Historie a současnost folkloristického hnutí v Bzenci a Moravském Písku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie a současnost folkloristického hnutí v Bzenci a Moravském Písku"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra hudební výchovy Historie a současnost folkloristického hnutí v Bzenci a Moravském Písku Bakalářská práce Brno 2015 Vedoucí práce: Autor práce: Doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. Bc. David Holub

2 Bibliografický záznam HOLUB, David. Historie a současnost folkloristického hnutí v Bzenci a Moravském Písku. Brno, l. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí bakalářské práce Judita Kučerová. Anotace Bakalářská práce se snaží dokumentovat počátek, vývoj a současnost folkloristického hnutí v obcích Bzenec a Moravský Písek, ležících v Moravském Slovácku. V Bzenci, který je již mnoho set let městem, nebyla lidová kultura natolik rozvinutá jako v okolních obcích, jelikož zde lidé žili spíše městským způsobem života. Přesto se od poloviny 20. století začíná ve městě probouzet folkloristická činnost zejména zásluhou folklorního souboru Bzenčan, na nějž později navázala další folkloristická tělesa. Na činnost tohoto souboru navazují soubory i v sousední obci Moravský Písek. Cílem práce je zdokumentovat existenci minulých národopisných těles, historii a současný stav těles dnešních, zdokumentovat akce lidového charakteru a podat tak celkový obraz folkloristické činnosti v obou obcích. Klíčová slova Folklorismus, folklor, folklorní soubor, cimbálová muzika, cimbál, Bzenec, Moravský Písek, lidová kultura, Bzenecké krojované vinobraní, Bzenčan, Kovoděl, Písečan, Bzenecké Drmolice, Jablůčko, Cimbálová muzika Základní umělecké školy Bzenec, Marijánek, Písečánek, historie.

3 Annotation This thesis depicts the beginning, development and the current state of the folklorist movement in Bzenec and Moravský Písek, situated in Moravské Slovácko. Folk culture in Bzenec, which is a město for centuries, wasn't on such high level compared to neighbouring villages because of rather town-like lifestyle of its inhabitants. Though, folklorist efforts in the town arises from early 40's of 20 th century, mostly thanks to the Bzenčan ensemble and many other ensembles to come. The work of Bzenčan is a sound basis for folklorist groups also in Moravský Písek. The aim of the thesis is to document the presence of late folklorist ensembles, the history and the current state of contemporary ensembles, to document folklorist events and through this illustrate the folklorist movement in the area as a whole. Keywords Folklorism, folklore, folklore ensemble, cimbalom music, cimbalom, Bzenec, Moravský Písek, culture, Bzenecké krojované vinobraní, Bzenčan, Kovoděl, Písečan, Bzenecké Drmolice, Jablůčko, Cimbálová muzika Základní umělecké školy Bzenec, Marijánek, Písečánek, history.

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně, s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V Brně dne 28. března 2015 David Holub...

5 Poděkování Rád bych poděkoval doc. PhDr. Juditě Kučerové, Ph.D. za věnovaný čas, cenné rady a obětavou podporu při vedení a zpracování bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat všem pamětníkům za jejich čas a ochotu.

6 Obsah Úvod Geografické vymezení Bzence a Moravského Písku a jejich etnografické zařazení Kulturní památky Bzence Bzenecké krojované vinobraní Folkloristická tělesa v obou obcích Folklorní soubor Bzenčan Cimbálová muzika Písečan Bzenecké drmolice Marijánek Cimbálová muzika ZUŠ Bzenec Soubor písní a tanců Jablůčko Dětský folklorní soubor Písečánek...41 Závěr...47 Résumé...48 Literatura a prameny...49 Přílohy...52

7 Úvod Moje bakalářská práce má snahu podat celkový obraz o historii a současném stavu folkloristického hnutí v městě Bzenec a sousední obci Moravský Písek, které se nacházejí v Moravském Slovácku. Slovácko je kraj, ve kterém se ve velké míře zachovaly lidové tradice dob minulých, což se v něm od poloviny 20. století projevuje zejména rozsáhlou činností folklorních souborů a cimbálových muzik. Bzenec však v této činnosti mírně zaostával ve srovnání se stejně velkými městy a obcemi, což bylo snad dáno tím, že v něm sídlila šlechta, mnoho řemeslníků a obchodníků, kteří se svým způsobem života chtěli odlišit od okolních vesnic, kde žili převážně rolníci. Já sám pocházím ze Bzence, kde mi byl díky školnímu dětskému souboru Marijánek zprostředkován první kontakt se světem folkloru. Zároveň jsem si myslel, že kromě Marijánku ve Bzenci nic není. V dalších letech, kdy už jsem hrál v cimbálových muzikách, jsem od některých hudebníků a tanečníků občas slýchával o tajemném souboru Bzenčan, který tu dříve existoval. Postupně jsem se dozvídal další útržky informací o tomto souboru a různé historky mající spojitost s tímto souborem. Nikde jsem však nenašel publikaci, která by mi představila komplexní mozaiku tohoto souboru, jeho historii a jeho činnost. To je jeden z důvodů vzniku této práce, jež se výše zmíněné snaží napravit a podat čtenáři ucelené informace o historii souboru, jenž znamenal počátek významnější folkloristické činnosti nejen ve Bzenci ale i v sousedním Moravském Písku. Ve Bzenci se již od roku 1993 pořádá Bzenecké krojované vinobraní, kterému předcházely ještě starší vinařské slavnosti s lidovým charakterem. Zde se nejnápadněji projevuje kladný vztah Bzenčanů k lidové kultuře a jednotlivé bzenecké i písecké soubory se zde každoročně prezentují. Prezentace historie a současnosti Bzeneckého krojovaného vinobraní je dalším cílem této práce. V současné době působí v obou obcích již několik folkloristických těles a národopisná činnost zde v posledních letech narůstá. Ve své práci představím tato tělesa, jejich vznik, vývoj a současný stav. 7

