ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce"

Transkript

1

2

3

4

5 ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro studující tohoto oboru. Předložený text tedy rozhodně není úplným výkladem a obsahem jednotlivých přednášek. Má studentům a studentkám posloužit pro základní orientaci v jednotlivých kapitolách a současně se předpokládá, že bude sloužit i jako pracovní sešit, kde je prostor pro konkrétní úkoly a cvičení. Obsah jednotlivých kapitol prošel výběrem, který byl učiněn na základě několikaleté zkušenosti vyučujících tohoto předmětu a reagoval i na podněty a to nejčastěji od absolventů tohoto oboru, kteří reflektovali jednotlivé přednášky a přinášeli do nich dílčí postřehy z praxe a lokalit po celé České republice. Text se současně snaží reagovat na požadavky dálkové formy studia, aktuální legislativu a nové trendy v oboru. Bc. Jana Bednářová srpen

6 OBSAH 1. Historie a vymezení pojmu sociální práce, hodnoty a etika v sociální práci, Standardy kvality sociálních služeb Základní metody a úrovně sociální práce Vedení případu 9 4. Metody sociální práce s rodinou Metody sociální práce s dětmi a mládeží Význam týmové a individuální práce v organizaci, Psychohygiena, Syndrom vyhoření, Supervize v pomáhajících profesí Metody sociální práce se skupinou Metody terénní sociální práce, streetwork Metody sociální práce s klienty bez zaměstnání Základní metody komunitní práce Metody sociální práce v rámci krizové intervence Význam svépomoci a vzájemná pomoci Práce v nestátních neziskových organizacích, Nové trendy v metodách sociální práce

7 1. HISTORIE A VYMEZENÍ POJMU SOCIÁLNÍ PRÁCE, HODNOTY A ETIKA V SOCIÁLNÍ PRÁCI, STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Vymezení pojmu sociální práce - jako obor je to aplikovaná věda, která zkoumá komplexní souvislosti mezi intrapsychickými, interpersonálními, skupinovými a společenskými procesy a způsoby jejich ovlivnění legislativními, organizačními, komunikačními a vztahovými prostředky, s cílem zlepšit životní pohodu všech lidí - jako činnost je to profesionální aktivita, která vytváří podmínky pro rozvoj a lepší využití zdrojů jednotlivce, skupin, komunit a společnosti využíváním prostředků analýzy a komunikace, profesionálním utvářením a usnadňováním vzájemné interakce (organizováním, vyjednáváním) a realizací a změnou legislativních a společenských podmínek, s cílem ochránit a posílit zejména znevýhodněné a ohrožené skupiny a jednotlivce ve společnosti. (Havrdová, 1999) Najděte si alespoň další 2 definice pojmu sociální práce a uveďte zdroj. Základní pojmy: Morálka - (z latinského slova mos - původně vůle, potom mrav, předpis, zákon, vlastnost, charakter, vnitřní podstata) je systém regulativů lidského jednání, který je založen na rozlišení správného a nesprávného, schopnosti rozlišovat dobro a zlo a v těchto intencích jednat - včetně transformace do oblasti hodnot, norem vzorů, postojů a jednání. Morálka má individuální i sociální dimenzi. Není vytvářena v každé generaci znovu, ani není omezena pouze na jednání jednotlivců. Předpokládá se, že je tím, co udržuje společnost pohromadě a umožňuje harmonickou spolupráci jejích členů. Morálka jako každá sociální instituce vyžaduje čas od času kritickou revizi autonomním subjektem. Tato kritika přispívá k morálnímu vývoji v rámci sociálního řádu. Hodnoty - vycházejí z morálky a lze je definovat jako vše, co považujeme za významné a důležité. Jsou to normativní standardy, které mají vliv na naše rozhodnutí pro jednu z možných alternativ jednání. Najděte si aktuální plné znění Etického kodexu sociálních pracovníků ČR. 3

8 Etika - (z řeckého éthos mrav, zvyk, obyčej, charakter) je teorií morálky, vědou o morálce jako stránce života společenského člověka, o původu a podstatě morálního vědomí a jednání. Etika se zabývá studiem morálky a rozumovým odůvodněním morálního jednání. Ačkoliv rozumové zdůvodnění není jediným možným (základem může být např. instituce), autoři publikující v oblasti sociální práce je zpravidla považují za stěžejní. Z hlediska cíle je etika prakticky zaměřenou vědou. Cílem totiž není vědění pro vědění, ale vědomější odpovědné jednání. Přesto zůstává etika v oblasti obecného, protože není schopna poskytnout návod, jak jednat v jednotlivých případech. Profese - (z latinského slova professio - přiznání k povolání, k řemeslu) je povolání, ale také odbornost, resp. odbornou přípravou podložené povolání. Význam termínu profese v anglosaské literatuře je užší než v češtině. Hlavním společným jmenovatelem pracovních rolí, které spadají do takto chápané profese, je omezený a regulovaný přístup k jejich výkonu (např. je nutné absolvovat studijní program a praxi). K profesi, resp. profesní komunitě se také vztahuje velká míra samosprávy a kontroly, zejména v záležitostech odborné kvalifikace. Morální kodex bývá také přísnější než požadavky kladené v tomto ohledu na průměrného člena společnosti. Příčinu toho lze hledat v nebezpečí, že by profesionál mohl zneužít moci nebo autority, kterou mu dané povolání zaručuje. Profesní etika- patří sem reflexe norem a morálního jednání v rámci profese. Najděte si v literatuře alespoň 10 osobností z historie sociální práce. STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Standardy kvality sociálních služeb vytvořili pod vedením MPSV v průběhu let zástupci odborné veřejnosti, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb. Platnost standardů byla v praxi ověřována testováním u poskytovatelů na Olomoucku. Standardy byly v průběhu přípravy porovnávány a doplňovány se standardy kvality sociálních služeb některých evropských zemí (Velká Británie, Rakousko) a USA. V zákonné podobě vstoupily v platnost 1. ledna 2007 s účinností zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách v platném znění. 4

