Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin ( H)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin (41-027-H)"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin ( H) SŠ - COPT Kroměříž 2014

2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKVALIFIKAČNÍHO PROGRAMU PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 4 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 5 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 5 METODICKÉ POSTUPY VÝUKY... 5 POSTUPY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝUKY... 5 VSTUPNÍ POŽADAVKY UČEBNÍ PLÁN MODULY REKVALIFIKAČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CENOVÁ NABÍDKA

3 1. Identifikační údaje rekvalifikačního programu Název rekvalifikačního vzdělávacího programu Platnost hodnoticího standardu, dle kterého byl program vytvořen Název vzdělávací instituce Adresa vzdělávací instituce WWW vzdělávací instituce Kontaktní osoba Typ programu dalšího vzdělávání Vstupní požadavky na uchazeče Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Forma studia Délka studia Způsob ukončení Získaná kvalifikace Certifikát Pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin ( H) Platný od Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž, Mgr. Jaroslav Smola Rekvalifikační vzdělávací program příprava na získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. Řidičské oprávnění v rozsahu skupin T, B, C; svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem (v rozsahu oprávnění ZK 111 W 01 nebo ZK 135 W 01) a svařování plamenem a řezání kyslíkem (v rozsahu oprávnění ZK 311 W 01) Není vyžadována Prezenční 250 hodin Zkouška k získání profesní kvalifikace Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin ( H) dle zákona č.179/2006 Sb. Profesní kvalifikace Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin ( H) Osvědčení o profesní kvalifikaci Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin Jména garantů odborné úrovně rekvalifikace a řádného provádění závěrečných zkoušek Složení zkušební komise 3

4 2. Profil absolventa Cílem rekvalifikačního vzdělávacího programu je připravit absolventa na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin ( H) (dle zákona č. 179/2006 Sb.) a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi. Za tímto účelem je rekvalifikační vzdělávací program vytvořen v plném souladu s kvalifikačním a hodnoticím standardem profesní kvalifikace, které jsou uvedeny v Národní soustavě kvalifikací. Uvedené standardy jsou platné od Výsledky vzdělávání Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen: číst a používat technické podklady v oblasti opravárenství, stanovovat pracovní postupy, prostředky a metody v oblasti opravárenství, ručně obrábět a zpracovávat kovové materiály, popř. plasty, jednoduchých technologických úkonů při strojním obrábění technických materiálů a renovaci součástí základních operací ručního tváření kovů za tepla, používat základní renovační metody při obnově součástí strojů a zařízení pro pěstování rostlin, demontovat, montovat a seřizovat stroje a zařízení pro pěstování rostlin, provádět údržbářské a opravárenské práce na strojích a strojních zařízeních pro pěstování rostlin, odzkoušení funkčnosti opraveného stroje, zařízení nebo vozidla, diagnostikovat poruchy s využitím přístrojů a stanovovat způsoby oprav, posuzovat stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz, opravovat a provádět údržbu motorového vozidla posuzovat vlivy opravárenské činnosti na životní prostředí a přijímat opatření k zabránění negativním následkům, obsluhovat soupravu traktoru a zemědělského stroje pro pěstování rostlin, Možnosti pracovního uplatnění absolventa Absolvent vzdělávacího programu může zastávat řadu pracovních míst v opravárenských firmách. Je možnost si otevřít vlastní živnost na opravu techniky v pěstování rostlin. Uplatní se v rámci povolání: Mechanik opravář - strojů a zařízení, Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář strojů a zařízeních v pěstování rostlin. 4

5 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu Vzdělávání v programu Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin směřuje k tomu, aby účastníci získali, na úrovni odpovídající jejich schopnostem a učebním předpokladům, odborné kompetence potřebné pro výkon dané profese. Pro úspěšné uplatnění absolventů programu v praxi budou v průběhu výuky rozvíjeny nejen kompetence obsažené ve kvalifikačním standardu NSK, ale i dovednosti a znalosti potřebné pro provádění činnosti, které jsou spojeny s danou kvalifikací. Důraz bude kladen také na podporu kompetencí, které úzce souvisí s dílčí kvalifikací. Program je zpracován v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin, který je platný od Metodické postupy výuky V teoretické výuce se používá: přednáška, prezentace, diskuze, vzájemná interakce. U praktické části se navíc uplatňuje: praktická výuka pod dohledem učitele odborného výcviku, v rámci které se pracuje s interaktivními pomůckami pro lepší pochopení učiva a docílení vzájemné vazby mezi teoretickou a praktickou výukou, výklad, demonstrace, diskuze, vzájemná interakce. V rámci výuky budou také zohledněny individuální potřeby účastníků a jejich specifické charakteristiky jako je věk, využití předchozího vzdělání a praxe účastníků apod. Postupy hodnocení výsledků výuky Postupy průběžného (formativního) hodnocení Způsob ukončení po absolvování celého vzdělávacího programu předpokládá u všech modulů (jak teoretických, tak i praktických) zakončení souhrnnou zkouškou na konci modulu nebo zápočtem. Při ověřování znalostí bude hlavní důraz kladen na praktické předvedení se slovním výkladem. U souhrnné zkoušky na konci modulu se předpokládá, že hodnotícím kritériem bude ústní zkoušení alespoň 80 % docházka, v případě zjišťování praktických dovedností pak praktické předvedení praktických úkonů, ústní vysvětlení, vyhodnocení výsledků a alespoň 80 % docházka. V případě neúspěchu je možné zkoušku 1x opakovat. Současně je možný odklad zkoušky v řádně odůvodněných případech. 5

6 U zápočtu se předpokládá, že hodnotícím kritériem bude 80 % docházka, ústní vysvětlení a písemné zpracování úkolu. V případě neúspěchu je možné zkoušku 1x opakovat. Současně je možný odklad zkoušky v řádně odůvodněných případech. Sumativní hodnocení Vzdělávání v rekvalifikačním programu je ukončeno úspěšných vykonáním zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Vstupní požadavky Požaduje se řidičské oprávnění v rozsahu skupin T, B, C a svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem (v rozsahu oprávnění ZK 111 W 01 nebo ZK 135 W 01) a svařování plamenem a řezání kyslíkem (v rozsahu oprávnění ZK 311 W 01) s hodinovou dotací 250 hodin. 6

