p ri = p pi + h i. ρ. g.10-3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "p ri = p pi + h i. ρ. g.10-3"

Transkript

1 h ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO USTŘENÍ VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV TERMÍNY A EFINICE 1.Manometrická rovina (MR) vodorovná rovina, ke které jsou vztaženy údaje o přetlacích v otopné soustavě. Volí se 1,5 m nad podlahou hlavního místa obsluhy. o manometrické roviny se umisťují všechny manometry. Je-li průtok v soustavě nulový, musí všechny manometry ukazovat stejnou hodnotu. Pro vodní soustavu jsou důležité tyto hodnoty tlaků: kpa p s p k p hdov = p ot p h p d p ddov 2. konstrukční přetlak p k (kpa) je dán minimálním konstrukčním přetlakem jednotlivých prvků soustavy, vztaženým k manometrické rovině p ri = p pi + h i. ρ. g.10-3 p pi (kpa) konstrukční přetlak prvku h i (m) převýšení prvku nad MR ρ (kg/m 3 ) hustota vody při počáteční teplotě (+10 o ) g = 9,81 (m/s) zemské zrychlení 0 3. nejvyšší dovolený přetlak soustavy P hdov (kpa) přetlak, na který je nastaveno pojistné zařízení. U pojistného ventilu se rovná otevíracímu přetlaku P ot. 4. nejvyšší provozní přetlak P h (kpa) nejvyšší hodnota provozního přetlaku 5. provozní přetlak P s (kpa) udržuje se při provozu soustavy (střední hodnota z tlaků P h a P d ) 6. nejnižší provozní přetlak P d (kpa) nejnižší hodnota provozního přetlaku 7. nejnižší dovolený provozní přetlak P ddov (kpa) přetlak, při kterém je soustava plně zavodněna a ve všech místech soustavy je kladný přetlak vody P ddov 1,1. (h. ρ. g Δp z ) h (m) převýšení nejvyššího bodu soustavy nad neutrálním bodem (NB) Δp z (kpa) tlaková ztráta části soustavy mezi neutrálním a nejvyšším bodem ve směru prodění K 1 2 NB HB NR Pokud není v této části soustavy umístěno oběhové čerpadlo, Δp z = 0 kpa. Je-li neutrální bod NB na straně sání oběhového čerpadla (bod 2), statický přetlak v jednotlivých bodech soustavy se zvyšuje o výtlačnou výšku čerpadla. Je li NB na straně výtlaku oběhového čerpadla (bod 1), statický přetlak se snižuje. Tlakový účinek čerpadla je rozdíl mezi tlakovým přínosem čerpadla a tlakovou ztrátou soustavy mezi

2 čerpadlem a daným bodem ve směru proudění. HB je nejvyšší bod soustavy. U výměníků typu A1 a A2 nemá docházet na teplonosné ploše k odparu ohřívané vody. Musí platit P ddov > p 2X. Hodnota p 2X je přetlak ohřívané vody na mezi odparu při teplotě t 2X. Teplota je dána vztahy t 2X 0,8 T 1 0,2 t 2 t 2X 0,5 (T 1 + t 2 ) T 1 ( o C) teplota přívodního média t 2 ( o C) výstupní teplota ohřívané vody Mezi přetlaky platí vztahy p k p hdov = p ot p h p d p ddov - je-li topným médiem pára - je-li topným médiem voda 8. nejvyšší konstrukční teplota t k ( o C) nejnižší teplota konstrukčních provků převzatá z hygienických předpisů 9. dovolená teplota t dov ( o C) nejnižší teplota teplovosné látky, na kterou je nastaveno zabezpečovací zařízení 10. nejvyšší dovolená teplota t h ( o C) maximální provozní teplota teplonosné látky 11. pojistný úsek (PÚ) část otopné soustavy ve kterém je zdroj tepla. Je ohraničen uzavíracími armaturami na vstupu a výstupu teplonosného média ze zdroje. PM1 ZT PM2 N C PÚ = AB B AB pojistný úsek, PM pojistné místo PM2 = 20. N C 12. pojistné místo (PM) je část úseku, ke kterému patří horní část zdroje tepla a výstupní potrubí od zdroje. Max. délka potrubí je 20-ti násobek světlosti potrubí od hrdla. A NB 13. pojistné potrubí (PP) je potrubí, které připojuje pojistné zařízení s pojistným místem. 14. expanzní bod (EB) místo, kde se na soustavu napojuje expanzní zařízení 15. expanzní potrubí (EP) - je potrubí, které připojuje expanzní zařízení s expanzním bodem 16. neutrální rovina (NR) je místo v otopné soustavě, ke kterému se vztahuje udržování přetlaku na požadovaných hodnotách za všech provozních stavů. Je dána výškou (m) od manometrické roviny (u domovních zdrojů) nebo nadmořskou výškou (u primárních soustav). 17. neutrální body (NB) jsou místa, ve kterých protíná zařízení soustavy neutrální rovinu. Neutrální bod v kotelně nebo výměníkové stanici se považuje za hlavní. Nejčastěji to bývá expanzní bod.