9 Standardy kvality sociálních služeb popisují, jak má vypadat kvalitní sociální služba. Jsou souborem měřitelných a ověřitelných kritérií. Jejich smyslem je umožnit průkazným způsobem posoudit kvalitu poskytované služby. Podstatným rysem standardů je jejich obecnost, jsou použitelné pro všechny druhy sociálních služeb. Kvalita je popsána prostřednictvím souboru kritérií (vlastností a charakteristik), o nichž se předpokládá, že ovlivňují schopnost služeb naplnit zájmy a potřeby obou uvedených zájmových skupin uživatelů i zadavatelů. Hlavním posláním sociální služby je snaha umožnit lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, zůstat rovnocennými členy společnosti a využívat jejích přirozených zdrojů, žít nezávisle, v kontaktu s ostatními lidmi a v přirozeném sociálním prostředí. Najděte si aktuální platné znění standardů kvality sociálních služeb (viz výše uvedený zákon a vyhláška). Sdílení dobré praxe - podílení se na tvorbě a aktualizaci standardů ve vaší organizaci. Použitá a doporučená literatura ke studiu: MATOUŠEK, O. a kol.: Základy sociální práce MATOUŠEK, O.: Slovník sociální práce HAVRDOVÁ, Z.: Kompetence v praxi sociální práce ÚLEHLA, I.: Umění pomáhat U seznamu použité a doporučené literatury si dohledejte chybějící bibliografické údaje k citaci tištěných dokumentů (vydání, místo vydání, vydavatel, rok, ISBN). Prohlédněte si webové stránky doporučených organizací. Najděte si kontakt na Společnost sociálních pracovníků ČR a další organizace sdružující pracovníky v sociálních službách (ČAS, ČAPS) a zjistěte o nich základní informace. VZOR: Asociace pečovatelů v ČR Klikatá 1a Praha 5 Tel.: Fax: e- Poznámky: - poskytují poradenství pracovníků v sociálních službách, pořádají přednášky a konference, vydávají odborné publikace - na webových stránkách se rovněž podívejte na historii a vývoj organizací 5

10 2. ZÁKLADNÍ METODY A ÚROVNĚ SOCIÁLNÍ PRÁCE Základní metody sociální práce - případová práce - se skupinou - komunitní Cílová skupina - jednotlivec - rodina - skupina - místní komunita - věková skupina - shodná nepříznivá sociální situace Základní druhy sociálních služeb zahrnují: a) sociální poradenství b) služby sociální péče c) služby sociální prevence Formy poskytování sociálních služeb: 1) Pobytové - pobytovými službami se rozumějí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. 2) Ambulantní - ambulantními službami se rozumějí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. 3) Terénní - terénními službami se rozumějí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí. Předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách V sociálních službách vykonávají odbornou činnost: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby, při poskytování sociálních služeb působí rovněž dobrovolníci za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. Pracovníci v sociálních službách Pracovníkem v sociálních službách je ten, kdo vykonává: a) přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, 6

11 vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb, b) základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti, c) pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti a provádění osobní asistence, d) pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Podmínky výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách: způsobilost k právním úkonům bezúhonnost zdravotní a odborná způsobilost Předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace. Podmínky k výkonu povolání sociálního pracovníka: způsobilost k právním úkonům bezúhonnost zdravotní a odborná způsobilost Kde je možné setkat se se sociálním pracovníkem/pracovníkem v sociálních službách? veřejnoprávní instituce: na úrovni ústřední nebo místní správy resorty (doplňte si příklady) Ministerstva práce a sociálních věcí Ministerstva vnitra Ministerstva zdravotnictví -.. Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Ministerstva spravedlnosti

