PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 4-2. PWM-03Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 4-3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 4-2. PWM-03Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 4-3"

Transkript

1 Napájecí zdroje PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 2 V) -2 PWM-03Zdroj 50 VA (12 V, 2 V, 2 V stab. nebo 2 V) -3 PWM-07 Stabilizované nízkovýkonové zdroje - XDC-01 Tøífázový usmìròovaè -5 XDC-02 Univerzální dvoucestný usmìròovaè -5 XDC-03Univerzální spínaný stabilizátor -5 XDC-0 XDC-05 Bezvýpadkový zdroj 12 V / 3A -7 XAC-01 Transformátor 230 V / 18 V -7 JS-30 JS-75 PS-25/50 PS-100 Univerzální spínané zdroje BKE 30 a 75 W -9 Univerzální spínané zdroje TECO 25, 50 a 100 W -10-1

2 stab PWM-01 univerzální napájecí zdroj 17 VA 12 V 2 V 5 V stab. 12 V pro napájení jednotek PROMOS 2 V pro napájení vnìjších periferních obvodù 5 V stabilizovaných pro napájení piggy Všechny sekce galvanicky oddìleny Celkový výkon až 17 VA Zdroj pro napájení menších sestav. Poskytuje nestabilizované napìtí 12 V pro napájení systému, nestabilizované napìtí 2 V pro napájení periferních obvodù a stabilizované napìtí 5 V pro napájení pøídavných zaøízení, napø. galvanicky oddìlených pøevodníkù sériového rozhraní piggy ap. Všechna výstupní napìtí jsou navzájem galvanicky oddìlena. Transformátor je chránìn proti pøetížení vratnou tepelnou pojistkou. Vstupní napìtí 230 V ±10 %, 50 Hz, transformátor tøídy II, provedení dle ÈSN , kategorie pøepìtí 2 Krytí IP 00 sekce 2 V nestabilizovaná sekce 12 V nestabilizovaná sekce 5 V stabilizovaná Nominální výstupní napìtí a proud 2 V / 350 ma 12 V / 700 ma 5 V / 170 ma Maximální odebíraný proud 500 ma 1 A 200 ma Maximální celkový výkon 17 VA Jištìní vratná tepelná pojistka v transformátoru Rozmìry bez držáku 100 x 67,9 mm Rozsah pracovních teplot 10 C 50 C ROZMÍSTÌNÍ SVOREK A ROZMÌRY 230V N L D3.2 maximální výška souèástek 120 C V 12V 5V 9V EI samostatná deska PWM-01 EI v držáku D1-68 pro montáž na stìnu nebo montážní panel EI v držáku E2-68 pro montáž na lištu DIN -2