7 4. Učební plán Střední škola Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Nábělkova 539, Kroměříž, Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin ( H) Název modulu Kód modulu Hodinové dotace Teoretická výuka Prezenční výuka Distanční výuka Praktická výuka Způsob ukončení modulu POVINNÉ MODULY Technická dokumentace a technologické postupy Ruční obrábění a zpracování materiálů Technologické úkony strojního obrábění Základní operace ručního tváření kovů za tepla TDT zápočet ROZ zkouška TUS zkouška ZOR zkouška Renovační metody RM zkouška Montážní a demontážní práce MDP zkouška Funkční zkoušky FZ zkouška Diagnostika motorového vozidla DMV zkouška Opotřebení součástí OS zápočet Životní prostředí ŽP zápočet Obsluha soupravy traktoru a zemědělského stroje OST zkouška Součty 250 CELKEM 7

8 5. Moduly rekvalifikačního vzdělávacího programu Název modulu Technická dokumentace a technologické postupy Kód Délka modulu 16 hodin (16 hodin teoretická výuka) Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady Povinný TDT Řidičské oprávnění v rozsahu skupin T, B, C; svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem a svařování plamenem a řezání kyslíkem Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem vzdělávacího modulu je připravit absolventa tak, aby zvládl čtení a použití technických podkladů v oblasti opravárenství a dokázal stanovit pracovní postupy, prostředky a metody v oblasti opravárenství. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Předvést orientaci v normách a v technických podkladech pro zhotovování strojních součástí b) Vyhledat stanovené údaje z katalogů strojů, dílenských příruček apod. c) Získat stanovené technické informace s využitím informačních a komunikačních technologií d) Demonstrovat zadaný úkol na technickém výkresu nebo schematickém náčrtu e) Vypracovat k zadanému pracovnímu (výrobnímu) úkolu technologický postup s jednotlivými kroky f) Navrhnout ke zvolenému technologickému postupu potřebné prostředky g) Doporučit ke zvolenému technologickému postupu nejvhodnější metodu provedení Učivo / obsah výuky Normalizace v technickém kreslení - druhy norem, - druhy technických výkresů, - měřítka výkresů, - písmo. Určení normalizovaných součástí - rozměry a označení normalizovaných součástí, - jejich vyhledání ve strojnických tabulkách, - jejich vyhledání v příručkách nebo katalozích. Vyhledávání technických informací pomocí IKT, např. od výrobců součástí, obchodníků Čtení údajů na výkresu - určení polotovaru, materiálu, - určení normalizovaných součástí, kusovník. Vypracování technologického postupu na konkrétním výrobku - určení materiálu a polotovaru, - výběr vhodného nářadí a měřidel, - sled jednotlivých operací úseky, úkony, pohyby, - časové normy. Prostředky k technologickému postupu: - manipulační - upínací 8

9 - polohovací - měřící Postupy výuky Přednášky, prezentace, popis a diskuse k jednotlivým studijním částem Práce se studijní literaturou Procvičování Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem nutná pravidelná docházka minimálně 80% účast, ústní zkouška a praktické předvedení z oblasti čtení a použití technických podkladů v celkovém rozsahu 15 minut, ústní zkouška a písemná práce z oblasti stanovení pracovních postupů, prostředků a metod v celkovém rozsahu 30 minut. Všechny zkoušky lze 1x opakovat. Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) parametry pro hodnocení Věcná správnost poskytnuté informace. Hodnotí se celková orientace v normách a jejich správná interpretace (20%). ad b) Uchazeč řeší úkol samostatně, požadována je bezchybnost (10%). ad c) ad d) Věcná správnost poskytnuté informace. Uchazeč zvládne úkol samostatně. (10%). Zadaný úkol je vyřešen samostatně a pohotově, požadována je bezchybnost. (20%). ad e) Dodržení technologického postupu. Dodržení předpisů BOZP. (15%). ad f) Soulad návrhu s technologickým postupem. Zdůvodnění je věcně správné. (15%). ad g) Doporučení je věcně správně, uchazeč správně používá odbornou terminologii. (10%) Povinná a doporučená literatura a informační zdroje KLETEČKA, J., FOŘT, P. Technické kreslení. 2. opr. vyd. Brno: Computer Press, 2007, 252 s. ISBN

10 Název modulu Ruční obrábění a zpracování materiálů Kód ROZ Délka modulu 37 hodin (15 hodin teoretický výuka, 22 hodin praktická výuka) Typ modulu Vstupní předpoklady Povinný Absolvování modulu TDT Stručná anotace vymezující cíle modulu Platnost Cílem modulu je připravit absolventa tak, aby získal přehled o způsobech a termínech obrábění a zpracování technických materiálů a provádění jednotlivých technologických úkonů při ručním zpracování konkrétního výrobku s využitím výrobní dokumentace. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Předvést stanovené operace ručního obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů (např. řezání, stříhání, pilování, vrtání, broušení, ohýbání aj.) nejméně u tří technologií (pokud možno na konkrétním výrobku) s využitím výrobní dokumentace b) Provést kontrolu dodržení stanovených parametrů dokončené práce (výrobku) s použitím vhodných měřidel c) Dodržet zásady BOZP pro ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů, popř. plastů Učivo / obsah výuky Pracovně právní problematika BOZP o Bezpečnost technických zařízení o Seznámení s pracovišti odborného výcviku o Riziková pracoviště o První pomoc při úrazech včetně úrazů elektrickým proudem, pravidla chování při požáru Ruční zpracování technických materiálů o Měření a orýsování o Základní měřidla a jejich použití o Příprava součástí pro orýsování o Nářadí a pomůcky pro orýsování o Orýsování součástí o Řezání kovů o Ruční rámová pila stroje listy, pásy, kotouče o Upínání obrobků o Upínání obrobků o Ruční řezání o Pilování Přídavky na pilování Druhy pilníků Pilování přímé a křížové Měření a kontrola Pilování tvarových ploch Pilování ploch svírajících úhel Pilování děr a různých tvarů o Stříhání Ruční a pákové nůžky, tvarové vystřihování Ruční a mechanizované nástroje 10