12 soukromoprávní instituce Ziskové Neziskové - občanské sdružení církevní organizace nadace... - obecně prospěšné společnosti.. Možnosti a role pracovníka v sociálních službách/sociálního pracovníka: pracovník jako prostředník pracovník jako obhájce (zástupce klienta) pracovník jako zástupce společnosti Pracovník se pohybuje mezi těmito rolemi a volí přiměřený způsob profesionální práce, který má dvě krajní podoby: KONTROLA A POMOC. Jejich vzájemné doplňování je také upraveno etickým kodexem, je však nutné vždy znova odpovědně volit vhodnou formu pomoci spolu s klientem. Pracovník se pohybuje mezi dvojí loajalitou vůči klientovi a vůči organizaci, která ho zaměstnává. Toto napětí je někdy více a někdy méně přítomné, nikdy se z něj však zcela nejde vyvázat a proto jsou někdy porušeny etické zásady sociální práce. Rozdíl práce ve státní správě a neziskové organizaci: Ve státní správě: jde zejména o moc výkonnou a rozhodovací ve smyslu např. správního řádu (např. zahájení, přerušení řízení o sociální dávku/příspěvek dávku státní sociální podpory, dávku hmotné nouze, příspěvek na péči apod.), o podávání předběžných opatření (např. setkáte se s tím nejčastěji na OSPODu), sociální pracovníci jsou více vázaní byrokracií. V neziskové organizaci: tyto organizace zajišťují nejčastěji oblasti sociální prevence, sociální rehabilitace a volnočasových aktivit aj.; způsob jejich financování je vícezdrojový - závislý převážně na psaní projektů a účasti na grantových řízeních, sponzorování, platby od uživatelů sociálních služeb (příspěvek na péči). Síť sociálních služeb a její význam Síť sociálních služeb je souhrn spolupracujících organizací. Na území kraje působí určité množství takových organizací (státních i nestátních), což se zejména v nestátním sektoru liší region od regionu. Ne vždy to však neznamená, že veškeré územní části kraje jsou dostatečně pokryty sociálními službami. Některé jsou pokryty více, některé skoro vůbec. Někdy určitý druh služby pro jednu cílovou skupinu v daném regionu poskytuje více organizací, které mezi sebou nespolupracují příp. soupeří o klienty či finanční zdroje. Síť sociálních služeb má i stabilizační charakter. Jejím cílem je zajistit víceleté financování potřebným a kvalitním aktivitám na území kraje. Použitá a doporučená literatura ke studiu: Matoušek O. a kol.: Metody a řízení sociální práce U seznamu použité a doporučené literatury si dohledejte chybějící bibliografické údaje k citaci tištěných dokumentů (vydání, místo vydání, vydavatel, rok, ISBN). 8

13 3. VEDENÍ PŘÍPADU Jde o to přiznat si právo nevědět. Necítit povinnost být moudrou sovou, která má odpovědět na všechno. Umět zrušit klientův postoj podřízenosti. Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese Pomoc a kontrola v sociální práci Cokoli, co pracovník v rámci své profese udělá, patří do jedné, nebo druhé kategorie: buď klientovi pomáhá, nebo jej kontroluje. Obojí patří do "technické" výbavy pracovníka, obojí je potřebné a má své místo, obojí jsou profesionální způsoby práce a obojí se vyskytuje v průběhu rozhovoru s klientem. Vykonává-li například pracovník dozor nad dodržováním práv dítěte, nebrání to, aby vedle toho nabízel pomoc zaměřenou na posílení rodiny. Najděte si ve slovníku pojem socializace a resocializace. Aby pracovník přesně věděl, kdy může mluvit o pomoci, potřebuje ji chápat jako výsledek vzájemné interakce s klientem, která splňuje následující: 1. Prvním krokem je klientova objednávka, to znamená přání. 2. Druhým krokem je pracovníkova nabídka - tou si pracovník otevírá příležitost nabídnout pomoc. Je to jeho odpověď na objednávku. Tedy nabídka pomoci vycházející vstříc hledání pomoci. 3. Tyto kroky se opakují ve sledu, jemuž říkáme dojednávání či nabízení pomoci. Výsledkem nabízení pomoci je dohoda o pomoci, jejím cíli, čili o zakázce nebo kontraktu. To jsou synonyma označující, že se pracovník s klientem domluvili na společné práci, jejím cíli a cestě, jak jej dosáhnout. Tedy vyřešení otázky, co spolu budou dělat takového, aby pracovník naplnil svou touhu pomáhat a klient svou touhu pomoc najít. Jednotlivé fáze vedení případu Aby pracovník mohl vybírat účinně, potřebuje dobře rozumět tomu, co vlastně dělá, proč to dělá a k čemu je to dobré. K tomu všemu slouží příprava pracovníka - přináší smysluplná vysvětlení pro jednotlivé volby. Setkání Abychom mohli mluvit o jejich společné práci, musí se profesionál s klientem setkat. Pracovníka a klienta svedou dohromady odlišné touhy, žádosti či přání každého z nich. Pracovník je žádostivý pomáhat, nese svou profesi přáním pomáhat. To jej přivedlo k určitému vzdělání, profesionalizaci a v důsledku toho se vyskytuje na místě, kde podle společensky uznávaných pravidel a s patřičným osvědčením má na dveřích napsáno, že je Pracovník. V jádře sám sebe chápe, sám sebe definuje jako toho, kdo chce pomáhat. Aby pracovník pomoc skutečně poskytovat mohl, 9

