1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ZŠ T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek"

Transkript

1 1.základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 V Milevsku Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1

2 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní údaje o škole Charakteristika základní školy Spádový obvod Školní družina a školní klub Školní jídelna Péče o inventář a budovu školy ICT ve škole BOZP a prevence sociálně patologických jevů PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ ZAŘAZENÝCH VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU... 7 UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROČNÍK Dělení tříd Volitelné předměty a pracovní činnosti Nepovinné předměty Kroužky Spolupráce s dalšími příspěvkovými organizacemi města Volba povolání Žáci se specifickými poruchami učení Výlety, plavecký výcvik a lyžařský výcvikový zájezd Zahraniční aktivity Granty a projekty ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACI, PRAXI A ZPŮSOBILOSTI Počet a složení pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o pracovnících, kvalifikace, praxe a způsobilost ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ Zápis do 1. tříd Školní družina Výsledky přijímacího řízení vycházející žáci PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Údaje o studijních výsledcích žáků v jednotlivých ročnících Hodnocení chování žáků : Účast a umístění žáků v soutěžích a olympiádách : Přehled umístění v jednotlivých soutěžích didaktických olympiádách ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Údaje o mimoškolních aktivitách Přehled akcí pro žáky Přehled kulturní akcí ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENOU ČŠI A DALŠÍCH KONTROLÁCH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁVĚR

3 1. Charakteristika školy 1. 1 Základní údaje o škole Název školy : 1. základní škola T.G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek Adresa : Jeřábkova 690, Milevsko IČ : základní škola T.G.Masaryka Milevsko je součástí výchovně vzdělávací soustavy ČR. Je zařazena do sítě škol MŠMT ČR posledním rozhodnutím ze dne č.j /03-21 pod číslem IZO Je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Milevskem ke dni na základě usnesení městského zastupitelstva ze dne 28. srpna Zřizovací listina schválená ze stejného dne pod č.j. 369/02. V obchodním rejstříku je registrována u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložce číslo 363. V právních vztazích tedy vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Součástmi základní školy jsou: q q q školní družina školní klub školní jídelna V hlavní činnosti poskytuje základní vzdělání zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu, umožňuje žákům též náboženskou výchovu. Připravuje své žáky pro další studium a životní praxi. V doplňkové činnosti má zřizovatelem povolen aktivity v těchto oblastech : realitní činnost - pronájem nebytových prostor, tělocvičen a školních hřišť, hostinská činnost - stravování cizích strávníků,. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti a může poskytovat kopírovací práce. Ředitel školy jako svůj poradní orgán zřizuje pedagogickou radu, jejímiž členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. Dle zákona č. 561/2004 Sb. ( školský zákon) na škole pracuje 9 členná školská rada Charakteristika základní školy Ve školním roce 2007/2008 uplynulo 72 let od chvíle, kdy se poprvé otevřely dveře naší školy pro žáky. Za působení naší školy ve městě Milevsku se 1. základní škola T.G. Masaryka stala uznávanou vzdělávací institucí. Budova byla postavena s velkou precizností, a tak můžeme poděkovat našim předkům, že i po této dlouhé době je stále plně funkční a architektonicky velmi pěkná. Škola má 9 ročníků a člení se na 1. a 2. stupeň. První stupeň tvořilo 10 tříd ročníku s 208 žáky a druhý stupeň 10 tříd ročníku s 223 žáky. Ve školní roce 2007/2008 docházelo do školy celkem 431 žáků z toho 221 dívek, což je o 26 žáků méně než v předcházejícím školním roce 2006/2007. Do 1. tříd v letošním roce nastoupilo celkem 45 žáků. Tento úbytek je možno vysvětlit odchodem velmi početných 3 tříd 9. ročníku a příchodem pouze méně početných 2 tříd 1. ročníku. Je to odrazem demografické křivky, která ovšem právě předloni dosáhla svého nejnižšího bodu ( odešlo 35 žáků) a dá se předpokládat, že od příštího roku již to bude menší úbytek dětí, který se bude do dalších let snižovat. Rýsuje se však další problém úbytku žáků školy především z 5. tříd, kdy žáci 3