3 Všeobecné technické požadavky Výpočet zabezpečovacího zařízení je součástí projektové dokumentace, která zůstává uložena u projektanta a je předložena ke kontrole na požádání. Parametry otopné soustavy jsou dány prvkem s nejmenšími hodnotami s přihlédnutím k výšce umístění prvku v soustavě. Pokud je zdroj tepla umístěn v nejvyšší místě otopné soustavy, je nezbytné instalovat pojištění proti nedostatku vody. Toto platí i pro ostatní zdroje, které pracují bezobslužně. NÍZKOTLAKÉ PARNÍ OTOPNÉ SOUSTAVY O NEJVYŠŠÍHO PROVOZNÍHO PŘETLAKU 70 KPA Nejvyší pracovní přetlak těchto soustav nesmí překročit projektovanou hodnotu o více jak 10 kpa, nikdy však hodnotu 70 kpa. To zajistí správně navržené pojistné zažízení. Nízkotlaký parní kotel musí být vybaven pojistným zařízením, a dále: - přímým vodoznakem s vyznačenou nejnižší a nejvyšší hladinou vody v kotli - tlakoměrem s vyznačením nejvyššího provozního přetlaku s trojcestnou armaturou a kondenzační smyčkou - plnící a vypouštěcí armaturou - zařízením, které při poklesu vody pod nejnižší dovolenou mez nebo při překročení nejvyššího provozního tlaku uvede do provozu světelnou popř. akustickou signalizaci (pevná paliva) nebo uzavře přívod paliva do kotle (ostatní paliva). Toto zařízení se doporučuje kombinovat s automatickým doplňováním vody. - hrdlem pro připojení vyrovnávacího potrubí těsně pod úrovní nejnižší dovolené hladiny vody, s výjimkou kotlů vybavených samostatným regulátorem hladiny a napájených potrubím nebo čerpadlem. Pojistné potrubí se může skládat z jedné nebo dvou nádob. Velikost nádoby musí být větší než vodní obsah pojistné trubky. Požadovaný přetlak je jištěn vodním sloupcem v pojistné trubce, která je připojena k parnímu prostoru kotle bez uzavíracích armatur. Potřebnou výšku vodního sloupce určíme ze vztahu: p hdov (kpa) nejvyšší pracovní přetlak ρ (kg/m 3 ) měrná hmotnost vody při teplotě rovné teplotě syté páry při nejvyšším pracovním přetlaku