14 potřebuje mít jasno v tom, co pomoc je a co není. Teprve následně v pořadí přichází otázka, jak pomoc poskytovat. Klienta přivádí do vzájemného setkání touha, žádost nebo přání nalézt pomoc. I u klienta, který přichází takzvaně "nedobrovolně ", je nakonec tím, co jej přivádí ke spolupráci s pracovníkem, představa, že by ta návštěva přece jen mohla pomoci v tom, co potřebuje. V jádře klient sám sebe chápe, sám sebe definuje jako toho, kdo si žádá pomoc. Má tedy již předem vytvořenou představu o tom, co pro něj může být pomocí a co pro něj pomoc není, byť možná zformulovanou jen v hrubých obrysech. Pro pracovníka i klienta je společné setkání (nehledě na to, jak dlouhé) jen epizodou jejich životů. Vedle nabízení a hledání pomoci, které je svedly dohromady, dělají oba nepřeberné množství jiných věcí. Řeší problémy, zvládají své životy, zažívají úspěchy i neúspěchy a to vše v nejrůznějších mezilidských situacích a nesčíslně různých postaveních v rámci těchto situací. Dokonce oba nepochybně zažili i obrácené postavení, kdy pracovník hledal pomoc a klient pomoc nabízel. Konec konců každému dělá dobře, když je užitečný a jeden z nejspolehlivějších způsobů, jak si tento pocit opatřit, je pomáhat někomu. Klient vždy rád pomůže, aby pracovník mohl pracovat účinně. Oba se tedy rozhovoru účastní z odlišných důvodů a pro uspokojení odlišných potřeb. Pro uspokojení své potřeby pomáhat potřebuje pracovník vidět, že je klientovi užitečný. Pracovník, protože chce pomáhat, si od prvopočátku kontaktu s klientem klade otázku, co klient potřebuje. Má ji na mysli, když se připravuje na setkání, když pracuje před setkáním se spisy, když mluví s klientem. Odpověď na tuto otázku je klíčem, kterým si pracovník otevírá možnost uspokojení své vlastní žádosti být užitečný. V naší kultuře lze s jistou nadsázkou rozlišit tři modely pomáhání. První je model křesťanský, postavený na sebeobětování jako nejvyšší pomoci druhému. Kristus na sebe vzal hříchy lidstva, aby přispěl k jeho spasení. Druhý model, židovský, ukazuje jako nejvyšší pomoc správný výklad, který je založený na tradici chápání skrytých věcí. Nejvíce pomůže moudrá, odhalující rada zkušeného. Třetí model zformuloval řecký Prótagorás: Mírou všech věcí je člověk, jsoucích, že jsou, a nejsoucích, že nejsou. Proto i to, zda pomoc je opravdu pomocí, může posoudit pouze její příjemce. Zplnomocňování uživatelů sociálních služeb Pracovník spoléhá na schopnosti uživatele sociální služby, jeho dobré zkušenosti a dává mu plnou moc pro takové jednání. Zabraňovat špatnému, jde totiž nejlépe rozvíjením dobrého. Omezování toho, co se nedaří, jde nejlépe rozvíjením toho, co se daří. Úlehla Význam zplnomocňování: Uživatel sociální služby si potřebuje zažít, že jeho život není určován jen těžkým osudem, ale že má možnost vývoj svého života určovat sám (rozhodovat se, nést 10

15 následky, úspěchy apod.). Proto je důležité, aby se (spolu s pracovníkem) aktivně spolupodílel na hledání řešení a směřování k cíli společné práce. Pro sociálního pracovníka/pracovníka v sociálních službách to tedy znamená: SPOLUPRACOVAT S UŽIVATELEM SOCIÁLNÍ SLUŽBY A NE PRACOVAT ZA NĚJ! Důležité je umět oceňovat schopnosti, dovednosti, úspěchy a snahu uživatele sociální služby. Znamená to - pochválit, vyjádřit úctu, obdiv či radost, kdykoliv něčeho pozitivního dosáhl vlastním úsilím nebo něco změnil, zvládl a něco se mu podařilo. Důležité je také poukazovat na pozitivní výjimky, tedy: Kdy se co klientovi povedlo, i když se zatím celý problém nevyřešil. Např. pokud je problém velký konflikt mezi manželi, je třeba je hledat, kdy byla situace a atmosféra doma nejlepší. Na čem to bylo vidět? Jak se to podařilo klientovi udělat? Co dělat, abych klienta zplnomocňoval/a: 1. Být přesvědčen, že klient chce spolupracovat. 2. Věřit, že klient je schopen rozpoznat, co je pro něj dobré. 3. Předpokládat, že klient je schopen své problémy řešit a také je řešil. 4. Pomoci klientovi, aby on určil a vymezil společné cíle spolupráce. 5. Vědět, že klient je expert na svůj vlastní život, a má-li být v rozhovoru někdo chytrý, je to klient. 6. Nechat klienta určovat, zda je spolupráce užitečná a kdy ji ukončit. Kroky, které jsou proti zplnomocňování, je prosazování pracovníkova pohledu na věc, jeho řešení a jeho pravda. Jako by bylo jen jediné správné řešení v zakázce klienta, které klient musí přijmout, ať chce nebo nechce. Aby se pracovník do takové situace nedostal, může: a) nechat klienta přijít s návrhem nebo návrhy dřív, než nějaké navrhne sám b) neočekávat, že klient bude se všemi jeho návrhy souhlasit c) se nejprve snažit vytvořit co nejvíce možných způsobů řešení, a pak je teprve hodnotit (hodnocení totiž brzdí představivost) d) povzbuzovat klienta, aby předkládal co nejvíce svých nápadů, ať jsou jakékoli e) zamyslet se nad tím, jaké přání a očekávání má klient a jaké pracovník Práce se spisovou dokumentací Spisy, které klienta provázejí při putování za pomocí, mají rozporuplné poslání: - slouží jako pomůcka pracovníka, aby si mohl dělat záznamy o průběhu společné práce - vedle toho však často slouží jako doklad pracovníkovy práce - podklad pro kontrolu pracovníkova postupu, zvolených kroků a spolupráce s klientem Spisy: - přicházejí odjinud (z jiného pracoviště, organizace apod.) - s klientem zakládám nový spis - spisy s klientem odchází na jiné pracoviště 11