11 o Vrtání Řezné podmínky Stroje pro vrtání Nástroje pro vrtání Upínání obrobků Řezné podmínky vrtáků Vyhrubování, zahlubování, vystružování. Řezné podmínky Pracovní postupy Kontrola a měření Skolíkování, kolíkové spoje o Řezání závitů Řezání vnějších a vnitřních závitů Řezání závitů na vrtačkách Kontrola a opravy závitů o Rovnání a ohýbání. Nářadí a pomůcky Rovnání tyčí a plechů Rovnání lisem Ohýbání různých profilů Strojní ohýbání o Sekání a probíjení. Nástroje a pomůcky Ostření nástrojů Nýtování. Druhy nýtovacích spojů Nýtovací nástroje o Zaškrabávání, zabrušování a lapování Přídavky na zabrušování Nácvik pracovního postupu Lapovací nářadí a pasty o Povrchová úprava kovů Význam a metody povrchové úpravy o Lícování a kontrola přesnosti. Jednotná soustava tolerancí a uložení Lícovací soustava Kontrola přesnosti Netolerované rozměry Postupy výuky Praktická výuka s využitím interaktivních pomůcek Výklad, demonstrace, popis a diskuse k jednotlivým studijním částem Výcvik pod dohledem lektora Způsob ukončení modulu Modul je ukončen souhrnnou zkouškou, která zahrnuje praktické předvedení a slovní vysvětlení postupu úpravy kovového obrobku, potřebný čas na provedení úpravy je 3 hodiny, zkoušku lze 1x opakovat. Posuzovaným kritériem zde bude kvalita provedené práce a schopnost používat jednotlivé pracovní přípravky a nářadí. Nutná pravidelná docházka minimální 80 % účast. 11

12 Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) parametry pro hodnocení pořadí úkonů, návaznost pracovních operací, správná interpretace výrobní dokumentace. (30%) Soulad výsledku se stanovenými parametry. Správná volba měřitel. Věcně správné zdůvodnění postupu a vyhodnocení výsledku. (40%) ad c) Dodržení technologických postupů. Dodržení BOZP. (30%) Povinná a doporučená literatura a informační zdroje FRISCHHERZ, Adolf. Technologie zpracování kovů 1: základní poznatky. 5. vyd. Praha: SNTL, 2004, 268 s. ISBN ŘASA, J., ŠVERCL, J. Strojnické tabulky: pro školu a praxi. 1. vyd. Praha: Scientia, 2004, 753 s. ISBN

13 Název modulu Technologické úkony strojního obrábění Kód TUS Délka modulu Typ modulu Vstupní předpoklady 58 hodin (teoretický výuka 30 hodin, praktická výuka 28 hodin) Povinný Absolvování modulu ROZ Stručná anotace vymezující cíle modulu Platnost Cílem modulu je připravit absolventa tak, aby získal přehled o způsobech a termínech provádění jednotlivých technologických úkonů při strojním obrábění technických materiálů nebo renovaci součástí (např. při soustružení, frézování, obrážení, broušení apod.) na konkrétním výrobku s využitím výrobní dokumentace. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Předvést stanovené technologické úkony při strojním obrábění technických materiálů nebo renovaci součástí (např. při soustružení, frézování, obrážení, broušení apod.) na konkrétním výrobku s využitím výrobní dokumentace b) Provést kontrolu dodržení stanovených parametrů dokončené práce (výrobku) s použitím vhodných měřidel c) Dodržet zásady BOZP pro strojní obrábění technických materiálů Učivo / obsah výuky Pracovně-právní problematika BOZP - Bezpečnost a hygiena práce při obrábění Soustružení - Řezné podmínky - Nástroje - Upínání obrobků - Základní práce - Stroje Frézování - Řezné podmínky - Nástroje - Upínání obrobků - Základní práce - Stroje Vrtání a vyvrtávání - Řezné podmínky - Nástroje - Upínání obrobků - Základní práce - Stroje Obrážení a hoblování - Řezné podmínky - Nástroje - Upínání obrobků 13

14 - Základní práce - Stroje Speciální metody obrábění a dokončování - Zabrušování - Lapování - Honování - Superfinišování Postupy výuky Praktická výuka s využitím interaktivních pomůcek Výklad, demonstrace, popis a diskuse k jednotlivým studijním částem Ověření znalostí a pochopení souvislostí pomocí vzájemné interakce Způsob ukončení modulu Modul je ukončen souhrnnou zkouškou, která zahrnuje praktické předvedení úpravy kovového obrobku se slovním zdůvodněním postupu a zhodnocením výsledků pomocí obráběcího nástroje, potřebný čas na provedení úpravy je 3 hodiny, zkoušku lze 1x opakovat. Posuzovaným kritériem zde bude kvalita provedené práce a schopnost používat jednotlivé pracovní přípravky a nářadí. Nutná pravidelná docházka minimální 80 % účast. Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) parametry pro hodnocení Správnost volby postupu, nářadí a pořadí úkonů. Soulad s výrobní dokumentací. Věcně správné zdůvodnění postupu a vyhodnocení výsledku. (40%) Hodnotí se dodržení technologických postupů, správná volba měřidel, celková zručnost a přesnost při měření. (30%) ad c) Dodržení technologických postupů. Dodržení BOZP. (30%) Povinná a doporučená literatura a informační zdroje ŘASA, Jaroslav, Přemysl POKORNÝ a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie vyd. Praha: Scientia, 2001, 221 s. ISBN

15 Název modulu Základní operace ručního tváření kovů za tepla Délka modulu 26 hodin (14 hodin teoretické výuky, 12 hodin praktické výuky) Typ modulu Vstupní předpoklady Povinný Absolvování modulu TUS Stručná anotace vymezující cíle modulu Kód Platnost ZOR Cílem modulu je připravit absolventa tak, aby získal přehled o způsobech a termínech provádění jednotlivých technologických úkonů při ručním tváření kovů, především ocelí za tepla, renovaci a úpravě opotřebovaných součástí na konkrétním výrobku s využitím výrobní dokumentace. Současně zároveň získává základní znalosti z oblasti tepelného zpracování ocelí. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Zvolit a používat pomůcky a zařízení pro ruční tváření kovů za tepla b) Popsat a předvést správný postup při ohřívání a ochlazování materiálu c) Provést určené základní kovářské práce d) Dodržet zásady BOZP pro tváření kovů za tepla Učivo / obsah výuky Pracovně-právní problematika BOZP o Bezpečnost a hygiena práce při kování Tepelné zpracování kovů o Pomůcky a zařízení pro tepelné zpracování o Teplota materiálu podle barvy Nácvik základních postupů o Kalení o Popouštění o Žíhání o Tepelné zpracování nářadí o Tepelné zpracování součástí po renovaci o Kontrola nástrojů a součástí Tváření kovů za tepla o Pomůcky a zařízení pro tváření kovů za tepla o Ohřívání a ochlazování materiálů o Základní kovářské práce o Výroba nářadí a nástrojů ručním kováním Postupy výuky Praktická výuka pod dohledem lektora s využitím interaktivních pomůcek Výklad, demonstrace, popis a diskuse k jednotlivým studijním částem Ověření znalostí a pochopení souvislostí pomocí vzájemné interakce Způsob ukončení modulu Modul je ukončen souhrnnou zkouškou, která zahrnuje praktické předvedení jednoduchých kovářských operací se slovním zdůvodněním postupu, potřebný čas na provedení úpravy je 15