4 H/2 H H/2 20 mm Pojistné přetlakové zařízení musí být umístěno v kotelně a musí být přístupné pro obsluhu. Obsah horní nádrže musí být alespoň dvojnásobkem obsahu pojistné trubky. Nádoby mohou být hranaté nebo válcové. Výfuková trubka je v horní nádobě vyústěna tak, že její ukončení je nad nejvyšší hladinou vytlačené vody. ruhý konec výfukové trubky je sveden do výšky max. 100 mm nad podlahu kotelny. Pojistné přetlakové zařízení a jednou nádobou d Vratná trubka slouží k vracení vytlačené vody do dolní části pojistného potrubí nebo spodné nádoby. K vratnému potrubí je připojeno plnící potrubí s nálevkou a uzacírací armaturou ve výšce o 20 mm nižší než je spodní hrana pojistného potrubí v místě připojení na kotel. Spád pojistného potrubí je směrem ke kotli. Vnitřní průměr pojistného a výfukového potrubí je shodný a volí se podle výkonu kotle (viz. tab). Průměr vratného potrubí je menší. Na nejnižším místě pojistného přetlakového zařízení je instalována zaslepovací zátka pro vypouštění a čištění zařízení. Celková délka připojovacího potrubí mezi kotlem a přetlakovým zařízením nesmí být větší než 10 m. imenzování potrubí nízkotlakého parního pojistného přetlakového zařízení Jmenovitý tepelný výkon nízkotlakého parního kotle (kw) Jmenovité průměry d vratné a signální trubky (mm) Jmenovité průměry parního přetlakového, výfukového a připojovacího potrubí (mm)

5 oporučené tvary a velikosti nádob přetlakového parního zařízení s jednou nádobou TYP I TYP II TYP II e e e e 40 d e d d e 1/2 1/ /2 1/ /2 1/ /2 1/2 500 oporučené rozměry nádob přetlakového parního zařízení Nejmenší dov olen ý přet lak p hdov (kp a) Svislá délk a H (mm) Rozměr e v mm a typ nádoby pro jmenovitý výkon kotle v kw e typ e typ e typ e typ e typ e typ I 80 I 95 II 105 II 120 II 135 III 7, I 80 I 95 II 105 II 120 II 135 III I 80 I 95 II 105 II 120 II 135 III I 80 I 95 II 105 II 120 II 135 III I 80 I 95 II 105 II 120 II 135 III I 80 I 95 II 105 III 120 II 135 X I 80 II 95 II 105 III 120 II 135 X I 80 II 95 II 105 III 120 X 135 X I 80 II 95 III 105 III 120 X 135 X X atypické provedení nádrží

6 ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ TEPLOVONÍCH OTOPNÝCH SOUSTAV Každá otopná soustava musí mít expanzní zařízení a každý zdroj tepla musí být opatřen neuzavíratelně připojeným pojistným zařízením. Expanzní a pojistné zařízení musí být chráněno proti zamrznutí. Expanzní a pojistné potrubí je vyspádováno tak, aby se samočinně odvzdušňovalo, nebo je osazen automatický odvzdušňovací ventil. Pojistná zařízení Pojistné zařízení musí být připojeno na zdroj v pojistném místě. Zde je osazen i teploměr a tlakoměr. V pojistném místě nesmí být uzavírací armatura ani zúžení potrubí. Na pojistném potrubí jednoho zdroje smí být jen arnatury jako zpětný ventil, zpětná klapka nebo střídací armatura stejné světlosti jako pojistné potrubí. Zpětní armatury se opatří obchozem se šoupátkem nebo kohoutem o menší světlosti. Jedno pojistné zažízení může sloužit pro několik zdrojů. Ochrana proti překročení nejvyššího dovoleného tlaku Ochrana může být provedena buď hydrostaticky (sloupec vody v pojistném potrubí u otevřené expanzní nádoby) nebo pojistným ventilem. Oba způsoby lze kombinovat (při nebezpečí zamrznutí otevřené expanzní nádoby). Zdroje se pro určení příslušného zařízení dělí do skupin podle typu látky, která by ze zdroje odcházela přes pojistné zařízení. Skupina A výměníky, ohřívače TUV, redukční a směšovací zařízení, Skupina B kotle. Zdroj tepla A Varianta Teplotní interval ( o C) Vstup do pojistného zařízení Výstup z pojistného zařízení 1 T 1 < 100 voda voda < T 1 < t 2X voda směs < t 2X < T 1 pára pára B pára pára T 1 vstupní teplota primárního média t 2X teplota sekundárního média na mezi odparu při nejvyšším dovoleném přetlaku p hdov. Pokud není pojistný ventil umístěn v úrovni manometrické roviny, musí být otevírací přetlak upraven o tlakový rozdíl daný rozdílem výšek mezi umístěním ventilu a rovinou. Výpočet pojistného zařízení Výpočet je založen na předpokladu, že pojistné zařízení spolehlivě odvede ze zdroje tepla pojistný výkon.

