7 Další přírodní památkou jsou Osypané břehy při meandrech řeky Moravy. Toto místo je posledním přirozeným korytem Moravy na jejím dolním toku a je vhodným hnízdištěm pro různé druhy ptáků. Působivý je také pohled na přírodní památku tím, jak se Morava zařezává do písčitého podkladu Doubravy svými meandry, vznikají mohutné pískové stěny na jednom místě až 13 metrů vysoké. Tyto stěny se díky proudění vody neustále posouvají.8 Poslední významnou přírodní památkou na území Doubravy je památný strom Žilkův dub, ke kterému se také váže legenda o loupežníkovi Žilkovi. Tento přibližně 300 let starý strom je pozůstatkem původní doubravy. Městem protéká potok Syrovinka, který pramení u obce Syrovín a ústí do Moravy. Katastr města geologicky patří k celku Kyjovská pahorkatina Středomoravské Karpaty. Dominantu Bzence kromě Horní Hory tvoří také barokní kostel sv. Jana Křtitele a kopec nad městem se zříceninou kaple sv. Floriána. Etnograficky spadá Bzenec do oblasti Slovácko, dále náleží do podoblasti kyjovské Dolňácko a na nejnižší úrovni členění je Bzenec hlavní obcí mikroregionu Bzenecko. Moravský Písek je obec východně sousedící s Bzencem, taktéž ležící v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji České Republiky. Počet obyvatel k byl Na severozápad od Moravského Písku leží obec Domanín, severovýchodním směrem se dostaneme do městysu Polešovice a z východu obec sousedí s městem Uherský Ostroh. Moravský Písek leží na železničním koridoru Bohumín-Břeclav Tento přírodní biotop byl dříve mnohem rozlehlejší zahrnoval celou oblast tzv. Moravské Sahary. Po zalesnění Moravské Sahary (Bechtel) borovicovou monokulturou se zachoval pouze tento úzký pruh, a to díky tomu, že středem tohoto pruhu vedla železniční dráha Ferdinandka. Parní lokomotivy, které po ní v té době jezdily, vyžadovaly, aby se podél kolejí nacházelo bezlesé protipožární pásmo. Reference: MACKOVČIN P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P. (ed.): Chráněná území ČR, svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 932 pp, Strana 504. MACKOVČIN P. a kol.: Brněnsko. Jednou ze zajímavostí této železniční trati (přezdívané Ferdinandka podle tehdejšího panovníka císaře Ferdinanda I.), jejíž historie sahá až do první poloviny 19. století, je, že v době Rakouska-Uherska v roce 1872 byl na trati zaveden levostranný provoz a tento způsob směru jízdy se jako historická anomálie udržel až do 8. prosince Více na: SŮRA, Jan. Vlaky z Břeclavi do Bohumína čeká změna. Po 140 letech pojedou vpravo [online]. idnes.cz, , [cit ]. Dostupné z: c=a120626_201322_ekonomika_ert 9

10 Moravský Písek leží v téže rovině jako Bzenec, terén katastru je mírně zvlněný. Katastr obce stejně jako sousední Bzenec geologicky patří k celku Kyjovská pahorkatina Středomoravské Karpaty. Přímo za obcí v severozápadním směru se zvedají kopce, které se táhnou až k Bzenci a oddělují tak Moravský Písek od Domanína. Tento kopcovitý terén je v hojné míře využíván k pěstování vinné révy díky převaze rozsáhlých jižních svahů, které umožňují intenzivnější dopad slunečního světla na listy révy. Na jihovýchod od obce se nachází lesní celek z částí Olšový les, Rybník a Topolová. Na jihozápadě se nachází mokřadní biotop - přírodní památka Vypálenky. Obec nemá výraznější architektonickou dominantu. V obci nalezneme kostel sv. Anny z roku 1910, za kostelem se nachází kulturní památka socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1743, na hlavní křižovatce stojí kulturní památka Barokní kříž z roku Etnograficky náleží Moravský Písek do oblasti Slovácko, podoblasti Dolňácko a mikroregionu Bzenecko. 1.1 Kulturní památky Bzence Bzenec, který je už od 14. století městem, má bohatou historii, kterou dokládá řada architektonických i přírodních památek.11 Jednou z nejvýraznějších dominant města je barokní kostel sv. Jana Křtitele, postavený v letech 1696 až Kostel se nachází na kopečku nad náměstím, díky čemuž vyčnívá nad ostatními stavbami. Další z nejvýraznějších staveb ve Bzenci je novogotický zámek. Původní pozdně gotická tvrz s příkopem a zdí byla postupně během 16. stol. přestavěna na renesanční zámek se dvěma příkopy a zdí. Během let 1709 a 1710 nechal majitel bzeneckého panství hrabě Erdman z Pruskova zámek barokně přestavět podle projektu Domenica Martinelliho12. V padesátých letech 19. st. byl zámek zbořen, aby mohla vzniknout jeho současná podoba ve stylu anglické gotiky s vysunutými věžemi a cimbuřím. Podoba zámku, jak jej známe dnes, vznikla v letech na popud Obec Moravský Písek. Moravský Písek - oficiální web obce [online]. [cit ]. Dostupné z: HANÁK, Josef. Paměti města Bzence. Vyd. 2. Bzenec: Muzejní spolek pro Bzenec a okolí, ISBN x; Kol. autorů: Kapitoly z dějin města Bzence. Brno 1987; SAMEK, Bohumil. Umělecké památky Moravy a Slezska: 1. A-I. 1. vyd. Praha: Academia, 1994, 655 s. ISBN Domenico Martinelli, italský architekt a kněz ( ) působící ve Vídni, v Čechách a na Moravě. Kromě jiných staveb patří mezi jeho díla například zámek ve Slavkově u Brna. 10