3 PWM-03 univerzální napájecí zdroj 50 VA 12 V 2 V 2 V stab. 12 V pro napájení jednotek PROMOS 2 V pro napájení vnìjších obvodù 2 V stabilizovaných pro analogové obvody nebo 2 V pro servopohony Všechny sekce galvanicky oddìleny Celkový výkon až 50 VA Zdroj je urèen pro vìtší sestavy. Zajiš uje nestabilizované napìtí 12 V pro napájení systému, nestabilizované napìtí 2 V pro napájení periferních obvodù a volitelnì stabilizované napìtí 2 V nebo støídavé napìtí 2 V. Všechny sekce jsou od sebe galvanicky oddìleny, každá je chránìna samostatnou tavnou pojistkou. Zdroj má sekci 12 V vyvedenu 2x, zvláš pro napájení periferních jednotek a zvláš vývod 12 V pro centrální jednotku, oddìlený diodou se samostatným filtraèním kondenzátorem (potlaèuje rušivé impulzy pøi souèasném spínání vìtšího poètu relé na periferních jednotkách). Nestabilizované napìtí 2 V umožòuje napájení vstupních obvodù jednotek logických vstupù, kontaktù a tlaèítek, pøípadnì i napájení signálových èidel nebo vnìjších relé. Stabilizované napìtí 2 V je urèeno k napájení analogových proudových smyèek signálových pøevodníkù, støídavé napìtí 2 V k napájení servopohonù. Vstupní napìtí 230 V ±10 %, 50 Hz, transformátor tøídy II, provedení dle ÈSN , kategorie pøepìtí 2 Tavná pojistka primární strany T 00 ma Krytí IP 00 sekce 12 V sekce 2 V doplòková pro perif pro CPU nestabilizovaná sekce Nominální napìtí/proud EI5216.0x EI5216.1x EI5216.2x 12 V / 2 A 12 V / 2 A 12 V / 2 A 11,5 V / 0,7 A 11,5 V / 0,7 A 11,5 V / 0,7 A 2 V / 0,75 A 2 V / 0,75 A 2 V / 0,75 A 2 V DC stabilizované / 300 ma 2 V AC / 00 ma Maximální odebíraný proud 2,5 A 1,5 A 1,6 A 300 / 00 ma Tavná pojistka T 2,5 A T 1,6 A T 00 ma Celkový pøíkon primární sekce 50 VA Rozmìry bez držáku Rozsah pracovních teplot Rozsah skladovacích teplot Stupneò zneèištìní prostøedí ROZMÍSTÌNÍ SVOREK A ROZMÌRY 100 x 160 mm 10 C 50 C 0 C 50 C 2 pojistka 2V pojistka 12V pojistka 2V stab nebo 2V AC volitelná èást stabilizátor 2V 92,7 100,3 N L 19, ,0 230V 12V 12V CPU per. 2V 2Vstab. 12V pro CPU 2V AC 2V 2V stab 12V pro periferie nestab. nebo 2V EI5216.0x 12 V DC 2 V DC 2 V DC stab. PWM-03 EI5216.1x 12 V DC 2 V DC (pøímá náhrada za PWM-0) EI5216.2x 12 V DC 2 V DC 2 V AC x v objednacím èísle urèuje mechanické provedení: 0 bez držáku 1 v držáku D1-160 pro montáž na stìnu nebo montážní panel (viz 7-) 2 v držáku E2-160 pro montáž na lištu DIN (viz 7-) -3

4 PWM-07 univerzální nízkovýkonové stabilizované napájecí zdroje 3 VA Univerzální jednoduchý nebo dvojitý napájecí zdroj 5 V, 9 V, 12 V, 15 V nebo 2 V Obì sekce vzájemnì galvanicky oddìleny Provedení na lištu DIN PWM-07 je øada univerzálních kompaktních napájecích zdrojù na DIN lištu. Zdroje jsou dodávány s jednou nebo dvìma vzájemnì galvanicky oddìlenými výstupními sekcemi. Výstupní napìtí je stabilizované lineárním stabilizátorem. Pøítomnost výstupního napìtí je indikována zelenou LED. Zdroj je odolný proti zkratu výstupního napìtí, transformátor je chránìn vratnou tepelnou pojistkou. Zdroje jsou urèeny pro napájení proudových smyèek dvoudrátových pøevodníkù, èidel, indikaèních žárovek a ostatních nízkovýkonových zaøízení. Vstupní napìtí 230 V ±10 % 50 Hz transformátor tøídy II dle ÈSN kategorie pøepìtí 2 Krytí IP 20 Jištìní primární strany transformátoru PTC Výstupní napìtí stabilizované / proud: EI x 5 V / 200 ma EI x 9 V / 120 ma EI x 12 V / 85 ma EI x 15 V / 0 ma EI x 5 V / 00 ma EI x 9 V / 20 ma EI x 12 V / 175 ma EI x 15 V / 10 ma EI x 2 V / 85 ma Izolaèní napìtí primár/sekundár 000 V AC / 1 min Izolaèní napìtí mezi sek. sekcemi 500 V AC Rozmìry 35 x 75 x 90 mm Rozsah pracovních teplot 10 C 50 C V 230V A B A B PTC PTC PWM-07 dvojitý stab. stab. PWM-07 jednoduchý stab. 35 H J L M L M 11 EI stabilizovaný zdroj 2x 5 V / 200 ma EI stabilizovaný zdroj 1x 5 V / 00 ma EI stabilizovaný zdroj 2x 9 V / 120 ma EI stabilizovaný zdroj 1x 9 V / 20 ma PWM-07 EI stabilizovaný zdroj 2x 12 V / 85 ma EI stabilizovaný zdroj 1x 12 V / 175 ma EI stabilizovaný zdroj 2x 15 V / 0 ma EI stabilizovaný zdroj 1x 15 V / 10 ma EI stabilizovaný zdroj 1x 2 V / 85 ma PWM-07 v krabièce na lištu DIN 35 -