4 odcházejí na zdejší osmileté gymnázium. Pokud vezmeme počet žáků 5. ročníků na základních školách v Milevsku a okolí, pak odchodem žáků na víceleté gymnázium se populace tohoto ročníku snižuje o %, což v žádném případě neodpovídá celostátnímu průměru 3-5% a povede to k porušení Gaussovy křivky. Někteří žáci odcházejí i během školního z dvou důvodů, které uvádějí. Jedním je stěhování se za prací a bydlením do jiných měst a druhým důvodem je odchod matky s dětmi mimo Milevsko, z důvodu rozvodu. Pokud přestupují žáci na naši školu během roku, bohužel se většinou jedná o žáky, kteří jsou problémoví Spádový obvod Do školy chodí převážná část dětí z Milevska, celkem 242 a 189 dětí dojíždělo ze spádových obcí: Benartice, Bílina, Borovany, Božetice, Branice, Březí, Držkrajov, Hněvanice, Hrejkovice, Chlumek, Chyšky,Jestřebice, Jetětice, Jíckovice, Klisín, Kovářov, Křižanova, Kučeř, Květov, Líšnice, Níkovice, Okrouhlá, Orlík nad Vlt., Osek, Pechova Lhota, Přeborov, Přeštěnice, Rukáveč, Ratiboř, Sepekov, Sobědraž, Staňkov, Stehlovice, Týnice, Velká, Veselíčko, Zbelítov, Zbislav Školní družina a školní klub Školní družinu navštěvovali žáci ročníku, celkem 118 žáků a jejich činnost probíhala ve 4 odděleních. Děti se věnovaly estetické, pracovně technické, rekreační a sportovní činnosti. Provoz školní družiny byl každý den od hodin. Činnost školní družiny vychází z plánu ŠD a plánu ZŠ. Spolupráce mezi 1. stupněm a školní družinou je velmi dobrá. Paní vychovatelky ochotně pomáhají, pokud je potřeba, při suplování a přispívají svou činností a výrobky k výzdobě a pěknému vzhledu školy Školní jídelna Ve školním roce 2007/2008 se ve školní jídelně stravovalo 681 strávníků. Z toho bylo 612 žáků a studentů a 69 dospělých. V jídelně se stavovalo 406 žáků naší školy, 206 studentů milevského gymnázia a 17 žáků speciální školy. Školní jídelna ve spolupráci s nepedagogickými pracovníky školy zajišťovala pro žáky školy jako každoročně pitný režim během vyučování. Přehled o vydaných obědech za rok 2004 dle strávníků : Celkem ZŠ Spec.Š. Gymnázium Dospělí V jídelně funguje registrační systém o vydaných obědech pomocí magnetických karet. Pro žáky je na škole zřízen tzv. pitný režim, který žákům I. a II. stupně umožňuje během přestávek doplnění tekutin. Kromě toho je škola zapojena do programu Školní mléko, kde si žáci mohou zakoupit mléčné výrobky za dotované ceny. Neustále dochází k modernizaci stávajícího zařízení jídelny, a takže k novému konvektomatu z minulého roku přibyl kráječ zeleniny, který se stane důležitým pomocníkem při přípravě salátů a tím ke zlepšení stravovacích služeb, které se snažíme dělat podle posledních trendů zdravé výživy. Dále byla provedena výměna starého varného kotle za nový. 4

5 1. 6. Péče o inventář a budovu školy Přestože se jedná o 72 let starou budovu, je to budova, která byla postavena velmi pečlivě. Učebny jsou prostorné, dobře situované, prosvětlené. Na budově jsou prováděny práce, které jsou nezbytné, proto, aby byla zachována provozuschopnost, ale také pro zlepšení prostředí školy a tím zlepšení i celého výchovně vzdělávacího procesu. Škola postupně provádí každoročně obnovu školního nábytku. Byl nakoupen nový nábytek do jedné učebny, takže novým nábytkem zn. Santal Třeboň je vybaveno již 23 učeben a v ostatních učebnách je nábytek zatím vyhovující. 22 tříd má svou vlastní učebnu. Škola vybavena moderní odbornou učebnou chemie, fyziky, cvičnou kuchyňkou, šicí dílnou, dílnou pro technické práce, 2 učebnami výpočetní techniky a v současné době má škola dvě ne již zcela kapacitně vyhovující tělocvičny. Ve školním roce byly provedeny některé úpravy, které vedly ke zlepšení prostředí školy a jeho okolí. A tak škola po etapách provádí opravy sociálních zařízení dle platné hygienické vyhlášky. Každým rokem opravíme jedno až dvě sociální zařízení. V letošním roce to bylo sociální zařízení v přízemí pavilonu školní družiny, kam chodí žáci z učebny výpočetní techniky a školních dílen, pozemku, či při hodinách tělesné výchovy. Další velkou opravou byla výměna starého jekoru v malé tělocvičně za nový sportovní povrch LinoSport. Byl kompletně zrekonstruován povrch, položeny OBS desky a na ně položen povrch, nalajnován. Daný povrch odpovídá všem hygienickým atestům a je velmi dobrý na údržbu. Jako každoročně bylo provedeno vymalování chodeb, schodiště a některých učeben I. a II. stupně a celková oprava a barvení olejových nátěrů v těchto prostorách. Snažíme se o barevnost učeben a chodeb, a tím zpříjemnění prostředí pro žáky, kteří to pravděpodobně ne vždy úplně chápou. Dokladem jsou jejích výtvarné práce na stěnách tříd a chodeb. Velmi dlouho ze vedení školy zabývá otázkou oken ve školní budově. Zda provést výměnu nebo ještě daná okna zachovat a provést jejich nátěr. Po zvážení všech možností jsme v letošním roce přistoupili k 1. etapě nátěru oken na jižní straně školy. Jednalo se celkem o nátěr 64 kusů oken. Kolem školy ve spolupráci s městským úřadem vzniká stromové arboretum, kde se žáci budou moci seznámit s nejběžnějšími druhy listnatých, ale i jehličnatých stromů ICT ve škole V letošním školním roce dle plánu ICT a díky aktivitě školy v oblasti ICT byla dobudován multimediální tabule SmartBoard do školní družiny, kterou mohou využívat děti při svých odpoledních hrách, ale i přípravě na výuku. Učebny jsou vybaveny počítačem, interaktivní tabulí - Smartboard, audiovizuální technika video, DVD přehrávač, domácí kino Sony, ozvučení 5.1. Počítače s projektorem byl umístěn do učebny fyziky pro lepší podporu výuky. V projektu je rozšíření počítačové sítě na 2. stupni. Po úvaze se bude jednat o bezdrátovou síť, z důvodu zajištění provozu. Domníváme se, že klasické rozvody by ve třídách bohužel dlouho nevydržely a nebyly by funkční. Byla vyzkoušena bezdrátová síť v prostoru kanceláří a sborovny, její činnost je bezproblémová. Počítačová sítě školy byla rozšířena o zasíťování všech učeben 1. stupně, V každé učebně byly vytvořeny 2 zásuvky. Jedna pro učitele možnost využití notebooku a projektoru učitele do sítě a pak zásuvka pro napojení žákovského počítače, který je v každé třídě. Síť jede na rychlosti 100Mbs a je připojena páteřním kabelem o možnosti přenosu 1 Gbs. Ve škole jsou v současné době 3 sítě první pro pracovníky školy ve sborovnách, kanceláři, u zástupců, jídelna, účetní, družina, výchovný poradce a některé kabinety. Druhá síť je pro žáky v počítačové učebně č.1 a třetí síť je pro počítačovou učebnu č.2 a třídy 1. stupně. Linuxový server zajišťuje zpřístupnění sítí na internet a předávání dat. Dále řeší bezpečnost a oddělenost této sítě od internetového prostředí, odkud mohou přicházet do školní sítě viry. Připojení školy na internet je realizováno pomocí přípojky ADSL rychlostí 3074 kb/s. Škola má vlastní internetovou doménu s adresou : a Jako vylepšení hodin Hudební výuky jsme pořídili ke stávajícím SmartBordům a ozvučení soupravy Karaoke, kde si žáci mohou vyzkoušet své zpěvácké dovednosti. 5