16 1 hodina, zkoušku lze 1x opakovat. Posuzovaným kritériem zde bude kvalita provedené práce a schopnost používat jednotlivé pracovní přípravky a nářadí. Nutná pravidelná docházka minimální 80 % účast. Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení ad a) Správná volba a používání pomůcky a zařízení. (20 %) ad b) ad c) Správná volba postupu, správné pořadí úkonů, návaznost pracovních operací, dodržení BOZP. (30 %) Správná volba postupu, správné pořadí úkonů, návaznost pracovních operací, dodržení BOZP (30%) ad d) Dodržení technologických postupů. Dodržení BOZP. (20%) Povinná a doporučená literatura a informační zdroje FROLEC, Ivo. Kovářství. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, 152 s. ISBN RÉVAY, P., VONDRUŠKA, Š. Umělecké kovářství. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2010, 214 s. Řemesla, tradice, technika. ISBN

17 Název modulu Renovační metody Kód RM Délka modulu Typ modulu Vstupní předpoklady 8 hodin (2 hodiny teoretické výuky, 6 hodin praktické výuky) Povinný Absolvování modulu ZOR Stručná anotace vymezující cíle modulu Platnost Cílem modulu je naučit absolventa používání základních renovačních metod a údržbářských a opravárenských prací na malé zemědělské mechanizaci. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Zvolit vhodnou renovační metodu pro obnovu zadané součásti b) Předvést určenou renovační metodu pro obnovu zadané součásti (navařování, tváření apod.) c) Posoudit technickou účelnost a ekonomickou efektivitu provedené renovace d) Dodržet zásady BOZP pro provádění renovačních metod Učivo / obsah výuky Obnova součástí na nový a původní rozměr Technologie navařování opotřebených součástí Metalizace pokovování Plastická deformace Nanášení polyamidů Metody renovace deformovaných součástí Znalost a dodržování pravidel BOZP Postupy výuky Výklad, demonstrace, popis a diskuse k jednotlivým studijním částem Praktická výuka s využitím interaktivních pomůcek Práce se studijní literaturou Ověření znalostí a pochopení souvislostí pomocí vzájemné interakce Způsob ukončení modulu Modul je ukončen souhrnnou zkouškou, která zahrnuje praktické předvedení renovační metody na zadané součásti se slovním zdůvodněním postupu, potřebný čas na dané metody je 1 hodina, zkoušku lze 1x opakovat. Posuzovaným kritériem zde bude kvalita provedené práce a schopnost používat jednotlivé pracovní přípravky a nářadí. Nutná pravidelná docházka minimální 80 % účast. Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení ad a) Správná volba renovační metody, požadována je bezchybnost. (20 %) ad b) Dodržení technologického postupu, správnost volby postupu, správné pořadí a návaznost úkonů. Dodržení BOZP. (30 %) ad c) Věcná správnost poskytnuté informace, správné používání odborné 17

18 terminologie. (30%) ad d) Dodržení technologických postupů. Dodržení BOZP. (20 %) Povinná a doporučená literatura a informační zdroje KRUML, Tomáš. Mechanismy plastické deformace u Ni3Al: Mechanisms of plastic deformation in Ni3Al. Brno: VUTIUM, 2009, 25 s. ISBN

19 Název modulu Montážní a demontážní práce Kód MDP Délka modulu 46 hodin (14 hodin teoretické výuky, 32 hodin praktické výuky) Typ modulu Vstupní předpoklady Povinný Absolvování modulu RM Stručná anotace vymezující cíle modulu Platnost Cílem modulu je naučit absolventa provádět základní opravárenské činnosti a práce na zemědělském zařízení, provádět jeho údržbu a určovat konkrétní příčiny poruch včetně postupů, které provedou i jejich odstranění. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Vysvětlit zásady jednotlivých způsobů demontáže a montáže Ústní ověření b) Provést určené běžné demontážní a montážní práce při opravách zemědělské techniky a energetických prostředků používaných při pěstování rostlin Praktické předvedení c) Předvést obsluhu ručního zvedáku a určených zařízení pro manipulaci s materiálem Praktické předvedení d) Předvést použití určených přípravků pro demontáže a montáže mechanismů bez poškození Praktické předvedení a ústní ověření e) Vysvětlit systém údržby a oprav zemědělských strojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření f) Vysvětlit příčiny poruch strojů a rozeznat druhy opotřebení strojních součástí Ústní ověření a praktické provedení g) Provést údržbu určeného mechanizačního prostředku nebo zařízení Praktické předvedení h) Určit příčinu konkrétní poruchy a navrhnout opatření k jejímu odstranění Praktické předvedení a ústní ověření i) Opravit a seřídit určený mechanizační prostředek nebo zařízení podle agrotechnických požadavků na jejich činnost Praktické předvedení a ústní ověření j) Dodržet zásady BOZP pro provádění montážních a demontážních a opravárenských pracích Praktické předvedení Učivo / obsah výuky Poruchy strojů a jejich příčiny Druhy opotřebení součástí Technologické postupy opravy stroje Zásady demontáže, odstranění zalomených šroubů Mytí, odmašťování, třídění součástí, jejich kontrola Zásady montáže strojů a ústrojí Poruchy vyváženosti ústrojí a jejich odstranění Montáže převodů namáhání, jištění Kontrola činnosti stroje, seřízení Záběh, kontrola technických parametrů strojů Vypěstování návyků pro dodržování BOZP Postupy výuky Praktická výuka s využitím interaktivních pomůcek pod dohledem lektora Výklad, demonstrace, popis a diskuse k jednotlivým studijním částem Ověření znalostí a pochopení souvislostí pomocí vzájemné interakce 19