11 tehdejšího majitele bzeneckého panství Viléma, hraběte z Reichenbachu a z Lesonic. Tato přestavba zámku byla velmi nákladná; majitel se kvůli ní dostal do velikých dluhů, jež nebyl schopen splácet, a v roce 1866 spáchal sebevraždu. K zámku náleží park o rozloze 7,60 ha a zejména rozsáhlé sklepní prostory rozprostírající se pod celým územím zámeckého areálu a částí zahrady. Tato sklepení jsou po útlumu v 90. letech dnes v celém rozsahu opět využívána k vinařským účelům ke zpracování a zrání vína. Některé části podzemí plní úlohu reprezentativních sklepů, ve kterých se konají společenské akce, veřejné i soukromé besedy a košty s cimbálovou muzikou. V areálu zámeckého parku se nachází památný strom Bzenecká lípa. Tento strom je od roku 2001 chráněný a jeho stáří se odhaduje na více než 900 let, čímž patří mezi nejstarší stromy na Moravě. Až do druhé sv. války žila ve Bzenci početná židovská komunita, která se zde začala usazovat od 2. poloviny 14. stol. Po ní se do současnosti dochoval židovský hřbitov, obřadní síň z poloviny 19. století a část židovské čtvrti, která se táhla od západního konce Náměstí svobody (dříve Dolní náměstí) podél ulice Krále Vladislava až po zámek. Židé měli v městě vlastní synagogu, ta byla v roce 1860 zbořena a místo ní byla roku 1863 postavena nová synagoga v orientálním novorománském slohu. V roce 1941 byla zdemolována členy NSDAP. Po válce nebylo rozhodnuto o její rekonstrukci ani o jejím jiném využití (v 50. letech se uvažovalo o její přeměně na kulturní dům) a tak byla roku 1960 zbořena. V synagoze se konaly bohoslužby až do začátku 2. světové války.13 Nejlépe viditelnou památkou, která se nachází na vrcholu kopce nad městem jsou pozůstatky kaple sv. Floriána a Šebestiána. Původně se na tomto místě nacházel královský hrad Bzenec, jehož původní podobu neznáme není zde jakékoliv zdivo, jež by vystupovalo nad terén, a dosud zde nebyl realizován náležitý archeologický výzkum. Také přesné datum stavby hradu nemůžeme s jistotou určit o existenci hradu můžeme určitě hovořit od poloviny 13. století, a to podle nálezů keramických úlomků. Nejvzdálenější odhady stáří hradu sahají až k počátku 11. století, kdy bylo v kronice biskupa Dětmara (Thietmara) z Merseburgu zmíněno jeho dobytí a vypálení českým knížetem Oldřichem roku 1015, když bojoval proti polskému knížeti Boleslavovi I. Chrabrému.14 Pro ověření tohoto je však potřeba archeologického výzkumu. Z bývalého FIEDLER, Jiri. Zidovske pama tky v Cecha ch a na Morave. Praha: Sefer, 1992, 200 p. ISBN Zde je pro název obce uvedeno jméno Businc. 11