7 Pojistný výkon Q p (kw) pro výměníky tepla Pro ostatní zdroje Q n (kw) jmenovitý výkon zdroje tepla T 1 ( o C) - vstupní teplota primárního média T 2 ( o C) - výstupní teplota primárního média t 1 ( o C) - vstupní teplota sekundárního média t 2 ( o C) - výstupní teplota sekundárního média Pojistný průtok m p (kg/h) - pro vodu m p = Q p - pro páru r (Wh/kg) výparné teplo při nejvyšším dovoleném přetlaku pojistného ventilu Průřez sedla pojistného ventilu S p (mm 2 ) - pro vstupující vodu - pro vstupující páru α v (-) výtokový součinitel pojistného ventilu (podle výrobní dokumentace navrhovaného pojistného ventilu) K (kw/mm 2 ) konstanta závislá na stavu syté vodní páry při přetlaku p ot Parametry syté páry viz. tabulka dále. Ideální průměr sedla pojistného ventilu Průměr sedla skutečného pojistného ventilu d0 = a. di Výtokový součinitel α v 0,08 0,1 0,14 0,2 0,28 0,4 0,56 0,8 Součinitel zvětšení sedla a 3,54 3,16 2,67 2,24 1,89 1,58 1,34 1,12 Vnitřní průměr pojistných potrubí d v, d p (mm) - potrubí odvádí vodu dv = ,6. Qp 0,5 - potrubí odvádí páru nebo směs dp = ,4. Qp 0,5

8 Tlaková ztráta pojistného potrubí před pojistným ventilem nesmí být větší než 0,03 p ot a celková ztráta pojistného potrubí nesmí být větší než 0,10 p ot. Expanzní zařízení Podle zdroje přetlaku se dělí na: - otevřené expanzní nádoby (svislé potrubí s nádobou) - tlakové expanzní nádoby menbránové (přetlak plynového polštáře na vodní hladinu přes membránu) - tlakové expanzní nádoby (přetlak plynového nebo parního polštáře přímo na vodní hladinu nedoporučují se) Expanzní objem V e (m 3 ) V o (m 3 ) objem vody v otopné soustavě Δv (-) součinitel zvětšení objemu vody V e = 1,3. V o. Δv Δt (K) Δv 0,0141 0,0224 0,0355 0,0392 0,0431 0,0511 Předběžný objem expanzní uzavřené nádoby s membránou V cp (m 3 ) p hd (kpa) předběžný nejvyšší provozní přetlak soustavy p d (kpa) nejnižší provozní přetlak Skutečný objem expanzní nádoby V c se určí jako nejblíže vyšší vypočtené hodnotě a následně se vypočítá skutečný nejvyšší provozní přetlak p h (kpa) U tlakových expanzních nádob s membránou a s děrovaným opěrným dnem, kde je určen vodní objem V v, musí platit V c V v.

9 oporučené provedení otevřené expanzní nádoby MAX 0.1 v 0.6 v 0.15 v v Propojením pojistného potrubí s nádobou pod její minimální hladinou můžeme obsah nádoby chránit proti zamrznutí. Průtok se seřídí instalovanou armaturou. MIN Pro velikost se použije vztah V e 0.2 v PP EP 0.1 v Průměr expanzního potrubí d p (mm) d p = ,4. Q p 0,5 Přepadové potrubí z otevřené expanzní nádoby je svedeno do místa, kde může být kontrolováno (nejlépe do kotelny nebo strojovny ÚT). Průměr je roven průměru pojistného potrubí, pokud zařízení slouží i jako pojistné, nebo expanznímu potrubí, pokud je zařízení navrženo jen jako expanzní. Expanzní zařízení může být napojeno v každém místě otopné soustavy. Vodorovná vzdálenost mezi svislými osami otevřené expanzní nádoby a zdrojem tepla má být co nejkratší, vodorovná délka pojistného potrubí má být maximálně 10 x převýšení nad zdrojem. Ochrana proti nedostatku vody Vodní kotle o výkonu nad 50 kw a kotle, které jsou umístěny nad otopnou soustavou, musí být osazeny zařízením proti nedostatku vody. Automatické zařízení signalizuje pokles vodní hladiny do místa obsluhy a uzavírá přívod paliva do kotle. Obnovení provozu je možné pouze ručně. Parametry syté vodní páry p (kpa) t 2X ( o C) K (kw/mm 2 ) r (Wh/kg) ρ (kg/m 3 ) ,3 0, , ,2 0, , ,3 0, , ,1 0, , ,8 0, , ,4 0, , ,5 0, , ,9 1, ,91