6 Učební pomůcky jednotlivých předmětů jsou průběžně doplňovány a modernizovány v rámci možných finančních prostředků, které mají každým rokem stále klesající úroveň. Školní rok 2007/2008 je školním rokem, kdy škola je pátým rokem v právní subjektivitě Škola má zajištěno zpracování účetnictví a mezd formou služby. Pro účetní agendu je používán program FENIX od PVT Č.Budějovice a pro mzdovou agendu program UNICOS Klatovy BOZP a prevence sociálně patologických jevů Vedení školy dbá, aby zaměstnanci i žáci byli poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pravidelných školeních na začátku školního roku, před jednotlivými prázdninami, v úvodních hodinách výchov a odborných předmětů. Učitelé provádějí pravidelné dozory dle stanoveného rozvrhu. Byly provedeny revize nářadí a stavu tělocvičen, hromosvodů, plynové kotelny,byla provedena pravidelná kontrola místním požárním technikem hasicích přístrojů a hydrantů. Na škole byla provedena jako každoročně inventura a údržba materiálu CO. I přes preventivní opatření není možno vyloučit některé úrazy. Přehled úrazů ve školním roce 2007/2008 ukazuje následující tabulka : Počet zapsaných úrazů Ošetřeno u lékaře Odškodněno Dětí Dospělí Dětí Dospělí Dětí Dospělí Celkem úrazů : 50 Celková vyplacená částka: 16300,- Kč Na škole provádíme prevenci negativních jevů. Protidrogovým koordinátorem je Mgr. Zdeňka Machartová, která zpracovala minimální preventivní program, který směřuje k prevenci sociálně patologických jevů. Žáci jsou seznamováni s touto problematikou volbou vhodného učiva při výuce chemie, přírodopisu, občanské a rodinné výchovy. Pravidelně se zúčastňujeme akcí, které provádí v rámci školení v této problematice Krizové centrum Písek, popřípadě občanské sdružení Arkáda a sociální odbor Města Milevska. Oblastní koordinátorkou pro píseckou oblast prevence negativních jevů je paní Mgr. Ptáčková z Pedagogicko psychologické poradny Písek. Škola spolupracovala jako již každoročně a tradičně v řešení problematiky prevence sociálně patologických jevů ve společnosti s Pedagogicko psychologickou poradnou v Písku. Na škole byl realizován preventivní program sociálně patologických jevů pro žáky 8. ročníků a program Sám sebou pro žáky 9. ročníku, který byl veden Mgr. Ptáčkovou z PPP Písek a měl velmi dobrou úroveň. Spolupracovali jsme p. Ptáčkovou i na rozboru, jak pracovat ve třídě 7.A, která patří mezi velmi problematické svým složením žáků. Ve školním roce škol spolupracovala jako partner v projektu Šance k úspěšné kariéře pro všechny, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Projket byl zaměřen na práci s problematickými žáky v rámci vybraných předmětů ( anglický jazyk, informatika, volba povolání, kariéra). 6

7 2. Přehled oborů vzdělání zařazených ve školském rejstříku Od letošního školního roku 2007/2008 nabíhá postupné zavádění Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, podle kterého se vyučovalo v 1. a 6. ročníku. V ostatních ročnících škola vyučovala podle v učebního plánu Základní škola č. j /96-2. UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY ROČNÍK Předmět Ročník Minimum Skutečnost Rozdíl Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 1 2 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Volitelné předměty Tělesná výchova Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty Dělení tříd Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny, počet skupin a počet žáků v nich určuje podle materiálně technických a personálních podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků a pracovníků školy i zařazení žáků se specifickými poruchami učení Volitelné předměty a pracovní činnosti Na škole je realizována celá řada volitelných předmětů, které jsou postaveny s důrazem na všestranný rozvoj žáků v oblasti nejen dnes moderních technologií, ale také v oblastech rozvoje manuálních dovedností, které se u dnešní mládeže pomalu vytrácejí. 7. ročníky si mohou vybrat z předmětů : Domácnost, Pěstitelství a technická praktika. V 8 ročníku jsou to předměty : Seminář z českého jazyka,, Domácnost a Sportovní hry. V 9. ročníku máme předměty : Seminář z matematiky, Seminář z českého jazyka a Domácnost. V rámci předmětu pracovní činnosti máme v 6. třídě předmět Pěstitelství, v 7. ročníku a 8. předmět Práce s počítačem a v 9. ročníku Pěstitelství. 7