8 1 Geografické vymezení Bzence a Moravského Písku a jejich etnografické zařazení Na Moravě, v okrese Hodonín, jenž je součástí Jihomoravského kraje České Republiky, nalezneme Bzenec, město s více než tisíciletou historií.1 Na západě sousedí s městem Vracov, na severu s obcí Těmice, jižní cestou bychom se dostali do 10km vzdáleného města Strážnice a silnice 1. třídy číslo 54 by nás východním směrem zavedla do města Veselí nad Moravou. Na východě je Bzenec svou částí Bzenec - Kolonie spojen s obcí Moravský Písek. Zeměpisné souřadnice jsou N, E2. Počet obyvatel Bzence k byl Použijeme-li geografického náhledu na oblast, ve které se Bzenec nachází, uvidíme, že východozápadní osa Veselí nad Moravou Bzenec Vlkoš je představována dlouhou rovinou. Tuto rovinu, ve které se daří zemědělství 4, ze severu ukončuje Kyjovská pahorkatina, na které se na úrovni Bzence nachází nevjyšší bod města s názvem Horní hory, ležící na stejnojmenné vinařské trati. Dále na sever se tato pahorkatina táhne až k obci Osvětimany, kde se napojuje na Chřiby. Z Horní hory lze na jih od města spatřit les Doubrava, přičemž severní strana se táhne od východního konce Bzence až za sousední Vracov k obci Vlkoš. Les Doubrava je součástí geomorfologického celku Dolnomoravský úval, což je říční nížina na dolním toku řeky Moravy. Současná podoba tohoto lesa vznikla během první poloviny 19. století, kdy bylo území tzv. Moravské Sahary zalesněno podle plánů německého lesníka Jana Bedřicha Bechtela, který také jako lesní inspektor řídil zalesňovací práce Z roku 1015 pochází první historicky doložená písemná zmínka o Bzenci. Město Bzenec v průběhu roku 2015 pořádá oslavy k tisícímu výročí této písemné zmínky. Tyto souřadnice odkazují na polohu židovského hřbitova přibližně ve středu města. Zdroj online: %C5%99bitov_v_Bzenci&params= _N_ _E_type:landmark Počet obyvatel v obcích České republiky k [online]. Český statistický úřad, Dostupné na Zejména brambory, obilí a okurky. Při silnici vedoucí do Strážnice nalezneme u Bzence-Přívozu také jeho pomník. Více o J. B. Bechtelovi: Galerie lesníků. Mezi stromy [online] [cit ]. Dostupné z: Původně se zde skutečně nacházel dubový les. V důsledku středověké a novověké kolonizace (bylo třeba nemalého množství dřeva na stavbu a údržbu nových domů) bylo do 19. století velké množství stromů vykáceno. Díky tomuto, spolu s intenzivní pastvou dobytka, se odkrylo písčité podloží, pocházející z dob čtvrtohor (kvartéru), které začal vítr roznášet do okolí. Tímto postupně vznikla Moravská Sahara. 8

9 Na území Doubravy se nalézá národní přírodní památka Váté písky, což je 5,5 km dlouhý a pouze 60m široký pruh chráněného území, na kterém žijí vzácné druhy pískomilné flóry a fauny.7 Další přírodní památkou jsou Osypané břehy při meandrech řeky Moravy. Toto místo je posledním přirozeným korytem Moravy na jejím dolním toku a je vhodným hnízdištěm pro různé druhy ptáků. Působivý je také pohled na přírodní památku tím, jak se Morava zařezává do písčitého podkladu Doubravy svými meandry, vznikají mohutné pískové stěny na jednom místě až 13 metrů vysoké. Tyto stěny se díky proudění vody neustále posouvají.8 Poslední významnou přírodní památkou na území Doubravy je památný strom Žilkův dub, ke kterému se také váže legenda o loupežníkovi Žilkovi. Tento přibližně 300 let starý strom je pozůstatkem původní doubravy. Městem protéká potok Syrovinka, který pramení u obce Syrovín a ústí do Moravy. Katastr města geologicky patří k celku Kyjovská pahorkatina Středomoravské Karpaty. Dominantu Bzence kromě Horní Hory tvoří také barokní kostel sv. Jana Křtitele a kopec nad městem se zříceninou kaple sv. Floriána. Etnograficky spadá Bzenec do oblasti Slovácko, dále náleží do podoblasti kyjovské Dolňácko a na nejnižší úrovni členění je Bzenec hlavní obcí mikroregionu Bzenecko. Moravský Písek je obec východně sousedící s Bzencem, taktéž ležící v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji České Republiky. Počet obyvatel k byl Na severozápad od Moravského Písku leží obec Domanín, severovýchodním směrem se dostaneme do městysu Polešovice a z východu obec sousedí s městem Uherský Ostroh. Moravský Písek leží na železničním koridoru Bohumín-Břeclav Tento přírodní biotop byl dříve mnohem rozlehlejší zahrnoval celou oblast tzv. Moravské Sahary. Po zalesnění Moravské Sahary (Bechtel) borovicovou monokulturou se zachoval pouze tento úzký pruh, a to díky tomu, že středem tohoto pruhu vedla železniční dráha Ferdinandka. Parní lokomotivy, které po ní v té době jezdily, vyžadovaly, aby se podél kolejí nacházelo bezlesé protipožární pásmo. Reference: MACKOVČIN P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P. (ed.): Chráněná území ČR, svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 932 pp, Strana 504. MACKOVČIN P. a kol.: Brněnsko. Jednou ze zajímavostí této železniční trati (přezdívané Ferdinandka podle tehdejšího panovníka císaře Ferdinanda I.), jejíž historie sahá až do první poloviny 19. století, je, že v době Rakouska-Uherska v roce 1872 byl na trati zaveden levostranný provoz a tento způsob směru jízdy se jako historická anomálie udržel až do 8. prosince Více na: SŮRA, Jan. Vlaky z Břeclavi do Bohumína čeká změna. Po 140 letech pojedou vpravo [online]. idnes.cz, , [cit ]. Dostupné z: c=a120626_201322_ekonomika_ert 9