20 Způsob ukončení modulu Modul je ukončen souhrnnou zkouškou, která zahrnuje předvedení jednoduchých údržbářských úkonů a jejich ústní vysvětlení, potřebný čas na provedení údržby je 1 hodina, zkoušku lze 1x opakovat. Posuzovaným kritériem zde bude kvalita provedené práce a schopnost používat jednotlivé pracovní přípravky a nářadí. Nutná pravidelná docházka minimální 80 % účast. Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení ad a) Věcná správnost poskytnuté informace, správné používání odborné terminologie. (10 %) ad b) ad c) ad d) pořadí úkonů, návaznost pracovních operací. Dodržení BOZP. (10 %) pořadí úkonů, návaznost pracovních operací. Dodržení BOZP. (10 %) pořadí úkonů, návaznost pracovních operací. Dodržení BOZP. (10 %) ad e) Věcná správnost poskytnuté informace, správné používání odborné terminologie.(10 %) ad f) Věcná správnost poskytnuté informace, správné používání odborné terminologie. (10 %) ad g) ad h) ad i) pořadí úkonů, návaznost pracovních operací. Dodržení BOZP. (10 %) pořadí úkonů, návaznost pracovních operací. Dodržení BOZP. (10 %) pořadí úkonů, návaznost pracovních operací. Dodržení BOZP. (10 %) ad j) Dodržení technologických postupů. Dodržení BOZP. (10 %) Povinná a doporučená literatura a informační zdroje JEŘÁBEK, E., FOŘT, P. Zemědělské stroje a traktory. 1. vyd. Praha: SZN, 1961, 395 s. ISBN

21 Název modulu Funkční zkoušky Kód FZ Délka modulu Typ modulu Vstupní předpoklady 6 hodin (2 hodiny teoretické výuky, 4 hodiny praktické výuky) Povinný Absolvování modulu MDP Stručná anotace vymezující cíle modulu Platnost Cílem modulu je naučit absolventa správně předvést funkčnost stroje po opravě, popř. jeho jednotlivých komponentů. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Provést závěrečnou kontrolu provedené opravy b) Odzkoušet funkčnost opraveného stroje, zařízení nebo vozidla c) Dodržet zásady BOZP Učivo / obsah výuky Kontrola jednotlivých opravených součástí a celků o motor a poháněcí soustava, o podvozek, o pracovní skupiny stroje. Praktické odzkoušení opravených částí stroje: o příprava stroje před startem, start, o odzkoušení pohybového ústrojí, o odzkoušení pracovních adaptérů stroje Základní pravidla BOZP Postupy výuky Praktická výuka pod dohledem lektora s využitím interaktivních pomůcek Výklad, demonstrace, popis a diskuse k jednotlivým studijním částem Ověření znalostí a pochopení souvislostí pomocí vzájemné interakce Způsob ukončení modulu Modul je ukončen souhrnnou zkouškou, která zahrnuje předvedení odzkoušení funkčnosti opraveného stroje včetně ústního vysvětlení a vyhodnocení výsledků, potřebný čas na provedení zkoušky je 1 hodina, zkoušku lze 1x opakovat. Posuzovaným kritériem zde bude kvalita provedené práce a schopnost používat jednotlivé pracovní přípravky a nářadí. Nutná pravidelná docházka minimální 80 % účast. Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) parametry pro hodnocení Dodržení stanoveného postupu a správné pořadí úkonů. Věcně správně zhodnocení výsledku. (40 %) Dodržení stanoveného postupu a správné pořadí úkonů. Věcně správně vysvětlení postupu a zhodnocení způsobilosti. (40%) ad c) Dodržení zásad BOZP. (20%) 21

22 Povinná a doporučená literatura a informační zdroje JEŘÁBEK, E., FOŘT, P. Zemědělské stroje a traktory. 1. vyd. Praha: SZN, 1961, 395 s. ISBN

23 Název modulu Diagnostika motorového vozidla Kód DMV Délka modulu 30 hodin (14 hodin teoretické výuky, 16 hodin praktické výuky) Typ modulu Vstupní předpoklady Povinný Absolvování modulu FZ Stručná anotace vymezující cíle modulu Platnost Cílem modulu je naučit absolventa identifikovat závady motorových vozidel, provádět jejich seřízení, údržbu a opravy s pomocí měřící a diagnostické techniky. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Zjistit technický stav určeného motorového vozidla nebo zemědělského stroje pomocí měřidel a diagnostických prostředků b) Identifikovat závady jednotlivých agregátů, zkontrolovat a nastavit předepsané parametry c) Zaznamenat a vyhodnotit výsledky diagnostických měření porovnáním požadavky předpisů pro technický stav vozidla nebo stroje a posoudit předpokládanou životnost d) Provést demontáž, údržbu, seřízení a montáž spalovacího motoru včetně příslušenství a usazení motoru e) Zkontrolovat nebo vyměnit provozní náplně f) Opravit určené jednoduché závady elektrických zařízení a elektroinstalace vozidla a ošetřit tato zařízení g) Zkontrolovat akumulátor, případně ho dobít h) Provést údržbu a seřízení spojky a převodového ústrojí i) Provést údržbu, opravu a seřízení podvozkových částí včetně řízení a brzd j) Provést výměnu kola a opravu pneumatiky včetně kontroly k) Dodržet zásady BOZP pro údržbu a opravy motorových vozidel Učivo / obsah výuky Montáž a demontáž motoru z vozu Rozmontování a smontování motoru Blok motoru blok válců, válce, vložky válců Části motoru pohyblivé, nepohyblivé, příslušenství Akumulátor měření odporu, napětí a proudu, základní údržba Demontáž spojky z motoru a opětovná montáž Rozmontování spojky Ovládací mechanizmus spojky Utahovací momenty Montáž a demontáž převodovky Hřídel řízení, volant, převodka řízení, spojovací tyče, čepy Zadní a přední brzda Ruční brzda, příslušenství brzd Pneumatiky s duší a bezdušové Výměna a opravy duší Vedení záznamů o technickém stavu vozidla (opotřebení pneumatik a jejich výměna, výměna provozních náplní, nabíjení AKB, hodnoty kompresních tlaků, provedené servisní a opravárenské úkony, výměna skupin a podskupin vozidla) Stanovení životnosti jednotlivých částí vozidla Základní pravidla BOZP 23