8 2.3. Nepovinné předměty U nepovinný předmětů je nutné podotknout, že finanční normativ svazuje počet a rozmanitost nepovinných předmět, které by škola chtěla vyučovat. Ale přesto se na škole na 1. stupni vyučovalo v předmětech Sborový zpěv a na 2. stupni Náboženství. Nepovinný předmět Sborový zpěv Náboženství Počet žáků Na škole probíhá tradičně výuka v nepovinném předmětu Náboženství. Do školy docházel církevní učitel z milevského kláštera, který vyučoval celkem 25 žáků ve 3 kroužcích. Na tomto místě bych chtěl připomenout, že řada učitelů naší školy se věnuje výchovně vzdělávací činnosti nad rámec učebních plánů. Připomeňme alespoň přípravy na didaktické olympiády a soutěže, přípravy vystoupení školních pěveckých souborů, příprava a dramatizace pohádek, příprava školního pásma před vánocemi a na závěr školního roku, výroba dárků pro budoucí prvňáčky a pro důchodce Kroužky Škola začala ve školním roce 2007/2008 realizovat celou řadu kroužků v rámci své doplňkové činnosti. Pokud žáci docházejí na kroužek platí poplatek, které však není nijak vysoký. Dle náročnosti se cena kroužků pohybuje v rozmezí Kč,- ročně. Na škole běžely následující kroužky : angličtina pro 1 třídy, angličtina pro 2. třídu, informatika pro 1. stupeň, informatika pro 2. stupeň a pohybové hry pro 1. stupeň. Do příštího roku plánujeme další rozšíření zájmových kroužků Spolupráce s dalšími příspěvkovými organizacemi města Samozřejmě, že naše škola spolupracuje se zavedenými zařízeními, které se zabývají organizací volného času dětí. Společně s DDM Písek organizujeme kroužky mladého zdravotníka, pomáháme při organizaci sportovních soutěží. K již zavedeným a každoročně prováděným sportovním soutěžím patří: Zátopkova desítka, atletický čtyřboj, Pohár rozhlasu, skok vysoký - Milevská laťka, turnaje ve vybíjené, malém fotbale atd. Velmi dobře spolupracujeme s dalšími kulturními institucemi ve městě - městskou knihovnou, městským muzeem, DDM Milevsko. Také spolupráce se zřizovatelem Městem Milevskem je bezproblémová. Pro žáky, u kterých se projevují určité problémy při zvládnutí školní docházky organizujeme po dohodě s rodiči vyšetření v pedagogicko psychologické poradně v Písku. Velmi úzká spolupráce s poradnou je při práci s integrovanými dětmi, kdy společně s poradnou a rodiči je vypracován individuální studijní plán. Byla navázánu spolupráce se speciálně pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči v Týně nad Vltavou. Bohužel dětí, u kterých se objevují specifické poruchy učení neustále přibývá a v letošním roce to dokládá i počet integrovaných žáků, který bylo celkem 15. V rámci spolupráce s městskou knihovnou se v letošním roce uskutečnily následující akce : pro 2. ročník to byla soutěž o Nejlepšího čtenáře pro žáky 5. ročníku beseda o Norsku se studenty táborského gymnázia Žáci 7. ročníků se zúčastnili besedy o pověstech Milevska s Ondřejem Fibichem bylo provedeno pasování prvňáčků na čtenáře Během roku tradičně knihovnu navštívili všichni žáci a seznámili se s informačním systéme m knihovny Volba povolání Při volbě povolání aktivně spolupracujeme na úrovni výchovného poradce s Úřadem práce v Písku. Pro žáky je organizována návštěva Úřadu práce, kde získají informace o možnosti dalšího studia. Úřad práce informuje školu o aktuální situaci na trhu práce a o výsledcích přijímacího řízení na jednotlivé školy a učiliště. Žáci navštívili výstavu Škola a řemeslo, která je pořádána na výstavišti v Českých 8

9 Budějovicích a ukazuje možnosti jednotlivých řemesel a žáci si mohou udělat představu o svém budoucím povolání. V měsíci listopadu byla tradiční schůzka s rodiči vycházejících žáků a zástupců jednotlivých středních škol a učilišť Žáci se specifickými poruchami učení V letošním školním bylo integrováno 15 žáků se specifickými poruchami učení. V pedagogicko psychologické poradně bylo provedeno vyšetření řady žáků, ale na základě zákona o osobních údajích máme závěry z těchto vyšetření pouze u žáků, u kterých nám je poskytli rodiče. Na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a jednání s rodiči byla žákům poskytována individuální péče při vyučování a doučování dle časové dotace doporučené poradnou mimo vyučování. Výuka v této hodině se řídila podle vypracovaného individuálního plánu učitelů jednotlivých předmětů. Přehled integrovaných žáků dle tříd : Třída Počet IŽ Logopedická péče je zajišťována na Poliklinice Milevsko u profesionálního logopeda, který dojíždí do Milevska z Písku. Škola se snaží pracovat s talentovanými dětmi. Problémem je odchod těchto žáků na víceleté gymnázium. Avšak i přesto výsledky olympiád a soutěží dokládají, že se učitelům práce s nimi daří. Pro zaostávající žáky učitelé organizují jejich doučování. Činnost výchovného poradce na škole je zaměřena na práci s dětmi, které mají problémy s učivem, ale hlavní práce je směřována na práci se žáky, kteří budou vycházet. Výchovný poradce žákům i rodičům poskytuje dostatek informací, organizuje návštěvy tradiční výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích, besedy ve spolupráci s Úřadem práce. Žáci mohou navštívit burzy středních škol, které je každoročně konají v Písku a Táboře Výlety, plavecký výcvik a lyžařský výcvikový zájezd Na začátku roku byl vypracován plán exkurzí a výletů, které byly směřovány na vhodné doplnění výuky. Vždy byl vybírán termín, který co nejméně narušoval vyučování. Ve školním roce 2007/2008 byl pořádán plavecký výcvik ve spolupráci s plaveckou školou PaedDr. Jozefa Chovance v Písku. Výcviku se zúčastnilo 78 žáků 2. a 3. tříd. Pozitivní na tomto výcviku je fakt, že se děti poměrně dobře seznámí s plaveckou technikou, negativa však přináší poměrně vysoké finanční náklady i zdravotní potíže dětí v zimních měsících. Byly pořádán 1 lyžařský výcvikový zájezdu pro žáky 7. ročníků, kterého se zúčastnilo celkem 35 žáků. LVZ byl pořádán v lyžařském centru Bedřichov, kde žáci byli ubytováni v penzionu Černá vrána. Sněhové podmínky v letošní zimě byly ideální Zahraniční aktivity Škola navázala spolupráci se školami ze zahraničí. V rámci programu Socrates Comenius 1 byla zahájena spolupráce mezi školami v tříletém projektu. Na projektu spolupracujeme s těmito základními školami : Belgie GVB Mariavreugde Vinkeslagstraat 2, Wondelgem GHENT koordinátor celého projektu Slovinsko Osnova šola Naklo, Naklo Polsko Zospol szkol publicznych, Myszkow Polsko Sokola podstawowa, Naklo nad Notecia Itálie Circolo Didaktico Fucecchio Fucecchio Španělsko Colegio Marista Champagnat, Salamance 9