12 hradu se dodnes dochovala jen terénní vyvýšenina tvořící rovinu na návrší kopce. Zde byla později roku 1703 postavena barokní kaple, jejímž zřizovatelem byl hrabě Erdman Pruskovský z Pruskova. Kvůli své poloze na vrcholu kopce byla často poškozována blesky a větrem. 15. září 1915 po zásahu bleskem vzplála a shořela střecha. Obnovena byla roku 1924 na popud Josefa Hanáka, přičemž obnova byla zčásti financována výtěžkem z prodeje jeho Pamětí města Bzence. Při této příležitosti byly do věžní báně vloženy pamětní listiny Bzence a farního úřadu se soudobými pečetěmi a mincemi. Dosud největší zkázu kaple zažila 19. dubna 1945, kdy byla podminována a vyhozena do povětří ustupující německou armádou, aby se zabránilo jejímu využití jako pozorovatelny pro spojenecké vojáky. Po válce měla být obnovena, k realizaci však nedošlo, a tak na místě dosud stojí její zřícenina, dnes stejně jako kopec místními nazývána Starý hrad. Po válce byl u zříceniny v padesátých letech 20. stol. postaven památník na zničenou kapli socha sv. Floriána. Bohužel byla rychle zničena neznámými vandaly.15 Na náměstí Svobody se nachází mramorová socha Panny Marie na masivním podstavci ze švédské žuly. Postavena byla jako náhrada kapličky, odstraněné roku Náměstí Svobody až do konce druhé poloviny 20. století také sloužilo jako místo konání velkých trhů, na které se sjížděli lidé z širokého okolí. Poblíž nádraží při potoku Syrovínka nalezneme také dnes již nepoužívaný evagelický kostel z 20. let 20. století. Zajímavá je také mohutná budova měšťanské školy z roku 1898 na Horním náměstí poblíž kostela. Tato stavba byla jako škola využívána od svého zbudování až do roku 1990, kdy byla postavena současná škola v ulici Olšovské. Bývalá budova školy byla po roce 2000 vkusně rekonstruována a přestavěna na byty pro seniory. Roku 1882 byla ve Bzenci postavena vojenská kasárna. Jako kasárna byl areál využíván do konce devadesátých let. Město Bzenec získalo od armády ČR areál kasáren v roce 1999 a následně v letech 2000 až 2002 přestavělo největší tři budovy na byty. Zbylé stavby dnes slouží ke komerčním účelům. 16 Územní plán původních kasáren však zůstal dosud zachován a žádná budova nebyla zbourána HURT, Rudolf a Jaroslav OREL. Dějiny města Vracova. Vyd. 1. V Brně: Musejní spolek v Brně, 1969, Vlastivědná knihovna moravská, č. 9; PLAČEK, Miroslav. Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí: dodatky. 1. vyd. Praha: Libri, 2007, ISBN ; HANÁK, Josef. Paměti města Bzence. 1999, 7-11, 14. U některých budov bývá dnes občas zpochybňována vhodnost jejich nynějšího využití. Zejména je tomu tak v případě budovy bývalé vojenské jízdárny, již soukromník přestavěl na diskotéku, pizzerii a bowling. 12

13 2 Bzenecké krojované vinobraní Bzenecké krojované vinobraní je třídenní17 kulturní událost, která je typická spojením prvků folklorismu a vinařské kultury a svým pojetím odpovídá vinobraní v dalších městech např. Znojemskému historickému vinobraní či Pálavskému vinobraní v Mikulově. Koná se každý třetí víkend v září v období, kdy většina vinařů v regionu provádí sklizeň hroznů vinné révy. Tradice této akce sahá do roku 1979, kdy se zde začaly konat první slavnosti s tematikou oslavy sklizně vína pod záštitou Zemědělského odborného učiliště. V roce 1993 se organizátorem stalo město Bzenec a akce byla pojmenována Bzenecké krojované vinobraní.18 Vinařské slavnosti V roce 1975 nastoupil Jiří Houdek jako učitel na bzenecké Zemědělské odborné učiliště.19 Tento mušovský rodák,20 inspirovaný oslavami vína v oblasti Pálavy, inicioval pořádání slavností tohoto druhu ve Bzenci, kde se v té době nic podobného nepořádalo. V roce 1979 tak pod jeho vedením kolektiv učitelů Zemědělského odborného učiliště zorganizoval první ročník vinařských slavností ve Bzenci. Tyto slavnosti se konaly každoročně během konce září. Program byl jednodenní připadl vždy na sobotu a sestával z odpoledního krojovaného průvodu a večerní zábavy. Průvod se v odpoledních hodinách řadil povětšinou za bzeneckým kostelem na křižovatce ulic J. Hanáka a B. Němcové. Odtud ulicí B. Němcové prošel kolem pošty na nynější náměstí Svobody, které celé prošel, a židárnou 21 se dostal k bzeneckému zámku. Zde se dal východním směrem a přes Horní náměstí, opět kolem kostela a ulicemi Karla Čapka a Vinařů došel do areálu Zemědělského odborného učiliště, kde se konala krojovaná zábava Do roku 2006 trvalo Bzenecké krojované vinobraní pouze dva dny pátek a sobota. Od roku 1993 se také do názvu slavností píše číslo, udávající ročník. Číslování začíná až od prvního ročníku organizovaného městem čili v roce 1993 se konalo I. Bzenecké krojované vinobraní. Nyní se tato škola jmenuje Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec (od roku 2004). Více o historii této školy na: Historie školy - Střední škola Gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec. Střední škola Gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec [online] [cit ]. Dostupné z: Mušov, zaniklá vesnice v oblasti Pálavy, nacházející se severně od Dolních Věstonic. Tato vesnice byla zatopena během budování vodních nádrží Nové Mlýny. Jedinou budovou, která zůstala zachována, je gotický kostel sv. Linharta, který se nacházel na vyvýšeném místě. Dnes tento kostel můžeme spatřit na ostrůvku uprostřed nádrže Nové Mlýny střed (také nazývána Mušovská nádrž). HOSÁK, Ladislav. Historický místopis země Moravskoslezské. Praha : Academia, s. ISBN S Židárna je ve Bzenci zažitý název pro současnou ulici Krále Vladislava, jež byla hlavní ulicí židovské čtvrti ve Bzenci. 13