16 Je zde otázka, nakolik je skutečně nevyhnutelné obtěžovat klienta při sbírání podkladů pro vyplnění spisů. Rozhodně platí, že v minimální nutné míře. Začít rozhovor s klientem vyplňováním předepsaných kolonek spisů je projevem nedostatku respektu ke klientovým přáním a potřebám. A to i v případě, že nejde o nic jiného, než o vyplnění spisu. Spisy mohou pomoci v řadě důležitých věcí: dávají informaci o tom, co s klientem nedělat, tj. o co se pokoušeli ti přede mnou a v čem neuspěli co se až dosud dařilo, byť jen jako samozřejmost, či psáno mezi řádky (např. že klient chodil na domluvená setkání) co je asi hlavní téma pro klienta co asi bylo hlavní téma pro mé předchůdce Insoo Kim Berg píše: "Nejčastější zneužití takzvaného spisu je, když je pojat jako seznam všeho negativního o klientce. Tak dostanete často podrobný soupis výpovědí, jak hrozné měla dětství, jak byla zneužívána, jak vyrůstala v náhradním domově, neměla žádný kontakt s matkou, chytala se pochybných týpků, kteří ji jenom využívali, jak každé z jejích čtyř dětí má jiného otce a jak ona sama dnes zneužívá a zanedbává své děti. Takový spis dává na vědomí, že klientka je odsouzena v životě propadnout, a proto ještě před první návštěvou je pro pracovníka snadné zaujmout k ní negativní přístup... Dejte si pozor na to, jak informace, které se o klientovi dozvíte předem, ovlivní vaše mínění o něm. Protože jakmile se s informacemi setkáte, nejde to, aby vás neovlivnily. Je důležité na to dbát, protože informace vás vždy povedou k tomu, abyste se vraceli ke stereotypům a přestali klienta brát takového, jaký bude, až se s ním setkáme. Ukázky RHB plánů. Dobře formulované cíle, obecná pravidla pro cíle: významný malý (dosažitelnost) konkrétní, zaměřený a má se týkat chování výskyt (nevymezovat, co klient nechce, ale naopak, co by se v jeho životě mělo objevit vyskytovat jmenovat začátek (čím začnu, ne čím to má končit) realistický (pozor na grandiózní cíle) musí stát úsilí Tvorba možných cílů spolupráce u fiktivních klientů. Použitá a doporučená literatura ke studiu: Úlehla I.: Umění pomáhat Matoušek O., Kodymová P., Koláčková J.: Sociální práce v praxi Novosad L.: Základy speciálního poradenství U seznamu použité a doporučené literatury si dohledejte chybějící bibliografické údaje k citaci tištěných dokumentů (vydání, místo vydání, vydavatel, rok, ISBN). 12

17 4. METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU Definice rodiny - v užším, tradičním pojetí skupina lidí spojená pouty pokrevního příbuzenství nebo právních svazků (sňatek, adopce) - v širším pojetí, jež se začíná rozšiřovat v USA a některých státech EU, se za rodinu začíná považovat i skupina lidí, která se jako rodina deklaruje na základě vzájemné náklonnosti - v některé fázi svého vývoje obvykle rodina sdílí společnou domácnost Historie rodiny - doporučená literatura: Matoušek, Rodina jako vztahová síť Základní typy rodiny a) nukleární r. - b) vícegenerační r. - c) rozšířená r. - d) orientační (primární) r. - e) prorekreační (sekundární) r. - f) úplná r. - g) neúplná r. - Funkce rodiny: Primární: a) výchova dětí a emocionální podpora - b) biologicko - reprodukční - c) ekonomická - d) socializační a akulturační - e) domestifikační - Sekundární: a) rekreační - b) zájmová - c) relaxační - Trend posledních let: a) klesá počet dětí v rodině b) roste věk uzavření prvního sňatku c) roste počet rozvodů vzhledem k počtu sňatků d) roste počet nesezdaných párů e) roste počet matek vychovávajících dítě bez manžela f) roste počet rodin dobrovolně bezdětných g) roste počet lidí žijících v dalších netradičních formách rodiny Možná vysvětlení: - důsledek společenského klimatu, na němž mají vysokou hodnotu individuální svoboda a nejvýhodnější uplatnění na trhu práce 13