10 ,6 1, , ,9 1, , ,8 1, , ,5 1, , ,8 1, , ,1 1, , ,5 2, , ,4 2, , ,4 2, , ,9 2, ,14 Příklad 1 Teplovodní otopná soustava 70/50 o C, objem vody 2,3 m 3, výška nad MR 24 m. Zdroj tepla je plynová kotelna o jmenovitém výkonu 2 x 200 kw. Mezi NB a HB je osazeno oběhové čerpadlo. MR je ve výšce 1,5 m nad podlahou kotelny. Předmětem návrhu je pojistné a expanzní zařízení. Prvek konstrukční přetlak výška k MR objehové čerpadlo 600 kpa 2,0 m kotel 400 kpa -1,5 m otopné tělesa 400 kpa -2,0 m Konstrukční přetlaky jednotlivých prvků: p ri = p pi + h i. ρ. g.10-3 p ri = , , = 620 kpa p ri = 400 1, , = 385 kpa p ri = 400-2, , = 380 kpa Minimální hodnota určí maximální dovolený přetlak P hdov = 380 kpa. Otevírací přetlak je dán maximálním dovoleným přetlakem tedy P ot = P hdov = 380 kpa. Vzhledem k tomu, že pojistné ventily pracují s přesností ± 10%, výrobci doporučují snížit vypočítaný otevírací přetlak o 10%. Z toho určíme otevírací přetlak jako P ot = ,9 = 342 kpa. Nejvyšší provozní přetlak zvolíme 300 kpa. Nejnižší dovolený přetlak P ddov 1,1. (h. ρ. g Δp z ) P ddov = 1,1. ( , ) = 259 kpa Nejnižší provozní přetlak Pojistný výkon kotle P d P ddov P d = 260 kpa Q p = Q n = 200 kw Konstanta páry při otevíracím přetlaku K = 1,26 (z tabulky) Průřez sedla pojistného ventilu s hodnotou α v = 0,4

11 Ploše odpovídá ideální průměr sedla Skutečný průměr sedla pojistného ventilu d o = a.d i = 1,58.22,48 = 35,52 mm Navrhne se pojistný ventil N 40 pro každý kotel. Vnitřní průměr pojistného potrubí d p = ,4. Q 0,5 p = , ,5 = 34,8 mm Je navrženo potrubí N 40 Expanzní objem V e = 1,3. V o. Δv = 1,3. 2,3. 0,0224 = 0,067 m 3 Předběžný objem expanzní nádoby Volíme nádobu o obsahu 750 l určíme skutečný nejvyšší provozní přetlak Příklad 2 Teplovodní otopná soustava 55/45 o C, objem vody 0,3 m 3, výška nad MR 6 m. Zdrojem tepla je plynový kotel o jmenovitém výkonu 25 kw. Jeho konstrukční přetlak je 180 kpa. Je to nejnižší hodnota a určuje i přetlak celé soustavy. Mezi NB a HB je osazeno oběhové čerpadlo. Předmětem návrhu je velikost expanzní nádoby membránové. Nejvyšší dovolený přetlak P hdov = 180 kpa. Otevírací přetlak je dán maximálním dovoleným přetlakem tedy P ot = P hdov = 180 kpa. Vzhledem k tomu, že pojistné ventily pracují s přesností ± 10%, výrobci doporučují snížit vypočítaný otevírací přetlak o 10%. Z toho určíme otevírací přetlak jako P ot = ,9 = 162 kpa. Nejvyšší provozní přetlak zvolíme 160 kpa. Nejnižší dovolený přetlak P ddov 1,1. (h. ρ. g Δp z ) P ddov = 1,1. ( , ) = 64,7 kpa Nejnižší provozní přetlak Pojistný výkon kotle P d P ddov P d = 65 kpa Q p = Q n = 25 kw Konstanta páry při otevíracím přetlaku K = 0,91 (z tabulky) Průřez sedla pojistného ventilu s hodnotou α v = 0,565 Ploše odpovídá průměr sedla Skutečný průměr sedla pojistného ventilu d o = a.d i = 1,34.7,9 = 10,58 mm Navrženo N 15.