14 Tento průvod sestával zejména z učňů zemědělského učiliště. Zde organizátoři využili toho, že žáci učiliště pocházejí z mnoha různých obcí napříč celou Moravou a mnoho jich vlastní svůj nebo rodinný kroj. Jiří Houdek uvádí, že v průvodu chodilo až 400 žáků a pestrost krojů byla díky rozdílnému původu účastníků velmi vysoká. Díky tomuto se během některých ročníků konala také komentovaná přehlídka krojů na některé ze zastávek průvodu. Dále v průvodu šly dvě dechové hudby a cimbálová muzika.22 Součástí průvodu byly také vozy tažené koňmi. Některé měly formu alegorických vozů např. bůh veselí a hojnosti Bakchus (Dionýsos) s nymfami, muži mačkající hrozny červeného vína holými nohami v dřevěných kádích, lisování hroznů v presu aj. V čele průvodu jel kočár s knížetem, kněžnou, šlechtici a dvorními dámami. Poslední součástí průvodu bylo několik obřích hroznů každý z těchto byl tvořen mnoha hrozny vinné révy, jež byly zavěšeny na důmyslnou konstrukci, čímž vytvořily cca 25 kg těžký hrozen, symbolizující hojnost úrody v daném roce. Průvodu se účastnili také zaměstnanci JZD Vracov a JZD Bzenec, kteří převážně zajišťovali koňské povozy. Krojovaný průvod měl na svojí trase pět zastávek u sídla starosty Bzence, ředitele učiliště, ředitele národního podniku Vinařské závody Bzenec, sklepmistra sklepů učiliště a u správce školního statku učiliště. 23 Na těchto místech byl každému z funkcionářů předán jeden z obřích hroznů, hrála muzika a krojovaní vzali přítomné do tance. Někde bylo zbudováno i dřevěné pódium pro účinkující a na každé zastávce také bylo připraveno bohaté občerstvení. Taktéž kněžna se svým dvorem, které hráli vracovští ochotníci, měla svoji úlohu sestoupila z kočáru mezi lidi a např. rozdávala dětem sladkosti.24 Večerní krojovaná zábava se konala na hale - ve velkém sále v areálu Zemědělského odborného učiliště v Bzenci-Olšovci. Jako součást zábavy se zažily také některé zvyklosti s vinařskou tematikou Obvykle zde hrávala DH Vracovjáci a DH Vinařinka z Žeravic. DH Vracovjáci také hrávali na večerní zábavě. Každoročně zde hrávala Cimbálová muzika Mojmíra Vlkojana; Jiří Houdek v ní již tehdy hrál jako klarinetista. Školní statek zemědělského učiliště se nacházel až v lokalitě Na Hájích v Bzenci-Kolonii, což bylo pro průvod příliš daleko. Proto se pro správce chodilo k Fürstově vile na Horním náměstí, která tehdy jako pěstírna sazenic vinné révy patřila k zemědělskému učilišti. Kněžnu v té době hrála Jiřina Milerová z Vracova. Jiří Houdek ve své výpovědi uvádí, že ji hrála natolik věrohodně, že mnozí starší bzenčané, kteří ještě pamatovali habsburskou monarchii, se neubránili slzám, neboť si v tu chvíli mysleli, že se kněžna vrátila. Jednou z těchto zvyklostí bylo zarážání hory - v sále bylo jako výzdoba ke stropu zavěšeno mnoho hroznů (každý hrozen byl dokonce obalen fólií, aby zrnka nepadaly na taneční parket). Při začátku zábavy bylo vyhlášeno zaražení hory a nikdo z přítomných se těchto hroznů nesměl ani dotknout, na což během večera dohlíželo několik hotařů. Vždy se však našlo několik jedinců, kteří se pro hrozny během tance natáhli rukama. Pokud byli přistiženi při činu, byli odvedeni stranou, museli se vykoupit 14