18 - v systému sociálního zabezpečení se za rodinu považuje soužití rodičů a nezaopatřených dětí Etapizace rodinného cyklu: a) bezdětné manželství - b) rodina s malými dětmi - c) rodina s dětmi školního věku - d) rodina s dospívajícími dětmi - e) rodina po odchodu dětí - f) manželství s jedním partnerem v důchodu Klinické případy rodin - rodina, která byla nebo je kvůli svým problémům v kontaktu s pomáhající nebo represivní institucí. Výzkumníci zabývající se rodinnými vztahy opírají své závěry většinou o kontakt s klinickými rodinami. Když jsou pro srovnání s klinickými rodinami zkoumány rodiny, jež nikdy nebyly v kontaktu s pomáhající nebo represivní institucí, je lépe o této kontrolní skupině mluvit jako o rodinách neklinických než jako o rodinách normálních. Normální rodinu je totiž třeba vybírat podle definovaných kritérií normality. a) rodina se zanedbávaným/týraným dítětem- syndrom CAN, Münchhausen s syndrome by proxy b) rodina se zneužívaným/týraným dospělým c) rodina a tělesná nemoc d) rodina a duševní nemoc e) rodina s postiženým členem f) rodina mladistvého delikventa g) rodina svobodné matky h) rodina se členem závislým na návykových látkách Pojem depistáž - cílené vyhledávání klientů Aktivní - spočívá v samotném osobním kontaktu SP s ohroženými či vyloučenými skupinami nebo jednotlivci. Pasivní- spočívá především v propagaci (besedy, propagační letáky, vstupy v médiích). Návštěva (šetření) v rodině Námitky: (proti návštěvě v rodině) zabere hodně času rodina hraje před námi tzv. divadélko náš strach či obavy z toho, že ztratíme svoji profesionální prestiž - za psacím stolem jednáme z pozice moci, při návštěvě se více poodhalujeme

19 Důvody pro: šetří čas, je lepší, když rodina bere pracovníka jako návštěvu rychleji ukáže zdroje rodinných problémů sníží čas vzájemného testování mezi rodinou a pracovníkem náročná, lepší sblížení mezi pracovníkem a rodinou pracovník je hostem jestliže ho rodina příjme, měl by se tak chovat ukazuje, jak rodina zachází se svým prostředím ukazuje, jak vykonává základní funkce rodiny soc. prac. vidí byt, komunikaci, konflikty, napětí, tenzi, zaznamenáme např. rituály rodiny vidíme teritoria jednotlivých členů rodiny (dětský pokoj?).... Co vidím (mohu vidět) při návštěvě v rodině: V první fázi se rodina i pracovník vzájemně testují, co mohou čekat, jaká to je rodina, děti jsou v rodinném prostředí více uvolněnější, kontakt s nimi je lepší. Odmítnutí návštěvy v rodině Alarmující znaky: - rodina, která se bez zábran odkrývá, může být problematičtější - enormně uklizeno může zastírat problémy - děti, které se k nám hned vrhají - možnost deprivace Hranice rodiny rodina by měla mít jasné hranice silná organizace rodiny - mívají hranice vůči jiným lidem nepropustné slabá organizace rodiny - propustné Koalice v rodině (dysfunkční koalice): schizmatická koalice - nefunguje manželská koalice, silná mezigenerační (otec a dcera, otec a syn) asymetrická koalice - jeden člen je poněkud izolovaný od ostatních členů (např. zdravotní omezení, vyšší věk), kteří tvoří silnou koalici 15

20 generační koalice- manželé na jedné straně a děti na druhé vzniká velká propast Rodinná teritorialita a rituály v rodině Zamyslete se jaké rituály ve své rodině dodržujete vy? = Sociální integrita, sociální adaptabilita - téma krizové intervence Služby rodině Podívejte se např. na internetu na stránky úřadu a připomeňte si náplň pracoviště sociálně právní ochrany dětí. Co všechno má v popisu práce sociální pracovník? CO JE VIDEOTRÉNINK INTERAKCÍ A JAK VZNIKL? Videotrénink interakcí (VTI) je speciální metoda, která vznikla v Nizozemsku na počátku 80. let pod názvem "Video Home Training" a dnes je používána v mnoha zemích Evropy jako progresivní metoda pomoci při výchově dětí. Jde o krátkodobou, intenzivní formu pomoci v domácím prostředí rodin, tedy přímo tam, kde problém vzniká. Je určena především pro rodiny mající problémy při výchově svých dětí nebo při kontaktu s nimi. VTI je založen na principech dobré komunikace a na její podrobné analýze. Pomoc je nabízena prostřednictvím videozáznamů běžných denních situací. Podrobná analýza interakčních prvků a vzorců v rodině pak nabízí nový pohled na problémovou situaci v rodině a na možnosti a způsoby změny. VTI poskytuje intenzivní podporu rodičům při výchově svého dítěte jako náhradu dlouhodobé ambulantní péče. VTI nabízí také alternativu k péči mimo domov, tedy namísto umístění dítěte ve speciální internátní škole, dětském domově, diagnostickém nebo výchovném ústavu apod. Použitá a doporučená literatura ke studiu: Pernerová R.A.: Tabu v rodinné komunikaci Možný I.: Sociologie rodiny Šrajer J., Musil L.: Etické kontexty sociální práce s rodinou U seznamu použité a doporučené literatury si dohledejte chybějící bibliografické údaje k citaci tištěných dokumentů (vydání, místo vydání, vydavatel, rok, ISBN). 16