12 Vnitřní průměr pojistného potrubí d p = ,4. Q 0,5 p = , ,5 = 22 mm Je navrženo potrubí N 25 Expanzní objem V e = 1,3. V o. Δv = 1,3. 0,3. 0,0141 = 0,0055 m 3 Předběžný objem expanzní nádoby Volíme nádobu o obsahu 18 litrů, určíme skutečný nejvyšší provozní přetlak < 160 kpa

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11 STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ TOPENÍ STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.2 Obsah: 1. Izolace... 3 1.1 Izolace

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Aplikační list C 206 Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Cenově příznivé, komfortní řešení regulace vybíjení akumulace Akumulace dovoluje provozovat zdroj tepla s maximální účinností

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA

Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 Technická zpráva ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ A ZDROJ TEPLA Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Přípojná

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

1.4.1. Technická zpráva

1.4.1. Technická zpráva Ing. Milan Gregor - GREMI G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, mobil : 603

Více

Projekční podklady. Dakon DOR F KOTEL NA TUHÁ PALIVA. Výkonová řada: 12 32 kw Palivo: hnědé uhlí, dřevo (kotel DOR F 32D)

Projekční podklady. Dakon DOR F KOTEL NA TUHÁ PALIVA. Výkonová řada: 12 32 kw Palivo: hnědé uhlí, dřevo (kotel DOR F 32D) Projekční podklady Dakon DOR F KOTEL NA TUHÁ PALIVA Výkonová řada: 12 32 kw Palivo: hnědé uhlí, dřevo (kotel DOR F 32D) Obsah Obsah 1. Dakon DOR F..................................................................................

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy CZ verze 1.0 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny CS TSV Regulus 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny CS TSV Regulus

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl Stavební připravenost Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl CZ verze 1.1 Obsah A. Slovník použitých zkratek... 3 B. Popis otopného

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ecotec pro ecotec plus ecotec exclusiv W ecotec pro W ecotec plus Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S ecotec, W ecotec

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití:

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: Současné moderní topné systémy vyžadují odpovídající technické, spolehlivé, funkční, ale i estetické

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Specifikace materiálu a prací (rozpočet) Dodávka a typ materiálu jedn počet dodávka montáž Celkem A Ústřední

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání Š V É D S K Á TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody Vzduch je všude kolem nás a je nejsnáze dostupným zdrojem energie.

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč RODINNÝ DŮM MILENIUM 228

G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč RODINNÝ DŮM MILENIUM 228 Ing. Milan Gregor - GREMI G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, fax : 566

Více

Základní pojmy a jednotky

Základní pojmy a jednotky Základní pojmy a jednotky Tlak: p = F S [N. m 2 ] [kg. m. s 2. m 2 ] [kg. m 1. s 2 ] [Pa] (1) Hydrostatický tlak: p = h. ρ. g [m. kg. m 3. m. s 2 ] [kg. m 1. s 2 ] [Pa] (2) Převody jednotek tlaku: Bar

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem TV RAY K elektrokotel, výkon - kw RAY 9 K elektrokotel, výkon - 9 kw RAY K elektrokotel, výkon

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Systémy země-voda HPBW model PT

Systémy země-voda HPBW model PT tepelná čerpadla Systémy země-voda HPBW model PT Technické informace projektový podklad 04. 2010 verze 1.10 PZP KOMPLET a.s, Semechnice 132, 518 01 Dobruška Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720

Více

PROJEKČNÍ PODKLADY - KOTLE NA TUHÁ PALIVA S RUČNÍM PŘIKLÁDÁNÍM PALIVA.