24 Postupy výuky Praktická výuka pod dohledem lektora s využitím interaktivních pomůcek pod dohledem lektora Výklad, demonstrace, popis a diskuse k jednotlivým studijním částem Ověření znalostí a pochopení souvislostí pomocí vzájemné interakce Způsob ukončení modulu Modul je ukončen souhrnnou zkouškou, která zahrnuje předvedení jednoduchých diagnostických úkonů včetně ústního vysvětlení a vyhotovení záznamu o výsledcích měření, potřebný čas na provedení zkoušky je 1 hodina, zkoušku lze 1x opakovat. Posuzovaným kritériem zde bude kvalita provedené práce a schopnost používat jednotlivé pracovní přípravky a nářadí. Nutná pravidelná docházka minimální 80 % účast. Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) ad i) ad j) parametry pro hodnocení Věcně správně zvolí vhodný postup a použité měřidlo pro diagnostiku technického stavu určeného motorového vozidla nebo zemědělského stroje. (5%) pořadí úkonů, návaznost pracovních operací. Dodržení BOZP. (10%) pořadí úkonů, návaznost pracovních operací. Dodržení BOZP.(10 %) pořadí úkonů, návaznost pracovních operací. Dodržení BOZP.(10%) pořadí úkonů, návaznost pracovních operací. Dodržení BOZP. (10%) pořadí úkonů, návaznost pracovních operací. Dodržení BOZP.(10%) pořadí úkonů, návaznost pracovních operací. Dodržení BOZP.(10%) pořadí úkonů, návaznost pracovních operací. Dodržení BOZP.(10 %) pořadí úkonů, návaznost pracovních operací. Dodržení BOZP.(10 %) pořadí úkonů, návaznost pracovních operací. Dodržení BOZP.(10 %) ad k) Dodržení zásad BOZP. (5 %) Povinná a doporučená literatura a informační zdroje JAN, Z., ŽDÁNSKÝ, B., VÉMOLA, A. Automobily. Brno: CERM, 2003, 266 s. ISBN

25 Název modulu Opotřebení součástí Kód OS Délka modulu 10 hodin (6 hodin teoretické výuky, 4 hodiny praktické výuky) Typ modulu Vstupní předpoklady Povinný Absolvování modulu DMV Stručná anotace vymezující cíle modulu Platnost Cílem modulu je naučit absolventa diagnostikování poruch s využitím přístrojů, správně posoudit stupeň opotřebení součásti a její funkčnost. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Posoudit stupeň opotřebení a funkční způsobilost určené součásti s ohledem na optimální provoz a možnost zatížení b) Doporučit konkrétní opatření pro další provoz součásti a dobu nezbytnou k preventivní opravě Učivo / obsah výuky Diagnostika motorů Diagnostika převodovek a rozvodovek Diagnostika palivové soustavy zážehových a vznětových motorů Diagnostika elektrického zařízení Vliv prostředí na životnost stroje a jeho částí Určení period preventivních oprav Postupy výuky Výklad, demonstrace, popis a diskuse k jednotlivým studijním částem Práce se studijní literaturou Ověření znalostí a pochopení souvislostí pomocí vzájemné interakce Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem ústní zkoušení, které bude zahrnovat popis základních úkonů, které je nutné provést při diagnostice poruch s využitím přístrojů, - písemné zhodnocení opotřebení jednotlivých součástí v celkové délce 45 minut. Nutná pravidelná docházka minimální 80 % účast. V případě neúspěchu je možné zkoušky 1x opakovat. Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení ad a) Věcná správnost poskytnuté informace, bezchybnost. (50 %) ad b) Věcná správnost poskytnuté informace, bezchybnost. (50 %) Povinná a doporučená literatura a informační zdroje JAN, Z., ŽDÁNSKÝ, B., VÉMOLA, A. Automobily. Brno: CERM, 2003, 266 s. ISBN

26 Název modulu Životní prostředí Kód ŽP Délka modulu 5 hodin (5 hodin teoretické výuky) Platnost Typ modulu Vstupní předpoklady Povinný Absolvování modulu OS Stručná anotace vymezující cíle modulu Cílem modulu je naučit absolventa posuzování vlivu opravárenské činnosti na životní prostředí a přijímání opatření k zabránění negativním vlivům. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Zhodnotit určené opravárenské pracoviště nebo provoz z hlediska jeho vlivu na životní prostředí b) Navrhnout opatření k odstranění zjištěných nedostatků a zabránění negativním následkům Učivo / obsah výuky Vliv opravárenské činnosti na životní prostředí - faktory ovlivňující životní prostředí v okolí opravny malé zemědělské mechanizace. o odpady rozdělení, skladování, třídění, identifikace původce, recyklace o odpadní vody druhy znečištění, prevence, ČOV metody čištění vod o ovzduší prašnost, hlučnost, emise výfukových plynů, prevence Posouzení pracoviště z hlediska životního prostředí o posouzení odpadového hospodářství o posouzení čištění odpadních vod o posouzení ochrany ovzduší a hlučnosti provozu Postupy výuky Výklad, demonstrace, popis a diskuse k jednotlivým studijním částem Práce se studijní literaturou Ověření znalostí a pochopení souvislostí pomocí vzájemné interakce Způsob ukončení modulu Modul je ukončen zápočtem ústní zkoušení, které bude zahrnovat popis opravárenského pracoviště z hlediska jeho vlivu na životní prostředí Nutná pravidelná docházka minimální 80 % účast. V případě neúspěchu je možné zkoušku 1x opakovat. Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky parametry pro hodnocení ad a) Zhodnocení je věcně správně, uchazeč používá odbornou terminologii. (40%) ad b) Věcně správně zdůvodní návrh. Návrh respektuje předpisy související s ochranou životního prostředí. (60%) Povinná a doporučená literatura a informační zdroje ŠPATENKA, Jan. Investice na ochranu životního prostředí v České republice v roce 2000: Environmental protection investments in the Czech Republic in Praha: Český 26