10 Projekt má název Abrakadabra Games indoor and outdoor. Na školní roky naše škola získala Euro. V letošním školním roce bylo 8 učitelů na partnerských návštěvách: Od to bylo partnerské setkání ve španělské Salamance a od dubna to bylo setkání v italské Fuchecchiu. Na těchto setkání byla zhodnocena spolupráce ve školním roce 2006/2007 a provedeno naplánování aktivit na rok 2007/2008. Naše škola tyto aktivity mapuje na stránkách V letošním roce se děti podílely na těchto aktivitách.: We are we Kdo jsme, kdy každá škola seznamovala ostatní partnery se svými aktivitami Mandalas vytvoření mandaly ( Wikipedia - Mandala je harmonické spojení kruhu a čtverce, kde kolo je symbolem nebe, transcedence, vnějších sil a nekonečna, kdežto čtverec představuje vnitřní síly, to, co je spojené s člověkem a zemí. Oba obrazce spojuje centrální bod, který je zároveň počátkem i koncem celého systému) libovolnou technikou a zaslání partnerům Gong for a trip (jedeme na výlet ) co všechno děláme při škole výlety, exkurze, ekologické akce, sběry, soutěže a další aktivity Se slovinskými partnery jsme se domluvili, že komunikace a výměna materiálů bude probíhat přes redakční systém E- journal, který je volně přístupný a je zdarma. Proto jsme na tomto systému vytvořili svou stránku která se stala centrem dění v letošním a předpokládáme i v dalším školním roce. Veškeré roční aktivity naše škola zpracovala pro své partnery formou tzv. Comenius Booku. Na zpracování se podílela naše škola, všichni partneři, kteří nám dodávali podklady a pak Ing. Martin Kříž, který provedl počítačové zpracování a kompletaci knihy Granty a projekty Škola se snaží být aktivní a získávat finanční prostředky ze zdrojů, které nabízí buď ministerstvo školství nebo krajský úřad v rámci své grantové aktivity. Své aktivity škola rozvíjí v oblasti SIPVZ statní informační politiky ve školství : a) v roce 2003 škola realizovala koncem roku pilotní projekt na téma : Využití výukového software při reedukaci specifických poruch učení pro žáky, kde porovnala tyto programy renomovaných firem, které vytvářejí software pro tuto oblast a na základě diskuse s učiteli vytvořila vhodnost a oblíbenost programů při nápravě specifických poruch učení b) v roce 2004 škola realizovala 2 projekty s tematikou SIPVZ: pilotní projekt na téma Rozvoj informační gramotnosti vybraných skupin obyvatelstva v zaměření na seniory, matky na mateřské dovolené a občany s handicapem v milevském regionu c) škola získala statut Informačního centra v rámci SIPVZ a bude se snažit pomoci okolním školám v této oblasti d) v rámci tohoto Informačního centra škola realizovala v roce 2004 rozvojový projekt : Návrh uceleného informačního systému základní školy s využitím možnosti sítě Internet e) škola se stala školicím střediskem v rámci v rámci projektu SIPVZ P I Informační gramotnost a má akreditaci školit úroveň P ( úvodní modul). V letošním roce jsme získali možnost školit volitelný modul P - Mediální a multimediální technika. V rámci školení modulu S máme akreditaci na školení programu systému Bakalář. f) na základě statutu Informačního centra škola v roce 2005 získává od MŠMT ČR ,- Kč na rozvoj multimediálních technologií. Nakupujeme 2 interaktivní tabule a 1 projektor. g) škola spolupracuje s Úřadem práce v Písku při školeních v rámci rekvalifikačních kurzů v oblasti výpočetní techniky škola v roce 2005 získala od MŠMT ČR č. akreditaci na pořádání rekvalifikačních kurzů pod názvem 10