PROJEKČNÍ PODKLADY - KOTLE NA TUHÁ PALIVA S RUČNÍM PŘIKLÁDÁNÍM PALIVA. PROJEKČNÍ PODKLADY - KOTLE NA TUHÁ PALIVA S RUČNÍM PŘIKLÁDÁNÍM PALIVA. 1 ÚVOD 4 2 SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA INSTALACI A PROVOZ 4 2.1 Požadavky na otopný systém 5 2.2 Přívod vzduchu, odvod spalin, kotelna 5

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka TnG-ir Tepelná čerpadla vzduch/voda TnG-ir Technologie pro budoucnost Záruka 7 let TnG-ir Naše technologie jsou v souladu s přírodou Vysoká variabilita Velmi levný provoz Zdroj tepla Neustálý zdroj energie

Více

STRUČNÝ POPIS FUNKCE KOMPAKTNÍ OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA

STRUČNÝ POPIS FUNKCE KOMPAKTNÍ OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA 1 STRUČNÝ POPIS FUNKCE KOMPAKTNÍ OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA Seznam použitých zkratek OPS objektová předávací stanice NU napojovací uzel PD projektová dokumentace PI předizolované SV studená voda

Více

Zásobníky TV PROTHERM B XXX X. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

Zásobníky TV PROTHERM B XXX X. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM B XXX X provedení: MS stacionární zásobník (design litinových kotlů MEDVĚD) S stacionární zásobník válcový Z závěsný zásobník

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort NOVINKA Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda IP inside Light Comfort Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort Teplo je náš živel Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Nová

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda 0 V04052010 Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda 1.1. NIBE SPLIT...2 1.2. NIBE F2025...6 1.3. NIBE VVM 300.8 1.4. NIBE EVP 500.10 1.5. NIBE SMO 10.11 1.6. NIBE LWSE..13 2. Tepelná čerpadla vzduch voda

Více

Základní technická dokumentace. Vysoce účinná tepelná čerpadla BWL-1-A, BWL-1-I vzduch/voda BWS-1 solanka-voda

Základní technická dokumentace. Vysoce účinná tepelná čerpadla BWL-1-A, BWL-1-I vzduch/voda BWS-1 solanka-voda Základní technická dokumentace Vysoce účinná tepelná čerpadla BWL-1-A, BWL-1-I vzduch/voda BWS-1 solanka-voda Wolf vysoce účinná tepelná čerpadla Vysoce účinná tepelná čerpadla Wolf získávají až 80 % tepelné

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Studie rekonstrukce vytápění gymnázia F.X. Šaldy

Studie rekonstrukce vytápění gymnázia F.X. Šaldy Stavba: Umístění: Investor: Stupeň: Studie rekonstrukce vytápění gymnázia F.X. Šaldy Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec Město Liberec Studie Datum: Říjen 2014 D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1. Pozemní objekty 1.4

Více

EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH

EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH Druh dokumentace: DVZ Investor: Město Velké Pavlovice, Náměstí 9. května č.40, 691 06 Velké Pavlovice Akce: EKOCENTRUM TRKMANKA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉHO ZÁMEČKU VE VELKÝCH PAVLOVICÍCH Místo: Velké

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60.

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60. Popis funkce Laddomat 21 má za úkol......zajistit, aby po zátopu kotel rychle dosáhl vysoké provozní teploty....během nabíjení zahřívat studenou vodu ze zásobníku až ke dnu kotle, aby kotel nezkorodoval

Více

ZMĚNA NEBYTOVÝCH PROSTOR NA 2 BYTY ROZVOD PLYNU

ZMĚNA NEBYTOVÝCH PROSTOR NA 2 BYTY ROZVOD PLYNU ZMĚNA NEBYTOVÝCH PROSTOR NA 2 BYTY LEDEČSKÁ UL. Č.P. 2962-2964, HAVLÍČKŮV BROD ROZVOD PLYNU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ARCH. ATELIÉR H3, s.r.o Nad žabincem 1357 580 01 HAVLÍČKŮV BROD ČKA 02 922