15 Na přípravě slavností se podíleli zejména žáci bzeneckého učiliště, kteří pod vedením svých učitelů chystali veškerou výzdobu sálu, pomáhali připravit alegorické vozy, pekli koláče a dělali mnoho dalších činností, o přípravách krojů nemluvě. Finanční náklady na akci byly téměř nulové. Učiliště připravovalo akci z vlastních zdrojů většinu práce odvedli učni, kteří za ni byli odměněni dvěma dny volna, které si mohli vybrat během školního roku. Taktéž ostatní instituce poskytly své zdroje zdarma. Tuto formu si vinařské slavnosti udržely od svého založení až do roku V té době se již o organizaci akce zajímalo vedení města Bzence a poté, co Jiří Houdek, který byl stále jejím hlavním organizátorem, odešel učit na lesnické učiliště v BzenciPřívozu, vinařské slavnosti přešly pod patronaci města. Město slavnosti uvedlo jako Bzenecké krojované vinobraní a ustavilo částečně odlišný formát programu, jenž si s drobnými obměnami tyto slavnosti drží dodnes. Bzenecké krojované vinobraní Bzenecké krojované vinobraní sestává z oficiálního programu organizovaného městem a programu spolupořadatelů nejčastěji soukromých vinařů. Oficiální program se odehrává na náměstí Svobody (na jeho prostranství a pódiu), v ulici Olšovské, kudy vede krojovaný průvod, v prostorách bzeneckého zámku a na kulturním domě. V pátek na náměstí Svobody v 17 hodin střelba z historických děl a hmoždířů ohlašuje začátek slavností. Poté následuje program, jehož schéma a účinkující se během jednotlivých ročníků příliš nemění. Střelbu z děl již mnoho let provádí skupina historického šermu Memento Mori. Ta poté předvede svoje vystoupení se středověkou tematikou, což zaujme nejen děti díky věrohodnosti soubojů. 26 Následuje vystoupení žáků základní školy (pěvecká soutěž moderních písní Carusoshow ), vystoupení různých dobrovolných účinkujících a koncerty kapel populárních/moderních žánrů hudby. Tento program končí během večerních hodin. Na zámku je slavnostní vernisáží zahájena výstava současných umělců Bzenecký výtvarný podzim, která trvá do neděle. Jednotliví umělci během vernisáže osobně představí svá díla. Na kulturním domě probíhá od pátku do neděle výstava panenek. 26 symbolickou peněžní částkou a také museli vypít sklenici burčáku. Souboje členů této skupiny jsou technicky precizně zvládnuté herci během nich dávají jeden druhému velmi prudké rány, které by mohly způsobit i smrtelná zranění, pokud by je druhý herec nevykryl mečem či štítem. 15

16 Souběžně s tímto programem, zajišťovaným městem, probíhá (během pátku a soboty) také program spolupořadatelů a vinařů. Větší i menší bzenecká vinařství otevírají své sklepy veřejnosti nebo dělají posezení venku před sklepem a nabízejí návštěvníkům slavností ochutnávku vlastních vín a zejména burčáku. Ve větších vinařstvích při tomto také obvykle hraje cimbálová muzika a program tak končí v pozdních nočních hodinách, protože se místní, přespolní i turisté obvykle zapojí zpěvem i tancem tyto akce tak mají charakter besed u cimbálu.27 V sobotu začíná dopolední program od deváté hodiny na náměstí Svobody. V tomto programu pravidelně účinkují mažoretky ZŠ Bzenec a žáci bzenecké ZUŠ Lubomíra Ligase mezi těmito žáky mívá svůj koncert také Cimbálová muzika ZUŠ Bzenec. Dopolední program končí obvykle kolem dvanácté hodiny. Odpoledne začíná hlavní oficiální část programu, již představuje průvod krojovaných a program na náměstí Svobody. Průvod se začíná řadit kolem třinácté hodiny u Pomníku padlých28 v ulici Olšovské a od 14:00 prochází touto ulicí směrem k náměstí Svobody, kde se rozejde u pódia a jeho účastníci zde čekají na svá vystoupení. Průvod se skládá z krojovaných občanů Bzence, ze bzeneckých folkloristických těles, hostů z jiných obcí a často i návštěvníků z partnerských měst. 29 Stejně jako před rokem 1993 jede v čele průvodu kočár s kněžnou a jejím dvorem a na dalším povoze se veze Bakchus s nymfami. Dále je dvěma mládenci nesen obří hrozen 30 a někteří bzenčané vezou na trakařích sudy vína, což má dávat najevo hojnost vinobraní. V průvodu jdou také dechové hudby a cimbálové muziky, jenž vystupují samostatně nebo s některým folklorním souborem. Celý průvod zpívá a tančí, často se stane, že některý soubor nachvíli zastaví průvod a předvede krátké taneční číslo. Oproti vinařským slavnostem je trasa průvodu zjednodušená a zkrácená, odpadly také zastávky s předáváním hroznů. Během některých let byl však průvod delší, jelikož bylo pódium umístěno před bzeneckým zámkem.31 Poté, co průvod dorazí na náměstí Svobody, začíná zde odpolední program, jenž tradičně začíná uvítáním kněžny. Děti z Marijánku utvoří na pódiu špalír a za pokřiku Například v roce 2014 hrála Cimbálová muzika Prameň ve Vinařství Blanka Ďurinová, CM Michala Miltáka ve Vinařství Bunža Bzenec a ve vinařství Bisenc hrála Horňácká cimbálová muzika Petra Galečky (na basu hrál Tomáš Tesařík j. h.). Památník padlých bzenčanů, kteří bojovali v první světové válce. Pravidelně se průvodu účastní i návštěvníci z německého Egelnu ve svých krojích. Od r je pouze jeden hrozen ten je na pódiu na náměstí symbolicky předán kněžně. Zejména během let, kdy bylo náměstí Svobody přestavováno i s hlavní silnicí, jež do té doby měla povrch z dlažebních kostek. 16