27 statistický úřad, c2002, 16 s. Makroekonomika. ISBN

28 Název modulu Délka modulu Typ modulu Vstupní předpoklady Obsluha soupravy traktoru a zemědělského stroje 8 hodin (2 hodiny teoretické výuky, 6 hodin praktické výuky) Povinný Absolvování modulu ŽP Stručná anotace vymezující cíle modulu Kód Platnost Cílem modulu je seznámit absolventa se základy konstrukce traktoru a zemědělských strojů, přehledem o funkci jednotlivých částí, nástaveb a příslušenství užívaných v soupravě s traktorem. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) Provést orientační kontrolu technického stavu traktoru a pracovního stroje z hlediska jejich způsobilosti pro splnění zadaného úkolu, případně odstranit zjištěné závady b) Připojit pracovní stroj k traktoru c) Seřídit pracovní stroj podle zadaného úkolu, podmínek pracoviště a agrotechnických požadavků na danou činnost d) Provést přezkoušení funkčnosti kompletní soupravy e) Předvést obsluhu traktoru a pracovního stroje při plnění zadaného technologického úkolu (v provozních nebo cvičných podmínkách) f) Dodržet zásady BOZP Učivo / obsah výuky OST Rozdělení a druhy zemědělských strojů a zařízení Hlavní části a základní koncepce zemědělských strojů a zařízení Základy údržby Základy komunikace a bezpečné práce při obsluze zemědělských strojů a zařízení Dodržování agrotechnických požadavků při obsluze Ekologická rizika užívání zemědělských strojů a zařízení Postupy výuky Praktická výuka pod dohledem lektora s využitím interaktivních pomůcek Výklad, demonstrace, popis a diskuse k jednotlivým studijním částem Ověření znalostí a pochopení souvislostí pomocí vzájemné interakce Způsob ukončení modulu Modul je ukončen souhrnnou zkouškou, která zahrnuje praktické předvedení jednoduchých úkonů, které souvisí s obsluhou soupravy traktoru nebo jiného zemědělského stroje. Součástí je také teoretické zdůvodnění jednotlivých úkonů. Potřebný čas na provedení zkoušky je 1 hodina, zkoušku lze 1x opakovat. Posuzovaným kritériem zde bude kvalita provedené práce a schopnost používat jednotlivé pracovní přípravky a nářadí. Nutná pravidelná docházka minimální 80 % účast. 28

29 Parametry pro hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) parametry pro hodnocení Dodržuje stanovený postup, správné pořadí úkonů a používá vhodné nářadí. (15 %) Dodržuje stanovený postup, správné pořadí úkonů a používá vhodné nářadí. (15 %) Dodržuje stanovený postup, správné pořadí úkonů a používá vhodné nářadí. (20 %) Dodržuje stanovený postup, správné pořadí úkonů a používá vhodné nářadí. (20 %) Dodržuje stanovený postup, správné pořadí úkonů a používá vhodné nářadí. (20 %) ad f) Dodržuje zásady BOZP. (10 %) Povinná a doporučená literatura a informační zdroje KŘEPELKA, Václav. Traktory a automobily I. 1. vyd. Praha: Vysoká škola zemědělská, 1980, 200 s. KŘEPELKA, Václav. Mechanizace zemědělství: Odborný časopis pro zemědělskou a lesnickou techniku. 1. vyd. Praha: Profi Press s.r.o, 1980, 200 s. ISBN

30 6. Cenová nabídka Počet osob Cena za kurz Cena za osobu ,54 Kč ,54 Kč ,57 Kč ,79 Kč ,61 Kč ,54 Kč ,64 Kč ,41 Kč ,68 Kč ,34 Kč ,71 Kč ,29 Kč ,75 Kč ,68 Kč ,78 Kč ,72 Kč ,82 Kč ,87 Kč ,85 Kč ,19 Kč ,89 Kč ,35 Kč ,92 Kč ,16 Kč Cena za zkoušku z této profesní kvalifikace: 8 536,85 Kč Ceny jsou uvedeny bez DPH. 30

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér;

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Frézování kovových materiálů (23-023-H)

Frézování kovových materiálů (23-023-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 536, 76701 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Frézování kovových materiálů (23-023-H) SŠ COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Montér ocelových konstrukcí (23-002-H)

Montér ocelových konstrukcí (23-002-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér ocelových konstrukcí (23-002-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Broušení kovových materiálů (23-024-H)

Broušení kovových materiálů (23-024-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Broušení kovových materiálů (23-024-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

Programování na CNC strojích začátečníci

Programování na CNC strojích začátečníci PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování na CNC strojích začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK K ÚSTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 1. a) Technické železo Uveďte rozdělení technického železa a jeho výrobu Výroba surového železa, výroba oceli - zařízení, - vsázka, - kvalita oceli, - rozdělení a značení ocelí a litin Vysvětlete označení

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Autoopravárenství

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Autoopravárenství VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Autoopravárenství Autorský tým: Ing. Petr Unčovský Ing. Jiří Špička Jan Vrana Obsah OBSAH... 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 4 2. PROFIL

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1.

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Hodnoticí standard. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.

Hodnoticí standard. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11. Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU kód SM1 SM2 SM3 OBOR STROJNÍ MECHANIK Název učebnice Technická dokumentace Technické normy a tabulky Technologická dokumentace PROJEKT PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG.

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Hodnoticí standard. Podkovář (kód: 41-031-H) Odborná způsobilost

Hodnoticí standard. Podkovář (kód: 41-031-H) Odborná způsobilost Podkovář (kód: 41-031-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Podkovář Doklady potvrzující ÚK: Osvědčení o dílčí kvalifikaci Odborná způsobilost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Autoklempíř 23-55-H/01 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 Předkladatel:... 3 Zřizovatel... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu 4 2.1. Identifikační

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996.

Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu 1996. UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ SOŠ A SOU, WEILOVA 4, PRAHA 1 26-47-M/3 - Informační technologie Jedná se o nový studijní čtyřletý obor s maturitní zkouškou v denním studiu. Učební plány oboru byly schváleny v srpnu

Více

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 27.8.2010

Hodnoticí standard. Topenář (kód: 36-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 27.8.2010 Topenář (kód: 36-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Povolání: Instalatér Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Výrobce oděvů a kusových výrobků

Výrobce oděvů a kusových výrobků Úpravy a opravy oděvů (kód: 31-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31) Povolání: Výrobce oděvů a kusových výrobků Doklady potvrzující

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Optické jevy v atmosféře Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pokladní Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Truhlář nábytkář (kód: 33-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1.2009

Hodnoticí standard. Truhlář nábytkář (kód: 33-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1.2009 Truhlář nábytkář (kód: 33-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Povolání: Truhlář Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁMEČNÍK

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁMEČNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁMEČNÍK oboru středního vzdělání s výučním listem 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK Schválil:

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Hodnoticí standard. Zámečník (kód: 23-003-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 28.1.2009

Hodnoticí standard. Zámečník (kód: 23-003-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 28.1.2009 Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér; Důlní zámečník;

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H)

Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H) Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING PSP Engineering a.s. VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING výroba podle dokumentace zákazníka náhradní díly velkorozměrové rotační části velkorozměrové ozubení strojní obrábění svařování

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

2c) Část C Posoudit koně před podkováním nebo korekturou v klidu, osy zatížené končetiny ze všech stran, osy na

2c) Část C Posoudit koně před podkováním nebo korekturou v klidu, osy zatížené končetiny ze všech stran, osy na PODKOVÁŘSKÉ ZKOUŠKY - DK PODKOVÁŘ + EUROPODKOVÁŘ ORGANIZAČNÍ A METODICKÉ POKYNY Pokyny k realizaci zkoušky Uchazeč předloží svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem (v rozsahu oprávnění ZK 111W01

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Hodnoticí standard. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1.