Více

Stropní indukční vyústě

Stropní indukční vyústě T 2.4/6/CZ/4 Stropní indukční vyústě Typ DID-E Jednostranný výfuk vzduchu The art of handling air Chilled Beams No. 09.2.432 Popis Popis 2 Popis funkce 3 Provedení Rozměry 4 Instalace 5 Montáž 6 Definice

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, část t Akumulační zásobníky pro akumulaci topné a chladicí vody Investice do budoucnosti Každým rokem ubývá fosilních paliv a ceny energií rostou. Je nutná změna

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOGAS 200 F. Nízkoteplotní plynový kotel. 11 až 60 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOGAS 200 F. Nízkoteplotní plynový kotel. 11 až 60 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOGAS 200 F Nízkoteplotní plynový kotel 11 až 60 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 4 VITOGAS 200 F Typ GS2 Nízkoteplotní plynový kotel

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT 2012/1 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT / obsah Země / voda 6 až 17 kw IVT PremiumLine EQ C (s vestavěným zásobníkem teplé vody)

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Inženýrské sítě, téma 7 7. Specifika rozvodu tepla a řešení průtoků tepla v teplovodních sítích

Inženýrské sítě, téma 7 7. Specifika rozvodu tepla a řešení průtoků tepla v teplovodních sítích Inženýrské sítě, téma 7 7. Specifika rozvodu tepla a řešení průtoků tepla v teplovodních sítích Při projektování rozvodu tepla vyjdeme opět z míst spotřeby. Nejprve stanovíme celkovou spotřebu, dále vybereme

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Otázky a odpovědi Technibel řada iseries

Otázky a odpovědi Technibel řada iseries Otázky a odpovědi Technibel řada iseries Co je iseries? iseries je plně DC invertorové tepelné čerpadlo určené pro vytápění, chlazení a výrobu teplé užitkové vody. To se hodí perfektně jak pro bydlení

Více

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E Příklady dobré praxe ve veřejném sektoru Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje 1 Budovy a energie Spotřebují 40% vyrobené energie Produkují 21% emisí CO 2 Industry (direct emissions

Více

Problémové okruhy otázky k písemné zkoušce.

Problémové okruhy otázky k písemné zkoušce. Problémové okruhy otázky k písemné zkoušce. Přednáška č.1: Vnější kanalizační systémy, typologie, zařizovací předměty 1. Vymezte vnitřní a vnější kanalizaci a kanalizační přípojku. 2. Jaký je rozdíl mezi

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association HOTJET ONE vzduch/voda TEPELNÉ ČERPADLO

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Jaký význam má použití žebrovaných trubek u otopných hadů: Jak se má montovat termostatický ventil na otopné těleso:

Jaký význam má použití žebrovaných trubek u otopných hadů: Jak se má montovat termostatický ventil na otopné těleso: Otázky z VPT 01.00.001 Co je ústřední vytápění: a) teplo se vytváří ze zdroje umístěného ve vytápěné místnosti b) teplo se vytváří ve zdroji umístěném v budově a rozvádí se do jednotlivých místností c)

Více

kondenzační kotle THR

kondenzační kotle THR kondenzační kotle THR 4 0 8 8 6 9 7 7 6 9 4. kotel THR. radiátor (topný systém). uzavírací kohout 4. výstup ÚT. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou 7. přívod studené vody 8. výstup TUV

Více

C H É M A KATALOG PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI CLITECH Z A P O J E N Í. Odborník na poskytování integrovaných řešení chlazení a topení v budovách

C H É M A KATALOG PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI CLITECH Z A P O J E N Í. Odborník na poskytování integrovaných řešení chlazení a topení v budovách C H É M A KATALOG PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI CLITECH Z A P O J E N Í Odborník na poskytování integrovaných řešení chlazení a topení v budovách O společnosti EC-WATT 38 Společnost EC-WATT 38 spol. s.r.o. byla

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci.

I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci. I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci. Od 12. července do 12. září 2010 2 Velká letní akce Ti, kteří se v letním období rozhodnou zmodernizovat svůj topný systém instalací

Více