10 Moravský Písek leží v téže rovině jako Bzenec, terén katastru je mírně zvlněný. Katastr obce stejně jako sousední Bzenec geologicky patří k celku Kyjovská pahorkatina Středomoravské Karpaty. Přímo za obcí v severozápadním směru se zvedají kopce, které se táhnou až k Bzenci a oddělují tak Moravský Písek od Domanína. Tento kopcovitý terén je v hojné míře využíván k pěstování vinné révy díky převaze rozsáhlých jižních svahů, které umožňují intenzivnější dopad slunečního světla na listy révy. Na jihovýchod od obce se nachází lesní celek z částí Olšový les, Rybník a Topolová. Na jihozápadě se nachází mokřadní biotop - přírodní památka Vypálenky. Obec nemá výraznější architektonickou dominantu. V obci nalezneme kostel sv. Anny z roku 1910, za kostelem se nachází kulturní památka socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1743, na hlavní křižovatce stojí kulturní památka Barokní kříž z roku Etnograficky náleží Moravský Písek do oblasti Slovácko, podoblasti Dolňácko a mikroregionu Bzenecko. 1.1 Kulturní památky Bzence Bzenec, který je už od 14. století městem, má bohatou historii, kterou dokládá řada architektonických i přírodních památek.11 Jednou z nejvýraznějších dominant města je barokní kostel sv. Jana Křtitele, postavený v letech 1696 až Kostel se nachází na kopečku nad náměstím, díky čemuž vyčnívá nad ostatními stavbami. Další z nejvýraznějších staveb ve Bzenci je novogotický zámek. Původní pozdně gotická tvrz s příkopem a zdí byla postupně během 16. stol. přestavěna na renesanční zámek se dvěma příkopy a zdí. Během let 1709 a 1710 nechal majitel bzeneckého panství hrabě Erdman z Pruskova zámek barokně přestavět podle projektu Domenica Martinelliho12. V padesátých letech 19. st. byl zámek zbořen, aby mohla vzniknout jeho současná podoba ve stylu anglické gotiky s vysunutými věžemi a cimbuřím. Podoba zámku, jak jej známe dnes, vznikla v letech na popud Obec Moravský Písek. Moravský Písek - oficiální web obce [online]. [cit ]. Dostupné z: HANÁK, Josef. Paměti města Bzence. Vyd. 2. Bzenec: Muzejní spolek pro Bzenec a okolí, ISBN x; Kol. autorů: Kapitoly z dějin města Bzence. Brno 1987; SAMEK, Bohumil. Umělecké památky Moravy a Slezska: 1. A-I. 1. vyd. Praha: Academia, 1994, 655 s. ISBN Domenico Martinelli, italský architekt a kněz ( ) působící ve Vídni, v Čechách a na Moravě. Kromě jiných staveb patří mezi jeho díla například zámek ve Slavkově u Brna. 10

11 tehdejšího majitele bzeneckého panství Viléma, hraběte z Reichenbachu a z Lesonic. Tato přestavba zámku byla velmi nákladná; majitel se kvůli ní dostal do velikých dluhů, jež nebyl schopen splácet, a v roce 1866 spáchal sebevraždu. K zámku náleží park o rozloze 7,60 ha a zejména rozsáhlé sklepní prostory rozprostírající se pod celým územím zámeckého areálu a částí zahrady. Tato sklepení jsou po útlumu v 90. letech dnes v celém rozsahu opět využívána k vinařským účelům ke zpracování a zrání vína. Některé části podzemí plní úlohu reprezentativních sklepů, ve kterých se konají společenské akce, veřejné i soukromé besedy a košty s cimbálovou muzikou. V areálu zámeckého parku se nachází památný strom Bzenecká lípa. Tento strom je od roku 2001 chráněný a jeho stáří se odhaduje na více než 900 let, čímž patří mezi nejstarší stromy na Moravě. Až do druhé sv. války žila ve Bzenci početná židovská komunita, která se zde začala usazovat od 2. poloviny 14. stol. Po ní se do současnosti dochoval židovský hřbitov, obřadní síň z poloviny 19. století a část židovské čtvrti, která se táhla od západního konce Náměstí svobody (dříve Dolní náměstí) podél ulice Krále Vladislava až po zámek. Židé měli v městě vlastní synagogu, ta byla v roce 1860 zbořena a místo ní byla roku 1863 postavena nová synagoga v orientálním novorománském slohu. V roce 1941 byla zdemolována členy NSDAP. Po válce nebylo rozhodnuto o její rekonstrukci ani o jejím jiném využití (v 50. letech se uvažovalo o její přeměně na kulturní dům) a tak byla roku 1960 zbořena. V synagoze se konaly bohoslužby až do začátku 2. světové války.13 Nejlépe viditelnou památkou, která se nachází na vrcholu kopce nad městem jsou pozůstatky kaple sv. Floriána a Šebestiána. Původně se na tomto místě nacházel královský hrad Bzenec, jehož původní podobu neznáme není zde jakékoliv zdivo, jež by vystupovalo nad terén, a dosud zde nebyl realizován náležitý archeologický výzkum. Také přesné datum stavby hradu nemůžeme s jistotou určit o existenci hradu můžeme určitě hovořit od poloviny 13. století, a to podle nálezů keramických úlomků. Nejvzdálenější odhady stáří hradu sahají až k počátku 11. století, kdy bylo v kronice biskupa Dětmara (Thietmara) z Merseburgu zmíněno jeho dobytí a vypálení českým knížetem Oldřichem roku 1015, když bojoval proti polskému knížeti Boleslavovi I. Chrabrému.14 Pro ověření tohoto je však potřeba archeologického výzkumu. Z bývalého FIEDLER, Jiri. Zidovske pama tky v Cecha ch a na Morave. Praha: Sefer, 1992, 200 p. ISBN Zde je pro název obce uvedeno jméno Businc. 11