11 h) škola se stala školicím centrem Národního programu počítačové gramotnosti, který pořádá firma ComputerHelp pod garancí ministerstva informatiky. Jedná se o 3 dvouhodinové kurzy pro veřejnost - Poprvé u počítače, Práce s textem, Internet a elektronická pošta. Celkem bylo proškoleno přes 100 lidí ve všech kurzech i) měl probíhat dvouletý projekt Rozvoj ICT znalostí vybraných skupin obyvatel-senioři,matky na MD,občané s handicapem a rodiče s využitím E-learningu, který byl schválen MŠMT ČR. V roce 2006 se projekt dobře rozběhl, celkem bylo proškoleno 78 účastníků v základních modulech ovládání PC, práce s internetem, textem, grafikou a hudebními a zvukovými záznamy. Bohužel projekt SIPVZ byl koncem roku2006 ukončen, a tak i druhý rok projektu nemůžeme realizovat j) škola získala v rámci grantového projektu jihočeského kraje G10 Obnova stávajících sportovišť 500 tisíc korun na rekonstrukci podlahové plochy tělocvičny, daný projekt bude realizován o prázdninách. Celková hodnota rekonstrukce se pohybuje kolem 650 tisíc korun k) škola podala projekt v rámci výzvy v programy Vzdělání pro konkurenceschopnost, opatření 1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pod názvem Další vzdělávání pedagogických pracovníků s využitím multimediální techniky a e-learningu. Tento projekt je ve stadiu podání žádost, kontroly formálních chyb, které jsme museli odstranit, i když se nestaly naší vinou a čekáme na rozhodnutí hodnotící komise l) v letošním roce se škola zúčastnila projektu, který vyhlásilo diecézní kachektické středisko českobudějovického biskupství s názve Karlův most svědek staletí nádhernou práci vytvořili žáci 9.A Martina Divišová, Jana Zdeňková a Dominik Váca 3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 3.1. Počet a složení pracovníků Ve školním roce 2007/2008 pracovalo na naší škole celkem 50 pracovníků. Z toho bylo 29 pedagogických pracovníků, 3 vychovatelky, 9 nepedagogických provozních a 9 kuchařek. Na základě zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících můžeme uvést, že kvalifikovanost pedagogických pracovníků je 100 %. Jistě, pokud budeme sledovat aprobovanost pedagogických pracovníků, nebude toto číslo 100%, ale s tento problém řeší všechny školy. Nutno říci, že absolventi pedagogických fakult si ne vždy vhodně vybírají své budoucí aprobace Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci školy se jako každoročně účastnili DVPP, které pořádá Školský servis Písek. Kromě těchto akcí učitelé navštívili akce, které pořádal Národní institut dalšího vzdělávání České Budějovice, pobočka v Písku a Strakonice. Nutno říci, že problémem vzdělávání je nutnost dojíždět na semináře do okolních bývalých okresních měst. Přehled účasti na jednotlivých akcí SSŠ Písek dokládá následují tabulka : Předmět, téma Německý jazyk 2 Anglický jazyk pokračování v získávání úrovně A2 a B1 10 v rámci akreditovaného kurzu Mgr. H. Paškové, který je pořádán na naší škole Specifické poruchy učení, psychologie, pedagogika 2 Matematika 2 Počet účastníků 11

12 Hudební výchova 1 Český jazyk 4 Chemie 1 Přírodopis 2 Zeměpis 1 Fyzika 1 Občanská výchova 1 Dějepis 1 Informatika ovládání Smartnotebooku 2 Počet účastníků 26 Školní matrika je velmi důležité téma, které je nutné od roku 2008 ovládat, protože z programu Bakaláři bude nutné matriku vyexportovat na MŠMT ČR. Bylo proveden školení k tomuto tématu pro 4 pracovníky školy. Škola se ve školním roce 2007/208 zúčastnila několika testování znalostí žáků : CERMAT ročníky se zúčastnily celostátních srovnávacích testů z matematiky, českého jazyka a studijních dovedností. Žáci získali velmi přehledné hodnocení v těchto předmětech v rámci kraje, ale i v rámci republiky Údaje o pracovnících, kvalifikace, praxe a způsobilost Tyto údaje jsou přehledně uvedeny v Příloze č Údaje o přijímacím řízení nebo o zařazování dětí Zápis do 1. tříd Dne 18. a 19. ledna 2008 se na naší škole konal zápis dětí do 1. tříd. K zápisu se dostavilo celkem 55 dětí, z toho bylo 25 chlapců a 30 dívek. Po vyšetření dětí u dětského lékaře a pedagogicko psychologické poradny byl některým dětem udělen odklad školní docházky o jeden rok. Zápis byl opět velmi pěkně připraven a děti procházeli lesem, kde se setkávali s různými zvířátky a plnily různé úkoly, které dokládaly připravenost ke vstupu do 1. třídy. Výsledky zápisu ukazuje následující tabulka : Zapsaných Odklad Nastoupilo do 1. tříd Školní družina Dle zápisových lístků, které byly odevzdány v měsíci září byl stanoven počet žáků, kteří budou navštěvovat školní družinu celkem ve 4 odděleních. O ně se budou starat 4 vychovatelky školní družiny 12

13 Počet dětí ve školní družině: ŠD Počet oddělení Výsledky přijímacího řízení vycházející žáci Výsledky přijímacího řízení a umístění dětí na jednotlivé typy škol : Typ školy Počet žáků Počet procent Celkem vycházejících žáků Gymnázium 6 10 SOŠ SOU Z nižšího 8. roč. ZŠ leté gymnázium 9 21 z počtu žáků 5. ročníku 6- leté framcouzské 0 0 gymnázium Pokrač. v 9. roč Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o studijních výsledcích žáků v jednotlivých ročnících 1. stupeň počet žáků 204 Hodnocení 1. pololetí 2.pololetí Vyznamenání Pochvala TÚ Pochvala ŘŠ Důtka TU 1 Důtka ŘŠ 2. stupeň z chování 1 2. stupeň počet žáků 227 Hodnocení 1. pololetí 2.pololetí Vyznamenání Neprospěli 2 11 Pochvala TÚ Pochvala ŘŠ 3 37 Důtka TU Důtka ŘŠ stupeň z chování stupeň z chování 1 2 Opravné zkoušky : 11 žáků, z toho 2 žáci neprospěli 13