5 XDC-01, XDC-02 XDC-03 univerzální moduly pro napájecí zdroje XDC-02 Univerzální usmìròovaè s filtrem Vestavìná tavná pojistka Indikace výstupního napìtí Indikace pøerušení pojistky Trvalý výstupní proud až 3 A XDC-03 Univerzální spínaný stabilizátor Provedení 5, 9, 12, 15, 2 V nebo nastavitelný trimrem Trvalý výstupní proud až 3 A Indikace výstupního napìtí Informaèní výstup poklesu vstupního napìtí XDC-01 Univerzální tøífázový usmìròovaè Trvalý výstupní proud až A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Moduly XDC-01/02/03 jsou urèeny jako samostatné moduly pro konstrukci napájecích zdrojù. Dodávány jsou v držáku na lištu DIN nebo pro montáž na panel. XDC-01 EI Maximální vstupní napìtí 3x 250 V Maximální trvalý výstupní ss A proud Stupeò krytí IP20 Rozmìry (š x v x h) 22 x 62 x 6 mm Rozsah pracovních teplot 10 C 50 C XDC-02 EI532.0x Max. vstupní napìtí 35 V Max. výstupní proud trvalý špièkový (1 s) 3 A 8 A Pojistka T A Stupeò krytí IP20 XDC-01 obsahuje tøífázový usmìròovaè. Mùže být použit také pro napájení stejnosmìrných spotøebièù magnetické separátory, elektromagnetické ventily, motorky ap. XDC-02 obsahuje dvojcestný usmìròovaè, filtraèní kondenzátor, tavnou pojistku s indikací pøerušení a indikaci pøítomnosti výstupního napìtí. Ve spojení s odpovídajícím transformátorem slouží jako nestabilizovaný napájecí zdroj do napìtí 0 V s proudem do 3 A. XDC-03 je samostatný spínaný stabilizátor napìtí. Stabilizátor je standardnì dodáván pro výstupní napìtí 5, 9, 12, 15 nebo nastavitelný. Trvalý výstupní proud mùže být až 3 A, výstup je odolný proti zkratu. Na desce je svítivá dioda indikující pøítomnost výstupního napìtí. Informaèní výstup umožòuje vydat logický signál poklesu vstupního napìtí U vyp (power fail). Vysoký špièkový výstupní proud umožòuje stabilizátor používat i pro napájení technologických jehlièkových tiskáren. Rozmìry (š x v x h) 25 x 93 x 63 mm Rozsah pracovních teplot 10 C 50 C XDC-03 EI533.0x.3x.1x.x.2x Výstupní napìtí 5 V 9 V 12 V 15 V 2 V Vstupní napìtí U vyp power fail 9,5 V 1 V 16,5V 19 V 28 V Vstupní napìtí minimální 8 V 13,5V 15,5V 18 V 27 V Max. vstupní napìtí 35 V Max. výstupní proud trvalý špièkový (1 s) 3 A 5 A Stupeò krytí IP20 Rozmìry (š x v x h) 25 x 93 x 7 mm Rozsah pracovních teplot 10 C 50 C XDC-01 EI tøífázový usmìròovaè na lištu DIN XDC-02 EI532.0x univerzální usmìròovaè EI533.0x spínaný stabilizátor 5 V EI533.3x spínaný stabilizátor 9 V EI533.1x spínaný stabilizátor 12 V XDC-03 EI533.x spínaný stabilizátor 15 V EI533.2x spínaný stabilizátor 2 V EI533.7x spínaný stabilizátor s nastavitelným výstupním napìtím 5 15 V EI533.8x spínaný stabilizátor s nastavitelným výstupním napìtím 12 2 V EI533.9zz spínaný stabilizátor, napìtí na zakázku x v objednacím èísle urèuje mechanické provedení: 1 v držáku pro montáž na stìnu nebo montážní panel 2 v držáku pro montáž na lištu DIN doplòky: XAC-01 napájecí transformátor 18 V / 3,5 A (viz -7) -5