17 Vivat! vchází kněžna se svým dvorem na pódium. Zde šlechtici usednou k slavnostní tabuli a sledují další dění. Děti zde jako vyslanci poddaných kněžně předají kytici květů a další symboly letošní dobré úrody a pracovitosti poddaných. Po tomto uvítání následuje program jednotlivých souborů a muzik, jenž vždy zahajuje Marijánek. Každoročně některý z účinkujících souborů zde předvede zarážání a otvírání hory a po otevření hory je kněžně přinesen obří hrozen. (obr. č. 22) Program trvá do podvečerních hodin. Po jeho skončení následuje beseda u cimbálu ve stanech přímo na náměstí, jež trvá do pozdních nočních hodin. Spolu s programem vinařů tak Bzenec po celou noc žije hudbou a vínem. V neděli už pouze doznívá doprovodný program slavností. Kromě výstav obrazů a panenek je možné na zámku navštívit představení bzeneckého loutkového divadla Kašpárek a loutkového divadla Srdíčko z Jičína. Další akcí lidového charakteru v této oblasti jsou Krojované hody v Moravském Písku. O hodech již vypovídá bakalářská práce Alice Horákové.32 3 Folkloristická tělesa v obou obcích První snahy o utvoření a činnost folkloristického tělesa proběhly ve Bzenci během období protektorátu Čechy a Morava; v roce 1939 zde byl založen Slovácký krúžek. Zakladateli a prvními členy byli učitelé zdejší obecné školy v čele s Antonínem Pojetou. Existence Slováckého krúžku měla určitý protestní charakter proti nacistickému útisku stavěla kulturní dědictví tohoto kraje, které se soubor snažil připomínat. Zásluhou Jiřího Petrů vznikla cimbálová muzika, která se stala součástí tohoto souboru. Slovácký krúžek měl trvání až do konce války v roce Tehdy mnoho členů změnilo svá bydliště a Krúžek tak zaniknul. V roce 1947 byl Slovácký krúžek znovu utvořen pod záštitou obce, po roce však opět zanikl. V roce 1950 proběhla další snaha o založení folklorního souboru a jeho vedení pod patronací bzeneckých Vinařských závodů. Tento soubor opět zanikl přibližně během jednoho roku. 32 HORÁKOVÁ, Alice. Ilustrace knihy [online] [cit ]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Jan Bružeňák. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/396825/pedf_b/>. Tato práce vznikala ve stejném období jako moje práce. Při počátečním vymezení obsahu mojí práce jsem bakalářskou práci autorky neznal. 17

18 3.1 Folklorní soubor Bzenčan Folklorní soubor Bzenčan byl prvním stabilním folkloristickým tělesem v Bzenci a Moravském Písku. Byl založen v roce 1952 a působil až do začátku 90. let. Soubor během své existence prošel několika obdobími rozkvětu a útlumu a taktéž dvojí změnou názvu (Bzenčan Kovoděl Soubor písní a tanců Závodního klubu n. p. Železárny Veselí nad Moravou). Tyto změny názvu byly způsobeny přechody souboru pod jiného zřizovatele. Členy tohoto tělesa byli převážně občané Bzence a Moravského Písku a soubor tak v době svého působení byl jediným činitelem folkloristického hnutí v obou obcích. Folklorní soubor Bzenčan období let V roce 1952 byl tedy založen folklorní soubor Bzenčan, jehož součástí byla také vlastní cimbálová muzika. Založení souboru se uskutečnilo z iniciativy Stanislava Otépky, zaměstnance národního podniku Obnova v Moravském Písku, a za přispění ředitele Obnovy Charváta33. Národní podnik Obnova byl štědrým mecenášem souboru zcela sponzoroval nákup hudebních nástrojů, ženských krojů (10 krojů) a mužských krojů (20 krojů). Nejednalo se o kroje některé konkrétní obce šlo o umělý kroj vycházející z krojů okolních obcí. Všechny kroje byly ušity na míru členům souboru v družstvu umělecké výroby Slovač v Uherském Hradišti34. Obnova rovněž věnovala Kčs na pořízení notového archivu souboru. Ředitel Charvát měl osobní zájem na činnosti podnikových kroužků, snažil se soubor podporovat, aby dosáhl vysoké umělecké úrovně a většinou se také sám zúčastňoval zájezdů a akcí souboru. Řady hudebníků souboru se rozrůstaly také díky tomu, že uchazeči o práci v Obnově, kteří se ve volném čase věnovali hře na hudební nástroj, byli přednostně přijímáni jako zaměstnanci podniku. Vedle cimbálové muziky podnik sponzoroval také komorní orchestr Bzenčan, jehož většina členů byla zároveň členy cimbálové muziky souboru Bzenčan. Členy komorního orchestru byli převážně zaměstnanci n. p. Obnova. Komorní orchestr vznikl přibližně ve stejné době jako cimbálová muzika.35 Jak soubor Bzenčan s cimbálovou muzikou, tak komorní orchestr byly přidruženy pod Závodní klub ROH36 n. p. Obnova Křestní jméno nedohledáno. Tento podnik stále existuje a dosud se kromě jiného zabývá zakázkovým šitím krojů. Velké množství kvalitních hudebníků umožňovalo orchestru provádět náročné skladby. ROH Revoluční odborové hnutí odborová organizace působící v období ČSR a ČSSR (