12 hradu se dodnes dochovala jen terénní vyvýšenina tvořící rovinu na návrší kopce. Zde byla později roku 1703 postavena barokní kaple, jejímž zřizovatelem byl hrabě Erdman Pruskovský z Pruskova. Kvůli své poloze na vrcholu kopce byla často poškozována blesky a větrem. 15. září 1915 po zásahu bleskem vzplála a shořela střecha. Obnovena byla roku 1924 na popud Josefa Hanáka, přičemž obnova byla zčásti financována výtěžkem z prodeje jeho Pamětí města Bzence. Při této příležitosti byly do věžní báně vloženy pamětní listiny Bzence a farního úřadu se soudobými pečetěmi a mincemi. Dosud největší zkázu kaple zažila 19. dubna 1945, kdy byla podminována a vyhozena do povětří ustupující německou armádou, aby se zabránilo jejímu využití jako pozorovatelny pro spojenecké vojáky. Po válce měla být obnovena, k realizaci však nedošlo, a tak na místě dosud stojí její zřícenina, dnes stejně jako kopec místními nazývána Starý hrad. Po válce byl u zříceniny v padesátých letech 20. stol. postaven památník na zničenou kapli socha sv. Floriána. Bohužel byla rychle zničena neznámými vandaly.15 Na náměstí Svobody se nachází mramorová socha Panny Marie na masivním podstavci ze švédské žuly. Postavena byla jako náhrada kapličky, odstraněné roku Náměstí Svobody až do konce druhé poloviny 20. století také sloužilo jako místo konání velkých trhů, na které se sjížděli lidé z širokého okolí. Poblíž nádraží při potoku Syrovínka nalezneme také dnes již nepoužívaný evagelický kostel z 20. let 20. století. Zajímavá je také mohutná budova měšťanské školy z roku 1898 na Horním náměstí poblíž kostela. Tato stavba byla jako škola využívána od svého zbudování až do roku 1990, kdy byla postavena současná škola v ulici Olšovské. Bývalá budova školy byla po roce 2000 vkusně rekonstruována a přestavěna na byty pro seniory. Roku 1882 byla ve Bzenci postavena vojenská kasárna. Jako kasárna byl areál využíván do konce devadesátých let. Město Bzenec získalo od armády ČR areál kasáren v roce 1999 a následně v letech 2000 až 2002 přestavělo největší tři budovy na byty. Zbylé stavby dnes slouží ke komerčním účelům. 16 Územní plán původních kasáren však zůstal dosud zachován a žádná budova nebyla zbourána HURT, Rudolf a Jaroslav OREL. Dějiny města Vracova. Vyd. 1. V Brně: Musejní spolek v Brně, 1969, Vlastivědná knihovna moravská, č. 9; PLAČEK, Miroslav. Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí: dodatky. 1. vyd. Praha: Libri, 2007, ISBN ; HANÁK, Josef. Paměti města Bzence. 1999, 7-11, 14. U některých budov bývá dnes občas zpochybňována vhodnost jejich nynějšího využití. Zejména je tomu tak v případě budovy bývalé vojenské jízdárny, již soukromník přestavěl na diskotéku, pizzerii a bowling. 12

13 2 Bzenecké krojované vinobraní Bzenecké krojované vinobraní je třídenní17 kulturní událost, která je typická spojením prvků folklorismu a vinařské kultury a svým pojetím odpovídá vinobraní v dalších městech např. Znojemskému historickému vinobraní či Pálavskému vinobraní v Mikulově. Koná se každý třetí víkend v září v období, kdy většina vinařů v regionu provádí sklizeň hroznů vinné révy. Tradice této akce sahá do roku 1979, kdy se zde začaly konat první slavnosti s tematikou oslavy sklizně vína pod záštitou Zemědělského odborného učiliště. V roce 1993 se organizátorem stalo město Bzenec a akce byla pojmenována Bzenecké krojované vinobraní.18 Vinařské slavnosti V roce 1975 nastoupil Jiří Houdek jako učitel na bzenecké Zemědělské odborné učiliště.19 Tento mušovský rodák,20 inspirovaný oslavami vína v oblasti Pálavy, inicioval pořádání slavností tohoto druhu ve Bzenci, kde se v té době nic podobného nepořádalo. V roce 1979 tak pod jeho vedením kolektiv učitelů Zemědělského odborného učiliště zorganizoval první ročník vinařských slavností ve Bzenci. Tyto slavnosti se konaly každoročně během konce září. Program byl jednodenní připadl vždy na sobotu a sestával z odpoledního krojovaného průvodu a večerní zábavy. Průvod se v odpoledních hodinách řadil povětšinou za bzeneckým kostelem na křižovatce ulic J. Hanáka a B. Němcové. Odtud ulicí B. Němcové prošel kolem pošty na nynější náměstí Svobody, které celé prošel, a židárnou 21 se dostal k bzeneckému zámku. Zde se dal východním směrem a přes Horní náměstí, opět kolem kostela a ulicemi Karla Čapka a Vinařů došel do areálu Zemědělského odborného učiliště, kde se konala krojovaná zábava Do roku 2006 trvalo Bzenecké krojované vinobraní pouze dva dny pátek a sobota. Od roku 1993 se také do názvu slavností píše číslo, udávající ročník. Číslování začíná až od prvního ročníku organizovaného městem čili v roce 1993 se konalo I. Bzenecké krojované vinobraní. Nyní se tato škola jmenuje Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec (od roku 2004). Více o historii této školy na: Historie školy - Střední škola Gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec. Střední škola Gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec [online] [cit ]. Dostupné z: Mušov, zaniklá vesnice v oblasti Pálavy, nacházející se severně od Dolních Věstonic. Tato vesnice byla zatopena během budování vodních nádrží Nové Mlýny. Jedinou budovou, která zůstala zachována, je gotický kostel sv. Linharta, který se nacházel na vyvýšeném místě. Dnes tento kostel můžeme spatřit na ostrůvku uprostřed nádrže Nové Mlýny střed (také nazývána Mušovská nádrž). HOSÁK, Ladislav. Historický místopis země Moravskoslezské. Praha : Academia, s. ISBN S Židárna je ve Bzenci zažitý název pro současnou ulici Krále Vladislava, jež byla hlavní ulicí židovské čtvrti ve Bzenci. 13