6 usmìròovaèe XDC-01, XDC-02 spínaný stabilizátor XDC-03 BLOKOVÉ SCHÉMA A POUŽITÍ XDC-01 A B C H G F E R S 3x 230/00V 3x 17V XDC-01 C B H 2V= T A G Typické použití usmìròovaèe XDC-01 G H C D A B XDC-03 XDC-02 Uin Uout XC3 komp. indikace Uvyp dostateèného vstup. napìtí BLK spínaný stabilizátor Uin XC3 Uin JP1 Uout blokování výstupu pøi nedostateèném vstupním napìtí (power fail) funkce power-fail blokována - výstup povolen trvale Uout Uin Blokové schéma a rozmístìní svorek XDC-02 Blokové schéma a rozmístìní svorek XDC-03 Uout JP1 ROZMÌROVÝ NÁÈRTEK 230 V 2V= Uout Uin XAC-01 XDC-02 XDC V Uin Uout XDC-02 v provedení na lištu a pro montáž na panel 55 Ustab. Typické zapojení stabilizovaného zdroje s moduly XAC-01, XDC-02 a XDC XDC-03 v provedení na lištu a pro montáž na panel XDC-01 v provedení na lištu 22-6

7 XDC-0/05 XAC-01 bezvýpadkový napájecí zdroj nabíjeè akumulátorù 12 V napájecí transformátor Pro olovìné akumulátory 12 V 30 Ah Nabíjecí proud nastavitelný 0,5 až 3 A Regulace nabíjení, trvalý nebo cyklický provoz Odpojení zátìže pøi vybití akumulátoru Indikace poklesu napìtí akumulátoru Snadné upevnìní na lištu DIN nebo na panel Bezvýpadkové napájecí zdroje XDC-0 a XDC-05 jsou urèeny pro pøístroje s napájením 12 V a odbìrem do 3 A. Jsou vhodné pro použití v aplikacích s pøerušovaným provozem (zaøízení je napájeno z akumulátoru, nabíjení je obèasné) nebo s trvalým provozem (napájení pro nabíjení je trvalé, akumulátor pøekrývá krátkodobé výpadky a kolísání). Moduly je také možno s výhodou použít pro procesorová zaøízení v aplikacích s nízkou kvalitou napájecí sítì, kdy èasté a opakované poklesy a výpadky napìtí zpùsobují resetování pøístrojù, øídicích systémù ap. Jako zdroj nabíjecího napìtí se používá externí transformátor. Modul obsahuje usmìròovaè, automatiku nabíjení akumulátoru a odpojovaè, komparátory napìtí a øídicí logiku. Nabíjecí obvod má spínaný stabilizátor a má tak minimální tepelnou ztrátu. Obvod ochrany zajiš uje vypnutí pøipojených zaøízení pøi poklesu napìtí akumulátoru pod minimální mez a zabrání tak úplnému vybití, které nevratnì snižuje kapacitu akumulátoru. Velikost nabíjecího proudu se nastavuje pomocí propojek po krocích 0,5 A. Pøerušovaný nebo trvalý provoz nabíjeèky se volí propojkou. Vstupní napìtí pro nabíjení akumulátoru V AC Nabíjecí proud nastavitelný 0,5 3 A Napìtí pro omezení nabíjení trvalý provoz 13,5 V pøerušovaný provoz 1,5 V Napìtí akumulátoru pro úplné odpojení 10 V Doporuèená kapacita akumulátoru 30 Ah Max. trvalý odbìr pøipojených zaøízení 2,5 A (odbìr zmenšuje nabíjecí proud) Maximální krátkodobý odbìr zaøízení A Rozmìry bez držáku: XDC-0 100,3 x 72,5 mm XDC x 72,5 mm Rozsah pracovních teplot 10 C 50 C Vstup UP zvedne výstupní napìtí v režimu trvalého dobíjení na hodnotu pøerušovaného provozu, což umožòuje krátkodobì zrychlit nabíjení. Vstup TEST umožòuje vypnout nabíjeèku a provìøit tak èinnost zaøízení pouze z akumulátoru. Výstup ON je aktivní, pokud pøivedené napájecí napìtí nabíjeèky má dostateènou velikost. Zdroj XDC-05 obsahuje navíc DC-DC mìniè, který poskytuje galvanicky oddìlené napìtí ±12 V (2 V) a 2 relé se spínacím kontaktem. Výstupy doplòkových napìtí jsou stabilizované a mohou být použity k napájení èidel nebo proudových smyèek analogových obvodù, které vyžadují stabilizované napìtí. Výstupy je možné použít buï jako symetrické ±12 V nebo 2 V. Relé umožòují dálkovou indikaci pøítomnosti nabíjecího napìtí a dostateèného napìtí akumulátoru. Kontakt bat.ok je sepnut, pokud má napìtí akumulátoru dostateèné napìtí, kontakt ON je sepnut, pokud je dostateèné vstupní napìtí pro nabíjení. Elektronická èást je osazena obvody CMOS, vlastní spotøeba pøi výpadku sítì je zanedbatelná. XDC-05 Výstup doplòkových napìtí ±12 V ±5 % Maximální odebíraný proud z každé sekce 165 ma Izolaèní napìtí GO výstupu proti SG 1000 V AC / 1 min Spínací kontakty relé 2 V / 100 ma Napìtí akumulátoru pro rozpojení bat. OK 10,5 V XAC-01 Provedení dle ÈSN EN 6072 Vstupní napìtí 230 V / 50 Hz Kategorie pøepìtí 2 Výstupní napìtí 18 V AC / 3,5 A Ochrana proti zkratu výstupu tepelná vratná, 125 C Maximální teplota okolí 70 C EI53.00 samostatná deska XDC-0 EI53.01 deska na výšku v držáku D1-72 pro montáž na panel XDC-0 EI53.02 deska na výšku v držáku E2-72 pro motáž na lištu DIN EI53.07 deska na šíøku v držáku F1-100 pro montáž na panel EI53.08 deska na šíøku v držáku F2-100 pro montáž na lištu DIN EI samostatná deska XDC-05 XDC-05 EI deska v držáku F1-120 pro montáž na panel EI deska v držáku F2-120 pro montáž na lištu DIN XAC-01 EI transformátor 230 V/18 V pro montáž na panel EI transformátor 230 V/18 V s pøíchytkou na lištu DIN -7