19 Repertoár souboru tvořily převážně písně a tance z Dolňácka s občasnými přesahy do dalších oblastí. Činnost souboru Bzenčan od jeho založení byla bohatá. Byla to hlavně vystoupení v okolních obcích, ale i v mnoha místech po celé republice, soutěže lidové umělecké tvořivosti, tradiční velikonoční šlahačka37,výroční schůze podniků, oslavy prvního máje, účasti na folkloristickém festivalu ve Strážnici, účast na spartakiádě v Praze, také i výjezdy do zahraničí. Bzenčan také pořádal každoroční Bzenecké hody s káčerem v letech Nešlo však o hody, na které jsme v současnosti zvyklí např. ve Vracově, Ratíškovicích a jinde, hody, do nichž se aktivně zapojuje celá obec. Zde šlo spíše o komorní akci, odehrávající se mezi členy souboru. (obr. č. 1) První krize souboru se projevila v roce 1955, kdy od cimbálové muziky odešel její primáš, Alois Lola Kolmaš a cimbalista Kincl 38. Tato problematická situace, kdy v muzice chyběli dva klíčoví hudebníci, byla však brzy překonána zásluhou vedoucího Stanislava Otépky. Ten provedl nábor tanečníků i muzikantů pro nácvik vystoupení na spartakiádu v Praze. Nová sestava muziky byla následující: prim: Břetislav Prokeš druhé housle (terc): Jaroslav Bém druhé housle (terc): Vilém Sté druhé housle (terc): Jiří Vítek klarinet: Rostislav Kolaja houslové kontry: Jaroslav Vyoral houslové kontry: František Tesařík houslové kontry: Jaroslav Jablonický39 (později hrál na kontrabas) cimbál: Miroslav Kučera, později Zdeněk Klobáska kontrabas: Miroslav Kolář Po těchto personálních změnách cimbálová muzika dobře fungovala nadále, což ). V jiných regionech státu nazývaná též pomlázka, mrskut, šibačka atd. Křestní jméno nedohledáno. Jaroslav Jarošek Jablonický vystudoval na konzervatoři hru na flétnu a působil jako 1. flétnista ve zlínské filharmonii a jiných profesionálních tělesech. 19

20 potvrdila zejména v roce 1956, kdy zvítězila na soutěži lidových hudeb ve Strakonicích. Níže uvádím nejvyznamnější vystoupení a akce Folklorního souboru Bzenčan a jeho cimbálové muziky v tomto období. Jsou jimi: 1955 I. celostátní spartakiáda v Praze 1956 folkloristický festival ve Strážnici, soutěž lidové umělecké tvořivosti 1957 zájezd do Rumunska (město Mamaia) 1958 Setkání na Dunaji v Bratislavě, filmový festival ve Zlíně 1959 velikonoční šlahačka, které se díky účasti pracovníků tehdejšího Mezinárodního svazu studentů účastnili také studenti mnoha národnosti40; účast na Mezinárodním festivalu mládeže ve Vídni Útlum činnosti v letech Po návratu z Vídně značně ochabla snaha členů souboru pravidelně se zúčastňovat nácviků. Muzika ještě poměrně fungovala, protože v té době už měla dobré jméno, taneční složka však zaostávala. Počet vystoupení se snižoval a pouze část členů udržovala soubor při životě. Tato situace přetrvávala až do roku Pracovníci bzeneckého kulturního domu, kteří tehdy byli pověřeni městem, aby souboru pomohli, neměli pochopení pro jeho potřeby. Vedoucí souboru Stanislav Otépka, nejspíš s úmyslem prospět souboru, převzal funkci ve správě města. Účinek byl ale opačný nové povinnosti mu zabíraly stále více času a jeho dříve velmi obětavá práce pro taneční složku i muziku téměř ustala. V roce 1965 se pokusil zachránit situaci František Ota Tesařík. 41 Neuspěl však při jednání s pracovníky kulturního domu, kteří kromě jiného například požadovali, aby příjmy souboru převyšovaly náklady cestovné, stravné, udržba krojů a hudebních nástrojů a vzniklé přebytky byly odváděny do pokladny kulturního domu. Období mezi lety 1960 a 1965 bylo pro soubor velmi málo plodné. Často nepřítomného vedoucího Stanislava Otépku zastupovala při nácviku tanců Zdena Vyoralová42 a ke konci tohoto období už pracovala sama. O muziku se začal starat kontráš František Tesařík a basista Jaroslav Jablonický. To však nestačilo, protože souboru v té době chyběl štědrý zřizovatel. To se projevovalo zejména tehdy, když se jednalo se zájemcem o vystoupení. V tehdejší době se totiž tito zájemci málokdy zavazovali uhradit náklady spojené s cestovným. Dále si členové souboru museli sami Viz obr. č. 2, 3. Ačkoliv měl křestní jméno František, během svého života se plně ztotožnil s užíváním jména Ota/Otakar Tesařík. Sestra kontráše Jaroslava Vyorala. 20