14 Tento průvod sestával zejména z učňů zemědělského učiliště. Zde organizátoři využili toho, že žáci učiliště pocházejí z mnoha různých obcí napříč celou Moravou a mnoho jich vlastní svůj nebo rodinný kroj. Jiří Houdek uvádí, že v průvodu chodilo až 400 žáků a pestrost krojů byla díky rozdílnému původu účastníků velmi vysoká. Díky tomuto se během některých ročníků konala také komentovaná přehlídka krojů na některé ze zastávek průvodu. Dále v průvodu šly dvě dechové hudby a cimbálová muzika.22 Součástí průvodu byly také vozy tažené koňmi. Některé měly formu alegorických vozů např. bůh veselí a hojnosti Bakchus (Dionýsos) s nymfami, muži mačkající hrozny červeného vína holými nohami v dřevěných kádích, lisování hroznů v presu aj. V čele průvodu jel kočár s knížetem, kněžnou, šlechtici a dvorními dámami. Poslední součástí průvodu bylo několik obřích hroznů každý z těchto byl tvořen mnoha hrozny vinné révy, jež byly zavěšeny na důmyslnou konstrukci, čímž vytvořily cca 25 kg těžký hrozen, symbolizující hojnost úrody v daném roce. Průvodu se účastnili také zaměstnanci JZD Vracov a JZD Bzenec, kteří převážně zajišťovali koňské povozy. Krojovaný průvod měl na svojí trase pět zastávek u sídla starosty Bzence, ředitele učiliště, ředitele národního podniku Vinařské závody Bzenec, sklepmistra sklepů učiliště a u správce školního statku učiliště. 23 Na těchto místech byl každému z funkcionářů předán jeden z obřích hroznů, hrála muzika a krojovaní vzali přítomné do tance. Někde bylo zbudováno i dřevěné pódium pro účinkující a na každé zastávce také bylo připraveno bohaté občerstvení. Taktéž kněžna se svým dvorem, které hráli vracovští ochotníci, měla svoji úlohu sestoupila z kočáru mezi lidi a např. rozdávala dětem sladkosti.24 Večerní krojovaná zábava se konala na hale - ve velkém sále v areálu Zemědělského odborného učiliště v Bzenci-Olšovci. Jako součást zábavy se zažily také některé zvyklosti s vinařskou tematikou Obvykle zde hrávala DH Vracovjáci a DH Vinařinka z Žeravic. DH Vracovjáci také hrávali na večerní zábavě. Každoročně zde hrávala Cimbálová muzika Mojmíra Vlkojana; Jiří Houdek v ní již tehdy hrál jako klarinetista. Školní statek zemědělského učiliště se nacházel až v lokalitě Na Hájích v Bzenci-Kolonii, což bylo pro průvod příliš daleko. Proto se pro správce chodilo k Fürstově vile na Horním náměstí, která tehdy jako pěstírna sazenic vinné révy patřila k zemědělskému učilišti. Kněžnu v té době hrála Jiřina Milerová z Vracova. Jiří Houdek ve své výpovědi uvádí, že ji hrála natolik věrohodně, že mnozí starší bzenčané, kteří ještě pamatovali habsburskou monarchii, se neubránili slzám, neboť si v tu chvíli mysleli, že se kněžna vrátila. Jednou z těchto zvyklostí bylo zarážání hory - v sále bylo jako výzdoba ke stropu zavěšeno mnoho hroznů (každý hrozen byl dokonce obalen fólií, aby zrnka nepadaly na taneční parket). Při začátku zábavy bylo vyhlášeno zaražení hory a nikdo z přítomných se těchto hroznů nesměl ani dotknout, na což během večera dohlíželo několik hotařů. Vždy se však našlo několik jedinců, kteří se pro hrozny během tance natáhli rukama. Pokud byli přistiženi při činu, byli odvedeni stranou, museli se vykoupit 14

15 Na přípravě slavností se podíleli zejména žáci bzeneckého učiliště, kteří pod vedením svých učitelů chystali veškerou výzdobu sálu, pomáhali připravit alegorické vozy, pekli koláče a dělali mnoho dalších činností, o přípravách krojů nemluvě. Finanční náklady na akci byly téměř nulové. Učiliště připravovalo akci z vlastních zdrojů většinu práce odvedli učni, kteří za ni byli odměněni dvěma dny volna, které si mohli vybrat během školního roku. Taktéž ostatní instituce poskytly své zdroje zdarma. Tuto formu si vinařské slavnosti udržely od svého založení až do roku V té době se již o organizaci akce zajímalo vedení města Bzence a poté, co Jiří Houdek, který byl stále jejím hlavním organizátorem, odešel učit na lesnické učiliště v BzenciPřívozu, vinařské slavnosti přešly pod patronaci města. Město slavnosti uvedlo jako Bzenecké krojované vinobraní a ustavilo částečně odlišný formát programu, jenž si s drobnými obměnami tyto slavnosti drží dodnes. Bzenecké krojované vinobraní Bzenecké krojované vinobraní sestává z oficiálního programu organizovaného městem a programu spolupořadatelů nejčastěji soukromých vinařů. Oficiální program se odehrává na náměstí Svobody (na jeho prostranství a pódiu), v ulici Olšovské, kudy vede krojovaný průvod, v prostorách bzeneckého zámku a na kulturním domě. V pátek na náměstí Svobody v 17 hodin střelba z historických děl a hmoždířů ohlašuje začátek slavností. Poté následuje program, jehož schéma a účinkující se během jednotlivých ročníků příliš nemění. Střelbu z děl již mnoho let provádí skupina historického šermu Memento Mori. Ta poté předvede svoje vystoupení se středověkou tematikou, což zaujme nejen děti díky věrohodnosti soubojů. 26 Následuje vystoupení žáků základní školy (pěvecká soutěž moderních písní Carusoshow ), vystoupení různých dobrovolných účinkujících a koncerty kapel populárních/moderních žánrů hudby. Tento program končí během večerních hodin. Na zámku je slavnostní vernisáží zahájena výstava současných umělců Bzenecký výtvarný podzim, která trvá do neděle. Jednotliví umělci během vernisáže osobně představí svá díla. Na kulturním domě probíhá od pátku do neděle výstava panenek. 26 symbolickou peněžní částkou a také museli vypít sklenici burčáku. Souboje členů této skupiny jsou technicky precizně zvládnuté herci během nich dávají jeden druhému velmi prudké rány, které by mohly způsobit i smrtelná zranění, pokud by je druhý herec nevykryl mečem či štítem. 15