Poznámky k profesní dráze A vzdělávání sociálních pracovníků. Doc. PhDr. Oldřich Matoušek

Poznámky k profesní dráze A vzdělávání sociálních pracovníků. Doc. PhDr. Oldřich Matoušek Poznámky k profesní dráze A vzdělávání sociálních pracovníků Doc. PhDr. Oldřich Matoušek ZAČÁTEK V dětství, mládí je člověk něčím silně ovlivněn (někdy jde i o traumatickou zkušenost), podobně jako Buddha

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace. Poradenské služby

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace. Poradenské služby Poradenské služby Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění Poskytování poradenských služeb (1) Poradenské služby ve

Více

Sociální práce se skupinami. Pomoc jednotlivci ve skupině

Sociální práce se skupinami. Pomoc jednotlivci ve skupině Sociální práce se skupinami Pomoc jednotlivci ve skupině Úvod Tradiční metoda sociální práce Poznatky o skupinovém chování byly významně ovlivněny sociálními psychology a sociology. Základní literatura

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1 SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) PC = cílová skupina Pracovník v sociálních službách - další vzdělávání (dle 116 odst. 9 Zákona) VP = cílová skupina Vedoucí pracovníci (dle 117a

Více

Základní škola ŠKOLAMYŠL

Základní škola ŠKOLAMYŠL Základní škola ŠKOLAMYŠL Hrnčířská 272, Zahájí, 570 01 Litomyšl místo poskytování vzdělávání a školských služeb Smetanovo náměstí 15, Litomyšl - Město 570 01 KONCEPCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ Školní

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Chůva. Pomůcka pro práci s šablonovými projekty pro mateřské školy. Dr. Milady Horákové 447/60, Liberec VII-Horní Růžodol, Liberec

Chůva. Pomůcka pro práci s šablonovými projekty pro mateřské školy. Dr. Milady Horákové 447/60, Liberec VII-Horní Růžodol, Liberec Chůva Pomůcka pro práci s šablonovými projekty pro mateřské školy Tento dokument zpracovali naši odborníci jako pomoc vedoucím a projektovým pracovníkům mateřských škol pro administraci šablonových projektů

Více

Případová konference jako pracovní nástroj ve školství

Případová konference jako pracovní nástroj ve školství Případová konference jako pracovní nástroj ve školství Případová konference Pracovní setkání odborníků nad jasně vymezeným tématem, s jasně danými cíli a kompetencemi. Výsledkem případové konference je

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Supervize a koučování v kontextu sociální práce Adéla Mojžíšová Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Cílem koučování

Více

Standard č. 1. Cíle a způsob poskytování služby

Standard č. 1. Cíle a způsob poskytování služby Standard č. 1 Cíle a způsob poskytování služby Obsah 1 KRITERIUM 1a... 3 1.1 Poslání... 3 1.2 Cíle... 3 1.3 Zásady... 4 1.4 Okruhy osob... 4 1.5 Věková struktura:... 5 1.6 Podmínky pro poskytování služby...

Více

Sebeposuzovací dotazník : stress a syndrom vyhoření včetně vyhodnocení dotazníku

Sebeposuzovací dotazník : stress a syndrom vyhoření včetně vyhodnocení dotazníku Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Sebeposuzovací dotazník : stress a syndrom vyhoření včetně vyhodnocení dotazníku vždy často někdy zřídka nikdy počet bodů 4 3 2 1 0 1. Obtížně se soustřeďuji 4 3

Více

verze 3 ( ), Doc. Pavel Navrátil, Dr. Monika Punová

verze 3 ( ), Doc. Pavel Navrátil, Dr. Monika Punová I. Minimální standardy spolupráce Katedry sociální politiky a sociální práce FSS MU s organizacemi sociálních služeb při poskytování praxí v bakalářském studiu sociální práce Odborná praxe doprovázená

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Program školního poradenského pracoviště

Program školního poradenského pracoviště Program školního poradenského pracoviště Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Poskytování poradenských služeb na školách se řídí

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOROMĚŘICE Velvarská 310, Horoměřice, 252 62, tel. 220 971 331 zs.horomerice@centrum.cz Program poradenských služeb ve škole Č. j.: 84/2018 Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Úvod do supervize Mgr. Klára Aronová

Úvod do supervize Mgr. Klára Aronová Na Poříčí 12, Praha 1,110 00 tel.: 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: klara.aronova@hest.cz www.hest.cz Úvod do supervize Mgr. Klára Aronová Co vše patří do supervize? Podpora, vztah, prevence, interakce,

Více

Znalosti a dovednosti v oblasti sociální práce jako východisko pro tvorbu koncepcí specifických politik ve veřejné správě

Znalosti a dovednosti v oblasti sociální práce jako východisko pro tvorbu koncepcí specifických politik ve veřejné správě Znalosti a dovednosti v oblasti sociální práce jako východisko pro tvorbu koncepcí specifických politik ve veřejné správě Příklady využití metod a dovedností z odbornosti sociální práce, vyjednávání, facilitace,

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Program poradenských služeb ve škole Školní poradenské pracoviště Ředitel základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovný

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA VĚDA A PRAXE RŮZNÁ POJETÍ PŘEDMĚT A METODY

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA VĚDA A PRAXE RŮZNÁ POJETÍ PŘEDMĚT A METODY SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA VĚDA A PRAXE RŮZNÁ POJETÍ PŘEDMĚT A METODY Soc. ped. nauka o vztazích prostředí a výchovy Ústřední pojem: socializace (zavedl Durkheim) Východiska: sociální psychologie, sociologie

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Zajištění vzdělávacích kurzů II.