14 5. 2. Hodnocení chování žáků : Stupeň chování 07/08 06/07 05/06 04/05 03/04 02/03 01/22 2. stupeň stupeň Školní rok 2007/ /2007 Důtka ředitele školy Důtka třídního učitele Pochvala ředitele školy Pochvaly třídním učitelem Účast a umístění žáků v soutěžích a olympiádách : Největších úspěchů v tomto školním roce dosáhli žáci 1.základní školy T.G.Masaryka Milevsko v přírodovědných soutěžích. Ondřej Hruška z 9.r. zvítězil v okresním kole Fyzikální olympiády a byl úspěšným řešitelem krajského kola. Ve stejné soutěži obsadil Petr Vačlena 3.místo a úspěšným řešitelem byl i Jiří Čunát. Všestranné zaměření prokázal Pavel Pilík, který zvítězil v okresním kole Dějepisné olympiády, obsadil 10. místo v krajském kole a byl druhý v okresním kole Chemické olympiády. Tomáš Pilík z 5.r. zvítězil v okresním kole Pythagoriády. Svými výsledky nás potěšili i další žáci, především Pavel Jíška ze 7.r. 3. místem v okresním kole Matematické olympiády. Do 10 místa v okresním kole olympiád dále uspěli tito žáci: z 9. r. Petr Dvořák v chemii a Olga Kalkušová v českém jazyce, ze 7.r. Barbora Jelínková a Šárka Hrychová v matematice, z 5.r. Pavel Kubička a Lucie Řezáčová v Pythagoriádě. V soutěži Hlídek mladých zdravotníků obsadilo 3. místo družstvo ve složení : Marika Komárková, Marie Sádlová, Barbora Bendová, Jana Zděnková, Petra Zděnková a Roman Pinkas. Nejlepšími sportovci školy se stali Petr Dvořák a Jiřina Tupá, ale ocenění si zaslouží i mnozí další, např. Jan Fara, Jiří Čunát, Michal Fučík, z dívek především Petra Podojilová, Petra Koutníková a Hana Kutišová Přehled umístění v jednotlivých soutěžích didaktických olympiádách Okresní kolo Regionální kolo - krajské Název Ročník Počet žáků Umístění místo Poče t žáků Umístění - místo Matematická olympiáda místo Pavel Pilík místo Pavel Jíška 6. místo Barbora Jelínková 8. místo Šárka Hrychová 12. místo Vít Kolčaba Český jazyk Olga Kalkušová Jana Zdeňková Pythagoriáda místo Tomáš Pilík místo Lucie Řezáčová Pavel Kubička Dějepis místo Pavel Pilík místo Josef Pich Fyzikální olympiáda místo. Hruška Ondřej místo 14

15 3. místo Vačlena Petr 12. místo Činit JIří Zeměpis místo Zuzana Šilhanová 19. Michaela Kotrbová Zeměpis místo Pavel Jíška 13. místo Jan Homola Zeměpis místo Kateřina Zítková 25. místo Zuzana Staňková Chemická olympiáda místo Pavel Pilík 8. místo Petr Dvořák Biologie místo Zuzana Mrázková 14. místo Roman Pinkas Mladý zdravotník ml družstva 5. místo Mladý zdravotník st družstvo 3. místo Dopravní soutěž družstvo 6. místo Hruška Ondřej 25. místo Vačlena Petr 19. místo Pavel Pilík Další soutěže a olympiády Matematické soutěže Naše škola se tradičně zúčastňuje matematických soutěží pro žáky tříd CVRČEK, 4. a 5. třídn KLOKÁNEK, pro žáky 6. a 7. ročníků BENJAMÍN a pro žáky 8. a 9. ročníků KADET. Výtvarné soutěže V letošním školním roce se naše škola kromě řady soutěží, které vyhlašují různí organizátoři, např. jihočeský kraj, Integrovaný záchranný systém, celá řada škol a zařízení k různým příležitostem a na různá témata. Tělovýchovné soutěže a akce Jako každým rokem naše škola dělá spoluúčast DDM Milevsko v organizování celé řady sportovních soutěží jako rozhodčí a dozory. Z celé řady jmenujme : Běh milevskou bažantnicí, Zátopkova desítka, Milevská laťka, Pohár rozhlasu, atletický čtyřboj, fotbalový turnaj žáků. V těchto soutěžích naši žáci dosahují velmi dobrých výsledků. V soutěži O nejsilnějšího žáka naše škola dosáhla v kategorii mladších i starších žáků 1. místo. V minifotbale a Coca-Cola Cupu žáci skončili na 2. místech ve skupinách. Atletický čtyřboj : mladší žákyně -2. místo, mladší žáci 4. místo, starší žákyně - 4. místo, starší žáci 2. místo. Pohár rozhlasu : mladší žáky a mladší žáci 2. místo, starší žáci 3. místo a starší žákyně 4. místo Taká žáci 1. stupně se aktivně zapojily do sportovních akcí : Kinderiáda, turnaj v přehazované, vybíjené, v McDonadl s Cupu. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o mimoškolních aktivitách Každý rok je na škole organizován sběr žaludů a kaštanů. Každoročně je prováděna výroba dárků a pořádány kulturní vystoupení žáků školní družiny pro důchodce a bývalé pracovníky školy Velké množství žáků se zúčastnilo tradičního pochodu S kaprem Jakubem kolem Milevska. Většina učitelů se aktivně zapojuje při přípravě a organizování okresních a regionální kol olympiád, sportovních soutěží. 15