Hodnoticí standard. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E)

Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E) Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání. Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání. Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK 1 Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK Publikace byla

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál. Z původních dvou

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

Řemesla nás baví, CZ.1.07/1.1.24/02.0012

Řemesla nás baví, CZ.1.07/1.1.24/02.0012 Tradiční řemeslo OBRÁBĚČ KOVŮ Řemesla nás baví, CZ.1.07/1.1.24/02.0012 Co dělá obráběč kovů? Obráběč kovů obrábí předmět (obrobek) do požadovaného tvaru, rozměru a jakosti soustružením, vrtáním, frézováním,

Více

Hodnoticí standard. Stavební truhlář (kód: 33-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1.2009

Hodnoticí standard. Stavební truhlář (kód: 33-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1.2009 Stavební truhlář (kód: 33-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Povolání: Truhlář Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

AUTOMECHANIK - údržba a opravy vozidel 23-68-H/01

AUTOMECHANIK - údržba a opravy vozidel 23-68-H/01 Školní vzdělávací program pro obor AUTOMECHANIK - údržba a opravy vozidel 23-68-H/01 Identifikační údaje: Název instituce: Střední škola automobilní Holice, Nádražní 301, 534 01 Holice Zřizovatel : Pardubický

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE, STŘÍDAVÝ PROUD význam střední, efektivní a vrcholové hodnoty. Význam komplexoru a fázoru pro obvody střídavého proudu

ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE, STŘÍDAVÝ PROUD význam střední, efektivní a vrcholové hodnoty. Význam komplexoru a fázoru pro obvody střídavého proudu Základy techniky s didaktikou Okruhy SADA 1 ZOBRAZOVÁNÍ A PŘENOS INFORMACÍ TECHNICKÝM VÝKRESEM způsoby zobrazování, principy pravoúhlého promítání, názorné zobrazování, rozměry zobrazeného předmětu, jakost

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Prodavač (kód: 66-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Zemědělský a zahradnický dělník. Zakládání a udržování zeleně 2 Ošetřování okrasných dřevin a květin 2 Zakládání a ošetřování trávníků 2

Zemědělský a zahradnický dělník. Zakládání a udržování zeleně 2 Ošetřování okrasných dřevin a květin 2 Zakládání a ošetřování trávníků 2 Údržba veřejné zeleně (kód: 41-033-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský a zahradnický dělník Doklady potvrzující úplnou

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání na internetu MODULY 1, 2, 3 HTML a CSS Publikační systém Legislativa internetového podnikání 2013

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Stroje a zařízení. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač PŘEDMĚT: OBOR:

Stroje a zařízení. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač PŘEDMĚT: OBOR: PŘEDMĚT: Stroje a zařízení OBOR: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač Obsah prezentace: slide obecný cíl předmětu 3 charakteristika obsahu učiva 4 pojetí výuky 5 hodnocení výsledků ţáků 6 rozpis učiva dle RVP

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se sídlem: Jičínská 762, 293 01, Mladá Boleslav Charakteristika školy

Více

kapitola 82 - tabulková část

kapitola 82 - tabulková část 8200 00 00 00/80 NÁSTROJE, NÁŘADÍ, NÁČINÍ, NOŽÍŘSKÉ VÝROBKY A PŘÍBORY, Z OBECNÝCH KOVŮ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI Z OBECNÝCH KOVŮ 8201 00 00 00/80 Následující ruční nástroje a nářadí: rýče, lopaty, krumpáče,

Více

1. Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby indoor cyclingu

1. Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby indoor cyclingu HODNOTÍCÍ STANDARD Dílčí kvalifikace 74-005-H INSTRUKTOR INDOOR CYCLING kvalifikační úroveň 3 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby

Více

Školní vzdělávací program Opravářské práce 41-55-E/01. SOU Uherský Brod Svatopluka Čecha 1110 688 01 Uherský Brod

Školní vzdělávací program Opravářské práce 41-55-E/01. SOU Uherský Brod Svatopluka Čecha 1110 688 01 Uherský Brod Školní vzdělávací program Opravářské práce 41-55-E/01 SOU Uherský Brod Svatopluka Čecha 1110 688 01 Uherský Brod 1 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod

Více

Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E)

Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E) Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský dělník Doklady potvrzující úplnou

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Slaboproudé instalace

Slaboproudé instalace Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Slaboproudé instalace Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna

Více

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky 3. období 9. ročník Mošna, F. a kol: Provoz a údržba domácnosti (Fortuna, 1997) Strádal:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

Rozsah autorizované zkoušky Dílčí kvalifikace: Sportovní masáž (kód: 69-007-H)

Rozsah autorizované zkoušky Dílčí kvalifikace: Sportovní masáž (kód: 69-007-H) Rozsah autorizované zkoušky Dílčí kvalifikace: Sportovní masáž (kód: 69-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Platnost standardu: od 30.6.2009 do Skupina oborů: Osobní

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

METODIKA. pro uplatnění osob z cílové skupiny na trhu práce. Profese: Dělník ve strojírenské výrobě

METODIKA. pro uplatnění osob z cílové skupiny na trhu práce. Profese: Dělník ve strojírenské výrobě METODIKA pro uplatnění osob z cílové skupiny na trhu práce Profese: Dělník ve strojírenské výrobě Tato metodika byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248) Tento projekt je financován Evropskou

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 9.2.2009

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 9.2.2009 Ošetřovatel koní (kód: 41-018-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Chovatel a jezdec koní; Zemědělec farmář Doklady potvrzující ÚK:

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Operátor CNC strojů

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Operátor CNC strojů VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Operátor CNC strojů Autorský tým: Bc. Stanislav Bugáň Ing. Radovan Ondruš Ing. Miroslav Václavík Obsah OBSAH... 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Automatizované řízení výrobních strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC

Automatizované řízení výrobních strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Automatizované řízení výrobních strojů a linek se zaměřením na pneumatiku a PLC Střední škola - Centrum odborné

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se sídlem: Jičínská 762, 293 01, Mladá Boleslav Charakteristika školy

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Odborný výcvik 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY... 11

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více