Zajištění vzdělávacích kurzů II. Zlínský kraj Zajištění vzdělávacích kurzů II. Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů a výcviků pro sociální pracovníky

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov

Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vysoká škola sociálněsprávní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 10/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací pro studijní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Program poradenských služeb ve škole 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské pracoviště při své činnosti vychází zejména z ustanovení Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130. Školní poradenské pracoviště

Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130. Školní poradenské pracoviště Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Školní poradenské pracoviště Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Habrmanova 130, Hradec Králové, 50002 IČO 69172366 www.habrmanova.cz Školní poradenské

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Pavel Dosoudil

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Pavel Dosoudil Bezpečná supervize Lucie Myšková, Pavel Dosoudil Supervize ve školství Statistiky nekompletní Odlišnosti mezi školou a školským zařízením pro výkon úv, ov Celkové informace pouze v oblasti institucionální

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

Školní asistent. Pomůcka pro práci s šablonovými projekty pro mateřské školy. Dr. Milady Horákové 447/60, Liberec VII-Horní Růžodol, Liberec

Školní asistent. Pomůcka pro práci s šablonovými projekty pro mateřské školy. Dr. Milady Horákové 447/60, Liberec VII-Horní Růžodol, Liberec Školní asistent Pomůcka pro práci s šablonovými projekty pro mateřské školy Tento dokument zpracovali naši odborníci jako pomoc vedoucím a projektovým pracovníkům mateřských škol pro administraci šablonových

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil

Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil XI. ročník konference PPRCH (Ne)bezpečná škola! A pro koho? 18. 19.11.2014 Bezpečná supervize Lucie Myšková, Ph.D. Mgr. Pavel Dosoudil Supervize ve školství Statistiky nekompletní Odlišnosti mezi školou

Více

Program školních poradenských služeb

Program školních poradenských služeb Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Program školních poradenských služeb Počet stran: 9 Datum projednání s pracovníky školy: 31.8.2017 Účinnost od: 2.9.2017 I. 1. Obecné zásady

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Klubu Nezbeda Vytvořily: Mgr. Alena Kopidolová vedoucí Klubu Nezbeda sociální pracovnice Jana Boščíková pracovnice v sociálních službách kontaktní osoba pro dobrovolníky Mgr.

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Program poradenských služeb ve škole Školní poradenské pracoviště Ředitelka základní školy, Kaplice, Omlenická 436 zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm,

Více

Doplnění přednášky: PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY A SPECIÁLNÍ PEDAGOGICKÁ CENTRA

Doplnění přednášky: PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY A SPECIÁLNÍ PEDAGOGICKÁ CENTRA TÉZE Doplnění přednášky: PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY A SPECIÁLNÍ PEDAGOGICKÁ CENTRA Úkoly poradenského zařízení 1. zajišťuje pravidelnou a přímou individuální speciálně pedagogickou a psychologickou

Více

Příloha 1 Výzvy: Podrobná specifikace předmětu plnění zakázky ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ RENARKON v období

Příloha 1 Výzvy: Podrobná specifikace předmětu plnění zakázky ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ RENARKON v období Příloha 1 Výzvy: Podrobná specifikace předmětu plnění zakázky ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ RENARKON v období 2014-2015 Uchazeči mají dle Výzvy k podání nabídek povinnost předložit v rámci své nabídky dokument Způsob

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Standard č. 1. Cíle a způsob poskytování služby

Standard č. 1. Cíle a způsob poskytování služby Standard č. 1 Cíle a způsob poskytování služby Obsah 1 KRITERIUM 1a... 2 1.1 Poslání... 2 1.2 Cíle... 2 1.3 Zásady... 3 1.4 Cílová skupina... 3 1.5 Podmínky pro poskytování služby... 4 1.6 Služby nemohou

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

Model sociální služby Podpora samostatného bydlení

Model sociální služby Podpora samostatného bydlení Model sociální služby Podpora samostatného bydlení Struktura modelu 1. Vymezení typických nepříznivých situací, na které služba reaguje 2. Specifikace potřeb, na které služba reaguje 3. Činnosti služby

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 26. května 2006

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 26. května 2006 Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách květen 2006 PROČ JE POTŘEBA NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb je charakterizován množstvím vztahů založených na objektivních skutečnostech,

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

Program Školního poradenského pracoviště na školní rok

Program Školního poradenského pracoviště na školní rok Program Školního poradenského pracoviště na školní rok 2017-2018 Školní poradenské pracoviště ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Od 1. 9. 2017 je v ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, v Ostravě

Více