16 Souběžně s tímto programem, zajišťovaným městem, probíhá (během pátku a soboty) také program spolupořadatelů a vinařů. Větší i menší bzenecká vinařství otevírají své sklepy veřejnosti nebo dělají posezení venku před sklepem a nabízejí návštěvníkům slavností ochutnávku vlastních vín a zejména burčáku. Ve větších vinařstvích při tomto také obvykle hraje cimbálová muzika a program tak končí v pozdních nočních hodinách, protože se místní, přespolní i turisté obvykle zapojí zpěvem i tancem tyto akce tak mají charakter besed u cimbálu.27 V sobotu začíná dopolední program od deváté hodiny na náměstí Svobody. V tomto programu pravidelně účinkují mažoretky ZŠ Bzenec a žáci bzenecké ZUŠ Lubomíra Ligase mezi těmito žáky mívá svůj koncert také Cimbálová muzika ZUŠ Bzenec. Dopolední program končí obvykle kolem dvanácté hodiny. Odpoledne začíná hlavní oficiální část programu, již představuje průvod krojovaných a program na náměstí Svobody. Průvod se začíná řadit kolem třinácté hodiny u Pomníku padlých28 v ulici Olšovské a od 14:00 prochází touto ulicí směrem k náměstí Svobody, kde se rozejde u pódia a jeho účastníci zde čekají na svá vystoupení. Průvod se skládá z krojovaných občanů Bzence, ze bzeneckých folkloristických těles, hostů z jiných obcí a často i návštěvníků z partnerských měst. 29 Stejně jako před rokem 1993 jede v čele průvodu kočár s kněžnou a jejím dvorem a na dalším povoze se veze Bakchus s nymfami. Dále je dvěma mládenci nesen obří hrozen 30 a někteří bzenčané vezou na trakařích sudy vína, což má dávat najevo hojnost vinobraní. V průvodu jdou také dechové hudby a cimbálové muziky, jenž vystupují samostatně nebo s některým folklorním souborem. Celý průvod zpívá a tančí, často se stane, že některý soubor nachvíli zastaví průvod a předvede krátké taneční číslo. Oproti vinařským slavnostem je trasa průvodu zjednodušená a zkrácená, odpadly také zastávky s předáváním hroznů. Během některých let byl však průvod delší, jelikož bylo pódium umístěno před bzeneckým zámkem.31 Poté, co průvod dorazí na náměstí Svobody, začíná zde odpolední program, jenž tradičně začíná uvítáním kněžny. Děti z Marijánku utvoří na pódiu špalír a za pokřiku Například v roce 2014 hrála Cimbálová muzika Prameň ve Vinařství Blanka Ďurinová, CM Michala Miltáka ve Vinařství Bunža Bzenec a ve vinařství Bisenc hrála Horňácká cimbálová muzika Petra Galečky (na basu hrál Tomáš Tesařík j. h.). Památník padlých bzenčanů, kteří bojovali v první světové válce. Pravidelně se průvodu účastní i návštěvníci z německého Egelnu ve svých krojích. Od r je pouze jeden hrozen ten je na pódiu na náměstí symbolicky předán kněžně. Zejména během let, kdy bylo náměstí Svobody přestavováno i s hlavní silnicí, jež do té doby měla povrch z dlažebních kostek. 16

17 Vivat! vchází kněžna se svým dvorem na pódium. Zde šlechtici usednou k slavnostní tabuli a sledují další dění. Děti zde jako vyslanci poddaných kněžně předají kytici květů a další symboly letošní dobré úrody a pracovitosti poddaných. Po tomto uvítání následuje program jednotlivých souborů a muzik, jenž vždy zahajuje Marijánek. Každoročně některý z účinkujících souborů zde předvede zarážání a otvírání hory a po otevření hory je kněžně přinesen obří hrozen. (obr. č. 22) Program trvá do podvečerních hodin. Po jeho skončení následuje beseda u cimbálu ve stanech přímo na náměstí, jež trvá do pozdních nočních hodin. Spolu s programem vinařů tak Bzenec po celou noc žije hudbou a vínem. V neděli už pouze doznívá doprovodný program slavností. Kromě výstav obrazů a panenek je možné na zámku navštívit představení bzeneckého loutkového divadla Kašpárek a loutkového divadla Srdíčko z Jičína. Další akcí lidového charakteru v této oblasti jsou Krojované hody v Moravském Písku. O hodech již vypovídá bakalářská práce Alice Horákové.32 3 Folkloristická tělesa v obou obcích První snahy o utvoření a činnost folkloristického tělesa proběhly ve Bzenci během období protektorátu Čechy a Morava; v roce 1939 zde byl založen Slovácký krúžek. Zakladateli a prvními členy byli učitelé zdejší obecné školy v čele s Antonínem Pojetou. Existence Slováckého krúžku měla určitý protestní charakter proti nacistickému útisku stavěla kulturní dědictví tohoto kraje, které se soubor snažil připomínat. Zásluhou Jiřího Petrů vznikla cimbálová muzika, která se stala součástí tohoto souboru. Slovácký krúžek měl trvání až do konce války v roce Tehdy mnoho členů změnilo svá bydliště a Krúžek tak zaniknul. V roce 1947 byl Slovácký krúžek znovu utvořen pod záštitou obce, po roce však opět zanikl. V roce 1950 proběhla další snaha o založení folklorního souboru a jeho vedení pod patronací bzeneckých Vinařských závodů. Tento soubor opět zanikl přibližně během jednoho roku. 32 HORÁKOVÁ, Alice. Ilustrace knihy [online] [cit ]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Jan Bružeňák. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/396825/pedf_b/>. Tato práce vznikala ve stejném období jako moje práce. Při počátečním vymezení obsahu mojí práce jsem bakalářskou práci autorky neznal. 17

18 3.1 Folklorní soubor Bzenčan Folklorní soubor Bzenčan byl prvním stabilním folkloristickým tělesem v Bzenci a Moravském Písku. Byl založen v roce 1952 a působil až do začátku 90. let. Soubor během své existence prošel několika obdobími rozkvětu a útlumu a taktéž dvojí změnou názvu (Bzenčan Kovoděl Soubor písní a tanců Závodního klubu n. p. Železárny Veselí nad Moravou). Tyto změny názvu byly způsobeny přechody souboru pod jiného zřizovatele. Členy tohoto tělesa byli převážně občané Bzence a Moravského Písku a soubor tak v době svého působení byl jediným činitelem folkloristického hnutí v obou obcích. Folklorní soubor Bzenčan období let V roce 1952 byl tedy založen folklorní soubor Bzenčan, jehož součástí byla také vlastní cimbálová muzika. Založení souboru se uskutečnilo z iniciativy Stanislava Otépky, zaměstnance národního podniku Obnova v Moravském Písku, a za přispění ředitele Obnovy Charváta33. Národní podnik Obnova byl štědrým mecenášem souboru zcela sponzoroval nákup hudebních nástrojů, ženských krojů (10 krojů) a mužských krojů (20 krojů). Nejednalo se o kroje některé konkrétní obce šlo o umělý kroj vycházející z krojů okolních obcí. Všechny kroje byly ušity na míru členům souboru v družstvu umělecké výroby Slovač v Uherském Hradišti34. Obnova rovněž věnovala Kčs na pořízení notového archivu souboru. Ředitel Charvát měl osobní zájem na činnosti podnikových kroužků, snažil se soubor podporovat, aby dosáhl vysoké umělecké úrovně a většinou se také sám zúčastňoval zájezdů a akcí souboru. Řady hudebníků souboru se rozrůstaly také díky tomu, že uchazeči o práci v Obnově, kteří se ve volném čase věnovali hře na hudební nástroj, byli přednostně přijímáni jako zaměstnanci podniku. Vedle cimbálové muziky podnik sponzoroval také komorní orchestr Bzenčan, jehož většina členů byla zároveň členy cimbálové muziky souboru Bzenčan. Členy komorního orchestru byli převážně zaměstnanci n. p. Obnova. Komorní orchestr vznikl přibližně ve stejné době jako cimbálová muzika.35 Jak soubor Bzenčan s cimbálovou muzikou, tak komorní orchestr byly přidruženy pod Závodní klub ROH36 n. p. Obnova Křestní jméno nedohledáno. Tento podnik stále existuje a dosud se kromě jiného zabývá zakázkovým šitím krojů. Velké množství kvalitních hudebníků umožňovalo orchestru provádět náročné skladby. ROH Revoluční odborové hnutí odborová organizace působící v období ČSR a ČSSR (