8 bezvýpadkový napájecí zdroj XDC-0/05 JP6 JP5 pouze XDC-05 12V bat. OK on DC/DC 12V JP6 - spínací kontakt bat. OK TA = A B C D V up test on výstup napìtí napájení zátìž akumulátor ±12V JP5 - spínací kontakt ON øídicí logika regulátor nabíjení pojistka vstupního napìtí TA Blokové schéma a zapojení svorek indikace pøerušení pojistky napájení nabíjení XDC-0 zátìž zapnuta trvalý provoz svorka oznaè. význam 1,2 vstupní napìtí pro nabíjení 3 spoleèný vodiè (SG) UP pøi spojení s SG dojde ke zvýšení nabíjecího napìtí na hodnotu pro pøerušovaný provoz 5 TEST pøi spojení s SG se odpojí regulátor nabíjení (zkouška provozu pouze z akumulátoru) 6 ON výstup pro indikaci dostateèného vstupního napìtí pro nabíjení 7 spoleèný vodiè pro zátìž (SG) 8 výstup napìtí pro zátìž 9 záporný pól akumulátoru (SG) 10 kladný pól akumulátoru A výstup napìtí 12 V B 0V støed napìtí ±12V C 0V D výstup napìtí 12 V JP3 - nastavení nabíjecího proudu 0,5 A 2,0 A TA 1,0 A 1,5 A 2,5 A 3,0 A 15 35V dle vstupního napìtí P A B C D A TA JP - typ výstupu indikace ON na svorku 6 A - výstup pnp (aktivní) P3 - vypínací proud pro periodický režim P1 - max. napìtí nabíjení pro periodický režim P2 - max. napìtí nabíjení pro trvalý režim JP2 - režim nabíjení periodický trvalý indikace zapnutí zátìže P - výstup npn (pasivní) indikace nabíjení indikace vstupního napájení SG - spoleèný vodiè XC2 - výstup indikace vst. napìtí pojistka akumulátoru XC3 - test - pøi spojení provoz pouze z akumulátoru Rozmístìní a význam konfiguraèních propojek 1k XC2 JP A P Zapojení indikaèního výstupu ON ON 6 L 230 V N XDC-0 XAC-01 18V napájení zátìž akumulátor up test on Typické použití XDC-0 napájené zaøízení Rozmìry transformátoru XAC