16 Školní družina zorganizovala vánoční kulturní vystoupení a vystoupení ke Dni matek pro důchodce v Domě s pečovatelskou službou. Na škole pracuje pěvecký sbor, který uspořádal vystoupení pro bývalé zaměstnance školství a každoročně se zúčastnil koncertu pěveckých sborů v Milevsku, které se uskutečňují v měsíci květnu Přehled akcí pro žáky ročník Dopravní hřiště v Písku, výuka dopravních předpisů a ovládání jízdního kola Od ročníku začíná plavání v píseckém bazénu Od ročníku začíná plavání soutěž Odpadová olympiáda soutěž měla 2 kola ve sbírání víček od PET lahví, naše škola vyhrála obě kola. Za vítězství v 1. kole škola získala kompostér a za vítězství v 2. kole to byl digitální fotoaparát, který byl předán do užívání na 1. stupeň ZŠ, protože právě tento stupeň byl nejaktivnější byli odměněni nejlepší sběrači víček na milevské radnici, žáci pokračovali ve sběru a na konci školnímu roku byla víčka předána občanskému sdružení Diacel výkup kaštanů a žaludů Arkáda den otevřených dveří, již tradičně se zúčastnili žáci 8. ročníků besedy v milevské Arkádě. V listopadu se žáci 4., 5. a 7. ročníků zúčastnili besedy a výstavy ke 100. výročí založení včelařské organizace v Milevsku mikulášská nadílka žáci 9. ročníků si připravili pro 1. stupeň děti z 1. MŠ se přišly podívat do naší školy a vyzkoušely se malování na interaktivní tabuli ročník měl besedu s protidrogovou tématikou ve sportovní hale se uskutečnila Sokolská akademie, které se zúčastnili žáci 1. stupně V pátek a v sobotu se uskutečnil zápis do 1. tříd s podtitulem Procházka lesem Lyžařský kurz okresní kolo Chemické olympiády, které připravila p.u. Rybáková Březen ekologické povídání na 1. stupni Den dětí, soutěž pro děti ve spolupráci s DDM Milevsko a SPOSem Milevsko na sportovním hřišti Účast na Dnu zdraví, který v Domě kulturu uspořádalo občanské sdružení Diacel děti se seznámily s problematikou nemoci diabetes a celiakií ( cukrovka a bezlepková dieta) besedy žáků 1. stupně ke Dni matek Červen vystoupení skupiny PKDE gymnastické vystoupení cvičenců, kteří si sami připravili vystoupení stupeň Dětská olympiáda 1. ročník Přehled kulturní akcí Milevské kino výchovně vzdělávací a zábavné pořady pro děti a mládež pořádané agenturou Promoculture z Karlových Varů pod názvy Světový rock pro ročníky a Od blues až po hip hop Žáci 9. ročníku se zúčastnili vzdělávacího programu Loterie života dokumentární film s besedou tradiční Výchovný koncert v ZUŠ pro žáky 1. ročníků vánoční koncert milevského dětského pěveckého sboru Květen výměnný koncert dětských sborů za účasti našeho pěveckého sboru pod vedením Mgr. Hana Ctiborové Hudební pořady : A pořád se něco hraje folk, Dan Kubica, agentura Ferest Gump pro 1. stupeň Toulavá kytara country zpěvák Drobek, pro 2. stupeň 16

17 21.2. loutkové divadlo Královská moudrost 1. stupeň Latinská škola výchovný koncert A.Grillová, Macha Během školního roku tradičně navštěvujeme divadlo v Táboře Představení v kině : stupeň, film Robinsonovi a stupeň, film Mahazal Také se snažíme pořádat kulturní akce pro zaměstnance škola: , jsme uskutečnili zájezd do Paříže jsme se tradičně setkali s bývalými pracovníky školy v rámci předvánočního posezení divadelní představení = 3 v Domě kultury 8. Údaje o výsledcích inspekce provedenou ČŠI a dalších kontrolách Ve školním roce 2007/2008 školu nenavštívila ČŠI. Pravidelně jsou prováděny kontroly z VZP a ČSSZ, které neshledaly žádné nedostatky. Pravidelně byl proveden vnitřní audit od zřizovatele, kdy JUDr. Hradil kontroloval vedení účetní agendy bez nedostatků. 9. Základní údaje o hospodaření školy Škola je zařízení, které je financováno z více zdrojů : a) státní rozpočet platy pracovníků školy, odvody, další neinvestiční prostředky na školní pomůcky a potřeby b) z rozpočtu zřizovatele provozní náklady Škola požádala zřizovatele Město Milevsko, aby zlepšený výsledek hospodaření byl škole převeden do rezervního fondu a fondu odměn. K hospodaření školy přikládáme tyto přílohy : 10. Závěr Příloha č. 2 Výkaz zisků a ztrát Příloha č. 3 Rozbor hospodaření 2006 Příloha č. 4 Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkové organizace Z výše uvedeného přehledu je možno konstatovat, že škola plní svůj základní úkol, který vyplývá ze Zákona č. 651/2004 ( školský zákon) a Vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 O základní škole. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2006/2007 byla zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. 10 odst.3 ( školský zákon) a vyhlášky č. 15/20005 kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 7, odst. 1 a 2 a byla projednána na pedagogické hradě dne Předkladatel : PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy Zpráva byla projednána v Radě školy Rada školy souhlasí s předloženou zprávou a Výroční zprávu o činnosti přijímá V Milevsku Pavel Jíška předseda školské rady 17

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva 2007-2008 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, příspěvková organizace. Obsah

Výroční zpráva 2007-2008 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, příspěvková organizace. Obsah Obsah Část 1. Výroční zpráva o činnosti školy v r. 2007-2008 1. Charakteristika školy... str.2 2. Přehled učebních plánů, počty žáků... str.3-5 3. Údaje o pracovnících školy... str.6-7 4. Výkon státní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva ZŠ B. Hrozného

Výroční zpráva ZŠ B. Hrozného Výroční zpráva ředitele školy byla vypracována na základě školského zákona č. 56/ Sb., v platném znění, podle vyhlášky č. 5/5 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více