19 Repertoár souboru tvořily převážně písně a tance z Dolňácka s občasnými přesahy do dalších oblastí. Činnost souboru Bzenčan od jeho založení byla bohatá. Byla to hlavně vystoupení v okolních obcích, ale i v mnoha místech po celé republice, soutěže lidové umělecké tvořivosti, tradiční velikonoční šlahačka37,výroční schůze podniků, oslavy prvního máje, účasti na folkloristickém festivalu ve Strážnici, účast na spartakiádě v Praze, také i výjezdy do zahraničí. Bzenčan také pořádal každoroční Bzenecké hody s káčerem v letech Nešlo však o hody, na které jsme v současnosti zvyklí např. ve Vracově, Ratíškovicích a jinde, hody, do nichž se aktivně zapojuje celá obec. Zde šlo spíše o komorní akci, odehrávající se mezi členy souboru. (obr. č. 1) První krize souboru se projevila v roce 1955, kdy od cimbálové muziky odešel její primáš, Alois Lola Kolmaš a cimbalista Kincl 38. Tato problematická situace, kdy v muzice chyběli dva klíčoví hudebníci, byla však brzy překonána zásluhou vedoucího Stanislava Otépky. Ten provedl nábor tanečníků i muzikantů pro nácvik vystoupení na spartakiádu v Praze. Nová sestava muziky byla následující: prim: Břetislav Prokeš druhé housle (terc): Jaroslav Bém druhé housle (terc): Vilém Sté druhé housle (terc): Jiří Vítek klarinet: Rostislav Kolaja houslové kontry: Jaroslav Vyoral houslové kontry: František Tesařík houslové kontry: Jaroslav Jablonický39 (později hrál na kontrabas) cimbál: Miroslav Kučera, později Zdeněk Klobáska kontrabas: Miroslav Kolář Po těchto personálních změnách cimbálová muzika dobře fungovala nadále, což ). V jiných regionech státu nazývaná též pomlázka, mrskut, šibačka atd. Křestní jméno nedohledáno. Jaroslav Jarošek Jablonický vystudoval na konzervatoři hru na flétnu a působil jako 1. flétnista ve zlínské filharmonii a jiných profesionálních tělesech. 19

20 potvrdila zejména v roce 1956, kdy zvítězila na soutěži lidových hudeb ve Strakonicích. Níže uvádím nejvyznamnější vystoupení a akce Folklorního souboru Bzenčan a jeho cimbálové muziky v tomto období. Jsou jimi: 1955 I. celostátní spartakiáda v Praze 1956 folkloristický festival ve Strážnici, soutěž lidové umělecké tvořivosti 1957 zájezd do Rumunska (město Mamaia) 1958 Setkání na Dunaji v Bratislavě, filmový festival ve Zlíně 1959 velikonoční šlahačka, které se díky účasti pracovníků tehdejšího Mezinárodního svazu studentů účastnili také studenti mnoha národnosti40; účast na Mezinárodním festivalu mládeže ve Vídni Útlum činnosti v letech Po návratu z Vídně značně ochabla snaha členů souboru pravidelně se zúčastňovat nácviků. Muzika ještě poměrně fungovala, protože v té době už měla dobré jméno, taneční složka však zaostávala. Počet vystoupení se snižoval a pouze část členů udržovala soubor při životě. Tato situace přetrvávala až do roku Pracovníci bzeneckého kulturního domu, kteří tehdy byli pověřeni městem, aby souboru pomohli, neměli pochopení pro jeho potřeby. Vedoucí souboru Stanislav Otépka, nejspíš s úmyslem prospět souboru, převzal funkci ve správě města. Účinek byl ale opačný nové povinnosti mu zabíraly stále více času a jeho dříve velmi obětavá práce pro taneční složku i muziku téměř ustala. V roce 1965 se pokusil zachránit situaci František Ota Tesařík. 41 Neuspěl však při jednání s pracovníky kulturního domu, kteří kromě jiného například požadovali, aby příjmy souboru převyšovaly náklady cestovné, stravné, udržba krojů a hudebních nástrojů a vzniklé přebytky byly odváděny do pokladny kulturního domu. Období mezi lety 1960 a 1965 bylo pro soubor velmi málo plodné. Často nepřítomného vedoucího Stanislava Otépku zastupovala při nácviku tanců Zdena Vyoralová42 a ke konci tohoto období už pracovala sama. O muziku se začal starat kontráš František Tesařík a basista Jaroslav Jablonický. To však nestačilo, protože souboru v té době chyběl štědrý zřizovatel. To se projevovalo zejména tehdy, když se jednalo se zájemcem o vystoupení. V tehdejší době se totiž tito zájemci málokdy zavazovali uhradit náklady spojené s cestovným. Dále si členové souboru museli sami Viz obr. č. 2, 3. Ačkoliv měl křestní jméno František, během svého života se plně ztotožnil s užíváním jména Ota/Otakar Tesařík. Sestra kontráše Jaroslava Vyorala. 20

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

DOLŇÁCKO. Monika Zachová, Iva Holomčíková

DOLŇÁCKO. Monika Zachová, Iva Holomčíková DOLŇÁCKO Monika Zachová, Iva Holomčíková Malebné údolí, vymezené historickými územími Moravy a Slovenska, úrodný kraj podél řeky Moravy. Na severu sousedí s Valašským královstvím, na východě jej hřebeny