9 JS-30 JS-75 BKE univerzální jednohladinové spínané napájecí zdroje 30 a 75 W Univerzální zdroje s jedním výstupním napìtím Stabilizované výstupní napìtí, stabilní parametry Nízký vyzaøovaný tepelný výkon Odolnost proti zkratu a pøetížení Kompaktní rozmìry, snadné upevnìní na DIN lištu Zdroje JS jsou univerzální spínané napájecí zdroje s vysokou spolehlivostí, pøesností a stabilitou parametrù, nezávislých na zatížení. Jsou urèeny pro napájení zaøízení prùmyslové elektroniky. Jsou doporuèeny pro napájení øídicích systémù PROMOS line 2. Kompaktní plastová skøíòka má stejný modul, jako jednotky PROMOS line 2. Svorky výstupního napìtí jsou zdvojeny JS JS JS Vstupní napìtí / kmitoèet V AC / 7 0 Hz Vstupní proud 0,2 A 0,2 A 0, A Špièkový rozbìhový proud 30 A 30 A 30 A Jištìní pojistka 1A 1A 2A Výstupní napìtí 12 V ± % 2 V ±3 % 2 V ±3 % Výstupní proud min./max. 0 / 2,2 A 0 / 1,3 A 0,1 / 3,0 A Zvlnìní výst. napìtí 110 mv 125 mv 150 mv Úèinnost % % 80 % Doba pøekrytí výpadku v síti >10 ms pøi 230 V Ochrana proti pøetížení tepelná výkonová Ochrana proti zkratu výstupu elektronická Rozsah pracovních teplot 0 C 50 C Rozsah skladovacích teplot 20 C 70 C Rozmìry š x v x h 53 x 90 x x100x50 Rozmìry JS-30-xxx výstupní proud [A] 3 JS N LPE 2,5 2 JS , JS snížení výstupního proudu 2%/ C OUT 0,5 107 Rozmìry JS okolní teplota [ C] Závislost maximálního výstupního proudu na okolní teplotì JS JS spínaný zdroj 12 V / 2,5 A JS JS spínaný zdroj 2 V / 1,25 A JS JS spínaný zdroj 2 V / 3 A -9

10 PS-25 PS-50 PS-100 TECO univerzální jednohladinové spínané napájecí zdroje 25, 50 a 100 W Univerzální zdroje s jedním výstupním napìtím Stabilizované výstupní napìtí, stabilní parametry Nízký vyzaøovaný tepelný výkon Odolnost proti zkratu a pøetížení Robustní kovové provedení Snadné upevnìní na DIN lištu i panel Zdroje PS jsou univerzální jednohladinové spínané napájecí zdroje s vysokou spolehlivostí, pøesností a stabilitou parametrù, nezávislých na zatížení. Mechanicky jsou øešeny v kovové skøínce s držákem pro upevnìní na DIN lištu. S pomocí šroubù je možné také pøímé upevnìní na montážní panel. Svorky výstupního napìtí jsou trojité. Jsou doporuèeny pro napájení øídicích systémù PROMOS line 2 a ostatních zaøízení prùmyslové elektroniky. Zdroje odpovídají požadavkùm na zdroje bezpeèného napìtí SELV. PS-100 PS-100/2 2V A PS-25/2 PS-50/2 PS-100/2 Vstupní napìtí 230 V AC 10 % 15 % Kmitoèet vstupního napìtí 50 Hz Jištìní vestavìná pojistka T 1A T 2,5A T 2A Výstupní napìtí 2 V ±3 % 2 V ±3 % 2 V ±1 % Výstupní proud min./max. 0 / 1 A 0 / 2 A 0 / A Zvlnìní výst. napìtí < 500 mv p-p < 0,5 % RMS Úèinnost 80 % Ochrana proti zkratu výstupu elektronická Elektrická pevnost vst. / výst. 3,7 kv AC/1 min. Stupeò odrušení dle EN55022 tøída B Kategorie pøepìtí III Stupeò zneèištìní 2 Rozsah pracovních teplot 0 55 C Krytí IP20 Rozmìry š x v h 18 x x U N PE PS-25, PS DC 2V/2A AC 230V 0V 2V PE N U Rozmìry zdrojù PS PS-25/2 TXN spínaný zdroj 12 V / 1 A PS-50/2 TXN spínaný zdroj 2 V / 2 A PS-100/2 TXN spínaný zdroj 2 V / A -10

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje:

PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj. Charakteristika záložního zdroje: Napáječ série PSBS Záložní impulzní napájecí zdroj 13,8V/DC, bez automatické kontroly práce Pulsar KÓD: NAZEV: PSBS 3512C v.1.0 PSBS 13,8V/3A/17Ah Záložní impulzní napájecí zdroj CZ Charakteristika záložního

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

KATALOG VÝROBKÙ 3/2012

KATALOG VÝROBKÙ 3/2012 KATALOG VÝROBKÙ 3/2012 PRODUKTY: ZÁLOHOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE INDIVIDUÁLNÍ ØEŠENÍ SYSTÉM ZÁLOHOVÁNÍ WIFI SÍTÍ PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY PRO VÝTAHY ZAKÁZKOVÁ VÝROBA ELEKTRONICKÝCH ZAØÍZENÍ OSAZOVÁNÍ, PÁJENÍ A OŽIVOVÁNÍ

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Katalog K FM 3-0202 CZ Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 Obsah Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 kw až 0,75 kw Popis Použití mìnièe 2 Hlavní pøednosti

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4 11.3. EXTEÍ VSTUPÍ A VÝSTUPÍ MODULY Externí I/O moduly na DI lištu se širokým sortimentem vstupních a výstupních obvodů (viz tabulka dále) se připojují k periferním modulům IB-7310, IB-7311, OS-7410, OS-7411

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw

Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Katalog K FM 1-0110 CZ Obsah Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Katalog K FM 1-0110 CZ Popis Použití mìnièe 2 Popis 2 Hlavní pøednosti

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422

Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422 Technická informace TI 127F/00/cs Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422 Spínací jednotka v kompaktním provedení Minipac pro měření limitní hladiny kapalin a sypkých hmot pomocí kapacitních

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Stejnosměrné napájecí zdroje

Stejnosměrné napájecí zdroje Stejnosměrné napájecí zdroje Spínané zdroje SITOP Neřízené zdroje SIDAC S Přehledový prospekt 2004 www.siemens.cz/zdroje Když potřebujete něco napájet: SIEMENS si s tím poradí! Siemens nabízí celou řadu

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Úsporný napájecí zdroj 12 V Ing. Vladimír Andìl Úèinnost malých napájeèù s transformátorem je vìtšinou menší než 50 % a pøíkon naprázdno dosahuje až 5 W. Úèinnost spínaných napájeèù bývá vìtší, ale jejich

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3.

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3. Stránka č. 1 z 9 Přehled výrobků ADEX Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira ADEX Numira Mikroprocesorové regulátory pro regulaci směšováním podle vnitřní teploty s teplotní ochranou kotlového okruhu.

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Nabíjeèka olovìných akumulátorù ze zdroje PC Václav Doležal (dolezv1@seznam.cz) Pøi návrhu nabíjeèky jsem se chtìl vyhnout lineárnímu zdroji s tìžkým a drahým sí ovým transformátorem a malou celkovou úèinností.

Více

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ OBSAH Vstupní systémy 3 Pøíslušenství ke vstupním systémùm RFID karty, RFID èipy Systémy dálkového ovládání LED svìtelné zdroje 7 9 13 14 PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Polovodičové usměrňovače a zdroje Polovodičové usměrňovače a zdroje Druhy diod Zapojení a charakteristiky diod Druhy usměrňovačů Filtrace výstupního napětí Stabilizace výstupního napětí Zapojení zdroje napětí Závěr Polovodičová dioda Dioda

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Øešení pro automatizaci

Øešení pro automatizaci Katalog produktù - HMI - PLC - Servo systémy - Frekvenèní mìnièe - Krokové motory Øešení pro automatizaci Oficiální distributor pro ÈR a SR TECHNOLINE s.r.o. Spoøická 5441 43001 Chomutov http://eshop.technoline.cz

Více

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7 Tlakové spínače Rozsáhlý sortiment tlakových spínačů, poskytuje celou řadu různých možností pro konverzi tlakových změn na elektrický signál. Tato řada zahrnuje elektromechanické a elektronické spínače

Více

Počítačový napájecí zdroj

Počítačový napájecí zdroj Počítačový napájecí zdroj Počítačový zdroj je jednoduše měnič napětí. Má za úkol přeměnit střídavé napětí ze sítě (230 V / 50 Hz) na napětí stejnosměrné, a to do několika větví (3,3V, 5V, 12V). Komponenty