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Ladislav Prčík (str. 3) Pobyt v Londýně očima mladých fotbalistek (str. 9) Vinařské slavnosti v novém (str. 12) Mutěnické krupobití (str. 17)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

Jaro 2014. www.vychodni-morava.cz

Jaro 2014. www.vychodni-morava.cz Jaro 2014 www.vychodni-morava.cz ZÁMEK VE VIZOVICÍCH FRANCOUZSKÁ ELEGANCE PRO BISKUPSKÝ NOS Vizovický zámek si nechal vystavět v polovině 18. století Heřman Hanibal z Blümegen, pozdější biskup královéhradecký,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 4/2013 1 2 4/2013 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 54. zasedání Rady města Strážnice konané dne 21. 1. 2013 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

Stavění májí v obci Jetřichovec

Stavění májí v obci Jetřichovec Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Stavění májí v obci Jetřichovec (Kraj Vysočina) David Šenigl Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra antropologie

Více

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 12 5. prosince 2013 Aktuality Rozhovor Město Školáci Ve městě nejsou žádné Starostka Lenka Lízlová Jak se osvědčily

Více

Pranostiky na září. Obsah

Pranostiky na září. Obsah Obsah q Pranostiky na září Zprávy z radnice q Starostovo okénko q Vážení spoluobčané q Oznámení q Výběrové řízení q Co nového na Vysočině? Co se děje q Víte, že... q Kaplička na Pálovské v novém q Uplynulo

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ

POHOŘELICKÉ LISTY BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ BŘEZNOVÉ ROZJÍMÁNÍ POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH 3 / 2015 POHOŘELICE, 17. 3. 2015 ZDARMA Tento článek vzniká koncem února a musíme konstatovat, že se opakuje situace z loňského roku,

Více

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno 2 OBSAH: ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO... 6 Zpráva o činnosti FOS JÁNOŠÍK

Více

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba 11/2006 Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba Na titulní straně Domoradice (místní část Vysokého Mýta, 4 km jihozápadně od města) Archeologické nálezy svědčí o dávném osídlení

Více

VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO

VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO VÝLETNÍ NOVINY REGION TŘEBÍČSKO 2015 ZDARMA NOVINKA! Na. Třebíč ČERVENEC 4. - 5. 7. 2015 / Areál baziliky sv. Prokopa Svatoprokopská pouť Slavnostní mše svatá, historické pouťové atrakce, řemeslný jarmark,

Více

V prvních dnech letošního roku se novým kapelníkem Městské hudby Františka Kmocha v Kolíně stal René Hönig.

V prvních dnech letošního roku se novým kapelníkem Městské hudby Františka Kmocha v Kolíně stal René Hönig. Přes 500 lístků obsahovala schránka na přání občanů, která byla již tradičně umístěna z iniciativy radnice pod vánočním stromem na Karlově náměstí v Kolíně. Na zhruba čtyřech stech lístcích bylo přání

Více

Historie ochotnického divadla na severním Plzeňsku

Historie ochotnického divadla na severním Plzeňsku Historie ochotnického divadla na severním Plzeňsku Historie ochotnického divadla na severním Plzeňsku Před 180 lety, v roce 1826, bylo sehráno v Kralovicích první ochotnické divadlo. Jeho protagonisty

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury

Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury Obsah Úvod 4 1. Zmapování mezoregionu Východ Čech 7 1.1 Zmapování SUBREGIONŮ Východních Čech 7 1.2 Zmapování REGIONU Východní Čechy 21 1.3 Marketing

Více

Velké cvičení záchranářů simulovalo únik čpavku ze stadionu

Velké cvičení záchranářů simulovalo únik čpavku ze stadionu Soutěž o nejzajímavější květinovou výzdobu domů a balkonů právě začíná...čtěte na str. 3 Informační měsíčník města Kroměříže ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ Kroměříž zakázala pouliční a podomní prodej...čtěte

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku Kojetínský ZPRAVODAJ Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč Vážení čtenáři Kojetínského zpravodaje, vážení spoluobčané! Rok 2015 se stal realitou a to, co jsme v roce minulém nestihli učinit, již musíme

Více

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD

INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD INFORMACE O DĚNÍ VE MĚSTĚ RAJHRAD VYCHÁZÍ KAŽDÝ SUDÝ MĚSÍC DISTRIBUCE ZDARMA č. 2 1. duben 2015 ročník 25 Z OBSAHU: AKTUALITY...2 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY...4 Z RAJHRADSKÝCH ŠKOL...5 CO SE NEVEŠLO

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O Miloslav Veselý Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově Bakalářská práce 2014 Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově

Více

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR Tvář venkova Tvář venkova Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR ISBN 978-80-254-8685-6 Úvod Svět jako vesnice.

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více