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

Folklor a víno 2017 KALENDÁŘ FOLKLORNÍCH A VINAŘSKÝCH AKCÍ NA MIKULOVSKU

Folklor a víno 2017 KALENDÁŘ FOLKLORNÍCH A VINAŘSKÝCH AKCÍ NA MIKULOVSKU Folklor a víno 2017 KALENDÁŘ FOLKLORNÍCH A VINAŘSKÝCH AKCÍ NA MIKULOVSKU 7. 1. Perná * Ochutnávka mladých vín * 28. 1. 20.00 Drnholec * Krojový ples * 28. 1. 20.00 Jevišovka * Vinařský ples * 4. 2. 20.00

Více

Avion Big Band. Avion Big Band

Avion Big Band. Avion Big Band Avion big band sdružuje amatérské muzikanty se stejným zájmem o hudbu, kteří ovládají hru na hudební nástroj a zpěv. Cílem je reprezentace Zlína, Zlínského kraje a České republiky a také rozvoj kapely

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6.

68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6. 68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2013 31. ročník folklorního festivalu Dětská Strážnice 2013 ve dnech 27. - 30. 6. 2013 Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici patří mezi nejstarší

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Den Jihomoravského kraje 5. června 2010 v Brně započaly oslavy desátého výročí obnovení krajské samosprávy v České republice tedy i Jihomoravského kraje. Oslavy

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

HOSTINNÉ. Trasa č. 2 Obrazy. 16,5 km. Trasa:

HOSTINNÉ. Trasa č. 2 Obrazy. 16,5 km. Trasa: HOSTINNÉ Trasa č. 2 Obrazy Trasa: Značení KČT: 16,5 km Hostinné Chotěvice (4,5 km) Chotěvice Nové Zámky (9 km) Nové Zámky Hostinné (3 km) (trasa vlakové nádr. Hostinné až most v Debrném bez značení) Občerstvení:

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu:

Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu: Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kluky, okr. Písek Datum: 5.12.2012 Autor: Marcela Ivanenková Číslo šablony: I/2 Název materiálu: VY_12_INOVACE_16_Vl 4.roč. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2213

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_13

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

1. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114 v celkové výši 74.400 Kč na akce: Chrám i tvrz 22. Vsetínský jazzový festival

1. Dům kultury Vsetín, spol. s r. o., IČ 47972114 v celkové výši 74.400 Kč na akce: Chrám i tvrz 22. Vsetínský jazzový festival Rada Zlínského kraje dne 23. 3. 2015, usnesení č. 0221/R07/15 a Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 29. 4. 2015 usnesení č. 0471/Z16/15 rozhodli o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu kultury

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 58. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 3. - 5. června 2011 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

Kategorie A ( třída ZŠ)

Kategorie A ( třída ZŠ) 1. Jak se jmenuje architektonický prvek, typický pro středověké duchovní stavby, kterým se do gotické stavby vstupovalo? a) Portál b) Rozeta c) Fiála 2. V průběhu 11. a 12. století se mnohé evropské, ale

Více

5. TŘÍDA, ZŠ BŘEŢANY

5. TŘÍDA, ZŠ BŘEŢANY 5. TŘÍDA, ZŠ BŘEŢANY ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: 5. ročník, předmět VL, tematický okruh: Poznáváme naši vlast a historii. Zpracovala: Konečná Denisa, email: deko.de@seznam.cz, prosinec

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR

Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Název: Oblast: Autor: Číslo: Jihomoravský kraj Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_17 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Tento materiál

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

* Kraje a krajská města ( Pardubický kraj a kraj Vysočina) 5. třída ZÁKLADNÍ ŠKOLY

* Kraje a krajská města ( Pardubický kraj a kraj Vysočina) 5. třída ZÁKLADNÍ ŠKOLY * Kraje a krajská města ( Pardubický kraj a kraj Vysočina) 5. třída ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: 5. ročník, předmět VL, tematický okruh: Poznáváme naši vlast a historii.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38

VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38 VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700

2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700 Akce 2010 leden 2. 3.1. Novoroční turnaj ve futsalu, Městská sportovní hala. Kontakt: Pavel Nečas, tel.: 608 300 700 9.1. Tříkrálový volejbalový turnaj, Městská sportovní hala. Kontakt: Centrum volného

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

ý sk z e sl o vsk Mora

ý sk z e sl o vsk Mora Moravskoslezský BRUNTÁL 16 17 18 OSTRAVA KARVINÁ NOVÝ JIČÍN FRÝDEK-MÍSTEK SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ OPŽP Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Prioritní osa 5 Prioritní osa

Více

Jánoš Bihári edice romské osobnosti

Jánoš Bihári edice romské osobnosti Jánoš Bihári 1764-1827 Ma arský houslista Jánoš Bihári byl jedním z nejslavnějších evropských hudebníků své doby. Jeho uměním byl okouzlen i světoznámý skladatel Ferenz Liszt, který řekl: Tóny, které vyluzují

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Kronika obce Nová Ves Příloha

Kronika obce Nová Ves Příloha Indikační skica Stabilního katastru obce z roku 1842, kterou pro potřeby finančního úřadu v Brandýse nad Labem v tehdejším Kouřimském kraji zhotovili adjunkt Franz Lizius a geometr Anton Matchinger. Indikační

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_29_Alois Jirásek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Velká města Kraje Vysočina

Velká města Kraje Vysočina Velká města Kraje Vysočina Vypracování: o Krátké informace k velkým městům Kraje Vysočina Třebíči, Havlíčkovu Brodu, Žďáru nad Sázavou o Kontrolní úkoly: 1) Multiple Choice 2) Informační prospekt pro turisty

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Město Uherský Brod. Kampaň TADY ŽIJU

Město Uherský Brod. Kampaň TADY ŽIJU Město Uherský Brod Kampaň TADY ŽIJU Představení města Uherský Brod Počet obyvatel v Uherském Brodě: 16 631 Představení města Uherský Brod - poloha Město Uherský Brod se nachází na jihovýchodě Moravy ve

Více

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov.

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. - 63 - PRAMENY ČR MZA Brno - Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. HORÁKOVÁ, Eva. O konzervaci střeleckých terčů ve vyškovském muzeu. In JORDÁN,

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

VY_32_INOVACE_12_FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN_34

VY_32_INOVACE_12_FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN_34 VY_32_INOVACE_12_FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN_34 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400 Anotace:

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více