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2

Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2 Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2 EL 2 HC 9130 2/99 Nahrazuje HC 9130 2/97 Elektronické jednotky určené k řízení PRL1 a PRL2 Kompaktní jednotky montovatelné na lištu 35,7 x 7,5 dle DIN 50 022

Více

Schémata a konstrukce

Schémata a konstrukce Jednoduchý semafor LED voltmetr + DPS Mìniè 12V/230V +DPS Snížení otáèek ventilátoru PWM regulace 12V motoru Oddìlovací transformátor Optické oddìlení výstupu generátoru Mìøení vysokého napìtí Návod na

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 EL3E12 EL3E24 HC 9145 12/2005 Nahrazuje HC 9145 3/2003 Elektronické jednotky určené k řízení proporcionálních rozváděčů PRM2 Jmenovité světlosti proporcionálních

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Elektromagnetická kompatibilita výkonových elektronických systémù VÁCLAV KÙS, JIØÍ SKÁLA, JIØÍ HAMMERBAUER ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA VÝKONOVÝCH ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMÙ Praha 2013 Publikace je výstupem

Více

asynchronní motory 11-37 kw Katalog K 01-9912

asynchronní motory 11-37 kw Katalog K 01-9912 Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory 11-37 kw Katalog K 01-9912 Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát p. R. tel. 0656/837 450

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E

Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E Modul SDS MICRO slouží jako øídící jednotka pro rùzné ovládání funkcí po INTERNETOVÉ A OVÉ síti. Modul je napájen 12V až 24V (35Vmax) a dodává se v nìkolika provedeních.

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 CU 240B 2 / CU240B 2 DP Jednotky obsahují základní výbavu I/O. 4xDI, 1xDO, 1xAI, 1xAO, 1xPTC/KTY CU 240E 2 / CU240E 2 DP / CU 240E 2 F / CU240E 2 DP F Jednotky

Více

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE Pro 2200, 3000, 4000, 5000 Série technologicky pokroèilých ù urèených pro zajištìní mezi jiné servery a rozsáhlé poèítaèové sítì. CHARAKTERISTIKA AVR soustava automatické

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Napájecí zdroje a oddělovací členy

Napájecí zdroje a oddělovací členy JSP Měření a regulace Napájecí zdroje a oddělovací členy TEPLOTA PŘEVODNÍKY TLAK HLADINA PRŮTOK PŘÍSTROJE KOMUNIKACE ARMATURY www.jsp.cz ANALÝZA JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je přední český dodavatel

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

Dioda jako usměrňovač

Dioda jako usměrňovač Dioda A K K A Dioda je polovodičová součástka s jedním P-N přechodem. Její vývody se nazývají anoda a katoda. Je-li na anodě kladný pól napětí a na katodě záporný, dioda vede (propustný směr), obráceně

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Návod k montáži obsluze Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Dokument číslo: 704214/00 05/2007 Montážní návod je součástí přístroje. Obsahuje údaje o správném zacházení s výrobkem. Návod

Více

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E CS3-16 ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E 8 funkcí v jednom zapojení, s velkým rozsahem časů od 0,5 s do 20 hod. spínacím prvkem je silové relé montáž do instalační krabice MADE IN CZECH REPUBLIC

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Snímaèe tlaku - KD30-2001/03 Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Mìøení tlakové diference, absolutního a relativního tlaku kapalin, plynù a par. Rozsahy od 25 Pa do 13,8 MPa, pøestavitelnost

Více

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Technické parametry: - hmotnost: 1020±20g - rozměry (šxvxh): 153 x 107 x 62 mm - provozní teplota: -5 C +40 C při relativní

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC 5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC Závažným problémem konstrukce impulsních regulátorů je jejich odrušení. Výkonové obvody měničů představují aktivní zdroj impulsního a kmitočtového

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

SPADC3KBOX verze 1.18

SPADC3KBOX verze 1.18 EA SPADC3KBOX verze 1.18 Změny oproti zařízení SPADC3 Verze 1.00 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. SPADC3KBOX verze 1.18, Změny oproti zařízení SPADC3, verze 1.00

Více

Zdroj předpětí (triode board OK1GTH) Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz

Zdroj předpětí (triode board OK1GTH) Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Zdroj předpětí (triode board OK1GTH) Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Úkolem desky zdroje předpětí je především zajistit stálý pracovní bod elektronky, v našem případě

Více